ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 232

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 6. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2019/1386 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (ECB/2019/18)

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

PAMATNOSTĀDNES

6.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 232/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2019/1386

(2019. gada 7. jūnijs),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (ECB/2019/18)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) (2) nosaka pensiju fondu (PF) statistikas vākšanas un pārskatu sniegšanas prasības. Šādas informācijas vākšana vajadzīga, lai atbalstītu ECB veikto monetāro un finanšu analīzi un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) ieguldījumu finanšu sistēmas stabilitātē. Pirmā pārskatu sniegšana saskaņā ar Regulu (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) sākas ar aktīvu ceturkšņa datiem par 2019. gada 3. ceturksni un pasīvu un pensiju shēmu dalībnieku skaita gada datiem par 2019. gadu. Tādēļ jāatjaunina Pamatnostādnē ECB/2014/15 (3) noteiktais PF statistikas pārskatu sniegšanas regulējums.

(2)

Pamatnostādnē ECB/2014/15 jau noteikta statistiskās informācijas par PF sniegšana, ko veic nacionālās centrālās bankas (NCB). Datus saistībā ar PF nosūta ECB, pamatojoties uz datiem, kas attiecīgajā brīdī pieejami nacionālā līmenī. Attiecīgie Pamatnostādnes ECB/2014/15 noteikumi jāaizstāj, ņemot vērā prasības, kuras izriet no Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2). Lai nodrošinātu raitu pārejas perioda norisi, 2019. gada 3. un 4. ceturksnī NCB PF statistiskā informācija būtu jāsniedz gan saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2014/15, gan prasībām, kuras izriet no Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2).

(3)

Grozījumi II pielikuma 9. daļas 1.B, 1.H, 2.B un 2.G tabulā vajadzīgi, lai atspoguļotu atjauninājumus Eiropas Banku iestādes taksomonijā. Grozījumi II pielikuma 9. daļas 1.B, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.J, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G un 2.I tabulā vajadzīgi, lai pārskatītu to, cik bieži NCB sniedz datus ECB saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/15 12. panta 2. punktu. Turklāt vajadzīgs neliels grozījums II pielikuma 22. daļā, lai saskaņotu tabulu ar definīcijām, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 (4). Neliels grozījums II pielikuma 23. daļas 2.a tabulā vajadzīgs, lai nodrošinātu pārskatu sniedzēju turēto aktīvu pilnīgāku atainojumu.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2014/15,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni ECB/2014/15 groza šādi:

1)

ar šādu 5. punktu papildina 2. pantu:

“5.

“Pensiju fonds (PF)” ir pensiju fonds, kas definēts Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) (*1) 1. panta 1. punktā.

(*1)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2018/231 (2018. gada 26. janvāris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2) (OV L 45, 17.2.2018., 3. lpp.).”;"

2)

šādi groza 26. pantu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj virsrakstu:

“26. pants

PF statistika”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

“1.    Datu sniegšanas tvērums līdz 2019. gada 4. ceturksnim, iekaitot

a)   Vispārēji noteikumi

NCB sniedz ECB statistisko informāciju par PF līdz 2019. gada 4. ceturksnim, iekaitot, kā noteikts šī panta 1.–5. punktā un saskaņā ar II pielikuma 22. daļu. Datus saistībā ar PF nosūta, pamatojoties uz datiem, kas attiecīgajā brīdī pieejami valsts līmenī. Gadījumā, ja faktiskie dati nav pieejami, tiek veiktas aplēses, ciktāl tas iespējams.

Pārskatu sniedzēji ir PF, kas ir euro zonas dalībvalstu rezidenti.

b)   Atlikumi un finanšu darījumi

NCB sniedz atsauces perioda beigu atlikumus un ceturkšņa finanšu darījumus, kurus atvasina saskaņā ar EKS 2010.”;

c)

pievieno šādu 6.–15. punktu:

“6.    Pārskatu sniegšanas tvērums saskaņā ar Regulu (ES) 2018/231 (ECB/2018/2)

a)   Vispārēji noteikumi

Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) NCB sniedz ECB statistikas informāciju par PF aktīviem un pasīviem, kā arī informāciju par pensiju shēmu dalībnieku skaitu, kā noteikts šā panta 6.–15. punktā un saskaņā ar šīs pamatnostādnes II pielikuma 24. daļu. Šīs prasības aptver ceturkšņa beigu krājumu datus un ceturkšņa plūsmas korekcijas attiecībā uz PF aktīviem un pasīviem, kā arī gada datus par dalībniekiem. Neierobežojot Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 12. panta 2. punktu, pirmā pārskatu sniegšana saskaņā ar Regulu (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) sākas ar aktīvu ceturkšņa datiem par 2019. gada 3. ceturksni un pasīvu un pensiju shēmu dalībnieku skaita gada datiem par 2019. gadu.

b)   Plūsmu korekcijas

NCB sniedz ECB atsevišķus datus par pārvērtēšanas korekcijām (aptverot cenu un valūtas maiņas kursa izmaiņas) un pārkvalifikācijas korekcijām, saskaņā ar II pielikuma 24. daļu un IV pielikumu.

Finanšu darījumus, t. sk. korekcijas, iegūst saskaņā ar EKS 2010.

NCB var atkāpties no EKS 2010, ja pastāv atšķirīga valstu prakse Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 5. panta b) un c) punkta nozīmē. Ja ir pieejama informācija par krājumiem vērtspapīru līmenī, pārvērtēšanas korekcijas var iegūt saskaņā ar Eurosistēmas kopējo metodi, t. i., IV pielikuma 7. daļā minēto plūsmu iegūšanas metodi.

Finanšu darījumu aplēses par saistībām var iegūt saskaņā ar IV pielikuma 7. daļu.

7.    Pārskatu sniegšanas biežums un termiņš

a)   NCB sniedz ECB prasītos ceturkšņa datus līdz darba dienas beigām 10. darba dienā pēc Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 8. panta 1. punktā noteiktā termiņa. Pārejas periodā, kas attiecas uz pārskatu sniegšanu par 2019. gada 3. ceturksni, 2019. gada 4. ceturksni un 2020. gada 1. ceturksni, šo termiņu pagarina līdz 35. darba dienai pēc iepriekš minētā termiņa 2019. gada 3. ceturkšņa atsauces periodam, 30. darba dienai pēc iepriekš minētā termiņa 2019. gada 4. ceturkšņa atsauces periodam un 25. darba dienai pēc iepriekš minētā termiņa 2020. gada 1. ceturkšņa atsauces periodam.

b)   NCB sniedz ECB prasītos ceturkšņa datus līdz darba dienas beigām 10. darba dienā pēc Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 8. panta 2. punktā noteiktā termiņa. Pārejas periodam, kas attiecas uz pirmo gada datu pārskatu par 2019. gadu, šo termiņu pagarina līdz 35. darba dienai pēc minētā termiņa.

c)   Konkrētus nosūtīšanas datumus paziņo NCB iepriekš pārskatu sniegšanas kalendāra veidā, ko ECB iesniedz līdz katra gada septembrim.

d)   Pirmajā ceturkšņa datu pārskatu sniegšanā ECB tiek lūgts, lai NCB iesniedz datus par atlikuma summām. Plūsmu korekcijas sniedz, darot visu iespējamo.

8.    Pārskatīšanas politika

Ceturkšņa un gada datu pārskatīšanai piemēro šādus vispārējus noteikumus:

a)

parasto ceturkšņa sagatavošanas periodu laikā, t. i., attiecīgajā atsauces ceturksnī, no termiņa beigām, kas norādītas 7. punkta a) apakšpunktā, līdz dienai, kad dati tiek izplatīti atpakaļ NCB, NCB var pārskatīt datus, kas attiecas uz iepriekšējo atsauces ceturksni;

b)

parasto gada sagatavošanas periodu laikā, t. i., attiecīgajā atsauces gadā, no termiņa beigām, kas norādītas 7. punkta b) apakšpunktā, līdz dienai, kad dati tiek izplatīti atpakaļ NCB, NCB var pārskatīt datus, kas attiecas uz iepriekšējo atsauces gadu;

c)

ārpus a) un b) apakšpunktā minētajiem regulārajiem datu sagatavošanas periodiem NCB var pārskatīt arī datus, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem, ja tas ievērojami uzlabo datu kvalitāti.

9.    Atbrīvojumi un ekstrapolācija

Lai nodrošinātu PF statistikas kvalitāti gadījumos, kuros NCB piešķir atbrīvojumus mazajiem PF saskaņā ar Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 7. panta 1. punktu, tās veic ECB sniegto PF ceturkšņa datu ekstrapolēšanu līdz 100 % tvērumam.

NCB var izvēlēties procedūru ekstrapolēšanai līdz 100 % tvērumam, pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 7. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktu.

10.    Vērtspapīru kopsavilkuma datu iegūšana

Kopsavilkuma ceturkšņa datus par PF aktīviem un pasīviem saskaņā ar II pielikuma 24. daļas 1.a–1.c tabulu NCB iegūst šādi:

a)

Par vērtspapīriem ar ISIN kodiem NCB konstatē, vai informācija, kas iesniegta vērtspapīru līmenī, atbilst informācijai, kas iegūta no Centralizētās vērtspapīru datu bāzes (CVDB), kas ir atsauces datu bāze. Vērtspapīru līmeņa informāciju, kuras atbilstība ir novērtēta, izmanto, lai apkopotu aktīvu un pasīvu vērtību euro un lai iegūtu nepieciešamos iedalījumus par katru atsevišķu PF emitētu vai turētu vērtspapīru. Ja CVDB nav atrodami vērtspapīru identifikatori vai informācija, kas nepieciešama aktīvu un pasīvu apkopošanai saskaņā ar II pielikuma 24. daļas 1.a–1.c tabulu, nav pieejama no CVDB, NCB aplēš iztrūkstošos datus.

b)

NCB apkopo saskaņā ar a) apakšpunktu iegūtos datus par vērtspapīriem un pievieno tos informācijai, kas sniegta par vērtspapīriem bez ISIN kodiem, lai izveidotu kopsavilkuma rādītājus par: i) parāda vērtspapīriem termiņu (sākotnējā) dalījumā un darījuma partneru (sektora un rezidences valsts) dalījumā; ii) pašu kapitālu instrumentu dalījumā un darījuma partneru (sektora un rezidences valsts) dalījumā; un iii) ieguldījumu fondu akcijām/daļām ieguldījumu fonda (IF) veidu dalījumā un darījuma partneru rezidences valsts dalījumā.

11.    IF akciju/daļu dalījums pēc galvenā investīciju mērķa

NCB nosūta ECB labākās iespējamās aplēses par PF turētajām IF akcijām/daļām galvenā investīciju mērķa dalījumā (t. i. obligāciju fondi, pašu kapitāla fondi, jauktie fondi, nekustamā īpašuma fondi, riska ieguldījumu fondi un citi fondi). Šos datus var iegūt konstatējot informācijas, kas vērtspapīru līmenī sniegta saskaņā ar Regulu (ES) 2018/231 (ECB/2018/2), atbilstību informācijai, kas iegūta no CVDB atsauces datu bāzes.

Ja IF akcijas/daļas nav atrodamas CVDB, NCB aplēš iztrūkstošos datus vai datu iegūšanai izmanto alternatīvus avotus.

12.    Pasīvu ceturkšņa aplēšu datu sniegšana

NCB sniedz ECB ceturkšņa aplēses par PF pasīviem, kas iegūtas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 4. panta 2. punktu;

13.    Novērtēšanas metodes un/vai grāmatvedības noteikumi

EKS 2010 atbilstošās novērtēšanas metodes un/vai Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 6. pantā noteiktos grāmatvedības noteikumus piemēro arī gadījumos, kuros NCB sniedz ECB PF datus.

14.    Paskaidrojošās piezīmes

NCB iesniedz paskaidrojumus, kuros izklāstīti būtiskas pārskatīšanas iemesli, kā arī jebkādi labojumi, kas sniegti ārpus šā panta 8. punkta c) apakšpunktā minētajiem regulārajiem sagatavošanas periodiem. Turklāt NCB sniedz ECB paskaidrojumus par pārkvalifikācijas korekcijām.

15.    Apkopošanas metode

NCB vāc datus no visiem PF, kas ir NCB dalībvalsts rezidenti, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 2. panta 1. punktu.”;

3)

pamatnostādnes II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

2.   Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, NCB atbilst šīs pamatnostādnes prasībām ar 2019. gada 2. oktobri.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta NCB dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 7. jūnijā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2018/231 (2018. gada 26. janvāris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2) (OV L 45, 17.2.2018., 3. lpp.).

(3)  Pamatnostādne ECB/2014/15 (2014. gada 4. aprīlis) par monetāro un finanšu statistiku (OV L 340, 26.11.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Šādi groza Pamatnostādnes ECB/2014/15 II, III un IV pielikumu:

1)

šādi groza II pielikumu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 9. daļu:

“9. DAĻA

Gada KBD – Pārskata sniedzēji

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Pārskata sniedzēju grupa

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Individuālu kredītiestāžu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banku grupās konsolidētu kredītiestāžu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banku grupu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā kredītiestāžu skaits*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – IFRS FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Konsolidētais ieņēmumu pārskats

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Procentu ienākumi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvi turēti tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvi, uzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas vai zaudējumu aprēķinā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizdevumi un debitoru parādi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti – risku ierobežošanas uzskaite, procentu likmju risks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu ienākumi no saistībām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procentu izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanšu saistības turētas tirdzniecībai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanšu saistības pēc patiesās vērtības peļņā vai zaudējumos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanšu saistības pēc amortizētajām izmaksām)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atvasinātie finanšu instrumenti – risku ierobežošanas uzskaite, procentu likmju risks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie pasīvi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procentu izdevumi par aktīviem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pēc pieprasījuma atmaksājama akciju kapitāla izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividenžu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas maksu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Komisijas maksu izdevumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrā realizētā finanšu aktīvu un pasīvu peļņa vai (–) zaudējumi, neuzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas un zaudējumu aprēķinā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirdzniecībai turēto finanšu aktīvu un pasīvu tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvu un pasīvu tīrā peļņa vai (–) zaudējumi, uzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas un zaudējumu aprēķinā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risku ierobežošanas uzskaites tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valūtas kursu tīrā starpība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdošanai neturēto aktīvu un pasīvu svītrošanas tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie bankas darbības ienākumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējās darbības izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrie kopējie darbības ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrācijas izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personāla izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie administratīvie izdevumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amortizācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Uzkrājumi vai (–) uzkrājumu apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apņemšanās un garantijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie uzkrājumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanšu aktīvu vērtības samazinājums, neuzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas un zaudējumu aprēķinā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanšu aktīvi, uzskaitot pēc cenas [nekotēts pašu kapitāls])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kredīti un debitoru parādi [t. sk. finanšu līzingi])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās veikto ieguldījumu vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pamatlīdzekļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ieguldījuma īpašumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nemateriālā vērtība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nemateriālie aktīvi [izņemot nemateriālo vērtību])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatīvā nemateriālā vērtība, uzrādot peļņā vai zaudējumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peļņas vai (–) zaudējumu daļa ieguldījumos meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdošanai turētu ilgtermiņa aktīvu un atsavināšanas grupu peļņa vai (–) zaudējumi, kas nekvalificējas kā pārtraucamā darbība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻU NOMAKSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nodokļu izmaksas vai (ieņēmumi) saistībā ar pamatdarbības peļņu vai zaudējumiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻU NOMAKSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārtraucamās darbības peļņa vai (–) zaudējumi pēc nodokļu nomaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārtraucamās darbības peļņa vai (–) zaudējumi pirms nodokļu nomaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nodokļu izmaksas vai (ieņēmumi) saistībā ar pārtraucamo darbību)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecināmi uz mazākuma līdzdalību

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – GAAP FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Konsolidētais ieņēmumu pārskats

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Procentu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procentu izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividenžu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas maksu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Komisijas maksu izdevumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrā realizētā finanšu aktīvu un pasīvu peļņa vai (–) zaudējumi, neuzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas un zaudējumu aprēķinā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirdzniecībai turēto finanšu aktīvu un pasīvu tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvu un pasīvu tīrā peļņa vai (–) zaudējumi, uzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas un zaudējumu aprēķinā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības finanšu aktīvu un saistību tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risku ierobežošanas uzskaites tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valūtas kursu tīrā starpība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās veikto ieguldījumu svītrošanas tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdošanai neturēto aktīvu un pasīvu svītrošanas tīrā peļņa vai (–) zaudējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie bankas darbības ienākumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējās darbības izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrie kopējie darbības ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrācijas izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personāla izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie administratīvie izdevumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amortizācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Uzkrājumi vai (–) uzkrājumu apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apņemšanās un garantijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie uzkrājumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Līdzekļu vispārējam banku riskam tīrais palielinājums vai (–) samazinājums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanšu aktīvu vērtības samazinājums, neuzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas un zaudējumu aprēķinā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās veikto ieguldījumu vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pamatlīdzekļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ieguldījuma īpašumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nemateriālā vērtība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nemateriālie aktīvi [izņemot nemateriālo vērtību])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatīvā nemateriālā vērtība, uzrādot peļņā vai zaudējumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peļņas vai (–) zaudējumu daļa ieguldījumos meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdošanai turētu ilgtermiņa aktīvu un atsavināšanas grupu peļņa vai (–) zaudējumi, kas nekvalificējas kā pārtraucamā darbība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻU NOMAKSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nodokļu izmaksas vai (ieņēmumi) saistībā ar pamatdarbības peļņu vai zaudējumiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻU NOMAKSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārkārtas peļņa vai (–) zaudējumi pēc nodokļu nomaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu nomaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nodokļu izmaksas vai (ieņēmumi) saistībā ar ārkārtas peļņu vai zaudējumiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecināmi uz mazākuma līdzdalību

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – NON-FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Konsolidētais ieņēmumu pārskats

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Tīrie procentu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Procentu izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividenžu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrie komisijas maksu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas maksu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Komisijas maksu izdevumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirdzniecības un valūtas maiņas rezultāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie bankas darbības ienākumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējās darbības izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrie kopējie darbības ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrācijas izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personāla izmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pārējie administratīvie izdevumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amortizācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Uzkrājumi vai (–) uzkrājumu apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finanšu aktīvu vērtības samazinājums, neuzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas un zaudējumu aprēķinā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻU NOMAKSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻU NOMAKSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – VISI DATI

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Konsolidētais ieņēmumu pārskats

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Tīrie procentu ieņēmumi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividenžu ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrie komisijas maksu ieņēmumi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirdzniecības un valūtas maiņas rezultāti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie bankas darbības ienākumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tīrie kopējie darbības ieņēmumi*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kopējās darbības izmaksas)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PĒC NODOKĻU NOMAKSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – IFRS FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Kapitāla atdeve

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Iestādes ar kapitāla atdevi <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi < 0,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – GAAP FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Kapitāla atdeve

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Iestādes ar kapitāla atdevi <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi < 0,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – NON-FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Kapitāla atdeve

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Iestādes ar kapitāla atdevi <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi < 0,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Rentabilitāte un efektivitāte – VISI DATI

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Kapitāla atdeve

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Iestādes ar kapitāla atdevi <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi < 0,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 0–5 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 5-10 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 10-15 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi 15-20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes ar kapitāla atdevi > 20 %,% kopējos banku aktīvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Bilance – IFRS FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Aktīvi

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Nauda, naudas atlikums kontos centrālajās bankās un pārējie pieprasījuma noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvi turēti tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti turēti tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvi, uzskaitot pēc patiesās vērtības peļņas vai zaudējumu aprēķinā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizdevumi un debitoru parādi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti – risku ierobežošanas uzskaite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu likmes riska riska ierobežošanas portfeļa apdrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās, meitasuzņēmumos un kopuzņēmumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiālie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemateriālie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodokļu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata perioda nodokļu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliktie nodokļu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ AKTĪVI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Pasīvi

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Finanšu saistības turētas tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti turēti tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsās pozīcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās finanšu saistības turētas tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu saistības pēc patiesās vērtības peļņā vai zaudējumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās finanšu saistības pēc patiesās vērtības peļņā vai zaudējumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu saistības pēc amortizētajām izmaksām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās finanšu saistības pēc amortizētajām izmaksām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti – risku ierobežošanas uzskaite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu likmes riska riska ierobežošanas portfeļa apdrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzkrājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodokļu saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata perioda nodokļu saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliktās nodokļu saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc pieprasījuma atmaksājams pamatkapitāls (piem., kooperatīvu akcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistības, kas iekļautas atsavināšanas grupās un klasificētas kā turētas pārdošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ PASĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Pašu kapitāls un mazākuma līdzdalība

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Kapitāls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcijas uzcenojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie pašu kapitāla instrumenti, kas nav kapitāls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējais pašu kapitāls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi uzkrātie visaptverošie ienākumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paturētie ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārvērtēšanas rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pašu akcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pagaidu dividendes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazākuma līdzdalība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ PASĪVI UN PAŠU KAPITĀLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Kredītu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Sniegtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizdevumu saistības*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu garantijas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saņemti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizdevumu saistības*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu garantijas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gada KBD – Bilance – GAAP FINREP

 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Aktīvi

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Nauda, naudas atlikums kontos centrālajās bankās un pārējie pieprasījuma noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu aktīvi turēti tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti turēti tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti pēc patiesās vērtības caur pašu kapitālu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības parāda instrumenti, kuri novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti un avansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti – risku ierobežošanas uzskaite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu likmes riska riska ierobežošanas portfeļa apdrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās, meitasuzņēmumos un kopuzņēmumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiālie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemateriālie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodokļu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata perioda nodokļu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliktie nodokļu aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ AKTĪVI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Iekšzemes banku grupas (konsolidētas) un individuālas bankas

Ārvalstu ārpus ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ārpus ES kontrolētas filiāles (individuālas)

Ārvalstu ES kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu ES kontrolētas filiāles (individuālas)

VUM kategorijas

Pasīvi

A.

Lielas

B.

Vidējas

C.

Mazas

Ārvalstu EZ kontrolēti meitasuzņēmumi (subkonsolidēti vai individuāli)

Ārvalstu EZ kontrolētas filiāles (individuālas)

Nozīmīgas

Mazāk nozīmīgas

Finanšu saistības turētas tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti turēti tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsās pozīcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās finanšu saistības turētas tirdzniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības neatvasinātas finanšu saistības, kas novērtētas pēc iegādes izmaksu metodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri