ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 33

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 5. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/148 (2020. gada 3. februāris) par atļauju robenidīna hidrohlorīdu (Robenz 66G) lietot par barības piedevu gaļas cāļiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (atļaujas turētājs – Zoetis SA) ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/149 (2020. gada 4. februāris), ar ko atjauno atļauju Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 lietot par barības piedevu jēriem un zirgiem un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1293/2008 un (EK) Nr. 910/2009 (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, kuru Savienībā pārstāv Lallemand SAS) ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/150 (2020. gada 4. februāris) par atļauju lietot no Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūtas 6-fitāzes preparātu par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un vaislas cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu, dējējmājputnu vai vaislas mājputnu barības piedevu (atļaujas turētājs Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/151 (2020. gada 4. februāris), ar ko Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 atļauj lietot par barības piedevu visu sugu gaļas un vaislas cūkām, izņemot sivēnmātes, visu sugu putniem un zivīm un visiem vēžveidīgajiem un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 911/2009, (ES) Nr. 1120/2010 un (ES) Nr. 212/2011 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 95/2013, (ES) Nr. 413/2013 un (ES) 2017/2299 (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, kuru Savienībā pārstāv Lallemand SAS) ( 1 )

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/152 (2020. gada 3. februāris), ar ko atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktam Rumānijai aizliedz atkārtoti piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgo vielu klotianidīnu vai imidakloprīdu, lietošanai attiecībā uz Brassica napus pret Phyllotreta spp. vai Psylliodes spp. (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 458) (Autentisks ir tikai teksts rumāņu valodā)

16

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2020/153 (2020. gada 3. februāris), ar ko atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktam Lietuvai aizliedz atkārtoti piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgo vielu tiametoksāmu, lietošanai attiecībā uz vasaras rapsi pret Phyllotreta spp. un/vai Psylliodes spp. (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 464)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

5.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/148

(2020. gada 3. februāris)

par atļauju robenidīna hidrohlorīdu (Robenz 66G) lietot par barības piedevu gaļas cāļiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (atļaujas turētājs – Zoetis SA)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), ir jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (3) robenidīna hidrohlorīda (Robenz 66G) preparātu atbilstoši Direktīvai 70/524/EEK atļāva izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto preparātu kā esošu barības līdzekli iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti izvērtēt robenidīna hidrohlorīdu (Robenz 66G) kā barības piedevu gaļas cāļiem. Pieteikuma iesniedzējs lūdza minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā “kokcidiostati un histomonostati”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2019. gada 24. janvāra atzinumā (4) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem robenidīna hidrohlorīdam (Robenz 66G) nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi. Iestāde uzskatīja, ka ar šo piedevu iespējams efektīvi kontrolēt kokcidiozi gaļas cāļiem. Iestāde uzskatīja, ka attiecībā uz Eimeria spp. ir jāveic uzraudzība pēc pārdošanas, jo īpaši atļaujas derīguma termiņa otrajā pusē. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Robenidīna hidrohlorīda (Robenz 66G) novērtējums liecina, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šīs atkārtotās izvērtēšanas rezultātā Regula (EK) Nr. 1800/2004 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Nekaitīguma apsvērumi neprasa atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “kokcidiostati un histomonostati”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1800/2004 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu svītro;

2)

regulas pielikumu svītro.

3. pants

Tādu pielikumā norādīto preparātu un šo preparātu saturošo barību, kuri ražoti un marķēti pirms 2020. gada 25. augusta, saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2020. gada 25. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 3. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 15. oktobra Regula (EK) Nr. 1800/2004 par atļaujas izsniegšanu uz desmit gadiem, lai dzīvnieku barībā varētu izmantot piedevu “Cycostat 66G”, kas pieder kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupai (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

(4)  EFSA Journal, 2019. g.; 17(3):5613.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva (tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Maksimālais atlieku līmenis (MAL) attiecīgajos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Piedevu kategorija: Kokcidiostati un histomonostati

 

5a758

Zoetis SA

Robenidīna

hidrohlorīds

(Robenz 66G)

Piedevas sastāvs:

robenidīna hidrohlorīds: 66 g/kg

lignosulfonāts: 40 g/kg

kalcija sulfāta dihidrāts: 894 g/kg

Gaļas cāļi

36

36

1.

Piedevu aizliegts lietot vismaz piecas dienas pirms kaušanas.

2.

Piedevu barības maisījumā iekļauj premiksa veidā.

3.

Piedevu nedrīkst jaukt ar citiem kokcidiostatiem.

4.

Atļaujas turētājs veic pēcpārdošanas uzraudzības programmu attiecībā uz rezistenci pret baktērijām un Eimeria spp.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, ar kuriem paredzēts novērst iespējamos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.

2030. gada 5. februāris

800 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru aknu.

350 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru nieru.

200 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru muskuļu.

1 300 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitras ādas/tauku.

Aktīvā viela:

robenidīna hidrohlorīds, C15H13Cl2N5 .HCl,

1,3-bis[(p-hlorbenzilidēn) amino]-

guanidīna hidrohlorīds (97 %)

CAS numurs: 25875-50-7,

saistītie piemaisījumi:

N,N’,N”-tris[(p-hlorbenzilidēn) amino]guanidīns (TRIS): ≤ 0,5 %

bis-(4-hlorbenzilidēn)hidrazīns (AZIN) ≤ 0,5 %

nezināmi piemaisījumi ≤ 1 % (atsevišķi nezināmi piemaisījumi ≤ 0,2 %)

Analītiskā metode 1

Robenidīna hidrohlorīda kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā un premiksos: augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija kopā ar UV detektēšanu (HPLC-UV).

Robenidīna hidrohlorīda kvantitatīvai noteikšanai dzīvnieku barībā: augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija kopā ar UV detektēšanu (HPLC-UV); Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009.

Robenidīna hidrohlorīda kvantitatīvai noteikšanai audos: apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija kopā ar trīskāršo četrpolu masspektrometriju (RP-HPLC-MS/MS) vai ekvivalentu metodi, kas atbilst Komisijas Lēmuma 2002/657/EK prasībām.


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/149

(2020. gada 4. februāris),

ar ko atjauno atļauju Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 lietot par barības piedevu jēriem un zirgiem un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1293/2008 un (EK) Nr. 910/2009 (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, kuru Savienībā pārstāv Lallemand SAS)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1293/2008 (2) uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu jēriem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 910/2009 (3) – par barības piedevu zirgiem.

(3)

Minētās atļaujas turētājs ir iesniedzis pieteikumu, lai atjaunotu atļauju Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 lietot par barības piedevu jēriem un zirgiem, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2019. gada 26. februāra atzinumā (4) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina, ka piedeva atbilst atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Iestāde secināja, ka, ievērojot atļautos lietošanas nosacījumus, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 nekaitē mērķdzīvniekiem, patērētājiem, lietotājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka piedevu uzskata par acīm kairinošu. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši attiecībā uz piedevas lietotājiem.

(5)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Sakarā ar to, ka tiek atjaunota atļauja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 lietot par barības piedevu, ievērojot šīs regulas pielikumā noteiktos nosacījumus, Regulas (EK) Nr. 1293/2008 un (EK) Nr. 910/2009 būtu jāatceļ.

(7)

Drošības apsvērumi neliek nekavējoties piemērot ar šo regulu izdarītos grozījumus, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, kura laikā esošos Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparāta krājumus, kas atbilst noteikumiem, ko piemēroja pirms šīs regulas spēkā stāšanās datuma, var turpināt laist tirgū un lietot, līdz šie krājumi beidzas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja lietot pielikumā aprakstīto piedevu, kas ietilpst piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori” jēriem un “gremošanas veicinātāji” zirgiem, tiek atjaunota ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1293/2008 un Regulu (EK) Nr. 910/2009 atceļ.

3. pants

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 910/2009, un to saturošos premiksus un barības maisījumus, kas ražoti un marķēti pirms 2020. gada 25. februāra, saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2020. gada 25. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 4. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1293/2008 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 un Levucell SC10 ME) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 340, 19.12.2008., 38. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 910/2009 par atļaujas piešķiršanu jaunam Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparāta izmantošanas veidam kā zirgu barības piedevai (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, kuru Savienībā pārstāv Lallemand SAS) (OV L 257, 30.9.2009., 7. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2019; 17(3):5639.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņš

KVV/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4b1711

Danstar Ferment AG, ko pārstāv Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Piedevas sastāvs

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparāts, kas satur vismaz:

1 × 1010 KVV/g piedevas (apvalkotā veidā),

2 × 1010 KVV/g piedevas (neapvalkotā veidā).

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 šūnas.

Analītiskā metode  (1)

Skaitīšana: Petri trauciņa un iejaukuma metode, kurā izmanto rauga ekstrakta – dekstrozes – hloramfenikola agaru (EN15789:2009).

Identifikācija: polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metode (CEN/TS 15790: 2008).

Zirgi

3,0 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Piedevas un premiksu lietotājiem barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu aizsarglīdzekļus.

25.2.2030.

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1711

Danstar Ferment AG, ko pārstāv Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Piedevas sastāvs

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparāts, kas satur vismaz:

1 × 1010 KVV/g piedevas (apvalkotā veidā),

2 × 1010 KVV/g piedevas (neapvalkotā veidā).

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 šūnas.

Analītiskā metode  (1)

Skaitīšana: Petri trauciņa un iejaukuma metode, kurā izmanto rauga ekstrakta – dekstrozes – hloramfenikola agaru (EN15789:2009).

Identifikācija: polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metode (CEN/TS 15790:2008).

Jēri

3,0 × 109

 

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Piedevas un premiksu lietotājiem barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu aizsarglīdzekļus.

25.2.2030.


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/150

(2020. gada 4. februāris)

par atļauju lietot no Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūtas 6-fitāzes preparātu par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un vaislas cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu, dējējmājputnu vai vaislas mājputnu barības piedevu (atļaujas turētājs Andrés Pintaluba S.A.)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1831/2003 nosaka, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz to, lai saņemtu atļauju no Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūtas 6-fitāzes preparātam. Pieteikumam bija pievienotas minētās regulas 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju no Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūtas 6-fitāzes preparātu lietot par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu, dējējmājputnu vai vaislas mājputnu barības piedevu, kas klasificējama piedevu kategorijā “Zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2019. gada 2. aprīļa atzinumā (2) ir secinājusi, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem no Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūtas 6-fitāzes preparāts neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Tā arī secināja, ka šai piedevai var būt elpceļu sensibilizācijas potenciāls. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši uz piedevas lietotāju, veselību. Tā secināja, ka šī piedeva var uzlabot fosfora izmantošanu. Iestāde uzskata, ka īpašas prasības uzraudzībai pēc laišanas tirgū noteikt nav vajadzīgs. Tā ir arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

No Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūtas 6-fitāzes preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “Zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “Gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 4. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(4):5692.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktivitātes vienība/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a31

Andrés Pintaluba S.A.

6-fitāze

EC 3.1.3.26

Piedevas sastāvs

6-fitāzes preparāts (EC 3.1.3.26),

kas iegūts no Komagataella phaffii CGMCC 12056, ar šādu minimālo aktivitāti:

cietā veidā: 20 000 U  (1)/g

šķidrā veidā: 20 000 U/ml

Gaļas cāļi

Dējējvistu cāļi un vaislas cāļi

Mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni, mazāk izplatītu sugu dējējmājputni vai mazāk izplatītu sugu vaislas mājputni

250 U

 

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Piedevas un premiksu lietotājiem barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. elpceļu aizsarglīdzekļus.

2030. gada 25. februāris

Aktīvās vielas raksturojums

No Komagataella phaffii CGMCC 12056 iegūta 6-fitāze

Analītiskā metode  (2)

Fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu – VDLUFA 27.1.4.

Fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai premiksos: kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu – VDLUFA 27.1.3.

Fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai barībā: kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu – EN ISO 30024.


(1)  Viena vienība (U) ir fermenta daudzums, kas 37 °C temperatūrā pie pH 5,5 no fitāta izdala vienu mikromolu neorganiskā fosfāta minūtē.

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/151

(2020. gada 4. februāris),

ar ko Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 atļauj lietot par barības piedevu visu sugu gaļas un vaislas cūkām, izņemot sivēnmātes, visu sugu putniem un zivīm un visiem vēžveidīgajiem un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 911/2009, (ES) Nr. 1120/2010 un (ES) Nr. 212/2011 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 95/2013, (ES) Nr. 413/2013 un (ES) 2017/2299 (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, kuru Savienībā pārstāv Lallemand SAS)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 911/2009 (2) preparātu Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 (agrāk Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M) uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu lašu dzimtas zivīm un garnelēm, ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1120/2010 (3) – atšķirtiem sivēniem, ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 212/2011 (4) – dējējvistām, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 95/2013 (5) – visām zivīm, izņemot lašu dzimtas zivis, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 413/2013 (6) – atšķirtiem sivēniem, gaļas cūkām, dējējvistām un gaļas cāļiem un ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2299 (7) – gaļas cūkām, mazāk izplatītu sugu cūkām (atšķirtiem sivēniem un gaļas cūkām), gaļas cāļiem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un mazāk izplatītu sugu dējējmājputniem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. pantu un saistībā ar tās 7. pantu preparāta Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 atļaujas turētājs iesniedza pieteikumu, kurā lūdza atjaunot minētā preparāta kā barības piedevas lietošanas atļauju attiecībā uz gaļas cāļiem, mazāk izplatītu sugu gaļas putniem, dējējvistām, mazāk izplatītu sugu dējējputniem, atšķirtiem sivēniem, gaļas cūkām, mazāk izplatītu sugu (atšķirtām) cūkām un gaļas cūkām, visām zivīm un garnelēm, kā arī lūdza piešķirt jaunu atļauju šā preparāta lietošanai dējējvistu un vaislas vistu cāļiem, dekoratīvajiem putniem un citiem neproduktīvajiem putniem, gaļas tītariem, vaislas tītaru cāļiem, vaislas tītariem, vaislas vistām un mazāk izplatītu saistīto sugu mājputniem, citiem dekoratīvajiem un neproduktīvajiem putniem, zīdāmiem sivēniem un mazāk izplatītu saistīto sugu cūkām un visiem vēžveidīgajiem, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienota informācija un dokumenti, kas prasīti minētās regulas 7. panta 3. punktā un 14. panta 2. punktā.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savos 2019. gada 2. aprīļa atzinumos (8) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina piedevas atbilstību atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Agrākos secinājumos Iestāde apstiprināja, ka Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 tiek uzskatīts par drošu gan mērķsugām, gan tādu produktu patērētājiem, kas iegūti no dzīvniekiem, kuru barībā lietota minētā piedeva, gan videi. Turklāt tā secināja, ka lietotāji potenciāli varētu tikt eksponēti piedevai ieelpošanas ceļā, un ka nav iespējams izdarīt secinājumu par ādas un acu kairinājuma un ādas sensibilizācijas potenciālu. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši attiecībā uz piedevas lietotājiem. Iestāde arī secināja, ka piedeva ir iedarbīga attiecībā uz dējējvistu un vaislas vistu cāļiem, vaislas vistām, dējējtītaru/vaislas tītaru un mazāk izplatītu sugu putnu cāļiem, vaislas tītariem un mazāk izplatītu sugu vaislas putniem, zīdāmiem sivēniem un mazāk izplatītu sugu vaislas un gaļas cūkām, kā arī visiem vēžveidīgajiem.

(5)

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Attiecīgi minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Ņemot vērā to, ka atļauja lietot preparātu Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 par barības piedevu tiek atjaunota saskaņā ar šīs regulas pielikumā paredzētajiem nosacījumiem, Regula (EK) Nr. 911/2009, (ES) Nr. 1120/2010 un (ES) Nr. 212/2011 un Īstenošanas regula (ES) Nr. 95/2013, (ES) Nr. 413/2013 un (ES) 2017/2299 būtu jāatceļ.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja lietot pielikumā aprakstīto piedevu, kas iekļauta piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un – attiecībā uz visu sugu gaļas un vaislas cūkām, izņemot sivēnmātes, un visiem putniem – funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, un – attiecībā uz visām zivīm un visiem vēžveidīgajiem – funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, tiek atjaunota saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Regula (EK) Nr. 911/2009, (ES) Nr. 1120/2010 un (ES) Nr. 212/2011, kā arī Īstenošanas regula (ES) Nr. 95/2013, (ES) Nr. 413/2013 un (ES) 2017/2299 tiek atceltas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 4. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 911/2009 par atļaujas piešķiršanu jaunam Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M preparāta izmantošanas veidam kā lašu dzimtas zivju un garneļu barības piedevai (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG) (OV L 257, 30.9.2009., 10. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 2. decembra Regula (ES) Nr. 1120/2010 par atļauju izmantot Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG (OV L 317, 3.12.2010., 12. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 3. marta Regula (ES) Nr. 212/2011 par atļauju izmantot Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kā barības piedevu dējējvistām (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG) (OV L 59, 4.3.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 1. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 95/2013 par atļauju izmantot Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M preparātu kā barības piedevu visām zivju sugām, izņemot lašu dzimtas zivis (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG) (OV L 33, 2.2.2013., 19. lpp.).

(6)  Komisijas 2013. gada 6. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2013 par atļauju izmantot Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kā barības piedevu lietošanai dzeramajā ūdenī atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām, dējējvistām un gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG) (OV L 125, 7.5.2013., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 12. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2299, ar ko lemj par atļauju Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M preparātu izmantot par barības piedevu nobarojamām cūkām un mazāk izplatītām cūku sugām (atšķirtām un nobarojamām cūkām), gaļas cāļiem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un mazāk izplatītu sugu dējējmājputniem, par atļauju šo barības piedevu izmantot dzirdināmajā ūdenī un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2036/2005, (EK) Nr. 1200/2005 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 413/2013 (atļaujas turētājs Danstar Ferment AG, ko pārstāv Lallemand SAS) (OV L 329, 13.12.2017., 33. lpp.).

(8)  EFSA Journal 2019;17(4):5691 un EFSA Journal 2019;17(5):5690.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

KVV/l dzirdināšanas ūdens

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4d1712

Danstar Ferment AG, ko Savienībā pārstāv Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Piedevas sastāvs

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparāts,

kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g

Cietā formā, neapvalkotā un apvalkotā veidā

Visu sugu gaļas un vaislas cūkas, izņemot sivēnmātes

-

1 × 109

-

5 × 108

-

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Ja piedevu lieto dzirdināmajā ūdenī, nodrošina viendabīgu tās izkliedi.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.

2030. gada 25. februāris

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 šūnas

Visu sugu putni

Analītiskā metode  (1)

Aktīvās vielas skaitīšana barības piedevā, premiksos, lopbarībā un ūdenī: Petri trauciņa un uztriepuma metode,

izmantojot MRS agaru (EN 15786:2009).

Identificēšana: pulsējošā lauka gela elektroforēzes (PFGE) metode.

 

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (labvēlīgi ietekmē augšanu)

4d1712

Danstar Ferment AG, ko Savienībā pārstāv Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Piedevas sastāvs

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparāts, kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g

Visu sugu zivis

-

1 × 109

-

-

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Šo piedevu izmanto tikai cietajā barībā.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 šūnas

Visi vēžveidīgie

Analītiskā metode

Aktīvās vielas skaitīšana barības piedevā, premiksos, lopbarībā un ūdenī: Petri trauciņa un uztriepuma metode,

izmantojot MRS agaru (EN 15786:2009).

Identificēšana: pulsējošā lauka gela elektroforēzes (PFGE) metode.

 


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


LĒMUMI

5.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/152

(2020. gada 3. februāris),

ar ko atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktam Rumānijai aizliedz atkārtoti piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgo vielu klotianidīnu vai imidakloprīdu, lietošanai attiecībā uz Brassica napus pret Phyllotreta spp. vai Psylliodes spp.

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 458)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Autentisks ir tikai teksts rumāņu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 53. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 485/2013 (2) tika grozīti apstiprināšanas nosacījumi darbīgajām vielām tiametoksāmam, klotianidīnam un imidakloprīdam, kuras pieder neonikotinoīdu grupai. Ar minētās regulas 2. pantu tiek aizliegta tādu konkrētu kultūraugu sēklu pārdošana un izmantošana, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šīs darbīgās vielas, izņemot siltumnīcās izmantojamās sēklas. Tāpēc dalībvalstīm bija jāgroza vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šīs darbīgās vielas.

(2)

Kopš 2014. gada 28. februāra Rumānija, pamatojoties uz atkāpi, kas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktā paredzēta ārkārtas situācijām, ir atkārtoti piešķīrusi ārkārtas atļaujas, kas aptver tādu sēklu apstrādi, pārdošanu un sēšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir minētās darbīgās vielas. Komisija un pārējās dalībvalstis tika pienācīgi informētas par šīm ārkārtas atļaujām.

(3)

2017. gada 20. martā Rumānija paziņoja Komisijai par četrām ārkārtas atļaujām, kas no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 16. maijam bija spēkā attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgās vielas imidakloprīdu (NUPRID AL 600 FS un Seedoprid 600 FS), tiametoksāmu (Cruiser 350 FS) un klotianidīnu (PONCHO 600 FS), lietošanai gan attiecībā uz Helianthus annuus, gan attiecībā uz Zea mays pret Agriotes spp. un Tanymecus dilaticollis. 2017. gada 13. septembrī Rumānija paziņoja Komisijai par divām ārkārtas atļaujām, kas no 2017. gada 21. jūlija līdz 2017. gada 16. oktobrim bija spēkā attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgās vielas imidakloprīdu (NUPRID AL 600 FS) un klotianidīnu (MODESTO 480 FS), lietošanai attiecībā uz Brassica napus pret Phyllotreta spp. un Psylliodes spp.

(4)

2017. gada 15. septembrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 2. punktu Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”) novērtēt vairāku dalībvalstu, tostarp Rumānijas, ārkārtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgās vielas klotianidīnu, imidakloprīdu un tiametoksāmu, lietojumiem, kas vairs nav atļauti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 485/2013, ņemot vērā ārkārtas atļauju piešķiršanas nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktā.

(5)

2018. gada 18. maijā Rumānija atkal paziņoja par ārkārtas atļaujām darbīgās vielas klotianidīnu un imidakloprīdu saturošajiem augu aizsardzības līdzekļiem MODESTO 480 FS un NUPRID AL 600 FS, kuras aptver sēklu apstrādi un apstrādātu sēklu sēšanu, šo produktu lietošanai attiecībā uz Brassica napus var. napobrassica pret Phyllotreta spp. un Psylliodes spp.

(6)

Attiecībā uz trijām darbīgajām vielām ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) 2018/783 (3), (ES) 2018/784 (4) un (ES) 2018/785 (5) tika apstiprināti ierobežojumi, kas noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 485/2013. Šīs regulas papildus ierobežo tādu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kas satur darbīgās vielas imidakloprīdu, klotianidīnu un tiametoksāmu, pieļaujot atļaujas, kas aptver tikai lietojumus par insekticīdiem pastāvīgās siltumnīcās vai tādu sēklu apstrādi, kuras paredzēts izmantot tikai pastāvīgās siltumnīcās. Turklāt rezultātā izaudzētajiem kultūraugiem ir jāpaliek pastāvīgās siltumnīcās visā to dzīves ciklā.

(7)

Tehniskajā ziņojumā, kas sagatavots pēc Komisijas pieprasījuma, minēts 4. apsvērumā un publicēts 2018. gada 21. jūnijā (6), attiecībā uz sešām kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijām, kurām Rumānija ir sniegusi ārkārtas atļauju, Iestāde secināja, ka attiecībā uz trim kultūraugu / kaitīgo organismu kombinācijām ir produkts, kas satur alternatīvu darbīgo vielu, kura ir atļauta tādam pašam lietojuma veidam, proti, Brassica napus / Phyllotreta atra., Brassica napus / Psylliodes chrysocephala un Zea mays / Tanymecus dilaticollis. Tomēr neskatoties uz to, četri produkti aptvēra ne tikai Zea mays / Tanymecus dilaticollis, kurai bija alternatīva metode, bet vienlaikus tika lietoti, lai aptvertu citas kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijas, proti, Zea mays / Agriotes spp., Helianthus annuus / Agriotes spp. un Helianthus annuus / Tanymecus dilaticollis, kam nav pieejams neviens produkts, kas satur alternatīvu vielu.

(8)

Tāpēc, pamatojoties uz Iestādes veikto novērtējumu, Komisija uzskata, ka Rumānija nav izpildījusi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktā paredzētos nosacījumus attiecībā uz atļaujām darbīgo vielu klotianidīnu saturošo MODESTO 480 FS un darbīgo vielu imidakloprīdu saturošo NUPRID AL 600 FS izmantot attiecībā uz kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijām Brassica napus / Phyllotreta spp. un Brassica napus / Psylliodes spp., jo šīs ārkārtas atļaujas attiecas uz tādu kultūraugu/kaitīgo organismu kombināciju, kam ir atļauts cits produkts, kas satur alternatīvu darbīgo vielu ar tādu pašu iedarbības veidu. Produkti, kas aptver Zea mays / Tanymecus dilaticollis, kurai tika atļauts cits produkts, kas satur alternatīvu darbīgo vielu ar tādu pašu iedarbības veidu, aptvēra arī citu tam pašam kultūraugam kaitīgo organismu, kura apkarošanai nebija pieejamas nekādas alternatīvas, un tādēļ Komisija uzskata, ka šo produktu lietojums ir pieņemams attiecībā uz Zea mays, jo vairāku augu aizsardzības līdzekļu lietojumu vienam un tam pašam kultūraugam pret dažādiem kaitīgajiem organismiem nevajadzētu veicināt, ja vien ir iespējams no tā izvairīties.

(9)

Tāpēc ar 2018. gada 16. jūlija vēstuli Komisija pieprasīja Rumānijai apstiprināt, ka tā vairs nepiešķirs ārkārtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem MODESTO 480 FS, kas satur darbīgo vielu klotianidīnu, un NUPRID AL 600 FS, kas satur darbīgo vielu imidakloprīdu, lietošanai attiecībā uz kultūraugu / kaitīgo organismu kombinācijām Brassica napus/Phyllotreta spp. un Brassica napus / Psylliodes spp.. Rumānija 2018. gada 18. septembra atbildē pauda viedokli, ka attiecīgās ārkārtas atļaujas ir pamatotas.

(10)

Komisija uzskata par vajadzīgu pieņemt lēmumu, ka Rumānija nedrīkst atkārtoti piešķirt ārkārtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgo vielu klotianidīnu un/vai imidakloprīdu, lietošanai attiecībā uz kultūraugu / kaitīgo organismu kombinācijām Brassica napus / Phyllotreta spp. vai Brassica napus / Psylliodes spp..

(11)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā atzinumu nav sniegusi. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza īstenošanas akta projektu turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja nesniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Rumānija nedrīkst saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktu atkārtoti piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgās vielas klotianidīnu vai imidakloprīdu, lietošanai attiecībā uz Brassica napus pret kaitīgajiem organismiem Phyllotreta spp. vai Psylliodes spp.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Rumānijai.

Briselē, 2020. gada 3. februārī

Komisijas vārdā –

Stella KYRIAKIDES

Komisijas locekle


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 485/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu klotianidīna, tiametoksāma un imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās darbīgās vielas (OV L 139, 25.5.2013., 12. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 29. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/783, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 31. lpp.).

(4)  Komisijas 2018. gada 29. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/784, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 35. lpp.).

(5)  Komisijas 2018. gada 29. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/785, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksāma apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 40. lpp.).

(6)  EFSA papildu publikācija, 2018:EN-1416.


5.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/153

(2020. gada 3. februāris),

ar ko atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktam Lietuvai aizliedz atkārtoti piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgo vielu tiametoksāmu, lietošanai attiecībā uz vasaras rapsi pret Phyllotreta spp. un/vai Psylliodes spp.

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 464)

(Autentisks ir tikai teksts lietuviešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 53. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 485/2013 (2) tika grozīti apstiprināšanas nosacījumi darbīgajām vielām tiametoksāmam, klotianidīnam un imidakloprīdam, kuras pieder neonikotinoīdu grupai. Ar minētās regulas 2. pantu tiek aizliegta tādu konkrētu kultūraugu sēklu pārdošana un izmantošana, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šīs darbīgās vielas, izņemot siltumnīcās izmantojamās sēklas. Tāpēc dalībvalstīm bija jāgroza vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šīs darbīgās vielas.

(2)

Kopš 2016. gada 26. februāra Lietuva, pamatojoties uz atkāpi, kas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktā paredzēta ārkārtas situācijām, ir atkārtoti piešķīrusi ārkārtas atļaujas, kas aptver tādu sēklu apstrādi, pārdošanu un sēšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir minētās darbīgās vielas. Komisija un pārējās dalībvalstis tika pienācīgi informētas par šīm ārkārtas atļaujām.

(3)

2017. gada 3. martā Lietuva paziņoja Komisijai par divām ārkārtas atļaujām, kas no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 28. jūnijam bija spēkā attiecībā uz augu aizsardzības līdzekli, kas satur tiametoksāmu, (CRUISER OSR) lietošanai attiecībā uz vasaras rapsi pret Phyllotreta nemorum un Psylliodes chrysocephala un attiecībā uz augu aizsardzības līdzekli, kas satur klotianidīnu, (MODESTO) lietošanai attiecībā uz vasaras rapsi pret Athalia rosae, Delia radicum, Phyllotreta spp. un Psylliodes spp.

(4)

2017. gada 15. septembrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 2. punktu Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”) novērtēt vairāku dalībvalstu, tostarp Lietuvas, ārkārtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgās vielas klotianidīnu, imidakloprīdu un tiametoksāmu, lietojumiem, kas vairs nav atļauti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 485/2013, ņemot vērā ārkārtas atļauju piešķiršanas nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktā.

(5)

2018. gada 1. martā Lietuva atkal paziņoja par ārkārtas atļauju darbīgo vielu tiametoksāmu saturošajam produktam CRUISER OSR, kura aptver sēklu apstrādi un apstrādātu sēklu sēšanu, šī produkta lietošanai attiecībā uz vasaras rapsi pret Phyllotreta nemorum un Psylliodes chrysocephala.

(6)

Attiecībā uz trijām darbīgajām vielām ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) 2018/783 (3), (ES) 2018/784 (4) un (ES) 2018/785 (5) tika apstiprināti ierobežojumi, kas noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 485/2013. Šīs regulas papildus ierobežo tādu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kas satur darbīgās vielas imidakloprīdu, klotianidīnu un tiametoksāmu, kuras var atļaut lietot tikai kā insekticīdus pastāvīgās siltumnīcās vai tādu sēklu apstrādei, kuras paredzēts izmantot tikai pastāvīgās siltumnīcās. Turklāt rezultātā izaudzētajiem kultūraugiem ir jāpaliek pastāvīgās siltumnīcās visā to dzīves ciklā.

(7)

Tehniskajā ziņojumā, kas sagatavots pēc Komisijas pieprasījuma, minēts 4. apsvērumā un publicēts 2018. gada 21. jūnijā (6), attiecībā uz četrām kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijām, kurām Lietuva ir sniegusi ārkārtas atļauju, Iestāde secināja, ka attiecībā uz divām kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijām ir produkts, kas satur alternatīvu darbīgo vielu, kura ir atļauta tādam pašam lietojuma veidam, proti, vasaras rapsis/Phyllotreta spp. un vasaras rapsis/Psylliodes spp.. Tomēr viens produkts aptvēra ne tikai kombinācijas vasaras rapsis/Phyllotreta spp. un vasaras rapsis/Psylliodes spp., kurām bija alternatīva metode, bet vienlaikus tika lietots, lai aptvertu citas kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijas, proti, vasaras rapsis/Athalia rosae un vasaras rapsis/Delia radikum, kam nebija pieejams neviens produkts, kas satur alternatīvu vielu.

(8)

Tāpēc, pamatojoties uz Iestādes veikto novērtējumu, Komisija uzskata, ka Lietuva nav izpildījusi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktā paredzētos nosacījumus attiecībā uz atļauju darbīgo vielu tiametoksāmu saturošo CRUISER OSR lietot attiecībā uz kultūraugu/kaitīgo organismu kombināciju vasaras rapsis Phyllotreta spp. un vasaras rapsis Psylliodes spp., jo šīs ārkārtas atļaujas attiecas uz tādu kultūraugu/kaitīgo organismu kombināciju, kam ir atļauts cits produkts, kas satur alternatīvu darbīgo vielu ar tādu pašu iedarbības veidu. Produkts, kas aptver kombinācijas vasaras rapsis/Athalia rosae un vasaras rapsis/Delia radicum, kam tika atļauts cits produkts, kas satur alternatīvu darbīgo vielu ar tādu pašu iedarbības veidu, aptvēra arī citu tam pašam kultūraugam kaitīgo organismu, kuram nebija pieejamas nekādas alternatīvas metodes, un tādēļ Komisija uzskata, ka šī produkta lietojums ir pieņemams attiecībā uz vasaras rapsi, jo vairāku augu aizsardzības līdzekļu lietojumu vienam un tam pašam kultūraugam pret dažādiem kaitīgajiem organismiem nevajadzētu veicināt, ja vien ir iespējams no tā izvairīties.

(9)

Tāpēc ar 2018. gada 16. jūlija vēstuli Komisija pieprasīja Lietuvai apstiprināt, ka tā vairs nepiešķirs ārkārtas atļaujas augu aizsardzības līdzeklim CRUISER OSR, kas satur darbīgo vielu tiametoksāmu, lietošanai attiecībā uz kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijām vasaras rapsis/Phyllotreta spp. un vasaras rapsis/Psylliodes spp. Lietuva savā 2018. gada 17. septembra atbildē pauda viedokli, ka attiecīgās ārkārtas atļaujas ir pamatotas.

(10)

Komisija uzskata par vajadzīgu pieņemt lēmumu, ka Lietuva nedrīkst atkārtoti piešķirt ārkārtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgo vielu klotianidīnu vai tiametoksāmu, lietošanai attiecībā uz kultūraugu/kaitīgo organismu kombinācijām vasaras rapsis/Phyllotreta spp. un vasaras rapsis /Psylliodes spp.

(11)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā atzinumu nav sniegusi. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza īstenošanas akta projektu turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja nesniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lietuva nedrīkst saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktu atkārtoti piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgo vielu tiametoksāmu, lietošanai attiecībā uz vasaras rapsi pret kaitīgajiem organismiem Phyllotreta spp. vai Psylliodes spp.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lietuvas Republikai.

Briselē, 2020. gada 3. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KIRJAKIDU


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 485/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu klotianidīna, tiametoksāma un imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās darbīgās vielas (OV L 139, 25.5.2013., 12. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 29. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/783, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 31. lpp.).

(4)  Komisijas 2018. gada 29. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/784, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 35. lpp.).

(5)  Komisijas 2018. gada 29. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/785, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksāma apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 40. lpp.).

(6)  EFSA papildu publikācija, 2018:EN-1421.