ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 217

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 27. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1198 (2018. gada 22. augusts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Oli de l'Empordà / Aceite de l'Empordà (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1199 (2018. gada 22. augusts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Boudin blanc de Rethel (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1200 (2018. gada 22. augusts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Brioche vendéenne (AĢIN))

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1201 (2018. gada 22. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Kiełbasa krakowska sucha staropolska (GTĪ))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1202 (2018. gada 22. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Czosnek galicyjski (AĢIN))

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1203 (2018. gada 21. augusts), ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt pagaidu atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vai Amerikas Savienotajās Valstīs pārstrādātu oša koksni un atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/204 (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5848)

7

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1198

(2018. gada 22. augusts),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Oli de l'Empordà” / “Aceite de l'Empordà” (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas pieteikumu specifikācijas grozījumu apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu “Oli de l'Empordà” / “Aceite de l'Empordà”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/385 (2).

(2)

Attiecīgie grozījumi nav maznozīmīgi Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījumu pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šie specifikācijas grozījumi būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie specifikācijas grozījumi attiecībā uz nosaukumu “Oli de l'Empordà” / “Aceite de l'Empordà” (ACVN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 22. augustā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Pierre MOSCOVICI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 3. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/385 par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà (ACVN)) (OV L 65, 10.3.2015., 4. lpp.).

(3)  OV C 67, 22.2.2018., 19. lpp.


27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1199

(2018. gada 22. augusts),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Boudin blanc de Rethel” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Boudin blanc de Rethel”, kas reģistrēta saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2036/2001 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu “Boudin blanc de Rethel” (AĢIN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 22. augustā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Pierre MOSCOVICI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2001. gada 17. oktobra Regula (EK) Nr. 2036/2001, ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kurš paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV L 275, 18.10.2001., 9. lpp.).

(3)  OV C 97, 15.3.2018., 13. lpp.


27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1200

(2018. gada 22. augusts),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Brioche vendéenne” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Brioche vendéenne”, kas reģistrēta saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 738/2004 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu “Brioche vendéenne” (AĢIN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 22. augustā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Pierre MOSCOVICI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 738/2004, ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu ierakstīšanu “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā” (Peras de Rincón de Soto un Brioche vendéenne) (OV L 116, 22.4.2004., 5. lpp.).

(3)  OV C 95, 13.3.2018., 27. lpp.


27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1201

(2018. gada 22. augusts)

par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (“Kiełbasa krakowska sucha staropolska” (GTĪ))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta b) apakšpunktu Polijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Kiełbasa krakowska sucha staropolska”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Kiełbasa krakowska sucha staropolska” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Kiełbasa krakowska sucha staropolska” (GTĪ) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.2. grupas “Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 22. augustā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Pierre MOSCOVICI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 53, 13.2.2018., 11. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1202

(2018. gada 22. augusts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Czosnek galicyjski” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Polijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Czosnek galicyjski”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Czosnek galicyjski” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Czosnek galicyjski” (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.6. grupas “Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 22. augustā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Pierre MOSCOVICI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 110, 23.3.2018., 32. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


LĒMUMI

27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1203

(2018. gada 21. augusts),

ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt pagaidu atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vai Amerikas Savienotajās Valstīs pārstrādātu oša koksni un atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/204

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5848)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punkta pirmo ievilkumu un IV pielikuma A daļas I iedaļas 2.3., 2.4. un 2.5. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punkts saistībā ar minētās direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 2.3. punktu paredz īpašas prasības attiecībā uz oša (Fraxinus L.) koksnes un dažu citu sugu koksnes, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ievešanu Savienībā.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/204 (2) dalībvalstīm tika atļauts paredzēt pagaidu atkāpi no Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punkta saistībā ar minētās direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 2.3. punktu attiecībā uz īpašām prasībām Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes oša (Fraxinus L.) koksnes ievešanai Savienībā.

(3)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/204 termiņš beidzās 2018. gada 30. jūnijā. Tādēļ minētais lēmums būtu jāaizstāj ar šo lēmumu, lai nodrošinātu minētās koksnes ievešanas turpināšanu Savienībā.

(4)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/204, ir lietderīgi šajā lēmumā turpināt piemērot tā prasības.

(5)

Tomēr, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta 2018. gada janvārī Komisijas revīzijas laikā Amerikas Savienotajās Valstīs, un Amerikas Savienoto Valstu Valsts augu aizsardzības organizācijas šīs revīzijas laikā un pēc tās sniegto informāciju, ir lietderīgi pieprasīt stingrāku oša koksnes pārbaudi un uzraudzību Amerikas Savienotajās Valstīs. Šajā nolūkā būtu jāparedz īpaši nosacījumi attiecībā uz reģistru, procedūru un marķējuma revīziju, pirmsnosūtīšanas pārbaudēm un pārraudzību apstiprinātās kokzāģētavās.

(6)

Lai labāk novērtētu šā lēmuma piemērošanu, dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm informācija par veikto importu.

(7)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad Īstenošanas lēmums (ES) 2017/204 būtu jāatceļ.

(8)

Šis lēmums būtu jāpiemēro līdz 2020. gada 30. jūnijam, lai būtu iespējams pārskatīt tā īstenošanu līdz minētajam laikam.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atļauja noteikt atkāpi

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punkta saistībā ar minētās direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 2.3. punktu, dalībvalstis var atļaut savā teritorijā ievest Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vai Amerikas Savienotajās Valstīs pārstrādātu Fraxinus L. koksni (“minētā koksne”), kura pirms izvešanas no Amerikas Savienotajām Valstīm ir atbilstoša šā lēmuma pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

2. pants

Fitosanitārais sertifikāts

1.   Minētajai koksnei ir fitosanitārais sertifikāts, kas saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13.a panta 3. un 4. punktu izdots Amerikas Savienotajās Valstīs un apliecina, ka pēc pārbaudes koksne ir brīva no kaitīgiem organismiem.

2.   Fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” iekļauj šādus elementus:

a)

paziņojumu “Saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/1203”;

b)

paketes numuru(-us), kas atbilst katrai konkrētajai paketei, ko eksportē;

c)

Amerikas Savienoto Valstu apstiprinātā(-o) uzņēmuma(-u) nosaukumu(-us).

3. pants

Ziņošana par importu

Importētāja dalībvalsts līdz kārtējā gada 31. decembrim Komisijai un citām dalībvalstīm sniedz informāciju par to, cik minētās koksnes sūtījumu minētā gada laikā ir importēti saskaņā ar šo lēmumu.

4. pants

Paziņošana par neatbilstību

Dalībvalstis paziņo Komisijai un citām dalībvalstīm par visiem sūtījumiem, kas neatbilst šā lēmuma nosacījumiem. Paziņojumu sniedz ne vēlāk kā divas darbdienas pēc neatbilstīga sūtījuma aizturēšanas.

5. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/204 atcelšana

Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/204 atceļ.

6. pants

Termiņš

Šis lēmums zaudē spēku 2020. gada 30. jūnijā.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 21. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 3. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/204, ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt pagaidu atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vai Amerikas Savienotajās Valstīs pārstrādātu oša koksni un ar kuru atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2416, ar ko konkrētus Amerikas Savienoto Valstu apgabalus atzīst par brīviem no Agrilus planipennis Fairmaire (OV L 32, 7.2.2017., 35. lpp.).


PIELIKUMS

1.   Pārstrādes prasības

Minētās koksnes pārstrādei jāatbilst visām šādām prasībām:

a)

Mizošana

Minētā koksne ir nomizota, ir pieļaujami tikai vizuāli nodalīti un skaidri atšķirami nelieli mizas gabaliņi neatkarīgi no to skaita, kuri atbilst vienai no šādām prasībām:

i)

to platums ir mazāks par 3 cm (neatkarīgi no to garuma); vai

ii)

ja tie platumā ir lielāki par 3 cm, katra atsevišķa mizas gabala kopējā virsmas platība ir mazāka par 50 cm2.

b)

Zāģēšana

Minētā sazāģētā koksne ir ražota no mizota apaļkoka.

c)

Termiskā apstrāde

Minētā koksne Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienesta (APHIS) vai APHIS apstiprinātas aģentūras apstiprinātā karsēšanas kamerā ir termiski apstrādāta, visā koksnes profilā 1 200 minūtes nodrošinot vismaz 71 °C temperatūru.

d)

Žāvēšana

Minētā koksne ir žāvēta atbilstoši vismaz divas nedēļas ilgam rūpnieciskās žāvēšanas grafikam, kuru apstiprinājis APHIS.

Galīgais koksnes mitruma saturs, izsakot procentos no sausnas, nepārsniedz 10 %.

2.   Prasības attiecībā uz uzņēmumiem

Minētā koksne ir ražota, apstrādāta vai uzglabāta uzņēmumā, kas atbilst visām turpmāk uzskaitītajām prasībām:

a)

APHIS vai APHIS apstiprināta aģentūra to ir oficiāli apstiprinājusi saskaņā ar sertifikācijas programmu, kas paredzēta kaitīgā organisma Agrilus planipennis Fairmaire izskaušanai;

b)

tas ir reģistrēts datubāzē, kas publicēta APHIS tīmekļa vietnē;

c)

tajā vismaz vienu reizi mēnesī APHIS vai APHIS apstiprināta aģentūra veic revīziju, un ir secināts, ka uzņēmums atbilst šā pielikuma prasībām. Ja šīs revīzijas veic APHIS apstiprināta aģentūra, APHIS reizi sešos mēnešos jāveic revīzija par šā darba veikšanu. Revīzijas reizi sešos mēnešos ietver aģentūras procedūru un dokumentācijas verifikāciju un revīziju veikšanu apstiprinātās telpās;

d)

minētās koksnes apstrādei uzņēmums izmanto iekārtas, kas tiek kalibrētas saskaņā ar iekārtas lietošanas instrukciju;

e)

lai APHIS vai APHIS apstiprināta aģentūra varētu veikt verifikācijas, uzņēmums veic procedūru uzskaiti, tostarp reģistrē apstrādes ilgumu, temperatūru apstrādes laikā un katras konkrētās eksportam paredzētās koksnes paketes atbilstības pārbaudi un galīgo mitruma saturu.

3.   Marķēšana

Uz katras minētās koksnes paketes redzamā vietā norāda unikālo paketes numuru un uzlīmē etiķeti, uz kuras ir uzraksts “HT-KD” vai “Heat Treated-Kiln Dried”. Minēto etiķeti apstiprinātā uzņēmuma iecelta amatpersona vai šādas amatpersonas uzraudzībā esošs darbinieks izdod pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka ir izpildītas 1. punkta prasības attiecībā uz pārstrādi un 2. punkta prasības attiecībā uz uzņēmumiem.

4.   Inspekcijas pirms eksporta

Lai nodrošinātu 1. un 3. punktā noteikto prasību izpildi, pirms eksportēšanas APHIS vai APHIS apstiprināta aģentūra inspicē Savienībai paredzēto minēto koksni.