ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 254

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 10. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1500 (2018. gada 9. oktobris) par darbīgās vielas tirama apstiprinājuma neatjaunošanu un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur tiramu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1501 (2018. gada 9. oktobris) par darbīgās vielas pimetrozīna apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1502 (2018. gada 8. oktobris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1503 (2018. gada 8. oktobris) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Aromia bungii (Faldermann) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6447)

9

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1500

(2018. gada 9. oktobris)

par darbīgās vielas tirama apstiprinājuma neatjaunošanu un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur tiramu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu, 49. panta 2. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 2003/81/EK (2) tiramu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Darbīgās vielas tirama apstiprinājums, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā, zaudē spēku 2019. gada 30. aprīlī.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. pantā norādītajā periodā saskaņā ar minēto pantu tika iesniegts pieteikums par tirama apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu dokumentāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2016. gada 20. janvārī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentāru sniegšanai un saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Turklāt tā publiskoja papildu kopsavilkuma dokumentāciju.

(8)

2017. gada 27. janvārī Iestāde nosūtīja Komisijai secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka tirams atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Iestāde konstatēja, ka augstu akūtu risku patērētājiem un strādniekiem rada tirama izmantošana augu lapu apsmidzināšanā. Turklāt Iestāde konstatēja, ka pat tad, ja riska novērtēšanā tiek ņemti vērā augstākas pakāpes precizējumi, augstu risku putniem un zīdītājiem rada visi novērtētie reprezentatīvie lietojumi, tostarp izmantošana sēklu apstrādei. Balstoties uz nepilnīgo informāciju, kas pieejama par metabolītu M1, nebija iespējams izstrādāt atlieku definīcijas, kuras paredzētas riska novērtēšanai, līdz ar to nebija iespējams pilnībā novērtēt ar uzturu saistītas ekspozīcijas risku attiecībā uz patērētājiem un noteikt maksimālos atlieku līmeņus. Iestāde, balstoties uz pieejamo informāciju, arī nevarēja izslēgt iespēju, ka ūdens attīrīšanas procesā, kad no virszemes ūdeņiem un pazemes ūdeņiem, kas satur tiramu un tā metabolītu DMCS, iegūst dzeramo ūdeni, tajā veidojas N-N-dimetilnitrozamīds (NDMA) – viela, kas izraisa bažas, ņemot vērā tās raksturīgo bīstamību; Iestāde, balstoties uz pieejamo informāciju, turklāt secināja, ka eksponētība DMCS var radīt augstu risku ūdens organismiem. Balstoties uz pieejamo informāciju, Iestāde arī nevarēja izdarīt secinājumus par tirama potenciālajām endokrīni disruptīvajām īpašībām.

(9)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt komentārus par Iestādes secinājumu. Turklāt saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 14. panta 1. punkta trešo daļu Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt komentārus par atjaunošanas ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis komentārus, kas tikuši rūpīgi izskatīti.

(10)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja argumentiem, ar vielu saistītās bažas novērst nebija iespējams.

(11)

Līdz ar to par vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīviem lietojumiem nav konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc darbīgās vielas tirama apstiprinājums saskaņā ar minētās regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu nebūtu jāatjauno.

(12)

2018. gada 18. maijā pieteikuma iesniedzējs rakstīja Komisijai, lai no atjaunošanas pieteikuma atsauktu reprezentatīvos lietojumus attiecībā uz izmantošanu augu lapu apsmidzināšanā.

(13)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Ņemot vērā ar apstrādāto sēklu izmantošanu saistīto risku, kas konstatēts attiecībā uz putniem un savvaļas zīdītājiem, būtu jāaizliedz laist tirgū un izmantot sēklas, kas apstrādātas ar tiramu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(15)

Lai sēklu piegādes ķēdei nodrošinātu pietiekami ilgu pārejas periodu, ņemot vērā tādu sēklu ierobežoto pieejamību, kas nav apstrādātas ar tiramu saturošiem produktiem, aizliegums laist tirgū un lietot apstrādātas sēklas būtu jāpiemēro no 2020. gada 31. janvāra.

(16)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekams laiks, lai tās varētu atsaukt tiramu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas.

(17)

Ja attiecībā uz tiramu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis nosaka pagarinājuma periodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2019. gada 30. aprīlī attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, ko izmanto lapu apstrādei, un 2020. gada 30. janvārī attiecībā uz citiem augu aizsardzības līdzekļiem, tostarp tiem, ko izmanto sēklu apstrādei.

(18)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/524 (7) tirama apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2019. gada 30. aprīlim, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms vielas apstiprinājuma termiņa beigām. Tomēr ņemot vērā to, ka lēmums tika pieņemts pirms minētā pagarinātā termiņa beigām, šī regula būtu jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(19)

Šī regula neliedz iespēju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. pantu iesniegt citus pieteikumus attiecībā uz tirama apstiprināšanu.

(20)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza īstenošanas akta projektu turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja atzinumu nav sniegusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma neatjaunošana

Darbīgās vielas tirama apstiprinājumu neatjauno.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā 73. ierakstu, kas attiecas uz tiramu, svītro.

3. pants

Aizliegums laist tirgū apstrādātas sēklas

Neizmanto un nelaiž tirgū sēklas, kuras ir apstrādātas ar tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur tiramu.

4. pants

Pārejas pasākumi

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2019. gada 30. janvārī atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas kā darbīgo vielu satur tiramu.

5. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir pēc iespējas īsāks un beidzas ne vēlāk kā 2019. gada 30. aprīlī attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, ko izmanto lapu apstrādei, un 2020. gada 30. janvārī attiecībā uz citiem augu aizsardzības līdzekļiem, tostarp tiem, ko izmanto sēklu apstrādei.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 3. pantu piemēro no 2020. gada 31. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 9. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 5. septembra Direktīva 2003/81/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai iekļautu tajā molinātu, tiramu un ciramu kā aktīvās vielas (OV L 224, 6.9.2003., 29. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(6)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiram. EFSA Journal 2017; 15(7):4700 (29 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.

(7)  Komisijas 2018. gada 28. marta Īstenošanas regula (ES) 2018/524, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām Bacillus subtilis (Cohn 1872) celmam QST 713, kas identisks ar celmu AQ 713, klodinafopam, klopiralīdam, ciprodinilam, dihlorpropam-P, fozetilam, mepanipirīmam, metkonazolam, metrafenonam, pirimikarbam, Pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, pirimetanilam, hinoksifēnam, rimsulfuronam, spinosadam, tiakloprīdam, tiametoksamam, tiramam, tolklofosmetilam, triklopiram, trineksapakam, tritikonazolam un ciramam (OV L 88, 4.4.2018., 4. lpp.).


10.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1501

(2018. gada 9. oktobris)

par darbīgās vielas pimetrozīna apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 2001/87/EK (2) pimetrozīnu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Darbīgās vielas pimetrozīna apstiprinājums, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā, zaudē spēku 2019. gada 30. jūnijā.

(4)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 1141/2010 (5) 4. panta norādītajā laikposmā saskaņā ar minētā panta noteikumiem tika iesniegts pieteikums par pimetrozīna apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu dokumentāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1141/2010 9. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2013. gada 28. jūnijā iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentāru sniegšanai un saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Turklāt tā publiskoja papildu kopsavilkuma dokumentāciju.

(8)

2014. gada 28. augustā Iestāde nosūtīja Komisijai secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka pimetrozīns atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Iestāde secināja, ka, ņemot vērā novērtētos reprezentatīvos lietojumus, ir augsta varbūtība, ka visos attiecīgajos scenārijos attiecībā uz gruntsūdeņiem to eksponētība toksikoloģiski būtiskajam metabolītam CGA371075 pārsniegs dzeramajā ūdenī pieļaujamo parametrisko robežvērtību 0,1 μg/l. Iestāde turklāt secināja, ka, ņemot vērā izvērtētos reprezentatīvos lietojumus, dažos vai visos attiecīgajos scenārijos attiecībā uz gruntsūdeņiem arī vairāki citi toksikoloģiski būtiskie pimetrozīna metabolīti varētu pārsniegt 0,1 μg/l. Tā arī secināja, ka nav iespējams apstiprināt metabolītu toksikoloģiskās iedarbības raksturojumu, kas iekļauts riska novērtēšanai paredzētajā augu atlieku definīcijā, un ka, balstoties uz dokumentācijā pieejamo informāciju, attiecībā uz visiem aplūkotajiem reprezentatīvajiem lietojumiem līdz galam nav iespējams novērtēt risku, ko ūdens organismiem rada eksponētība metabolītam M3MF.

(9)

Turklāt Iestāde secināja, ka pimetrozīns dažādos termiņos un dažādām sugām nelabvēlīgi ietekmē endokrīnos orgānus. Tomēr, balstoties uz dokumentācijā pieejamo informāciju, Iestāde zinātnisko novērtējumu attiecībā uz pimetrozīna iespējamām endokrīni disruptīvām īpašībām nevarēja pabeigt.

(10)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju komentēt Iestādes secinājumu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1141/2010 17. panta 1. punktu – pārskata ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis komentārus, kas tikuši rūpīgi izskatīti.

(11)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja argumentiem, ar vielu saistītās bažas novērst nebija iespējams.

(12)

Līdz ar to par vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīviem lietojumiem nav konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc darbīgās vielas pimetrozīna apstiprinājums saskaņā ar minētās regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu nebūtu jāatjauno.

(13)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekams laiks, lai tās varētu atsaukt pimetrozīnu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas.

(15)

Ja attiecībā uz pimetrozīnu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu nosaka pagarinājuma periodu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2020. gada 30. janvārī.

(16)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/917 (7) pimetrozīna apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2019. gada 30. jūnijam, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms vielas apstiprinājuma termiņa beigām. Tomēr ņemot vērā to, ka lēmums tika pieņemts pirms minētā pagarinātā termiņa beigām, šī regula būtu jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(17)

Šī regula neliedz iespēju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. pantu iesniegt citus pieteikumus uz pimetrozīna apstiprināšanu.

(18)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza īstenošanas akta projektu turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja atzinumu nav sniegusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma neatjaunošana

Darbīgās vielas pimetrozīna apstiprinājumu neatjauno.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā 23. ierakstu, kas attiecas uz pimetrozīnu, svītro.

3. pants

Pārejas pasākumi

Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 30. aprīlim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas kā darbīgo vielu satur pimetrozīnu.

4. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir pēc iespējas īsāks un beidzas ne vēlāk kā 2020. gada 30. janvārī.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 9. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2001. gada 12. oktobra Direktīva 2001/87/EK, ar ko groza I pielikumu Padomes Direktīvai 91/414/EEK attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lai kā aktīvas vielas tajā iekļautu acibenzolar-S-metilu, ciklanilīdu, dzelzs(III) fosfātu, pimetrozīnu un piraflufēnetilu (OV L 276, 19.10.2001., 17. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2010. gada 7. decembra Regula (ES) Nr. 1141/2010, ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atkārtoti iekļauj aktīvo vielu otro grupu, un izveido šo vielu sarakstu (OV L 322, 8.12.2010., 10. lpp.).

(6)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pymetrozine. EFSA Journal 2014; 12(9):3817, 102 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3817.

(7)  Komisijas 2018. gada 27. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2018/917, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, karvonam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, dikvatam, etefonam, etoprofosam, etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, izoksaflutolam, metalaksilam-M, metiokarbam, metoksifenozīdam, metribuzīnam, milbemektīnam, oksasulfuronam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, pimetrozīnam un S-metolahloram groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 163, 28.6.2018., 13. lpp.).


LĒMUMI

10.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/7


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/1502

(2018. gada 8. oktobris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Spānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 26. janvārī, 2015. gada 5. februārī un 2015. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) un (ES) 2015/994 (3), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus. 2016. gada 18. jūlijā ar Padomes Lēmumu (ES) 2016/1203 (4) Francesc HOMS i MOLIST kungu locekļa amatā aizstāja Jordi SOLÉ i FERRANDO kungs un Roger ALBINYANA i SAIGÍ kungu locekļa aizstājēja amatā aizstāja Amadeu ALTAFAJ i TARDIO kungs. 2017. gada 27. martā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/602 (5) Jordi SOLÉ i FERRANDO kungu locekļa amatā aizstāja Maria BADIA i CUTCHET kundze.

(2)

Pēc Maria BADIA i CUTCHET kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta.

(3)

Pēc Amadeu ALTAFAJ i TARDIO kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekli:

Ernest MARAGALL i MIRA kungs, Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña;

b)

par locekļa aizstājēju:

Natàlia MAS GUIX kundze, Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 8. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2015/116 (2015. gada 26. janvāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV L 20, 27.1.2015., 42. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2015/190 (2015. gada 5. februāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 31, 7.2.2015., 25. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2015/994 (2015. gada 23. jūnijs), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 159, 25.6.2015., 70. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES) 2016/1203 (2016. gada 18. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste (OV L 198, 23.7.2016., 44. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/602 (2017. gada 27. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste (OV L 82, 29.3.2017., 8. lpp.).


10.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1503

(2018. gada 8. oktobris)

par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Aromia bungii (Faldermann) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6447)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo teikumu,

tā kā:

(1)

Aromia bungii (Faldermann) (“norādītais organisms”) Direktīvas 2000/29/EK I vai II pielikuma sarakstā nav norādīts.

(2)

Tomēr Itālijā un Vācijā nesen pirmoreiz novēroti norādīto organismu sastopamības uzliesmojumi. Šis organisms Savienības teritorijā rada nepieņemamas ekonomiskas, vidiskas vai sociālas sekas. Tāpēc tā ievešana un klātbūtne Savienībā būtu jāaizliedz un jānovērš. Šajā sakarā būtu jāpieņem īpaši pasākumi.

(3)

Eiropas un Vidusjūras reģiona augu aizsardzības organizācija (EPPO) 2014. gadā attiecībā uz norādīto organismu pieņēma ziņojumu par kaitīgā organisma risku analīzi (2). Ziņojumā kā varbūtīgi norādītā organisma ievešanas ceļi bija norādīta visu veidu Prunus sugu koksne vai koksnes izstrādājumi, kas ir pietiekami lieli, lai šā kaitīgā organisma dzīvesciklu uzturētu līdz pieaugušu īpatņu parādīšanās brīdim, un nav apstrādāti tā, lai norādīto kaitīgo organismu nonāvētu. Tāpēc ir lietderīgi noteikt īpašus pasākumus attiecībā uz to, kā Savienības teritorijā ieved un pa to pārvieto stādīšanai paredzētus Prunus spp. augus, kam resnākajā vietā stumbra vai sakņu kakla diametrs ir 1 cm vai vairāk un kas nav sēklas (“norādītie augi”). Šie pasākumi būtu jāpiemēro arī koksnei [kokmateriāliem] Direktīvas 2000/29/EK (“norādītā koksne”) 2. panta 2. punkta izpratnē un koksnes iepakojamam materiālam, kas visā pilnībā vai daļēji iegūts no Prunus spp. (“norādītais koksnes iepakojamais materiāls”).

(4)

Ja Savienības teritorijā tiek novērots norādīto organismu sastopamības uzliesmojums, ap uzliesmojuma punktu būtu jānorobežo teritorija, kurā pieņem iedarbīgus izskaušanas pasākumus.

(5)

Ir lietderīgi ņemt vērā augu iznīcināšanas ekonomiskās un vidiskās sekas. Tāpēc – ar noteiktiem nosacījumiem – norobežots apgabals nebūtu noteikti jāveido tad, ja norādīto organismu uz augiem iespējams likvidēt konstatēšanas vietā un ja var noteikti apgalvot, ka norādītā organisma ieviešanās nav iespējama.

(6)

Vajadzētu paredzēt, ka noteiktos apstākļos dalībvalstis var izlemt, ka norobežotas teritorijas neveidos un neveiks arīdzan citus pasākumus, kā vien iznīcinās invadētos augus vai augu produktu materiālu, jo attiecīgajam fitosanitārajam riskam tas būtu samērīgi.

(7)

Invadēšanās ar norādīto organismu ir varbūtīgāka tādiem norādītajiem augiem un norādītajai koksnei, kas audzēti vai vismaz daļu dzīves cikla atradušies kādā norobežotā teritorijā vai caur šādu teritoriju pārvietoti, vai norobežotās teritorijās cēlies norādītais koksnes iepakojamais materiāls. Tāpēc uz šādu augu, koksnes un koksnes iepakojamā materiāla pārvietošanu būtu jāattiecina īpašas prasības, kuru nolūks būtu novērst norādītā organisma tālāku izplatīšanos.

(8)

Lai nodrošinātu, ka norobežotajās teritorijās cēlušos stādīšanai paredzētu augu pārvietošana tiek cieši pārraudzīta, un lai gūtu lietderīgu pārskatu par vietām, kurās sakarā ar norādīto organismu ir augsts fitosanitārais risks, informācijai par audzēšanas vietām norobežotajās teritorijās vajadzētu būt Komisijai un dalībvalstīm pieejamai.

(9)

Lai būtu droši, ka Savienībā no trešajām valstīm ievesti norādītie augi un norādītā koksne ir brīvi no norādītā organisma, attiecībā uz to ievešanu no trešajām valstīm Savienībā būtu jāizvirza tādas pašas prasības kā prasības, kas izvirzītas attiecībā uz norādīto augu un norādītās koksnes pārvietošanu no norobežotajām teritorijām uz pārējo Savienības teritoriju.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“norādītais organisms” ir Aromia bungii (Faldermann);

b)

“norādītie augi” ir stādīšanai paredzēti Prunus spp. (izņemot Prunus laurocerasus L.) augi, kam resnākajā vietā stumbra vai sakņu kakla diametrs ir 1 cm vai vairāk un kas nav sēklas;

c)

“norādītā koksne” ir tāda koksne Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 2. punkta izpratnē, kas visā pilnībā vai daļēji iegūta no šādiem norādītajiem augiem, kuri minēti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (3) I pielikuma II daļas sarakstā:

KN kods

Apraksts

4401 12 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki

4401 22 00

Lapu koka šķeldas vai skaidas

4401 40

Zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti (4)

4403 12 00

Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4404 20 00

Lapu koku stīpu klūgas; šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti; koka nūjas, rupji tēstas, bet nav virpotas, liektas vai citādi apdarinātas, piemērotas pastaigu spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu un tamlīdzīgu izstrādājumu izgatavošanai; koka skaidas un tamlīdzīgi materiāli

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

4407 94

Ķirša (Prunus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

4416 00 00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

9406 10 00

Rūpnieciski izgatavotas saliekamās koka būvkonstrukcijas

d)

“norādītais koksnes iepakojamais materiāls” ir iepakojamais materiāls, kas visā pilnībā vai daļēji iegūts no norādītajiem augiem;

e)

“ražošanas vieta” ir jebkuras telpas vai lauku kopums, ko ekspluatē kā vienu ražošanas vai audzēšanas vienību, arī tādas ražošanas platības, kuras fitosanitārām vajadzībām tiek pārvaldītas atsevišķi;

f)

“profesionāls operators” ir jebkura persona, kas profesionāli iesaistīta vienā vai vairākās šādās aktivitātēs, kuras attiecas uz augiem, augu produktiem un koksnes iepakojamo materiālu:

stādīšana,

selekcija,

ražošana, arī audzēšana, pavairošana un uzturēšana,

ievešana Savienības teritorijā, pārvietošana pa to un izvešana no tās,

pieejamu darīšana tirgū.

2. pants

Aizliegums norādīto organismu ievest un izplatīt Savienības teritorijā

Norādīto organismu Savienības teritorijā ievest un izplatīt aizliegts.

3. pants

Norādītā organisma konstatēšana vai aizdomas par tā klātbūtni

1.   Jebkura persona, kurai rodas aizdomas vai kļūst zināms par norādītā organisma klātbūtni, tūlīt par to informē atbildīgo oficiālo struktūru un tai sniedz visu attiecīgo informāciju par norādītā organisma klātbūtni vai šādām aizdomām.

2.   Atbildīgā oficiālā struktūra šādu informāciju tūlīt reģistrē.

3.   Atbildīgā oficiālā struktūra, informēta par norādītā organisma klātbūtni vai par šādām aizdomām, veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai šādu klātbūtni vai aizdomas par klātbūtni apstiprinātu.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka ikviena persona, kuras pārziņā ir augi, kas var būt invadēti ar norādīto organismu, tūlīt tiek informēta gan par norādītā organisma klātbūtni vai šādām aizdomām, gan par iespējamajām sekām un riskiem, gan arī par veicamajiem pasākumiem.

4. pants

Dalībvalstu teritorijās veicami apsekojumi attiecībā uz norādītā organisma klātbūtni

Dalībvalstis attiecībā uz norādītā organisma klātbūtni to teritorijā katru gadu veic apsekojumus.

Minētos apsekojumus veic atbildīgā oficiālā struktūra, vai tie tiek veikti atbildīgās oficiālās struktūras oficiālā uzraudzībā. Apsekojumu veido vizuālas pārbaudes un – gadījumos, kur rodas aizdomas par invadēšanos ar norādīto organismu, – paraugu ņemšana kaitīgā organisma identificēšanai. Šajos apsekojumos attiecībā uz norādītā organisma klātbūtni ņem vērā pieejamos zinātnes un tehnikas atzinumus, norādītā organisma bioloģiju, uzņēmīgu augu klātbūtni un bioloģiju, kā arī jebkādu citu lietderīgu informāciju.

5. pants

Norobežotu teritoriju izveide

1.   Ja tiek apstiprināta konkrētā organisma klātbūtne, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties saskaņā ar 2. punktu izveido norobežotu teritoriju (“norobežota teritorija”).

2.   Norobežoto teritoriju veido invadētā zona un buferzona.

Invadētā zona ir zona, kurā ir apstiprināta norādītā organisma klātbūtne un kurā ir:

a)

visi augi, par ko zināms, ka attiecīgais kaitīgais organisms tos invadējis;

b)

visi augi ar pazīmēm vai simptomiem, kas liecina par iespējamu invadēšanos ar šo kaitīgo organismu;

c)

visi citi augi, ko šis kaitīgais organisms varētu būt kontaminējis vai varētu kontaminēt, vai varētu būt invadējis vai varētu invadēt, arī augi, kas varētu būt invadēti sakarā ar uzņēmīgumu pret šo kaitīgo organismu un atrašanos tiešā tuvumā invadētiem augiem vai ar invadētajiem augiem vai no šādiem invadētiem augiem audzētiem augiem kopīgam ražošanas avotam (ja tāds zināms).

Buferzonas platums ir vismaz 2 km ap invadēto zonu.

Invadētās zonas un buferzonas precīzo robežu pamatā ir pareizi zinātniski principi, norādītā organisma bioloģija, invāzijas līmenis un norādīto augu un norādītās koksnes izvietojums attiecīgajā teritorijā.

Ja atbildīgā oficiālā iestāde secina, ka, ņemot vērā uzliesmojuma apstākļus, konkrētās izmeklēšanas rezultātus un to, vai izskaušanas pasākumi piemēroti nekavējoties, attiecīgajā teritorijā norādītā organisma izskaušana saskaņā ar 6. panta 1. punktu ir iespējama, buferzonas rādiusu var samazināt, taču ne mazāk kā līdz 1 kilometram aiz invadētās zonas robežas.

3.   Ja buferzonā tiek apstiprināta norādītā organisma klātbūtne, inficētās zonas un buferzonas robežas nekavējoties tiek pārskatītas un attiecīgi mainītas.

4.   Ja, balstoties uz 4. pantā minētajiem apsekojumiem un šā panta 6. punkta b) apakšpunktu, norādītais organisms kādā norobežotā teritorijā četrus gadus pēc kārtas netiek konstatēts, šādu norobežojumu var atcelt. Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts to paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

5.   Dalībvalstīm 1. punktā paredzētās norobežotās teritorijas nav jāveido, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

ir pierādījumi, ka norādītais organisms šajā teritorijā ir ievests ar augiem, koksni vai koksnes iepakojuma materiālu, kas bijuši invadēti jau pirms ievešanas attiecīgajā teritorijā; un ir noskaidrots, ka norādītais organisms nav ieviesies un tā bioloģija ir tāda, ka tas tur nevar izplatīties un vairoties;

b)

ir pierādījumi, ka norādītā organisma klātbūtne ir atsevišķs konstatējums, kas tieši saistīts ar kādu noteiktu augu, koksni vai koksnes iepakojamo materiālu, un nav domājams, ka notiks ieviešanās, un

ir noskaidrots, ka norādītais organisms nav ieviesies un tā bioloģija ir tāda, ka tas attiecīgi nevar izplatīties un vairoties.

Kas attiecas uz šā panta b) apakšpunktu, ņem vērā konkrētu izmeklēšanas un izskaušanas pasākumu rezultātus. Šādi pasākumi var būt profilaktiska izciršana, atbrīvošanās no norādītajiem augiem un augu produktiem, kā arī koksnes iepakojamā materiāla iznīcināšana un atbrīvošanās no tā pēc pārbaudes.

6.   Ja viens no 5. punktā sniegtajiem nosacījumiem ir izpildīts, dalībvalstis veic šādus pasākumus:

a)

īsteno tūlītējus pasākumus, kas nodrošina norādītā organisma ātru izskaušanu un izslēdz tā izplatīšanās iespēju;

b)

vismaz viena kilometra rādiusā ap invadētajiem augiem, koksni vai koksnes iepakojamo materiālu vai vietu, kur konstatēts norādītais organisms, četrus secīgus gadus, kuros ietilpst vismaz viens minētā organisma dzīves cikls un viens papildu gads, veic pastāvīgu un intensīvu uzraudzību;

c)

visu invadēto augu materiālu, koksni vai koksnes iepakojamo materiālu iznīcina;

d)

izmeklē invāzijas izcelsmi, izsekojot augus, koksni vai koksnes iepakojamo materiālu tiktāl, cik iespējams, un tiem pārbauda invadēšanās pazīmes;

e)

veic aktivitātes, kas vairo sabiedrības izpratni par šā organisma radīto apdraudējumu;

f)

veic jebkādus citus pasākumus, kas varētu sekmēt norādītā organisma izskaušanu, ņemot vērā Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu (ISPM) Nr. 9 un izmantojot ISPM Nr. 14 noteiktajiem principiem atbilstošu integrētu pieeju.

Kas attiecas uz šā punkta d) apakšpunktu, pārbaudē notiek arī mērķorientēta destruktīva paraugošana.

Pasākumus, kas minēti a)–f) apakšpunktā, apraksta saskaņā ar 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu iesniedzamajā ziņojumā.

6. pants

Izskaušanas un ierobežošanas pasākumi

1.   Dalībvalsts, kas izveido 5. pantā minēto norobežoto teritoriju, šajā teritorijā veic šādus pasākumus:

a)

invadētos augus un augus ar norādītā organisma izraisītiem simptomiem nekavējoties izcērt, kā arī, ja zem invadēto augu sakņu kakla vērojamas kāpuru ejas, pilnīgi izceļ to saknes;

b)

izcērt visus norādītos augus 100 metru rādiusā ap invadētajiem augiem un pārbauda, vai uz šiem norādītajiem augiem nav invadēšanās pazīmju;

c)

saskaņā ar a) un b) apakšpunktu izcirstos augus izņem, pārbauda un no tiem un vajadzības gadījumā to saknēm drošā veidā atbrīvojas, kā arī pārbauda cita veida augu produktus un koksnes iepakojamo materiālu un no tā atbrīvojas;

d)

aizliedz potenciāli invadētu materiālu pārvietot ārpus norobežotās teritorijas;

e)

izmeklē invāzijas izcelsmi, izsekojot augus, koksni vai koksnes iepakojamo materiālu tiktāl, cik iespējams, un tiem pārbauda invadēšanās pazīmes;

f)

attiecīgā gadījumā norādītos augus aizstāj ar citām augu sugām;

g)

šā punkta b) apakšpunktā minētajā teritorijā aizliedz brīvā dabā stādīt jaunus norādītos augus, izņemot 7. panta 1. punktā minētās ražošanas vietas;

h)

intensīvi uzrauga norādītā organisma klātbūtni uz Prunus spp. sugu augiem, īpašu uzmanību veltot buferzonai, tostarp gadā izdarot vismaz vienu pārbaudi;

i)

veic aktivitātes, kas vairo sabiedrības izpratni par šā organisma radīto apdraudējumu un par pasākumiem, kuri pieņemti, lai novērstu tā ievešanu un izplatīšanos Savienībā, arī par nosacījumiem attiecībā uz norādīto augu, norādītās koksnes un norādītā koksnes iepakojamā materiāla pārvietošanu no norobežotās teritorijas;

j)

vajadzības gadījumā veic īpašus pasākumus, kas novērstu jebkādus apstākļus vai sarežģījumus, par kuriem varētu pamatoti sagaidīt, ka tie novērsīs, aizkavēs vai novilcinās izskaušanu, jo īpaši sakarā ar tādu augu piekļūstamību un pietiekamu iznīcināšanu, kuri ir invadēti vai par kuru invadēšanos ir aizdomas, neatkarīgi no to atrašanās vietas, no tā, vai tie ir publiskā vai privātā īpašumā, un no tā, kāda fiziska vai juridiska persona vai struktūra par tiem atbild;

k)

veic jebkādus citus pasākumus, kas varētu sekmēt norādītā organisma izskaušanu, ņemot vērā ISPM Nr. 9 un izmantojot integrētu pieeju saskaņā ar ISPM Nr. 14 noteiktajiem principiem.

Kas attiecas uz šā panta a) apakšpunktu, ja invadētie augi tiek konstatēti ārpus minētā organisma lidošanas perioda, izciršanu un izņemšanu veic līdz nākamā lidošanas perioda sākumam.

Atkāpjoties no b) apakšpunkta, ja atbildīga oficiāla iestāde secinājusi, ka sakarā ar atsevišķu koku īpašo sociālo vērtību, kultūrvērtību vai vidisko vērtību tos izcirst nav piemēroti, norobežoto teritoriju izveidojusī dalībvalsts nodrošina, lai norādītajiem augiem, ko neizcērt, tiktu individuāli un regulāri pārbaudītas invadēšanās pazīmes un ka, lai nepieļautu nekādu varbūtēju norādītā organisma izplatīšanos no šiem augiem, tiktu izdarīti izciršanai līdzvērtīgi pasākumi. Minētā secinājuma pamatojumu un pasākumu aprakstu sniedz 10. pantā minētajā ziņojumā.

Kas attiecas uz šā panta c) apakšpunktu, veic visus piesardzības pasākumus, kuri vajadzīgi, lai izciršanas laikā un pēc tās nepieļautu norādītā organisma izplatīšanos.

Kas attiecas uz šā panta e) apakšpunktu, tad, ja pārbaude liecina, ka norādītie augi ir invadēti, šos augus izcērt.

Kas attiecas uz šā panta h) apakšpunktu, attiecīgā gadījumā atbildīgā oficiālā struktūra veic mērķorientētu destruktīvu paraugošanu un paraugu skaitu norāda 10. panta 1. punktā minētajā ziņojumā.

Pasākumus, kas minēti a)–k) apakšpunktā, apraksta saskaņā ar 10. panta 1. punktu iesniedzamajā ziņojumā.

2.   Ja 4. pantā minēto apsekojumu rezultāti vairāk nekā četru secīgu gadu laikā apstiprinājuši norādītā organisma klātbūtni kādā teritorijā un ja ir pierādījumi, ka norādītais organisms vairs nav izskaužams, dalībvalstis attiecīgajā teritorijā var neveikt citus pasākumus kā vien norādītā organisma izplatīšanās ierobežošanu.

Šajā gadījumā buferzonas rādiusu palielina līdz ne mazāk kā 4 km.

Minētie pasākumi ietver vismaz šādas darbības:

a)

invadētos augus un augus ar norādītā organisma izraisītiem simptomiem nekavējoties izcērt, kā arī pilnīgi izceļ to saknes, ja zem invadēto augu sakņu kakla vērojamas kāpuru ejas;

b)

izcirstos augus un to saknes izņem, pārbauda un no tiem atbrīvojas, ievērojot visus piesardzības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu norādītā organisma izplatīšanos pēc izciršanas;

c)

aizliedz potenciāli invadētu materiālu pārvietot ārpus norobežotās teritorijas;

d)

attiecīgā gadījumā norādītos augus aizstāj ar citiem augiem;

e)

5. pantā minētajā invadētajā teritorijā aizliedz brīvā dabā stādīt jaunus norādītos augus, izņemot 7. panta 1. punktā minētās ražošanas vietas;

f)

intensīvi uzrauga norādītā organisma klātbūtni uz Prunus spp. sugu augiem, īpašu uzmanību veltot buferzonai, tostarp gadā izdarot vismaz vienu pārbaudi;

g)

veic aktivitātes, kas vairo sabiedrības izpratni par šā organisma radīto apdraudējumu un par pasākumiem, kuri pieņemti, lai novērstu tā ievešanu un izplatīšanos Savienībā, arī par nosacījumiem attiecībā uz norādīto augu, norādītās koksnes un norādītā koksnes iepakojamā materiāla pārvietošanu no norobežotās teritorijas;

h)

vajadzības gadījumā veic īpašus pasākumus, kas novērstu jebkādus apstākļus vai sarežģījumus, par kuriem varētu pamatoti sagaidīt, ka tie novērsīs, aizkavēs vai novilcinās ierobežošanu, jo īpaši sakarā ar tādu augu piekļūstamību un pietiekamu iznīcināšanu, kuri ir invadēti vai par kuru invadēšanos ir aizdomas, neatkarīgi no to atrašanās vietas, no tā, vai tie ir publiskā vai privātā īpašumā, un no tā, kāda fiziska vai juridiska persona vai struktūra par tiem atbild;

i)

veic jebkurus citus pasākumus, kuri var palīdzēt ierobežot norādītā organisma izplatību.

Kas attiecas uz šā panta a) apakšpunktu, ja invadētie augi tiek konstatēti ārpus minētā organisma lidošanas perioda, izciršanu un izņemšanu veic līdz nākamā lidošanas perioda sākumam.

Kas attiecas uz šā panta f) apakšpunktu, attiecīgā gadījumā atbildīgā oficiālā struktūra veic mērķorientētu destruktīvu paraugošanu un paraugu skaitu norāda 10. panta 1. punktā minētajā ziņojumā.

Pasākumus, kas minēti a)–i) apakšpunktā, apraksta saskaņā ar 10. panta 1. punktu iesniedzamajā ziņojumā.

7. pants

Norādīto augu pārvietošana pa Savienības teritoriju

1.   Norādītos augus, kuri (5) cēlušies norobežotajās teritorijās, pa Savienības teritoriju var pārvietot tikai tad, ja kopā ar tiem ir augu pase, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK (6), un tie vismaz divus gadus pirms pārvietošanas – vai, ja augi ir jaunāki par diviem gadiem, visā dzīves ciklā – ir audzēti ražošanas vietā, kas atbilst 2. līdz 5. punktā norādītajām prasībām.

2.   Ražošanas vietai jābūt reģistrētai saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/90/EEK (7).

3.   Ražošanas vietā vismaz divreiz gadā piemērotā laikā ir veikta rūpīga oficiāla pārbaude un norādītā organisma invāzijas pazīmes tajā nav novērotas. Pārbaude aptver mērķorientētu destruktīvu augu stumbru un zaru paraugošanu gadījumos, kur ir paaugstinātas aizdomas par norādītā organisma klātbūtni.

4.   Audzēšanas vieta:

i)

pret norādītā organisma ievešanu ir pilnīgi aizsargāta fiziski vai

ii)

pirms pārvietošanas katrai norādīto augu partijai tajā ir veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un mērķorientēta destruktīva paraugošana (atbilstoši zemāk tabulā norādītajiem līmeņiem); ražošanas vietā katru gadu vismaz 1 km rādiusā ap attiecīgo vietu attiecīgā laikā tiek veikti oficiāli apsekojumi, un invadēšanās pazīmes nav konstatētas.

Augu skaits partijā

Destruktīvās paraugošanas apmērs (iznīcināšanai paredzēto augu skaits)

1–4 500

10 % no partijas

> 4 500

450

5.   Uz potcelmiem, kuri atbilst 1.–4. punktā noteiktajām prasībām, drīkst būt uzpotēti potzari, kas varbūt nav audzēti saskaņā ar šīm prasībām, taču to diametrs resnākajā vietā nedrīkst pārsniegt 1 cm.

6.   Norādītos augus, kuru izcelsme nav norobežotajās teritorijās, bet kuri šādās teritorijās ir ievesti kādā audzēšanas vietā, pa Savienības teritoriju var pārvietot ar nosacījumu, ka šī audzēšanas vieta atbilst 2., 3. un 4. punktā norādītajām prasībām, un tikai tad, ja kopā ar tiem ir augu pase, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Direktīvu 92/105/EEK.

7.   Norādītos augus, ko importē no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās sastopams norādītais organisms, saskaņā ar 11. pantu pa Savienības teritoriju pārvietot var tikai tad, ja kopā ar tiem ir augu pase, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Direktīvu 92/105/EEK.

8. pants

Norādītās koksnes pārvietošana pa Savienības teritoriju

1.   Norobežotā teritorijā cēlušos norādīto koksni vai kādā norobežotā teritorijā ievestu norādīto koksni, kurai pilnīgi vai daļēji saglabāta virsma, pa Savienības teritoriju pārvietot aizliegts.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, norobežotā teritorijā cēlušos norādīto koksni, kas nav skaidu, šķeldu, ēveļskaidu, koksnes atlikumu un atgriezumu veidā, un norādīto koksni, kam daļēji vai pilnīgi saglabāta virsma, pa Savienības teritoriju pārvietot var tikai tad, ja ar to kopā ir augu pase, kura sagatavota un izdota saskaņā ar Direktīvu 92/105/EEK. Šādu augu pasi izsniedz tikai tad, ja koksne atbilst vienai no šādām prasībām:

a)

nomizota un attiecīgi termiski apstrādāta, sasniedzot un nepārtraukti vismaz 30 minūtes visā koksnes profilā (arī tās centrā) uzturot vismaz 56 °C temperatūru. Termisko apstrādi apliecina, uz koksnes vai uz attiecīgajam lietojumam atbilstoša iesaiņojuma uzliekot zīmi “HT”;

b)

attiecīgi apstrādāta ar jonizējošo radiāciju, panākot, ka viscaur ir absorbējusies minimālā doza 1 kGy.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, norobežotā teritorijā cēlušos norādīto koksni, kas ir skaidu, šķeldu, ēveļskaidu, koksnes atlikumu un atgriezumu veidā, pa Savienības teritoriju pārvietot var tikai tad, ja ar to kopā ir augu pase, kura sagatavota un izdota saskaņā ar Direktīvu 92/105/EEK, un ja tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a)

nomizota un attiecīgi termiski apstrādāta, sasniedzot un nepārtraukti vismaz 30 minūtes visā koksnes profilā (arī tās centrā) uzturot vismaz 56 °C temperatūru;

b)

pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm.

4.   Ja jāpiemēro 2. vai 3. punkts un ja norobežotajā teritorijā apstrādes vai pārstrādes kompleksi nav pieejami, norādīto koksni pa Savienības teritoriju oficiālā uzraudzībā un slēgtā veidā tā, lai būtu droši, ka norādītais organisms nevar izplatīties, drīkst pārvietot tikai uz tuvāko kompleksu ārpus norobežotās teritorijas, lai to saskaņā ar minētajiem punktiem apstrādātu vai pārstrādātu.

No atlikumiem, kas radušies 2. un 3. punktam atbilstošā apstrādē vai pārstrādē, atbrīvojas tā, lai būtu droši, ka norādītais organisms nevar izplatīties ārpus norobežotās teritorijas.

Atbildīgā oficiālā iestāde piemērotā laikā intensīvi uzrauga norādītā organisma klātbūtni, vismaz 1 km rādiusā no minētā apstrādes vai pārstrādes kompleksa inspicējot Prunus spp. sugas augus.

9. pants

Norādītā koksnes iepakojamā materiāla pārvietošana pa Savienības teritoriju

1.   Norobežotā teritorijā cēlušos norādīto koksnes iepakojamo materiālu pa Savienības teritoriju pārvietot aizliegts.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, norobežotā teritorijā cēlušos norādīto koksnes iepakojamo materiālu pārvietot var tikai tad, ja norādītais koksnes iepakojamais materiāls atbilst visiem šiem nosacījumiem:

a)

materiāls apstrādāts, izmantojot kādu no apstiprinātajām apstrādes metodēm, kas norādītas FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr. 15 par starptautiskajā tirdzniecībā izmantojama koksnes iepakojamā materiāla reglamentāciju (8) I pielikumā;

b)

ir uzlikta FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr. 15 II pielikumā noteiktā zīme, kas norāda, ka noteiktajam koksnes iepakojamam materiālam veikta attiecīga apstiprināta un šim standartam atbilstoša fitosanitāra apstrāde.

3.   Ja norobežotajā teritorijā apstrādes komplekss nav pieejams, norādīto koksnes iepakojamo materiālu oficiālā uzraudzībā un slēgtā veidā tā, lai būtu droši, ka norādītais organisms nevar izplatīties, drīkst pārvietot tikai uz tuvāko apstrādes kompleksu ārpus norobežotās teritorijas, lai to saskaņā ar 2. punktu nekavējoties apstrādātu un marķētu.

No atlikumiem, kas radušies pirmajai daļai atbilstošā apstrādē, atbrīvojas tādā veidā, lai būtu droši, ka norādītais organisms nevar izplatīties ārpus norobežotās teritorijas.

Atbildīgā oficiālā iestāde piemērotā laikā intensīvi uzrauga norādītā organisma klātbūtni, vismaz 1 km rādiusā no minētā apstrādes kompleksa inspicējot Prunus spp. sugas augus.

10. pants

Ziņošana par apsekojumiem un pasākumiem

1.   Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim Komisijai un pārējām dalībvalstīm iesniedz:

a)

ziņojumu par iepriekšējā kalendārajā gadā izdarītajiem apsekojumiem un pasākumiem, kas veikti vai ko paredzēts veikt attiecīgajā gadā saskaņā ar 4.–6. pantu, kā arī par šo apsekojumu un pasākumu rezultātiem;

b)

atjauninātu sarakstu ar visām norobežotajām teritorijām, kas izveidotas saskaņā ar 5. pantu, ieskaitot informāciju, kurā sniegts to apraksts un kartes ar to robežām;

c)

gadījumos, kur uz 5. panta 5. punkta pamata dalībvalstis nolēmušas norobežotu teritoriju neveidot, – pamatojošus datus un apsvērumus.

2.   Ja to pamato attiecīgā fitosanitārā riska dinamika, dalībvalsts attiecīgos apsekojumus un pasākumus pielāgo. Minēto pielāgojumu dalībvalsts nekavējoties paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

11. pants

Norādīto augu ievešana Savienībā, kuri cēlušies trešās valstīs, par ko zināms, ka norādītais organisms tajās sastopams

Norādītajiem augiem, kuri cēlušies trešās valstīs, par ko zināms, ka tajās sastopams norādītais organisms, līdzi dod Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu. Šā sertifikāta ailē “Papilddeklarācija” sniedz vienu no šādiem paziņojumiem:

a)

augi visā dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kuru ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija un kura atrodas teritorijā, ko šī organizācija saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem atzinusi par brīvu no norādītā organisma;

b)

augi vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai, ja tie jaunāki par diviem gadiem, visā dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kas saskaņā ar starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem atzīta par brīvu no norādītā organisma, un ir ievēroti šādi nosacījumi:

i)

ražošanas vietu ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija;

ii)

ražošanas vietā katru gadu piemērotā laikā vismaz divreiz tiek veikta rūpīga oficiāla pārbaude, kurā tiek meklētas norādītā organisma klātbūtnes pazīmes, un organisma pazīmes nav konstatētas;

iii)

ražošanas vietā ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret norādītā organisma ievešanu vai tajā veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un tai apkārt vismaz četru kilometru rādiusā atrodas buferzona, kur katru gadu piemērotā laikā tiek veikti oficiāli apsekojumi norādītā organisma klātbūtnes vai klātbūtnes pazīmju konstatēšanai;

iv)

ja konstatēta norādītā organisma klātbūtne vai pazīmes, nekavējoties tikuši veikti izskaušanas pasākumi, lai buferzonai atjaunotu statusu “brīva no kaitīgajiem organismiem”;

v)

šo augu sūtījumiem tieši pirms eksportēšanas ir veikta rūpīga oficiāla pārbaude, kurā meklēta norādītā organisma klātbūtne, jo īpaši pārbaudot šo augu stumbrus un zarus. Šajā pārbaudē notikusi arī mērķorientēta destruktīva paraugošana. Ja sūtījumos ir augi, kuri cēlušies vietās, kas to audzēšanas laikā atradušās buferzonā, kurā konstatēta norādītā organisma klātbūtne vai pazīmes, minētā sūtījuma augiem veikta destruktīva paraugošana tādā apmērā, kā norādīts šajā tabulā:

Augu skaits partijā

Destruktīvās paraugošanas apmērs (iznīcināšanai paredzēto augu skaits)

1– 4 500

10 % no partijas

> 4 500

450

c)

augi audzēti no potcelmiem, kuri atbilst b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, un uzpotēti ar potzariem, kas atbilst šādām prasībām:

i)

eksportēšanas brīdī uzpotēto potzaru diametrs resnākajā vietā nepārsniedz 1 cm;

ii)

potētie augi ir pārbaudīti saskaņā ar b) apakšpunkta ii) punktu.

Kas attiecas uz šā punkta a) apakšpunktu, ailē “Izcelsmes vieta” norāda šīs teritorijas nosaukumu.

12. pants

Norādītās koksnes ievešana Savienībā no tādas trešās izcelsmes valsts, par ko zināms, ka tajā sastopams norādītais organisms

1.   Norādītajai koksnei, kura nav koksne skaidu, šķeldu, ēveļskaidu, koksnes atlikumu un atgriezumu veidā un kura cēlusies trešās valstīs, par ko zināms, ka tajās sastopams norādītais organisms, līdzi dod Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu. Šā sertifikāta ailē “Papilddeklarācija” sniedz vienu no šādiem paziņojumiem:

a)

koksne cēlusies teritorijās, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem noteikusi par tādām, par kurām zināms, ka tās ir brīvas no norādītā organisma;

b)

koksne nomizota un attiecīgi termiski apstrādāta, sasniedzot un nepārtraukti vismaz 30 minūtes visā koksnes profilā (arī tās centrā) uzturot vismaz 56 °C temperatūru;

c)

koksne attiecīgi apstrādāta ar jonizējošo radiāciju, panākot, ka viscaur ir absorbējusies minimālā doza 1 kGy.

Ailē “Izcelsmes vieta” norāda šā punkta a) apakšpunktā minētās teritorijas nosaukumu.

Kas attiecas uz b) apakšpunktu, termisko apstrādi apliecina, uz koksnes vai uz attiecīgajam lietojumam atbilstoša iesaiņojuma uzliekot zīmi “HT”.

2.   Norādītajai koksnei skaidu, šķeldu, ēveļskaidu, koksnes atlikumu un atgriezumu veidā, kura cēlusies trešās valstīs, par ko zināms, ka tajās sastopams norādītais organisms, pievieno Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu. Šā sertifikāta ailē “Papilddeklarācija” sniedz vienu no šādiem paziņojumiem:

a)

koksne cēlusies teritorijās, par kurām izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem noteikusi, ka zināms, ka tās ir brīvas no norādītā organisma;

b)

koksne nomizota un attiecīgi termiski apstrādāta, sasniedzot un nepārtraukti vismaz 30 minūtes visā koksnes profilā (arī tās centrā) uzturot vismaz 56 °C temperatūru;

c)

koksne pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm.

Kas attiecas uz šā punkta a) apakšpunktu, ailē “Izcelsmes vieta” norāda šīs teritorijas nosaukumu.

13. pants

Oficiālas pārbaudes, kas attiecas uz tādu norādīto augu un norādītās koksnes ievešanu Savienībā, par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā sastopams norādītais organisms

1.   Visiem norādīto augu un norādītās koksnes sūtījumiem, kas Savienībā ievesti no kādas trešās valsts, par kuru zināms, ka tajā sastopams norādītais organisms, punktā ievešanai Savienībā vai galamērķa vietā, ko nosaka saskaņā ar Komisijas Direktīvas 2004/103/EK (9) 1. pantu, izdara rūpīgu oficiālu pārbaudi.

2.   Izmantotās pārbaudes metodes nodrošina visu iespējamo norādītā organisma klātbūtnes pazīmju konstatēšanu, jo īpaši uz augu stumbriem un zariem. Šajā pārbaudē attiecīgā gadījumā notiek mērķtiecīga destruktīva paraugošana.

14. pants

Atbilstība

Dalībvalstis atceļ vai groza pasākumus, ko tās, nodrošinot atbilstību šim lēmumam, pieņēmušas, lai aizsargātos pret norādītā organisma introducēšanos un izplatīšanos. Dalībvalstis par šiem pasākumiem nekavējoties informē Komisiju.

15. pants

Adresāti

Šis lēmums adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii. EPPO, Paris. Pieejams vietnē: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm.

(3)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(4)  Piemēro neaglomerētiem koksnes atlikumiem, kas nav biezāki vai platāki par 2,5 cm.

(5)  “Fitosanitāro terminu glosārijs” – Starptautiskās Augu aizsardzības konvencijas sekretariāta atsauces standarts ISPM Nr. 5 un “Fitosanitārie sertifikāti”– Starptautiskās Augu aizsardzības konvencijas sekretariāta atsauces standarts ISPM Nr. 12, Roma, 2013. gads.

(6)  Komisijas 1992. gada 3. decembra Direktīva 92/105/EEK, kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm (OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.).

(7)  Komisijas 1992. gada 3. novembra Direktīva 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu (OV L 344, 26.11.1992., 38. lpp.).

(8)  Fitosanitāro terminu glosārijs – Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas sekretariāta atsauces standarts ISPM Nr. 15, Roma, 2013. gads.

(9)  Komisijas 2004. gada 7. oktobra Direktīva 2004/103/EK par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav punkts ievešanai Kopienā, vai vietā tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos nosacījumus (OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.).