ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 308

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 29. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1974 (2019. gada 17. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1295/2013, nosakot kvalitatīvus un kvantitatīvus darbības papildu rādītājus

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1975 (2019. gada 31. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

4

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1976 (2019. gada 25. novembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū fenilkapsaicīnu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1977 (2019. gada 26. novembris) par atļauju fenilmetāntiolu, benzilmetilsulfīdu, sek-pentiltiofēnu, tridec-2-enālu, 12-metiltridekanālu, 2,5-dimetilfenolu, heksa-2-(trans),4-(trans)-dienālu un 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonu lietot par barības piedevām kaķiem un suņiem ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1978 (2019. gada 26. novembris), ar ko attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam, groza Regulu (EK) Nr. 1238/95

58

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1979 (2019. gada 26. novembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū 2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījumu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1980 (2019. gada 26. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

69

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1981 (2019. gada 28. novembris), ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus gliemežus, želatīnu, kolagēnu un kukaiņus, groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/626 ( 1 )

72

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1982 (2019. gada 28. novembris), ar kuru pēc izmeklēšanas atsākšanas nolūkā īstenot 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-650/17 attiecībā uz Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd, uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu importu attiecina reģistrāciju

77

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1983 (2019. gada 28. novembris), ar ko attiecībā uz Savienības atbalsta pārdali groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/39

82

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1984 (2019. gada 28. novembris), ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu olīveļļas privātai uzglabāšanai saistībā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882

84

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/1985 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem ( 1 )

86

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1986 (2019. gada 25. novembris), ar ko ieceļ piecus Reģionu komitejas locekļus un vienu locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Polijas Republika

94

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1987 (2019. gada 25. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Olīvu padomes Dalībnieku padomē attiecībā uz olīveļļai un olīvu izspaidu eļļai piemērojamajiem tirdzniecības standartiem

95

 

*

Politikas un Drošības Komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/1988 (2019. gada 26. novembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Eiropadomes Lēmums (ES) 2019/1989 (2019. gada 28. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju

100

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1990 (2019. gada 28. novembris), ar ko Eiropas Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja direktoram deleģē dažas kredītrīkotāja pilnvaras attiecībā uz atalgojumu maksāšanu un komandējumu un atļautu ceļojumu izdevumu maksāšanu

103

 

*

Politikas un Drošības Komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/1991 (2019. gada 28. novembris) par Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) vadītāja iecelšanu (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1992 (2019. gada 27. novembris), ar ko, pagarinot lēmuma piemērošanas periodu, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1993 (2019. gada 28. novembris), ar ko shēmu Trade Assurance Scheme for Combinable Crops atzīst par tādu, kura apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/70/EK un 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem

110

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1994 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8745)  ( 1 )

112

 

 

Labojumi

 

*

Labojums EBTA Uzraudzības iestādes Deleģētajā lēmumā Nr. 42/19/COL (2019. gada 17. jūnijs) atbrīvot sabiedriskā autobusu transporta pakalpojumu sniegšanu Norvēģijā no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES piemērošanas [2019/…] ( OV L 025, 9.10.2019. )

134

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/1935 (2019. gada 13. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem koriģē pamatsummas euro apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un finansiālajām spējām ( OV L 003, 1.11.2019. )

135

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1974

(2019. gada 17. maijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1295/2013, nosakot kvalitatīvus un kvantitatīvus darbības papildu rādītājus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK (1), un jo īpaši tās 20. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveidota programma “Radošā Eiropa” (turpmāk “programma”), ir iekļauti konkrēti noteikumi par programmas uzraudzību, kā arī tās darbības rezultātu izmērīšanai izmantojamo rādītāju saraksts. Tomēr pienācīgu programmas uzraudzību ir apgrūtinājušas līdzšinējā satvara nepilnības.

(2)

Runājot par programmas uzbūvi, lai gan vispārīgie un konkrētie mērķi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 1295/2013 3. un 4. pantā, ir vienādi piemērojami abām apakšprogrammām, kā arī starpnozaru sadaļai, tās konkrētie mērķi dublējas ar 9. pantā minētajām septiņām apakšprogrammas “Media” prioritātēm un 12. pantā minētajām sešām apakšprogrammas “Kultūra” prioritātēm. Dažas prioritātes attiecas uz programmas mērķiem, bet citas – uz apakšprogrammu vai pasākumu mērķiem. Līdz ar to izlaides nav iespējams tieši sasaistīt ar starpposma un gala rezultātiem.

(3)

Turklāt Regulas (ES) Nr. 1295/2013 18. panta 1. punktā minētie rādītāji neļauj visaptveroši uzraudzīt programmas virzību un darbības rezultātus attiecībā pret nospraustajiem mērķiem. Pašlaik ir noteikti izlaides un rezultātu rādītāji, bet tikai dažus rādītājus varētu kvalificēt par ietekmes rādītājiem. Visbeidzot, ir rādītāju kopums, kas paredzēts, lai novērtētu kopējos panākumus tirgū, bet šos rādītājus nevar izmantot programmas darbības rezultātu novērtējumam.

(4)

Tāpēc programmas darbības rezultātu uzraudzības satvars ir jāpārskata un jāievieš kvalitatīvi un kvantitatīvi papildu rādītāji. Ārējā programmas vidusposma novērtējuma gaitā Komisija ņēma vērā līdz šim gūto pieredzi programmas īstenošanā un izstrādāja jaunus programmas rādītājus.

(5)

Ierosinātajam rādītāju kopumam būtu jākalpo par satvaru, ar kura palīdzību varēs izmērīt programmas virzību uz nosprausto mērķu sasniegšanu. Jaunie rādītāji būtu jāizmanto gan programmas pastāvīgai uzraudzībai, gan galīgajam novērtējumam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1295/2013 18. panta 5. punktu.

(6)

Programmas darbības rezultāti būtu jāmēra programmas līmenī, apakšprogrammu līmenī un individuālo shēmu līmenī, kuru vajadzībām ir izstrādāti ierosinātie jaunie rādītāji. No šiem rādītājiem būtu jāgūst noderīga informācija par programmā pārstāvētajām kultūras un radošajām nozarēm, bet apakšprogrammu griezumā – par kultūras un audiovizuālajām nozarēm. Uz shēmām balstītie rādītāji savukārt informētu par konkrētu apakšprogrammu shēmu īstenošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Papildus Regulas (ES) Nr. 1295/2013 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem vispārīgo mērķu rādītājiem piemēro arī šādus darbības rādītājus:

a)

kultūras un radošo nozaru darbvietu skaits, ko programma radījusi;

b)

kultūras un radošo nozaru finansiālais ieguldījums, ko programma piesaistījusi finansētajiem projektiem;

c)

to cilvēku skaits, kuri piekļuvuši programmā radītajiem Eiropas kultūras un radošajiem darbiem un, ja iespējams, atsevišķi norādot darbus, kas nav tapuši šo cilvēku pašu valstīs;

d)

to audiovizuālo uzņēmumu skaits un īpatsvars, kas ziņojuši, ka apakšprogrammas “Media” atbalsts tiem uzlabojis stāvokli tirgū.

2.   Papildus Regulas (ES) Nr. 1295/2013 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem konkrēto mērķu rādītājiem piemēro arī šādus darbības rādītājus:

a)

ar programmas atbalstu izveidoto transnacionālo partnerību skaits un mērogs, norādot arī atbalsta saņēmējorganizāciju izcelsmes valsti;

b)

to kultūras un radošo darbību skaits, kuras ar apakšprogrammas “Kultūra” atbalstu organizētas transnacionālā līmenī;

c)

to programmas atbalstīto mācību pieredzes un darbību dalībnieku skaits, kuri uzlabojuši savas kompetences un nodarbināmību (norādot arī sieviešu īpatsvaru);

d)

kvalitatīvi pierādījumi par mākslas, darījumdarbības un tehnoloģisko inovāciju veiksmes stāstiem, kuriem programmas atbalsts bijis izšķirīgs;

e)

saraksts ar atzinībām, nominācijām un balvām, kas apakšprogrammas “Media” atbalstītiem audiovizuālajiem darbiem piešķirti galvenajos nozīmīgākajos starptautiskajos festivālos un saņemti no valstu akadēmijām (toskait Berlināles un Kannu kinofestivāla balvas, Oskara balva, Eiropas Kino balva).

3.   Papildus Regulas (ES) Nr. 1295/2013 18. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem konkrēto mērķu rādītājiem piemēro arī šādus darbības rādītājus:

a)

to skatītāju skaits dalībvalstīs, kuri noskatījušies ar programmas atbalstu Savienībā izplatītas filmas no citām dalībvalstīm;

b)

to skatītāju īpatsvars dalībvalstīs, kuri noskatījušies filmas no citām dalībvalstīm;

c)

programmas atbalstīto Savienības audiovizuālo darbu īpatsvars kinoteātros un digitālajās platformās;

d)

to nenacionālo teritoriju vidējais skaits, kurās atbalstītie audiovizuālie darbi vai filmas un televīzijas darbi izplatīti;

e)

to kopražojumu skaits, kas radīti un izveidoti ar programmas atbalstu, toskait īpatsvars, kuru veido kopražojumi ar dažādiem partneriem;

f)

to apakšprogrammā “Media” atbalstīto audiovizuālo darbu īpatsvars, kurus režisējušas vai sacerējušas sievietes.

4.   Papildus Regulas (ES) Nr. 1295/2013 18. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem konkrēto mērķu rādītājiem piemēro arī šādus darbības rādītājus:

a)

to mākslinieku un kultūras un radošo profesiju pārstāvju, kā arī plašākas sabiedrības locekļu skaits, kuri tieši un netieši sasniegti apakšprogrammas “Kultūra” atbalstītajos projektos;

b)

to atbalstīto projektu dalībnieku skaits, kuri ziņojuši par jaunām vai labākām izdevībām tirgū vai profesionālām izdevībām;

c)

to programmas atbalstīto projektu skaits, kas paredzēti nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, piemēram, migrantu izcelsmes personām, personām ar invaliditāti un bezdarbniekiem, jo īpaši bez darba esošiem jauniešiem;

d)

to organizāciju lielums (mikroorganizācija, maza, vidēja un liela organizācija), kas iesaistītas projektos (gadā nodarbināto skaits un gada apgrozījums vai gada bilance);

e)

to mazmēroga un lielmēroga sadarbības projektu skaits un relatīvais īpatsvars, kas atbalstīti apakšprogrammā “Kultūra”;

f)

to mākslinieku un kultūras un radošo profesiju pārstāvju skaits (pēc izcelsmes valsts un dzimuma), kuri ar apakšprogrammas “Kultūra” atbalstu varējuši pārvietoties ārpus valsts robežām;

g)

to literāro tulkojumu skaits gadā, kas veikti ar programmas atbalstu;

h)

to tulkojumu no mazāk izmantotām valodām skaits un īpatsvars, kas veikti ar programmas atbalstu;

i)

to grāmatu skaits, kas saražotas ar programmas atbalstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 221. lpp.


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1975

(2019. gada 31. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta trešo daļu, 5.a panta 2. punktu, 5.b panta 7. punktu, 6. panta 5. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 3. punkta trešo un ceturto daļu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1091 (2) un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1874 (3) pieņemšanu ir ieviesta integrēta lauku saimniecību statistika (IFS), un tāpēc jāpielāgo ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/220 (4) noteiktā Savienības lauku saimniecību klasifikācija.

(2)

Saimniecības lauksaimnieciskās darbības veids un saimnieciskās darbības apjoms jānosaka, pamatojoties uz ekonomisku kritēriju. Ir lietderīgi tālab izmantot Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 2. punktā minēto standarta produkciju jeb izlaidi un ieviest jēdzienu “standarta izlaides koeficients”. Šie standarta izlaides koeficienti jānosaka katram produkcijas veidam un saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1091 III pielikumā uzskaitītajiem un Īstenošanas regulas (ES) 2018/1874 I pielikumā aprakstītajiem IFS mainīgajiem lielumiem, un jāpanāk šo mainīgo lielumu atbilstība lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla (FADN) vajadzībām sagatavoto saimniecības apgrozījuma pārskatu pozīcijām. Produkcijas veidi, kuriem jānosaka standarta izlaides koeficients, būtu jādefinē Īstenošanas regulā (ES) 2015/220, nevis Regulā (ES) 2018/1091.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 11.–14. pantā noteiktas sīki izstrādātas procedūras attiecībā uz standarta maksu. Lai atvieglotu Savienības lauku saimniecību ienākumus un saimniecisko darbību atspoguļojošo grāmatvedības datu savākšanas tīkla darbību, ar saimniecības apgrozījuma pārskata pienācīgu aizpildīšanu saistītie pienākumi un standarta maksa ir jāprecizē. Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1217/2009 19. panta 2. punktu ir lietderīgi precizēt, ka ar nacionālās komitejas, reģionālo komiteju un sakaru aģentūru izveidošanu un darbību saistīto izmaksu segšana ir dalībvalstu ziņā.

(4)

Lai veicinātu dalībvalstu iesniegto grāmatvedības datu drīzāku pieejamību, pilnīgumu un kvalitātes paaugstināšanos, Komisija ir pārskatījusi datu nosūtīšanas termiņus un standarta maksas maksāšanas procedūru, un tāpēc ir nepieciešams tos grozīt. Tos sasaista ar Komisijai iesniegto FADN datu saņemšanas laiku un pilnīgumu.

(5)

Pēc lūguma mainīt pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu un saimnieciskās darbības apjoma robežvērtības, ko Čehija un Dānija izteikusi sakarā ar strukturālām lauksaimniecības nozares pārmaiņām, ir lietderīgi atļaut šīm dalībvalstīm pārskatīt savus 2020. pārskata gadam noteiktos atlases plānus vai saimnieciskās darbības apjoma robežvērtības un attiecīgi pārgrupēt vai koriģēt pārskatus iesniedzošo saimniecību skaitu.

(6)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 IV pielikumā dota atbilstības tabula, kas saista Īstenošanas regulu (ES) 2018/1874 un FADN saimniecības apgrozījuma pārskatus. Šajā pielikumā būtu jādefinē termini “standarta izlaide” un “standarta izlaides koeficients”. Minētajā pielikumā dotā atbilstības tabula ir jāsakārto tā, lai mainīgos lielumus atspoguļotu tāpat, kā tie definēti Regulā (ES) 2018/1091 un Īstenošanas regulā (ES) 2018/1874.

(7)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 VI pielikumā būtu jānosaka “standarta izlaides” un “standarta izlaides koeficienta” aprēķināšanas principi. Dalībvalstīm tie būtu jāaprēķina katram attiecīgajam produkcijas veidam un katram reģionam. Lai novērstu iespējamās kļūdas un sagādātu vielu pārdomām par vienotu metodiku, būtu jāprasa, lai dalībvalstis Komisijai iesniedz metodiku, kādu tās izmantojušas, lai aprēķinātu savus attiecīgos standarta izlaides koeficientus.

(8)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 VIII pielikumā noteikta saimniecības apgrozījuma pārskatos iekļaujamo grāmatvedības datu forma un izkārtojums. Skaidrības labad šis pielikums būtu jāpielāgo, lai atspoguļotu cukura kvotas atcelšanu un ar to saistītās izmaiņas paziņošanas pienākumos, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/1185 (5), vajadzību “bioloģisko aktīvu – augu” vērtības samazināšanos saskaņot ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kā arī vajadzību standarta izlaides koeficientu nosaukumu saskaņot ar Īstenošanas regulā (ES) 2018/1874 lietotajiem nosaukumiem un jaunajiem kodiem, kas ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2393 (6).

(9)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2015/220 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Ņemot vērā grozījumu būtību, šī regula būtu jāpiemēro no 2020. pārskata gada.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/220 groza šādi:

1)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

6. pants

Standarta izlaides koeficients un saimniecības kopējā standarta izlaide

1.   Šīs regulas IV un VI pielikumā noteikts, kā par katru raksturlielumu aprēķināms standarta izlaides jeb produkcijas koeficients, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 2. punktā, un noteikta atbilstošo datu vākšanas kārtība.

Dažādo saimniecības mainīgo lielumu standarta izlaides koeficientu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5.b panta 2. punktā, nosaka katram augkopības un lopkopības mainīgajam lielumam, kurš uzskaitīts šīs regulas IV pielikuma B.I daļā, un katrai ģeogrāfiskajai vienībai, kura minēta šīs regulas VI pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā.

2.   Saimniecības kopējo standarta izlaidi aprēķina, katra augkopības un lopkopības mainīgā lieluma standarta izlaides koeficientu reizinot ar attiecīgo vienību skaitu.”;

2)

regulas 11. pantam pievieno šādu otro daļu:

“Grāmatvedības biroji un administratīvās struktūrvienības, kuras pilda grāmatvedības biroja pienākumus, ir atbildīgi par saimniecības apgrozījuma pārskata pienācīgu un savlaicīgu aizpildīšanu, kas ļauj sakaru aģentūrai to iesniegt šīs regulas 14. panta 3. un 4. punktā minētajā termiņā.”;

3)

regulas 13. pantam pievieno šādu trešo, ceturto un piekto daļu:

“Standarta maksa palīdz segt saimniecības apgrozījuma pārskata pienācīgas aizpildīšanas izmaksas un saimniecības apgrozījuma pārskata datu iesniegšanas termiņu, procesu, sistēmu, procedūru un kopējās kvalitātes uzlabošanas izmaksas, kuras rodas grāmatvedības birojiem un administratīvajām struktūrvienībām, kas šajā ziņā pilda grāmatvedības biroja pienākumus.

Standarta maksa, ko dalībvalstis saņem par pienācīgi aizpildītu un Komisijai nosūtītu saimniecības apgrozījuma pārskatu skaitu, par ko ir tiesības saņemt maksu, no Savienības resursiem kļūst par dalībvalsts resursiem.

Ar nacionālās komitejas, reģionālo komiteju un sakaru aģentūru izveidošanu un darbību saistīto izmaksu segšana ir dalībvalstu ziņā.”;

4)

regulas 14. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja Komisija grāmatvedības datus ir verificējusi saskaņā ar šīs regulas 13. panta pirmās daļas b) punktu un dienā, kad tie tiek iesniegti Komisijai, vai 40 darbdienu laikā no dienas, kurā Komisija informējusi iesniedzēju dalībvalsti, ka iesniegtie grāmatvedības dati nav pienācīgi sagatavoti, tos atzīst par pienācīgi sagatavotiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1217/2009 8. panta 2. punktu, šā panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajam standarta maksas palielinājumam var pieskaitīt 2 EUR par 2018. pārskata gadu, 5 EUR par 2019. un 2020. pārskata gadu un 10 EUR par 2021. un katru turpmāko pārskata gadu.”;

5)

regulas I, II, IV, VI un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. pārskata gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 328, 15.12.2009., 27. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011 (OV L 200, 7.8.2018., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 29. novembra Īstenošanas regula (ES) 2018/1874 par datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par 2020. gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011 (OV L 306, 30.11.2018., 14. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 3. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (OV L 46, 19.2.2015., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas (OV L 171, 4.7.2017., 113. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2393, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017., 15. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 I, II, IV, VI un VIII pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikumā Čehijai un Dānijai atbilstošos ierakstus aizstāj ar šādiem:

“Čehija

15 000

Dānija

25 000 ”;

2)

regulas II pielikumā Čehijai un Dānijai atbilstošos ierakstus aizstāj ar šādiem:

“745

ČEHIJA

1 282

370

DĀNIJA

1 600 ”;

3)

regulas IV pielikumu groza šādi:

a)

pirms A daļas iekļauj šādas definīcijas:

“Piemēro šādas definīcijas:

a)

standarta izlaide (produkcija) jeb SI ir bruto produkcijas standartvērtība. SI izmanto saimniecību klasificēšanai saskaņā ar Savienības klasifikāciju (kurā lauksaimnieciskās darbības veidu nosaka pēc galvenajām ražošanas darbībām) un saimnieciskās darbības apjoma noteikšanai;

b)

standarta izlaides koeficients (SI koeficients, SOC) ir ražošanas vienības bruto produkcijas vidējā monetārā vērtība, kas attiecībā uz katru 6. panta 1. punktā minēto lauksaimniecības mainīgo lielumu atbilst vispārējam stāvoklim attiecīgajā reģionā. SOC koeficientus aprēķina pēc saimniecības cenas un izsaka EUR uz kultūraugu hektāru vai EUR uz lauksaimniecības dzīvnieku (izņēmums ir sēnes, mājputni un bites, kuru SOC koeficientu izsaka attiecīgi EUR uz 100 m2, EUR uz 100 mājputniem un EUR uz stropu). Saimniecības cenā neņem vērā PVN, nodokļus un subsīdijas. SOC koeficientus atjaunina ne retāk kā ikreiz, kad tiek veikts Eiropas lauku saimniecību struktūrapsekojums;

c)

saimniecības kopējā SI ir ar atbilstošo SI koeficientu reizinātu individuālu konkrētas saimniecības ražojošo vienību summa.”;

b)

A un B daļu aizstāj ar šādām:

“A.   ĪPAŠIE SPECIALIZĒTAS LAUKSAIMNIECĪBAS VEIDI

Īpašos specializētas lauksaimniecības veidus nosaka pēc divām pazīmēm:

a)

attiecīgo mainīgo lielumu iedaba

Šie mainīgie lielumi ir tie, kas aptverti ar 2020. gada statistisko apsekojumu: tie apzīmēti ar kodiem, kas norādīti šā pielikuma B.I daļas atbilstības tabulā, vai ar kodu, kurā pārgrupēti vairāki minētie mainīgie lielumi, kā norādīts šā pielikuma B.II daļā (1).

b)

lieluma grupu robežvērtību noteikšanas nosacījumi

Ja nav norādīts citādi, šos nosacījumus izsaka kā daļas no saimniecības kopējās SI.

Lai saimniecību varētu klasificēt pie attiecīgā īpašā specializētas lauksaimniecības veida, kumulatīvi ir jāizpilda visi īpašajam specializētas lauksaimniecības veidam paredzētie nosacījumi.

Specializētās saimniecības. Augkopība

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

(D1)

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums (C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

1

Specializētās laukaugu saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specializētās labības, eļļas augu sēklu un proteīnaugu saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specializētās labības (izņemot rīsus), eļļas augu sēklu un proteīnaugu saimniecības

Labība (izņemot rīsus), eļļas augu sēklas, žāvēti pākšaugi un proteīnaugi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Specializētās rīsu saimniecības

Rīsi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Labības, eļļas augu sēklu, proteīnaugu un rīsu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 151. un 152. grupas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Vispārējās laukkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specializētās sakņaugu kultūru saimniecības

Kartupeļi, cukurbietes un citas sakņaugu kultūras, citur neklasificētas > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Labības, eļļas augu, proteīnaugu un sakņaugu kultūru saimniecības

Labība, eļļas augu sēklas, žāvēti pākšaugi un proteīnaugi > 1/3 UN saknes > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 un P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Specializētās lauka dārzeņu saimniecības

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Specializētās tabakas saimniecības

Tabaka > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Specializētās kokvilnas saimniecības

Kokvilna > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Dažādu laukaugu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 161., 162., 163., 164. un 165. grupas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Specializētās dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specializētās segto platību dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specializētās segto platību dārzeņkopības saimniecības

Dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Specializētās segto platību puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Specializētās segto platību jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 211. un 212. grupas

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Specializētās lauka dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specializētās lauka dārzeņkopības saimniecības

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Specializētās lauka puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

Puķes un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Specializētās lauka jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 221. un 222. grupas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Citas dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specializētās sēņkopības saimniecības

Sēnes > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 un SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Specializētās stādaudzētavu saimniecības

Stādaudzētavas > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 un SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Dažādas dārzkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 231. un 232. grupas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 un SO_CLND 081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Specializētās ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specializētās vīnkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specializētās augstas kvalitātes vīna ražošanas saimniecības

Vīnogas, kas paredzētas vīna ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) ražošanai, un vīnogas, kas paredzētas vīna ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) ražošanai, > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Specializētās vīna (izņemot augstas kvalitātes vīnu) ražošanas saimniecības

Citu vīnu ražošanai paredzētas vīnogas, citur neklasificētas (bez ACVN/AĢIN) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Specializētās galda vīnogu audzēšanas saimniecības

Galda vīnogas > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Citas vīnkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 351., 352. un 353. grupas

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

 

 

 

36

Specializētās augļu un citrusaugļu audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specializētās augļu (izņemot citrusaugļus, tropu un subtropu augļus un riekstus) saimniecības

Mērena klimata zonu augļi un ogas (izņemot zemenes) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Specializētās citrusaugļu audzēšanas saimniecības

Citrusaugļi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

363

Specializētās riekstu audzēšanas saimniecības

Rieksti > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Specializētās tropu un subtropu augļu saimniecības

Subtropu un tropu klimata zonu augļi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Specializētās augļu, citrusaugļu, tropu un subtropu augļu un riekstu saimniecības: jaukta tipa ražošana

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 361., 362., 363. un 364. grupas

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

 

 

 

37

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

Olīvas > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Vairākveidu ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Vairākveidu ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 351.–370. grupas

P3 > 2/3

 

 

Specializētās saimniecības. Lopkopība

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

(D1)

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums (C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

4

Specializētās ganību dzīvnieku saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specializētās piena lopkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specializētās piena lopkopības saimniecības

Piena govis > 3/4 no ganību dzīvnieku kopskaita UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL un GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

Visi liellopi (t. i., liellopi vecumā līdz vienam gadam, liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem un liellopi divu gadu vecumā un vecāki (vīriešu kārtas dzīvnieki, teles, piena govis, nepiena govis un bifeļu govis)

> 2/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis ≤ 1/10 no ganību dzīvniekiem UN

ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL un SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL un GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

Visi liellopi > 2/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis > 1/10 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības, izņemot saimniecības, kuras pieder pie 450. grupas

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL un SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL un GL > 1/10 P4; izņemot 450. grupu

 

 

 

48

Aitas, kazas un citi ganību dzīvnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specializētās aitkopības saimniecības

Aitas > 2/3 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

SO_CLVS012 > 2/3 GL un GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Aitu un liellopu audzēšanas saimniecības

Visi liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN aitas > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

P46 > 1/3 GL un SO_CLVS012 > 1/3 GL un GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Specializētās kazkopības saimniecības

Kazas > 2/3 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

SO_CLVS015 > 2/3 GL un GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Dažādu ganību dzīvnieku audzēšanas saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 481., 482. un 483. grupas

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

 

5

Specializētās graudēdāju audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specializētās cūkkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specializētās cūku audzēšanas saimniecības

Vaislas cūku mātes > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Specializētās cūku nobarošanas saimniecības

Sivēni un citas cūkas > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Cūku audzēšanas un nobarošanas saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 511. un 512. grupas

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Specializētās mājputnu audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specializētās dējējvistu saimniecības

Dējējvistas > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Specializētās mājputnu gaļas saimniecības

Broileri un citi mājputni > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Dējējvistu un gaļas putnu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 521. un 522. grupas

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 511.–523. grupas

P5 > 2/3

 

 

Jauktās saimniecības

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

(D1)

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums (C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

6

Jauktas augkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Jauktas augkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Dārzkopības un ilggadīgo kultūru saimniecības

Dārzkopība > 1/3 UN ilggadīgās kultūras > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 un P1 ≤ 2/3 un P2 ≤ 2/3 un P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 un P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Laukaugu un dārzkopības saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN dārzkopība > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 un P1 ≤ 2/3 un P2 ≤ 2/3 un P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 un P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Laukaugu un vīnkopības saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN vīna dārzi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 un P1 ≤ 2/3 un P2 ≤ 2/3 un P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 un SO_CLND062> 1/3

 

 

 

 

 

614

Laukaugu un ilggadīgo kultūru saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN ilggadīgās kultūras > 1/3 UN vīnogulāji ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 un P1 ≤ 2/3 un P2 ≤ 2/3 un P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 un P3 > 1/3 un SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Jauktas augkopības, galvenokārt laukaugu, saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN nav cita veida darbības > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 un P1 ≤ 2/3 un P2 ≤ 2/3 un P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 un P2 ≤ 1/3 un P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Citas jauktas augkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 611., 612., 613., 614. un 615. grupas

(P1 + P2 + P3) > 2/3 un P1 ≤ 2/3 un P2 ≤ 2/3 un P3 ≤ 2/3

 

 

7

Jauktas lopkopības saimniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Jauktas lopkopības, galvenokārt ganību dzīvnieku, saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Jauktas lopkopības, galvenokārt piena lopkopības, saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis > 1/2 no piena liellopiem

P4 + P5 > 2/3 un P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL un SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Jauktas lopkopības, galvenokārt nepiena ganību dzīvnieku, saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 731. grupas

P4 + P5 > 2/3 un P4 ≤ 2/3 un P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Jauktas lopkopības, galvenokārt graudēdāju saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un piena lopkopības saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN graudēdāji > 1/3 UN piena govis > 1/2 no piena liellopiem

P4 + P5 > 2/3 un P4 ≤ 2/3 un P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL un P5 > 1/3 un SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un nepiena ganību dzīvnieku saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 741. grupas

P4 + P5 > 2/3 un P4 ≤ 2/3 un P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Jaukta augkopība u n lopkopība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Laukaugu un ganību dzīvnieku saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Laukaugu un piena lopkopības saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis + bifeļu govis > 1/2 no piena liellopiem UN piena liellopi < vispārējā augkopība

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1> 1/3 un P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL un SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 un P45 < P1

 

 

 

 

832

Piena lopkopības un laukaugu saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis + bifeļu govis > 1/2 no piena liellopiem UN piena liellopi ≥ vispārējā augkopība

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1> 1/3 un P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL un SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 un P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Laukaugu saimniecības un nepiena ganību dzīvnieku saimniecības

Vispārējā augkopība > ganību dzīvnieki un lopbarība, izņemot saimniecības, kuras pieder pie 831. grupas

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1> 1/3 un P4 > 1/3

P1 > P4; izņemot 831. grupu

 

 

 

 

834

Nespiena ganību dzīvnieku un laukaugu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832. un 833. grupas

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1> 1/3 un P4 > 1/3

 

 

 

84

Dažādu kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Laukaugu un graudēdāju saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN graudēdāji > 1/3

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

P1> 1/3 un P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Ilggadīgo kultūru un ganību dzīvnieku saimniecības

Ilggadīgās kultūras > 1/3 UN ganību dzīvnieki un lopbarība > 1/3

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

P3 > 1/3 un P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Biškopības saimniecības

Bites > 2/3

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Dažādas jauktas augkopības un lopkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 841., 842. un 843. grupas

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

 

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums (C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

9

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

Kopā SI = 0

 

 

 

B.   ATBILSTĪBAS TABULA UN PĀRGRUPĒJOŠIE KODI

I.   Atbilstība starp pozīcijām Savienības 2020. gada integrētās lauku saimniecību statistikas apsekojumā (IFS 2020), kas minēts Īstenošanas regulā (ES) 2018/1874, pozīcijām, kuru dati SI koeficienta vajadzībām jāsavāc par 2017. gadu, un pozīcijām FADN saimniecības apgrozījuma pārskatos

SI koeficienta piemērošanas vajadzībām līdzvērtīgas pozīcijas

IFS kods

IFS 2020 (Īstenošanas regula (ES) 2018/1874)

SI koeficienta kods

SI koeficienta (2017) pozīcija

FADN saimniecības apgrozījuma pārskats

(šīs regulas VIII pielikums)

I. Kultūraugi

CLND004

Parastie un plēkšņu kvieši

SOC_CLND004

Parastie un plēkšņu kvieši

10110. Parastie un plēkšņu kvieši

CLND005

Cietie kvieši

SOC_CLND005

Cietie kvieši

10120. Cietie kvieši

CLND006

Rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums)

SOC_CLND006

Rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums)

10130. Rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums)

CLND007

Mieži

SOC_CLND007

Mieži

10140. Mieži

CLND008

Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu)

SOC_CLND008

Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu)

10150. Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu)

CLND009

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

SOC_CLND009

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

10160. Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

CLND010

CLND011

CLND012

Tritikāle

Sorgo

Citi graudaugi, citur neklasificēti (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

SOC_CLND010_011_012

Tritikāle, sorgo un citas labības, citur neklasificētas (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

10190. Tritikāle, sorgo un citas labības, citur neklasificētas (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

CLND013

Rīsi

SOC_CLND013

Rīsi

10170. Rīsi

CLND014

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (arī sēklai un labības un pākšaugu maisījumi)

SOC_CLND014

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (arī sēklai un labības un pākšaugu maisījumi)

10210. Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

10220. Lēcas, aunazirņi un vīķi

10290. Citi proteīnaugi

CLND015

Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

SOC_CLND015

Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

10210. Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

CLND017

Kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)

SOC_CLND017

Kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)

10300. Kartupeļi (arī agrie kartupeļi un sēklas kartupeļi)

CLND018

Cukurbietes (izņemot sēklai)

SOC_CLND018

Cukurbietes (izņemot sēklai)

10400. Cukurbietes (izņemot sēklai)

CLND019

Citi sakņaugi, citur neklasificēti

SOC_CLND019

Citas sakņaugu kultūras, citur neklasificētas

10500. Citas sakņaugu kultūras, citur neklasificētas

CLND022

Rapsis un ripsis

SOC_CLND022

Rapsis un ripsis

10604. Rapsis un ripsis

CLND023

Saulespuķu sēklas

SOC_CLND023

Saulespuķu sēklas

10605. Saulespuķu sēklas

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606. Soja

CLND025

Linsēklas (eļļas lini)

SOC_CLND025

Linsēklas (eļļas lini)

10607. Linsēklas (eļļas lini)

CLND026

Citi eļļas augi, citur neklasificēti

SOC_CLND026

Citi eļļas augu kultūras, citur neklasificētas

10608. Citas eļļas augu kultūras, citur neklasificētas

CLND028

Šķiedras lini

SOC_CLND028

Šķiedras lini

10609. Šķiedras lini

CLND029

Kaņepes

SOC_CLND029

Kaņepes

10610. Kaņepes

CLND030

Kokvilna

SOC_CLND030

Kokvilna

10603. Kokvilna

CLND031

Citi šķiedraugi, citur neklasificēti

SOC_CLND031

Citas šķiedraugu kultūras, citur neklasificētas

10611. Citas šķiedraugu kultūras, citur neklasificētas

CLND032

Tabaka

SOC_CLND032

Tabaka

10601. Tabaka

CLND033

Apiņi

SOC_CLND033

Apiņi

10602. Apiņi

CLND034

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

SOC_CLND034

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

10612. Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

CLND035

CLND036

Enerģētiskās kultūras, citur neklasificētas

Citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

SOC_CLND035_036

Enerģētiskās un citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

10613. Cukurniedres

10690. Enerģētiskās un citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

CLND037

Aramzemē sētas un zaļbarības kultūras

SOC_CLND037

Aramzemē sētas un zaļgatavībā novāktas kultūras

 

CLND038

Aramzemē sēto zālāju un ganību platības

SOC_CLND038

Aramzemē sēto zālāju un ganību platības

10910. Aramzemē sēto zālāju un ganību platības

CLND039

Pākšaugu kultūras zaļbarībai

SOC_CLND039

Zaļgatavībā novāktas pākšaugu kultūras

10922. Zaļgatavībā novāktas pākšaugu kultūras

CLND040

Kukurūza zaļbarībai

SOC_CLND040

Zaļgatavības kukurūza

10921. Zaļgatavības kukurūza

CLND041

CLND042

Citi graudaugi zaļbarībai (izņemot kukurūzu zaļbarībai) Citas aramzemē sētas zaļbarības kultūras, citur neklasificētas

SOC_CLND041_042

Citas zaļgatavībā novāktas kultūras un labības (izņemot kukurūzu), citur neklasificētas

10923. Citas zaļgatavībā novāktas kultūras un labības (izņemot zaļgatavības kukurūzu), citur neklasificētas

CLND043

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes

SOC_CLND043

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – āra platībās

 

CLND044

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība

SOC_CLND044

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība

10712. Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība

CLND045

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes – atklātā laukā

SOC_CLND045

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā

10711. Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā

CLND046

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu audzētavās)

SOC_CLND046

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) – āra platībās

10810. Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās)

CLND047

Sēklas un stādi

SOC_CLND047

Sēklas un stādi

11000. Sēklas un stādi aramzemē

CLND048

CLND083

Citi laukaugi, citur neklasificēti

Citi laukaugi aramzemē zem stikla vai augsta pieejama pārsega

SOC_CLND048_083

Citi laukaugi aramzemē, citur neklasificēti, arī zem stikla vai augsta pieejama pārsega

11100. Citi laukaugi aramzemē, citur neklasificēti, arī zem stikla vai augsta pieejama pārsega

CLND049

Papuve

SOC_CLND049

Papuve

11200. Papuve

CLND050

Ilggadīgo zālāju platības

SOC_CLND050

Ilggadīgie zālāji

 

CLND051

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

SOC_CLND051

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

30100. Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

CLND052

Nekultivētās ganības

SOC_CLND052

Nekultivētās ganības

30200. Nekultivētās ganības

CLND053

Ilggadīgo zālāju platības, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un uz kurām attiecas subsīdiju maksājums

SOC_CLND053

Ilggadīgie zālāji, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un kas ir subsīdijtiesīgi

30300. Ilggadīgie zālāji, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un kas ir subsīdijtiesīgi

CLND055

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

SOC_CLND055

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Mērena klimata zonu augļi

 

CLND056

Sēkleņi

SOC_CLND056

Sēkleņi

40101. Sēkleņi

CLND057

Kauleņi

SOC_CLND057

Kauleņi

40102. Kauleņi

CLND058

Subtropu un tropu klimata zonu augļi

SOC_CLND058

Subtropu un tropu klimata zonu augļi

40115. Subtropu un tropu klimata zonu augļi

CLND059

Ogas (izņemot zemenes)

SOC_CLND059

Ogas (izņemot zemenes)

40120. Ogas (izņemot zemenes)

CLND060

Rieksti

SOC_CLND060

Rieksti

40130. Rieksti

CLND061

Citrusaugļi

SOC_CLND061

Citrusaugļi

40200. Citrusaugļi

CLND062

Vīnogas

SOC_CLND062

Vīnogas

 

CLND063

Vīnogas vīna ražošanai

SOC_CLND063

Vīna vīnogas

 

CLND064

Vīnogas vīna ražošanai ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

SOC_CLND064

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

40411. Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) 40451. Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

CLND065

Vīnogas vīna ražošanai ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

SOC_CLND065

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

40412. Vīns ar aizsargātu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

40452. Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

CLND066

Citu vīnu ražošanai paredzētas vīnogas, citur neklasificētas (bez ACVN/AĢIN)

SOC_CLND066

Citu vīnu (bez ACVN/AĢIN) ražošanai paredzētas vīnogas, citur neklasificētas

40420. Citi vīni

40460. Citu vīnu ražošanai paredzētas vīnogas

CLND067

Galda vīnogas

SOC_CLND067

Galda vīnogas

40430. Galda vīnogas

CLND068

Rozīņu vīnogas

SOC_CLND068

Rozīņu vīnogas

40440. Rozīņu vīnogas

CLND069

Olīvas

SOC_CLND069

Olīvas

 

 

 

SOC_CLND069A

Parasti audzē galda olīvas

40310. Galda olīvas

 

 

SOC_CLND069B

Parasti audzē olīvas eļļas ražošanai

40320. Olīvas eļļas ražošanai (pārdotas augļu veidā) 40330. Olīveļļa

CLND070

Dēstu audzētavas

SOC_CLND070

Stādaudzētavas

40500. Stādaudzētavas

CLND071

Citi ilggadīgie stādījumi, tostarp citi ilggadīgie stādījumi lietošanai pārtikā

SOC_CLND071

Citas ilggadīgās kultūras

40600. Citas ilggadīgās kultūras

CLND072

Ziemassvētku eglītes

SOC_CLND072

Ziemassvētku eglītes

40610. Ziemassvētku eglītes

CLND073

CLND085

Piemājas dārziņi

Cita ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega, citur neklasificēta

SOC_CLND073_085

Piemājas dārziņi un cita ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega, citur neklasificēta

20000. Piemājas dārziņi

CLND079

Kultivētas sēnes

SOC_CLND079

Kultivētas sēnes

60000. Kultivētas sēnes

CLND081

Dārzeņi (tostarp melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

SOC_CLND081

Dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

10720. Dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

CLND082

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu udzētavas) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

SOC_CLND082

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

10820. Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

CLND084

Citi ilggadīgie stādījumi zem stikla vai augsta pieejama pārsega

SOC_CLND084

Citas ilggadīgās kultūras zem stikla vai augsta pieejama pārsega

40700. Citas ilggadīgās kultūras zem stikla vai augsta pieejama pārsega

II. Lauksaimniecības dzīvnieki

CLVS001

Liellopi, jaunāki par vienu gadu

SOC_CLVS001

Liellopi vecumā līdz vienam gadam

210. Liellopi vecumā līdz vienam gadam

CLVS003

Vīriešu kārtas liellopi, vismaz gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem

SOC_CLVS003

Vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem

220. Vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem

CLVS004

Teles, vismaz gadu vecas, bet jaunākas par diviem gadiem

SOC_CLVS004

Teles vecumā no viena līdz diviem gadiem

230. Teles vecumā no viena līdz diviem gadiem

CLVS005

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

SOC_CLVS005

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

240. Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

CLVS007

Teles, divus gadus vecas un vecākas

SOC_CLVS007

Teles, divus gadus vecas un vecākas

251. Vaislas teles

252. Nobarojamās teles

CLVS008

Govis

SOC_CLVS008

Govis

 

CLVS009

Slaucamās govis

SOC_CLVS009

Piena govis

261. Piena govis

CLVS010

Pārējās govis

SOC_CLVS010

Nepiena govis

269. Nepiena govis

CLVS011

Bifeļu govis

SOC_CLVS011

Bifeļu govis

262. Bifeļu piena govis

CLVS012

Aitas (visu vecumu)

SOC_CLVS012

Aitas (visu vecumu)

 

CLVS013

Vaislas aitu mātes

SOC_CLVS013

Vaislas aitu mātes

311. Vaislas aitu mātes

CLVS014

Citas aitas

SOC_CLVS014

Citas aitas

319. Citas aitas

CLVS015

Kazas (visu vecumu)

SOC_CLVS015

Kazas (visu vecumu)

 

CLVS016

Vaislas kazu mātes

SOC_CLVS016

Vaislas kazu mātes

321. Vaislas kazu mātes

CLVS017

Citas kazas

SOC_CLVS017

Citas kazas

329. Citas kazas

CLVS018

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

SOC_CLVS018

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

410. Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

CLVS019

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

SOC_CLVS019

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

420. Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

CLVS020

Citas cūkas

SOC_CLVS020

Citas cūkas

491. Nobarojamās cūkas

499. Citas cūkas

CLVS021

Broileri

SOC_CLVS021

Broileri

510. Mājputni – broileri

CLVS022

Dējējvistas

SOC_CLVS022

Dējējvistas

520. Dējējvistas

CLVS023

Citi mājputni

SOC_CLVS023

Citi mājputni

530. Citi mājputni

CLVS029

Vaislas trušu mātes

SOC_CLVS029

Vaislas trušu mātes

610. Vaislas trušu mātes

CLVS030

Bites

SOC_CLVS030

Bites

700. Bites

II.   Kodi, kas pārgrupē vairākus 2020. gada IFS ietvertos mainīgos lielumus

P45.

Piena liellopi = SO_CLVS001 (liellopi vecumā līdz vienam gadam) + SO_CLVS004 (teles vecumā no viena līdz diviem gadiem) + SO_CLVS007 (teles divu gadu vecumā un vecākas) + SO_CLVS009 (piena govis) + SO_CLVS011 (bifeļu govis)

P46.

Liellopi = P45 (piena liellopi) + SO_CLVS003 (vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem) + SO_CLVS005 (vīriešu kārtas liellopi divu gadu vecumā un vecāki) + SO_CLVS010 (nepiena govis)

GL

Ganību dzīvnieki = P46 (liellopi) + SO_CLVS013 (vaislas aitu mātes) + SO_CLVS014 (citas aitas) + SO_CLVS016 (vaislas kazu mātes) + SO_CLVS017 (citas kazas)

Ja GL = 0 tad

FCP1

Lopbarība pārdošanai = SO_CLND019 (citas sakņaugu kultūras, citur neklasificētas) + SO_CLND037 (aramzemē sētas un zaļgatavībā novāktas kultūras) + SO_CLND051 (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības) + SO_CLND052 (nekultivētās ganības)

UN

FCP4

Lopbarība ganību dzīvniekiem = 0

UN

P17

Saknes = SO_CLND017 (kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)) + SO_CLND018 (cukurbietes (izņemot sēklai)) + SO_CLND019 (citas sakņaugu kultūras, citur neklasificētas)

Ja GL > 0 tad

FCP1

Lopbarība pārdošanai = 0

UN

FCP4

Lopbarība ganību dzīvniekiem = SO_CLND019 (citas sakņaugu kultūras, citur neklasificētas) + SO_CLND037 (aramzemē sētas un zaļgatavībā novāktas kultūras) + SO_CLND051 (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības) + SO_CLND052 (nekultivētās ganības)

UN

P17

Saknes = SO_CLND017 (kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)) + SO_CLND018 (cukurbietes (izņemot sēklai))

P151.

Labības, izņemot rīsus = SO_CLND004 (parastie un plēkšņu kvieši) + SO_CLND005 (cietie kvieši) + SO_CLND006 (rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums)) + SO_CLND007 (mieži) + SO_CLND008 (auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu)) + SO_CLND009 (graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums) + SO_CLND010_011_012 (tritikāle, sorgo un citas labības, citur neklasificētas (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.))

P15.

Labības = P151 (labības, izņemot rīsus) + SO_CLND013 (rīsi)

P16.

Eļļas augi = SO_CLND022 (rapša un ripša sēklas) + SO_CLND023 (saulgriežu sēklas) + SO_CLND024 (sojas pupas) + SO_CLND025(linsēklas (eļļas lini)) + SO_CLND026 (citas eļļas augu kultūras, citur neklasificētas)

P51.

Cūkas = SO_CLVS018 (sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg) + SO_CLVS019 (vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk) + SO_CLVS020 (citas cūkas)

P52.

Mājputni = SO_CLVS021 (broileri) + SO_CLVS022 (dējējvistas) + SO_CLVS023 (citi mājputni)

P1.

Vispārējā augkopība = P15 (labības) + SO_CLND014 (žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (arī sēklai un labības un pākšaugu maisījumi)) + SO_CLND017 (kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)) + SO_CLND018 (cukurbietes (izņemot sēklai)) + SO_CLND032 (tabaka) + SO_CLND033 (apiņi) + SO_CLND030 (kokvilna) + P16 (eļļas augi) + SO_CLND028 (šķiedras lini) + SO_CLND029 (kaņepes) + SO_CLND031 (citas šķiedraugu kultūras, citur neklasificētas) + SO_CLND034 (aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi) + SO_CLND035_036 (enerģētiskās un citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas) + SO_CLND045 (svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā) + SO_CLND047 (sēklas un stādi) + SO_CLND048_083 (citi laukaugi aramzemē, citur neklasificēti, arī zem stikla vai augsta pieejama pārsega) + SO_CLND049 (papuve) + FCP1 (lopbarība pārdošanai)

P2.

Dārzkopība = SO_CLND044 (svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība) + SO_CLND081 (dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega) + SO_CLND046 (ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) + SO_CLND082 (ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega) + SO_CLND079 (kultivētas sēnes) + SO_CLND070 (stādaudzētavas)

P3.

Ilggadīgās kultūras = SO_CLND055 (augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)) + SO_CLND061 (citrusaugļi) + SO_CLND069 (olīvas) + SO_CLND062 (vīnogas) + SO_CLND071 (citas ilggadīgās kultūras) + SO_CLND084(ilggadīgās kultūras zemstikla platībās)

P4.

Ganību dzīvnieki un lopbarība = GL (ganību dzīvnieki) + FCP4 (lopbarība ganību dzīvniekiem)

P5.

Graudēdāji = P51 (cūkas) + P52 (mājputni) + SO_CLVS029 (vaislas trušu mātes)”;

4)

regulas VI pielikumu aizstāj ar šādu:

“VI PIELIKUMS

6. PANTĀ MINĒTIE STANDARTA IZLAIDES KOEFICIENTI (SI KOEFICIENTI)

1.   SI KOEFICIENTU DEFINĪCIJA UN APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI

a)

Standarta izlaides (SI), standarta izlaides koeficienta (SI koeficienta, SOC) un kopējās SI definīcijas ir tādas, kā noteikts šīs regulas IV pielikumā.

b)

Ražošanas laika posms

SI koeficienti atbilst 12 mēnešu ražošanas laika posmam.

Augkopības produktiem un lopkopības produktiem, kuriem ražošanas laika posms ir mazāks vai lielāks par 12 mēnešiem, aprēķina SI koeficientu, kas atbilst 12 mēnešus ilgai audzēšanai vai ražošanai.

c)

Pamatdati un pārskata periods

SI koeficientus nosaka, izmantojot IV pielikumā dotajā SI koeficienta definīcijā minēto vienības produkciju un saimniecības cenu. Tālab dalībvalstīs ievāc pamatdatus par pārskata periodu, kas definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1198/2014 (*1) 4. pantā.

d)

Vienības

1.

Fiziskās vienības

a)

Ar kultūraugu mainīgajiem lielumiem saistītos SI koeficientus nosaka, pamatojoties uz hektāros izteiktu platību.

b)

Sēnēm SI koeficientus nosaka, pamatojoties uz visu gada secīgo ražu bruto izlaidi, un izsaka uz 100 m2 aizņemtās platības. Lai šādus sēnēm noteiktus SI koeficientus varētu izmantot FADN kontekstā, tos dala ar gada secīgo ražu skaitu, un rezultātu paziņo Komisijai saskaņā ar šīs regulas 8. pantu.

c)

Ar lauksaimniecības dzīvnieku mainīgajiem lielumiem saistītos SI koeficientus nosaka pēc dzīvnieku skaita.

d)

Izņēmums ir mājputni, kuriem SI koeficientu nosaka pēc mājputnu simtu skaita, un bites, kurām to nosaka pēc stropu skaita.

2.

Naudas vienības un noapaļošana

Pamatdatus SI koeficientu noteikšanai un aprēķināto SIP izsaka ar EUR. Dalībvalstīm, kas nepiedalās Ekonomiskajā un monetārajā savienībā, SI koeficientus konvertē uz EUR, izmantojot vidējos maiņas kursus pārskata periodā, kas noteikts šā pielikuma 1.c) punktā. Šos vidējos maiņas kursus aprēķina pēc oficiālā maiņas kursa, kuru publicē Komisija (Eurostat).

SI koeficientus vajadzības gadījumā var noapaļot līdz tuvākajiem 5 EUR.

2.   SI KOEFICIENTU IEDALĪJUMS

a)

Pēc augkopības un lopkopības mainīgajiem lielumiem

SI koeficientus visiem lauksaimniecības mainīgajiem lielumiem nosaka atbilstīgi šīs regulas IV pielikuma B.I tabulā uzskaitītajām SI koeficientu piemērošanas pozīcijām.

b)

Pēc ģeogrāfiskā principa

SI koeficientus nosaka, pamatojoties vismaz uz ģeogrāfiskajām vienībām, kuras var izmantot IFS un FADN vajadzībām. Visu šo ģeogrāfisko vienību pamatā ir statistiski teritoriālo vienību klasifikācija (NUTS), kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (*2). Šīs vienības atbilst pārgrupētiem NUTS 3. līmeņa reģioniem. Apgabalus ar dabas radītiem ierobežojumiem par ģeogrāfiskām vienībām neuzskata.

Mainīgajiem lielumiem, kuri uz attiecīgo reģionu neattiecas, SI koeficientu nenosaka.

3.   SI KOEFICIENTU NOTEIKŠANAI VAJADZĪGO DATU VĀKŠANA

a)

SI koeficientu noteikšanai vajadzīgie pamatdati jāatjaunina ne retāk kā ikreiz, kad Eiropas lauku saimniecību struktūrapsekojumu veic ar skaitīšanu, kā minēts Regulas (ES) 2018/1091 5. pantā.

b)

Ja IFS veic ar izlases veida apsekojumu, kā minēts Regulas (ES) 2018/1091 5. pantā, SI koeficientu atjaunināšanu izdara:

i)

vai nu pamatdatus atjaunojot veidā, kas līdzīgs a) punktā precizētajam,

ii)

vai arī piemērojot izmaiņu koeficientu un tādējādi SI koeficientu atjaunināšanā ņemot vērā izmaiņas, kuru apjomu novērtē dalībvalstis un kuras attiecas uz vienības saražoto produkciju un cenām saistībā ar katru mainīgo lielumu un reģionu, un kuras radušās kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1198/2014 4. pantā.

4.   IZPILDE

Dalībvalstis saskaņā ar šo pielikumu ir atbildīgas par SI koeficientu aprēķināšanai vajadzīgo pamatdatu vākšanu un SI koeficientu aprēķināšanu, konvertēšanu uz EUR un to datu vākšanu, kas vajadzīgi, lai piemērotu attiecīgo atjaunināšanas metodi. Lai saskaņotu SI koeficientu aprēķināšanas metodiku visās dalībvalstīs, tās Komisijai iesniedz un vajadzības gadījumā sīkāk izskaidro datu vākšanas un aprēķina metodiku, ko tās izmantojušas.

5.   PROCEDŪRA ĪPAŠIEM GADĪJUMIEM

SI koeficientu aprēķināšanai atsevišķiem mainīgajiem lielumiem un saimniecības kopējās SI aprēķināšanai paredzēti šādi īpaši noteikumi.

a)

Papuve

Aprēķinot saimniecības kopējo SI, uz papuvi attiecošos SI koeficientu ņem vērā vienīgi tad, ja saimniecībā ir citi SI koeficienti ar pozitīvu vērtību.

b)

Piemājas dārziņi

Tā kā piemājas dārziņos izaudzētā produkcija parasti ir paredzēta īpašnieka pašpatēriņam, nevis pārdošanai, piemājas dārziņu SI koeficientu uzskata par vienādu ar nulli.

c)

Lauksaimniecības dzīvnieki

Attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem mainīgos lielumus sadala pa vecuma kategorijām. Izlaide atbilst dzīvnieka augšanas vērtībai laikā, ko tas pavadījis attiecīgajā kategorijā. Citiem vārdiem, tā atbilst starpībai starp dzīvnieka vērtību brīdī, kad uz to vairs neattiecas attiecīgā kategorija, un dzīvnieka vērtību brīdī, kad tas iekļaujas attiecīgajā kategorijā (saukta arī par aizstājējvērtību).

d)

Liellopi vecumā līdz vienam gadam

Aprēķinot saimniecības kopējo SI, uz liellopiem vecumā līdz vienam gadam attiecošos SI koeficientus ņem vērā vienīgi tad, ja šādu liellopu skaits saimniecībā pārsniedz govju skaitu. Ņem vērā tikai tos SI koeficientus, kas attiecas uz pārsniegumam atbilstošo skaitu liellopu vecumā līdz vienam gadam. Abu dzinumu liellopiem vecumā līdz vienam gadam piemēro vienu un to pašu SI koeficientu.

e)

Citas aitas un citas kazas

Aprēķinot saimniecības kopējo SI, uz “citām aitām” attiecošos SI koeficientus ņem vērā vienīgi tad, ja saimniecībā nav sieviešu kārtas vaislas aitu.

Aprēķinot saimniecības kopējo SI, uz “citām kazām” attiecošos SI koeficientus ņem vērā vienīgi tad, ja saimniecībā nav sieviešu kārtas vaislas kazu.

f)

Sivēni

Aprēķinot saimniecības kopējo SI, uz sivēniem attiecošos SI koeficientus ņem vērā vienīgi tad, ja saimniecībā nav vaislas sivēnmāšu.

g)

Lopbarība

Ja saimniecībā nav ganību dzīvnieku (t. i., liellopu, aitu vai kazu), uzskata, ka lopbarība (t. i., saknes, zaļgatavībā novāktas kultūras, ganības un pļavas) ir paredzēta pārdošanai un tā ir daļa no vispārējās augkopības izlaides.

Ja saimniecībā ir ganību dzīvnieki, uzskata, ka lopbarība paredzēta ganību dzīvnieku barošanai un tā ir daļa no ganību dzīvnieku un lopbarības izlaides.

;

(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1198/2014 (2014. gada 1. augusts), ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (OV L 321, 7.11.2014., 2. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.)."

5)

regulas VIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma E tabulu aizstāj ar šādu:

“E tabula

Kvotas un citas tiesības

Kvotas vai tiesību kategorija

Kods (*)


 

 

Sleja

Informācijas grupa

Esošā kvota

Nomātā kvota

Iznomātā kvota

Nodokļi

N

I

O

T

QQ

Daudzums pārskata gada beigās

 

 

 

-

QP

Nopirktās kvotas

 

-

-

-

QS

Pārdotās kvotas

 

-

-

-

OV

Sākuma novērtējums

 

-

-

-

CV

Beigu novērtējums

 

-

-

-

PQ

Maksājumi par kvotu nomāšanu saskaņā ar līzinga vai nomas līgumu

-

 

-

-

RQ

Ieņēmumi no kvotu iznomāšanas saskaņā ar līzinga vai nomas līgumu

-

-

 

-

TX

Nodokļi

-

-

-

 


Kods (*)

Apraksts

50

Organiskais mēslojums

60

Tiesības uz maksājumiem saskaņā ar pamata maksājuma shēmu

Kvotas daudzumi (esošā kvota, nomāta kvota un iznomāta kvota) ir obligāti ievadāmi dati. Tiek norādīts tikai daudzums pārskata gada beigās.

Vērtības attiecībā uz kvotām, kuras var pārdot bez atbilstošās zemes, uzrāda šajā tabulā. Tādas kvotas, kuras nevar tirgot bez atbilstošās zemes, iegrāmato vienīgi D tabulā “Aktīvi”. Jānorāda arī sākotnēji bez maksas iegūto kvotu pašreizējā tirgus vērtība, ja tās var pārdot bez zemes.

Daži dati, atsevišķi vai kā kopsummu sastāvdaļas, vienlaicīgi tiek iekļauti arī citās grupās vai kategorijās D tabulā “Aktīvi”, H tabulā “Ražošanas līdzekļi” un/vai I tabulā “Kultūraugi”.

Jāizmanto šādas kategorijas:

50.

Organiskais mēslojums

60.

Tiesības uz maksājumiem saskaņā ar pamata maksājuma shēmu

Jāizmanto šādas informācijas grupas:

E.QQ. Daudzums (ievadīt tikai N, I, O slejā)

Izmantojamās vienības ir šādas:

50. kategorija (organiskais mēslojums): dzīvnieku skaits, kas aprēķināts, izmantojot standarta pārrēķina koeficientus un ņemot vērā saražoto kūtsmēslu daudzumu

60. kategorija (pamata maksājuma shēma): tiesību piešķīrumu/āru skaits.

E.QP. Nopirktās kvotas (ievadīt tikai N slejā)

Šeit jānorāda summa, kas pārskata gada laikā samaksāta, pērkot kvotas un citas tiesības, kuras var tirgot bez atbilstošās zemes.

E.QS. Pārdotās kvotas (ievadīt tikai N slejā)

Šeit jānorāda summa, kas pārskata gada laikā saņemta, pārdodot kvotas un citas tiesības, kuras var tirgot bez atbilstošās zemes.

E.OV. Sākuma novērtējums (ievadīt tikai N slejā)

Vērtība, kāda lauksaimnieka īpašumā esošajām kvotām, kas sākotnēji iegūtas bez maksas vai pirktas, ir pārskata perioda sākumā, jānorāda pašreizējā tirgus vērtībā, ja kvotas var pārdot bez atbilstošās zemes.

E.CV. Beigu novērtējums (ievadīt tikai N slejā)

Vērtība, kāda lauksaimnieka īpašumā esošajām kvotām, kas sākotnēji iegūtas bez maksas vai pirktas, ir pārskata perioda beigās, jānorāda pašreizējā tirgus vērtībā, ja kvotas var pārdot bez atbilstošās zemes.

E.PQ. Maksājumi par kvotu nomāšanu saskaņā ar līzinga vai nomas līgumu (ievadīt tikai I slejā)

Samaksātā summa par kvotu vai citu tiesību līzingu vai nomu. Jāiekļauj arī samaksātajā nomas maksā H tabulas “Ražošanas līdzekļi” 5070. kategorijā (Samaksātā noma).

E.RQ. Ieņēmumi no kvotu iznomāšanas saskaņā ar līzinga vai nomas līgumu (ievadīt tikai O slejā)

Saņemtā summa par kvotu vai citu tiesību iznomāšanu vai līzingu. Jāiekļauj arī I tabulas “Kultūraugi” 90900. kategorijā (Citi).

E.TX. Nodokļi, papildu nodevas (T sleja)

Samaksātā summa.

E TABULAS SLEJAS

N sleja attiecas uz esošām kvotām, I sleja uz nomātām kvotām, O sleja uz iznomātām kvotām un T sleja uz nodokļiem.”;

b)

pielikuma H tabulā ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Ja norādītās izmaksas attiecas uz produkcijas ražošanas līdzekļu kopējo patēriņu pārskata gada laikā, bet neatbilst minētā gada produkcijai, izmaiņas produkcijas ražošanas līdzekļu krājumos jānorāda D tabulā ar kodu 1040 (Krājumi). Izņēmums ir ilggadīgās kultūras un kultūras, kas atrodas augošā veidā uz lauka, – tās reģistrējamas ar kodu 2010 (Bioloģiskie aktīvi – augi)”.;

c)

pielikuma I tabulas otro daļu ar kultūraugu kategoriju kodiem aizstāj ar šādu:

“Kods (*)

Apraksts

Labības graudu ražošanai (arī sēklas materiāls)

10110

Parastie un plēkšņu kvieši

10120

Cietie kvieši

10130

Rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums)

10140

Mieži

10150

Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu)

10160

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

10170

Rīsi

10190

Tritikāle, sorgo un citas labības, citur neklasificētas (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugu kultūras graudu ražošanai (arī sēklai un labības un pākšaugu maisījumi)

10210

Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

10220

Lēcas, aunazirņi un vīķi

10290

Citas proteīnaugu kultūras

10300

Kartupeļi (arī agrie kartupeļi un sēklas kartupeļi)

10310

– no tiem cietes kartupeļi

10390

– no tiem citi kartupeļi

10400

Cukurbietes (izņemot sēklai)

10500

Citas sakņaugu kultūras, citur neklasificētas

Tehniskās kultūras

10601

Tabaka

10602

Apiņi

10603

Kokvilna

10604

Rapsis un ripsis

10605

Saulespuķu sēklas

10606

Soja

10607

Linsēklas (eļļas lini)

10608

Citas eļļas augu kultūras, citur neklasificētas

10609

Šķiedras lini

10610

Kaņepes

10611

Citas šķiedraugu kultūras, citur neklasificētas

10612

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

10613

Cukurniedres

10690

Enerģētiskās un citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

Svaigi dārzeņi, melones un zemenes, to vidū:

Svaigi dārzeņi, melones un zemenes, atklātā laukā vai zem zema (nepieejama) seguma

10711

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā

10712

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība

10720

Dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Informācija par visām “svaigu dārzeņu (arī meloņu) un zemeņu” apakškategorijām:

10731

Ziedkāposti un brokoļi

10732

Dārza salāti

10733

Tomāti

10734

Cukurkukurūza

10735

Sīpoli

10736

Ķiploki

10737

Burkāni

10738

Zemenes

10739

Melones

10790

Citi dārzeņi

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās)

10810

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās)

10820

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Informācija par visām “ziedu un dekoratīvo augu (izņemot stādaudzētavās)” apakškategorijām:

10830

Puķu sīpoli, bumbuļsīpoli un gumi

10840

Griezti ziedi un ziedpumpuri

10850

Ziedi un dekoratīvie augi

Zaļgatavībā novāktas kultūras

10910

Aramzemē sēto zālāju un ganību platības

Citas zaļgatavībā novāktas kultūras

10921

Zaļgatavības kukurūza

10922

Zaļgatavībā novāktas pākšaugu kultūras

10923

Citas zaļgatavībā novāktas kultūras un labības (izņemot zaļgatavības kukurūzu), citur neklasificētas

Sēklas un stādi un citi laukaugi aramzemē

11000

Sēklas un stādi

11100

Citas laukaugu kultūras

Papuve

11200

Papuve

Piemājas dārziņi

20000

Piemājas dārziņi

Ilggadīgie zālāji

30100

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

30200

Nekultivētās ganības

30300

Ilggadīgie zālāji, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un kas ir subsīdijtiesīgi

Ilggadīgās kultūras

Augļi, to vidū:

40101

Sēkleņi

40111

– no tiem āboli

40112

– no tiem bumbieri

40102

Kauleņi

40113

– no tiem persiki un nektarīni

40115

Subtropu un tropu klimata zonu augļi

40120

Ogas (izņemot zemenes)

40130

Rieksti

Citrusaugu stādījumi

40200

Citrusaugļi

40210

– no tiem apelsīni

40230

– no tiem citroni

Olīvkoku stādījumi

40310

Galda olīvas

40320

Olīvas eļļas ražošanai (pārdotas augļu veidā)

40330

Olīveļļa

40340

Olīvu blakusprodukti

Vīna dārzi

40411

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

40412

Vīns aizsargātu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

40420

Citi vīni

40430

Galda vīnogas

40440

Rozīņu vīnogas

40451

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

40452

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

40460

Citu vīnu ražošanai paredzētas vīnogas

40470

Dažādi vīnogu produkti: vīnogu misa, vīnogu sula, brendijs, etiķis un citi produkti, kas ražoti lauku saimniecībā

40480

Vīnogu blakusprodukti (izspaidas, vīna nogulsnes)

Stādaudzētavas, citas ilggadīgās kultūras zem stikla vai augsta pieejama pārsega un jauni stādījumi

40500

Stādaudzētavas

40600

Citas ilggadīgās kultūras

40610

– no tām Ziemassvētku eglītes

40700

Citas ilggadīgās kultūras zem stikla vai augsta pieejama pārsega

40800

Jaunu stādījumu audzes

Cita zeme

50100

Neizmantota lauksaimniecības zeme

50200

Meža zeme

50210

– no tās īscirtmeta atvasājs

50900

Cita zeme (zeme zem ēkām, pagalmi, ceļi, dīķi, karjeri, neauglīga zeme, klintis u. c.)

60000

Kultivētas sēnes

Citi produkti un ieņēmumi

90100

Ieņēmumi no lauksaimniecības zemes iznomāšanas

90200

Kultūraugu apdrošināšanas kompensācijas, kas neattiecas uz konkrētām kultūrām

90300

Augkopības blakusprodukti, kas nav olīvas un vīns

90310

Salmi

90320

Cukurbiešu stublāji

90330

Citi blakusprodukti

90900

Citi”;

d)

pielikuma J tabulu aizstāj ar šādu:

“J tabula

Lopkopības produkcija

Tabulas struktūra

Lauksaimniecības dzīvnieku kategorija

Kods (*)


 

 

Sleja

Informācijas grupa

Vidējais skaits

Skaits

Vērtība

A

N

V

AN

Vidējais skaits

 

-

-

OV

Sākuma novērtējums

-

 

 

CV

Beigu novērtējums

-

 

 

PU

Iepirkumi

-

 

 

SA

Kopējais pārdošanas apjoms

-

 

 

SS

Pārdošana kaušanai

-

 

 

SR

Pārdošana turpmākai audzēšanai/vaislai

-

 

 

SU

Pārdošana nezināmam nolūkam

-

 

 

FC

Patēriņš saimniecībā

-

 

 

FU

Izlietojums lauku saimniecībā

-

 

 


Kods (*)

Apraksts

100

Zirgu dzimtas dzīvnieki

210

Vīriešu un sieviešu kārtas liellopi vecumā līdz vienam gadam

220

Vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem

230

Teles vecumā no viena līdz diviem gadiem

240

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

251

Vaislas teles

252

Nobarojamās teles

261

Piena govis

262

Bifeļu piena govis

269

Nepiena govis

311

Vaislas aitu mātes

319

Citas aitas

321

Vaislas kazu mātes

329

Citas kazas

410

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

420

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

491

Nobarojamās cūkas

499

Citas cūkas

510

Mājputni – broileri

520

Dējējvistas

530

Citi mājputni

610

Vaislas trušu mātes

699

Citi truši

700

Bites

900

Citi dzīvnieki

Lauksaimniecības dzīvnieku kategorijas

Jānošķir šādas lauksaimniecības dzīvnieku kategorijas:

100.

Zirgu dzimtas dzīvnieki

Šeit iekļauj arī sacīkšu zirgus un jājamzirgus, ēzeļus, mūļus, zirgēzeļus utt.

210.

Vīriešu un sieviešu kārtas liellopi vecumā līdz vienam gadam

220.

Vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem

230.

Teles vecumā no viena līdz diviem gadiem

Izņemot liellopu mātītes, kas ir atnesušās.

240.

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

251.

Vaislas teles

Liellopu mātītes, divus gadus vecas un vecākas, kuras vēl nav atnesušās un kuras ir paredzētas vaislai.

252.

Nobarojamās teles

Liellopu mātītes, divus gadus vecas un vecākas, kuras vēl nav atnesušās un kuras nav paredzētas vaislai.

261.

Piena govis

Liellopu mātītes, kuras ir atnesušās (to skaitā tādas, kas jaunākas par diviem gadiem) un kuras tur vienīgi vai galvenokārt tādēļ, lai ražotu pienu lietošanai pārtikā vai pārstrādei piena produktos. Šeit iekļauj arī kaujamas piena govis.

262.

Bifeļu piena govis

Bifeļu mātītes, kuras ir atnesušās (to skaitā tādas, kas jaunākas par diviem gadiem) un kuras tur vienīgi vai galvenokārt tādēļ, lai ražotu pienu lietošanai pārtikā vai pārstrādei piena produktos. Šeit iekļauj arī kaujamas bifeļu govis.

269.

Nepiena govis

1.

Liellopu mātītes, kuras ir atnesušās (to skaitā tādas, kas jaunākas par diviem gadiem) un kuras tur vienīgi vai galvenokārt teļu ieguvei, un kuru pienu neizmanto pārtikā vai pārstrādei piena produktos.

2.

Darba govis.

3.

Kaujamas nepiena govis (nobarotas vai nenobarotas pirms kaušanas).

Arī atbilstīgās bifeļu tēviņu un/vai mātīšu kategorijas ietilpst 210. līdz 252. un 269. kategorijā.

311.

Vaislas aitu mātes

Aitas, gadu vecas un vecākas, kuras ir paredzētas vaislai.

319.

Citas aitas

Visu vecumu aitas, izņemot vaislas aitas.

321.

Vaislas kazu mātes

329.

Citas kazas

Kazas, izņemot vaislas kazu mātes.

410.

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg.

420.

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

Vaislas sivēnmātes svarā, kas lielāks par 50 kg, izņemot kaujamās sivēnmātes (skatīt 499. kategoriju “Citas cūkas”).

491.

Nobarojamās cūkas

Nobarojamas cūkas dzīvsvarā 20 kg vai vairāk, izņemot kaujamās sivēnmātes un kuiļus (skatīt 499. kategoriju “Citas cūkas”).

499.

Citas cūkas

Cūkas dzīvsvarā 20 kg vai vairāk, izņemot vaislas sivēnmātes (skatīt 420. kategoriju) un nobarojamās cūkas (skatīt 491. kategoriju).

510.

Mājputni – broileri

Nobarojamās vistas. Izņemot dējējvistas un kaujamās vistas. Izņemot cālēnus.

520.

Dējējvistas

Arī jaunvistas, dējējvistas, kaujamās vistas un vaislas gaiļi, kuri aplec dējējvistas. Jaunvistas ir jaunas vistas, kuras vēl nav sākušas dēt. Izņemot cālēnus.

530.

Citi mājputni

Šeit ietilpst pīles, tītari, zosis, pērļvistas, strausi un vaislas tēviņi (izņemot tos, kas jau minēti pie dējējvistām). Šeit ietilpst vaislas mātītes. Izņemot cālēnus.

610.

Vaislas trušu mātes

699.

Citi truši

700.

Bites

Jānorāda aizņemto stropu skaits.

900.

Citi dzīvnieki

Ietilpst cālēni, brieži un zivis. Šeit ietilpst arī citi dzīvnieki, ko izmanto lauku tūrismā. Neietilpst citu dzīvnieku produkti (skatīt 900. kategoriju K tabulā).”;

e)

pielikuma M tabulā, kur uzskaitītas izvēlei pieejamās kategorijas, beigās pievieno šādus trīs ierakstus:

“Kods (*)

Grupa

Kategorijas apraksts

Sleja

N

V

T

10320

AI

Platības, ko aizņem miskantes (Miscanthus)

 

-

-

10321

AI

Platības, ko aizņem skaujlapainā silfija (Silphium perfoliatum)

 

-

-

10322

AI

Zeme, kas papuvē atstāta nektāraugiem (ar putekšņiem un nektāru bagātām sugām)

 

-

-”


(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1198/2014 (2014. gada 1. augusts), ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (OV L 321, 7.11.2014., 2. lpp.).

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).”


(1)  Mainīgo lielumu SO_CLND019 (sakņaugu kultūras, citur neklasificētas), SO_CLND037 (aramzemē sētas un zaļgatavībā novāktas kultūras), SO_CLND049 (papuve), SO_CLND073_085 (piemājas dārziņi un cita ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega, citur neklasificēta), SO_CLND051 (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības), SO_CLND052 (nekultivētās ganības), SO_CLND053 (ilggadīgie zālāji, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un kas ir subsīdijtiesīgi), SO_CLVS001 (liellopi vecumā līdz vienam gadam), SO_CLVS014 (citas aitas), SO_CLVS017 (citas kazas) un SO_CLVS018 (sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg) izmanto tikai ar konkrētiem nosacījumiem (sk. VI pielikuma 5. punktu).


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1976

(2019. gada 25. novembris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū fenilkapsaicīnu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienībā tirgū drīkst laist tikai atļautus jaunos pārtikas produktus, kuri ir iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisija lemj par atļaujas piešķiršanu jaunam pārtikas produktam, par tā laišanu Savienības tirgū un par Savienības saraksta atjaunināšanu.

(4)

Uzņēmums aXichem AB (“pieteikuma iesniedzējs”) Komisijai 2018. gada 7. februārī saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu atļaut kā jaunu pārtikas produktu Savienības tirgū laist ķīmiskajā sintēzē iegūtu fenilkapsaicīnu. Pieteikums attiecas uz fenilkapsaicīna izmantošanu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kas atbilst definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 609/2013 (3), izņemot tajā, kas paredzēta zīdaiņiem, maziem bērniem un bērniem līdz 11 gadu vecumam, un uztura bagātinātājos, kas atbilst definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā Nr. 2002/46/EK (4) un kas paredzēti visām lietotāju grupām pēc 11 gadu vecuma.

(5)

Vēl pieteikuma iesniedzējs Komisijai iesniedza pieprasījumu aizsargāt īpašniekdatus attiecībā uz vairākiem pieteikuma pamatošanai iesniegtiem pētījumiem, proti, fenilkapsaicīna in vivo absorbcijas, izkliedes, metabolisma un ekskrēcijas (“AIME”) pētījumu ar žurkām (5), kapsaicīna in vivo AIME pētījumu ar žurkām (6), bakteriālu reverso mutāciju testu ar fenilkapsaicīnu (7), in vitro zīdītāju šūnu mikrokodolu testu ar fenilkapsaicīnu (8), fenilkapsaicīna orālā toksiskuma 90 dienu pētījumu ar Wistar sugas žurkām (9) un TRPV1 aktivācijas testu ar fenilkapsaicīnu un kapsaicīnu, izmantojot HEK293 šūnu līniju (10).

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 3. punktu Komisija 2018. gada 27. augustā konsultējās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”), lūdzot veikt fenilkapsaicīna kā jauna pārtikas produkta novērtējumu.

(7)

2019. gada 15. maijā Iestāde pieņēma zinātnisku atzinumu par fenilkapsaicīna kā jauna pārtikas produkta nekaitīgumu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283 (11). Minētais zinātniskais atzinums atbilst Regulas (ES) 2015/2283 11. panta prasībām.

(8)

Atzinumā Iestāde ir secinājusi, ka fenilkapsaicīns ir nekaitīgs, ja tiek ievēroti ierosinātie lietošanas nosacījumi. Tāpēc minētais zinātniskais atzinums ir pietiekams pamats, lai noteiktu, ka ierosinātajos lietošanas veidos un lietošanas daudzumos fenilkapsaicīns, lietots īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, izņemot tajā, kas paredzēta zīdaiņiem, maziem bērniem un bērniem līdz 11 gadu vecumam, un lietots uztura bagātinātājos, kas paredzēti visām lietotāju grupām pēc 11 gadu vecuma, atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punkta prasībām.

(9)

Atzinumā par fenilkapsaicīnu Iestāde uzskata, ka par pamatu jaunā pārtikas produkta nekaitīguma noteikšanai noder dati no fenilkapsaicīna in vivo AIME pētījuma ar žurkām, kapsaicīna in vivo AIME pētījuma ar žurkām, bakteriālā reverso mutāciju testa ar fenilkapsaicīnu, in vitro zīdītāju šūnu mikrokodolu testiem ar fenilkapsaicīnu, fenilkapsaicīna orālā toksiskuma 90 dienu pētījuma ar žurkām un TRPV1 aktivācijas testa ar fenilkapsaicīnu un kapsaicīnu, izmantojot HEK293 šūnu līniju. Tāpēc tiek uzskatīts, ka bez datiem no ziņojuma par šiem pētījumiem secinājumus par fenilkapsaicīna nekaitīgumu nebūtu bijis iespējams izdarīt.

(10)

Saņēmusi Iestādes apsvērumus, Komisija lūdza pieteikuma iesniedzēju sīkāk precizēt sniegto pamatojumu, kas attiecas uz īpašniekdatiem no fenilkapsaicīna in vivo AIME pētījuma ar žurkām, kapsaicīna in vivoAIME pētījuma ar žurkām, bakteriālā reverso mutāciju testa ar fenilkapsaicīnu, in vitro zīdītāju šūnu mikrokodolu testiem ar fenilkapsaicīnu, fenilkapsaicīna orālā toksiskuma 90 dienu pētījuma ar žurkām un TRPV1 aktivācijas testa ar fenilkapsaicīnu un kapsaicīnu, izmantojot HEK293 šūnu līniju, un precizēt savu prasību piešķirt ekskluzīvas tiesības atsaukties uz minētajiem ziņojumiem un pētījumiem, kas minētas Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā.

(11)

Pieteikuma iesniedzējs paziņoja, ka pieteikuma iesniegšanas laikā tam saskaņā ar valsts tiesību aktiem bija ekskluzīvas īpašumtiesības atsaukties uz šiem pētījumiem un ka tāpēc trešās personas nevarēja nedz šiem pētījumiem likumīgi piekļūt, nedz tos izmantot.

(12)

Komisija ir novērtējusi visu pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju un uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs ir pietiekami pamatojis Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā noteikto prasību izpildi. Tāpēc pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā ietverto pētījumu dati, uz kuru pamata Iestāde nonākusi pie secinājuma, ka jaunais pārtikas produkts ir nekaitīgs un ka fenilkapsaicīns ir nekaitīgs, un bez kuriem Iestāde nebūtu varējusi jauno pārtikas produktu novērtēt, Iestādei nebūtu jāizmanto neviena cita pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Tādējādi ar šo regulu atļauto jauno pārtikas produktu laist Savienības tirgū piecu gadu laikposmā drīkstētu tikai attiecīgais pieteikuma iesniedzējs.

(13)

Lai arī fenilkapsaicīna atļauju drīkstētu izmantot un uz pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā ietvertajiem pētījumiem drīkstētu atsaukties tikai pieteikuma iesniedzējs, citiem pieteikuma iesniedzējiem nav liegts pieteikties uz atļauju laist tirgū to pašu jauno pārtikas produktu ar nosacījumu, ka pieteikuma pamatā ir likumīgi iegūta informācija, kas pamato atļaujas piešķiršanu saskaņā ar šo regulu.

(14)

Direktīvā 2002/46/EK ir noteiktas prasības attiecībā uz uztura bagātinātājiem. Fenilkapsaicīna lietošana būtu jāatļauj, neskarot minētās direktīvas noteikumus.

(15)

Regula (ES) Nr. 609/2013 nosaka prasības attiecībā uz zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei. Fenilkapsaicīna lietošana būtu jāatļauj, neskarot minētās regulas noteikumus.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Fenilkapsaicīnu, kura specifikācijas dotas šīs regulas pielikumā, iekļauj atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470.

2.   Piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas tikai pieteikuma iesniedzējam:

 

uzņēmumam aXichem AB;

 

adrese: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Zviedrija,

ir atļauts laist Savienības tirgū 1. punktā minēto jauno pārtikas produktu, ja vien vēlāk atļauju attiecībā uz jauno pārtikas produktu nesaņem cits pieteikuma iesniedzējs, neatsaucoties uz datiem, kas aizsargāti saskaņā ar 2. pantu, vai vienojoties ar aXichem AB.

3.   Šā panta 1. punktā minētajā Savienības saraksta ierakstā iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

4.   Šajā pantā paredzētā atļauja neskar Regulas (ES) Nr. 609/2013 un Direktīvas 2002/46/EK noteikumus.

2. pants

Pieteikuma dokumentācijā ietvertos pētījumus un ziņojumus, uz kuru pamata Iestāde ir novērtējusi 1. pantā minēto jauno pārtikas produktu un kurus pieteikuma iesniedzējs ir norādījis kā tādus, kas atbilst Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, bez aXichem AB piekrišanas neizmanto cita pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

(5)  Feng et al. 2012a (nepublicēts)

(6)  Feng et al. 2012b (nepublicēts)

(7)  Schreib 2015 (nepublicēts)

(8)  Donath 2016 (nepublicēts)

(9)  Stiller 2016 (nepublicēts)

(10)  Yang un Dong, 2015 (nepublicēts)

(11)  EFSA Journal, 2019; 17(6):5718.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Datu aizsardzība

Fenilkapsaicīns

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “fenilkapsaicīns”.

 

Atļauts no 2019. gada 19. decembra. Šī iekļaušana ir pamatota ar patentētiem zinātniskiem pierādījumiem un zinātniskiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu.

Pieteikuma iesniedzējs: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Zviedrija. Datu aizsardzības laikposmā jauno pārtikas produktu – fenilkapsaicīnu – laist Savienības tirgū ir atļauts tikai uzņēmumam aXichem AB, ja vien vēlāk atļauju attiecībā uz jauno pārtikas produktu nesaņem cits pieteikuma iesniedzējs, neatsaucoties uz patentētajiem zinātniskajiem pierādījumiem vai zinātniskajiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu, vai vienojoties ar uzņēmumu aXichem AB.”;

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas atbilst definīcijai Regulā (ES) Nr. 609/2013, izņemot pārtiku zīdaiņiem, maziem bērniem un bērniem, kuri jaunāki par 11 gadiem.

2,5 mg dienā

Uztura bagātināji, kas atbilst definīcijai Direktīvā 2002/46/EK un paredzēti visām lietotāju grupām, izņemot bērnus, kuri jaunāki par 11 gadiem

2,5 mg dienā

2)

pielikuma 2. tabulā (“Specifikācijas”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācijas

Fenilkapsaicīns

Apraksts/definīcija

Fenilkapsaicīns (N-[(4-hidroksi-3-metoksifenil)metil]-7-fenilhept-6-inamīds, C21H23NO3, CAS Nr.: 848127-67-3), tiek ķīmiski sintezēts divpakāpju sintēzes procesā, kur vispirms fenilacetilēna reakcijā ar karbonskābes atvasinājumu tiek iegūts acetilēnskābes starpprodukts un tad seko virkne acetilēnskābes starpprodukta reakciju ar vanililamīna atvasinājumu, rezultātā iegūstot fenilkapsaicīnu.

Parametri/sastāvs

Tīrība (% no sausnas): ≥ 98 %

Mitrums: ≤ 0,5 %

Kopējais ar sintēzi saistīto blakusproduktu saturs: ≤ 1,0 %

N,N-dimetilformamīds: ≤ 880 mg/kg

Dihlormetāns: ≤ 600 mg/kg

Dimetoksietāns: ≤ 100 mg/kg

Etilacetāts: ≤ 0,5 %

Citi šķīdinātāji: ≤ 0,5 %

Smagie metāli

Svins: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmijs: ≤ 1,0 mg/kg

Dzīvsudrabs: ≤ 0,1 mg/kg

Arsēns: ≤ 1,0 mg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

Kopējais mikroorganismu koloniju skaits: ≤ 10 KVV/g

Koliformas baktērijas: ≤ 10 KVV/g

Escherichia coli: 10 g paraugā nekonstatē

Salmonella sp.: 10 g paraugā nekonstatē

Rauga un pelējuma sēnītes: ≤ 10 KVV/g

KVV: kolonijas veidojošas vienības.”


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1977

(2019. gada 26. novembris)

par atļauju fenilmetāntiolu, benzilmetilsulfīdu, sek-pentiltiofēnu, tridec-2-enālu, 12-metiltridekanālu, 2,5-dimetilfenolu, heksa-2-(trans),4-(trans)-dienālu un 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonu lietot par barības piedevām kaķiem un suņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK fenilmetāntiolu, benzilmetilsulfīdu, sek-pentiltiofēnu, tridec-2-enālu, 12-metiltridekanālu, 2,5-dimetilfenolu, heksa-2-(trans),4-(trans)-dienālu un 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonu (“attiecīgās vielas”) bez termiņa ierobežojuma atļāva lietot par barības piedevām kaķiem un suņiem. Pēc tam šīs barības piedevas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu kā esošus barības līdzekļus iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti izvērtēt attiecīgās vielas attiecībā uz kaķiem un suņiem un lūgts šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2019. gada 27. februāra atzinumā (3) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem attiecīgās vielas kaitīgi neietekmē dzīvnieku veselību vai vidi. Turklāt tā secināja, ka ir konstatēti apdraudējumi lietotājiem. Pieteikuma iesniedzējs pēc pieprasījuma iesniedza drošības datu lapu par visiem maisījumiem, attiecībā uz kuriem tika konstatēti apdraudējumi lietotājiem. Netika iesniegti pētījumi, kas ļautu izvērtēt drošumu lietotājam. Tādēļ EFSA nevar izdarīt secinājumus par drošumu lietotājiem, rīkojoties ar piedevām. Drošības datu lapā aprakstītie apdraudējumi, jo īpaši apdraudējumi, kas rodas saskarē ar ādu un acīm, ir atzīti attiecībā uz 2,5-dimetilfenolu, 12-metiltridekanālu, heksa-2-(trans),4-(trans)-dienālu, fenilmetāntiolu, benzilmetilsulfīdu, 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonu un sek-pentiltiofēnu. Tika atzīts, ka saskare ar 12-metiltridekanālu, benzilmetilsulfīdu un 2-pentiltiofēnu apdraud elpceļus. Datu trūkuma dēļ Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par risku lietotājiem. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāveic attiecīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši barības piedevas lietotāju veselību. Kas attiecas uz neproduktīvajiem dzīvniekiem, šādiem dzīvniekiem paredzētās piedevas ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (4) atbrīvoja no vidiskās ietekmes novērtējuma, jo tām nav būtiskas ietekmes uz vidi. Lolojumdzīvniekus neaudzē lielās dzīvnieku grupās, tādēļ to ietekme uz vidi nav uzskatāma par būtisku. Iestāde arī secināja, ka attiecīgās vielas pārtikā tiek lietotas par aromatizētājiem un barībā tās funkcionē tāpat kā pārtikā, tāpēc papildu pierādījumi par to iedarbīgumu barībā nav nepieciešami.

(5)

Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nekādas īpašas prasības nav vajadzīgas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegtos ziņojumus par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(6)

Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka ierobežojumi un nosacījumi. Attiecīgo vielu ieteicamais saturs būtu jānorāda uz piedevas etiķetes. Ja šāds saturs tiek pārsniegts, uz premiksu etiķetes un barības maisījumu un barības sastāvdaļu marķējumā būtu jānorāda attiecīga informācija.

(7)

Attiecīgo vielu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti attiecībā uz lietošanu barībā. Tādēļ šīs barības piedevas būtu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8)

Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādas pielikumā specificētās vielas un šīs vielas saturošos premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2019. gada 19. decembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 19. decembra, drīkst turpināt laist tirgū un izmantot līdz 2020. gada 19. jūnijam.

2.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti kaķiem un suņiem un ražoti un marķēti pirms 2021. gada 19. decembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 19. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(3):5649.

(4)  Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 429/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: “organoleptiskās piedevas”. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b5169

12-metiltridekanāls

Piedevas sastāvs

12-metiltridekanāls

Aktīvās vielas raksturojums

12-metiltridekanāls

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 97 %

Ķīmiskā formula: C14H28O

CAS numurs: 75853-49-5

FLAVIS: 05.169

Analīzes metode  (1)

12-metiltridekanāla

noteikšana

barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 0,5 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,5 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.

2b5057

Heksa-2-(trans),4-(trans)-dienāls

Piedevas sastāvs

Heksa-2-(trans),4-(trans)-dienāls

Aktīvās vielas raksturojums

Heksa-2-(trans),4-(trans)-dienāls

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 97 %

Ķīmiskā formula: C6H8O

CAS numurs: 142-83-6

FLAVIS: 05.057

Analīzes metode  (1)

Heksa-2-(trans),4-(trans)-dienāla noteikšana barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt:šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 1,5 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 1,5 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.

2b5078

Tridec-2-enāls

Piedevas sastāvs

Tridec-2-enāls

Aktīvās vielas raksturojums

Tridec-2-enāls

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 92 %

Ķīmiskā formula: C13H24O

CAS numurs: 7774-82-5

FLAVIS: 05.078

Analīzes metode  (1)

Tridec-2-enāla noteikšana barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt:šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 0,5 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,5 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.

2b13084

 

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanons

Piedevas sastāvs

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanons

Aktīvās vielas raksturojums

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 97 %

Ķīmiskā formula: C7H10O3

CAS numurs: 27538-09-6

FLAVIS: 13.084

Analīzes metode  (1)

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanona noteikšana

barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

 

 

 

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt:šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 2,25 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 2,25 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.

2b12005

Fenilmetāntiols

Piedevas sastāvs

Fenilmetāntiols

Aktīvās vielas raksturojums

Fenilmetāntiols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 99 %

Ķīmiskā formula: C7H8S

CAS numurs: 100-53-8

FLAVIS: 12.005

Analīzes metode  (1)

Fenilmetāntiola noteikšana barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt:šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 0,05 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,05 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.

2b12077

Benzilmetilsulfīds

Piedevas sastāvs

Benzilmetilsulfīds

Aktīvās vielas raksturojums

Benzilmetilsulfīds

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 99 %

Ķīmiskā formula: C8H10S

CAS numurs: 766-92-7

FLAVIS: 12.077

Analīzes metode  (1)

Benzilmetilsulfīda noteikšana barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt:šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 0,05 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,05 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.

2b4019

2,5-dimetilfenols

Piedevas sastāvs

2,5-dimetilfenols

Aktīvās vielas raksturojums

2,5-dimetilfenols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 99 %

Ķīmiskā formula: C8H10O

CAS numurs: 95-87-4

FLAVIS: 04.019

Analīzes metode  (1)

2,5-dimetilfenola noteikšana

barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt:šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 1 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 1 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.

2b15096

sek-pentiltiofēns

Piedevas sastāvs

sek-pentiltiofēns

Aktīvās vielas raksturojums

sek-pentiltiofēns

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 98 %

Ķīmiskā formula: C9H14S

CAS numurs: 4861-58-9

FLAVIS: 15.096

Analīzes metode  (1)

sek-pentiltiofēna noteikšana

barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Kaķi un suņi

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt:šādam norādījumam:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 0,1 mg/kg.”

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,1 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

19.12.2029.


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1978

(2019. gada 26. novembris),

ar ko attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam, groza Regulu (EK) Nr. 1238/95

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 113. pantu,

pēc apspriešanās ar Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvo padomi,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1238/95 (2) 3. panta 2. punkts paredz, ka Kopienas Augu šķirņu biroja (“Birojs”) priekšsēdētājs var atļaut alternatīvus maksu un uzrēķinu maksāšanas veidus, un izveido šo alternatīvo veidu sarakstu. Lai palielinātu elastību un vienkāršotu procesus, ir lietderīgi iekļaut šādu alternatīvo maksājumu veidu sarakstu noteikumos par darba metodēm, ko noteikusi Biroja Administratīvā padome, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 2100/94 36. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 4. panta 1. punktā ir noteikts datums, kas uzskatāms par maksājuma saņemšanas dienu. Pamatojoties uz pieredzi maksājumu apstrādē, ir jāprecizē, ka pārskaitījuma pilna summa ir jāskaita Biroja bankas kontā, lai nodrošinātu, ka pret Biroju nav neizpildītu saistību.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 5. pantā noteikts, ka personai, kas veikusi maksājumu, ir rakstiski jānorāda savs vārds un maksājuma mērķis. Ja maksājuma mērķi nevar noteikt, Birojs divu mēnešu laikā nosūta atgādinājumu. Lai palielinātu maksājumu apstrādes efektivitāti, šis termiņš būtu jāsamazina no diviem mēnešiem līdz vienam mēnesim.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 7. panta 1. punktā ir noteikta maksa par pieteikuma iesniegšanu. Lai veicinātu Biroja tiešsaistes elektroniskās pieteikumu sistēmas izmantošanu, maksa par pieteikumu iesniegšanu, izmantojot citus līdzekļus, piemēram, papīra formātā, būtu jāpalielina no 650 EUR līdz 800 EUR. Turklāt praktiskā pieredze liecina, ka tiešsaistes elektroniskās lietotnes izmantošana kļūtu efektīvāka, ja to papildinātu ar obligātu Biroja bezpapīra saziņas platformas izmantošanu turpmākai saziņai ar Biroju.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1238/95 7. panta 7. punktu Birojs ietur 150 EUR no pieteikuma maksas, ja pieteikums nav derīgs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 50. pantu. Lai samazinātu administratīvo slogu, būtu jāatmaksā visa pieteikuma maksa.

(6)

Attiecībā uz gada maksu Regulas (EK) Nr. 1238/95 9. panta 4. punktā noteikts, ka Birojs neatmaksā nekādus maksājumus, kas veikti, lai saglabātu spēkā Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Pieredze rāda, ka, lai uzlabotu pārredzamību, var paredzēt kompensāciju, ja laikā no maksājuma veikšanas dienas līdz aizsardzības piešķiršanas gadadienai Birojs ir saņēmis aizsardzības atsaukumu.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 I pielikumā ir noteikta maksa par tādas šķirnes tehniskās izskatīšanas organizēšanu un veikšanu, uz kuru attiecas pieteikums par Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu (“izskatīšanas maksa”).

(8)

Biroja Administratīvā padome ir nolēmusi ievērot 100 % izmaksu atgūšanas principu, lai izskatīšanas birojiem būtu atlīdzināts, pamatojoties uz izskatīšanas vidējām faktiskajām izmaksām.

(9)

Saistībā ar tehnisko izskatīšanu gūtā pieredze rāda, ka izskatīšanas maksas dažās izmaksu grupās laika gaitā var mainīties. Tādēļ Biroja iekasētajām maksām būtu jāatspoguļo to maksu kopējais apjoms pa attiecīgajām izmaksu grupām, kas Birojam jāmaksā izskatīšanas birojiem. Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1238/95 I pielikumā noteiktās maksas būtu jāgroza attiecībā uz attiecīgajām izmaksu grupām.

(10)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1238/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Lai Birojs un ieinteresētās personas varētu pielāgoties šiem grozījumiem, šī regula būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. aprīļa.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu aizsardzības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1238/95 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Biroja priekšsēdētājs var atļaut alternatīvus maksāšanas veidus saskaņā ar darba metožu noteikumiem, ko nosaka atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 36. panta 1. punkta d) apakšpunktam.”;

2)

regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Par maksu un uzrēķinu saņemšanas dienu uzskata dienu, kad 3. panta 1. punktā minētā pārveduma summa pilnībā ir ieskaitīta Biroja bankas kontā.”;

3)

regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja Birojs nevar noteikt maksājuma mērķi, tas lūdz, lai persona, kas veikusi maksājumu, par to rakstiski informētu Biroju viena mēneša laikā. Ja minētajā periodā mērķis netiek norādīts, uzskata, ka maksājums nav veikts, un maksājums tiek atmaksāts personai, kas to veikusi.”;

4)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kopienas augu šķirņu aizsardzības pieteikuma iesniedzējs (“pieteikuma iesniedzējs”) par pieteikuma izskatīšanu maksā 450 EUR, ja pieteikums iesniegts elektroniski, izmantojot tiešsaistes veidlapu, kas sagatavota Biroja tiešsaistes pieteikumu sistēmā.

Pieteikuma iesniedzējs pieņem Biroja uzturētās drošas elektronisko sakaru platformas lietošanas noteikumus un nosacījumus un izmanto minēto platformu pirmajā daļā minēto pieteikumu un citu dokumentu iesniegšanai, Biroja sūtīto paziņojumu un dokumentu saņemšanai, atbildēm uz šādiem paziņojumiem un citu darbību veikšanai.

Pieteikuma iesniedzējs par pieteikuma izskatīšanu maksā 800 EUR, ja pieteikums iesniegts, neizmantojot Biroja tiešsaistes pieteikumu sistēmu.”;

b)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ja pieteikuma maksa ir saņemta, bet pieteikums saskaņā ar pamatregulas 50. pantu ir nederīgs, Birojs atmaksā pieteikuma maksu, kad pieteikuma iesniedzējam paziņo par pieteikumā konstatētajiem trūkumiem.”;

5)

regulas 9. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Birojs neatmaksā nekādus maksājumus saistībā ar gada maksu, kas samaksāta, lai saglabātu spēkā Kopienas augu šķirņu aizsardzību, ja vien Birojs nav saņēmis Kopienas augu šķirņu aizsardzības atsaukumu laikā no maksājuma dienas līdz aizsardzības piešķiršanas gadadienai, kā norādīts 2. punkta b) apakšpunktā. Aizsardzības atsaukumus, kas saņemti pēc aizsardzības piešķiršanas gadadienas, šādiem maksājumiem neņem vērā.”;

6)

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

(2)  Komisijas 1995. gada 31. maija Regula (EK) Nr. 1238/95, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 piemērošanai attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam (OV L 121, 1.6.1995., 31. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Regulas 8. pantā minētās maksas, kas attiecas uz tehnisko izskatīšanu

Maksu par tādas šķirnes tehnisko izskatīšanu, uz kuru attiecas 8. pants, nosaka atbilstoši tabulai:

(EUR)

 

Izmaksu grupa

Maksa

Lauksaimniecības augu grupa

1.

Kartupeļi

2 050

2.

Eļļas rapši

2 150

3.

Stiebrzāles

2 920

4.

Pārējās lauksaimniecības augu sugas

1 900

Augļu grupa

5.

Āboli

3 665

6.

Zemenes

3 400

7.

Pārējās augļaugu sugas

3 460

Dekoratīvo augu grupa

8.

Dekoratīvie siltumnīcas augi

2 425

9.

Dekoratīvie āra augi

2 420

10.

Dekoratīvie siltumnīcā neaudzējamie augi

2 400

11.

Dekoratīvie ārā neaudzējamie augi

2 200

12.

Īpašie dekoratīvie augi

3 900

Dārzeņu grupa

13.

Siltumnīcas dārzeņi

2 920

14.

Āra dārzeņi

2 660 ”


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/62


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1979

(2019. gada 26. novembris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū 2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījumu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienībā tirgū drīkst laist tikai atļautus jaunos pārtikas produktus, kuri ir iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu ir pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisija lemj par atļaujas piešķiršanu jaunam pārtikas produktam, par tā laišanu Savienības tirgū un par Savienības saraksta atjaunināšanu.

(4)

Uzņēmums Glycom A/S (“pieteikuma iesniedzējs”) 2018. gada 30. aprīlī Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu atļaut kā jaunu pārtikas produktu Savienības tirgū laist 2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījumu (“2′-FL/DFL”), kas iegūts mikrobioloģiskajā fermentācijā ar Escherichia coli celma K12 DH1 ģenētiski modificētu celmu. Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut 2′-FL/DFL izmantot nearomatizētos pasterizētos un nearomatizētos sterilizētos piena produktos, aromatizētos un nearomatizētos raudzētos produktos uz piena bāzes, tostarp termiski apstrādātos produktos, graudaugu batoniņos, aromatizētos dzērienos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, apstrādātā graudaugu pārtikā un bērnu pārtikā, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā un pilnīgos uztura aizstājējos svara kontrolei, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 609/2013 (3) dotajai definīcijai, un uztura bagātinātājos, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (4) dotajai definīcijai un kas paredzēti visām lietotāju grupām, izņemot zīdaiņus.

(5)

Vēl pieteikuma iesniedzējs 2018. gada 30. aprīlī Komisijai iesniedza pieprasījumu aizsargāt īpašniekdatus attiecībā uz vairākiem pieteikuma pamatošanai iesniegtiem pētījumiem, proti, patentētiem analītiskajiem ziņojumiem par struktūru salīdzināšanu, izmantojot tādas 2′-fukozillaktozes un difukozillaktozes kodolmagnētisko rezonansi (“KMR”), kas iegūtas bakteriālajā fermentācijā ar cilvēka pienā dabiski esošo 2′-fukozillaktozi un difukozillaktozi (5), sīki raksturojošiem datiem par ražošanā izmantotajiem baktēriju celmiem un šo celmu sertifikātiem (6) , (7), izejvielu un pārstrādes palīglīdzekļu specifikācijām (8), dažādo 2′-FL/DFL partiju analīžu sertifikātiem (9), analītiskajām metodēm un validācijas ziņojumiem (10), 2′-FL/DFL stabilitātes ziņojumiem (11), laboratorijas akreditācijas sertifikātiem (12), uzņemtās 2′-FL/DFL devas novērtējuma ziņojumiem (13), tabulu, kurā apkopoti statistiski svarīgi novērojumi no toksiskuma pētījumiem (14), bakteriālu reverso mutāciju testu ar 2′-FL/DFL (15), in vitro zīdītāju šūnu mikrokodolu testu ar 2′-FL/DFL (16), 2′-FL/DFL orālā toksiskuma 14 dienu pētījumu ar jaundzimušām žurkām (17), 2′-FL/DFL orālā toksiskuma 90 dienu pētījumu ar jaundzimušām žurkām (18), bakteriālu reverso mutāciju testu ar 2′-fukozillaktozi (“2′-FL”) (19), diviem in vitro zīdītāju šūnu mikrokodolu testiem ar 2′-FL (20) , (21) un 2′-FL orālā toksiskuma 90 dienu pētījumu ar jaundzimušām žurkām (22).

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 3. punktu Komisija 2018. gada 29. jūnijā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) pieprasīja veikt 2′-FL/DFL kā jauna pārtikas produkta novērtējumu.

(7)

2019. gada 15. maijā Iestāde pieņēma zinātnisku atzinumu par 2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījuma kā jauna pārtikas produkta nekaitīgumu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283 (23). Minētais zinātniskais atzinums atbilst Regulas (ES) 2015/2283 11. panta prasībām.

(8)

Atzinumā Iestāde ir secinājusi, ka ierosinātajām lietotāju mērķgrupām 2′-FL/DFL ir nekaitīgs, ja tiek ievēroti ierosinātie lietošanas nosacījumi. Tāpēc minētais zinātniskais atzinums ir pietiekams pamats, lai noteiktu, ka 2′-FL/DFL, lietots nearomatizētos pasterizētos un nearomatizētos sterilizētos piena produktos, aromatizētos un nearomatizētos raudzētos produktos uz piena bāzes, tostarp termiski apstrādātos produktos, graudaugu batoniņos, aromatizētos dzērienos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, apstrādātā graudaugu pārtikā un bērnu pārtikā, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā un pilnīgos uztura aizstājējos svara kontrolei, un uztura bagātinātājos, kas paredzēti visām lietotāju grupām, izņemot zīdaiņus, atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punkta prasībām.

(9)

Atzinumā Iestāde uzskata, ka par pamatu jaunā pārtikas produkta nekaitīguma noteikšanai noder dati no analītiskajiem KMR ziņojumiem par tādas 2′-fukozillaktozes un difukozillaktozes struktūru salīdzināšanu, kas iegūtas bakteriālajā fermentācijā ar cilvēka pienā dabiski esošo 2′-fukozillaktozi un difukozillaktozi, sīki raksturojošie dati par ražošanā izmantotajiem baktēriju celmiem, izejvielu un pārstrādes palīglīdzekļu specifikācijas, dažādo 2′-FL/DFL partiju analīžu sertifikāti, dati no bakteriāla reverso mutāciju testa ar 2′-FL/DFL, in vitro zīdītāju šūnu mikrokodolu testa ar 2′-FL/DFL, 2′-FL/DFL orālā toksiskuma 90 dienu pētījuma ar jaundzimušām žurkām un tabula, kurā apkopoti statistiski svarīgi novērojumi no 90 dienu toksiskuma pētījuma. Tāpēc tiek uzskatīts, ka bez datiem no ziņojumiem par šiem pētījumiem secinājumus par 2′-FL/DFL nekaitīgumu nebūtu bijis iespējams izdarīt.

(10)

Saņēmusi Iestādes apsvērumus, Komisija lūdza pieteikuma iesniedzēju sīkāk precizēt sniegto pamatojumu, kas attiecas uz patentētajiem analītiskajiem KMR ziņojumiem par tādas 2′-fukozillaktozes un difukozillaktozes struktūru salīdzināšanu, kas iegūtas bakteriālajā fermentācijā ar cilvēka pienā dabiski esošo 2′-fukozillaktozi un difukozillaktozi, sīki raksturojošajiem datiem par ražošanā izmantotajiem baktēriju celmiem, izejvielu un pārstrādes palīglīdzekļu specifikācijām, dažādo 2′-FL/DFL partiju analīžu sertifikātiem, bakteriālu reverso mutāciju testu ar 2′-FL/DFL, in vitro zīdītāju šūnu mikrokodolu testu ar 2′-FL/DFL, 2′-FL/DFL orālā toksiskuma 90 dienu pētījumu ar jaundzimušām žurkām un tabulu, kurā apkopoti statistiski svarīgi novērojumi no 90 dienu toksiskuma pētījuma, un precizēt savu prasību piešķirt ekskluzīvas tiesības atsaukties uz minētajiem ziņojumiem un pētījumiem, kas minētas Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

(11)

Pieteikuma iesniedzējs paziņoja, ka pieteikuma iesniegšanas laikā tam saskaņā ar valsts tiesību aktiem bija ekskluzīvas īpašumtiesības atsaukties uz šiem pētījumiem un ka tāpēc trešās personas pētījumiem nevarēja nedz likumīgi piekļūt, nedz tos izmantot.

(12)

Komisija ir novērtējusi visu pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju un uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs ir pietiekami pamatojis Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā noteikto prasību izpildi. Tāpēc pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā ietverto pētījumu dati, uz kuru pamata Iestāde noteikusi jaunā pārtikas produkta nekaitīgumu un izdarījusi secinājumus par 2′-FL/DFL nekaitīgumu un bez kuriem Iestāde nebūtu varējusi jauno pārtikas produktu novērtēt, Iestādei nebūtu jāizmanto neviena cita pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Līdz ar to minētajā laikposmā 2′-FL/DFL laist Savienības tirgū drīkstētu tikai pieteikuma iesniedzējs.

(13)

Lai arī 2′-FL/DFL atļauju drīkstētu izmantot un uz pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā ietvertajiem pētījumiem drīkstētu atsaukties tikai pieteikuma iesniedzējs, citiem pieteikuma iesniedzējiem nav liegts pieteikties uz atļauju laist tirgū to pašu jauno pārtikas produktu ar nosacījumu, ka pieteikuma pamatā ir likumīgi iegūta informācija, kas pamato šādas atļaujas piešķiršanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283.

(14)

2′-FL/DFL būtu jāatļauj lietot, neskarot Regulu (ES) Nr. 609/2013, kas nosaka prasības attiecībā uz zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei.

(15)

Lietot 2′-FL/DFL būtu jāatļauj, arī neskarot Direktīvu 2002/46/EK, kas nosaka prasības attiecībā uz uztura bagātinātājiem.

(16)

Lietot 2′-FL/DFL būtu jāatļauj, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (24) un kas paredz prasības attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, jo īpaši pienu un piena produktiem.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470, iekļauj 2′-FL/DFL, kura specifikācijas dotas šīs regulas pielikumā.

2.   Piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas tikai sākotnējam pieteikuma iesniedzējam:

uzņēmumam Glycom A/S;

adrese: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Dānija,

ir atļauts laist Savienības tirgū 1. punktā minēto jauno pārtikas produktu, ja vien vēlāk atļauju attiecībā uz jauno pārtikas produktu nesaņem cits pieteikuma iesniedzējs, neatsaucoties uz datiem, kas aizsargāti saskaņā ar šīs regulas 2. pantu, vai vienojoties ar Glycom A/S.

3.   Šā panta 1. punktā minētā Savienības saraksta ierakstā iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

4.   Šajā pantā paredzētā atļauja neskar Regulas (ES) Nr. 609/2013, Direktīvas 2002/46/EK un Regulas (ES) Nr. 1308/2013 normas.

2. pants

Pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā ietvertos pētījumus un ziņojumus, uz kuru pamata Iestāde ir novērtējusi 2′-FL/DFL un kurus pieteikuma iesniedzējs ir norādījis kā tādus, kas atbilst Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, bez Glycom A/S piekrišanas neizmanto neviena cita pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

(5)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(6)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(7)  Glycom/DSMZ 2018 (nepublicēts).

(8)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(9)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(10)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(11)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(12)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(13)  Glycom 2018 (nepublicēts).

(14)  Flaxmer 2018 (nepublicēts) un Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig, 2018. Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2′-fucosyllactose and difucosyllactose. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(15)  Šoltésová, 2017 (nepublicēts) un Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(16)  Gilby 2017 (nepublicēts) un Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(17)  Flaxmer 2017 (nepublicēts) un Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(18)  Flaxmer 2018 (nepublicēts) un Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(19)  Verspeek-Rip 2015 (nepublicēts).

(20)  Verbaan 2015a (nepublicēts).

(21)  Verbaan 2015b (nepublicēts).

(22)  Penard 2015 (nepublicēts).

(23)  EFSA Journal, 2019; 17(6):5717.

(24)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Datu aizsardzība

2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījums (“2′-FL/DFL”)

(no mikrobiāla avota)

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījums”.

2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījumu saturošu uztura bagātinātāju marķējumā jābūt norādei tos nelietot, ja tajā pašā dienā uzturā tiek lietots mātes piens vai citi pārtikas produkti, kam pievienota 2′-fukozillaktoze un/vai difukozillaktoze.

 

Atļauts no 19.12.2019. Šī iekļaušana ir pamatota ar patentētiem zinātniskiem pierādījumiem un zinātniskiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu.

Pieteikuma iesniedzējs: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Dānija. Datu aizsardzības laikposmā jauno pārtikas produktu – 2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījumu – laist Savienības tirgū ir atļauts tikai uzņēmumam Glycom A/S, ja vien vēlāk atļauju attiecībā uz jauno pārtikas produktu nesaņem cits pieteikuma iesniedzējs, neatsaucoties uz patentētajiem zinātniskajiem pierādījumiem vai zinātniskajiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu, vai vienojoties ar uzņēmumu Glycom A/S.

Datu aizsardzības termiņa beigu datums: 19.12.2024.”

Nearomatizēti pasterizēti un nearomatizēti sterilizēti (tostarp ultrasterilizēti) piena produkti

2,0 g/l

Nearomatizēti raudzēti produkti uz piena bāzes

2,0 g/l (dzērienos)

20 g/kg (produktos, kas nav dzērieni)

Aromatizēti raudzēti produkti uz piena bāzes, tostarp termiski apstrādāti produkti

2,0 g/l (dzērienos)

20 g/kg (produktos, kas nav dzērieni)

Dzērieni (aromatizēti dzērieni)

2,0 g/l

Graudaugu batoniņi

20 g/kg

Tādi maisījumi zīdaiņiem, kas atbilst definīcijai Regulā (ES) Nr. 609/2013

1,6 g/l lietošanai gatavajā galaproduktā, kas tiek tirgots lietošanai gatavā formā vai ir izšķīdināts pēc ražotāja norādījumiem

Tādi papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kas atbilst definīcijai Regulā (ES) Nr. 609/2013

1,2 g/l lietošanai gatavajā galaproduktā, kas tiek tirgots lietošanai gatavā formā vai ir izšķīdināts pēc ražotāja norādījumiem

Tāda apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem un atbilst definīcijai Regulā (ES) Nr. 609/2013

1,2 g/l (dzērienos) lietošanai gatavajā galaproduktā, kas tiek tirgots lietošanai gatavā formā vai ir izšķīdināts pēc ražotāja norādījumiem

10 g/kg (produktos, kas nav dzērieni)

Pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei, kas atbilst definīcijai Regulā (ES) Nr. 609/2013

4,0 g/l (dzērienos)

40 g/kg (produktos, kas nav dzērieni)

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas atbilst definīcijai Regulā (ES) Nr. 609/2013

Atbilstoši to personu īpašajām uztura vajadzībām, kurām šie produkti paredzēti

Visām lietotāju kategorijām, izņemot zīdaiņus, paredzēti uztura bagātinātāji, kas atbilst definīcijai Direktīvā 2002/46/EK

4,0 g dienā

2)

pielikuma 2. tabulā (“Specifikācijas”) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācijas

2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījums (“2′-FL/DFL”)

(no mikrobiāla avota)

Apraksts/Definīcija

2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījums ir attīrīts kristālisks pulveris, kura krāsa var būt no baltas līdz netīri baltai un ko iegūst mikrobioloģiskā procesā. Pēc attīrīšanas 2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījumu izdala, žāvējot ar izsmidzināšanu.

Avots: Escherichia coli celma K-12 DH1 ģenētiski modificēts celms

Parametri/sastāvs

Izskats: pulveris vai aglomerāti, kuru krāsa var būt no baltas līdz netīri baltai

2′-fukozillaktozes, difukozillaktozes, laktozes un fukozes summa (% no sausnas): ≥ 92,0 % (masas %)

2′-fukozillaktozes un difukozillaktozes summa (% no sausnas): ≥ 85,0 % (masas %)

2′-fukozillaktoze (% no sausnas): ≥ 75,0 % (masas %)

Difukozillaktoze (% no sausnas): ≥ 5,0 % (masas %)

D-laktoze: ≤ 10,0 % (masas %)

L-fukoze: ≤ 1,0 % (masas %)

2′-fukozil-D-laktuloze: ≤ 2,0 % (masas %)

Citu ogļhidrātu * summa: ≤ 6,0 % (masas %)

Mitrums: ≤ 6,0 % (masas %)

Sulfātpelni: ≤ 0,8 % (masas %)

pH (20 °C, 5 % šķīdums): 4,0–6,0

Proteīnu atlikums: ≤ 0,01 % (masas %)

Mikrobioloģiskie kritēriji

Kopējais aerobo mezofilo baktēriju skaits: ≤ 1000 KVV/g

Enterobaktērijas: ≤ 10 KVV/g

Salmonella sp.: 25 g paraugā nekonstatē

Rauga sēnītes: ≤ 100 KVV/g

Pelējuma sēnītes: ≤ 100 KVV/g

Endotoksīnu atlikums: ≤ 10 EV/mg

KVV: kolonijas veidojošās vienības; EV: endotoksīnu vienības


(*1)  * 3′-fukozillaktoze, 2′-fukozil-galaktoze, glikoze, galaktoze, mannīts, sorbīts, galaktīts, triheksoze, allolaktoze un citi ogļhidrāti ar līdzīgu struktūru.”


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/69


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1980

(2019. gada 26. novembris),

ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panta b) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm, un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (2), un jo īpaši tās 5. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (3) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērojama papildu ievedmuitas nodokļu sistēma, un ir noteiktas reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam, kļuvis skaidrs, ka reprezentatīvās cenas konkrētu produktu importam ir jāgroza, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes.

(3)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1484/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Ņemot vērā to, ka ir jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīz pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

Ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 150, 20.5.2014., 1. lpp.

(3)  Komisijas 1995. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1484/95, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus papildu ievedmuitas nodokļu sistēmas ieviešanai un papildu ievedmuitas nodokļu noteikšanai mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam un atceļ Regulu Nr. 163/67/EEK (OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Nodrošinājums, kas minēts 3. pantā

(EUR/100 kg)

Izcelsme  (1)

0207 12 90

Saldēti Gallus domesticus sugas mājputnu gaļas liemeņi, t. s. “65 % cāļi”

135,4

0

AR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti Gallus domesticus sugas mājputnu gaļas gabali

236,9

213,0

244,8

233,7

19

26

17

20

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Termiski neapstrādāti Gallus domesticus sugas mājputnu gaļas izstrādājumi

284,0

1

BR


(1)  Valstu nomenklatūra ir noteikta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).”


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/72


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1981

(2019. gada 28. novembris),

ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus gliemežus, želatīnu, kolagēnu un kukaiņus, groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/626

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 127. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/625 nosaka noteikumus par oficiālajām kontrolēm un citām kontroles darbībām, ko dalībvalstu kompetentās iestādes veic, lai pārliecinātos par atbilstību Savienības tiesību aktiem, cita starpā tādā jomā kā pārtikas nekaitīgums visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas procesa posmos. Jo īpaši tajā ir paredzēts, ka konkrētus dzīvniekus un preces Savienībā ieved tikai no tādas trešās valsts vai tās reģiona, kas iekļauts Komisijas īpaši šim nolūkam izstrādātā sarakstā.

(2)

Attiecībā uz prasībām, ko piemēro lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanai Savienībā no trešām valstīm vai to reģioniem, Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/625 (2) papildina Regulu (ES) 2017/625, lai nodrošinātu to atbilstību piemērojamajām prasībām, kas paredzētas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajos noteikumos, vai prasībām, kas atzītas par tām vismaz līdzvērtīgām. Deleģētās regulas (ES) 2019/625 3. pantā ir paredzēti noteikumi par konkrētiem dzīvniekiem un precēm, kas jāieved tikai no tādām trešām valstīm vai to reģioniem, kuri iekļauti Regulas (ES) 2017/625 126. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā sarakstā. Prasības attiecībā uz iekļaušanu sarakstā ir noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2019/625 4. pantā papildus vispārīgākām prasībām par iekļaušanu, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/625 127. panta 3. punktā.

(3)

Lai nodrošinātu atbilstību pārtikas nekaitīguma prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2019/625 4. pantā un Regulas (ES) 2017/625 127. panta 3. punktā, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/626 (3) ir dots vai norādīts tādu trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu dzīvnieku un preču sūtījumus. Īstenošanas regula (ES) 2019/626 ir piemērojama no 2019. gada 14. decembra.

(4)

Ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 12. pantu tādu gliemežu sūtījumu ievešana Savienībā, kas definēti Regulas (EK) Nr. 853/2004 (4) I pielikuma 6.2. punktā, ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus, proti, ja šie sūtījumi ir no tādām trešām valstīm vai to reģioniem, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 III pielikuma sarakstā.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu dzīvnieku izcelsmes produktus, ieskaitot citu lietošanai pārtikā paredzētu gliemežu sugas, var importēt Savienībā tikai tad, ja trešā valsts vai tās reģioni ir iekļauti sarakstā, kas dots Īstenošanas regulā (ES) 2019/626.

(6)

Līdz šādai iekļaušanai sarakstā saskaņā ar Regulu (ES) 2019/626 šādu gliemežu imports ir atļauts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2017/185 (5) 3. pantu, kurā paredzēta atkāpe saistībā ar sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu importu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punktā, un kuru piemēro līdz 2020. gada 31. decembrim. Lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem pēc 2020. gada 31. decembra, ir lietderīgi šīs gliemežu sugas iekļaut trešo valstu un to reģionu sarakstā, kas dots Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 III pielikumā.

(7)

2019. gada 31. janvārī Armēnija lūdza to iekļaut tādu trešo valstu sarakstā, no kurām dalībvalstīm ir jāatļauj importēt Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus gliemežus. Lai saņemtu atļauju gliemežu ievešanai Savienībā, Armēnija sniedza garantijas par atbilstību Regulas (ES) 2017/625 127. panta 3. punktā un Deleģētās regulas (ES) 2019/625 4. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc Armēnija būtu jāiekļauj Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 III pielikumā dotajā tādu trešo valstu un to reģionu sarakstā, no kuriem atļauts ievest Savienībā gliemežus.

(8)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 14. pants attiecas uz tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstu, no kuriem atļauts ievest Savienībā želatīnu un kolagēnu. 14. pants ierobežo no liellopiem, aitām, kazām, cūkām, zirgiem un mājputniem iegūta želatīna un kolagēna ievešanu Savienībā, attiecinot to tikai uz tādām trešām valstīm vai to reģioniem, no kuriem Savienībā atļauts ievest konkrētu sugu nagaiņu svaigu gaļu un mājputnu gaļu.

(9)

Minētās regulas 14. pants vēl vairāk ierobežo šāda želatīna un kolagēna ievešanu Savienībā, pamatojoties uz dzīvnieku veselības ierobežojumiem, ko piemēro svaigai gaļai. Pēdējie minētie ierobežojumi nav lietderīgi, jo želatīna un kolagēna ražošanas process izslēdz šādu dzīvniekveselības apdraudējumu klātbūtni. Tāpēc būtu jāpiemēro mazāk stingra pieeja želatīna un kolagēna ievešanai Savienībā no trešām valstīm vai to reģioniem, pamatojoties tikai uz atbilstību prasībām attiecībā uz dzīvnieku un preču ievešanu Savienībā, kā noteikts Regulā (ES) 2017/625 un Deleģētajā regulā (ES) 2019/625.

(10)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 20. pants attiecas uz tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstu, no kuriem atļauts ievest Savienībā kukaiņus. Minētais pants attiecas uz trešām valstīm un to reģioniem, no kuriem kukaiņi ir atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (6) un kuri ir norādīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 (7) iekļautajā sarakstā. Tomēr Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 20. pantā nav paredzēts konkrēti identificēt trešās valstis un to reģionus, kuriem ir šāda atļauja. Tāpēc uz konkrētu sarakstu ar trešām valstīm un to reģioniem, no kuriem atļauts šos kukaiņus ievest Savienībā, ir lietderīgi atsaukties īpašā Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 pielikumā. Trešās valstis un to reģioni būtu jāatļauj kukaiņu ievešanai Savienībā un jānorāda sarakstā tikai tad, ja tie sniedz pietiekamas garantijas par atbilstību prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/625 127. panta 3. punktā un Deleģētās regulas (ES) 2019/625 4. pantā.

(11)

2019. gada 8. oktobrī Kanāda sniedza pietiekamas garantijas, lai saņemtu atļauju kukaiņu ievešanai Savienībā.

(12)

2019. gada 28. augustā Šveice sniedza pietiekamas garantijas, lai saņemtu atļauju kukaiņu ievešanai Savienībā.

(13)

2019. gada 11. septembrī Dienvidkoreja sniedza pietiekamas garantijas, lai saņemtu atļauju kukaiņu ievešanai Savienībā.

(14)

Tāpēc Kanāda, Šveice un Dienvidkoreja būtu jānorāda sarakstā, saskaņā ar kuru ir atļauta kukaiņu ievešana Savienībā, un būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 20. pants.

(15)

Īstenošanas regula (ES) 2019/626 ir piemērojama no 2019. gada 14. decembra, tāpēc, lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem, jo īpaši attiecībā uz želatīna un kolagēna sūtījumu ievešanu Savienībā, arī šī regula būtu jāpiemēro no minētā datuma.

(16)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. Pants

Īstenošanas regulu (ES) 2019/626 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 17. punktu aizstāj ar šādu:

“17)

“gliemeži” ir gliemeži, kā definēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 6.2. punktā, un jebkuras citu lietošanai pārtikā paredzētu gliemežu sugas, kas pieder pie Helicidae, Hygromiidae vai Sphincterochilidae dzimtas;”;

2)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

12. Pants

Tādu trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā gliemežus

Lietošanai pārtikā paredzētu gliemežu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir tādās trešās valstīs vai to reģionos, kas norādīti šīs regulas III pielikuma sarakstā.”;

3)

regulas 14. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.

Tāda lietošanai pārtikā paredzēta želatīna un kolagēna sūtījumus, kas iegūti no liellopiem, aitām, kazām, cūkām un zirgu dzimtas dzīvniekiem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir Dienvidkorejā, Malaizijā, Pakistānā vai Taivānā, vai trešās valstīs, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 206/2010 I pielikuma 1. daļas 1. slejā.

2.

Tāda lietošanai pārtikā paredzēta želatīna un kolagēna sūtījumus, kas iegūti no mājputniem, atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja to izcelsme ir Taivānā vai trešās valstīs, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulas 1. slejā.”;

4)

regulas 20. pantu aizstāj ar šādu:

20. Pants

Tādu trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem atļauts ievest Savienībā kukaiņus

Lietošanai pārtikā paredzētu kukaiņu sūtījumus atļauts ievest Savienībā tikai tad, ja šādas pārtikas izcelsme ir tādā trešā valstī vai tās reģionā un šāda pārtika ir nosūtīta no tādas trešās valsts vai tās reģiona, kas norādīti šīs regulas IIIa pielikuma sarakstā.”;

5)

regulas pielikumus groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. Pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 4. marta Deleģētā regula (ES) 2019/625, ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 18. lpp.).

(3)  Komisijas 2019. gada 5. marta Īstenošanas regula (ES) 2019/626 par trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus konkrētus dzīvniekus un preces, un ar ko attiecībā uz šiem sarakstiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 (OV L 131, 17.5.2019., 31. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(5)  Komisijas 2017. gada 2. februāra Regula (ES) 2017/185, ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai (OV L 29, 3.2.2017., 21. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2019/626 pielikumus groza šādi:

1)

III pielikumā starp ierakstu par Albāniju un ierakstu par Angolu iekļauj šādu ierakstu:

“AM

Armēnija”;

 

2)

pievieno šādu IIIa pielikumu:

“IIIa PIELIKUMS

Tādu trešo valstu vai to reģionu saraksts, no kuriem ir atļauts ievest Savienībā kukaiņus, kā minēts 20. pantā

Valsts ISO kods

Trešā valsts vai tās reģioni

Piezīmes

CA

Kanāda

 

CH

Šveice

 

KR

Dienvidkoreja”

 


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/77


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1982

(2019. gada 28. novembris),

ar kuru pēc izmeklēšanas atsākšanas nolūkā īstenot 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-650/17 attiecībā uz Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd, uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu importu attiecina reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 14. pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Padome 2013. gada 13. maijā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) Nr. 430/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes kaļamā čuguna [lietu] vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, un izbeidz procedūru attiecībā uz Indonēziju (2) (“galīgā regula”).

(2)

2013. gada 12. jūnijā viens Ķīnas ražotājs eksportētājs, kas sadarbojās, proti, Jinan Meide Castings Co., Ltd (“Jinan Meide” jeb “pieprasījuma iesniedzējs”), iesniedza prasības pieteikumu Eiropas Savienības Vispārējā tiesā (“Vispārējā tiesa”) par galīgās regulas (3) atcelšanu.

(3)

Vispārējā tiesa 2016. gada 30. jūnijā atcēla galīgo regulu, ciktāl ar to noteikts antidempinga maksājums Jinan Meide ražotu kaļamā čuguna lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu importam.

(4)

Komisija 2017. gada 28. jūnijā pēc atkārtotās izmeklēšanas pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna lietu vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd (4) (“apstrīdētā antidempinga regula”).

(5)

Eiropas Savienības Tiesa 2018. gada 12. jūlijā lēma, ka savienotājelementi, kas izgatavoti no čuguna ar lodveida grafītu (saukta arī par plastisko čugunu), neatbilst “kaļamā čuguna” jēdzienam, kā tas definēts KN apakšpozīcijā 7307 19 10. Tiesa secināja, ka savienotājelementi, kas izgatavoti no čuguna ar lodveida grafītu, jāklasificē KN atlikušajā apakšpozīcijā 7307 19 90 (pie citādiem izstrādājumiem no citādas dzelzs). Komisija 2019. gada 14. februārī publicēja Regulu (ES) 2019/262 (5), ar ko groza atsauces uz Taric kodiem, lai tās saskaņotu ar tiesas secinājumiem. Tā kā antidempinga pasākumi tiek noteikti pēc ražojuma definīcijas neatkarīgi no tarifa klasifikācijas, šie grozījumi neietekmē pasākumu ražojuma tvērumu.

(6)

Pieprasījuma iesniedzējs apstrīdēto antidempinga regulu apstrīdēja Vispārējā tiesā. Vispārējā tiesa 2019. gada 20. septembrī pasludināja spriedumu lietā T-650/17 attiecībā uz apstrīdēto antidempinga regulu (6).

(7)

Vispārējā tiesa izskatīja visus četrus pieprasījuma iesniedzēja izvirzītos pamatus un trīs no tiem noraidīja kā nepamatotus. Atbalstīts tika tikai viens no četriem pamatiem. Vispārējā tiesa uzskatīja, ka Komisija analogajā valstī ražoto un no Ķīnas eksportēto ražojuma veidu fizikālo īpašību atšķirību atspoguļošanai bija izmantojusi nepiemērotu metodiku. Tā kā nebija datu par iekšzemes ražošanu analogajā valstī, Komisija izmantoja cenu starpību, kas novērota dažādu Ķīnas izcelsmes ražojuma veidu eksporta pārdevumiem. Pēc Vispārējās tiesas uzskatiem Komisija nevarēja pieņemt, ka cenas, ko varētu būt ietekmējis dempings, var būt par pamatu ticamam fizikālo īpašību atšķirību tirgus vērtības novērtējumam, jo šādas cenas varētu nebūt normālos apstākļos tirgū darbojošos spēku rezultāts. Rezultātā Vispārējā tiesa atcēla antidempinga maksājumu, kurš pieprasījuma iesniedzējam bija atkārtoti noteikts ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna [lietu] vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd.

(8)

Pēc Vispārējās tiesas sprieduma pasludināšanas Komisija, publicējot paziņojumu (7) (“paziņojums par izmeklēšanas atsākšanu”), nolēma daļēji atsākt antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz kaļamā čuguna lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu importu, kuras rezultātā tika pieņemta apstrīdētā antidempinga regula, un atsākt to tajā posmā, kurā izdarīts pārkāpums. Atsākšana attiecas uz Vispārējās tiesas sprieduma izpildi attiecībā uz Jinan Meide.

2.   REĢISTRĀCIJAS PAMATOJUMS

(9)

Komisija analizēja, vai ir lietderīgi attiecināt reģistrāciju uz attiecīgā ražojuma importu. Šajā sakarā Komisija ņēma vērā šādus apsvērumus. LESD 266. pantā noteikts, ka iestādēm ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai pildītu Tiesas spriedumus. Gadījumā, ja tiek atcelts iestāžu pieņemts akts saistībā ar administratīvu procedūru, tādu kā antidempinga izmeklēšana, Tiesas sprieduma izpilde var ietvert atceltā akta aizstāšanu ar jaunu aktu, kurā ir novērsta Tiesas konstatētā nelikumība (8).

(10)

Saskaņā ar Tiesas judikatūru procedūru atceltā akta aizstāšanai drīkst atsākt tajā posmā, kurā notikusi nelikumība (9). Konkrēti tas nozīmē, ka tāda akta atcelšana, ar kuru izbeidz administratīvu procedūru, neietekmē tādas sagatavošanās darbības kā antidempinga procedūras sākšana. Situācijā, kad tiek atcelta regula, ar ko nosaka galīgos tirdzniecības aizsardzības pasākumus, tas nozīmē, ka pēc anulēšanas procedūra vēl nav pabeigta, jo akts, ar kuru pabeidz procedūru, vairs nav Savienības tiesību sistēmā (10), izņemot gadījumus, kad nelikumība notikusi procedūras sākšanas posmā.

(11)

Kā paskaidrots paziņojumā par izmeklēšanas atsākšanu un tā kā nelikumība nav notikusi procedūras sākšanas posmā, bet gan izmeklēšanas posmā, Komisija nolēma atsākt antidempinga izmeklēšanu, ciktāl tā attiecas uz Jinan Meide; Komisija izmeklēšanu atsāka tajā posmā, kurā izdarīts pārkāpums, t. i., sākotnējās izmeklēšanas kontekstā, kura attiecās uz laikposmu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

(12)

Saskaņā ar Tiesas judikatūru administratīvas procedūras atsākšanu un maksājumu iespējamu atkārtotu noteikšanu nevar uzskatīt par pretēju noteikumam par nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku (11). Paziņojumā par izmeklēšanas atsākšanu ieinteresētās personas, to skaitā importētāji, tiek informētas par to, ka turpmākās saistības attiecīgā gadījumā būs atkarīgas no atkārtotās pārbaudes konstatējumiem.

(13)

Pamatojoties uz atsāktās izmeklēšanas rezultātiem, kas šajā posmā nav zināmi, Komisija pieņems regulas, ar kurām labos Vispārējās tiesas konstatētās kļūdas un attiecīgos gadījumos atkārtoti noteiks piemērojamo maksājuma likmi. Šī no jauna noteiktā likme, ja tāda būs, stāsies spēkā no dienas, kurā stājās spēkā apstrīdētā antidempinga regula.

(14)

Saistībā ar iepriekšējām vai turpmākām antidempinga vai antisubsidēšanas maksājumu saistībām jāņem vērā turpmāk minētie aspekti.

(15)

Tā kā saistību summa, kas izrietēs no atkārtotās pārbaudes, nav zināma, Komisija paziņojumā par izmeklēšanas atsākšanu lūdz valstu muitas dienestus sagaidīt atkārtotās pārbaudes rezultātus un tikai pēc tam lemt par atmaksas pieprasījumiem saistībā ar Vispārējās tiesas atceltajiem antidempinga maksājumiem attiecībā uz Jinan Meide. Tādējādi muitas dienestiem ir ieteikts neveikt atcelto maksājumu pieprasījumus līdz brīdim, kad atkārtotās pārbaudes rezultāti būs publicēti Oficiālajā Vēstnesī.

(16)

Turklāt, ja atsāktās izmeklēšanas rezultātā atkārtoti tiks noteikti antidempinga maksājumi, tie jāiekasē arī par laikposmu, kurā tika veikta atsāktā izmeklēšana. Tiek uzskatīts, ka tas ir būtiski, lai nodrošinātu juridiski pamatotu pasākumu iedarbīgu un vienādu piemērošanu visā to piemērošanas laikā neatkarīgi no tā, kurā laikā notiek imports, t. i., pirms vai pēc izmeklēšanas atsākšanas.

(17)

Šajā sakarā Komisija norāda, ka reģistrācija ir antidempinga instruments, kas paredzēts antidempinga pamatregulas 14. panta 5. punktā, lai pasākumus importam vēlāk varētu piemērot no reģistrācijas dienas. Tas attiecas, piemēram, uz to, lai nodrošinātu maksājumu veikšanu gadījumos, kad tiek piemēroti maksājumi, vai noteikumu apiešanas gadījumos. Šajā lietā Komisija uzskata, ka nolūkā attiecīgā gadījumā atvieglot antidempinga maksājumu iekasēšanu pēc izmeklēšanas atsākšanas ir lietderīgi reģistrēt importu attiecībā uz Jinan Meide.

(18)

Saskaņā ar Tiesas judikatūru (12) tiek norādīts, ka pretēji reģistrācijai, kas notiek laikposmā pirms pagaidu pasākumu pieņemšanas, konkrētajā lietā nav piemērojami antidempinga pamatregulas 10. panta 4. punkta nosacījumi. Tādas izmeklēšanas kontekstā, kas saistīta ar Tiesas spriedumu izpildi, reģistrācijas mērķis nav atļaut atpakaļejošu tirdzniecības aizsardzības maksājumu iekasēšanu, kā paredzēts minētajā tiesību normā. Kā minēts iepriekš, reģistrācijas iemesli drīzāk ir tādi, ka, lai nodrošinātu pasākumu iedarbīgumu, ir lietderīgi, ciktāl iespējams, nodrošināt, ka importam no apstrīdētās antidempinga regulas spēkā stāšanās dienas līdz iespējamu koriģēto maksājumu noteikšanai antidempinga maksājumus piemēro pareizā apmērā un bez nevajadzīga pārtraukuma.

(19)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija uzskata, ka ir pamatoti veikt reģistrāciju saskaņā ar antidempinga pamatregulas 14. panta 5. punktu.

3.   REĢISTRĒŠANA

(20)

Saskaņā ar antidempinga pamatregulas 14. panta 5. punktu uz Jinan Meide ražotā attiecīgā ražojuma, uz kuru attiecas Taric papildu kods B336, importu jāattiecina reģistrācija, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja izmeklēšanas rezultātā atkārtoti tiks noteikti maksājumi, par šādu importu var iekasēt atbilstoša apmēra antidempinga maksājumus.

(21)

Kā norādīts paziņojumā par izmeklēšanas atsākšanu, iespējamās no apstrīdētās antidempinga regulas spēkā stāšanās dienas piemērojamās galīgās saistības attiecībā uz antidempinga maksājumu veikšanu izrietēs no atkārtotās pārbaudes konstatējumiem. Tomēr par laikposmu no 2019. gada 2. decembra līdz atsāktās izmeklēšanas rezultātu spēkā stāšanās dienai neiekasē maksājumus, kas ir lielāki par apstrīdētajos antidempinga noteikumos noteiktajiem maksājumiem. Šobrīd uzņēmumam Jinan Meide tiek piemērots antidempinga maksājums 39,2 % apmērā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5. punktu muitas dienesti veic vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu tādu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu (izņemot kompresijas savienotājelementu galvenās sastāvdaļas, kurām izmanto ISO DIN 13 metriskās vītnes, un kaļamas dzelzs vītņotu cirkulāro savienojumu kārbas bez vāka) importu Savienībā, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem ex 7307 19 10 (Taric kods 7307191010) un ex 7307 19 90 (Taric kods 7307199010) un kurus ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd (Taric papildu kods B336).

2.   Reģistrēšanu beidz deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.   Tādu antidempinga maksājumu likme, kurus no izmeklēšanas atsākšanas brīža līdz atsāktās izmeklēšanas rezultātu spēkā stāšanās dienai var iekasēt par tādu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu (izņemot kompresijas savienotājelementu galvenās sastāvdaļas, kurām izmanto ISO DIN 13 metriskās vītnes, un kaļamas dzelzs vītņotu cirkulāro savienojumu kārbas bez vāka) importu, ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 7307 19 10 (Taric kods 7307191010) un ex 7307 19 90 (Taric kods 7307199010) un ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd (Taric papildu kods B336), nepārsniedz ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146 noteiktās likmes.

4.   Valstu muitas dienesti sagaida, kad tiek publicēta attiecīgā Komisijas Īstenošanas regula, ar ko atkārtoti nosaka maksājumus, un tikai pēc tam lemj par antidempinga maksājumu atmaksas un atlaišanas pieprasījumu attiecībā uz importu, kas saistīts ar Jinan Meide Castings Co., Ltd.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 7. jūnija Regulu (ES) 2018/825.

(2)  Padomes 2013. gada 13. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 430/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, un izbeidz procedūru attiecībā uz Indonēziju (OV L 129, 14.5.2013., 1. lpp.).

(3)  Lieta T-424/13 Jinan Meide Castings Co Ltd/Padome.

(4)  Komisijas 2017. gada 28. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna [lietu] vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd (OV L 166, 29.6.2017., 23. lpp.).

(5)  OV L 44, 15.2.2019., 6. lpp.

(6)  ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  Paziņojums par izmeklēšanas atsākšanu pēc 2019. gada 20. septembra sprieduma lietā T-650/17 attiecībā uz Komisijas 2017. gada 28. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd (OV C …, 29.11.2019., X. lpp.).

(8)  Apvienotās lietas 97, 193, 99 un 215/86 Asteris AE u. c. un Grieķijas Republika/Komisija, Recueil 1988, 2181. lpp., 27. un 28. punkts.

(9)  Lieta C-415/96 Spānija/Komisija, Recueil 1998, I-6993. lpp., 31. punkts; lieta C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Padome, Recueil 2000, I-8147. lpp., 80.–85. punkts; lieta T-301/01 Alitalia/Komisija, Krājums 2008, II-1753. lpp., 99. un 142. punkts; apvienotās lietas T-267/08 un T-279/08 Région Nord-Pas de Calais/Komisija, Krājums 2011, II-0000. lpp., 83. punkts.

(10)  Apvienotās lietas 97, 193, 99 un 215/86 Asteris AE u. c. un Grieķijas Republika/Komisija, Recueil 1988, 2181. lpp., 27. un 28. punkts. Lieta C-415/96 Spānija/Komisija, Recueil 1998, I-6993. lpp., 31. punkts; lieta C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Padome, Recueil 2000, I-8147. lpp., 80.–85. punkts; lieta T-301/01 Alitalia/Komisija, Krājums 2008, II-1753. lpp., 99. un 142. punkts; apvienotās lietas T-267/08 un T-279/08 Région Nord-Pas de Calais/Komisija, Krājums 2011, II-0000. lpp., 83. punkts.

(11)  Tiesas 2018. gada 15. marta spriedums lietā C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, 79. punkts un 2019. gada 19. jūnija spriedums lietā C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, 58. punkts.

(12)  Lieta C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, 79. punkts un 2019. gada 19. jūnija spriedums lietā C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, 58. punkts.


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/82


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1983

(2019. gada 28. novembris),

ar ko attiecībā uz Savienības atbalsta pārdali groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/39

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/39 (2) cita starpā ir izklāstīti noteikumi par nepieprasītā Savienības atbalsta pārdali starp dalībvalstīm, kuras piedalās skolu programmā un ir paziņojušas par vēlmi izmantot vairāk nekā savu indikatīvo piešķīrumu. Indikatīvā piešķīruma summu, kuru var pārdalīt citai dalībvalstij, pamato uz Savienības atbalsta galīgā piešķīruma apjomu, ko attiecīgā dalībvalsts izmantojusi iepriekšējā mācību gadā. Ņemot vērā pieredzi, kas gūta skolu apgādes programmā, būtu sīkāk jāprecizē noteikumi par to, kā aprēķināmas pārdalāmās indikatīvā piešķīruma summas. Lai nodrošinātu pēc iespējas atjauninātu pamatu Savienības atbalsta pārdalei, aprēķinā būtu jāņem vērā dalībvalstu deklarācijas par izdevumiem, kas radušies līdz 31. decembrim.

(2)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2017/39 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/39 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Indikatīvā piešķīruma summu, kuru var pārdalīt citai dalībvalstij saskaņā ar šā panta 1. punktu, pamato uz Savienības atbalsta galīgā piešķīruma apjomu, ko attiecīgā dalībvalsts skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu izmantojusi iepriekšējā mācību gadā. Ņemot vērā Komisijai nosūtītās izdevumu deklarācijas par izdevumiem, kas radušies līdz tā gada 31. decembrim, kas ir pirms Savienības atbalsta pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (*1) 10. pantu, galīgā piešķīruma summu aprēķina šādi:

a)

ja galīgā piešķīruma izmantojums ir 50 % vai mazāks, papildu piešķīrums netiek piešķirts;

b)

ja galīgā piešķīruma izmantojums pārsniedz 50 %, bet ir 75 % vai mazāk, maksimālais papildu piešķīrums nedrīkst pārsniegt 50 % no indikatīvā piešķīruma;

c)

ja galīgā piešķīruma izmantojums pārsniedz 75 %, maksimālo papildu piešķīrumu neierobežo.

Pirmajā daļā aprakstītais aprēķins neattiecas uz dalībvalstīm, kuras skolu apgādes programmu vai kādu tās sastāvdaļu pirmajos divos īstenošanas gados piemēro pirmoreiz.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/39 par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu (OV L 5, 10.1.2017., 1. lpp.).


29.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/84


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1984

(2019. gada 28. novembris),

ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu olīveļļas privātai uzglabāšanai saistībā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (2), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882 (3) tika uzsākta konkursa procedūra olīveļļas privātai uzglabāšanai.

(2)

Pamatojoties uz piedāvājumiem, kas saņemti iesniegšanas apakšperiodā, kurš beidzas 2019. gada 26. novembrī, maksimālo kopējo uzglabājamo daudzumu, aplēstajām izmaksām par uzglabāšanu un citu attiecīgu tirgus informāciju, ir lietderīgi noteikt atbalsta maksimālo summu 3 650 tonnu olīveļļas uzglabāšanai 180 dienas, lai grūto tirgus situāciju padarītu vieglāku.

(3)

Lai nodrošinātu pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kuri iesniegti saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882, apakšperiodā, kurš beidzas 2019. gada 26. novembrī, atbalsta maksimālā summa olīveļļas priv