ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 284

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 5. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

*

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1 pieņemšana galīgajā variantā (ES, Euratom.) 2019/1808

1

 

*

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 pieņemšana galīgajā variantā (ES, Euratom.) 2019/1809

21

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

Jebkādi ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. un 3. punktu, kas ir iekļauti ieņēmumu pārskata 5. un 6. sadaļā, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai tām pozīcijām, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri bija atbilstošo ieņēmumu pamatā.

Izpildes rādītāji attiecas uz visām piešķirtajām apropriācijām, tostarp budžeta apropriācijām, papildu apropriācijām un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem.

Budžeta piezīmes ir izpildāmas tikai tādā mērā, ciktāl tās nemaina vai nepaplašina esošā juridiskā pamata piemērošanas jomu, neskar iestāžu administratīvo neatkarību un ja tās var finansēt ar pieejamajiem resursiem (kā norādīts 2015.gada 28. oktobra vēstules par izpildes iespējām pielikumā).

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

5.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/1


Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1

PIEŅEMŠANA GALĪGAJĀ VARIANTĀ (ES, Euratom.) 2019/1808

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (3),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (4),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2018. gada 12. decembrī (5),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1 projektu, ko Komisija pieņēma 2019. gada 15. aprīlī,

ņemot vērā 2019. gada 3. septembrī pieņemto un tajā pašā dienā Parlamentam nosūtīto Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu,

ņemot vērā to, ka Parlaments 2019. gada 18. septembrī apstiprināja Padomes nostāju,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 94. un 96. pantu,

PAZIŅO:

Vienīgais pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantā noteiktā procedūra ir izpildīta un Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījums Nr. 1 ir pieņemts galīgajā variantā.

Strasbūrā, 2019. gada 18. septembrī

Priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI


(1)  OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

(2)  OV L 193. 30.7.2018., 1. lpp..

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)  OV L 67, 7.3.2019.


1. FINANŠU GADA BUDŽETA GROZĪJUMS Nr. 2019

SATURS

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

A. Ievads un vispārējā budžeta finansējums 3
B. Vispārējs ieņēmumu dokuments pa budžeta pozīcijām 12

— 1. sadaļa:

Pašu resursi 13

— 3. sadaļa:

Pārpalikumi, atlikumi un korekcijas 17

A.   IEVADS UN VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

Apropriācijas, kuras 2019. finanšu gadā paredzētas saskaņā ar 1. pantu Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumā 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

IZDEVUMI

Apraksts

2019. gada budžets (1)

2018. gada budžets (2)

Izmaiņas (%)

1.

Gudra un iekļaujoša izaugsme

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Drošība un pilsonība

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Globālā Eiropa

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administrācija

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Kompensācija

p. m.

p. m.

Īpašie instrumenti

411 500 000

551 238 311

–25,35

Kopējie izdevumi  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


IEŅĒMUMI

Apraksts

2019. gada budžets (4)

2018. gada budžets (5)

Izmaiņas (%)

Dažādi ieņēmumi (4.–9. sadaļa)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada (3 0. nodaļa, 3 0 0. pants)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Atlikuma atmaksājums no Garantiju fonda ārējiem darījumiem (3 0. nodaļa, 3 0 2. pants)

p. m.

p. m.

Pašu resursu neto atlikums, kas uzkrāts no iepriekšējo gadu pašu resursiem, kuru pamatā ir PVN un NKP/NKI (3 1., 3 2. un 3 3. nodaļa)

p. m.

p. m.

Kopējie 3. līdz 9. sadaļas ieņēmumi

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Muitas nodokļu un cukura nodevu neto summa (1 1. un 1 2. nodaļa)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

PVN pašu resursi ar vienoto likmi (1. un 2. tabula, 1 3. nodaļa)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Atlikums, ko finansē no papildu resursiem (NKI pašu resursi, 3. tabula, 1 4. nodaļa)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Apropriācijas, ko finansē no Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. pantā minētajiem pašu resursiem (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Kopējie ieņēmumi  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


1. TABULA

Saskaņotā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksimuma aprēķināšana atbilstoši Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

Dalībvalsts

1 % no PVN bāzes, kurai nav noteikta nepārsniedzamā likme

1 % no nacionālā kopienākuma

Nepārsniedzamā likme (%)

1 % no nacionālā kopienākuma, kas reizināts ar nepārsniedzamo likmi

1 % no nepārsniedzamās PVN resursu bāzes (8)

Dalībvalstis, kurām ir noteikta nepārsniedzamā PVN resursu bāze

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Beļģija

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulgārija

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Čehija

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Dānija

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Vācija

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Igaunija

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Īrija

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grieķija

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Spānija

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Francija

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Horvātija

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Horvātija

Itālija

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Kipra

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Kipra

Latvija

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Lietuva

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luksemburga

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luksemburga

Ungārija

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Nīderlande

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Austrija

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Polija

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugāle

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumānija

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovēnija

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovākija

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Somija

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Zviedrija

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Apvienotā Karaliste

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Kopā

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


2. TABULA

PVN pašu resursu sadalījums atbilstoši Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam (1 3. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nepārsniedzamās PVN bāzes

PVN pašu resursu vienotā likme (%)

PVN pašu resursi pēc vienotās likmes

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulgārija

272 398 000

0,30

81 719 400

Čehija

877 322 000

0,30

263 196 600

Dānija

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Vācija

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Igaunija

128 053 000

0,30

38 415 900

Īrija

914 233 000

0,30

274 269 900

Grieķija

741 390 000

0,30

222 417 000

Spānija

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Francija

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Horvātija

261 915 500

0,30

78 574 650

Itālija

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Kipra

104 004 500

0,30

31 201 350

Latvija

123 359 000

0,30

37 007 700

Lietuva

185 291 000

0,30

55 587 300

Luksemburga

205 639 500

0,30

61 691 850

Ungārija

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Nīderlande

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Austrija

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Polija

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugāle

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumānija

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovēnija

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovākija

323 242 000

0,30

96 972 600

Somija

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Zviedrija

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Apvienotā Karaliste

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Kopā

69 058 926 000

 

17 738 667 150


3. TABULA

Vienotās likmes un nacionālā kopienākuma resursu sadalījuma noteikšana atbilstoši Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktam (1 4. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nacionālā kopienākuma

Vienotā “papildu bāzes” pašu resursu likme

“Papildu bāzes” pašu resursi pēc vienotās likmes

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bulgārija

560 582 000

 

358 897 292

Čehija

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Dānija

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Vācija

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Igaunija

257 028 000

 

164 555 147

Īrija

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Grieķija

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Spānija

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Francija

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Horvātija

523 831 000

 

335 368 470

Itālija

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Kipra

208 009 000

 

133 172 073

Latvija

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Lietuva

447 842 000

 

286 718 591

Luksemburga

411 279 000

 

263 310 130

Ungārija

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

Nīderlande

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Austrija

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Polija

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugāle

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Rumānija

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Slovēnija

484 434 000

 

310 145 618

Slovākija

950 305 000

 

608 406 784

Somija

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Zviedrija

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Apvienotā Karaliste

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Kopā

164 461 110 000

 

105 291 727 343


4. TABULA

Dānijas, Nīderlandes un Zviedrijas iemaksas no NKI bruto samazinājuma aprēķināšana un tā finansēšana atbilstoši Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 5. punktam (1 6. nodaļa)

Dalībvalsts

Bruto samazinājums

Procentuāla daļa no NKI bāzes

NKI koeficients, ko piemēro bruto samazinājumam

Samazinājuma finansēšana

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Beļģija

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulgārija

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Čehija

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Dānija

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Vācija

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Igaunija

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Īrija

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grieķija

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Spānija

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Francija

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Horvātija

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Itālija

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Kipra

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Latvija

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Lietuva

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luksemburga

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Ungārija

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Nīderlande

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Austrija

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Polija

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugāle

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumānija

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovēnija

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovākija

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Somija

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Zviedrija

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Apvienotā Karaliste

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Kopā

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

ES IKP cenu deflators, kas izteikts EUR (2018. gada pavasara ekonomikas prognoze) : (a) 2011 ES27 = 100,0000 / (b) 2013 ES27 = 103,0034 (c) 2013 ES28 = 102,9950 / (d) 2019 ES28 = 110,5686

Vienreizēja summa Nīderlandei: 2019. gada cenās: EUR 695 000 000 × [ (b/a) × (d/c) ] = EUR 768 514 433

Vienreizēja summa Zviedrijai: 2019. gada cenās: EUR 185 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 204 568 593

Vienreizēja summa Dānijai: 2019. gada cenās: EUR 130 000 000 × [(b/a) × (d/c)] = EUR 143 750 903


5. TABULA

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcija 2018. gadam atbilstoši Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 4. pantam (1 5. nodaļa)

Apraksts

Koeficients (10) (%)

Summa

1.

Apvienotās Karalistes daļa (%) neierobežotās PVN bāzes domājamā daļā

16,1945

 

2.

Apvienotās Karalistes daļa (%) kopējos iedalītajos izdevumos, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Kopējie iedalītie izdevumi

 

127 599 039 596

5.

Ar paplašināšanos saistītie izdevumi (11)

 

27 076 886 462

6.

Kopējie iedalītie izdevumi, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Apvienotās Karalistes korekcijas sākotnējais apjoms = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Apvienotās Karalistes priekšrocības (12)

 

854 326 562

9.

Apvienotās Karalistes pamatkorekcija = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Neparedzētie ieņēmumi no tradicionālajiem pašu resursiem (13)

 

–15 094 049

11.

Korekcija Apvienotajai Karalistei = (9) – (10)

 

5 023 528 676


6. TABULA

Apvienotās Karalistes korekcijas finansējuma aprēķins – EUR 5 023 528 676 (15. nodaļa)

Dalībvalsts

NKI bāzes procentuālā daļa

Daļas bez Apvienotās Karalistes

Daļas bez Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes

Trīs ceturtdaļas no 2. ailē minētās Vācijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas daļas

4. aile sadalīta saskaņā ar 3. ailē minēto

Finansēšanas skala

Korekcijai piemērotā finansēšanas skala

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Beļģija

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulgārija

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Čehija

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Dānija

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Vācija

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Igaunija

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Īrija

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grieķija

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Spānija

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Francija

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Horvātija

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Itālija

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Kipra

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Latvija

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Lietuva

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luksemburga

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Ungārija

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Nīderlande

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Austrija

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Polija

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugāle

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumānija

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovēnija

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovākija

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Somija

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Zviedrija

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Apvienotā Karaliste

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kopā

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Aprēķini tiek veikti līdz 15 zīmēm aiz komata.

7. TABULA

Vispārējā budžeta finansējuma kopsavilkums (14) dalījumā pa pašu resursu veidiem un dalībvalstīm

Dalībvalsts

Tradicionālie pašu resursi (TPR)

 

PVN un NKI pašu resursi, ieskaitot korekcijas

Pašu resursu kopsumma (15)

Neto cukura nozares nodevas (80 %)

Neto muitas nodokļi (80 %)

Neto tradicionālie pašu resursi kopā (80 %)

Iekasēšanas izmaksas (20 % no bruto TPR) p. m.

PVN pašu resursi

NKI pašu resursi

Samazinājums par labu Dānijai, Nīderlandei un Zviedrijai

Apvienotās Karalistes korekcija

Kopā “valstu iemaksas”

Daļa kopējās “valstu iemaksās” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Beļģija

p. m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bulgārija

p. m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Čehija

p. m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Dānija

p. m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Vācija

p. m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Igaunija

p. m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Īrija

p. m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Grieķija

p. m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Spānija

p. m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Francija

p. m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Horvātija

p. m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Itālija

p. m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Kipra

p. m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Latvija

p. m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Lietuva

p. m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luksemburga

p. m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Ungārija

p. m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p. m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Nīderlande

p. m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Austrija

p. m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Polija

p. m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugāle

p. m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Rumānija

p. m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Slovēnija

p. m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Slovākija

p. m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Somija

p. m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Zviedrija

p. m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Apvienotā Karaliste

p. m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Kopā

p. m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS PA BUDŽETA POZĪCIJĀM

Sadaļa

Pozīcija

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2019

Jaunā summa

1

PAŠU RESURSI

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

25 050 050

 

25 050 050

6

IEMAKSAS UN ATMAKSA SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

130 000 000

 

130 000 000

7

KAVĒJUMA PROCENTI UN SODA NAUDAS

115 000 000

 

115 000 000

8

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

2 823 744

 

2 823 744

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

15 001 000

 

15 001 000

 

KOPSUMMA

148 198 939 744

 

148 198 939 744

1. SADAĻA

PAŠU RESURSI

Pants

Postenis

Pozīcija

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2019

Jaunā summa

 

1 1. NODAĻA

1 1 0

Ražošanas nodevas par 2005./2006. tirdzniecības gadu un iepriekšējiem gadiem

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cukura uzglabāšanas maksājumi

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Maksājumi, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu un par C cukura un C izoglikozes aizstājēju

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Ražošanas nodeva

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Vienreizēja nodeva par papildu cukura kvotu un papildu izoglikozes kvotu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pārpalikuma maksājums

p.m.

 

p.m.

 

1 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

1 2. NODAĻA

1 2 0

Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

1 2. NODAĻA – KOPĀ

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

1 3. NODAĻA

1 3 0

Pašu resursi no pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

1 3. NODAĻA – KOPĀ

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

1 4. NODAĻA

1 4 0

Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

1 4. NODAĻA – KOPĀ

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

1 5. NODAĻA

1 5 0

Budžeta nelīdzsvarotības korekcija, kas piešķirta Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 4. un 5. pantu

0 ,—

 

0 ,—

 

1 5. NODAĻA – KOPĀ

0 ,—

 

0 ,—

 

1 6. NODAĻA

1 6 0

Dažām dalībvalstīm piešķirtais bruto samazinājums ikgadējām NKI iemaksām saskaņā ar Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 5. punktu

0 ,—

 

0 ,—

 

1 6. NODAĻA – KOPĀ

0 ,—

 

0 ,—

 

1. sadaļa – Kopā

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

1 1. NODAĻA —

MAKSĀJUMI UN CITAS NODEVAS, KAS PAREDZĒTAS CUKURA TIRGU KOPĪGĀS ORGANIZĀCIJAS SISTĒMĀ (LĒMUMA 2014/335/ES, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

1 2. NODAĻA —

MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2014/335/ES, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ

1 3. NODAĻA —

PAŠU RESURSI NO PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ATBILSTOŠI LĒMUMA 2014/335/ES, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTAM

1 4. NODAĻA —

PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2014/335/ES, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 5. NODAĻA —

BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJA

1 6. NODAĻA —

DAŽĀM DALĪBVALSTĪM PIEŠĶIRTAIS BRUTO SAMAZINĀJUMS IKGADĒJĀM NKI IEMAKSĀM

1 4. NODAĻA —   PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2014/335/ES, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 4 0
Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2014/335/ES, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2019

Jaunā summa

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Piezīmes

NKI resursi ir “papildu” resursi, kas nodrošina ieņēmumus, ko izmanto, lai segtu izdevumus, kas pārsniedz summu, ko veido tradicionālie pašu resursi, PVN maksājumi un citi ieņēmumi jebkurā noteiktā gadā. Tādējādi NKI resursu izmantošana vienmēr nodrošina Savienības vispārējā budžeta iepriekšēju līdzsvarotību.

NKI pieprasījuma likmi nosaka atbilstoši papildu ieņēmumiem, kas nepieciešami, lai finansētu budžeta izdevumus, ko nesedz citi resursi (PVN maksājumi, tradicionālie pašu resursi un citi ieņēmumi). Tādējādi pieprasījuma likmi piemēro katras dalībvalsts NKI.

Likme, kas piemērojama dalībvalstu nacionālajam kopienākumam, šajā finanšu gadā ir 0,6402 %.

Juridiskais pamats

Padomes Lēmums 2014/335/ES, Euratom (2014. gada 26. maijs) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2019

Jaunā summa

Beļģija

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bulgārija

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Čehija

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Dānija

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Vācija

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Igaunija

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Īrija

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Grieķija

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Spānija

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Francija

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Horvātija

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Itālija

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Kipra

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Latvija

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Lietuva

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luksemburga

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Ungārija

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Nīderlande

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Austrija

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Polija

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugāle

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Rumānija

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Slovēnija

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Slovākija

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Somija

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Zviedrija

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Apvienotā Karaliste

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

1 4 0. pants – Kopā

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

3. SADAĻA

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2019

Jaunā summa

 

3 0. NODAĻA

3 0 0

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Pašu resursu pārpalikums, kas radies, atmaksājot pārpalikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem

p.m.

 

p.m.

 

3 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

3 1. NODAĻA

3 1 0

Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 10.b panta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 1 0 3

Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 10.b panta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem gadiem

p.m.

 

p.m.

 

3 1 0. pants – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

3 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

3 2. NODAĻA

3 2 0

Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 10.b panta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 2 0 3

Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 10.b panta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

p.m.

 

p.m.

 

3 2 0. pants – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

3 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

3 3. NODAĻA

3 3 0

Iepriekšējo finanšu gadu PVN un NKI pašu resursu korekciju ieskaits

p.m.

 

p.m.

 

3 3. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

3 4. NODAĻA

3 4 0

Korekcijas ietekmei, ko rada dažu dalībvalstu nepiedalīšanās dažās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas politikās

p.m.

 

p.m.

 

3 4. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

3 5. NODAĻA

3 5 0

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

3 5 0 4

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

p.m.

 

p.m.

 

3 5 0. pants – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

3 5. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

3 6. NODAĻA

3 6 0

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

3 6 0 4

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

p.m.

 

p.m.

 

3 6 0. pants – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

3 6. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

3 7. NODAĻA

3 7 0

Korekcijas saistībā ar lēmumiem par pašu resursiem

p.m.

 

p.m.

 

3 7. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0. NODAĻA —

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 1. NODAĻA —

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (ES, EURATOM) NR. 609/2014 10.B PANTA PIEMĒROŠANAS

3 2. NODAĻA —

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (ES, EURATOM) NR. 609/2014 10.B PANTA PIEMĒROŠANAS

3 3. NODAĻA —

IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN UN NKI PAŠU RESURSU KOREKCIJU IESKAITS

3 4. NODAĻA —

KOREKCIJAS, KAS IR SAISTĪTAS AR DAŽU DALĪBVALSTU NEPIEDALĪŠANOS DAŽĀS BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPAS POLITIKĀS

3 5. NODAĻA —

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA GALĪGĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 6. NODAĻA —

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA STARPPOSMA ATJAUNINĀTĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 7. NODAĻA —

KOREKCIJAS SAISTĪBĀ AR LĒMUMIEM PAR PAŠU RESURSIEM

3 0. NODAĻA —   PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 0 0
Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2019

Jaunā summa

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu katra finanšu gada atlikums – pārpalikums vai iztrūkums – jāieraksta kā nākamā finanšu gada budžeta ieņēmumi vai izdevumi.

Attiecīgās šādu ieņēmumu vai izdevumu aplēses budžetā ieraksta budžeta izstrādes laikā un attiecīgā gadījumā saskaņā ar Finanšu regulas 39. pantu iesniegtajos labojumos. Tās sagatavo saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 608/2014 1. panta 1. punktā norādītajiem principiem.

Pēc kontu slēgšanas par katru finanšu gadu ikvienu neatbilstību attiecībā uz tāmēm reģistrē nākamā finanšu gada budžetā, izdarot budžeta grozījumus, ko Komisija iesniedz 15 dienu laikā pēc provizorisko pārskatu iesniegšanas.

Iztrūkumu iekļauj III iedaļas “Komisija” izdevumu pārskata 27 02 01. pantā.

Juridiskais pamats

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 608/2014 (2014. gada 26. maijs), ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus (OV L 168, 7.6.2014., 29. lpp.).

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (2014. gada 26. maijs) par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (OV L 168, 7.6.2014., 39. lpp.).

Padomes Lēmums 2014/335/ES, Euratom (2014. gada 26. maijs) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.) un jo īpaši tā 7. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.), un jo īpaši tās 18. pants.


(1)  Skaitļi šajā ailē atbilst skaitļiem 2019. gada budžetā (OV L 67, 7.3.2019., 1. lpp.) un budžeta grozījumā Nr. 1/2019.

(2)  Skaitļi šajā slejā atbilst skaitļiem 2018. gada budžetā (OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.) un budžeta grozījumā Nr. 1 līdz 6/2018.

(3)  Līguma par Eiropas Savienības darbību 310. panta 1. punkta trešā daļa ir šāda: “Budžetā ietvertajiem ieņēmumiem un izdevumiem jābūt līdzsvarotiem.”

(4)  Skaitļi šajā ailē atbilst skaitļiem 2019. gada budžetā (OV L 67, 7.3.2019., 1. lpp.) un budžeta grozījumā Nr. 1/2019.

(5)  Skaitļi šajā slejā atbilst skaitļiem 2018. gada budžetā (OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.) un budžeta grozījumā Nr. 1 līdz 6/2018.

(6)  Pašu resursi 2019. gada budžetam noteikti, pamatojoties uz budžeta prognozēm, kas pieņemtas Padomdevējas komitejas pašu resursu jautājumos 172. sanāksmē 2018. gada 18. maijā.

(7)  Līguma par Eiropas Savienības darbību 310. panta 1. punkta trešā daļa ir šāda: “Budžetā ietvertajiem ieņēmumiem un izdevumiem jābūt līdzsvarotiem.”

(8)  Izmantojamā bāze nepārsniedz 50 % no NKI.

(9)  Likmes aprēķināšana: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Noapaļotie procenti.

(11)  Ar paplašināšanos saistīto izdevumu summa atbilst kopējiem iedalītajiem izdevumiem 13 dalībvalstīs (kuras Savienībai pievienojās pēc 2004. gada 30. aprīļa), izņemot lauksaimniecības tiešos maksājumus un ar tirgu saistītos izdevumus, kā arī to lauku attīstības izdevumu daļu, ko finansē ELVGF garantiju nodaļa.

(12)  “Apvienotās Karalistes priekšrocība” ir līdzvērtīga sekām, ko Apvienotajai Karalistei var radīt pāreja uz PVN maksimuma ierobežojumu un NKP/NKI pašu resursu ieviešana.

(13)  Šie neparedzētie ieņēmumi atbilst Apvienotās Karalistes neto ieņēmumiem, kas radušies, palielinot (no 10 % uz 20 % no 2014. gada 1. janvāra) tradicionālo pašu resursu procentuālo daļu, ko dalībvalstis patur tradicionālo pašu resursu (TPR) iekasēšanas izmaksu segšanai.

(14)  p.m. (pašu resursi + citi ieņēmumi = kopējie ieņēmumi = kopējie izdevumi); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Pašu resursu kopsumma procentos no NKI: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; pašu resursu maksimālā robeža procentos no NKI: 1,20 %.


5.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/21


Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2

(ES, Euratom.) 2019/1809 PIEŅEMŠANA GALĪGAJĀ VARIANTĀ

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (3),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (4),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2018. gada 12. decembrī (5),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 projektu, ko Komisija pieņēma 2019. gada 15. maijā,

ņemot vērā 2019. gada 3. septembrī pieņemto un tajā pašā dienā Parlamentam nosūtīto Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu,

ņemot vērā to, ka Parlaments 2019. gada 18. septembrī apstiprināja Padomes nostāju,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 94. un 96. pantu,

PAZIŅO:

Vienintelis straipsnis

Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantā noteiktā procedūra ir izpildīta un Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījums Nr. 2 ir pieņemts galīgajā variantā.

Strasbūrā, 2019. gada 18. septembrī

Priekšsēdētājs

D. M.SASSOLI


(1)  OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

(2)  OV L 193. 30.7.2018., 1. lpp.

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)  OV L 67, 7.3.2019.


2. FINANŠU GADA BUDŽETA GROZĪJUMS Nr. 2019

SATURS

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

III iedaļa: Komisija

— Izdevumi 24

— 08. sadaļa:

Pētniecība un inovācija 27

— 15. sadaļa:

Izglītība un kultūra 37

SECTION III

COMMISSION

IZDEVUMI

Sadaļa

Pozīcija

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

01

EKONOMIKA UN FINANSES

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

IEKŠĒJAIS TIRGUS, RŪPNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA UN MVU

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

KONKURENCE

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Rezerves (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILITĀTE UN TRANSPORTS

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

VIDE

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

KOMUNIKĀCIJAS TĪKLI, SATURS UN TEHNOLOĢIJA

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

TIEŠĀ PĒTNIECĪBA

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

JŪRLIETAS UN ZIVSAIMNIECĪBA

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Rezerves (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANŠU STABILITĀTE, FINANŠU PAKALPOJUMI UN KAPITĀLA TIRGU SAVIENĪBA

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

NODOKĻU POLITIKA UN MUITAS SAVIENĪBA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKĀCIJA

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

VESELĪBA UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRĀCIJA UN IEKŠLIETAS

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Rezerves (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

ĀRPOLITIKAS INSTRUMENTI

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

TIRDZNIECĪBA

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN ATTĪSTĪBA

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

KAIMIŅATTIECĪBU POLITIKA UN PAPLAŠINĀŠANĀS SARUNAS

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Rezerves (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

KRĀPŠANAS APKAROŠANA

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOMISIJAS POLITIKAS KOORDINĀCIJA UN JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

KOMISIJAS ADMINISTRĀCIJA

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Rezerves (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

BUDŽETS

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

REVĪZIJA

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

PENSIJAS UN AR TĀM SAISTĪTI IZDEVUMI

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

VALODU DIENESTI

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERĢĒTIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

TIESISKUMS UN PATĒRĒTĀJI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Rezerves (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

KLIMATA POLITIKA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

REZERVES

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Kopā

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Tai skaitā rezerves (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

08. SADAĻA

PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

0 801

POLITIKAS JOMAS “PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

PAMATPROGRAMMA “APVĀRSNIS 2020” – PĒTNIECĪBA

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

EURATOM PROGRAMMA – NETIEŠĀS DARBĪBAS

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

OGĻU UN TĒRAUDA PĒTNIECĪBAS FONDA PĒTNIECĪBAS PROGRAMMA

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

08. sadaļa – Kopā

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Piezīmes

Šīs piezīmes attiecas uz visām šīs sadaļas budžeta pozīcijām.

Šās sadaļas pētniecības un inovācijas pasākumi veicinās divas galvenās pētniecības programmas: pamatrogrammu Apvārsni 2020 un Euratom. Tā aptvers arī Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētniecības programmas.

To īstenos, lai sasniegtu Līguma par Eiropas Savienības darbību 179. pantā minētos vispārējos mērķus, lai veicinātu zināšanu sabiedrības izveidošanu, balstoties uz Eiropas Pētniecības telpu, t. i., atbalstot starpvalstu sadarbību visos līmeņos un visā Savienībā, paaugstinot Eiropas pētniecības dinamiku, jaunradi un izcilību līdz iespējami augstākajai zināšanu pakāpei, kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprinot cilvēkresursus Eiropas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kā arī pētniecības un inovācijas iespējas visā Eiropā, un nodrošinātu to optimālu izmantojumu.

Pamatprogrammā Apvārsnis 2020 dzimumu līdztiesība tiek skatīta kā caurviju jautājums, lai labotu sieviešu un vīriešu nelīdzsvarotību un pētniecības un inovācijas saturā integrētu dzimuma dimensiju. Īpaši ņems vērā vajadzību vairāk enerģijas veltīt sieviešu dalības pētniecībā un inovācijā paplašināšanai visos līmeņos, ieskaitot lēmumu pieņemšanu.

Attiecībā uz šiem pantiem un posteņiem ir arī Komisijas organizētu augsta līmeņa Eiropai nozīmīgu zinātnisko un tehnisko sanāksmju, konferenču, darbsemināru un semināru izmaksas, augsta līmeņa zinātniskās un tehniskās analīzes un novērtēšanas finansēšana, kuras tiek veiktas Savienības uzdevumā, lai rastu jaunas pētījumu jomas, kuras piemērotas Savienības darbībām, arī Eiropas Pētniecības telpas sakarā, un pasākumi, lai novērotu un izplatītu programmu rezultātus, ieskaitot līdzekļus no iepriekšējām pamatprogrammām.

Šīs apropriācijas paredzētas arī, lai segtu administratīvās izmaksas, ieskaitot izmaksas par darbiniekiem atbilstoši Civildienesta noteikumiem un citiem darbiniekiem, izmaksas par informāciju, publikācijām, administratīvām un tehniskām darbībām un dažus citus izdevumu posteņus, kas ir saistīti ar tā pasākuma mērķu sasniegšanu, kurā tās veido neatņemamu daļu, ieskaitot darbības un iniciatīvas, kas nepieciešamas, lai sagatavotu un uzraudzītu Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģiju.

Ieņēmumus, kas gūti, pamatojoties uz Eiropas Atomenerģijas kopienas un Šveices sadarbības nolīgumu, iekļauj ieņēmumu dokumenta 6 011. postenī, un tie var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu.

Jebkurus ieņēmumus no ārējo struktūru iemaksām Savienības pasākumos iekļauj ieņēmumu pārskata 6 033. postenī, un tie var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu.

Papildu apropriācijas darīs pieejamas saskaņā ar 08 025 001., 08 035 001. un 08 045 001. posteni.

Šīs sadaļas administratīvās apropriācijas nodrošinās saskaņā ar 080 105. pantu.

0 802. NODAĻA —   PAMATPROGRAMMA “APVĀRSNIS 2020” – PĒTNIECĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

0 802

PAMATPROGRAMMA “APVĀRSNIS 2020” – PĒTNIECĪBA

080 201

Zinātnes izcilība

08 020 101

Progresīvas pētniecības stiprināšana Eiropas Pētniecības padomē

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Pētniecības stiprināšana nākotnes un jaunajās tehnoloģijās

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Eiropas pētniecības infrastruktūru stiprināšana, ieskaitot e-infrastruktūras

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

080 201 . pants – Starpsumma

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Vadošā loma rūpniecībā

08 020 201

Vadība nanotehnoloģiju, progresīvu materiālu, lāzertehnoloģijas, biotehnoloģijas un progresīvas ražošanas un apstrādes jomā

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Piekļuves uzlabošana riska finansējumam ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Inovācijas paplašināšana mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

080 202 . pants – Starpsumma

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Sabiedrības problēmas

08 020 301

Veselības un labklājības uzlabošana visa mūža garumā

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Nekaitīgas, veselīgas un augstas kvalitātes pārtikas un citu bioproduktu pietiekamu krājumu nodrošināšana

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Pāreja uz uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Resursefektīva un pret klimata pārmaiņām noturīga ekonomika un ilgtspējīga izejvielu piegāde

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Iekļaujošas, novatoriskas un domājošas Eiropas sabiedrības veicināšana

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

080 203 . pants – Starpsumma

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

“Apvāršņa 2020” horizontālie pasākumi

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Zinātne kopā ar sabiedrību un sabiedrībai

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Kopuzņēmumi

08 020 731

Novatorisku medikamentu ierosmes 2. kopuzņēmums (IMI2) – Atbalsta izdevumi

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Novatorisku medikamentu ierosmes 2. kopuzņēmums (IMI2)

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) – Atbalsta izdevumi

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Kopuzņēmums Clean Sky 2 – Atbalsta izdevumi

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Kopuzņēmums Clean Sky 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH 2) – Atbalsta izdevumi

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

080 207 . pants – Starpsumma

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

MVU instruments

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Apropriācijas, kas uzkrātas no trešo pušu (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) iemaksām zinātniskajai pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai

08 025 001

Apropriācijas, kas uzkrātas no trešo personu (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) iemaksām zinātniskajai izpētei un tehnoloģiju attīstībai (2014–2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Apropriācijas, kas uzkrātas no trešo personu (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) iemaksām zinātniskajai izpētei un tehnoloģiju attīstībai (pirms 2014. gada)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

080 250 . pants – Starpsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Iepriekšējās pētniecības pamatprogrammas pabeigšana – Septītā pamatprogramma – EK netiešā darbība (2007–2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Iepriekšējo pētniecības pamatprogrammu pabeigšana – Netiešā darbība (pirms 2007. gada)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

08 027 701

Izmēģinājuma projekts – Koordinēta pētniecība par homeopātijas un fitoterapijas izmantošanu lopkopībā

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Izmēģinājuma projekts – Pētniecība un attīstība saistībā ar nabadzības izraisītām un novārtā atstātām slimībām, lai pēc 2015. gada nodrošinātu veselības aprūpes izmaksu vispārēju segšanu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Izmēģinājuma projekts – Māšu vakcinācija: trūkstošo zināšanu ieguve plašākai māšu vakcinēšanai zemu ienākumu grupās

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Sagatavošanas darbība – Jaunākās un vecākās paaudzes aktīva līdzdalība lēmumu pieņemšanā un politiskajā dzīvē Eiropā

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Izmēģinājuma projekts – Salīdzinošs pētījums, lai noteiktu taisnīgus ar sabiedrības veselību saistītus ieguvumus un palīdzētu nodrošināt taisnīgus ieguvumus no ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē Savienības medicīnas nozarē

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

080 277 . pants – Starpsumma

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

0 802 . nodaļa – Kopā

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Piezīmes

Šīs piezīmes par budžetu attiecināmas uz visām šīs nodaļas budžeta pozīcijām.

Šī apropriācija tiks izmantota pētniecības un inovācijas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”, kas aptver laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam un apvieno visu esošo Savienības pētniecības un inovācijas finansējumu, ieskaitot Pētniecības pamatprogrammu, ar inovāciju saistītos Konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammas pasākumus un Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūtu (EIT). Tai ir svarīga loma “Eiropas 2020” pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” un citu pamatiniciatīvu, īpaši “Eiropas digitalizācijas programma”, “Resursu ziņā efektīva Eiropa” un “Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā”, īstenošanā, kā arī Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidē un darbībā. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas izveidi visā Savienībā, piesaistot pietiekamu papildu finansējumu pētniecībai, attīstībai un inovācijai. Šo apropriāciju izmantos arī iepriekšējo pētniecības programmu pabeigšanai (Septītā pamatprogramma un senākas pamatprogrammas).

Šo apropriāciju izmantos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.).

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā nodaļā iekļauto apropriāciju summai. Informācijai – šīs summas izriet no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b), e) un f) apakšpunktu; ar tām nodrošina attiecīgās apropriācijas un veic budžeta izpildi atbilstīgi šīs iedaļas izdevumu pārskatam šīs daļas pielikumā “Eiropas Ekonomikas zona”, kas ir vispārējā budžeta neatņemama sastāvdaļa.

Visi ieņēmumi no kandidātvalstu un vajadzības gadījumā Rietumbalkānu potenciālo kandidātu iemaksām par piedalīšanos Savienības programmās, kas iekļauti ieņēmumu dokumenta 6 031. postenī, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b), e) un f) apakšpunktu.

08 02 01
Zinātnes izcilība

Piezīmes

Šīs pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” prioritātes mērķis ir pastiprināt un paplašināt Savienības zinātnes bāzes izcilību un nodrošināt pastāvīgu pasaules klases pētniecības plūsmu, gādājot par Savienības ilgtermiņa konkurētspēju. Tā atbalstīs labākās idejas, attīstīs Savienībā talantus, ļaus pētniekiem piekļūt prioritārās pētniecības infrastruktūrai un padarīs Savienību vilinošu pasaules labākajiem pētniekiem. Finansējamās pētniecības darbības tiks noteiktas atbilstoši zinātnes vajadzībām un iespējām, bez iepriekš noteiktām tematiskām prioritātēm. Pētniecības darba kārtība tiks noteikta ciešā saziņā ar zinātnieku aprindām, un pētniecība tiks finansēta uz izcilības pamata.

08 020 102
Pētniecības stiprināšana nākotnes un jaunajās tehnoloģijās

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Piezīmes

Pasākumi saskaņā ar “Nākotnes un jaunās tehnoloģijas” (NJT) specifisko mērķi atbalsta fundamentālo zinātni un tehnoloģisko pētniecību, kas pēta jaunas nākotnes tehnoloģijas, apstrīdot pašreizējās paradigmas un ielaužoties neizpētītās jomās. Turklāt NJT pasākumi pievēršas vairākiem daudzsološiem pētniecības virzieniem, kam ir potenciāls radīt savstarpēji saistītu projektu kritisko masu, kas kopā veido tēmu plašu un daudzveidīgu izpēti un papildina Eiropas zināšanu krātuvi. Visbeidzot, NJT pasākumi atbalsta vērienīgu plaša mēroga zinātnes virzītu pētniecību, kuras mērķis ir sasniegt būtiskus zinātniskus pavērsienus. Eiropas un valstu darba programmu saskaņošana nāks par labu šādiem pasākumiem.

Juridiskais pamats

Padomes Lēmums 2013/743/ES (2013. gada 3. decembris), ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013., 965. lpp.), un jo īpaši tā 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).

08 02 03
Sabiedrības problēmas

Piezīmes

Šī pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” prioritāte tieši atsaucas uz politikas prioritātēm un sabiedrības problēmām, kas identificētas stratēģijā “Eiropa 2020”. Minētos pasākumus īstenos, izmantojot uz problēmām balstītu pieeju, kas apvieno resursus un zināšanas dažādās jomās, tehnoloģijās un disciplīnās. Pasākumi aptvers pilnu ciklu no pētniecības līdz tirgum, pa jaunam pievēršoties ar inovāciju saistītām darbībām, kā izmēģinājumi, demonstrējumi, izmēģinājuma laboratorijas, atbalsts publiskajam iepirkumam, projektēšana, uz galalietotāju orientēta inovācija, sociālā inovācija un novāciju ieviešana tirgū. Pasākumi tieši atbalstīs attiecīgo nozaru politikas kompetenci Savienības līmenī, un tiks izmantota pieeja, kurā ņemta vērā dzimumu specifika, vienlaikus cenšoties panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu piedalīšanos.

08 020 304
Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Piezīmes

Pasākuma ietvaros uzsvars būs uz resursefektīvu transportu (piemēram, jaunas paaudzes elektrisko un citādu zema vai nulles emisijas gaisa kuģu, transportlīdzekļu un kuģu izstrādes un ieviešanas paātrināšana), kā arī labāku mobilitāti ar mazāk sastrēgumiem un lielāku drošību un drošumu (piemēram, veicinot integrētu transportu “no durvīm līdz durvīm” un loģistiku). Uzmanība tiks pievērsta arī Eiropas transporta ražošanas nozaru un saistīto pakalpojumu konkurētspējas un snieguma pastiprināšanai, piemēram, izstrādājot novatorisku transporta līdzekļu jauno paaudzi un sagatavojot iestrādes nākamajai. Tiks atbalstītas arī darbības, kuru mērķis ir uzlabot izpratni par transporta nozares sociālekonomiskajām tendencēm un perspektīvām, kā arī sniegt politikas veidotājiem uz faktiem balstītus datus un analīzi.

Juridiskais pamats

Padomes Lēmums 2013/743/ES (2013. gada 3. decembris), ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013., 965. lpp.), un jo īpaši tā 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).

15. SADAĻA

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1 501

POLITIKAS JOMAS “IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAMMA ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

“APVĀRSNIS 2020”

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAMMA “RADOŠĀ EIROPA”

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSS

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

15. sadaļa – Kopā

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

1 502. NODAĻA —   PROGRAMMA ERASMUS+

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1 502

PROGRAMMA ERASMUS+

150 201

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, tās saikne ar darba tirgu un jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātijas izpausmēs

15 020 101

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

150 201 . pants – Starpsumma

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Izcilības veicināšana mācīšanas un izpētes darbībās par Eiropas integrāciju, izmantojot “Jean Monnet” pasākumus visā pasaulē

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Eiropas dimensijas sportā veidošana

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Mūžizglītības, ieskaitot daudzvalodību, pabeigšanas pozīcija

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Jaunatnes un sporta jomas pabeigšanas pozīcija

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

15 027 709

Sagatavošanas darbība – E-platforma kaimiņattiecībām

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Izmēģinājuma projekts – Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšana visā Eiropā

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Izmēģinājuma projekts – Mācīšanās rezultātu uzlabošana, sniedzot atbalstu jaunajiem skolotājiem ar tiešsaistes mācību, konsultēšanas un darbaudzināšanas palīdzību

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Sagatavošanas darbība – Augstākās izglītības līmeņa uzņēmējdarbības programmu novērtēšana

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Izmēģinājuma projekts – Altiero Spinelli godalga par zināšanu izplatīšanu

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Izmēģinājuma projekts – Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās iekļaušanas līdzeklis

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Izmēģinājuma projekts – Radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu uzraudzība un konsultēšana ar sporta pasākumu palīdzību

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Sagatavošanas darbība – DiscoverEU: bezmaksas braukšanas karte Eiropas jauniešiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Sagatavošanas darbība – Apmaiņas un mobilitāte sportā

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Sagatavošanas darbība – Sportue – Eiropas vērtību veicināšana ar sporta iniciatīvām pašvaldību līmenī

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Sagatavošanas darbība – Radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu uzraudzība un konsultēšana ar sporta pasākumu palīdzību

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Izmēģinājuma projekts – Pirmais solis ceļā uz Eiropas sistēmu paštaisītāju mobilitātei

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Sagatavošanas darbība – Altiero Spinelli godalga par zināšanu izplatīšanu

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Izmēģinājuma projekts – Jan Amos balva: Savienības labākais skolotājs, kurš māca par Eiropas Savienību

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Sagatavošanas darbība – Mācību ārvalstīs atzīšana

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Sagatavošanas darbība – Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās iekļaušanas līdzeklis

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

150 277 . pants – Starpsumma

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

1 502 . nodaļa – Kopā

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, tās saikne ar darba tirgu un jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātijas izpausmēs

15 020 101
Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2019

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Piezīmes

Saskaņā ar programmas Erasmus+ vispārējo mērķi un jo īpaši ar stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā ET 2020, kā arī atbalstot ilgtspējīgu attīstību trešās valstīs augstākās izglītības jomā, šī apropriācija paredzēta, lai īstenotu šādus mērķus izglītības un apmācības jomā:

paaugstināt pamatprasmju un spēju līmeni, sevišķu uzmanību pievēršot to atbilstībai darba tirgum un vienotākas sabiedrības vajadzībām, jo īpaši – palielinot mobilitātes iespējas mācību nolūkos un stiprinot sadarbību starp izglītības un apmācības pasauli un darba pasauli,

sekmēt kvalitātes uzlabošanu, inovācijas, izcilību un internacionalizāciju izglītības un mācību līmenī, jo īpaši uzlabojot transnacionālo sadarbību starp izglītības un apmācības iestādēm un citām ieinteresētajām personām,

veicināt Eiropas mūžizglītības telpas izveidi un uzlabot informētību par to, papildināt politikas reformas valsts līmenī un atbalstīt izglītības un apmācības sistēmu modernizēšanu, jo īpaši uzlabojot politisko sadarbību, labāk izmantojot Savienības pārredzamības un atzīšanas instrumentus un izplatot labu praksi,

uzlabot izglītības un apmācības starptautisko dimensiju, jo īpaši ar sadarbību starp Savienības un trešo valstu iestādēm profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā un augstākajā izglītībā, palielinot Eiropas augstākās izglītības iestāžu pievilcību un atbalstot Savienības ārējo darbību, tostarp tās attīstības mērķus, ko panāk, veicinot mobilitāti un sadarbību starp Savienības un trešo valstu augstākās izglītības iestādēm un mērķtiecīgi veidojot veiktspēju trešās valstīs,

uzlabot valodu mācīšanu un mācīšanos un sekmēt Savienības plašo valodu daudzveidību un starpkultūru izpratni, tostarp minoritāšu un apdraudētās valodas,

atbalstīt bezmaksas kvalitatīvu publisko izglītību tā, lai garantētu, ka nevienam skolēnam nav liegta pieeja tai nevienā izglītības līmenī vai neviens skolēns nav spiests atteikties no tās nevienā līmenī ekonomisku iemeslu dēļ, īpašu uzmanību pievēršot pirmajiem skolas gadiem, lai nepieļautu pāragru skolas gaitu pārtraukšanu un nodrošinātu, ka bērni no visneaizsargātākajām sabiedrības grupām tiktu pilnībā integrēti.

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā postenī iekļauto apropriāciju summai. Informācijai – šīs summas izriet no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un kuras veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b), e) un f) apakšpunktu; ar tām nodrošina attiecīgās apropriācijas un veic budžeta izpildi atbilstīgi šīs iedaļas izdevumu pārskatam šīs daļas pielikumā “Eiropas Ekonomikas zona”, kas ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Visi ieņēmumi no kandidātvalstu iemaksām un, ja piemērojams, no Rietumbalkānu potenciālajām kandidātvalstīm par piedalīšanos Savienības programmās, kas iekļauti ieņēmumu dokumenta 6 031. postenī, var sniegt papildu apropriāciju atbilstoši tai pašai proporcijai kā starp atļauto izdevumu apjomu administratīvajai pārvaldībai un kopējo apropriāciju programmai saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b), e) un f) apakšpunktu.

Visi ieņēmumi no Eiropas kaimiņvalstu zonas iemaksām par piedalīšanos Savienības programmās atbilstoši procedūrām, kas noteiktas, ievērojot ar šīm valstīm noslēgtos pamatlīgumus, kas iekļauti ieņēmumu dokumenta 6 033. postenī, var kalpot par iemeslu papildu apropriāciju piešķiršanai atbilstoši tai pašai proporcijai kā attiecība starp administratīvai pārvaldībai apstiprināto izdevumu summu un kopējo programmā iekļauto apropriāciju summu saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b), e) un f) apakšpunktu.

Jebkuri ieņēmumi no Šveices Konfederācijas iemaksām par piedalīšanos Savienības programmās, kas iekļauti ieņēmumu pārskata 6 033. postenī, var nodrošināt papildu apropriācijas saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b), e) un f) apakšpunktu.

Jebkāda atmaksa no finanšu instrumentiem saskaņā ar Finanšu regulas 209. panta 3. punktu, tostarp kapitāla atmaksa, atbrīvotās garantijas un aizdevumu pamatsummu atmaksa, kas atmaksāta Komisijai un iekļauta ieņēmumu dokumenta 6 411. postenī, var būt pamats papildu apropriāciju piešķiršanai atbilstīgi Finanšu regulas 21. panta 3. punkta f) apakšpunktam.

Šīs apropriācijas būtu arī jāizmanto saskaņā ar programmu Erasmus+ izveidoto iniciatīvu īstenošanai, lai turpinātu bēgļu integrāciju un veicinātu patiesu stratēģiju Savienības līmenī.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.).