ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 165

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 21. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1011 (2018. gada 13. decembris), ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565 attiecībā uz konkrētiem reģistrācijas nosacījumiem, lai veicinātu MVU izaugsmes tirgu izmantošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas nolūkā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1012 (2019. gada 12. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1013 (2019. gada 16. aprīlis) par Savienībā ievedamu noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1014 (2019. gada 12. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1015 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko attiecībā uz aminopiralīda, kaptāna, ciazofamīda, flutianila, krezoksīmmetila, lambda-cihalotrīna, mandipropamīda, piraklostrobīna, spiromezifēna, spirotetramāta, teflubenzurona un tetrakonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu ( 1 )

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1016 (2019. gada 20. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīsdesmit septītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

65

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1017 (2019. gada 14. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Olīvu padomes (SOP) Dalībnieku padomē attiecībā uz nosacījumiem par Gruzijas valdības pievienošanos 2015. gada Starptautiskajam nolīgumam par olīveļļu un galda olīvām

66

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1018 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

69

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2019/1019 (2019. gada 7. jūnijs) par ēku modernizāciju ( 1 )

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1011

(2018. gada 13. decembris),

ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565 attiecībā uz konkrētiem reģistrācijas nosacījumiem, lai veicinātu MVU izaugsmes tirgu izmantošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas nolūkā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu un 33. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Kapitāla tirgu savienības iniciatīvas mērķis ir panākt mazinātu atkarību no banku aizdevumiem un uz tirgu balstīta finansējuma avotu dažādošanu attiecībā uz visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un veicināt MVU obligāciju un akciju emisiju publiskos tirgos. Savienībā reģistrētas komercsabiedrības, kas vēlas piesaistīt kapitālu no tirdzniecības vietām, saskaras ar lielām vienreizējām un pastāvīgām izmaksām saistībā ar informācijas sniegšanu un atbilstības nodrošināšanu, kas pat var atturēt no atļaujas iegūšanas tirdzniecībai Savienības tirdzniecības vietās. Turklāt akcijas, ko Savienības tirdzniecības vietās emitējuši MVU, parasti cieš no zemākas pakāpes likviditātes un lielāka svārstīguma, kas palielina kapitāla cenu, šo finansējuma avotu padarot pārāk apgrūtinošu.

(2)

Ar Direktīvu 2014/65/ES tika izveidots jauns tirdzniecības vietu veids – MVU izaugsmes tirgi – kā daudzpusējo tirdzniecības sistēmu (DTS) apakšgrupa, lai palielinātu MVU iespējas piesaistīt kapitālu un veicinātu uz emitentiem, kas ir MVU, orientēto specializēto tirgu turpmāko attīstību. Direktīvā 2014/65/ES tiek arī aicināts: “Galvenā uzmanība būtu jāpievērš tam, kā turpmākajam regulējumam vajadzētu sekmēt un atbalstīt minētā tirgus izmantošanu, lai tas būtu pievilcīgs ieguldītājiem, samazināt administratīvo slogu un nodrošināt papildu stimulus MVU piekļūt kapitāla tirgiem ar izaugsmes tirgu starpniecību”.

(3)

Lai nodrošinātu MVU izaugsmes tirgu likviditāti un rentabilitāti, Direktīvas 2014/65/ES 33. panta 3. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka vismaz 50 % no emitentiem, kuru finanšu instrumentus ir atļauts tirgot MVU izaugsmes tirgos, ir MVU, kuri emitē pašu kapitāla vai parāda vērtspapīrus. Saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES MVU kapitāla vērtspapīru emitenti ir definēti kā uzņēmumi, kuru vidējais tirgus kapitalizācijas apmērs bija mazāks par 200 miljoniem EUR, balstoties uz iepriekšējo trīs kalendāro gadu cenas piedāvājumiem gada beigās. No otras puses, Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/565 (2) noteikts, ka MVU emitentam, kas nav kapitāla vērtspapīru emitents (kas emitē vienīgi parāda vērtspapīrus), būtu jāievēro vismaz divi no trim šādiem nosacījumiem: i) darbinieku skaits (mazāk nekā 250), ii) kopējā bilance (mazāk nekā 43 miljoni EUR) un iii) gada neto apgrozījums (mazāk nekā 50 miljoni EUR). Tika konstatēts, ka šī prasība emitentam, kas nav kapitāla vērtspapīru emitents, lai kvalificētos kā MVU, ir pārāk ierobežojoša, jo šādi emitenti mēdz būt lielāki nekā tradicionālie MVU. Tā rezultātā daudzi emitenti, kas nav kapitāla vērtspapīru emitenti, nevar kvalificēties kā MVU saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2017/565, lai gan tie joprojām ir salīdzinoši nelieli. Tā kā daudzas DTS, kuru specializācija ir MVU parāda emisijas vai kas atļauj gan obligāciju, gan akciju emisiju, nevar sasniegt 50 % tādu emitentu robežvērtību, kas kvalificējami kā MVU, tās nevar reģistrēties kā MVU izaugsmes tirgi. Savukārt, ja DTS operatori neizmanto MVU izaugsmes tirgu regulējumu, emitenti šajās DTS nevar gūt labumu no vieglākām regulatīvajām prasībām, kas paredzētas, lai veicinātu iekļaušanu biržas sarakstos un emisijas šādos MVU izaugsmes tirgos. Lai ļautu vairāk DTS reģistrēties kā MVU izaugsmes tirgiem, emitenta parāda vērtspapīru emisiju (izņemot aizdevumus) nominālā vērtība būtu jānosaka kā vienīgais kritērijs, lai MVU izaugsmes tirgu vajadzībām kā MVU kvalificētu emitentu, kurš emitē vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri. Komisija uzraudzīs, cik iedarbīga ir MVU emitenta, kas nav kapitāla vērtspapīru emitents, jaunā definīcija, kas ļauj DTS reģistrēties kā MVU izaugsmes tirgiem, un tās ietekmi uz tirgus attīstību un ieguldītāju uzticību.

(4)

Deleģētajā regulā (ES) 2017/565 ir norādīts, ka MVU izaugsmes tirgum nevajadzētu paredzēt noteikumus, kas emitentiem rada lielāku slogu nekā noteikumi, kurus emitentiem piemēro regulētajos tirgos. Tomēr Deleģētās regulas (ES) 2017/565 78. panta 2. punkta g) apakšpunktā paredzēta prasība emitentiem MVU izaugsmes tirgos publicēt pusgada finanšu ziņojumu. Emitentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru emitenti, kuru mērķis ir piesaistīt profesionālus klientus regulētos tirgos, no otras puses, nepiemēro to pašu pienākumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK (3). Pusgada finanšu ziņojumu sagatavošana ir izrādījusies par nesamērīgu pienākumu, kas noteikts MVU izaugsmes tirgus emitentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru emitenti. Tā kā daudzām DTS, kuras koncentrējas uz MVU, nav nepieciešams pusgada finanšu ziņojums emitentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru emitenti, šķiet, ka šāda Deleģētajā regulā (ES) 2017/565 noteiktā obligāta prasība tikai attur DTS dalībniekus reģistrēties kā MVU izaugsmes tirgiem. Tādēļ MVU izaugsmes tirgus operatoram vajadzētu būt iespējai izvēlēties, vai emitentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru emitenti, noteikt par pienākumu publicēt pusgada ziņojumus.

(5)

Ir novērtos, ka daži MVU izaugsmes tirgus emitenti publiskajā apgrozībā izvieto ierobežotu to emitēto akciju kapitālu, kas minēto akciju tirdzniecību padara riskantāku ieguldītājiem, un tas negatīvi ietekmē likviditāti. Tas savukārt darbojas kā stimula trūkums ieguldītājiem ieguldīt MVU izaugsmes tirgos kotētās akcijās. Lai nodrošinātu akciju likviditāti un palielinātu ieguldītāju uzticību, MVU izaugsmes tirgus operatoriem būtu jānosaka minimālais akciju apmērs laišanai apgrozībā tirdzniecībai (“brīvās apgrozības minimums”) kā nosacījums, lai pirmo reizi saņemtu tirdzniecības atļauju. MVU izaugsmes tirgus operatoriem tomēr vajadzētu būt iespējai noteikt atbilstīgu robežvērtību, balstoties uz konkrētiem tirgus apstākļiem, tostarp to, vai minētais apmērs būtu jāizsaka absolūtā vērtībā vai procentos no kopējā emitētā akciju kapitāla.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/565.

(7)

Vēsturiskajiem MVU izaugsmes tirgu operatoriem būtu jāpiešķir minimāls laikposms pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai tie pielāgotu savus reģistrācijas nosacījumus. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro trīs mēnešus pēc tās stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza šādi:

1)

regulas 77. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Emitentu, kas nevienā tirdzniecības vietā netirgo kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentus, Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 13. apakšpunkta vajadzībām uzskata par MVU, ja tā parāda vērtspapīru emisiju nominālā vērtība iepriekšējā kalendārā gada laikā visās tirdzniecības vietās Savienībā nepārsniedz 50 miljonus EUR.”;

2)

regulas 78. panta 2. punktu groza šādi:

a)

pievieno šādu j) apakšpunktu:

“j)

pieprasa emitentiem, kas pirmo reizi lūdz atļauju tirgot savas akcijas tās tirdzniecības vietā, piešķirt minimālo summu no to emitētajām akcijām, kas ir pieejamas tirdzniecībai DTS, saskaņā ar robežvērtību, kas jānosaka šīs DTS operatoram un ko izsaka vai nu kā absolūto vērtību, vai kā procentuālo daļu no kopējā emitētā akciju kapitāla.”;

b)

pievieno šādu daļu:

“DTS operators var atbrīvot emitentus, kuriem nav pašu kapitāla instrumentu, kurus tirgo DTS, no prasības publicēt pusgada finanšu ziņojumus, kas minēti šā punkta pirmās daļas g) apakšpunktā. Ja DTS operators izmanto tiesības saskaņā ar šīs daļas pirmo teikumu, kompetentā iestāde šā punkta pirmās daļas g) apakšpunkta nolūkos nepieprasa to, lai emitenti, kam nav pašu kapitāla instrumentu, kurus tirgo DTS, reizi pusgadā publicētu finanšu ziņojumus.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 11. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(2)  Komisijas 2016. gada 25. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp.), 77. panta 2. punkts.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).


21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1012

(2019. gada 12. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 62. panta 3. punktu un 64. panta 2. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm (OKR) inter alia ir izveidots oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanas tiesiskais regulējums attiecībā uz dzīvnieku un preču, ko Savienībā ieved no trešām valstīm, atbilstības pārbaudi Savienības tiesību aktiem, lai aizsargātu dzīvnieku, cilvēka un augu veselību, dzīvnieku labturību un – attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un augu aizsardzības līdzekļiem – arī vidi. Tā paredz, ka konkrētiem dzīvnieku un preču sūtījumiem oficiālās kontroles jāveic robežkontroles punktos, kur notiek pirmā atvešana uz Savienību. Šai nolūkā dalībvalstīm ir jānozīmē robežkontroles punkti.

(2)

Regula (ES) 2017/625 paredz, ka pirms robežkontroles punkta nozīmēšanas dalībvalstis par to paziņo Komisijai, lai Komisija var verificēt un, ja nepieciešams, veikt kontroles, kurās pārbauda, vai robežkontroles punkti atbilst minimālajām nozīmēšanas prasībām, kas tajā noteiktas. Ar Regulu (ES) 2017/625 Komisija tiek pilnvarota noteikt konkrētus sīki izstrādātus noteikumus par šīm minimālajām prasībām. Minētie sīki izstrādātie noteikumi ir noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1014 (2) (turpmāk kopā sauktas par “minimālajām prasībām”). Regulā (ES) 2017/625 paredzēts arī dalībvalstu pienākums robežkontroles punkta nozīmējumu atsaukt, ja robežkontroles punkts vairs neatbilst prasībām, kas izvirzītas nozīmēšanai attiecībā uz visām vai noteiktām dzīvnieku un preču kategorijām, attiecībā uz kurām robežkontroles punkts tika nozīmēts.

(3)

Taču, ja nozīmējums daļēji atsaukts tāpēc, ka tas attiecās uz konkrētu dzīvnieku kategoriju vai konkrētu preču kategoriju, vai uz visām dzīvnieku vai visām preču kategorijām – ja robežkontroles punkts bija nozīmēts attiecībā uz dzīvnieku un preču kategorijām –, tad vajadzētu būt tā, ka dalībvalstīm ir atļauts attiecībā uz tām dzīvnieku un preču kategorijām, attiecībā uz kurām nozīmējums ticis atsaukts, robežkontroles punktu nozīmēt atkārtoti, neprasot, lai tās Komisijai dotu iespēju pirms nozīmēšanas veikt kontroles, kurās pārbauda atbilstību minimālajām prasībām. Šādos gadījumos neatbilstības novēršanai nevajadzētu būt nepieciešamas darbības, kas būtu tāda paša apmēra kā tās, kuras vajadzīgas, lai robežkontroles punktu nozīmētu pirmo reizi. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstīm ir atļauts robežkontroles punktu nozīmēt atkārtoti attiecībā uz minētajām dzīvnieku vai preču kategorijām un saskaņā ar kuriem netiek prasīts, lai tās Komisijai dotu iespēju pirms nozīmēšanas veikt kontroles, kurās pārbauda atbilstību minimālajām prasībām.

(4)

Lai Komisija varētu veikt rūpīgu to pasākumu novērtējumu, ko dalībvalsts īstenojusi, lai novērstu neatbilstību, kuras dēļ nozīmējums tika daļēji atsaukts, dalībvalstīm šie pasākumi būtu jāpaziņo Komisijai. Atkārtoti nozīmējums būtu jāpiešķir tikai tad, ja Komisija uzskata, ka īstenotie pasākumi ir pietiekami, lai novērstu neatbilstību.

(5)

Atkāpe no Regulas (ES) 2017/625 noteikumiem par robežkontroles punktu nozīmēšanu būtu jāpiemēro tikai tad, ja atkārtota nozīmēšana notiek divu gadu laikā no dienas, kurā nozīmējums tika daļēji atsaukts. Ja atkārtota nozīmēšana notiek vēlāk nekā divus gadus no dienas, kurā notikusi daļēja atsaukšana, tad, lai novērtētu robežkontroles punktos notikušās izmaiņas, Komisijai būtu jāsaglabā iespēja veikt kontroles, kurās pārbauda, vai robežkontroles punkts atbilst minimālajām prasībām.

(6)

Noteiktos gadījumos Regula (ES) 2017/625 ļauj oficiālās kontroles veikt kontroles punktos, kas nav robežkontroles punkti, un tajā paredzēta prasība, ka minētajiem kontroles punktiem ir jāatbilst minimālajām prasībām, kā arī prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktu nozīmēšanai un nozīmējuma atsaukšanai. Tāpēc ir lietderīgi šīs regulas noteikumus par robežkontroles punktu atkārtotu nozīmēšanu piemērot arī kontroles punktiem.

(7)

Regulā (ES) 2017/625 ir noteikts, ka robežkontroles punktiem jāatrodas tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā. Taču, lai oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības varētu organizēt rezultatīvi un lai tās būtu rezultatīvas, būtu jānosaka noteikumi, ar ko nosaka īpašu ģeogrāfisko ierobežojumu gadījumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem robežkontroles punkti var atrasties citā attālumā no ievešanas vietas Savienībā, nevis tās tiešā tuvumā. Ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem būtu jābūt tādiem, kas izriet no ievešanas vietas dabiskajām īpašībām un apvidus, un attālumam no ievešanas vietas nebūtu jāpārsniedz attālums, kas noteikti nepieciešams, lai pārvarētu ģeogrāfisko ierobežojumu radītās grūtības. Turklāt minētajam attālumam kā tādam nevajadzētu radīt risku cilvēka, dzīvnieku un augu veselībai, dzīvnieku labturībai un videi. Īpašiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem būtu jāietver ierobežojumi, kas rada ievērojamus transporta ierobežojumus, piemēram, kalnu pārejas, kuru ceļi ir nepiemēroti dzīvnieku un preču pārvietošanai, vai ierobežojumi, kas izraisa ievērojamu to pārvietošanas kavēšanos.

(8)

Neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importa robežkontroles punkti bieži vien darbojas ģeogrāfiski ierobežotos apstākļos, kuru cēlonis ir garas piekrastes līnijas vai garas robežas ar dažām dalībvalstīm. Iepriekš minēto ģeogrāfisko ierobežojumu dēļ tie parasti darbojas tikai oficiālo kontroļu veikšanas laikā. Tādēļ attiecībā uz nozīmēšanu būtu jānosaka daži izņēmumi no Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punkta minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem. Tomēr, lai nodrošinātu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību rezultativitāti, robežkontroles punkta kompetentās iestādes mobilajai oficiālās kontroles grupai minēto kontroļu un darbību veikšanas laikā būtu jāizpilda īpaši nosacījumi. Konkrētāk, mobilajai oficiālās kontroles grupai būtu jāspēj nodrošināt pietiekami un pienācīgi kvalificētus darbiniekus un piekļuvi pie nepieciešamajām iekārtām oficiālo kontroļu vai citu oficiālo darbību laikā.

(9)

Noteikumi, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 62. panta 3. punktu, 64. panta 2. un 5. punktu, ir cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz atkāpēm vai izņēmumiem no noteiktām robežkontroles punktiem piemērojamām prasībām. Lai veicinātu minēto noteikumu – kas būtu jāpiemēro no tās pašas dienas – pareizu un visaptverošu piemērošanu, ir lietderīgi tos noteikt vienā tiesību aktā.

(10)

Regulā (ES) 2017/625 noteiktos īpašos Komisijai piešķirtos pilnvarojumus sāk piemērot no 2019. gada 14. decembra, tāpēc šī regula arī būtu jāpiemēro no tā paša datuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikti noteikumi, kas attiecas uz:

a)

robežkontroles punkta vai kontroles punkta, kas nav robežkontroles punkts, atkārtotu nozīmēšanu, ja nozīmējums ticis daļēji atsaukts;

b)

robežkontroles punktiem, kas īpašu ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ neatrodas tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā;

c)

robežkontroles punktu nozīmēšanu neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam, lai ņemtu vērā īpašus ģeogrāfiskos ierobežojumus.

2. pants

Robežkontroles punkta vai kontroles punkta, kas nav robežkontroles punkts, atkārtota nozīmēšana pēc daļējas tā nozīmējuma atsaukšanas

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/625 59. panta 3., 4. un 5. punkta, ja dalībvalsts, reaģējot uz neatbilstību minimālajām minētās regulas 64. panta 3. punkta prasībām vai Īstenošanas regulā (ES) 2019/1014 noteiktajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem par minimālajām prasībām, ir atsaukusi robežkontroles punkta vai kontroles punkta, kas nav minētās regulas 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais kontroles punkts, nozīmējumu attiecībā uz dažām dzīvnieku vai preču kategorijām, tad dalībvalsts minēto robežkontroles punktu vai minēto kontroles punktu var nozīmēt atkārtoti saskaņā ar šā panta 2. līdz 5. punktu.

2.   Dalībvalsts pirms 1. punktā minētās atkārtotās nozīmēšanas paziņo Komisijai par pasākumiem, ko tā īstenojusi, lai novērstu neatbilstību 1. punktā minētajām minimālajām prasībām.

3.   Komisija viena mēneša laikā, sākot no dienas, kurā paziņojums saņemts, novērtē, vai īstenotie pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu atbilstību minimālajām prasībām, un šajā pašā laikposmā informē dalībvalsti par novērtējuma rezultātu.

4.   Dalībvalsts atkārtotu nozīmēšanu veic tikai tad, ja Komisija saskaņā ar 3. punktu to informējusi, ka dalībvalsts īstenotie pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu atbilstību minimālajām prasībām.

5.   Atkārtoti nozīmēt saskaņā ar 4. punktu var tikai divu gadu laikā, sākot no dienas, kurā daļēji atsaukts 1. punktā minētais nozīmējums.

Pēc minēto divu gadu laikposma atkārtoti nozīmēt var tikai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 59. pantu.

3. pants

Robežkontroles punkti, kas ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ neatrodas tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/625 64. panta 1. punkta, robežkontroles punkti var neatrasties tiešā tuvumā ievešanas vietai Savienībā, ja

a)

tas nepieciešams īpašu ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ atbilstoši 2. punktam; un

b)

ir izpildīti 3. punktā noteiktie nosacījumi.

2.   Šā panta 1. punktā minētie ģeogrāfiskie ierobežojumi ir tādi, kuru dēļ oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības nav iespējams veikt rezultatīvi vai to rezultativitāte ir ierobežota.

Minētie ģeogrāfiskie ierobežojumi ir viens vai vairāki no turpmāk minētajiem:

a)

ievešanas vietas, kuru ģeogrāfiskie apstākļi būtiski ierobežo transportēšanas sistēmu;

b)

ievešanas vietas, ko noteiktos gada periodos atkārtoti skar plūdi;

c)

klinšu aptvertas jūras piestātnes;

d)

kalnu pāreju šķērsojoši robežceļi;

e)

dzīvnieku un preču pārvadāšana pa dzelzceļu, kā dēļ robežkontroles punktu nepieciešams novietot pirmajā apstāšanās stacijā; vai

f)

ievešanas vietas, kurās nav piemērotas zemes, uz kuras robežkontroles punktu un tam piederošos objektus varētu novietot tiešā to tuvumā.

3.   Ja dalībvalstis nolemj nozīmēt vienu vai vairākus 1. punktā minētos robežkontroles punktus, nozīmējumam piemēro šādus nosacījumus:

a)

robežkontroles punkta attālums no ievešanas vietas Savienībā ir samērīgs vajadzībai pārvarēt ģeogrāfiskos ierobežojumus, un tas nav lielāks par minēto vajadzīgo attālumu; un

b)

robežkontroles punkts un ievešanas vieta ir viena muitas dienesta kompetencē, lai sūtījumus no ievešanas vietas uz robežkontroles punktu varētu pārvietot, tiem nepiemērojot un neveicot muitas procedūru.

4.   Robežkontroles punkts atrodas pietiekami tālu no objektiem vai vietām, kurās tiek turēti vai audzēti dzīvnieki, augi, augu produkti vai citi priekšmeti, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir inficējušies ar pārnēsājamām slimībām vai kaitēkļiem.

4. pants

Izņēmumi, ko attiecina uz robežkontroles punktiem neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam

1.   Šā panta 2. punktā paredzēto izņēmumu piemēro robežkontroles punktiem, kas garu attiecīgās dalībvalsts piekrastes līniju vai robežu dēļ darbojas tikai neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu sūtījumu kontroles veikšanas laikā (“attiecīgie kontroles punkti”).

2.   Dalībvalstis attiecīgos robežkontroles punktus var nozīmēt un var tos atbrīvot no Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punkta a), c) un f) apakšpunktā minētajiem pienākumiem, ja vien ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

ir pasākumi, kas nevienā brīdī nepieļauj neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu sūtījumu nepamanītu ievešanu Savienībā;

b)

attiecīgajam robežkontroles punktam ir piekļuve pietiekamam skaitam pienācīgi kvalificētu darbinieku, kas veido kompetento iestāžu mobilās oficiālās kontroles grupu un kas attiecīgo robežkontroles punktu spēj sasniegt pirms sūtījumu ierašanās, lai veiktu neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu oficiālās kontroles;

c)

kompetentās iestādes mobilā oficiālā kontroles grupa nodrošina vai tai ir tūlītēja piekļuve:

i)

iekārtām, telpām un citiem kompleksiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punkta c) apakšpunktā; un

ii)

tehnoloģijai un IT iekārtām, kas minētas minētās regulas 64. panta 3. punkta f) apakšpunktā.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 10 lappusi).


21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1013

(2019. gada 16. aprīlis)

par Savienībā ievedamu noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 58. panta pirmās daļas b) punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/625 cita starpā iedibina tiesisko regulējumu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai, kuru nolūks ir pārbaudīt Savienībā no trešām valstīm ievedamu dzīvnieku un preču atbilstību Savienības tiesību aktiem, lai aizsargātu cilvēka, dzīvnieku un augu veselību, dzīvnieku labturību un – attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un augu aizsardzības līdzekļiem – arī vidi. Minētais regulējums ietver oficiālās kontroles, kuras veic dzīvniekiem un precēm, ko Savienībā ieved no trešām valstīm caur nozīmētajiem robežkontroles punktiem.

(2)

Regula (ES) 2017/625 pieprasa, ka operators, kas atbildīgs par noteiktiem sūtījumiem, kuri tiek ievesti Savienībā, pirms sūtījumu atvešanas par tiem iepriekš paziņo robežkontroles punktu kompetentajām iestādēm. Lai minētās iestādes varētu oficiālās kontroles veikt savlaicīgi un rezultatīvi, ir lietderīgi noteikt, ka minimālais termiņš iepriekšēja paziņojuma sniegšanai ir viena darbdiena pirms sūtījumu atvešanas.

(3)

Tomēr atsevišķos gadījumos ar transportu saistītu loģistikas ierobežojumu dēļ iepriekšēja paziņojuma sniegšanas termiņu – viena darbdiena pirms sūtījumu atvešanas – var nebūt iespējams ievērot. Tas var notikt, piemēram, ja sūtījums no nosūtīšanas vietas uz robežkontroles punktu tiek transportēts mazāk nekā 24 stundu laikā, un ja pirms sūtījuma iekraušanas nav pieejama informācija, kas vajadzīga, lai aizpildītu attiecīgās daļas vienotajā sanitārajā ievešanas dokumentā (VSID), kas nepieciešams iepriekšēja paziņojuma sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 3. punkta a) apakšpunktu. Būtu jāatļauj dalībvalstīm pieprasīt, ka šādos gadījumos iepriekšējs paziņojums tiek sniegts vismaz četras stundas pirms sūtījuma atvešanas, lai varētu nodrošināt savlaicīgu un rezultatīvu oficiālo kontroļu veikšanu arī šādos apstākļos.

(4)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1012 (2) paredz, ka dalībvalstis robežkontroles punktus, kurus paredzēts nozīmēt neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam, īpašu ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ atbrīvo no noteiktām minimālajām prasībām robežkontroles punktiem. Minētā regula paredz arī to, ka oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības robežkontroles punktā, kas nozīmēts attiecībā uz iepriekšminētajām precēm, var veikt mobila oficiālās kontroles grupa. Tāpēc, lai atvēlētu pietiekami daudz laika oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību organizēšanai šajos robežkontroles punktos, šajā regulā būtu jāparedz atkāpe no noteikumiem par minimālo laiku, kurā jāsniedz iepriekšējs paziņojums par sūtījumu atvešanu.

(5)

Regulu (ES) 2017/625 piemēro no 2019. gada 14. decembra, tāpēc arī šī regula būtu jāpiemēro no tā paša datuma.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Iepriekšēja paziņošana par sūtījumiem

1.   Par sūtījumu, kas ietilpst Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā minētajās dzīvnieku un preču kategorijās, atbildīgais operators iepriekšēju paziņojumu robežkontroles punkta, kur notiek pirmā atvešana uz Savienību, kompetentajai iestādei sniedz vismaz vienu darbdienu pirms sūtījuma paredzamās atvešanas.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja loģistikas ierobežojumi neļauj ievērot minētajā punktā noteikto termiņu, robežkontroles punktu kompetentās iestādes var piemērot iepriekšējas paziņošanas termiņu, kas ir vismaz četras stundas pirms sūtījuma paredzamās atvešanas.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, tādu robežkontroles punktu kompetentās iestādes, kuri saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/1012 4. pantu nozīmēti neapstrādātu apaļkoku un sazāģētu un šķeldotu kokmateriālu importam, var piemērot iepriekšējas paziņošanas termiņu, kas nepārsniedz piecas darbdienas pirms šādu sūtījumu paredzamās atvešanas.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) 2019/1012, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 4. lappusi).


21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1014

(2019. gada 12. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 60. panta 2. punktu un 64. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/625 cita starpā iedibina tiesisko regulējumu tādu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai, kuru nolūks ir pārbaudīt Savienībā no trešām valstīm ievedamu dzīvnieku un preču atbilstību Savienības lauksaimniecības un pārtikas aprites tiesību aktiem, lai tādējādi aizsargātu cilvēka, dzīvnieku un augu veselību, dzīvnieku labturību un – attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un augu aizsardzības līdzekļiem – arī vidi. Tā paredz, ka dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālās kontroles jāveic robežkontroles punktos, kur notiek pirmā atvešana uz Savienību. Šai nolūkā dalībvalstīm ir jānozīmē robežkontroles punkti.

(2)

Regulā (ES) 2017/625 ir noteiktas minimālās prasības, kas attiecībā uz robežkontroles punktiem jāizpilda, lai tos varētu nozīmēt. Tāpēc ir lietderīgi noteikt sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām attiecībā uz robežkontroles punktu infrastruktūru, aprīkojumu un dokumentāciju.

(3)

Lai aizsargātu cilvēka un dzīvnieku veselību, būtu jānosaka sīki izstrādāti papildu noteikumi par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, kas nozīmēti dzīvnieku kategorijai un noteiktām preču kategorijām, piemēram, dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, reproduktīvajiem produktiem, saliktajiem [kombinētajiem] produktiem un sienam un salmiem.

(4)

Noteiktos gadījumos, lai ņemtu vērā konkrētas izkraušanas prasības atsevišķiem sūtījumiem, kas nav sūtījumi konteineros, piemēram, zivsaimniecības produktu sūtījumiem vai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumiem, kuri sastāv, piemēram, no vilnas, un liela apjoma beztaras preču sūtījumiem, kas sastāv no lieliem tādu preču daudzumiem, kuras pārvadā bez iepakošanas, robežkontroles punkti būtu jāatbrīvo no prasības par to, ka izkraušanas zonai jābūt ar jumta segumu. Ņemot vērā, ka dzīvnieku izcelsmes beztaras šķidrumu sūtījumus un tādu beztaras šķidrumu sūtījumus, kas nav dzīvnieku izcelsmes šķidrumi, caur īpašām caurulēm no transportlīdzekļa izkrauj tieši cisternās, attiecībā uz robežkontroles punktiem nebūtu jānosaka prasība, ka tiem vajadzīgas zonas vai telpas šādu preču izkraušanai un pārbaudes telpas vai pārbaudes zonas, kurās veic oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības attiecībā uz beztaras šķidrumiem.

(5)

Lai novērstu šķērskontaminācijas risku, ir lietderīgi noteikt nošķiršanas prasības attiecībā uz izkraušanas, glabāšanas un pārbaudes iekārtām robežkontroles punktos, kas nozīmēti dzīvnieku izcelsmes produktiem, saliktajiem produktiem, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un reproduktīvajiem produktiem. Tomēr būtu jāparedz noteikumi, lai atkāptos no nošķiršanas prasībām gadījumos, kad robežkontroles punkts ir nozīmēts tikai iepakotām precēm, vai iepakotām un noteiktām neiepakotām precēm, ja robežkontroles punktā kompetento iestāžu veiktais riska novērtējums liecina, ka nav nekādu šķērskontaminācijas iespēju. Pēdējā gadījumā, lai iedarbīgi cīnītos ar šķērskontaminācijas riskiem, kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka sūtījumu apstrāde notiek, ievērojot arī nošķirtību laika ziņā, un ka sūtījumu ienākšanas starplaikā tiek veikta iekārtu tīrīšana un dezinfekcija.

(6)

Var būt tā, ka dzīvnieki un preces, ko ieved Savienībā un uz ko attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, ir neatbilstīgi Savienības tiesību aktiem, tāpēc, lai izvairītos no šķērskontaminācijas riska, ir lietderīgi paredzēt noteikumus, kuri noteiktas robežkontroles punktu iekārtas aizliegtu izmantot tādu dzīvnieku un preču sūtījumiem, kas paredzēti Savienības iekšējai tirdzniecībai, un atļautu tās izmantot tādu dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuri paredzēti eksportam vai tiek pārvietoti no viena punkta Savienības teritorijā uz citu punktu Savienības teritorijā pēc trešās valsts teritorijas šķērsošanas, ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes īsteno atbilstošus riska novēršanas pasākumus. Šādu pasākumu pamatā vajadzētu būt novērtējumam par to, vai attiecīgajām iekārtām pietiek jaudas šādas papildu darbības ietveršanai. Kompetentajām iestādēm būtu jāievieš attiecīga kārtība darbību veikšanai ar dzīvniekiem saskaņā ar Savienības noteikumiem par dzīvnieku labturību.

(7)

Lai veicinātu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību efektivitāti, būtu jānodrošina zināma elastība, ar konkrētiem nosacījumiem atļaujot komercuzņēmumu glabātavu izmantošanu, kā arī uzglabāšanu transportlīdzekļos, kuros sūtījums nogādāts robežkontroles punktā.

(8)

Lai veicinātu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību efektīvu organizāciju un izpildi, ir lietderīgi atļaut, ka robežkontroles punkti ir sadalīti vienā vai vairākos pārbaudes centros, kuros jākontrolē tās dzīvnieku un preču kategorijas, attiecībā uz kurām robežkontroles punkts ir nozīmēts. Šajā ziņā būtu jānosaka minimālās prasības pārbaudes centriem.

(9)

Komisijai robežkontroles punkta nozīmēšanas procesā būtu jānovērtē pārbaudes centru atbilstība Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punktā noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz robežkontroles punktiem un šīs regulas sīki izstrādātajiem noteikumiem par minimālajām prasībām. Tāpēc, paziņojot Komisijai par robežkontroles punkta nozīmēšanu, dalībvalstīm būtu jāiekļauj visa nepieciešamā informācija par pārbaudes centriem.

(10)

Lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi verificēta robežkontroles punktu un šajos punktos esošo pārbaudes centru atbilstība minimālajām prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punktā, un šajā regulā izklāstītajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem, dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par visām izmaiņām robežkontroles punkta vai tajā esošā pārbaudes centra infrastruktūrā vai ekspluatācijā, ja šādas izmaiņas rada nepieciešamību atjaunināt informāciju, kas Komisijai iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 59. panta 2. punktu. Tādēļ ir lietderīgi šajā regulā noteikt, ka dalībvalstīm ir attiecīgi jāinformē Komisija.

(11)

Regulas (ES) 2017/625 53. panta 2. punktā un 60. panta 1. punktā paredzēts, ka ikviena dalībvalsts internetā publicē atjauninātu tās teritorijā esošo robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstu, par katru robežkontroles punktu un kontroles punktu sniedzot noteiktu informāciju. Tāpēc ir lietderīgi šajā regulā noteikt robežkontroles punktu un kontroles punktu saraksta formātu un saīsinājumus, kas jāizmanto, lai norādītu tās dzīvnieku un preču kategorijas, attiecībā uz kurām robežkontroles punkti un kontroles punkti ir nozīmēti, un sniegtu konkrētu papildinformāciju, kas attiecas uz nozīmēšanas darbības jomu.

(12)

Caurskatāmības labad visi pārbaudes centri, ko izmanto robežkontroles punkta sastāvā, būtu jāiekļauj robežkontroles punktu sarakstā blakus attiecīgā robežkontroles punkta nosaukumam, norādot šajos pārbaudes centros kontrolēto dzīvnieku un preču kategorijas. Visas izmaiņas attiecībā uz pārbaudes centriem būtu precīzi jāatspoguļo sarakstā.

(13)

Noteikumi, kas Komisijai jānosaka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 60. panta 2. punktu un 64. panta 4. punktu, ir cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz prasībām, ko piemēro robežkontroles punktiem un kontroles punktiem, un tādēļ tie būtu jāpiemēro no tās pašas dienas. Lai atvieglotu minēto noteikumu pareizu un visaptverošu piemērošanu, ir lietderīgi tos iekļaut vienā tiesību aktā.

(14)

Komisijas Lēmums 2001/812/EK (2) nosaka minimālās [obligātās] prasības attiecībā uz robežkontroles punktiem, kas apstiprināti saskaņā ar Padomes Direktīvu 97/78/EK (3), attiecībā uz pārbaudes centriem, kā arī noteikumiem par to iekļaušanu sarakstā. Ar Komisijas Lēmumu 2009/821/EK (4) tika izveidots apstiprināto robežkontroles punktu saraksts. Komisijas Direktīva 98/22/EK (5) nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai pārbaudes vietās augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas ievesti no trešām valstīm saskaņā ar Padomes Direktīvu 2000/29/EK (6). Lai nodrošinātu konsekvenci un novērstu prasību pārklāšanos, Lēmums 2001/812/EK, Lēmums 2009/821/EK un Direktīva 98/22/EK būtu jāatceļ.

(15)

Attiecīgos noteikumus un Komisijai piešķirtos pilnvarojumus, kas izklāstīti Regulā (ES) 2017/625, sāk piemērot no 2019. gada 14. decembra. Tāpēc šajā regulā paredzētie noteikumi arī būtu jāpiemēro no minētās dienas.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Šī regula nosaka noteikumus Regulas (ES) 2017/625 īstenošanai attiecībā uz:

a)

vienotiem sīki izstrādātiem noteikumiem par minimālajām prasībām attiecībā uz robežkontroles punktu un kontrolpunktu, kas nav robežkontroles punkti, infrastruktūru, aprīkojumu un dokumentāciju;

b)

konkrētiem sīki izstrādātiem noteikumiem par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, kas nozīmēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām dzīvnieku un preču kategorijām;

c)

sīki izstrādātiem noteikumiem par minimālajām prasībām pārbaudes centriem;

d)

robežkontroles punktu un kontroles punktu, kas nav robežkontroles punkti, sarakstu veidošanā izmantojamo formātu, kategorijām, saīsinājumiem un citu informāciju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“iepakotas preces” ir preces, kas ievietotas jebkāda veida iepakojumā, kurš tās pilnībā aptver, lai novērstu jebkādu noplūdi un satura zudumu;

2)

“pārbaudes centrs” ir atsevišķa iekārta, kura robežkontroles punktā izveidota, lai veiktu oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības attiecībā uz dzīvniekiem un precēm, kas ietilpst robežkontroles punkta nozīmēšanas darbības jomā;

3)

“nagaiņi” ir Padomes Direktīvas 2004/68/EK (7) 2. panta d) punktā definētie nagaiņi;

4)

“reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki” ir Padomes Direktīvas 2009/156/EK (8) 2. panta c) punktā definētie reģistrētie zirgu dzimtas dzīvnieki;

I NODAĻA

Robežkontroles punktiem izvirzītās vienotās minimālās prasības

3. pants

Robežkontroles punkta infrastruktūra

1.   Robežkontroles punktos, kas nozīmēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā minētajām dzīvnieku un preču kategorijām, ir šādas iekārtas:

a)

zonas vai telpas, kurās jāizkrauj dzīvnieki un preces. Šādām zonām jābūt ar jumta segumu, izņemot 4. punktā minētos gadījumus;

b)

pārbaudes telpas vai pārbaudes zonas ar tekoša karstā un aukstā ūdens padevi un iekārtām roku mazgāšanai un žāvēšanai;

c)

dzīvnieku novietnes zonas vai dzīvnieku izmitināšanas telpas un uzglabāšanas zonas vai uzglabāšanas telpas, arī saldētavu telpas, ja tādas pienākas to preču kategorijai, kurām robežkontroles punkts ir nozīmēts;

d)

piekļuve tualetēm, kuras nodrošinātas ar iekārtām roku mazgāšanai un žāvēšanai.

2.   Šā panta 1. punktā minētajās telpās ir viegli tīrāmas un dezinficējamas sienas, grīdas un griesti, atbilstoša notece un atbilstošs dabiskais vai mākslīgais apgaismojums.

3.   Šā panta 1. punktā minētās zonas ir viegli tīrāmas, tajās ir atbilstoša notece un atbilstošs dabiskais vai mākslīgais apgaismojums.

4.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto prasību par jumta segumu izkraušanas zonām nepiemēro šādos gadījumos:

a)

lietošanai pārtikā paredzētu zivsaimniecības produktu sūtījumi, kas nav sūtījumi konteineros;

b)

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumi: vilna, pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas beztaras kravā, nefasēti kūtsmēsli vai gvano;

c)

Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunktā minēto liela apjoma beztaras preču sūtījumi.

5.   Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētās iekārtas nav vajadzīgas oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes beztaras šķidrumiem un tādiem beztaras šķidrumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes šķidrumi.

6.   Dalībvalstis var robežkontroles punktus, kas nozīmēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām preču kategorijām, atbrīvot no šādām prasībām:

a)

apgāde ar tekoša karstā un aukstā ūdens padevi un iekārtām roku mazgāšanai un žāvēšanai, kā minēts 1. punkta b) apakšpunktā; un

b)

viegli dezinficējami griesti, kā minēts 2. punktā.

7.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās iekārtas, ja tās izmanto dzīvnieku izcelsmes produktiem un saliktajiem [kombinētajiem] produktiem, neizmanto citu kategoriju precēm, kas minētas Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā.

8.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās iekārtas, ja tās izmanto reproduktīvajiem produktiem un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, neizmanto pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika.

9.   Atkāpjoties no 7. un 8. punkta prasībām, robežkontroles punkti var kopīgot 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās iekārtas šādos gadījumos:

a)

robežkontroles punkti nozīmēti tikai iepakotu preču kategorijām; vai

b)

robežkontroles punkti nozīmēti iepakotu preču un neiepakotu preču kategorijām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

i)

kompetentās iestādes veic robežkontroles punktu riska novērtējumu, parādot, kā var nodrošināt izvairīšanos no šķērskontaminācijas, un īsteno riska novērtējumā noteiktos pasākumus šādas šķērskontaminācijas novēršanai;

ii)

kompetentās iestādes nodrošina dažādu neiepakotu preču sūtījumu apstrādes un neiepakotu un iepakotu preču sūtījumu apstrādes nošķirtību laika ziņā. Starplaikā, kas rodas, ievērojot nošķirtību laika ziņā, 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās iekārtas tīra un dezinficē.

10.   Šā panta 9. punktu nepiemēro 1. punkta c) apakšpunktā minētajām iekārtām, ja šīs iekārtas izmanto dzīvnieku izcelsmes beztaras blakusproduktu uzglabāšanai.

11.   Robežkontroles punkta kompetentās iestādes var atļaut to uzraudzībā izmantot komercglabātavas Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā minētajām precēm, ja šīs glabātavas atrodas robežkontroles punkta tiešā tuvumā un ir robežkontroles punkta muitas dienesta kompetencē.

Šādas komercglabātavas var izmantot, lai veiktu identitātes pārbaudes un fiziskas pārbaudes produktiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti, ar nosacījumu, ka šīs glabātavas atbilst šajā regulā noteiktajām minimālajām prasībām.

12.   Preces, ko uzglabā komercglabātavās saskaņā ar 11. punktu, glabā higiēniskos apstākļos un pienācīgi identificē ar svītrkodiem vai citiem elektroniskiem līdzekļiem, vai marķējumu. Ja preces var radīt risku cilvēka, dzīvnieku un augu veselībai vai, ĢMO un augu aizsardzības līdzekļu gadījumā, arī videi, tās turklāt tiek aizturētas atsevišķā aizslēdzamā telpā vai zonās, kas norobežotas no visām citām precēm, kuras glabā komercglabātavā.

13.   Ja robežkontroles punkts atrodas pie autoceļa, dzelzceļa vai ostā, kompetento iestāžu uzraudzībā var atļaut uzglabāšanu transportlīdzekļos, kuros preces nogādātas robežkontroles punktā.

14.   Dalībvalstis informē Komisiju par visām izmaiņām robežkontroles punkta vai tajā esošā pārbaudes centra infrastruktūrā vai ekspluatācijā, ja šādas izmaiņas rada nepieciešamību atjaunināt informāciju, kas Komisijai iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 59. panta 2. punktu.

4. pants

Robežkontroles punktu aprīkojums un dokumentācija

1.   Robežkontroles punktos ir jābūt piekļuvei pie:

a)

aprīkojuma sūtījumu svēršanai, ja tāds lietojams dzīvnieku un preču kategorijām, kurām robežkontroles punkts ir nozīmēts;

b)

aprīkojuma sūtījumu izkraušanai, atvēršanai un pārbaudei;

c)

tīrīšanas un dezinfekcijas aprīkojuma un tā lietošanas instrukcijām vai dokumentētai tīrīšanas un dezinfekcijas sistēmai, ja tīrīšanu un dezinfekciju robežkontroles punktā nodrošina ārpakalpojuma sniedzēji;

d)

piemērota aprīkojuma paraugu pagaidu uzglabāšanai kontrolētā temperatūrā, līdz tos nosūta uz laboratoriju, un piemērotiem konteineriem to pārvadāšanai.

2.   Pārbaudes telpās vai pārbaudes zonās, kur tas nepieciešams tām dzīvnieku un preču kategorijām, kurām robežkontroles punkti ir nozīmēti, jābūt:

a)

galdam ar līdzenu un mazgājamu virsmu, ko viegli tīrīt un dezinficēt;

b)

termometram, ar ko izmērīt preču virsmas temperatūru, kā arī temperatūru preču iekšpusē;

c)

atkausēšanas aprīkojumam;

d)

paraugu ņemšanas aprīkojumam;

e)

līmlentei un numurētiem zīmogiem vai etiķetēm ar skaidru marķējumu, kas nodrošinātu izsekojamību.

3.   Ja nepieciešams nodrošināt tādu paraugu integritāti, kas ņemti oficiālajās kontrolēs, dara pieejamus sīki izstrādātus norādījumus par paraugu ņemšanu analīzei un transportēšanu uz nozīmēto oficiālo laboratoriju.

II NODAĻA

Robežkontroles punktiem izvirzītās konkrētās minimālās prasības

5. pants

Dzīvnieku kategorijām nozīmētie robežkontroles punkti

1.   Papildus 3. un 4. panta prasībām robežkontroles punktos, kas nozīmēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem, ir:

a)

ģērbtuve ar dušas telpām;

b)

3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto dzīvnieku izkraušanas zonas vai telpas ar atbilstošu platību, apgaismojumu un ventilāciju;

c)

barošanas un dzirdināšanas aprīkojums;

d)

glabātavas, ko izmanto dzīvnieku barībai, guļvietas materiālam, kā arī pakaišiem un kūtsmēsliem, vai noteikta sadarbības kārtība ar šāda ārpakalpojuma sniedzēju;

e)

novietnes zonas vai izmitināšanas telpas, kurās atsevišķi aizturēt šādu kategoriju dzīvniekus, attiecībā uz kurām robežkontroles punkts ir nozīmēts:

i)

nagaiņi, kas nav reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki;

ii)

reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki;

iii)

citi dzīvnieki, kas nav nagaiņi (taču ieskaitot zooloģiskā dārza nagaiņus);

f)

pārbaudes telpas vai pārbaudes zonas, kurās ir savaldīšanas iekārtas un iekārtas, kas vajadzīgas, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu;

g)

speciāla piekļuves josla vai cits pasākums, kas paredzēts, lai dzīvniekiem aiztaupītu lieku gaidīšanu, pirms tie sasniedz izkraušanas zonu.

2.   Šā panta 1. punkta b), c), e), f) un g) apakšpunktā minētās iekārtas projektē, būvē, uztur un ekspluatē tā, lai novērstu savainošanos un nevajadzīgas dzīvnieku ciešanas un nodrošinātu to drošību.

3.   Šā panta 1. punkta a), b), c), e) un f) apakšpunktā minētās iekārtas ir viena integrēta un pilnīga darba vienība.

4.   Šā panta 1. punktā minētās iekārtas neizmanto oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai attiecībā uz tādu dzīvnieku sūtījumiem, kas paredzēti Savienības iekšējai tirdzniecībai.

Iekārtas, kas minētas 1. punktā, var izmantot, lai veiktu oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības attiecībā uz tādu dzīvnieku sūtījumiem, kuri paredzēti eksportam no Savienības vai kuri tiek pārvietoti no vienas teritorijas, kas norādīta Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā, uz citu Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā norādīto teritoriju pēc trešās valsts teritorijas šķērsošanas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

kompetentās iestādes veic robežkontroles punktu riska novērtējumu, parādot, kā var nodrošināt izvairīšanos no šķērskontaminācijas, un īsteno riska novērtējumā noteiktos pasākumus šādas šķērskontaminācijas novēršanai;

b)

kompetentās iestādes nodrošina nošķirtību laika ziņā starp tādu dzīvnieku sūtījumu apstrādi, kuri paredzēti eksportam no Savienības vai kuri tiek pārvietoti no vienas teritorijas, kas norādīta Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā, uz citu Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā norādīto teritoriju pēc trešās valsts teritorijas šķērsošanas, un jebkuru citu tādu dzīvnieku sūtījumu apstrādi, ko ieved Savienībā. Starplaikā, kas rodas, ievērojot nošķirtību laika ziņā, dzīvnieku sūtījumu apstrādei izmantotās iekārtas tīra un dezinficē.

5.   Šā panta 1. punkta b), c) e) un f) apakšpunktā minētās iekārtas neizmanto tādu kategoriju precēm, kas minētas Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā.

6. pants

Dzīvnieku izcelsmes produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, reproduktīvo produktu, salikto produktu, siena un salmu kategorijām nozīmētie robežkontroles punkti

1.   Papildus 3. un 4. panta prasībām robežkontroles punktos, kas nozīmēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kategoriju precēm, ir:

a)

3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās pārbaudes telpas, kas aprīkotas ar iekārtām, kuras vajadzības gadījumā uztur termoregulētu vidi;

b)

(ja robežkontroles punkti nozīmēti atdzesētām, saldētām un apkārtējās vides temperatūras precēm) vienlaicīgas šo preču uzglabāšanas iespējas katrā attiecīgajā temperatūras kategorijā, līdz tiek iegūti laboratorijas analīžu, testu vai diagnostikas rezultāti vai kamēr nav zināmi kompetentās iestādes kontroļu rezultāti;

c)

ģērbtuves.

2.   Šā panta 1. punktā minētās iekārtas ir viena integrēta un pilnīga darba vienība.

3.   Šā panta 1. punktā minētās iekārtas neizmanto oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai attiecībā uz tādu preču sūtījumiem, kas paredzētas Savienības iekšējai tirdzniecībai.

Iekārtas, kas minētas 1. punktā, var izmantot, lai veiktu oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības attiecībā uz tādu preču sūtījumiem, kuras paredzētas eksportam no Savienības vai kuras tiek pārvietotas no vienas teritorijas, kas norādīta Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā, uz citu Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā norādīto teritoriju pēc trešās valsts teritorijas šķērsošanas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

kompetentās iestādes veic robežkontroles punktu riska novērtējumu, parādot, kā var nodrošināt izvairīšanos no šķērskontaminācijas, un īsteno riska novērtējumā noteiktos pasākumus šādas šķērskontaminācijas novēršanai;

b)

kompetentās iestādes nodrošina nošķirtību laika ziņā starp tādu preču sūtījumu apstrādi, kuras paredzētas eksportam no Savienības vai kuras tiek pārvietotas no vienas teritorijas, kas norādīta Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā, uz citu Regulas (ES) 2017/625 I pielikuma sarakstā norādīto teritoriju pēc trešās valsts teritorijas šķērsošanas, un jebkuru citu tādu preču sūtījumu apstrādi, ko ieved Savienībā. Starplaikā, kas rodas, ievērojot nošķirtību laika ziņā, preču sūtījumu apstrādei izmantotās iekārtas tīra un dezinficē.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās prasības nepiemēro oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes beztaras šķidrumiem un tādiem beztaras šķidrumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes šķidrumi.

5.   Robežkontroles punktos, kuri nozīmēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajām preču kategorijām, var pārbaudīt dzīvas vardes, dzīvas zivis un dzīvus bezmugurkaulniekus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, kā arī inkubējamās olas un zivju ēsmu.

III NODAĻA

Robežkontroles punktu un kontroles punktu saraksti

7. pants

Robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstu veidošanā izmantojamais formāts, kategorijas, saīsinājumi un cita informācija

1.   Lai sniegtu Regulas (ES) 2017/625 60. panta 1. punktā minēto informāciju, dalībvalstis izmanto I pielikumā noteikto formātu.

2.   Veidojot sarakstus ar robežkontroles punktiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 60. panta 1. punktā, un kontroles punktu sarakstus saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 53. panta 2. punktu, dalībvalstis izmanto II pielikumā norādītos saīsinājumus un specifikācijas.

3.   Robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstiem pievieno piezīmi, kurā paskaidroti II pielikumā norādītie saīsinājumi un specifikācijas.

IV NODAĻA

Pārbaudes centri

8. pants

Prasības pārbaudes centriem

1.   Robežkontroles punktos var būt viens vai vairāki pārbaudes centri, kuros vajadzības gadījumā veic oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības attiecībā uz dzīvnieku un preču kategorijām, kas ietilpst robežkontroles punkta nozīmēšanas darbības jomā.

2.   Pārbaudes centri atbilst Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punktā noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz robežkontroles punktiem un ievēro šīs regulas sīki izstrādātos noteikumus par minimālajām prasībām.

Regulas (ES) 2017/625 64. panta 3. punkta f) apakšpunkta prasības nepiemēro pārbaudes centriem, kuriem ir piekļuve tehnoloģijai un aprīkojumam, kas darbina minētās regulas 131. pantā minētās informācijas pārvaldības sistēmas oficiālo kontroļu vajadzībām (IMSOC), un piekļuve citām datorizētajām informācijas pārvaldības sistēmām, kas atrodas citas tā paša robežkontroles punkta iekārtas rīcībā.

3.   Pārbaudes centriem

a)

jābūt robežkontroles punkta muitas dienesta kompetencē;

b)

jābūt robežkontroles punkta kompetentās iestādes kontrolē.

4.   Kad dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 59. pantu paziņo Komisijai par robežkontroles punkta nozīmēšanu, tās Komisijai iesniedz arī visu attiecīgo informāciju par visiem pārbaudes centriem, kas izveidoti šādā robežkontroles punktā.

5.   Katru pārbaudes centru kopā ar attiecīgo robežkontroles punktu, kas nozīmēts atbilstīgi Regulas (ES) 2017/625 59. pantam, dalībvalstis sarakstā norāda, izmantojot I pielikumā noteikto formātu. Šajā informācijā precizē arī to dzīvnieku un preču kategorijas, kurus kontrolē pārbaudes centros saskaņā ar 7. pantu.

6.   Dalībvalstis pārbaudes centrus no 5. punktā minētā saraksta svītro, tiklīdz tie vairs neatbilst 2. un 3. punktam, kā arī informē Komisiju par svītrošanu un par šā lēmuma iemesliem.

9. pants

Atcelšana

No 2019. gada 14. decembra atceļ Lēmumus 2001/812/EK un 2009/821/EK un Direktīvu 98/22/EK.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Tomēr attiecībā uz robežkontroles punktiem, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 59. panta 1. punktu ir nozīmēti precēm, kuras norādītas minētās regulas 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un kam šīs regulas spēkā stāšanās dienā nav tādu zonu vai telpu izkraušanai, kurām ir jumta segums, 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta otro teikumu un 3. panta 3. punktu piemēro no 2021. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 93, 7.4.2017., 3. lpp.

(2)  Komisijas 2001. gada 21. novembra Lēmums 2001/812/EK, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz to robežkontroles punktu apstiprināšanu, kuri atbild par veterinārām pārbaudēm produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 306, 23.11.2001., 28. lpp.).

(3)  Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 28. septembra Lēmums 2009/821/EK, ar ko izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības (OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 1998. gada 15. aprīļa Direktīva 98/22/EK, kas nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešām valstīm (OV L 126, 28.4.1998., 26. lpp.).

(6)  Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

(7)  Padomes 2004. gada 26. aprīļa Direktīva 2004/68/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus par dažu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu un tranzītu caur Kopienu, groza Direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK un atceļ Direktīvu 72/462/EEK (OV L 139, 30.4.2004., 321. lpp.).

(8)  Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Robežkontroles punktu sarakstu formāts

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Robežkontroles punkts

Kontaktinformācija

TRACES kods

Pārvadājuma veids

Pārbaudes centri

Dzīvnieku un preču, kā arī specifikāciju kategorijas

Papildu specifikācijas attiecībā uz nozīmējuma darbības jomu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontroles punktu sarakstu formāts

1.

2.

3.

6.

7.

Kontroles punkts

Kontaktinformācija

TRACES kods

Dzīvnieku un preču, kā arī specifikāciju kategorijas

Papildu specifikācijas attiecībā uz nozīmējuma darbības jomu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PIELIKUMS

1. lauks. Robežkontroles punkts (RKP) / kontroles punkts (KP)

RKP/KP nosaukums

2. lauks. RKP un KP kontaktinformācija

Pilna adrese

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

Darba laiks (obligāti tikai RKP)

Tīmekļa vietne (obligāti tikai RKP)

3. lauks.

Piešķirtais TRACES kods

4. lauks. RKP pārvadājuma veids

A

=

Lidosta

F

=

Dzelzceļš

P

=

Osta

R

=

Autoceļš

5. lauks. Pārbaudes centri

(Ievērībai: vienā RKP var atrasties vairāki pārbaudes centri)

Pārbaudes centra nosaukums

Adrese un kontaktinformācija

6. lauks. RKP un KP

Dzīvnieku un preču, kā arī specifikāciju kategorijas

7. lauks. RKP un KP

Papildu specifikācijas attiecībā uz nozīmējuma darbības jomu: papildu specifikācijas sniedz brīvā formā (1)

Saīsinājumi un specifikācijas, kas piemērojamas dzīvnieku un preču kategorijām, kurām RKP/KP un attiecīgā gadījumā arī pārbaudes centri nozīmēti

a)   Attiecībā uz dzīvniekiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā

Saīsinājumi

LA

Dzīvi dzīvnieki

-U

Nagaiņi, kas nav reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

-E

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

-O

Citi dzīvnieki, kas nav nagaiņi (šis saīsinājums attiecas arī uz zooloģiskā dārza nagaiņiem)


Specifikācijas

(*)

RKP un KP apturēšana, kā minēts Regulas (ES) 2017/625 63. pantā

(1)

Skatīt papildu specifikācijas 7. laukā

b)   Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, saliktajiem [kombinētajiem] produktiem, reproduktīvajiem produktiem, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, sienu un salmiem, kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā vai uz kuriem attiecas nosacījumi vai pasākumi, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) vai f) apakšpunktā

Saīsinājumi

POA

Dzīvnieku izcelsmes produkti, saliktie produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, siens un salmi

-HC

Produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā

-NHC

Produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

-NT

Nav prasību attiecībā uz temperatūru

-T

Saldēti/atdzesēti produkti

-T(FR)

Saldēti produkti

-T(CH)

Atdzesēti produkti


Specifikācijas

(*)

RKP un KP apturēšana, kā minēts Regulas (ES) 2017/625 63. pantā

(1)

Skatīt papildu specifikācijas 7. laukā

(2)

Tikai iepakoti produkti

(3)

Tikai zivsaimniecības produkti

(4)

Tikai beztaras šķidrumi

c)   Augi, augu produkti un citi objekti, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā

Saīsinājumi

P

Augi

PP

Augu produkti

PP(WP)

Koksne un koksnes produkti

OO

Citi objekti


Specifikācijas

(*)

RKP un KP apturēšana, kā minēts Regulas (ES) 2017/625 63. pantā

(1)

Skatīt papildu specifikācijas 7. laukā

 

 

d)   Attiecībā uz Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) vai f) apakšpunktā minētajām precēm, kas nav dzīvnieku izcelsmes preces

Saīsinājumi

PNAO

Produkti, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti

-HC(food)

Pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un uz ko attiecas nosacījumi vai pasākumi, kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) vai f) apakšpunktā

-NHC(feed)

Barība, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un uz ko attiecas nosacījumi vai pasākumi, kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) vai f) apakšpunktā

-NHC(other)

Produkti, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti un nav ne pārtika, ne barība

-NT

Nav prasību attiecībā uz temperatūru

-T

Saldēti/atdzesēti produkti

-T(FR)

Saldēti produkti

-T(CH)

Atdzesēti produkti


Specifikācijas

(*)

RKP un KP apturēšana, kā minēts Regulas (ES) 2017/625 63. pantā

(1)

Skatīt papildu specifikācijas 7. laukā

(2)

Tikai iepakoti produkti

(4)

Tikai beztaras šķidrumi

 

 


21.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/23


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1015

(2019. gada 20. jūnijs),

ar ko attiecībā uz aminopiralīda, kaptāna, ciazofamīda, flutianila, krezoksīmmetila, lambda-cihalotrīna, mandipropamīda, piraklostrobīna, spiromezifēna, spirotetramāta, teflubenzurona un tetrakonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Kaptāna, ciazofamīda, krezoksīmmetila, lambda-cihalotrīna, piraklostrobīna un teflubenzurona maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Aminopiralīda, mandipropamīda, spiromezifēna [spiromesifēna], spirotetramāta un tetrakonazola MAL ir noteikti minētās regulas III pielikuma A daļā. Attiecībā uz flutianilu konkrēti MAL netika noteikti, un šī viela netika iekļauta minētās regulas IV pielikumā, tāpēc attiecībā uz to ir spēkā minētās regulas 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā sākotnējā vērtība, proti, 0,01 mg/kg.

(2)

Saistībā ar procedūru, kurā piešķir atļauju darbīgo vielu aminopiralīdu saturoša augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai uz miežiem, prosu, auzām, rudziem un sorgo, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums grozīt spēkā esošos MAL.

(3)

Kas attiecas uz kaptānu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz dzērvenēm un apiņiem. Kas attiecas uz ciazofamīdu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz kartupeļiem, tomātiem un ķirbjaugiem. Kas attiecas uz krezoksīmmetilu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem pēc darbīgās vielas izmantošanas uz dzīvnieku barības. Kas attiecas uz lambda-cihalotrīnu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz selerijām, fenheļiem, sojas pupām, saulespuķu sēklām un rīsiem. Kas attiecas uz mandipropamīdu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz galda bietēm, redīsiem, ziedkāpostiem, Briseles kāpostiem, lapu cigoriņiem, zirņiem (bez pākstīm) un artišokiem. Kas attiecas uz piraklostrobīnu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz citrusaugļiem, galda vīnogām, ziedošiem krustziežu dzimtas dārzeņiem, galviņkāpostiem, “salātiem un salātveidīgajiem”, “spinātiem un tiem līdzīgu augu lapām”, artišokiem, puraviem un sojas pupām. Kas attiecas uz spirotetramātu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz “citiem sīkajiem augļiem un ogām”, kivi augļiem, ķiplokiem, fenheļiem un rabarberiem. Kas attiecas uz tetrakonazolu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz hurmām, linsēklām un magoņu sēklām.

(4)

Attiecībā uz mandipropamīdu, ko Nigērijā un Kamerūnā izmanto uz kakao pupiņām, piraklostrobīnu, ko Indonēzijā izmanto uz rīsiem, Brazīlijā – uz kafijas pupiņām, pasifloru augļiem un ananasiem un Amerikas Savienotajās Valstīs – uz Amerikas hurmām un cukurniedrēm, spiromezifēnu, ko Brazīlijā izmanto uz kafijas pupiņām, un teflubenzuronu, ko Brazīlijā izmanto uz greipfrūtiem un mandarīniem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 2. un 4. punktu tika iesniegti pieteikumi uz importa pielaidēm. Pieteikumu iesniedzēji apgalvo, ka minētajās valstīs atļautā minēto vielu izmantošana uz šādiem kultūraugiem rada atlieku līmeni, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un ka jānosaka augstāki MAL, lai neradītu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam.

(5)

Attiecīgās dalībvalstis novērtēja minētos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un pārsūtīja Komisijai novērtēšanas ziņojumus.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) izvērtēja pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus, īpaši pārbaudot riskus patērētājiem un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotus atzinumus par piedāvātajiem MAL (2). Iestāde minētos atzinumus pārsūtīja pieteikumu iesniedzējiem, Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(7)

Kas attiecas uz kaptānu, pieteikuma iesniedzējs iesniedza informāciju, kura nebija pieejama laikā, kad tika veikts pārskats saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu, proti, validētu analītisko metodi, ar ko analizē matricas ar augstu ūdens un skābes saturu, un padarīja references standartus attiecībā uz 3-OH THPI un 5-OH THPI komerciāli pieejamus.

(8)

Kas attiecas uz ciazofamīdu, pieteikuma iesniedzējs šādu iepriekš trūkstošu informāciju iesniedza attiecībā uz glabāšanas nosacījumiem saldētavā.

(9)

Kas attiecas uz krezoksīmmetilu, lai pierādītu atgremotāju barošanas pētījuma derīgumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedza jaunu pētījumu par dzīvnieku izcelsmes produktu stabilitāti uzglabāšanā.

(10)

Kas attiecas uz piraklostrobīnu, pieteikuma iesniedzējs iesniedza trūkstošo informāciju par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem ar galda vīnogām un validēto analītisko metodi, ar ko analizē kafijas pupiņas. Kas attiecas uz piraklostrobīna izmantošanu uz Amerikas hurmām, “spinātiem un tiem līdzīgu augu lapām” un cukurniedrēm, iesniegtie dati nebija pietiekami, lai noteiktu jaunus MAL. Kas attiecas uz minētās darbīgās vielas izmantošanu uz platlapu cigoriņiem/endīvijām, Iestāde ieteica nepaaugstināt spēkā esošo MAL, jo nevar izslēgt risku patērētājiem.

(11)

Kas attiecas uz lambda-cihalotrīnu, Iestāde secināja, ka sniegtā informācija nav pietiekama, lai atbalstītu izmantošanu Eiropas Savienībā uz sojas pupām un saulespuķu sēklām. Tā ieteica noteikt MAL sojas pupām un saulespuķu sēklām attiecīgi 0,05 mg/kg un 0,2 mg/kg līmenī, kas atbilst spēkā esošajiem Codex atlieku līmeņiem (CXL). Šie CXL ir droši patērētājiem Savienībā (3).

(12)

Kas attiecas uz tetrakonazolu, Iestāde ieteica paaugstināt MAL attiecībā uz mājputnu taukaudiem un putnu olām pēc minētās darbīgās vielas izmantošanas uz dzīvnieku barības.

(13)

Kas attiecas uz visiem citiem pieteikumiem, Iestāde secināja, ka visas prasības par datiem ir izpildītas un pieteikumu iesniedzēju pieprasītie MAL grozījumi patērētāju drošības ziņā ir pieņemami, pamatojoties uz patērētāju eksponētības novērtējumu, kas sagatavots par 27 konkrētām Eiropas patērētāju grupām. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par šo vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne mūžilga eksponētība šīm vielām, kas rodas, uzturā lietojot visus pārtikas produktus, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīga eksponētība, kas rodas, uzturā lietojot daudz attiecīgo produktu, neliecina par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu vai akūto references devu.

(14)

Saistībā ar darbīgās vielas flutianila apstiprināšanu pieteikums par MAL bija pievienots kopsavilkuma dokumentācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (4) 8. panta 1. punkta g) apakšpunktu. Šo pieteikumu attiecīgā dalībvalsts novērtēja saskaņā ar minētās regulas 11. panta 2. punktu. Iestāde novērtēja pieteikumu un sniedza secinājumu par darbīgo vielu saturošu pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo izvērtējumu, un tā ieteica noteikt tādus MAL, kas atbilst raksturīgajiem lietojumiem uz vīnogām saskaņā ar Savienībā pieņemtajām labajām lauksaimniecības praksēm (GAP(5).

(15)

Balstoties uz Iestādes pamatotajiem atzinumiem un secinājumu un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(16)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 20. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019; 17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018; 16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018; 16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018; 16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019; 17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019; 17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018; 16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018; 16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018; 16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018; 16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018; 16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019; 17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019; 17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018; 16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019; 17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015; 13(12):4324.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014; 12(8):3805.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumu groza šādi:

a)

slejas par kaptānu, ciazofamīdu, krezoksīmmetilu, lambda-cihalotrīnu, piraklostrobīnu un teflubenzuronu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (1)

Kaptāns (kaptāna un THPI summa, izteikta kā kaptāns) (R)

Ciazofamīds

Krezoksīmmetils (R)

Lambda-cihalotrīns (ietver gamma-cihalotrīnu) (R,S, un S,R izomēru summa) (F)

Piraklostrobīns (F)

Teflubenzurons (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusaugļi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Greipfrūti

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citroni

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Koku rieksti

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandeles

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastaņi

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistācijas

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Valrieksti

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Sēkleņi

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Āboli

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Bumbieri

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Mespili

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Kauleņi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Aprikozes

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Ķirši (saldie)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Persiki

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Plūmes

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

vīnogas

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Galda vīnogas

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Vīna vīnogas

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

zemenes

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Kazenes

20

 

 

 

3

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

20

 

 

 

3

 

0153990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Zilenes

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Dzērvenes

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Mežrožu paaugļi

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Vilkābeles ogas

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Plūškoka ogas

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Dažādi augļi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dateles

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Vīģes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karambolas

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Hurmas

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Javas salas plūmes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Ličī

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Opuncijas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Hrizofilas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banāni

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papaijas

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granātāboli

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Čerimojas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Gvajaves

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananasi

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Maizeskoka augļi

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Duriāni

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Guanabanas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

kartupeļi

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Manioki

 

 

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Galda bietes

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Burkāni

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Sakņu selerijas

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Mārrutki

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Topinambūri

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pastinaki

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Redīsi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Kāļi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Rāceņi

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Citi (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Ķiploki

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Sīpoli

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Šalotes

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Augļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tomāti

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Dārzeņpipari/paprika

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Baklažāni

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Citi (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Gurķi

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Pipargurķīši

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Tumšzaļie kabači

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Melones

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Ķirbji

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

cukurkukurūza

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokoļi

 

 

 

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

0241990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Galviņkāposti

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Salātu baldriņi

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Salāti

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Barbarejas

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Brūnās sinepes

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Spināti

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Anakampseras

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Kārvele

 

 

 

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

 

 

0256030

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvija

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 

 

 

 

0256070

Timiāns

 

 

 

 

 

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

 

 

 

 

 

0256090

Lauru lapas

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragons

 

 

 

 

 

 

0256990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Pākšaugi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Lēcas

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Sparģeļi

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Lapu artišoki

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Selerijas

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Fenheļi

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artišoki

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Puravi

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarberi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmu serdes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Pupas

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Lēcas

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Zirņi

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lupīnas

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Citi (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

 

 

0401010

Linsēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Zemesrieksti

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Magoņu sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sezama sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Saulespuķu sēklas

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Rapšu sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojas pupas

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Sinepju sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Kokvilnas sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Ķirbju sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saflora sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Gurķenes sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Sējas idras sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Kaņepju sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Rīcinauga sēklas

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Eļļas augu augļi

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapoki

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

GRAUDAUGI

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Mieži

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Kukurūza

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Prosa

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Auzas

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Rīsi

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Rudzi

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Sorgo

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Kvieši

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Tējas

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kafijas pupiņas

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Zāļu tējas no

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

ziediem

 

 

 

 

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibisks

 

 

 

 

 

 

0631030

Roze

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

 

 

 

0631990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

 

 

 

 

 

0632010

Zemenes

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

saknēm

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldriāns

 

 

 

 

 

 

0633020

Žeņšeņs

 

 

 

 

 

 

0633990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakao pupiņas

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

APIŅI

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Sēklas

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

 

 

 

 

 

0810030

Selerija

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

 

 

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

 

 

 

 

0810060

Dilles

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

 

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

 

 

 

0810990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Augļi

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 

2

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Mizas

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanēlis

 

 

 

 

 

 

0830990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingvers (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mārrutki (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Citi (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pumpuri

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

 

 

 

0850990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrāns

 

 

 

 

 

 

0860990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Sēklsedzes

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

 

 

 

 

0870990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Cukurniedres

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Citi (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Audi

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

cūku

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muskuļi

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Taukaudi

 

 

 

3

 

 

1011030

Aknas

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Nieres

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

 

3

 

 

1011990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

liellopu

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskuļi

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Taukaudi

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Aknas

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Nieres

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

aitu

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskuļi

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Taukaudi

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Aknas

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Nieres

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

kazu

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskuļi

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Taukaudi

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Aknas

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Nieres

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

zirgu

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskuļi

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Taukaudi

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Aknas

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Nieres

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

mājputnu

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Muskuļi

 

 

 

 

 

 

1016020

Taukaudi

 

 

 

 

 

 

1016030

Aknas

 

 

 

 

 

 

1016040

Nieres

 

 

 

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

 

 

 

 

1016990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskuļi

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Taukaudi

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Aknas

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Nieres

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Citi (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Piens

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Liellopi

 

 

 

 

 

 

1020020

Aitas

 

 

 

 

 

 

1020030

Kazas

 

 

 

 

 

 

1020040

Zirgi

 

 

 

 

 

 

1020990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Putnu olas

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Vistas

 

 

 

 

 

 

1030020

Pīles

 

 

 

 

 

 

1030030

Zosis

 

 

 

 

 

 

1030040

Paipalas

 

 

 

 

 

 

1030990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01