ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 160

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 18. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2019/985 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1001 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/986 (2019. gada 7. marts), ar ko attiecībā uz tādu jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju pārraudzību, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/987 (2019. gada 29. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 groza attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā

8

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/988 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko labo Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, franču valodas versiju ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/989 (2019. gada 17. jūnijs) par darbīgās vielas hlorprofāma apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

11

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/990 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā ( 1 )

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2019/991 (2019. gada 16. janvāris) par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

23

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/992 (2019. gada 4. jūnijs) par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) misijas vadītāja iecelšanu (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/993 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/994 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram etofēnprokss apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/995 (2019. gada 17. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi ( 1 )

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/1


PADOMES REGULA (ES) 2019/985

(2019. gada 17. jūnijs),

ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1001 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/993 (2019.gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 (2) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā. Minētajā lēmumā inter alia tika paredzēta līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana konkrētām personām, vienībām vai struktūrām, kuras atbildīgas par tiesiskuma apdraudēšanu vai iekļaujoša politiska risinājuma kavēšanu Maldīvijas Republikā, kā arī personām un vienībām, kas atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem vai aizskārumiem Maldīvijas Republikā.

(2)

Ar Padomes Regulu (ES) 2018/1001 (3) tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā (KĀDP) 2018/1006.

(3)

Padome 2019. gada 17. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/993, ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1006.

(4)

Šie pasākumi ietilpst Līguma piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc Regula (ES) 2018/1001 būtu attiecīgi jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regula (ES) 2018/1001 ar šo tiek atcelta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2019. gada 17. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25 lappusi.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1006 (2018. gada 16. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā (OV L 180, 17.7.2018., 24. lpp.).

(3)  Padomes Regula (ES) 2018/1001 (2018. gada 16. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā (OV L 180, 17.7.2018., 1. lpp.).


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/986

(2019. gada 7. marts),

ar ko attiecībā uz tādu jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju pārraudzību, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (1) un jo īpaši tās 8. panta 9. punkta otro daļu un 13. panta 6. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

No 2019. gada 1. septembra uz visiem vieglajiem transportlīdzekļiem attieksies jauna regulatīvā testa procedūra, kā mērīt vieglo transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņu, t. i., Pasaules Saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testa procedūra (WLTP(2), kas aprakstīta Komisijas Regulā (ES) 2017/1151, un aizstās jauno Eiropas testa ciklu (NEDC), kas aprakstīts Komisijas Regulā (EK) Nr. 692/2008 (3). Tāpēc spēkā esošā CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanas metodika, ko izmanto N1 kategorijas transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas tipa vairākposmu apstiprināšana (“vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi”), ir jāaizstāj ar citu.

(2)

Regulas (ES) Nr. 510/2011 nosaka, ka vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa īpatnējās CO2 emisijas jāpiešķir bāzes transportlīdzekļa ražotājam. Lai bāzes transportlīdzekļa ražotājs varētu rezultatīvi un pietiekami droši plānot atbilstību sev noteiktajām īpatnējo emisiju mērķvērtībām, būtu jāizstrādā metodika, kas nodrošinātu, ka nepabeigtu bāzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un masa, kuri tiks piešķirti minētajam ražotājam, būtu zināmas jau nepabeigtā bāzes transportlīdzekļa ražošanas un pārdošanas brīdī, ne tikai brīdī, kad pabeigto transportlīdzekli tirgū laiž beigu posma ražotājs.

(3)

Nosakot nepabeigta bāzes transportlīdzekļa CO2, ir lietderīgi izmantot Regulā (ES) 2017/1151 paredzēto interpolācijas metodi, kurā īpatnējām ievaddatu vērtībām jābūt tā izstrādātām, lai iegūtās CO2 emisiju un masas vērtības būtu iespējami reprezentatīvas attiecībā uz galīgajam pabeigtajam transportlīdzeklim noteiktajām vērtībām. Lai nodrošinātu konsekvenci, bāzes transportlīdzekļa ražotāja īpatnējās emisiju mērķvērtības aprēķināšanā būtu jāņem vērā šai vajadzībai noteiktās masas vērtības.

(4)

Bāzes transportlīdzekļa ražotājam interpolācijas metodei izmantotās ievadvērtības, kā arī nepabeigtā bāzes transportlīdzekļa CO2 emisijas un masas vērtības būtu jāziņo Komisijai. Turklāt dalībvalstīm Komisijai joprojām būtu jāziņo pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās CO2 emisijas un masa.

(5)

Balstoties uz šiem paziņotajiem datiem, Komisijai būtu pastāvīgi jānovērtē bāzes transportlīdzekļa CO2 emisiju vērtību reprezentativitāte un jāinformē ražotāji par visām konstatētajām novirzēm. Ja starp galīgā pabeigtā transportlīdzekļa vidējām īpatnējām CO2 emisijām un bāzes transportlīdzekļa ražotājam noteiktajām vidējām CO2 pārraudzības vērtībām būs vērojama būtiska un pastāvīga novirzīšanās, nosakot ražotāju atbilstību tiem noteiktajām īpatnējām emisiju mērķvērtībām, tiks izmantotas attiecīgās galīgo pabeigto transportlīdzekļa vērtības.

(6)

Tādēļ Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 7. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktam pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz vēl nepabeigtiem vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem, kas minēti II pielikuma A daļas 1.a punktā, vērtības M vietā izmanto pārraudzībā izmantojamo masu (Mpārr). Pārraudzībā izmantojamo masu aprēķina pēc šādas formulas:

 

Mpārr = MRO bāze × B0

 

kur:

 

MRO pārr un B0 ir definēti II pielikuma A daļas 1.a.1. punkta a) apakšpunktā.”;

2)

regulas II pielikuma A daļu groza šādi:

a)

pielikuma 1.2. punktu no 2021. gada 1. janvāra svītro;

b)

iekļauj šādus 1.a, 1.a.1., 1.b un 1.c punktu:

“1.a   Uz Regulas (ES) 2017/1151 pamata noteiktas N1 kategorijas vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekļu īpatnējās CO2

No 2019. gada 1. septembra attiecībā uz visiem nepabeigtajiem N1 kategorijas bāzes transportlīdzekļiem, uz ko, ievērojot Direktīvu 2007/46/EK, attiecas vairākposmu tipa apstiprināšana, ražotājs saskaņā ar 1.a.1. punktā aprakstīto metodoloģiju nosaka un Komisijai paziņo šā bāzes transportlīdzekļa īpatnējās CO2 emisijas, turpmāk “pārraudzībā izmantojamās CO2 emisijas”.

Komisija uz nepabeigto bāzes transportlīdzekli attiecināmās pārraudzībā izmantojamās CO2 emisijas izmanto saskaņā ar pirmo daļu, lai kalendārajā gadā, kurā pabeigtais vairākposmu transportlīdzeklis reģistrēts, aprēķinātu bāzes transportlīdzekļa ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas, izņemot gadījumus, kur izpildīti 1.b punktā minētie nosacījumi.

Pabeigtiem bāzes transportlīdzekļiem CO2 pārraudzības vajadzībām izmanto šā transportlīdzekļa CO2 emisiju un masu nokomplektētā stāvoklī.

1.a.1.   Nepabeigtā bāzes transportlīdzekļa īpatnējo CO2 emisiju aprēķināšana

Bāzes transportlīdzekļa ražotājs atsevišķam nepabeigtam bāzes transportlīdzeklim pārraudzībā izmantojamo CO2 vērtību aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 7. apakšpielikuma 3.2.3.2. vai 3.2.4. punktā minēto interpolācijas metodi atkarībā no metodoloģijas, ko izmanto bāzes transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai attiecībā uz emisijām, un izmanto minētajā punktā definētos terminus ar šādiem izņēmumiem:

a)

Atsevišķā transportlīdzekļa masa

Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 7. apakšpielikuma 3.2.3.2.2.1. un 3.2.4.1.1.1. punktā minēto terminu “TM ind” aizstāj ar bāzes transportlīdzekļa noklusējummasu jeb “DM bāzes” vai attiecīgi ar zemās vērtības pārstāvošā transportlīdzekļa testa masu jeb TM Z vai augstās vērtības pārstāvošā transportlīdzekļa testa masu, jeb TM A.

DM bāzes aprēķina pēc šādas formulas:

DM bāzes = MRO bāzes × B 0 + 25 kg + M TS

kur:

MRO bāzes

ir bāzes transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī, kas Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 3.2.5. punktā definēta kā pašmasa.

B 0

ir virsbūves masas vērtība 1,375,

M TS

ir transportlīdzekļa slodzes reprezentatīvā masa, kas ir 28 % no transportlīdzekļa maksimālās slodzes; transportlīdzekļa maksimālo slodzi definē kā tehniski pieļaujamo maksimālo masu, no kuras atņemta ar B 0 reizināta bāzes transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī, un atņemti 25 kg.

Skaitli B0 aprēķina kā vidējo svērto visu attiecīgajā kalendārajā gadā reģistrēto vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu nepabeigto bāzes transportlīdzekļu masas nokomplektētā stāvoklī un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma 5. iedaļu iepriekš noteiktās papildmasas [standarta papildmasas] summas attiecībai pret visu 2015., 2016. un 2017. kalendārajā gadā reģistrēto vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu masu nokomplektētā stāvoklī.

Skaitli B 0 līdz 2021. gada 31. oktobrim koriģē, balstoties uz attiecīgajām 2018., 2019. un 2020. kalendārajā gadā reģistrētajām vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu masas vērtībām, ko aprēķina saskaņā ar šādām formulām:

 

1. formula:

Formula

kur:

Ay

ir vidējais svērtais Mfi attiecībai pret Mbi ,

Mfi

ir bāzes transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī, kam pieliek iepriekš noteikto papildmasu [standarta papildmasu], kura definēta Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma 5. iedaļā,

Mbi

ir bāzes transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī,

n

ir bāzes transportlīdzekļu skaits visiem attiecīgajā kalendārajā gadā reģistrētajiem vairākos posmos pabeigtajiem transportlīdzekļiem.

 

2. formula:

Formula

kur:

Ai

ir svērtais vidējais, ko aprēķina pēc 1. formulas,

ni

ir bāzes transportlīdzekļu skaits visiem vairākos posmos reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kādā kalendārajā gadā.

Ja bāzes transportlīdzekļa noklusējummasa (DMbāzes) nesasniedz interpolācijas saimē zemo vērtību pārstāvošā transportlīdzekļa testa masu jeb TM Z, TMind aizstāj ar TM Z.

Ja bāzes transportlīdzekļa noklusējummasa DMbāzes pārsniedz augsto vērtību pārstāvošā transportlīdzekļa testa masu jeb TM A, TMind aizstāj ar TM Z.

b)

Atsevišķā transportlīdzekļa rites pretestība

Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 7. apakšpielikuma 3.2.3.2.2.2. vai 3.2.4.1.1.2. punkta vajadzībām izmanto bāzes transportlīdzekļa rites pretestību.

c)

Frontālais laukums

Attiecībā uz nepabeigtu bāzes transportlīdzekli, kas pieder kādai ceļa slodzes matricas saimei, Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 7. apakšpielikuma 3.2.3.2.2.3. punktā minēto terminu “Af” ražotājs nosaka saskaņā ar vienu no šādiem variantiem:

i)

ceļa slodzes matricas saimes reprezentatīvā transportlīdzekļa frontālais laukums, m2;

ii)

interpolācijas saimē augsto vērtību pārstāvošā transportlīdzekļa un zemo vērtību pārstāvošā transportlīdzekļa frontālo laukumu vidējā vērtība, izteikta m2;

iii)

interpolācijas saimē augsto vērtību pārstāvošā transportlīdzekļa frontālais laukums, ja interpolācijas metodi neizmanto, m2.

Attiecībā uz nepabeigtiem bāzes transportlīdzekļiem, kas nepieder pie kādas ceļa slodzes matricas saimes, izmanto interpolācijas saimē augsto vērtību pārstāvošā transportlīdzekļa frontālo laukumu.

1.b   Pārraudzībā izmantojamās CO2 vērtības reprezentatīvums

Komisija no 2020. kalendārā gada katru gadu novērtē, cik reprezentatīvas ir bāzes transportlīdzekļa ražotāja paziņoto pārraudzībā izmantojamo CO2 vērtību vidējās vērtības salīdzinājumā ar attiecīgajā kalendārajā gadā reģistrēto pabeigto transportlīdzekļu vidējām īpatnējām CO2 emisijām, un par to informē bāzes transportlīdzekļa ražotāju.

Ja šāds novērtējums liecina, ka ražotājam divos secīgos kalendāra gados atšķirība starp visu pabeigto transportlīdzekļu vidējām īpatnējām CO2 emisijām un visu saistīto bāzes transportlīdzekļu pārraudzībā izmantojamo CO2 vidējām emisijām pārsniedz 4 %, bāzes transportlīdzekļa ražotāja vai apvienotā fonda vidējās īpatnējās CO2 emisijas attiecīgajam gadam Komisija aprēķina, izmantojot vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu nākamā gada īpatnējo CO2 emisiju. Nepārtrauktu atšķirību gadījumā šo aprēķinu atkārto reizi trijos gados.

1.c   Dati, kas jāziņo bāzes transportlīdzekļu ražotājiem

Bāzes transportlīdzekļu ražotāji par katru nepabeigto vai pabeigto bāzes transportlīdzekli, kas iesniegts vairākposmu apstiprināšanai un ko tie Savienībā iepriekšējā kalendārajā gadā pārdevuši, līdz katra gada 28. februārim Komisijai ziņo šādus datus:

a)

transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

b)

interpolācijas saimes identifikators;

c)

bāzes transportlīdzekļa CO2 īpatnējās emisijas;;

d)

frontālais laukums (norāda attiecīgo);

e)

bāzes transportlīdzekļa rites pretestība;

f)

pārraudzībā izmantojamā masa;

g)

bāzes transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī;

h)

transportlīdzekļa slodzes masai reprezentatīvā masa, kas definēta šā pielikuma 1.a.1. punktā.”;

c)

pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1. punktā minēto informāciju ņem no atbilstības sertifikāta vai tai jābūt saskaņotai ar atbilstības sertifikātu, kuru izdevis attiecīgā vieglā komerciālā transportlīdzekļa ražotājs. Pārējo informāciju ņem no tipa apstiprinājuma dokumentācijas vai no informācijas, ko uz 1.c punkta pamata norādījis bāzes transportlīdzekļa ražotājs. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārraudzības procedūrā nodrošinātu pietiekamu precizitāti. Ja atbilstības sertifikātā attiecībā uz kādu vieglo komerciālo transportlīdzekli norādīta gan minimālā, gan maksimālā masa, dalībvalstis šīs regulas vajadzībām izmanto tikai maksimālajai masai atbilstošo skaitli. Divdegvielu transportlīdzekļu gadījumā (benzīns/gāze), kuru atbilstības sertifikātā par abu veidu degvielu norādīti konkrēti CO2 emisijas skaitļi, dalībvalstis izmanto tikai skaitli, kas izmērīts attiecībā uz gāzi.”


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/987

(2019. gada 29. maijs),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 groza attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (1) un jo īpaši tās 8. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 293/2012 (2) ir noteikts, ka dalībvalstīm un arī ražotājiem ir jāziņo atsevišķi dati par jaunu vieglo kravas automobiļu reģistrāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 510/2011.

(2)

Jauno Eiropas testa ciklu (NEDC), kas noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 692/2008 (3), no 2019. gada 1. septembra aizstās jauna reglamentētā testa procedūra vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa mērīšanai, t. i., vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētā pasaules mēroga testa procedūra (WLTP), kas noteikta Komisijas Regulā (ES) 2017/1151 (4). Šīs izmaiņas ietekmēs arī CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanas metodiku N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā (turpmāk “vairākposmu transportlīdzekļi”).

(3)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 510/2011 vairākposmu transportlīdzekļu īpatnējo CO2 emisiju attiecina uz bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Lai bāzes transportlīdzekļa ražotājs varētu efektīvi un pietiekami droši plānot atbilstību īpatnējiem CO2 mērķrādītājiem, metodika nodrošina, ka uz minēto ražotāju attiecinātās CO2 emisijas un masa ir zināma bāzes transportlīdzekļa ražošanas un pārdošanas brīdī, nevis tikai brīdī, kad beigu posma ražotājs laiž tirgū pabeigtu transportlīdzekli.

(4)

Bāzes transportlīdzekļa ražotājam būtu jāziņo Komisijai par ievades vērtībām, ko izmanto Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma A daļas 1.a.1. punktā minētajam interpolācijas aprēķinam, kā arī par nepabeigta bāzes transportlīdzekļa CO2 emisijām un masas vērtībām. Šīs vērtības būtu jāizmanto, lai aprēķinātu bāzes transportlīdzekļa ražotāja vidējās īpatnējās emisijas un īpatnējo emisiju mērķrādītāju.

(5)

Tādu nepabeigtu bāzes transportlīdzekļu ražotājiem, kas tika pārdoti iepriekšējā kalendārajā gadā, lai tos pabeigtu otrā posma ražotājs, būtu jāiesniedz Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumā norādītie dati Eiropas Vides aģentūras uzņēmējdarbības datu repozitorijam.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 293/2012 10. pantam pievieno šādu 3. un 4. punktu:

“3.   Lai aprēķinātu provizorisko īpatnējo emisiju mērķrādītāju un provizoriskās vidējās īpatnējās CO2 emisijas un verificētu ievades vērtības, ko izmanto saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma A daļas 1.a.1. punktu, ražotāji, izmantojot elektronisko datu pārsūtīšanu uz Eiropas Vides aģentūras pārvaldīto datu repozitoriju, iesniedz Komisijai datus par katru bāzes transportlīdzekli, uz kuru attiecas vairākposmu tipa apstiprināšana un kuru tie iepriekšējā kalendārajā gadā ir pārdevuši Savienībā, kā noteikts minētās regulas II pielikuma A daļas 1.c punktā.

Šos datus nosūta elektroniskā veidā uz Eiropas Vides aģentūras pārvaldīto datu repozitoriju.

4.   Ja ražotāji 3. punktā minētos detalizētos datus neiesniedz, provizorisko īpatnējo emisiju mērķrādītāju un provizoriskās vidējās īpatnējās emisijas aprēķina, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem detalizētajiem datiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 3. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 par jaunu vieglo kravas automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 (OV L 98, 4.4.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.).


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/10


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/988

(2019. gada 17. jūnijs),

ar ko labo Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, franču valodas versiju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a), d), e), h), i) un j) apakšpunktu, 11. panta 3. punktu un 12. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 10/2011 (2) franču valodas versijā ir kļūda attiecībā uz īpatnējo migrācijas robežu, kas noteikta I pielikuma 1. punkta 1. tabulas 1052. rindā.

(2)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 10/2011 franču valodas versija būtu attiecīgi jālabo. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.).


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/989

(2019. gada 17. jūnijs)

par darbīgās vielas hlorprofāma apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 2004/20/EK (2) hlorprofāmu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Darbīgās vielas hlorprofāma apstiprinājums, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā, zaudē spēku 2019. gada 31. jūlijā.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. pantā norādītajā laikposmā saskaņā ar minēto pantu tika iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot hlorprofāma apstiprinājumu.

(5)

Darba grupa, kuras sastāvā bija trīs pieteikuma iesniedzēji, iesniedza papildu dokumentāciju, kas tiek prasīta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2016. gada 29. aprīlī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentāru sniegšanai un saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Turklāt tā publiskoja papildu kopsavilkuma dokumentāciju.

(8)

2017. gada 18. jūnijā Iestāde nosūtīja Komisijai secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka hlorprofāms atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Iestāde secināja, ka sakarā ar vairākām datu nepilnībām un neskaidrībām, kas konstatētas attiecībā uz pārtikas kultūraugu lietojumiem, nav iespējams veikt tā riska galīgo novērtējumu, ko galapatērētājiem rada uzņemšana ar uzturu Tomēr par svarīgu problemātisku jomu hlorprofāma sakarā liecina rezultāti, kas iegūti indikatīvā patērētājiem radīta riska novērtējumā, kur tika konstatēti akūti un hroniski ar uzturu saistīti riski patērētājiem gan saistībā ar hlorprofāmu, gan tā galveno metabolītu 3-hloranilīnu. Turklāt Iestāde arī secināja, ka nepieciešams papildu zinātniskais novērtējums, kurā novērtētas potenciālās hlorprofāma endokrīni disruptīvās īpašības, un ka nav iespējams pabeigt ar lauka lietošanu saistīta riska novērtējumu attiecībā uz nemērķa posmkājiem.

(9)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzējus sniegt komentārus par Iestādes secinājumu un saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 14. panta 1. punktu – par atjaunošanas ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzēji sniedza komentārus, kas tika rūpīgi izskatīti.

(10)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēju argumentiem, ar darbīgo vielu saistītās bažas novērst nebija iespējams.

(11)

2019. gada 23. janvārī viens no tās darba grupas locekļiem, kas iesniedza pieteikumu uz hlorprofāma apstiprinājuma atjaunošanu, informēja Komisiju, ka darba grupa nolēmusi atsaukt savu atbalstu hlorprofāma reprezentatīvam lietojumam par kartupeļu pretasnošanas līdzekli. 2019. gada 19. martā darba grupa paziņoja Komisijai, ka atsauc savu atbalstu visiem reprezentatīvajiem lietojumiem, izņemot neēdamām kultūrām, t. i., puķu sīpoliem.

(12)

Līdz ar to par vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīviem lietojumiem nav konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc ir lietderīgi darbīgās vielas hlorprofāma apstiprinājumu saskaņā ar minētās regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu neatjaunot.

(13)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekams laiks, lai tās varētu atsaukt hlorprofāmu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas.

(15)

Ja attiecībā uz hlorprofāmu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu nosaka pagarinājuma periodu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2020. gada 8. oktobrī.

(16)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/917 (7) hlorprofāma apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2019. gada 31. jūlijam, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms vielas apstiprinājuma termiņa beigām. Tomēr, ņemot vērā to, ka lēmums ir pieņemts pirms šā pagarinātā termiņa beigām, šī regula būtu jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(17)

Šī regula neliedz iespēju uz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. panta pamata iesniegt citus pieteikumus uz hlorprofāma apstiprināšanu.

(18)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza īstenošanas akta projektu turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja atzinumu nav sniegusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma neatjaunošana

Darbīgās vielas hlorprofāma apstiprinājumu neatjauno.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā svītro 78. ierakstu par hlorprofāmu.

3. pants

Pārejas pasākumi

Dalībvalstis vēlākais līdz 2020. gada 8. janvārim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas kā darbīgo vielu satur hlorprofāmu.

4. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir pēc iespējas īsāks un beidzas ne vēlāk kā 2020. gada 8. oktobrī.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 2. marta Direktīva 2004/20/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai kā aktīvo vielu tajā iekļautu hlorprofāmu (OV L 70, 9.3.2004., 32. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(6)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham. EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29. lpp., doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Komisijas 2018. gada 27. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2018/917, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, karvonam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, dikvatam, etefonam, etoprofosam, etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, izoksaflutolam, metalaksilam-M, metiokarbam, metoksifenozīdam, metribuzīnam, milbemektīnam, oksasulfuronam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, pimetrozīnam un S-metolahloram groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 163, 28.6.2018., 13. lpp.).


DIREKTĪVAS

18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2019/990

(2019. gada 17. jūnijs),

ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (2), un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu un 22. pantu,

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Direktīvu 93/61/EEK, kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK (3), un jo īpaši tās 1. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvās 2002/55/EK un 2008/72/EK šo direktīvu aptvertās sugas norādītas divu sleju tabulā, kuras vienā slejā dots sugas zinātniskais nosaukums, bet otrā katrai sugai doti viens vai vairāki vispārpieņemtie sugas nosaukumi.

(2)

Atsevišķas dārzeņu sugu šķirnes pieder pie sugām, kam dots zinātniskais nosaukums, bet ne pie to šķirņu veidiem, kurām norādīti vispārpieņemtiem nosaukumi. Tāpēc būtu jāprecizē, vai uz šķirni attiecas Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK darbības joma.

(3)

Šajā precizējumā būtu jāņem vērā fakts, ka dažas atsevišķu vairāku sugu dārzeņu šķirnes Savienībā tiek tirgotas plašā apjomā, kamēr citas tiek tirgotas valsts vai reģionāla mēroga tirgos. Tāpēc nebūtu lietderīgi aptvert visas šo dārzeņu sugu šķirnes. Tādēļ būtu jāparedz, ka attiecībā uz atsevišķām sugām jāaptver visas šķirnes, taču attiecībā uz atsevišķām citām sugām būtu jāaptver tikai noteiktas šķirnes.

(4)

Starptautiskais kultivēto augu nomenklatūras kodekss (ICNCP) ieviesa formālu kategoriju “grupa”, kurā klasificēt kultūraugu sugu šķirnes. Kategorija “grupa” ir piemērots instruments, ar ko noteikt atsevišķu sugu šķirnes, uz kurām attiecas Direktīvu 2002/55/EK 2008/72/EK darbības joma.

(5)

Lai precizētu, vai aptvertas visas dārzeņu sugas šķirnes vai tikai atsevišķas grupas, Direktīvās 2002/55/EK un 2008/72/EK dotās sugu tabulas būtu jāgroza. Attiecīgie dārzeņu sugu botāniskie nosaukumi un tiem piesaistītās grupas būtu jānorāda hierarhiskā secībā, tā novēršot visas iespējamās neskaidrības attiecībā uz attiecīgo sugu šķirņu tvērumu.

(6)

Šķirņu starpsugu krustošanas un iekšsugas krustošanas rezultātā var rasties dārzeņu sugu šķirnes, kas nepieder ne pie vienas iedibinātās sugas vai grupas. Lai šāda veida šķirnes iekļautu Direktīvas 2002/55/EK darbības jomā, sugu sarakstam būtu jāaptver hibrīdi starp sugām un grupām, kas norādītas minētās direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(7)

Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā dotajā sarakstā norādītās grupas, kur vien vajadzīgs, būtu jānorāda arī minētās direktīvas II pielikuma 3. punkta a) apakšpunktā un III pielikuma 2. punktā.

(8)

Tāpēc Direktīvas 2002/55/EK, 2008/72/EK un 93/61/EEK būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Turklāt ar Direktīvu 93/61/EEK tiek īstenots Padomes Direktīvas 92/33/EK (4) 4. pants, ko atceļ un aizstāj Direktīvas 2008/72/EK 4. pants. Ar Direktīvas 93/61/EEK pielikumu ir izveidota attiecībā uz dārzeņu pavairošanas materiālu izpildāmo nosacījumu tabula, kurā norādītas attiecīgās sugas, kā arī kaitīgie organismi, kas var ietekmēt to kvalitāti.

(10)

Atsevišķu Direktīvā 93/61/EEK minēto sugu botāniskie nosaukumi attiecīgās tabulas atjaunināšanas ietvaros būtu jāatjaunina atbilstoši jaunākajām zinātnes atziņām.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvu 2002/55/EK groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma A daļu.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2008/72/EK

Direktīvas 2008/72/EK II pielikumu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas pielikuma B daļā.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 93/61/EEK

Direktīvas 93/61/EEK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikuma C daļu.

4. pants

Transponēšana

Dalībvalstis līdz 2020. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.

(3)  OV L 250, 7.10.1993., 19. lpp.

(4)  Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīva 92/33/EEK par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (OV L 157, 10.6.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

A DAĻA

Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1)

direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

Allium cepa L.

Cepa grupa (sīpoli, dārza sīpoli)

Aggregatum grupa (šalotes)

 

Allium fistulosum L. (lielloku sīpols)

visas šķirnes

 

Allium porrum L. (puravs)

visas šķirnes

 

Allium sativum L. (ķiploks)

visas šķirnes

 

Allium schoenoprasum L. (maurloks)

visas šķirnes

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kārvele)

visas šķirnes

 

Apium graveolens L.

seleriju grupa

sakņu seleriju grupa

 

Asparagus officinalis L. (sparģelis)

visas šķirnes

 

Beta vulgaris L.

Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes)

Lapu biešu grupa (mangoldi jeb lapu bietes)

 

Brassica oleracea L.

Lapu kāpostu grupa

Ziedkāpostu grupa

Galviņkāpostu grupa (sarkanie kāposti un baltie kāposti)

Briseles kāpostu grupa

Kolrābju grupa

Savojas kāpostu grupa

Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie)

Toskānas kāpostu grupa

Tronchuda grupa (Portugāles kāposti)

 

Brassica rapa L.

Ķīnas kāpostu grupa

Rāceņu grupa

 

Capsicum annuum L. (dārzeņpipars)

visas šķirnes

 

Cichorium endivia L. (endīvija)

visas šķirnes

 

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņu grupa

Lapu cigoriņu grupa (liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi)

Rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbūzs)

visas šķirnes

 

Cucumis melo L. (melone)

visas šķirnes

 

Cucumis sativus L.

Gruķu grupa

Īsaugļu gurķu grupa

 

Cucurbita maxima Duchesne (lielaugļu ķirbis)

visas šķirnes

 

Cucurbita pepo L. (parastais ķirbis, arī nobriedis ķirbis un patisons, vai kabacis, arī nenobriedis patisons)

visas šķirnes

 

Cynara cardunculus L.

Artišoku grupa

Lapu artišoku grupa

 

Daucus carota L. (galda burkāns un lopbarības burkāns)

visas šķirnes

 

Foeniculum vulgare Mill. (fenhelis)

Azoricum grupa

 

Lactuca sativa L. (dārza salāts)

visas šķirnes

 

Solanum lycopersicum L. (tomāts)

visas šķirnes

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lapu pētersīļu grupa

Sakņu pētersīļu grupa

 

Phaseolus coccineus L. (daudzziedu pupiņa)

visas šķirnes

 

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņu grupa

Kāršu pupiņu grupa

 

Pisum sativum L.

Lobāmo zirņu grupa

Šķautņaino zirņu grupa

Cukurzirņu grupa

 

Raphanus sativus L.

Redīsu grupa

Rutku grupa

 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbers)

visas šķirnes

 

Scorzonera hispanica L. (melnsakne)

visas šķirnes

 

Solanum melongena L. (baklažāns)

visas šķirnes

 

Spinacia oleracea L. (spināts)

visas šķirnes

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (lauka salāts jeb salātu baldriņš)

visas šķirnes

 

Vicia faba L. (lauka pupa)

visas šķirnes

 

Zea mays L.

Cukurkukurūzu grupa

Plīsējkukurūzu grupa

Visi iepriekš minēto sugu un grupu hibrīdi.”;

2)

direktīvas II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkta tabulas pirmajā slejā ierakstus starp “Asparagus officinalis” un “Cichorium endivia” aizstāj ar šādiem:

 

Beta vulgaris (galda biešu grupa)

 

Beta vulgaris (pārējais, kas nepieder pie galda biešu grupas)

 

Brassica oleracea (ziedkāpostu grupa)

 

Brassica oleracea (pārējais, kas nepieder pie ziedkāpostu grupas)

 

Brassica rapa (Ķīnas kāpostu grupa)

 

Brassica rapa (rāceņu grupa)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Vitlufa cigoriņu grupa, lapu cigoriņu grupa)

 

Cichorium intybus (rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa)”;

3)

direktīvas III pielikuma 2. punkta tabulas pirmajā slejā ierakstus starp “Capsicum annuum” un “Cichorium endivia” aizstāj ar šādiem:

 

Cichorium intybus (Vitlufa cigoriņu grupa, lapu cigoriņu grupa)

 

Cichorium intybus (rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa)”.

B DAĻA

“II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punktā minēto ģinšu un sugu saraksts

Allium cepa L.

Cepa grupa (sīpoli, dārza sīpoli)

Aggregatum grupa (šalotes)

Allium fistulosum L. (lielloku sīpols)

visas šķirnes

Allium porrum L. (puravs)

visas šķirnes

Allium sativum L. (ķiploks)

visas šķirnes

Allium schoenoprasum L. (maurloks)

visas šķirnes

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kārvele)

visas šķirnes

Apium graveolens L.

seleriju grupa

sakņu seleriju grupa

Asparagus officinalis L. (sparģelis)

visas šķirnes

Beta vulgaris L.

Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes)

Lapu biešu grupa (mangoldi vai lapu bietes)

Brassica oleracea L.

Lapu kāpostu grupa

Ziedkāpostu grupa

Galviņkāpostu grupa (sarkanie kāposti un baltie kāposti)

Briseles kāpostu grupa

Kolrābju grupa

Savojas kāpostu grupa

Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie)

Toskānas kāpostu grupa

Tronchuda grupa (Portugāles kāposti)

Brassica rapa L.

Ķīnas kāpostu grupa

Rāceņu grupa

Capsicum annuum L. (dārzeņpipars)

visas šķirnes

Cichorium endivia L. (endīvija)

visas šķirnes

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņu grupa

Lapu cigoriņu grupa (liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi)

Rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbūzs)

visas šķirnes

Cucumis melo L. (melone)

visas šķirnes

Cucumis sativus L.

Gruķu grupa

Īsaugļu gurķu grupa

Cucurbita maxima Duchesne (lielaugļu ķirbis)

visas šķirnes

Cucurbita pepo L. (parastais ķirbis, arī nobriedis ķirbis un patisons, vai kabacis, arī nenobriedis patisons)

visas šķirnes

Cynara cardunculus L.

Artišoku grupa

Lapu artišoku grupa

Daucus carota L. (galda burkāns un lopbarības burkāns)

visas šķirnes

Foeniculum vulgare Mill. (fenhelis)

Azoricum grupa

Lactuca sativa L. (dārza salāts)

visas šķirnes

Solanum lycopersicum L. (tomāts)

visas šķirnes

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lapu pētersīļu grupa

Sakņu pētersīļu grupa

Phaseolus coccineus L. (daudzziedu pupiņa)

visas šķirnes

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņu grupa

Kāršu pupiņu grupa

Pisum sativum L.

Lobāmo zirņu grupa

Šķautņaino zirņu grupa

Cukurzirņu grupa

Raphanus sativus L.

Redīsu grupa

Rutku grupa

Rheum rhabarbarum L. (rabarbers)

visas šķirnes

Scorzonera hispanica L. (melnsakne)

visas šķirnes

Solanum melongena L. (baklažāns)

visas šķirnes

Spinacia oleracea L. (spināts)

visas šķirnes

Valerianella locusta (L.) Laterr. (lauka salāts jeb salātu baldriņš)

visas šķirnes

Vicia faba L. (lauka pupa)

visas šķirnes

Zea mays L.

Cukurkukurūzu grupa

Plīsējkukurūzu grupa.

C DAĻA

Direktīvas 93/61/EEK pielikumā sleju “Ģints vai suga” groza šādi:

a)

vārdus “Allium ascalonicum” aizstāj ar vārdiem “Allium cepaAggregatum grupa”;

b)

vārdus “Allium cepa” aizstāj ar vārdiem “Allium cepaCepa grupa”;

c)

vārdus “Brassica pekinensis” aizstāj ar vārdiem “Brassica rapa – Ķīnas kāpostu grupa”;

d)

vārdus “Lycopersicon lycopersicum” aizstāj ar vārdiem “Solanum lycopersicum”.


LĒMUMI

18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/23


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2019/991

(2019. gada 16. janvāris)

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0087/2018),

ņemot vērā 2018. gada 18. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora atbildi,

ņemot vērā 2018. gada 24. oktobra lēmumu (4), ar kuru Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram nesniedz apstiprinājumu par Biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildi,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (6), un jo īpaši tās 36. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (7), un jo īpaši tās 108. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro daļu,

1.   

apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatus;

2.   

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Antonio TAJANI

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 417, 6.12.2017., 79. lpp.

(2)  Skatīt 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  OV L 248, 3.10.2018., 195. lpp.

(4)  OV L 331, 28.12.2018., 213. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(7)  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/24


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2019/992

(2019. gada 4. jūnijs)

par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) misijas vadītāja iecelšanu (EUAM Ukraine/1/2019)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/486/KĀDP (2014. gada 22. jūlijs) par Eiropas Savienības padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine(1) un jo īpaši tā 7. pantu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Lēmuma 2014/486/KĀDP 7. pantu, Politikas un drošības komiteja (PDK) ir pilnvarota saskaņā ar Līguma 38. pantu pieņemt attiecīgos lēmumus, lai īstenotu misijas EUAM Ukraine politisko kontroli un stratēģisko vadību, tostarp jo īpaši pieņemt lēmumu par misijas vadītāja iecelšanu.

(2)

PDK 2018. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1662 (2), ar kuru EUAM Ukraine misijas vadītāja Kęstutis LANČINSKAS kunga pilnvaru termiņu pagarina uz laikposmu no 2018. gada 1. decembra līdz 2019. gada 31. maijam.

(3)

Padome 2019. gada 13. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/761 (3), ar kuru EUAM Ukraine pilnvaru termiņu pagarina līdz 2021. gada 31. maijam.

(4)

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 2019. gada 27. maijā ierosināja par EUAM Ukraine misijas vadītāju iecelt Antti HARTIKAINEN kungu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) misijas vadītāju uz laikposmu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam tiek iecelts Antti HARTIKAINEN kungs.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 4. jūnijā

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  OV L 217, 23.7.2014., 42. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/1662 (2018. gada 25. oktobris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) misijas vadītājam (EUAM UKRAINE/1/2018) (OV L 278, 8.11.2018., 18. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/761 (2019. gada 13. maijs), ar ko groza Lēmumu 2014/486/KĀDP par Eiropas Savienības padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) (OV L 125, 14.5.2019., 16. lpp.).


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/25


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/993

(2019. gada 17. jūnijs),

ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā.

(2)

Pēc Lēmuma (KĀDP) 2018/1006 pārskatīšanas, ņemot vērā tā mērķus un pašreizējo situāciju Maldīvijas Republikā, Padome nolēma atcelt spēkā esošos ierobežojošos pasākumus.

(3)

Tādēļ būtu jāatceļ Lēmums (KĀDP) 2018/1006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmums (KĀDP) 2018/1006 ar šo tiek atcelts.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2019. gada 17. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1006 (2018. gada 16. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā (OV L 180, 17.7.2018., 24. lpp.).


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/994

(2019. gada 17. jūnijs),

ar ko pagarina termiņu, līdz kuram etofēnprokss apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

apspriedusies ar Biocīdu pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Aktīvā viela etofēnprokss bija iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) I pielikumā lietošanai 8. produkta veida biocīdos, un tāpēc uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 86. panta pamata uzskatāms, ka tā ar minētās direktīvas I pielikumā noteiktajām specifikācijām un nosacījumiem ir apstiprināta saskaņā ar minēto regulu.

(2)

Etofēnprokss lietošanai 8. produkta veida biocīdos ir apstiprināts līdz 2020. gada 31. janvārim. 2018. gada 27. jūlijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu tika iesniegts etofēnproksa apstiprinājuma atjaunošanas pieteikums.

(3)

Austrijas kompetentā novērtētājiestāde 2018. gada 19. decembrī informēja Komisiju, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 1. punktu tā ir nolēmusi, ka ir vajadzīga pilnīga pieteikuma novērtēšana. Kompetentajai novērtētājiestādei saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu 365 dienu laikā no pieteikuma validācijas ir jāveic pilnīga pieteikuma novērtēšana.

(4)

Kompetentā novērtētājiestāde var vajadzības gadījumā saskaņā ar minētās regulas 8. panta 2. punktu lūgt pieteikuma iesniedzēju sniegt novērtējuma veikšanai pietiekamus datus. Šādā gadījumā 365 dienu termiņu pārtrauc uz laiku, kas kopā nedrīkst pārsniegt 180 dienas, ja vien to neattaisno pieprasīto datu veids vai ārkārtas apstākļi.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 3. punktu 270 dienu laikā pēc kompetentās novērtētājiestādes ieteikuma saņemšanas Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūrai”) ir jāsagatavo un Komisijai jāiesniedz atzinums par aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu.

(6)

Līdz ar to tādu iemeslu dēļ, ko pieteikuma iesniedzējs nespēj ietekmēt, termiņš, kurā etofēnprokss apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, var beigties, pirms tiek pieņemts lēmums par tā atjaunošanu. Tāpēc termiņu, kurā etofēnprokss apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, ir lietderīgi pagarināt uz laiku, kas ir pietiekams pieteikuma izskatīšanai. Ņemot vērā termiņus, kas kompetentajai novērtētājiestādei atvēlēti novērtējuma veikšanai un Aģentūrai – atzinuma sagatavošanai un iesniegšanai, apstiprinājuma termiņu ir lietderīgi pagarināt līdz 2022. gada 31. oktobrim.

(7)

Izņemot apstiprinājuma beigu datumu, etofēnprokss joprojām ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, ja vien tiek ievērotas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Termiņu, līdz kuram etofēnprokss ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2022. gada 31. oktobrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/995

(2019. gada 17. jūnijs),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK (1), jo īpaši tās 16. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 6. panta 2. punkts prasa, lai kuģu īpašnieki nodrošinātu, ka pārstrādei paredzētie kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kuras iekļautas ar minētās regulas 16. pantu izveidotajā kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā.

(2)

Eiropas saraksts ir sniegts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/2323 (2).

(3)

Dānija ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu piešķīrusi atļauju divām tās teritorijā esošām kuģu pārstrādes rūpnīcām (3). Dānija ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga šo rūpnīcu iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šīs rūpnīcas.

(4)

Kopš Regulas (ES) Nr. 1257/2013 iekļaušanas Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (4) Norvēģija ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar minētās regulas 14. pantu piešķīrusi atļauju piecām tās teritorijā esošām kuģu pārstrādes rūpnīcām (5). Norvēģija ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga šo rūpnīcu iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šīs rūpnīcas.

(5)

Komisija ir saņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 15. panta 1. punktu iesniegtu pieteikumu, kurā lūgts Eiropas sarakstā iekļaut vienu Turcijā esošu kuģu pārstrādes rūpnīcu (6). Komisija ir izvērtējusi saskaņā ar minētās regulas 15. pantu sniegto vai ievākto informāciju un pierādījumus un uzskata, ka rūpnīca atbilst minētās regulas 13. pantā noteiktajām prasībām, kas jāievēro, lai rūpnīca varētu veikt kuģu pārstrādi un tikt iekļauta Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šo rūpnīcu.

(6)

Bez tam ir jāizlabo kļūda informācijā, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu Eiropas sarakstā norādīta par kuģu pārstrādes rūpnīcu Somijā.

(7)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 25. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2323 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 330, 10.12.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 19. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi (OV L 345, 20.12.2016., 119. lpp.).

(3)  FAYARD A/S un Stena Recycling A/S.

(4)  EEZ Apvienotās komitejas 2018. gada 5. decembra Lēmums Nr. 257/2018, ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIII pielikumu (Transports) un XX pielikumu (Vide) (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn un Norscrap West AS

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

KUĢU PĀRSTRĀDES RŪPNĪCU EIROPAS SARAKSTS, KAS MINĒTS REGULAS (ES) Nr. 1257/2013 16. PANTĀ

A DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas dalībvalstīs

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (1)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu svara summu, kas attiecīgajā gadā ir pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (2)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (3)

BEĻĢIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Beļģija

Tālrunis +32(0)9/251 25 21

E-pasts: peter.wyntin@galloo.com

Uz ūdens, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 265 m

 

Platums: 37 m

 

Iegrime: 12,5 m

 

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 30 dienas

34 000  (4)

2020. gada 31. marts

DĀNIJA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dānija

www.fayard.dk

Tālrunis +45 759 2 0000

E-pasts: fayard@fayard.dk

Izņemšana no ekspluatācijas sausajā dokā un pārstrāde

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 415 m

 

Platums: 90 m

 

Iegrime: 7,8 m

Kuģu pārstrādes rūpnīca tiek reglamentēta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un nosacījumiem, kas izklāstīti Kertemnides pašvaldības 2018. gada 7. novembrī izdotajā vidiskajā atļaujā. Vidiskajā atļaujā ir paredzētas ekspluatācijas stundas, īpaši ekspluatācijas nosacījumi, darbības ar atkritumiem un to uzglabāšana, kā arī nosacījums, ka darbības jāveic sausajā dokā.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (5)

2023. gada 7. novembris

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Dānija

www.fornaes.dk

Tālrunis +45 86326393

E-pasts: recycling@fornaes.dk

Demontāža pie piestātnes, pēc tam sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 150 m

 

Platums: 25 m

 

Iegrime: 6 m

 

GT: 10 000

Norddjurs pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

30 000  (6)

2021. gada 30. jūnijs

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dānija

Vietne: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-pasts: kim@mars-eu.dk

Uz eliņa novietota objekta sagriešana (parastā un ar liesmu)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 290 m

 

Platums: 90 m

 

Iegrime: 14 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2018. gada 9. martā izdevusi Frederikshavnas pašvaldība.

Kā noteikts kuģu pārstrādes rūpnīcas vidiskajā atļaujā, Frederikshavnas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Rūpnīca nedrīkst bīstamos atkritumus glabāt ilgāk par vienu gadu.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (7)

2023. gada 23. augusts

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Dānija

www.smedegaarden.net

Demontāža pie piestātnes, pēc tam sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 170 m

 

Platums: 40 m

 

Iegrime: 7,5 m

 

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

20 000  (8)

2021. gada 15. septembris

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dānija

Tālrunis +45 20699190

Internets: https://www.stenarecycling.dk/

E-pasts: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Sagriešana (parastā un ar liesmu), kad demontējamais objekts ir novietots norobežotā, pret applūšanu drošā zonā ar necaurlaidīgu grīdu un efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 40 m Platums: 40 m Iegrime: 10 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2017. gada 5. oktobrī izdevusi Esbjergas pašvaldība.

Kā noteikts kuģu pārstrādes rūpnīcas vidiskajā atļaujā, Esbjergas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (9)

2024. gada 7. februāris

IGAUNIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn Igaunija

Tālrunis +372 610 2933

Fakss +372 610 2444

E-pasts: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Piestātnē peldoši, peldošais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 197 m

 

Platums: 32 m

 

Iegrime: 9,6 m

 

GT: 28 000

Atkritumu atļauja Nr. L.JÄ/327249. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. 0222. Vene-Balti ostas noteikumi, MSR-Refonda rokasgrāmata par kuģu pārstrādi. Vidiskās pārvaldības sistēma, atkritumu apsaimniekošana EP 4.4.6-1-13.

Rūpnīca var pārstrādāt tikai tos bīstamos materiālus, kuru pārstrādei tai ir atļauja.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 30 dienas

21 852  (10)

2021. gada 15. februāris

SPĀNIJA

DDR VESSELS XXI, S.L.

El Musel osta

Gijon

Spānija

Tālrunis +34 630 14 44 16

E-pasts: abarredo@ddr-vessels.com

Demontāžas rampa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot atomkuģus

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 169,9 m

(Atkarībā no detalizēta tehniski ekonomiskā pamatojuma var pieņemt arī lielākus kuģus, ja tie ir tādi, kas nevar apgāzties vai noslīdēt pa rampu)

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums, ko paudis ostas kapteiņa dienests, kurš atbild par ostu, kurā rūpnīca atrodas

0 (11)

2020. gada 28. jūlijs

FRANCIJA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tālrunis + 33(0)7 69 79 12 80

E-pasts: patrick@demonaval-recycling.fr

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (sausais doks):

 

Garums: 140 m

 

Platums: 25 m

 

Iegrime: 5 m

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

0 (12)

2022. gada 11. decembris

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francija

Tālrunis +33(0)2 35 95 16 34

E-pasts: infos@gardet-bezenac.com

Uz ūdens un uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 150 m

 

Platums: 18 m

 

LDT: 7 000

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

16 000  (13)

2021. gada 30. decembris

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Francija

Tālrunis +33(0)5 56 90 58 00

E-pasts: maintenance@bordeaux-port.fr

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (sausais doks):

 

Garums: 240 m

 

Platums: 37 m

 

Iegrime: 17 m

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

18 000  (14)

2021. gada 21. oktobris

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

Francija

Tālrunis +33(0)2 98 01 11 06

E-pasts: navaleo@navaleo.fr

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (sausais doks):

 

Garums: 225 m

 

Platums: 34 m

 

Iegrime: 27 m

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

5 500  (15)

2021. gada 24. maijs

ITĀLIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova

Itālija

Tālrunis +39(0)10 251561

E-pasts: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 350 m

 

Platums: 75 m

 

Iegrime: 16 m

 

GT: 130 000

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Skaidri izteikts apstiprinājums

38 564  (16)

2023. gada 6. jūnijs

LATVIJA

A/s “Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža iela 42/44 Liepāja, LV-3402

Latvija

Tālrunis +371 63401919

E-pasts: shipyard@tosmare.lv

Kuģu demontāža (uz ūdens un sausajā dokā)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 165 m

 

Platums: 22 m

 

Iegrime: 7 m

 

DWT: 14 000

 

GT: 200–12 000

 

Svars: 100–5 000 t

 

LDT: 100 -5 000

Sk. valsts atļauju Nr. LI10IB0024.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

0 (17)

2020. gada 11. jūnijs

LIETUVA

UAB APK

Minijos 180 (piestātne 133 A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis +370 (46) 365776

Fakss +370 (46) 365776

E-pasts: uab.apk@gmail.com

Uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 130 m

 

Platums: 35 m

 

Iegrime: 10 m

 

GT: 3 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-15/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

1 500  (18)

2020. gada 17. marts

UAB Armar

Minijos 180 (piestātnes 127A, 131 A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis +370 685 32607

E-pasts: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (piestātne 127A):

 

Garums: 80 m

 

Platums: 16 m

 

Iegrime: 6 m

 

GT: 1 500

Maksimālie kuģa izmēri (piestātne 131A):

 

Garums: 80 m

 

Platums: 16 m

 

Iegrime: 5 m

 

GT: 1 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-16/2015 (piestātne 127 A).

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-51/2017 (piestātne 131 A).

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

3 910  (19)

2020. gada 17. marts

(piestātne 127 A)

2022. gada 19. aprīlis

(piestātne 131A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (piestātnes 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis +370 (46) 483940 / 483891

Fakss +370 (46) 483891

E-pasts: refonda@wsy.lt

Uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 230 m

 

Platums: 55 m

 

Iegrime: 14 m

 

GT: 70 000

Sk. valsts atļauju Nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

20 140  (20)

2020. gada 21. maijs

NĪDERLANDE

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nīderlande

Tālrunis +31 18 123 43 53

E-pasts: mzoethout@keppelverolme.nl

Kuģu sagriešana

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 405 m

 

Platums: 90 m

 

Iegrime: 11,6 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

52 000  (21)

2021. gada 21. jūlijs

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel

Nīderlande

Tālrunis +31 78 673 60 55

E-pasts: info@sloperij-nederland.nl

Kuģu sagriešana

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 200 m

 

Platums: 33 m

 

Iegrime: 6 m

 

Augstums: 45 m (Botlekas tilts)

Pārstrādes darbi sākas, kuģim atrodoties ūdenī, lai padarītu korpusu vieglāku; vinčai, ar kuru kuģi uzvelk uz rampas, celtspēja ir 2 000 t

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

9 300  (22)

2021. gada 27. septembris

NORVĒĢIJA

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597

5578 Nedre Vats

Norvēģija

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Demontāža pie piestātnes, kam seko korpusa uzcelšana uz piestātnes

Atkritumu apsaimniekošana un sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 290 m

 

Iegrime: 23 m

AF var uzņemt arī daļēji iegremdējamas platformas

Sk. valsts atļauju Nr. 2005.0038.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

20 000  (23)

2024. gada 28. janvāris

Green Yard AS

Angholmen

4485 Feda

Norvēģija

www.greenyard.no

Rūpnīca ar eliņu iekšpusē. Nozīmīgākās demontāžas operācijas jāveic iekštelpās.

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Platums: 25 m

 

Garums: neierobežots

Sk. valsts atļauju Nr. 2018.0833.T.

Atļaujā noteikti ierobežojumi, kādus darbus var veikt ārpusē, lai kuģus pēc tam varētu ietilpināt rūpnīcas iekšienē.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0 (24)

2024. gada 28. janvāris

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norvēģija

www.kvaerner.com

Uz ūdens un uz eliņa. Lielus kuģus var daļēji demontēt pie piestātnes, līdz korpusu ir iespējams uzcelt uz eliņa.

Viss tālākais demontāžas darbs notiek uz betona paliktņiem, kas aprīkoti ar kanalizāciju, pa kuru ūdeņus novada uz ūdens attīrīšanas staciju.

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 230 m

 

Platums: neierobežots

Kvaerner var uzņemt arī platformu virsūdens un balsta struktūras, kā arī daļēji iegremdējamas iekārtas

Sk. valsts atļauju Nr. 2013.0111.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

60 000  (25)

2024. gada 28. janvāris

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund

Norvēģija

www.lutelandetoffshore.com

Demontāža pie piestātnes, pēc tam izcelšana krastā un sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar kanalizācijas un apstrādes sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Visi kuģi, kuru izmēri atbilst atļaujā norādītajiem

“Lutelandet” var uzņemt arī platformu virsūdens un balsta struktūras, kā arī daļēji iegremdējamas iekārtas

Sk. valsts atļauju

Nr. 2014.0646.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

7 000  (26)

2024. gada 28. janvāris

Norscrap West AS

Hanøytangen 122

5310 Hauglandhella

Norvēģija

www.norscrap.no

Peldošais eliņš

Papildus atkarībā no sarežģītības:

1.

Demontāža pie piestātnes, pēc tam sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

2.

Sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 150 m

 

Platums: 34 m

 

LDT: 8 000 t uz peldošā eliņa. Var būt vairāk atkarībā no pārstrādes paņēmiena

Sk. valsts atļauju Nr. 2017.0864.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

4 500  (27)

2024. gada 1. marts

PORTUGĀLE

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugāle

Tālrunis +351 234 378 970, +351 232 767 700

E-pasts: info@navalria.pt

Demontāža sausajos dokos,

dekontaminēšana un demontāža horizontālā plaknē un slīpumā atkarībā no kuģa lieluma

Nominālā jauda horizontālā plaknē: 700 t

 

Nominālā jauda slīpumā: 900 t

Darbībai piemērojamie nosacījumi ir definēti atļaujai (AL Nr. 5/2015/CCDRC, 2016. gada 26. janvāris) pievienotajā specifikācijā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

1 900  (28)

2020. gada 26. janvāris

SOMIJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Somija

Tālrunis +358 2 44 511

E-pasts: try@turkurepairyard.com

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 250 m

 

Platums: 40 m

 

Iegrime: 7,9 m

Ierobežojumi ir norādīti nacionālajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

20 000  (29)

2023. gada 1. oktobris

APVIENOTĀ KARALISTE

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Apvienotā Karaliste

Tālrunis +44(0)1642 806080

E-pasts: info@ableuk.com

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru izmēri atbilst atļaujā norādītajiem

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 337,5 m

 

Platums: 120 m

 

Iegrime: 6,65 m

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Rūpnīcai ir atļauja (Nr. EPR/VP3296ZM), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

66 340  (30)

2020. gada 6. oktobris

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Kontaktinformācija:

Tālrunis +44(0)131 454 3380

E-pasts:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru svars nepārsniedz 7 000 t

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 165 m

 

Platums: 21 m

 

Iegrime: 7,7 m

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām. Rūpnīcai ir atļauja (Nr. WML L 1157331), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

7 275  (31)

2022. gada 2. novembris

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Apvienotā Karaliste

Tālrunis +44(0)2890 458456

E-pasts: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru izmēri norādīti saskaņotajā darba plānā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Galvenais doks (lielākais) ir 556 m × 93 m × 1,2 m DWT un var uzņemt kuģus, kas nepārsniedz šos izmērus. Šis lielākais sausais doks ir ar kravnesību 1,2 milj. DWT.

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Rūpnīcai ir atļauja (atkritumu apsaimniekošanas atļauja, LN/07/21/V2), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

13 200  (32)

2020. gada 3. augusts

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Velsa

SA1 1LY

Apvienotā Karaliste

Tālrunis +44(0)1792 654592

E-pasts: info@swanseadrydocks.com

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru izmēri atbilst atļaujā norādītajiem

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 200 m

 

Platums: 27 m

 

Iegrime: 7 m

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Rūpnīcai ir atļauja (Nr. EPR/UP3298VL), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

7 275  (33)

2020. gada 2. jūlijs

B DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas trešā valstī

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (34)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu svara summu, kas attiecīgajā gadā ir pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (35)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (36)

TURCIJA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 65

E-pasts: info@isiksangemi.com

Izjaukšana krastā (landing)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: neierobežots

 

Platums: 75 m

 

Iegrime: 17 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta, jūrlietu un saziņas ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Ar bīstamajiem atkritumiem nodarbojas SRAT (Turcijas Kuģu pārstrādes asociācija), kam Vides un pilsētplānošanas ministrija izsniegusi vajadzīgo licenci.

Apstiprinājums klusējot.

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

91 851  (37)

2024. gada 7. jūlijs

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliaga

Izmir 35800

Turcija

Tālrunis +90 232 618 2030

E-pasts: info@leyal.com.tr

Izjaukšana krastā (landing)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: neierobežots

 

Platums: 100 m

 

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta, jūrlietu un saziņas ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Ar bīstamajiem atkritumiem nodarbojas SRAT (Turcijas Kuģu pārstrādes asociācija), kam Vides un pilsētplānošanas ministrija izsniegusi vajadzīgo licenci.

Apstiprinājums klusējot.

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai.

Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

55 495  (38)

2023. gada 9. decembris

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliaga

Izmir 35800

Turcija

Tālrunis +90 232 618 2065

E-pasts: demtas@leyal.com.tr

Izjaukšana krastā (landing)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: neierobežots

 

Platums: 63 m

 

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta, jūrlietu un saziņas ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Ar bīstamajiem atkritumiem nodarbojas SRAT (Turcijas Kuģu pārstrādes asociācija), kam Vides un pilsētplānošanas ministrija izsniegusi vajadzīgo licenci.

Apstiprinājums klusējot.

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai.

Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

50 350  (39)

2023. gada 9. decembris

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

ASV

Tālrunis 956-831-2299

E-pasts: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Uz ūdens, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 335 m

 

Platums: 48 m

 

Iegrime: 9 m

Rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti atļaujās un sertifikātos, ko rūpnīcai izsniegusi ASV Vides aizsardzības aģentūra, Teksasas Vides kvalitātes komisija (Texas Commission of Environmental Quality), Teksasas Zemes aģentūra (Texas General Land Office) un ASV Krasta apsardze.

ASV Toksisko vielu kontroles likums aizliedz ASV importēt ASV ārvalstu karoga kuģus, kuru PHB koncentrācija pārsniedz 50 daļas uz miljonu.

Rūpnīcai ir divi eliņi ar rampām galīgajai kuģa pārstrādei (austrumu eliņš un rietumu eliņš) ES dalībvalstu karoga kuģus pārstrādā tikai uz austrumu eliņa rampas.

Pašlaik ASV tiesību aktos nav paredzēta procedūra saistībā ar kuģu pārstrādes plānu apstiprināšanu.

120 000  (40)

2023. gada 9. decembris


(1)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(2)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(3)  Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā, ir dalībvalstī rūpnīcai piešķirtās atļaujas derīguma termiņa beigu datums.

(4)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000LDT gadā.

(5)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 30 000LDT gadā.

(6)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000LDT gadā.

(7)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 200 000LDT gadā.

(8)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000LDT gadā.

(9)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 45 000LDT gadā.

(10)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000LDT gadā.

(11)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000LDT gadā.

(12)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000LDT gadā.

(13)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 18 000LDT gadā.

(14)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 23 000LDT gadā.

(15)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 10 000LDT gadā.

(16)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000LDT gadā.

(17)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000LDT gadā.

(18)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000LDT gadā.

(19)  Saskaņā ar atļaujām rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 12 000LDT gadā (6 000LDT katrā piestātnē).

(20)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 45 000LDT gadā.

(21)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000LDT gadā.

(22)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 45 000LDT gadā.

(23)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 75 000LDT gadā.

(24)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000LDT gadā.

(25)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 60 000LDT gadā.

(26)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 200 000LDT gadā.

(27)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 100 000LDT gadā.

(28)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 5 000LDT gadā.

(29)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000LDT gadā.

(30)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 230 000 t gadā.

(31)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 7 275 t gadā.

(32)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 300 000 t gadā.

(33)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 74 999 t gadā.

(34)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(35)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(36)  Ja vien nav norādīts citādi, trešā valstī esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas tiek Eiropas sarakstā iekļautas uz pieciem gadiem no dienas, kad stājas spēkā attiecīgais Komisijas īstenošanas lēmums, ar ko attiecīgā rūpnīca tiek sarakstā iekļauta.

(37)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 120 000LDT gadā.

(38)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 80 000LDT gadā.

(39)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000LDT gadā.

(40)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 120 000LDT gadā.