ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 5. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1889 (2018. gada 4. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1890 (2018. gada 29. novembris), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem

3

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1891 (2018. gada 30. novembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2014/403/ES, ar ko dalībvalstīm piešķir izņēmumus attiecībā uz statistikas nosūtīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7943)  ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1892 (2018. gada 3. decembris) par pasākumu, ko Latvija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū GGP Italy SpA ražotu zāliena pļaujmašīnu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7656)  ( 1 )

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

5.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1889

(2018. gada 4. decembris)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 497. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izvairītos no traucējumiem starptautiskajos finanšu tirgos un nepieļautu iestāžu sodīšanu, piemērojot tām augstākas pašu kapitāla prasības esošo trešo valstu centrālo darījumu partneru atzīšanas procesu laikā, Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā tika noteikts pārejas periods, kura laikā visus trešo valstu centrālos darījumu partnerus, ar kuriem iestādes, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, veic darījumu tīrvērti, minētās iestādes var uzskatīt par atbilstīgiem centrālajiem darījumu partneriem.

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 tika grozīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2) attiecībā uz dažiem elementiem, ko izmanto, aprēķinot iestāžu pašu kapitāla prasības riska darījumiem ar trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem. Attiecīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punktā ir minēta prasība konkrētiem trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem ierobežotu periodu ziņot par sākotnējās drošības rezerves kopsummu, ko tie saņēmuši no saviem tīrvērtes dalībniekiem. Minētais pārejas periods atbilst periodam, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā.

(3)

Abiem pārejas periodiem bija jābeidzas 2014. gada 15. jūnijā.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 3. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu, ar ko izņēmuma gadījumiem pārejas periodu pašu kapitāla prasībām pagarinātu par sešiem mēnešiem. Šis pagarinājums būtu jāpiemēro arī termiņiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punktā. Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/815 (3) minētie pārejas periodi nesen tika pagarināti līdz 2018. gada 15. decembrim.

(5)

No tiem centrālajiem darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs un kas jau ir iesnieguši pieteikumus atzīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde jau ir atzinusi 32 centrālos darījumu partnerus. Pārējie trešo valstu centrālie darījumu partneri joprojām gaida atzīšanu, un to atzīšanas process netiks pabeigts pirms 2018. gada 15. decembra. Ja pārejas periods netiks pagarināts, finanšu iestādēm, kuras Savienībā veic uzņēmējdarbību (vai to meitassabiedrībām, kas uzņēmējdarbību veic ārpus Savienības) un kurām ir riska darījumi ar šiem pārējiem trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem, nāksies ievērojami palielināt savu pašu kapitālu šiem riska darījumiem, kas varētu izraisīt to, ka šīs iestādes izbeidz savu darbību šajos centrālajos darījumu partneros kā tiešie dalībnieki vai – vismaz pagaidu statusā – nodod tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu šo iestāžu klientiem un līdz ar to tirgos, kuros darbojas šie centrālie darījumu partneri, tiek izraisīti smagi traucējumi.

(6)

Tādēļ pēc Īstenošanas regulā (ES) 2018/815 noteiktā pārejas perioda pagarinājuma beigām saglabātos nepieciešamība izvairīties no traucējumiem tirgos ārpus Eiropas Savienības, kuru rezultātā iepriekš tika pagarināti pārejas periodi, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā. Pārejas perioda papildu pagarināšanai būtu jāļauj iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai to meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības), izvairīties no pašu kapitāla prasību ievērojamas palielināšanas sakarā ar to, ka nav pabeigts atzīšanas process attiecībā uz tiem centrālajiem darījumu partneriem, kas pieņemamā un pieejamā veidā sniedz konkrētos tīrvērtes pakalpojumus, kuri nepieciešami iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai to meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības). Tāpēc ir lietderīgi pagarināt pārejas periodus vēl par sešiem mēnešiem.

(7)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā līdz 2018. gada 16. decembrim, lai nodrošinātu, ka spēkā esošie pārejas periodi tiek pagarināti pirms to termiņa beigām. Vēlāka stāšanās spēkā varētu radīt negatīvas sekas attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, tirgiem, kuros tie darbojas, un iestādēm, kas veic riska darījumus ar šiem centrālajiem darījumu partneriem.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Banku komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā un Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta otrajā daļā minētos 15 mēnešu periodus, attiecībā uz kuriem visnesenākais pagarinājums veikts ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/815, pagarina vēl par sešiem mēnešiem līdz 2019. gada 15. jūnijam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2018. gada 1. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2018/815 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem (OV L 137, 4.6.2018., 3. lpp.).


LĒMUMI

5.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/3


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/1890

(2018. gada 29. novembris),

ar ko Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Protokolu Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 27. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Ieteikumu (2018. gada 19. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem (ECB/2018/25) (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku pārskati ir jārevidē neatkarīgiem ārējiem revidentiem, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

De Nederlandsche Bank pašreizējo ārējo revidentu Deloitte Accountants B.V. pilnvaras beigsies pēc 2018. finanšu gada revīzijas. Tādēļ ir jāieceļ ārējie revidenti laikposmam, kas sākas 2019. finanšu gadā.

(3)

De Nederlandsche Bank par saviem ārējiem revidentiem 2019.–2022. finanšu gadam izvēlējusies KPMG Accountants N.V., paredzot iespēju pilnvaras katru gadu pagarināt līdz 2025. finanšu gadam.

(4)

ECB Padome ieteica par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem 2019.–2022. finanšu gadam iecelt KPMG Accountants N.V., paredzot iespēju pilnvaras katru gadu pagarināt līdz 2025. finanšu gadam.

(5)

Pēc ECB Padomes ieteikuma būtu attiecīgi jāgroza Padomes Lēmums 1999/70/EK (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/70/EK 1. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Ar šo par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem 2019.–2022. finanšu gadam apstiprina KPMG Accountants N.V.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts ECB.

Briselē, 2018. gada 29. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

M. SCHRAMBÖCK


(1)  OV C 394, 30.10.2018., 1. lpp.

(2)  Padomes lēmums 1999/70/EK (1999. gada 25. janvāris) par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem (OV L 22, 29.1.1999., 69. lpp.).


5.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1891

(2018. gada 30. novembris),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2014/403/ES, ar ko dalībvalstīm piešķir izņēmumus attiecībā uz statistikas nosūtīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7943)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 6. panta. 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2014. gada 26. jūnija Īstenošanas lēmumu 2014/403/ES, ar ko dalībvalstīm piešķir izņēmumus attiecībā uz statistikas nosūtīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 549/2013 6. panta 1. punktu ar Īstenošanas lēmumu 2014/403/ES dalībvalstīm piešķīra pagaidu izņēmumus, balstoties uz pieprasījumiem, kuri ir pamatoti ar būtiskiem pielāgojumiem, kas vajadzīgi, lai valstu administratīvās un statistikas sistēmas pilnībā atbilstu minētajai regulai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 549/2013 6. panta 3. punktu Komisija pārbaudīja piešķirto izņēmumu pamatojumu, apspriedās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju un pieņēma ziņojumu par piešķirto izņēmumu piemērošanu (3).

(3)

Saskaņā ar minēto ziņojumu ir uzlabojusies datu pieejamība atbilstoši Regulai (ES) Nr. 549/2013, un vairākums dalībvalstu ir pielāgojušas savas valsts administratīvās un statistikas sistēmas un pat pirms pirmās nosūtīšanas dienas ir sākušas sniegt visus vai dažus datus, uz kuriem attiecas izņēmumi.

(4)

No 365 izņēmumiem, kuru termiņš beidzas 2018., 2019. vai 2020. gadā, 244 izņēmumiem (67 %) ir derīgs pamatojums un tiem būtu jāpaliek negrozītiem, 98 izņēmumi (27 %) būtu jāatceļ, jo tiem vairs nav derīga pamatojuma, un 23 izņēmumu tvērums (6 %) būtu jāsašaurina, jo to pamatojums ir tikai daļēji derīgs.

(5)

Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/403/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2014/403/ES pielikumu aizstāj ar šā īstenošanas lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Īrijai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Horvātijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Ungārijai, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai, Slovākijas Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Marianne THYSSEN


(1)  OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 195, 2.7.2014., 1. lpp.

(3)  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā, un par to, kā tiek piemēroti piešķirtie izņēmumi (COM(2018) 506).


PIELIKUMS

KONKRĒTU IZŅĒMUMU SARAKSTS NO REGULAS (ES) Nr. 549/2013 PAR EIROPAS NACIONĀLO UN REĢIONĀLO KONTU SISTĒMU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Valsts: Beļģija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, nostrādātās stundas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–1999Q4

2020

1A

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, nostrādātās stundas

1995–1999

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, tūkstoši nostrādāto stundu

1995–1999

2020

10

Visi mainīgie lielumi

NUTS 2 sadalījums, kopējā ekonomika un A*10 sadalījums

2000–2002

2020

12

Visi mainīgie lielumi

NUTS 3 sadalījums, kopējā ekonomika un A*10 sadalījums

2000–2002

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

Valsts: Bulgārija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

P.53 – Vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Kopējā ekonomika, iepriekšējā gada cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2012Q4

2020

1A

P.53 – Vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Kopējā ekonomika, iepriekšējā gada cenas

1995–2012

2020

2

D.9p_S.1311 – no tiem centrālās valdības apakšsektoram (S.1311) maksājamie

D.9p_S.1313 – no tiem vietējās valdības apakšsektoram (S.1313) maksājamie

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

1995–2012

2020

2

D.29p – Citi maksājamie ražošanas nodokļi

S.13 – Vispārējā valdība

1995–2011

2020

3

P.5 – Bruto kapitāla veidošana

P.51g – Bruto pamatkapitāla veidošana pa nozarēm

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījumi (ja tie ir obligāti), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–1997

2020

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG nodaļas

1995–1997

2020

11

D.92p – no tiem – ieguldījumu dotācijas

S.13 – Vispārējā valdība

Visas COFOG nodaļas

1995–2018

2020

11

D.92p – no tiem – ieguldījumu dotācijas

S.13 – Vispārējā valdība

Visas COFOG grupas

2001–2018

2020

20

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un A*21 nozares, kas iekļautas S.13, pašreizējā atjaunošanas vērtība un iepriekšējā gada atjaunošanas vērtība

2000–2015

2020

22

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–1997

2020

26

Visi mainīgie lielumi

Visi sektori

1995–2007

2020

26

Visi mainīgie lielumi

Sektors S.13 Vispārējā valdība

2008–2013

2020

Valsts: Dānija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

1995–2018

2020

5

P.3 – 1. Galapatēriņa izdevumi pēc mērķa (mājsaimniecības)

COICOP sadalījums: P101 – Pirmsskolas un sākumskolas izglītība, P102 – Vidējā izglītība, P103 – Pēcvidusskolas neterciārā izglītība, P104 – Terciārā izglītība, P105 – Līmeņos nedefinējama izglītība, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, ķēdētie apjomi

1995–2018

2020

8

D.212 – Importa nodokļi un nodevas, izņemot PVN

D.214 – Produktu nodokļi, izņemot PVN un importa nodokļus

Visi sektori, resursi (D.214 jāsniedz, ieskaitot D.212, D.212 būs tukšs līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2018

2020

9

D.212 – Importa nodokļi un nodevas, izņemot PVN

D.2122 – Importa nodokļi, izņemot PVN un importa nodevas

D.2122b – Naudas kompensācijas apjoms importam

D.2122c – Akcīzes nodevas

D.2122d – Vispārējie tirdzniecības nodokļi

D.2122e – Nodokļi par noteiktiem pakalpojumiem

D.2122f – Importa monopola peļņa

D.214 – Produktu nodokļi, izņemot PVN un importa nodokļus

D.214a – Akcīzes nodevas un patēriņa nodokļi

D.214b – Zīmognodokļi

D.214c – Finanšu un kapitāla darījumu nodokļi

D.214d – Vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļi

D.214e – Izklaides nodokļi

D.214f – Loteriju, azartspēļu un derību nodokļi

D.214g – Apdrošināšanas prēmiju nodokļi

D.214h – Citi nodokļi par noteiktiem pakalpojumiem

D.214i – Vispārējie tirdzniecības vai apgrozījuma nodokļi

D.214j – Fiskālo monopolu peļņa

D.214k – Eksporta nodevas un naudas kompensācijas apjoms eksportam

D.214l – Citi citur neklasificēti produktu nodokļi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

S.212 Eiropas Savienības iestādes un struktūras

(D.214 un tā apakšposteņi jāsniedz, ieskaitot D.2122; D.2122 un tā apakšposteņi būs tukši, izņemot D.2122a, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2018

2020

11

Visi (attiecīgie) mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

COFOG grupas 09.1 Pirmsskolas un sākumskolas izglītība un 09.2 Vidējā izglītība (jāsniedz ar zemsvītras piezīmi, kurā paskaidro, ka būtiska, taču neatdalāma 09.1 grupas izmaksu daļa ietilpst 09.2 grupā)

2001–2018

2020

15

P.11 – Tirgus izlaide

P.13 – Ārpustirgus izlaide, izņemot gala izlietojumam

A*64 sadalījums, faktiskās cenas (P.11 jāsniedz, ieskaitot P.131; P.13 jāsniedz, izņemot P.131, līdz izņēmuma termiņa beigām)

2010–2014

2020

15

P.11 – Tirgus izlaide

P.13 – Ārpustirgus izlaide, izņemot gala izlietojumam

A*64 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas (P.11 jāsniedz, ieskaitot P.131; P.13 jāsniedz, izņemot P.131, līdz izņēmuma termiņa beigām)

2015–2016

2020

26

AN.11 + AN.12 – 2. Pamatlīdzekļi + krājumi

AN.12 – 16. Krājumi

Visi sektori

2012–2017

2020

Valsts: Vācija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

P.52 – 9. b) krājumu pārmaiņas

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot vispārējās valdības militāros krājumus, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995Q1–2012Q4

2020

1A

P.52 – 9. b) krājumu pārmaiņas

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi (jāsniedz, izņemot vispārējās valdības militāros krājumus, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2012

2020

2

P.52 + P.53 – Krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Visi sektori (jāsniedz, izņemot vispārējās valdības militāros krājumus, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2012

2020

3

P.51g – 7. a) bruto pamatkapitāla veidošana pa nozarēm – sadalījums pa pamatlīdzekļu kategorijām AN_F6

Sadalījums pa pamatlīdzekļu kategorijām AN_F6 un NACE A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi (jāsniedz par jauniem pamatlīdzekļiem)

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas (jāsniedz, izņemot vispārējās valdības militāros krājumus, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2012

2020

5

P.3 – 1. Galapatēriņa izdevumi pēc mērķa (mājsaimniecības)

P023 – Narkotikas (jāiekļauj P022 –Tabaka) faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2018

2020

8

P.52 – Krājumu pārmaiņas

Sektors S.13 – Vispārējā valdība, izlietojums (jāsniedz, izņemot vispārējās valdības militāros krājumus, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2012

2020

8

EMP – Nodarbinātība (personu skaits un nostrādāto stundu skaits)

Sektors S.13 – Vispārējā valdība; nostrādāto stundu skaits

1995–2018

2020

801

P.52 + P.53 – Krājumu pārmaiņas un neto vērtslietu iegāde

S.13 – Vispārējā valdība, izlietojums, faktiskās cenas, sezonāli neizlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot vispārējās valdības militāros krājumus, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1999Q1–2012Q4

2020

9

D.51c – Turēšanas guvumu nodokļi

D.51d – Loteriju vai azartspēļu laimestu nodokļi

D.51e – Citi citur neklasificēti ienākuma nodokļi

Visi sektori

1995–2018

2020

10

P.51g – 4. Bruto pamatkapitāla veidošana (faktiskajās cenās)

NUTS 2 sadalījums, kopējā ekonomika un A*10 sadalījums

2000–2001

2020

10

P.51g – 4. Bruto pamatkapitāla veidošana (faktiskajās cenās)

NUTS 2 sadalījums, A*10 sadalījums (jāsniedz par jauniem pamatlīdzekļiem līdz izņēmuma termiņa beigām)

2002–2017

2020

11

D.92 – no tiem – ieguldījumu dotācijas

S.13 – Vispārējā valdība

Visas COFOG grupas

2001–2011

2020

11

P.5 – Bruto kapitāla veidošana

S.13 – Vispārējā valdība

COFOG 2. nodaļa un grupas 2. nodaļā (jāsniedz, izņemot P.52 vispārējās valdības militāros krājumus, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2012

2020

13

Visi mainīgie lielumi

NUTS 2 sadalījums (jānosūta S.14 + S.15 summa)

2000–2017

2020

20

AN.1132g – 6. IKT aprīkojums, bruto

AN.11321g – 7. Datortehnika, bruto

AN.11322g – 8. Telekomunikāciju iekārtas, bruto

AN.1132n – 18. IKT aprīkojums, neto

AN.11321n – 19. Datortehnika, neto

AN.11322n – 20. Telekomunikāciju iekārtas, neto

Kopējā ekonomika pašreizējā atjaunošanas vērtība un iepriekšējā gada atjaunošanas vērtība

2000–2017

2020

22

P.51g_AN1132 – 6. BPKV IKT aprīkojumā

P.51g_AN11321 – 7. BPKV datortehnikā P.51g_AN11322 – 8. BPKV telekomunikāciju iekārtās

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.111 – 2. BPKV mājokļos

P.51g_AN.112 – 3. BPKV citās ēkās un celtnēs

P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 – 4. BPKV mašīnās un iekārtās + ieroču sistēmās

P.51g_AN.1131 – 5. BPKV transportlīdzekļos

P.51g_AN.115 – 10. BPKV kultivētos bioloģiskos resursos

A*21 sadalījums (jāsniedz par jauniem pamatlīdzekļiem), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2017

2020

26

AN.1121 – 6. Ēkas, kas nav mājokļi

AN.1122 – 7. Citas celtnes

AN.12 – 16. Krājumi

Visi sektori

2012–2017

2020

Valsts: Igaunija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, tūkstoši nostrādāto stundu

1995–1999

2020

3

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 sadalījums šādām sadaļām: B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, tūkstoši nostrādāto stundu

2000–2018

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*64 sadalījums šādām nodaļām: 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, tūkstoši personu

1995–2017

2020

3

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*64 sadalījums šādām nodaļām: 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98, tūkstoši personu

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*64 sadalījums šādām nodaļām: 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, tūkstoši personu

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*64 sadalījums šādām nodaļām: 41_43, 49, 96, tūkstoši personu

1995–1996

2020

3

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 sadalījumi šādām sadaļām: B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, tūkstoši personu

1995–2018

2020

3

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 sadalījumi šādām sadaļām: F, H, M, S, tūkstoši personu

1995–1996

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 sadalījums šādām sadaļām: U, T, tūkstoši nostrādāto stundu

2000–2018

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 sadalījums šādām sadaļām: U, T, tūkstoši personu

1995–2018

2020

Valsts: Īrija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi (obligātie) sadalījumi/informācija

Nosūtīšanas termiņš t + 70 dienas

2020

3

P.51c – 4. Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm

A*64 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi (A*38 sadalījums jāsniedz līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2017

2020

5

P.3 – 1. Galapatēriņa izdevumi pēc mērķa (mājsaimniecības)

P082 – Telefona un faksa ierīces, P083 – Telefona un faksa pakalpojumi, P090 – Atpūta un kultūra, P101 – Pirmsskolas un sākumskolas izglītība, P102 – Vidējā izglītība, P103 – Pēcvidusskolas neterciārā izglītība, P104 – Terciārā izglītība, P105 – Līmeņos nedefinējama izglītība, P096 – Kompleksi atpūtas ceļojumi, P110 – Restorāni un viesnīcas, P112 – Izmitināšanas pakalpojumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2018

2020

Valsts: Spānija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1A

D.21 – 2. a) Produktu nodokļi

D.31 – 2. b) Produktu subsīdijas

Kopējā ekonomika, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši (jāsniedz saldo D.21 mīnus D.31)

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

1995–2018

2020

3

P.53 – 7. c) vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Kopējā ekonomika, iepriekšējā gada cenas

1995–2018

2020

5

P.3 – 1. Galapatēriņa izdevumi pēc mērķa (mājsaimniecības)

P103 – Pēcvidusskolas neterciārā izglītība (jāiekļauj P104), P122 + P127 – Prostitūcija un Citur neklasificēti citi pakalpojumi (jāsniedz, izņemot P122), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2018

2020

9

D.611C – Darba devēju obligātās faktiskās sociālās iemaksas

D.611V – Darba devēju brīvprātīgās faktiskās sociālās iemaksas

D.613c – Mājsaimniecību obligātās faktiskās sociālās iemaksas

D.613ce – Darba ņēmēju obligātās faktiskās sociālās iemaksas

D.613v – Mājsaimniecību brīvprātīgās faktiskās sociālās iemaksas

Visi sektori

1995–2013

2020

11

Visi mainīgie lielumi

Visi sektori

G0702 – Ambulatorie pakalpojumi

G0703 – Slimnīcu pakalpojumi (G0702 jāiekļauj G0703)

2001–2018

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

K1 – Pamatkapitāla patēriņš

B2A3N – Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

Sadalījums pēc NACE A*64, faktiskās cenas

2010–2015

2018

17

K1 – Pamatkapitāla patēriņš

B2A3N – Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

Sadalījums pēc CPA P*64, faktiskās cenas

2010, 2015

2018

26

AN.11 – 3. Pamatlīdzekļi

AN.112 – 5. Citas ēkas un celtnes

AN.113 + AN.114 – 8. Mašīnas un iekārtas + ieroču sistēmas

AN.115 – 9. Kultivētie bioloģiskie resursi

AN.117 – 10. Intelektuālā īpašuma produkti

S.1 Kopējā ekonomika

2000–2011

2020

Valsts: Francija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

2

TC – no tiem maksājamie nodokļu kredīti, kas pārsniedz nodokļu maksātāju saistības

S.13 – Vispārējā valdība

2012–2018

2020

3

P.51c – 4. Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm

A*64 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi (A*38 sadalījums jāsniedz līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

A*64 sadalījums, faktiskās cenas (jāsniedz A*38 sadalījums)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

D.29 – D.39 – 6. Citi ražošanas nodokļi mīnus citas ražošanas subsīdijas

D1 – 9. Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm

D.11 – 9. a) darba alga pa nozarēm

A*21 sadalījums, faktiskās cenas, nosūtīšanas termiņš t + 9 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 21 mēnesis

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 sadalījums, tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu, nosūtīšanas termiņš t + 9 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 21 mēnesis

2020

5

P.3 – 1. Galapatēriņa izdevumi pēc mērķa (mājsaimniecības)

P023 – Narkotikas

P101 – Pirmsskolas un sākumskolas izglītība

P102 – Vidējā izglītība

P103 – Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

P104 – Terciārā izglītība

P105 – Līmeņos nedefinējama izglītība, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2018

2020

10

B.1g – 1. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās (apjoma pieauguma temps, pamatojoties uz iepriekšējā gada cenām)

NUTS 2 sadalījums, kopā, nosūtīšanas termiņš t + 24 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 27 mēneši

2020

10

P.51g – 4. Bruto pamatkapitāla veidošana (faktiskajās cenās)

NUTS 2 sadalījums, kopā un A*10 sadalījums, nosūtīšanas termiņš t + 24 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 27 mēneši

2020

Valsts: Horvātija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija

1995Q1–1999Q4

2020

1Q

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija

Nosūtīšanas termiņš t + 70 dienas

2020

1Q

P.3 – 5. a) mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens)

Sadalījums pēc ilglietojamības, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

2000Q1–2019Q4

2020

1Q

P.5 – 9 Bruto kapitāla veidošana

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot P.53)

2000Q1–2019Q4

2020

1Q

P.51g – 9. a) bruto pamatkapitāla veidošana

AN_F6: pamatlīdzekļu sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

2000Q1–2019Q4

2020

1Q

P.53 – 9.c vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

2000Q1–2019Q4

2020

1A

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 70 dienas

2020

1A

D.1 – 17. Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darba ņēmēju atalgojums un darba ņēmēju rezidentu atalgojums

A*10 sadalījums, faktiskās cenas

1995–1999

2018

1A

D.11 – 17. a) darba alga

D.12 – 17. b) darba devēju sociālās iemaksas

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, faktiskās cenas

1995–1999

2018

1A

P.3 – 5. a) mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens)

Sadalījums pēc ilglietojamības, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2004

2020

1A

P.5 – 9 Bruto kapitāla veidošana

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot P.53)

1995–2018

2020

1A

P.51g – 9. a) bruto pamatkapitāla veidošana

AN_F6 pamatlīdzekļu sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2004

2020

1A

P.53 – 9. c) vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

1995–2018

2020

1A

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās (tūkstoši nodarbināto personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu) un rezidentu nodarbinātība (tūkstoši personu)

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EEM – 16. d) darba ņēmēji

A*10 sadalījums, tūkstoši nodarbināto personu

1995–1999

2018

1A

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās (tūkstoši nodarbināto personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu) un rezidentu nodarbinātība (tūkstoši personu)

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EEM – 16. d) darba ņēmēji

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, tūkstoši nostrādāto stundu

1995–1999

2018

2

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

1995–2000

2020

2

P.5 – Bruto kapitāla veidošana

P.52 + P.53 – Krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

(jāsniedz, izņemot P.53)

2001–2009

2020

2

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

2001–2009

2020

2

OP5ANP – Bruto kapitāla veidošana un neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

visas COFOG nodaļas un grupas

(jāsniedz, izņemot NP un P.53)

2001–2009

2020

3

Visi mainīgie lielumi

A*10/A*21 sadalījumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, nosūtīšanas termiņš t + 9 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 21 mēnesis

2020

3

P.51c – 4. Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm

A*21 un A*64 sadalījumi, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

1995–2018

2020

3

P.5 – 9. Bruto kapitāla veidošana

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi (jāsniedz, izņemot P.53)

1995–2018

2020

3

P.51g – 7. a) bruto pamatkapitāla veidošana pa nozarēm

A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2004

2020

3

P.51g – 7. a) bruto pamatkapitāla veidošana pa nozarēm, sadalījums pa pamatlīdzekļu kategorijām AN_F6

A*10 sadalījums un AN_F6 pamatlīdzekļu sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2004

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

Kopējā ekonomika, A*10 sadalījums, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

1995–2018

2020

3

P.53 – 7. c) vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

1995–2018

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 un A*64 sadalījumi, tūkstoši personu

1995–1999

2018

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

Kopējā ekonomika un A*21 un A*64 sadalījumi, tūkstoši nostrādāto stundu

1995–1999

2018

5

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija

1995–2004

2020

6

Visi mainīgie lielumi

Darījumi, aktīvi un saistības, kopējā ekonomika un visi (apakš)sektori, konsolidēti un nekonsolidēti

1995–2001

2020

7

Visi mainīgie lielumi

Darījumi, aktīvi un saistības, kopējā ekonomika un visi (apakš)sektori, konsolidēti un nekonsolidēti

1995–2000

2020

8

Visi mainīgie lielumi

Visi sektori, izlietojums un resursi

1995–2001

2020

8

P.53 – Vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

S.1 – Kopējā ekonomika, izlietojums

2002–2018

2020

8

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība, izlietojums

2001–2009

2020

801

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība, izlietojums, faktiskās cenas, sezonāli neizlīdzināti dati

2001Q1–2009Q4

2020

9

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

1995–2001

2020

9

D.612 – Darba devēju nosacītās sociālās iemaksas

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

1995–2012

2020

9

D.613c – Mājsaimniecību obligātās faktiskās sociālās iemaksas

D.613ce – Darba ņēmēju obligātās faktiskās sociālās iemaksas

D.613v – Mājsaimniecību brīvprātīgās faktiskās sociālās iemaksas

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

2002–2018

2020

10

B.1g – 1. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās (apjoma pieauguma temps, pamatojoties uz iepriekšējā gada cenām)

NUTS 2 sadalījumi, kopējā ekonomika

2000–2018

2020

10

D.1 – 3. Darba ņēmēju atalgojums (faktiskajās cenās)

P.51g – 4. Bruto pamatkapitāla veidošana (faktiskajās cenās)

Kopējā ekonomika un visi NUTS 2 sadalījumi, A*10 sadalījumi

2000–2006

2020

10

ETO – 5. Kopējā nodarbinātība tūkstošos personu un tūkstošos nostrādāto stundu

Visi NUTS 2 sadalījumi, kopējā ekonomika, tūkstoši personu, nosūtīšanas termiņš t + 12 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 24 mēneši

2019

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

visas COFOG nodaļas

1995–2000

2020

11

OP5ANP – Bruto kapitāla veidošana + neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

visas COFOG nodaļas un grupas

(jāsniedz, izņemot NP un P.53)

2001–2009

2020

11

P.5 – Bruto kapitāla veidošana

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG nodaļas un grupas

(jāsniedz, izņemot P.53)

2001–2009

2020

11

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

visas COFOG nodaļas un grupas

2001–2009

2020

13

Visi mainīgie lielumi

Visi NUTS 2 sadalījumi

2000–2011

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

20

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija

2000–2017

2020

22

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija

1995–2004

2020

26

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija, izņemot AN.111 Mājokļi

1995–2017

2020

27

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

1999Q1–2001Q4

2020

Valsts: Kipra

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

P.53 – 9. c) vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2017Q4

2018

1Q

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un visi NACE sadalījumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

Nosūtīšanas termiņš t + 70 dienas

2020

1A

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un visi NACE sadalījumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 70 dienas

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, nosūtīšanas termiņš t + 9 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 21 mēnesis

2020

26

AN.113 + AN.114 – 8. Mašīnas un iekārtas + ieroču sistēmas

AN.117 – 10. Intelektuālā īpašuma produkti

Visi sektori

2012–2017

2020

26

AN.12 – 16. Krājumi

Visi sektori

2012–2017

2020

26

AN.211 – 20. Zeme

S.14 + S.15

1995–2017

2020

Valsts: Latvija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

3

P.1 – 1. Izlaide bāzes cenās pa nozarēm

P.2 – 2. Starppatēriņš pircēju cenās pa nozarēm

D1 – 9. Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm

D.11 – 9. a) darba alga pa nozarēm

A*64 sadalījumi, faktiskās cenas

1995–1999

2020

3

B.1g – 3. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās pa nozarēm

A*64 sadalījumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–1999

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

D.29 – D.39 – 6. Citi ražošanas nodokļi mīnus citas ražošanas subsīdijas

A*21 un A*64 sadalījumi, faktiskās cenas

1995–2000

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

A*10 sadalījumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

1995–1999

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

A*10 sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2000–2009

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 un A*64 sadalījums, tūkstoši personu un tūkstoši nostrādāto stundu (ja dati ir obligāti)

1995–1999

2020

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG grupas

2001–2006

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

Valsts: Luksemburga

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un visi NACE sadalījumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzinātie un visi izlīdzinātie dati (šis izņēmums aizstās izņēmumu, kurā 2016. kalendārajā gadā paredzēts nosūtīšanas termiņš t + 90 dienas)

Nosūtīšanas termiņš t + 85 dienas

2020

1A

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un visi NACE sadalījumi, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši (šis izņēmums aizstās izņēmumu, kurā 2016. kalendārajā gadā paredzēts nosūtīšanas termiņš t + 90 dienas)

Nosūtīšanas termiņš t + 85 dienas

2020

6

Visi mainīgie lielumi

Darījumi un citas pārmaiņas, aktīvi un saistības, kopējā ekonomika un visi (apakš)sektori, konsolidēti un nekonsolidēti

1995–1998

2020

7

Visi mainīgie lielumi

Aktīvi un saistības, kopējā ekonomika un visi (apakš)sektori, konsolidēti un nekonsolidēti

1995–1998

2020

Valsts: Ungārija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

P.51g – 9. a) bruto pamatkapitāla veidošana

AN_F6: pamatlīdzekļu sadalījums: AN.117 Intelektuālā īpašuma produkti, faktiskās cenas, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2011Q4

2020

2

P.52 + P.53 – Krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi OP5ANP – Bruto kapitāla veidošana un neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

(jāsniedz, izņemot P.53, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2018

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, nostrādātās stundas

1995–2009

2020

8

P.53 – Vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Visi sektori, izlietojums

1995–2018

2020

8

NP – Neražoto aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

Visi sektori, izņemot S.13 Vispārējā valdība, izlietojums

1995–2018

2020

20

AN.1132g – 6. IKT aprīkojums, bruto

AN.11321g – 7. Datortehnika, bruto

AN.11322g – 8. Telekomunikāciju iekārtas, bruto

AN.117g – 11. Intelektuālā īpašuma produkti, bruto

AN.1173g – 12. Datorprogrammatūra un datubāzes, bruto

AN.1132n – 18. IKT aprīkojums, neto

AN.11321n – 19. Datortehnika, neto

AN.11322n – 20. Telekomunikāciju iekārtas, neto

AN.117n – 23. Intelektuālā īpašuma produkti, neto

AN.1173n – 24. Datorprogrammatūra un datubāzes, neto

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums (ja tas ir obligāts), pašreizējā atjaunošanas vērtība un iepriekšējā gada atjaunošanas vērtība

2000–2011

2020

22

P.51g_AN.1132 – 6. BPKV IKT aprīkojumā

P.51g_AN.11321 – 7. BPKV datortehnikā

P.51g_AN.11322 – 8. BPKV telekomunikāciju iekārtās

P.51g_AN.1173 – 12. BPKV datorprogrammatūrā un datubāzēs

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

2000–2011

2020

26

AN.211 – 20. Zeme

Sektors S.14 + S.15 – Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

1995–2017

2020

Valsts: Malta

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija

Nosūtīšanas termiņš t + 70 dienas

2020

1Q

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un visi sadalījumi (NACE, AN_F6, ilglietojamība), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–1999Q4

2020

1Q

B.1g – 1. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās

A*10 sadalījums, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

2000Q1–2014Q4

2020

1Q

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums (ja tas ir obligāts), tūkstoši nostrādāto stundu, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–1999Q4

2020

1A

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 70 dienas

2020

1A

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un visi sadalījumi (NACE, AN_F6, ilglietojamība), iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

1995–1999

2020

1A

B.1g – 1. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās

A*10 sadalījums, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

2000–2014

2020

1A

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums (ja tas ir obligāts), tūkstoši nostrādāto stundu

1995–1999

2020

3

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un visi NACE un AN_F6 sadalījumi, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

1995–1999

2020

3

B.1g – 3. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās pa nozarēm

A*21 un A*64 sadalījumi, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

2000–2018

2020

3

P.51c – 4. Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm

A*21 un A*64 sadalījumi, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

2000–2018

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

1995–2007

2020

3

P.52 – 7. b) krājumu pārmaiņas pa nozarēm

A*10 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas

Nosūtīšanas termiņš t + 48 mēneši

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*21 sadalījums, tūkstoši nostrādāto stundu

1995–1999

2020

5

Visi mainīgie lielumi

Visi COICOP sadalījumi (ja tie ir obligāti), iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

1995–1999

2020

8

Visi mainīgie lielumi

Visi sektori, izlietojums un resursi

1995–2004

2020

8

EMP – Nodarbinātība (personu skaits un nostrādāto stundu skaits)

Sektors S13 Vispārējā valdība, personu skaits

1995–1999

2020

8

EMP – Nodarbinātība (personu skaits un nostrādāto stundu skaits)

Sektors S13 Vispārējā valdība, nostrādāto stundu skaits

1995–2018

2020

801

Visi mainīgie lielumi

Visi sektori, izlietojums un resursi, faktiskās cenas, sezonāli neizlīdzināti dati un sezonāli izlīdzināti dati

1999Q1–2004Q4

2020

10

B.1g – 1. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās (apjoma pieauguma temps, pamatojoties uz iepriekšējā gada cenām)

NUTS 2 sadalījums, kopējā ekonomika

2000–2017

2020

13

Visi mainīgie lielumi

NUTS 2 sadalījums

2000–2004

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, faktiskās cenas

Nosūtīšanas termiņš t + 54 mēneši

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, faktiskās cenas

Nosūtīšanas termiņš t + 54 mēneši

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

16. tabula – Piecas papildu tabulas (izlietojuma tabula bāzes cenās, izlietojuma tabula iekšzemes izlaidei, izlietojuma tabula importam, tirdzniecības un transporta uzcenojumi, produktu nodokļi mīnus subsīdijas)

Pilnīga papildu tabula, tostarp visi sadalījumi/informācija, faktiskās cenas

Nosūtīšanas termiņš t + 54 mēneši

2020

17

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, faktiskās cenas

Nosūtīšanas termiņš t + 54 mēneši

2020

20

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi

2000–2017

2020

22

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, iepriekšējā gada cenas un ķēdētie apjomi

1995–1999

2020

26

Visi (obligātie) mainīgie lielumi, izņemot AN.111 – Mājokļi

Visi (obligātie) sektori

1995–2017

2020

27

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība,

tostarp partnersektoru dati visu sektoru sadalījumā

1999Q1–2003Q4

2020

Valsts: Austrija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

13

Visi mainīgie lielumi

NUTS 2 sadalījums (jāsniedz kopā S.14 + S.15 līdz izņēmuma termiņa beigām)

2012–2017

2020

26

AN.11 + AN.12 – 2. Pamatlīdzekļi + krājumi

AN.1121 – 6. Ēkas, kas nav mājokļi

AN.1122 – 7. Citas celtnes

AN.12 – 16. Krājumi

Visi sektori

2012–2017

2020

Valsts: Polija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

D.1 – 17. Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darba ņēmēju atalgojums un darba ņēmēju rezidentu atalgojums

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–1998Q4

2020

1Q

D.11 – 17. a) darba alga

D.12 – 17. b) darba devēju sociālās iemaksas

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2000Q4

2020

1Q

D.1 – 17. Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darba ņēmēju atalgojums un darba ņēmēju rezidentu atalgojums

D.11 – 17. a) darba alga

D12 – 17. b) darba devēju sociālās iemaksas

A*10 sadalījums, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2000Q4

2020

1Q

D.1 – 17. Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darba ņēmēju atalgojums un darba ņēmēju rezidentu atalgojums

D.11 – 17. a) darba alga

D12 – 17. b) darba devēju sociālās iemaksas

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

Nosūtīšanas termiņš t + 95 dienas

2020

1Q

B.2g + B.3g – 13. Bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums

D.2 – 14. Ražošanas un importa nodokļi

D.3 – 15. Subsīdijas

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–1998Q4

2020

1Q

B.2g + B.3g – 13. Bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums

D.2 – 14. Ražošanas un importa nodokļi

D.3 – 15. Subsīdijas

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

Nosūtīšanas termiņš t + 95 dienas

2020

1Q

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās (tūkstoši nodarbināto personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu) un rezidentu nodarbinātība (tūkstoši personu)

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EEM – 16. d) darba ņēmēji

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, tūkstoši personu un tūkstoši nostrādāto stundu, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2000Q4

2020

1Q

P.6 – 10. Preču (FOB) un pakalpojumu eksports

P.7 – 11. Preču (FOB) un pakalpojumu imports, ģeogrāfiskais sadalījums

P6/P7 sadalījums (ja tas ir obligāts): S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras), S.22 Trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kas nav Eiropas Savienības rezidenti, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti dati

Nosūtīšanas termiņš t + 65 dienas

2020

1Q

P.6 – 10. Preču (FOB) un pakalpojumu eksports

P.7 – 11. Preču (FOB) un pakalpojumu imports, ģeogrāfiskais sadalījums

P6/P7 sadalījums (ja tas ir obligāts): S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras), S.22 Trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kas nav Eiropas Savienības rezidenti, faktiskās cenas un ķēdētie apjomi, sezonāli izlīdzināti dati

Nosūtīšanas termiņš t + 65 dienas

2020

1A

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās (tūkstoši nodarbināto personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu) un rezidentu nodarbinātība (tūkstoši personu)

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EEM – 16. d) darba ņēmēji

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, tūkstoši personu un tūkstoši nostrādāto stundu

1995–2000

2020

1A

B.2g + B.3g – 13. Bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums

D.2 – 14. Ražošanas un importa nodokļi

D.3 – 15. Subsīdijas

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 95 dienas

2020

1A

D.1 – 17. Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darba ņēmēju atalgojums un darba ņēmēju rezidentu atalgojums

D.11 – 17. a) darba alga

D.12 – 17. b) darba devēju sociālās iemaksas

Kopējā ekonomika un A*10 sadalījums, faktiskās cenas, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 95 dienas

2020

1A

P.6 – 10. Preču (FOB) un pakalpojumu eksports

P.7 – 11. Preču (FOB) un pakalpojumu imports, ģeogrāfiskais sadalījums

P6/P7 sadalījums (ja tas ir obligāts): S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras), S.22 Trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kas nav Eiropas Savienības rezidenti, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 65 dienas

2020

2

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

OP5ANP – Bruto kapitāla veidošana un neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

1995–2009

2020

2

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

1995–2004

2020

2

OP5ANP – Bruto kapitāla veidošana un neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība (jāsniedz, izņemot NP, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2004

2020

2

D.995 – Kapitāla pārvedumi no vispārējās valdības uz attiecīgajiem sektoriem, kas ir nodokļi un sociālās iemaksas, kas aprēķināti, bet maz ticams, ka tos iekasēs

S.1313 – Vietējā valdība

1995–2000

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, tūkstoši personu un tūkstoši nostrādāto stundu

1995–2000

2020

3

EMP – 8. Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

ESE – 8. a) pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

EEM – 8. b) darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu)

A*64 sadalījums, tūkstoši personu

1995–2009

2020

3

P.1 – 1. Izlaide bāzes cenās pa nozarēm

P.2 – 2. Starppatēriņš pircēju cenās pa nozarēm

D.29-D.39 – 6. Citi ražošanas nodokļi mīnus citas ražošanas subsīdijas

D.1 – 9. Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm

D.11 – 9. a) darba alga pa nozarēm

A*64 sadalījums, faktiskās cenas, nosūtīšanas termiņš t + 21 mēnesis

Nosūtīšanas termiņš t + 24 mēneši

2020

3

B.1g – 3. Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās pa nozarēm

P.51c – 4. Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm

A*64 sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, nosūtīšanas termiņš t + 21 mēnesis

Nosūtīšanas termiņš t + 24 mēneši

2020

8

EMP – Nodarbinātība (personu skaits un nostrādāto stundu skaits)

Sektors S.13 Vispārējā valdība, tūkstoši personu un tūkstoši nostrādāto stundu

1995–2009

2020

8

NP – Neražoto aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

Visi sektori, izlietojums

1995–2004

2020

801

NP – Neražoto aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

Visi sektori, izlietojums, faktiskās cenas, sezonāli neizlīdzināti dati

1999Q1–2004Q4

2020

10

EMP – 5. Nodarbinātība tūkstošos personu un tūkstošos nostrādāto stundu

ETO – Kopā

EEM – Darba ņēmēji

Visi NUTS sadalījumi, A*10 sadalījums, tūkstoši nostrādāto stundu

2000–2007

2020

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG nodaļas

1995–2001

2020

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG grupas

2001

2020

11

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

Visi COFOG sadalījumi

2002–2009

2020

11

OP5ANP – Bruto kapitāla veidošana + neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.13 – Vispārējā valdība

Visi COFOG sadalījumi (jāsniedz, izņemot NP, līdz izņēmuma termiņa beigām)

2002–2009

2020

11

NP – Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

OP5ANP – Bruto kapitāla veidošana + neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visi COFOG sadalījumi

1995–2009

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi, iepriekšējā gada cenas

2015–2016

2020

20

AN.1132g – 6. IKT aprīkojums, bruto

AN.11321g – 7. Datortehnika, bruto

AN.11322g – 8. Telekomunikāciju iekārtas, bruto

AN.1139g + AN.114g – 9. Citas mašīnas un iekārtas, bruto + ieroču sistēmas, bruto

AN.1132n – 18. IKT aprīkojums, neto

AN.11321n – 19. Datortehnika, neto

AN.11322n – 20. Telekomunikāciju iekārtas, neto

AN.1139n + AN.114n – 21. Citas mašīnas un iekārtas, neto + ieroču sistēmas, neto

Kopējā ekonomika pašreizējā atjaunošanas vērtība un iepriekšējā gada atjaunošanas vērtība

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.11 – 1. BPKV pamatlīdzekļos

P51g_AN.1132 – 6. BPKV IKT aprīkojumā P51g_AN.11321 – 7. BPKV datortehnikā

P51g_AN.11322 – 8. BPKV telekomunikāciju iekārtās

P51g_AN.1139 + AN.114 – 9. BPKV citās mašīnās un iekārtās + ieroču sistēmās

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

2000–2017

2020

26

AN.211 – 20. Zeme

S.14 + S.15 – Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

1995–2009

2020

Valsts: Portugāle

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

17

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visa informācija/sadalījumi

2010

2020

Valsts: Rumānija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

P3 – 5. a) mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens)

Sadalījums pēc ilglietojamības, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2017Q4

2018

1Q

P.51g – 9. a) bruto pamatkapitāla veidošana

AN_F6: pamatlīdzekļu sadalījums, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati

1995Q1–2019Q4

2020

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG grupas

2001–2006

2020

20

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, pašreizējā atjaunošanas vērtība un iepriekšējā gada atjaunošanas vērtība

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.1132 BPKV IKT aprīkojumā

P.51g_AN.11321 BPKV datortehnikā

P.51g_AN.11322 BPKV telekomunikāciju iekārtās

Kopējā ekonomika, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

2000–2017

2020

26

Visi obligātie mainīgie lielumi, izņemot AN.111 Mājokļi

Kopējā ekonomika un visi obligātie sektoru sadalījumi

1995–2017

2020

Valsts: Slovēnija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG nodaļas

1995–1998

2020

26

AN.211 – 20. Zeme

S.14 + S.15 – Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

1995–2014

2018

27

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi, tostarp partnersektoru dati visu sektoru sadalījumā

1999Q1–2003Q4

2020

Valsts: Slovākija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

5

P.3 – 1. Galapatēriņa izdevumi pēc mērķa (mājsaimniecības)

P102 – Vidējā izglītība un P103 – Pēcvidusskolas neterciārā izglītība, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi

1995–2017

2019

11

Visi mainīgie lielumi

S.13 – Vispārējā valdība

S.1311 – Centrālā valdība

S.1313 – Vietējā valdība

S.1314 – Sociālās nodrošināšanas fondi

Visas COFOG grupas

2001–2002

2019

20

Visi mainīgie lielumi

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, pašreizējā atjaunošanas vērtība un iepriekšējā gada atjaunošanas vērtība

2000–2003

2019

26

AN.11 + AN.12 – 2. Pamatlīdzekļi + krājumi

AN.1121 – 6. Ēkas, kas nav mājokļi

AN.1122 – 7. Citas celtnes

AN.12 – 16. Krājumi

Visi sektori

2012–2016

2019

26

AN.11 – 3. Pamatlīdzekļi

AN.112 – 5. Citas ēkas un celtnes

AN.113 + AN.114 – 8. Mašīnas un iekārtas + ieroču sistēmas

AN.115 – 9. Kultivētie bioloģiskie resursi

AN.117 – 10. Intelektuālā īpašuma produkti

Visi sektori (ja tie ir obligāti)

2000–2017

2019

26

AN.211 – 20. Zeme

S.14 + S.15 Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

1995–2016

2019

Valsts: Somija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi (obligātie) sadalījumi/informācija

Nosūtīšanas termiņš t + 65 dienas

2020

1A

Visi mainīgie lielumi

Pilnīga tabula, tostarp visi (obligātie) sadalījumi/informācija, nosūtīšanas termiņš t + 2 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 65 dienas

2020

Valsts: Zviedrija

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

1Q

P.6 – 10. Preču (FOB) un pakalpojumu eksports

P.7 – 11. Preču (FOB) un pakalpojumu imports

P6/P7 sadalījums (ja tas ir obligāts): S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (P6/P7 sadalījums jāsniedz, izņemot datus par eurozonu/Eiropas iestādēm un struktūrām, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995Q1–2019Q4

2020

1Q

D.1 – 17. Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darba ņēmēju atalgojums un darba ņēmēju rezidentu atalgojums

D.11 – 17. a) darba alga

D12 – 17. b) darba devēju sociālās iemaksas

Rezidentu darba ņēmēju atalgojuma A*10 sadalījums, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot darba ņēmēju atalgojumu ārzemēs, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995Q1–2019Q4

2020

1Q

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās (tūkstoši nodarbināto personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu) un rezidentu nodarbinātība (tūkstoši personu)

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EEM – 16. d) darba ņēmēji

Kopējā ekonomika un rezidentu nodarbinātības A*10 sadalījums, tūkstoši personu un tūkstoši nostrādāto stundu, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot nodarbinātību ārzemēs, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995Q1–2019Q4

2020

1A

P.6 – 10. Preču (FOB) un pakalpojumu eksports

P.7 – 11. Preču (FOB) un pakalpojumu imports

P6/P7 sadalījums (ja tas ir obligāts): S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas, un ķēdētie apjomi (P6/P7 sadalījums jāsniedz, izņemot datus par eurozonu/Eiropas iestādēm un struktūrām, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2018

2020

1A

D.1 – 17. Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darba ņēmēju atalgojums un darba ņēmēju rezidentu atalgojums

D.11 – 17. a) darba alga

D12 – 17. b) darba devēju sociālās iemaksas

Rezidentu darba ņēmēju atalgojuma A*10 sadalījums, faktiskās cenas, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot darba ņēmēju atalgojumu ārzemēs, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2018

2020

1A

EMP – 16. b) nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās (tūkstoši nodarbināto personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu) un rezidentu nodarbinātība (tūkstoši personu)

ESE – 16. c) pašnodarbinātie

EEM – 16. d) darba ņēmēji

Kopējā ekonomika un rezidentu nodarbinātības A*10 sadalījums, tūkstoši personu un tūkstoši nostrādāto stundu, neizlīdzināti un sezonāli izlīdzināti dati (jāsniedz, izņemot nodarbinātību ārzemēs, līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2018

2020

3

P.1 – 1. Izlaide bāzes cenās pa nozarēm

P.2 – 2. Starppatēriņš pircēju cenās pa nozarēm

B.2n + B.3n – 5. Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

D.29 – D.39 – 6. Citi ražošanas nodokļi mīnus citas ražošanas subsīdijas

Kopējā ekonomika un A*21 sadalījums, faktiskās cenas, nosūtīšanas termiņš t + 9 mēneši

Nosūtīšanas termiņš t + 21 mēnesis

2020

9

D.61SC – Sociālās apdrošināšanas shēmas pakalpojuma maksa

D.614 – Mājsaimniecību papildu sociālās iemaksas

S.212 Eiropas Savienības iestādes un struktūras

2012–2018

2020

15

P7 – Preču un pakalpojumu imports

P7 sadalījums: S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras) CPA P*64 sadalījumā, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas (ja dati ir obligāti) (jāsniedz, izņemot datus par eurozonu/Eiropas iestādēm un struktūrām, līdz izņēmuma termiņa beigām)

2010–2016

2020

15

Visi mainīgie lielumi

Sadalījums pa nozarēm/produktiem 36, 37–39 (jāsniedz kā summa 36–37 un 38–39 līdz izņēmuma termiņa beigām)

Sadalījums pa nozarēm/produktiem 45, 46, 47 (jāsniedz kā summa 45–47 līdz izņēmuma termiņa beigām), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas (ja tās ir obligātas)

2010–2016

2020

16

P6 – Preču un pakalpojumu eksports

P6 sadalījums: S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras) CPA P*64 sadalījumā, faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas (ja dati ir obligāti) (jāsniedz, izņemot datus par eurozonu/Eiropas iestādēm un struktūrām, līdz izņēmuma termiņa beigām)

2010–2016

2020

16

Visi mainīgie lielumi

Sadalījums pa nozarēm/produktiem 36, 37–39 (jāsniedz kā summa 36–37 un 38–39 līdz izņēmuma termiņa beigām)

Sadalījums pa nozarēm/produktiem 45, 46, 47 (jāsniedz kā summa 45–47 līdz izņēmuma termiņa beigām), faktiskās cenas un iepriekšējā gada cenas (ja tās ir obligātas)

2010–2016

2020

16

B2A3N – Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

B2A3G – Bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums

Sadalījums pēc NACE A*64 sadalījuma, faktiskās cenas

2010–2016

2020

17

P6 – Preču un pakalpojumu eksports

P7 – Preču un pakalpojumu imports

P6/P7 sadalījums: S.2I Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras un S.21–S.2I Dalībvalstis, kuru valūta nav euro, un Eiropas iestādes un struktūras (izņemot ECB un citas eurozonas iestādes un struktūras) CPA P*64 sadalījumā, faktiskās cenas (jāsniedz, izņemot datus par eurozonu/Eiropas iestādēm un struktūrām, līdz izņēmuma termiņa beigām)

2010, 2015

2020

17

Visi mainīgie lielumi

Sadalījums pa produktiem 36, 37–39 (jāsniedz kā summa 36–37 un 38–39 līdz izņēmuma termiņa beigām)

Sadalījums pa produktiem 45, 46, 47 (jāsniedz kā summa 45–47 līdz izņēmuma termiņa beigām), faktiskās cenas

2010, 2015

2020

17

B2A3N – Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums

B2A3G – Bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums

Sadalījums pēc CPA P*64, faktiskās cenas

2010, 2015

2020

20

AN.11g 1. Pamatlīdzekļi, bruto AN.111g 2. Mājokļi, bruto AN.112g 3. Citas ēkas un celtnes, bruto AN.113g + AN.114g 4. Mašīnas un iekārtas + ieroču sistēmas, bruto AN.1131g 5. Transportlīdzekļi, bruto AN.1132g 6. IKT aprīkojums, bruto AN.11321g 7. Datortehnika, bruto AN.11322g 8. Telekomunikāciju iekārtas, bruto AN.1139g + AN.114g 9. Mašīnas un iekārtas + ieroču sistēmas, bruto AN.115g 10. Kultivētie bioloģiskie resursi, bruto AN.117g 11. Intelektuālā īpašuma produkti, bruto AN.1173g 12. Datorprogrammatūra un datubāzes, bruto

Kopējā ekonomika un NACE A*21 sadalījums, pašreizējā atjaunošanas vērtība un iepriekšējā gada atjaunošanas vērtība

2000–2017

2020

Valsts: Apvienotā Karaliste

Tabula

Kods un mainīgais lielums

Detalizēts izņēmuma apraksts

Izņēmuma piemērošanas periods / nosūtīšanas termiņš

Pirmā nosūtīšana

26

Visi mainīgie lielumi

Visi sektori (arī zemākas kvalitātes dati par kopējo ekonomiku un institucionālajiem sektoriem AN.1, AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, AN.1122, AN.113 + AN.114, AN.115, tostarp metadati, jāsniedz līdz izņēmuma termiņa beigām)

1995–2014

2018


5.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1892

(2018. gada 3. decembris)

par pasākumu, ko Latvija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū GGP Italy SpA ražotu zāliena pļaujmašīnu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7656)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (1), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Latvija 2014. gada 1. jūlijā informēja Komisiju par pasākumu, ar kuru aizliedz laist tirgū zāliena pļaujmašīnu Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), ko ražo uzņēmums GGP Italy SpA (via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itālijā).

(2)

Latvija pieņēma minēto pasākumu 2013. gada 3. decembrī, pamatojot to ar zāliena pļaujmašīnas neatbilstību Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.3.8. un 1.4.1. iedaļā izklāstītajām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, jo pļaujmašīna neatbilda saskaņotajam standartam EN 60335-2-77:2010.

(3)

Komisija ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/902 (2) atzina Latvijas veikto pasākumu par pamatotu.

(4)

Vispārējā tiesa ar 2017. gada 26. janvāra spriedumu (3) atcēla Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/902, pamatojot to ar faktu, ka lēmums nav balstīts uz skaidru pierādījumu par Direktīvā 2006/42/EK izklāstīto būtisko prasību attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību neievērošanu, bet vienīgi uz konkrētās pļaujmašīnas neatbilstību saskaņotajam standartam EN 60335-2-77:2010, lai gan tās atbilstība saskaņotajam standartam EN 60335-2-77:2006 atbilstošajā laikposmā (proti, no 2012. gada 3. septembra līdz 2013. gada 31. augustam) joprojām tai nodrošināja prezumpciju par atbilstību minētajām prasībām (4).

(5)

Lai pildītu Līguma par Eiropas Savienības darbību 266. pantā paredzēto pienākumu, Komisijai jāveic vajadzīgie pasākumi Vispārējās tiesas sprieduma izpildei.

(6)

Šajā nolūkā Komisija apspriedās ar ieinteresētajām pusēm.

(7)

Ražotājs apstiprināja, ka minētā pļaujmašīna nav ražota vai laista tirgū nevienā ES dalībvalstī kopš 2013. gada 1. septembra. Ražotājs apstiprināja, ka minētā pļaujmašīna ir atsaukta no tirgotājiem un izplatītājiem Latvijā 2014. gada sākumā, un sniedza informāciju, norādot, ka saskaņotais standarts EN 60335-2-77:2006 ir pareizi piemērots.

(8)

Latvija paziņoja, ka tās valsts līmeņa pasākums joprojām ir spēkā. Latvija arī apstiprināja, ka šis pasākums ir balstīts uz saskaņotā standarta EN 60335-2-77:2010 piemērošanu un novērtējumu, kas veikts tikai un vienīgi saskaņā ar minēto standartu. Latvijas sniegtā papildu informācija nebija pietiekama, lai pierādītu nepareizu saskaņotā standarta EN 60335-2-77:2006 piemērošanu.

(9)

Ņemot vērā visu pieejamo informāciju un jo īpaši to, ka Latvijas veiktais pasākums bija balstīts uz atbilstības novērtēšanu saskaņā ar saskaņoto standartu EN 60335-2-77:2010, lai gan no Vispārējās tiesas 2017. gada 26. janvāra sprieduma izriet, ka atbilstošajā laikposmā uz ražojumu attiecās saskaņotais standarts EN 60335-2-77:2006, valsts pasākumu nevar uzskatīt par pamatotu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pasākums, ko Latvija veikusi, lai aizliegtu laist tirgū zāliena pļaujmašīnu Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), ko ražo uzņēmums GGP Italy SpA (via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itālijā), nav pamatots.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 10. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/902 par pasākumu, ko Latvija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK, lai aizliegtu laist tirgū GGP Italy SpA ražotu zāliena pļaujmašīnu (OV L 147, 12.6.2015., 22. lpp.).

(3)  Lieta T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) pret Eiropas Komisiju, ECLI:EU:T:2017:36.

(4)  ECLI:EU:T:2017:36, 70. un 71. punkts.