ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 18

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 21. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/75 (2018. gada 20. decembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu

4

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/76 (2018. gada 20. decembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu

8

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu

11

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/77 (2018. gada 20. decembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu

15

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu

18

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/78 (2018. gada 20. decembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

22

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

25

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/79 (2018. gada 20. decembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

29

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

32

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/80 (2018. gada 20. decembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu

36

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/81 (2019. gada 17. janvāris), ar ko groza I pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 102)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/82 (2019. gada 17. janvāris), ar kuru groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2016/2009, ar ko apstiprina dalībvalstu iesniegtās vakcinācijas programmas pret nodulāro dermatītu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 105)  ( 1 )

48

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2018 (2018. gada 4. decembris) par pāreju uz otro posmu asociācijā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, ievērojot Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 5. panta 3. punktu [2019/83]

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/75

(2018. gada 20. decembris)

par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2009/896/EK (2) Padome noslēdza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (3) (“nolīgums”). Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Savienības pilsoņiem un Antigvas un Barbudas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikposmā.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (4) Savienības vīzu un robežu tiesību aktos tika ieviestas horizontālas izmaiņas un īstermiņa uzturēšanās ilgums noteikts ne ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

(3)

Nolīgumā ir nepieciešams iekļaut šo jauno definīciju, lai pilnībā harmonizētu Savienības īstermiņa uzturēšanās režīmu.

(4)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Antigvu un Barbudu par nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (“grozošais nolīgums”).

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/2083 (5) grozošais nolīgums ir parakstīts.

(6)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (6), tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (7), tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Grozošais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu.

Grozošā nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozošā nolīguma 2. pantā paredzēto paziņojumu (8).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  Piekrišana sniegta 2018. gada 23. oktobrī.

(2)  Padomes Lēmums 2009/896/EK (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 321, 8.12.2009., 38. lpp.).

(3)  OV L 169, 30.6.2009., 3. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/2083 (2017. gada 6. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 297, 15.11.2017., 1. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(8)  Grozošā nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Savienības deklarācija par to, ka stājas spēkā Regula (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), un par dalībvalstīm, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

Līdz ar to no Regulas (ES) 2017/2226 (1) piemērošanas dienas šā nolīguma nozīmē dalībvalstis, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā, ir dalībvalstis, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma. Laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, aprēķinās, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu visās dalībvalstīs, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma.


(1)  Piemērošanas dienu noteiks Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 73. pantu.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/4


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

ANTIGVA UN BARBUDA,

no otras puses,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (1) (turpmāk “nolīgums”), kas stājās spēkā 2010. gada 1. maijā,

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT, cik svarīgi ir atvieglot tiešos personiskos kontaktus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šā nolīguma mērķis ir apmierināt līgumslēdzēju pušu pilsoņu vajadzības,

ŅEMOT VĒRĀ, ka “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas sniegta nolīgumā (trīs mēneši sešu mēnešu laikposmā no pirmās ieceļošanas dienas) nav pietiekami precīza, un jo īpaši jēdziens “pirmā ieceļošanas diena” var radīt neskaidrības un jautājumus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienības vīzu un robežu tiesību aktos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2) ir ieviestas horizontālas izmaiņas un tajā īstermiņa uzturēšanās ir definēta šādi: “90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka ieceļošanas/izceļošanas sistēmas mērķiem, kuru paredzēts ieviest Eiropas Savienībā, ir nepieciešama vienota un skaidri definēta “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas ir piemērojama visiem trešo valstu valstspiederīgajiem,

VĒLOTIES nodrošināt ceļotāju netraucētu plūsmu Līgumslēdzēju pušu robežšķērsošanas vietās,

VĒLREIZ APSTIPRINOT to, ka nolīgums attiecas uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā grozošā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīgumu groza šādi:

1)

nosaukumā un 3. panta 5. punktā, 4. panta 3. punktā, 6. panta 1. punktā un 8. panta 7. punktā vārdu “Kopiena” aizstāj ar vārdu “Savienība” attiecīgajā locījumā;

2)

nolīguma 1. pantā vārdus “uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā”;

3)

nolīguma 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Eiropas Savienības pilsoņi var uzturēties Antigvā un Barbudā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Antigvas un Barbudas pilsoņi var uzturēties dalībvalstu teritorijā, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Minēto laikposmu aprēķina neatkarīgi no jebkuras uzturēšanās reizes dalībvalstī, kura Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.

Antigvas un Barbudas pilsoņi var uzturēties katras dalībvalsts teritorijā, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā, uz laiku, kurš nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, neatkarīgi no uzturēšanās laika, kas aprēķināts attiecībā uz to dalībvalstu teritoriju, kurās pilnībā piemēro Šengenas acquis.”;

c)

panta 3. punktā vārdus “trim mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “90 dienām”;

4)

nolīguma 8. panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzēja puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju pusi, ja minētās apturēšanas iemesli vairs nepastāv, un minēto apturēšanu atceļ”.

2. pants

Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina šo grozošo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad pēdējā Puse paziņo otrai Pusei par iepriekš minēto procedūru pabeigšanu.

Nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua og Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Za Antigvu i Barbudu

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā –

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  OV L 169, 30.6.2009., 3. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Antigva un Barbuda, no otras puses, nekavējoties groza esošos divpusējos nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā grozošajā nolīgumā.


KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR TO, KĀ INTERPRETĒT 90 DIENAS JEBKURĀ 180 DIENU LAIKPOSMĀ

Līgumslēdzējas puses saprot, ka laiks, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā paredzēts nolīguma 4. pantā, nozīmē vai nu nepārtrauktu apmeklējumu vai vairākus secīgus apmeklējumus, kuru ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā kopumā.

Jēdziens “jebkurš” nozīmē, ka tiek piemērots “kustīgs” 180 dienu atsauces laikposms, skaitot atpakaļ katru uzturēšanās dienu pēdējo 180 dienu laikposmā, lai pārbaudītu, vai joprojām tiek izpildīta prasība par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Tas cita starpā nozīmē, ka pēc nepārtrauktas 90 dienu ilgas prombūtnes var atkal uzturēties uz laiku līdz 90 dienām.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/8


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/76

(2018. gada 20. decembris)

par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2009/898/EK (2) Padome noslēdza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (3) (“nolīgums”). Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Savienības pilsoņiem un Barbadosas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikposmā.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (4) Savienības vīzu un robežu tiesību aktos tika ieviestas horizontālas izmaiņas un īstermiņa uzturēšanās ilgums noteikts ne ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

(3)

Nolīgumā ir nepieciešams iekļaut šo jauno definīciju, lai pilnībā harmonizētu Savienības īstermiņa uzturēšanās režīmu.

(4)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Barbadosu par nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (“grozošais nolīgums”).

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/2084 (5) grozošais nolīgums ir parakstīts.

(6)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (6), tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (7), tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Grozošais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu.

Grozošā nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozošā nolīguma 2. pantā paredzēto paziņojumu (8).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  Piekrišana sniegta 2018. gada 23. oktobrī.

(2)  Padomes Lēmums 2009/898/EK (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 321, 8.12.2009., 40. lpp.).

(3)  OV L 169, 30.6.2009., 10. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/2084 (2017. gada 6. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 297, 15.11.2017., 3. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(8)  Grozošā nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Savienības deklarācija par to, ka stājas spēkā Regula (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), un par dalībvalstīm, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

Līdz ar to no Regulas (ES) 2017/2226 (1) piemērošanas dienas šā nolīguma nozīmē dalībvalstis, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā, ir dalībvalstis, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma. Laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, aprēķinās, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu visās dalībvalstīs, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma.


(1)  Piemērošanas dienu noteiks Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 73. pantu.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/11


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

BARBADOSA,

no otras puses,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (1) (turpmāk “nolīgums”), kas stājās spēkā 2010. gada 1. martā,

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT, cik svarīgi ir atvieglot tiešos personiskos kontaktus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šā nolīguma mērķis ir apmierināt līgumslēdzēju pušu pilsoņu vajadzības,

ŅEMOT VĒRĀ, ka “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas sniegta nolīgumā (trīs mēneši sešu mēnešu laikposmā no pirmās ieceļošanas dienas) nav pietiekami precīza, un jo īpaši jēdziens “pirmā ieceļošanas diena” var radīt neskaidrības un jautājumus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienības” vīzu un robežu tiesību aktos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2) ir ieviestas horizontālas izmaiņas un tajā īstermiņa uzturēšanās ir definēta šādi: “90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka ieceļošanas/izceļošanas sistēmas mērķiem, kuru paredzēts ieviest Eiropas Savienībā, ir nepieciešama vienota un skaidri definēta “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas ir piemērojama visiem trešo valstu valstspiederīgajiem,

VĒLOTIES nodrošināt ceļotāju netraucētu plūsmu Līgumslēdzēju pušu robežšķērsošanas vietās,

VĒLREIZ APSTIPRINOT to, ka nolīgums attiecas uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā grozošā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīgumu groza šādi:

1)

nosaukumā un 3. panta 5. punktā, 4. panta 3. punktā, 6. panta 1. punktā un 8. panta 7. punktā vārdu “Kopiena” aizstāj ar vārdu “Savienība” attiecīgajā locījumā;

2)

nolīguma 1. panta vārdus “uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā”;

3)

nolīguma 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Eiropas Savienības pilsoņi var uzturēties Barbadosas teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Barbadosas pilsoņi var uzturēties dalībvalstu teritorijā, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Minēto laikposmu aprēķina neatkarīgi no jebkuras uzturēšanās reizes dalībvalstī, kura Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.

Barbadosas pilsoņi var uzturēties katras dalībvalsts teritorijā, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā, uz laiku, kurš nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, neatkarīgi no uzturēšanās laika, kas aprēķināts attiecībā uz to dalībvalstu teritoriju, kurās pilnībā piemēro Šengenas acquis.”;

c)

panta 3. punktā vārdus “trim mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “90 dienām”;

4)

nolīguma 8. panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzēja puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju pusi, ja minētās apturēšanas iemesli vairs nepastāv, un minēto apturēšanu atceļ”.

2. pants

Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina šo grozošo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad pēdējā Puse paziņo otrai Pusei par iepriekš minēto procedūru pabeigšanu.

Nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Za Barbados

Per le Barbados

Barbadosas vārdā –

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  OV L 169, 30.6.2009., 10. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Barbadosa, no otras puses, nekavējoties groza esošos divpusējos nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā grozošajā nolīgumā.


KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR TO, KĀ INTERPRETĒT 90 DIENAS JEBKURĀ 180 DIENU LAIKPOSMĀ

Līgumslēdzējas puses saprot, ka laiks, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā paredzēts šā nolīguma 4. pantā, nozīmē vai nu nepārtrauktu apmeklējumu vai vairākus secīgus apmeklējumus, kuru ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā kopumā.

Jēdziens “jebkurš” nozīmē, ka tiek piemērots “kustīgs” 180 dienu atsauces laikposms, skaitot atpakaļ katru uzturēšanās dienu pēdējo 180 dienu laikposmā, lai pārbaudītu, vai joprojām tiek izpildīta prasība par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Tas cita starpā nozīmē, ka pēc nepārtrauktas 90 dienu ilgas prombūtnes var atkal uzturēties uz laiku līdz 90 dienām.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/15


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/77

(2018. gada 20. decembris)

par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2009/897/EK (2) Padome noslēdza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (3) (“nolīgums”). Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Savienības pilsoņiem un Bahamu Salu Sadraudzības pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikposmā.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (4) Savienības vīzu un robežu tiesību aktos tika ieviestas horizontālas izmaiņas un īstermiņa uzturēšanās ilgums noteikts ne ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

(3)

Nolīgumā ir nepieciešams iekļaut šo jauno definīciju, lai pilnībā harmonizētu Savienības īstermiņa uzturēšanās režīmu.

(4)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Bahamu Salu Sadraudzību par nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (“grozošais nolīgums”).

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/2085 (5) grozošais nolīgums ir parakstīts.

(6)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (6), tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (7), tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Grozošais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu.

Grozošā nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozošā nolīguma 2. pantā paredzēto paziņojumu (8).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  Piekrišana sniegta 2018. gada 23. oktobrī.

(2)  Padomes Lēmums 2009/897/EK (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu tarp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību ar īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 321, 8.12.2009., 39. lpp.

(3)  OV L 169, 30.6.2009., 24. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/2085 (2017. gada 6. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 297, 15.11.2017., 5. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(8)  Grozošā nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Savienības deklarācija par to, ka stājas spēkā Regula (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), un par dalībvalstīm, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

Līdz ar to no Regulas (ES) 2017/2226 (1) piemērošanas dienas šā nolīguma nozīmē dalībvalstis, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā, ir dalībvalstis, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma. Laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, aprēķinās, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu visās dalībvalstīs, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma.


(1)  Piemērošanas dienu noteiks Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 73. pantu.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/18


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

BAHAMU SALU SADRAUDZĪBA (turpmāk “Bahamu Salas”)

no otras puses,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (1) (turpmāk “nolīgums”), kas stājās spēkā 2010. gada 1. aprīlī,

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT, cik svarīgi ir atvieglot tiešos personiskos kontaktus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šā nolīguma mērķis ir apmierināt līgumslēdzēju pušu pilsoņu vajadzības,

ŅEMOT VĒRĀ, ka “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas sniegta nolīgumā (trīs mēneši sešu mēnešu laikposmā no pirmās ieceļošanas dienas) nav pietiekami precīza, un jo īpaši jēdziens “pirmā ieceļošanas diena” var radīt neskaidrības un jautājumus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienības vīzu un robežu tiesību aktos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2) ir ieviestas horizontālas izmaiņas un tajā īstermiņa uzturēšanās ir definēta šādi: “90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka ieceļošanas/izceļošanas sistēmas mērķiem, kuru paredzēts ieviest Eiropas Savienībā, ir nepieciešama vienota un skaidri definēta “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas ir piemērojama visiem trešo valstu valstspiederīgajiem,

VĒLOTIES nodrošināt ceļotāju netraucētu plūsmu Līgumslēdzēju pušu robežšķērsošanas vietās,

VĒLREIZ APSTIPRINOT to, ka nolīgums attiecas uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīgumu groza šādi:

1)

nosaukumā un 3. panta 5. punktā, 4. panta 3. punktā, 6. panta 1. punktā un 8. panta 7. punktā vārdu “Kopiena” aizstāj ar vārdu “Savienība” attiecīgajā locījumā;

2)

nolīguma 1. panta vārdus “uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā”;

3)

nolīguma 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Eiropas Savienības pilsoņi var uzturēties Bahamu Salu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Bahamu Salu pilsoņi var uzturēties dalībvalstu teritorijā, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Minēto laikposmu aprēķina neatkarīgi no jebkuras uzturēšanās reizes dalībvalstī, kura Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.

Bahamu Salu pilsoņi var uzturēties katras dalībvalsts teritorijā, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā, uz laiku, kurš nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, neatkarīgi no uzturēšanās laika, kas aprēķināts attiecībā uz to dalībvalstu teritoriju, kurās pilnībā piemēro Šengenas acquis.”;

c)

panta 3. punktā vārdus “trim mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “90 dienām”;

4)

nolīguma 8. panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzēja puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju pusi, ja minētās apturēšanas iemesli vairs nepastāv, un minēto apturēšanu atceļ”.

2. pants

Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina šo grozošo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad pēdējā Puse paziņo otrai Pusei par iepriekš minēto procedūru pabeigšanu.

Nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of the Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

For the Commonwealth of the Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Za Zajednicu Bahama

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  OV L 169, 30.6.2009., 24. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Bahamu Salas, no otras puses, nekavējoties groza esošos divpusējos nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā grozošajā nolīgumā.


KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR TO, KĀ INTERPRETĒT 90 DIENAS JEBKURĀ 180 DIENU LAIKPOSMĀ

Līgumslēdzējas puses saprot, ka laiks, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā paredzēts šā nolīguma 4. pantā, nozīmē vai nu nepārtrauktu apmeklējumu vai vairākus secīgus apmeklējumus, kuru ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā kopumā.

Jēdziens “jebkurš” nozīmē, ka tiek piemērots “kustīgs” 180 dienu atsauces laikposms, skaitot atpakaļ katru uzturēšanās dienu pēdējo 180 dienu laikposmā, lai pārbaudītu, vai joprojām tiek izpildīta prasība par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Tas cita starpā nozīmē, ka pēc nepārtrauktas 90 dienu ilgas prombūtnes var atkal uzturēties uz laiku līdz 90 dienām.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/22


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/78

(2018. gada 20. decembris)

par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2009/899/EK (2) Padome noslēdza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (3) (“nolīgums”). Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Savienības pilsoņiem un Maurīcijas Republikas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikposmā.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (4) Savienības vīzu un robežu tiesību aktos tika ieviestas horizontālas izmaiņas un īstermiņa uzturēšanās ilgums noteikts ne ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

(3)

Nolīgumā ir nepieciešams iekļaut šo jauno definīciju, lai pilnībā harmonizētu Savienības īstermiņa uzturēšanās režīmu.

(4)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Maurīcijas Republiku par nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (“grozošais nolīgums”).

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) Nr. 2017/2087 (5) grozošais nolīgums ir parakstīts.

(6)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (6), tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (7), tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Grozošais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu.

Grozošā nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozošā nolīguma 2. pantā paredzēto paziņojumu (8).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  Piekrišana sniegta 2018. gada 23. oktobrī.

(2)  Padomes Lēmums 2009/899/EK (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 321, 8.12.2009., 41. lpp.).

(3)  OV L 169, 30.6.2009., 17. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/2087 (2017. gada 6. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 297, 15.11.2017., 9. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(8)  Grozošā nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Savienības deklarācija par to, ka stājas spēkā Regula (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), un par dalībvalstīm, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

Līdz ar to no Regulas (ES) 2017/2226 (1) piemērošanas dienas šā nolīguma nozīmē dalībvalstis, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā, ir dalībvalstis, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma. Laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, aprēķinās, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu visās dalībvalstīs, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma.


(1)  Piemērošanas dienu noteiks Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 73. pantu.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/25


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

MAURĪCIJAS REPUBLIKA (turpmāk “Maurīcija”),

no otras puses,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (1) (turpmāk “nolīgums”), kas stājās spēkā 2010. gada 1. martā,

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT, cik svarīgi ir atvieglot tiešos personiskos kontaktus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šā nolīguma mērķis ir apmierināt līgumslēdzēju pušu pilsoņu vajadzības,

ŅEMOT VĒRĀ, ka “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas sniegta nolīgumā (trīs mēneši sešu mēnešu laikposmā no pirmās ieceļošanas dienas) nav pietiekami precīza, un jo īpaši jēdziens “pirmā ieceļošanas diena” var radīt neskaidrības un jautājumus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienības vīzu un robežu tiesību aktos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2) ir ieviestas horizontālas izmaiņas un tajā īstermiņa uzturēšanās ir definēta šādi: “90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka ieceļošanas/izceļošanas sistēmas mērķiem, kuru paredzēts ieviest Eiropas Savienībā, ir nepieciešama vienota un skaidri definēta “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas ir piemērojama visiem trešo valstu valstspiederīgajiem,

VĒLOTIES nodrošināt ceļotāju netraucētu plūsmu Līgumslēdzēju pušu robežšķērsošanas vietās,

VĒLREIZ APSTIPRINOT to, ka nolīgums attiecas uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā grozošā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīgumu groza šādi:

1)

nosaukumā un 3. panta 5. punktā, 4. panta 3. punktā, 6. panta 1. punktā un 8. panta 7. punktā vārdu “Kopiena” aizstāj ar vārdu “Savienība” attiecīgajā locījumā;

2)

nolīguma 1. pantā vārdus “uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā”;

3)

nolīguma 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Eiropas Savienības pilsoņi var uzturēties Maurīcijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Maurīcijas pilsoņi var uzturēties dalībvalstu teritorijā, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Minēto laikposmu aprēķina neatkarīgi no jebkuras uzturēšanās reizes dalībvalstī, kura Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.

Maurīcijas pilsoņi var uzturēties katras dalībvalsts teritorijā, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā, uz laiku, kurš nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, neatkarīgi no uzturēšanās laika, kas aprēķināts attiecībā uz to dalībvalstu teritoriju, kurās pilnībā piemēro Šengenas acquis.”;

c)

panta 3. punktā vārdus “trim mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “90 dienām”;

4)

nolīguma 8. panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzēja puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju pusi, ja minētās apturēšanas iemesli vairs nepastāv, un minēto apturēšanu atceļ”.

2. pants

Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina šo grozošo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad pēdējā Puse paziņo otrai Pusei par iepriekš minēto procedūru pabeigšanu.

Nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Za Republiku Mauricijus

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Republikas vārdā —

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Mauritius

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  OV L 169, 30.6.2009., 17. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Maurīcija no otras puses, nekavējoties groza esošos divpusējos nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā grozošajā nolīgumā.


KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR TO, KĀ INTERPRETĒT 90 DIENAS JEBKURĀ 180 DIENU LAIKPOSMĀ

Līgumslēdzējas puses saprot, ka laiks, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā paredzēts nolīguma 4. pantā, nozīmē vai nu nepārtrauktu apmeklējumu vai vairākus secīgus apmeklējumus, kuru ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā kopumā.

Jēdziens “jebkurš” nozīmē, ka tiek piemērots “kustīgs” 180 dienu atsauces laikposms, skaitot atpakaļ katru uzturēšanās dienu pēdējo 180 dienu laikposmā, lai pārbaudītu, vai joprojām tiek izpildīta prasība par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Tas cita starpā nozīmē, ka pēc nepārtrauktas 90 dienu ilgas prombūtnes var atkal uzturēties uz laiku līdz 90 dienām.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/29


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/79

(2018. gada 20. decembris)

par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2009/900/EK (2) Padome noslēdza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (3) (“nolīgums”). Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Savienības pilsoņiem un Seišelu Republikas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikposmā.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (4) Savienības vīzu un robežu tiesību aktos tika ieviestas horizontālas izmaiņas un īstermiņa uzturēšanās ilgums noteikts ne ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

(3)

Nolīgumā ir nepieciešams iekļaut šo jauno definīciju, lai pilnībā harmonizētu Savienības īstermiņa uzturēšanās režīmu.

(4)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Seišelu Republiku par nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (“grozošais nolīgums”).

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) Nr. 2017/2088 (5) grozošais nolīgums ir parakstīts.

(6)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (6), tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (7), tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Grozošais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu.

Grozošā nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozošā nolīguma 2. pantā paredzēto paziņojumu (8).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  Piekrišana sniegta 2018. gada 23. oktobrī.

(2)  Padomes Lēmums 2009/900/EK (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 321, 8.12.2009., 42. lpp.).

(3)  OV L 169, 30.6.2009., 31. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/2088 (2017. gada 6. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 297, 15.11.2017., 11. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(8)  Grozoša nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Savienības deklarācija par to, ka stājas spēkā Regula (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), un par dalībvalstīm, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

Līdz ar to no Regulas (ES) 2017/2226 (1) piemērošanas dienas šā nolīguma nozīmē dalībvalstis, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā, ir dalībvalstis, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma. Laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, aprēķinās, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu visās dalībvalstīs, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma.


(1)  Piemērošanas dienu noteiks Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 73. pantu.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/32


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

SEIŠELU REPUBLIKA (turpmāk “Seišelas”),

no otras puses,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (1) (turpmāk “nolīgums”), kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī,

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT, cik svarīgi ir atvieglot tiešos personiskos kontaktus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šā nolīguma mērķis ir apmierināt līgumslēdzēju pušu pilsoņu vajadzības,

ŅEMOT VĒRĀ, ka “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas sniegta nolīgumā (trīs mēneši sešu mēnešu laikposmā no pirmās ieceļošanas dienas) nav pietiekami precīza, un jo īpaši jēdziens “pirmā ieceļošanas diena” var radīt neskaidrības un jautājumus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienības vīzu un robežu tiesību aktos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2) ir ieviestas horizontālas izmaiņas un tajā īstermiņa uzturēšanās ir definēta šādi: “90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka ieceļošanas/izceļošanas sistēmas mērķiem, kuru paredzēts ieviest Eiropas Savienībā, ir nepieciešama vienota un skaidri definēta “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas ir piemērojama visiem trešo valstu valstspiederīgajiem,

VĒLOTIES nodrošināt ceļotāju netraucētu plūsmu Līgumslēdzēju pušu robežšķērsošanas vietās,

VĒLREIZ APSTIPRINOT to, ka nolīgums attiecas uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā grozošā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīgumu groza šādi:

1)

nosaukumā un 3. panta 5. punktā, 4. panta 3. punktā, 6. panta 1. punktā un 8. panta 7. punktā vārdu “Kopiena” aizstāj ar vārdu “Savienība” attiecīgajā locījumā;

2)

nolīguma 1. pantā vārdus “uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā”;

3)

nolīguma 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Eiropas Savienības pilsoņi var uzturēties Seišelu Republikā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Seišelu Republikas pilsoņi var uzturēties dalībvalstu teritorijā, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Minēto laikposmu aprēķina neatkarīgi no jebkuras uzturēšanās reizes dalībvalstī, kura Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.

Seišelu Republikas pilsoņi var uzturēties katras dalībvalsts teritorijā, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā, uz laiku, kurš nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, neatkarīgi no uzturēšanās laika, kas aprēķināts attiecībā uz to dalībvalstu teritoriju, kurās pilnībā piemēro Šengenas acquis.”;

c)

panta 3. punktā vārdus “trim mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “90 dienām”;

4)

nolīguma 8. panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzēja puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju pusi, ja minētās apturēšanas iemesli vairs nepastāv, un minēto apturēšanu atceļ”.

2. pants

Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina šo grozošo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad pēdējā Puse paziņo otrai Pusei par iepriekš minēto procedūru pabeigšanu.

Nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  OV L 169, 30.6.2009., 31. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Seišelas no otras puses, nekavējoties groza esošos divpusējos nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā grozošajā nolīgumā.


KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR TO, KĀ INTERPRETĒT 90 DIENAS JEBKURĀ 180 DIENU LAIKPOSMĀ

Līgumslēdzējas puses saprot, ka laiks, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā paredzēts nolīguma 4. pantā, nozīmē vai nu nepārtrauktu apmeklējumu vai vairākus secīgus apmeklējumus, kuru ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā kopumā.

Jēdziens “jebkurš” nozīmē, ka tiek piemērots “kustīgs” 180 dienu atsauces laikposms, skaitot atpakaļ katru uzturēšanās dienu pēdējo 180 dienu laikposmā, lai pārbaudītu, vai joprojām tiek izpildīta prasība par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Tas cita starpā nozīmē, ka pēc nepārtrauktas 90 dienu ilgas prombūtnes var atkal uzturēties uz laiku līdz 90 dienām.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/36


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/80

(2018. gada 20. decembris)

par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2009/901/EK (2) Padome noslēdza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (3) (“nolīgums”). Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Savienības pilsoņiem un Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikposmā.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (4) Savienības vīzu un robežu tiesību aktos tika ieviestas horizontālas izmaiņas un īstermiņa uzturēšanās ilgums noteikts ne ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

(3)

Nolīgumā ir nepieciešams iekļaut šo jauno definīciju, lai pilnībā harmonizētu Savienības īstermiņa uzturēšanās režīmu.

(4)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar Sentkitsas un Nevisas Federāciju par nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (“grozošais nolīgums”).

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/2086 (5) grozošais nolīgums ir parakstīts.

(6)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (6), tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (7), tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(8)

Grozošais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu.

Grozošā nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz grozošā nolīguma 2. pantā paredzēto paziņojumu (8).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  Piekrišana sniegta 2018. gada 23. oktobrī.

(2)  Padomes Lēmums 2009/901/EK (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas-Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 321, 8.12.2009., 43. lpp.).

(3)  OV L 169, 30.6.2009., 38. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/2086 (2017. gada 6. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (OV L 297, 15.11.2017., 7. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(8)  Grozošā nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Savienības deklarācija par to, ka stājas spēkā Regula (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), un par dalībvalstīm, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

Līdz ar to no Regulas (ES) 2017/2226 (1) piemērošanas dienas šā nolīguma nozīmē dalībvalstis, kuras Šengenas acquis piemēro pilnībā, ir dalībvalstis, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma. Laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, aprēķinās, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu visās dalībvalstīs, uz kuru ārējām robežām darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēma.


(1)  Piemērošanas dienu noteiks Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 73. pantu.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/39


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

SENTKITSAS UN NEVISAS FEDERĀCIJA (turpmāk “Sentkitsa un Nevisa”),

no otras puses,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsu un Nevisu par īstermiņa vīzu atcelšanu (1) (turpmāk “nolīgums”), kas stājās spēkā 2015. gada 1. augustā,

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT, cik svarīgi ir atvieglot tiešos personiskos kontaktus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šā nolīguma mērķis ir apmierināt līgumslēdzēju pušu pilsoņu vajadzības,

ŅEMOT VĒRĀ, ka “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas sniegta nolīgumā (trīs mēneši sešu mēnešu laikposmā no pirmās ieceļošanas dienas) nav pietiekami precīza, un jo īpaši jēdziens “pirmā ieceļošanas diena” var radīt neskaidrības un jautājumus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienības vīzu un robežu tiesību aktos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2) ir ieviestas horizontālas izmaiņas un tajā īstermiņa uzturēšanās ir definēta šādi: “90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka ieceļošanas/izceļošanas sistēmas mērķiem, kuru paredzēts ieviest Eiropas Savienībā, ir nepieciešama vienota un skaidri definēta “īstermiņa uzturēšanās” definīcija, kas ir piemērojama visiem trešo valstu valstspiederīgajiem,

VĒLOTIES nodrošināt ceļotāju netraucētu plūsmu Līgumslēdzēju pušu robežšķērsošanas vietās,

VĒLREIZ APSTIPRINOT to, ka nolīgums attiecas uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā grozošā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīgumu groza šādi:

1)

nosaukumā un 3. panta 5. punktā, 4. panta 3. punktā, 6. panta 1. punktā un 8. panta 7. punktā vārdu “Kopiena” aizstāj ar vārdu “Savienība” attiecīgajā locījumā;

2)

nolīguma 1. pantā vārdus “uz trīs mēnešiem sešu mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā”;

3)

nolīguma 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Eiropas Savienības pilsoņi var uzturēties Sentkitsā un Nevisā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Sentkitsas un Nevisas pilsoņi var uzturēties dalībvalstu teritorijā, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Minēto laikposmu aprēķina neatkarīgi no jebkuras uzturēšanās reizes dalībvalstī, kura Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.

Sentkitsas un Nevisas pilsoņi var uzturēties katras dalībvalsts teritorijā, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā, uz laiku, kurš nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, neatkarīgi no uzturēšanās laika, kas aprēķināts attiecībā uz to dalībvalstu teritoriju, kurās pilnībā piemēro Šengenas acquis.”;

c)

panta 3. punktā vārdus “trim mēnešiem” aizstāj ar vārdiem “90 dienām”;

4)

nolīguma 8. panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzēja puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Līgumslēdzēju pusi, ja minētās apturēšanas iemesli vairs nepastāv, un minēto apturēšanu atceļ.”

2. pants

Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina šo grozošo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad pēdējā Puse paziņo otrai Pusei par iepriekš minēto procedūru pabeigšanu.

Nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel

Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Neves

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta

För Federationen Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  OV L 169, 30.6.2009., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV L 182, 29.6.2013., 1. lpp.).


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Sentkitsa un Nevisa, no otras puses, nekavējoties groza esošos divpusējos nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā grozošajā nolīgumā.


KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR TO, KĀ INTERPRETĒT 90 DIENAS JEBKURĀ 180 DIENU LAIKPOSMĀ

Līgumslēdzējas puses saprot, ka laiks, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā paredzēts nolīguma 4. pantā, nozīmē vai nu nepārtrauktu apmeklējumu vai vairākus secīgus apmeklējumus, kuru ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā kopumā.

Jēdziens “jebkurš” nozīmē, ka tiek piemērots “kustīgs” 180 dienu atsauces laikposms, skaitot atpakaļ katru uzturēšanās dienu pēdējo 180 dienu laikposmā, lai pārbaudītu, vai joprojām tiek izpildīta prasība par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Tas cita starpā nozīmē, ka pēc nepārtrauktas 90 dienu ilgas prombūtnes var atkal uzturēties uz laiku līdz 90 dienām.


LĒMUMI

21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/81

(2019. gada 17. janvāris),

ar ko groza I pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 102)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām pārbaudēm, kas piemērojamas Savienībā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/119/EEK, ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību (3), un jo īpaši tās 14. panta 2. punktu, 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 19. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 19. panta 4. un 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (4), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 92/119/EEK nosaka vispārīgus kontroles pasākumus, kas piemērojami noteiktu dzīvnieku slimību, tostarp nodulārā dermatīta (ND), uzliesmojuma gadījumā. Minētie kontroles pasākumi ietver aizsargjoslas un uzraudzības zonas izveidi ap inficēto saimniecību un papildus citiem kontroles pasākumiem paredz arī ārkārtas vakcināciju ND uzliesmojuma gadījumā.

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2008 (5) nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, kas jāveic saistībā ar ND uzliesmojumiem dalībvalstīs vai to daļās, kas norādītas sarakstā minētā lēmuma I pielikumā, tostarp minimālās prasības attiecībā uz ND vakcinācijas programmām, ko dalībvalstis iesniegušas Komisijai apstiprināšanai. Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/2008 “inficētās zonas” definētas kā dalībvalsts teritorijas daļas, kas norādītas minētā īstenošanas lēmuma I pielikuma II daļas sarakstā un ietver apgabalus, kuros ir apstiprināts ND un saskaņā ar Direktīvu 92/119/EEK izveidotas aizsardzības un uzraudzības zonas un kuros pēc vakcinācijas programmu apstiprināšanas var veikt vakcināciju pret ND. “Brīvās zonas, kurās veikta vakcinācija” tajā definētas kā dalībvalsts teritorijas daļas, kas norādītas minētā pielikuma I daļas sarakstā un ietver apgabalus ārpus inficētajām zonām, kuros pēc vakcinācijas programmu apstiprināšanas ir veikta vakcinācija pret ND.

(3)

2015. gada augustā ND pirmo reizi tika apstiprināts Grieķijā. 2016. gadā ND gadījumi tika konstatēti Bulgārijā un vēl daži gadījumi Grieķijā, kā arī vairākās kaimiņos esošās trešās valstīs. 2017. gadā ND Dienvidaustrumeiropā bija izplatīts mazākā mērā: šīs slimības plaša atkārtošanās novērota Albānijā, un vēl daži sporādiski uzliesmojumi novēroti Grieķijā un bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā.

(4)

2018. gadā ND epidemioloģiskā situācija ir uzlabojusies, un neviena dalībvalsts vai kaimiņos esoša trešā valsts Dienvidaustrumeiropā, izņemot Turciju, nav ziņojusi par kādu ND gadījumu.

(5)

Reaģējot uz ND uzliesmojumiem, slimības skartās dalībvalstis, proti, Grieķija un Bulgārija, kā arī skartās kaimiņos esošās trešās valstis īstenoja dzīvu liellopu un nebrīvē turētu savvaļas atgremotāju masveida vakcinācijas programmas. 2016. un 2017. gadā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju kaimiņos esošajās dalībvalstīs un trešās valstīs, masveida vakcinācijas programmu pret ND profilakses nolūkos īstenoja arī Horvātija, kur ND līdz šim nav ticis konstatēts. Vakcinācijas programmas pret ND Grieķijā, Bulgārijā un Horvātijā Komisija apstiprināja ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2009 (6).

(6)

Kopš pirmā ND uzliesmojuma kontinentālajā Eiropā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir sagatavojusi “Steidzamus norādījumus par ND”, kas pieņemti 2016. gada 29. jūlijā (7), un trīs ziņojumus, proti, “Nodulārais dermatīts. I. Datu vākšana un analīze”, kas apstiprināts 2017. gada 27. martā (8), “Nodulārais dermatīts. II. Datu vākšana un analīze”, kas apstiprināts 2018. gada 29. janvārī (9), un “Nodulārais dermatīts. Zinātniskā un tehniskā palīdzība kontroles un uzraudzības darbībām”, kas apstiprināts 2018. gada 28. septembrī (10). Visi šie zinātniskie novērtējumi liecina, ka ar pareizi īstenotām masveida vakcinācijas kampaņām pret ND var šo slimību ierobežot, novēršot jaunu uzliesmojumu gadījumus.

(7)

2018. gadā visās ND skartajās dalībvalstīs un kaimiņos esošajās trešās valstīs Dienvidaustrumeiropā turpinājās masveida vakcinācija pret ND.

(8)

Ņemot vērā labvēlīgo epidemioloģisko situāciju Horvātijā un kaimiņos esošajās trešās valstīs, minētā dalībvalsts kopš 2018. gada sākuma ir izbeigusi vakcināciju pret ND. Tā vietā Horvātija sāka īstenot Komisijas apstiprinātu ND uzraudzības programmu. Minētā programma ietver klīnisko, virusoloģisko un seroloģisko uzraudzību, liekot uzsvaru uz augsta riska apgabaliem, kas atrodas tuvu dalībvalstīm un kaimiņos esošām trešām valstīm, kuras pēdējos gados ir ziņojušas par ND uzliesmojumiem.

(9)

Saskaņā ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksa 11.9.4. pantu no ND brīvā valstī vai zonā, kurā, reaģējot uz draudiem, taču nepastāvot ND gadījumam, veikta profilaktiska vakcinācija, no slimības brīvas teritorijas statusu var atjaunot astoņus mēnešus pēc pēdējās vakcinācijas, ja saskaņā ar minētā kodeksa 11.9.15. pantu ir veikta klīniskā, virusoloģiskā un seroloģiskā uzraudzība.

(10)

Saskaņā ar ziņojumu, ko Horvātija 2018. gada 13. oktobrī iesniedza Komisijai, klīniskās, virusoloģiskās un seroloģiskās uzraudzības rezultāti liecina, ka nav pierādījumu par ND klātbūtni minētās dalībvalsts teritorijā. Līdz ar to, tā kā ND gadījumi nav konstatēti un kopš pēdējās ND vakcinācijas ir pagājuši vairāk nekā astoņi mēneši, Horvātija izpilda visas OIE prasībās attiecībā uz statusu “brīvs no ND”. Tāpēc ir lietderīgi atcelt ierobežojumus attiecībā uz vakcināciju pret ND šajā dalībvalstī.

(11)

Tāpēc no Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2008 I pielikumā iekļautā to dalībvalstu saraksta, kam ir “brīvās zonas, kurās veikta vakcinācija”, būtu jāsvītro ieraksts par Horvātiju.

(12)

Tādēļ Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2008 I pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2008 I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 17. janvārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 62, 15.3.1993., 69. lpp.

(4)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(5)  Komisijas 2016. gada 15. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs (OV L 310, 17.11.2016., 51. lpp.).

(6)  Komisijas 2016. gada 15. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2009, ar ko apstiprina dalībvalstu iesniegtās vakcinācijas programmas pret nodulāro dermatītu (OV L 310, 17.11.2016., 66. lpp.).

(7)  EFSA Journal 2016; 14(8):4573.

(8)  EFSA Journal 2017; 15(4):4773.

(9)  EFSA Journal 2018; 16(2):5176.

(10)  EFSA Journal 2018; 16(10):5452.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

I DAĻA

Brīvās zonas, kurās veikta vakcinācija

1.   Bulgārija

A.

Šādi Bulgārijas apgabali:

Burgasas apgabals,

Varnas apgabals,

Dobričas apgabals,

Razgradas apgabals,

Silistras apgabals,

Ruses apgabals,

Plevenas apgabals.

B.

Šādas Bulgārijas pašvaldības:

Opaka, Popovo un Antonovo Targovištes apgabalā,

Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets un Hitrino Šumenas apgabalā,

Svishtov, Polski Trambesh un Strazhitsa Veliko Tarnovas apgabalā.

2.   Grieķija

Šādi Grieķijas reģioni:

Jonijas salu reģions, izņemot Kerkīras (Korfu) reģionālo vienību,

Ziemeļegejas reģions, izņemot Limnas reģionālo vienību,

Dienvidegejas reģions,

Krētas reģions.

II DAĻA

Inficētās zonas

1.   Grieķija

A.

Šādi Grieķijas reģioni:

Atikas reģions,

Centrālās Grieķijas reģions,

Centrālās Maķedonijas reģions,

Austrummaķedonijas un Trāķijas reģions,

Ēpeiras reģions,

Peloponēsas reģions,

Tesālijas reģions,

Rietumgrieķijas reģions,

Rietummaķedonijas reģions.

B.

Šādas Grieķijas reģionālās vienības:

Limnas reģionālā vienība,

Kerkīras (Korfu) reģionālā vienība.

2.   Bulgārija

Visa Bulgārijas teritorija, izņemot apgabalus, kas uzskaitīti I daļā.


21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/82

(2019. gada 17. janvāris),

ar kuru groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2016/2009, ar ko apstiprina dalībvalstu iesniegtās vakcinācijas programmas pret nodulāro dermatītu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 105)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru, grieķu un horvātu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām pārbaudēm, kas piemērojamas Savienībā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/119/EEK, ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību (3), un jo īpaši tās 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 3. punkta a) apakšpunktu un 19. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 92/119/EEK nosaka vispārīgus kontroles pasākumus, kas piemērojami noteiktu dzīvnieku slimību, tostarp nodulārā dermatīta (ND), uzliesmojuma gadījumā. Minētie kontroles pasākumi ietver aizsargjoslas un uzraudzības zonas izveidi ap inficēto saimniecību un papildus citiem kontroles pasākumiem paredz arī ārkārtas vakcināciju ND uzliesmojuma gadījumā.

(2)

2015. gada augustā ND pirmo reizi tika apstiprināts Grieķijā. 2016. gadā ND gadījumi tika konstatēti Bulgārijā un vēl daži gadījumi Grieķijā, kā arī vairākās kaimiņos esošās trešās valstīs. 2017. gadā ND Dienvidaustrumeiropā bija izplatīts mazākā mērā: šīs slimības plaša atkārtošanās novērota Albānijā, un vēl daži sporādiski uzliesmojumi novēroti Grieķijā un bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā.

(3)

Reaģējot uz ND uzliesmojumiem, slimības skartās dalībvalstis, proti, Grieķija un Bulgārija, kā arī skartās kaimiņos esošās trešās valstis īstenoja dzīvu liellopu un nebrīvē turētu savvaļas atgremotāju masveida vakcinācijas programmas. 2016. un 2017. gadā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju kaimiņos esošajās dalībvalstīs un trešās valstīs, masveida vakcinācijas programmu pret ND profilakses nolūkos īstenoja arī Horvātija, kur ND līdz šim nav ticis konstatēts. Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2009 (4) Komisija apstiprināja vakcinācijas programmas pret ND Grieķijā, Bulgārijā un Horvātijā, un minētās trīs dalībvalstis ir pienācīgi norādītas sarakstā minētā akta pielikumā kā valstis, kam ir apstiprinātas vakcinācijas programmas pret ND.

(4)

2018. gadā ND epidemioloģiskā situācija uzlabojusies vēl vairāk, un neviena dalībvalsts vai kaimiņos esoša trešā valsts Dienvidaustrumeiropā, izņemot Turciju, nav ziņojusi par kādu ND gadījumu. Tajā pašā gadā visās ND skartajās dalībvalstīs un kaimiņos esošajās trešās valstīs Dienvidaustrumeiropā turpinājās masveida vakcinācija pret ND.

(5)

Ņemot vērā labvēlīgo epidemioloģisko situāciju Horvātijā un kaimiņvalstīs, minētā dalībvalsts kopš 2018. gada sākuma ir izbeigusi vakcināciju pret ND. Tā vietā Horvātija sāka īstenot Komisijas apstiprinātu ND uzraudzības programmu. Minētā uzraudzības programma ietver klīnisko, virusoloģisko un seroloģisko uzraudzību, liekot uzsvaru uz augsta riska apgabaliem, kas atrodas tuvu dalībvalstīm un kaimiņos esošām trešām valstīm, kuras pēdējos gados ir ziņojušas par ND uzliesmojumiem. Saskaņā ar ziņojumu, ko Horvātija 2018. gada 13. oktobrī iesniedza Komisijai, klīniskās, virusoloģiskās un seroloģiskās uzraudzības rezultāti liecina, ka nav pierādījumu par ND klātbūtni minētās dalībvalsts teritorijā.

(6)

Tāpēc Horvātija vairs nebūtu jāiekļauj to dalībvalstu sarakstā, kam ir apstiprināta vakcinācijas programma pret ND, jo vakcināciju pret ND šajā dalībvalstī vairs neveic.

(7)

Tāpēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2009 pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2009 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Grieķijas Republikai un Horvātijas Republikai.

Briselē, 2019. gada 17. janvārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 62, 15.3.1993., 69. lpp.

(4)  Komisijas 2016. gada 15. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2009, ar ko apstiprina dalībvalstu iesniegtās vakcinācijas programmas pret nodulāro dermatītu (OV L 310, 17.11.2016., 66. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Grieķijas iesniegtā vakcinācijas programma.

Bulgārijas iesniegtā vakcinācijas programma.


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/51


STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2018

(2018. gada 4. decembris)

par pāreju uz otro posmu asociācijā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, ievērojot Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 5. panta 3. punktu [2019/83]

STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses (1) (“nolīgums”), un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Nolīguma 5. panta 1. punktā ir paredzēts maksimāli desmit gadus ilgs pārejas laiks, kas iedalīts divos secīgos posmos.

(2)

Pirmais posms sākās 2004. gada 1. aprīlī, dienā, kad spēkā stājās nolīgums.

(3)

Nolīguma 5. panta 3. punktā ir arī paredzēts, ka Stabilizācijas un asociācijas padomei jāizvērtē gūtie panākumi un jālemj par pāriešanu uz otro posmu un tā ilgumu, kā arī par visām iespējamajām izmaiņām, kas jāizdara attiecībā uz to noteikumu saturu, kas regulē otro posmu.

(4)

Puses apņemas ievērot saistības, kuras saistītas ar pāreju uz asociācijas otro posmu.

(5)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu visu to saistību ievērošanu, kuras rodas, pārejot uz otro posmu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo spēkā stājas pāreja uz otro posmu asociācijā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, ievērojot nolīguma 5. panta 3. punktu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 4. decembrī

Stabilizācijas un asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 84, 20.3.2004., 13. lpp.


 

Image

Image

Image