ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 305

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 29. novembris


Saturs

 

III   Citi tiesību akti

Lappuse

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 46/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1810]

1

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 47/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1811]

3

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 48/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1812]

4

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 49/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1813]

5

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 50/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) [2018/1814]

13

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 51/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) [2018/1815]

15

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 52/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1816]

17

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 53/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1817]

18

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 54/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1818]

19

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 55/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1819]

21

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 56/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1820]

23

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 57/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1821]

24

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 58/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1822]

25

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 59/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) [2018/1823]

26

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 60/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1824]

27

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 61/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1825]

28

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 62/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1826]

29

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 63/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1827]

30

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 64/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1828]

31

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 65/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1829]

32

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 66/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika) [2018/1830]

33

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 67/2017 (2017. gada 17. marts), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika) [2018/1831]

34

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/1


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 46/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1810]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 27. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1917, ar ko Lēmumu 2009/821/EK groza attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktam (Komisijas Lēmums 2009/821/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 D 1917: Komisijas 2016. gada 27. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1917 (OV L 296, 1.11.2016., 17. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1917 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 296, 1.11.2016., 17. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/3


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 47/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1811]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 26. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1898, ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2013/764/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīviem dzīvniekiem, izņemot zivis un akvakultūras dzīvniekus, un dzīvnieku produktiem, piemēram, olšūnām, embrijiem un spermu. Tiesību aktus par šiem jautājumiem nepiemēro Islandei, kā noteikts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 2. punktā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Islandei.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 3.2. daļā zem virsraksta “TIESĪBU AKTI, KAS PIENĀCĪGI JĀŅEM VĒRĀ EBTA VALSTĪM UN EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI” 48. punktā (Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/764/ES) iekļauj šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 D 1898: Komisijas 2016. gada 26. oktobra Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1898 (OV L 293, 28.10.2016., 39. lpp.).

Šo aktu nepiemēro Islandei.”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1898 teksts norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 293, 28.10.2016., 39. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/4


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 48/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1812]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 9. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1964, kas attiecas uz atļauju piešķiršanu tādam magnezītdolomīta preparātam, kas kā barības piedeva paredzēts piena govīm un citiem atgremotājiem, ko audzē piena ražošanai, atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām, un tādam illītmontmorilonīta preparātam, kas kā barības piedeva paredzēts visu sugu dzīvniekiem (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību. Tiesību akti par dzīvnieku barību neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļā pēc 176. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1833) iekļauj šādu punktu:

“177.

32016 R 1964: Komisijas 2016. gada 9. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1964, kas attiecas uz atļauju piešķiršanu tādam magnezītdolomīta preparātam, kas kā barības piedeva paredzēts piena govīm un citiem atgremotājiem, ko audzē piena ražošanai, atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām, un tādam illītmontmorilonīta preparātam, kas kā barības piedeva paredzēts visu sugu dzīvniekiem (OV L 303, 10.11.2016., 7. lpp.)”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1964 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 303, 10.11.2016., 7. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/5


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 49/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1813]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2092/91 (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 967/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (4).

(5)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 1254/2008, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (5).

(6)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2009. gada 19. jūnija Regula (EK) Nr. 537/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz to trešo valstu sarakstu, no kurām jābūt dažiem lauksaimniecības produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi, lai tos varētu tirgot Kopienas tirgū (6).

(7)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2009. gada 5. augusta Regula (EK) Nr. 710/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par akvakultūras dzīvnieku un jūras aļģu bioloģisko ražošanu (7).

(8)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2010. gada 24. marta Regula (ES) Nr. 271/2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz bioloģiskās ražošanas logotipuEiropas Savienībā (8).

(9)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2010. gada 31. maija Regula (ES) Nr. 471/2010, kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz to trešo valstu sarakstu, no kurām jābūt dažiem lauksaimniecības produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi, lai tos varētu tirgot Savienības tirgū (9).

(10)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 344/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (10).

(11)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 2. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 426/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (11).

(12)

EZZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 20. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 590/2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (12).

(13)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 27. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1084/2011, ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (13).

(14)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 6. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1267/2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (14).

(15)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 14. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 126/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 889/2008 attiecībā uz dokumentāriem pierādījumiem un Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz bioloģisko produktu importēšanas kārtību no Amerikas Savienotajām Valstīm (15).

(16)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 203/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par bioloģisko vīnu (16).

(17)

EEZ Līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 14. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 505/2012, ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (17).

(18)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 20. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 508/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (18).

(19)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 16. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 751/2012, ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (19).

(20)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 13. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 125/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (20).

(21)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 29. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 392/2013, ar ko Regulā (EK) Nr. 889/2008 izdara grozījumus attiecībā uz bioloģiskās ražošanas kontroles sistēmu (21).

(22)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 18. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 567/2013, ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (22).

(23)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 20. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 586/2013 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm, un atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz gada pārskata iesniegšanas datumu (23).

(24)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 24. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1030/2013, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (24).

(25)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1364/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz nebioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļu un divvāku gliemju nebioloģiskās sēklas izmantošanu bioloģiskā akvakultūrā (25).

(26)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2014, ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (26).

(27)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 355/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (27).

(28)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 30. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 442/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz lūgumiem par iekļaušanu to trešo valstu sarakstā, kas atzītas līdzvērtības nolūkos saistībā ar bioloģisko produktu importu (28).

(29)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 16. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 644/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (29).

(30)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 30. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 829/2014, ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (30).

(31)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 31. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 836/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (31).

(32)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 28. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1287/2014, ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (32), kas labota ar OV L 28, 4.2.2015., 48. lpp.

(33)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 18. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1358/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 attiecībā uz bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku izcelsmi, akvakultūras dzīvnieku turēšanas praksi, bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku barību un produktiem un vielām, kuras atļauts izmantot bioloģiskajā akvakultūrā (33).

(34)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 23. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2015/131 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (34), kas labota ar OV L 241, 17.9.2015., 51. lpp.

(35)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 17. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2015/931, ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (35).

(36)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 4. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1980 par labojumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (36).

(37)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2345, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (37).

(38)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas regula (ES) 2016/459, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (38).

(39)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 29. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/673, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (39).

(40)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 9. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/910, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (40).

(41)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 2. augusta Īstenošanas regula (ES) 2016/1330, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (41).

(42)

Ar Regulu (EK) Nr. 889/2008 atceļ Komisijas Regulu (EEK) Nr. 207/93 (42), Regulu (EK) Nr. 223/2003 (43) un Regulu (EK) Nr. 1452/2003 (44), kas ir iekļautas līgumā un attiecīgi jāatceļ saskaņā ar līgumu,

(43)

Ar Regulu (EK) Nr. 1235/2008 atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 345/2008 (45), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kas attiecīgi jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu.

(44)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1788/2001 (46), kas ir iekļauta EEZ līgumā, ir atcelta ES un tādēļ attiecīgi ir jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu.

(45)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas jomā. Tiesību akti pārtikas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(46)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļā izdara grozījumus, kā noteikts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 834/2007, (EK) Nr. 889/2008, (EK) Nr. 967/2008, (EK) Nr. 1235/2008, (EK) Nr. 1254/2008, (EK) Nr. 537/2009, (EK) Nr. 710/2009, (ES) Nr. 271/2010, un (ES) Nr. 471/2010 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 344/2011, (ES) Nr. 426/2011, (ES) Nr. 590/2011, (ES) Nr. 1084/2011, (ES) Nr. 1267/2011, (ES) Nr. 126/2012, (ES) Nr. 203/2012, (ES) Nr. 505/2012, (ES) Nr. 508/2012, (ES) Nr. 751/2012, (ES) Nr. 125/2013, (ES) Nr. 392/2013, (ES) Nr. 567/2013, (ES) Nr. 586/2013, (ES) Nr. 1030/2013, (ES) Nr. 1364/2013, (ES) Nr. 354/2014, (ES) Nr. 355/2014, (ES) Nr. 442/2014, (ES) Nr. 644/2014, (ES) Nr. 829/2014, (ES) Nr. 836/2014, (ES) Nr. 1287/2014, (ES) Nr. 1358/2014, (ES) 2015/131, (ES) 2015/931, (ES) 2015/1980, (ES) 2015/2345, (ES) 2016/459, (ES) 2016/673, (ES) 2016/910 un (ES) 2016/1330 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 264, 3.10.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.

(5)  OV L 337, 16.12.2008., 80. lpp.

(6)  OV L 159, 20.6.2009., 6. lpp.

(7)  OV L 204, 6.8.2009., 15. lpp.

(8)  OV L 84, 31.3.2010., 19. lpp.

(9)  OV L 134, 1.6.2010., 1. lpp.

(10)  OV L 96, 9.4.2011., 15. lpp.

(11)  OV L 113, 3.5.2011., 1. lpp.

(12)  OV L 161, 21.6.2011., 9. lpp.

(13)  OV L 281, 28.10.2011., 3. lpp.

(14)  OV L 324, 7.12.2011., 9. lpp.

(15)  OV L 41, 15.2.2012., 5. lpp.

(16)  OV L 71, 9.3.2012., 42. lpp.

(17)  OV L 154, 15.6.2012., 12. lpp.

(18)  OV L 162, 21.6.2012., 1. lpp.

(19)  OV L 222, 18.8.2012., 5. lpp.

(20)  OV L 43, 14.2.2013., 1. lpp.

(21)  OV L 118, 30.4.2013., 5. lpp.

(22)  OV L 167, 19.6.2013., 30. lpp.

(23)  OV L 169, 21.6.2013., 51. lpp.

(24)  OV L 283, 25.10.2013., 15. lpp.

(25)  OV L 343, 19.12.2013., 29. lpp.

(26)  OV L 106, 9.4.2014., 7. lpp.

(27)  OV L 106, 9.4.2014., 15. lpp.

(28)  OV L 130, 1.5.2014., 39. lpp.

(29)  OV L 177, 17.6.2014., 42. lpp.

(30)  OV L 228, 31.7.2014., 9. lpp.

(31)  OV L 230, 1.8.2014., 10. lpp.

(32)  OV L 348, 4.12.2014., 1. lpp.

(33)  OV L 365, 19.12.2014., 97. lpp.

(34)  OV L 23, 29.1.2015., 1. lpp.

(35)  OV L 151, 18.6.2015., 1. lpp.

(36)  OV L 289, 5.11.2015., 6. lpp.

(37)  OV L 330, 16.12.2015., 29. lpp.

(38)  OV L 80, 31.3.2016., 14. lpp.

(39)  OV L 116, 30.4.2016., 8. lpp.

(40)  OV L 153, 10.6.2016., 23. lpp.

(41)  OV L 210, 4.8.2016., 43. lpp.

(42)  OV L 25, 2.2.1993., 5. lpp.

(43)  OV L 31, 6.2.2003., 3. lpp.

(44)  OV L 206, 15.8.2003., 17. lpp.

(45)  OV L 108, 18.4.2008., 8. lpp.

(46)  OV L 243, 13.9.2001., 3. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


PIELIKUMS

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

tekstu 54.b punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 2092/91) aizstāj ar šādu:

32007 R 0834: Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.), kas grozīta ar

32008 R 0967: Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 967/2008 (OV L 264, 3.10.2008., 1. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

pielikumā pievieno šādu tekstu:

“IS: lífrænt.

NO: økologisk.””;

2)

pēc nodaļas 54.b punkta (Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007) iekļauj šādu punktu:

“54.ba

32008 R 0889: Komisijas 2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.), kas grozīta ar:

32008 R 1254: Komisijas 2008. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1254/2008 (OV L 337, 16.12.2008., 80. lpp.),

32009 R 0710: Komisijas 2009. gada 5. augusta Regulu (EK) Nr. 710/2009 (OV L 204, 6.8.2009., 15. lpp.),

32010 R 0271: Komisijas 2010. gada 24. marta Regulu (ES) Nr. 271/2010 (OV L 84, 31.3.2010., 19. lpp.),

32011 R 0344: Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 344/2011 (OV L 96, 9.4.2011., 15. lpp.),

32011 R 0426: Komisijas 2011. gada 2. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 426/2011 (OV L 113, 3.5.2011., 1. lpp.),

32012 R 0126: Komisijas 2012. gada 14. februāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 126/2012 (OV L 41, 15.2.2012., 5. lpp.),

32012 R 0203: Komisijas 2012. gada 8. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 203/2012 (OV L 71, 9.3.2012., 42. lpp.),

32012 R 0505: Komisijas 2012. gada 14. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 505/2012 (OV L 154, 15.6.2012., 12. lpp.),

32013 R 0392: Komisijas 2013. gada 29. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 392/2013 (OV L 118, 30.4.2013., 5. lpp.),

32013 R 1030: Komisijas 2013. gada 24. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1030/2013 (OV L 283, 25.10.2013., 15. lpp.),

32013 R 1364: Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1364/2013 (OV L 343, 19.12.2013., 29. lpp.),

32014 R 0354: Komisijas 2014. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 354/2014 (OV L 106, 9.4.2014., 7. lpp.),

32014 R 0836: Komisijas 2014. gada 31. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 836/2014 (OV L 230, 1.8.2014., 10. lpp.),

32014 R 1358: Komisijas 2014. gada 18. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1358/2014 (OV L 365, 19.12.2014., 97. lpp.),

32016 R 0673: Komisijas 2016. gada 29. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2016/673 (OV L 116, 30.4.2016., 8. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

a)

regulas 95. panta 9. punktā vārdus “līdz 2010. gada 1. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “līdz dienai, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 49/2017 (2017. gada 17. marts)”;

b)

XII.b pielikumam pievieno šādu tekstu:

“—

islandiešu valodā: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

norvēģu vaodā: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.”

54.bb

32008 R 1235: Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.), kas grozīta ar:

32009 R 0537: Komisijas 2009. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 537/2009 (OV L 159, 20.6.2009., 6. lpp.),

32010 R 0471: Komisijas 2010. gada 31. maija Regulu (ES) Nr. 471/2010 (OV L 134, 1.6.2010., 1. lpp.),

32011 R 0590: Komisijas 2011. gada 20. jūnija Regulu (ES) Nr. 590/2011 (OV L 161, 21.6.2011., 9. lpp.),

32011 R 1084: Komisijas 2011. gada 27. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1084/2011 (OV L 281, 28.10.2011., 3. lpp.),

32011 R 1267: Komisijas 2011. gada 6. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1267/2011 (OV L 324, 7.12.2011., 9. lpp.),

32012 R 0126: Komisijas 2012. gada 14. februāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 126/2012 (OV L 41, 15.2.2012., 5. lpp.),

32012 R 0508: Komisijas 2012. gada 20. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 508/2012 (OV L 162, 21.6.2012., 1. lpp.),

32012 R 0751: Komisijas 2012. gada 16. augusta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 751/2012 (OV L 222, 18.8.2012., 5. lpp.),

32013 R 0125: Komisijas 2013. gada 13. februāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 125/2013 (OV L 43, 14.2.2013., 1. lpp.),

32013 R 0567: Komisijas 2013. gada 18. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 567/2013 (OV L 167, 19.6.2013., 30. lpp.),

32013 R 0586: Komisijas 2013. gada 20. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 586/2013 (OV L 169, 21.6.2013., 51. lpp.),

32014 R 0355: Komisijas 2014. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 355/2014 (OV L 106, 9.4.2014., 15. lpp.),

32014 R 0442: Komisijas 2014. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 442/2014 (OV L 130, 1.5.2014., 39. lpp.),

32014 R 0644: Komisijas 2014. gada 16. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 644/2014 (OV L 177, 17.6.2014., 42. lpp.),

32014 R 0829: Komisijas 2014. gada 30. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 829/2014 (OV L 228, 31.7.2014., 9. lpp.),

32014 R 1287: Komisijas 2014. gada 28. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1287/2014 (OV L 348, 4.12.2014., 1. lpp.),

32015 R 0131: Komisijas 2015. gada 23. janvāra Īstenošanas regulu (ES) 2015/131 (OV L 23, 29.1.2015., 1. lpp.),

32015 R 0931: Komisijas 2015. gada 17. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2015/931 (OV L 151, 18.6.2015., 1. lpp.),

32015 R 1980: Komisijas 2015. gada 4. novembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/1980 (OV L 289, 5.11.2015., 6. lpp.),

32015 R 2345: Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2345 (OV L 330, 16.12.2015., 29. lpp.),

32016 R 0459: Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas regulu (ES) 2016/459 (OV L 80, 31.3.2016., 14. lpp.),

32016 R 0910: Komisijas 2016. gada 9. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/910 (OV L 153, 10.6.2016., 23. lpp.),

32016 R 1330: Komisijas 2016. gada 2. augusta Īstenošanas regulu (ES) 2016/1330 (OV L 210, 4.8.2016., 43. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

regulas 16. panta 2. punktam pievieno šādu tekstu:

“Komisija var lūgt EBTA valsts rīkoties kā līdzziņotājas. Attiecīgā EBTA valsts var pieņemt šo pienākumu pēc saviem ieskatiem.””;

3)

nodaļas 54.e punkta (Komisijas Regula (EEK) Nr. 207/93), 54.zzzf punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 1788/2001), 54.zzg punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 223/2003), 54.zzq (Komisijas Regula (EK) Nr. 1452/2003) un 54.zzzx punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 345/2008) tekstu svītro.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/13


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 50/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) [2018/1814]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 7. oktobra Regula (ES) 2016/1785, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz cimoksanila, fosfāna un fosfīda sāļu un nātrija 5-nitrogvajakolāta, nātrija o-nitrofenolāta un nātrija p-nitrofenolāta maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību un pārtiku. Tiesību akti par dzīvnieku barību un pārtiku neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos un II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 40. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1785: Komisijas 2016. gada 7. oktobra Regula (ES) 2016/1785 (OV L 273, 8.10.2016., 10. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzy punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1785: Komisijas 2016. gada 7. oktobra Regula (ES) 2016/1785 (OV L 273, 8.10.2016., 10. lpp.).”

3. pants

Regulas (ES) 2016/1785 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 273, 8.10.2016., 10. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/15


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 51/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) [2018/1815]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 13. oktobra Regula (ES) 2016/1822, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz aklonifēna, deltametrīna, fluazināma, metomila, sulkotriona un tiodikarba maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (1).

(2)

EEZ līgumā jākļauj Komisijas 2016. gada 17. oktobra Regula (ES) 2016/1866, ar ko attiecībā uz 3-decēn-2-ona, acibenzolār-S-metila un heksahlorbenzola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību un pārtiku. Tiesību akti par dzīvnieku barību un pārtiku neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos un II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 40. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32016 R 1822: Komisijas 2016. gada 13. oktobra Regulu (ES) 2016/1822 (OV L 281, 18.10.2016., 1. lpp.),

32016 R 1866: Komisijas 2016. gada 17. oktobra Regulu (ES) 2016/1866 (OV L 286, 21.10.2016., 4. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzy punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32016 R 1822: Komisijas 2016. gada 13. oktobra Regulu (ES) 2016/1822 (OV L 281, 18.10.2016., 1. lpp.),

32016 R 1866: Komisijas 2016. gada 17. oktobra Regulu (ES) 2016/1866 (OV L 286, 21.10.2016., 4. lpp.).”

3. pants

Regulu (ES) 2016/1822 un (ES) 2016/1866 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 281, 18.10.2016., 1. lpp.

(2)  OV L 286, 21.10.2016., 4. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/17


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 52/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1816]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 17. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1834, ar ko attiecībā uz vielu “monepantels” groza Regulu (ES) Nr. 37/2010 (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XIII nodaļas 13. punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1834: Komisijas 2016. gada 17. oktobra Īstenošanas regulu (ES) 2016/1834 (OV L 280, 18.10.2016., 22. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1834 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 280, 18.10.2016., 22. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/18


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 53/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1817]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 4. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1936, ar ko kalcija oksīdu (dedzinātos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļā pēc 12.zzzzg punkta (Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1950) iekļauj šādu punktu:

“12.zzzzh

32016 R 1936: Komisijas 2016. gada 4. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1936, ar ko kalcija oksīdu (dedzinātos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (OV L 299, 5.11.2016., 48. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1936 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 299, 5.11.2016., 48. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/19


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 54/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1818]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2288, ar ko piperonilbutoksīdu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2289, ar ko epsilon-momfluorotrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2290, ar ko apstiprina peroksietiķskābi kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 11. un 12. produktu veida biocīdos (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2291, ar ko apstiprina L(+) pienskābi par aktīvo vielu lietošanai 1. produktu veida biocīdos (4).

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļā pēc 12.zzzzh punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1936) iekļauj šādus punktus:

“12.zzzzi

32016 R 2288: Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2288, ar ko piperonilbutoksīdu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (OV L 344, 17.12.2016., 65. lpp.).

12.zzzzj

32016 R 2289: Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2289, ar ko epsilon-momfluorotrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (OV L 344, 17.12.2016., 68. lpp.).

12.zzzzk

32016 R 2290: Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2290, ar ko apstiprina peroksietiķskābi kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 11. un 12. produktu veida biocīdos (OV L 344, 17.12.2016., 71. lpp.).

12.zzzzl

32016 R 2291: Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2291, ar ko apstiprina L(+) pienskābi par aktīvo vielu lietošanai 1. produktu veida biocīdos (OV L 344, 17.12.2016., 74. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/2288, (ES) 2016/2289, (ES) 2016/2290 un (ES) 2016/2291 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 344, 17.12.2016., 65. lpp.

(2)  OV L 344, 17.12.2016., 68. lpp.

(3)  OV L 344, 17.12.2016., 71. lpp.

(4)  OV L 344, 17.12.2016., 74. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/21


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 55/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1819]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/950, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām 2,4-DB, beta-ciflutrīns, ciazofamīds, Coniothyrium minitans celmam CON/M/91-08 (DSM 9660), deltametrīns, dimetēnamīds-P, etofumezāts, fenamidons, flufenacets, flurtamons, foramsulfurons, fostiazāts, imazamokss, iprodions, izoksaflutols, jodsulfurons, karfentrazonetils, linurons, maleīnhidrazīds, mezotrions, oksasulfurons, pendimetalīns, pikoksistrobīns, siltiofams un trifloksistrobīns (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/952, ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 25. augusta Īstenošanas regula (ES) 2016/1424, ar kodarbīgās vielas tifensulfuron-metila apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 26. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/1429, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu Bacillus amyloliquefaciens celmu MBI 600 un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (4).

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 13.a punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32016 R 0950: Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/950 (OV L 159, 16.6.2016., 3. lpp.).

32016 R 0952: Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/952 (OV L 159, 16.6.2016., 10. lpp.).

32016 R 1424: Komisijas 2016. gada 25. augusta Īstenošanas regulu (ES) 2016/1424 (OV L 231, 26.8.2016., 25. lpp.).

32016 R 1429: Komisijas 2016. gada 26. augusta Īstenošanas regulu (ES) 2016/1429 (OV L 232, 27.8.2016., 1. lpp.).”;

2)

pēc 13.zzzzzzn punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1426) iekļauj šādus punktus:

“13.zzzzzzo

32016 R 0952: Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/952, ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 159, 16.6.2016., 10. lpp.).

13.zzzzzzp

32016 R 1424: Komisijas 2016. gada 25. augusta Īstenošanas regula (ES) 2016/1424, ar ko darbīgās vielas tifensulfuron-metila apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 231, 26.8.2016., 25. lpp.).

13.zzzzzzq

32016 R 1429: Komisijas 2016. gada 26. augusta Īstenošanas regula (ES) 2016/1429, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu Bacillus amyloliquefaciens celmu MBI 600 un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 232, 27.8.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/950, (ES) 2016/952, (ES) 2016/1424 un (ES) 2016/1429 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 159, 16.6.2016., 3. lpp.

(2)  OV L 159, 16.6.2016., 10. lpp.

(3)  OV L 231, 26.8.2016., 25. lpp.

(4)  OV L 232, 27.8.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/23


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 56/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1820]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 11. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1978, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu saulespuķu eļļu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 13.a punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1978: Komisijas 2016. gada 11. novembra Īstenošanas regulu (ES) 2016/1978 (OV L 305, 12.11.2016., 23. lpp.).”;

2)

pēc 13.zzzzzzq punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1429) iekļauj šādu punktu:

“13.zzzzzzr

32016 R 1978: Komisijas 2016. gada 11. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1978, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu saulespuķu eļļu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 305, 12.11.2016., 23. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1978 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 305, 12.11.2016., 23. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/24


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 57/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1821]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/635, ar ko Regulas (EK) Nr. 2870/2000 pielikumu groza attiecībā uz dažām stipro alkoholisko dzērienu analīzes standartmetodēm (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tiesību akti par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā noteikts Līguma II pielikuma XXVII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XXVII nodaļas 8. punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 2870/2000) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0635: Komisijas 2016. gada 22. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2016/635 (OV L 108, 23.4.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/635 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 108, 23.4.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/25


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 58/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1822]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2017. gada 3. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2017/1 par peldlīdzekļu identifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XXXI nodaļā pēc 2. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/53/ES) iekļauj šādu punktu:

“3.

32017 R 0001: Komisijas 2017. gada 3. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2017/1 par peldlīdzekļu identifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem (OV L 1, 4.1.2017., 1.lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 1, 4.1.2017., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/26


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 59/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) [2018/1823]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/37/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (1).

(2)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma XI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XI pielikuma 5.k punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/98/EK) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32013 L 0037: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/37/ES (OV L 175, 27.6.2013., 1. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2013/37/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 175, 27.6.2013., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/27


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 60/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1824]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 16. decembra Direktīva (ES) 2016/2309, ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ceturto reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 13.c punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 L 2309: Komisijas 2016. gada 16. decembra Direktīvu (ES) 2016/2309 (OV L 345, 20.12.2016., 48. lpp.).”

2. pants

Direktīvas (ES) 2016/2309 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 345, 20.12.2016., 48. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/28


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 61/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1825]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 14. oktobra Lēmums (ES) 2016/1945 par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību (1).

(2)

Ar Lēmumu (ES) 2016/1945 atceļ Komisijas Lēmumu 2014/209/ES (2), kas ir iekļauts EEZ līgumā un kas līdz ar to ir jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 24.fb punkta (Komisijas Lēmums 2014/209/ES) tekstu aizstāj ar šādu:

32016 D 1945: Komisijas 2016. gada 14. oktobra Lēmums (ES) 2016/1945 par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību (OV L 302, 9.11.2016., 62. lpp.).”

2. pants

Lēmuma (ES) 2016/1945 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 302, 9.11.2016., 62. lpp.

(2)  OV L 120, 23.4.2014., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/29


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 62/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1826]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj to trešo valstu saraksts, kuras atzītas attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām Direktīvas 2008/106/EK nolūkos (2015. gada 1. augusta dati) (2015/C 261/04) (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikumā pēc 56.js punkta (Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/935/ES) iekļauj šādu punktu:

“56.jt

52015XC0808(02): To trešo valstu saraksts, kuras atzītas attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām Direktīvas 2008/106/EK nolūkos (2015. gada 1. augusta dati) (2015/C 261/04) (OV C 261, 8.8.2015., 25. lpp.).”

2. pants

Saraksta 2015/C 261/04 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV C 261, 8.8.2015., 25. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/30


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 63/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1827]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 30. novembra Regula (ES) 2016/2096, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1254/2009 groza attiecībā uz dažiem kritērijiem, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 66.hd punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 1254/2009) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 R 2096: Komisijas 2016. gada 30. novembra Regulu (ES) 2016/2096 (OV L 326, 1.12.2016., 7. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/2096 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 326, 1.12.2016., 7. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/31


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 64/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1828]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 2. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2120, ar ko Regulā (EK) Nr. 1033/2006 izdara grozījumus attiecībā uz 3. panta 1. punktā minētajiem noteikumiem (1),

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 66.wc punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1033/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 2120: Komisijas 2016. gada 2. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2016/2120 (OV L 329, 3.12.2016., 70. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/2120 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 329, 3.12.2016., 70. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/32


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 65/2017

(2017. gada 17. marts),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1829]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2345, ar ko attiecībā uz atsaucēm uz ICAO noteikumiem groza Regulu (EK) Nr. 262/2009 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1079/2012 (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 66.we punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1079/2012) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 2345: Komisijas 2016. gada 14. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2016/2345 (OV L 348, 21.12.2016., 11. lpp.).”;

2)

pielikuma 66.wh punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 262/2009) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 R 2345: Komisijas 2016. gada 14. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2016/2345 (OV L 348, 21.12.2016., 11. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/2345 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 348, 21.12.2016., 11. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/33


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 66/2017

(2017. gada 17. marts)

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika) [2018/1830]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 6. oktobra Regula (ES) 2016/1872, ar ko 2016. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XXI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXI pielikumā pēc 4.an punkta (Komisijas Regula (ES) 2015/1711) iekļauj šādu punktu:

“4.ao

32016 R 1872: Komisijas 2016. gada 6. oktobra Regula (ES) 2016/1872, ar ko 2016. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (OV L 290, 25.10.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/1872 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 290, 25.10.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


29.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/34


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 67/2017

(2017. gada 17. marts),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika) [2018/1831]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 12. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2236, ar ko precizē tehniskos rādītājus 2018. gada ad hoc modulim par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XXI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXI pielikumā pēc 18.av punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/8) iekļauj šādu punktu:

“18.aw

32016 R 2236: Komisijas 2016. gada 12. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2236, ar ko precizē tehniskos rādītājus 2018. gada ad hoc modulim par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu (OV L 337, 13.12.2016., 6. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/2236 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 18. martā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 17. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 337, 13.12.2016., 6. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.