ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 3. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1877 (2018. gada 26. novembris) par finanšu regulējumu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2015/323

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1878 (2018. gada 26. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Scrumbie de Dunăre afumată (AĢIN))

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1879 (2018. gada 29. novembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 groza attiecībā uz konkursa procedūrā pārdota vājpiena pulvera uzglabāšanas sākuma datumu

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1880 (2018. gada 30. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

24

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/719 (2018. gada 14. maijs), ar ko Lēmumu 2009/821/EK groza attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem TRACES sistēmā ( OV L 120, 16.5.2018. )

27

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/1


PADOMES REGULA (ES) 2018/1877

(2018. gada 26. novembris)

par finanšu regulējumu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2015/323

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (1), ar jaunākajiem grozījumiem (“ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”),

ņemot vērā Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu (2) (“Iekšējais nolīgums”), un jo īpaši tā 10. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (3),

ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2015/323 (4) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par 11. Eiropas Attīstības fonda (“11. EAF”) finansiālo īstenošanu. Minētie noteikumi inter alia attiecas uz piemērojamiem principiem; 11. EAF resursu struktūru; finanšu dalībniekiem un subjektiem, kuriem uzticēti budžeta izpildes uzdevumi; finansēšanas lēmumiem, saistībām un maksājumiem; finansēšanas instrumentiem, tostarp iepirkumiem, dotācijām, finanšu instrumentiem un Savienības trasta fondiem; grāmatvedības pārskatu un uzskaites izklāstu; Revīzijas palātas veiktu ārējo revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Parlamentā; un ieguldījumu mehānismu, ko pārvalda Eiropas Investīciju banka (EIB).

(2)

Vienkāršības un konsekvences labad Regula (ES) 2015/323 tika pēc iespējas saskaņota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (5) un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 (6). Saskaņošana tika panākta, izmantojot tiešas atsauces uz minētajām regulām, un, no vienas puses, ir ļāvusi viegli identificēt 11. EAF finansiālās īstenošanas īpatnības un, no otras puses, ārējās darbības jomā ir samazinājusi Savienības finansēšanas noteikumu dažādību, kas rada nevajadzīgu slogu saņēmējiem, Komisijai un citām iesaistītajām personām.

(3)

Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 ir apvienotas un aizstātas ar vienu tiesību aktu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (7), ar kuru ir ieviestas būtiskas izmaiņas un uzlabojumi un vienkāršoti finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. Vienkāršības labad finanšu regulējums, ko piemēro 11. EAF, būtu pēc iespējas jāsaskaņo ar minēto regulu. Juridiskās skaidrības dēļ un ņemot vērā daudzos grozījumus, kas vajadzīgi minētajai saskaņošanai, Regula (ES) 2015/323 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(4)

Jāatgādina, ka 11. EAF finansiālās īstenošanas regulējumā bez šīs regulas ietilpst ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums un jo īpaši tā IV pielikums, Iekšējais nolīgums, Padomes Lēmums 2013/755/ES (8) un Padomes Regula (ES) 2015/322 (9).

(5)

11. EAF finansiālajā īstenošanā būtu jāievēro vienotības un budžeta precizitātes, norēķinu vienības, specifikācijas, pareizas finanšu pārvaldības un pārredzamības principi. Ņemot vērā 11. EAF daudzgadu struktūru, 11. EAF nebūtu jāpiemēro budžeta gada pārskata princips.

(6)

Ir nepieciešams noteikt sīki izstrādātus noteikumus par dalībvalstu iemaksu veikšanu 11. EAF un par finansiālās palīdzības sadalījumu pa valstīm aizjūras zemēm un teritorijām (“AZT”), uz kurām attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) IV daļa.

(7)

Noteikumi par finanšu dalībniekiem, t. i., kredītrīkotājiem un grāmatvežiem, viņu uzdevumu deleģēšanu un atbildību būtu jāsaskaņo ar Regulu (ES, Euratom) 2018/1046, jo šie dalībnieki rīkojas atbilstīgi Komisijas satvaram, kad tā saskaņā ar šo regulu īsteno 11. EAF.

(8)

Ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi, saskaņā ar kuriem deleģētais kredītrīkotājs ciešā sadarbībā ar valsts, reģionālo, ĀKK vai teritoriālo kredītrīkotāju veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu darbību pienācīgu izpildi.

(9)

Noteikumi par īstenošanas metodēm, t. i., par budžeta izpildes uzdevumu uzticēšanu un tās nosacījumiem un ierobežojumiem, būtu jāsaskaņo ar Regulu (ES, Euratom) 2018/1046. Turklāt būtu jāiekļauj noteikums par budžeta izpildes uzdevumu tālāku uzticēšanu, atspoguļojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 236/2014 (10) ietverto noteikumu, lai nodrošinātu ārējās darbības finansējuma saskanīgu īstenošanu. Tomēr šajā regulā būtu jāietver arī konkrēti noteikumi par pagaidu rīkošanos valsts kredītrīkotāja vietā, par ĀKK valstu un AZT pilnvarojumu pakalpojumu sniedzējam un par Savienības finanšu interešu aizsardzības stiprināšanu netiešas pārvaldības gadījumā ar ĀKK valstīm un AZT.

(10)

Komisijai saskaņā ar šo regulu īstenojot 11. EAF, noteikumi par finansēšanas lēmumiem būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem.

(11)

Noteikumi par saistībām būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem, izņemot provizoriskās saistības. Turklāt būtu jāparedz termiņu pagarināšana, ja tas ir vajadzīgs darbībām, ko ĀKK valstis vai AZT veic, īstenojot netiešu pārvaldību.

(12)

Maksājumu termiņi būtu jāsaskaņo ar tiem, kas noteikti Regulā (ES, Euratom) 2018/1046. Būtu jāparedz īpaši noteikumi gadījumiem, kad ĀKK valstīm un AZT nav uzticēta maksājumu veikšana, īstenojot netiešu pārvaldību, un kad Komisija attiecīgi turpina veikt maksājumus saņēmējiem.

(13)

Dažādi īstenošanas noteikumi, kas attiecas uz iekšējā revidenta darbu, labu pārvaldību un tiesisko aizsardzību, IT sistēmu, datu elektronisko pārsūtīšanu, e-pārvaldi, administratīvajiem un finansiālajiem sodiem un izslēgšanas sistēmas centrālās datubāzes izmantošanu, būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem. Turklāt Savienības finanšu interešu aizsardzība, ko nodrošina sodu piemērošana, būtu jāpastiprina gadījumos, kad 11. EAF tiek īstenots netiešā pārvaldībā ar ĀKK valstīm un AZT.

(14)

Noteikumi par iepirkumiem, dotācijām, godalgām un ekspertiem būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem. Noteikumi par finanšu instrumentiem un Savienības trasta fondiem būtu jāsaskaņo, veicot pielāgojumus 11. EAF būtības dēļ. Budžeta atbalstā AZT būtu jāņem vērā institucionālās saites ar attiecīgo dalībvalsti.

(15)

Noteikumiem par pārskatu un uzskaites izklāstu, kā arī par ārējo revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu būtu jāatbilst Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem.

(16)

Ir nepieciešams paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem Revīzijas palātai būtu jāīsteno savas pilnvaras attiecībā uz 11. EAF.

(17)

Ir nepieciešams paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem EIB būtu jāpārvalda 11. EAF resursi.

(18)

Noteikumiem par Revīzijas palātas veikto EIB pārvaldīto 11. EAF resursu pārbaudi būtu jāatbilst LESD 287. panta 3. punktā paredzētajam trīspusējam nolīgumam, kas noslēgts starp Revīzijas palātu, EIB un Komisiju.

(19)

Pārejas noteikumos būtu jāparedz noteikumi par rīcību ar atlikumiem un ieņēmumiem no 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda (“iepriekšējie EAF”), kā arī par šīs regulas piemērošanu no minētajiem EAF atlikušajām darbībām.

(20)

Interpretējot šo regulu, vajadzētu tiekties uz konsekvences nodrošināšanu ar Regulu (ES, Euratom) 2018/1046, ja vien šāda interpretācija nav pretrunā 11. EAF specifikai, kā paredzēts ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumā, Iekšējā nolīgumā, Lēmumā 2013/755/ES vai Regulā (ES) 2015/322,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

PIRMĀ DAĻA

GALVENIE NOTEIKUMI

I SADAĻA

Priekšmets, darbības joma un vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par 11. EAF resursu finansiālo īstenošanu un par pārskatu sniegšanu un revīziju.

2. pants

Saikne ar Regulu (ES, Euratom) 2018/1046

1.   Šajā regulā atsauces uz Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 piemērojamajiem noteikumiem neietver tos procedūras noteikumus, kas neattiecas uz 11. EAF.

2.   Iekšējas atsauces Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumus, uz kuriem ir atsauce, nepadara par tādiem, kas būtu netieši piemērojami 11. EAF.

3.   Ja šajā regulā ir konkrētas atsauces uz Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem, tās ir uzskatāmas par dinamiskām atsaucēm, kas ietver turpmākos minēto noteikumu grozījumus.

4.   Komisijas dienestiem adresētais Komisijas Lēmums par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējā budžeta (Eiropas Komisijas sadaļas) izpildi, 11. EAF tiek piemērots mutatis mutandis.

3. pants

Vispārīgie noteikumi

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 2. pantā izklāstītās definīcijas.

2.   Šajā regulā šādus Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 lietotos terminus interpretē šādi:

a)

“apropriācijas” vai “darbības apropriācijas” ir “11. EAF resursi”;

b)

“pamatakts” atkarībā no attiecīgā konteksta ir Iekšējais nolīgums, Lēmums 2013/755/ES vai Regula (ES) 2015/322;

c)

“budžets” vai “budžeta” ir “11. EAF”;

d)

“budžeta saistības” ir “finansiālās saistības”;

e)

“budžeta pozīcija” ir “piešķīrums”;

f)

“trešā valsts” ir jebkura partnervalsts vai teritorija, kas ietilpst 11. EAF ģeogrāfiskajā darbības jomā.

3.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 4. un 5. pantu.

II SADAĻA

Finanšu principi

4. pants

Finanšu principi

11. EAF resursus īsteno saskaņā ar šādiem principiem:

a)

vienotība un budžeta precizitāte;

b)

norēķinu vienība;

c)

universālums;

d)

specifikācija;

e)

pareiza finanšu pārvaldība un sniegums;

f)

pārredzamība.

Finanšu gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

5. pants

Vienotības un budžeta precizitātes principi

Ieņēmumus neiekasē un izdevumus neapmaksā, ja tie nav iegrāmatoti 11. EAF.

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 8. panta 2., 3. un 4. punktu.

6. pants

Norēķinu vienības princips

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 19. pantu.

7. pants

Universāluma princips

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 20. pantu. Neskarot šīs regulas 8. pantu, kopējie ieņēmumi sedz kopējos aplēstos maksājumus.

2.   Ieņēmumi, kas minēti šīs regulas 8. panta 2. punkta c) apakšpunktā, automātiski samazina maksājumus, ko veic par saistībām, no kurām tie izriet.

3.   Savienība nedrīkst ņemt aizņēmumus 11. EAF ietvaros.

8. pants

Piešķirtie ieņēmumi

1.   Lai finansētu konkrētus izdevumu posteņus, iezīmē piešķirtos ieņēmumus.

2.   Piešķirtos ieņēmumus veido šādi ieņēmumi:

a)

finanšu iemaksas, ko veikušas dalībvalstis un trešās valstis, tostarp – abos gadījumos – to publiskā sektora aģentūras, tiesību subjekti vai fiziskas personas, un starptautiskas organizācijas konkrētiem ārējā atbalsta projektiem vai programmām, ko finansē Savienība un to uzdevumā pārvalda Komisija vai EIB saskaņā ar Regulas (ES) 2015/322 10. pantu;

b)

īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi;

c)

ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas pēc to atgūšanas;

d)

atmaksājumi un ieņēmumi no finanšu instrumentiem vai budžeta garantijām saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 209. panta 3. punktu;

e)

ieņēmumi, kas rodas no vēlākas nodokļu atmaksāšanas saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 27. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu.

3.   No piešķirtajiem ieņēmumiem, kas minēti 2. punkta a) un b) apakšpunktā, finansē izdevumu posteņus, ko noteicis līdzekļu devējs, ja Komisija tam ir piekritusi.

No piešķirtajiem ieņēmumiem, kas minēti 2. punkta d) un e) apakšpunktā, finansē izdevumu posteņus, kas līdzīgi tiem, no kuriem tie izriet.

4.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 25., 26. un 27. pantu. Ziedojuma pieņemšanai ir vajadzīga Padomes atļauja.

5.   11. EAF resursus, kas atbilst piešķirtajiem ieņēmumiem, automātiski dara pieejamus, kad Komisija minētos ieņēmumus ir saņēmusi. Tomēr attiecībā uz 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem uzskata, ka līdz ar saņemamo summu aplēsi 11. EAF resursi ir darīti pieejami, ja nolīgumā ar dalībvalsti summas ir izteiktas euro; šādos gadījumos maksājumus no minētajiem ieņēmumiem var veikt tikai tad, kad tie ir saņemti.

9. pants

Specifikācijas princips

1.   11. EAF resursus iezīmē konkrētiem mērķiem dalījumā pa ĀKK valstīm vai AZT saskaņā ar galvenajiem sadarbības instrumentiem.

2.   Attiecībā uz ĀKK valstīm galvenie sadarbības instrumenti ir noteikti finanšu protokolā, kas sniegts ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma Ic pielikumā. Resursu iezīmēšanas (indikatīvie piešķīrumi) pamatā ir arī Iekšējais nolīgums un Regula (ES) 2015/322, un tajā ņem vērā resursus, kas rezervēti atbalsta izdevumiem saistībā ar plānošanu un izpildi atbilstoši Iekšējā nolīguma 6. pantam.

3.   Attiecībā uz AZT galvenie sadarbības instrumenti ir noteikti Lēmuma 2013/755/ES ceturtajā daļā un tā II pielikumā. Minēto resursu iezīmēšanā ņem vērā arī minētā pielikuma 3. panta 3. punktā paredzēto nesadalīto rezervi un resursus, kas paredzēti pētniecības vai tehniskās palīdzības pasākumiem atbilstīgi tā 1. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

10. pants

Pareizas finanšu pārvaldības un snieguma princips un iekšējā kontrole

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 33. panta 1. punktu, 33. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, 33. panta 3. punktu un 34. un 36. pantu.

11. pants

Pārredzamības princips

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 37. panta 1. punktu un 38. pantu.

2.   Ikgadējo pārskatu par saistībām, maksājumiem un gada kopsummu aicinājumiem veikt iemaksas saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. pantu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 38. panta 2. punkta nolūkos termins “atrašanās vieta” vajadzības gadījumā nozīmē ekvivalentu reģionam NUTS 2 līmenī, ja saņēmējs ir fiziska persona.

III SADAĻA

11. EAF resursi un īstenošana

12. pants

11. EAF resursu avoti

11. EAF resursus veido maksimāli pieļaujamā summa, kas minēta Iekšējā nolīguma 1. panta 2., 4. un 6. punktā, līdzekļi, kas minēti tā 1. panta 9. punktā, un citi piešķirtie ieņēmumi, kas minēti šīs regulas 8. pantā.

13. pants

11. EAF struktūra

11. EAF ieņēmumus un izdevumus klasificē pēc to veida vai izmantojuma, kam tie iedalīti.

14. pants

11. EAF īstenošana saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un snieguma principu

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 57. pantu, 59. panta 2. un 3. punktu un 60. un 61. pantu.

2.   Komisija uzņemas ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 57. pantā un Lēmumā 2013/755/ES minētos Savienības pienākumus. Šim nolūkam tā īsteno 11. EAF ieņēmumus un izdevumus saskaņā ar šīs regulas šo daļu un trešo daļu uz savu atbildību un 11. EAF resursu ietvaros.

3.   Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka 11. EAF resursus izlieto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un snieguma principu.

15. pants

Izpildes metodes

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 62. panta 1. punkta pirmās daļas a) un c) apakšpunktu, 62. panta 2. punkta pirmo un trešo daļu un 62. panta 3. punktu.

IV SADAĻA

Finanšu dalībnieki

16. pants

Vispārīgie noteikumi par finanšu dalībniekiem un viņu atbildību

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 72. līdz 76. pantu.

2.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 90. līdz 95. pantu par finanšu dalībnieku atbildību.

17. pants

Kredītrīkotājs

1.   Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 74. panta 9. punktā minētā gada darbības pārskata pielikumā iekļauj tabulas, kurās attiecībā uz katru piešķīrumu, valsti, teritoriju, reģionu vai apakšreģionu norāda kopējās saistības, piešķirtos līdzekļus un maksājumus, kas veikti finanšu gada laikā, un kopsummas par laiku kopš attiecīgā EAF izveides.

2.   Ja atbildīgajam Komisijas kredītrīkotājam kļūst zināmas problēmas saistībā ar 11. EAF resursu pārvaldības procedūru veikšanu, viņš kopā ar norīkoto valsts, reģionālo, ĀKK valstu vai teritoriālo kredītrīkotāju veic visu vajadzīgo saziņu, lai rastu situācijas risinājumu, un veic nepieciešamos pasākumus. Gadījumā, ja valsts, reģionālais, ĀKK valstu vai teritoriālais kredītrīkotājs neveic vai nav spējīgs veikt pienākumus, kas viņam jāpilda saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu vai Lēmumu 2013/755/ES, atbildīgais Komisijas kredītrīkotājs uz laiku var stāties viņa vietā un darboties netiešā pārvaldībā viņa vārdā un uzdevumā. Tādā gadījumā Komisija par tai papildus radušos administratīvo slogu var saņemt finansiālu kompensāciju no resursiem, kas piešķirti attiecīgajai ĀKK valstij vai AZT.

18. pants

Grāmatvedis

1.   11. EAF grāmatvedis ir Komisijas grāmatvedis.

2.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 77. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un c) līdz f) apakšpunktu, 78. panta 3. un 4. punktu, 79. pantu, 80. panta 1., 2. un 3. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. līdz 10. punktu un 84., 85. un 86. pantu.

3.   11. EAF resursiem, ko pārvalda Komisija, piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 80. panta 1., 2. un 3. punktā minētos grāmatvedības noteikumus. Minētos noteikumus piemēro 11. EAF, vienlaikus ņemot vērā tā darbību specifiku.

4.   Grāmatvedis sagatavo un pēc apspriešanās ar atbildīgo kredītrīkotāju pieņem kontu plānu, kas jāpiemēro 11. EAF operācijām.

V SADAĻA

Ieņēmumu operācijas

19. pants

Gada iemaksa un tās daļas

1.   Saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. pantu maksimālo gada iemaksas summu n + 2 gadā un gada iemaksas summu n + 1 gadā, kā arī to daļas trim maksājumiem nosaka saskaņā ar šā panta 2. līdz 7. punktā paredzēto procedūru.

Katras dalībvalsts veicamo iemaksu daļas nosaka tā, lai tās būtu proporcionālas dalībvalsts iemaksām 11. EAF, kā noteikts Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punktā.

2.   Komisija līdz n gada 15. oktobrim iesniedz priekšlikumu, norādot:

a)

maksimālo gada iemaksas summu n + 2 gadam;

b)

gada iemaksas summu n + 1 gadam;

c)

iemaksas pirmās daļas summu n + 1 gadam;

d)

indikatīvu, nesaistošu prognozi, kuras pamatā ir statistiska pieeja, par gaidāmajām gada iemaksu summām n + 3 gadam un n + 4 gadam.

Padome lēmumu par minēto priekšlikumu pieņem līdz n gada 15. novembrim.

Dalībvalstis veic n + 1 gada pirmās daļas iemaksu vēlākais līdz n + 1 gada 21. janvārim.

3.   Komisija līdz n + 1 gada 15. jūnijam iesniedz priekšlikumu, norādot:

a)

iemaksas otrās daļas summu n + 1 gadam;

b)

pārskatītu n + 1 gada iemaksas summu atbilstīgi faktiskajām vajadzībām gadījumos, kad saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. panta 3. punktu gada summa atšķiras no faktiskajām vajadzībām.

Padome lēmumu par minēto priekšlikumu pieņem ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu pēc Komisijas priekšlikuma iesniegšanas.

Dalībvalstis otrās daļas iemaksu veic ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu pēc Padomes lēmuma pieņemšanas.

4.   Līdz n + 1 gada 15. jūnijam Komisija, ņemot vērā EIB prognozes par ieguldījumu mehānisma pārvaldību un darbību, tostarp tās procentu likmju subsīdijas, ko īsteno EIB, izstrādā un iesniedz Padomei pārskatu par saistībām, maksājumiem un gada kopsummu aicinājumiem veikt iemaksas n gadā un iemaksas n + 1 un n + 2 gadā. Komisija norāda katras dalībvalsts gada iemaksu summas, kā arī summas, kas vēl jāmaksā EAF, atsevišķi norādot EIB un Komisijas daļas. Summas n + 1 un n + 2 gadam nosaka, ņemot vērā spēju efektīvi izmaksāt ierosināto resursu apjomu, vienlaikus cenšoties nepieļaut ievērojamas svārstības dažādos gados, kā arī ievērojamus gada beigu atlikumus.

5.   Komisija līdz n + 1 gada 10. oktobrim iesniedz priekšlikumu, norādot:

a)

iemaksas trešās daļas summu n + 1 gadam;

b)

atbilstīgi faktiskajām vajadzībām pārskatītu n + 1 gada iemaksas summu gadījumos, kad saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. panta 3. punktu gada summa atšķiras no faktiskajām vajadzībām.

Padome lēmumu par minēto priekšlikumu pieņem ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu pēc Komisijas priekšlikuma iesniegšanas.

Dalībvalstis trešās daļas iemaksu veic ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu pēc Padomes lēmuma pieņemšanas.

6.   Konkrēta gada daļu summa nepārsniedz šim gadam noteiktās iemaksas gada summu. Gada iemaksas summa nepārsniedz šim gadam noteikto maksimāli pieļaujamo summu. Maksimāli pieļaujamo summu nepalielina, izņemot saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. panta 4. punktu. Maksimāli pieļaujamās summas iespējamo palielināšanu iekļauj priekšlikumos, kas minēti šā panta 2., 3. un 5. punktā.

7.   Attiecībā uz katrai dalībvalstij maksājamo maksimāli pieļaujamo gada iemaksas summu n + 2 gadam, gada iemaksas summu n + 1 gadam un iemaksu daļām precizē:

a)

Komisijas pārvaldīto summu; un

b)

EIB pārvaldīto summu, tostarp tās pārvaldīto procentu likmju subsīdijas.

20. pants

Daļu maksājumi

1.   Aicinot veikt iemaksas, vispirms vienu pēc otras izlieto summas, kas paredzētas iepriekšējos EAF.

2.   Dalībvalstu iemaksas izsaka un veic euro.

3.   Šīs regulas 19. panta 7. punkta a) apakšpunktā minēto iemaksu katra dalībvalsts ieskaita speciālā kontā ar apzīmējumu “Eiropas Komisija – Eiropas Attīstības fonds”, kas atvērts attiecīgās dalībvalsts centrālajā bankā vai tās norādītajā finanšu iestādē. Šo iemaksu summas tiek paturētas šajos speciālajos kontos līdz brīdim, kad jāveic maksājumi.

4.   Šā panta 3. punktā minēto kontu uztur bez maksas un bez procentiem.

5.   Ja šā panta 3. punktā minētajam kontam piemēro negatīvus procentus, attiecīgā dalībvalsts – ne vēlāk kā 19. pantā minētajā katras iemaksas veikšanas dienā – kontā ieraksta summu, kas atbilst tādu negatīvo procentu summai, kuri piemēroti līdz tā mēneša pirmajai dienai, kas ir iepriekšējais mēnesis pirms daļas maksājuma.

6.   Neskarot šā panta 7. punktu, Komisija cenšas veikt visas izmaksas no speciālajiem kontiem tā, lai saglabātu aktīvu sadalījumu šajos kontos atbilstoši iemaksu atslēgai saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

7.   Komisija, sedzot 11. EAF kases resursu vajadzības saskaņā ar 3. punktu, cenšas samazināt ietekmi, ko rada pienākums dalībvalstīm negatīvu procentu summas ierakstīt kredītā, ievērojot 5. punktu, prioritārā kārtā izmantojot attiecīgo kontu kredītos ierakstītās summas.

8.   Šīs regulas 19. panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto iemaksu katra dalībvalsts veic saskaņā ar 47. panta 1. punktu.

21. pants

Procentu likme par neveiktām iemaksām

1.   Beidzoties termiņiem, kas noteikti 19. panta 2., 3. un 5. punktā, attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums maksāt procentus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

procentu likme ir likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām un kas ir spēkā tā mēneša pirmajā kalendārajā dienā, kurā beidzas maksājumu termiņš, un kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, palielināta par diviem procentpunktiem. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par procentpunkta ceturto daļu;

b)

procenti maksājami par laikposmu, kas aizritējis no nākamās kalendārās dienas pēc maksājuma termiņa beigām līdz samaksas dienai.

2.   Attiecībā uz šīs regulas 19. panta 7. punkta a) apakšpunktā minēto iemaksu procentu maksājumus ieskaita kādā no Iekšējā nolīguma 1. panta 6. punktā minētajiem kontiem.

Attiecībā uz šīs regulas 19. panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto iemaksu procentu maksājumus ieskaita ieguldījumu mehānismā saskaņā ar šīs regulas 47. panta 1. punktu.

22. pants

Aicinājums segt neveiktās iemaksas

Beidzoties ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma Ic pielikumā noteiktā finanšu protokola termiņam, to iemaksu daļu, kas dalībvalstīm jāmaksā saskaņā ar šīs regulas 19. pantu, Komisija un EIB pēc vajadzības pieprasa veikt saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

23. pants

Citas ieņēmumu operācijas

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 97., 98. un 99. pantu, 100. panta 1. punktu, 100. panta 2. punkta pirmo daļu, 101. panta 1. līdz 6. punktu, 102. līdz 107. pantu un 109. pantu. Atgūšanu var veikt ar Komisijas lēmumu, kas izpildāms saskaņā ar LESD 299. pantu.

2.   Attiecībā uz Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 97. panta 3. punktu atsauci uz pašu resursiem saprot kā atsauci uz dalībvalstu iemaksām, kas minētas šīs regulas 19. pantā.

3.   Euro izteiktu iemaksu atgūšanai piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 99. panta 2. punktu. To piemēro arī vietējā valūtā izteiktu summu atgūšanai, izmantojot valūtu emitējošās valsts centrālās bankas likmi, kas ir spēkā tā mēneša pirmajā kalendārajā dienā, kurā izdots atgūšanas rīkojums.

VI SADAĻA

Izdevumu operācijas

24. pants

Noteikumi par saistībām un finansēšanas lēmumiem

1.   Pirms izdevumu saistību uzņemšanās Komisija pieņem finansēšanas lēmumu.

2.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 110. panta 2. līdz 5. punktu, 111. pantu, 112. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, 112. panta 2. līdz 5. punktu un 114., 115. un 116. pantu.

3.   Piemērojot Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 114. panta 2. punkta trešo un ceturto daļu, periodu, kurā var uzņemties juridiskās saistības par darbības īstenošanu, var pagarināt, pārsniedzot trīs gadus pēc datuma, kad noslēgts finansēšanas nolīgums ar ĀKK valstīm un AZT.

4.   Ja 11. EAF resursus īsteno netiešā pārvaldībā ar ĀKK valstīm vai AZT, atbildīgais kredītrīkotājs var – pēc pamatojuma pieņemšanas – pagarināt divu gadu periodu, kas minēts Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 114. panta 6. punktā, un trīs gadu periodu, kas minēts tās 114. panta 2. punkta trešajā daļā.

5.   Beidzoties 3. un 4. punktā minētajiem pagarinātajiem periodiem, neizmantotos atlikumus attiecīgi atceļ.

6.   Ja pieņem pasākumus saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 96. un 97. pantu, šajā pantā minēto periodu ritēšanu var apturēt.

7.   Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 111. panta 1. punkta trešās daļas nolūkos atbilstību izvērtē saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, jo īpaši Līgumiem, ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu, Lēmumu 2013/755/ES, Iekšējo nolīgumu, šo regulu un visiem aktiem, kas pieņemti, īstenojot minētos noteikumus.

25. pants

Maksājumu termiņi

1.   Ievērojot šā panta 2. punktā izklāstītos nosacījumus, Komisijas veiktajiem maksājumiem piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 116. pantu.

2.   Ja 11. EAF resursus īsteno netiešā pārvaldībā ar ĀKK valstīm vai AZT un Komisija veic maksājumus to vārdā, termiņu, kas minēts Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 116. panta 1. punkta b) apakšpunktā, piemēro visiem maksājumiem, kas nav minēti tā a) apakšpunktā. Finansēšanas nolīgumā iekļauj vajadzīgos noteikumus, kas nodrošina savlaicīgu sadarbību ar līgumslēdzēju iestādi.

3.   Attiecībā uz Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 116. panta 5. punktu maksājumus, par kuriem atbild Komisija, maksā no tā paša piešķīruma, kas bija paredzēts atbilstošajam līgumam. Ja ar atlikušajiem līdzekļiem nepietiek, tos sedz no konta vai kontiem, kas paredzēti Iekšējā nolīguma 1. panta 6. punktā.

VII SADAĻA

Iekšējais revidents

26. pants

Iekšējais revidents

11. EAF iekšējais revidents ir Komisijas iekšējais revidents, un Komisijas iekšējās revīzijas progresa komiteja, kas minēta Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 123. pantā, veic savus uzdevumus arī attiecībā uz Komisijas pārvaldītajiem EAF resursiem. Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 118. līdz 122. pantu.

VIII SADAĻA

Dažādi īstenošanas noteikumi

27. pants

Kopīgie noteikumi

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 124. līdz 146. pantu, 147. panta 1. punktu, 148. pantu, 149. panta 1. punktu un 3. līdz 7. punktu un 150. līdz 153. pantu.

28. pants

Administratīva vienošanās ar Eiropas Ārējās darbības dienestu

Lai Savienības delegācijām atvieglotu to resursu īstenošanu, kas paredzēti atbalsta izdevumiem saistībā ar 11. EAF atbilstoši Iekšējā nolīguma 6. pantam, Eiropas Ārējās darbības dienests un Komisijas dienesti var detalizēti vienoties.

IX SADAĻA

Finansēšanas instrumenti

29. pants

Vispārīgi noteikumi par finansēšanas instrumentiem

1.   Lai sniegtu finansiālo palīdzību saskaņā ar šo sadaļu, sadarbība starp Savienību, ĀKK valstīm un AZT var inter alia izpausties kā:

a)

trīspusējas vienošanās, ar kuru palīdzību Savienība ar jebkuru trešo valsti koordinē savu palīdzību ĀKK valstij, AZT vai reģionam;

b)

administratīvas sadarbības pasākumi, piemēram, mērķsadarbība starp publiskām iestādēm, vietējām pašpārvaldēm, valstu publiskām struktūrām vai privāttiesību subjektiem, kam uzticēti sabiedrisko pakalpojumu uzdevumi, dalībvalstī vai tālākā reģionā, un attiecīgajām iestādēm vai struktūrām ĀKK valstī vai AZT, vai to reģionā, kā arī sadarbības pasākumi, iesaistot publiskā sektora ekspertus, kas nosūtīti no dalībvalstīm un to reģionālajām un vietējām iestādēm;

c)

ekspertu mehānismi mērķtiecīgai spēju veidošanai ĀKK valstī, AZT vai to reģionā un īstermiņa tehniskās palīdzības un konsultāciju sniegšanai ĀKK valstij, AZT vai to reģionam, kā arī atbalsts ilgtspējīgiem zināšanu un izcilības centriem pārvaldības un publiskā sektora reformas jautājumos;

d)

ieguldījumi izmaksās, kas ir nepieciešamas, lai izveidotu un pārvaldītu publiskā un privātā sektora partnerību;

e)

nozaru politikas atbalsta programmas, ar kuru palīdzību Savienība sniedz atbalstu kādai ĀKK valsts vai AZT nozaru programmai;

f)

procentu likmes subsīdijas.

2.   Papildus finansējuma veidiem, kas paredzēti 30. līdz 37. pantā, finansiālo palīdzību var arī sniegt, izmantojot šādus līdzekļus:

a)

parādu atvieglojums saskaņā ar parādu atvieglojuma programmām, par kurām panākta starptautiska vienošanās;

b)

izņēmuma gadījumos nozaru un vispārējas importa programmas, kas var būt:

i)

nozaru importa programmas natūrā;

ii)

nozaru importa programmas ar palīdzību ārvalstu valūtā attiecīgās nozares importa finansēšanai; vai

iii)

vispārējas importa programmas ar palīdzību ārvalstu valūtā, lai finansētu vispārēju importu, kas attiecas uz plašu produktu klāstu.

3.   Finansiālo palīdzību turklāt var sniegt, veicot iemaksas starptautiskos, reģionālos vai valsts fondos, piemēram, tādos, ko izveidojusi vai pārvalda EIB, dalībvalstis vai ĀKK valstis, vai AZT un reģioni, vai starptautiskas organizācijas ar mērķi piesaistīt kopīgu finansējumu no vairākiem līdzekļu devējiem, vai fondos, ko izveidojis viens vai vairāki līdzekļu devēji, lai kopīgi īstenotu projektus.

Pēc vajadzības veicina Savienības finanšu iestāžu savstarpēju piekļuvi finanšu instrumentiem, ko izveidojušas citas organizācijas.

4.   Ar 11. EAF finansētās darbības var īstenot, izmantojot paralēlo vai kopīgo līdzfinansējumu.

Paralēla līdzfinansējuma gadījumā darbību sadala vairākās skaidri nosakāmās sastāvdaļās, no kurām katru finansē dažādi partneri, nodrošinot līdzfinansējumu tādā veidā, lai vienmēr var noteikt finansējuma galīgo izlietojumu.

Kopīga līdzfinansējuma gadījumā darbības kopējās izmaksas sadala starp partneriem, kas nodrošina līdzfinansējumu, un resursus apvieno tā, ka vairs nav iespējams noteikt kāda konkrēta, darbības ietvaros veikta pasākuma finanšu avotu.

5.   Īstenojot savu atbalstu pārejai un reformām ĀKK valstīs un AZT, Savienība izmanto un izplata dalībvalstu pieredzi un gūtās atziņas.

30. pants

Netieša pārvaldība

1.   Ievērojot šā panta 2. un 3. punktā izklāstītos nosacījumus, piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 154. līdz 159. pantu. Minētās regulas 158. panta nolūkos netiešā pārvaldība ar trešām valstīm var izpausties arī kā finansēšanas nolīgums, kas noslēgts ar attiecīgo organizāciju vai struktūru reģionālā vai ĀKK valstu līmenī.

2.   Subjekti, kas īsteno 11. EAF līdzekļus, nodrošina saderību ar Savienības ārējo politiku un var uzticēt budžeta izpildes uzdevumus citiem subjektiem saskaņā ar nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi tiem, kurus piemēro Komisijai. Tie ik gadu pilda savas saistības saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 155. panta 1. punktu. Revīzijas atzinumu iesniedz mēneša laikā no ziņojuma un pārvaldības deklarācijas, lai to varētu ņemt vērā, sniedzot Komisijai atzinumu par ticamību.

Starptautiskās organizācijas, kas minētas Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 62. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta ii) punktā, un dalībvalstu struktūras, kas minētas tās pašas regulas 62. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta v) un vi) punktā, kurām Komisijas uzticējusi budžeta izpildes uzdevumus, budžeta izpildes uzdevumus var uzticēt arī bezpeļņas organizācijām ar atbilstīgām darbības un finanšu spējām, ievērojot nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro Komisijai.

ĀKK valstis un AZT var īstenot 11. EAF resursus ar savu struktūrvienību un privāttiesību subjektu starpniecību, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu. Minētās struktūras atlasa atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, izvairoties no interešu konfliktiem. Finansēšanas nolīgumā paredz pakalpojumu līguma noteikumus.

3.   Ja 11. EAF apgūst netiešā pārvaldībā ar ĀKK valstīm, AZT vai to reģionālajām organizācijām, neskarot līgumslēdzēju iestāžu pienākumus, Komisija:

a)

ja nepieciešams, atgūst summas, kas pienākas no līgumslēdzēju iestāžu saņēmējiem, saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 101. līdz 106. pantu, izņemot tās 101. panta 7. līdz 9. punktu, tostarp pieņemot lēmumu, kurš izpildāms atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas noteikti LESD 299. pantā;

b)

ja apstākļi to prasa, var uzlikt administratīvus vai finansiālus vai abu veidu sodus līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem vai saņēmējiem, kā arī citiem subjektiem vai personām, kas attiecībā pret līgumslēdzēju iestādi atrodas vienā no Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 136. panta 1. punktā minētajām situācijām, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas noteikti minētās regulas 135. līdz 143. pantā.

Finansēšanas nolīgumā iekļauj attiecīgus noteikumus.

31. pants

Iepirkums

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 160. līdz 172. pantu, 173. panta 1. punktu, 173. panta 2. punkta pirmo un otro daļu, 173. panta 3. un 4. punktu un 174. līdz 179. pantu.

32. pants

Dotācijas

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 180. līdz 205. pantu.

33. pants

Godalgas

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 206. un 207. pantu.

34. pants

Finanšu instrumenti

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 208. panta 4. un 5. punktu, 209. panta 1., 2. un 4. punktu, 210. panta 1. punktu, 214. pantu, 215. panta 2. līdz 7. punktu un 216. pantu.

2.   Var izveidot finanšu instrumentus saskaņā ar 11. EAF. Iemaksas šādos instrumentos drīkst veikt dalībvalstis vai citas personas.

3.   11. EAF ir atļauts veikt iemaksas finanšu instrumentos vai piedalīties Savienības budžetā noteikto budžeta garantiju nodrošināšanā.

4.   Finanšu instrumentus var izveidot ar 24. pantā minētajiem finansēšanas lēmumiem. Finanšu instrumentus pēc iespējas vada EIB, kāda daudzpusēja Eiropas finanšu iestāde, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, vai divpusēja Eiropas finanšu iestāde, piemēram, divpusēja attīstības banka, un tie var būt apvienoti ar papildu dotācijām no citiem avotiem.

35. pants

Savienības trasta fondi

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 234., 235. un 252. pantu.

2.   Kas attiecas uz Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 234. panta 2. punktu, ar atsaucēm uz kompetento komiteju saprot Iekšējā nolīguma 8. pantā minēto Eiropas Attīstības fonda komiteju.

36. pants

Budžeta atbalsts

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 236. pantu.

2.   Savienības vispārējā vai nozaru budžeta atbalsta pamatā ir savstarpēja pārskatatbildība un kopīga apņēmība ievērot universālās vērtības, un tā mērķis ir stiprināt līgumiskas partnerības starp Savienību un ĀKK valstīm vai AZT, lai sekmētu demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu, atbalstītu noturīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi un izskaustu nabadzību.

3.   Jebkādu lēmumu sniegt budžeta atbalstu pieņem, pamatojoties uz budžeta atbalsta politiku, par ko ir panākta vienošanās Savienībā, skaidriem attiecināmības kritērijiem un rūpīgi izvērtējot riskus un ieguvumus.

Viens no galvenajiem noteicošajiem faktoriem, šādu lēmumu pieņemot, ir izvērtējums par ĀKK valstu un AZT apņēmību, iepriekšējo rīcību un progresu attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskumu. Budžeta atbalstu diferencē tā, lai tas labāk atbilstu ĀKK valstu un AZT politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām īpatnībām, ņemot vērā nestabilitātes situācijas.

4.   Sniedzot budžeta atbalstu, Komisija skaidri definē un uzrauga tā nosacījumus un arī atbalsta parlamentārās kontroles un revīzijas spēju attīstīšanu un pārredzamības un publiskas piekļuves informācijai palielināšanu.

5.   Budžeta atbalsta izmaksāšana ir atkarīga no panākumiem, kādi gūti to mērķu sasniegšanā, par kuriem panākta vienošanās ar ĀKK valstīm un AZT.

6.   Sniedzot budžeta atbalstu AZT, ņem vērā to institucionālās saiknes ar attiecīgo dalībvalsti.

37. pants

Eksperti un dalības maksājumi

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 237. panta 1. līdz 4. punktu un 238. un 239. pantu.

X SADAĻA

Gada pārskati un citi finanšu pārskati

38. pants

11. EAF pārskati

1.   11. EAF gada pārskatus sagatavo par katru finanšu gadu, kas ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Minētie pārskati ietver:

a)

finanšu pārskatus;

b)

ziņojumu par finansējuma īstenošanu.

Finanšu pārskatiem pievieno informāciju, ko saskaņā ar šīs regulas 51. pantu sniegusi EIB.

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 243. pantu.

2.   Līdz nākamā gada 31. martam grāmatvedis provizoriskos pārskatus elektroniskā veidā nosūta Revīzijas palātai.

Līdz nākamā gada 15. jūnijam Revīzijas palāta izsaka savus apsvērumus par provizoriskajiem pārskatiem attiecībā uz to 11. EAF resursu daļu, par kuras finanšu pārvaldību ir atbildīga Komisija, lai Komisija varētu veikt labojumus, ko uzskata par nepieciešamiem galīgo pārskatu sagatavošanai.

3.   Komisija apstiprina galīgos pārskatus un līdz nākamā gada 31. jūlijam tos elektroniskā veidā nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

Līdz tam pašam datumam grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai apliecinājuma vēstuli par galīgajiem pārskatiem.

Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 246. panta 3. punkta otro daļu.

Līdz nākamā gada 15. novembrim galīgos pārskatus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī kopā ar Revīzijas palātas deklarāciju par pārskatu ticamību, kas sniegta saskaņā ar šīs regulas 43. pantu.

39. pants

Ziņojums par finansējuma īstenošanu

1.   Ziņojumu par finansējuma īstenošanu sagatavo atbildīgais kredītrīkotājs un nodod to grāmatvedim līdz 15. martam, lai ziņojumu iekļautu 11. EAF pārskatos. Tas sniedz patiesu un skaidru ieskatu ieņēmumu un izdevumu operācijās, kas veiktas ar 11. EAF resursiem. Summas tajā norāda miljonos euro, ietverot:

a)

finanšu izlietojuma pārskatu, kurā uzrāda visas gada finanšu operācijas ieņēmumu un izdevumu izteiksmē;

b)

finanšu izlietojuma pārskata pielikumu, kurā iekļauj papildinājumus un piezīmes par informāciju, kas ietverta minētajā pārskatā.

2.   Finanšu izlietojuma pārskatā ietver:

a)

tabulu, kurā aprakstītas iepriekšējā finanšu gadā notikušās izmaiņas piešķīrumos;

b)

tabulu, kurā attiecībā uz katru piešķīrumu atspoguļo kopējās saistības, piešķirtos līdzekļus un maksājumus, kas veikti finanšu gada laikā, kā arī kopsummas par laiku kopš 11. EAF izveides.

40. pants

Komisijas un EIB veikta uzraudzība un ziņošana

1.   Komisija un EIB katra savas kompetences robežās uzrauga ĀKK valstu, AZT vai cita saņēmēja veikto 11. EAF palīdzības izlietojumu un 11. EAF finansēto projektu īstenošanu, jo īpaši ņemot vērā ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 55. un 56. pantā un Lēmuma 2013/755/ES attiecīgajos noteikumos minētos mērķus.

2.   EIB regulāri informē Komisiju par to projektu īstenošanu, kas tiek finansēti no tās pārvaldītajiem 11. EAF resursiem, atbilstīgi ieguldījumu mehānisma darbības pamatnostādnēs noteiktajām procedūrām.

3.   Komisija un EIB sniedz dalībvalstīm informāciju par 11. EAF resursu operatīvo izlietojumu, kā paredzēts Regulas (ES) 2015/322 18. pantā. Komisija minēto informāciju nosūta Revīzijas palātai.

41. pants

Budžeta uzskaite

1.   Budžeta konti sniedz detalizētu pārskatu par 11. EAF resursu finansiālo īstenošanu.

2.   Budžeta kontos pilnībā norāda:

a)

piešķīrumus un atbilstošos 11. EAF resursus;

b)

finansiālās saistības;

c)

maksājumus; un

d)

konstatētos parādus un iekasēšanas operācijas par finanšu gadu kopumā, pilnā apmērā un tos savstarpēji nekoriģējot.

3.   Ja saistības, maksājumi un parādi ir izteikti kādas valsts valūtā, grāmatvedības sistēma ļauj tos vajadzības gadījumā iegrāmatot gan valstu valūtās, gan arī euro.

4.   Kopējās finansiālās saistības iegrāmato euro atbilstoši vērtībai, kas noteikta Komisijas pieņemtajos finansēšanas lēmumos. Atsevišķās finansiālās saistības iegrāmato euro kā juridisko saistību vērtības ekvivalentu. Vajadzības gadījumā minētā vērtība ietver:

a)

uzkrājumu atlīdzināmo izdevumu apmaksai, uzrādot apliecinošus dokumentus;

b)

uzkrājumu cenu pārskatīšanai, daudzumu palielinājumam un neparedzētiem izdevumiem, kā noteikts līgumos, ko finansē ar 11. EAF;

c)

finansiālu uzkrājumu valūtas maiņas kursu svārstībām.

5.   Visus ar saistību izpildi saistītos grāmatvedības dokumentus glabā piecus gadus no dienas, kad pieņemts 44. pantā minētais lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu saistībā ar 11. EAF resursu finansiālo īstenošanu attiecībā uz to finanšu gadu, kurā attiecīgās saistības grāmatvedības nolūkā tika slēgtas.

XI SADAĻA

Ārējā revīzija un budžeta izpildes apstiprināšanA

42. pants

Ārējā revīzija un budžeta izpildes apstiprināšana Komisijai

1.   Attiecībā uz darbībām, kuras finansē no Komisijas pārvaldītajiem 11. EAF resursiem saskaņā ar 14. pantu, Revīzijas palāta īsteno pilnvaras saskaņā ar šo pantu un 43. pantu.

2.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 255., 256. un 257. pantu, 258. panta 1. un 2. punktu, 258. panta 3. punkta otro teikumu, 258. panta 4. punktu un 259. pantu.

3.   Šīs sadaļas nolūkos Revīzijas palāta ņem vērā Līgumus, ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu, Lēmumu 2013/755/ES, Iekšējo nolīgumu, šo regulu un visus citus aktus, kas pieņemti saskaņā ar minētajiem instrumentiem.

4.   Revīzijas palātu informē par iekšējiem noteikumiem, kas minēti Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 60. panta 1. punktā, tostarp par kredītrīkotāju iecelšanu, kā arī par deleģēšanas aktu, kas minēts tās pašas regulas 79. pantā.

5.   ĀKK valstu un AZT revīzijas iestādes pēc Revīzijas palātas uzaicinājuma tiek mudinātas ar to sadarboties.

6.   Revīzijas palāta pēc kādas Savienības iestādes lūguma var izdot atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar 11. EAF.

43. pants

Deklarācija par pārskatu ticamību

Vienlaikus ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 258. pantā minēto gada pārskatu Revīzijas palāta iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei deklarāciju par pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

44. pants

Budžeta izpildes apstiprināšana

1.   Ievērojot šā panta 2. punktu, piemēro Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 260. līdz 263. pantu.

2.   Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu attiecas uz šīs regulas 38. pantā minētajiem pārskatiem, izņemot EIB saskaņā ar tās 51. pantu iesniegto daļu. Apstiprinājumu par budžeta izpildi, kas minēts Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 260. panta 1. punktā, sniedz par tiem 11. EAF resursiem, kurus n gadam pārvalda Komisija saskaņā ar šīs regulas 14. panta 2. punktu.

3.   Lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

OTRĀ DAĻA

IEGULDĪJUMU MEHĀNISMS

45. pants

EIB loma

1.   EIB Savienības vārdā saskaņā ar šo daļu pārvalda ieguldījumu mehānismu un atbilstīgi tam veic operācijas, tostarp sniedz procentu likmes subsīdijas un tehnisko palīdzību.

2.   Turklāt EIB uzņemas citu darbību finansiālo īstenošanu, kuras veic, izmantojot finansējumu no EIB pašu resursiem saskaņā ar Iekšējā nolīguma 4. pantu, attiecīgā gadījumā apvienojot to ar procentu likmes subsīdijām no 11. EAF resursiem.

3.   Šīs daļas īstenošana nerada nekādus pienākumus vai saistības Komisijai.

46. pants

Ieguldījumu mehānisma saistību un maksājumu tāmes

Katru gadu līdz 1. septembrim EIB saskaņā ar Iekšējo nolīgumu nosūta Komisijai tās saistību un maksājumu tāmes, kas ir vajadzīgas Iekšējā nolīguma 7. panta 1. punktā minētā paziņojuma sagatavošanai attiecībā uz ieguldījumu mehānisma darbībām, tostarp tām procentu likmes subsīdijām, ko tā nodrošina. Vajadzības gadījumā EIB nosūta Komisijai aktualizētas saistību un maksājumu tāmes. Minēto tāmju kārtību nosaka šīs regulas 49. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

47. pants

Ieguldījumu mehānismā veikto iemaksu pārvaldība

1.   Šīs regulas 19. panta 7. punkta b) apakšpunktā minētās iemaksas, kuras pieņēmusi Padome, dalībvalstis, neradot izmaksas saņēmējam, ieskaita speciālā EIB kontā, ko EIB atver ieguldījumu mehānisma vārdā, saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kas paredzēti 49. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

2.   Datums, kas minēts Iekšējā nolīguma 1. panta 5. punktā, ir 2030. gada 31. decembris.

3.   Ja vien Padome par atlīdzību EIB saskaņā ar Iekšējā nolīguma 5. pantu nelemj citādi, ar ieņēmumiem, ko EIB saņem no šā panta 1. punktā minēto speciālo kontu kredīta atlikuma, papildina ieguldījumu mehānismu un tos ņem vērā attiecībā uz aicinājumiem veikt iemaksas, kas minēti šīs regulas 19. pantā, un izmanto finansiālo saistību izpildei pēc 2030. gada 31. decembra.

4.   EIB uzņemas šā panta 1. punktā minēto finanšu līdzekļu pārvaldību saskaņā ar sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti 49. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

5.   Ieguldījumu mehānismu pārvalda, ievērojot nosacījumus, kas noteikti ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumā, Lēmumā 2013/755/ES, Iekšējā nolīgumā un šajā daļā.

48. pants

Atlīdzība EIB

Eiropas Investīciju bankai tiek pilnībā atlīdzināts par ieguldījumu mehānisma operāciju pārvaldību. Padome lemj par EIB atlīdzības resursiem un mehānismiem saskaņā ar Iekšējā nolīguma 5. panta 4. punktu. Minētā lēmuma izpildes pasākumus iekļauj šīs regulas 49. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

49. pants

Ieguldījumu mehānisma īstenošana

1.   EIB noteikumus piemēro instrumentiem, ko finansē no 11. EAF resursiem, kurus tā pārvalda.

2.   Ja programmas vai projektus līdzfinansē dalībvalstis vai to īstenotājas struktūras un tie atbilst prioritātēm, kas noteiktas valstu sadarbības stratēģijās un plānošanas dokumentos, kas minēti Regulā (ES) 2015/322 un paredzēti Iekšējā nolīguma 10. panta 1. punkta otrajā un trešajā daļā un Lēmuma 2013/755/ES 74. pantā, EIB ar ieguldījumu mehānisma īstenošanu saistīto uzdevumu izpildi var uzticēt dalībvalstīm vai to īstenotājām struktūrām.

3.   EIB publicē to saņēmēju vārdus/nosaukumus, kuri saņem finansiālu atbalstu no ieguldījumu mehānisma, ja vien šāda informācijas atklāšana nerada risku, ka tiks nodarīts kaitējums saņēmēju komerciālajām interesēm, un pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes un drošības prasības, jo īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību. Nosakot informācijas atklāšanas kritērijus un publicējamās informācijas detalizācijas pakāpi, ņem vērā konkrētajai nozarei raksturīgās iezīmes un ieguldījumu mehānisma būtību.

4.   Sīki izstrādāti šīs daļas izpildes noteikumi tiek noteikti pārvaldības nolīgumā starp Komisiju, kas darbojas Savienības vārdā, un EIB.

50. pants

Ziņošana ieguldījumu mehānisma ietvaros

EIB regulāri informē Komisiju par ieguldījumu mehānisma ietvaros veiktajām darbībām, tostarp procentu likmes subsīdijām, par katras pieprasītās un EIB ieskaitītās iemaksas izlietojumu un jo īpaši par kopējām ceturkšņa saistību, līgumu un maksājumu summām saskaņā ar sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti 49. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

51. pants

Uzskaite ieguldījumu mehānismā un tā finanšu pārskati

1.   EIB ved uzskaiti par ieguldījumu mehānismu, tai skaitā procentu likmes subsīdijām, ko tā īsteno un finansē no 11. EAF, lai nodrošinātu iespēju izsekot pilnam līdzekļu aprites ciklam no saņemšanas līdz izmaksai un līdz ieņēmumiem, kas radušies to rezultātā, un iespējamām vēlāk atgūtām summām. EIB izstrādā attiecīgos grāmatvedības noteikumus un metodes atbilstīgi starptautiskiem grāmatvedības standartiem un attiecīgi informē par to Komisiju un dalībvalstis.

2.   Katru gadu EIB nosūta Padomei un Komisijai ziņojumu par to darbību īstenošanu, kas tiek finansētas no tās pārvaldībā esošajiem 11. EAF resursiem, ieskaitot finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar šā panta 1. punktā minētajiem noteikumiem un metodēm, un 39. panta 2. punktā minēto informāciju.

3.   Minēto dokumentu projektus iesniedz ne vēlāk kā nākamā finanšu gada, kas seko finanšu gadam, uz kuru tie attiecas, 28. februārī un to galīgo variantu – ne vēlāk kā 30. jūnijā, lai Komisija tos varētu izmantot, sagatavojot šīs regulas 38. pantā minētos pārskatus saskaņā ar Iekšējā nolīguma 11. panta 4. punktu. Ziņojumu par EIB pārvaldīto resursu finanšu pārvaldību EIB iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 31. martā.

52. pants

EIB darbību ārējā revīzija un to budžeta izpildes apstiprināšana

Darbību, ko finansē no 11. EAF resursiem EIB pārvaldībā saskaņā ar šo daļu, revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu veic saskaņā ar procedūrām, ko EIB piemēro kontiem, attiecībā uz kuriem ir trešo pušu izsniegta pilnvara. Sīki izstrādātus noteikumus revīzijai, ko veic Revīzijas palāta, nosaka trīspusējā nolīgumā starp EIB, Komisiju un Revīzijas palātu.

TREŠĀ DAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

I SADAĻA

Pārejas noteikumi

53. pants

Iepriekšējo EAF atlikumu pārvietošana

Atlikumus, kuri uzkrājušies no resursiem, kas izveidoti ar iekšējiem nolīgumiem saistībā ar iepriekšējiem EAF, pārvieto uz 11. EAF saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 3. un 4. punktu.

54. pants

Ieņēmumi no iepriekšējo EAF resursu procentiem

Ieņēmumu atlikumus, kas uzkrājušies no iepriekšējo EAF resursu procentiem, pārvieto uz 11. EAF un piešķir tiem pašiem mērķiem kā ieņēmumus, kas paredzēti Iekšējā nolīguma 1. panta 6. punktā. Tas pats attiecas arī uz dažādiem iepriekšējo EAF ieņēmumiem, kas ietver, piemēram, kavējuma procentus, kuri saņemti par dalībvalstu iemaksu novēlotu veikšanu minētajos EAF. Procenti, kas gūti no iepriekšējo EAF resursiem EIB pārvaldībā, papildina ieguldījumu mehānismu.

55. pants

Iemaksu samazināšana par atlikumiem

Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktās dalībvalstu iemaksas samazina par summām no 10. EAF vai citiem iepriekšējo EAF projektiem, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 3. punktu vai par kurām saistības ir atceltas saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 4. punktu, ja vien Padome nav vienbalsīgi nolēmusi citādi.

Ietekmi uz dalībvalstu iemaksām aprēķina proporcionāli katras dalībvalsts iemaksām 9. un 10. EAF. Šo ietekmi aprēķina katru gadu.

56. pants

Šīs regulas piemērošana iepriekšējo EAF darbībām

Šo regulu piemēro darbībām, ko finansē no iepriekšējiem EAF, neskarot spēkā esošās juridiskās saistības. Šo regulu nepiemēro iepriekšējos EAF paredzētajam ieguldījumu mehānismam.

57. pants

Iemaksu procedūras sākšana

Šīs regulas 19. līdz 22. pantā paredzēto procedūru saistībā ar dalībvalstu iemaksām pirmoreiz piemēro attiecībā uz iemaksām par n + 2 gadu ar noteikumu, ka Iekšējais nolīgums stājas spēkā laikposmā no n gada 1. oktobra līdz n + 1 gada 30. septembrim.

II SADAĻA

Nobeiguma noteikumi

58. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (ES) 2015/323.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

59. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.

(3)  OV C 396, 31.10.2018., 1. lpp.

(4)  Padomes Regula (ES) 2015/323 (2015. gada 2. marts) par finanšu regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam (OV L 58, 3.3.2015., 17. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (OV L 344, 19.12.2013., 1. lpp.).

(9)  Padomes Regula (ES) 2015/322 (2015. gada 2. marts) par 11. Eiropas Attīstības fonda īstenošanu (OV L 58, 3.3.2015., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras, lai īstenotu Savienības instrumentus ārējās darbības finansēšanai (OV L 77, 15.3.2014., 95. lpp.).


PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (ES) 2015/323

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 4. punkts

3. panta 1. un 2. punkts

2. panta 5. punkts

2. panta 4. punkts

3. pants

3. panta 2. punkts

4. pants

3. panta 2. punkts

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

9. panta 2. punkta a) apakšpunkts

8. panta 2. punkta a) apakšpunkts

9. panta 2. punkta b) apakšpunkts

8. panta 2. punkta b) apakšpunkts

9. panta 2. punkta c) apakšpunkts

8. panta 2. punkta c) apakšpunkts

9. panta 2. punkta d) apakšpunkts

9. panta 2. punkta e) apakšpunkts

8. panta 2. punkta d) apakšpunkts

9. panta 2. punkta f) apakšpunkts

8. panta 2. punkta e) apakšpunkts

9. panta 3. punkts

8. panta 3. punkts

9. panta 4. punkts

9. panta 5. punkts

8. panta 4. punkts

9. panta 6. punkts

8. panta 5. punkts

10. pants

9. pants

11. panta 1. punkts

10. pants

11. panta 2. punkts

11. panta 3. punkts

11. panta 4. punkts

12. pants

13. panta 1. punkts

11. panta 1. punkts

13. panta 2. punkts

11. panta 2. punkts

13. panta 3. punkts

11. panta 3. punkts

13. panta 4. punkts

29. panta 4. punkts

13. panta 5. punkts

30. pants

14. pants

12. pants

15. pants

13. pants

16. pants

14. pants

17. panta 1. punkts

14. panta 1. punkts

17. panta 2. punkts

15. panta 1. punkts

17. panta 3. punkts

30. panta 2. punkts

17. panta 4. punkts

30. panta 3. punkts

17. panta 5. punkts

29. panta 3. punkts

18. panta 1. punkts

18. panta 2. punkts

16. panta 1. punkts

18. panta 3. punkts

16. panta 2. punkts

19. panta 1. punkta pirmā daļa

18. panta 2. punkts

19. panta 1. punkta otrā daļa

17. panta 1. punkts

19. panta 2. punkts

17. panta 2. punkts

20. panta 1. punkts

18. panta 1. punkts

20. panta 2. punkts

18. panta 2. punkts

21. pants

19. pants

22. pants

20. pants

23. pants

21. pants

24. pants

22. pants

25. panta 1. punkts

23. panta 1. punkts

25. panta 2. punkts

23. panta 2. punkts

25. panta 3. punkts

23. panta 3. punkts

25. panta 4. punkts

25. panta 5. punkts

26. pants

24. panta 1. un 2. punkts

27. panta 1. punkts

24. panta 2. punkts

27. panta 2. punkts

24. panta 3. punkts

27. panta 3. punkts

24. panta 4. punkts

27. panta 4. punkts

24. panta 5. punkts

27. panta 5. punkts

24. panta 6. punkts

27. panta 6. punkts

24. panta 7. punkts

27. panta 7. punkts

27. pants, 42. pants

28. pants

26. pants

29. pants

25. pants

30. pants

26. pants

31. pants

27. pants

32. pants

27. pants

33. pants

27. pants

34. pants

28. pants

35. panta 1. punkts

29. panta 1. punkts

35. panta 2. punkts

29. panta 2. punkts

35. panta 3. punkts

29. panta 3. punkts

35. panta 4. punkts

29. panta 5. punkts

30. panta 1. punkts

36. pants

31. pants

37. pants

32. pants

38. pants

33. pants

39. pants

36. pants

40. pants

34. pants

41. pants

37. pants

42. pants

35. pants

43. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa

38. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa

43. panta 2. punkts

38. panta 2. punkta pirmā daļa

43. panta 3. punkts

38. panta 2. punkta otrā daļa

43. panta 4. punkts

38. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa

43. panta 5. punkts

38. panta 3. punkta trešā daļa

43. panta 6. punkts

38. panta 3. punkta ceturtā daļa

43. panta 7. punkts

38. panta 2. punkta pirmā daļa un 38. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa

44. panta 1. punkts

38. panta 1. punkta trešā daļa

44. panta 2. punkts

39. panta 1. punkts

44. panta 3. punkts

39. panta 2. punkts

45. pants

40. pants

46. pants

18. panta 3. un 4. punkts

47. pants

41. pants

48. panta 1. punkts

42. panta 1. punkts

48. panta 2. punkts

42. panta 2. punkts

48. panta 3. punkts

42. panta 3. punkts

48. panta 4. punkts

42. panta 2. punkts

48. panta 5. punkts

42. panta 4. punkts

48. panta 6. punkts

42. panta 5. punkts

48. panta 7. punkts

42. panta 6. punkts

49. pants

43. pants

50. panta 1. punkts

44. panta 2. punkts

50. panta 2. punkts

44. panta 3. punkts

50. panta 3. punkts

44. panta 1. punkts

51. pants

45. pants

52. pants

46. pants

53. pants

47. pants

54. pants

48. pants

55. pants

49. pants

56. pants

50. pants

57. panta 1. punkts

51. panta 1. punkts

57. panta 2. punkts

51. panta 2. un 3. punkts

58. pants

52. pants

59. pants

53. pants

60. pants

54. pants

61. pants

55. pants

62. pants

56. pants

63. pants

57. pants

58. pants

64. pants

59. pants


3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1878

(2018. gada 26. novembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Scrumbie de Dunăre afumată” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Rumānijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Scrumbie de Dunăre afumată”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Scrumbie de Dunăre afumată” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Scrumbie de Dunăre afumată” (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.7. grupas “Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 162, 8.5.2018., 28. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1879

(2018. gada 29. novembris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 groza attiecībā uz konkursa procedūrā pārdota vājpiena pulvera uzglabāšanas sākuma datumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (2), un jo īpaši tās 28. pantu,

tā kā:

(1)

Lai noteiktu tos vājpiena pulvera daudzumus, uz kādiem attiecas konkursa procedūra, kas sākta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 (3), minētās regulas 1. pantā ir paredzēts termiņš, pirms kura vājpiena pulverim jābūt nodotam valsts intervences uzglabāšanā.

(2)

Ievērojot pašreizējo stāvokli piena un piena produktu tirgū saistībā ar cenu atgūšanos un intervences krājumu augsto līmeni, ir lietderīgi, mainot uzglabāšanas sākuma datumu, darīt pieejamu pārdošanai vājpiena pulvera papildu apjomu.

(3)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2016/2080 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Lai panāktu, ka vājpiena pulveris ir tūlītēji pieejams pārdošanai, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/2080 1. pantā datumu “pirms 2016. gada 1. augusta” aizstāj ar datumu “pirms 2018. gada 1. janvāra”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 29. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.

(3)  Komisijas 2016. gada 25. novembra Regula (ES) 2016/2080, ar ko sāk vājpiena pulvera pārdošanu konkursa procedūrā (OV L 321, 29.11.2016., 45. lpp.).


3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1880

(2018. gada 30. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (1), un jo īpaši tās 27. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstīm no akcīzes nodokļa ir jāatbrīvo spirts, kas ir pilnīgi denaturēts saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, par kurām ir pienācīgi paziņots un kuras apstiprinātas saskaņā ar minētā panta 3. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

(2)

Denaturanti, ko katrā dalībvalstī izmanto, lai pilnīgi denaturētu spirtu saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir raksturoti Komisijas Regulas (EK) Nr. 3199/93 pielikumā (2).

(3)

Lai piemērotu minētās direktīvas 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 2018. gada 6. jūnijā Čehija paziņoja Komisijai denaturantus, kurus tā plāno izmantot, lai pilnīgi denaturētu spirtu.

(4)

Komisija 2018. gada 4. jūlijā minēto paziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm.

(5)

Komisija nav saņēmusi iebildumus.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 3199/93.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 3199/93 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.

(2)  Komisijas 1993. gada 22. novembra Regula (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa (OV L 288, 23.11.1993., 12. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Saraksts ar pilnīgai spirta denaturēšanai atļautajiem produktiem un to Informatīvā ķīmijas dienesta (CAS) reģistrācijas numuru

Acetons

CAS: 67-64-1

Denatonija benzoāts

CAS: 3734-33-6

Etanols

CAS: 64-17-5

Etil-terc-butilēteris

CAS: 637-92-3

Fluoresceīns

CAS: 2321-07-5

Benzīns (ieskaitot neetilēto benzīnu)

CAS: 86290-81-5

Izopropilspirts

CAS: 67-63-0

Petroleja

CAS: 8008-20-6

Lampu eļļa

CAS: 64742-47-8 un 64742-48-9

Metanols

CAS: 67-56-1

Metiletilketons (2-butanons)

CAS: 78-93-3

Metilizobutilketons

CAS: 108-10-1

Metilēnzilais (52015)

CAS: 61-73-4

Lakbenzīns

CAS: 92062-36-7

Terpentīns

CAS: 8006-64-2

Tehniskais benzīns

CAS: 92045-57-3

Terminam “absolūts etanols” šajā pielikumā ir tāda pati nozīme kā terminam “absolūts spirts”, ko lieto Starptautiskā Teorētiskās un lietišķās ķīmijas savienība.

Denaturētajam spirtam visās dalībvalstīs var pievienot jebkādu krāsvielu, lai piešķirtu tam raksturīgu krāsu un padarītu to acumirklī atpazīstamu.

I.   Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Īrijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Ungārijā, Maltā, Nīderlandē, Austrijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā, Slovākijā un Somijā izmantojamais vienotais denaturēšanas process pilnībā denaturētam spirtam

Uz hektolitru absolūtā etanola:

1,0 litri izopropilspirta,

1,0 litri metiletilketona,

1,0 grami denatonija benzoāta.

II.   Lielāku koncentrāciju nekā vienotajā denaturēšanas procesā pilnībā denaturētam spirtam izmanto šādas dalībvalstis:

Apvienotā Karaliste

Uz hektolitru absolūtā etanola:

3,0 litri izopropilspirta,

3,0 litri metiletilketona,

1,0 grami denatonija benzoāta.

Horvātija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

vismaz:

1,0 litri izopropilspirta,

1,0 litri metiletilketona,

1,0 grami denatonija benzoāta.

Zviedrija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

1,0 litri izopropilspirta,

2,0 litri metiletilketona,

1,0 grami denatonija benzoāta.

III.   Papildu denaturēšanas procesi pilnībā denaturētam spirtam, kurus izmanto konkrētās dalībvalstīs

Čehija

Uz hektolitru absolūtā etanola:

0,4 litri lakbenzīna,

0,2 litri petrolejas,

0,1 litrs tehniskā benzīna.

Grieķija

Denaturēt var vienīgi zemas kvalitātes spirtu (destilācijas sākuma un beigu frakcijas), kura spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 93 % un nav lielāka par 96 %.

Uz hektolitru 93 % hidratēta spirta ir pievienotas šādas vielas:

2,0 litri metanola,

1,0 litri terpentīna,

0,50 litri lampu eļļas,

0,40 grami metilēnzilā.

Spirtometra rādījums 20 °C temperatūrā attiecībā uz galaproduktu nemainītā stāvoklī ir 93 tilp. %.

Somija (process atļauts līdz 31.12.2018.).

Uz hektolitru absolūtā etanola jebkurš no šiem sastāviem:

1.

2,0 litri metiletilketona,

3,0 litri metilizobutilketona.

2.

2,0 litri acetona,

3,0 litri metilizobutilketona.


Labojumi

3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/27


Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/719 (2018. gada 14. maijs), ar ko Lēmumu 2009/821/EK groza attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem TRACES sistēmā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 120, 2018. gada 16. maijs )

17. lappusē pielikuma 1) punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“saraksta daļā, kas attiecas uz Dāniju, ierakstu par Aalborg lidostu aizstāj ar šādu:”

lasīt šādi:

“saraksta daļā, kas attiecas uz Dāniju, pēc otrā ieraksta iekļauj šādu ierakstu par Aalborg lidostu:”.

17. lappusē pielikuma 2) punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“saraksta daļā, kas attiecas uz Austriju, ierakstu par centrālo vienību “AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT” aizstāj ar šādu: “AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ”.”

lasīt šādi:

“saraksta daļā, kas attiecas uz Austriju, ierakstu par centrālo vienību “AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT” aizstāj ar šādu: “AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ”.”