ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 296

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 22. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Grozījumi Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti (1975. gada TIR konvencija)

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/1798 (2018. gada 21. novembris), ar ko attiecībā uz 2019. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību ( 1 )

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1799 (2018. gada 21. novembris), ar ko nosaka īslaicīgu tiešu statistikas darbību 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas atlasīto tematu, kas ģeokodēti 1 km2 koordinātu tīklā, izplatīšanai ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1800 (2018. gada 21. novembris), ar ko nosaka sprūda apjomus attiecībā uz 2019. un 2020. gadu iespējamai papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanai dažu veidu augļiem un dārzeņiem

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1801 (2018. gada 19. novembris) par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

31

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1802 (2018. gada 19. novembris) par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

33

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1803 (2018. gada 20. novembris), ar kuru Francijai atļauj noslēgt nolīgumu attiecīgi ar Senbartelmī, Senpjēru un Mikelonu, Jaunkaledoniju, Francijas Polinēziju un Volisu un Futunas salām par to, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Franciju un katru šo teritoriju uzskatītu par naudas līdzekļu pārskaitījumiem Francijas iekšienē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/847 (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7434)

35

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 244/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1804]

37

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2018/1787 (2018. gada 19. novembris), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā ( OV L 293, 20.11.2018. )

40

 

*

Labojums Vispārējās tiesas Reglamenta Izpildes praktisko noteikumu grozījumos ( OV L 294, 21.11.2018. )

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/1


Grozījumi Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti (1975. gada TIR konvencija)

Saskaņā ar ANO depozitārija paziņojumu C.N.557.2018.TREATIES – XI.A.16 2019. gada 3. februārī stājas spēkā šādi TIR konvencijas grozījumi, un tie attiecas uz visām Līgumslēdzējām pusēm

 

1. panta q) punkts

Aiz vārdiem “muitas dienesti” pievieno “vai citas kompetentās iestādes”.

 

3. panta b) punkts

Vārda “apstiprinātas” vietā lasa “atļautas”.

 

6. panta 2. punkts

Vārda “apstiprinātas” vietā lasa “atļautas”.

 

11. panta 3. punkts

Vārdu “trīs mēneši” vietā lasa “viens mēnesis”.

 

38. pants 1. punkts

Pašreizējā teksta vietā lasa:

“1.   Visām Līgumslēdzējām pusēm ir tiesības personu, kas ir izdarījusi nopietnu vai atkārtotu tādu muitas likumu vai noteikumu pārkāpumu, kurus piemēro preču starptautiskajiem pārvadājumiem, uz laiku vai pastāvīgi izslēgt no šās konvencijas darbības jomas. Par nosacījumiem, kādos izdarītais muitas likumu vai noteikumu pārkāpums ir uzskatāms par nopietnu, lemj Līgumslēdzēja puse.”


REGULAS

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/2


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1798

(2018. gada 21. novembris),

ar ko attiecībā uz 2019. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 808/2004 ir izveidota vienota sistēma, lai regulāri sagatavotu Eiropas statistiku par informācijas sabiedrību.

(2)

Ir nepieciešami īstenošanas pasākumi, lai noteiktu datus, kuri jāiesniedz, lai sagatavotu statistiku 1. modulī “Uzņēmumi un informācijas sabiedrība” un 2. modulī “Indivīdi, mājsaimniecības un informācijas sabiedrība” un lai noteiktu to nosūtīšanas termiņus.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dati, kas nosūtāmi, lai sagatavotu 1. moduļa “Uzņēmumi un informācijas sabiedrība” un 2. moduļa “Indivīdi, mājsaimniecības un informācijas sabiedrība” Eiropas statistiku par informācijas sabiedrību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 808/2004 3. panta 2. punktu un 4. pantu, ir precizēti šīs regulas I un II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.


I PIELIKUMS

1. modulis. Uzņēmumi un informācijas sabiedrība

A.   Temati un to rādītāji

1.

Temati, kuri jāietver par 2019. pārskata gadu un kurus izraugās no Regulas (EK) Nr. 808/2004 I pielikumā sniegtā saraksta, ir šādi:

a)

IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos;

b)

interneta un citu elektronisko tīklu izmantošana uzņēmumos;

c)

e-komercija;

d)

e-uzņēmējdarbības procesi un organizatoriski aspekti;

e)

IKT kompetence uzņēmuma vienībā un vajadzība pēc IKT prasmēm;

f)

IKT, interneta un citu elektronisko tīklu, e-komercijas un e-uzņēmējdarbības procesu izmantošanas šķēršļi;

g)

IKT drošība.

2.

Par uzņēmumiem vāc šādus rādītājus:

a)   IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos

i)

par visiem uzņēmumiem:

datoru izmantošana;

ii)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

(pēc izvēles) nodarbinātās personas vai to nodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kuras izmanto datoru uzņēmējdarbības nolūkos;

b)   interneta un citu elektronisko tīklu izmantošana uzņēmumos

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

piekļuve internetam;

ii)

par uzņēmumiem ar piekļuvi internetam:

nodarbinātās personas vai to nodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kuras uzņēmējdarbības nolūkos izmanto datoru ar interneta pieslēgumu,

(pēc izvēles) balss zvana vai videozvana lietotņu izmantošana internetā uzņēmējdarbības nolūkos,

interneta pieslēgums: jebkāda veida fiksēts pieslēgums,

interneta pieslēgums: nodrošinājums ar portatīvajām ierīcēm, kas uzņēmējdarbības nolūkos nodrošina mobilo interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo tālruņu tīklus,

(pēc izvēles) tīmekļa vietnes esība,

sociālo tīklu izmantošana ne tikai apmaksātiem sludinājumiem,

uzņēmuma blogu vai mikroblogu izmantošana ne tikai apmaksātiem sludinājumiem,

multivides satura koplietošanas tīmekļa vietņu izmantošana ne tikai apmaksātiem sludinājumiem,

wiki tipa zināšanu apmaiņas rīku izmantošana ne tikai apmaksātiem sludinājumiem;

iii)

par uzņēmumiem, kuriem ir jebkāda veida fiksētais pieslēgums internetam:

ātrākā fiksētā interneta pieslēguma maksimālais lejupielādes ātrums MBit/s saskaņā ar līgumu (diapazoni): [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [>=100];

iv)

par uzņēmumiem, kuri nodrošina savas nodarbinātās personas ar portatīvajām ierīcēm, kas uzņēmējdarbības nolūkos nodrošina mobilā interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo tālruņu tīklus:

nodarbinātās personas vai to nodarbināto personu kopskaita procentuālā daļa, kuras izmanto uzņēmuma piešķirtu portatīvo ierīci, kas uzņēmējdarbības nolūkos nodrošina interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo tālruņu tīklus;

v)

par uzņēmumiem, kuriem ir tīmekļa vietne, informācija par šādu pakalpojumu nodrošināšanu:

(pēc izvēles) preču vai pakalpojumu apraksts, cenu saraksti,

(pēc izvēles) pasūtīšana vai rezervēšana tiešsaistē,

(pēc izvēles) iespēja, ka apmeklētāji var tiešsaistē pielāgot vai modelēt preces vai pakalpojumus,

(pēc izvēles) veiktu pasūtījumu virzības izsekošana,

(pēc izvēles) tīmekļa vietnes personalizēts saturs regulāriem/biežiem apmeklētājiem,

(pēc izvēles) saites vai atsauces uz uzņēmuma sociālo mediju profiliem,

(pēc izvēles) tādas informācijas izmantošana par apmeklētāju uzvedību uzņēmuma tīmekļa vietnē kā klikšķi, apskatītie vienumi, piemēram, reklāmai vai klientu apmierinātības uzlabošanai;

vi)

par uzņēmumiem, kuri izmanto sociālos medijus (ne tikai apmaksātiem sludinājumiem), īpaši sociālos tīklus, uzņēmumu blogus vai mikroblogus, multivides satura koplietošanas tīmekļa vietnes vai wiki tipa zināšanu apmaiņas rīkus:

sociālo mediju izmantošana uzņēmuma tēla veidošanā vai preču pārdošanā, piemēram, preču reklāmā vai ieviešanā,

sociālo mediju izmantošana klientu viedokļu, atsauksmju vai jautājumu saņemšanai,

sociālo mediju izmantošana klientu iesaistē preču vai pakalpojumu izstrādē vai inovācijā,

sociālo mediju izmantošana, lai sadarbotos ar uzņēmējdarbības partneriem (piemēram, piegādātājiem) vai citām organizācijām (piemēram, publiskām iestādēm vai nevalstiskām organizācijām),

sociālo mediju izmantošana darbinieku pieņemšanā darbā,

sociālo mediju izmantošana apmaiņā ar viedokļiem, atzinumiem vai zināšanām uzņēmumā;

c)   e-komercija

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes (pārdošana tīmeklī),

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot EDI tipa ziņojumus (EDI tipa pārdošana);

ii)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā saņēmuši preču vai pakalpojumu pasūtījumus, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotni:

tādu e-komercijas pārdevumu apgrozījuma vērtība absolūtajos skaitļos vai kā procentuālā daļa no pasūtījumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā kalendārajā gadā, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes,

tādu pasūtījumu apgrozījuma procentuālā daļa, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes; dalīti pēc pārdevumiem privātajiem patērētājiem (uzņēmumu darījumi ar patērētājiem: B2C) un pārdevumiem citiem uzņēmumiem (uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem: B2B), un publiskām iestādēm (uzņēmumu darījumi ar valsts iestādēm: B2G), iepriekšējā kalendārajā gadā,

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot uzņēmuma tīmekļa vietni vai lietotnes (tostarp mātesuzņēmuma vai saistīto uzņēmumu, ekstranets),

preču vai pakalpojumu pasūtījumu saņemšana iepriekšējā kalendārajā gadā, izmantojot e-komercijas tirdzniecības vietas tīmekļa vietni vai lietotnes, kuras preču pārdošanai izmanto vairāki uzņēmumi,

tādu pasūtījumu apgrozījuma procentuālā daļa iepriekšējā kalendārajā gadā, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes; dalīti pēc pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot uzņēmuma tīmekļa vietni vai lietotnes (tostarp mātesuzņēmuma vai saistīto uzņēmumu, ekstranets), un pēc pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot e-komercijas tirdzniecības vietas tīmekļa vietni vai lietotnes, kuras preču pārdošanai izmanto vairāki uzņēmumi,

tādu pasūtījumu saņemšana, kurus klienti veikuši, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes, izcelsmes dalījumā: pašu valsts, iepriekšējā kalendārajā gadā,

tādu pasūtījumu saņemšana, kurus klienti veikuši, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes, izcelsmes dalījumā: citas dalībvalstis, iepriekšējā kalendārajā gadā,

tādu pasūtījumu saņemšana, kurus klienti veikuši, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes, izcelsmes dalījumā: pārējā pasaule, iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) tādu pasūtījumu apgrozījuma procentuālā daļa, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes, iepriekšējā kalendārajā gadā, izcelsmes dalījumā: pašu valsts, citas dalībvalstis un pārējā pasaule;

iii)

par uzņēmumiem, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā saņēmuši preču vai pakalpojumu pasūtījumus, izmantojot EDI tipa ziņojumus:

tādu e-komercijas pārdevumu apgrozījuma vērtība absolūtajos skaitļos vai kā procentuālā daļa no pasūtījumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā kalendārajā gadā, kuri saņemti, izmantojot EDI tipa ziņojumus,

saņemtie pasūtījumi, kurus klienti veikuši, izmantojot EDI tipa ziņojumus, izcelsmes dalījumā: pašu valsts, iepriekšējā kalendārajā gadā,

saņemtie pasūtījumi, kurus klienti veikuši, izmantojot EDI tipa ziņojumus, izcelsmes dalījumā: citas dalībvalstis, iepriekšējā kalendārajā gadā,

saņemtie pasūtījumi, kurus klienti veikuši, izmantojot EDI tipa ziņojumus, izcelsmes dalījumā: pārējā pasaule iepriekšējā kalendārajā gadā;

d)   e-uzņēmējdarbības procesi un organizatoriski aspekti

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

ERP (uzņēmumu resursu plānošanas) programmatūras pakotnes izmantošana, lai apmainītos ar informāciju starp dažādām funkcionālajām jomām,

tādas lietojumprogrammatūras izmantošana, lai pārvaldītu informāciju par klientiem (klientu attiecību pārvaldība – CRM programmatūra), kas ļauj vākt, saglabāt un darīt pieejamu citām uzņēmuma funkcionālajām jomām informāciju par uzņēmuma klientiem,

lietojumprogrammatūras izmantošana, lai pārvaldītu informāciju par klientiem (klientu attiecību pārvaldība – CRM programmatūra), kas pārdošanas nolūkos ļauj analizēt informāciju par klientiem;

e)   IKT kompetence uzņēmuma vienībā un vajadzība pēc IKT prasmēm

i)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:

(pēc izvēles) IKT speciālistu nodarbināšana,

(pēc izvēles) jebkādu mācību piedāvāšana ar mērķi pilnveidot IKT speciālistu ar IKT saistītās prasmes iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) jebkādu mācību piedāvāšana ar mērķi pilnveidot citu nodarbināto personu ar IKT saistītās prasmes iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) IKT speciālistu pieņemšana darbā vai plānota pieņemšana darbā iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) IKT funkciju veikšana (piemēram, IKT infrastruktūras uzturēšana, atbalsts biroja programmatūrai, uzņēmējdarbības pārvaldības programmatūras/sistēmu un/vai tīmekļa risinājumu izstrāde vai atbalsts, drošība un datu aizsardzība), izmantojot pašu darbiniekus (tostarp tos, kuri nodarbināti mātes vai saistītos uzņēmumos), iepriekšējā kalendārajā gadā,

(pēc izvēles) IKT funkciju veikšana (piemēram, IKT infrastruktūras uzturēšana, atbalsts biroja programmatūrai, uzņēmējdarbības pārvaldības programmatūras/sistēmu un/vai tīmekļa risinājumu izstrāde vai atbalsts, drošība un datu aizsardzība), izmantojot ārējos pakalpojumu sniedzējus, iepriekšējā kalendārajā gadā;

ii)

par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus un pieņēmuši darbā vai vēlējušies pieņemt darbā IKT speciālistus iepriekšējā kalendārajā gadā:

(pēc izvēles) IKT speciālistu vakantās amata vietas, ko bija grūti aizpildīt;

f)   IKT, interneta un citu elektronisko tīklu, e-komercijas un e-uzņēmējdarbības procesu izmantošanas šķēršļi

i)

par uzņēmumiem, kas iepriekšējā kalendārajā gadā saņēmuši pasūtījumus, kurus veikuši klienti citās dalībvalstīs, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotnes: informācija par šādām grūtībām, pārdodot uz citām ES valstīm:

lielas produktu piegādes vai atpakaļ nosūtīšanas izmaksas,

grūtības saistībā ar sūdzību izskatīšanu un strīdu izšķiršanu,

produktu marķējuma pielāgošana, lai tos pārdotu citās dalībvalstīs,

svešvalodu zināšanu trūkums, lai sazinātos ar klientiem citās dalībvalstīs,

ierobežojumi, kurus noteikuši uzņēmuma darījumu partneri attiecībā uz pārdošanu konkrētās ES valstīs;

g)   IKT drošība

i)

par uzņēmumiem ar datoriem:

izmantošana par IKT drošības pasākumu: autentificēšana ar drošu paroli,

izmantošana par IKT drošības pasākumu: programmatūras (tostarp operētājsistēmu) atjaunināšana,

izmantošana par IKT drošības pasākumu: lietotāja identificēšana un autentificēšana ar uzņēmuma ieviestām biometriskām metodēm,

izmantošana par IKT drošības pasākumu: datu, dokumentu vai e-pasta vēstuļu šifrēšanas metodes,

izmantošana par IKT drošības pasākumu: datu dublējums atsevišķā vietā (tostarp dublējums mākonī),

izmantošana par IKT drošības pasākumu: tīkla piekļuves kontrole (ierīču un lietotāju piekļuves uzņēmuma tīklam pārvaldība),

izmantošana par IKT drošības pasākumu: VPN (virtuāls privāts tīkls, kas paplašina privāto tīklu publiskajā tīklā, lai varētu droši apmainīties ar datiem publiskajā tīklā),

izmantošana par IKT drošības pasākumu: reģistrācijas datņu saglabāšana analīzei pēc informācijas drošības incidentiem,

izmantošana par IKT drošības pasākumu: IKT riska novērtēšana, t. i., periodiska IKT drošības incidentu varbūtības un seku novērtēšana,

izmantošana par IKT drošības pasākumu: IKT drošības testi, piemēram, ielaušanās testu veikšana, drošības trauksmes sistēmu testēšana, drošības pasākumu pārskatīšana, dublējumsistēmu testēšana,

nodarbināto personu informēšana par viņu pienākumiem ar IKT drošību saistītos jautājumos, izmantojot brīvprātīgas apmācības vai iekšēji pieejamu informāciju (piemēram, informāciju intranetā),

nodarbināto personu informēšana par viņu pienākumiem ar IKT drošību saistītos jautājumos, izmantojot obligātus apmācības kursus vai ieviešot obligāti izskatāmu materiālu,

nodarbināto personu informēšana par viņu pienākumiem ar IKT drošību saistītos jautājumos, izmantojot līgumu (piemēram, darba līgumu),

ar IKT drošību saistītas darbības, piemēram, drošības testēšana, IKT apmācība par drošību, ar IKT drošību saistītu incidentu risināšana (izņemot programmatūras pakešu jaunināšanu), ko veic uzņēmuma darbinieki (tostarp tie, kuri nodarbināti mātes vai saistītos uzņēmumos),

ar IKT drošību saistītas darbības, piemēram, drošības testēšana, IKT apmācība par drošību, ar IKT drošību saistītu incidentu risināšana (izņemot programmatūras pakešu jaunināšanu), ko veic ārējie piegādātāji,

dokumenta(-u) pieejamība par pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību,

problēmas, kas iepriekšējā kalendārajā gadā vismaz vienreiz radušās ar IKT saistītu incidentu dēļ: IKT pakalpojumu nepieejamība, piemēram, pakalpojuma atteikuma uzbrukumi, ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumi, aparatūras vai programmatūras kļūmes, izņemot mehāniskus bojājumus, zādzība,

problēmas, kas iepriekšējā kalendārajā gadā vismaz vienreiz radušās ar IKT saistītu incidentu dēļ: iznīcināti vai bojāti dati, piemēram, ļaunprogrammatūras infekcijas vai neatļautas ielaušanās, aparatūras vai programmatūras kļūmes rezultātā,

problēmas, kas iepriekšējā kalendārajā gadā vismaz vienreiz radušās ar IKT saistītu incidentu dēļ: konfidenciālu datu nonākšana atklātībā, piemēram, ielaušanās, domēnsagrozes, pikšķerēšanas uzbrukuma, uzņēmuma darbinieku darbību dēļ (tīši vai netīši),

apdrošināšanas pieejamība pret IKT drošības incidentiem;

ii)

par uzņēmumiem, kuriem ir dokuments(-i) par pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību:

(pēc izvēles) dokuments(-i) par pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību uzņēmumā, kurā aplūkoti šādi jautājumi: piekļuves tiesību pārvaldīšana IKT izmantošanai, piemēram, datoriem, tīklam,

(pēc izvēles) dokuments(-i) par pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību uzņēmumā, kurā aplūkoti šādi jautājumi: datu glabāšana, aizsardzība, piekļuve vai apstrāde,

(pēc izvēles) dokuments(-i) par pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību uzņēmumā, kurā aplūkoti šādi jautājumi: procedūras vai noteikumi, lai novērstu vai reaģētu uz drošības incidentiem, piemēram, domēnsagrozi, pikšķerēšanas uzbrukumiem, ļaunprātīgu programmatūru,

(pēc izvēles) dokuments(-i) par pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību uzņēmumā, kurā aplūkoti šādi jautājumi: to personu atbildība, tiesības un pienākumi, kas nodarbinātas IKT jomā, piemēram, e-pastu, mobilo ierīču, sociālo mediju izmantošanā,

(pēc izvēles) dokuments(-i) par pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību uzņēmumā, kurā aplūkoti šādi jautājumi: to personu apmācība, kas nodarbinātas IKT drošā izmantošanā,

jaunākā redakcija vai pārskatīšana attiecībā uz uzņēmuma dokumentu(-iem), kas attiecas uz pasākumiem, praksi vai procedūrām par IKT drošību (piemēram, riska novērtējums, IKT drošības incidentu izvērtējums) ir sagatavota: pēdējo divpadsmit mēnešu laikā; vairāk nekā pirms divpadsmit mēnešiem un līdz divdesmit četriem mēnešiem; vairāk nekā pirms divdesmit četriem mēnešiem.

3.

Šādu pamatinformāciju vāc par visiem uzņēmumiem vai iegūst no alternatīviem avotiem:

uzņēmuma galvenā saimnieciskā darbība iepriekšējā kalendārajā gadā,

vidējais nodarbināto personu skaits iepriekšējā kalendārajā gadā,

apgrozījuma kopējā vērtība (bez PVN) iepriekšējā kalendārajā gadā.

B.   Tvērums

Rādītājus, kas minēti A daļas 2. un 3. punktā, vāc par šādu uzņēmumu kategorijām.

1.

Saimnieciskā darbība: uzņēmumi, kas klasificēti šādās NACE 2. red. kategorijās.

NACE 2. red. kategorija

Apraksts

C sadaļa

Apstrādes rūpniecība

D, E sadaļa

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

F sadaļa

Būvniecība

G sadaļa

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

H sadaļa

Transports un uzglabāšana

I sadaļa

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

J sadaļa

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

L sadaļa

Operācijas ar nekustamo īpašumu

69.–74. nodaļa

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

N sadaļa

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

95.1 grupa

Datoru un sakaru iekārtu remonts

2.

Uzņēmuma lielums: uzņēmumi, kuros nodarbinātas 10 vai vairāk personu. Uzņēmumus, kuros nodarbinātas mazāk par 10 personām, var ietvert pēc izvēles.

3.

Ģeogrāfiskā darbības joma: uzņēmumi, kuri atrodas jebkurā dalībvalsts teritorijas daļā.

C.   Pārskata periodi

To rādītāju pārskata periods, kuri attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu, ir 2018. gads. Pārējo rādītāju pārskata periods ir 2019. gads.

D.   Datu dalījums

Par A daļas 2. punktā norādītajiem tematiem un to rādītājiem sniedz šādus pamatrādītājus.

1.

Saimnieciskās darbības dalījums: atbilstoši šādiem NACE 2. red. agregātiem.

NACE 2. red. agregēšana

iespējamam valsts agregātu aprēķinam

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

NACE 2. red. agregēšana

iespējamam Eiropas agregātu aprēķinam

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2.

Lieluma klases dalījums: datus dala saskaņā ar šādām lieluma klasēm pēc nodarbināto skaita.

Lieluma klase

Nodarbinātas 10 vai vairāk personu

Nodarbinātas 10 līdz 49 personas

Nodarbinātas 50 līdz 249 personas

Nodarbinātas 250 vai vairāk personu

Ja tos ietver, datu dalījumu sniedz saskaņā ar šādu tabulu.

Lieluma klase

Nodarbinātas 0 līdz 9 personas (pēc izvēles)

Nodarbinātas 2 līdz 9 personas (pēc izvēles)

Nodarbinātas 0 līdz 1 personas (pēc izvēles)

E.   Periodiskums

Šajā pielikumā prasītos datus par 2019. gadu sniedz vienu reizi.

F.   Rezultātu nosūtīšanas termiņi

1.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā un I pielikuma 6. punktā minētos agregētos datus, kuriem vajadzības gadījumā pievieno atzīmi par konfidencialitāti vai neuzticamību, nosūta Eurostat līdz 2019. gada 5. oktobrim. Datu kopu pabeidz, apstiprina un pieņem līdz minētajai dienai.

2.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus nosūta Eurostat līdz 2019. gada 31. maijam.

3.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 3. punktā minēto kvalitātes ziņojumu nosūta Eurostat līdz 2019. gada 5. novembrim.

4.

Datus un metadatus sniedz Eurostat, izmantojot vienoto datu nosūtīšanas punktu, saskaņā ar Eurostat norādīto datu apmaiņas standartu. Attiecībā uz metadatiem un kvalitātes ziņojumā izmanto standarta metadatu formātu, ko nosaka Eurostat.

II PIELIKUMS

2. modulis. Indivīdi, mājsaimniecības un informācijas sabiedrība

A.   Temati un to rādītāji

1.

Temati, kuri jāietver par 2019. pārskata gadu un kurus izraugās no Regulas (EK) Nr. 808/2004 II pielikumā sniegtā saraksta, ir šādi:

a)

indivīdu un/vai mājsaimniecību piekļuve IKT un to izmantošana;

b)

interneta un citu elektronisko tīklu izmantošana, ko dažādiem mērķiem veic indivīdi un/vai mājsaimniecības;

c)

IKT drošība un uzticēšanās IKT;

d)

IKT kompetence un prasmes;

e)

IKT un interneta izmantošanas šķēršļi;

f)

IKT izmantošana, ko veic indivīdi, lai apmainītos ar informāciju un pakalpojumiem ar valsts un publiskām iestādēm (e-pārvalde);

g)

piekļuve tehnoloģijām un to izmantošana, nodrošinot spēju pieslēgties internetam vai citiem tīkliem jebkurā vietā un laikā (visuresoša savienojamība).

2.

Vāc šādus rādītājus:

a)   indivīdu un/vai mājsaimniecību piekļuve IKT un to izmantošana

i)

par visām mājsaimniecībām:

piekļuve internetam mājās (ar jebkuru ierīci);

ii)

par mājsaimniecībām ar piekļuvi internetam:

interneta pieslēgums: fiksēts platjoslas pieslēgums,

interneta pieslēgums: mobilais platjoslas pieslēgums (izmantojot mobilo tālruņu tīklu ar vismaz 3G),

(pēc izvēles) interneta pieslēgums: iezvanpieejas piekļuve pa parasto tālruņa līniju vai ISDN,

(pēc izvēles) interneta pieslēgums: mobilais šaurjoslas pieslēgums (izmantojot mobilo tālruņu tīklu zem 3G);

b)   interneta izmantošana dažādiem mērķiem, ko veic indivīdi un/vai mājsaimniecības

i)

par visiem indivīdiem:

interneta pēdējā izmantošanas reize jebkurā vietā ar jebkuru ierīci: pēdējos trijos mēnešos, pirms trim līdz divpadsmit mēnešiem, vairāk nekā pirms viena gada, nekad nav izmantojis internetu;

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos ir izmantojuši internetu:

vidējais interneta izmantošanas biežums pēdējos trijos mēnešos: katru dienu vai gandrīz katru dienu, vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu), retāk nekā reizi nedēļā,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos e-pastu nosūtīšanai un saņemšanai,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos zvanīšanai (tostarp videozvanīšanai) internetā,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai sazinātos sociālo tīklu vietnēs (izveidotu lietotāja profilu, nosūtītu ziņojumus vai citādi piekļūtu sociālajiem tīkliem),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai izmantotu tūlītēju ziņapmaiņu (apmainītos ar ziņām),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai lasītu tiešsaistes ziņu lapas, avīzes vai žurnālus,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai meklētu ar veselību saistītu informāciju (par tādiem jautājumiem kā traumas, slimības, uzturs, veselības uzlabošana),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai atrastu informāciju par precēm vai pakalpojumiem,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai nosūtītu viedokļus par pilsoniskiem un politiskiem jautājumiem, izmantojot tīmekļa vietnes (piemēram, blogus, sociālos tīklus),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai piedalītos apspriedēs tiešsaistē vai balsotu par pilsoniskiem vai politiskiem jautājumiem (par tādiem jautājumiem kā pilsētvides plānošana, petīcijas parakstīšana),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai meklētu darbu vai nosūtītu darba pieteikumu,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai augšupielādētu paša radītu saturu (piemēram, tekstu, attēlus, mūziku, video, programmatūru) ar mērķi nodot to koplietošanai tīmekļa vietnē,

(pēc izvēles) interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai klausītos mūziku (piemēram, tīmekļa radio, mūzikas straumēšana),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai pārdotu preces vai pakalpojumus (piemēram, izmantojot izsoles),

interneta bankas pakalpojumu izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos,

(pēc izvēles) mājsaimniecības iekārtu vai ierīču (piemēram, termostati, kvēlspuldzes, roboti putekļu sūcēji vai drošības sistēma) izmantošana pēdējos trīs mēnešos, izmantojot internetu,

interneta krātuvju izmantošana (mākoņdatošana) privātiem mērķiem pēdējos trijos mēnešos, lai saglabātu dokumentus, attēlus, mūziku, videoattēlus vai citas datnes,

interneta izmantošana pēdējos trijos mēnešos, lai mācītos izglītošanās, profesionāliem vai privātiem mērķiem tiešsaistes apmācības kursā,

interneta izmantošana pēdējos trijos mēnešos, lai mācītos izglītošanās, profesionāliem vai privātiem mērķiem, izmantojot tiešsaistes mācību materiālu, kas nav pilnīgs apmācības kurss,

interneta izmantošana pēdējos trijos mēnešos, lai mācītos izglītošanās, profesionāliem vai privātiem mērķiem, sazinoties ar mācībspēkiem vai studentiem un izmantojot izglītības tīmekļa vietnes vai portālus,

(pēc izvēles) interneta izmantošana pēdējos trijos mēnešos citiem mācību pasākumiem izglītošanās, profesionāliem vai privātiem mērķiem,

jebkuras tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai vienotos par izmitināšanu (piemēram, istabā, dzīvoklī, mājā, brīvdienu mājā) pie citas privātpersonas: no speciālām starpniecības tīmekļa vietnēm vai lietotnēm, citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm (tostarp sociālajiem tīkliem), kas nav minētas,

jebkuras tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai vienotos par transporta pakalpojumiem (piemēram, automašīnu) ar citu privātpersonu: no speciālām starpniecības tīmekļa vietnēm vai lietotnēm, citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm (tostarp sociālajiem tīkliem), kas nav minētas,

īpašu starpniecības tīmekļa vietnes vai lietotņu izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai atrastu apmaksātu darbu (izņemot nodarbinātības aģentūru tīmekļa vietnes): kā galveno ienākumu avotu, kā papildu ienākumu avotu, nav izmantotas,

interneta izmantošana (izņemot e-pastus) pēdējos trīs mēnešos, lai iegādātos vai atjauninātu spēkā esošās apdrošināšanas polises, tostarp tās, ko piedāvā paketē kopā ar citu pakalpojumu, privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana (izņemot e-pastus) pēdējos trīs mēnešos, lai saņemtu aizdevumu vai hipotekāro aizdevumu, vai kredītu bankās vai no citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana (izņemot e-pastus) pēdējos trīs mēnešos, lai pirktu vai pārdotu akcijas, obligācijas, fondus vai citus investīciju pakalpojumus privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos ir izmantojuši internetu katru dienu vai gandrīz katru dienu:

interneta izmantošana vairākas reizes dienā;

iv)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu:

pēdējā preču vai pakalpojumu iegāde vai pasūtīšana internetā (izmantojot tīmekļa vietnes vai lietotnes; izņemot pasūtījumus, kas veikti, izmantojot manuāli drukātus e-pastus, īsziņu pakalpojumus vai multivides ziņojumu pakalpojumus) privātai izmantošanai, izmantojot jebkuru ierīci: pēdējos trijos mēnešos, pirms trim līdz divpadsmit mēnešiem, vairāk nekā pirms viena gada, nekad nav veikts pirkums vai pasūtījums internetā;

v)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos internetu ir izmantojuši interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana):

tas, cik reizes pēdējos trijos mēnešos preces vai pakalpojumi privātai izmantošanai pirkti vai pasūtīti internetā: reižu skaits vai kategorijas: 1–2 reizes, 3–5 reizes, 6–10 reizes, vairāk nekā 10 reizes,

to preču vai pakalpojumu (izņemot akcijas vai citus finanšu pakalpojumus) kopējā vērtība, kuri pēdējos trijos mēnešos privātai izmantošanai pirkti vai pasūtīti internetā: summa EUR vai kategorijas: mazāk par EUR 50, EUR 50 līdz mazāk par EUR 100, EUR 100 līdz mazāk par EUR 500, EUR 500 līdz mazāk par EUR 1 000, EUR 1 000 vai vairāk, nav zināms;

vi)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos internetu ir izmantojuši interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana):

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu pārtikas preces privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu mājsaimniecības preces (piemēram, mēbeles, rotaļlietas, izņemot sadzīves elektronikas ierīces) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu zāles privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu apģērbu vai sporta preces privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu datoru aparatūru privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu elektroniskas iekārtas (tostarp kameras) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu telekomunikāciju pakalpojumus (piemēram, televīzija, platjoslas pieslēguma abonementi, fiksētās līnijas vai mobilā tālruņa pieslēguma abonementi, naudas līdzekļu atjaunošana tālruņa priekšapmaksas kartēs) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu brīvdienu mītni (piemēram, viesnīcas) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu citus ar ceļojumu saistītus pakalpojumus (piemēram, transporta biļetes, automašīnu noma) privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu pasākumu biļetes privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu filmas vai mūziku privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu grāmatas, žurnālus vai avīzes privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu e-mācību materiālus privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu videospēļu programmatūru, citu datorprogrammatūru un jauninājumus privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu citas preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: iekšzemes pārdevēji,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: pārdevēji no citām dalībvalstīm,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: pārdevēji no pārējās pasaules,

interneta izmantošana pēdējos divpadsmit mēnešos, lai pirktu vai pasūtītu preces vai pakalpojumus privātai izmantošanai, izcelsmes dalījumā: pārdevēju izcelsmes valsts nav zināma;

vii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos internetu ir izmantojuši interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana), proti, pirkuši vai pasūtījuši filmas, mūziku, grāmatas, žurnālus, avīzes, videospēļu programmatūru, citu datorprogrammatūru un atjauninājumus:

filmas vai mūzika, ko privātai izmantošanai pēdējos divpadsmit mēnešos lejupielādēja vai kam piekļuva no tīmekļa vietnēm vai lietotnēm,

e-grāmatas, kuras privātai izmantošanai pēdējos divpadsmit mēnešos lejupielādēja vai kurām piekļuva no tīmekļa vietnēm vai lietotnēm,

e-žurnāli vai e-avīzes, ko privātai izmantošanai pēdējos divpadsmit mēnešos lejupielādēja vai kam piekļuva no tīmekļa vietnēm vai lietotnēm,

datorprogrammatūra (tostarp datorspēļu un videospēļu un programmatūras jauninājumi), ko privātai izmantošanai pēdējos divpadsmit mēnešos lejupielādēja vai kam piekļuva no tīmekļa vietnēm vai lietotnēm,

(pēc izvēles) filmas, mūzika, e-grāmatas, e-žurnāli, e-avīzes vai programmatūra, kas privātai izmantošanai pēdējos divpadsmit mēnešos netika lejupielādēta vai kurai nepiekļuva tiešsaistē;

c)   IKT drošība un uzticēšanās IKT

i)

par mājsaimniecībām, kurām nav piekļuves internetam mājās, iemesls, kādēļ nav šādas piekļuves:

bažas par privātumu vai drošību;

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu:

ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: krāpnieciska kredītkartes vai debetkartes izmantošana,

ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: dokumentu, attēlu vai citu datu zaudējums vīrusa vai citas infekcijas dēļ (piemēram, tārps vai Trojas zirgs),

ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: internetā pieejamās personiskās informācijas nepareiza lietošana, kas var būt saistīta, piemēram, ar diskrimināciju, uzmākšanos, iebiedēšanu,

ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: sociālā tīkla vai e-pasta konta uzlaušana un satura izplatīšana vai nosūtīšana bez personas ziņas,

ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: identitātes zādzība tiešsaistē (kāds ir nozadzis respondenta datus un uzdevies par šo personu, piemēram, veicis iepirkšanos ar respondenta vārdu),

ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: viltus ziņojumu saņemšana (pikšķerēšana),

ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: novirzīšana uz viltus tīmekļa vietnēm, kurās lūdz norādīt personas datus (domēnsagroze),

(pēc izvēles) ar drošību saistītas problēmas, kas radušās, pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojot internetu privātiem mērķiem: bērnu piekļūšana neatbilstošām tīmekļa vietnēm,

risks drošībai kā ierobežojums vai šķērslis preču vai pakalpojumu pasūtīšanai vai pirkšanai internetā privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

risks drošībai kā ierobežojums vai šķērslis interneta bankas pakalpojumu izmantošanai internetā privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

risks drošībai kā ierobežojums vai šķērslis personas datu sniegšanai sociālās vai profesionālās tīklošanās pakalpojumiem internetā privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

risks drošībai kā ierobežojums vai šķērslis saziņai ar publiskajiem dienestiem un administrācijām internetā privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

risks drošībai kā ierobežojums vai šķērslis programmatūras vai lietotņu, mūzikas un video datņu, spēļu vai citu datu datņu lejupielādēšanai internetā privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

risks drošībai kā ierobežojums vai šķērslis interneta izmantošanai ar bezvadu interneta palīdzību privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

risks drošībai kā ierobežojums vai šķērslis citām darbībām internetā privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos,

dublējumkopiju veidošana savām datnēm (piemēram, dokumentiem, attēliem) jebkādās ārējās atmiņas ierīcēs vai interneta krātuvēs (mākoņpakalpojumi) privātiem mērķiem: dublējumdatnes tiek veidotas automātiski vai manuāli; dublējumdatnes netiek veidotas; respondents nezina;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu, taču ne interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana), interneta komercijas šķēršļi:

bažas par maksājuma drošību vai privātumu (piemēram, kredītkartes vai personas datu sniegšana internetā);

iv)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos izmantojuši internetu un saskārušies ar identitātes zādzību tiešsaistē, saņēmuši viltus ziņojumus vai novirzīti uz viltus tīmekļa vietnēm, kurās lūdz norādīt personas datus, izmantojot internetu privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos:

finansiāli zaudējumi pēdējos divpadsmit mēnešos, kas radušies saistībā ar identitātes zādzību, viltus ziņojumu saņemšanu vai novirzīšanu uz viltus tīmekļa vietnēm;

v)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos nav iesnieguši aizpildītas veidlapas tiešsaistē publisku iestāžu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs privātiem mērķiem, lai gan bija jāiesniedz oficiālas veidlapas, neiesniegšanas iemesli:

bažas par personas datu aizsardzību un drošību pēdējos divpadsmit mēnešos;

d)   IKT kompetence un prasmes

i)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu, šādu darbību veikšanas prasmes:

pārsūtīt datnes no datoriem uz citām ierīcēm,

instalēt programmatūru vai lietotnes,

veikt izmaiņas iestatījumos jebkādā programmatūrā, tostarp operētājsistēmā vai drošības programmās,

kopēt vai pārvietot datnes vai mapes,

lietot tekstapstrādes programmatūru,

veidot prezentācijas vai dokumentus, kas ietver tekstu, attēlus, tabulas un diagrammas,

izmantot rēķintabulu programmatūru,

rediģēt fotogrāfijas, video vai audio datnes,

rakstīt kodu programmēšanas valodā;

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu un rēķintabulu programmatūru, šādu darbību veikšanas prasmes:

izmantot sarežģītākas rēķintabulu programmatūras funkcijas, kas paredzētas, lai organizētu un analizētu datus, piemēram, veicot šķirošanu, filtrēšanu un formulas un veidojot diagrammas;

e)   IKT un interneta izmantošanas šķēršļi

i)

par mājsaimniecībām, kurām nav piekļuves internetam mājās, iemesls, kādēļ nav šādas piekļuves:

tām ir piekļuve internetam citur,

tām internets nav vajadzīgs, jo, piemēram, nav lietderīgs vai nav interesants,

aprīkojuma izmaksas ir pārāk lielas,

piekļuves izmaksas ir pārāk lielas (piemēram, tālrunis vai DSL abonements),

trūkst iemaņu,

reģionā nav pieejams platjoslas internets,

cits iemesls vai iemesli;

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos internetu ir izmantojuši interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana), problēmas, kas konstatētas saistībā ar interneta komerciju:

tehniskas problēmas ar tīmekļa vietni pasūtīšanas vai maksāšanas laikā,

grūtības atrast informāciju par garantijām un citām juridiskajām tiesībām,

lēnāks piegādes ātrums, nekā norādīts,

galīgās izmaksas ir lielākas, nekā norādīts (piemēram, lielākas piegādes izmaksas, negaidīta maksa par darījumu),

piegādātas nepareizas vai bojātas preces,

problēmas ar krāpšanu (piemēram, preces vai pakalpojumi vispār nav saņemti, ļaunprātīga kredītkartes informācijas izmantošana),

apgrūtināta sūdzību iesniegšana un kompensācijas saņemšana vai arī pēc sūdzības iesniegšanas saņemtā atbilde nav apmierinoša,

ārvalstu mazumtirgotājs, kas nepārdod respondenta paša valstī,

citas konstatētās problēmas,

nav konstatētas problēmas;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu, taču ne interneta komercijai (preču vai pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana privātai izmantošanai), interneta komercijas šķēršļi:

deva priekšroku personīgai iepirkšanās iespējai un/vai vēlējās apskatīt produktu veikalā, persona bija uzticīga veikaliem, ieraduma spēks,

iemaņu vai zināšanu trūkums (piemēram, nezina, kā jāizmanto tīmekļa vietne, vietnes izmantošana bija pārāk sarežģīta utt.),

problēmas, kas saistītas ar internetā pasūtīto preču piegādi (piemēram, paiet pārāk ilgs laiks, loģistikas ziņā sarežģīti),

bažas par preču saņemšanu vai nosūtīšanu atpakaļ, bažas par sūdzības iesniegšanu un kompensācijas saņemšanu,

nav maksājumu kartes, ko var izmantot, lai maksātu internetā,

(pēc izvēles) ārvalstu mazumtirgotājs, kas nepārdod respondenta valstī,

(pēc izvēles) kāds cits nopirka vai pasūtīja preces vai pakalpojumus respondenta vārdā,

citi interneta komercijas šķēršļi;

f)   IKT izmantošana, ko veic indivīdi, lai apmainītos ar informāciju un pakalpojumiem ar valsts un publiskām iestādēm (e-pārvalde)

i)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojuši internetu:

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai iegūtu publisku iestāžu vai publisku dienestu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs iekļautu informāciju (būtu jāizslēdz manuāli drukāti e-pasti),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai lejupielādētu/drukātu publisku iestāžu vai publisku dienestu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs iekļautas oficiālas veidlapas (būtu jāizslēdz manuāli drukāti e-pasti),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai iesniegtu aizpildītas veidlapas tiešsaistē publiskās iestādēs vai publiskos dienestos (būtu jāizslēdz manuāli drukāti e-pasti);

ii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos nav iesnieguši aizpildītas veidlapas tiešsaistē publisku iestāžu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs privātiem mērķiem:

nenosūtīja aizpildītas veidlapas, jo nekādas oficiālas veidlapas privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos nebija jāiesniedz;

iii)

par indivīdiem, kuri pēdējos divpadsmit mēnešos nav iesnieguši aizpildītas veidlapas tiešsaistē publisku iestāžu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs privātiem mērķiem, lai gan bija jāiesniedz oficiālas veidlapas, neiesniegšanas iemesli:

šāds tiešsaistes pakalpojums nebija pieejams,

iemaņu vai zināšanu trūkums (piemēram, viņi nezina, kā jāizmanto tīmekļa vietne, vai vietnes izmantošana bija pārāk sarežģīta),

cita persona iesniedza aizpildītās veidlapas tiešsaistē respondenta vārdā (piemēram, konsultants, nodokļu konsultants, radinieks vai ģimenes loceklis),

cits iemesls, kādēļ publiskām iestādēm nav iesniegtas aizpildītas veidlapas tiešsaistē;

g)   piekļuve tehnoloģijām un to izmantošana, nodrošinot spēju pieslēgties internetam vai citiem tīkliem jebkurā vietā un laikā (visuresoša savienojamība)

i)

par indivīdiem, kuri pēdējos trijos mēnešos ir izmantojuši internetu:

mobilo tālruņu (vai viedtālruņu) izmantošana pēdējos trijos mēnešos, lai piekļūtu internetam ārpus mājām vai darba,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot klēpjdatoru ārpus mājām vai darba,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot planšetdatoru ārpus mājām vai darba,

piekļuve internetam pēdējos trijos mēnešos, izmantojot citas mobilās ierīces (piemēram, multivides vai spēļu konsole, e-grāmatu lasītājs vai viedpulkstenis) ārpus mājām vai darba,

pēdējos trijos mēnešos nav izmantotas mobilās ierīces, lai piekļūtu internetam ārpus mājām vai darba.

B.   Tvērums

1.

Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma A daļas 2. punktā minētos rādītājus, kas attiecas uz mājsaimniecībām, ir mājsaimniecības, kurās ir vismaz viens loceklis vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

2.

Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma A daļas 2. punktā minētos rādītājus, kas attiecas uz indivīdiem, ir indivīdi vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

3.

Ģeogrāfiskās robežas aptver mājsaimniecības un/vai indivīdus, kuri dzīvo jebkurā attiecīgās dalībvalsts teritorijas daļā.

C.   Pārskata periods

Galvenais pārskata periods statistikas vākšanai ir 2019. gada pirmais ceturksnis.

D.   Sociālekonomiskie pamatrādītāji

1.

Par šā pielikuma A daļas 2. punktā minētajiem tematiem un to rādītājiem, kas attiecas uz mājsaimniecībām, jāvāc šādi pamatrādītāji:

a)

dzīvesvietas reģions, ko norāda saskaņā ar NUTS 1 reģionu klasifikāciju;

b)

(pēc izvēles) dzīvesvietas reģions, ko norāda saskaņā ar NUTS 2 klasifikāciju;

c)

ģeogrāfiskā atrašanās vieta, proti, vai dzīvo mazāk attīstītā reģionā, pārejas posma reģionā vai attīstītākā reģionā;

d)

urbanizācijas līmenis, proti, vai dzīvo blīvi apdzīvotos rajonos, vidēji blīvi apdzīvotos rajonos vai reti apdzīvotos rajonos;

e)

mājsaimniecības tips, norādot personu skaitu mājsaimniecībā: (pēc izvēles) 16 līdz 24 gadus vecu personu skaits, (pēc izvēles) 16 līdz 24 gadus vecu studentu skaits, (pēc izvēles) 25 līdz 64 gadus vecu personu skaits, (pēc izvēles) 65 gadus vecu vai vecāku personu skaits (jāvāc atsevišķi: par 16 gadiem jaunāku bērnu skaits, (pēc izvēles) 14 līdz 15 gadus vecu bērnu skaits, (pēc izvēles) 5 līdz 13 gadus vecu bērnu skaits, (pēc izvēles) tādu bērnu skaits, kuri ir 4 gadus veci vai jaunāki;

f)

(pēc izvēles) mājsaimniecības ikmēneša neto ienākumi, kas vācami vērtības izteiksmē vai izmantojot lieluma klases, kas ir savietojamas ar ienākumu kvartilēm;

g)

(pēc izvēles) ekvivalenti mājsaimniecības kopējie ikmēneša neto ienākumi kvintilēs.

2.

Par šā pielikuma A daļas 2. punktā minētajiem tematiem un to rādītājiem, kas attiecas uz indivīdiem, jāvāc šādi pamatrādītāji:

a)

dzimums;

b)

dzimšanas valsts, norādot, vai persona ir valstī dzimusi persona vai ārvalstī dzimusi persona; šajā gadījumā norādot arī, vai persona ir dzimusi citā ES dalībvalstī vai valstī ārpus ES;

c)

valstiskā piederība, norādot, vai personai ir vai nav šīs valsts valstspiederība; šajā gadījumā norādot arī, vai personai ir citas dalībvalsts valstspiederība vai trešās valsts valstspiederība;

d)

vecums pilnos gados; (pēc izvēles) jaunāki par 16 vai vecāki par 74, vai abi;

e)

iegūtais izglītības līmenis (augstākais veiksmīgi pabeigtais izglītības līmenis) saskaņā ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED 2011): mazāka nekā pamatskolas izglītība (ISCED 0, 1 vai 2), vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība (ISCED 3 vai 4), augstākā izglītība (ISCED 5, 6, 7 vai 8), mazāka nekā sākumskolas izglītība (ISCED 0), sākumskolas izglītība (ISCED 1), pamatskolas izglītība (ISCED 2), vidusskolas izglītība (ISCED 3), pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība (ISCED 4), augstākās izglītības pirmais posms (ISCED 5), bakalaura vai līdzvērtīga izglītība (ISCED 6), maģistra vai līdzvērtīga izglītība (ISCED 7) vai doktora vai līdzvērtīga izglītība (ISCED 8);

f)

nodarbinātības statuss, norādot, vai persona ir nodarbinātais vai pašnodarbinātais, ieskaitot ģimenē strādājošos (pēc izvēles: pilna laika nodarbinātais vai pašnodarbinātais, nepilna laika nodarbinātais vai pašnodarbinātais, nodarbinātais ar pastāvīgu darbu vai beztermiņa darbu, nodarbinātais ar pagaidu darbu vai darba līgumu uz noteiktu laiku, pašnodarbinātais, ieskaitot ģimenē strādājošos);

g)

(pēc izvēles) norādīt nodarbinātības ekonomikas nozari:

NACE 2. red. sadaļas

Apraksts

A

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

B, C, D un E

Apstrādes rūpniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde un citas nozares

F

Būvniecība

G, H un I

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

J

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

K

Finanšu un apdrošināšanas darbības

L

Operācijas ar nekustamo īpašumu

M un N

Uzņēmējdarbības pakalpojumi

O, P un Q

Valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe

R, S, T un U

Citas pakalpojumu darbības

h)

nodarbinātības statuss: bezdarbnieki vai studenti, kuri nav darbaspēks, citas personas, kuras nav darbaspēks (pēc izvēles citām personām, kuras nav darbaspēks: pensijā, priekšlaicīgi pensionējusies vai pārtraukusi uzņēmējdarbību, pastāvīgi darbnespējīga, obligātajā militārajā dienestā vai civildienestā, pilda mājas pienākumus vai nenodarbināta citu iemeslu dēļ);

i)

nodarbošanās saskaņā ar Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08): fiziskā darba strādnieki, darbinieki, kas nav fiziskā darba strādnieki, IKT jomā iesaistītie darbinieki, IKT jomā neiesaistītie darbinieki, (pēc izvēles) visas profesijas saskaņā ar ISCO-08 divu ciparu līmenī.

E.   Periodiskums

Šajā pielikumā prasītos datus par 2019. gadu sniedz vienu reizi.

F.   Rezultātu nosūtīšanas termiņi

1.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā un II pielikuma 6. punktā minētās individuālo datu kopas, kas neļauj tieši noteikt attiecīgās statistikas vienības, nosūta Eurostat līdz 2019. gada 5. oktobrim. Datu kopu pabeidz, apstiprina un pieņem līdz minētajai dienai.

2.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus nosūta Eurostat līdz 2019. gada 31. maijam.

3.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 3. punktā minēto kvalitātes ziņojumu nosūta Eurostat līdz 2019. gada 5. novembrim.

4.

Datus un metadatus sniedz Eurostat, izmantojot vienoto datu nosūtīšanas punktu, saskaņā ar Eurostat norādīto datu apmaiņas standartu. Attiecībā uz metadatiem un kvalitātes ziņojumā izmanto standarta metadatu formātu, ko nosaka Eurostat.

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1799

(2018. gada 21. novembris),

ar ko nosaka īslaicīgu tiešu statistikas darbību 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas atlasīto tematu, kas ģeokodēti 1 km2 koordinātu tīklā, izplatīšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (1), un jo īpaši tās 14. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienības mēroga saskaņotu skaitīšanas tematu izplatīšana nemainīgā laukuma koordinātu tīklā, īpaši 1 km2 koordinātu tīklā, ir svarīgs Eiropas statistikas rezultāts dalībvalstu nākotnes politikas veidošanas un skaitīšanas stratēģijām.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu īpašos un pienācīgi pamatotos gadījumos, lai reaģētu uz negaidītām vajadzībām, Komisija var lemt par īslaicīgu tiešu statistikas darbību, kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti minētās regulas 14. panta 2. punktā.

(3)

Šajā īslaicīgajā tiešajā statistikas darbībā būtu jāparedz datu vākšana, kas aptver vienu pārskata gadu. Visām dalībvalstīm pārskata datumā, kas attiecas uz 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu, vajadzētu būt iespējai sagatavot viena varianta skaitīšanas datus, kas ģeokodēti 1 km2 koordinātu tīklā; Savienībai būtu arī jāpiešķir finansējums valstu statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm, lai segtu tām radušās papildu izmaksas. Šī darbība tiek atbalstīta ar izmaksu lietderības analīzi un Komisijas iesniegto kopējo papildu sagatavošanas izmaksu novērtējumu.

(4)

Šo darbību pamato kopēja nepieciešamība visā Savienībā pēc ticamas, precīzas un salīdzināmas informācijas par iedzīvotāju sadalījumu ar pietiekamu telpisko izšķirtspēju, kas balstīta uz saskaņotu rezultātu prasībām un jo īpaši paredzēta Eiropas mēroga reģionālās politikas veidošanai.

(5)

Visā Savienībā ir pieejama saskaņota, telpiski sadalīta demogrāfiskā informācija, un mērķis ir izplatīt vienu datu kopu par katru dalībvalsti, kura ietver 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas atlasītos tematus, kas ģeokodēti 1 km2 koordinātu tīklā. Respondentiem netiek radīts papildu slogs, jo visa nepieciešamā informācija tiks iegūta no 2021. gada skaitīšanas datiem.

(6)

Lai visā Savienībā iegūtu salīdzināmus saskaņotus rezultātus, ir jānosaka Savienības mēroga nemainīgs laukuma koordinātu tīkls, kas sastāv no 1 km2 šūnām. Turklāt ir jānosaka konkrēti temati un to dalījumi, kā arī detalizēta programma, kas izplatāma šajā 1 km2 koordinātu tīklā. Visbeidzot, attiecībā uz šādu datu kopu ir jānorāda nepieciešamie telpiskie un statistiskie metadati.

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/2/EK (2) un saistītās Komisijas īstenošanas regulas nosaka nepieciešamos metadatus (3), datu formātu (4) un tīkla pakalpojumus (5) telpisko datu izplatīšanai. Jo īpaši III pielikuma 1. punkts aptver iespējamās statistisko koordinātu tīklu sistēmas telpisko datu izplatīšanai un saskaņā ar III pielikuma 10. punktu ir piemērojams telpisko datu kopām tematā “Iedzīvotāju sadalījums – demogrāfija”.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 763/2008 (6) un saistītās Komisijas īstenošanas regulas nosaka kopīgus noteikumus par 2021. gada skaitīšanas datu nosūtīšanu, īpaši par pārskata gadu un nepieciešamajiem metadatiem (7), skaitīšanas tematu un to dalījumu tehniskajām specifikācijām (8) un tehnisko formātu (9).

(9)

Dalībvalstīm validēti dati un metadati būtu jānosūta elektroniski atbilstīgā tehniskā formātā, kuru sniegs Komisija. Starptautisko norēķinu banka, Eiropas Centrālā banka, Komisija (Eurostat), Starptautiskais Valūtas fonds, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Apvienoto Nāciju Organizācija un Pasaules Banka uzsāka Statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) iniciatīvu par statistiskajiem un tehniskajiem datu un metadatu apmaiņas un izplatīšanas standartiem, uz kuriem balstās “Skaitīšanas centrmezgls” (Census hub). SDMX un Skaitīšanas centrmezgls nodrošina statistiskos, tehniskos un nosūtīšanas standartus apmaiņai ar oficiālo statistiku. Tāpēc būtu jāievieš tehniskais formāts saskaņā ar šiem standartiem.

(10)

Komisija (Eurostat) vadīja projektu “Saskaņota skaitīšanas datu aizsardzība Eiropas Statistikas sistēmā”, kurā tika izstrādātas labas prakses un īstenošanas pamatnostādnes attiecībā uz 1 km2 koordinātu tīkla datu izpaušanas saskaņotu aizsardzību.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo nosaka īslaicīgu tiešu statistikas darbību, kas nepieciešama, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas atlasītos tematus, kas ģeokodēti 1 km2 koordinātu tīklā (“1 km2 koordinātu tīkla dati”).

Šim nolūkam Eiropai nosaka unikālu saskaņotu un nemainīgu ģeotelpisko atskaites koordinātu tīklu, kas sastāv no šūnām ar 1 km2 laukumu. Ar šo nosaka arī konkrētus tematus un to dalījumus, kā arī detalizētu programmu un metadadus 2021. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas datu, kas ģeokodēti 1 km2 atskaites koordinātu tīklā, izplatīšanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta definīcijas.

Piemēro arī šādas definīcijas:

1)

“koordinātu tīkls”, “koordinātu tīkla šūna” un “koordinātu tīkla punkts” ir koordinātu tīkls, koordinātu tīkla šūna un koordinātu tīkla punkts, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1089/2010 II pielikuma 2.1. punktā;

2)

“iedzīvotāju kopskaits” ir visas tās personas koordinātu tīkla šūnā, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas šajā koordinātu tīkla šūnā;

3)

“datu vienums” ir viens mērījums, kas ir ietverts šīs regulas II pielikuma tabulā;

4)

“datu vērtība” ir informācija, kas ir sniegta ar datu vienumu. Datu vērtība var būt “skaitliska vērtība” vai “īpaša vērtība”;

5)

“skaitliska vērtība” ir vesels skaitlis, kas vienāds ar “0” vai lielāks par to un kas sniedz statistikas informāciju par šā datu vienuma novērojumu;

6)

“validēti dati” ir dati, ko saskaņā ar apstiprinātajiem validēšanas noteikumiem pārbaudījušas dalībvalstis;

7)

“novērotā vērtība” ir skaitliska vērtība, kas atspoguļo novēroto vai imputēto informāciju, ciktāl tā ir pieejama, pamatojoties uz visu pieejamo 2021. gada skaitīšanas informāciju, īpaši pirms jebkādu statistisko datu izpaušanas kontroles pasākumu piemērošanas;

8)

“konfidenciāla vērtība” ir skaitliska vērtība, ko nedrīkst izpaust, lai aizsargātu datu statistisko konfidencialitāti atbilstoši dalībvalstu aizsargpasākumiem pret statistisko datu izpaušanu;

9)

“īpaša vērtība” ir simbols, kas skaitliskas vērtības vietā ir iekļauts datu vienumā;

10)

“atzīme” ir kods, ko var pievienot konkrētajam datu vienumam, lai aprakstītu šā vienuma īpašu pazīmi.

3. pants

1 km2 atskaites koordinātu tīkla tehniskās specifikācijas

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1089/2010 IV pielikuma 1.5. iedaļu statistiskais 1 km2 atskaites koordinātu tīkls izmantošanai Eiropas mērogā ir vienādlaukumu koordinātu tīkls “Grid_ETRS89-LAEA1000”. Telpiskais apjoms atskaites koordinātu tīklam koordinātu sistēmā, kas šim koordinātu tīklam norādīts minētās regulas II pielikuma 2.2.1. iedaļā, šajā regulā attiecas tikai uz austrumu garuma starpības vērtībām no 900 000 m līdz 7 400 000 m un ziemeļu platuma starpības vērtībām no 900 000 m līdz 5 500 000 m.

2.   Saskaņā ar minētās regulas IV pielikuma 1.4.1.1. iedaļu 1 km2 atskaites koordinātu tīkla katru atsevišķu koordinātu tīkla šūnu identificē ar unikālu koordinātu tīkla šūnas kodu, ko veido rakstzīmes “CRS3035RES1000mN”. Tam seko ziemeļu platuma starpības vērtība metros koordinātu tīkla punktam koordinātu tīkla šūnas apakšējā kreisajā stūrī, tad seko burts “E”, kam seko austrumu garuma starpības vērtība metros koordinātu tīkla punktam koordinātu tīkla šūnas apakšējā kreisajā stūrī.

3.   Pirms attiecīgā šūnas koda katrai koordinātu tīkla šūnai, ko nosūtījusi šī dalībvalsts, ir nosūtītājas dalībvalsts valsts kods, kas definēts Eiropas Savienības Publikāciju biroja publicētajā Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā un kam seko rakstzīme “_”.

4. pants

1 km2 koordinātu tīkla datu tematu un to dalījumu tehniskās specifikācijas

Piemēro Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā izklāstīto tematu tehniskās specifikācijas 2021. gada skaitīšanas datiem. Šīs regulas mērķiem šo tematu dalījumi ir norādīti šīs regulas I pielikumā.

5. pants

Programma attiecībā uz 1 km2 koordinātu tīkla datiem

1.   Programma attiecībā uz 1 km2 koordinātu tīkla datiem, kas visām dalībvalstīm par 2021. pārskata gadu jānosūta Komisijai (Eurostat), ir sniegta II pielikumā.

2.   Dalībvalstis aizstāj visas konfidenciālas vērtības ar īpašu vērtību “nav pieejams”.

6. pants

Rezultātu saskaņošana

1.   Lai Savienības mērogā sekmētu salīdzināmību, izplatāmās rezultātu datu vērtības saskaņo. Šajā nolūkā priekšroku iespēju robežās dod skaitliskām vērtībām pār īpašām vērtībām.

2.   Lai nodrošinātu pietiekami precīzu un ticamu informāciju par iedzīvotāju kopskaita telpisko sadalījumu, dalībvalstis ievēro šādas prasības:

a)

datu vienumi par iedzīvotāju kopskaitu netiek sniegti kā konfidenciāli;

b)

datu vienumiem par iedzīvotāju kopskaitu ar novēroto vērtību, kas nav “0”, pievieno atzīmi “apdzīvots”; un

c)

datu vienumiem par iedzīvotāju kopskaitu ar novēroto vērtību “0” nepievieno atzīmi “apdzīvots”.

7. pants

Metadati

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) metadatus par 1 km2 koordinātu tīkla datiem saskaņā ar III pielikumu.

8. pants

Pārskata datums

Katras dalībvalsts nosūtīto 1 km2 koordinātu tīkla datu pārskata datums ir vienāds ar pārskata datumu, ko attiecīgā dalībvalsts paziņojusi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/712 3. pantu.

9. pants

Datu un metadatu nosūtīšanas datums

1.   Dalībvalstis līdz 2022. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai (Eurostat) validētus un agregētus datus un metadatus par iedzīvotāju kopskaitu.

2.   Neskarot 1. punktu, dalībvalstis līdz 2024. gada 31. martam iesniedz Komisijai (Eurostat) validētus un agregētus datus un metadatus.

10. pants

Datu un metadatu nosūtīšanas tehniskais formāts

Datu un metadatu nosūtīšanas tehniskais formāts ir SDMX formāts, kas īstenots, izmantojot Skaitīšanas centrmezglu. Dalībvalstis nosūta nepieciešamos datus un metadatus saskaņā ar datu struktūras definīcijām un saistītajām tehniskajām specifikācijām, ko sniegusi Komisija (Eurostat). Dalībvalstis līdz 2034. gada 31. decembrim glabā nepieciešamos datus un metadatus saistībā ar iespējamiem vēlākiem Komisijas (Eurostat) pieprasījumiem par nosūtīšanu.

11. pants

Kvalitātes prasības

1.   Dalībvalstis nodrošina nosūtīto datu kvalitāti.

2.   Šajā regulā nosūtāmajiem datiem piemēro kvalitātes kritērijus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā.

3.   Pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis sniedz tai papildu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu statistikas informācijas kvalitāti.

12. pants

Izplatīšana

1.   Komisija (Eurostat) izplata 5. pantā minētās 1 km2 koordinātu tīkla datu kopas, kā arī saistītos 7. pantā minētos metadatus.

2.   Šajā regulā programma attiecībā uz 1 km2 koordinātu tīkla datiem un metadatiem, ko nosūta dalībvalstis un izplata Eurostat, atbilst datiem, ko dalībvalstis izplata valsts līmenī saskaņā ar Direktīvu 2007/2/EK un tās īstenošanas Regulām (EK) Nr. 1205/2008, (EK) Nr. 976/2009 un (ES) Nr. 1089/2010.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 3. decembra Regula (EK) Nr. 1205/2008 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem (OV L 326, 4.12.2008., 12. lpp.).

(4)  Komisijas 2010. gada 23. novembra Regula (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (OV L 323, 8.12.2010., 11. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 19. oktobra Regula (EK) Nr. 976/2009, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz tīkla pakalpojumiem (OV L 274, 20.10.2009., 9. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (OV L 218, 13.8.2008., 14. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Regula (ES) 2017/712, ar ko nosaka pārskata gadu un statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008 (OV L 105, 21.4.2017., 1. lpp.).

(8)  Komisijas 2017. gada 22. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/543, ar ko attiecībā uz tematu un to dalījumu tehniskajām specifikācijām paredz noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (OV L 78, 23.3.2017., 13. lpp.).

(9)  Komisijas 2017. gada 23. maija Īstenošanas regula (ES) 2017/881, ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru un datu nosūtīšanas tehnisko formātu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1151/2010 (OV L 135, 24.5.2017., 6. lpp.).


I PIELIKUMS

4. pantā minēto skaitīšanas tematu dalījumu tehniskās specifikācijas

Šīs regulas mērķiem Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā norādīto skaitīšanas tematu dalījumu tehniskās specifikācijas atspoguļo šādi:

katru izplatīšanai izraudzīto tematu 1 km2 atskaites koordinātu tīklā norāda ar tā nosaukumu Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā,

vispārīgi piemēro tehniskās specifikācijas, kas izklāstītas Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā un kas attiecas uz šo tematu,

pēc tam ir norādīts šā temata dalījums,

visi dalījumi ir paredzēti, lai dalītu visas kopsummas vai starpsummas, kas attiecas uz personām.

Temats – Pastāvīgā dzīvesvieta

Dalījuma kategorijas šim tematam, par kuru ziņo dalībvalsts, ir visas šūnas 3. panta 1. punktā norādītajam1 km2 atskaites koordinātu tīklam, kura laukums ietver daļu no minētās dalībvalsts teritorijas un kuru papildina viena virtuālā koordinātu tīkla šūna par katru dalībvalsti, lai ņemtu vērā personas, kurām nav noteikta pastāvīgā dzīvesvieta.

Ģeogrāfiskā teritorija, kas balstīta uz 1 km2 atskaites koordinātu tīklu (1)

GEO.G.

x.

Visas koordinātu tīkla šūnas, kas daļēji vai pilnībā pieder dalībvalsts teritorijai

x.

y.

Viena virtuālā koordinātu tīkla šūna katrā dalībvalstī

y.

Ja nav zināma personas pastāvīgā dzīvesvieta ziņotājas dalībvalsts teritorijā, ko aptver atskaites koordinātu tīkls, lai šo personu lokalizētu konkrētajā koordinātu tīkla šūnā, var izmantot papildu zinātniski pamatotas, pienācīgi dokumentētas un publiski pieejamas statistiskā novērtējuma metodes. Personas, kuras nav ierindotas nevienā atskaites koordinātu tīkla šūnā, ierindo šīs dalībvalsts virtuālajā koordinātu tīkla šūnā GEO.G.y.

Temats – Dzimums

Šajā regulā piemēro dalījumu SEX., kas attiecībā uz šo tematu norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā.

Temats – Vecums

Sniedz informāciju par šādām dalījuma kategorijām:

Vecums

AGE.G.

1.

Mazāk par 15 gadiem

1.

2.

15 līdz 64 gadi

2.

3.

65 gadus vecas un vecākas personas

3.

Kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā, sniedz informāciju par pārskata dienā sasniegto vecumu (pilni gadi).

Temats – Pašreizējais aktivitātes statuss (nodarbināto personu skaits)

Sniedz informāciju par šādu dalījuma kategoriju, kas iekļauta Īstenošanas regulā (ES) 2017/543 norādītajā dalījumā CAS.L.

Pašreizējais aktivitātes statuss

CAS.L.

1.

Nodarbinātas personas

1.1.

Šai kategorijai piemēro “nodarbināto” personu specifikāciju Īstenošanas regulas (ES) 2017/543 pielikumā.

Temats – Dzimšanas valsts/vieta

Sniedz informāciju par šādām dalījuma kategorijām, kas iekļautas Īstenošanas regulā (ES) 2017/543 norādītajā dalījumā POB.L.

Dzimšanas valsts/vieta

POB.L.

1.

Dzimšanas vieta ziņotājvalstī

1.

2.

Dzimšanas vieta citā ES dalībvalstī

2.1.

3.

Dzimšanas vieta citur

2.2.

Temats – Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms skaitīšanas

Sniedz informāciju par šādām dalījuma kategorijām, kas iekļautas Īstenošanas regulā (ES) 2017/543 norādītajā dalījumā ROY.

Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms skaitīšanas

ROY.

1.

Pastāvīgā dzīvesvieta nav mainījusies

1.

2.

Pārcelšanās ziņotājvalstī

2.1.

3.

Pārcelšanās no ārpus ziņotājvalsts esošas vietas

2.2.

Informāciju par pārcelšanos vienā un tajā pašā koordinātu tīkla šūnā attiecīgi sniedz kā “Pārcelšanās ziņotājvalstī” (ROY.2.1.) vai “Pārcelšanās no ārpus ziņotājvalsts esošas vietas” (ROY.2.2.).


(1)  Kodi “x.” ir koordinātu tīkla šūnu identifikācijas kodi, kā norādīts 3. pantā. Kods “y.” sastāv no rakstzīmju virknes “unallocated”, pirms kuras ir ziņotājas dalībvalsts valsts kods, kā norādīts 3. panta 3. punktā.


II PIELIKUMS

Programma attiecībā uz statistiskajiem skaitīšanas datiem, kas ģeokodēti 5. pantā minētajā 1 km2 atskaites koordinātu tīklā

Programma attiecībā uz 1 km2 koordinātu tīkla datiem, kas nosūtāmi par 2021. pārskata gadu, sastāv no vienas divdimensiju tabulas, ar ko šķērstabulā sakārto I pielikumā definēto koordinātu tīkla šūnu GEO.G. kopu pret šādām izraudzītajām kategorijām no I pielikumā norādītajiem skaitīšanas tematu dalījumiem.

Skaitīšanas tematu kategorijas, kas dalāmas 1 km2 atskaites koordinātu tīklā

STAT.G.

0.

SEX.0.: Iedzīvotāju kopskaits

0.

1.

SEX.1.: Vīrieši

1.

2.

SEX.2.: Sievietes

2.

3.

AGE.G.1.: Mazāk par 15 gadiem

3.

4.

AGE.G.2.: 15 līdz 64 gadi

4.

5.

AGE.G.3.: 65 gadus vecas un vecākas personas

5.

6.

CAS.L.1.1.: Nodarbinātas personas (1)

6.

7.

POB.L.1.: Dzimšanas vieta ziņotājvalstī

7.

8.

POB.L.2.1.: Dzimšanas vieta citā ES dalībvalstī

8.

9.

POB.L.2.2.: Dzimšanas vieta citur

9.

10.

ROY.1.: Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms skaitīšanas nav mainījusies

10.

11.

ROY.2.1.: Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms skaitīšanas: pārcelšanās ziņotājvalstī

11.

12.

ROY.2.2.: Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms skaitīšanas: pārcelšanās no ārpus ziņotājvalsts esošas vietas

12.


(1)  Atkarībā no pieejamības nosūtītājā dalībvalstī iespēju robežās nosūta datus par kategoriju “nodarbinātas personas”.


III PIELIKUMS

Nepieciešamie metadati par 7. pantā minētajiem 1 km2 koordinātu tīkla datiem

Metadati par datu vienumiem

1.

Attiecīgā gadījumā dalībvalstis pievieno datu vienumam šādas atzīmes:

a)

“provizorisks”;

b)

“apdzīvots”;

c)

“pārskatīts”;

d)

“skatīt pievienoto informāciju”;

e)

“konfidenciāls” (1).

2.

Atzīmi “provizorisks” pievieno tikai tām datu vērtībām par “iedzīvotāju kopskaitu”, par kurām ziņo saskaņā ar 9. panta 1. punktu un kuras dalībvalsts ziņošanas laikā neuzskata par galīgiem datiem.

3.

Atzīme “apdzīvots” attiecas tikai uz “iedzīvotāju kopskaita” datu vienumiem saskaņā ar 6. panta 2. punkta noteikumiem.

4.

Par katru datu vērtību, kurai pievienota vismaz viena no atzīmēm “pārskatīts” vai “skatīt pievienoto informāciju”, sniedz paskaidrojuma tekstu.

5.

Katram datu vienumam, kura konfidenciālā vērtība ir aizstāta ar īpašo šūnas vērtību “nav pieejams”, pievieno atzīmi “konfidenciāls”.

Metadati par tematiem

Papildus metadatiem par tematiem, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/712 6. pantu nosūtīti Komisijai (Eurostat), dalībvalstis sniedz metadatus par katru I pielikumā iekļauto tematu, informējot par datu avotiem un metodoloģiju, kas izmantota, lai iegūtu datu vērtības par šo tematu 1 km2 atskaites koordinātu tīklā. It īpaši metadati satur:

informāciju par sniegto datu vērtību ticamību un pareizību,

metodoloģijas aprakstu, kas izmantota, lai novērtētu datu vērtības 1 km2 atskaites koordinātu tīklā, tostarp informāciju par iegūto datu vērtību ticamību un pareizību,

metodoloģijas aprakstu, kas izmantota, lai lokalizētu personas konkrētās koordinātu tīkla šūnās tematā “Pastāvīgā dzīvesvieta”, tostarp informāciju par personu raksturlielumiem kategorijā GEO.G.y.

Pārskata metadati

Regulas (ES) 2017/881 pielikumā izklāstīto metadatu informāciju un struktūru šīs regulas mērķiem papildina ar šādiem punktiem, kas konkrēti attiecas uz 1 km2 koordinātu tīkla datiem:

3.3. punkts. Punktu “Apstrāde un izvērtēšana” papildina ar papildu 3.3.3. apakšpunktu. “Papildu informācija par vispārīgu (ar tematu nesaistītu) metodoloģiju, kas piemērota, lai sagatavotu 1 km2 koordinātu tīkla datu kopu”.

3.4. punkts. Punktu “Izplatīšana” papildina ar konkrētu informāciju par statistisko datu izpaušanas kontroles pasākumiem, kas saistīti ar 1 km2 koordinātu tīkla datu kopu. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) informāciju par pasākumiem, kas saistīti ar 1 km2 koordinātu tīkla datu saskaņotu aizsardzību, jo īpaši, ja tās izmantojušas ESS labas prakses un īstenošanas pamatnostādnes attiecībā uz 1 km2 koordinātu tīkla datu saskaņotu aizsardzību.

4.2. punkts. Punktu “Savlaicīgums un punktualitāte” papildina ar konkrētu(-iem) kalendāra datumu(-iem) un 1 km2 koordinātu tīkla datu un metadatu iespējamām pārskatīšanām.

4. punkts. Punktu “Datu kvalitātes novērtējums” papildina ar papildu 4.7. apakšpunktu “Ģeogrāfiska informācija – datu kvalitāte”, kas aptver ģeogrāfiskās kvalitātes principus, jo īpaši teritoriālo pārklājumu un salīdzināmību, pozicionālo precizitāti, kā arī ģeokodēšanai izmantoto ģeogrāfisko datu saskaņotību laikā un pilnīgumu.


(1)  Saskaņā ar 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu šī atzīme neattiecas uz datu vienumiem par iedzīvotāju kopskaitu.


22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1800

(2018. gada 21. novembris),

ar ko nosaka sprūda apjomus attiecībā uz 2019. un 2020. gadu iespējamai papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanai dažu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panta pirmās daļas b) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 (2) 39. pantā paredzēts, ka Regulas (ES) Nr. 1308/2013 182. panta 1. punktā noteikto papildu ievedmuitas nodokli var piemērot Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 VII pielikumā uzskaitītajiem produktiem un tajā norādītajos periodos. Minēto papildu ievedmuitas nodokli piemēro, ja kāda brīvā apgrozībā laista produkta daudzums jebkurā no minētajā pielikumā norādītajiem piemērošanas periodiem pārsniedz attiecīgā produkta importam noteikto sprūda apjomu gadā. Papildu ievedmuitas nodokļus neuzliek, ja attiecīgais imports, visticamāk, neradītu traucējumus Savienības tirgū vai ja nodokļu ietekme būtu neproporcionāla paredzētajam mērķim.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 182. panta 1. punkta otro daļu, lai dažu veidu augļiem un dārzeņiem piemērotu iespējamus papildu ievedmuitas nodokļus, sprūda apjomus importam nosaka, pamatojoties uz tirgus piekļuves iespējām, kuras izteiktas kā importa procentuālā daļa no attiecīgā iekšzemes patēriņa iepriekšējos trīs gados. Pamatojoties uz datiem, ko paziņojušas dalībvalstis attiecībā uz 2015., 2016. un 2017. gadu, sprūda apjomi dažiem augļiem un dārzeņiem būtu jānosaka par 2019. un 2020. gadu.

(3)

Ievērojot to, ka iespējamo papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanas periods, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 VII pielikumā, attiecībā uz virkni produktiem sākas 1. janvārī, šī regula būtu jāpiemēro no 2019. gada 1. janvāra, un tāpēc tai būtu jāstājas spēkā iespējami drīz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 2019. un 2020. gadu sprūda apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 182. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā, attiecībā uz produktiem, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 VII pielikumā, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Tā zaudē spēku 2020. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 138, 25.5.2017., 57. lpp.).


PIELIKUMS

Sprūda apjomi produktiem un laika periodiem, kas Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 VII pielikumā noteikti iespējamai papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanai

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka produktu aprakstam ir vienīgi informatīva nozīme. Šā pielikuma piemērošanas vajadzībām papildu ievedmuitas nodokļu darbības jomu nosaka pēc šīs regulas pieņemšanas brīdī spēkā esošo KN kodu darbības jomas.

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Piemērošanas periods

Sprūda apjoms (tonnās)

2019

2020

78.0020

0702 00 00

Tomāti

No 1. jūnija līdz 30. septembrim

 

326 943

78.0015

No 1. oktobra

līdz 31. maijam

811 333

78.0065

0707 00 05

Gurķi

No 1. maija līdz 31. oktobrim

 

76 688

78.0075

No 1. novembra

līdz 30. aprīlim

46 494

78.0085

0709 91 00

Artišoki

No 1. novembra

līdz 30. jūnijam

55 581

78.0100

0709 93 10

Kabači

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

 

60 635

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Apelsīni

No 1. decembra

līdz 31. maijam

678 007

78.0120

0805 22 00

Klementīni

No 1. novembra

līdz februāra beigām

100 326

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi

No 1. novembra

līdz februāra beigām

164 563

78.0160

0805 50 10

Citroni

No 1. janvāra līdz 31. maijam

 

36 456

78.0155

No 1. jūnija līdz 31. decembrim

 

340 396

78.0170

0806 10 10

Galda vīnogas

No 16. jūlija līdz 16. novembrim

 

83 264

78.0175

0808 10 80

Āboli

No 1. janvāra līdz 31. augustam

 

399 660

78.0180

No 1. septembra līdz 31. decembrim

 

48 524

78.0220

0808 30 90

Bumbieri

No 1. janvāra līdz 30. aprīlim

 

144 570

78.0235

No 1. jūlija līdz 31. decembrim

 

28 470

78.0250

0809 10 00

Aprikozes

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam

 

114 722

78.0265

0809 29 00

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

No 16. maija līdz 15. augustam

 

36 289

78.0270

0809 30

Persiki, arī nektarīni

No 16. jūnija līdz 30. septembrim

 

303 691

78.0280

0809 40 05

Plūmes

No 16. jūnija līdz 30. septembrim

 

28 092


LĒMUMI

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/31


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1801

(2018. gada 19. novembris)

par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (1), un jo īpaši tā 33. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu minētajā lēmumā paredzētā personas datu sniegšana nevar notikt, kamēr minētā lēmuma 6. nodaļā izklāstītie vispārējie datu aizsardzības noteikumi nav īstenoti to dalībvalstu teritoriju tiesību aktos, kuras ir iesaistītas šādā sniegšanā.

(2)

Padomes Lēmuma 2008/616/TI (3) 20. pantā ir paredzēts, ka pārbaude, vai 1. apsvērumā minētais nosacījums ir ievērots attiecībā uz datu automatizētu apmaiņu saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļu, ir jāveic saskaņā ar izvērtējuma ziņojumu, kura pamatā ir anketa, izvērtējuma inspekcija un izmēģinājuma darbības.

(3)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 36. panta 2. punktu Īrija ir informējusi Padomes Ģenerālsekretariātu par valsts DNS analīzes datnēm, kam piemēro minētā lēmuma 2.–6. pantu, un par minētā lēmuma 3. panta 1. punktā minētās automātiskās meklēšanas nosacījumiem.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 4. nodaļas 1.1. punktu Padomes attiecīgās darba grupas izstrādātā anketa attiecas uz katru no datu automatizētās apmaiņas veidiem, un dalībvalstij tā ir jāaizpilda, tiklīdz dalībvalsts uzskata, ka tā izpilda priekšnosacījumus, lai veiktu attiecīgās kategorijas datu apmaiņu.

(5)

Īrija ir aizpildījusi anketu par datu aizsardzību un anketu par DNS datu apmaiņu.

(6)

Īrija ir veikusi sekmīgas izmēģinājuma darbības ar Austriju.

(7)

Īrijā ir notikusi izvērtējuma inspekcija, un Austrijas izvērtējuma grupa ir sagatavojusi ziņojumu par izvērtējuma inspekciju un nosūtījusi to attiecīgajai Padomes darba grupai.

(8)

Padomei ir iesniegts vispārējs izvērtējuma ziņojums, kurā apkopoti anketas, izvērtējuma inspekcijas un izmēģinājuma darbību rezultāti attiecībā uz DNS datu apmaiņu.

(9)

Padome 2018. gada 16. jūlijā, ņēmusi vērā visu to dalībvalstu piekrišanu, kurām ir saistošs Lēmums 2008/615/TI, secināja, ka Īrija ir pilnībā īstenojusi Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļā izklāstītos vispārējos datu aizsardzības noteikumus.

(10)

Tādēļ attiecībā uz DNS datu automatizētu meklēšanu Īrijai vajadzētu būt tiesīgai saņemt un sniegt personas datus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 3. un 4. pantu.

(11)

Ar Lēmuma 2008/615/TI 33. pantu Padomei ir piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu pasākumus, kas vajadzīgi minētā lēmuma īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz personas datu saņemšanu un sniegšanu, kas paredzēta saskaņā ar minēto lēmumu.

(12)

Tā kā nosacījumi šādu īstenošanas pilnvaru iedarbināšanai ir izpildīti un attiecīgā procedūra ir ievērota, būtu jāpieņem īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu, lai ļautu minētajai dalībvalstij saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/JHA 3. un 4. pantu.

(13)

Dānijai, Īrijai un Apvienotajai Karalistei Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tādēļ tās piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz DNS datu automatizētu meklēšanu un salīdzināšanu Īrija no 2018. gada 23. novembra ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 3. un 4. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2018. gada 19. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  2018. gada 24. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).


22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/33


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1802

(2018. gada 19. novembris)

par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (1), un jo īpaši tā 33. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu personas datu sniegšana, kas paredzēta saskaņā ar minēto lēmumu, nevar notikt tikmēr, kamēr minētā lēmuma 6. nodaļā izklāstītie vispārējie datu aizsardzības noteikumi nav īstenoti to dalībvalstu teritoriju tiesību aktos, kuras ir iesaistītas šādā sniegšanā.

(2)

Padomes Lēmuma 2008/616/TI (3) 20. pantā ir paredzēts, ka pārbaude, vai 1. apsvērumā minētais nosacījums ir ievērots attiecībā uz datu automatizētu apmaiņu saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļu, ir jāveic saskaņā ar izvērtējuma ziņojumu, kura pamatā ir anketa, izvērtējuma inspekcija un izmēģinājuma darbības.

(3)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 4. nodaļas 1.1. punktu Padomes attiecīgās darba grupas izstrādātā anketa attiecas uz katru no datu automatizētās apmaiņas veidiem un dalībvalstij tā ir jāaizpilda, tiklīdz dalībvalsts uzskata, ka tā izpilda priekšnosacījumus, lai veiktu attiecīgās kategorijas datu apmaiņu.

(4)

Horvātija ir aizpildījusi anketu par datu aizsardzību un anketu par daktiloskopijas datu apmaiņu.

(5)

Horvātija ir veikusi sekmīgas izmēģinājuma darbības ar Lietuvu un Slovākiju.

(6)

Horvātijā ir notikusi izvērtējuma inspekcija, un Lietuvas un Slovākijas izvērtējuma grupa ir sagatavojusi ziņojumu par izvērtējuma inspekciju un nosūtījusi to attiecīgajai Padomes darba grupai.

(7)

Padomei ir iesniegts vispārējs izvērtējuma ziņojums, kurā apkopoti anketas, izvērtējuma inspekcijas un izmēģinājuma darbību rezultāti attiecībā uz daktiloskopijas datu apmaiņu.

(8)

Padome 2018. gada 16. jūlijā, ņēmusi vērā visu to dalībvalstu piekrišanu, kurām ir saistošs Lēmums 2008/615/TI, secināja, ka Horvātija ir pilnībā īstenojusi Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļas vispārējos datu aizsardzības noteikumus.

(9)

Tādēļ attiecībā uz daktiloskopijas datu automatizētu meklēšanu Horvātijai vajadzētu būt tiesīgai saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu.

(10)

Ar Lēmuma 2008/615/TI 33. pantu Padomei ir piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu pasākumus, kas vajadzīgi minētā lēmuma īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz personas datu saņemšanu un sniegšanu, kas paredzēta saskaņā ar minēto lēmumu.

(11)

Tā kā nosacījumi šādu īstenošanas pilnvaru iedarbināšanai ir izpildīti un attiecīgā procedūra ir ievērota, būtu jāpieņem īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu, lai ļautu minētajai dalībvalstij saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/JHA 9. pantu.

(12)

Dānijai, Īrijai un Apvienotajai Karalistei Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tādēļ tās piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz daktiloskopijas datu automatizētu meklēšanu Horvātija no 2018. gada 23. novembra ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 9. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2018. gada 19. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  2018. gada 24. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).


22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1803

(2018. gada 20. novembris),

ar kuru Francijai atļauj noslēgt nolīgumu attiecīgi ar Senbartelmī, Senpjēru un Mikelonu, Jaunkaledoniju, Francijas Polinēziju un Volisu un Futunas salām par to, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Franciju un katru šo teritoriju uzskatītu par naudas līdzekļu pārskaitījumiem Francijas iekšienē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/847

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7434)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulu (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (1), un jo īpaši tās 24. pantu,

ņemot vērā Francijas lūgumu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/847 24. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2009/853/EK (2) Francijai tika piešķirta atkāpe attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem starp Franciju un attiecīgi Senpjēru un Mikelonu, Majotu, Jaunkaledoniju, Franču Polinēziju un Volisu un Futunas salām.

(2)

Francija 2017. gada 24. martā lūdza atjaunot atkāpi, piemērojot Regulas (ES) 2015/847 24. pantu, attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem starp Franciju un attiecīgi Senbartelmī, Senpjēru un Mikelonu, Jaunkaledoniju, Francijas Polinēziju un Volisu un Futunas salām.

(3)

Francijas aizjūras teritorijas, uz kurām attiecas Lēmums 2009/853/EK, atšķiras no tām, attiecībā uz kurām pieprasīta atkāpes atjaunošana. Līdz ar to uz Francijas pieprasījumu attiecas Regulas (ES) 2015/847 24. panta 1. punkta piemērošanas joma.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/847 24. panta 3. punktu naudas līdzekļu pārskaitījumi starp Franciju un attiecīgi Senbartelmī, Senpjēru un Mikelonu, Jaunkaledoniju, Francijas Polinēziju un Volisu un Futunas salām no 2017. gada 24. marta ir tikuši provizoriski uzskatīti par naudas līdzekļu pārskaitījumiem Francijas iekšienē.

(5)

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteja 2018. gada 25. maijā rakstiskā procedūrā informēja dalībvalstis, ka Komisija uzskata, ka ir saņēmusi vajadzīgo informāciju Francijas lūguma izvērtēšanai.

(6)

Senbartelmī statuss vis-à-vis Savienību ir mainījies – tā kļuva par aizjūras zemi un teritoriju asociācijā ar Savienību saskaņā ar Padomes Lēmumu Nr. 528/2012/ES (3). Saskaņā ar 2011. gada 12. jūlija Monetāro nolīgumu starp Eiropas Savienību un Francijas Republiku (4) Senbartelmī ir Francijas valūtas zonas daļa un euro ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss minētajā teritorijā.

(7)

Majotas statuss vis-à-vis Savienību arī ir mainījies – tā kļuva par Francijas aizjūras departamentu un vienu no Savienības attālākajiem reģioniem saskaņā ar Padomes Lēmumu 2014/162/ES (5). Tādēļ uz Majotu nebūtu jāattiecina šis lēmums.

(8)

Senpjēra un Mikelona, Jaunkaledonija, Francijas Polinēzija un Volisa un Futunas salas neietilpst Savienības teritorijā, kas noteikta saskaņā ar Līguma 349. pantu. Tomēr Senpjēra un Mikelona saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/95/EK (6) un Jaunkaledonija, Francijas Polinēzija un Volisa un Futunas salas saskaņā ar 18. protokolu par Franciju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienības darbību, visas ir daļa no Francijas valūtas zonas, un euro ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visās šajās teritorijās.

(9)

Tādēļ Senbartelmī, Senpjēra un Mikelona, Jaunkaledonija, Francijas Polinēzija un Volisa un Futunas salas atbilst kritērijam, kas noteikts Regulas (ES) 2015/847 24. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā.

(10)

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji Senbartelmī, Senpjērā un Mikelonā, Jaunkaledonijā, Francijas Polinēzijā un Volisā un Futunas salās tieši piedalās Francijas maksājumu un norēķinu sistēmās, proti, vai nu CORE, vai arī Target2-Banque de France. Tāpēc tie atbilst kritērijam, kas noteikts Regulas (ES) 2015/847 24. panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunktā.

(11)

Lai Savienības noteikumus varētu piemērot Senbartelmī, Senpjērā un Mikelonā, Jaunkaledonijā, Franču Polinēzijā un Volisā un Futunas salās, Francijai šajā nolūkā ir jāpieņem īpaši tiesību akti. Francija, pieņemot 2016. gada 1. decembra rīkojumu Nr. 2016–1635, jo īpaši ar tā 18. un 19. pantu nodrošina, ka šīs teritorijas ir iekļāvušas savos tiesību aktos noteikumus, kas atbilst Regulas (ES) 2015/847 noteikumiem.

(12)

Līdz ar to Senbartelmī, Senpjēra un Mikelona, Jaunkaledonija, Francijas Polinēzija un Volisa un Futunas salas ir pieņēmušas tādus pašus noteikumus kā tie, kas paredzēti Regulā (ES) 2015/847, un pieprasa saviem attiecīgajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tos piemērot, tādējādi izpildot minētās regulas 24. panta 1. punkta otrās daļas c) apakšpunktā noteikto kritēriju.

(13)

Tādēļ ir lietderīgi piešķirt Francijai pieprasīto atkāpi.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francijai ir atļauts noslēgt nolīgumu attiecīgi ar Senbartelmī, Senpjēru un Mikelonu, Jaunkaledoniju, Francijas Polinēziju un Volisu un Futunas salām par to, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Franciju un jebkuru no šīm teritorijām uzskatītu par naudas līdzekļu pārskaitījumiem Francijas iekšienē atbilstoši Regulai (ES) 2015/847.

2. pants

Lēmumu 2009/853/EK atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2018. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Věra JOUROVÁ


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 26. novembra Lēmums 2009/853/EK, ar kuru Francijai atļauj noslēgt nolīgumu attiecīgi ar Senpjēru un Mikelonu, Majotu, Jaunkaledoniju, Francijas Polinēziju un Volisu un Futunas salām par to, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Franciju un katru šo teritoriju uzskatītu par pārskaitījumiem Francijas iekšienē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 312, 27.11.2009., 71. lpp.).

(3)  Padomes 2012. gada 24. septembra Lēmums Nr. 528/2012/ES, ar ko groza Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (OV L 264, 29.9.2012., 1. lpp.).

(4)  Monetārais nolīgums starp Eiropas Savienību un Francijas Republiku par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību (OV L 189, 20.7.2011., 3. lpp.).

(5)  Padomes 2014. gada 11. marta Lēmums 2014/162/ES, ar ko groza Lēmumu 2004/162/EK attiecībā uz tā īstenošanu Majotā no 2014. gada 1. janvāra (OV L 89, 25.3.2014., 3. lpp.).

(6)  Padomes 1998. gada 31. decembra Lēmums 1999/95/EK par monetārajiem pasākumiem Francijas teritoriālajās kopienās Senpjērā un Mikelonā un Majotā (OV L 30, 4.2.1999., 29. lpp.).


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/37


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 244/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1804]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Direktīva 2011/76/ES, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 18.a punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK) groza šādi:

1)

pievieno šādu ievilkumu:

“—

32011 L 0076: Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Direktīvu 2011/76/ES (OV L 269, 14.10.2011., 1. lpp.).”;

2)

d) un e) punktus aizstāj ar šādiem:

“e)

7.i panta 2. punktam pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz autoceļu nodevu iekasēšanu Eiropas autoceļu tīklā citās Norvēģijas daļās (kas nav Norvēģijas dienvidaustrumos) pašreizējais autoceļu nodevu atlaižu vai samazinājumu apjoms regulārajiem lietotājiem var tikt piemērots autoceļu nodevu iekasēšanas kārtībai, kas ir spēkā dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2012. gada 13. jūlija Lēmums Nr. 129/2012 (2), ja starptautisko smago kravu pārvadājumu īpatsvars attiecīgajā infrastruktūras tīklā ir mazāks nekā 30 %.

Attiecībā uz autoceļu nodevu iekasēšanas kārtību, kas ieviesta pēc EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 129/2012 spēkā stāšanās dienas, autoceļu nodevu atlaides vai samazinājumi regulārajiem lietotājiem var pārsniegt šīs direktīvas 7.i panta 2. punkta c) apakšpunktā noteikto līmeni, ja:

starptautisko smago kravu pārvadājumu īpatsvars attiecīgajā infrastruktūras tīklā nepārsniedz 5 %,

šāds atlaižu un samazinājumu līmenis ir pamatots ar īpašiem apstākļiem, jo īpaši, ja attiecīgais infrastruktūras tīkls sastāv no tiltiem vai tuneļiem, kas aizstāj pārceltuves.

(2)  OV L 309, 8.11.2012., 8. lpp.””;"

(2)  OV L 309, 8.11.2012., 8. lpp.””;"

3)

f) punktu pārnumurē par d) punktu, un “7. panta 9. punkts” tajā aizstāj ar “7. panta 1. punkts”.

2. pants

Direktīvas 2011/76/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 269, 14.10.2011., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


EBTA dalībvalstu deklarācija

par EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 244/2016 par Direktīvas 2011/76/ES iekļaušanu EEZ līgumā

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (1) (ievērojot grozījumus ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Direktīvu 2011/76/ES, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (2) 2. panta b) punkta, 7.c panta, 7.f panta 4. un 5. punkta, 7.g panta 1. punkta iv) apakšpunkta, 7.h panta 3. un 4. punkta, 7.i panta 1. punkta, 7.j panta 3. un 4. punkta, 11. panta 1. punkta a) un d) apakšpunkta un III.a un III.b pielikuma iekļaušana EEZ līgumā neskar EEZ līguma darbības jomu.


(1)  OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.

(2)  OV L 269, 14.10.2011., 1. lpp.


Labojumi

22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/40


Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2018/1787 (2018. gada 19. novembris), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 293, 2018. gada 20. novembris )

10. lappusē noslēguma formulējumā:

tekstu:

“Luksemburgā, 2018. gada 19. novembrī”

lasīt šādi:

“Briselē, 2018. gada 19. novembrī”.


22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/40


Labojums Vispārējās tiesas Reglamenta Izpildes praktisko noteikumu grozījumos

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 294, 2018. gada 21. novembris )

28. lappusē 1. panta 8. punktā, 80. punkta:

tekstu:

“80.

Ikviena procesuālā dokumenta pirmajā lappusē ir jānorāda šādas ziņas:

a)

lietas numurs (T- …/0000), ja kanceleja to jau ir paziņojusi;”

lasīt šādi:

“80.

Ikviena procesuālā dokumenta pirmajā lappusē ir jānorāda šādas ziņas:

a)

lietas numurs (T-…/…), ja kanceleja to jau ir paziņojusi;”.