ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 233I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 10. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1393, kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2019. gada 10. septembris), un ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

10.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 233/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1393,

kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju

(2019. gada 10. septembris),

un ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 17. panta 3. un 5. punktu un 7. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropadomes Lēmumu 2013/272/ES (2013. gada 22. maijs) par Eiropas Komisijas locekļu skaitu (1),

tā kā:

(1)

Ar Eiropadomes Lēmumu 2014/749/ES (2) ieceltās Komisijas pilnvaru termiņš beigsies 2019. gada 31. oktobrī.

(2)

Uz laiku līdz 2024. gada 31. oktobrim būtu jāieceļ jauna Komisija, kuru veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts, tostarp tās priekšsēdētājs un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

(3)

Eiropadome izvirzīja Ursula VON DER LEYEN kundzi kā personu, kuru Eiropas Parlamentam ierosina kā Komisijas priekšsēdētāju, un Eiropas Parlaments ievēlēja viņu par Komisijas priekšsēdētāju 2019. gada 16. jūlija plenārsēdē.

(4)

Padomei, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, būtu jāpieņem pārējo personu saraksts, kuras tā ierosina iecelt par Komisijas locekļiem uz laiku līdz 2024. gada 31. oktobrim.

(5)

Eiropadome 2019. gada 5. augustā, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, saskaņā ar LES 18. panta 1. punktu iecēla Josep BORRELL FONTELLES kungu par Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

(6)

Padome 2019. gada 23. augustā saņēma vēstuli no Apvienotās Karalistes pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā, kurā teikts, ka:

“Tā kā Apvienotā Karaliste 2019. gada 31. oktobrī pametīs Eiropas Savienību, premjerministrs 25. jūlijā Pārstāvju palātā paziņoja, ka mēs neizvirzīsim Apvienotās Karalistes komisāru jaunajai Komisijai un ka tas nav ar mērķi atturēt ES no jaunas Komisijas iecelšanas.

Es rakstu, lai formāli apstiprinātu, ka saskaņā ar premjerministra paziņojumu Apvienotā Karaliste neizvirzīs kandidātu 2019.–2024. gada komisāru kolēģijai.”

(7)

Ievēlētā Komisijas priekšsēdētāja ir paziņojusi par savu piekrišanu saskaņā ar LES 17. panta 7. punkta otro daļu.

(8)

Saskaņā ar LES 17. panta 7. punkta trešo daļu priekšsēdētāja, Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un pārējo Komisijas locekļu kandidatūras kopumā ar balsojumu apstiprina Eiropas Parlaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju Ursula VON DER LEYEN kundzi, Padome ar šo ierosina par Komisijas locekļiem uz laiku līdz 2024. gada 31. oktobrim iecelt šādas personas:

 

Helena DALLI kundzi,

 

Valdi DOMBROVSKA kungu,

 

Elisa FERREIRA kundzi,

 

Mariya GABRIEL kundzi,

 

Paolo GENTILONI kungu,

 

Sylvie GOULARD kundzi,

 

Johannes HAHN kungu,

 

Phil HOGAN kungu,

 

Ylva JOHANSSON kundzi,

 

Věra JOUROVÁ kundzi,

 

Stella KYRIAKIDES kundzi,

 

Janez LENARČIČ kungu,

 

Rovana PLUMB kundzi,

 

Didier REYNDERS kungu,

 

Margaritis SCHINAS kungu,

 

Nicolas SCHMIT kungu,

 

Maroš ŠEFČOVIČ kungu,

 

Kadri SIMSON kundzi,

 

Virginijus SINKEVIČIUS kungu,

 

Dubravka ŠUICA kundzi,

 

Frans TIMMERMANS kungu,

 

László TRÓCSÁNYI kungu,

 

Jutta URPILAINEN kundzi,

 

Margrethe VESTAGER kundzi,

 

Janusz WOJCIECHOWSKI kungu,

papildus:

 

Josep BORRELL FONTELLES kungam, kurš iecelts par Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

2. pants

Šo lēmumu nosūta Eiropas Parlamentam.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 10. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV L 165, 18.6.2013., 98. lpp.

(2)  Eiropadomes Lēmums 2014/749/ES (2014. gada 23. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju (OV L 311, 31.10.2014., 36. lpp.).