ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 144

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 3. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/897 (2019. gada 12. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz riskos balstītas atbilstības pārbaudes iekļaušanu I pielikumā un vides aizsardzības prasību īstenošanu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/898 (2019. gada 29. maijs) par atļauju eigenola preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs – Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/899 (2019. gada 29. maijs), ar ko atjauno atļauju izmantot Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 par barības piedevu nobarojamiem jēriem, piena kazām, piena aitām, slaucamiem bifeļiem, zirgiem un gaļas cūkām un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 232/2009, (EK) Nr. 186/2007 un (EK) Nr. 209/2008 (atļaujas turētājs – S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/900 (2019. gada 29. maijs) par atļauju izmantot 8-merkapto-p-mentān-3-onu un p-ment-1-ēn-8-tiolu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/901 (2019. gada 29. maijs) par atļauju no Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūtu riboflavīnu, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīnu un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāli (B2 vitamīna avoti) izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

41

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/902 (2019. gada 28. maijs) par pasākumu, ko Zviedrija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū TWA Equipment S.r.l. ražotu transportlīdzekļu šķērveida pacēlāju (TL530LF modelis) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3886)  ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/903 (2019. gada 29. maijs), ar ko nosaka Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus gaisa satiksmes pārvaldības tīklam trešajam pārskata periodam, kurš sākas 2020. gada 1. janvārī un beidzas 2024. gada 31. decembrī ( 1 )

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/897

(2019. gada 12. marts),

ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz riskos balstītas atbilstības pārbaudes iekļaušanu I pielikumā un vides aizsardzības prasību īstenošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 77. pantu Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūrai (“Aģentūra”) dalībvalstu vārdā jāveic projektēšanas, ražošanas vai reģistrācijas valsts funkcijas un uzdevumi saistībā ar konstrukcijas sertifikāciju. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 77. panta 1. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu Aģentūrai jāsaņem un jānovērtē tai iesniegtie pieteikumi un jāizdod attiecīgie sertifikāti. Šajā nolūkā Aģentūrai jāizveido un jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam sertifikācijas pamats, piemērojamās vides aizsardzības prasības un piemērotības ekspluatācijai sertifikācijas datu pamats.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 748/2012 (2) pieteikuma iesniedzējam jāsaņem Aģentūras izdots sertifikāts pēc tam, kad ir pierādīts, ka sertificējamais produkts atbilst piemērojamai sertifikācijas bāzei, tostarp piemērojamajām lidojumderīguma sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām. Minēto sertifikātu pieteikumu iesniedzējiem jāpierāda, ka tie pilnībā atbilst visiem noteiktā sertifikācijas pamata aspektiem. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 83. pantu Aģentūrai pašai vai ar valsts aviācijas iestāžu vai kvalificētu iestāžu starpniecību ir jāveic izmeklēšana, kas nepieciešama tās sertifikācijas uzdevumu veikšanai. Aģentūra izvērtē pieteikumus, bet tai nav jāveic izsmeļoša izmeklēšana visos gadījumos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 83. pantu. Tādēļ, lai labāk mazinātu drošības riskus selektīvu izmeklēšanu rezultātā un uzlabotu sertifikācijas procesa efektivitāti, pārredzamību un paredzamību, būtu jāparedz noteikti atlases kritēriji, kas ļautu noteikt, kuras atbilstības demonstrācijas Aģentūrai būtu jāpārbauda un cik izsmeļoši. Minēto atlases kritēriju pamatā vajadzētu būt drošības uzraudzības un drošības pārvaldības principiem, kas noteikti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāgas konvencijas) 19. pielikumā.

(3)

Turklāt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012 projektēšanas organizācijas apstiprinājumu turētājiem Aģentūras vietā ir jāpieņem noteikti sertifikācijas lēmumi atbilstoši to apstiprināšanas noteikumiem un saskaņā ar attiecīgajām projektēšanas nodrošināšanas sistēmas procedūrām. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, izmantojot minētās tiesības, un lai samazinātu administratīvo slogu, vienlaikus ņemot vērā riskus, kas apdraud aviācijas drošību, un vides aizsardzības prasības, projektēšanas organizācijas apstiprinājumu turētājiem arī vajadzētu būt tiesībām sertificēt dažas būtiskas izmaiņas tipa sertifikātos un izdot dažus papildu tipa sertifikātus. Lai ierobežotu riskus, kas apdraud aviācijas drošību, un ņemot vērā vides aizsardzības prasības, šīm jaunajām tiesībām būtu jāattiecas tikai uz tādu būtisku izmaiņu sertifikāciju, kurām ir ierobežots jaunums, un tās būtu jāpiešķir tikai tiem turētājiem, kuri var pareizi izmantot šīs jaunās tiesības. Pēdējais būtu jāpierāda ar apmierinošu sniegumu iepriekšējās līdzīgās būtiskākajās izmaiņās, iesaistot Aģentūru.

(4)

Skaidrības labad Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums būtu jāgroza tā, lai minētā pielikuma A iedaļā būtu noteiktas tādas prasības, kas piemērojamas tikai jebkādu tādu sertifikātu pieteikumu iesniedzējiem un turētājiem, kas ir izdoti vai ir izdodami saskaņā ar minēto pielikumu, bet minētā pielikuma B iedaļā būtu noteiktas tikai kompetentajām iestādēm, tostarp Aģentūrai, piemērojamās prasības.

(5)

Gaisa pārvadātājiem jāveic pārbaudes lidojumi pēc apkopes, lai nodrošinātu atsevišķu gaisa kuģu sistēmu pareizu darbību, kuras nevar pārbaudīt uz zemes. Negadījumi vai nopietni incidenti iepriekš šo lidojumu laikā atklāj, ka daži tehniskās apkopes pārbaudes lidojumi nebūtu jāveic saskaņā ar lidojumderīguma sertifikātu (vai ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu), bet būtu vajadzīga lidošanas atļauja. Tāpēc, lidojums ar gaisa kuģi, nolūkā novērst traucējumus vai pārbaudīt vienas vai vairāku sistēmu, daļu vai ierīču darbību pēc apkopes, būtu jāpievieno to lidojumu sarakstam, kuriem nepieciešama lidošanas atļauja.

(6)

Būtu jālabo dažas nesakritības starp Regulu (ES) Nr. 748/2012 un Regulu (ES) 2018/1139 attiecībā uz tipa sertifikācijas bāzes saturu un tās paziņošanu pieteikumu iesniedzējiem.

(7)

Regulas (ES) 2018/1139 9. panta 2. punktā noteikts, ka attiecībā uz troksni un emisijām gaisa kuģiem un to dzinējiem, propelleriem, daļām un neuzstādītām ierīcēm jāievēro vides aizsardzības prasības, kas iekļautas Čikāgas konvencijas I sējuma 12. grozījumā, II sējuma 9. grozījumā un 16. pielikuma III sējuma sākotnējā izdevumā, kas piemērojamas ar 2018. gada 1. janvāri.

(8)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums būtu jāpielāgo, lai atspoguļotu vides aizsardzības prasības, kas ietvertas Čikāgas konvencijas 16. pielikumā. Turklāt, tā kā Čikāgas konvencijas 16. pielikumā ir paredzēti izņēmumi no vides aizsardzības prasībām attiecībā uz konkrētiem dzinējiem vai lidmašīnām, Regulā (ES) Nr. 748/2012 būtu jāparedz iespēja ražošanas organizācijām iesniegt pieteikumu savai kompetentajai iestādei par atbrīvojumiem no vides prasībām.

(9)

Turklāt, lai novērstu tehniskās problēmas, kas rodas, piemērojot standartus, ieteicamo praksi un attiecīgos norādījumus gaisa kuģiem un dzinēja sertifikācijai, būtu jāgroza daži Regulas (ES) Nr. 748/2012 noteikumi, lai uzlabotu to skaidrību.

(10)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 748/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Ir jāatvēl pietiekami daudz laika visām iesaistītajām pusēm, lai tās pielāgotos grozītajam tiesiskajam regulējumam, kas izveidots šajā regulā noteikto pasākumu rezultātā.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz 07/2016 (3), 01/2017 (4) un 09/2017 (5) atzinumu, ko izdevusi aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 76. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.

Regulas 1. panta 2. punktam pievieno šādu k) apakšpunktu:

“k)

“dati par piemērotību ekspluatācijai (OSD)” ir dati, kas ir gaisa kuģa tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta daļa un ietver visu turpmāk norādīto:

i)

minimālo mācību programmu pilotu tipa kvalifikācijas apmācībai, tostarp tipa kvalifikācijas noteikšanu;

ii)

gaisa kuģa validēšanas izejas datu tvēruma noteikšanu, lai apliecinātu trenažieru objektīvo kvalifikāciju, vai provizorisko datu tvēruma noteikšanu, lai apliecinātu trenažieru pagaidu kvalifikāciju;

iii)

minimālo mācību programmu tehniskās apkopes sertificēšanas darbinieku tipa kvalifikācijas apmācībai, tostarp tipa kvalifikācijas noteikšanu;

iv)

salona apkalpes tipa vai varianta noteikšanu un tipam specifisko datu noteikšanu salona apkalpes apmācībai;

v)

obligāto iekārtu pamatsarakstu;”.

2.

Regulas 9. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Atkāpjoties no 1. punkta, ražošanas organizācija var iesniegt pieteikumu kompetentajai iestādei par atbrīvojumiem no vides prasībām, kas minētas Regulas (ES) 2018/1139 (*1) 9. panta 2. punkta pirmajā daļā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).”"

3.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [PB ieraksta dienu: 9 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas], izņemot 1. panta 2. un 11. punktu, 13. līdz 14. punktu, 23. līdz 26. punktu, 28. punktu, 30. punktu, pielikuma 40. punkta 21.B.85. punktu un 43. punktu, kurus piemēro no [PB ieraksta spēkā stāšanās dienu].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).

(3)  Atzinums 07/2016. Iesaistes līmeņa iemiesojums 21. daļā.

(4)  Atzinums 01/2017. Tehniskās apkopes pārbaudes lidojumi.

(5)  Atzinums 09/2017. CAEP/10 grozījumu par klimata pārmaiņām, emisijām un troksni īstenošana.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļa) groza šādi:

1)

satura rādītāju aizstāj ar šādu:

Saturs

21.1.   Vispārīgā daļa

A IEDAĻA –   TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA –   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.A.1.

Darbības joma

21.A.2.

Saistības, ko uzņemas cita persona, kas nav sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai sertifikāta turētājs

21.A.3.A

Bojājumi, darbības traucējumi un defekti

21.A.3.B

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

21.A.4.

Projektēšanas un ražošanas koordinēšana

B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.11.

Darbības joma

21.A.13.

Atbilstība

21.A.14.

Iespēju pierādīšana

21.A.15.

Pieteikums

21.A.19.

Izmaiņas, kam nepieciešams jauns tipa sertifikāts

21.A.20.

Atbilstības tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām pierādīšana

21.A.21.

Prasības tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanai

21.A.31.

Tipa projekts

21.A.33.

Pārbaudes un testi

21.A.35.

Lidojuma pārbaudījumi

21.A.41.

Tipa sertifikāts

21.A.44.

Turētāja pienākumi

21.A.47.

Nodošana

21.A.51.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.55.

Uzskaite

21.A.57.

Rokasgrāmatas

21.A.61.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.62.

Datu par piemērotību ekspluatācijai pieejamība

(C APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –   IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21.A.90.A

Darbības joma

21A.90.B

Standarta izmaiņas

21.A.91.

Tipa sertifikāta izmaiņu klasifikācija

21.A.92.

Atbilstība

21.A.93.

Pieteikums

21.A.95.

Prasības sīkas izmaiņas apstiprināšanai

21.A.97.

Prasības lielākas izmaiņas apstiprināšanai

21.A.101.

Tipa sertifikācijas bāze, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

21.A.105.

Uzskaite

21.A.107.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.108.

Datu par piemērotību ekspluatācijai pieejamība

21.A.109.

Pienākumi un EPA marķējums

E APAKŠIEDAĻA –   PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.111.

Darbības joma

21.A.112.A

Atbilstība

21.A.112.B

Iespēju pierādīšana

21.A.113.

Papildu tipa sertifikāta pieteikums

21.A.115.

Prasības lielāku izmaiņu apstiprināšanai papildu tipa sertifikāta veidā

21.A.116.

Nodošana

21.A.117.

Izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts

21.A.118.A

Pienākumi un EPA marķējums

21.A.118.B

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.119.

Rokasgrāmatas

21.A.120.A

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.120.B

Datu par piemērotību ekspluatācijai pieejamība

F APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.A.121.

Darbības joma

21.A.122.

Atbilstība

21.A.124.

Pieteikums

21.A.125.A

Vienošanās dokumenta izdošana

21.A.125.B

Atzinumi

21.A.125.C

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.126.

Ražošanas pārbaudes sistēma

21.A.127.

Testi: gaisa kuģis

21.A.128.

Testi: dzinēji un propelleri

21.A.129.

Ražotāja pienākumi

21.A.130.

Atbilstības apliecinājums

G APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.131.

Darbības joma

21.A.133.

Atbilstība

21.A.134.

Pieteikums

21.A.135.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21.A.139.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

21.A.143.

Pašraksturojums

21.A.145.

Apstiprināšanas prasības

21.A.147.

Izmaiņas apstiprinātajā ražošanas organizācijā

21.A.148.

Atrašanās vietas maiņas

21.A.149.

Nodošana

21.A.151.

Apstiprinājuma noteikumi

21.A.153.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21.A.157.

Pārbaudes

21.A.158.

Atzinumi

21.A.159.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.163.

Prerogatīvas

21.A.165.

Turētāja pienākumi

H APAKŠIEDAĻA –   LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.A.171.

Darbības joma

21.A.172.

Atbilstība

21.A.173.

Klasifikācija

21.A.174.

Pieteikums

21.A.175.

Valoda

21.A.177.

Grozīšana vai modificēšana

21.A.179.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21.A.180.

Pārbaudes

21.A.181.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.182.

Gaisa kuģa identifikācija

I APAKŠIEDAĻA –   TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.A.201.

Darbības joma

21.A.203.

Atbilstība

21.A.204.

Pieteikums

21.A.207.

Grozīšana vai modificēšana

21.A.209.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21.A.210.

Pārbaudes

21.A.211.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

J APAKŠIEDAĻA –   PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.231.

Darbības joma

21.A.233.

Atbilstība

21.A.234.

Pieteikums

21.A.235.

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21.A.239.

Projekta nodrošināšanas sistēma

21.A.243.

Dati

21.A.245.

Apstiprināšanas prasības

21.A.247.

Izmaiņas projekta nodrošināšanas sistēmā

21.A.249.

Nodošana

21.A.251.

Apstiprinājuma noteikumi

21.A.253.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21.A.257.

Pārbaudes

21.A.258.

Atzinumi

21.A.259.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.263.

Prerogatīvas

21.A.265.

Turētāja pienākumi

K APAKŠIEDAĻA –   DAĻAS UN IERĪCES

21.A.301.

Darbības joma

21.A.303.

Atbilstība piemērojamajām prasībām

21.A.305.

Daļu un ierīču apstiprināšana

21.A.307.

Daļu un ierīču izlaišana uzstādīšanai

(L APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –   REMONTI

21.A.431.A

Darbības joma

21A.431.B

Standarta remonti

21.A.432.A

Atbilstība

21.A.432.B

Iespēju pierādīšana

21.A.432.C

Remonta projekta apstiprinājuma pieteikums

21.A.433.

Remonta projektu apstiprināšanas prasības

21.A.435.

Remonta projektu klasifikācijas un apstiprināšana

21.A.439.

Rezerves daļu ražošana

21.A.441.

Remonta veikšana

21.A.443.

Ierobežojumi

21.A.445.

Neremontēts bojājums

21.A.447.

Uzskaite

21.A.449.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.451.

Pienākumi un EPA marķējums

(N APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –   EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21.A.601.

Darbības joma

21.A.602.A

Atbilstība

21.A.602.B

Iespēju pierādīšana

21.A.603.

Pieteikums

21.A.604.

ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

21.A.605.

Datu prasības

21.A.606.

Prasības ETSO atļaujas izdošanai

21.A.607.

ETSO atļaujas prerogatīvas

21.A.608.

Deklarācija par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP)

21.A.609.

ETSO atļauju turētāju pienākumi

21.A.610.

Atkāpes apstiprinājums

21.A.611.

Projekta izmaiņas

21.A.613.

Uzskaite

21.A.615.

Aģentūras veikta pārbaude

21.A.619.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.621.

Nodošana

P APAKŠIEDAĻA –   LIDOŠANAS ATĻAUJA

21.A.701.

Darbības joma

21.A.703.

Atbilstība

21.A.705.

Kompetentā iestāde

21.A.707.

Lidošanas atļaujas pieteikums

21.A.708.

Lidojuma nosacījumi

21.A.709.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājuma pieteikums

21.A.710.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājums

21.A.711.

Lidošanas atļaujas izdošana

21.A.713.

Izmaiņas

21.A.715.

Valoda

21.A.719.

Nodošana

21.A.721.

Pārbaudes

21.A.723.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.725.

Lidošanas atļaujas atjaunošana

21.A.727.

Lidošanas atļaujas turētāja pienākumi

21.A.729.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA –   RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

21.A.801.

Ražojumu identifikācija

21.A.803.

Apiešanās ar identifikācijas datiem

21.A.804.

Daļu un ierīču identifikācija

21.A.805.

Ļoti būtisku daļu identifikācija

21.A.807.

ETSO atbilstīgo izstrādājumu identifikācija

B IEDAĻA –   PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA –   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.B.5.

Darbības joma

21.B.20.

Kompetentās iestādes pienākumi

21.B.25.

Prasības par kompetento iestāžu organizāciju

21.B.30.

Dokumentētas procedūras

21.B.35.

Izmaiņas organizācijā un procedūrās

21.B.40.

Strīdu izšķiršana

21.B.45.

Ziņošana/koordinēšana

21.B.55.

Uzskaite

21.B.60.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.B.70.

Sertifikācijas specifikācijas

21.B.75.

Īpaši nosacījumi

21.B.80.

Tipa sertifikācijas bāze tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

21.B.82.

Datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze gaisa kuģa tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

21.B.85.

Piemērojamu vides aizsardzības prasību un sertifikācijas specifikāciju noteikšana tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

21.B.100.

Iesaistes pakāpe

21.B.103.

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošana

(C APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –   IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21.B.105.

Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

21.B.107.

Tipa sertifikāta izmaiņu apstiprinājuma izdošana

E APAKŠIEDAĻA –   PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21.B.109.

Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze papildu tipa sertifikātam

21.B.111.

Papildu tipa sertifikāta izdošana

F APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.B.120.

Pārbaudes

21.B.125.

Atzinumi

21.B.130.

Vienošanās dokumenta izdošana

21.B.135.

Vienošanās dokumenta saglabāšana

21.B.140.

Vienošanās dokumenta grozīšana

21.B.145.

Vienošanās dokumenta ierobežošana, apturēšana un atsaukšana

21.B.150.

Uzskaite

G APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.B.220.

Pārbaudes

21.B.225.

Atzinumi

21.B.230.

Sertifikāta izdošana

21.B.235.

Pastāvīga uzraudzība

21.B.240.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma grozīšana

21.B.245.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

21.B.260.

Uzskaite

H APAKŠIEDAĻA –   LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.B.320.

Pārbaudes

21.B.325.

Lidojumderīguma sertifikātu izdošana

21.B.326.

Lidojumderīguma sertifikāts

21.B.327.

Ierobežotais lidojumderīguma sertifikāts

21.B.330.

Lidojumderīguma sertifikātu un ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21.B.345.

Uzskaite

I APAKŠIEDAĻA –   TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.B.420.

Pārbaudes

21.B.425.

Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

21.B.430.

Trokšņa līmeņa sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21.B.445.

Uzskaite

J APAKŠIEDAĻA –   PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

K APAKŠIEDAĻA –   DAĻAS UN IERĪCES

(L APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –   REMONTI

21.B.450.

Tipa sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības lielāka remonta projekta apstiprinājumam

21.B.453.

Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

(N APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –   EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21.B.480.

ETSO atļaujas izdošana

P APAKŠIEDAĻA –   LIDOŠANAS ATĻAUJA

21.B.520.

Pārbaudes

21.B.525.

Lidošanas atļauju izdošana

21.B.530.

Lidošanas atļauju atsaukšana

21.B.545.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA –   RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

Papildinājumi

I papildinājums –

EASA 1. veidlapa. Autorizēts izmantošanas sertifikāts

II papildinājums –

EASA 15.a veidlapa. Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

III papildinājums –

EASA 20.a veidlapa. Lidošanas atļauja

IV papildinājums –

EASA 20.b veidlapa. Lidošanas atļauja (izdod apstiprinātas organizācijas)

V papildinājums –

EASA 24. veidlapa. Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts

VI papildinājums –

EASA 25. veidlapa. Lidojumderīguma sertifikāts

VII papildinājums –

EASA 45. veidlapa. Trokšņa līmeņa sertifikāts

VIII papildinājums –

EASA 52. veidlapa. Gaisa kuģa atbilstības apliecinājums

IX papildinājums –

EASA 53. veidlapa. Izmantošanas sertifikāts

X papildinājums –

EASA 55. veidlapa. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāts

XI papildinājums –

EASA 65. veidlapa. Vienošanās dokuments ražošanai bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma

XII papildinājums –

Izmēģinājuma lidojumu kategorijas un saistītās izmēģinājuma lidojumu apkalpes kvalifikācija 85”;

2)

pielikuma 21.A.14. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs pierāda savas iespējas kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst pierādīt savas iespējas, saņemot Aģentūras apstiprinājumu savai sertifikācijas programmai, kas izveidota saskaņā ar 21.A.15. punkta b) apakšpunktu, ja sertificējamais ražojums ir:

1.

ELA1 gaisa kuģis; vai

2.

dzinējs vai propellers, kas uzstādīts ELA1 gaisa kuģī.”;

3)

pielikuma 21.A.15. punktu groza šādi:

a)

punkta b), c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumā ietver vismaz provizoriskus aprakstošus datus par ražojumu, ražojuma paredzēto lietojumu un to ekspluatācijas veidu, kuram pieprasa sertifikāciju. Papildus tam ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno sertifikācijas programmu atbilstības pierādīšanai saskaņā ar 21.A.20. punktu, kas sastāv no:

1.

tipa projekta detalizēta apraksta, ietverot visas sertificējamās konfigurācijas;

2.

ierosinātajiem ekspluatācijas rādītājiem un ierobežojumiem;

3.

ražojuma paredzētā lietojuma un ekspluatācijas veida, kuram pieprasa sertifikāciju;

4.

priekšlikuma par sākotnējo tipa sertifikācijas bāzi, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, kas sagatavots saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktā noteiktajām prasībām un variantiem;

5.

priekšlikuma par sertifikācijas programmas sadalīšanu nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumos un datos, tostarp priekšlikuma par atbilstības panākšanas līdzekļiem un saistītajiem atbilstības dokumentiem;

6.

priekšlikuma par nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumu un datu novērtēšanu attiecībā uz neidentificētas neatbilstības tipa sertificēšanas bāzei iespējamību, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei vai vides aizsardzības prasībām iespējamību un šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu vai vides aizsardzību. Ierosinātais novērtējums ņem vērā vismaz tos elementus, kas noteikti 21.B.100. punkta a) apakšpunkta 1.–4. daļā noteiktos elementus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, pieteikums ietver priekšlikumu par Aģentūras iesaisti atbilstības pierādīšanas darbību un datu pārbaudē un; un

7.

projekta grafika, tostarp svarīgiem starpposmiem.

c)

Pēc tās sākotnējās iesniegšanas Aģentūrai sertifikācijas programmu atjaunina pieteikuma iesniedzējs, ja ir izmaiņas sertifikācijas projektā, kas ietekmē jebkuru no b) apakšpunkta daļām no 1. līdz 7.

d)

Gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumā ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno pieteikuma papildinājumu datu par piemērotību ekspluatācijai apstiprināšana.”;

b)

pievieno šādu e) un f) apakšpunktu:

“e)

Lielas lidmašīnas vai liela rotorplāna tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikums ir derīgs piecus gadus un jebkura cita tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikums ir derīgs trīs gadus, izņemot gadījumus, ja pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas brīdi pierāda, ka viņa ražojuma atbilstības pierādīšanai un deklarēšanai nepieciešams ilgāks laikposms, un Aģentūra piekrīt šādam ilgākam laikposmam.

f)

Ja tipa sertifikāts vai ierobežots tipa sertifikāts nav izdots vai ir skaidrs, ka tas netiks izdots e) apakšpunktā paredzētajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1.

iesniegt jaunu pieteikumu un izpildīt tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā attiecībā uz jaunā pieteikuma datumu saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktu noteikusi un paziņojusi Aģentūra; vai

2.

iesniegt pieteikumu e) apakšpunktā paredzētā laikposma pagarināšanai un ierosināt jaunu tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanas datumu. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs izpilda tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktu attiecībā uz datumu, kas jāizraugās pieteikuma iesniedzējam, noteikusi un paziņojusi Aģentūra. Tomēr šis datums nedrīkst būt vairāk kā piecus gadus pirms jaunā, pieteikuma iesniedzēja ierosinātā tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanas datuma attiecībā uz lielas lidmašīnas vai liela rotorplāna tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu un ne vairāk kā trīs gadus attiecībā uz jebkādu citu tipa sertifikāta vai ierobežotu tipa sertifikāta pieteikumu.”;

4)

pielikuma 21.A.16.A punktu svītro;

5)

pielikuma 21.A.16.B punktu svītro;

6)

pielikuma 21.A.17.A punktu svītro;

7)

pielikuma 21.A.17.B punktu svītro;

8)

pielikuma 21.A.18. punktu svītro;

9)

pielikuma 21.A.20. un 21.A.21. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.20.   Atbilstības tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām pierādīšana

a)

Pēc tam, kad aģentūra akceptējusi sertifikācijas programmu, pieteikuma iesniedzējs, pierāda atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kā saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktu noteikusi un pieteikuma iesniedzējam paziņojusi Aģentūra, un norāda Aģentūrai līdzekļus, ar kādiem šāda atbilstība tikusi pierādīta.

b)

Pieteikuma iesniedzējs ziņo Aģentūrai par jebkādām tādām grūtībām vai atgadījumiem, ar ko tas saskāries atbilstības pierādīšanas procesā, kas var būtiski ietekmēt riska novērtējumu saskaņā ar 21.A.15. punkta b) apakšpunkta 6. punktu vai sertifikācijas programmu, vai citādā veidā radīt nepieciešamību mainīt Aģentūras iesaistes līmeni, par ko pieteikuma iesniedzējam iepriekš paziņots saskaņā ar 21.B.100. punkta c) apakšpunktu.

c)

Pieteikuma iesniedzējs atbilstības dokumentos reģistrē atbilstības pamatojumus, kā minēts sertifikācijas programmā.

d)

Pēc tam, kad saskaņā ar sertifikācijas programmu ir pilnībā pabeigta atbilstības pierādīšana, tostarp pabeigtas visas pārbaudes un testi saskaņā ar 21.A.33. punktu, un pēc visiem lidojumu testiem saskaņā ar 21.A.35. punktu pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka:

1.

viņš, ievērojot Aģentūras akceptēto sertifikācijas programmu, ir pierādījis atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kā to noteikusi un paziņojusi Aģentūra; un

2.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

e)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai d) apakšpunktā paredzēto atbilstības deklarāciju. Ja pieteikuma iesniedzējam ir attiecīgs projektēšanas organizācijas apstiprinājums, atbilstības deklarāciju sagatavo saskaņā ar J apakšiedaļu un iesniedz Aģentūrai.

21.A.21.   Prasības tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanai

a)

Lai saņemtu ražojuma tipa sertifikātu vai, ja gaisa kuģis neatbilst Regulas (ES) 2018/1139 II pielikuma būtiskajām prasībām, – gaisa kuģa ierobežotu tipa sertifikātu, pieteikuma iesniedzējs:

1.

pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.14. punktu;

2.

atbilst 21.A.20. punktam;

3.

pierāda, ka dzinējam un propelleram, ja tie uzstādīti gaisa kuģī:

A)

ir tipa sertifikāts, kas izdots vai kam derīgums noteikts saskaņā ar šo regulu; vai

B)

ir pierādīta to atbilstība noteiktajai gaisa kuģa tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, ko pēc vajadzības noteikusi un paziņojusi Aģentūra, lai nodrošinātu gaisa kuģa drošu lidojumu.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta 2. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas iekļauts 21.A.20. d) punktā minētajā deklarācijā, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt gaisa kuģa tipa sertifikātu vai ierobežotu tipa sertifikātu, pirms pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis atbilstību datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda šādu atbilstību līdz datumam, kurā šos datus paredzēts faktiski izmantot.”;

10)

pielikuma 21.A.23. punktu svītro;

11)

21.A.31. punkta a) apakšpunkta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

visi citi dati, kas ļauj veikt salīdzināšanu attiecībā uz tā paša tipa vēlāku produktu lidojumderīguma noteikšanu un attiecīgā gadījumā ekoloģiskajiem raksturlielumiem.”;

12)

pielikuma 21.A.33. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.33.   Pārbaudes un testi

a)

(Rezervēts)

b)

Pirms izpildīt katru testu, kas atbilstības pierādīšanas laikā jāveic saskaņā ar 21.A.20. punktu, pieteikuma iesniedzējam jābūt verificējušam, ka:

1.

attiecībā uz testa paraugu:

i)

materiāli un procesi pienācīgi atbilst ierosinātā tipa projekta specifikācijām;

ii)

ražojumu daļas pienācīgi atbilst ierosinātā tipa projekta rasējumiem; un

iii)

ražošanas procesi, konstruēšana un montāža pienācīgi atbilst ierosinātā tipa projektā specificētajam; un

2.

attiecībā uz testā izmantojamajām testēšanas un mērīšanas iekārtām – ka tās ir piemērotas testam un pienācīgi kalibrētas.

c)

Pamatojoties uz verifikācijām, kas veiktas saskaņā ar b) apakšpunktu, pieteikuma iesniedzējs izdod atbilstības apliecinājumu, kurā uzskaita jebkādas potenciālas neatbilstības, kā arī pamatojumu, ka tas neietekmēs testa rezultātus, un ļauj Aģentūrai veikt tādu pārbaudi, kādu tā uzskata par nepieciešamu, lai pārliecinātos par minētā apliecinājuma derīgumu.

d)

Pieteikuma iesniedzējs ļauj Aģentūrai:

1.

pārskatīt jebkādus datus un informāciju, kas saistīta ar atbilstības pierādīšanu; un

2.

piedalīties kā lieciniekam vai veikt jebkādus testus vai pārbaudes, ko veic atbilstības pierādīšanas nolūkā.

e)

Attiecībā uz visiem testiem un pārbaudēm, kuros Aģentūra saskaņā ar d) apakšpunkta 2. punktu piedalās kā liecinieks vai veic tos:

1.

pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai c) apakšpunktā paredzēto atbilstības apliecinājumu; un

2.

testa paraugam vai testēšanas un mērīšanas iekārtām laikposmā starp atbilstības apliecinājuma izdošanu, kā paredzēts c) apakšpunktā, un testa parauga iesniegšanu Aģentūrai testa veikšanai neveic nekādas izmaiņas, kas ietekmē atbilstības apliecinājuma derīgumu.”;

13)

pielikuma 21.A.41. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.41.   Tipa sertifikāts

Tipa sertifikāts un ierobežotais tipa sertifikāts ietver tipa projektu, ekspluatācijas ierobežojumus, tipa sertifikāta lidojumderīguma un emisiju tehnisko datu lapu, piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasības, pēc kurām Aģentūra fiksē atbilstību, un jebkurus citus nosacījumus vai ierobežojumus, kuri noteikti ražojumam piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās un vides aizsardzības prasībās. Turklāt gan gaisa kuģa tipa sertifikāts, gan ierobežotais tipa sertifikāts ietver sertifikācijas bāzi, kas piemērojama datiem par piemērotību ekspluatācijai, datus par piemērotību ekspluatācijai un tipa sertifikāta trokšņa līmeņa tehnisko datu lapu. Gaisa kuģa tipa sertifikāta un ierobežota tipa sertifikāta datu lapā iekļauj ierakstu par CO2 emisiju atbilstību un dzinēja tipa sertifikāta tehnisko datu lapā iekļauj ierakstu par izplūdes gāzu emisiju atbilstību.”;

14)

pielikuma 21.A.91. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.91.   Tipa sertifikāta izmaiņu klasifikācija

Tipa sertifikāta izmaiņas klasificē kā sīkas un lielākas. “Nebūtiskas izmaiņas” būtiski neietekmē masu, līdzsvaru, konstrukcijas stiprību, uzticamību, ekspluatācijas īpašības, datus par piemērotību ekspluatācijai vai citus parametrus, kas ietekmē ražojuma lidojumderīgumu vai tā ekoloģiskos raksturlielumus. Neierobežojot 21.A.19. punktu, visas pārējās izmaiņas šajā apakšiedaļā ir “lielākas izmaiņas”. Lielākas un sīkas izmaiņas apstiprina saskaņā ar attiecīgi 21.A.95. vai 21.A.97. punktu un atbilstoši identificē.”;

15)

pielikuma 21.A.93. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.93.   Pieteikums

a)

Pieteikumu tipa sertifikāta izmaiņas apstiprināšanai iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b)

Pieteikumā ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno sertifikācijas programmu atbilstības pierādīšanai saskaņā ar 21.A.20. punktu, kas sastāv no:

1.

izmaiņas apraksta, kas identificē:

i)

ražojuma konfigurāciju(-as) tipa sertifikātā, kurā(-ās) tiks veikta izmaiņa;

ii)

visas tās tipa sertifikātā ietvertā ražojuma jomas, tostarp apstiprinātās rokasgrāmatas, kurās izmaiņa rada izmaiņas vai ietekmē; un

iii)

jebkādas nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai, ja izmaiņa ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai.

2.

jebkādu atkārtotu pārbaužu identifikācijas, kas nepieciešamas, lai pierādītu izmaiņas un izmaiņas ietekmēto jomu atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām; un

3.

tipa sertifikāta lielākai izmaiņai:

i)

priekšlikuma par sākotnējo tipa sertifikācijas bāzi, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, kas sagatavots saskaņā ar 21.A.101. punktā noteiktajām prasībām un variantiem;

ii)

priekšlikuma par sertifikācijas programmas sadalīšanu nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumos un datos, tostarp priekšlikuma par atbilstības panākšanas līdzekļiem un saistītajiem atbilstības dokumentiem;

iii)

priekšlikuma par nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumu un datu novērtēšanu attiecībā uz neidentificētas neatbilstības tipa sertificēšanas bāzei iespējamību, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei vai vides aizsardzības prasībām iespējamību un šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu vai vides aizsardzību. Ierosinātais novērtējums ņem vērā vismaz tos elementus, kas noteikti 21.B.100. punkta a) apakšpunkta 1.–4. daļā noteiktos elementus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, pieteikums ietver priekšlikumu par Aģentūras iesaisti atbilstības pierādīšanas darbību un datu pārbaudē un; un

iv)

projekta grafika, tostarp svarīgiem starpposmiem.

c)

Lielas lidmašīnas un liela rotorplāna tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir derīgs piecus gadus, un jebkura cita tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir derīgs trīs gadus. Ja izmaiņa nav apstiprināta vai ir skaidrs, ka tā netiks apstiprināta šajā punktā paredzētajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1.

iesniegt jaunu pieteikumu izmaiņai tipa sertifikātā un izpildīt tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā attiecībā uz jaunā pieteikuma datumu Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.A.101. punktu un paziņojusi saskaņā ar 21.B.105. punktu; vai

2.

iesniegt pieteikumu pagarināt c) punkta pirmajā teikumā paredzēto laikposmu sākotnējam pieteikumam un ierosināt jaunu datumu apstiprinājuma izdošanai. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs izpilda tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā Aģentūra attiecībā uz datumu, kas jāizraugās pieteikuma iesniedzējam, noteikusi saskaņā ar 21.A.101. punktu un paziņojusi saskaņā ar 21.B.105. punktu. Tomēr šis datums nedrīkst būt vairāk kā piecus gadus pirms pieteikuma iesniedzēja ierosinātā apstiprinājuma jaunā izdošanas datuma attiecībā uz lielas lidmašīnas vai liela rotorplāna tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu un vairāk kā trīs gadus attiecībā uz jebkādu citu tipa sertifikāta vai ierobežotu tipa sertifikāta pieteikumu.”;

16)

pielikuma 21.A.95., 21.A.97. un 21.A.101. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.95.   Prasības sīkas izmaiņas apstiprināšanai

a)

Sīkas izmaiņas tipa sertifikātā klasificē un apstiprina:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar savām prerogatīvām, kas paredzētas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1. un 2. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.

b)

Sīku izmaiņu tipa sertifikātā apstiprina tikai:

1.

kad ir pierādīts, ka izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kas ar atsauci iekļautas tipa sertifikātā;

2.

ja izmaiņa ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai – kad ir pierādīts, ka nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai atbilst datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā;

3.

kad ir deklarēta atbilstība tipa sertifikācijas bāzei, ko piemēro saskaņā ar 1. punktu, un atbilstības dokumentos ir reģistrēti atbilstības pamatojumi; un

4.

kad nav konstatēta neviena iezīme vai rādītājs, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

c)

Atkāpjoties no b) apakšpunkta 1. punkta, sīkas izmaiņas apstiprināšanai var izmantot sertifikācijas specifikācijas, kas kļuvušas piemērojamas pēc tām, kas ar atsauci iekļautas tipa sertifikātā, ja tās neietekmē atbilstības pierādīšanu.

d)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, gaisa kuģa tipa sertifikāta sīku izmaiņu drīkst apstiprināt, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda šādu atbilstību, pirms datuma, kad šos datus faktiski izmanto.

e)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai pamatojuma datus par izmaiņu un paziņojumu, ka atbilstība ir pierādīta saskaņā ar b) apakšpunktu.

f)

Apstiprinājums sīkai izmaiņai tipa sertifikātā attiecas tikai uz konkrēto konfigurāciju(-ām) tipa sertifikātā, uz kurām izmaiņa attiecas.

21.A.97.   Prasības lielākas izmaiņas apstiprināšanai

a)

Lielākas izmaiņas tipa sertifikātā klasificē un apstiprina:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar savām prerogatīvām, kas paredzētas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1. un 8. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.

b)

Lielāku izmaiņu tipa sertifikātā apstiprina tikai:

1.

kad ir pierādīts, ka izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.A.101. punktu;

2.

ja izmaiņas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai – kad ir pierādīts, ka nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai atbilst datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ko saskaņā ar 21.A.101. punktu noteikusi Aģentūra; un

3.

kad atbilstība 1. un 2. punktam ir pierādīta saskaņā ar 21.A.20. punktu, kā piemērojams izmaiņai.

c)

Atkāpjoties no b) apakšpunkta 2. un 3. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, gaisa kuģa tipa sertifikāta lielāku izmaiņu drīkst apstiprināt, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda šādu atbilstību, pirms datuma, kad šos datus faktiski izmanto.

d)

Lielākas izmaiņas apstiprinājums tipa sertifikātā attiecas tikai uz konkrēto konfigurāciju(-ām) tipa sertifikātā, uz kurām izmaiņa attiecas.

21.A.101.   Tipa sertifikācijas bāze, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

a)

Tipa sertifikāta lielāka izmaiņa un šādas izmaiņas ietekmētās jomas atbilst vai nu izmainītajam ražojumam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām datumā, kad iesniegts izmaiņas pieteikums, vai arī sertifikācijas specifikācijām, kas kļuvušas piemērojamas pēc datuma saskaņā ar f) apakšpunktu zemāk. Pieteikuma derīgumu nosaka saskaņā ar 21.A.93. punkta c) apakšpunktu. Turklāt izmainītais ražojums atbilst vides aizsardzības prasībām, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.B.85. punktu.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, jebkurā no turpmākajām situācijām drīkst izmantot agrāku a) apakšpunktā minēto sertifikācijas un jebkādas citas sertifikācijas specifikācijas grozījumu, kas ir tieši saistīts, ja šis agrākais grozījums ir kļuvis piemērojams pirms datuma, kurā ir kļuvušas piemērojamas attiecīgās sertifikācijas specifikācijas, kas tipa sertifikātā iekļautas ar atsauci:

1.

izmaiņa, ko Aģentūra uzskata par nesvarīgu. Nosakot, vai konkrēta izmaiņa ir svarīga, Aģentūra izskata izmaiņu saistībā ar visām iepriekšējām attiecīgām projekta izmaiņām un visiem attiecīgiem grozījumiem piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās, kas ar atsauci iekļautas ražojuma tipa sertifikātā. Izmaiņas, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem, tiek automātiski uzskatītas par svarīgām:

i)

vispārējā konfigurācija vai uzbūves principi nav saglabāti;

ii)

pieņēmumi, kas izmantoti pārveidojamā ražojuma sertificēšanai, nepaliek spēkā;

2.

jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko Aģentūra uzskata par izmaiņas neietekmētu;

3.

jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko ietekmē izmaiņa, attiecībā uz kuru Aģentūra uzskata, ka atbilstība sertifikācijas specifikācijām, kas minētas a) apakšpunktā, jūtami neietekmē pārveidotā ražojuma drošības līmeni vai ir nepraktiska.

c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja izmaiņa skar gaisa kuģi, kas nav rotorplāns ar maksimālo masu 2 722 kg (6 000 lb) vai mazāku, vai rotorplānu bez turbīnas ar maksimālo masu 1 361 kg (3 000 lb) vai mazāku, izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā. Ja tomēr Aģentūra konstatē, ka izmaiņa ir svarīga kādā jomā, Aģentūra drīkst pieprasīt izmaiņas un izmaiņas ietekmētās jomas atbilstību tipa sertifikātā ar atsauci iekļautas tipa sertifikācijas bāzes grozījumam un jebkurai citai sertifikācijas specifikācijai, kas ir tieši saistīta, ja vien Aģentūra neuzskata arī, ka atbilstība minētajam grozījumam jūtami neietekmē pārveidotā ražojuma drošības līmeni vai ir nepraktiska.

d)

Ja Aģentūra konstatē, ka sertifikācijas specifikācijas, kas piemērojamas izmaiņas pieteikuma dienā, nenodrošina pietiekami augstus standartus attiecībā pret ierosināto izmaiņu, izmaiņai un izmaiņas ietekmētajām jomām jāatbilst arī jebkādiem īpašiem nosacījumiem un šo īpašo nosacījumu grozījumiem, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.B.75. punktu, lai nodrošinātu drošības līmeni, kas līdzvērtīgs tādās sertifikācijas specifikācijās noteiktajam, kuras ir piemērojamas izmaiņas pieteikuma dienā.

e)

Atkāpjoties no a), b) un c) apakšpunkta, izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas drīkst atbilst Aģentūras noteiktas sertifikācijas specifikācijas alternatīvai, ja to ierosina pieteikuma iesniedzējs, ar nosacījumu, ka Aģentūra konstatē, ka alternatīva nodrošina drošības līmeni, kas:

1.

tipa sertifikāta gadījumā:

i)

ir ekvivalents sertifikācijas specifikācijām, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar a), b) un c) apakšpunktu; vai

ii)

atbilst Regulas (ES) 2018/1139 II pielikuma būtiskajām prasībām;

2.

ierobežota tipa sertifikāta gadījumā ir adekvāts paredzētajam lietojumam.

f)

Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikāciju, kas noteikta grozījumā, kurš kļūst piemērojams pēc tam, kad iesniegts pieteikums par izmaiņu tipa sertifikātā, izmaiņai un izmaiņas ietekmētajai jomai jāatbilst arī jebkurai citai tieši saistītai sertifikācijas specifikācijai.

g)

Ja gaisa kuģa tipa sertifikāta izmaiņas pieteikumā ietilpst vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai, sertifikācijas bāzi datiem par piemērotību ekspluatācijai nosaka saskaņā ar a)–f) apakšpunktu.”;

17)

pielikuma 21.A.103. punktu svītro;

18)

pielikuma 21.A.111. un 21.A.112.A punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.111.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru lielāku tipa sertifikāta izmaiņu apstiprināšanai saskaņā ar papildu tipa sertifikāta procedūrām un nosaka minēto sertifikātu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus. Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan uz ierobežotiem tipa sertifikātiem.

21.A.112.A   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.112.B punktu, drīkst iesniegt papildu tipa sertifikāta pieteikumu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.”;

19)

pielikuma 21.A.112.B punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Pieteikuma iesniedzējs, kas iesniedz papildu tipa sertifikāta pieteikumu, pierāda savas iespējas ar saņemtu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, attiecībā uz ražojumiem, kas minēti 21.A.14. punkta c) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs savas iespējas var pierādīt ar saņemtu Aģentūras piekrišanu savai sertifikācijas programmai, kas izveidota saskaņā ar 21.A.93. punkta b) apakšpunktu.”;

20)

pielikuma 21.A.113. punktu groza šādi:

a)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Iesniedzot papildu tipa sertifikāta pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs:

i)

pieteikumā ietver 21.A.93. punkta b) apakšpunktā paredzēto informāciju;

ii)

precizē, vai sertificēšanas datus pilnībā sagatavojis vai sagatavos pieteikuma iesniedzējs, vai arī tie ir sagatavoti vai tiks sagatavoti, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku.”;

b)

punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

21.A.93. punkta c) apakšpunkts attiecas uz prasībām pieteikuma derīguma termiņa ierobežojumiem, kā arī prasībām attiecībā uz nepieciešamību atjaunināt tipa sertifikācijas bāzi, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasības, ja izmaiņa nav apstiprināta vai ir skaidrs, ka tā netiks apstiprināta noteiktajā termiņā.”;

21)

pielikuma 21.A.114. punktu svītro;

22)

pielikuma 21.A.115. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.115.   Prasības lielāku izmaiņu apstiprināšanai papildu tipa sertifikāta veidā

a)

Papildu tipa sertifikātus izdod:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar savām prerogatīvām, kas paredzētas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1. un 9. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.

b)

Papildu tipa sertifikātu izdod vienīgi ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis savas iespējas saskaņā ar 21.A.112.B punktu;

2.

ir pierādīts, ka tipa sertifikāta izmaiņas un izmaiņu ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, ko saskaņā ar 21.A.101. punktu noteikusi Aģentūra;

3.

gadījumā, kad papildu tipa sertifikāts ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, ir pierādīts, ka nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai atbilst datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ko saskaņā ar 21.A.101. punktu noteikusi Aģentūra;

4.

saskaņā ar 21.A.20. punktu atbilstoši izmaiņām ir pierādīta atbilstība 2. un 3. punktam; un

5.

gadījumā, kad pieteikuma iesniedzējs ir norādījis, ka tas sertificēšanas datus atbilstoši 21.A.113. punkta b) apakšpunktam ir sniedzis, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku:

i)

tipa sertifikāta turētājs ir norādījis, ka tam nav tehnisku iebildumu attiecībā uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21.A.93. punktu; un

ii)

tipa sertifikāta turētājs ir piekritis sadarboties ar papildu tipa sertifikāta turētāju, lai nodrošinātu visu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanas pienākumu izpildīšanu, ievērojot 21.A.44. un 21.A.118.A punktu.

c)

Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt gaisa kuģa papildu tipa sertifikātu, kas izdots pirms tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis atbilstību datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.

d)

Papildu tipa sertifikāts attiecas tikai uz to (tām) tipa sertifikāta īpašo(-ajām) konfigurāciju(-ām), uz kuru(-ām) attiecas attiecīgās lielākās izmaiņas.”;

23)

pielikuma 21.A.130. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Atbilstības apliecinājums ietver visu turpmāk minēto:

1.

apliecinājumu katram ražojumam, daļai vai ierīcei, ka ražojums, daļa vai ierīce atbilst apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

2.

apliecinājumu katram gaisa kuģim, ka gaisa kuģis ir pārbaudīts lidojuma laikā un uz zemes saskaņā ar 21.A.127. punkta a) apakšpunktu;

3.

apliecinājumu katram dzinējam vai maināma soļa propelleram, ka ražotājs saskaņā ar 21.A.128. punktu tam izdarījis noslēguma funkcionālo pārbaudi;

4.

papildus vides prasību gadījumā:

i)

paziņojums, ka sakomplektētais dzinējs atbilst piemērojamajām motora izplūdes gāzu emisiju prasībām motora ražošanas dienā; un

ii)

paziņojums, ka sakomplektētā lidmašīna atbilst piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad izsniegts tās pirmais lidojumderīguma sertifikāts.”;

24)

21.A.145. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

attiecībā uz visiem nepieciešamajiem lidojumderīguma un vides datiem:

1.

ražošanas organizācija saņēm šādus datus no Aģentūras un no tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāja vai pieteikuma iesniedzēja, ieskaitot jebkādu atbrīvojumu, kas piešķirts attiecībā uz ražošanas izbeigšanas prasībām CO2 dēļ, lai noteiktu atbilstību piemērojamajiem projekta datiem;

2.

ražošanas organizācija ir izveidojusi procedūru, lai nodrošinātu, ka lidojumderīguma un vides dati ir pareizi iestrādāti ražošanas datos un

3.

šādus datus pastāvīgi atjaunina un dara pieejamus visam personālam, kam savu pienākumu izpildīšanai vajadzīga pieeja šādiem datiem;

c)

attiecībā uz vadību un personālu:

1.

vadītājs ir ražošanas organizācijas norīkots un ir atbildīgs kompetentajai iestādei. Viņa vai viņas pienākums organizācijā ir nodrošināt, lai visa ražošana tiktu izdarīta atbilstoši noteiktajiem standartiem un lai ražošanas organizācija visu laiku atbilstu datiem un ievērotu procedūras, kas identificētas 21.A.143. punktā noteiktajā pašraksturojumā;

2.

ražošanas organizācija ir norīkojusi personu vai personu grupu, lai nodrošinātu, ka organizācija atbilst šā pielikuma (21. daļa) prasībām, un to identificējusi kopā ar viņas(-u) pilnvaru robežām. Šāda(-as) persona(-as) darbojas tiešā 1. punktā minētā atbildīgā vadītāja pakļautībā. Norīkotās personas spēj pierādīt, ka tām ir atbilstīgas zināšanas, iepriekšējā darbība un pieredze, lai izpildītu savus pienākumus;

3.

visu līmeņu personālam ir piešķirtas atbilstīgas pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un ka ražošanas uzņēmumā ir pilnīga un efektīva jautājumu saskaņošana attiecībā uz lidojumderīguma un vides datiem;”;

25)

pielikuma 21.A.147. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Pēc ražošanas organizācijas apstiprināšanas katru izmaiņu apstiprinātajā ražošanas organizācijā, kas ir svarīga atbilstības pierādīšanai vai ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīgumam un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, jo īpaši izmaiņas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, apstiprina kompetentā iestāde. Apstiprinājuma pieteikumu kompetentajai iestādei iesniedz rakstveidā, un pirms izmaiņas īstenošanas organizācija pierāda kompetentajai iestādei, ka tā atbilst šai apakšiedaļai.”;

26)

pielikuma 21.A.174. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Visos lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta pieteikumos iekļauj:

1.

pieteikto lidojumderīguma sertifikāta klasi;

2.

attiecībā uz jaunu gaisa kuģi:

i)

atbilstības apliecinājumu:

kas izdots saskaņā ar 21.A.163. punkta b) apakšpunktu, vai

kas izdots saskaņā ar 21.A.130. punktu un ir kompetentās iestādes validēts, vai

attiecībā uz ievestu gaisa kuģi – izvedējas iestādes parakstītu apliecinājumu, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātam projektam;

ii)

ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu, un

iii)

gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim tādu paredz piemērojamās sertifikācijas specifikācijas;

3.

attiecībā uz lietotu gaisa kuģi:

i)

kam izcelsme ir dalībvalstī, – lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kurš izdots saskaņā ar M daļu;

ii)

kam izcelsme ir trešā valstī:

dalībvalsts, kurā gaisa kuģis ir vai bija reģistrēts, kompetentās iestādes apliecinājumu, kas atspoguļo gaisa kuģa lidojumderīguma statusu valsts reģistrā nodošanas laikā,

ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu,

gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim šādu materiālu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma,

iepriekšējus ierakstus, lai noteiktu gaisa kuģa ražošanas, modifikāciju un apkopes standartu, tostarp ierobežojumus, kas saistīti ar ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu, uz ko attiecas 21.B.327. punkts,

rekomendāciju lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta izdošanai un lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kas izdots pēc lidojumderīguma pārbaudes, kura izdarīta saskaņā ar M daļu; un

datums, kurā izdots pirmais lidojumderīguma sertifikāts, un, ja piemēro III sējuma 16. pielikumā noteiktos standartus, CO2 metriskās vērtības dati.”;

27)

pielikuma 21.A.231. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.231.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru projektēšanas organizāciju apstiprināšanai un ietver noteikumus, kas attiecas uz šādu apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesībām un pienākumiem. Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan uz ierobežotiem tipa sertifikātiem.”;

28)

pielikuma 21.A.251. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.251.   Apstiprinājuma noteikumi

Apstiprinājuma noteikumi identificē projektēšanas darbu veidus, ražojumu, daļu un ierīču kategorijas, attiecībā uz ko projektēšanas organizācija ir projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja, un funkcijas un pienākumus, kuru izpildei organizācija ir saņēmusi apstiprinājumu, attiecībā uz ražojumu lidojumderīgumu, piemērotību ekspluatācijai un ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Attiecībā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumiem, kas attiecas uz tipa sertifikācijas vai Eiropas Tehnisko standartu (ETSO) palīgiekārtu (APU) atļauju, apstiprinājuma noteikumos papildus iekļauj ražojumu vai APU sarakstu. Minētos noteikumus izdod kā daļu no projektēšanas organizācijas apstiprinājuma.”;

29)

pielikuma 21.A.258. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Ja 21.A.257. un 21.B.100. punktā minēto pārbaužu laikā atrasts objektīvs pierādījums, ka projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst piemērojamajām šā pielikuma prasībām, atzinumus klasificē šādi:

1.

“1. līmeņa” atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šā pielikuma prasībām, kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajām prasībām un ietekmēt gaisa kuģa drošību;

2.

“2. līmeņa” atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šā pielikuma prasībām, ka netiek klasificēta kā “1. līmeņa” atzinums.”;

b)

c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“c)

Saņēmis paziņojumu par atzinumiem saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra:

1.

“1. līmeņa” atzinuma gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs Aģentūrai pieņemamā veidā pierāda, ka tas laikposmā, kas nepārsniedz 21 darbdienu pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, ir veicis pienācīgus novēršanas pasākumus;

2.

“2. līmeņa” atzinuma gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs Aģentūrai pieņemamā veidā pierāda, ka tas Aģentūras noteiktajā laikposmā, kas ir atbilstošs atzinuma raksturam un sākotnēji nav garāks par trīs mēnešiem, ir veicis pienācīgus novēršanas pasākumus. Aģentūra var pagarināt minēto laikposmu, ja tā uzskata, ka atzinuma raksturs pieļauj šādu pagarināšanu, un ja pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis novēršanas pasākumu plānu, ko Aģentūra uzskata par apmierinošu; un

3.

“3. līmeņa” atzinums neprasa projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja tūlītēju rīcību.

d)

“1. līmeņa” vai “2. līmeņa” atzinuma gadījumā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu apturēšanu vai atsaukšanu saskaņā ar Aģentūras noteiktajām administratīvajām procedūrām. Šādā gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikus sniedz apliecinājumu par projektēšanas organizācijas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.”;

30)

pielikuma 21.A.263. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.263.   Prerogatīvas

a)

(Rezervēts)

b)

(Rezervēts)

c)

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājam atbilstoši organizācijas apstiprinājuma noteikumiem, ko paredzējusi Aģentūra, un saskaņā ar attiecīgajām projekta nodrošināšanas sistēmas procedūrām ir tiesības:

1.

klasificēt tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta izmaiņas un remonta projektus kā “lielākus” vai “sīkus”;

2.

apstiprināt sīkas izmaiņas tipa sertifikātā vai papildu tipa sertifikātā un sīkus remonta projektus;

3.

(Rezervēts);

4.

(Rezervēts);

5.

apstiprināt konkrētus lielākus ražojumu vai palīgdzinēju (APU) remonta projektus saskaņā ar M apakšiedaļu;

6.

apstiprināt dažu gaisa kuģu lidošanas nosacījumus, saskaņā ar kuriem var izdot lidošanas atļaujas atbilstoši 21.A.710. punkta a) apakšpunkta 2. punktam, izņemot lidošanas atļaujas, kas izdodamas 21.A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punkta nolūkos;

7.

saskaņā ar 21.A.711. punkta b) apakšpunktu izdot lidošanas atļauju gaisa kuģim, kuru tas ir projektējis vai pārveidojis vai attiecībā uz kuru tas atbilstīgi 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 6. punktam apstiprinājis lidošanas atļauju izdošanas lidošanas nosacījumus, ja projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs pats:

i)

kontrolē gaisa kuģa konfigurāciju; un

ii)

apliecina atbilstību apstiprinātajiem projekta nosacījumiem, kas attiecas uz lidošanu;

8.

apstiprināt konkrētas lielākas tipa sertifikāta izmaiņas saskaņā ar D apakšiedaļu; un

9.

izdot konkrētus papildu tipa sertifikātus saskaņā ar E apakšiedaļu un apstiprināt konkrētas lielākas šo sertifikātu izmaiņas.”;

31)

pielikuma 21.A.265. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.265.   Turētāja pienākumi

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs atbilstoši organizācijas apstiprinājuma noteikumiem, ko paredzējusi Aģentūra:

a)

uztur 21.A.243. punktā prasīto rokasgrāmatu atbilstoši projekta nodrošināšanas sistēmai;

b)

nodrošina, ka šo rokasgrāmatu vai attiecīgās procedūras, kas iekļautas ar savstarpēju norādi, organizācijā izmanto par darba pamatdokumentu;

c)

nosaka, ka ražojumu projekti vai to izmaiņas vai remonti atbilst piemērojamajām specifikācijām un prasībām un tiem nav nedrošu īpašību;

d)

sniedz Aģentūrai apliecinājumus un saistītu dokumentāciju, kas apstiprina atbilstību c) apakšpunktam, izņemot apstiprināšanas procesus, ko veic saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunktu;

e)

nodod Aģentūrai datus un informāciju, kas saistīta ar pasākumiem, kuri vajadzīgi saskaņā ar 21.A.3.B punktu;

f)

saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 6. punktu nosaka lidošanas nosacījumus, saskaņā ar kuriem var izdot lidošanas atļaujas;

g)

saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 7. punktu pirms gaisa kuģa lidošanas atļaujas izdošanas nosaka atbilstību 21.A.711. punkta b) un e) apakšpunktam;

h)

izraugās datus un informāciju, ko izdod apstiprinātas projektēšanas organizācijas uzdevumā atbilstoši Aģentūras paredzētiem organizācijas apstiprinājuma noteikumiem, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz šā dokumenta tehnisko saturu attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21J.[XXXX]”.”;

32)

pielikuma 21.A.431.A punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru ražojuma, daļas vai ierīces remonta projekta apstiprināšanai un nosaka minēto apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.”;

b)

c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“c)

“Remonts” ir bojājuma novēršana un/vai lidojumderīguma stāvokļa atjaunošana pēc tam, kad ražotājs jebkuru ražojumu, daļu vai ierīci ir atļāvis izmantot pirmo reizi.

d)

Bojājuma novēršanu, nomainot daļas vai ierīces, bez projektēšanas uzskata par apkopes uzdevumu, un tāpēc tai nav nepieciešams apstiprinājums saskaņā ar šo pielikumu.”;

c)

punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan uz ierobežotiem tipa sertifikātiem.”;

33)

pielikuma 21.A.432.B punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Pieteikuma iesniedzējs, kas iesniedz lielāka remonta projekta pieteikumu, pierāda savas iespējas ar saņemtu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, attiecībā uz ražojumiem, kas minēti 21.A.14. punkta c) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs savas iespējas var pierādīt ar saņemtu Aģentūras piekrišanu savai sertifikācijas programmai, kas izveidota saskaņā ar 21.A.432.C punkta b) apakšpunktu.”;

34)

pielikumā iekļauj šādu 21.A.432.C punktu:

“21.A.432.C   Remonta projekta apstiprinājuma pieteikums

a)

Remonta projekta apstiprinājuma pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b)

Lielāka remonta projekta apstiprinājuma pieteikumā ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno sertifikācijas programmu, kas ietver:

1.

bojājuma un remonta projekta aprakstu, kurā norāda tipa projekta konfigurāciju, kas tiek remontēta;

2.

visu to tipa projekta daļu un apstiprināto rokasgrāmatu identifikāciju, ko pārveido vai skar remonta projekts;

3.

jebkuru tādu atkārtotu pētījumu identifikāciju, kas vajadzīgi, lai pierādītu remonta projekta un remonta projekta skarto daļu atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā;

4.

visus ierosinātos tipa sertifikācijas bāzes grozījumus, kas ar atsauci iekļauti attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā;

5.

priekšlikumu par sertifikācijas programmas sadalījumu pa darbību un datu atbilstības pierādīšanas nozīmīgām grupām, tostarp ierosinātos paņēmienus un procesus, kas jāievēro, lai pierādītu atbilstību 21.A.433. punkta a) apakšpunkta 1. punktam, un atsauces uz saistītiem atbilstības dokumentiem;

6.

priekšlikuma par ierosināto darbību un datu atbilstības pierādīšanas nozīmīgu grupu novērtēšanu attiecībā uz neidentificētas neatbilstības tipa sertifikācijas bāzei iespējamību un attiecībā uz šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu. Ierosinātais novērtējums ņem vērā vismaz tos elementus, kas noteikti 21.B.100. punkta a) apakšpunkta 1.–4. daļā noteiktos elementus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, pieteikums ietver priekšlikumu par Aģentūras iesaisti atbilstības pierādīšanas darbību un datu pārbaudē un; un

7.

precizējumu, vai sertificēšanas datus pilnībā sagatavo pieteikuma iesniedzējs, vai arī tie ir sagatavoti vai tiks sagatavoti, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku.”;

35)

pielikuma 21.A.433. un 21.A.435. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.433.   Remonta projektu apstiprināšanas prasības

a)

Remonta projektu apstiprina tikai:

1.

kad, ievērojot 21.A.432.C punkta b) apakšpunktā minēto sertifikācijas programmu, ir pierādīts, ka remonta projekts atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā, kā arī visiem grozījumiem, ko saskaņā ar 21.B.450. punktu noteikusi un paziņojusi Aģentūra;

2.

kad ir deklarēta atbilstība tipa sertifikācijas bāzei, ko piemēro saskaņā ar a) apakšpunkta 1. punktu, un atbilstības dokumentos ir reģistrēti atbilstības pamatojumi;

3.

kad nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir prasīta sertifikācija; un

4.

ja pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 21.A.432.C punkta b) apakšpunkta 7. punktu ir norādījis, ka tas sertificēšanas datus ir sniedzis, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku:

i)

ja turētājs ir norādījis, ka tam nav tehnisku iebildumu attiecībā uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar a) apakšpunkta 2. punktu; un

ii)

ja turētājs ir piekritis sadarboties ar remonta projekta apstiprinājuma turētāju, lai nodrošinātu visu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanas pienākumu izpildīšanu, ievērojot atbilstību 21.A.451. punktam.

b)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai a) apakšpunkta 2. punktā minēto deklarāciju un pēc Aģentūras pieprasījuma – visus vajadzīgos pamatojuma datus.

21.A.435.   Remonta projektu klasifikācijas un apstiprināšana

a)

Remonta projektu klasificē kā “lielāku” vai “sīku” saskaņā ar 21.A.91. punktā izklāstītajiem tipa sertifikāta izmaiņu kritērijiem.

b)

Remonta projektu klasificē un apstiprina:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija savu prerogatīvu ietvaros, kas noteiktas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1., 2. un 5. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.”;

36)

pielikuma 21.A.437. punktu svītro;

37)

pielikuma 21.A.604., 21.A.605. un 21.A.606. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.604.    ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

Attiecībā uz ETSO atļauju APU:

a)

Atkāpjoties no 21.A.603., 21.A.610. un 21.A.615. punkta, piemēro šādus punktus: 21.A.15., 21.A.20., 21.A.21., 21.A.31., 21.A.33., 21.A.44., 21.B.75. un 21.B.80. Tomēr tipa sertifikāta vietā tiek izdota ETSO atļauja saskaņā ar 21.A.606. punktu;

b)

atkāpjoties no 21.A.611. punkta, APU ETSO atļaujas turētāja veiktu projekta izmaiņu apstiprināšanai piemēro D apakšiedaļas prasības, bet citu pieteikuma iesniedzēju veiktu projekta izmaiņu apstiprināšanai piemēro E apakšiedaļas prasības. Ja piemēro E apakšiedaļas prasības, papildu tipa sertifikāta vietā tiek izdota atsevišķa ETSO atļauja; un

c)

remonta projektu apstiprinājumiem piemēro M apakšiedaļas prasības.

21.A.605.   Datu prasības

a)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai šādus dokumentus:

1.

ETSO atļaujas sertifikācijas programmu, kurā izklāstīti līdzekļi, ar ko pierāda atbilstību 21.A.606. punkta b) apakšpunktam;

2.

paziņojumu par atbilstību, ar ko apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izpildījis šās apakšiedaļas prasības;

3.

deklarāciju par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP), kurā ir norādīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis izstrādājuma atbilstību piemērojamajām ETSO saskaņā ar sertifikācijas programmu;

4.

to tehnisko datu kopiju, kuri vajadzīgi saskaņā ar piemērojamajām ETSO;

5.

pašraksturojumu vai norādi uz pašraksturojumu, kas minēts 21.A.143. punktā, lai saņemtu atbilstošu ražošanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar G apakšiedaļu, vai rokasgrāmatu vai norādi uz rokasgrāmatu, kas minēta 21.A.125.A punkta b) apakšpunktā, lai ražotu saskaņā ar F apakšiedaļu bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma;

6.

par APU – rokasgrāmatu vai norādi uz rokasgrāmatu, kas minēta 21.A.243. punktā, lai saņemtu atbilstošu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar J apakšiedaļu;

7.

par visiem pārējiem izstrādājumiem – procedūras vai norādi uz procedūrām, kas minētas 21.A.602.B punkta b) apakšpunkta 2. punktā.

b)

Pieteikuma iesniedzējs ziņo Aģentūrai par jebkādām grūtībām vai atgadījumiem, ar ko tas saskāries apstiprināšanas procesa laikā un kas var ievērojami ietekmēt ETSO atļauju.”;

21.A.606.   Prasības ETSO atļaujas izdošanai

Lai saņemtu ETSO atļauju, pieteikuma iesniedzējs:

a)

pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.602.B punktu;

b)

pierāda, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ETSO tehniskajiem nosacījumiem vai tādām atkāpēm no tiem, kas apstiprinātas saskaņā ar 21.A.610. punktu, ja tādas ir;

c)

atbilst šās apakšiedaļas prasībām; un

d)

deklarē, ka nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt izstrādājumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir prasīta sertifikācija.”;

38)

pielikuma 21.A.701. punktam pievieno šādu 16. punktu:

“16.

lidot ar gaisa kuģi traucējumu novēršanas nolūkā vai lai pārbaudītu vienas vai vairāku sistēmu, daļu vai ierīču darbību pēc apkopes.”;

39)

pielikuma 21.B.5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Šī iedaļa nosaka procedūru kompetentajai iestādei, kad tā pilda savus uzdevumus un pienākumus attiecībā uz šajā I pielikumā minēto sertifikātu, apstiprinājumu un atļauju izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu un atsaukšanu.”;

40)

pielikuma B iedaļas B apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.B.70.   Sertifikācijas specifikācijas

Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 76. panta 3. punktu izsniedz sertifikācijas specifikācijas un citas detalizētas specifikācijas, tostarp sertifikācijas specifikācijas lidojumderīgumam, datiem par piemērotību ekspluatācijai un vides aizsardzībai, ar ko kompetentās iestādes, organizācijas un personāls var pierādīt ražojumu, daļu un ierīču atbilstību attiecīgajām minētās regulas II, IV un V pielikumā noteiktajām pamatprasībām, kā arī minētās regulas 9. panta 2. punktā un III pielikumā izklāstītajām vides aizsardzības pamatprasībām. Šīs specifikācijas ir pietiekami sīki izstrādātas un konkrētas, lai pieteikuma iesniedzējiem norādītu, kādi ir sertifikātu izdošanas, grozīšanas vai papildināšanas nosacījumi.

21.B.75.   Īpaši nosacījumi

a)

Aģentūra ražojumam nosaka īpašas sīki izstrādātas tehniskas specifikācijas, ko sauc par īpašiem nosacījumiem, ja attiecīgās sertifikācijas specifikācijas neietver atbilstošus vai attiecīgus ražojuma lidojuma drošības standartus tāpēc, ka:

1.

ražojumam ir jauni vai neparasti projekta parametri salīdzinājumā ar projektēšanas praksi, kas ir piemērojamo sertifikācijas specifikāciju pamatā;

2.

ražojuma paredzētais izmantošanas mērķis ir neparasts; vai

3.

pieredze ar citiem līdzīgiem ekspluatācijā esošiem ražojumiem ar līdzīgiem projekta parametriem vai jaunatklāti apdraudējumi liecina, ka var rasties nedroši stāvokļi.

b)

Īpaši nosacījumi ietver tādus drošības standartus, kādus Aģentūra uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās noteiktajam.

21.B.80.   Tipa sertifikācijas bāze tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

Aģentūra nosaka tipa sertifikācijas bāzi un paziņo to tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējam. Tipa sertifikācijas bāze sastāv no:

a)

sertifikācijas specifikācijas lidojumderīgumam, ko Aģentūra izraudzījusies no tām, kas ražojumam piemērojamas minētā sertifikāta pieteikuma iesniegšanas dienā, izņemot, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikācijas, kas kļuvušas piemērojamas pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, vai viņam tās saskaņā ar 21.A.15. punkta f) apakšpunktu ir jāievēro. Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikāciju, kas kļuvusi piemērojama pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, Aģentūra tipa sertifikācijas bāzē ietver jebkuru citu tieši saistītu sertifikācijas specifikāciju; vai

2.

Aģentūra pieņem jebkuru tādas sertifikācijas specifikācijas alternatīvu, kuru nav iespējams ievērot, bet kurai ir rasti kompensējoši faktori, kas nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni; vai

3.

Aģentūra pieņem vai nosaka citus līdzekļus, kas:

i)

tipa sertifikāta gadījumā pierāda atbilstību Regulas (ES) 2018/1139 II pielikuma pamatprasībām; vai

ii)

ierobežota tipa sertifikāta gadījumā nodrošina drošības līmeni, kas ir adekvāts paredzētajam lietojumam; un

b)

visiem īpašiem nosacījumiem, ko saskaņā ar 21.B.75. punkta a) apakšpunktu noteikusi Aģentūra.

21.B.82.   Datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze gaisa kuģa tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

Aģentūra nosaka piemērotības ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un paziņo to gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējam. Piemērotības ekspluatācijai sertifikācijas bāze sastāv no:

a)

Aģentūras izraudzītām sertifikācijas specifikācijām tādiem datiem par piemērotību ekspluatācijai, kas ir piemērojami gaisa kuģim datu par piemērotību ekspluatācijai pieteikuma iesniegšanas dienā vai pieteikuma papildinājuma iesniegšanas dienā, atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks, izņemot, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikācijas, kas kļuvušas piemērojamas pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, vai viņam tās saskaņā ar 21.A.15. punkta f) apakšpunktu ir jāievēro. Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikāciju, kas kļuvusi piemērojama pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, Aģentūra tipa sertifikācijas bāzē ietver jebkuru citu tieši saistītu sertifikācijas specifikāciju; vai

2.

Aģentūra ir pieņēmusi vai paredz alternatīvus līdzekļus, ar kuriem pierādīt atbilstību Regulas (ES) 2018/1139 II, IV un V pielikuma attiecīgajām pamatprasībām.

b)

visiem īpašiem nosacījumiem, ko saskaņā ar 21.B.75. punkta a) apakšpunktu noteikusi Aģentūra.

21.B.85.   Piemērojamu vides aizsardzības prasību un sertifikācijas specifikāciju noteikšana tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

a)

Aģentūra nosaka un paziņo gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta vai tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta lielākas izmaiņas pieteikuma iesniedzējam piemērojamās trokšņa līmeņa prasības, kas noteiktas Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I sējuma II daļas 1. nodaļā, turklāt:

1.

zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām piemēro 2., 3., 4. un 14. nodaļu;

2.

propelleru lidmašīnām piemēro 3., 4., 5., 6., 10., un 14. nodaļu;

3.

helikopteriem piemēro 8. un 11. nodaļu;

4.

virsskaņas lidmašīnām piemēro12. nodaļu; un

5.

tiltrotoriem piemēro 13. nodaļu.

b)

Aģentūra nosaka un paziņo a) apakšpunktā minētajam pieteikuma iesniedzējam piemērojamās emisijas prasības par gaisa kuģa paredzētas degvielas izplūdes novēršanu atbilstoši Čikāgas konvencijas 16. pielikuma II sējuma II daļas 1. un 2. nodaļai;

c)

Aģentūra nosaka un paziņo a) apakšpunktā minētajam pieteikuma iesniedzējam piemērojamās dūmu, gāzu un daļiņu emisijas prasības atbilstoši Čikāgas konvencijas 16. pielikuma II sējuma III daļas 1. nodaļai un

1.

tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju dūmu un gāzu emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai zemskaņas ātrumos, – 2. nodaļai;

2.

tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju dūmu un gāzu emisijām, kas paredzēti piedziņai virsskaņas ātrumos, – 3. nodaļai; un

3.

tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju daļiņu emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai zemskaņas ātrumos, – 4. nodaļai.

d)

Aģentūra nosaka un paziņo a) apakšpunktā minētajam pieteikuma iesniedzējam piemērojamās lidmašīnas CO2 emisijas prasības atbilstoši Čikāgas konvencijas 16. pielikuma III sējuma II daļas 1. nodaļai: un

1.

zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām – 2. nodaļai un un

2.

zemskaņas propelleru lidmašīnām – 2. nodaļai.

21.B.100.   Iesaistes pakāpe

a)

Aģentūra nosaka savu iesaisti tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, lielāku izmaiņu apstiprinājuma, papildu tipa sertifikāta, liela remonta projekta apstiprinājuma vai ETSO atļaujas APU apstiprināšanā. To dara, pamatojoties uz sertifikācijas programmas darbību un datu nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas novērtējumu. Minētajā novērtējumā pārbauda:

neidentificētas neatbilstības tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei vai vides aizsardzības prasībām iespējamību, un

šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu vai vides aizsardzību,

un apsver vismaz šādus elementus:

1.

jaunus vai neparastus sertifikācijas projektu parametrus, tostarp ekspluatācijas, organizācijas un zināšanu pārvaldības aspektus;

2.

projekta un/vai atbilstības apliecinājuma sarežģītību;

3.

projekta vai tehnoloģijas svarīgumu un ar to saistītos drošības un vides aizsardzības riskus, tostarp tādus, kas konstatēti līdzīgiem projektiem; un

4.

pieteikuma iesniedzēja projektēšanas organizācijas darbību un pieredzi attiecīgajā jomā.

b)

Sīku remonta projektu apstiprināšanas, sīku izmaiņu vai ETSO atļaujas gadījumā, izņemot APU, Aģentūra savu iesaistes pakāpi nosaka visa sertifikācijas projekta līmenī, ņemot vērā jebkādus jaunus vai neparastus parametrus, projekta un/vai atbilstības apliecinājuma sarežģītību, projekta vai tehnoloģijas svarīgumu, kā arī pieteikuma iesniedzēja projektēšanas organizācijas darbību un pieredzi.

c)

Aģentūra informē pieteikuma iesniedzēju par savu iesaistes līmeni, kā arī atjaunina savu iesaistes līmeni, ja saņem informāciju, kurai ir nozīmīga ietekme uz iepriekš saskaņā ar a) un b) apakšpunktu novērtētiem riskiem. Aġentūra informē pieteikuma iesniedzēju par mainīto iesaistes līmeni.

21.B.103.   Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošana

a)

Aģentūra izdod gaisa kuģa, dzinēja vai propellera tipa sertifikātu vai gaisa kuģa ierobežotu tipa sertifikātu, ja

1.

pieteikuma iesniedzējs atbilst 21.A.21. punktam;

2.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei, attiecīgā gadījumā datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei saskaņā ar 21.B.82. punktu vai vides aizsardzības prasībām; un

3.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, Aģentūra drīkst izdot gaisa kuģa tipa sertifikātu, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.”;

41)

pielikuma B iedaļas D apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“21.B.105.   Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

Aģentūra nosaka piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, vides aizsardzības prasības un tādu izmaiņu gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, – datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi, kas noteikta saskaņā ar 21.A.101. punktu, un paziņo par to tipa sertifikāta lielākas izmaiņas pieteikuma iesniedzējam.

21.B.107.   Tipa sertifikāta izmaiņu apstiprinājuma izdošana

a)

Aģentūra izdod tipa sertifikāta izmaiņas apstiprinājumu, ja:

1.

apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs atbilst:

i)

sīku izmaiņu gadījumā – 21.A.95. punktam; vai

ii)

lielāku izmaiņu gadījumā – 21.A.97. punktam;

2.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta a) vai b) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei, attiecīgā gadījumā datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei saskaņā ar 21.B.82. punktu vai vides aizsardzības prasībām; un

3.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Tādu izmaiņu gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, atkāpjoties no a) apakšpunkta 1. un 2. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, Aģentūra drīkst apstiprināt gaisa kuģa tipa sertifikāta izmaiņas, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.

c)

Apstiprinājumu izmaiņām datos par piemērotību ekspluatācijai iekļauj tipa sertifikāta izmaiņu apstiprinājumā.

d)

Apstiprinājums izmaiņai tipa sertifikātā attiecas tikai uz konkrēto konfigurāciju(-ām) tipa sertifikātā, uz kurām izmaiņa attiecas.”;

42)

pielikuma B iedaļas E apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan ierobežotiem tipa sertifikātiem.

21.B.109.   Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze papildu tipa sertifikātam

Aģentūra nosaka piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, vides aizsardzības prasības un tādu izmaiņu gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, – datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi, kas noteikta saskaņā ar 21.A.101. punktu, un paziņo par to papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējam.

21.B.111.   Papildu tipa sertifikāta izdošana

a)

Aģentūra izdod papildu tipa sertifikātu, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējas atbilst 21.A.115. punkta b) apakšpunktam;

2.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta a) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei, attiecīgā gadījumā datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei saskaņā ar 21.B.82. punktu vai vides aizsardzības prasībām; un

3.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Tāda papildu tipa sertifikāta gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, atkāpjoties no a) apakšpunkta 1. un 2. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, Aģentūra drīkst izdot papildu tipa sertifikātu pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.

c)

Apstiprinājumu izmaiņām datos par piemērotību ekspluatācijai iekļauj papildu tipa sertifikātā.

d)

Papildu tipa sertifikāts attiecas tikai uz to (tām) tipa sertifikāta īpašo(-ajām) konfigurāciju(-ām), uz kuru(-ām) attiecas attiecīgās lielākās izmaiņas.”;

43)

pielikuma 21.B.326. punktu aizstāj ar šādu:

“21.B.326.   Lidojumderīguma sertifikāts

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod lidojumderīguma sertifikātu:

a)

jaunam gaisa kuģim:

1.

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 2. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

2.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes; un

3.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad pirmo reizi izdots lidojumderīguma sertifikāts.

b)

lietotam gaisa kuģim:

1.

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 3. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

i)

gaisa kuģis atbilst tipa projektam, kas apstiprināts saskaņā ar tipa sertifikātu un jebkuru papildu tipa sertifikātu, izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļa); un

ii)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu, un

iii)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

iv)

gaisa kuģis atbilst piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad tika izdots lidojumderīguma sertifikāts;

2.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes, un

3.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilda piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad pirmo reizi tika izdots lidojumderīguma sertifikāts.”;

44)

pielikuma B iedaļas M apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“21.B.450.   Tipa sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības remonta projekta apstiprinājumam

Aģentūra nosaka un paziņo remonta projekta pieteikuma iesniedzējam visus tipa sertifikācijas bāzes grozījumus, kas ar atsauci iekļauti attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā un ko Aģentūra uzskata par nepieciešamiem, lai uzturētu tādu drošības līmeni, kurš ir līdzvērtīgs iepriekš izveidotajam, un paziņo to remonta projekta pieteikuma iesniedzējam.

21.B.453.   Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

a)

Aģentūra izdod lielāka remonta projekta apstiprinājumu, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis savas iespējas saskaņā ar 21.A.432.B punktu;

2.

pieteikuma iesniedzējs atbilst 21.A.433. punktam;

3.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta a) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām; un

4.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Aģentūra izdod sīku remonta projektu apstiprinājumu, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst a) apakšpunkta 2. un 4. punktam un ar nosacījumu, ka Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta b) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām.”;

45)

pielikuma B iedaļas O apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“21.B.480.    ETSO atļaujas izdošana

Aģentūra izdod ETSO atļauju, ja:

a)

pieteikuma iesniedzējs atbilst 21.A.606. punktam;

b)

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta b) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību piemērojamo ETSO tehniskajiem nosacījumiem vai tādām atkāpēm no tiem, kas apstiprinātas saskaņā ar 21.A.610. punktu, ja tādas ir; un

c)

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt izstrādājumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.”


3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/898

(2019. gada 29. maijs)

par atļauju eigenola preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs – Lidervet SL)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju izmantot eigenolu. Šim pieteikumam pievienotas minētās regulas 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais pieteikums attiecas uz atļauju eigenola preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem un tā klasificēšanu piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2015. gada 21. oktobra atzinumā (2) un 2017. gada 4. jūlija atzinumā (3) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem eigenols neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku vai cilvēka veselību, ne vidi. Iestāde secinājusi, ka gaļas cāļu gadījumā piedeva efektīvi uzlabo augšanas rādītājus. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Eigenola preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc eigenolu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(11):4273.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(7):4931.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (zootehnisko parametru uzlabošana)

4d18

Lidervet SL

Eigenola preparāts

Piedevas sastāvs

Preparāts ar šādu sastāvu:

5 % eigenola,

55–56 % glicerīna polietilēnglikola rīcinoleāta,

33 % amorfa silīcija dioksīda,

6 % poli(metakrilskābes-ko-etilakrilāta) jeb metakrilskābes–etilakrilāta kopolimēra.

Granulēts

Aktīvās vielas raksturojums

Eigenols (2-metoksi-4-(2-propenil)fenols, 4-alil-2-metoksifenols, 4-alilgvajakols) (99,5 %);

CAS Nr. 97-53-0

C10H12O2

Analītiskā metode  (1)

Eigenola kvantitatīvā noteikšana barības piedevā un barībā:

gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektoru (GC-FID).

Gaļas cāļi

100

100

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.

3.

Piedevu nav atļauts sajaukt ar citiem eigenola avotiem.

2029. gada 23. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/899

(2019. gada 29. maijs),

ar ko atjauno atļauju izmantot Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 par barības piedevu nobarojamiem jēriem, piena kazām, piena aitām, slaucamiem bifeļiem, zirgiem un gaļas cūkām un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 232/2009, (EK) Nr. 186/2007 un (EK) Nr. 209/2008 (atļaujas turētājs – S.I. Lesaffre)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Atļauja desmit gadus lietot preparātu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 par barības piedevu nobarojamiem jēriem tika piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1447/2006 (2), zirgiem – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2007 (3), piena kazām un piena aitām – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 188/2007 (4), gaļas cūkām – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 209/2008 (5) un slaucamiem bifeļiem – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 232/2009 (6).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. pantu šo atļauju turētājs iesniedza pieteikumus, lai atjaunotu atļauju Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (iepriekš – NCYC Sc 47) izmantot par barības piedevu nobarojamiem jēriem, piena kazām, piena aitām, slaucamiem bifeļiem, gaļas cūkām un zirgiem, ar prasību šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Minētajiem pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2018. gada 13. jūnija atzinumā (7) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina, ka piedeva atbilst atļaujas piešķiršanas nosacījumiem.

(5)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tātad minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

No tā, ka – ar šīs regulas pielikumā noteiktajiem nosacījumiem –atļauja izmantot Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 par dzīvnieku barības piedevu ir atjaunota, izriet, ka Regulas (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 186/2007, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 209/2008 un (EK) Nr. 232/2009 būtu jāatceļ.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja attiecībā uz pielikumā aprakstīto piedevu, kas iekļauta piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ja to izmanto nobarojamiem jēriem, piena kazām, piena aitām, slaucamiem bifeļiem un gaļas cūkām, un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ja to lieto zirgiem, tiek atjaunota, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 kā barības piedevu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas pielikumā un Regulās (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 186/2007, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 209/2008, (EK) Nr. 232/2009, un to saturošus premiksus un barības maisījumus, kas etiķetēti saskaņā ar minētajām regulām pirms šīs regulas stāšanās spēkā, var turpināt laist tirgū, kamēr beidzas esošie krājumi.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 186/2007, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 209/2008 un (EK) Nr. 232/2009 tiek atceltas.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1447/2006 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 271, 30.9.2006., 28. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 21. februāra Regula (EK) Nr. 186/2007 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 63, 1.3.2007., 6. lpp.).

(4)  Komisijas 2007. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 188/2007 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 57, 24.2.2007., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 6. marta Regula (EK) Nr. 209/2008 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 63, 7.3.2008., 3. lpp.).

(6)  Komisijas 2009. gada 19. marta Regula (EK) Nr. 232/2009, kas attiecas uz atļauju jaunā veidā izmantot Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 kā slaucamu bifeļu barības piedevu (atļaujas turētājs Société Industrielle Lesaffre) (OV L 74, 20.3.2009., 14. lpp.).

(7)  EFSA Journal 2018; 16(7):5339.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Piedevas sastāvs

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 preparāts ar minimālo koncentrāciju 5 × 109 KVV/g.

Cietā veidā

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas žāvētas Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 šūnas

Analītiskā metode  (1)

Skaitīšana: Petri trauciņa un iejaukuma metode, izmantojot rauga ekstrakta – dekstrozes – hloramfenikola agaru (EN 15789:2009).

Identificēšana: polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metode CEN/TS 15790:2008.

Nobarojami jēri

1,4 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Ieteicamās devas (KVV/dzīvnieks/diena):

piena kazām: 3 × 109,

piena aitām: 2 × 109.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šādu vielu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, tad piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2029. gada 23. jūnijs

Piena kazas un piena aitas

7 × 108

Gaļas cūkas

1,25 × 109

Slaucami bifeļi

5 × 108

 

 


Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Piedevas sastāvs

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 preparāts ar minimālo koncentrāciju 5 × 109 KVV/g

Cietā veidā

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas žāvētas Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 šūnas

Analītiskā metode  (2)

Skaitīšana: Petri trauciņa un iejaukuma metode, izmantojot rauga ekstrakta – dekstrozes – hloramfenikola agaru (EN 15789:2009).

Identificēšana: polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metode CEN/TS 15790:2008.

Zirgi

8 × 108

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Ieteicamās devas (KVV/dzīvnieks/diena):

zirgiem: 1,25 × 1010 – 6 × 1010

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šādu vielu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, tad piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2029. gada 23. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama Eiropas Savienības barības piedevu references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama Eiropas Savienības barības piedevu references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/900

(2019. gada 29. maijs)

par atļauju izmantot 8-merkapto-p-mentān-3-onu un p-ment-1-ēn-8-tiolu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā ir jāsaņem atļauja, un tajā paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Tās 10. pantā noteikts, ka piedevas, kuru izmantošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), ir jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK 8-merkapto-p-mentān-3-onu un p-ment-1-ēn-8-tiolu atļāva bez termiņa ierobežojuma izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šīs piedevas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu kā esošus lopbarības līdzekļus iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu un saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums 8-merkapto-p-mentān-3-onu un p-ment-1-ēn-8-tiolu atkārtoti izvērtēt par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pieteikuma iesniedzējs lūdza šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2018. gada 27. novembra atzinumā (3) secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, 8-merkapto-p-mentān-3-ona un p-ment-1-ēn-8-tiola izmantošana barībā kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Tā arī secināja, ka abi šie savienojumi kairina elpceļus, un nav iespējams izdarīt secinājumus par ādas jutīguma potenciālu. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāveic atbilstoši aizsargpasākumi, lai nepieļautu, ka minētie savienojumi kaitīgi ietekmē cilvēku, jo īpaši piedevas lietotāju, veselību. Iestāde arī secināja, ka abas šīs vielas tiek lietotas pārtikā, un barībā tās būtībā darbojas tāpat kā pārtikā, tāpēc papildu pierādījumi par to iedarbīgumu barībā nav nepieciešami.

(5)

Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka ierobežojumi un nosacījumi. 8-merkapto-p-mentān-3-ona un p-ment-1-ēn-8-tiola ieteicamais saturs būtu jānorāda uz piedevas etiķetes. Ja šāds saturs tiek pārsniegts, šāda informācija būtu konkrēti jānorāda uz premiksu etiķetes un barības maisījumu un barības sastāvdaļu marķējumā.

(6)

Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevu laišanas tirgū. Turklāt tā verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(7)

Attiecīgo vielu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minētās vielas būtu jāatļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8)

Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificētās vielas, kuras klasificētas piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”, funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādas pielikumā specificētās vielas un tās saturošos premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2019. gada 23. decembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras paredzētas produktīviem dzīvniekiem un ir ražotas un marķētas pirms 2020. gada 23. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras paredzētas neproduktīviem dzīvniekiem un ir ražotas un marķētas pirms 2021. gada 23. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(1):5530.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņa beigas

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija “organoleptiskās piedevas”. Funkcionālā grupa “aromatizējošas sastāvdaļas”

2b12038

8-merkapto-p-mentān-3-ons

Piedevas sastāvs

8-merkapto-p-mentān-3-ons

Aktīvās vielas raksturojums

8-merkapto-p-mentān-3-ons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 97 %

Ķīmiskā formula: C10H18OS

CAS Nr.: 38462-22-5

FLAVIS 12.038

Analīzes metode  (1)

Lai noteiktu 8-merkapto-p-mentān-3-onu barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos,

izmanto gāzhromatogrāfiju/masspektrometriju ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir 0,05 mg/kg”.

4.

Uz premiksu etiķetes un barības maisījumu un barības sastāvdaļu marķējumā funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,05 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2029. gada 23. jūnijs

2b12085

p-ment-1-ēn-8-tiols

Piedevas sastāvs

p-ment-1-ēn-8-tiols

Aktīvās vielas raksturojums

p-ment-1-ēn-8-tiols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 98 %

Ķīmiskā formula: C10H18OS

CAS Nr.: 71159-90-5

FLAVIS 12.085

Analīzes metode  (1)

Lai noteiktu p-ment-1-ēn-8-tiolu barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos,

izmanto gāzhromatogrāfiju/masspektrometriju ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir 0,05 mg/kg”.

4.

Uz premiksu etiķetes un barības maisījumu un barības sastāvdaļu marķējumā funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 0,05 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2029. gada 23. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/901

(2019. gada 29. maijs)

par atļauju no Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūtu riboflavīnu, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīnu un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāli (B2 vitamīna avoti) izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK no Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūtu riboflavīnu, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīnu un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāli kā B2 vitamīna avotus atļāva bez termiņa ierobežojuma izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šīs piedevas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu kā esošus barības līdzekļus iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti divi pieteikumi atkārtoti izvērtēt no Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūtu riboflavīnu, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīnu un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāli attiecībā uz visu sugu dzīvniekiem, pieprasot šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”. Viens pieteikums attiecas uz riboflavīnu, kas iegūts no Ashbya gossypii (DSM 23096), un otrs pieteikums attiecas uz riboflavīnu un riboflavīna 5′-fosfāta estera mononātrija sāli, kuri iegūti no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984). Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu vienā no diviem pieteikumiem tika lūgta arī atļauja no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīnu un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāli izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem lietošanai dzirdināmajā ūdenī. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti attiecībā uz lietojumu dzirdināmajā ūdenī.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2015. gada 3. decembra (3) un 2018. gada 13. jūnija (4) atzinumā secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem no Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūtam riboflavīnam, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtam riboflavīnam un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtam riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sālim nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, patērētāju drošību vai vidi. Turklāt tā secināja, ka piedevas, kas satur no Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūtu riboflavīnu, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīnu un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūtu riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāli, nav kairinošas ādai un acīm. Datu trūkuma dēļ Iestāde nevar izdarīt secinājumu par ādas sensibilizāciju. Riboflavīns ir atzīts par fotosensibilizatoru, kas var izraisīt ādas un acu fotoalerģiskas reakcijas. Darbinieki, rīkojoties ar riboflavīnu un riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāli, var tikt eksponēti ieelpojamiem putekļiem; tā kā nav datu par inhalatīvo toksiskumu, Iestāde nevar izdarīt secinājumus par iespējamu risku, ko varētu radīt vielas ieelpošana. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāveic atbilstoši aizsargpasākumi, lai nepieļautu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši piedevas lietotāju veselību. Iestāde arī secināja, ka no Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūts riboflavīns, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūts riboflavīns un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūts riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāls ir lietderīgi B2 vitamīna avoti dzīvnieku uztura vajadzībām. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevu laišanas tirgū. Iestāde arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegtos ziņojumus par barībā un attiecīgā gadījumā ūdenī esošo barības piedevu analīzes metodi.

(6)

No Ashbya gossypii (DSM 23096) iegūta riboflavīna, no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūta riboflavīna un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūta riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāls izvērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti izmantošanai barībā un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūta riboflavīna un no Bacillus subtilis (DSM 17339 un/vai DSM 23984) iegūta riboflavīna 5′-fosfāta nātrija sāls gadījumā – arī lietošanai dzirdināmajā ūdenī. Tādēļ šīs piedevas būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(7)

Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificētās vielas, kas klasificētas piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādas pielikumā specificētās vielas un tās saturošos premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2019. gada 23. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, drīkst turpināt laist tirgū un izmantot līdz 2019. gada 23. decembrim.

2.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras paredzētas produktīviem dzīvniekiem un ražotas un marķētas pirms 2020. gada 23. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, drīkst turpināt laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras paredzētas neproduktīviem dzīvniekiem un ražotas un marķētas pirms 2021. gada 23. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 23. jūnija, drīkst turpināt laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(1):4349.

(4)  EFSA Journal 2018; 16(7):5337.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību

3a825i

“Riboflavīns” jeb “B2 vitamīns”

Piedevas sastāvs

No Ashbya gossypi DSM 23096 iegūts riboflavīns

Aktīvās vielas raksturojums

Riboflavīns

C17H20N4O6

CAS numurs: 83-88-5

No Ashbya gossypi DSM 23096 iegūts riboflavīns cietā veidā

Tīrības kritēriji: vismaz 80 % riboflavīna

Analīzes metode  (1)

Riboflavīna noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 444 nm.

Riboflavīna noteikšanai premiksos: augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija kopā ar UV detektoru, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1).

Riboflavīna noteikšanai barībā: augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija kopā ar fluorescences detektēšanu, HPLC-FL (EN 14152).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2029. gada 23. jūnijs

3a825ii

“Riboflavīns” jeb “B2 vitamīns”

Piedevas sastāvs

Riboflavīns

Aktīvās vielas raksturojums

Riboflavīns

C17H20N4O6

CAS numurs: 83-88-5

No Bacillus subtilis DSM 17339 un/vai DSM 23984 iegūts riboflavīns cietā veidā

Tīrības kritēriji: vismaz 96 %

Analīzes metode  (1)

Riboflavīna noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 444 nm (Ph.Eur.6.0, metode 01/2008:0292).

Riboflavīna noteikšanai premiksos: augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija kopā ar UV detektoru, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1).

Riboflavīna noteikšanai barībā un ūdenī: augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija kopā ar fluorescences detektēšanu, HPLC-FL (EN 14152).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Riboflavīnu drīkst laist tirgū un lietot par barības piedevu preparāta veidā.

2.

Drīkst izmantot dzirdināmajā ūdenī.

3.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2029. gada 23. jūnijs

3a 826

 

“Riboflavīna 5′-fosfāta mononātrija sāls” jeb “B2 vitamīns”

Piedevas sastāvs

Riboflavīna 5′-fosfāta estera mononātrija sāls

Aktīvās vielas raksturojums

Riboflavīna 5′-fosfāta mononātrija sāls

C17H22N4O9PNa

CAS numurs: 130-40-5

Riboflavīna 5′-fosfāta mononātrija sāls cietā veidā iegūts pēc riboflavīna 98 %, kas iegūts no Bacillus subtilis DSM 17339 un/vai DSM 23984, fosforilācijas.

Tīrības kritēriji: vismaz 65 %

Analīzes metode  (1)

Riboflavīna 5′-fosfāta mononātrija sāls noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrijas metode pie 444 nm (Ph.Eur.6.0, metode 01/2008:0786).

Riboflavīna noteikšanai premiksos: augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija kopā ar UV detektoru, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1).

Riboflavīna 5′-fosfāta mononātrija sāls (kā kopējā B2 vitamīna) noteikšanai barībā un ūdenī: augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija kopā ar fluorescences detektēšanu, HPLC-FL (EN 14152).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Drīkst izmantot dzirdināmajā ūdenī.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2029. gada 23. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


LĒMUMI

3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/902

(2019. gada 28. maijs)

par pasākumu, ko Zviedrija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū TWA Equipment S.r.l. ražotu transportlīdzekļu šķērveida pacēlāju (TL530LF modelis)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3886)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (1), un jo īpaši tās 11. panta 3. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Zviedrija 2017. gada 20. jūlijā informēja Komisiju par pasākumu, ko tā veikusi saskaņā ar Direktīvas 2006/42/EK 11. panta 1. punktu, lai aizliegtu laist tirgū transportlīdzekļu šķērveida pacēlāju (TL530LF modelis), ko ražojis TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Itālija (“ražotājs”) un izplatījis Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Zviedrija (“Carpart”).

(2)

Zviedrija minēto pasākumu veica, jo uzskatīja, ka minētais transportlīdzekļu šķērveida pacēlājs neatbilst būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas noteiktas Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 4.1.2.6. punkta c) apakšpunktā. Minētais noteikums paredz, ka mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai krava nevar bīstami slīdēt vai brīvi un negaidīti krist pat daļēja vai pilnīga enerģijas piegādes traucējuma gadījumā vai operatoram pārtraucot mašīnas darbināšanu. Pasākuma pamatojumā Zviedrija norādīja, ka cauruļvada plīsuma drošības vārsts nedarbojas pareizi un ka tas ietekmē slogošanas ierīču drošu darbību un rada nopietnu drošības apdraudējumu. Turklāt Zviedrija apgalvoja, ka daži drošības elementi (spiedienjutīgie vārsti) tiek atspējoti, kad pacēlājs tiek nolaists ar “pilnīgas nolaišanas” pogu, un tā rezultātā platformas var pārvietoties nevienmērīgi.

(3)

Pēc tam, kad Komisija bija saņēmusi paziņojumu par Zviedrijas veikto aizsardzības pasākumu, tā sāka apspriešanos ar attiecīgajām personām, lai uzzinātu to viedokli. Komisija nosūtīja vēstuli ražotājam 2017. gada 12. augustā, un ražotājs uz to neatbildēja. Pamatojoties uz Zviedrijas iestāžu sniegto informāciju Komisijai, Carpart minēto iekārtu Zviedrijas tirgū vairs nepiegādā. Turklāt Carpart norādīja, ka ir sākta Zviedrijā piegādāto TL530LF modeļa TWA transportlīdzekļu pacēlājos rūpnīcā uzstādīto cauruļvada plīsuma drošības vārstu aizstāšana ar uzlabotiem drošības vārstiem. Zviedrijas iestādes atzinīgi novērtēja Carpart veiktās darbības TL530LF modeļa pacēlāju uzlabošanai.

(4)

Zviedrijas sniegtie skaidrojumi un Komisijai pieejamā dokumentācija liecina, ka TL530LF modeļa šķērveida pacēlājs neatbilst būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas noteiktas Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 4.1.2.6. punkta c) apakšpunktā.

(5)

Zviedrijas veiktais pasākums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka TL530LF modeļa šķērveida pacēlājs nerada nopietnu drošības apdraudējumu, kura pamatā ir cauruļvada plīsuma drošības vārsta darbības traucējumi vai dažu drošības elementu atspējošana. Tikai šāds aizliegums nodrošinās, ka ražojums netiek laists tirgū, līdz attiecīgās būtiskās veselības aizsardzības un drošības prasības tiek izpildītas.

(6)

Tāpēc Zviedrijas veiktais aizsardzības pasākums ir piemērots, vajadzīgs un proporcionāls, un tas būtu jāuzskata par pamatotu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Zviedrijas veiktais pasākums, ar kuru aizliedz laist tirgū transportlīdzekļu šķērveida pacēlāju (TL530LF modelis), ko ražojis TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Itālija, un izplatījis Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Zviedrija, ir pamatots.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 28. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.


3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/903

(2019. gada 29. maijs),

ar ko nosaka Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus gaisa satiksmes pārvaldības tīklam trešajam pārskata periodam, kurš sākas 2020. gada 1. janvārī un beidzas 2024. gada 31. decembrī

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (1), un jo īpaši tās 11. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 549/2004 Komisijai prasīts katram pārskata periodam pieņemt Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus šādās galvenajās darbības jomās: drošība, vide, veiktspēja un izmaksu efektivitāte. Īstenošanas noteikumi, kas attiecas uz minētajiem mērķiem, izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/317 (2). Jo īpaši Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 9. panta 4. punktā Komisijai prasīts līdz ar Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem pieņemt šādas vērtības: Savienības mēroga “aprēķināto izmaksu bāzes līnijas vērtību”, Savienības mēroga “aprēķināto vienības izmaksu bāzes līnijas vērtību”, brīdinājuma robežvērtības, kuras pārsniedzot, dalībvalstis var pieprasīt, lai tiktu pārskatīti darbības uzlabošanas plānos noteiktie darbības uzlabošanas mērķi, un līdzīgā ekspluatācijas un ekonomikas vidē darbojošos aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju salīdzinājuma grupas. Aprēķinātās izmaksas nosaka, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 550/2004 (3) 15. pantu.

(2)

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi trešajam pārskata periodam, kurš ilgst no 2020. līdz 2024. kalendārajam gadam, ieskaitot, Savienības mēroga bāzes līnijas vērtības, brīdinājuma robežvērtības un salīdzinājuma grupas būtu jānosaka pirms 2019. gada 1. jūnija, lai dotu laiku sagatavot darbības uzlabošanas plānus, kas līdz 2019. gada 1. oktobrim būtu jāiesniedz Komisijai novērtēšanai.

(3)

Komisija 2016. gada 16. decembrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 11. panta 2. punktu un Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2296 (4) iecēla Eiropas vienotās gaisa telpas Darbības izvērtēšanas iestādi, kas palīdz Komisijai īstenot darbības uzlabošanas sistēmu.

(4)

Lai vienkāršotu Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķu pieņemšanu trešajam pārskata periodam, Darbības izvērtēšanas iestāde no 2018. gada 20. jūnija līdz 2019. gada 16. janvārim Komisijas vārdā apspriedās ar ieinteresētajām personām. Šī apspriešanās aptvēra visas ieinteresētās personas, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 549/2004 10. panta 3. punktā, tostarp gaisa telpas izmantotājus, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējus un profesionāļu pārstāvības struktūras, un tika apspriesti darbības uzlabošanas mērķu indikatīvie diapazoni, kā arī darbības uzlabošanas mērķu un citu vērtību noteikšanas pieeja un metodes.

(5)

Darbības izvērtēšanas iestāde 2019. gada 22. februārī iesniedza Komisijai galīgo ziņojumu. Minētajā ziņojumā ņemtas vērā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/317 ieviestās izmaiņas, attiecīgie ieinteresēto personu viedokļi un jaunākie statistikas dati un prognozes trešajam pārskata periodam, ko sniedza Eirokontroles Statistikas un prognožu dienests (STATFOR) un Centrālais maršruta maksājumu birojs. Darbības izvērtēšanas iestādes ziņojumā izklāstīti pieņēmumi un loģiskais pamatojums, uz ko balstās ierosinātie mērķi, bāzes līnijas vērtības, brīdinājuma robežvērtības un salīdzinājuma grupas.

(6)

Šajā lēmumā noteiktajos Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķos ņemta vērā Darbības izvērtēšanas iestādes, tīkla pārvaldnieka, Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) un valstu uzraudzības iestāžu sniegtā informācija. Lai dalītos ar jaunāko informāciju, kas ir būtiska darbības uzlabošanas mērķu noteikšanai, Komisija 2019. gada janvārī un februārī arī organizēja sanāksmes un viedokļu apmaiņu ar dalībvalstīm, valstu uzraudzības iestādēm, tīkla pārvaldnieku un Darbības izvērtēšanas iestādi. Šajās diskusijās dalībvalstis tika aicinātas atjaunināt sākotnējos datus par izmaksām un informāciju par satiksmes prognozēm. Šī informācija ņemta vērā šajā lēmumā noteiktajos darbības uzlabošanas mērķos.

(7)

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķu un bāzes līnijas vērtību pamatā ir dati, kuru ģeogrāfiskais tvērums aptver dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici, un ir izmantotas maršruta satiksmes prognozes, kas izteiktas kā instrumentālo lidojumu noteikumu (IFR) kustības un kā pakalpojuma vienības, pamatojoties uz Eirokontroles STATFOR2019. gada 18. februāra bāzes prognozi. Šīs maršruta satiksmes prognozes atbilst 10 534 000IFR kustībām un 139 141 000 pakalpojuma vienībām 2019. gadā, 10 824 000IFR kustībām un 143 878 000 pakalpojuma vienībām 2020. gadā, 10 996 000IFR kustībām un 146 980 000 pakalpojuma vienībām 2021. gadā, 11 191 000IFR kustībām un 150 398 000 pakalpojuma vienībām 2022. gadā, 11 355 000IFR kustībām un 153 368 000 pakalpojuma vienībām 2023. gadā un 11 523 000IFR kustībām un 156 359 000 pakalpojuma vienībām 2024. gadā.

(8)

Nosakot Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus, būtu jāņem vērā ekonomikas, drošības, vides un ekspluatācijas apsvērumi. Ir vajadzīgs līdzsvars, kas nodrošina, ka kaitējums vai kaitējumu apvienojums nepārsniedz gaidāmo labumu. Tāpēc Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķos trešajam pārskata periodam būtu jāņem vērā galveno darbības jomu savstarpējā atkarība vai kompromiss. Proti, darbības uzlabošanas mērķos galvenajās darbības jomās “izmaksu efektivitāte” un “veiktspēja” būtu jāņem vērā attiecība starp papildu veiktspējas nodrošināšanas izmaksām un uzlabojumiem, ko šīs izmaksas varētu dot. Darbības uzlabošanas mērķos galvenajā darbības jomā “vide” būtu jāņem vērā, ka gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) ekspluatācijas pasākumus, kuru mērķis ir līdz minimumam samazināt degvielas patēriņu un tādējādi samazināt emisijas, ne vienmēr ir iespējams īstenot praksē. Tā iemesls ir ekspluatācijas ierobežojumi, kas jo sevišķi saistīti ar drošu distanci starp gaisa kuģiem un pieejamo ATM veiktspēju. Visbeidzot, darbības uzlabošanas mērķos galvenajā darbības jomā “drošība” būtu jāņem vērā, ka droša aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana ir primārais mērķis un ka drošība būtu pilnībā jāiestrādā aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības plānos.

(9)

Šajā lēmumā noteiktie Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi atspoguļo darbības uzlabošanas vērienu tīklā kopumā. Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 14. un 15. pantu Komisija ņem vērā vietējos apstākļus, kad tā novērtē darbības uzlabošanas plānu projektos iekļauto valsts līmeņa darbības uzlabošanas mērķu vai funkcionālo gaisa telpas bloku (FAB) darbības uzlabošanas mērķu atbilstību šajā lēmumā noteiktajiem Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem.

(10)

Sadarbībā ar EASA izstrādātie Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “drošība” būtu jāizsaka kā drošības pārvaldības efektivitātes minimālais līmenis, kas jāsasniedz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sertificēti sniegt gaisa satiksmes pakalpojumus. Šajos darbības uzlabošanas mērķos būtu jāņem vērā faktiskā un plānotā darbība otrajā pārskata periodā, un tiem būtu jāsniedzas tālāk par minimālo atbilstību prasībām, kas noteiktas drošības pārvaldības sistēmas elementiem. Turklāt Komisija uzticēja EASA uzdevumu atjaunināt atbilstības nodrošināšanas līdzekļus un norādījumus, ko izmanto, lai uzraudzītu un nodrošinātu Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 I pielikuma 1. iedaļas 1. punktā un 2. iedaļas 1. punktā noteikto drošības rādītāju pareizu īstenošanu. Tā rezultātā regulējums, ko izmanto drošības pārvaldības efektivitātes līmeņa mērīšanai, ir stingrāks nekā otrajā pārskata periodā, un tas atspoguļojas pieejā Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķu noteikšanai galvenajā darbības jomā “drošība” trešajam pārskata periodam. Šajos mērķos būtu jāņem vērā arī tas, kā drošības pārvaldību ietekmē ATM izmaiņas, ko veicinājusi Regulas (EK) Nr. 550/2004 15.a panta 3. punktā minēto SESAR projektu īstenošana, šādā nolūkā pievēršoties tādiem mērķiem kā drošības garantija un drošības riska pārvaldība.

(11)

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķos galvenajā darbības jomā “vide”, kurus izsaka kā faktiskās trajektorijas vidējo horizontālā maršruta lidojuma efektivitāti, būtu jāņem vērā otrajā pārskata periodā sasniegtais darbības līmenis, ATM darbību optimizēšanai īstenotie pasākumi un attiecīgā Darbības izvērtēšanas iestādes, tīkla pārvaldnieka un valstu uzraudzības iestāžu sniegtā informācija.

(12)

Aviācijas ietekme uz vidi palielinās, tomēr tas notiek lēnāk, nekā tika prognozēts, ņemot vērā lidojumu skaita pieaugumu otrajā pārskata periodā. ATM tīkla neefektivitātes izraisītās papildu CO2 emisijas posmā “no vārtiem līdz vārtiem”, kas aprēķinātas, salīdzinot visu Eiropā veikto lidojumu faktiskās trajektorijas un netraucētās trajektorijas, pēdējos sešos gados, neraugoties uz lidojumu skaita pieaugumu, stabili noturējušās aptuveni 6 % apjomā, pateicoties ATM darbību optimizēšanai saistībā ar Eiropas ATM tīkla projektēšanu, plānošanu un plūsmas un veiktspējas pārvaldību. Horizontālā maršruta lidojuma neefektivitāte kopumā ir samazinājusies, un gaidāms, ka otrajam pārskata periodam noteiktais darbības uzlabošanas mērķis tiks izpildīts.

(13)

Uzlabojumus galvenajā darbības jomā “vide” galvenokārt virza brīvā maršruta gaisa telpas (FRA) īstenošana, kas dod iespēju veidot īsākus maršrutus un efektīvāk izmantot Eiropas gaisa telpu. Gaidāms, ka līdz 2019. gada beigām FRA būs īstenota lielākajā daļā Eiropas gaisa telpas, bet līdz 2022. gadam – visā Eiropas gaisa telpā. Apvienojumā ar pārrobežu brīvā maršruta darbību pakāpenisku īstenošanu tas var nodrošināt tiešāku maršrutu veidošanu un samazināt nolidoto jūras jūdžu skaitu un gaisa satiksmes radītās emisijas, tādējādi veicinot aviācijas oglekļa dioksīda emisiju intensitātes ilgtspējīgu samazināšanu. Tāpēc šī pakāpeniskā īstenošana pamato horizontālā maršruta lidojuma efektivitātes uzlabošanos līdz 2022. gadam. Pēc 2022. gada horizontālā maršruta lidojuma efektivitātei būtu jānostabilizējas. Ņemot vērā patlaban paredzētos pasākumus un to, ka gaisa kuģiem aizvien biežāk nākas izvairīties no zonām, kurās valda nelabvēlīgi laika apstākļi, un bīstamām zonām, kā arī to, ka ATM darbībām jānodrošina minimālā distance starp gaisa kuģiem, horizontālā maršruta lidojuma efektivitātes turpmāka uzlabošanās 2023. un 2024. gadā nav gaidāma.

(14)

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķī galvenajā darbības jomā “veiktspēja”, kuru izsaka kā maršruta gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības (ATFM) vidējo kavēšanos katrā lidojumā, kas attiecināma uz aeronavigācijas pakalpojumiem, būtu jāņem vērā otrajā pārskata periodā sasniegtais darbības līmenis un attiecīgā Darbības izvērtēšanas iestādes, tīkla pārvaldnieka un valstu uzraudzības iestāžu sniegtā informācija.

(15)

Tīkla pārvaldnieks dokumentējis, ka otrajā pārskata periodā gaisa satiksme Eiropā ir ievērojami palielinājusies un sasniegusi vēl nebijušus apmērus. Otrā pārskata perioda pirmajos četros gados IFR kustību skaits pieaudzis par 13 %, un maršruta ATFM vidējā kavēšanās palielinājusies no 0,73 minūtēm katrā lidojumā 2015. gadā līdz 1,73 minūtēm katrā lidojumā 2018. gadā, proti, par 137 %. Dažos Savienības lidojumu rajonos, jo sevišķi nedaudzos lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centros Eiropas centrālajā lidojumu rajonā un blakusesošajos lidojumu rajonos Centrālajā Eiropā, nepietika ATM veiktspējas, lai pielāgotos šim satiksmes pieaugumam. Piecu lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centru dēļ notikusi vairāk nekā puse no kopējās maršruta ATFM kavēšanās, kas attiecināma uz gaisa satiksmes vadības (ATC) veiktspēju un personāla nodrošinājumu Eiropā, un daži no šiem centriem nav izpildījuši veiktspējas plānus, par kuriem panākta vienošanās tīkla darbības plānā. Tādējādi ir izveidojusies situācija, ka nav izpildīts Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķis otrajam pārskata periodam – ATFM vidējā kavēšanās 0,5 minūtes katrā lidojumā. Gaidāms, ka turpmākajos gados veiktspējas nepietiekamība kļūs vēl izteiktāka.

(16)

Saskaņā ar tīkla pārvaldnieka un Darbības izvērtēšanas iestādes viedokli, ņemot vērā satiksmes prognozes trešajam pārskata periodam, gaidāms, ka lielākā daļa aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju trešajā pārskata periodā spēs izpildīt veiktspējas prasības. Tomēr saskaņā ar valstu uzraudzības iestāžu sniegto informāciju gaidāms, ka dažos lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centros, it sevišķi nepietiekama personāla nodrošinājuma līmeņa dēļ, arī turpmāk, jo īpaši trešā pārskata perioda pirmajos trīs gados, būs grūti nodrošināt pakalpojumu kvalitāti, ko aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji ierosinājuši tīkla darbības plānā. Tā rezultātā optimālo ATFM vidējo kavēšanos 0,5 minūtes katrā lidojumā visā sistēmā varētu sasniegt tikai trešā pārskata perioda beigās. Lai novērstu veiktspējas nepietiekamību un sasniegtu šajā lēmumā noteiktos mērķus, tīkla pārvaldnieks un Darbības izvērtēšanas iestāde iesaka aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem veikt īpašus pasākumus attiecīgo lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centru līmenī.

(17)

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte” katram pārskata perioda gadam būtu jāizsaka procentos, atspoguļojot maršruta aeronavigācijas pakalpojumu vidējo Savienības mēroga aprēķināto vienības izmaksu (DUC) ikgadējās izmaiņas. Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķos galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte” būtu jāņem vērā pirmajā un otrajā pārskata periodā sasniegtais darbības līmenis un attiecīgā Darbības izvērtēšanas iestādes un valstu uzraudzības iestāžu sniegtā informācija.

(18)

Kopš 2012. gada, kad sākās pirmais pārskata periods, faktiskās maršruta izmaksas, kas izteiktas atbilstīgi 2017. gada vērtībām (EUR2017), Savienības mērogā ir bijušas nemainīgas, neraugoties uz ievērojamo satiksmes pieaugumu. Faktiskās izmaksas otrā pārskata perioda pirmajos trīs gados bijušas mazākas par attiecīgajām aprēķinātajām izmaksām. Tā rezultātā aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju kopējais pārpalikums Savienības mērogā ir bijis lielāks, nekā plānots. Šis apstāklis kopā ar Darbības izvērtēšanas iestādes veikto analīzi norāda, ka lielākā daļa aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju trešajā pārskata periodā var panākt turpmākus izmaksu efektivitātes uzlabojumus, līdztekus pievēršoties arī veiktspējas nodrošināšanas vajadzībām. Vienlaikus pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies gaisa satiksme un maršruta ATFM kavēšanās, un šis apstāklis var norādīt uz to, ka otrajā pārskata periodā tīklā nav ieguldīti pietiekami lieli resursi. Nosakot izmaksu efektivitātes mērķus trešajam pārskata periodam, būtu jātiecas uzlabot izmaksu efektivitāti, vienlaikus gādājot par to, lai šie uzlabojumi nekaitētu pietiekamas veiktspējas nodrošināšanai.

(19)

Gaisa telpas izmantotāji ir pauduši bažas par atceltajiem vai atliktajiem ieguldījumu projektiem vajadzīgās veiktspējas nodrošināšanai. No šādiem projektiem izrietošās izmaksas bieži vien tika daļēji vai pilnībā ietvertas iepriekšējo pārskata periodu aprēķinātajās izmaksās un tādējādi iekļautas maksās. Ja aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji daļu no pārpalikuma ir guvuši tāpēc, ka nav īstenoti vai ar kavēšanos īstenoti vajadzīgie ieguldījumi, minēto pārpalikumu varētu izlietot vajadzīgo ieguldījumu finansēšanai trešajā pārskata periodā, ja vien šis pārpalikums nav izmaksāts akcionāriem kā dividendes vai iemaksāts valsts budžetā. Turklāt, nosakot procentu likmes kapitāla izmaksu aprēķināšanas vajadzībām, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāņem vērā aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju riska ierobežošana, izmantojot satiksmes un izmaksu riska dalīšanas mehānismus un kopumā labvēlīgus finansēšanas nosacījumus.

(20)

Gaidāmie izmaksu efektivitātes uzlabojumi trešajam pārskata periodam būtu jāaprēķina, izejot no Savienības mēroga aprēķināto vienības izmaksu bāzes līnijas vērtības, ko iegūst, aprēķināto izmaksu bāzes līnijas vērtību dalot ar pakalpojuma vienībās izteiktām satiksmes prognozēm 2019. gadam. Savienības mēroga aprēķināto izmaksu bāzes līnijas vērtību aplēš ar lineārās regresijas analīzes palīdzību, izmantojot faktiskās izmaksas 2015., 2016. un 2017. gadā, un koriģē, ņemot vērā jaunākās pieejamās izmaksu aplēses, satiksmes rādītāju atšķirības un to attiecību pret izmaksām.

(21)

Trešajam pārskata periodam aprēķinātajām izmaksām Savienības mērogā trešajā pārskata periodā būtu tikai nedaudz jāpalielinās virs aprēķināto izmaksu bāzes līnijas vērtības līmeņa. To pamato nepieciešamība uzlabot pakalpojumu kvalitāti, jo sevišķi novēršot veiktspējas nepietiekamību Eiropas gaisa telpā. Laikposmā, kas aptver trešo pārskata periodu un otro pārskata periodu, maršruta aeronavigācijas pakalpojumu vidējo Savienības mēroga aprēķināto vienības izmaksu ikgadējām izmaiņām vajadzētu būt -2,7 % gadā.

(22)

Papildus Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem būtu jānosaka brīdinājuma robežvērtības, kuras pārsniedzot, dalībvalstis var pieprasīt, lai tiktu pārskatīti darbības uzlabošanas plānos noteiktie darbības uzlabošanas mērķi. Īstenošanas regulā (ES) 2019/317 paredzēti trīs dažādi robežvērtību veidi, kas pamatojas uz šādiem parametriem: faktiskā satiksmes rādītāja novirze no prognozētā satiksmes rādītāja konkrētajā kalendārajā gadā, kas izteikta kā procentuālā daļa no IFR kustībām; faktiskā satiksmes rādītāja novirze no prognozētā satiksmes rādītāja konkrētajā kalendārajā gadā, kas izteikta kā procentuālā daļa no pakalpojuma vienībām; atsauces vērtību atšķirības, kas rodas, sezonāli atjauninot tīkla darbības plānu. Šo brīdinājuma robežvērtību pamatā esošo faktoru atšķirības var būtiski ietekmēt aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu, proti, gan faktiskos ieņēmumus, gan veiktspējas nodrošināšanas prognozes.

(23)

Brīdinājuma robežvērtību noteikšanā būtu jāņem vērā prognozētā satiksmes rādītāja diapazoni maršruta pakalpojuma vienību un IFR kustību izteiksmē no maza līdz lielam pieaugumam, pamatojoties uz Eirokontroles STATFOR datiem. Ilgajam prognozes periodam (līdz 2024. gada beigām) piemīt zināma nenoteiktība, kura jo sevišķi saistīta ar ekonomikas izaugsmi, Apvienotās Karalistes nodomu izstāties no Savienības, ģeopolitiskajiem riskiem, kuru dēļ var nākties slēgt gaisa telpu, un satiksmes plūsmu mainīgumu, kas tika pieredzēts otrajā pārskata periodā, kā arī ekonomisko saišu izveidi ar jaunietekmes tirgiem. Minētie riski ir ņemti vērā prognozēs, pamatojoties uz informāciju, kas bija pieejama līdz 2019. gada februārim. Tomēr ekonomiskā perspektīva joprojām ir nenoteikta un riska pakāpe ir ļoti mainīga.

(24)

Papildus Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem būtu jāizveido līdzīgā ekspluatācijas un ekonomikas vidē darbojošos aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju salīdzinājuma grupas nolūkā novērtēt darbības uzlabošanas mērķus galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte”. Lai izveidotu šīs grupas, būtu jāņem vērā gaisa telpas komplicētība, satiksmes līmeņi un mainīgums, dzīves dārdzība un vienības gaisa satiksmes vadības dispečeru darbaspēka izmaksas katram aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam.

(25)

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķu vērtībām un brīdinājuma robežvērtībām, kas noteiktas šā īstenošanas lēmuma pieņemšanas brīdī, nebūtu jāmainās pat tādā gadījumā, ja vēlāk Savienības tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūtu piemērojami un izstāšanās līgums nebūtu stājies spēkā. Šādai iespējamajai notikumu attīstībai tik tiešām nebūtu ievērojamas ietekmes uz minēto vērtību noteikšanu. Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus galvenajā darbības jomā “drošība” nosaka faktori, kas nav atkarīgi no dalībvalstu skaita. Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “vide” ir atkarīgi no trajektorijām, tomēr nav svarīgi, vai šīs trajektorijas iet tikai pa dalībvalstu gaisa telpu vai arī pa trešo valstu gaisa telpu. Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķu aprēķini galvenajās darbības jomās “veiktspēja” un “izmaksu efektivitāte” liecina, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības radītu nenozīmīgu ietekmi un ka neatkarīgi no notikumu attīstības scenārija minēto mērķu izmaiņas šā iemesla dēļ nebūtu vajadzīgas. Tomēr aprēķināto izmaksu bāzes līnijas vērtībai, aprēķināto vienības izmaksu bāzes līnijas vērtībai un salīdzinājuma grupām vajadzētu būt atkarīgām no tā, vai šā īstenošanas lēmuma spēkā stāšanās dienā Apvienotajai Karalistei ir piemērojami Savienības tiesību akti vai izstāšanās līgums, vai arī nav īstenojies neviens no abiem minētajiem scenārijiem.

(26)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šis lēmums attiecas uz Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 7. pantā minēto trešo pārskata periodu.

2. pants

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “drošība”

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “drošība”, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 I pielikuma 1. iedaļas 1.1. punktā, līdz 2024. gada beigām aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir sertificēti sniegt pakalpojumus, jāsasniedz šādā drošības pārvaldības efektivitātes līmenī:

a)

vismaz C līmenī drošības pārvaldības mērķiem “drošības kultūra”, “drošības politika un mērķi”, “drošības garantija” un “drošības veicināšana”;

b)

vismaz D līmenī drošības pārvaldības mērķim “drošības riska pārvaldība”.

3. pants

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “vide”

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus galvenajā darbības jomā “vide”, kas noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 I pielikuma 1. iedaļas 2.1. punktā, izsaka kā faktiskās trajektorijas vidējo horizontālā maršruta lidojuma efektivitāti un mēra kā vidējo papildus nolidoto attālumu salīdzinājumā ar lielā loka attālumu, un tas nedrīkst pārsniegt šādu procentuālo daļu: 2,53 % 2020. gadā, 2,47 % 2021. gadā, 2,40 % 2022. gadā, 2,40 % 2023. gadā un 2,40 % 2024. gadā.

4. pants

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “veiktspēja”

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “veiktspēja” saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 I pielikuma 1. iedaļas 3.1. punktu ir maršruta ATFM vidējā kavēšanās, kas attiecināma uz aeronavigācijas pakalpojumiem un nepārsniedz 0,9 minūtes katrā lidojumā 2020. gadā, 0,9 minūtes katrā lidojumā 2021. gadā, 0,7 minūtes katrā lidojumā 2022. gadā, 0,5 minūtes katrā lidojumā 2023. gadā un 0,5 minūtes katrā lidojumā 2024. gadā.

5. pants

Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte”

1.   Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte”, kas noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 I pielikuma 1. iedaļas 4.1. punktā, ir maršruta aeronavigācijas pakalpojumu vidējo Savienības mēroga aprēķināto vienības izmaksu ikgadējās izmaiņas, kuras ir –1,9 % 2020. gadā, –1,9 % 2021. gadā, –1,9 % 2022. gadā, –1,9 % 2023. gadā un –1,9 % 2024. gadā. Ikgadējās izmaiņas aprēķina, izejot no 3. punktā noteiktās aprēķināto vienības izmaksu bāzes līnijas vērtības.

2.   Aprēķināto izmaksu bāzes līnijas vērtība ir šāda:

a)

6 245 065 000 EUR atbilstīgi EUR2017 gadījumā, ja no dienas, kas ir pirms šā īstenošanas lēmuma spēkā stāšanās dienas, Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojami Savienības tiesību akti un līdz minētajai dienai nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti;

b)

7 047 092 000 EUR atbilstīgi EUR2017 visos citos gadījumos.

3.   Aprēķināto vienības izmaksu bāzes līnijas vērtība ir šāda:

a)

49,29 EUR atbilstīgi EUR2017 gadījumā, ja no dienas, kas ir pirms šā īstenošanas lēmuma spēkā stāšanās dienas, Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojami Savienības tiesību akti un līdz minētajai dienai nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti;

b)

50,65 EUR atbilstīgi EUR2017 visos citos gadījumos.

6. pants

Brīdinājuma robežvērtības

1.   Dalībvalstis var pieprasīt, lai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu tiktu pārskatīti viens vai vairāki darbības uzlabošanas plānos noteiktie darbības uzlabošanas mērķi, ja:

a)

faktiskais satiksmes rādītājs, ko reģistrējusi Eirokontrole, konkrētajā kalendārajā gadā atšķiras no prognozētā satiksmes rādītāja, kas norādīts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 16. pantu pieņemtajā darbības uzlabošanas plānā, vismaz par 10 % IFR kustību;

b)

faktiskais satiksmes rādītājs, ko reģistrējusi Eirokontrole, konkrētajā kalendārajā gadā atšķiras no prognozētā satiksmes rādītāja, kas norādīts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 16. pantu pieņemtajā darbības uzlabošanas plānā, vismaz par 10 % pakalpojuma vienību.

2.   Dalībvalstis var pieprasīt, lai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu tiktu pārskatīti viens vai vairāki darbības uzlabošanas plānos noteiktie darbības uzlabošanas mērķi, ja atsauces vērtību atšķirības, kas rodas, sezonāli atjauninot tīkla darbības plānu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/123 (5) 9. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 9. panta 8. punktu, salīdzinājumā ar atsauces vērtībām tīkla darbības plāna jaunākajā redakcijā, kura pieejama darbības uzlabošanas plāna sagatavošanas laikā, ir vismaz:

a)

maršruta ATFM kavēšanās 0,05 minūtes, ja atsauces vērtība tīkla darbības plāna jaunākajā redakcijā, kura pieejama darbības uzlabošanas plāna sagatavošanas laikā, ir maršruta ATFM kavēšanās mazāk nekā 0,2 minūtes; vai

b)

maršruta ATFM kavēšanās 0,04 minūtes, kas palielināta par 5 % no atsauces vērtības tīkla darbības plāna jaunākajā redakcijā, kura pieejama darbības uzlabošanas plāna sagatavošanas laikā, ja atsauces vērtība ir maršruta ATFM kavēšanās 0,2 minūtes vai lielāka.

7. pants

Salīdzinājuma grupas

Līdzīgā ekspluatācijas un ekonomikas vidē darbojošos aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju salīdzinājuma grupas, kas noteiktas nolūkā novērtēt darbības uzlabošanas mērķus galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte”, ir šādas:

a)

gadījumā, ja no dienas, kas ir pirms šā īstenošanas lēmuma spēkā stāšanās dienas, Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojami Savienības tiesību akti un līdz minētajai dienai nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti:

i)

A grupa: Vācijas, Francijas, Spānijas un Itālijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

ii)

B grupa: Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Īrijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

iii)

C grupa: Čehijas, Horvātijas, Slovēnijas, Ungārijas, Slovākijas, Bulgārijas, Polijas, Rumānijas un Portugāles aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

iv)

D grupa: Kipras, Maltas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Grieķijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

v)

E grupa: Austrijas, Šveices, Beļģijas–Luksemburgas un Nīderlandes aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

b)

visos citos gadījumos:

i)

A grupa: Vācijas, Apvienotās Karalistes, Francijas, Spānijas un Itālijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

ii)

B grupa: Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Īrijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

iii)

C grupa: Čehijas, Horvātijas, Slovēnijas, Ungārijas, Slovākijas, Bulgārijas, Polijas, Rumānijas un Portugāles aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

iv)

D grupa: Kipras, Maltas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Grieķijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji;

v)

E grupa: Austrijas, Šveices, Beļģijas–Luksemburgas un Nīderlandes aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji.

8. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 11. februāra Īstenošanas regula (ES) 2019/317, ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013 (OV L 56, 25.2.2019., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2296, ar ko izveido neatkarīgo ekspertu grupu, kas ir iecelta par Eiropas vienotās gaisa telpas Darbības izvērtēšanas iestādi (OV L 344, 17.12.2016., 92. lpp.).

(5)  Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2019/123, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) tīkla funkciju īstenošanai un atceļ Regulu (ES) Nr. 677/2011 (OV L 28, 31.1.2019., 1. lpp.).