ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 26. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1262 (2019. gada 25. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1263 (2019. gada 18. jūlijs) par to, lai emitētu piemiņas monētu ar kopīgu dizainparaugu, atzīmējot Erasmus programmas 35. gadskārtu

5

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/1264 (2019. gada 23. jūlijs) par ES misijas spēku komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2019)

6

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR) (ECB/2019/19)

8

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1262

(2019. gada 25. jūlijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141, lai atjauninātu sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2) izveido sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai (“Savienības saraksts”), un kuru pienākas pēc vajadzības atjaunināt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 2. punktu.

(2)

Pamatodamās uz pieejamajiem pierādījumiem un riska novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 5. panta 1. punktu, Komisija ir secinājusi, ka visi minētās regulas 4. panta 3. punkta kritēriji ir izpildīti attiecībā uz šādām invazīvajām svešzemju sugām: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

Komisija ir secinājusi, ka visu šo invazīvo svešzemju sugu gadījumā ir pienācīgi ņemti vērā visi Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 6. punktā nosauktie elementi.

(4)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pieņemšanas ir atjaunināti dažu Savienības sarakstā minēto sugu zinātniskie nosaukumi. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pieņemšanas ir atjaunināti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (3) noteiktie KN kodi. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Invazīvo svešzemju sugu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 13. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1141, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai (OV L 189, 14.7.2016., 4. lpp.).

(3)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pielikumu groza šādi:

1)

tabulā, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, iekļauj šādas sugas (alfabētiskā secībā):

Suga

(i)

KN kods (dzīvi īpatņi)

(ii)

KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

(iii)

Saistīto preču kategorijas

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (sēklas)”

 

2)

tabulā, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, “Orconectes limosus Rafinesque, 1817” aizstāj ar “Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)”;

3)

tabulā, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, “Orconectes virilis Hagen, 1870” aizstāj ar “Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)”;

4)

tabulā, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, “Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis” aizstāj ar “Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)”;

5)

tabulā, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, Eichhornia crassipes (Martius) Solms KN kodu (daļas, kas spēj vairoties) “ex 1209 30 00” aizstāj ar KN kodu “ex 1209 99 99”;

6)

piezīmēs par tabulas iv) slejas 2. punktu “0301 93 00: karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)” aizstāj ar “0301 93 00: karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)”;

7)

piezīmēs par tabulas iv) slejas 6. punktu “1211 90 86: citi augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī” aizstāj ar “ex 1211 90 86: svaigas sēklas, nesagrieztas, nesagrūstas un nesaberztas pulverī”;

8)

piezīmēs par tabulas iv) sleju pievieno šādu punktu:

“(13)

ex 1213: siens”.

LĒMUMI

26.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/5


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1263

(2019. gada 18. jūlijs)

par to, lai emitētu piemiņas monētu ar kopīgu dizainparaugu, atzīmējot Erasmus programmas 35. gadskārtu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 651/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par euro monētu emisiju (1) 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Padomes Regulas (ES) Nr. 729/2014 (2) 9. pantu, visu to dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, kopīgi emitētajās piemiņas monētās jāattēlo tikai tādi elementi, kuriem ir ļoti svarīga nozīme Eiropas mērogā, un to dizainparaugs nedrīkst skart minēto dalībvalstu iespējamās konstitucionālās prasības.

(2)

Ekonomikas un finanšu komiteja, pamatojoties uz Euro monētu apakškomitejas priekšlikumu, 2019. gada 2. jūlijā apstiprināja principu par kopīgas piemiņas monētas emisiju 2022. gadā, lai atzīmētu Erasmus programmas 35. gadskārtu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 651/2012 4. panta 3. punktu lēmums par to, vai emitēt piemiņas monētas ar kopīgu dizainparaugu, kuras emitē visas dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, ir jāpieņem Padomei,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināta kopīga dizainparauga piemiņas monētas kopīga emisija 2022. gadā, ko veic visas dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, nolūkā atzīmēt Erasmus programmas 35. gadskārtu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 135. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 729/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (OV L 194, 2.7.2014., 1. lpp.).


26.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/6


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2019/1264

(2019. gada 23. jūlijs)

par ES misijas spēku komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2019)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/96/KĀDP (2010. gada 15. februāris) par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (1), un jo īpaši tā 5. pantu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Lēmuma 2010/96/KĀDP 5. panta 1. punktu, Padome pilnvaroja Politikas un drošības komiteju (PDK) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 38. pantu pieņemt atbilstīgus lēmumus par Eiropas Savienības militārās misijas, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (EUTM Somalia), politisko kontroli un stratēģisko vadību, tostarp pieņemt lēmumus, ar ko ieceļ amatā nākamos ES misijas komandierus.

(2)

Ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/971 (2) tika grozīta EUTM Somalia komandķēde.

(3)

PDK 2018. gada 11. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/992 (3), ar kuru par ES misijas EUTM Somalia spēku komandieri iecēla pulkvedi Matteo Giacomo SPREAFICO.

(4)

Itālija 2019. gada 23. maijā ierosināja par ES misijas EUTM Somalia spēku komandieri no 2019. gada 9. augusta iecelt brigādes ģenerāli Antonello DE SIO, kas nomainītu brigādes ģenerāli Matteo Giacomo SPREAFICO.

(5)

ES Militārā komiteja 2019. gada 4. jūnijā vienojās ieteikt PDK apstiprināt šo priekšlikumu.

(6)

Būtu jāpieņem lēmums par brigādes ģenerāļa Antonello DE SIO iecelšanu. Tādēļ Lēmums (KĀDP) 2018/992 būtu jāatceļ.

(7)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā. Tādēļ Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai tas nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo brigādes ģenerālis Antonello DE SIO no 2019. gada 9. augusta tiek iecelts par EUTM Somalia ES misijas spēku komandieri.

2. pants

Ar šo Lēmums (KĀDP) 2018/992 tiek atcelts no 2019. gada 9. augusta.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 23. jūlijā

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  OV L 44, 19.2.2010., 16. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2017/971 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz ES KDAP militāro misiju bez izpildes pilnvarām plānošanu un īstenošanu un ar ko groza Lēmumus 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā, 2013/34/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), un (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) (OV L 146, 9.6.2017., 133. lpp.).

(3)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/992 (2018. gada 11. jūlijs) par ES misijas spēku komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Somālijas bruņoto spēku apmācībā (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018) (OV L 177, 13.7.2018., 12. lpp.).


PAMATNOSTĀDNES

26.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/8


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2019/1265

(2019. gada 10. jūlijs)

par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR) (ECB/2019/19)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. un 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. un 14.3. pantu,

tā kā:

(1)

Etalona procentu likmes ir svarīgas finanšu tirgu darbībai un monetārās politikas transmisijai. Pirmkārt, finanšu tirgi lielā mērā izmanto šādas etalonlikmes kā atsauci finanšu līgumos, piemēram, hipotēkās, naudas tirgus līgumos, mainīgas procentu likmes vērtspapīros vai atvasinātos instrumentos. Otrkārt, šīs etalonlikmes ir daudzu finanšu instrumentu ikdienas vērtēšanas pamatā. Treškārt, monetārās politikas transmisija sākas ar izmaiņām naudas tirgu etalonlikmēs, reaģējot uz izmaiņām Eiropas Centrālās bankas (ECB) procentu likmēs. Stabilu un uzticamu etalonlikmju trūkums varētu izsaukt finanšu tirgus traucējumus ar iespējamu būtisku negatīvu ietekmi uz ECB monetārās politikas lēmumu transmisiju un Eurosistēmas spēju palīdzēt kompetentām iestādēm sekmīgi īstenot politiku attiecībā uz finanšu sistēmas stabilitāti, kas ir uzdevumi, kuri Eurosistēmai uzticēti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 2. un 5. punktu. Vienu no Savienībā plaši izmantotām etalonlikmēm – euro noguldījumu uz nakti indeksa vidējais lielumu (EONIA) – nevar atzīt par atbilstošu prasībām, kas ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 (1). Tāpēc pastāv risks, ka nākotnē šīs etalonlikmes izmantošana jaunos finanšu instrumentos vai līgumos var netikt atļauta. Lai Eurosistēma varētu pildīt iepriekš minētos uzdevumus, ir svarīgi, ka Eurosistēma euro zonai nodrošina euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR), kas varētu papildināt esošās etalonlikmes un kalpot par rezerves atsauces likmi EONIA izmantošanas pārtraukšanas gadījumā.

(2)

Lai veiktu savus uzdevumus, Eurosistēma izmanto naudas tirgus statistiskās informācijas mikrodatus, kas savākti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2). Minētajā regulā pārskatu sniedzējiem tiek prasīts ievērot noteiktas statistikas pārskatu sniegšanas prasības un tiek noteikti pienākumi NCB attiecībā uz statistiskās informācijas vākšanu un kvalitātes nodrošināšanu. Turklāt uz pārskatu sniedzējiem attiecas Eurosistēmas statistikas prasību neievērošanas regulējums. Nākamajā TARGET2 darbadienā pēc darījuma datuma statistisko informāciju sniedz kredītiestāžu kopums, ko ECB Padome identificējusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) 2. pantu.

(3)

Par euro īstermiņa procentu likmes noteikšanai nepieciešamās statistiskās informācijas vākšanu un kvalitātes apstrādi atbild ECB un NCB. ECB kā euro īstermiņa procentu likmes administrators un NCB, kurām ir pienākumi un uzdevumi attiecībā uz euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu, paļaujas uz to, ka pārskatu sniedzēji ievēro ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasību obligātos standartus attiecībā uz statistisko informāciju, ko vāc saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) un kas identificēta izmantošanai euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā.

(4)

Attiecībā uz statistiskās informācijas vākšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) minētās regulas 3. panta 3. punkts atļauj NCB nolemt nodot savus pienākumus ECB. Šī iemesla dēļ NCB, kas pieņem šādu lēmumu, neizmanto vietējo datu vākšanas platformu saskaņā ar šo pamatnostādni. Jo īpaši šāds NCB pieņemts lēmums neatbrīvo šo NCB no atbildības par iesniegto ievades statistiskās informācijas ticamību un integritāti, kā noteikts šajā pamatnostādnē, jo viens vai vairāki pārskatu sniedzēji joprojām ir tās dalībvalsts rezidenti. Eurosistēmas līmenī jāpieņem materiālie un procedūras noteikumi, kas reglamentē euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu.

(5)

Ir vajadzīga pamatnostādne, lai reglamentētu euro īstermiņa procentu likmi un noteiktu ECB atbildību par tās pārvaldību un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa pārraudzību. Pamatnostādnē jānosaka arī ECB un NCB uzdevumi un pienākumi attiecībā uz to ieguldījumu euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā un citās darbības procedūrās.

(6)

Skaidrs, stabils un visaptverošs tiesiskais regulējums attiecībā uz euro īstermiņa procentu likmes noteikšanu, pārvaldību un pārraudzību palielina euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa skaidrību un caurredzamību un palīdz aizsargāt no pārskatu sniedzējiem iegūtās statistiskās informācijas konfidencialitāti.

(7)

Tiek atzīts, ka centrālās bankas jau atbilst principiem, standartiem un procedūrām, kas nodrošina, ka tās var veikt savas darbības godprātīgi un neatkarīgi. Tomēr ir lietderīgi, ka šis tiesiskais regulējums pēc iespējas atbilst labākajai starptautiskajai praksei attiecībā uz finanšu etalonlikmju izstrādi un caurredzamību, jo īpaši IOSCO Finanšu etalonlikmju principiem (3) (turpmāk – “IOSCO principi”). Tādējādi, lai gan ne IOSCO principi, ne Regula (ES) 2016/1011 neattiecas uz centrālajām bankām, nosakot euro īstermiņa procentu likmi saskaņā ar šo pamatnostādni, ECB kā euro īstermiņa procentu likmes administrators centīsies attiecīgos un piemērotos gadījumos transponēt IOSCO principu mērķus. Piemērojamajiem pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem ar riskiem, kas saistīti ar euro īstermiņa procentu likmi un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu.

(8)

ECB būtu jānodrošina atbilstīga un caurredzama kontroles sistēma saskaņā ar starptautisko paraugpraksi, lai aizsargātu euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa integritāti un neatkarību un novērstu visus konstatētos vai iespējamos interešu konfliktus. Kontroles sistēma ietver atbilstību Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnei (ES) 2015/855 (ECB/2015/11) (4), kurā noteikti ētikas principi, kas jāievēro Eurosistēmas uzdevumu izpildē. Kontroles sistēma var balstīties arī uz ECB un NCB spēkā esošajām politikas nostādnēm un procedūrām, lai nodrošinātu, ka euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā tiek iesaistīti attiecīga kompetences līmeņa darbinieki un ka tie saņem atbilstīgu apmācību, kā arī to kompetence tiek izvērtēta.

(9)

Ņemot vērā to, cik ļoti liela nozīme ir informācijas tehnoloģijas (IT) pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai atbalstītu euro īstermiņa procentu likmes noteikšanu, ECB un NCB, kas izmanto vietējo datu vākšanas platformu, šos pakalpojumus sniedz atbilstoši pieejamības un IT pakalpojumu augsta līmeņa prasībām, kuras nosaka un uztur ECB,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Priekšmets

Šī pamatnostādne reglamentē euro īstermiņa procentu likmi un nosaka ECB atbildību par tās pārvaldību un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa pārraudzību. Pamatnostādne nosaka arī ECB un NCB uzdevumus un pienākumus attiecībā uz to ieguldījumu euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā un citās darbības procedūrās.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē piemēro šādas definīcijas:

1)

“NCB” ir nacionālā centrālā banka dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

2)

“euro īstermiņa procentu likme” ir procentu likme, kuru nosaka euro zonā esošo banku nenodrošinātas liela apjoma euro aizņemšanās uz nakti izmaksas;

3)

“euro īstermiņa procentu likmes sistēma” ir ECB piederoša un izstrādāta sistēma ievades statistiskās informācijas saņemšanai, ievades statistiskās informācijas apstiprināšanas veikšanai, ziņošanai par statistiskās informācijas kvalitāti un euro īstermiņa procentu likmes aprēķināšanai;

4)

“vietējā datu vākšanas platforma” ir tādas NCB sistēma ar vienu vai vairākiem pārskatu sniedzējiem, kas ir tās dalībvalsts rezidenti, kura nav nolēmusi savu pienākumu izpildi nodot ECB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), vai ECB sistēma, ko izmanto ievades datu vākšanai, ievades statistiskās informācijas apstiprināšanas veikšanai, ziņošanai par statistiskās informācijas kvalitāti un ievades statistiskās informācijas iesniegšanai euro īstermiņa procentu likmes sistēmai;

5)

“ievades statistiskā informācija” ir nenodrošinātā tirgus segmenta statistiskā informācija, kuru pārskatu sniedzēji sniedz NCB vai ECB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48);

6)

“datu kvalitātes apstrāde” ir tādu kvalitātes pārbaužu un analīžu veikšana attiecībā uz ievades statistisko informāciju, kas vajadzīgas, lai noteiktu euro īstermiņa procentu likmi, un kuru mērķis ir nodrošināt euro īstermiņa procentu likmes sistēmā iesniegto un saņemtās ievades statistiskās informācijas pilnīgumu, derīgumu, precizitāti, konsekvenci, pieejamību un savlaicīgumu;

7)

“atbilstīgs darījums” ir darījums, kas ievēro atbilstības kritērijus, kas noteikti kā daļa no euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijas, un kuru izmanto, lai aprēķinātu euro īstermiņa procentu likmi;

8)

“darījums” ir darījums, kas ir daļa no ievades statistiskās informācijas;

9)

TARGET2 darbadiena” ir TARGET2 darbadiena, kā definēts Lēmuma ECB/2007/7 (5) I pielikuma 1. pantā;

10)

“euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas process” ir process, ar kuru nosaka īstermiņa euro likmi un kurā ietvertas 4. panta 1. punktā uzskaitītās darbības;

11)

“euro īstermiņa procentu likmes metodoloģija” ir euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas metodoloģija, kuru nosaka ECB kā euro īstermiņa procentu likmes administrators;

12)

“lietotāju prasības” ir uzņēmējdarbības, tehniskās, operacionālās un pārejas spējas, ierobežojumi un iezīmes, kas jānodrošina attiecīgās NCB vai ECB IT sistēmām un ko var grupēt divās galvenajās kategorijās, t. i., funkcionālās prasības (lietotāju, juridiskās un regulatīvās) un nefunkcionālās prasības (arhitektūras, drošības, operacionālās un tehniskās);

13)

“sistēmas arhitektūra” ir euro īstermiņa procentu likmes vispārējās sistēmas arhitektūras apraksts attiecībā uz aparatūras un programmatūras komponentiem, to attiecībām, kā arī saskarnēm ar citām sistēmām;

14)

“pārskatu sniedzējs” ir pārskatu sniedzējs, ko ECB Padome ir identificējusi kā tādu un kas ir daļu no faktiskajiem pārskatu sniedzējiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) 2. pantu;

15)

“ieinteresētās personas” ir pārskatu sniedzēji un euro īstermiņa procentu likmes lietotāji;

16)

“savstarpēji nesaistīts” ir darījums starp divām darījuma pusēm, kas nav grupas iekšējais darījums un kas noslēgts atbilstoši noteikumiem, kurus neietekmē nevienas puses interešu konflikts (piemēram, interešu konflikti, kas izriet no tādām attiecībām kā darījums starp saistītiem uzņēmumiem);

17)

“Eurosistēmas ētikas regulējums” ir Pamatnostādnē (ES) 2015/855 (ECB/2015/11) izklāstītie principi;

18)

“interešu konflikts” ir situācija, kurā ECB vai NCB lēmējinstitūciju locekļiem vai darbiniekiem ir personīgas intereses, kas var ietekmēt vai šķietami ietekmēt to pienākumu neatkarīgu un objektīvu izpildi;

19)

“ārkārtas apstākļu procedūra” ir procedūra, kas īstenojama, lai nodrošinātu, ka euro īstermiņa procentu likmi var publicēt nepietiekamas ievades statistiskās informācijas gadījumā, ko var izraisīt faktori, kas cita starpā ietver tirgus spriedzi vai traucējumus, kritiskās infrastruktūras bojājumus vai citus būtiskus faktorus;

20)

“darbinieks” ir jebkura persona, kurai ir darba attiecības ar ECB vai NCB, izņemot personas, kurām uzticēti tikai tādi uzdevumi, kas nav saistīti ar Eurosistēmas uzdevumu izpildi;

21)

“lēmējinstitūciju locekļi” ir ECB vai NCB lēmējinstitūciju un citu iekšējo struktūru locekļi, kas nav darbinieki;

22)

“ECB Statistisko datu noliktava” ir ECB statistikas datu tiešsaistes piegādes pakalpojums;

23)

“Tirgus informācijas izplatīšanas platforma” ir atvērta sistēma, ko ECB izmanto, lai publicētu informāciju un datus, kas ir strukturēti un piemēroti automatizētai apstrādei;

24)

“būtiskas izmaiņas” ir pāreja uz euro īstermiņa procentu likmes metodoloģiju vai euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu, kas varētu ietekmēt ieinteresēto personu intereses;

25)

“statistikas prasību neievērošanas regulējums” ir Eurosistēmas statistikas prasību neievērošanas regulējums, kurā iekļauta Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (6), Padomes Regula (EK) Nr. 2532/98 (7), Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) (8) un Lēmums ECB/2010/10 (9);

26)

“EKS 2010” ir Eiropas kontu sistēma, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 (10);

27)

“pēcapstrādes procedūras” ir darbības, kas veiktas pēc euro īstermiņa procentu likmes publicēšanas un/vai atkārtotas publicēšanas, lai uzraudzītu ievades statistiskās informācijas precizitāti un pilnīgumu un sagatavotos darbībām, kas jāveic nākamajā TARGET2 darbadienā. Šādas darbības un procedūras neietver darbības, kas ietvertas euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā.

3. pants

Euro īstermiņa procentu likmi nosakošie pamatā esošie procenti

Euro īstermiņa procentu likmi nosaka euro zonā esošo banku nenodrošinātas liela apjoma euro aizņemšanās uz nakti izmaksas. Euro īstermiņa procentu likmi publicē par katru TARGET2 darbadienu, pamatojoties uz darījumiem, kas veikti un par kuriem norēķins veikts iepriekšējā TARGET2 darbadienā (pārskata datums “T”) ar termiņu T + 1, un kurus uzskata par izpildītiem savstarpēji nesaistīti un tādēļ tādiem, kas objektīvi atspoguļo tirgus cenas.

4. pants

ECB kā euro īstermiņa procentu likmes administratora uzdevumi un pienākumi

1.   ECB atbild par euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu, kas ietver šādas darbības:

a)

ievades statistiskās informācijas iesniegšanas un ievades statistiskās informācijas saņemšanas euro īstermiņa procentu likmes sistēmā kārtības ieviešana un uzturēšana;

b)

kvalitātes apstrāde, tostarp datu filtrēšana, datu papildināšana un atbilstīgo darījumu izvēle;

c)

euro īstermiņa procentu likmes aprēķināšana.

2.   ECB kā euro īstermiņa procentu likmes administratoram ir šādi uzdevumi un pienākumi:

a)

euro īstermiņa procentu likmi nosakošo pamatā esošo procentu un euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijas noteikšana;

b)

euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa īstenošana, tostarp nodrošinot, ka:

i)

euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas process darbojas efektīvi un uzticami;

ii)

jebkurš jautājums ECB kontrolē, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu un tā pienācīgu darbību, tiek atrisināts nekavējoties;

iii)

tiek publicēti izskatāmie jautājumi, politikas nostādnes un procedūras attiecībā uz euro īstermiņa procentu likmi un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu, ja tas nepieciešams saskaņā ar šo pamatnostādni;

iv)

euro īstermiņa procentu likmes sistēma, lietotāju prasības, kvalitātes apstrāde un sistēmas arhitektūra ir piemērotas, atbilstošas mērķim un pienācīgi un kārtīgi uzturētas;

v)

ECB vai NCB neizmanto ekspertu viedokļus attiecībā uz ievades statistikas informācijas izmantošanu, lai noteiktu euro īstermiņa likmi, izņemot saskaņā ar skaidrām pamatnostādnēm, kas noteiktas euro īstermiņa procentu likmju metodikā vai darbības procedūrās;

c)

euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa pārvaldība, tostarp kontroles sistēmas un iekšējās uzraudzības funkcijas pārvaldība, kas noteikta 8. un 9. pantā, kā arī 11. un 12. pantā noteikto sūdzību un revīzijas procedūru pārvaldība;

d)

euro īstermiņa procentu likmes publicēšana un – vajadzības gadījumā – saskaņā ar euro īstermiņa procentu likmes metodoloģiju, tās pārskatīšana un atkārtota publicēšana.

neierobežojot iepriekš minēto, ECB un, ciktāl tās piedalās euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā, NCB neatbild par to, kā ieinteresētās personas vai citas trešās personas izmanto euro īstermiņa procentu likmi vai paļaujas uz to jebkādā finanšu instrumentā, līgumā, darījumā vai jebkādā citā komercdarbībā vai lēmumā par ieguldījumiem.

3.   ECB euro īstermiņa procentu likmi savā interneta vietnē publicē līdz trim zīmēm aiz komata ne vēlāk kā plkst. 9.00 pēc Viduseiropas laika (11) katrā TARGET2 darbadienā, sākot ar 2019. gada 2. oktobri. Ja pēc publicēšanas tiek konstatēta viena vai vairākas kļūdas, kuru ietekme uz publicēto euro īstermiņa procentu likmi ir lielāka par bāzes punktu robežvērtību, kas noteikta euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijā, ECB pārskata un atkārtoti publicē euro īstermiņa procentu likmi tajā pašā dienā līdz plkst. 11.00 pēc Viduseiropas laika. Pēc tam euro īstermiņa procentu likme netiek mainīta. Euro īstermiņa procentu likmi publicē kopā ar saistīto informāciju, kas noteikta euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijā.

4.   ECB savā interneta vietnē publicē atrunu par atbildības ierobežojumu attiecībā uz to, kā ieinteresētās personas vai citas trešās personas izmanto euro īstermiņa procentu likmi vai paļaujas uz to jebkādā finanšu instrumentā, līgumā, darījumā vai jebkādā citā komercdarbībā vai lēmumā par ieguldījumiem. Atruna attiecas uz ECB un NCB, ciktāl tās piedalās euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā.

5.   Euro īstermiņa procentu likmi dara pieejamu arī, izmantojot Tirgus informācijas izplatīšanas platformu un ECB Statistisko datu noliktavu.

6.   Neskarot 1. punktu, atbildība par ievades statistiskās informācijas kvalitāti un integritāti un to savlaicīgu nosūtīšanu noteikta Regulā (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) un statistikas prasību neievērošanas regulējumā.

5. pants

ECB, vietējās datu vākšanas platformas operatoru NCB un NCB ar vienu vai vairākiem pārskatu sniedzējiem, kas ir to dalībvalsts rezidenti, uzdevumi un pienākumi

1.   ECB un vietējās datu vākšanas platformas operatoru NCB uzdevumi un pienākumi ir šādi:

a)

nodrošināt, ka ievades statistiskā informācija tiek iesniegta euro īstermiņa procentu likmes sistēmai līdz plkst. 7.00 pēc Viduseiropas laika katrā TARGET2 darbadienā;

b)

nodrošināt, ka ir pieejami darbinieki laikposmā, kas sākas ne vēlāk kā līdz plkst. 6.30 pēc Viduseiropas laika un ilgst līdz plkst. 11.00 pēc Viduseiropas laika, lai risinātu potenciālus jautājumus, kas varētu rasties saistībā ar datu vākšanas procesu un ievades statistiskās informācijas iesniegšanu euro īstermiņa procentu likmes sistēmai, kā arī lai veiktu kvalitātes apstrādi.

2.   ECB, vietējās datu vākšanas platformas operatores NCB un NCB ar vienu vai vairākiem pārskatu sniedzējiem, kas ir to dalībvalsts rezidenti, veic euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu un pēcapstrādes procedūras saskaņā ar 6. panta 3. punktā minētajām darbības procedūrām. Šajā nolūkā to ir pieejami darbinieki katru dienu laikposmā, kas sākas ne vēlāk kā līdz plkst. 7.00 pēc Viduseiropas laika un ilgst līdz plkst. 11.00 pēc Viduseiropas laika, lai sazinātos ar saviem pārskatu sniedzējiem un veiktu kvalitātes apstrādi.

3.   ECB un vietējās datu vākšanas platformas operatores NCB atbilst arī noteiktām augstas pieejamības un IT pakalpojumu līmeņa prasībām attiecībā uz vietējām datu vākšanas platformām. Šīs prasības ievieš un uztur ECB.

6. pants

Euro īstermiņa procentu likmes metodoloģija

1.   Euro īstermiņa procentu likmes metodoloģija ietver tās pieņemšanas pamatojumu, euro īstermiņa procentu likmi nosakošo pamatā esošo procentu definīciju, ievades statistiskās informācijas avotus, aprēķina metodi, kārtību, kādā publicē un atkārtoti publicē euro īstermiņa procentu likmi, caurredzamības politiku attiecībā uz kļūdu periodisku publicēšanu, ārkārtas situāciju procedūras piemērošanas nosacījumus un ārkārtas situāciju procentu likmes aprēķinu.

2.   Euro īstermiņa procentu likmes metodoloģiju un visas tajā veiktās izmaiņas publicē ECB interneta vietnē.

3.   Papildus euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijai ECB ievieš un uztur noteiktas darbības procedūras, kurās aprakstīti pasākumi, kas jāveic ECB un NCB, lai veiktu euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu, euro īstermiņa procentu likmes publicēšanu un atkārtotu publicēšanu, kā arī pēcapstrādes procedūras.

7. pants

Uzdevumu un pienākumu nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem

1.   Uzdevumus un pienākumus, kas noteikti 4. un 5. pantā, nenodod ārpakalpojumā trešām personām.

2.   ECB un NCB var nodot ārpakalpojumā pakalpojumu sniedzējai trešai personai tādu IT infrastruktūras vai citu pakalpojumu uzturēšanu un pilnveidošanu, kas ir palīgdarbība vai sagatavošanās darbība 4. un 5. pantā noteikto uzdevumu un pienākumu izpildei, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

attiecībā uz šādu trešo personu ir izveidota pastāvīga un efektīva pārraudzības sistēma;

b)

centrālā banka, kas uzdevumus un pienākumus nodod ārpakalpojumu sniedzējiem, saglabā juridisko atbildību un kontroli pār attiecīgajām darbībām saskaņā ar ārpakalpojumu līgumu;

c)

ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantā izklāstītie noteikumi par konfidenciālas statistiskās informācijas aizsardzību un izmantošanu;

d)

ECB Padome apstiprina rakstiskos līguma noteikumus par šādu uzdevumu nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem.

3.   ECB un katra NCB atbild par to, ka līgumslēdzēji ievēro ārpakalpojumu līgumus, un nodrošina, ka ECB un NCB par to tiek pienācīgi informētas.

8. pants

Kontroles sistēma

1.   Euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesam piemēro kontroles sistēmu.

2.   Papildus Eurosistēmas ētikas regulējumam un Eiropas Centrālās bankas augsta līmeņa amatpersonu ētikas kodeksam (12) kontroles sistēma ietver:

a)

darbības procedūras, kas norādītas 6. panta 3. punktā, lai nodrošinātu euro īstermiņa procentu likmes un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa integritāti un kvalitāti;

b)

pasākumus, kas nodrošina, ka 11. un 12. pantā noteiktās sūdzību un revīzijas procedūras ir efektīvas, lai pārvaldītu riskus, kas saistīti ar euro īstermiņa procentu likmi un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu.

3.   Attiecībā uz interešu konfliktiem, kas var rasties saistībā ar kāda lēmējinstitūciju locekļa vai darbinieka iesaistīšanos euro īstermiņa kursa noteikšanas procesā, ECB un NCB ievēro Eurosistēmas ētikas regulējumu vai attiecīgā gadījumā – Eiropas Centrālās bankas augsta līmeņa amatpersonu ētikas kodeksu.

4.   Attiecībā uz euro īstermiņa procentu likmes un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa integritāti un kvalitāti ECB nodrošina, ka 6. panta 3. punktā minētās darbības procedūras ietver euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijā aprakstītos pasākumus kvalitātes apstrādei, lai noteiktu, kuri darījumi ir atbilstīgi darījumi. Kvalitātes apstrāde euro īstermiņa procentu likmes sistēmā ietver turpmāk tekstā norādīto ievades statistiskās informācijas vairāku līmeņu kvalitātes kontroli:

a)

validācijas pārbaužu veikšana, lai nodrošinātu, ka euro īstermiņa procentu likmes sistēmai iesniegtās datnes atbilst prasītajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu darījumus ar trūkstošu un/vai iespējamu kļūdainu statistisko informāciju;

b)

mērķtiecīgu statistiskās informācijas kvalitātes pārbaužu veikšana saskaņā ar iepriekš noteiktiem algoritmiem, lai atklātu neiederīgus vai neparastus darījumus;

c)

apstiprinājuma lūgšanu par pārskatu sniedzēju veikto darījumu pareizību, lai noteiktu, kuri darījumi ir atbilstīgi darījumi.

5.   ECB papildina ievades statistisko informāciju euro īstermiņa procentu likmes sistēmā, izmantojot atsauces datus, kas apraksta atsevišķu vienību un to EKS 2010 institucionālo sektoru klasifikāciju.

9. pants

Iekšējā pārraudzība

1.   ECB izveido iekšējā Pārraudzības komiteju, lai pārskatītu, apstrīdētu un ziņotu par visiem euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa apskatiem, tostarp augstas pieejamības un IT pakalpojumu līmeņa prasībām un darbības procedūrām, kas minētas 5. panta 3. punktā un 6. panta 3. punktā. Pārraudzības komiteja darbojas kā ECB Valdes un ECB Padomes padomdevēja struktūra.

2.   Pārraudzības komitejas sastāvā ir pieci locekļi, no kuriem a) trīs locekļus, tostarp priekšsēdētāju, izvēlas, pamatojoties uz ECB ieteikumu, un b) divus locekļus izvēlas, pamatojoties uz vietējās datu vākšanas platformas operatoru NCB ieteikumu, abos gadījumos to darot pēc ECB Valdes priekšlikuma, kas apstiprināts ar ECB Padomes lēmumu. Attiecībā uz iepriekš b) apakšpunktā minētajiem komitejas locekļiem vietējās datu vākšanas platformas operatores NCB veic komitejas locekļu rotāciju ik pēc diviem gadiem. Priekšsēdētājs ir ECB Valdes loceklis. Pārraudzības komitejas locekļiem vajadzētu atbilst pienācīgai tehnisko prasmju, zināšanu un profesionālās pieredzes kombinācijai, kas saistīta gan ar etalona procentu likmju izstrādi, gan ar finanšu tirgu kopumā, lai tie varētu pildīt savus uzdevumus un pienākumus. Euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā iesaistītie darbinieki nav Pārraudzības komitejas locekļi, tomēr viņi var atbalstīt Pārraudzības komitejas darbu un apmeklēt Pārraudzības komitejas sanāksmes kā novērotāji.

3.   Pārraudzības komitejas sanāksmes notiek tad, kad priekšsēdētājs to uzskata par vajadzīgu vai piemērotu, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos. Pirms Pārraudzības komitejas pirmās sanāksmes ECB Padome apstiprina komitejas locekļu sarakstu un kritērijus komitejas locekļu turpmākai atlasei un aizstāšanai. Pārraudzības komitejas locekļiem jāiesniedz deklarācijas par visiem interešu konfliktiem gan tad, kad viņi tiek iecelti amatā, gan jebkurā tādā gadījumā, kurā viņiem zināms, ka viņi varētu būt interešu konflikta situācijā. Šos dokumentus, kā arī Pārraudzības komitejas katras sanāksmes kopsavilkumu publicē ECB interneta vietnē.

4.   Pārraudzības komiteju izveido viena mēneša laikā no dienas, kurā stājas spēkā šī pamatnostādne.

5.   Pārraudzības komitejai ir šādi pienākumi:

a)

periodiski pārskatīt euro īstermiņa procentu likmi nosakošo pamatā esošo procentu definīciju un euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas metodoloģiju;

b)

pienācīgi gūt informāciju par riskiem, kas saistīti ar euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu, veicot tādas darbības kā, piemēram, pasūtot ārējus pārskatus;

c)

pārraudzīt visas būtiskās izmaiņas euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijā, tostarp izvērtējot, vai tā turpina atbilstoši novērtēt pamatā esošos procentus, kā noteikts euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijā;

d)

pārskatīt ierosinātās un īstenotās būtiskās izmaiņas un ierosinātās politikas nostādnes un procedūras attiecībā uz euro īstermiņa procentu likmes izmantošanas iespējamo pārtraukšanu un lūgt ECB apspriesties ar ieinteresētajām personām pirms šādu būtisku izmaiņu ieviešanas vai šādu politikas nostādņu vai procedūru pieņemšanas saskaņā ar 14. pantu;

e)

izvērtēt papildu aizsardzības pasākumu nepieciešamību attiecībā uz jebkādiem interešu konfliktiem, kas pārsniedz 8. panta 3. punktā prasītos drošības pasākumus;

f)

ja nepieciešams, izskatīt sūdzības, kas iesniegtas saskaņā ar 11. pantu;

g)

sniegt ECB Valdei un ECB Padomei priekšlikumus par grozījumiem kontroles sistēmā;

h)

pārraudzīt euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa un kontroles sistēmas integritāti, veicot tādas darbības kā euro īstermiņa procentu likmes pārvaldības un darbības pārraudzīšana; iekšējo un ārējo revīziju rezultātu apsvēršana; saskaņā ar 12. pantu veiktajās revīzijās konstatēto korektīvo pasākumu īstenošanas pārraudzība; un euro īstermiņa procentu likmes metodoloģijas ievērošanas nodrošināšana;

i)

izmeklēt un sniegt ECB Valdei un ECB Padomei pārskatu par iespējamiem to pienākumu pārkāpumiem, kas izriet no augstas pieejamības un IT pakalpojumu līmeņa prasībām un darbības procedūrām, kas minētas 5. panta 3. punktā un 6. panta 3. punktā;

j)

vajadzības gadījumā ierosināt pasākumus, kas aizsargā euro īstermiņa procentu likmes integritāti, stabilitāti un precizitāti.

6.   Uz pārraudzības komitejas locekļiem attiecas Eurosistēmas ētikas regulējums un iekšējie noteikumi, ko attiecīgās NCB noteikušas, īstenojot minēto regulējumu.

7.   Kvorums ir trīs komitejas locekļi, klātienē vai ar videokonferences/telekonferences palīdzību, tostarp vismaz viens NCB pārstāvošs komitejas loceklis.

8.   Pārraudzības komitejas locekļi lēmumus pieņem, ievērojot vienprātības principu. Jebkādus ieteikumus ECB Valdei un ECB Padomei, kas radušies, komitejai veicot savus pienākumus saskaņā ar 5. punktu, iekļauj sanāksmju protokolos. Ja nav iespējams panākt vienprātību, sanāksmes protokolā norāda komitejas locekļu atšķirīgos viedokļus.

10. pants

Euro īstermiņa procentu likmes izmantošanas pārtraukšana

ECB pieņem skaidras rakstiskas politikas nostādnes un procedūras attiecībā uz euro īstermiņa procentu likmes iespējamo pārtraukšanu, ņemot vērā attiecīgo situāciju vai jebkādus citus apstākļus, kuru dēļ euro īstermiņa procentu likmi vairs nenosaka pamatā esošie procenti. Politikas nostādnes un procedūras publicē ECB interneta vietnē.

11. pants

Sūdzību procedūra

1.   Jebkura persona var iesniegt ECB rakstisku sūdzību par jebkuru euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa aspektu, ko tās pamatoti uzskata par tādu, kas būtiski ietekmējis to intereses. Sūdzību pa pastu iesniedz Eiropas Centrālajai bankai, 60640 Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

2.   ECB ir apņēmusies godprātīgi, konsekventi un savlaicīgi atbildēt uz visām pamatotām sūdzībām, kas iesniegtas saskaņā ar 1. punktu. Pieņemot lēmumu par to, vai izskatīt sūdzību, ECB ņem vērā tās nopietnību un nozīmīgumu, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta rakstiskajā sūdzībā, tostarp jebkādu papildu informāciju, kuru ECB var lūgt sūdzības iesniedzējam. Ja ECB to uzskata par nepieciešamu, ECB var lūgt sūdzību izskatīt Pārraudzības komitejai. Sūdzības sākotnējo novērtējumu un sūdzības izskatīšanu veic neatkarīgi no darbiniekiem, kuri saistīti ar sūdzības saturu. Lēmums izskatīt sūdzību vai šādas izskatīšanas iznākums nevar tikt uzskatīts par ECB apliecinājumu attiecībā uz publicētās procentu likmes pareizību.

3.   Ja sūdzība attiecas uz NCB uzdevumiem un pienākumiem saistībā ar to ieguldījumu euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesā saskaņā ar šo pamatnostādni, ECB sadarbojas ar NCB, lai atrisinātu sūdzības izskatīšanas gaitā radušos jautājumus. Šajā nolūkā ECB savlaicīgi informē NCB par sūdzību un lūdz NCB sniegt informāciju, kuru ECB uzskata par vajadzīgu sūdzības izskatīšanai.

4.   Ja NCB uzzina, ka iesniegta mutiska vai rakstiska sūdzība, tā lūdz personai, kura iesniegusi sūdzību, to nekavējoties rakstiski nosūtīt ECB. NCB sadarbojas sūdzības izskatīšanā, nodrošinot, ka savlaicīgas un godīgas atbildes uz ECB lūgumiem sniegt informāciju sniedz darbinieki, kuri ir neatkarīgi no darbiniekiem, kuri saistīti ar sūdzības saturu.

5.   ECB reģistrē un apstiprina, ka ir saņēmusi visas sūdzības, un informē sūdzības iesniedzēju par to, vai sūdzība tiks izskatīta. ECB glabā informāciju, kas attiecas uz sūdzību, tostarp sūdzības iesniedzēja iesniegto informāciju un pašas ECB informāciju, vismaz piecus gadus no sūdzības saņemšanas dienas. ECB rakstiski informē sūdzības iesniedzēju un visas ieinteresētās personas, uz kurām tieši attiecas sūdzība, par tās veiktās izskatīšanas rezultātiem.

6.   Šī panta 1.–4. punkts neierobežo nacionālos tiesību aktus vai noteikumus, kas var attiekties uz sūdzību un paziņojumiem par sūdzību.

12. pants

Revīzijas un revīzijas liecības

1.   Euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu pārbauda saskaņā ar attiecīgo revīzijas hartu, proti, ECB revīzijas hartu vai Eurosistēmas/ECBS un Vienotā uzraudzības mehānisma revīzijas hartu.

2.   ECB ieceļ ārēju revidentu, kas neatkarīgi izvērtē, vai regulējums, kuru ECB izmanto, lai pārvaldītu euro īstermiņa procentu likmi, atbilst IOSCO principiem. Ārējā revidenta ziņojumu publicē ECB interneta vietnē.

3.   ECB un NCB vismaz piecus gadus glabā visus dokumentus, statistisko informāciju, datu pārskatus, citu informāciju (tostarp informāciju par jebkādu darījumu neiekļaušanu), analīzi un sūdzības, kas attiecas uz euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesu, kā arī pārskatu sniedzēju identitāti.

13. pants

Atbilstības deklarācija

1.   Divpadsmit mēnešu laikā pēc euro īstermiņa procentu likmes pirmās publicēšanas dienas ECB publicē paziņojumu, kurā novērtēta regulējuma, kuru ECB izmanto, lai pārvaldītu euro īstermiņa procentu likmi, atbilstība IOSCO principiem (tālāk tekstā – “atbilstības deklarācija”).

2.   ECB un saskaņā ar 12. panta 2. punktu ieceltais ārējais revidents regulāri izvērtē atbilstības deklarāciju.

14. pants

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

1.   Pirms jebkādu būtisku izmaiņu īstenošanas vai politikas nostādņu vai procedūru pieņemšanas attiecībā uz euro īstermiņa procentu likmes izmantošanas iespējamo pārtraukšanu saskaņā ar 10. pantu un pēc Pārraudzības komitejas izvērtējuma sniegšanas saskaņā ar 9. panta 5. punkta d) apakšpunktu ECB apspriežas ar ieinteresētajām personām, ciktāl tas ir iespējams vai praktiski īstenojams.

2.   ECB publicē paziņojumu par apspriešanās procedūras uzsākšanu, un apspriešanās procedūru veic pienācīgu laiku pirms būtisko izmaiņu ieviešanas vai šādu politikas nostādņu vai procedūru pieņemšanas.

15. pants

Periodiska pārskatu sniegšana un pārskatīšana

1.   NCB, kurām ir viens vai vairāki pārskatu sniedzēji, kas ir to attiecīgās dalībvalsts rezidenti, sniedz pārskatu ECB 12 mēnešus pēc pamatnostādnes stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu sniedz pārskatu ECB par savu uzdevumu un pienākumu izpildi saskaņā ar šo pamatnostādni.

2.   ECB vismaz reizi gadā pārskata, vai euro īstermiņa procentu likmes pamatā esošā tirgus pārmaiņas prasa grozīt euro īstermiņa procentu likmi un euro īstermiņa procentu likmes metodoloģiju.

16. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB.

2.   NCB atbilst šīs pamatnostādnes prasībām vēlākais no 2019. gada 1. oktobra.

17. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 10. jūlijā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48) (OV L 359, 16.12.2014., 97. lpp.).

(3)  OICV-IOSCO Finanšu etalonlikmju principi, Galīgais ziņojums, 2013. gada jūlijs.

(4)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/855 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Eurosistēmas ētikas regulējuma principus un atceļ Pamatnostādni ECB/2002/6 par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus (ECB/2015/11) (OV L 135, 2.6.2015., 23. lpp.).

(5)  Lēmums ECB/2007/7 (2007. gada 24. jūlijs) par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (2007/60/EK) (OV L 237, 8.9.2007., 71. lpp.).

(6)  Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 2532/98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.).

(8)  Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 2157/1999 (1999. gada 23. septembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) (OV L 264, 12.10.1999., 21. lpp.).

(9)  Lēmums ECB/2010/10 (2010. gada 19. augusts) par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (OV L 226, 28.8.2010., 48. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(11)  Norādot Viduseiropas laiku, ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

(12)  Eiropas Centrālās bankas augsta līmeņa amatpersonu ētikas kodekss (OV C 89, 8.3.2019., 2. lpp.).