ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 187

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 12. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1187 (2019. gada 6. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības, un lai provizoriski piemērotu dažus nolīguma noteikumus

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1188 (2019. gada 14. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, izveidojot ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1189 (2019. gada 8. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1190 (2019. gada 11. jūlijs), ar ko attiecībā uz atvilkumiem no Spānijai 2019. gadam iedalītajām nozvejas kvotām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013

30

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1191 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 04 03 01 03 Darba ņēmēju pārvietošānās brīvība, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinācija un migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm, paredzēti pasākumi) ( 1 )

33

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1192 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 02 03 01 Iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbība un attīstība un budžeta pozīcija 02 03 04 Iekšējā tirgus pārvaldības instrumenti) ( 1 )

36

 

*

Padomes lēmums (ES) 2019/1193 (2019. gada 8. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (Budžeta pozīcija 33 02 03 01 Uzņēmējdarbības tiesības) ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1194 (2019. gada 5. jūlijs) par 4-terc-butilfenola (PTBP) identificēšanu par vielu, kas rada ļoti lielas bažas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1195 (2019. gada 10. jūlijs), ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju un pārstāvi ģenētiski modificēto sojas pupu, kokvilnas, eļļas rapša un kukurūzas laišanai tirgū groza Lēmumus 2008/730/EK, 2008/837/EK, 2009/184/EK, 2011/354/ES, Īstenošanas lēmumus 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 un (ES) 2017/2451 (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1196 (2019. gada 11. jūlijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes dalību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1187

(2019. gada 6. jūnijs)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības, un lai provizoriski piemērotu dažus nolīguma noteikumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 10. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (“Nolīgums”).

(2)

Sarunas tika sekmīgi noslēgtas, 2018. gada 24. maijā parafējot Nolīgumu.

(3)

Rīkojoties atsevišķi, dalībvalstis nevar pietiekami uzlabot informācijas apmaiņu tiesībaizsardzības jomā, lai saglabātu drošību Savienībā, ņemot vērā starptautiskās noziedzības būtību, kuru neaptur Savienības robežas. Iespēja visām dalībvalstīm un Šveices Konfederācijai nodrošināt savstarpēju piekļuvi valstu datubāzēm attiecībā uz DNS analīzes datnēm, pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem ir ļoti svarīga, lai veicinātu pārrobežu sadarbību tiesībaizsardzības jomā.

(4)

Īrijai ir saistošs Padomes Lēmums 2008/615/TI (1), Padomes Lēmums 2008/616/TI (2) un tā pielikums, un Padomes Pamatlēmums 2009/905/TI (3), un tāpēc tā piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(5)

Apvienotajai Karalistei ir saistošs Lēmums 2008/615/TI, Lēmums 2008/616/TI un tā pielikums, un Pamatlēmums 2009/905/TI, un tāpēc tā piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Nolīgums būtu jāparaksta, un tam pievienotā deklarācija būtu jāapstiprina. Daži Nolīguma noteikumi būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības, ņemot vērā minētā Nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta Nolīgumam pievienotā deklarācija.

3. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu.

4. pants

Saskaņā ar Nolīguma 8. panta 3. punktu Nolīguma 5. panta 1. un 2. punktu provizoriski piemēro no Nolīguma parakstīšanas dienas (4), kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 6. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. BIRCHALL


(1)  Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

(3)  Padomes Pamatlēmums 2009/905/TI (2009. gada 30. novembris) par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (OV L 322, 9.12.2009., 14. lpp.).

(4)  Nolīguma parakstīšanas dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/3


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

no otras puses,

abas kopā turpmāk “Līgumslēdzējas puses”,

VĒLOTIES uzlabot Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices Konfederācijas policijas un tiesu iestāžu sadarbību, neskarot normas, ar ko aizsargā personisko brīvību,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Līgumslēdzēju pušu pašreizējās attiecības, īpaši Nolīgums starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (1), liecina par ciešu sadarbību cīņā pret noziedzību,

UZSVEROT Līgumslēdzēju pušu kopēju ieinteresētību nodrošināt, lai Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices Konfederācijas policijas sadarbība būtu ātra, efektīva un saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību sistēmu pamatprincipiem un ievērotu individuālās tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kura parakstīta 1950. gada 4. novembrī Romā,

ATZĪSTOT, ka Padomes Pamatlēmumā 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (2) jau ir izklāstīti noteikumi, ar kuru palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices Konfederācijas tiesībaizsardzības iestādes var paātrināti un efektīvi veikt apmaiņu ar esošo informāciju un izlūkdatiem, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus vai vācot izlūkdatus par tiem,

ATZĪSTOT, ka starptautiskās sadarbības veicināšanai tiesībaizsardzības jomā ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu iespējams ātri un efektīvi apmainīties ar precīzu informāciju,

ATZĪSTOT, ka mērķis ir ieviest procedūras, lai veicinātu ātrus, efektīvus un lētus datu apmaiņas līdzekļus, un ka, lai varētu kopīgi lietot datus, uz minētajām procedūrām būtu jāattiecina pienākums atskaitīties un tajās būtu jāiekļauj atbilstīgas garantijas attiecībā uz datu precizitāti un drošību pārsūtīšanas un glabāšanas laikā, kā arī procedūras datu apmaiņas reģistrācijai un ierobežojumi apmaiņas ceļā iegūtās informācijas izmantošanai,

NORĀDOT, ka tādēļ šajā nolīgumā ir iekļauti noteikumi, kuru pamatā ir galvenie noteikumi Padomes Lēmumā 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (3), Padomes Lēmumā 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (4), un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI (2009. gada 30. novembris) par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (5), kuru mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu un saskaņā ar kuriem Eiropas Savienības dalībvalstis un Šveices Konfederācija piešķir cita citai tiesības piekļūt savām automatizētajām DNS analīzes datnēm, automatizētajām pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem,

NORĀDOT, ka attiecībā uz datiem, kas iegūti no valstu DNS analīzes datnēm un automatizētajām pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām, sistēmai “atbilst/neatbilst” būtu jādod iespēja informācijas meklētājai valstij otrajā posmā pieprasīt konkrētus saistītos personas datus no tās valsts, kura pārvalda attiecīgo datni, un vajadzības gadījumā pieprasīt papildu informāciju, izmantojot savstarpējās palīdzības procedūras, tostarp tās, kas pieņemtas, ievērojot Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI,

ŅEMOT VĒRĀ, ka minētie noteikumi ievērojami paātrinātu esošās procedūras, dodot Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šveices Konfederācijai iespēju noskaidrot, vai kādai citai valstij ir vajadzīgā informācija un, ja ir, tieši kurai valstij,

ŅEMOT VĒRĀ, ka pārrobežu datu salīdzināšana pavērs jaunas iespējas noziedzības apkarošanā un ka datu salīdzināšanā iegūtā informācija dos iespēju izmantot jaunus izmeklēšanas paņēmienus un tādējādi tai būs ļoti svarīga nozīme, palīdzot valstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šo noteikumu pamatā ir valstu datubāzu saslēgšana tīklā,

ŅEMOT VĒRĀ, ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, valstīm vajadzētu būt iespējai sniegt personas datus un citus datus, lai uzlabotu informācijas apmaiņu nolūkā novērst noziedzīgus nodarījumus un uzturēt sabiedrisko kārtību un drošību saistībā ar nozīmīgiem pārrobežu rakstura notikumiem,

ATZĪSTOT, ka papildus informācijas apmaiņas uzlabošanai ir nepieciešams reglamentēt citus ciešākas policijas iestāžu sadarbības veidus, jo īpaši kopīgas drošības operācijas (piemēram, kopīgas patruļas),

ŅEMOT VĒRĀ, ka sistēma “atbilst/neatbilst” nodrošina struktūru anonīmu profilu salīdzināšanai, kurā apmaiņa ar papildu personas datiem notiek tikai pēc atbilstīgu datu atrašanas, un minēto datu nodošanu un saņemšanu reglamentē valstu tiesību akti, tostarp noteikumi par tiesisko palīdzību; šāda struktūra nodrošina atbilstīgu sistēmu datu aizsardzībai, saprotot, ka, lai varētu nodot personas datus citai valstij, ir vajadzīgs pietiekams datu aizsardzības līmenis saņēmējā valstī,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Šveices Konfederācijai būtu jāsedz izmaksas, kas rodas tās iestādēm saistībā ar šā nolīguma piemērošanu,

ATZĪSTOT, ka tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditācija, kuri veic laboratoriju darbības, ir svarīgs solis pretim drošākai un efektīvākai tiesu ekspertīzes informācijas apmaiņai, tāpēc Šveices Konfederācijai būtu jāievēro konkrēti Padomes Pamatlēmuma 2009/905/TI noteikumi,

ŅEMOT VĒRĀ, ka personas datu apstrādei, ko, ievērojot šo nolīgumu, veic Šveices Konfederācijas iestādes, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu terorismu un pārrobežu noziedzību, būtu jāpiemēro personas datu aizsardzības standarts saskaņā ar Šveices Konfederācijas tiesību aktiem, kurš atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (6),

PAMATOJOTIES uz Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices Konfederācijas savstarpēju uzticēšanos savu tiesību sistēmu uzbūvei un darbībai,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Nolīgumu starp Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, kurš attiecas uz sadarbību Šveices pirkstu nospiedumu datu un DNS profilu informācijas sistēmu ietvarā (7), abām valstīm ir kopīga datubāze un informācijas apmaiņas sistēmas attiecīgi DNS un pirkstu nospiedumu datiem,

ATZĪSTOT, ka divpusējo un daudzpusējo nolīgumu noteikumus turpina piemērot visiem jautājumiem, uz kuriem neattiecas šis nolīgums,

IR NOLĒMUŠAS NOSLĒGT ŠO NOLĪGUMU.

1. pants

Priekšmets un mērķis

1.   Ievērojot šo nolīgumu, divpusējās attiecībās starp Šveices Konfederāciju un katru no dalībvalstīm piemēro 1.–24. pantu, 25. panta 1. punktu, 26.–32. pantu un 34. pantu Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību.

2.   Ievērojot šo nolīgumu, divpusējās attiecībās starp Šveices Konfederāciju un katru no dalībvalstīm piemēro 1.–19. pantu un 21. pantu Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumu, izņemot tā 4. nodaļas 1. punktu.

3.   Dalībvalstu divpusējās attiecībās ar Šveices Konfederāciju piemēro arī deklarācijas, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI un Padomes Lēmumu 2008/616/TI.

4.   Ievērojot šo nolīgumu, divpusējās attiecībās starp Šveices Konfederāciju un katru no dalībvalstīm piemēro 1.–5. pantu un 6. panta 1. punktu Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“Līgumslēdzējas puses” ir Eiropas Savienība un Šveices Konfederācija;

2)

“dalībvalsts” ir Eiropas Savienības dalībvalsts;

3)

“valsts” ir dalībvalsts vai Šveices Konfederācija.

3. pants

Vienāda piemērošana un interpretācija

1.   Lai nodrošinātu, ka 1. pantā minētie noteikumi tiek piemēroti un interpretēti pēc iespējas vienādi, Līgumslēdzējas puses pastāvīgi pārskata Eiropas Savienības Tiesas un Šveices Konfederācijas kompetento tiesu judikatūras attīstību attiecībā uz minētajiem noteikumiem. Šim nolūkam izveido mehānismu, lai nodrošinātu šādas tiesu judikatūras regulāru savstarpēju apmaiņu.

2.   Šveices Konfederācija var iesniegt lietas izklāstus vai rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā lietās, kurās dalībvalsts tiesa tai ir iesniegusi jautājumu, lai saņemtu prejudiciālu nolēmumu saistībā ar jebkura 1. pantā minētā noteikuma interpretāciju.

4. pants

Strīdu izšķiršana

Jebkuru strīdu starp Šveices Konfederāciju un kādu dalībvalsti attiecībā uz šā nolīguma vai jebkura no 1. pantā minētajiem noteikumiem un to grozījumu interpretāciju vai piemērošanu strīdā iesaistītā puse var nodot apspriešanai dalībvalstu un Šveices Konfederācijas valdību pārstāvju sanāksmē, lai strīdu ātri izšķirtu.

5. pants

Grozījumi

1.   Ja ir nepieciešams grozīt 1. pantā minētos noteikumus, Eiropas Savienība iespējami drīz informē Šveices Konfederāciju un apkopo tās iespējamās piezīmes.

2.   Eiropas Savienība Šveices Konfederācijai paziņo visus 1. pantā minēto noteikumu grozījumus, tiklīdz grozījums ir pieņemts.

Šveices Konfederācija neatkarīgi lemj par to, vai grozījuma saturu akceptēt un vai to īstenot savā iekšējā tiesību sistēmā. Par lēmumu Eiropas Savienībai paziņo trīs mēnešos no pirmajā daļā minētās paziņošanas dienas.

3.   Ja grozījuma saturs Šveices Konfederācijai var kļūt saistošs vienīgi pēc konstitucionālo prasību izpildes, Šveices Konfederācija tā paziņošanas brīdī par to informē Eiropas Savienību. Šveices Konfederācija nekavējoties un rakstiski informē Eiropas Savienību par visu konstitucionālo prasību izpildi. Gadījumā, ja nav nepieciešams referendums, paziņojumu sniedz tūlīt pēc referenduma ierosināšanas termiņa beigām. Ja referendums ir nepieciešams, Šveices Konfederācijas rīcībā paziņojuma sniegšanai ir ilgākais divi gadi no Eiropas Savienības paziņojuma brīža. No noteiktās dienas, kad grozījumam jāstājas spēkā attiecībā uz Šveices Konfederāciju, līdz brīdim, kad tā paziņo, ka konstitucionālās prasības ir izpildītas, Šveices Konfederācija, kur tas iespējams, provizoriski piemēro grozījuma saturu.

4.   Ja Šveices Konfederācija neakceptē grozījuma saturu, šā nolīguma darbību aptur. Sasauc Līgumslēdzēju pušu sanāksmi, lai izskatītu visas turpmākās iespējas, kā šis nolīgums var turpināt sekmīgi darboties, tostarp iespēju atzīt tiesību aktu līdzvērtību. Nolīguma darbības apturēšanu atceļ, tiklīdz Šveices Konfederācija paziņo par to, ka akceptē grozījuma saturu, vai ja Līgumslēdzējas puses nolemj atkal piemērot nolīgumu.

5.   Ja pēc sešu mēnešu apturēšanas perioda Līgumslēdzējas puses nav nolēmušas atkal piemērot nolīgumu, to beidz piemērot.

6.   Šā panta 4. un 5. punktu nepiemēro grozījumiem, kas attiecas uz Padomes Lēmuma 2008/615/TI 3., 4. vai 5. nodaļu vai Padomes Lēmuma 2008/616/TI 17. pantu, par ko Šveices Konfederācija, norādot iemeslus, paziņojusi Eiropas Savienībai, ka tā neakceptē grozījumu. Tādos gadījumos un neskarot šā nolīguma 10. pantu, attiecīgos noteikumus pirms to grozījumiem turpina piemērot divpusējās attiecībās starp Šveices Konfederāciju un katru no dalībvalstīm.

6. pants

Pārskatīšana

Līgumslēdzējas puses vienojas kopīgi pārskatīt šo nolīgumu vēlākais piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Pārskatīšanā īpaši pievēršas nolīguma praktiskajai īstenošanai, interpretācijai un pilnveidošanai, un tā ietver arī tādus jautājumus kā Eiropas Savienības attīstības sekas saistībā ar šā nolīguma priekšmetu.

7. pants

Saistība ar citiem instrumentiem

1.   Šveices Konfederācija var turpināt piemērot divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai režīmus, kas skar pārrobežu sadarbību ar dalībvalstīm un ir spēkā šā nolīguma noslēgšanas dienā, ciktāl tādu nolīgumu vai režīmu mērķi nav pretrunā šā nolīguma mērķiem. Šveices Konfederācija paziņo Eiropas Savienībai par visiem šādiem nolīgumiem vai režīmiem, ko turpinās piemērot.

2.   Šveices Konfederācija pēc šā nolīguma stāšanās spēkā var noslēgt vai nodrošināt, ka stājas spēkā turpmāki divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai režīmi par pārrobežu sadarbību ar dalībvalstīm, ciktāl tādos nolīgumos vai režīmos paredzēts paplašināt šā nolīguma mērķus vai pagarināt to īstenošanas termiņus. Šveices Konfederācija paziņo Eiropas Savienībai par visiem šādiem jauniem nolīgumiem vai režīmiem trīs mēnešos pēc to parakstīšanas vai – attiecībā uz nolīgumiem vai režīmiem, kas parakstīti pirms šā nolīguma stāšanās spēkā, – trijos mēnešos pēc to stāšanās spēkā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie nolīgumi un režīmi neietekmē attiecības ar dalībvalstīm, kuras nav to puses.

4.   Šis nolīgums neskar esošus nolīgumus par tiesisko palīdzību vai tiesas spriedumu savstarpēju atzīšanu.

8. pants

Paziņojumi, deklarācijas un stāšanās spēkā

1.   Līgumslēdzējas puses cita citai paziņo par to procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai izteiktu savu piekrišanu tam, ka šis nolīgums tām ir saistošs.

2.   Eiropas Savienība var izteikt piekrišanu tam, ka šis nolīgums tai ir saistošs, arī tad, ja lēmumi attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas tiek vai tikuši sniegti, ievērojot Padomes Lēmumu 2008/615/TI, vēl nav pieņemti attiecībā uz visām dalībvalstīm.

3.   Nolīguma 5. panta 1. un 2. punktu piemēro provizoriski no nolīguma parakstīšanas dienas.

4.   Attiecībā uz 1. pantā minēto noteikumu grozījumiem, kas pieņemti pēc šā nolīguma parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā, šā nolīguma 5. panta 2. punkta otrajā daļā minēto trīs mēnešu periodu skaita no dienas, kad šis nolīgums stājas spēkā.

5.   Veicot paziņošanu saskaņā ar 1. punktu vai vēlāk, ja tā noteikts, Šveices Konfederācija nāk klajā ar 1. panta 3. punktā minētajām deklarācijām.

6.   Šis nolīgums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saskaņā ar 1. punktu.

7.   Dalībvalstis un Šveices Konfederācija personas datus saskaņā ar šo nolīgumu sniedz tikai pēc tam, kad to valstu tiesību aktos, kuras ir iesaistītas datu sniegšanā, ir īstenoti Padomes Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļas noteikumi.

Lai pārliecinātos, vai tas ir veikts Šveices Konfederācijā, veic izvērtējuma inspekciju un izmēģinājuma darbību attiecībā uz Šveices Konfederāciju saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas Šveices Konfederācijai ir pieņemama, – līdzīgi tiem, kas veikti attiecībā uz dalībvalstīm, ievērojot Padomes Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 4. nodaļu.

Pamatojoties uz vispārēju izvērtējuma ziņojumu un pēc tiem pašiem pasākumiem, kādi attiecas uz datu automatizētas apmaiņas sākšanu dalībvalstīs, Padome nosaka dienu vai dienas, no kuras vai kurām dalībvalstis saskaņā ar šo nolīgumu var sniegt personas datus Šveices Konfederācijai.

8.   Šveices Konfederācija īsteno un piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680 noteikumus. Šveices Konfederācija paziņo Eiropas Komisijai galvenos noteikumus, kas pieņemti jomā, uz kuru attiecas minētā direktīva.

9.   Šveices Konfederācija īsteno un piemēro Padomes Pamatlēmuma 2009/905/TI 1. līdz 24. pantu, 25. panta 1. punktu, 26. līdz 32. pantu un 34. pantu. Šveices Konfederācija paziņo Eiropas Komisijai galvenos noteikumus, kas pieņemti jomā, uz kuru attiecas minētais Padomes pamatlēmums.

10.   Šveices Konfederācijas kompetentās iestādes nepiemēro Padomes Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļas noteikumus, pirms Šveices Konfederācija nav īstenojusi un piemērojusi šā panta 8. un 9. punktā minētos pasākumus.

9. pants

Jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai

Jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai starp minētajām jaunajām dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju rada tiesības un pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu.

10. pants

Izbeigšana

1.   Šā nolīguma darbību jebkurā brīdī var izbeigt viena no Līgumslēdzējām pusēm, deponējot izbeigšanas paziņojumu otrai Līgumslēdzējai pusei.

2.   Šā nolīguma darbības izbeigšana saskaņā ar 1. punktu stājas spēkā sešus mēnešus pēc izbeigšanas paziņojuma deponēšanas.

Sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(2)  OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.

(3)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.

(5)  OV L 322, 9.12.2009., 14. lpp.

(6)  OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.

(7)  Šveices oficiālais apkopojums AS/RO 2006 2031; Šveices klasificētais apkopojums SR/RS 0.360.514.1.


Līgumslēdzēju pušu deklarācija, parakstot nolīgumu

Eiropas Savienība un Šveices Konfederācija, Līgumslēdzējas puses Nolīgumam par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (turpmāk “Nolīgums”), deklarē:

DNS profilu, pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņai vajadzīgs, lai Šveices Konfederācija izveidotu divpusējas attiecības katrā no šīm kategorijām ar katru no dalībvalstīm.

Lai atvieglotu šo uzdevumu, Šveices Konfederācijai sniegs visu iespējamo dokumentāciju, īpašu programmatūru un noderīgu kontaktu sarakstu.

Šveices Konfederācija varēs iesaistīties neoficiālās partnerattiecībās ar dalībvalstīm, kas jau ir īstenojušas šādu apmaiņu, lai apmainītos ar gūto pieredzi un tādējādi saņemtu praktisku un tehnisku palīdzību. Šādu partnerattiecību praktiskus nosacījumus nosaka, attiecīgām valstīm tieši vienojoties.

Šveices Konfederācijas eksperti jebkurā brīdī var sazināties ar Padomes prezidentvalsti, Eiropas Komisiju vai atzītiem ekspertiem jomās, kurās viņi vēlas iegūt informāciju, skaidrojumu vai jebkādu citu palīdzību. Arī Komisija, gatavojot priekšlikumus vai paziņojumus, saistībā ar kuriem tā sazinās ar dalībvalstīm, var līdzīgā kārtā sazināties ar Šveices Konfederāciju.

Šveices Konfederācijas ekspertus var uzaicināt piedalīties sanāksmēs, kurās dalībvalstu eksperti apspriež tehniskus aspektus, kas tieši saistīti ar minēto Padomes lēmumu piemērošanu un pilnveidošanu.


REGULAS

12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1188

(2019. gada 14. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, izveidojot ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 27. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas standartu EN 13561 par ārējām žalūzijām un markīzēm vispirms pieņēma Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) 2004. gadā, un tas tika grozīts 2008. gadā. Standartā ietvertas četras ārējo žalūziju un markīžu ekspluatācijas īpašību klases, jo īpaši attiecībā uz šo izstrādājumu izturību pret vēja slodzi.

(2)

Standartā EN 13561 noteiktās klases neaptver visus pašlaik tirgū pieejamos izstrādājumus. Pašiem jaunākajiem izstrādājumiem ir lielāka izturība pret vēja slodzi nekā iepriekš. Izmantojot esošās klases, dažos gadījumos var rasties drošības problēmas saistībā ar izstrādājumu piestiprinājumu.

(3)

Tāpēc standartā EN 13561 iekļautajai klasifikācijai attiecībā uz izturību pret vēja slodzi jāpievieno vēl trīs ekspluatācijas īpašību klases. Arī jānošķir klašu izmantojums pēc standartā ietvertajām izstrādājumu apakšsaimēm, it īpaši attiecībā uz salokāmajām elkoņu markīzēm, ārējām žalūzijām, kurām audums pārbīdāms pa sānu vadsliedēm, un pergolas markīzēm.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 27. pantu ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz būtiskiem būvizstrādājumu raksturlielumiem var noteikt vai nu Komisija, vai kāda Eiropas standartizācijas iestāde, pamatojoties uz Komisijas izdotu pārskatītu mandātu. Ekspluatācijas īpašību papildu klases jānosaka pēc iespējas ātrāk, tāpēc jaunās klases būtu jānosaka Komisijai. Saskaņā ar minētās regulas 27. panta 2. punktu minētās klases jāizmanto saskaņotajos standartos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek izveidotas ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.


PIELIKUMS

1. tabula

Ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju, kurām audums pārbīdāms pa sānu vadsliedēm, un pergolas markīžu pretestību pret vēja slodzi

Klases

0

1

2

3

Nominālais vēja spiediens pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Drošs vēja spiediens pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Klases

4

5

6

Nominālais vēja spiediens pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Drošs vēja spiediens pS (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

2. tabula

Ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz režģveida elkoņu markīžu, grozāmo elkoņu markīžu, izbīdāmo elkoņu markīžu, vertikālo ruļļveida žalūziju, markizolešu, fasādes markīžu, jumta markīžu, ziemas dārza markīžu un pretinsektu tīklu izturību pret vēja slodzi

Klases

0

1

2

3

Nominālais vēja spiediens pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Drošs vēja spiediens pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


3. tabula

Ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz salokāmo elkoņu markīžu izturību pret vēja slodzi

Klases

0

1

2

Nominālais vēja spiediens pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Drošs vēja spiediens pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84


12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1189

(2019. gada 8. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (1) un jo īpaši tās 19. panta 6. punktu un 20. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad 2017. gada decembrī Brisbenā notikušajā plenārsēdē tika panākta pagaidu piekrišana, Kimberli procesa dalībnieki 2018. gada novembra plenārsēdē Briselē apstiprināja Gabonas Republikas iekļaušanu minētā procesa dalībnieku sarakstā.

(2)

Kimberli procesa vairāku dalībnieku kompetento iestāžu adreses, kas minētas II pielikumā, un dalībvalstu kompetento iestāžu adreses, kas minētas III pielikumā, ir jāatjaunina.

(3)

Pēc tam, kad Īrija iesniedza pieprasījumu par ES iestādes iecelšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2368/2002 19. pantu, Komisija apmeklēja Īrijas iecelto ES iestādi, lai pārbaudītu tās gatavību uzņemties Regulā (EK) Nr. 2368/2002 minētos pienākumus. Veiktie sagatavošanās darbi un Īrijas ieceltās ES iestādes paredzētās procedūras liecina, ka tā spēs uzticami, laikus, efektīvi un pienācīgi pildīt uzdevumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II, III un V nodaļā. Ir jāparedz reālistisks grafiks, lai Īrija varētu īstenot nepieciešamās izmaiņas.

(4)

Ņemot vērā Kimberli procesa dalībnieku 2018. gada novembrī Briseles plenārsēdē pieņemto administratīvo lēmumu “Tehnisko definīciju grozījumu kopsavilkums”, Kimberli procesa sertifikātos termins “izcelsmes valsts” būtu jāaizvieto ar terminu “ieguves valsts”.

(5)

Lai atspoguļotu termina “izcelsmes valsts” aizstāšanu ar terminu “ieguves valsts”, Eiropas Savienības sertifikāts, kas definēts Regulas (EK) Nr. 2368/2002 2. panta g) punktā, būtu attiecīgi jāgroza minētās regulas IV pielikums. Jāparedz reālistisks termiņš, lai Savienības kompetentās iestādes pielāgotos šīm izmaiņām, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams jauno sertifikātu pieejamības nodrošināšanai.

(6)

Tādēļ atbilstoši jāgroza Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II, III un IV pielikums.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2368/2002 22. pantā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2368/2002 groza šādi:

1)

II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

2)

III pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

3)

IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 1. panta 3. punktu piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Attiecībā uz Īriju III pielikumu piemēro no 2019. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietniece

Federica MOGHERINI


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp.


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas dalībnieku un to iecelto kompetento iestāžu saraksts, kas minēts 2., 3., 8., 9., 12., 17., 18., 19. un 20. pantā

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMĒNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRĀLIJA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADEŠA

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BALTKRIEVIJA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVĀNA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZĪLIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco ‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

KAMBODŽA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

KAMERŪNA

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

KANĀDA

Starptautiski jautājumi:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Vispārīgas informācijas pieprasījumi Kanādas Dabas resursu ministrijā:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRĀLĀFRIKAS REPUBLIKA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

ĶĪNAS Tautas Republika

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

Ķīnas Tautas Republikas HONKONGAS Īpašās Pārvaldes Apgabals

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO Demokrātiskā Republika

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

KONGO Republika

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

KOTDIVUĀRA

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

SVATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

EIROPAS SAVIENĪBA

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

GABONA

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GVINEJA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya / Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GAJĀNA

Geology and Mines Commission

P.O. Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIJA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONĒZIJA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAĒLA

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPĀNA

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KAZAHSTĀNA

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

KOREJAS Republika

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOSAS Tautas Demokrātiskā Republika

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBĀNA

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBĒRIJA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAIZIJA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURĪCIJA

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEKSIKA

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMĪBIJA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

JAUNZĒLANDE

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORVĒĢIJA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

Sarptautiski jautājumi:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Importa un eksporta iestāde:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SJERALEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPŪRA

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

DIENVIDĀFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

ŠRILANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

ŠVEICE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAIVĀNA, PENHU, KINMENA UN MACU, ATSEVIŠĶĀ MUITAS TERITORIJA

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZĀNIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O. BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

TAIZEME

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCIJA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Importa un eksporta iestāde:

Istanbul Gold Exchange / Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

VENECUĒLA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VJETNAMA

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABVE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts un to uzdevumi, kā minēts 2. un 19. pantā

BEĻĢIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Valsts federālās ekonomikas, MVU, pašnodarbināto un enerģētikas dienests, ekonomiskās analīzes un starptautiskās ekonomikas ģenerāldirektorāts)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tālr.: +32 (0)2 277 54 59

Fakss: +32 (0)2 277 54 61 vai +32 (0)2 277 98 70

E-pasts: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Beļģijā neapstrādātu dimantu importa un eksporta kontroli, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, un muitošanu veic vienīgi:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČEHIJA

Čehijā neapstrādātu dimantu importa un eksporta kontroli, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, un muitošanu veic vienīgi:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tālr.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobilais tālr.: (420-737) 213 793

Fakss: (420-2) 61 33 38 70

E-pasts: diamond@cs.mfcr.cz

Ieceltās muitas iestādes diennakts dežūras – Praha Ruzyně

Tālr.: +420 220113788 (no plkst. 7.30 līdz 15.30 no pirmdienas līdz piektdienai) Tālr.:

+420 220119678 (no plkst. 15.30 līdz 7.30 sestdienās, svētdienās un pārējā laikā)

VĀCIJA

Vācijā neapstrādātu dimantu ievešanas un izvešanas kontroli, kas noteikta ar Regulu (EK) Nr. 2368/2002, tostarp Savienības sertifikātu izsniegšanu, veic vienīgi šāda iestāde:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tālr.: +49 6781 56 27 0

Fakss: +49 6781 56 27 19

E-pasts: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Lai īstenotu šīs regulas 5. panta 3. punkta, 6., 9., 10. panta, 14. panta 3. punkta, 15. un 17. panta prasības, jo īpaši saistībā ar pienākumu ziņot Komisijai, Vācijas kompetentā iestāde ir šāda iestāde:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tālr.: +49 228 303-49874

Fakss: +49 228 303-99106

E-pasts: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

ĪRIJA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Tālr.: +353 1 678 2000

E-pasts: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGĀLE

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tālr.: +351 218 813 843/8

Fakss: +351 218 813 986

E-pasts: dsl@at.gov.pt

Portugālē neapstrādātu dimantu ievešanas un izvešanas kontroli, kas noteikta ar Regulu (EK) Nr. 2368/2002, tostarp ES sertifikātu izsniegšanu, veic vienīgi šāda iestāde:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tālr.: +351 210030080

Fakss: +351 210037777

E-pasta adrese: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

RUMĀNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Tālr.: (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fakss: (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

APVIENOTĀ KARALISTE

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tālr.: +44 207 008 6903/5797

E-pasts: KPUK@fco.gov.uk


III PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

2. pantā minētais Kopienas sertifikāts

Atbilstīgi izmaiņām, kas ieviestas ar Lisabonas līgumu, ar ko Eiropas Savienība aizstāja Eiropas Kopienu un ir tās pēctece, termins “ES sertifikāts” attiecas uz šīs regulas 2. panta g) punktā definēto Kopienas sertifikātu.

ES sertifikātam ir turpmāk aprakstītās pazīmes. Dalībvalstis nodrošina, ka to izdotie sertifikāti ir vienādi. Šajā nolūkā tās iesniedz Komisijai izsniedzamo sertifikātu paraugus.

Dalībvalstis atbild par ES sertifikātu iespiešanu. ES sertifikātus var iespiest tipogrāfijas, ko izvēlējusies dalībvalsts, kurā tās ir reģistrētas. Šādā gadījumā uz katra ES sertifikāta jābūt atsaucei par dalībvalsts doto rīkojumu. Uz katra ES sertifikāta jābūt norādei ar tipogrāfijas nosaukumu un adresi vai marķējumam, pēc kura tipogrāfiju var atpazīt. Tipogrāfijai jābūt augstas drošības banknošu tipogrāfijai. Tipogrāfijai jāsniedz piemērotas atsauksmes no valsts un komercklientiem.

Eiropas Komisija nodod oriģinālo ES sertifikātu paraugus ES iestāžu rīcībā.

Materiāli

Izmēri: A4 (210 mm × 297 mm)

Ar ūdenszīmēm un neredzamām (dzeltenām/zilām) UV šķiedrām

Neizturīgs pret šķīdinātājiem

Redzamība UV staru apgaismojumā (dokumenta pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā)

95 g/m2 papīrs

Iespiešana

Varavīksnes krāsas fons (neizturīgs pret šķīdinātājiem)

Varavīksnes efektam ir fons ar drošības elementiem, kas neparādās, izgatavojot fotokopiju

Lietotajai tipogrāfijas krāsai jābūt neizturīgai pret šķīdinātājiem, lai aizsargātu dokumentu pret mēģinājumiem lietot ķimikālijas, izdarot izmaiņas ierakstītajā tekstā, piemēram, ar balinātāju

Vienkrāsains fona tonējums (noturīgs un izturīgs pret gaismas iedarbību)

Jānodrošina, lai tiktu iespiesta otrā varavīksnes drukas kārta, lai aizsargātu sertifikātus pret saules gaismas iedarbību

UV staru apgaismojumā redzams ornaments (ES karoga zvaigznes)

Augstas drošības iespiešanai jālieto pareizais krāsas piesātinājums, lai UV zīme parastā apgaismojumā nebūtu redzama

ES karogs: iespiests ar zelta un Eiropas zilo krāsu

Maliņa dobspiedes tehnikā

Sataustāma dobspiedes krāsa ir viena no svarīgākajām dokumenta pazīmēm

Mikrodrukas rindiņa ar vārdiem “Kimberley Process Certificate”

Slēptais attēls: KP

Mikrodruka ar burtiem “KPCS”

Dokumenta maketā jāparedz pretpavairošanas (“medaljona”) elementi smalku krāsu līniju rakstā fona apdrukā

Numerācija

Katram ES sertifikātam jābūt vienreizējam sērijas numuram, kura priekšā ir kods: ES

Komisija piešķir sērijas numurus dalībvalstīm, kas vēlas izdot ES sertifikātus

Jābūt divu veidu vienādiem numuriem – redzamiem un neredzamiem:

pirmais = astoņu ciparu kārtas numurs, kas vienreiz iespiests uz visām dokumenta daļām melnā krāsā

Tipogrāfija pilnībā atbild par katra sertifikāta numerāciju

Tipogrāfijai jāuztur datu bāze par visiem numuriem

otrais = astoņu ciparu neredzami iespiests kārtas numurs (vienāds ar minēto), kas UV apgaismojumā izskatās fluorescējošs

Valoda

Angļu un vajadzības gadījumā attiecīgās dalībvalsts valoda(-as).

Izkārtojums un gala apstrāde

Obligātās pazīmes

Vienā vietā perforēta svītra, papīrs sagriezts atsevišķās A4 formāta lapās, viens perforējums 100 mm no labās malas

a)

kreisā puse

Image 3

b)

labā puse

Image 4

12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1190

(2019. gada 11. jūlijs),

ar ko attiecībā uz atvilkumiem no Spānijai 2019. gadam iedalītajām nozvejas kvotām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 105. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija 2013. gadā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013 (2), ar ko paredz 2013. gadā un turpmākajos gados izdarīt atvilkumus no konkrētām Spānijai iedalītām nozvejas kvotām 2009. gadā notikušās makreles nozvejas kvotas pārsniegšanas dēļ. Minētā regula nosaka atvilkumus no makreles kvotas ICES 8.c rajonā, ICES 9. un 10. apakšapgabalā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā un no Eiropas anšova kvotas ICES 8. apakšapgabalā.

(2)

Spānijas piekrastes flote ir lielā mērā atkarīga no makreles krājumiem, un šīs flotes rentabilitāte jau ir ļoti zema. Turklāt 2019. gada kvota ir par 20 % mazāka nekā 2018. gada kvota, un atvilkumi no makreles kvotas turpināsies līdz 2023. gadam. Ja tikai 2019. gadā tiks pieļauti mazāki atvilkumi no makreles kvotas, krājuma zvejas noslodze salīdzinājumā ar noslodzi, kas jau ir atļauta ar Padomes Regulu (ES) 2019/124 (3), nepalielināsies. Lai neradītu nelabvēlīgu sociālo un ekonomisko ietekmi uz attiecīgo zvejniecības sektoru un ar to saistīto apstrādes rūpniecību, atvilktajiem daudzumiem nevienā gadā nevajadzētu pārsniegt 33 % no attiecīgā gada makreles kvotas. Ja atvelkamais daudzums pārsniedz 33 % no attiecīgā gada makreles kvotas, Īstenošanas regula (ES) Nr. 185/2013 būtu jāgroza, lai ikgadējo atvilkumu samazinātu, attiecīgi pagarinot atvilkumu piemērošanas periodu.

(3)

Spānijas kvota makreles nozvejai ICES 8.c rajonā, ICES 9. un 10. apakšapgabalā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā 2019. gadam ir noteikta 24 597 tonnu apmērā, savukārt Īstenošanas regulā (ES) Nr. 185/2013 paredzētie atvilkumi minētajam gadam ir 9 240 tonnas, kas atbilst 38 % Spānijas kvotas. Tātad 2019. gadā atvelkamie apjomi būtu jāsamazina, lai tie atbilstu 33 % kvotas, bet starpība būtu jāpieskaita 2023. gadā atvelkamajiem apjomiem.

(4)

Spānija ir lūgusi no 2019. gada makreles kvotas izdarāmo atvilkumu no sākotnēji noteiktajām 5 544 tonnām samazināt līdz 4 421 tonnai. Starpība ir 0,1 % no kopējās KPN, tātad bioloģiskā ietekme uz krājumu ir minimāla, tomēr mazapjoma zvejniecībām šī starpība ir būtiska. Atvilkums, kas 2023. gadā izdarāms no tās pašas kvotas, no sākotnēji noteiktajām 269 tonnām palielinātos līdz 1 392 tonnām. No makreles un Eiropas anšova kvotām izdarāmo atvilkumu sākotnējā proporcija katru gadu mainītos, tomēr saglabātos visā 2019.–2023. gada periodā. 2023. gadā atvelkamie apjomi joprojām būtu mazāki par ik gadus atvelkamajiem apjomiem, kas noteikti 2016.–2022. gadam.

(5)

Lai gan apjomi, kas 2019. gadā atvelkami no makreles un Eiropas anšova kvotām, mainītos, joprojām būtu nodrošināts, ka minēto sugu zvejas iespējas 2019. gadā nav pārsniegtas. Tās būtu atbilstošas kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 185/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 185/2013 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 185/2013 (2013. gada 5. marts), ar ko paredz 2013. gadā un turpmākajos gados izdarīt atvilkumus no konkrētām Spānijai iedalītām nozvejas kvotām 2009. gadā notikušās makreles nozvejas kvotas pārsniegšanas dēļ (OV L 62, 6.3.2013., 1. lpp.)

(3)  Padomes Regula (ES) 2019/124 (2019. gada 30. janvāris), ar ko 2019. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 29, 31.1.2019., 1. lpp.)


PIELIKUMS

Krājums

Sākotnējā kvota (2009)

Pielāgotā kvota (2009)

Konstatētā nozveja (2009)

Kvotas un nozvejas starpība (pārzveja)

Atvilkums (2013)

Atvilkums (2014)

Atvilkums (2015)

Atvilkums (2016)

Atvilkums (2017)

Atvilkums (2018)

Atvilkums (2019)

Atvilkums (2020)

Atvilkums (2021)

Atvilkums (2022)

Atvilkums (2023)

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Eiropas anšova gadījumā gads nozīmē zvejas sezonu, kas sākas attiecīgajā gadā.


LĒMUMI

12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/33


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1191

(2019. gada 8. jūlijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 04 03 01 03 “Darba ņēmēju pārvietošānās brīvība, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinācija un migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm, paredzēti pasākumi”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 46. un 48. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Ievērojot EEZ līguma 98. pantu, EEZ Apvienotā komiteja cita starpā var lemt par EEZ līguma 31. protokola grozīšanu.

(3)

EEZ līguma 31. protokolā ietverti konkrēti noteikumi par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības.

(4)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību attiecībā uz Savienības darbībām, kuras finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, saistībā ar brīvu darbaspēka kustību, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanu un pasākumiem migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm.

(5)

Tādēļ, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2019. gada 1. janvāra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols.

(6)

Tādēļ Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz ierosināto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kurš pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 8. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A.-K. PEKONEN


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2019

(… gada …),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi turpināt sadarbību starp EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm Savienības darbībās, kuras finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, saistībā ar brīvu darbaspēka kustību, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanu un pasākumiem migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm.

(2)

Tādēļ, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2019. gada 1. janvāra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 5. panta 5. un 13. punktā vārdus “un 2018. finanšu gads” aizstāj ar vārdiem “, 2018. un 2019. finanšu gads”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(*1)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]


12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/36


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1192

(2019. gada 8. jūlijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 02 03 01 “Iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbība un attīstība” un budžeta pozīcija 02 03 04 “Iekšējā tirgus pārvaldības instrumenti”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja cita starpā var lemt par EEZ līguma 31. protokola grozīšanu.

(3)

EEZ līguma 31. protokolā ir ietverti noteikumi par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības.

(4)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību Savienības darbībās, ko finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, attiecībā uz iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbību un attīstību un iekšējā tirgus pārvaldības instrumentiem.

(5)

Tādēļ, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2019. gada 1. janvāra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols.

(6)

Tādēļ Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz ierosināto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 8. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A.-K. PEKONEN


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2019

(… gada …),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību Savienības darbībās, kuras finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, attiecībā uz iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbību un attīstību un iekšējā tirgus pārvaldības instrumentiem.

(2)

Tādēļ, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2019. gada 1. janvāra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 7. panta 12. un 14. punktā vārdus “un 2018. finanšu gads” aizstāj ar vārdiem “, 2018. un 2019. finanšu gads”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(*1)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]


12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/39


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1193

(2019. gada 8. jūlijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (Budžeta pozīcija 33 02 03 01 “Uzņēmējdarbības tiesības”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Ievērojot EEZ līguma 98. pantu, EEZ Apvienotā komiteja cita starpā var lemt par EEZ līguma 31. protokola grozīšanu.

(3)

EEZ līguma 31. protokolā ir ietverti noteikumi par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības.

(4)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību attiecībā uz Savienības darbībām, ko finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, attiecībā uz uzņēmējdarbības tiesībām.

(5)

Tādēļ, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2019. gada 1. janvāra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols.

(6)

Tādēļ Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz ierosināto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kurš pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 8. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A.-K. PEKONEN


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. …/2019

(… gada …),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību attiecībā uz Savienības darbībām, ko finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, attiecībā uz uzņēmējdarbības tiesībām.

(2)

Tādēļ, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2019. gada 1. janvāra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 7. panta 13. punktā frāzi “un 2018. finanšu gads” aizstāj ar frāzi “, 2018. un 2019. finanšu gads”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(*1)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]


12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1194

(2019. gada 5. jūlijs)

par 4-terc-butilfenola (PTBP) identificēšanu par vielu, kas rada ļoti lielas bažas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4987)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 59. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

2016. gada 30. augustā Vācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 3. punktu iesniedza Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) dokumentāciju, kas sagatavota saskaņā ar minētās regulas XV pielikumu (“XV pielikuma dokumentācija”), lai 4-terc-butilfenolu (PTBP) (EK Nr. 202-679-0, CAS Nr. 98-54-4) identificētu par vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar minētās regulas 57. panta f) punktu, jo tai piemīt endokrīni disruptīvas īpašības, par kurām ir pieejami zinātniski pamatoti pierādījumi, ka tās var būtiski ietekmēt vidi, tādējādi radot bažas, kuru līmenis ir ekvivalents citu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā minēto vielu radītajām bažām.

(2)

2016. gada 15. decembrī Aģentūras dalībvalstu komiteja (MSC) pieņēma atzinumu (2) par XV pielikuma dokumentāciju. Lai gan lielākā daļa MSC locekļu uzskatīja, ka PTBP būtu jāidentificē par vielu, kas rada ļoti lielas bažas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam, MSC nepanāca vienprātību šajā jautājumā. Divi locekļi izteica šaubas par galvenā zinātniskā pētījuma (3) uzticamību un uzskatīja, ka pieejamie pierādījumi neļauj secināt, ka bažu līmenis ir ekvivalents citu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā minēto vielu radītajam bažu līmenim. Trešais loceklis atbalstīja PTBP identificēšanu par vielu, kas rada ļoti lielas bažas, taču arī izteica šaubas par galvenā pētījuma uzticamību. Komisija nepiekrīt izteiktajām šaubām par galvenā zinātniskā pētījuma uzticamību.

(3)

2017. gada 17. janvārī atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 9. punktam Aģentūra nodeva MSC atzinumu Komisijai lēmuma pieņemšanai par PTBP identificēšanu, pamatojoties uz minētās regulas 57. panta f) punktu.

(4)

Komisija piekrīt MSC atzinumam, kurā pausta vienprātība par to, ka pastāv zinātniski pierādījumi par tādu nelabvēlīgu ietekmi uz zivīm, kas saistīta ar PTBP estrogēno iedarbības veidu un liecina, ka viela atbilst Pasaules Veselības organizācijas / Starptautiskās Ķimikāliju drošuma programmas (PVO/IPCS(4) sniegtajai endokrīnā disruptora definīcijai. Eksponētība PTBP rada nopietnu un neatgriezenisku nelabvēlīgu ietekmi uz zivju dzimumattīstību, proti, skarto zivju populāciju īpatņu pilnīgu un neatgriezenisku dzimuminversiju, kuras dēļ rodas populācijas, kurās ir tikai mātītes. Secinājumu, ka PTBP piemīt endokrīni disruptīvas īpašības, atbalstīja arī informācija par citām vielām (5), kas pieder pie tās pašas alkilfenolu ķīmiskās klases kā PTBP. Tāpēc Komisija secina, ka ir zinātniski pierādījumi par PTBP iespējamu nopietnu ietekmi uz vidi.

(5)

Komisija uzskata, ka nelabvēlīgā ietekme iedarbīguma ziņā ir līdzīga citu tādu vielu ietekmei, kas sakarā ar tām piemītošajām endokrīni disruptīvajām īpašībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi, ir identificētas par vielām, kas rada ļoti lielas bažas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam. Novērotā ietekme uz zivīm ir neatgriezeniska un var būt relevanta savvaļas dzīvnieku populācijām. Lielākā daļa MSC locekļu uzskatīja, ka, pamatojoties uz pieejamo informāciju, ir grūti noteikt tādu drošu ekspozīcijas līmeni, kurā varētu pienācīgi novērtēt riskus, taču tāds līmenis varētu pastāvēt. Komisija piekrīt šim novērtējumam. Komisija tāpēc uzskata, ka bažu līmenis par nelabvēlīgo ietekmi ir ekvivalents Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā minēto vielu radītajam bažu līmenim. Bažas vēl vairāk pastiprina fakts, ka galvenajā pētījumā nelabvēlīgā ietekme uz zivju dzimumattīstību tika novērota nelielas koncentrācijas apstākļos (zemākā novērojamas ietekmes koncentrācija: 1 μg/l).

(6)

PTBP atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam būtu jāidentificē par vielu, kas rada ļoti lielas bažas, jo tai piemīt endokrīni disruptīvas īpašības, kas var būtiski ietekmēt vidi, tādējādi radot bažas, kuru līmenis ir ekvivalents citu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā minēto vielu radītajām bažām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   4-terc-butilfenols (PTBP) (EK Nr. 202-679-0, CAS Nr. 98-54-4) ir identificēts par vielu, kas rada ļoti lielas bažas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktam, jo tai piemīt endokrīni disruptīvas īpašības, kas var būtiski ietekmēt vidi, tādējādi radot bažas, kuru līmenis ir ekvivalents citu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā minēto vielu radītajām bažām.

2.   Šā panta 1. punktā minēto vielu iekļauj Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktā minētajā kandidātvielu sarakstā, slejā “Iekļaušanas iemesls” pievienojot šādu norādi: “Endokrīni disruptīvas īpašības (57. panta f) punkts – vide)”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Eiropas Ķimikāliju aģentūrai.

Briselē, 2019. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie – UWM Olsztyn), 61. lpp.

(4)  Pasaules Veselības organizācija / Starptautiskā Ķimikāliju drošuma programma (PVO/IPCS), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors. WHO/PCS/EDC/02.2, publiski pieejams http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.

(5)  4-nonilfenols, sazarots un lineārs; 4-terc-oktilfenols (CAS Nr.: 140-66-1; EK Nr.: 205-426-2); 4-heptilfenols, sazarots un lineārs; 4-terc-pentilfenols (CAS Nr.: 80-46-6; EK Nr.: 201-280-9).


12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1195

(2019. gada 10. jūlijs),

ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju un pārstāvi ģenētiski modificēto sojas pupu, kokvilnas, eļļas rapša un kukurūzas laišanai tirgū groza Lēmumus 2008/730/EK, 2008/837/EK, 2009/184/EK, 2011/354/ES, Īstenošanas lēmumus 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 un (ES) 2017/2451

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5093)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 21. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Bayer CropScience AG, kas atrodas Vācijā, ir atļaujas turētājs, kam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 ir atļauts laist tirgū ģenētiski modificētu pārtiku un barību (sojas pupas, kokvilnu, eļļas rapsi un kukurūzu), uz ko attiecas Komisijas Lēmumi 2008/730/EK (2), 2008/837/EK (3), 2009/184/EK (4), 2011/354/ES (5), Komisijas Īstenošanas lēmumi 2012/81/ES (6), 2013/327/ES (7), (ES) 2015/690 (8), (ES) 2015/697 (9), (ES) 2015/699 (10) un (ES) 2016/1215 (11).

(2)

Uzņēmums Bayer CropScience N.V., kas atrodas Beļģijā, ir atļaujas turētājs ģenētiski modificētas pārtikas un barības (kokvilnas) laišanai tirgū un pārstāv uzņēmumu Bayer CropScience LP, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, attiecībā uz atļauju, kas dota saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1208 (12).

(3)

Uzņēmums Bayer CropScience N.V., kas atrodas Beļģijā, ir atļaujas turētājs ģenētiski modificētas pārtikas un barības (sojas pupu) laišanai tirgū un pārstāv uzņēmumu M.S. Technologies LLC, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, attiecībā uz atļauju, kas dota saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2451 (13).

(4)

Uzņēmums Bayer CropScience AG, Vācija, uzņēmums Bayer CropScience N.V., Beļģija un uzņēmums Bayer CropScience LP, Amerikas Savienotās Valstis 2018. gada 1. augusta vēstulē lūdza Komisiju šo uzņēmumu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar visām ģenētiski modificēto produktu atļaujām un izskatīšanā esošajiem pieteikumiem, nodot uzņēmumam BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs.

(5)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC2018. gada 19. oktobra vēstulē apstiprināja savu piekrišanu minētajai nodošanai un atļāva uzņēmumam BASF SE, kas atrodas Vācijā, būt par tā pārstāvi Eiropas Savienībā.

(6)

Uzņēmums M.S. Technologies LLC2018. gada 11. oktobrī rakstveidā apstiprināja, ka piekrīt pārstāvja maiņai.

(7)

Lēmumu 2008/730/EK, 2008/837/EK, 2009/184/EK un 2011/354/ES pielikumos ir iekļautas saites uz American Oil Chemists' Society tīmekļa vietnēm, kurās ir pieejami noteikšanas metodes atsauces materiāli, kas ir saistīti ar uzņēmumu Bayer, tādēļ šīs saites būtu attiecīgi jāpielāgo.

(8)

Ierosinātie atļaujas piešķiršanas lēmumu grozījumi ir tikai administratīvi un neparedz veikt attiecīgo produktu no jaunu novērtējumu. Tas pats attiecas uz attiecīgo atļaujas piešķiršanas lēmumu adresātiem, kuri arī būtu attiecīgi jāpielāgo.

(9)

Pieprasīto izmaiņu īstenošanai nepieciešams grozīt lēmumus, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētus produktus, attiecībā uz kuriem atļaujas turētāji ir uzņēmums Bayer CropScience AG un uzņēmums Bayer CropScience N.V.. Konkrētāk, būtu attiecīgi jāgroza šādi lēmumi: Lēmums 2008/730/EK, 2008/837/EK, 2009/184/EK, 2011/354/ES, Īstenošanas lēmums 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 un (ES) 2017/2451.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījums Lēmumā 2008/730/EK

Lēmumu 2008/730/EK groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”;

4)

pielikuma d) punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Atsauces materiāls: AOCS 0707-A un AOCS 0707-B pieejams American Oil Chemists Society tīmekļa vietnē https://www.aocs.org/crm.”

2. pants

Grozījums Lēmumā 2008/837/EK

Lēmumu 2008/837/EK groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”;

4)

pielikuma d) punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Atsauces materiāls: AOCS 0306-A un AOCS 0306-E pieejams American Oil Chemists Society tīmekļa vietnē https://www.aocs.org/crm.”

3. pants

Grozījums Lēmumā 2009/184/EK

Lēmumu 2009/184/EK groza šādi:

1)

lēmuma 7. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 9. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”;

4)

pielikuma d) punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Atsauces materiāls: AOCS 0208-A pieejams American Oil Chemists Society tīmekļa vietnē https://www.aocs.org/crm.”

4. pants

Grozījums Lēmumā 2011/354/ES

Lēmumu 2011/354/ES groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”;

4)

pielikuma d) punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Atsauces materiāls: AOCS 1108-A un 0306-E pieejams American Oil Chemists Society tīmekļa vietnē https://www.aocs.org/crm.”

5. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā 2012/81/ES

Īstenošanas lēmumu 2012/81/ES groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”

6. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā 2013/327/ES

Īstenošanas lēmumu 2013/327/ES groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”

7. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/690

Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/690 groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”

8. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/697

Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/697 groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”

9. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/699

Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/699 groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”

10. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/1215

Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1215 groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantā vārdus “Bayer CropScience AG” aizstāj ar vārdiem “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (ASV), ko pārstāv BASF SE (Vācija)”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”

11. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/1208

Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1208 groza šādi:

1)

lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir uzņēmums BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Amerikas Savienotās Valstis), ko pārstāv uzņēmums BASF SE (Vācija).”;

2)

lēmuma 8. pantā vārdus “Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgium” aizstāj ar vārdiem “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Atļaujas turētājs

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.”

12. pants

Grozījums Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/2451

Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2451 groza šādi:

1)

lēmuma 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Atļaujas turētāji

Atļaujas turētāji ir:

a)

uzņēmums BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Amerikas Savienotās Valstis), ko pārstāv uzņēmums BASF SE (Vācija);

un

b)

uzņēmums BASF SE (Vācija), kas pārstāv uzņēmumu M.S. Technologies, LLC (Amerikas Savienotās Valstis).”;

2)

lēmuma 9. pantā vārdus “Bayer CropScience N.V, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Beļģija” aizstāj ar “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)   Pieteikuma iesniedzēji un atļaujas turētāji

Nosaukums

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adrese

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija;

un

Nosaukums

:

BASF SE Vācija

Adrese

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija

Pārstāv uzņēmumu M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Amerikas Savienotās Valstis.”

13. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Vācija.

Briselē, 2019. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. septembra Lēmums 2008/730/EK, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur, sastāv vai ir ražoti no ģenētiski modificētas sojas A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (OV L 247, 16.9.2008., 50. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 29. oktobra Lēmums 2008/837/EK, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur, sastāv vai ir ražoti no ģenētiski modificētas kokvilnas LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (OV L 299, 8.11.2008., 36. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 10. marta Lēmums 2009/184/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kuri satur ģenētiski modificētu eļļas rapsi T45 (ACS-BNØØ8-2) vai ir ražoti no tā un kuri iegūti saistībā ar šā eļļas rapša tirdzniecību trešās valstīs pirms 2005. gada (OV L 68, 13.3.2009., 28. lpp.).

(5)  Komisijas 2011. gada 17. jūnija Lēmums 2011/354/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 160, 18.6.2011., 90. lpp.).

(6)  Komisijas 2012. gada 10. februāra Īstenošanas lēmums 2012/81/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kuri satur ģenētiski modificētas sojas pupas A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), sastāv vai ir ražoti no tām (OV L 40, 14.2.2012., 10. lpp.).

(7)  Komisijas 2013. gada 25. jūnija Īstenošanas lēmums 2013/327/ES, ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū pārtiku, kas satur ģenētiski modificēto eļļas rapsi Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3 vai sastāv no tā, vai pārtiku un barību, kas ražota no šiem ģenētiski modificētajiem organismiem (OV L 175, 27.6.2013., 57. lpp.).

(8)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2015/690, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 112, 30.4.2015., 35. lpp.).

(9)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2015/697, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū ģenētiski modificētu kukurūzu T25 (ACS-ZMØØ3-2) un atjaunina jau esošos kukurūzas T25 (ACS-ZMØØ3-2) produktus (OV L 112, 30.4.2015., 66. lpp.).

(10)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2015/699, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu T304-40 (BCS-GHØØ4-7), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 112, 30.4.2015., 77. lpp.).

(11)  Komisijas 2016. gada 22. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1215, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (OV L 199, 26.7.2016., 16. lpp.).

(12)  Komisijas 2017. gada 4. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1208, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), no tās sastāv vai no tās ir ražoti (OV L 173, 6.7.2017., 23. lpp.).

(13)  Komisijas 2017. gada 21. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2451, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj tirgū laist produktus, kas satur ģenētiski modificēto soju FG72 × A5547-127, no tās sastāv vai no tās ir ražoti (OV L 346, 28.12.2017., 20. lpp.).


12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/50


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2019/1196

(2019. gada 11. jūlijs)

par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes dalību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Protokolu Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 2019. gada 14. marta vēstuli, kas adresēta Padomes priekšsēdētājam, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”) paziņoja par savu nodomu piedalīties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1727 (1).

(2)

Tā kā attiecībā uz Apvienotās Karalistes dalību Regulā (ES) 2018/1727 nav minēti kādi konkrēti nosacījumi, nav nepieciešami pārejas pasākumi.

(3)

Tāpēc būtu jāapstiprina Apvienotās Karalistes dalība Regulā (ES) 2018/1727.

(4)

Regula (ES) 2018/1727 stājās spēkā 2018. gada 11. decembrī, un to piemēro no 2019. gada 12. decembra.

(5)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par savu nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai – gadījumā, ja tāds netiks noslēgts, – pēc diviem gadiem no minētā paziņojuma Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems minēto periodu pagarināt.

(6)

Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanās līgums”) tika saskaņots starp Savienību un Apvienotās Karalistes valdību 2018. gada novembrī, tomēr nepieciešamās iekšējās procedūras, lai tas stātos spēkā, vēl nav pabeigtas. Izstāšanās līguma ceturtajā daļā ir paredzēts pārejas periods, kas sākas līguma spēkā stāšanās dienā. Saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā Savienības tiesību aktus turpina piemērot Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā.

(7)

2019. gada 22. martā ar Eiropadomes Lēmumu (ES) 2019/476 (3), vienojoties ar Apvienoto Karalisti, LES 50. panta 3. punktā paredzētais laikposms tika pagarināts līdz 2019. gada 22. maijam gadījumā, ja Pārstāvju palāta būtu apstiprinājusi Izstāšanās līgumu līdz 2019. gada 29. martam, vai pretējā gadījumā – līdz 2019. gada 12. aprīlim. Pārstāvju palāta līdz 2019. gada 29. martam Izstāšanās līgumu neapstiprināja. 2019. gada 11. aprīlī ar Eiropadomes Lēmumu (ES) 2019/584 (4), vienojoties ar Apvienoto Karalisti, LES 50. panta 3. punktā paredzētais laikposms tika vēlreiz pagarināts līdz 2019. gada 31. oktobrim. Pēc Apvienotās Karalistes lūguma šo laikposmu var vēlreiz pagarināt ar vienprātīgu Eiropadomes lēmumu, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti. Turklāt Apvienotā Karaliste jebkurā laikā var atsaukt savu paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības.

(8)

Tāpēc Regula (ES) 2018/1727 tiks piemērota Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā tikai tad, ja 2019. gada 12. decembrī Apvienotā Karaliste būs dalībvalsts vai līdz minētajam datumam būs stājies spēkā Izstāšanās līgums.

(9)

Saskaņā ar Protokola Nr. 21 4. pantu šim lēmumam būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Tiek apstiprināta Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes dalība Regulā (ES) 2018/1727.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.).

(2)  OV C 144I, 25.4.2019., 1. lpp.

(3)  Eiropadomes 2019. gada 22. marta Lēmums (ES) 2019/476, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu (OV L 80 I, 22.3.2019., 1. lpp.).

(4)  Eiropadomes 2019. gada 11. aprīļa Lēmums (ES) 2019/584, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu (OV L 101, 11.4.2019., 1. lpp.).