ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/459 (2019. gada 21. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/460 (2019. gada 30. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/461 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/522 groza attiecībā uz Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas ( 1 )

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/462 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai (Bank of England) piemērojamo atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām ( 1 )

13

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/463 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 groza attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/464 (2019. gada 21. marts), ar ko sāk izmeklēšanu, kura skar ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013 Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteikto antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/465 (2019. gada 21. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīsdesmit ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

25

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/466 (2019. gada 18. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kas izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par minētā nolīguma XXVII pielikuma grozīšanu

26

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/467 (2019. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/173/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā

39

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/468 (2019. gada 21. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

40

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/469 (2019. gada 20. marts), ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/909/ES groza attiecībā uz to aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņu, kas noteikti pret mazo stropu vaboli Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2044)  ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/470 (2019. gada 20. marts), ar ko atceļ Lēmumu 2005/779/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret cūku vezikulāro slimību Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2045)  ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/471 (2019. gada 20. marts), ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijās konkrētos Ungārijas apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2073)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/459

(2019. gada 21. marts),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 270/2011 (2011. gada 21. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē (1), un jo īpaši tās 12. panta 4. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 21. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 270/2011.

(2)

I pielikums būtu jāpapildina ar informāciju par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz efektīvu aizsardzību tiesā.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 270/2011 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 270/2011 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV L 76, 22.3.2011., 4. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 270/2011 I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

A.   Regulas 2. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Informācija personas identificēšanai

Iekļaušanas pamatojums

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušais prezidents

Dzimšanas datums: 1928. gada 4. maijs

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 1941. gada 28. februāris

Sieviete

Saistīta ar Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 1960. gada 26. novembris

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Alaa Mohamed Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 1971. gada 5. oktobris

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju, un kura ir saistīta ar Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 1963. gada 28. decembris

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 1982. gada 13. oktobris

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju, un kura ir saistīta ar Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bijušais tūrisma ministrs

Dzimšanas datums: 1959. gada 20. februāris

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bijušais iekšlietu ministrs

Dzimšanas datums: 1938. gada 1. marts

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli kunga laulātā

Dzimšanas datums: 1963. gada 23. janvāris

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju, un kura ir saistīta ar Habib Ibrahim Eladli.

B.   Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Ēģiptes tiesībām:

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

No Ēģiptes Konstitūcijas 54., 97. un 98. panta, no Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 77., 78., 124., 199., 214., 271., 272. un 277. panta un Ēģiptes Advokatūras likuma (1983. gada Likums Nr. 17) 93. un 94. panta izriet, ka saskaņā ar Ēģiptes tiesību aktiem tiek garantētas šādas tiesības:

jebkurai personai, kas tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ir tajā apsūdzēta:

1.

tiesības uz jebkura akta vai administratīva lēmuma pārskatīšanu tiesā;

2.

tiesības aizstāvēt sevi pašai vai saņemt pašas izvēlētu juridisku palīdzību, vai, ja personai trūkst līdzekļu, lai apmaksātu šo juridisko palīdzību, saņemt to par velti, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs;

jebkurai personai, kas ir apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā:

1.

tiesības tikt nekavējoties informētai viņai saprotamā valodā un detalizēti par viņai izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu;

2.

tiesības uz pienācīgu laiku un līdzekļiem, lai sagatavotu savu aizstāvību;

3.

tiesības uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu vai nopratināt tos pašai un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu tajos pašos apstākļos, kā apsūdzības lieciniekus;

4.

tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai tajā nerunā.

Tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Pirmā lieta

2013. gada 27. jūnijāMubarak kungu kopā ar divām citām personām apsūdzēja par publisko līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un 2013. gada 17. novembrī par to tika uzsākta tiesvedība Kairas Krimināltiesā. 2014. gada 21. maijā minētā tiesa visus trīs apsūdzētos atzina par vainīgiem. Apsūdzētie šo tiesas spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā. 2015. gada 13. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu lietu izskatīt atkārtoti. Atkārtotajā izskatīšanā, 2015. gada 4. un 29. aprīlī, tika iesniegti lietas dalībnieku mutiski un rakstiski apsvērumi. 2015. gada 9. maijā Kairas Krimināltiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem, piesprieda atdot atpakaļ nelikumīgi piesavinātos līdzekļus un piesprieda naudas sodu. 2015. gada 24. maijā, Kasācijas tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība. 2016. gada 9. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atstāja spēkā. 2016. gada 8. martā apsūdzētie panāca izlīgumu Ekspertu komitejā, kas izveidota ar premjerministra 2015. gada Dekrētu Nr. 2873. Šo izlīgumu ministru kabinets apstiprināja 2016. gada 9. martā. Šo izlīgumu ģenerālprokurors neiesniedza galīgajam apstiprinājumam Kasācijas tiesā, jo Ekspertu komiteja nebija kompetentā komiteja. Apsūdzētie pieprasījumu par izlīgumu var iesniegt kompetentajā komitejā – Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA)).

Otrā lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Alaa Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Alaa Mubarak kungam un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Alaa Mubarak kungs 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējis.

Pirmā lieta

Apsūdzētais kopā ar citu personu tika nodoti tiesai (Kairas Krimināltiesai) 2012. gada 30. maijā. 2013. gada 6. jūnijā tiesa lietu nodeva atpakaļ prokuratūrā turpmākai izmeklēšanai. Kad izmeklēšana tika pabeigta, lietu atkal nodeva tiesai. 2018. gada 15. septembrī Kairas Krimināltiesa pasludināja spriedumu, ar kuru: i) tā pieprasīja ekspertu komitejai, kuru tā bija iecēlusi, pabeigt ekspertīzes ziņojumu, ko komiteja tiesai bija iesniegusi 2018 gada jūlijā, ii) izdeva rīkojumu arestēt apsūdzētos un iii) aicināja apsūdzēto lietas iesniegt Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets located Abroad, NCRAA) nolūkā panākt izlīgumu. Apsūdzētie veiksmīgi pārsūdzēja aresta rīkojumu, un pēc iesnieguma atstādināt tiesu lieta tika nodota citam krimināltiesas iecirknim, lai pārskatītu lietas būtību.

Otrā lieta

2013. gada 27. jūnijāAlaa Mubarak kungu kopā ar divām citām personām apsūdzēja par publisko līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un 2013. gada 17. novembrī par to tika uzsākta tiesvedība Kairas Krimināltiesā. 2014. gada 21. maijā tiesa visus trīs apsūdzētos atzina par vainīgiem. Apsūdzētie šo tiesas spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā. 2015. gada 13. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu lietu izskatīt atkārtoti. Atkārtotajā izskatīšanā, 2015. gada 4. un 29. aprīlī tika iesniegti lietas dalībnieku mutiski un rakstiski apsvērumi.

2015. gada 9. maijā Kairas Krimināltiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem, piesprieda atdot atpakaļ nelikumīgi piesavinātos līdzekļus un piesprieda naudas sodu. 2015. gada 24. maijā, Kasācijas tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība. 2016. gada 9. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atstāja spēkā. 2016. gada 8. martā apsūdzētie panāca izlīgumu Ekspertu komitejā, kas izveidota ar premjerministra 2015. gada Dekrētu Nr. 2873. Šo izlīgumu ministru kabinets apstiprināja 2016. gada 9. martā. Šo izlīgumu ģenerālprokurors neiesniedza galīgajam apstiprinājumam Kasācijas tiesā, jo Ekspertu komiteja nebija kompetentā komiteja. Apsūdzētā pieprasījumu par izlīgumu var iesniegt kompetentajā komitejā – Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA)).

Trešā lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Alaa Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību vai tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Rasekh kundzes tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Rasekh kundzei un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā Krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Rasekh kundze 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējusi.

Lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Rasekh kundzes tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Gamal Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Gamal Mubarak kungam un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā Krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Gamal Mubarak kungs 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējis.

Pirmā lieta

Gamal Mubarak kungs kopā ar citu personu tika nodoti tiesai (Kairas Krimināltiesai) 2012. gada 30. maijā. 2013. gada 6. jūnijā tiesa lietu nodeva atpakaļ prokuratūrā turpmākai izmeklēšanai. Kad izmeklēšana tika pabeigta, lietu atkal nodeva tiesai. 2018. gada 15. septembrī Kairas Krimināltiesa pasludināja spriedumu, ar kuru: i) tā pieprasīja ekspertu komitejai, kuru tā bija iecēlusi, pabeigt ekspertīzes ziņojumu, ko komiteja tiesai bija iesniegusi 2018. gada jūlijā, ii) izdeva rīkojumu arestēt apsūdzētos un iii) aicināja apsūdzēto lietas iesniegt Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets located Abroad, NCRAA) nolūkā panākt izlīgumu. Apsūdzētie veiksmīgi pārsūdzēja aizturēšanas rīkojumu un pēc iesnieguma atstādināt tiesu, lieta tika nodota citam krimināltiesas iecirknim, lai pārskatītu lietas būtību.

Otrā lieta

2013. gada 27. jūnijāGamal Mubarak kungu kopā ar divām citām personām apsūdzēja par publisko līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un 2013. gada 17. novembrī par to tika uzsākta tiesvedība Kairas Krimināltiesā. 2014. gada 21. maijā tiesa visus trīs apsūdzētos atzina par vainīgiem. Apsūdzētie šo tiesas spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā. 2015. gada 13. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu atkārtoti izskatīt lietu. Atkārtotajā izskatīšanā, 2015. gada 4. un 29. aprīlī tika iesniegti lietas dalībnieku mutiski un rakstiski apsvērumi. 2015. gada 9. maijā Kairas Krimināltiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem, piesprieda atdot atpakaļ nelikumīgi piesavinātos līdzekļus un piesprieda naudas sodu. 2015. gada 24. maijā, Kasācijas tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība. 2016. gada 9. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atstāja spēkā. 2016. gada 8. martā apsūdzētie panāca izlīgumu Ekspertu komitejā, kas izveidota ar premjerministra 2015. gada Dekrētu Nr. 2873. Šo izlīgumu ministru kabinets apstiprināja 2016. gada 9. martā. Šo izlīgumu ģenerālprokurors neiesniedza galīgajam apstiprinājumam Kasācijas tiesā, jo Ekspertu komiteja nebija kompetentā komiteja. Apsūdzētā pieprasījumu par izlīgumu var iesniegt kompetentajā komitejā – Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA)).

Trešā lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Izmeklēšanas procesa laikā Gamal Mubarak kungs tika nopratināts. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Gamal Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka El Gammal kundzes tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Khadiga El Gammal kundzei un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā Krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Khadiga El Gammal kundze 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējusi.

Lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Khadiga El Gammal kundzes tiesības uz aizstāvību vai tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Garrana kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Garrana kunga tiesības uz aizstāvību vai tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Eladli kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Lieta

Eladli kunga lietu izmeklēšanas tiesnesis nodeva kompetentajai tiesai saistībā ar apsūdzībām par publisku līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos. 2016. gada 7. februārī minētā tiesa nolēma, ka būtu jāiesaldē Eladli kunga, viņa sievas un nepilngadīgā dēla līdzekļi. Saskaņā ar minētās tiesas lēmumu ģenerālprokurors 2016. gada 10. februārī izdeva iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. 2017. gada 15. aprīlī tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu. Apsūdzētais šo spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā, kura 2018. gada 11. janvārī spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu atkārtoti izskatīt lietu. Jaunā tiesvedība joprojām turpinās.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Sharshar kundzes tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

Sharshar kundzes vīru izmeklēšanas tiesnesis nodeva kompetentajai tiesai saistībā ar apsūdzībām par publisku līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos. 2016. gada 7. februārī minētā tiesa nolēma, ka būtu jāiesaldē viņas vīra, viņa pašas un viņu nepilngadīgā dēla līdzekļi. Saskaņā ar minētās tiesas lēmumu ģenerālprokurors 2016. gada 10. februārī izdeva iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Sharshar kundze tiesas spriedumu nav pārsūdzējusi.


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/8


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/460

(2019. gada 30. janvāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 1. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds līgums netiks noslēgts, – divus gadus pēc paziņošanas, Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē Līgumi vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo termiņu pagarināt.

(2)

Izstāšanās līgumā, par kādu vienojušies sarunu vedēji, ir ietverta kārtība, kādā Savienības tiesību aktu noteikumi tiks piemēroti Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē pēc dienas, kurā Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei tiks pārtraukta. Ja minētais nolīgums stāsies spēkā, saskaņā ar to Regulu (ES) Nr. 648/2012, tostarp minētās regulas 1. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu, Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē piemēros pārejas periodā, un minētā perioda beigās tā vairs nebūs piemērojama.

(3)

Ja vien netiks pieņemti īpaši noteikumi, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nozīmētu, ka Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteiktais atbrīvojums attiecībā uz Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniekiem un citām dalībvalstu struktūrām, kas veic līdzīgas funkcijas, un citām Savienības publiskajām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā, vairs nevarēs piemērot Apvienotās Karalistes centrālajai bankai vai citām publiskajām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā.

(4)

Komisija ir izvērtējusi starptautiskā līmeņa attieksmi pret centrālajām bankām un publiskajām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā saskaņā ar Apvienotajā Karalistē pēc tās izstāšanās no Savienības piemērojamajiem tiesību aktiem, un ir iesniegusi savus secinājumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Konkrēti, Komisija veica salīdzinošu analīzi par minēto attieksmi, kā arī par riska pārvaldības standartiem, ko piemēro atvasināto instrumentu darījumiem, kurus noslēgušas minētās struktūras un centrālās bankas Apvienotajā Karalistē.

(5)

Komisija savā novērtējumā secināja, ka Apvienotās Karalistes centrālā banka un publiskās struktūras, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā, būtu jāatbrīvo no tīrvērtes un ziņošanas prasībām un no prasības piemērot riska mazināšanas metodes darījumiem, kam nav veikta tīrvērte, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 648/2012.

(6)

Apvienotās Karalistes iestādes ir sniegušas apliecinājumus attiecībā uz ECBS dalībnieku statusu, tiesībām un pienākumiem, tai skaitā par savu nodomu ECSB dalībniekiem un citām dalībvalstu struktūrām, kas veic līdzīgas funkcijas, un Savienības publiskajām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā, piešķirt atbrīvojumu, kas līdzīgs Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. punktā noteiktajam atbrīvojumam.

(7)

Līdz ar to Apvienotās Karalistes centrālā banka un publiskās struktūras, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā, būtu jāiekļauj Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajā to struktūru sarakstā, kurām piemēro atbrīvojumu.

(8)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 648/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Komisija turpina regulāri uzraudzīt attieksmi pret tām centrālajām bankām un publiskajām struktūrām, kuras ir atbrīvotas no tīrvērtes un ziņošanas prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. punkta c) apakšpunkta sarakstā. Minēto sarakstu var atjaunināt, pieņemot zināšanai reglamentējošo noteikumu izmaiņas minētajās trešās valstīs un ņemot vērā visus attiecīgos jaunos informācijas avotus. Šādas pārskatīšanas rezultātā dažas trešās valstis varētu izslēgt no to struktūru saraksta, kurām piemēro atbrīvojumu.

(10)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 648/2012 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 648/2012 1. panta 4. punkta c) apakšpunktam pievieno šādu ix) punktu:

“ix)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 648/2012 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/10


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/461

(2019. gada 30. janvāris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/522 groza attiecībā uz Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (1) un jo īpaši tās 6. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Darījumus, rīkojumus vai rīcību, ko dalībvalsts, ECBS dalībnieki, vienas vai vairāku dalībvalstu ministrija, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība vai persona, kas rīkojas tās vārdā, vai – tādas dalībvalsts gadījumā, kas ir federāla valsts – federālā pavalsts veic, īstenojot monetāro, valūtas maiņas vai valsts parāda pārvaldības politiku, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 1. punktu atbrīvo no minētās regulas piemērošanas.

(2)

Šādu atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas saskaņā ar minētās regulas 6. panta 5. punktu var attiecināt arī uz konkrētām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām.

(3)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/522 (2) noteiktais to trešo valstu centrālo banku saraksts, kurām piemēro atbrīvojumu, būtu jāatjaunina, tostarp, lai vajadzības gadījumā paplašinātu Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 1. punktā noteiktā atbrīvojuma darbības jomu, to attiecinot uz citām centrālajām bankām un konkrētām publiskām struktūrām trešās valstīs. Komisija uzrauga un novērtē attiecīgās tiesiskās un regulatīvās norises trešās valstīs un var jebkurā laikā pārskatīt atbrīvojumus.

(4)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds līgums netiks noslēgts, – divus gadus pēc paziņošanas, Apvienotajai Karalistei Līgumi vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo termiņu pagarināt.

(5)

Izstāšanās līgumā, par kādu vienojušies sarunu vedēji, ir ietverta kārtība, kādā Savienības tiesību aktu noteikumi tiks piemēroti Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē pēc dienas, kurā Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei tiks pārtraukta. Ja minētais nolīgums stāsies spēkā, saskaņā ar to Regulu (ES) Nr. 596/2014, tostarp minētās regulas 6. panta 1. punktā noteikto atbrīvojumu, Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē piemēros pārejas periodā, un minētā perioda beigās tā vairs nebūs piemērojama.

(6)

Ja vien netiks pieņemti īpaši noteikumi, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nozīmētu, ka Anglijas Bankai un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības birojam vairs nevar piemērot spēkā esošo atbrīvojumu, ja vien tie netiek iekļauti to trešo valstu centrālo banku un parādu pārvaldības biroju sarakstā, kuriem piemēro atbrīvojumu.

(7)

Ņemot vērā informāciju, kas saņemta no Apvienotās Karalistes, Komisija sagatavoja un iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtēja starptautiskā līmeņa attieksmi pret Anglijas Banku un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroju. Minētajā ziņojumā (3) secināts, ka, tiklīdz Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti, būs lietderīgi Apvienotās Karalistes centrālajai bankai un Parāda pārvaldības birojam piešķirt atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas. Tādējādi Anglijas Banka un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības birojs būtu jāiekļauj Deleģētajā regulā (ES) 2016/522 noteiktajā to publisko struktūru sarakstā, kurām piemēro atbrīvojumu.

(8)

Apvienotās Karalistes iestādes ir sniegušas apliecinājumus attiecībā uz ECBS dalībnieku statusu, tiesībām un pienākumiem, tai skaitā par savu nodomu ECSB dalībniekiem un citām Savienības un dalībvalstu struktūrām, kuras īsteno monetāro, valūtas maiņas vai valsts parāda pārvaldības politiku, piešķirt atbrīvojumu, kas līdzīgs Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 1. punktā noteiktajam atbrīvojumam.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/522.

(10)

Komisija turpina regulāri uzraudzīt attieksmi pret tām centrālajām bankām un publiskajām struktūrām, kuras ir atbrīvotas no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/522 I pielikumā. Minēto sarakstu var atjaunināt, pieņemot zināšanai reglamentējošo noteikumu izmaiņas minētajās trešās valstīs un ņemot vērā visus attiecīgos jaunos informācijas avotus. Šādas pārskatīšanas rezultātā dažas trešās valstis varētu izslēgt no to struktūru saraksta, kurām piemēro atbrīvojumu.

(11)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 596/2014 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/522 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 596/2014 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/522, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kuras saistītas ar informācijas atklāšanu, kompetento iestādi, kam paziņo par atlikšanu, atļauju veikt tirdzniecību slēgtos periodos un pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo (OV L 88, 5.4.2016., 1. lpp.).

(3)  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par atbrīvojuma piemērošanu Anglijas Bankai un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības birojam saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu (COM(2019) 68).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

1.

Austrālija:

Austrālijas Centrālā banka (Reserve Bank of Australia),

Austrālijas Finanšu pārvaldības birojs (Australian Office of Financial Management),

2.

Brazīlija:

Brazīlijas Centrālā banka (Central Bank of Brazil),

Brazīlijas Valsts kase (National Treasury of Brazil),

3.

Kanāda:

Kanādas Banka (Bank of Canada),

Kanādas Finanšu ministrija (Department of Finance Canada),

4.

Ķīna:

Ķīnas Tautas banka (People's Bank of China),

5.

Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals:

Honkongas Monetārā iestāde (Hong Kong Monetary Authority),

Honkongas Finanšu dienestu un valsts kases birojs (Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong),

6.

Indija:

Indijas Centrālā banka (Reserve Bank of India),

7.

Japāna:

Japānas Banka (Bank of Japan),

Japānas Finanšu ministrija (Ministry of Finance of Japan),

8.

Meksika:

Meksikas Banka (Bank of Mexico),

Meksikas Finanšu un valsts kredīta ministrija (Ministry of Finance and Public Credit of Mexico),

9.

Singapūra:

Singapūras Monetārā iestāde (Monetary Authority of Singapore),

10.

Dienvidkoreja:

Korejas Banka (Bank of Korea),

Korejas Stratēģijas un finanšu ministrija (Ministry of Strategy and Finance of Korea),

11.

Šveice:

Šveices Nacionālā banka (Swiss National Bank),

Šveices Federālā finanšu administrācija (Federal Finance Administration of Switzerland),

12.

Turcija:

Turcijas Republikas Centrālā banka (Central Bank of the Republic of Turkey),

Turcijas Republikas Valsts kases apakšsekretariāts (Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey),

13.

Apvienotā Karaliste:

Anglijas Banka (Bank of England),

Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības birojs (United Kingdom Debt Management Office),

14.

Amerikas Savienotās Valstis:

Federālo rezervju sistēma (Federal Reserve System),

ASV Valsts kase (U.S. Department of the Treasury).


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/13


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/462

(2019. gada 30. janvāris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai (Bank of England) piemērojamo atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 1. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Uz darījumiem, kuros darījumu partneris ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieks, attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteiktais atbrīvojums no tirdzniecības pārredzamības prasībām, ja vien šie darījumi tiek veikti monetārās, valūtas maiņas un finanšu stabilitātes politikas īstenošanas ietvaros.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktu šādu izņēmumu no minētās regulas darbības jomas var attiecināt arī uz trešo valstu centrālajām bankām, kā arī uz Starptautisko norēķinu banku.

(3)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/1799 (2) ietvertais to trešo valstu centrālo banku saraksts, kurām piemērojams šāds atbrīvojums, būtu jāatjaunina, lai citstarp un attiecīgā gadījumā Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteikto atbrīvojumu attiecinātu arī uz citām trešo valstu centrālajām bankām.

(4)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds līgums netiks noslēgts – divus gadus pēc paziņošanas, Apvienotajai Karalistei Līgumi vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo termiņu pagarināt.

(5)

Sarunu veicēju saskaņotais izstāšanās līgums ietver vienošanās par Savienības tiesību normu piemērošanu Apvienotajā Karalistē un attiecībā uz to arī pēc dienas, kad Līgumi kļūs nesaistoši Apvienotajai Karalistei. Ja šis līgums stāsies spēkā, tad saskaņā ar minēto līgumu Regula (ES) Nr. 600/2014, tai skaitā tās 1. panta 6. punktā paredzētais atbrīvojums, pārejas posmā būs piemērojams Apvienotajā Karalistē un attiecībā uz to, bet šā posma beigās kļūs tai nesaistoši.

(6)

Ja vien netiks pieņemti speciāli noteikumi, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nozīmētu, ka Anglijas Bankai (Bank of England) vairs nevar piemērot spēkā esošo atbrīvojumu, ja vien tā netiek iekļauta to trešo valstu centrālo banku sarakstā, kurām piemērojams šis atbrīvojums.

(7)

Ņemot vērā informāciju, kas iegūta no Apvienotās Karalistes, Komisija sagatavoja un iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtēta starptautiskā mērogā pastāvošā nostāja attiecībā uz Anglijas Banku. Minētajā ziņojumā (3) ir secināts, ka ir lietderīgi piemērot Apvienotās Karalistes centrālajai bankai atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām. Tāpēc Anglijas Banka būtu jāiekļauj Deleģētajā regulā (ES) 2017/1799 ietvertajā to centrālo banku sarakstā, kurām piemērojams atbrīvojums.

(8)

Apvienotās Karalistes iestādes vairākkārt ir sniegušas apliecinājumus attiecībā uz ECBS dalībnieku statusu, tiesībām un pienākumiem, tai skaitā par savu nodomu ECBS dalībniekiem, kuri īsteno monetāro, valūtas maiņas un finanšu stabilitātes politiku, piešķirt atbrīvojumu, kas līdzīgs Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteiktajam atbrīvojumam.

(9)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/1799 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Komisija turpina regulāri uzraudzīt nostāju attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) 2017/1799 pielikuma sarakstā iekļautajām centrālajām bankām un publiskajām institūcijām, kurām piemērojams atbrīvojums no tirdzniecības pārredzamības prasībām. Šo sarakstu var atjaunināt, ņemot vērā regulatīvo mehānismu attīstību šajās trešās valstīs, kā arī jaunus, nozīmīgus informācijas avotus. Līdz ar šādu atkārtotu novērtējumu atsevišķas trešo valstu institūcijas, kurām līdz šim piemērots atbrīvojums, iespējams, tiks izslēgtas no šā saraksta.

(11)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tā būtu jāsāk piemērot nākamajā dienā pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 600/2014 kļūs nesaistoša Apvienotajai Karalistei,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2017/1799 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā ietverto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To sāk piemērot nākamajā dienā pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 600/2014 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 12. jūnija Deleģētā regula (ES) 2017/1799, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz konkrētu trešo valstu centrālo banku, kuras īsteno monetāro, valūtu maiņas un finanšu stabilitātes politiku, atbrīvošanu no pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (OV L 259, 7.10.2017., 11. lpp.).

(3)  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par atbrīvojuma piemērošanu Apvienotās Karalistes Centrālajai bankai (Bank of England) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulu (FITR) (COM(2019) 69).


PIELIKUMS

“1. PIELIKUMS

1.

Austrālija:

Austrālijas Centrālā banka (Reserve Bank of Australia)

2.

Brazīlija:

Brazīlijas Centrālā banka (Central Bank of Brazil)

3.

Kanāda:

Kanādas Banka (Bank of Canada)

4.

Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals:

Honkongas Monetārā iestāde (Hong Kong Monetary Authority)

5.

Indija:

Indijas Centrālā banka (Reserve Bank of India)

6.

Japāna:

Japānas Banka (Bank of Japan)

7.

Meksika:

Meksikas Banka (Bank of Mexico)

8.

Korejas Republika:

Korejas Banka (Bank of Korea)

9.

Singapūra:

Singapūras Monetārā iestāde (Monetary Authority of Singapore)

10.

Šveice:

Šveices Valsts banka (Swiss National Bank)

11.

Turcija:

Turcijas Republikas Centrālā banka (Central Bank of the Republic of Turkey)

12.

Apvienotā Karaliste:

Anglijas Banka (Bank of England)

13.

Amerikas Savienotās Valstis:

Federālo rezervju sistēma (Federal Reserve System)

Starptautisko norēķinu banka (Bank for International Settlements)


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/16


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/463

(2019. gada 30. janvāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 groza attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību (1) un jo īpaši tās 2. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds līgums netiks noslēgts, – divus gadus pēc paziņošanas Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo termiņu pagarināt.

(2)

Izstāšanās līgumā, par kādu vienojušies sarunu vedēji, ir ietverta kārtība, kādā Savienības tiesību aktu noteikumi tiks piemēroti Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē pēc dienas, kurā Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei tiks pārtraukta. Ja minētais nolīgums stāsies spēkā, saskaņā ar to Regulu (ES) 2015/2365, tostarp minētās regulas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu, Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē piemēros pārejas periodā, un minētā perioda beigās tā vairs nebūs nepiemērojama.

(3)

Ja vien netiks pieņemti īpaši noteikumi, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nozīmētu, ka Apvienotās Karalistes centrālajai bankai, citām struktūrām, kas veic līdzīgas funkcijas, un citām publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā Apvienotajā Karalistē, vairs nevar piemērot Regulas (ES) 2015/2365 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu attiecībā uz Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniekiem, citām dalībvalstu struktūrām, kas veic līdzīgas funkcijas, un citām Savienības publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāds pārvaldība vai kuras iesaistās tajā.

(4)

Komisija ir novērtējusi attieksmi starptautiskā līmenī pret centrālajām bankām un publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistītās tajā, saskaņā ar tiesību aktiem, kas būs piemērojami Apvienotajā Karalistē attiecībā uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem pēc tās izstāšanās no Savienības, un ir iesniegusi savus secinājumus Eiropas Parlamentam un Padomei.

(5)

Komisija savā novērtējumā secināja, ka Apvienotās Karalistes centrālā banka un publiskās struktūras, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā, būtu jāatbrīvo no Regulas (ES) 2015/2365 4. pantā noteiktā ziņošanas pienākuma un no minētās regulas 15. pantā noteiktajām atkalizmantošanas pārredzamības prasībām.

(6)

Apvienotās Karalistes iestādes ir sniegušas apliecinājumus attiecībā uz ECBS dalībnieku statusu, tiesībām un pienākumiem, tai skaitā par savu nodomu ECBS dalībniekiem, citām dalībvalstu struktūrām, kas veic līdzīgas funkcijas, un citām Savienības publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā, piešķirt atbrīvojumu, kas līdzīgs Regulas (ES) 2015/2365 2. panta 2. punktā noteiktajam atbrīvojumam.

(7)

Tādējādi Apvienotās Karalistes centrālā banka, citas struktūras, kas veic līdzīgas funkcijas, un citas publiskās struktūras, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistās tajā Apvienotajā Karalistē, būtu jāiekļauj Regulā (ES) 2015/2365 noteiktajā to struktūru sarakstā, kurām piemēro atbrīvojumu.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza arī Regula (ES) 2015/2365.

(9)

Komisija turpina regulāri uzraudzīt attieksmi pret centrālajām bankām un publiskajām struktūrām, kas ir atbrīvotas no ziņošanas pienākuma un no atkalizmantošanas pārredzamības prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2015/2365 2. panta 2. punktā minētajā sarakstā. Minēto sarakstu var atjaunināt, pieņemot zināšanai reglamentējošo noteikumu izmaiņas minētajās trešās valstīs un ņemot vērā visus attiecīgos jaunos informācijas avotus. Šādas pārskatīšanas rezultātā dažas trešās valstis varētu izslēgt no atbrīvoto vienību saraksta.

(10)

Šai regulai būtu steidzami jāstājas spēkā, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) 2015/2365 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2015/2365 2. panta 2. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

centrālajai bankai, citām struktūrām, kas pilda līdzīgas funkcijas, un citām publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras iesaistītās tajā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) 2015/2365 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/464

(2019. gada 21. marts),

ar ko sāk izmeklēšanu, kura skar ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013 Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteikto antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu,

informējusi dalībvalstis,

tā kā:

A.    EX-OFFICIO IZMEKLĒŠANA

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 (“pamatregula”) 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu ir pieņēmusi lēmumu izmeklēt Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteikto antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu un noteikt, ka šāds imports jāreģistrē.

B.   RAŽOJUMS

(2)

Ražojums, ar ko saistīta pasākumu iespējamā apiešana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumi un virtuves piederumi (izņemot no keramikas izgatavotas garšvielu dzirnaviņas un šo dzirnaviņu keramikas daļas, kas paredzētas malšanai, kafijas dzirnaviņas no keramikas, nažu asinātājus no keramikas, asinātājus no keramikas, keramikas virtuves piederumus griešanai, malšanai, rīvēšanai, šķēlēšanai, skrāpēšanai un mizošanai un no kordierīta keramikas izgatavotus picas akmeņus, kurus izmanto picu vai maizes cepšanai), ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 un ex 6912 00 29 (Taric kodi 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 un 6912002910) (“attiecīgais ražojums”).

(3)

Izmeklējamais ražojums ir tāds pats kā iepriekšējā apsvērumā definētais ražojums, to patlaban klasificē ar tādiem pašiem kodiem kā attiecīgo ražojumu un importē ar pielikumā uzskaitītajiem Taric papildu kodiem (“izmeklējamais ražojums”).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(4)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kas, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kuri noteikti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013 (2), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES) 2017/1932 (3) (“spēkā esošie pasākumi”).

D.   PAMATOJUMS

(5)

Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi par attiecīgā ražojuma tirdzniecības modeļu un pārdošanas kanālu pārkārtošanu.

(6)

Par šādu novirzīšanas praksi liecina tas, ka, salīdzinot skaitļus un tendences laikposmā no 2014. gada līdz 2018. gadam, dažu uzņēmumu eksporta statistikas rādītāji strauji palielinās vai samazinās. Turklāt dažos gadījumos atsevišķu uzņēmumu faktiskais eksporta apjoms pārsniedz to deklarēto ražošanas apjomu. Visbeidzot, Komisija ir informēta par notiekošajām muitas dienestu izmeklēšanām attiecībā uz uzņēmuma īpašo Taric kodu ļaunprātīgu izmantošanu.

(7)

No šiem rādītājiem izriet, ka daži uzņēmumi, kuriem pašlaik piemēro atlikušo maksājuma likmi 36,1 % apmērā (Taric papildu kods B999), vai uzņēmumi, kuriem piemēro individuālu maksājuma likmi, pārdod savus ražojumus ar citu uzņēmumu starpniecību, kuriem piemēro zemāku maksājumu. To uzņēmumu saraksts, kas, iespējams, ir iesaistīti šādās darbībās, ir pievienots pielikumā.

(8)

Šo novirzīšanas prakšu rezultātā pēc pasākumu noteikšanas attiecīgajam ražojumam attiecībā uz eksportu no Ķīnas Tautas Republikas ir mainījies tirdzniecības modelis, un tam nav cita pietiekama iemesla vai pamatojuma kā vien noteikšana.

(9)

Turklāt pierādījumi liecina, ka attiecīgajam ražojumam piemērojamo spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošā ietekme tiek mazināta gan daudzuma, gan cenu ziņā. Izmeklējamā ražojuma importa apjomi ir ievērojami palielinājušies. Turklāt ir pietiekami pierādījumi, ka izmeklējamā ražojuma imports notiek par cenām, kuras ir zemākas par cenu, kas nerada kaitējumu un kas konstatēta izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi.

(10)

Visbeidzot, Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi, ka izmeklējamais ražojums tiek pārdots par dempinga cenām salīdzinājumā ar iepriekš noteikto attiecīgā ražojuma normālo vērtību.

(11)

Ja izmeklēšanā konstatē vēl citas apiešanas prakses, uz kurām attiecas pamatregulas 13. pants un kuras nav šajā regulā iepriekš minētas, tad arī šādas prakses var izmeklēt.

E.   PROCEDŪRA

(12)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secināja, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato izmeklēšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 13. panta 3. punktam un reģistrācijas attiecināšanu un izmeklējamo ražojumu importu saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu.

a)   Anketas

(13)

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas pielikumā uzskaitītajiem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem.

(14)

Jebkurā gadījumā visām ieinteresētajām personām būtu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju, bet ne vēlāk kā šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā. Šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

(15)

Par izmeklēšanas sākšanu tiks informētas Ķīnas Tautas Republikas iestādes.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

(16)

Visas ieinteresētās personas, tostarp Savienības ražošanas nozare, importētāji un visas attiecīgās apvienības, ir aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un sniegt apstiprinošus pierādījumus, ar nosacījumu, ka šādi iesniegumi tiek iesniegti 3. panta 2. punktā noteiktajā termiņā. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

F.   REĢISTRĒŠANA

(17)

Ievērojot pamatregulas 14. panta 5. punktu un lai nodrošinātu, ka tad, ja izmeklēšanā tiktu konstatēta pasākumu apiešana, no dienas, kad noteikts, ka jāreģistrē izmeklējamā ražojuma imports, varētu atbilstošā apmērā iekasēt antidempinga maksājumus.

(18)

Visas nākotnes saistības ir atkarīgas no izmeklēšanas konstatējumiem. Balstoties uz pašlaik pieejamo informāciju, jo īpaši norādēm uz to, ka daži uzņēmumi, kuriem patlaban piemēro maksājuma likmi 36,1 % apmērā (Taric papildu kods B999), vai uzņēmumi, kuriem piemēro individuālu maksājuma likmi, pārdod savus ražojumus ar citu uzņēmumu starpniecību, kuriem piemēro zemāku maksājumu, nākotnes iespējamo saistību summa ir noteikta atlikušā maksājuma, proti, 36,1 % ad valorem no izmeklējamā ražojuma CIF importa vērtības, ko importē ar šīs regulas pielikumā uzskaitītajiem Taric papildu kodiem.

G.   TERMIŅI

(19)

Labas pārvaldības labad būtu jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijā, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkuru citu informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

ieinteresētās personas var iesniegt Komisijai rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(20)

Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai persona piesakās šīs regulas 3. pantā noteiktajos termiņos.

H.   NESADARBOŠANĀS

(21)

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai, nesniedz to noteiktajā termiņā vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(22)

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu šo informāciju neņem vērā un izmanto pieejamos faktus.

(23)

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   IZMEKLĒŠANAS GRAFIKS

(24)

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu tiks pabeigta deviņu mēnešu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

J.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(25)

Tiek norādīts, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (4) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

K.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(26)

Ieinteresētās personas var lūgt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un visus pārējos pieprasījumus par ieinteresēto personu un trešo personu tiesībām uz aizstāvību, kuri varētu rasties procedūras gaitā.

(27)

Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu un mediāciju starp ieinteresēto(-ajām) personu(-ām) un Komisijas dienestiem, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

(28)

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski, un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumu pamatojumu. Šādai uzklausīšanai būtu jānotiek tikai tad, ja pienācīgā laikā jautājumi nav atrisināti ar Komisijas dienestiem.

(29)

Lai neapdraudētu pareizu procedūras norisi, visi pieprasījumi ir jāiesniedz laikus un bez kavēšanās. Tālab ieinteresētajām personām uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanās būtu jāpieprasa iespējami drīz pēc notikuma, kura dēļ vajadzīga šāda iesaistīšanās. Principā laikposms, kas noteikts 3. pantā, lai iesniegtu pieprasījumu uzklausīšanai Komisijas dienestos, mutatis mutandis attiecas uz pieprasījumiem uzklausīšanai pie uzklausīšanas amatpersonas. Ja uzklausīšanas pieprasījumi ir iesniegti, neievērojot noteikto laikposmu, uzklausīšanas amatpersona, pienācīgi ņemot vērā labas pārvaldības intereses un izmeklēšanas savlaicīgu pabeigšanu, izskatīs arī šādu novēlotu pieprasījumu iemeslus, izvirzīto jautājumu raksturu un šo jautājumu ietekmi uz aizstāvības tiesībām.

(30)

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 13. panta 3. punktu tiek sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai to Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu (izņemot no keramikas izgatavotas garšvielu dzirnaviņas un šo dzirnaviņu keramikas daļas, kas paredzētas malšanai, kafijas dzirnaviņas no keramikas, nažu asinātājus no keramikas, asinātājus no keramikas, keramikas virtuves piederumus griešanai, malšanai, rīvēšanai, šķēlēšanai, skrāpēšanai un mizošanai un no kordierīta keramikas izgatavotus picas akmeņus, kurus izmanto picu vai maizes cepšanai) imports Savienībā, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 un ex 6912 00 29 (Taric kodi 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 un 6912002910) un importē ar pielikumā uzskaitītajiem Taric papildu kodiem, tiek veikts, apejot ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013 noteiktos pasākumus.

2. pants

Muitas dienesti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu veic vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu Savienībā importētos ražojumus, kas deklarēti ar šīs regulas pielikumā uzskaitītajiem Taric papildu kodiem.

Reģistrēšanu beidz, kad pagājuši deviņi mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

1.   Ieinteresētajām personām jāpiesakās, sazinoties ar Komisiju 15 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.   Ieinteresētajām personām, kuras vēlas, lai to viedokli ņemtu vērā izmeklēšanā, rakstiski jāizklāsta savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai cita informācija 37 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Turklāt ieinteresētās personas tajā pašā 37 dienu termiņā var pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

4.   Uz informāciju, kas tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniegta Komisijai, neattiecas autortiesības. Ieinteresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortiesības, no autortiesību īpašnieka ir jāprasa īpaša atļauja, kas skaidri ļauj a) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām personām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.

5.   Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā regulā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi “Limited” (5). Personas, kas šīs izmeklēšanas gaitā iesniedz informāciju, ir aicinātas pamatot savu lūgumu saglabāt konfidencialitāti.

6.   Personām, kuras sniedz informāciju ar norādi “Limited”, saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi “For inspection by interested parties”. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību.

7.   Ja persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nenorāda pamatotu iemeslu, kāpēc tā lūdz saglabāt konfidencialitāti, vai nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formātā un kvalitātē, Komisija šādu informāciju var neņemt vērā, ja vien no uzticamiem avotiem nevar pietiekami pierādīt, ka informācija ir pareiza.

8.   Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju un pieteikumus (arī skenētas pilnvaras un izziņas) iesniegt pa e-pastu, savukārt liela apjoma atbildes – CD-R vai DVD, ko iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ar ierakstītu vēstuli. Ja ieinteresētās personas atbild pa e-pastu, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami dokumentu elektroniskai iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/ vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un derīga e-pasta adrese un ir jānodrošina, ka norādītā e-pasta adrese ir funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un ka e-pasts ik dienu tiek pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām tikai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Iepriekš minētajos norādījumos par saziņu ar ieinteresētajām personām ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu noteikumiem un informāciju par saraksti ar Komisiju, arī ar principiem, kas piemērojami pa e-pastu sūtāmai informācijai.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

E-pasts: TRADE-R700@ec.europa.eu

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 21. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2013 (2013. gada 13. maijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu (OV L 131, 15.5.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1932 (2017. gada 23. oktobris), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu (OV L 273, 24.10.2017., 4. lpp.)

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(5)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Regulā (ES) 2016/1036 un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


PIELIKUMS

Taric papildu kods

Uzņēmuma nosaukums

Spēkā esošā nodokļa likme (%)

B351

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4

B353

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

22,9

B359

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B360

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

17,9

B362

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

17,9

B383

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Leted Porcelain Fty.

17,9

B437

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd

17,9

B446

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B454

Chaozhou New Power Co., Ltd.

17,9

B484

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

17,9

B492

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

17,9

B508

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

17,9

B511

Dongguan Kennex Ceramic Ltd

17,9

B514

Evershine Fine China Co., Ltd.

17,9

B517

Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.

17,9

B519

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. (“Yuhang”)

17,9

B543

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

17,9

B548

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

17,9

B549

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B554

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

17,9

B556

Profit Cultural & Creative Group Corporation

17,9

B560

Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

17,9

B579

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B583

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.

17,9

B592

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

17,9

B599

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

17,9

B602

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

17,9

B610

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

17,9

B619

Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.

17,9

B627

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

17,9

B635

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

17,9

B639

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B641

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

17,9

B645

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

17,9

B656

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

17,9

B678

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

17,9

B682

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

17,9

B687

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

17,9

B692

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B693

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

17,9

B712

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

17,9

B724

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B742

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B751

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

17,9

B752

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B756

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

17,9

B759

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B762

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

17,9

B956

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

17,9

B957

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

17,9


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/465

(2019. gada 21. marts)

par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīsdesmit ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (2), un jo īpaši tās 32. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 (3) ir sākta vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā.

(2)

Pamatojoties uz piedāvājumiem, kas saņemti trīsdesmit ceturtajai konkursa kārtai, būtu jānosaka minimālā pārdošanas cena.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Lai pārdotu sauso vājpienu saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080, trīsdesmit ceturtajai konkursa kārtai, attiecībā uz kuru piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2019. gada 19. martā, minimālā pārdošanas cena ir 164,10 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 21. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.

(3)  Komisijas 2016. gada 25. novembra Regula (ES) 2016/2080, ar ko sāk vājpiena pulvera pārdošanu konkursa procedūrā (OV L 321, 29.11.2016., 45. lpp.).


LĒMUMI

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/26


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/466

(2019. gada 18. marts)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kas izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par minētā nolīguma XXVII pielikuma grozīšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 194. un 217. pantu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1), (“nolīgums”) Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumiem (ES) 2017/1247 (2) un (ES) 2017/1248 (3), un tas stājās spēkā 2017. gada 1. septembrī.

(2)

Saskaņā ar nolīguma 273. pantu Pusēm jāpielāgo savi tiesību akti, kā minēts nolīguma XXVII pielikumā, lai nodrošinātu, ka visi elektroenerģijas un gāzes transportēšanas nosacījumi ir objektīvi, saprātīgi, pārredzami un nediskriminējoši.

(3)

Turklāt, lai gūtu panākumus virzībā uz tirgus integrāciju, tostarp energotīklu starpsavienojumu izveidi, nolīguma 337. pantā ir paredzēts, ka Pusēm jāturpina un jāpastiprina sadarbība enerģētikas jautājumos, tostarp pakāpeniski tuvinot tiesību aktus enerģētikas nozarē.

(4)

Nolīguma 341. pantā noteikts, ka pakāpeniskajai tuvināšanai enerģētikas nozarē jānotiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts nolīguma XXVII pielikumā.

(5)

Nolīguma 474. pantā ir paredzēts, ka Ukrainai ir pienākums pakāpeniski tuvināt savus tiesību aktus Savienības tiesību aktiem, tostarp enerģētikas nozarē.

(6)

Savienības acquis enerģētikas nozarē ir būtiski attīstījies kopš nolīguma sarunu pabeigšanas.

(7)

Saskaņā ar nolīguma 463. panta 1. un 3. punktu Asociācijas padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus nolīguma mērķu sasniegšanai. Konkrēti, tā var atjaunināt vai grozīt nolīguma pielikumus, ņemot vērā Savienības tiesību aktu attīstību un piemērojamos standartus, kas izklāstīti starptautiskajos instrumentos, kurus puses uzskata par atbilstīgiem.

(8)

Tādēļ Asociācijas padomei ir jāgroza nolīguma XXVII pielikums, lai atspoguļotu Savienības acquis attīstību.

(9)

Nolīguma 475. pantā vispārīgi ir aprakstīts, kā uzraudzīt progresu Ukrainas tiesību aktu tuvināšanā Savienības tiesību aktiem, tostarp īstenošanas un izpildes aspektos. Tajā paredzēts, ka ziņošanas un novērtēšanas procesā tiks ņemta vērā īpašā kārtība, kas noteikta nolīgumā vai saskaņā ar nolīgumu izveidoto institūciju lēmumos.

(10)

Lai nodrošinātu reformu efektīvāku īstenošanu, ir nepieciešams stiprināt enerģētikas nozares reformas uzraudzības mehānismu.

(11)

Tādēļ Asociācijas padomei ir jāgroza nolīguma XXVII pielikums, lai paredzētu sīkāk izstrādātus noteikumus par to, kā uzraudzīt Ukrainas tiesību aktu tuvināšanu Savienības tiesību aktiem enerģētikas nozarē.

(12)

Ir jānosaka nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē par nolīguma XXVII pielikuma grozīšanu.

(13)

Tādēļ Savienības nostājas Asociācijas padomē pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kas izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par minētā nolīguma XXVII pielikuma grozīšanu, pamatā ir Asociācijas padomes lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 18. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2017/1247 (2017. gada 11. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, izņemot noteikumus saistībā ar darbībām attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā (OV L 181, 12.7.2017., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2017/1248 (2017. gada 11. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem saistībā ar attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā (OV L 181, 12.7.2017., 4. lpp.)


PROJEKTS

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. …/2019

(2019. gada …),

ar ko groza Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, XXVII pielikumu

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, un jo īpaši tā 463. pantu,

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, (“nolīgums”) tika parakstīts 2014. gada 21. martā un 27. jūnijā un stājās spēkā 2017. gada 1. septembrī.

(2)

Nolīguma preambulā ir atzīts, ka Pusēm ir vēlme turpināt reformu un tuvināšanās procesu Ukrainā, tādējādi veicinot pakāpenisku ekonomisko integrāciju un politiskās saiknes padziļināšanu, kā arī ekonomiskās integrācijas panākšanu, izmantojot tiesību aktu plašu tuvināšanu. Preambulā ir atsauce arī uz Pušu apņemšanos uzlabot energoapgādes drošību, cita starpā palielinot tirgus integrāciju un regulējuma tuvināšanu ES acquis galvenajiem elementiem.

(3)

Turklāt Eiropas Savienības un Ukrainas 2016. gada 24. novembra divpusējā Saprašanās memorandā par stratēģisko partnerību enerģētikas jomā ir atzīts, ka ciešākas sadarbības enerģētikas jomā un enerģētikas nozares reformas mērķis ir Savienības un Ukrainas enerģijas tirgu pilnīga integrācija.

(4)

Nolīguma 1. pantā ir minēts mērķis atbalstīt Ukrainas centienus pabeigt pāreju uz funkcionējošu tirgus ekonomiku, inter alia pakāpeniski tuvinot tās tiesību aktus Savienības tiesību aktiem.

(5)

Saskaņā ar nolīguma 273. pantu Pusēm ir jāpielāgo savi tiesību akti, kā minēts nolīguma XXVII pielikumā, lai nodrošinātu, ka visi elektroenerģijas un gāzes transportēšanas nosacījumi ir objektīvi, saprātīgi, pārredzami un nediskriminējoši.

(6)

Turklāt, lai gūtu panākumus virzībā uz tirgus integrāciju, nolīguma 337. pantā ir paredzēts, ka Puses turpina un pastiprina sadarbību enerģētikas jautājumos, tostarp pakāpeniski tuvinot tiesību aktus enerģētikas nozarē.

(7)

Nolīguma 341. pantā noteikts, ka pakāpeniska tuvināšana enerģētikas nozarē notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts nolīguma XXVII pielikumā.

(8)

Nolīguma 474. pantā atkārtoti uzsvērtas Ukrainas saistības pakāpeniski tuvināt savus tiesību aktus Savienības tiesību aktiem, tostarp enerģētikas nozarē.

(9)

Kopš nolīguma sarunu pabeigšanas ir būtiski attīstījies gan ES acquis enerģētikas nozarē, gan arī Ukrainas saistības, kas izriet no nolīguma īstenošanas un tās dalības Enerģētikas kopienas līgumā. Šī attīstība ir jāatspoguļo nolīguma XXVII pielikumā, kas tādēļ būtu jāatjaunina.

(10)

Nolīguma 475. pantā vispārīgi ir aprakstīts, kā uzraudzīt progresu Ukrainas tiesību aktu tuvināšanā Savienības tiesību aktiem, tostarp īstenošanas un izpildes aspektos. Tajā paredzēts, ka ziņošanas un novērtēšanas procesā tiks ņemta vērā īpašā kārtība, kas noteikta nolīgumā vai saskaņā ar nolīgumu izveidoto institūciju lēmumos.

(11)

Lai nodrošinātu, ka Ukraina efektīvāk īsteno reformas, ir nepieciešams stiprināt enerģētikas nozares reformas uzraudzības mehānismu, panākot, ka veiktās reformas ir neatgriezeniskas un tādējādi ilgtspējīgi veicina enerģētikas nozares modernizāciju.

(12)

Saskaņā ar nolīguma 463. panta 1. punktu un 3. punktu Asociācijas padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus nolīguma mērķu sasniegšanai. Konkrēti, tā var atjaunināt vai grozīt nolīguma pielikumus, ņemot vērā Savienības tiesību aktu attīstību un piemērojamos standartus, kas izklāstīti starptautiskajos instrumentos, kurus puses uzskata par atbilstīgiem.

(13)

Tādēļ Asociācijas padomei jāgroza nolīguma XXVII pielikums, lai paredzētu sīkāk izstrādātus noteikumus par to, kā uzraudzīt Ukrainas tiesību aktu tuvināšanu Savienības tiesību aktiem enerģētikas nozarē. Šim nolūkam nolīguma XXVII pielikumā būtu jāiekļauj attiecīgi noteikumi par uzraudzības procesa stiprināšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma XXVII pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Ukrainas Oficiālajā Vēstenesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

…,

Asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētājs

PIELIKUMS

“1. NODAĻAS XXVII PIELIKUMS

SADARBĪBA ENERĢĒTIKAS, TOSTARP KODOLJAUTĀJUMU JOMĀ

XXVII-A PIELIKUMS

TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANAS ENERĢĒTIKAS NOZARĒ UZRAUDZĪBA

Lai stiprinātu uzraudzību pār Ukrainas vietējo tiesību aktu tuvināšanu ES enerģētikas nozares acquis un panāktu Ukrainas enerģētikas nozares ilgtspējīgu modernizāciju, Puses piemēro šādus papildu pasākumus saskaņā ar nolīguma 475. panta 2. punktu. Šie pasākumi neietekmē nevienas Puses tiesības un saistības, kas izriet no to dalības Enerģētikas kopienas līgumā.

ES acquis efektīva īstenošana

1.

Eiropas Komisija nekavējoties informē Ukrainu par visiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem pieņemt vai grozīt tiesību aktus un par visiem ES aktiem, ar kuriem groza šajā pielikumā uzskaitīto ES acquis.

2.

Ukraina nodrošina to, ka tiek efektīvi īstenoti tuvinātie vietējie valsts tiesību akti, un veic visas darbības, kas vajadzīgas, lai savos vietējos tiesību aktos enerģētikas jomā atspoguļotu to Savienības tiesību aktu izmaiņas, kas uzskaitīti XXVII-B pielikumā. Konkrēti, ja tiesību akts atbilst:

a)

ES regulai vai lēmumam – to iekļauj Ukrainas iekšējā tiesību sistēmā;

b)

ES direktīvai – Ukrainas iestādes var izvēlēties tā īstenošanas veidu un metodi;

c)

Eiropas Komisijas regulai par tīkla kodeksu elektroenerģijas vai gāzes nozarēs – to iekļauj Ukrainas iekšējā tiesību sistēmā, nemainot minētās regulas struktūru un tekstu (izņemot tās tulkošanu), ja vien Eiropas Komisija nav atzinusi šādas izmaiņas par vajadzīgām.

3.

Ukraina atturas no jebkādām darbībām, kas kaitētu mērķim vai rezultātam, kas jāsasniedz tās vietējo tiesību aktu tuvināšanā XXVII-B pielikumā uzskaitītajam ES acquis enerģētikas nozarē.

4.

Ukraina atceļ savas valsts vietējās tiesību normas vai pārtrauc tādu iekšzemes praksi, kas nav saderīga ar Savienības tiesību aktiem vai tās valsts tiesību aktiem, kas tuvināti XXVII-B pielikumā uzskaitītajiem Savienības tiesību aktiem enerģētikas nozarē.

Apspriešanās

5.

Pirms spēkā stājas ikviens tiesību akta priekšlikums jomās, kuras jātuvina ES tiesību aktiem, kas uzskaitīti XXVII-B pielikumā, Ukraina apspriežas ar Eiropas Komisiju par tā saderību ar ES acquis. Apspriešanās pienākums attiecas arī uz priekšlikumiem par grozījumiem jau tuvinātā valsts vietējā tiesību aktā neatkarīgi no priekšlikuma juridiskās formas.

6.

Ukrainas valdība var apspriesties ar Eiropas Komisiju par to, kā ES acquis atbilst jebkura tiesību akta priekšlikums, ar kuru īsteno tādus tiesību aktus enerģētikas nozarē, kas ir tuvināti vai ir jātuvina XXVII-B pielikumā uzskaitītajam ES acquis. Ja Ukrainas valdība nolemj apspriesties ar Eiropas Komisiju par šādu tiesību aktu, piemēro 7. punktu.

7.

Ukraina atturas īstenot jebkādus 5. un 6. punktā minētos tiesību aktus, kas iesniegti apspriešanai, pirms Eiropas Komisija ir novērtējusi ierosinātā tiesību akta saderību ar attiecīgo ES acquis, kā arī ja Eiropas Komisija ir secinājusi, ka ierosinātais tiesību akts nav saderīgs ar minēto ES acquis.

8.

Eiropas Komisijas veiktajā atbilstības novērtējumā var iekļaut ieteikumus attiecībā uz ierosināto tiesību aktu vai tā daļām, ko Eiropas Komisija uzskata par nesaderīgām ar ES acquis. Novērtēšanas nolūkā Eiropas Komisija var apspriesties ar Enerģētikas kopienas sekretariātu vai organizēt ekspertu misijas, ja tā to uzskata par lietderīgu. Atbilstības novērtējumu pabeidz trīs mēnešu laikā no ierosinātā tiesību akta angļu valodas versijas saņemšanas dienas vai ilgākā laikposmā, par ko vienojušās Eiropas Komisija un Ukraina. Ja šajā laikposmā netiek saņemta Eiropas Komisijas atbilde, Ukraina var īstenot ierosināto tiesību aktu. Ja atbilde minētajā laikposmā netiek saņemta, tas nenozīmē, ka Eiropas Komisija uzskata, ka ierosinātais tiesību akts ir saderīgs ar ES acquis.

9.

Ukraina paziņo Eiropas Komisijai katra tāda tiesību akta galīgo versiju jomās, kuras jātuvina XXVII-B pielikumā uzskaitītajam ES acquis, vai tāda tiesību akta galīgo versiju, kurš groza tuvinātos vietējos tiesību aktus minētajās jomās.

10.

Ukrainas valdība var vērst Eiropas Komisijas uzmanību uz jebkuru citu tiesību aktu vai priekšlikumu enerģētikas jautājumos, uz ko attiecas šis nolīgums, lai pieprasītu nesaistošu atzinumu par šā tiesību akta atbilstību XXVII-B pielikumā minētajam ES acquis.

11.

Puses ar Asociācijas komitejas sekretāru starpniecību apmainās ar informāciju, kā noteikts šajā pielikumā.

Ziņošana Asociācijas padomei

12.

Eiropas Komisija pirms ikgadējās sanāksmes informē Asociācijas padomi par visiem atzinumiem, ko pieprasījusi Ukraina un kas tai sniegti saskaņā ar šo pielikumu attiecībā uz Ukrainas vietējo tiesību aktu atbilstību ES acquis.

13.

Trīs mēnešus pirms ikgadējās sanāksmes Ukraina Asociācijas padomei sniedz rakstisku ziņojumu par enerģētikas nozares reformas īstenošanā panākto progresu, pamatojoties uz XXVII-B pielikumā uzskaitīto ES acquis. Šajā ziņojumā sīki apraksta, kā Ukraina savos pieņemtajos tiesību aktos ņēmusi vērā Eiropas Komisijas sniegtos atzinumus un ieteikumus, kā arī sniedz informāciju par pieņemto tiesību aktu efektīvu piemērošanu.

14.

Uzraudzības pasākumu rezultātus iesniedz apspriešanai visās attiecīgajās institūcijās, kas izveidotas saskaņā ar šo nolīgumu, tostarp nolīguma 475. panta 4. punktā minēto ieteikumu vajadzībām.

XXVII-B PIELIKUMS

UKRAINAS TUVINĀŠANAS SAISTĪBAS ENERĢĒTIKAS NOZARĒ

Ukraina apņemas pakāpeniski tuvināt savus tiesību aktus šādiem ES tiesību aktiem, ievērojot noteiktos termiņus.

1.

ES acquis, ko Ukraina ir apņēmusies īstenot Enerģētikas kopienas līguma ietvaros. Šim pielikumam piemēro tajā noteiktos termiņus.

Elektroenerģija

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/89/EK (2006. gada 18. janvāris) par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un ieguldījumus infrastruktūrā

Komisijas Regula (ES) Nr. 838/2010 (2010. gada 23. septembris), ar ko nosaka pamatnostādnes par pārvades sistēmu operatoru savstarpējo kompensāciju mehānismu un kopējo regulatīvo pieeju pārvades maksu noteikšanai

Komisijas Regula (ES) Nr. 543/2013 (2013. gada 14. jūnijs) par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 714/2009 I pielikuma grozīšanu

Komisijas Regula (ES) 2016/1388 (2016. gada 17. augusts), ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu

Komisijas Regula (ES) 2016/631 (2016. gada 14. aprīlis), ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām

Komisijas Regula (ES) 2016/1447 (2016. gada 26. augusts), ar ko izveido tīkla kodeksu par tīkla pieslēguma prasībām, kuras piemērojamas augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1952 (2016. gada 26. oktobris) par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK

Gāze

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu

Padomes Direktīva 2004/67/EK (2004. gada 26. aprīlis) par pasākumiem, lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes drošību

Komisijas Regula (ES) 2015/703 (2015. gada 30. aprīlis), ar ko izveido tīkla kodeksu par sadarbspējas un datu apmaiņas noteikumiem

Komisijas Regula (ES) 2017/459 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013

Komisijas Regula (ES) 2017/460 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām

Atjaunojamā enerģija

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK

Nafta

Padomes Direktīva 2009/119/EK (2009. gada 14. septembris), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un / vai naftas produktu obligātas rezerves

Enerģētikas infrastruktūra

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009

Energoefektivitāte

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

Īstenošanas regulas:

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 518/2014 (2014. gada 5. marts), ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 un (ES) Nr. 812/2013 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā,

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/254 (2016. gada 30. novembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013, (ES) Nr. 812/2013, (ES) Nr. 65/2014, (ES) Nr. 1254/2014, (ES) 2015/1094, (ES) 2015/1186 un (ES) 2015/1187 groza attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1060/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 65/2014 (2013. gada 1. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011 (2011. gada 4. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012 (2012. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu,

Komisijas Direktīva 96/60/EK (1996. gada 19. septembris), ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012 (2012. gada 1. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013 (2013. gada 18. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013 (2013. gada 18. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2010 (2010. gada 28. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1254/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1094 (2015. gada 5. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1186 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu,

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1187 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu.

2.

ES acquis, kas jāīsteno Ukrainai papildus Enerģētikas kopienas līgumā paredzētajām Ukrainas saistībām.

Gāze

Komisijas Regula (ES) Nr. 312/2014 (2014. gada 26. marts), ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos

Grafiks: regulas noteikumus īsteno līdz 2019. gada 31. decembrim.

Ogļūdeņražu meklēšana un izpēte

Direktīva 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

Grafiks: direktīvas noteikumus īsteno trīs gadu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā, ņemot vērā IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 11. nodaļas (Enerģētika saistībā ar tirdzniecību) pantus par enerģētikas noteikumiem saistībā ar tirdzniecību (279. un 280. pantu).

Energoefektivitāte – ēku energoefektivitāte

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 244/2012 (2012. gada 16. janvāris), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, nosakot salīdzinošās metodoloģijas sistēmu izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanai ēkām un būves elementiem

Grafiks: regulas noteikumus īsteno līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Energoefektivitāte – ekodizains

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem

Grafiks: Direktīvas 2009/125/EK noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Īstenošanas regulas:

Komisijas Regula (ES) 2016/2282 (2016. gada 30. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1275/2008, (EK) Nr. 107/2009, (EK) Nr. 278/2009, (EK) Nr. 640/2009, (EK) Nr. 641/2009, (EK) Nr. 642/2009, (EK) Nr. 643/2009, (ES) Nr. 1015/2010, (ES) Nr. 1016/2010, (ES) Nr. 327/2011, (ES) Nr. 206/2012, (ES) Nr. 547/2012, (ES) Nr. 932/2012, (ES) Nr. 617/2013, (ES) Nr. 666/2013, (ES) Nr. 813/2013, (ES) Nr. 814/2013, (ES) Nr. 66/2014, (ES) Nr. 548/2014, (ES) Nr. 1253/2014, (ES) 2015/1095, (ES) 2015/1185, (ES) 2015/1188, (ES) 2015/1189 un (ES) 2016/2281 attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) 2016/2281 (2016. gada 30. novembris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) 2015/1189 (2015. gada 28. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) 2015/1188 (2015. gada 28. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) 2015/1185 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) 2015/1095 (2015. gada 5. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem

Komisijas Regula (ES) Nr. 1253/2014 (2014. gada 7. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 548/2014 (2014. gada 21. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 66/2014 (2014. gada 14. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013 (2013. gada 2. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 814/2013 (2013. gada 2. augusts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 666/2013 (2013. gada 8. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām putekļsūcējiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 617/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām datoriem un datoru serveriem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012 (2012. gada 3. oktobris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 622/2012 (2012. gada 11. jūlijs), ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 547/2012 (2012. gada 25. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2012 (2012. gada 6. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 327/2011 (2011. gada 30. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilatoriem, kurus darbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1016/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1015/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) 2015/1428 (2015. gada 25. augusts), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamu kliedētas gaismas lampu ekodizaina prasībām un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu, un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1194/2012 attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Grozītā Komisijas Regula (EK) Nr. 245/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu

Grafiks: regulas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1194/2012 (2012. gada 12. decembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Grozītā Komisijas Regula (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām

Grafiks: regulas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Komisijas Regula (EK) Nr. 859/2009 (2009. gada 18. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā izmantojamo kliedētas gaismas lampu radītajam ultravioletajam starojumam

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 347/2010 (2010. gada 21. aprīlis), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām un šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (EK) Nr. 643/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (EK) Nr. 642/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (ES) Nr. 4/2014 (2014. gada 6. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 640/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem (un labojums OV L 46, 19.2.2011.)

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Grozītā Komisijas Regula (EK) Nr. 278/2009 (2009. gada 6. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par ārējo barošanas avotu patērēto jaudu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti

Grafiks: regulas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Grozītā Komisijas Regula (EK) Nr. 107/2009 (2009. gada 4. februāris), ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām vienkāršajām televizora papildierīcēm īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK

Grafiks: regulas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Grozītā Komisijas Regula (EK) Nr. 1275/2008 (2008. gada 17. decembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/32/EK iestrādātās ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā

Grafiks: regulas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Grozītā Padomes Direktīva 92/42/EEK (1992. gada 21. maijs) par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem

Grafiks: direktīvas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Grozītā Komisijas Regula (EK) Nr. 643/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK

Grafiks: regulas noteikumu īstenošanas grafiku nosaka līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kodolnozare

Padomes Direktīva 2013/59/Euratom (2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom

Grafiks: direktīvas noteikumus īsteno četru gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Padomes Direktīva 2006/117/Euratom (2006. gada 20. novembris) par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli

Grafiks: direktīvas noteikumus īsteno divu gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Padomes Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru

Grafiks: direktīvas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Padomes Direktīva 2014/87/Euratom (2014. gada 8. jūlijs), ar kuru groza Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru

Grafiks: direktīvas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

Padomes Direktīva 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai

Grafiks: direktīvas noteikumus īsteno trīs gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/39


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/467

(2019. gada 21. marts),

ar ko groza Lēmumu 2011/173/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 21. martā pieņēma Lēmumu 2011/173/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā.

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2011/173/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāatjauno līdz 2020. gada 31. martam.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2011/173/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/173/KĀDP 6. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2020. gada 31. martam.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  Padomes Lēmums 2011/173/KĀDP (2011. gada 21. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā (OV L 76, 22.3.2011., 68. lpp.).


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/40


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/468

(2019. gada 21. marts),

ar ko groza Lēmumu 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2011. gada 21. martā Padome pieņēma 2011/172/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē.

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2011/172/KĀDP pārskatīšanu, attiecīgie ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2020. gada 22. martam, un pielikums būtu jāpapildina ar informāciju par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz efektīvu aizsardzību tiesā.

(3)

Tādēļ Lēmums 2011/172/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/172/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 5. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2020. gada 22. martam.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  Padomes Lēmums 2011/172/KĀDP (2011. gada 21. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē (OV L 76, 22.3.2011., 63. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2011/172/KĀDP pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

A.   Lēmuma 1. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Informācija personas identificēšanai

Iekļaušanas pamatojums

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušais prezidents

Dzimšanas datums: 1928. gada 4. maijs

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 1941. gada 28. februāris

Sieviete

Saistīta ar Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 1960. gada 26. novembris

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Alaa Mohamed Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 1971. gada 5. oktobris

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju, un kura ir saistīta ar Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 1963. gada 28. decembris

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 1982. gada 13. oktobris

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju, un kura ir saistīta ar Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bijušais tūrisma ministrs

Dzimšanas datums: 1959. gada 20. februāris

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bijušais iekšlietu ministrs

Dzimšanas datums: 1938. gada 1. marts

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli kunga laulātā

Dzimšanas datums: 1963. gada 23. janvāris

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju, un kura ir saistīta ar Habib Ibrahim Eladli.

B.   Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Ēģiptes tiesībām:

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

No Ēģiptes Konstitūcijas 54., 97. un 98. panta, no Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 77., 78., 124., 199., 214., 271., 272. un 277. panta un Ēģiptes Advokatūras likuma (1983. gada Likums Nr. 17) 93. un 94. panta izriet, ka saskaņā ar Ēģiptes tiesību aktiem tiek garantētas šādas tiesības:

jebkurai personai, kas tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ir tajā apsūdzēta:

1.

tiesības uz jebkura akta vai administratīva lēmuma pārskatīšanu tiesā;

2.

tiesības aizstāvēt sevi pašai vai saņemt pašas izvēlētu juridisku palīdzību, vai, ja personai trūkst līdzekļu, lai apmaksātu šo juridisko palīdzību, saņemt to par velti, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs;

jebkurai personai, kas ir apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā:

1.

tiesības tikt nekavējoties informētai viņai saprotamā valodā un detalizēti par viņai izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu;

2.

tiesības uz pienācīgu laiku un līdzekļiem, lai sagatavotu savu aizstāvību;

3.

tiesības uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu vai nopratināt tos pašai un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu tajos pašos apstākļos, kā apsūdzības lieciniekus;

4.

tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai tajā nerunā.

Tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Pirmā lieta

2013. gada 27. jūnijāMubarak kungu kopā ar divām citām personām apsūdzēja par publisko līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un 2013. gada 17. novembrī par to tika uzsākta tiesvedība Kairas Krimināltiesā. 2014. gada 21. maijā minētā tiesa visus trīs apsūdzētos atzina par vainīgiem. Apsūdzētie šo tiesas spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā. 2015. gada 13. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu lietu izskatīt atkārtoti. Atkārtotajā izskatīšanā, 2015. gada 4. un 29. aprīlī, tika iesniegti lietas dalībnieku mutiski un rakstiski apsvērumi. 2015. gada 9. maijā Kairas Krimināltiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem, piesprieda atdot atpakaļ nelikumīgi piesavinātos līdzekļus un piesprieda naudas sodu. 2015. gada 24. maijā, Kasācijas tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība. 2016. gada 9. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atstāja spēkā. 2016. gada 8. martā apsūdzētie panāca izlīgumu Ekspertu komitejā, kas izveidota ar premjerministra 2015. gada Dekrētu Nr. 2873. Šo izlīgumu ministru kabinets apstiprināja 2016. gada 9. martā. Šo izlīgumu ģenerālprokurors neiesniedza galīgajam apstiprinājumam Kasācijas tiesā, jo Ekspertu komiteja nebija kompetentā komiteja. Apsūdzētie pieprasījumu par izlīgumu var iesniegt kompetentajā komitejā – Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA)).

Otrā lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Alaa Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Alaa Mubarak kungam un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Alaa Mubarak kungs 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējis.

Pirmā lieta

Apsūdzētais kopā ar citu personu tika nodoti tiesai (Kairas Krimināltiesai) 2012. gada 30. maijā. 2013. gada 6. jūnijā tiesa lietu nodeva atpakaļ prokuratūrā turpmākai izmeklēšanai. Kad izmeklēšana tika pabeigta, lietu atkal nodeva tiesai. 2018. gada 15. septembrī Kairas Krimināltiesa pasludināja spriedumu, ar kuru: i) tā pieprasīja ekspertu komitejai, kuru tā bija iecēlusi, pabeigt ekspertīzes ziņojumu, ko komiteja tiesai bija iesniegusi 2018 gada jūlijā, ii) izdeva rīkojumu arestēt apsūdzētos un iii) aicināja apsūdzēto lietas iesniegt Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets located Abroad, NCRAA) nolūkā panākt izlīgumu. Apsūdzētie veiksmīgi pārsūdzēja aresta rīkojumu, un pēc iesnieguma atstādināt tiesu lieta tika nodota citam krimināltiesas iecirknim, lai pārskatītu lietas būtību.

Otrā lieta

2013. gada 27. jūnijāAlaa Mubarak kungu kopā ar divām citām personām apsūdzēja par publisko līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un 2013. gada 17. novembrī par to tika uzsākta tiesvedība Kairas Krimināltiesā. 2014. gada 21. maijā tiesa visus trīs apsūdzētos atzina par vainīgiem. Apsūdzētie šo tiesas spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā. 2015. gada 13. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu lietu izskatīt atkārtoti. Atkārtotajā izskatīšanā, 2015. gada 4. un 29. aprīlī tika iesniegti lietas dalībnieku mutiski un rakstiski apsvērumi.

2015. gada 9. maijā Kairas Krimināltiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem, piesprieda atdot atpakaļ nelikumīgi piesavinātos līdzekļus un piesprieda naudas sodu. 2015. gada 24. maijā, Kasācijas tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība. 2016. gada 9. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atstāja spēkā. 2016. gada 8. martā apsūdzētie panāca izlīgumu Ekspertu komitejā, kas izveidota ar premjerministra 2015. gada Dekrētu Nr. 2873. Šo izlīgumu ministru kabinets apstiprināja 2016. gada 9. martā. Šo izlīgumu ģenerālprokurors neiesniedza galīgajam apstiprinājumam Kasācijas tiesā, jo Ekspertu komiteja nebija kompetentā komiteja. Apsūdzētā pieprasījumu par izlīgumu var iesniegt kompetentajā komitejā – Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA)).

Trešā lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Alaa Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību vai tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Rasekh kundzes tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Rasekh kundzei un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā Krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Rasekh kundze 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējusi.

Lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Rasekh kundzes tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Gamal Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Gamal Mubarak kungam un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā Krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Gamal Mubarak kungs 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējis.

Pirmā lieta

Gamal Mubarak kungs kopā ar citu personu tika nodoti tiesai (Kairas Krimināltiesai) 2012. gada 30. maijā. 2013. gada 6. jūnijā tiesa lietu nodeva atpakaļ prokuratūrā turpmākai izmeklēšanai. Kad izmeklēšana tika pabeigta, lietu atkal nodeva tiesai. 2018. gada 15. septembrī Kairas Krimināltiesa pasludināja spriedumu, ar kuru: i) tā pieprasīja ekspertu komitejai, kuru tā bija iecēlusi, pabeigt ekspertīzes ziņojumu, ko komiteja tiesai bija iesniegusi 2018. gada jūlijā, ii) izdeva rīkojumu arestēt apsūdzētos un iii) aicināja apsūdzēto lietas iesniegt Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets located Abroad, NCRAA) nolūkā panākt izlīgumu. Apsūdzētie veiksmīgi pārsūdzēja aizturēšanas rīkojumu un pēc iesnieguma atstādināt tiesu, lieta tika nodota citam krimināltiesas iecirknim, lai pārskatītu lietas būtību.

Otrā lieta

2013. gada 27. jūnijāGamal Mubarak kungu kopā ar divām citām personām apsūdzēja par publisko līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un 2013. gada 17. novembrī par to tika uzsākta tiesvedība Kairas Krimināltiesā. 2014. gada 21. maijā tiesa visus trīs apsūdzētos atzina par vainīgiem. Apsūdzētie šo tiesas spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā. 2015. gada 13. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu atkārtoti izskatīt lietu. Atkārtotajā izskatīšanā, 2015. gada 4. un 29. aprīlī tika iesniegti lietas dalībnieku mutiski un rakstiski apsvērumi. 2015. gada 9. maijā Kairas Krimināltiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem, piesprieda atdot atpakaļ nelikumīgi piesavinātos līdzekļus un piesprieda naudas sodu. 2015. gada 24. maijā, Kasācijas tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība. 2016. gada 9. janvārī Kasācijas tiesa spriedumu atstāja spēkā. 2016. gada 8. martā apsūdzētie panāca izlīgumu Ekspertu komitejā, kas izveidota ar premjerministra 2015. gada Dekrētu Nr. 2873. Šo izlīgumu ministru kabinets apstiprināja 2016. gada 9. martā. Šo izlīgumu ģenerālprokurors neiesniedza galīgajam apstiprinājumam Kasācijas tiesā, jo Ekspertu komiteja nebija kompetentā komiteja. Apsūdzētā pieprasījumu par izlīgumu var iesniegt kompetentajā komitejā – Par ārvalstīs esošu aktīvu atgūšanu atbildīgajā valsts komitejā (National Committee for Recovery of Assets Located Abroad (NCRAA)).

Trešā lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Izmeklēšanas procesa laikā Gamal Mubarak kungs tika nopratināts. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Gamal Mubarak kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka El Gammal kundzes tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

2011. gada 28. februārī ģenerālprokurors izdeva rīkojumu aizliegt Khadiga El Gammal kundzei un citām personām izmantot savus aktīvus un līdzekļus saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. 2011. gada 8. martā kompetentā Krimināltiesa atstāja spēkā aizlieguma rīkojumu. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Khadiga El Gammal kundze 2011. gada 8. marta tiesas spriedumu nav pārsūdzējusi.

Lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Khadiga El Gammal kundzes tiesības uz aizstāvību vai tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Garrana kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Lieta

Izmeklēšana attiecībā uz faktiem par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos joprojām turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas Garrana kunga tiesības uz aizstāvību vai tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Eladli kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Lieta

Eladli kunga lietu izmeklēšanas tiesnesis nodeva kompetentajai tiesai saistībā ar apsūdzībām par publisku līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos. 2016. gada 7. februārī minētā tiesa nolēma, ka būtu jāiesaldē Eladli kunga, viņa sievas un nepilngadīgā dēla līdzekļi. Saskaņā ar minētās tiesas lēmumu ģenerālprokurors 2016. gada 10. februārī izdeva iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. 2017. gada 15. aprīlī tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu. Apsūdzētais šo spriedumu pārsūdzēja Kasācijas tiesā, kura 2018. gada 11. janvārī spriedumu atcēla un izdeva rīkojumu atkārtoti izskatīt lietu. Jaunā tiesvedība joprojām turpinās.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Sharshar kundzes tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. Konkrēti to var pierādīt šādi.

Iesaldēšanas rīkojums

Sharshar kundzes vīru izmeklēšanas tiesnesis nodeva kompetentajai tiesai saistībā ar apsūdzībām par publisku līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos. 2016. gada 7. februārī minētā tiesa nolēma, ka būtu jāiesaldē viņas vīra, viņa pašas un viņu nepilngadīgā dēla līdzekļi. Saskaņā ar minētās tiesas lēmumu ģenerālprokurors 2016. gada 10. februārī izdeva iesaldēšanas rīkojumu saskaņā ar Ēģiptes Kriminālprocesa likuma 208.a panta a) punktu, kas ļauj ģenerālprokuroram aizliegt apsūdzētajam, viņa sievai un viņa bērniem izmantot savus aktīvus, ja pastāv jebkādas aizdomas par to, ka tie ir nelikumīgi līdzekļi, kas gūti no minētā apsūdzētā veiktajiem noziegumiem. Saskaņā ar Ēģiptes Arābu Republikas tiesību aktiem, apsūdzētajiem ir tiesības tiesas spriedumu par aizlieguma rīkojumu pārsūdzēt tajā pašā tiesā. Sharshar kundze tiesas spriedumu nav pārsūdzējusi.


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/469

(2019. gada 20. marts),

ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/909/ES groza attiecībā uz to aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņu, kas noteikti pret mazo stropu vaboli Itālijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2044)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām pārbaudēm, kas piemērojamas Savienībā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/909/ES (3) noteikti konkrēti aizsardzības pasākumi, kas pēc mazās stropu vaboles (Aethina tumida) konstatēšanas Itālijai jāveic noteiktos apgabalos (sākotnēji Kalabrijas un Sicīlijas reģionā). Atbilstoši epidemioloģisku notikumu gaitai minētos pasākumus pašlaik piemēro vienīgi Kalabrijas reģionā, un Īstenošanas lēmums 2014/909/ES ir piemērojams līdz 2019. gada 31. martam.

(2)

Itālija paziņoja Komisijai par vairākiem jauniem mazās stropu vaboles konstatēšanas gadījumiem 2018. gada otrajā pusē Kalabrijā un par epidemioloģisko situāciju informēja arī 2019. gada februārī, norādot, ka mazās stropu vaboles invāzija Kalabrijā joprojām ir novērojama.

(3)

Tāpēc Īstenošanas lēmumā 2014/909/ES paredzēto aizsardzības pasākumu piemērošana būtu jāpagarina līdz 2021. gada 21. aprīlim, ņemot vērā to, ka no 2021. gada 21. aprīļa tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (4), kas paredz aizsardzības pasākumus dzīvnieku slimību gadījumā.

(4)

Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/909/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2014/909/ES 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2021. gada 21. aprīlim.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2019. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 12. decembra Īstenošanas lēmums 2014/909/ES par konkrētiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz apstiprinātiem mazās stropu vaboles sastopamības gadījumiem Itālijā (OV L 359, 16.12.2014., 161. lpp.)

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/470

(2019. gada 20. marts),

ar ko atceļ Lēmumu 2005/779/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret cūku vezikulāro slimību Itālijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2045)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām pārbaudēm, kas piemērojamas Savienībā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2005/779/EK (2) tika pieņemts pēc cūku vezikulārās slimības uzliesmojumiem Itālijā. Minētajā lēmumā ir noteikti dzīvnieku veselības noteikumi attiecībā uz cūku vezikulāro slimību tajos minētās dalībvalsts reģionos, kuri atzīti par brīviem no cūku vezikulārās slimības, un arī tajos minētās dalībvalsts reģionos, kuri nav atzīti par brīviem no cūku vezikulārās slimības.

(2)

Vairākus gadus Itālijā tiek īstenota cūku vezikulārās slimības izskaušanas un monitoringa programma, kuras mērķis ir panākt, ka visiem minētās dalībvalsts reģioniem ir no cūku vezikulārās slimības brīva reģiona statuss.

(3)

Itālija ir iesniegusi Komisijai jaunu informāciju attiecībā uz Kalabrijas reģiona statusu “brīvs no cūku vezikulārās slimības”, apliecinot, ka slimība no šā reģiona ir izskausta.

(4)

Pārbaudot Itālijas iesniegto informāciju un ņemot vērā labvēlīgos rezultātus, kas gūti, īstenojot izskaušanas un monitoringa programmu, Kalabrijas reģions būtu jāatzīst par brīvu no cūku vezikulārās slimības.

(5)

Cūku vezikulārā slimība tagad ir izskausta visos Itālijas reģionos, tāpēc Lēmums 2005/779/EK ir novecojis un būtu jāatceļ.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/779/EK atceļ.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2005. gada 8. novembra Lēmums 2005/779/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret cūku vezikulāro slimību Itālijā (OV L 293, 9.11.2005., 28. lpp.).


22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/471

(2019. gada 20. marts),

ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijās konkrētos Ungārijas apgabalos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2073)

(Autentisks ir tikai teksts ungāru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīvu 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu 92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (1), un jo īpaši tās 16. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2002/60/EK nosaka obligātos Savienības pasākumus, kas jāveic, lai kontrolētu Āfrikas cūku mēri, tostarp tos pasākumus, kas jāpiemēro, ja tiek saņemts apstiprinājums par Āfrikas cūku mēri savvaļas cūkām.

(2)

Turklāt Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/709/ES (2) nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri pielikumā noteiktajās dalībvalstīs vai to apgabalos (“attiecīgās dalībvalstis”), bet attiecībā uz savvaļas cūku pārvietošanu un informēšanas saistībām – visās dalībvalstīs. Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā ir precizēti un norādīti konkrēti attiecīgo dalībvalstu apgabali, kuri atkarībā no minētās slimības epidemioloģiskās situācijas diferencēti pēc riska līmeņa, ieskaitot augsta riska apgabalus. Minētais pielikums ir vairākas reizes grozīts, lai ņemtu vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskās situācijas pārmaiņas Savienībā, kuras bija jāatspoguļo minētajā pielikumā.

(3)

Ungārija 2018. gadā paziņoja Komisijai par Āfrikas cūku mēra gadījumiem savvaļas cūku populācijās, un tā ir pienācīgi veikusi slimības kontroles pasākumus, kas prasīti Direktīvā 2002/60/EK.

(4)

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju, Ungārija saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 16. pantu iesniedza Komisijai plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai (“izskaušanas plāns”).

(5)

Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikums pēdējo reizi tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1856 (3), lai cita starpā ņemtu vērā savvaļas cūku saslimšanas gadījumus ar Āfrikas cūku mēri Ungārijā, un minētā pielikuma I un II daļā tagad ir iekļauti inficētie Ungārijas apgabali.

(6)

Ungārijas iesniegto izskaušanas plānu Komisija ir izskatījusi un konstatējusi, ka tas atbilst Direktīvas 2002/60/EK 16. panta prasībām. Tādēļ tas būtu attiecīgi jāapstiprina.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo apstiprina Ungārijas 2018. gada 4. oktobrī saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 16. panta 1. punktu iesniegto plānu Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijās apgabalos, kas minēti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā.

2. pants

Ungārijā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 30 dienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas īstenotu izskaušanas plānu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Ungārijai.

Briselē, 2019. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (OV L 295, 11.10.2014., 63. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 27. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1856, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (OV L 302, 28.11.2018., 78. lpp.).