ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 205

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 14. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1128 (2018. gada 9. augusts), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1354/2011, ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1129 (2018. gada 13. augusts), ar ko acetamiprīdu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1130 (2018. gada 13. augusts), ar ko cipermetrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1131 (2018. gada 13. augusts), ar ko penflufēnu apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1132 (2018. gada 13. augusts), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 sintētiskajam zeaksantīnam kā jaunam pārtikas produktam atļauj mainīt nosaukumu un īpašo prasību par marķēšanu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1133 (2018. gada 13. augusts), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1134 (2018. gada 5. jūlijs) par Direktīvas 2014/25/ES 34. panta piemērojamību līgumiem, kas piešķirti noteiktām ar elektroenerģijas un dabasgāzes mazumtirdzniecības piegādi Čehijas Republikā saistītām darbībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4194)  ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1135 (2018. gada 10. augusts), ar ko nosaka tās informācijas veidu, formātu un iesniegšanas biežumu, kura dalībvalstīm jādara pieejama, ziņojot par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5009)  ( 1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1136 (2018. gada 10. augusts) par riska mazināšanas un pastiprinātiem biodrošības pasākumiem un savlaicīgas atklāšanas sistēmām attiecībā uz risku, ka savvaļas putni uz mājputniem var pārnest augstas patogenitātes putnu gripas vīrusus (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5243)  ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1137 (2018. gada 10. augusts) par uzraudzību, augu veselības pārbaudēm un pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz koksnes iepakojuma materiālu, pārvadājot tādas preces, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5245)

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1128

(2018. gada 9. augusts),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1354/2011, ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a) un b) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2011 (2) paredz atvērt Savienības ikgadējās aitu, kazu, aitas gaļas un kazas gaļas importa tarifa kvotas, tai skaitā precēm, kuru izcelsme ir Islandē.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1354/2011 4. pantā paredzēts, ka tarifa kvotas, kas atvērtas ar minēto regulu, jāpārvalda saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (3) 49. līdz 54. pantu.

(3)

2017. gada 23. martā Eiropas Savienība un Islande parakstīja Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā (turpmāk “nolīgums”), kas attiecas uz lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm. Savienības vārdā parakstīt jauno nolīgumu tika atļauts ar Padomes Lēmumu (ES) 2016/2087 (4), bet to noslēgt – ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/1913 (5).

(4)

Saskaņā ar nolīguma V pielikumu Savienība Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1354/2011 grozīja ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/562 (6). Šis grozījums palielināja iepriekš pastāvējušās beznodokļu kvotas Islandes izcelsmes aitas gaļai un kazas gaļai, kas atbilst tarifa pozīcijai 0204 un 0210, turklāt atvēra Savienības ikgadējo beznodokļu kvotu pārstrādātai aitas gaļai, kas atbilst apakšpozīcijai 1602 90.

(5)

Aitas gaļas un kazas gaļas kvotu daudzumi, ko pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1354/2011, ir izteikti kautsvara ekvivalentā, savukārt nolīgumā paredzēts, ka daudzumi jāizsaka produktu tonnās. Tāpēc nolīgumā noteikto Savienības tarifu kvotu pārvaldību ir lietderīgi paredzēt atsevišķā regulā, kura jāpieņem, lai nodrošinātu netraucētu kvotu pārvaldību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 952/2013 (7). Tādējādi minētās tarifu kvotas būtu vienlaicīgi jāizslēdz no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1354/2011, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 1308/2013.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2011 ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Jaunā regula, ar ko atver importa tarifu kvotas Islandes izcelsmes aitas gaļai un kazas gaļai, un pārstrādātai aitas gaļai un ko pieņem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 952/2013, būs piemērojama no 2018. gada 1. septembra. Tāpēc Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 1354/2011 attiecīgie grozījumi būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1354/2011 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 2. punkta e) apakšpunktu svītro;

2)

regulas pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 9. augustā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Günther OETTINGER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2011, ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas (OV L 338, 21.12.2011., 36. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(4)  Padomes 2016. gada 14. novembra Lēmums (ES) 2016/2087 par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (OV L 324, 30.11.2016., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2017. gada 9. oktobra Lēmums (ES) 2017/1913 par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (OV L 274, 24.10.2017., 57. lpp.).

(6)  Komisijas 2018. gada 9. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/562, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1354/2011, ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas (OV L 94, 12.4.2018., 4. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

PIELIKUMS

SAVIENĪBAS TARIFA KVOTAS AITAS GAĻAI UN KAZAS GAĻAI (tonnās (t) kautsvara ekvivalenta)

KN kodi

Ad valorem nodoklis

(%)

Specifiskais nodoklis

EUR/100 kg

Kārtas numurs rindas kārtībā

Izcelsme

Gada apjoms tonnās kautsvara ekvivalenta

Dzīvi dzīvnieki

(koeficients = 0,47)

Atkaulota jēra gaļa (1)

(koeficients = 1,67)

Atkaulota aitas gaļa (2)

(koeficients = 1,81)

Neatkaulota gaļa un liemeņi

(koeficients = 1,00)

0204

Nulle

Nulle

09.2101

09.2102

09.2011

Argentīna

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrālija

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Jaunzēlande

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Urugvaja

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čīle (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norvēģija

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grenlande

100

09.2129

09.2130

09.0690

Fēru Salas

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turcija

200

09.2171

09.2175

09.2015

Cita (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10

Nulle

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Un kazlēna gaļa.

(2)  Un kazas gaļa, izņemot kazlēna gaļu.

(3)  Čīles tarifa kvotu palielina par 200 t gadā.

(4)  “Cita” ir jebkura PTO dalībvalsts, izņemot Argentīnu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Urugvaju, Čīli, Grenlandi un Islandi.

(5)  Erga omnes attiecas uz visām izcelsmes valstīm, ieskaitot valstis, kas minētas šajā tabulā.


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1129

(2018. gada 13. augusts),

ar ko acetamiprīdu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1), un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Acetamiprīds ir šajā sarakstā.

(2)

Acetamiprīds ir novērtēts lietošanai biocīdos, kas pieder pie Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītā 18. produkta veida “insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei”.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Beļģija, kuras kompetentā novērtētājiestāde 2015. gada 27. jūlijā iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2017. gada 14. decembrī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu (3).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu 18. produkta veida biocīdi, kas satur acetamiprīdu, varētu atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi acetamiprīdu apstiprināt lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumā secināts, ka acetamiprīds atbilst kritērijiem, pēc kuriem vielas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) XIII pielikumam kvalificē par ļoti noturīgām (vP) un toksiskām (T). Tāpēc acetamiprīds atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem un būtu jāuzskata par aizstājamu vielu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 4. punktu aktīvās vielas, kas uzskatāma par aizstājamu vielu, apstiprināšanas termiņš nepārsniedz septiņus gadus.

(9)

Acetamiprīds atbilst nosacījumiem, pēc kuriem vielas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumam kvalificē par ļoti noturīgām (vP), tāpēc apstrādāti izstrādājumi, kuri apstrādāti ar acetamiprīdu vai kuros tas iestrādāts, būtu jālaiž tirgū ar attiecīgu marķējumu.

(10)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Acetamiprīdu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Biocīdu komitejas (BPC) atzinums par pieteikumu, kurā lūgts apstiprināt aktīvo vielu acetamiprīdu, 18. produkta veids, ECHA/BPC/185/2017, pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Acetamiprīds

IUPAC nosaukums:

(E)-N1-[(6-hlor-3-piridil)metil]-N2-ciān-N1-metilacetamīds

EK Nr.: nav

CAS Nr.: 135410-20-7

99,0 masas %

2020. gada 1. februāris

2027. gada 31. janvāris

18

Acetamiprīdu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu uzskata par aizstājamu vielu.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, izpilda šādus nosacījumus:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

profesionālajiem lietotājiem;

b)

zīdaiņiem un maziem bērniem saistībā ar sekundāro eksponētību, kad produktu izsmidzina profesionālie lietotāji;

c)

virszemes ūdeņiem, nogulām, augsnei un pazemes ūdeņiem saistībā ar produktiem, ko izsmidzina vai uzklāj ar otu staļļos;

d)

virszemes ūdeņiem, nogulām, augsnei un pazemes ūdeņiem saistībā ar produktiem, ko izsmidzina ārpus telpām;

3)

attiecībā uz produktiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, pārliecinās, vai nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (2) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (3) noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL), un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MRL netiek pārsniegti.

Lai apstrādātus izstrādājumus varētu laist tirgū, jāizpilda šāds nosacījums:

persona, kas atbildīga par tāda apstrādāta izstrādājuma laišanu tirgū, kurš apstrādāts ar acetamiprīdu vai kurā tas iestrādāts, nodrošina, ka šā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir sniegta Regulas (ES) Nr. 528/2012 58. panta 3. punkta otrajā daļā minētā informācija.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1130

(2018. gada 13. augusts),

ar ko cipermetrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Cipermetrīns ir šajā sarakstā.

(2)

Cipermetrīns ir novērtēts lietošanai biocīdos, kas pieder pie Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītā 18. produkta veida “insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei”.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Beļģija, un tās kompetentā novērtētājiestāde 2015. gada 15. aprīlī iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus (3), Biocīdu komiteja 2017. gada 5. maijā formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu 18. produkta veida biocīdi, kas satur cipermetrīnu, varētu atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, ja vien attiecībā uz šīs vielas lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi cipermetrīnu apstiprināt lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Turklāt skrīninga pētījumā, kas īstenots, gatavojot Komisijas veiktu ietekmes novērtējumu par dažādiem risinājumiem, kā noteikt endokrīno disruptorus identificēšanas kritērijus, ir konstatēta nepieciešamība vēl tālāk pētīt cipermetrīna potenciālās endokrīni disruptīvās īpašības (4). Cipermetrīna endokrīni disruptīvā potenciāla novērtējums tiks sagatavots arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (5) kontekstā, un tā secinājumi tiek gaidīti pirms 2018. gada beigām. Atkarībā no šā novērtējuma rezultātiem Komisija apsvērs, vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 15. pantu nav jāpārskata apstiprinājums, kas cipermetrīnam piešķirts kā biocīdos lietojamai aktīvai vielai.

(8)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Cipermetrīnu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on the application for approval of the active substance Cypermethrin, Product type: PT 18, ECHA/BPC/153/2017, Adopted on 5 May 2017 (Biocīdu komitejas (BK) atzinums par lūgumu apstiprināt aktīvo vielu cipermetrīnu, produkta tips: PT 18, ECHA/BPC/153/2017, pieņemts 2017. gada 5. maijā).

(4)  COM(2016) 350 final.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Cipermetrīns

IUPAC nosaukums:

cipermetrīns cis:trans 40:60; (RS)-α-ciano-3 fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropāna karboksilāts

EK Nr.: 257-842-9

CAS Nr.: 52315-07-8

≥ 92 masas %

Izomēru attiecība: cis:trans 40:60

2020. gada 1. jūnijs

2030. gada 31. maijs

18

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, izpilda šādus nosacījumus:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

profesionālajiem lietotājiem;

b)

sekundārai bērnu un mazbērnu eksponētībai;

c)

virszemes ūdeņiem šādos gadījumos:

i)

virsmu apstrāde iekštelpās; un

ii)

ēku ārsienu un apkārtnes apstrāde pilsētu teritorijās;

d)

augsnei šādos gadījumos:

i)

virsmu apstrāde iekštelpās;

ii)

ēku ārsienu apstrāde pilsētu un lauku teritorijās; un

iii)

apkārtnes apstrāde lauku teritorijās;

e)

nogulām šādos gadījumos:

i)

virsmu apstrāde, ķīmiskās barjeras izveide, kā arī spraugu un plaisu apstrāde iekštelpās; un

ii)

ēku ārsienu un apkārtnes apstrāde pilsētu teritorijās;

f)

pazemes ūdeņiem šādos gadījumos: ēku ārsienu un ēku apkārtnes apstrāde pilsētu teritorijās;

3)

attiecībā uz produktiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, pārliecinās, vai nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (2) vai Eiropas Parlamenta vai Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (3) noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL), un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MRL netiek pārsniegti.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1131

(2018. gada 13. augusts),

ar ko penflufēnu apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Apvienotās Karalistes kompetentā novērtētājiestāde 2015. gada 7. jūlijā saņēma pieteikumu, kurā lūgts aktīvo vielu penflufēnu apstiprināt lietošanai 8. produkta veida “koksnes konservanti” biocīdos, kas aprakstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(2)

Apvienotās Karalistes kompetentā novērtētājiestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. panta 1. punktu 2017. gada 28. februārī iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(3)

Ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus (2), Biocīdu komiteja 2017. gada 14. decembrī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu.

(4)

Saskaņā ar minēto atzinumu 8. produkta veida biocīdi, kas satur penflufēnu, varētu atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi penflufēnu apstiprināt lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumā secināts, ka penflufēns atbilst ļoti noturīgas (vP) vielas kritērijiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (3) XIII pielikumā, tāpēc izstrādājumi, kuri apstrādāti ar penflufēnu vai kuros tas iestrādāts, būtu atbilstoši jāmarķē, kad tos laiž tirgū.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Penflufēnu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Biocīdu komitejas (BPC) atzinums par pieteikumu, kurā lūgts apstiprināt aktīvo vielu penflufēnu, 8. produkta veids, ECHA/BPC/184/2017, pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Penflufēns

IUPAC nosaukums:

5-fluor-1,3-dimetil-N-{2-[(2RS)-4-metilpentān-2-il]fenil}-1H-pirazol-4-karboksamīds

EK Nr.: nav

CAS Nr.: 494793-67-8

980 g/kg (1:1 (R:S) enantiomēru attiecība)

2019. gada 1. februāris

2029. gada 31. janvāris

8

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, izpilda šādus nosacījumus:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem;

b)

attiecībā uz koksni, kas pastāvīgi tiks pakļauta laikapstākļu iedarbībai – augsnei un pazemes ūdeņiem;

3)

ņemot vērā riskus, kuri identificēti augsnei, atļautā produkta marķējumā un vajadzības gadījumā drošības datu lapās norāda, ka rūpnieciskā uzklāšana notiek slēgtā teritorijā vai uz stingras necaurlaidīgas pamatnes ar aizsargsienu, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama nojumē un/vai uz stingras necaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka nopilējušais vai notecējušais produkts tiek savākts atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.

Lai apstrādātus izstrādājumus varētu laist tirgū, jāizpilda šāds nosacījums:

persona, kas atbildīga par tāda apstrādāta izstrādājuma laišanu tirgū, kurš apstrādāts ar penflufēnu vai kurā tas iestrādāts, nodrošina, ka šā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir sniegta Regulas (ES) Nr. 528/2012 58. panta 3. punkta otrajā daļā minētā informācija.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1132

(2018. gada 13. augusts),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 sintētiskajam zeaksantīnam kā jaunam pārtikas produktam atļauj mainīt nosaukumu un īpašo prasību par marķēšanu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2015/2283 ir noteikts, ka Savienības tirgū var laist tikai atļautus un Savienības sarakstā iekļautus jaunos pārtikas produktus.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisijai jāiesniedz projekts īstenošanas aktam, ar ko atļauj jaunu pārtikas produktu laist Savienības tirgū un atjaunina Savienības sarakstu.

(4)

Dabīgais zeaksantīns ir cilvēka normāla uztura sastāvdaļa, kas ir daudzos augļos un zaļajos dārzeņos, kā arī olas dzeltenumā. To pašlaik izmanto arī uztura bagātinātājos, kas atbilst definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (3).

(5)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/49/ES (4) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (5) atļāva laist tirgū sintētisko zeaksantīnu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu uztura bagātinātājos ar maksimālo devu līdz 2 mg dienā. Ar Īstenošanas lēmumu 2013/49/ES atļautā sintētiskā zeaksantīna nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā ir “sintētiskais zeaksantīns”.

(6)

2018. gada 23. februārī uzņēmums DSM Nutritional Products Europe (“pieteikuma iesniedzējs”) iesniedza Komisijai lūgumu atļaut grozīt sintētiskā zeaksantīna nosaukumu un īpašās marķēšanas prasības Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 1. punkta nozīmē. Pieteikumā ir lūgts svītrot terminu “sintētisks” no jaunā pārtikas produkta nosaukuma, kas minēts Savienības sarakstā, un no to saturošu pārtikas produktu marķējuma.

(7)

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka zeaksantīna nosaukuma un marķēšanas prasību maiņa ir nepieciešama, lai mazinātu jebkādu iespējamu negatīvu ekonomisko ietekmi, ko termina “sintētisks” negatīvās konotācijas dēļ var izraisīt minētā termina izmantošana sintētisko zeaksantīnu saturošu uztura bagātinātāju marķējumā. Pieteikuma iesniedzējs arī apgalvo, ka uzņēmēji, kuri tirgū laiž atļautos sintētiskos jaunos pārtikas produktus saturošus uztura bagātinātājus, kuru marķējumā termina “sintētisks” nav, šādu iespējamu negatīvu ekonomisko ietekmi, visticamāk, nav pieredzējuši.

(8)

Patlaban vairākām sintētiskajām vielām, kuras ir atļautas un iekļautas jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, ir dabīgas izcelsmes analogi, un uztura bagātinātājos izmanto abas formas. Tomēr šīs sintētiskās vielas ne Savienības sarakstā, ne marķējumā netiek norādītas kā sintētiskas. Izmaiņas sintētiskā zeaksantīna nosaukumā un marķēšanā nodrošinās konsekvenci ar šo sintētisko vielu apzīmēšanu un marķēšanu.

(9)

Piedāvātajos zeaksantīna lietošanas veidos un devās, ja to izmanto par sastāvdaļu uztura bagātinātājos, nav izmaiņu, un nekaitīguma apsvērumi, kas atbalstīja sintētiskā zeaksantīna atļaujas piešķiršanu ar Īstenošanas lēmumu 2013/49/ES, joprojām ir spēkā, tāpēc attiecībā uz nekaitīgumu šīs izmaiņas bažas nerada. Ņemot vērā šos pamatotos faktorus, piedāvātās izmaiņas atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punktam.

(10)

Iespējams, ka jaunās marķēšanas prasības īstenošana saskaņā ar šo īstenošanas regulu varētu ietvert izmaiņas uzņēmējiem, kuri sintētisko zeaksantīnu pašlaik laiž tirgū. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu.

(11)

Direktīvā 2002/46/EK ir noteiktas prasības attiecībā uz uztura bagātinātājiem. Zeaksantīna nosaukuma un īpašo marķēšanas prasību maiņa būtu jāatļauj, neskarot minētās direktīvas normas.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas noteikts Regulas (ES) 2015/2283 8. pantā, ierakstu par vielu zeaksantīnu groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā Savienības saraksta ierakstā iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

3.   Šajā pantā paredzētā atļauja neskar Direktīvas 2002/46/EK normas.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Sintētisko zeaksantīnu saturošus uztura bagātinātājus, kas atbilst Regulas (ES) 2015/2283 noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms šīs regulas stāšanās spēkā, drīkst laist tirgū līdz 2019. gada 3. septembrim, un tie drīkst palikt tirgū, līdz beidzas krājumi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 22. janvāra Īstenošanas lēmums 2013/49/ES, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū sintētisko zeaksantīnu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (OV L 21, 24.1.2013., 32. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) ierakstu par zeaksantīnu aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Zeaksantīns

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “zeaksantīns”.”

Uztura bagātinātāji, kas atbilst definīcijai Direktīvā 2002/46/EK

2 mg dienā


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1133

(2018. gada 13. augusts),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2015/2283 paredzēts, ka Savienībā drīkst tirgū laist tikai tādus jaunos pārtikas produktus, kas ir atļauti un iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisija lemj par atļaujas piešķiršanu jaunam pārtikas produktam, par tā laišanu Savienības tirgū un par Savienības saraksta atjaunināšanu.

(4)

2014. gada 21. oktobrī uzņēmums Desert Labs, Ltd (“pieteikuma iesniedzējs”) Īrijas kompetentajai iestādei iesniedza pieprasījumu kā jaunu pārtikas produktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 258/97 (3) 1. panta 2. punkta e) apakšpunkta nozīmē Savienības tirgū laist kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas. Pieteikumā lūgts atļaut kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas izmantot pārtikas produktos, tostarp dzērienos, cepumos, konditorejas izstrādājumos, sāļajās uzkodās, zupās un buljonos, tējā, kafijā un ūdenī. Tās paredzētas arī izmantošanai uztura bagātinātājos.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 35. panta 1. punktu ikvienu tādu pieteikumu laist Savienības tirgū jaunu pārtikas produktu, kurš dalībvalstij iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu un par kuru galīgais lēmums nav pieņemts pirms 2018. gada 1. janvāra, uzskata par pieteikumu, kas iesniegts atbilstoši Regulai (ES) 2015/2283.

(6)

Lai gan pieprasījums atļaut laist Savienības tirgū kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas kā jaunu pārtikas produktu dalībvalstij tika iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu, pieteikums atbilst arī Regulā (ES) 2015/2283 noteiktajām prasībām.

(7)

2015. gada 24. augustā Īrijas kompetentā iestāde izdeva sākotnējo novērtējuma ziņojumu. Šajā ziņojumā tā secināja, ka kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas atbilst kritērijiem, kas attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem noteikti Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā.

(8)

2015. gada 28. augustā Komisija sākotnējo novērtējuma ziņojumu pārsūtīja pārējām dalībvalstīm. Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 4. punkta pirmajā daļā noteiktajā 60 dienu laikposmā dažas dalībvalstis pauda pamatotus iebildumus saistībā ar jaunā pārtikas produkta nepietiekamu raksturojumu, ierobežotu alergenitātes novērtējumu, nepietiekamiem datiem, lai varētu izslēgt risku bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, nepietiekamu informāciju par specifikāciju, stabilitāti, devas novērtējumu un toksikoloģiskajiem datiem.

(9)

Ņemot vērā dažu dalībvalstu paustos iebildumus, Komisija 2016. gada 25. janvārī apspriedās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”) un lūdza tai veikt papildu novērtējumu par kaltētām Hoodia parviflora virszemes daļām kā jaunu pārtikas produktu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97.

(10)

2017. gada 20. septembrī Iestāde pieņēma zinātnisku atzinumu par kaltētu Hoodia parviflora virszemes daļu kā jauna pārtikas produkta nekaitīgumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 (4). Lai gan Iestāde minēto atzinumu sastādījusi un pieņēmusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, tas atbilst Regulas (ES) 2015/2283 11. pantā noteiktajām prasībām.

(11)

Iestāde savā atzinumā nav pierādījusi kaltētu Hoodia parviflora virszemes daļu nekaitīgumu pārtikā, ja tās lieto pieteikuma iesniedzēja piedāvātajos lietojuma veidos un lietošanas devās, jo deva pārsniegtu līmeni, kas tiek uzskatīts par nekaitīgu (0,134 mg/kg ķermeņa masas). Tomēr Iestāde secināja, ka kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas ir nekaitīgas pieaugušajiem, ja tās pievieno uztura bagātinātājiem maksimālās diennakts devas (9,4 mg) apmērā, kas atbilst nekaitīgai devai pieaugušam cilvēkam ar ķermeņa masu 70 kg.

(12)

Minētais atzinums ir pietiekams pamats secinājumam, ka kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas, piedāvātajos lietojuma veidos un lietošanas devās lietotas par sastāvdaļu uztura bagātinātājos, atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punkta noteikumiem.

(13)

2018. gada 24. janvārī pieteikuma iesniedzējs Komisijai iesniedza īpašumtiesību datu aizsardzības pieprasījumu attiecībā uz diviem pētījumiem, kas iesniegti pieteikuma pamatošanai, proti, ziņojumam par kaltētu Hoodia parviflora virszemes daļu devas noteikšanas orālās toksicitātes 14 dienu pētījumu (5), kā arī ziņojumam par orālās toksicitātes 90 dienu pētījumu (6), kas izmantots par pamatu etalondevas (BMD) analīzei un cilvēkam nekaitīgu devu noteikšanai.

(14)

2018. gada 18. februārī Iestāde norādīja (7), ka, izstrādājot atzinumu par kaltētām Hoodia parviflora virszemes daļām kā jaunu pārtikas produktu, dati no ziņojuma par 90 dienu orālās toksicitātes pētījumu ir izmantoti par pamatu BMD analīzei un cilvēkam nekaitīgu devu noteikšanai. Tāpēc tiek uzskatīts, ka secinājumus par kaltēto Hoodia parviflora virszemes daļu nekaitīgumu nevarētu izdarīt bez minētā pētījuma ziņojuma datiem.

(15)

Pēc Iestādes atzinuma saņemšanas Komisija lūdza pieteikuma iesniedzēju precizēt pamatojumu, kas sniegts saistībā ar īpašumtiesību prasību par pētījumu un prasību piešķirt ekskluzīvas tiesības atsaukties uz minēto pētījumu, kā minēts Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā.

(16)

Pieteikuma iesniedzējs arī paziņoja, ka laikā, kad pieteikums tika iesniegts, tam piederēja patentētas un ekskluzīvas tiesības atsaukties uz šo pētījumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ka tāpēc trešās personas nevarēja pētījumam likumīgi piekļūt vai izmantot to. Komisija novērtēja visu pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju un uzskatīja, ka pieteikuma iesniedzējs ir pietiekami pamatojis Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā noteikto prasību izpildi.

(17)

Attiecīgi, kā paredzēts Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā, 90 dienu perorālās toksicitātes pētījumu, kas ietverts pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā, piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas EFSA nedrīkstētu izmantot nākamā pieteikuma iesniedzēja labā. Tādējādi ar šo regulu atļauto jauno pārtikas produktu laist Savienības tirgū piecu gadu laikposmā drīkstētu tikai attiecīgais pieteikuma iesniedzējs.

(18)

Lai gan šā jaunā pārtikas produkta atļauja ir ierobežota un uz pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā ietverto pētījumu ir atļauts atsaukties vienīgi pieteikuma iesniedzējam, tomēr citiem pieteikuma iesniedzējiem netiek liegts pieteikties uz atļauju laist tirgū to pašu jauno pārtikas produktu ar nosacījumu, ka pieteikuma pamatā ir likumīgi iegūta informācija, kas vajadzīga pamatotas atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo regulu.

(19)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (8) ir izklāstītas uztura bagātinātājiem piemērojamās prasības. Kaltētu Hoodia parviflora virszemes daļu lietošana būtu jāatļauj, neskarot minētās direktīvas normas.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas, kuru specifikācija sniegta šīs regulas pielikumā, iekļauj atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470.

2.   Piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas tikai pieteikuma iesniedzējam,

 

uzņēmumam Desert Labs, Ltd,

 

kura adrese: Kibbutz Yotvata, 88820, Israel,

tiek atļauts laist Savienības tirgū 1. punktā minēto jauno pārtikas produktu, ja vien nākamais pieteikuma iesniedzējs nesaņem atļauju attiecībā uz to pašu jauno pārtikas produktu bez atsauces uz datiem, kas aizsargāti saskaņā ar šīs regulas 2. pantu, vai vienojoties ar Desert Labs, Ltd.

3.   Šā panta 1. punktā minētajā Savienības saraksta ierakstā iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

4.   Šajā pantā paredzētā atļauja neskar Direktīvas 2002/46/EK normas.

2. pants

Pieteikuma dokumentācijā ietverto pētījumu, uz kura pamata Iestāde ir novērtējusi 1. pantā minēto jauno pārtikas produktu un kuru pieteikuma iesniedzējs ir norādījis kā tādu, kas atbilst Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, bez Desert Labs, Ltd piekrišanas neizmanto nākamā pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(10):5002.

(5)  Desert Labs, 2012a, nav publicēts.

(6)  Desert Labs, 2012b, nav publicēts.

(7)  EFSA Diētisko produktu, uztura un alerģiju zinātnes ekspertu grupa, 2018. gada 7. un 8. februārī notikušās 83. plenārsēdes protokols, par ko vienojās 2018. gada 18. februārī (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (Atļautie jaunie pārtikas produkti) pievieno šādu pēdējo sleju:

“Datu aizsardzība”;

2)

pielikuma 1. tabulā (Atļautie jaunie pārtikas produkti) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Datu aizsardzība

Kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas”

 

Atļauts no 2018. gada 3. septembra. Šī iekļaušana ir pamatota ar patentētiem zinātniskiem pierādījumiem un zinātniskiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu.

Pieteikuma iesniedzējs: Desert Labs, Ltd Kibbutz Yotvata, 88820 Israel.

Datu aizsardzības laikposmā jauno pārtikas produktu – kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas – laist Savienības tirgū ir atļauts vienīgi uzņēmumam Desert Labs, Ltd, ja vien nākamais pieteikuma iesniedzējs nesaņem atļauju attiecībā uz jauno pārtikas produktu bez atsauces uz patentētajiem zinātniskajiem pierādījumiem vai zinātniskajiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu, vai vienojoties ar Desert Labs Ltd.

Datu aizsardzības termiņa beigu datums: 2023. gada 3. septembris.”;

Pieaugušajiem paredzēti uztura bagātinātāji, kas atbilst definīcijai Direktīvā 2002/46/EK

9,4 mg dienā

3)

pielikuma 2. tabulā (Specifikācijas) alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācija

Kaltētas Hoodia parviflora virszemes daļas

Apraksts/definīcija

Visas auga Hoodia parviflora N.E.Br. (Apocynaceae dzimta) virszemes daļas kaltētā veidā.

Parametri/sastāvs

Veģetatīvais materiāls: vismaz trīs gadus vecu augu virszemes daļas

Izskats: gaiši zaļš līdz dzeltenbrūns smalks pulveris

Šķīdība ūdenī: > 25 mg/ml

Mitrums: < 5,5 %

Aw: < 0,3

pH: < 5,0

Proteīni: < 4,5 g/100 g

Tauki: < 3 g/100 g

Ogļhidrāti (ieskaitot diētiskās šķiedrvielas): < 80 g/100 g

Diētiskās šķiedrvielas: < 55 g/100 g

Kopējais cukuru saturs: < 10,5 g/100 g

Pelni: < 20 %

Hūdigozīdi

P57: 5–50 mg/kg

L: 1 000 –6 000 mg/kg

O: 500–5 000 mg/kg

Kopā: 1 500 –11 000 mg/kg

Smagie metāli

Arsēns: < 1,00 mg/kg

Dzīvsudrabs: < 0,1 mg/kg

Kadmijs: < 0,1 mg/kg

Svins: < 0,5 mg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

Aerobo mikroorganismu skaits: < 105 KVV/g

Escherichia coli: < 10 KVV/g

Staphylococcus aureus: < 50 KVV/g

Kopējais koliformo baktēriju skaits: < 10 KVV/g

Rauga sēnītes: ≤ 100 KVV/g

Pelējuma sēnītes: ≤ 100 KVV/g

Salmonella sugas: 25 g paraugā nekonstatē

Listeria monocytogenes: 25 g paraugā nekonstatē

KVV: kolonijas veidojošas vienības.”


LĒMUMI

14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1134

(2018. gada 5. jūlijs)

par Direktīvas 2014/25/ES 34. panta piemērojamību līgumiem, kas piešķirti noteiktām ar elektroenerģijas un dabasgāzes mazumtirdzniecības piegādi Čehijas Republikā saistītām darbībām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4194)

(Autentisks ir tikai teksts čehu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas Republikas iesniegto pieprasījumu,

apspriedusies ar Publiskā iepirkuma padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   FAKTU IZKLĀSTS

PIEPRASĪJUMS

(1)

2016. gada 2. novembrī Čehijas Republika (turpmāk tekstā – “pieteikuma iesniedzējs”) iesniedza Komisijai pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES 35. panta 1. punktu (turpmāk tekstā – “pieprasījums”).

(2)

Pieprasījums attiecas uz šādām tajā raksturotajām darbībām:

a)

elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem ar “automātisku nepārtrauktu uzskaiti” A vai “manuālu nepārtrauktu uzskaiti” B, kas saņem individuāli izstrādātus piegādātāju piedāvājumus (turpmāk tekstā – “elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem”);

b)

elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde maziem komercpatērētājiem un mājsaimniecībām ar “nepastāvīgu uzskaiti” C, kas saņem piegādātāju standarta piedāvājumus (turpmāk tekstā – “elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem”);

c)

dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem ar i) automātisku nepārtrauktu uzskaiti ar vai nu attālinātu (A), vai ikmēneša (B) nolasījumu, kam gada patēriņš ir vismaz 4,2 GWh, vai ar ii) bezintervāla uzskaiti ar ikmēneša nolasījumu, kam gada patēriņš ir no 0,63 līdz 4,2 GWh un kas vispārīgi saņem individuāli izstrādātus piegādātāju piedāvājumus (turpmāk tekstā – “dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem”);

d)

dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde maziem komercpatērētājiem un mājsaimniecībām ar bezintervāla uzskaiti, ar nolasījumu, kas nav ikmēneša, un gada patēriņu, kurš mazāks nekā 0,63 GWh, un kas vispārīgi saņem piegādātāju standarta piedāvājumus (turpmāk tekstā – “dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem”).

(3)

Pieprasījumam bija pievienota Čehijas Republikas valsts konkurences iestādes (VKI) vēstule, datēta ar 2016. gada 30. septembri, un šīs iestādes papildvēstule, datēta ar 2017. gada 14. jūniju (turpmāk tekstā – “VKI atzinums”).

(4)

2016. gada 30. septembra vēstulē, ko VKI izdeva pēc Čehijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pieprasījuma sniegt atzinumu par elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības Čehijas Republikā atbrīvošanu no Direktīvas 2014/25/ES piemērošanas, VKI atzīmēja, ka “tās rīcībā nebija pietiekami daudz laika, lai veiktu nozares apsekojumu šajās jomās, kas ļautu tai izvērtēt situāciju attiecīgajos tirgos un atbildēt” ministrijas pieprasījumam. Visbeidzot, VKI šajā vēstulē pauda uzskatu: “Var uzskatīt, ka atbrīvojums tirgiem gāzes un elektroenerģijas piegādēs galalietotājiem Čehijas Republikā saskaņā ar 34. pantu neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz ekonomisko konkurenci šajos tirgos. Šis biroja (2) secinājums balstās Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas iesniegtajos dokumentos. Šajā lietā birojs patur tiesības atkārtoti izvērtēt savu atzinumu gadījumos, ja šajos tirgos notiktu kādas strukturālas vai citas būtiskas izmaiņas vai ja tiktu laboti kādi birojam sniegtās informācijas pamatojošie dati.”

(5)

VKI 2017. gada 14. jūnija papildvēstule pamatojās uz “citiem Čehijas Republikas iesniegtiem dokumentiem (..) un neatkarīga tirgus operatora (OTE) un arī dažu atbilstošajos tirgos darbojošos uzņēmumu, tostarp ČEZ grupas (ČEZ) un Pražská plynárenská, nodrošinātiem datiem”. Papildvēstule īpaši atsaucās uz vairākām Komisijas paustajām bažām par elektroenerģijas mazumtirdzniecības maziem patērētājiem tirgu, piemēram, augsto tirgus koncentrāciju, zemajiem pārejas rādītājiem un ČEZ grupas vertikālo integrāciju. Papildvēstulē tika secināts, ka nav tādu šķēršļu, kas liegtu kādam no tirgiem, uz ko attiecas šis pieprasījums, tikt atbrīvotam no direktīvas piemērošanas.

(6)

Pieprasījums bija arī papildināts ar konsultanta ziņojumu (3) (turpmāk tekstā – “CRA ziņojums”).

(7)

Komisija iesniedza pieteikuma iesniedzējam papildinformācijas pieprasījumus 2017. gada 31. janvārī, 2017. gada 24. martā, 2017. gada 27. martā, 2017. gada 21. aprīlī, 2017. gada 1. jūnijā, 2017. gada 28. jūnijā un 2017. gada 21. decembrī, bet pieteikuma iesniedzējs atbildes sniedza 2017. gada 16. februārī, 2017. gada 28. martā, 2017. gada 31. martā, 2017. gada 3. maijā, 2017. gada 10. maijā, 2017. gada 9. jūnijā, 2017. gada 1. augustā un 2018. gada 12. aprīlī. Turklāt, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma Komisija tikās ar tā pārstāvjiem 2017. gada 31. janvārī, 2017. gada 28. februārī, 2017. gada 29. martā, 2017. gada 30. maijā un 2017. gada 9. jūnijā. Pieteikuma iesniedzējs arī sniedza papildinformāciju 2017. gada 27. janvārī.

2.   TIESISKAIS REGULĒJUMS

(8)

Direktīva 2014/25/ES attiecas uz līgumu piešķiršanu tādu darbību īstenošanai, kas attiecas uz elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības piegādi, ja vien šādai darbībai nav piemērots atbrīvojums saskaņā ar minētās direktīvas 34. pantu.

(9)

Saskaņā ar Direktīvu 2014/25/ES direktīva neattiecas uz līgumiem, kas paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no darbībām, uz kurām attiecas direktīva, ja dalībvalstī, kurā attiecīgo darbību veic, uz to attiecas tieša konkurence tirgos, kuriem piekļuve nav ierobežota. To, vai kāda darbība ir pakļauta tiešai konkurencei, novērtē, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un ņemot vērā attiecīgās nozares īpatnības.

3.   IZVĒRTĒJUMS

3.1.   NEIEROBEŽOTA PIEKĻUVE TIRGUM

(10)

Piekļuvi tirgum uzskata par neierobežotu, ja dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi attiecīgos Savienības tiesību aktus par konkrētās nozares vai tās daļas atvēršanu. Šie tiesību akti ir uzskaitīti Direktīvas 2014/25/ES III pielikumā. Uz elektroenerģijas nozari attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/72/EK (4). Uz dabasgāzes nozari attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK (5).

(11)

Čehijas Republika ir transponējusi Direktīvu 2009/72/EK un Direktīvu 2009/73/EK savas valsts tiesību aktos ar Likumu Nr. 458/2000 Sb. par uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes nosacījumiem enerģētikas tirgos (turpmāk tekstā – “Enerģētikas likums”) (6).

(12)

2017. gada 7. decembrī Komisija Čehijas Republikas Ārlietu ministram adresēja oficiāla paziņojuma vēstuli (turpmāk – “OPV”) (atsaucoties uz pienākumu neizpildes procedūru Nr. 2017/2152) par Direktīvas 2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK nepareizu transponēšanu Čehijas tiesību sistēmā. Tā kā Direktīvas 2014/25/ES 34. panta 3. punkta pirmajā daļā minētais neierobežotas piekļuves tirgum pieņēmums nav piemērojams pienākumu neizpildes procedūrai pakļautām lietām, Komisija savā 2017. gada 21. decembra e-pasta vēstulē pieprasīja pieteikuma iesniedzējam iesniegt savus novērojumus šajā lietā un paskaidrot, vai piekļuve tirgum nav ierobežota de facto un de jure atbilstoši Direktīvas 2014/25/ES 34. panta 3. punkta otrajai daļai.

(13)

Pieteikuma iesniedzējs savā atbildē, datētā ar 2018. gada 12. aprīli, paskaidroja, ka piekļuve tirgum nav ierobežota de facto, un galvenie argumenti bija: zemās ienākšanas tirgū izmaksas, citu šķēršļu ienākšanai tirgū neesamība, lielais elektroenerģijas un gāzes tirdzniecībai piešķirto atļauju skaits (7) un lielais pašlaik tirgū aktīvo mazumtirgotāju skaits elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādes un gāzes mazumtirdzniecības jomā (8). Turklāt pieteikuma iesniedzējs paskaidroja, ka veids, kādā OPV ietvertie Savienības tiesību nosacījumi tika atspoguļoti valsts tiesību aktos, neizraisīja de jure ierobežojumu piekļuvei elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības tirgiem. Pieteikuma iesniedzējs arī šajā kontekstā iebilda, ka konkrēti pienākumu neizpildes procedūrā minētie jautājumi vai nu neattiecās uz piekļuvi tirgum, vai arī bija tikai iespējami saistīti ar to.

(14)

Jautājumā, vai piekļuve tirgum ir brīva de facto, Komisija piekrīt pieteikuma iesniedzēja argumentiem un īpaši par lielo valstiskā līmenī aktīvo mazumtirgotāju skaita esamību elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos un gāzes mazumtirdzniecības piegādes tirgū, kas norāda, ka piekļuve tirgum nav ierobežota de facto.

(15)

Jautājumā, vai piekļuve tirgum nav ierobežota de jure, Komisija ir rūpīgi ņēmusi vērā pieteikuma iesniedzēja paskaidrojumus par veidu, kurā OPV paustās bažas tika risinātas valsts tiesību aktos. Komisija šos paskaidrojumus analizēja Direktīvas 2014/25/ES prasību kontekstā, t. i., lai novērtētu, vai valsts tiesību aktu noteikumi un ar tiem saistītās un pienākumu neizpildes procedūrā izteiktās bažas var izraisīt de jure ierobežojumu piekļuvei tirgum Direktīvas 2014/25/ES 34. panta izpratnē. Pēc pieteikuma iesniedzēja argumentu izskatīšanas Komisija piekrīt argumentam, uz ko balstās visi pieteikuma iesniedzēja paskaidrojumi par to, ka konkrētie pienākumu neizpildes procedūrā izteiktie jautājumi nav tieši saistīti ar piekļuvi tirgum. Komisija arī ņem vērā pieteikuma iesniedzēja argumentu, ka ir vietā skatīt Čehijas tiesību sistēmu kā vienotu veselumu, īpaši attiecībā uz pienākumu skaidrot atbilstīgos valsts tiesību aktu noteikumus tā, lai tiktu ievērotas ES tiesību prasības. Tāpēc, kaut arī pienākumu neizpildes procedūrā konstatētās bažas joprojām pastāv, un neskarot šo pienākumu neizpildes procedūru, šī lēmuma un procedūras mērķiem saskaņā ar Direktīvu 2014/25/ES, Komisija uzskata, ka piekļuve tirgum Čehijas Republikas teritorijā nav ierobežota de jure.

(16)

Pamatojoties uz secinājumiem iepriekš, Komisija uzskata, ka šajā gadījumā Direktīvas 2014/25/ES 34. panta 1. punktā minētais neierobežotas piekļuves tirgum nosacījums ir izpildīts.

3.2.   TIEŠA PAKĻAUTĪBA KONKURENCEI

(17)

Tieša pakļautība konkurencei būtu jānovērtē, pamatojoties uz dažādiem rādītājiem, no kuriem neviens pats par sevi nav izšķirošs. Tirgiem, uz kuriem attiecas šis lēmums, viens no vērā ņemamiem kritērijiem ir galveno tirgus dalībnieku tirgus daļa konkrētajā tirgū. Ņemot vērā attiecīgo tirgu īpatnības, būtu jāņem vērā arī vēl citi kritēriji.

(18)

Šis lēmums neskar konkurences noteikumu piemērošanu un citas Savienības tiesību aktu jomas. Konkrētāk, tie kritēriji un metodika, kas izmantoti, lai novērtētu tiešu pakļautību konkurencei atbilstoši Direktīvas 2014/25/ES 34. pantam, ne vienmēr ir identiski tiem, kurus izmanto, lai veiktu novērtējumu saskaņā ar LESD 101. vai 102. pantu vai Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (9). Nesenā spriedumā to apstiprināja Vispārējā tiesa (10).

(19)

Būtu jāpatur prātā, ka šā lēmuma mērķis ir noteikt, vai pieprasījumā minētās darbības ir pakļautas tādam konkurences līmenim (tirgos, kuriem piekļuve nav ierobežota Direktīvas 2014/25/ES 34. panta izpratnē), kas nodrošinās, ka arī gadījumā, ja nav ieviesta Direktīvā 2014/25/ES noteikto detalizēto iepirkuma noteikumu disciplīna, iepirkums attiecīgo darbību veikšanai tiks īstenots pārredzamā un nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz kritērijiem, kas pircējiem ļautu noteikt risinājumu, kurš kopumā ir ekonomiski visizdevīgākais.

(20)

Šajā sakarā ir svarīgi pieminēt, ka attiecīgajos tirgos ne uz visiem tirgus dalībniekiem attiecas publiskā iepirkuma noteikumi. Tāpēc uzņēmumiem, uz kuriem šie noteikumi neattiecas, darbojoties minētajos tirgos, parasti būtu iespēja radīt konkurences spiedienu uz tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas publiskā iepirkuma noteikumi (11).

KONKRĒTIE PRODUKTU TIRGI

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde

(21)

Komisija jau iepriekš ir konstatējusi (12), ka elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde ietver vispārējo elektroenerģijas pārdošanu galalietotājiem, t. i., mājsaimniecību un maziem rūpnieciskajiem patērētājiem un komercpatērētājiem no vienas puses (patērētāji, uz ko neattiecas nepārtrauktā uzskaite un kas pieslēgti zemsprieguma tīklam (13)) un lieliem rūpnieciskajiem patērētājiem un komercpatērētājiem no otras puses (patērētāji, kam ik pēc pusstundas veic uzskaiti un kas parasti ir pieslēgti augsta un vidēja sprieguma tīkliem (14)).

(22)

Savā lēmumu praksē Čehijas VKI (15) arī apsvēra mazumtirdzniecības tirgus segmentāciju dažādās galalietotāju kategorijās, tomēr beigās šī definīcija tika atstāta nenoformulēta.

(23)

Pieteikuma iesniedzējs izšķir trīs patērētāju kategorijas.

a)

Lieli komercpatērētāji, ko iedala divās grupās: i) patērētāji ar “automātisku nepārtrauktu uzskaiti” – galvenokārt patērētāji ar izmērītu patēriņu, kuri ir pieslēgti augsta un vidēja sprieguma tīklam; un ii) patērētāji ar “manuālu nepārtrauktu uzskaiti” – galvenokārt patērētāji, kuri ir pieslēgti zemsprieguma tīklam (16). Lieli patērētāji parasti saņem no piegādātājiem individuāli izstrādātus piedāvājumus vai pērk elektroenerģiju tieši preču biržās. 2015. gadā tie veidoja aptuveni [..] (17) no kopējā elektroenerģijas patēriņa jeb apjoma ziņā – [..] TWh no [..] TWh (18).

b)

Mazi komercpatērētāji un mājsaimniecības, kam raksturīga “nepastāvīga uzskaite”. Šie patērētāji saņem no piegādātājiem standarta piedāvājumus un kopš 2006. gada var brīvi izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju. 2015. gadā šī kategorija veidoja aptuveni [..] no kopējā elektroenerģijas patēriņa jeb apjoma ziņā – [..] TWh no [..] TWh (18).

c)

Citi patērētāji. Šajā trešajā kategorijā ir lieli komercpatērētāji, piemēram, vietējo sadales zonu (turpmāk – “VSZ”) operatori (19), kuri vienlaicīgi ir gan elektroenerģijas ražotāji un mazumtirgotāji, gan VSZ pieslēgti rūpnieciskie parki. Šie lielie patērētāji var pirkt elektroenerģiju no citiem piegādātājiem, kas nav VSZ operatori, un tādēļ tos iekļauj šajā iepriekš definētajā lielu patērētāju kategorijā. 2015. gadā šīs trešās kategorijas patēriņš veidoja aptuveni [..] % no kopējā elektroenerģijas patēriņa jeb apjoma ziņā – [..] TWh no [..] TWh.

(24)

Ņemot vērā 21.–23. apsvērumā aplūkotos faktorus, lai izvērtētu, vai ir izpildīti Direktīvas 2014/25/ES 34. pantā paredzētie nosacījumi, un neskarot citu Savienības tiesību aktu piemērošanu, elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādei Čehijas Republikā, un šim lēmumam atbilstīgie produktu tirgi ir šādi: a) elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem (lieli rūpnieciski patērētāji un komercpatērētāji ar pastāvīgu uzskaiti, arī pie 23. apsvēruma c) punktā minētās trešās kategorijas piederošie); un b) elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem (mājsaimniecības un mazi komercpatērētāji ar nepastāvīgu uzskaiti).

Dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde

(25)

Attiecībā uz gāzes mazumtirdzniecības piegādi Komisija izšķir dabasgāzes piegādi maziem patērētājiem un dabasgāzes piegādi lieliem patērētājiem, ko tālāk iedala lielos rūpnieciskos patērētājos un elektrostacijās (20).

(26)

Savā Lēmumā M.4238 – E.ON/PP (21) par Čehijas gāzes mazumtirdzniecības tirgu Komisija atstāja šo definīciju nenoformulētu, jo attiecīgais darījums neradīja bažas par konkurenci citu definīciju izpratnē.

(27)

Savā lēmumu praksē (22) Čehijas VKI arī apsvēra gāzes mazumtirdzniecības tirgus segmentāciju dažādās galalietotāju kategorijās, tomēr beigās šī definīcija tika atstāta nenoformulēta.

(28)

Pieteikuma iesniedzējs izšķir arī lielus un mazus gāzes piegādes patērētājus. Lieli gāzes piegādes patērētāji (23) ir komercpatērētāji ar i) automātisku nepārtrauktu uzskaiti ar attālinātu (A), vai ikmēneša (B) nolasījumu, kam gada patēriņš ir vismaz 4,2 GWh, vai ar ii) bezintervāla uzskaiti ar ikmēneša nolasījumu, kam gada patēriņš ir no 0,63 līdz 4,2 GWh. Tie parasti saņem individuāli izstrādātus piegādātāju piedāvājumus. Mazi patērētāji ir komercpatērētāji un mājsaimniecības ar bezintervāla uzskaiti, ar nolasījumu, kas nav ikmēneša, un gada patēriņu, kas mazāks nekā 0,63 GWh. Tie vispārīgi saņem piegādātāju standarta piedāvājumus. Katra kategorija izmanto aptuveni pusi no kopējā gāzes patēriņa.

(29)

Ņemot vērā 25.–28. apsvērumā norādītos faktorus un lai izvērtētu, vai ir izpildīti Direktīvas 2014/25/ES 34. pantā paredzētie nosacījumi, un neskarot citu Savienības tiesību aktu piemērošanu, šajā punktā tiek definēti šādi attiecīgie produktu tirgi: a) dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem; b) dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem.

KONKRĒTIE ĢEOGRĀFISKIE TIRGI

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde

(30)

Komisija ir iepriekš konstatējusi (24), ka elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem tvēruma ziņā bija valstiska, bet attiecībā uz elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādi maziem patērētājiem varētu runāt arī par šaurākiem, reģionāliem tirgiem. Savā Lēmumā M.4238 – E.ON/PP (25) par Čehijas mazumtirdzniecības tirgu tirgus pārbaude apstiprināja, ka elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus gadījumā tirgus tvērums ir valstisks vai pat plašāks. Tomēr precīzs ģeogrāfiskā tirgus tvērums netika noformulēts. Čehijas VKI konstatēja, ka elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādes maziem patērētājiem tvērums ir valstisks (26).

(31)

Pieteikuma iesniedzēja informācija liecina, ka pašlaik ir aptuveni 65 aktīvi piegādātāji ar vairāk nekā 100 piegādes punktiem, kuri spēj valstiskā līmenī apgādāt lielus un mazus komercpatērētājus un mājsaimniecības. Tas norāda uz mazumtirdzniecības piegādes tirgu valstisko tvērumu.

(32)

Čehijas Republikā ir trīs sadales zonas, spriežot pēc sadales uzņēmumu piederības (27). Ar savām lielajām tirgus daļām savās attiecīgajās sadales zonās šie trīs reģionālie piegādātāji padara Čehiju par tādu valsti, kam raksturīgs spēcīgs reģionālais elements. ČEZ grupa ar tās meitasuzņēmumu ČEZ Distribuce ir lielākais piegādātājs ar pieciem no astoņiem elektroenerģijas sadales tīkliem, kuri veido aptuveni [..] no visas Čehijas Republikā patērētās elektroenerģijas; salīdzinājumam – [..] elektroenerģijas patēriņa rodas E.ON sadales zonā, un tikai [..] rodas PRE sadales zonā, bet pārējais patēriņš rodas vietējā VSZ (28). Kopumā aptuveni [..] % visu piegādes punktu atrodas ČEZ Distribuce zonā. ČEZ Prodej (ČEZ grupas mazumtirdzniecības piegādes struktūrvienība) neapkalpo tos visus; tomēr savā sadales zonā ČEZ Prodej apgādā pārliecinošu vairākumu ([..] %) mazo komercpatērētāju un mājsaimniecību (29).

(33)

Valsts līmenī ČEZ Prodej apkalpo [..] miljonus mājsaimniecību piegādes punktu, kas atbilst aptuveni [..] % tirgus daļas piegādes punktu ziņā.

(34)

Cits elements, kas var norādīt uz neviendabīgiem konkurences apstākļiem šajās trīs sadales zonās, būtu fakts, ka savā zonā par standarta tarifa enerģijas komponenti PRE iekasē par aptuveni [..] % vairāk. Pieteikuma iesniedzējs šo cenu atšķirību attaisno ar PRE zemo cenu meitasuzņēmuma (Yello Energy) darbību ārpus tā zonas un apgalvo, ka ČEZ Prodej un E.ON nosaka līdzvērtīgas cenas par tarifa enerģijas komponenti visās trīs zonās (30).

(35)

Lai izvērtētu, vai ir izpildīti Direktīvas 2014/25/ES 34. pantā paredzētie nosacījumi, un neskarot citu Savienības tiesību aktu piemērošanu; un, pamatojoties uz faktu, ka ir liels mazumtirgotāju skaits, kas darbojas valsts līmenī, elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādes galalietotājiem Čehijas Republikā ģeogrāfiskais tvērums var tikt uzskatīts par valstisku gan lieliem, gan maziem patērētājiem. Taču tas neizslēdz iespējamību, ka var pastāvēt arī spēcīgi reģionāli elementi.

Dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde

(36)

Komisija ir iepriekš definējusi gāzes mazumtirdzniecības tirgus, iekļaujot arī mazos patērētājus, kā valstiskus tvēruma ziņā (31).

(37)

Savā Lēmumā M.4238 – E.ON/PP (32) par Čehijas mazumtirdzniecības tirgu Komisija atstāja šo definīciju nenoformulētu, jo attiecīgais darījums neradīja bažas par konkurenci citu definīciju izpratnē.

(38)

Raugoties no ģeogrāfiskā viedokļa, Čehijas VKI savā iepriekšējā praksē (33) ir uzskatījusi atbilstīgos gāzes mazumtirdzniecības nozares produktu tirgus par valstiskiem tvēruma ziņā.

(39)

Saskaņā ar jaunāko informāciju pašlaik Čehijas gāzes mazumtirdzniecības piegādes tirgū ir liels skaits aktīvu piegādātāju (34). Atbilstoši pieteikuma iesniedzēja informācijai šie piegādātāji spēj apgādāt lielus un mazus patērētājus valstiskā līmenī.

(40)

Attiecībā uz elektroenerģiju gāzes sadale Čehijas Republikā ir iedalīta trijās sadales zonās, spriežot pēc sadales uzņēmumu piederības (35). Par gāzes mazumtirdzniecības piegādi mājsaimniecībām Komisija atzīmē modeļa līdzību ar elektroenerģijas piegādi attiecībā uz vēsturisko gāzes piegādātāju tirgus daļām sadales zonās. 2015. gadā šīs tirgus daļas bija aptuveni [..] % RWE, [..] % PP un [..] % E.ON (36). Taču šo uzņēmumu tirgus daļas ir izkliedētākas valsts līmenī attiecībā uz gāzes piegādi lieliem patērētājiem (37).

(41)

Gāzes cenas enerģijas komponents nav regulēts, un to nosaka vietējie sadales uzņēmumi visās trijās sadales zonās. Pieteikuma iesniedzēja analīzē ir parādīts, ka PP un RWE enerģijas komponenta cena par enerģijas komponentu kopējā gāzes cenā ir vienāda visās trīs sadales zonās, bet E.ON cenas PP un RWE zonās ir identiskas un savā zonā nedaudz zemākas (mazāk nekā [..] %) (38). Šajā kontekstā pieteikuma iesniedzējs iebilst, ka gāzes mazumtirdzniecības tirgus tvēruma ziņā ir valstisks.

(42)

Lai izvērtētu, vai ir izpildīti Direktīvas 2014/25/ES 34. pantā paredzētie nosacījumi, un neskarot citu Savienības tiesību aktu piemērošanu; un, pamatojoties uz faktu, ka ir liels mazumtirgotāju skaits, kas darbojas valsts līmenī, dabasgāzes mazumtirdzniecības piegādes galalietotājiem Čehijas Republikā ģeogrāfiskais tirgus var tikt uzskatīts par valstisku gan lieliem, gan maziem patērētājiem. Taču tas neizslēdz iespējamību, ka līdzīgi kā elektroenerģijas piegādei var pastāvēt arī reģionāli elementi.

Tirgus analīze

(43)

Komisija ir pieņēmusi citus lēmumus (39) par atbrīvojumu no iepirkuma noteikumu piemērošanu elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības piegādei. Šajos lēmumos Komisija savu novērtējumu balstīja uz turpmāk norādītajiem kritērijiem, īpaši: tirgus dalībnieku vispārējo skaitu, lielāko dalībnieku apvienoto tirgus daļu, galapatērētāju pārejas rādītāju, vairumtirdzniecības tirgu likviditāti un cenu regulēšanu.

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde

(44)

Vispirms jānorāda, ka, lai piegādātājs kļūtu par uzticamu ilgtermiņa dalībnieku, kas Čehijas Republikā spēj radīt iedarbīgu konkurences spiedienu mazumtirdzniecības līmenī, ir nepieciešama piekļuve konkurējošiem elektroenerģijas avotiem vai nu nodrošinot savu ražošanas jaudu, vai piekļūstot likvīdiem vairumtirdzniecības tirgiem ar visiem nepieciešamajiem vairumtirdzniecības produktiem Čehijas Republikā vai ārvalstīs, izmantojot importu. Citādi mazumtirgotāji ir atkarīgi no saviem vertikāli integrētiem konkurentiem viņu elektroenerģijas avotu dēļ, kas nozīmē, ka viņus pastāvīgi apdraud cenu starpības samazināšana, kas savukārt ievērojami mazina konkurences ierobežojumu, ko tie spēj radīt vertikāli integrētiem piegādātājiem, piemēram, ČEZ.

(45)

Tādēļ, novērtējot, vai elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde ir tieši pakļauta konkurencei, ir arī nepieciešams ņemt vērā konkurences apstākļus elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības piegādes augšupējā tirgū un tur esošo operatoru stāvokli (40).

Tirgus dalībnieku skaits, lielāko dalībnieku tirgus daļas

(46)

2017. gada jūnijā 65 aktīvi piegādātāji apgādāja vairāk nekā 100 piegādes punktus visās trijās – ČEZ grupas, E.ON un PRE – sadales zonās. ČEZ Prodej ir lielākais piegādātājs lieliem un maziem patērētājiem, nākamie lielākie piegādātāji ir E.ON un PRE. Citu konkurentu tirgus daļas piegādē galalietotājiem ir daudz mazākas.

(47)

Iepriekšējos lēmumos (41) Komisija uzskatīja, ka elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādes tirgū lielāko trīs uzņēmumu apvienotā tirgus daļa ir viens no būtiskajiem rādītājiem, kas jāievēro tirgus koncentrācijas un vispārējās konkurences situācijas novērtēšanā. Tā kā publiskā iepirkuma noteikumi neattiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, analīzē galvenā uzmanība tika pievērsta lielākoties stāvoklim tirgū un konkurences ierobežojumiem atsevišķiem tirgus dalībniekiem, kam piemēro publiskā iepirkuma noteikumus, galvenokārt ČEZ Prodej un PP. Taču, kad bija nepieciešams izprast ČEZ Prodej un PP darbības tirgus kontekstu, analīzē iekļāva arī citus tirgus operatorus (sk. arī 20. apsvērumu). Citi koncentrācijas pasākumi arī var tikt uzskatīti par svarīgiem.

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem

(48)

ČEZ Prodej apgādā [..] lielos patērētājus jeb apjoma ziņā – [..] TWh no [..] TWh (42). Tā lielo patērētāju tirgus daļa periodā no 2012. gada līdz 2015. gadam ir bijusi visai stabila un saglabājās [..] % līmenī (43), taču 2016. gadā tā samazinājās līdz [..] % (44). Komisija atzīmē, ka šis kritums notika gadā, kad dažiem ČEZ grupas kodolreaktoriem tika novēroti vairāki to nepietiekamības gadījumi, ietekmējot aptuveni [..] to kodolpotenciāla, un tas pierāda, ka piekļuve konkurējošiem elektroenerģijas avotiem ir galvenais faktors, lai konkurētu mazumtirdzniecības tirgos. Turklāt nevar izslēgt iespēju, ka ČEZ Prodej [..] % tirgus daļa būtu lielāka vismaz vienā reģionā, ja to aprēķinātu pēc lielo patērētāju reģionālā, nevis valsts ģeogrāfiskā tirgus. Kaut arī tie tika pieprasīti, vietējās tirgus daļas dati par lieliem patērētājiem, kuri pieslēgti ČEZ Prodej tīklam, tomēr nav iesniegti.

(49)

Laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam tirgus daļa lieliem patērētājiem bija diezgan stabila arī E.ON – aptuveni [..] % un PRE – aptuveni [..] %.

(50)

Valsts līmenī trīs galveno tirgus dalībnieku (ČEZ Prodej, E.ON un PRE) apvienotā tirgus daļa lieliem patērētājiem ir aptuveni 60 % (45) (šim tirgum aprēķinātais HHI (46) ir 1 847 (47)). Visi pārējie piegādātāji lieliem patērētājiem, t. i., Bohemia Energy, CENTROPOL, RWE, Veolia Komodity, Lumius, EP Energy Trading, Slovenské elektrárne un Amper Market, nesasniedz [..] %.

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem

(51)

Valsts līmenī ČEZ Prodej apgādā [..] % mazo patērētāju (48) piegādēs pēc apjoma; tomēr lielāki apjomi tika patērēti ČEZ grupas sadales zonā, proti, [..] TWh no [..] TWh izlietoja mazie patērētāji (49). Laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam ČEZ Prodej šādu patērētāju tirgus daļa bija diezgan stabila un saglabājās [..] % līmenī (50). Komisija tomēr atzīmē, ka VKI atzinums liecina, ka ČEZ Prodej tirgus daļa pēdējo sešu gadu laikā ir samazinājusies (51).

(52)

Vietējā līmenī vēsturisko piegādātāju tirgus daļas maziem patērētājiem ir augstas: no 2014. gada līdz 2015. gadam ČEZ Prodej un E.ON bija [..] % tirgus daļa savās attiecīgajās sadales zonās, bet PRE tirgus daļa Prāgas zonā bija [..] %. Trīs galveno piegādātāju klātbūtne citam cita attiecīgajās zonās bija nebūtiska ([..] %) (52). Tas apliecina spēcīgu reģionālo elementu klātbūtni.

(53)

Laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam tirgus daļa maziem patērētājiem bija diezgan stabila arī E.ON – aptuveni [..] %, un PRE – aptuveni [..] %. Valsts līmenī trīs galveno tirgus dalībnieku (ČEZ Prodej, E.ON un PRE) apvienotā tirgus daļa maziem patērētājiem ir aptuveni 74 % (53) (šim tirgum aprēķinātais HHI (54) ir 2 664). Šajā mazo patērētāju kategorijā tuvākais konkurents ir Bohemia Energy ar [..] %.

Galapatērētāju pārejas rādītāji

(54)

Par būtisku patiesas konkurences rādītāju ir uzskatāms arī patērētāju pārejas rādītājs. Ir definējami divi patērētāju pārejas veidi: ārējā pāreja, kas attiecas uz pāreju pie cita piegādātāja, un iekšējā pāreja, ko definē kā pāreju uz citu tarifu vai līgumu ar esošo piegādātāju. Iepriekšējā lēmumā (55) Komisija lielākoties analizēja ārējo pāreju.

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem

(55)

Pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka starp lieliem patērētājiem ārējās pārejas rādītāji ir salīdzinoši augsti. Tomēr ārējās pārejas rādītājs lieliem patērētājiem samazinājās no aptuveni 30 % 2010. gadā līdz 16 % 2015. gadā. Šo sešu gadu laikā vidējais ārējās pārejas rādītājs bija 22 % (56). Salīdzinājumam – ārējās pārejas rādītāji Čehijas Republikā vidēji ir augstāki nekā Vācijā (aptuveni 11 %) (57) un zemāki nekā Itālijā (aptuveni 32 %) (58). Spriežot pēc pieteikuma iesniedzēja informācijas, par elektroenerģijas piegādātāja maiņu papildus izmaksas nerodas; augstsprieguma tīklam tieši pieslēgti patērētāji nodrošina sev elektroenerģijas piegādi vai nu ar iepirkuma konkursiem, vai arī tiešā veidā pērk elektroenerģiju biržās, kas, iespējams, izskaidro tendenci viņiem pāriet pie cita piegādātāja biežāk nekā maziem patērētājiem (sk. no 56. līdz 59. apsvērumam) (59).

Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem

(56)

Pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka ārējās pārejas rādītāji maziem patērētājiem nav augsti pieņemamo patērētāju augstā apmierinātības līmeņa un/vai atkārtotas vienošanās par līgumu ar to pašu piegādātāju dēļ. Mazo patērētāju ārējās pārejas rādītājs 2015. gadā bija aptuveni 4,6 % (t. i., tāpat kā 2010. gadā); šo sešu gadu laikā vidējais ārējās pārejas rādītājs bija 5 % (60). Spriežot pēc pieteikuma iesniedzēja informācijas, elektroenerģijas piegādātāja maiņa jeb ārējā pāreja arī maziem patērētājiem ir diezgan vienkārša. Pieteikuma iesniedzēja veiktais patērētāju apsekojums liecina, ka mazi patērētāji šajās trīs sadales zonās pārietu pie cita elektroenerģijas piegādātāja, “ja cena pieaugtu par 5–10 %” (61).

(57)

VKI atzinumā norādīts, ka ČEZ Prodej pasūtītais apsekojums liecina, ka patērētāji ir ļoti jutīgi pret cenām un labprāt veic pārejas (62). VKI atzinums turklāt norāda, ka “piegādātāji sāk proaktīvi gatavot saviem patērētājiem konkurenci veicinošus piedāvājumus ar ievērojamām atlaidēm, kas vērsti uz šo patērētāju saglabāšanu”, un tā rezultātā, pamatojoties uz ČEZ Prodej iekšējiem datiem, “būtiska ČEZ Prodej patērētāju daļa, kas citādi pārietu pie cita piegādātāja, izvēlējās pāriet uz izdevīgāku ČEZ Prodej piedāvāto cenu” (63). VKI atzinumā ir arī secināts, ka, kombinējot ārējo pārejas rādītāju ar ČEZ Prodej iekšējo pārejas rādītāju, kopējais mājsaimniecību pārejas rādītāju līmenis bija [..] %.

(58)

Komisija atzīmē, ka tomēr saskaņā ar jaunāko publiski pieejamo informāciju (64) Čehijas Republikā iekšējās pārejas rādītāji mājsaimniecībām ir diezgan zemi. Konkrētāk, trīs gadu vidējie iekšējās pārejas rādītāji mājsaimniecību elektroenerģijas patērētājiem veido tikai 2 %, bet piecu gadu vidējais ārējās pārejas rādītājs mājsaimniecību iekšējai pārejai mājsaimniecību elektroenerģijas patērētājiem ir 6 % (65).

(59)

Komisija turklāt atzīmē, ka Čehijas Valsts regulators (ERO) norāda, ka saistībā ar elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgu terminētos līgumos ar automātisku pagarināšanu var konstatēt atsevišķus neskaidrus līguma nosacījumus, kas var patērētājiem apgrūtināt šo līgumu izbeigšanas datumu un nosacījumu atpazīšanu (66). Tas pats punkts par terminētiem līgumiem ar automātisku pagarināšanu tiek atgādināts jaunākajā pieejamajā ERO 2016. gada valsts ziņojumā (67).

Piekļuve elektroenerģijai vairumtirdzniecībā

(60)

Vairumtirdzniecības tirgus likviditāte ir svarīgs konkurences rādītājs, jo pietiekami apjomi piegādē un pieprasījumā pēc attiecīgajiem vairumtirdzniecības produktiem (piemēram, bāzes slodze, maksimumslodze, stundas bloki dažādiem termiņiem) nodrošina ieguves un riska nodroses iespējas tādiem piegādātājiem, kuriem nav no pašu ražotas elektroenerģijas, ļaujot tiem ienākt mazumtirdzniecības tirgos un konkurēt ar vertikāli integrētiem piegādātājiem, kam ir elektroenerģijas ražošanas jauda.

ČEZ grupa joprojām ir ievērojami lielākais elektroenerģijas ražotājs

(61)

Ražošanas līmenī 2016. gadā ČEZ grupa nodrošināja [..] % Čehijas Republikā saražotās elektroenerģijas (68). Otrā lielākā ražotāja (Elektrárna Počerady a.s.) tirgus daļa bija [..] %, bet katra no nākamajiem lielākajiem visiem trim ražotājiem (Sokolovská Uhelná a.s., Elektrárna Dětmarovice a.s. un Severní Energetická a.s (69).) tirgus daļa nesasniedza [..] % (70). Nākamie seši ražotāji nesasniedza 3 % līmeni, un atlikušo kategoriju (tā saražo aptuveni 17 % elektroenerģijas) veido liels skaits mazu saules/vēja elektrostaciju un lauksaimniecības uzņēmumu. E.ON, PRE un citiem mazākiem mazumtirgotājiem (piemēram, Bohemia Energy, CENTROPOL) Čehijas Republikā nepieder savi ražošanas aktīvi.

(62)

Tādēļ ČEZ grupa joprojām ir vislielākais elektroenerģijas ražotājs Čehijas Republikā. Tās tirgus daļa ražošanas līmenī atspoguļo tās privileģēto piekļuvi vislētākajiem ražošanas avotiem Čehijas Republikā (kodolenerģija, lignīts, ogles).

(63)

Par kodolenerģijas ražošanu jāpiebilst, ka no 2016. gada līdz 2017. gadam ČEZ grupas kodolreaktoriem tika novēroti vairāki to nepietiekamības gadījumi [..].

(64)

Saskaņā ar Čehijas Republikas ilgtermiņa enerģētikas stratēģijas plānu (71) kodolenerģijas ražošanai līdz 2050. gadam būtu jāveido aptuveni puse no valsts kopējā elektroenerģijas patēriņa (pašreiz aptuveni viena trešdaļa). Čehijas iestādes plāno no 2035. gada pakāpeniski slēgt četrus blokus Dukovani un vienlaicīgi arī būvēt jaunus reaktorus abos esošajos kodolobjektos (Dukovani un Temelīnā) ar iespēju vai nu valstij iegūt ČEZ grupas kodolenerģijas vienību, vai ČEZ grupai finansēt jaunās stacijas. Šajā scenārijā ar pilnīgu tās reaktoru darbības atsākšanu no jauna un prognozēto enerģijas ražošanas pieaugumu nākamajā gadā (72) ČEZ grupas daļa elektroenerģijas ražošanas tirgū, visticamāk, pieaugs līdz agrākajam līmenim.

Vairumtirdzniecības tirgus izmantošana

(65)

Vairumtirdzniecības līmenī elektroenerģiju pārdod vai nu iekšēji, vertikāli integrēti uzņēmumi, kas veic gan ražošanas, gan mazumtirdzniecības piegādes darbības (piemēram, ČEZ grupas vienības), vai arī tirgo, izmantojot dažādus kanālus: atbilstīgi tikai divpusējiem (ārpusbiržas vai “OTC”) vai ar starpnieku palīdzību noslēgtiem līgumiem; nākotnes darījumu tirgos, ko rīko Power Exchange Central Europe, a.s. (turpmāk – “PXE”) vai Čehijas Morāvijas Preču birža Kladno (Czech Moravian Commodity Exchange Kladno) (turpmāk – “CMCEK”) (73); un tūlītēju darījumu tirgos, ko rīko Čehijas elektroenerģijas un gāzes tirgus operators, uzņēmums OTE a.s., Elektroenerģijas tirgotāji var izmantot jebkuru divpusēju līgumu un enerģijas biržas produktu, arī OTE platformu un ārvalstu biržu (74), kombināciju gan pirkšanai, gan pārdošanai (75).

(66)

PXE biržas vairumtirdzniecības cenas tradicionāli atbilst EEX biržas cenām. Šajā ziņā pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka ČEZ Prodej (76) tirgū salīdzinājumā ar citiem mazumtirgotājiem, kuri iepērk elektroenerģiju PXE biržā, nav konkurences priekšrocību, jo [..] (77). Tomēr ir jāatzīmē, ka šis cenu līmenis balstās uz tikai līgumisku vienošanos starp diviem uzņēmumiem, kuri pieder vienai grupai, un tādēļ to var jebkurā brīdī mainīt, nekādi neietekmējot ČEZ grupas kopējo peļņu.

(67)

Vairumtirdzniecības tirgos tirgotie apjomi (tūlītējie darījumi un biržā netirgoti nākotnes līgumi, ar starpnieku palīdzību noslēgtie un biržas darījumi) Čehijas Republikā 2016. gadā ([..] TWh) veidoja aptuveni [..] no gada elektroenerģijas patēriņa summas (78). Konkrētāk, OTC apjomi, ko tirgoja tādās brokeru platformās kā Trayport, 2016. gadā sasniedza [..] TWh (no kopējā tirgotā apjoma [..] TWh apmērā), uzrādot nelielu pieaugumu kopš 2008. gada ([..] TWh) (79). Salīdzinājumam – Vācijas vairumtirdzniecības tirgus apjoms bija desmitkārt lielāks nekā elektroenerģijas patēriņa kopējais apjoms (80). Čehijas Republikā lielākajā enerģijas biržā (PXE (81)) tika reģistrēti mazi nākotnes darījumu tirdzniecības apjomi (82), bet pavisam nelieli apjomi (2–3 TWh) tika tirgoti tādos vietējos tirdzniecības objektos kā CMCEK (83). Nākamās dienas un vienas dienas tirgos (OTE tūlītējie darījumi) tirgotie apjomi, kas arī ir mazumtirgotājiem nepieciešami, lai spētu paļauties uz vairumtirdzniecības tirgiem, kopš 2008. gada pieauga, tomēr attiecīgie apjomi saglabājās nelieli (84). Visbeidzot, datu trūkums par tiešo (OTC) divpusējo pārdošanu neļauj Komisijai izvērtēt, vai tie ir pietiekami, lai jaunpienācēji spētu konkurēt tirgū (85).

Importa iespējas

(68)

Attiecībā uz importu pieteikuma iesniedzējs iebilst, ka “uz Čehijas un Vācijas robežas ir liela starpsavienotāju kapacitāte” (86). Tomēr Čehijas pārvades sistēmas operators (turpmāk – “Čehijas PSO”) ir ziņojis (87) par vairākām kritiskām situācijām Čehijas pārvades sistēmā neplānotu tranzīta plūsmu (vai loka plūsmu) dēļ, kuru apjoms veidoja vairākus GW. Konkrētāk, saskaņā ar Čehijas PSO informāciju, loka plūsmas rada lielas problēmas tīkla stabilitātei (88) un ir ierobežojošs faktors komerctirdzniecībai uz Čehijas robežām, īpaši uz Čehijas un Vācijas robežas. Pieteikuma iesniedzēja iesniegtie dati (89) liecina, ka uz robežas ar Vāciju komerciāli pieejamā importa kapacitāte laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam ir ievērojami samazinājusies (90).

(69)

Turklāt importa no kaimiņvalstīm tvērums varētu samazināties tradicionāli zemo vairumtirdzniecības cenu Čehijas Republikā dēļ. Tā notika arī laikposmā no 2012. gada līdz 2016. gadam, kad vidējā nākamās dienas cenas starpība uz Čehijas robežām bija negatīva, t. i., –3,9 EUR/MWh uz robežas ar Poliju; –0,4 EUR/MWh – ar Austriju; –0.6 EUR/MWh – ar Slovākiju, bet Vācija bija vienīgā valsts, uz kuras robežas tā bija nedaudz pozitīva (0,4 EUR/MWh) (91).

(70)

Neraugoties uz iepriekš minēto, pieteikuma iesniedzējs iebilda, ka 2016. gadā aptuveni 8,6 TWh no importa kapacitātes tika piešķirti tirgus dalībniekiem, bet 7,9 TWh, kas veidoja “apmēram 13 % no kopējā elektroenerģijas patēriņa”, tika importēti, reaģējot uz pēkšņajām pārtraucēm ČEZ grupas kodolelektrostaciju darbībā (92). Šis ārkārtējais apstāklis var izskaidrot importētās un tirgus dalībniekiem piešķirtās kapacitātes apjomus 2016. gadā. ČEZ grupa tiešām ir aprēķinājusi, ka, ja nebūtu šo nepietiekamību, tā būtu saražojusi vēl [..] TWh elektroenerģijas. Tomēr situācija uzlabojas, un vairāki reaktori ir uzsākuši darbību no jauna, bet citu darbības atsākšana tiek plānota drīzumā. Rezultātā var sagaidīt, ka nākotnē imports pakāpeniski samazināsies, jo kodolenerģijas ražošanas ar zemām robežizmaksām pastiprināšanās liks elektroenerģijas cenām Čehijas Republikā kristies.

Cenu konkurence un cenu regulēšana

(71)

Elektroenerģijas piegādes galalietotājiem cenai ir divi galvenie komponenti (93): pirmais veido 45 % no kopējās galīgās cenas, iekļauj fiksētās izmaksas par elektroenerģijas sadali, palīgpakalpojumiem, sistēmas izdevumiem utt.; otrais veido 37 % no kopējās galīgās cenas un ir elektroenerģijas komponents, kas ietver mazumtirdzniecības piegādes peļņas normu (94). Šis otrais komponents netiek regulēts (95).

(72)

Kas attiecas uz elektroenerģijas cenām lieliem un maziem galapatērētājiem, cenu līmenis ar nodokļiem ir zemāks par ES-28 vidējo, turklāt tas ir zem ES-28 vidējā līmeņa arī tad, ja netiek iekļauti nodokļi (96). Pieteikuma iesniedzējs ir novērojis, ka laikposmā no 2007. gada līdz 2015. gadam šīs cenas pastāvīgi bija zemākas nekā atbilstīgās cenas Vācijā.

(73)

Par lieliem rūpnieciskiem patērētājiem (97) pieteikuma iesniedzējs ir īpaši novērojis, ka Čehijas enerģijas komponents ir samazinājies vairāk nekā par 40 % laikā no 2012. gada otras puses līdz 2015. gada otrai pusei, kad tas bija par 24 % zemāks (0,0300–0,0400 EUR par kWh) nekā Vācijas enerģijas komponents (0,0400–0,0500 EUR par kWh). Mājsaimniecību gadījumā (98) pieteikuma iesniedzējs ir novērojis, ka pēc 2009. gada otras puses Čehijas enerģijas komponents pastāvīgi samazinājās, un 2015. gada otrā pusē tas sasniedza gandrīz 0,0400 EUR par kWh, tātad tas bija par 49 % zemāks nekā Vācijas enerģijas komponents (0,0700–0,0800 EUR par kWh) (99).

(74)

Pieteikuma iesniedzējs pēc šiem datiem secina, ka, pamatojoties uz Eurostat datiem, “konkurences pakāpe Čehijas tirgū ir augstāka nekā Vācijas tirgū, uz ko attiecas tieša konkurence atbilstīgi Komisijas jaunākajam Lēmumam par atbrīvojuma piešķiršanu Vācijas mazumtirdzniecībai” (100). Taču to neapliecina pierādījumi, īpaši attiecībā uz Čehijas un Vācijas tirgu cenu salīdzinājumu. Noteiktos apstākļos (piemēram, saistībā ar robežizmaksu līmeņiem un pieprasījuma elastību) ekonomikas teorija nosaka, ka ļoti koncentrētos tirgos var būt zemākas cenas nekā mazāk koncentrētajos (101). Kas vēl svarīgāk, cenu salīdzinājums bija atkarīgs no vienības izvēles. Faktiski absolūtā izteiksmē pēdējos gados cenas Vācijā bija zemākas par cenām Čehijā, taču pēc pirktspējas līmeņa (PSL) cenas Čehijā uzskatāmas par zemākām; pēc šī faktora cenas Čehijā bija augstākas 2015. gadā (102).

(75)

Turklāt, kas īpaši attiecas uz mājsaimniecību cenām, Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) no valsts regulatoriem saņemtajā informācijā ir novērojusi, ka “datos par mājsaimniecību elektroenerģijas cenām ir iespējami pārkāpumi. Tādēļ šie rezultāti ir jāinterpretē piesardzīgi” (103).

DABASGĀZES MAZUMTIRDZNIECĪBAS PIEGĀDE

Tirgus dalībnieku skaits, lielāko dalībnieku tirgus daļas

(76)

Jaunākajos ERO skaitļu datos norādīts, ka 2016. gadā Čehijas Republikā darbojās 98 aktīvi tirgotāji, kas piegādāja patērētājiem gāzi (104). Kopējās gāzes mazumtirdzniecības piegādes tirgū ienākšanas izmaksas (105) ir zemas, un nešķiet, ka tās radītu šķēršļus ienākšanai.

(77)

Iepriekšējos lēmumos (106) Komisija uzskatīja, ka gāzes mazumtirdzniecības piegādes tirgū lielāko trīs uzņēmumu apvienotā tirgus daļa ir viens no būtiskajiem rādītājiem, ko jāievēro tirgus koncentrācijas un vispārējās konkurences situācijas novērtēšanā. Tā kā publiskā iepirkuma noteikumi neattiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, analīzē galvenā uzmanība tika pievērsta lielākoties stāvoklim tirgū un konkurences ierobežojumiem atsevišķiem tirgus dalībniekiem, kam piemēro publiskā iepirkuma noteikumus, galvenokārt ČEZ Prodej un PP. Taču, kad bija nepieciešams izprast ČEZ Prodej un PP darbības tirgus kontekstu, analīzē iekļāva arī citus tirgus operatorus (sk. arī 20. apsvērumu). Citi koncentrācijas pasākumi arī var tikt uzskatīti par svarīgiem.

(78)

Jaunākie dati (107) liecina, ka pēc patērētājiem piegādātā apjoma lielākie gāzes piegādātāji ir RWE (tagad – Innogy Energie, s.r.o.) ar gandrīz [..] % tirgus daļas, aiz kura ir PP un E.ON ar [..] % tirgus daļas. Arī ČEZ Prodej aktīvi piedalās šajā tirgū, un tā tirgus daļa ir [..] % (108).

Dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem

(79)

Spriežot pēc pieteikuma iesniedzēja uzrādītajiem 2016. gada datiem, RWE ir lielākais piegādātājs lieliem patērētājiem ar tirgus daļu [..] % apmērā, aiz kura ir ČEZ Prodej ar tirgus daļu [..] % un E.ON ar tirgus daļu [..] %. Komisija atzīmē, ka tikai PP un ČEZ Prodej ir uzskatāmi par līgumslēdzējiem Direktīvas 2014/25/ES 4. panta izpratnē, un tādēļ uz tiem attiecas iepirkuma noteikumi.

(80)

Čehijas gāzes tirgus trīs lielāko mazumtirgotāju lieliem patērētājiem apvienotā tirgus daļa ir 51 %. Šim tirgum aprēķinātais HHI ir 1 341 (109).

Gāzes mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem

(81)

Spriežot pēc pieteikuma iesniedzēja uzrādītajiem 2016. gada datiem, šie trīs lielākie piegādātāji maziem patērētājiem ir RWE ar tirgus daļu [..] % apmērā, aiz kura ir PP ar tirgus daļu [..] % un E.ON ar tirgus daļu [..] % (110). Arī ČEZ Prodej (ceturtais lielākais piegādātājs) aktīvi piedalās šajā tirgū, un tā tirgus daļa ir [..] %. Komisija atzīmē, ka tikai PP un ČEZ Prodej ir uzskatāmi par līgumslēdzējiem Direktīvas 2014/25/ES 4. panta izpratnē, un tādēļ uz tiem attiecas iepirkuma noteikumi.

(82)

Čehijas gāzes tirgus trīs lielāko mazumtirgotāju maziem patērētājiem apvienotā tirgus daļa ir 69 % (111). Šim tirgum aprēķinātais HHI ir 2 024 (112).

Galapatērētāju pārejas rādītāji

Dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem

(83)

ERO 2016. gada valsts ziņojums ietver informāciju par piegādātāja maiņas datiem atsevišķi četrām patērētāju kategorijām (113): “liels pieprasījums”, “vidējs pieprasījums”, “mazs pieprasījums” un “mājsaimniecības”.

(84)

Pirmās divas kategorijas (“liels pieprasījums” un “vidējs pieprasījums”) var plaši attiecināt uz kategoriju “lieli patērētāji”, kas definēta šī lēmuma mērķiem. 2016. gadā patērētāju pārejas rādītājs kategorijā “liels pieprasījums” bija 38 %, bet kategorijā “vidējs pieprasījums” tas bija 29 %. Šo divu kategoriju pārejas līmeņi saglabājās augsti arī pēdējos piecos gados.

Dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem

(85)

Pēdējās divas kategorijas (“mazs pieprasījums” un “mājsaimniecības”) var plaši attiecināt uz kategoriju “mazi komercpatērētāji un mājsaimniecības”, kas definēta šī lēmuma mērķiem.

(86)

2016. gadā rādītājs kategorijā “mazs pieprasījums” bija 14 %, bet kategorijā “mājsaimniecības” tas bija 6,6 %. Laikposmā no 2011. gada līdz 2016. gadam rādītājs kategorijā “mazs pieprasījums” pārsniedza 10 %. Pārejas līmenis kategorijā “mājsaimniecības” ir mazinājies kopš 2011. gada (aptuveni, kad pārejas līmenis bija 13 % (114)), tomēr 2016. gadā pārejas rādītājs palielinājās.

Piekļuve gāzei vairumtirdzniecībā  (115)

(87)

Subjekti, kas darbojas gāzes vairumtirdzniecībā, var iegādāties gāzi ar ilgtermiņa līgumiem, preču biržās vai no citiem tirgotājiem. Domājams, ka ilgtermiņa līgumiem ar Krievijas un Norvēģijas gāzes ražotājiem joprojām ir vislielākā ietekme uz vairumtirdzniecības cenu veidošanu. Ilgtermiņa līgumus parasti noslēdz uz ļoti ilgu laiku – līdz pat 30 gadiem. Agrāk šo līgumu cenu formulās tika izdarītas noteiktas izmaiņas, tomēr paši ilgtermiņa līgumi nav atcelti (116). Eurostat dati liecina, ka kopējais 2016. gadā Čehijas Republikā gāzi importējošo subjektu skaits bija 36 (117).

(88)

ERO dati liecina, ka OTE, a.s., ekskluzīvas licences tirgus operatora darbībai Čehijas Republikā turētājs, ir rīkojis gāzes tūlītējo darījumu tirgu kopš 2010. gada. Grozījums Gāzes tirgus noteikumos atcēla tirgus operatora rīkota gāzes nākamās dienas tirgus institūciju. No otras puses, ir izveidota platforma gāzes tekošās dienas tirgum. ERO informācija vēsta, ka 2016. gadā šis tirgus saglabāja savu lielo pievilcību gāzes tirgotāju acīs (118).

(89)

Vairumtirdzniecības tirgus darījumi lielākoties notiek ārpus biržu platformām divpusējas ārpusbiržas (OTC) tirdzniecības veidā. OTC tirdzniecības priekšrocība ir tās elastība un jo sevišķi tas, ka nav nepieciešamības izmantot ierobežotu līgumu kopumu. Būtiska loma OTC tirdzniecībā ir darījumu slēgšanai brokeru platformās. OTC tirdzniecība ir būtiski pieaugusi kopš 2012. gada. 2016. gadā dabasgāzes tirdzniecības darījumi, kas noslēgti brokeru platformās ar Čehijas Republiku kā piegādes zonu, kopā veidoja 88 TWh (93 TWh, ja ieskaita biržu platformās tirgotos apjomus). Nākotnes līgumu apjoms palielinājās no 0,7 TWh 2014. gadā līdz 3 TWh 2015. gadā.

(90)

2016. gadā kopējais gāzes gada patēriņš Čehijas Republikā bija aptuveni 88 TWh. Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņš pieauga par 8,5 %. Vairumtirdzniecības tirdzniecības apjoma un patēriņa attiecība ir > 1 (119).

(91)

Ņemot vērā 87.–90. apsvērumā aplūkotos faktorus, šajā gadījumā Komisija uzskata, ka Čehijas vairumtirdzniecības tirgus likviditāte ir pietiekama, lai ļautu mazumtirgotājiem konkurences apstākļos piekļūt gāzei vairumtirdzniecībā vai nu caur vairumtirdzniecības tirgiem, vai ar importa palīdzību. Čehijas vairumtirdzniecības tirgus likviditāte neliedz uz gāzes mazumtirdzniecības piegādi attiecināt tiešu pakļautību konkurencei.

Cenu konkurence un cenu regulēšana

(92)

Gāzes piegādes galalietotājiem cenai bez nodokļiem ir divi galvenie komponenti (120). Pirmais, kas veido 22 % no cenas, ietver regulētas daļas (pārvade, sadale utt.). Otrais, kas veido 78 % no cenas, ir pašas preces cena, kas ietver mazumtirdzniecības piegādes peļņas normu. Otrais komponents netiek regulēts (121).

Dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem

(93)

Lieliem patērētājiem cenu līmenis ar nodokļiem ir zemāks par ES-28 vidējo, turklāt tas ir zem ES-28 vidējā līmeņa arī tad, ja netiek iekļauti nodokļi (122).

Dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem

(94)

Maziem patērētājiem cenu līmenis ar nodokļiem ir zemāks par ES-28 vidējo, turklāt tas ir zem ES-28 vidējā līmeņa arī tad, ja netiek iekļauti nodokļi (122).

4.   SECINĀJUMI

4.1.   ELEKTROENERĢIJA

(95)

Konkurenci Čehijas elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos strukturāli ierobežo fakts, ka mazumtirgotājiem (izņemot ČEZ Prodej) nav pietiekamas savas ražošanas kapacitātes vai arī piekļuves ievērojami likvīdiem vairumtirdzniecības tirgiem Čehijas Republikā vai ārvalstīs, izmantojot importa iespējas. Rezultātā šie mazumtirgotāji nespēj vienlīdzīgi konkurēt ar ČEZ Prodej, kas ir vertikāli integrēts ar lielāko vietējo sadales uzņēmumu un lielāko elektroenerģijas ražotāju.

ELEKTROENERĢIJAS MAZUMTIRDZNIECĪBAS PIEGĀDE LIELIEM PATĒRĒTĀJIEM

(96)

Trīs lielāko mazumtirdzniecības piegādes lieliem patērētājiem uzņēmumu apvienotā tirgus daļa ir diezgan liela (60 %), un lielākā tirgus dalībnieka (ČEZ Prodej) tirgus daļa ir [..] %. Otrajam un trešajam lielākajam tirgus dalībniekam, t. i., E.ON un PRE, kam tirgus daļas ir attiecīgi [..] % un [..] % apmērā, Savienības iepirkuma noteikumus nepiemēro. Neskatoties uz savām ievērojamajām tirgus daļām, šie uzņēmumi var ietekmēt ČEZ Prodej tikai ar ierobežotu konkurences spiedienu. Piekļuve elektroenerģijai vairumtirdzniecībā nav pietiekama: ČEZ grupa ir ievērojami lielākais elektroenerģijas ražotājs Čehijas Republikā, elektroenerģijas starpsavienojumu jaudas ir ierobežotas, un tādēļ elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus likviditāte ir atkarīga no ČEZ grupas rīcības. Šī situācija ierobežo to iespējas iepirkt gan bāzes slodzes elektroenerģiju, gan citus produktus, kas nepieciešami konkurences apstākļos, un tas savukārt strukturāli ierobežo to spēju konkurēt ar ČEZ Prodej. Šo pašu iemeslu dēļ mazākiem konkurentiem ir ierobežotas iespējas konkurēt ar šiem trim lielākajiem piegādātājiem.

(97)

ČEZ Prodej, E.ON un PRE tirgus pozīciju spēcina šim tirgum raksturīgie spēcīgie reģionālie elementi, un neviendabīgie konkurences apstākļi visās trijās sadales zonās apgrūtina konkurentu iespējas izaicināt šo operatoru tirgus pozīcijas to attiecīgajās sadales zonās. Visbeidzot, patērētāju pārejas pakāpe, kas tomēr ir augstāka nekā maziem patērētājiem, pēdējos gados ir samazinājusies.

(98)

Ņemot vērā faktorus, kas aplūkoti iepriekš, tiešās pakļautības konkurencei nosacījums, kas paredzēts Direktīvas 2014/25/ES 34. panta 1. punktā, būtu jāuzskata par neizpildītu attiecībā uz elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādi lieliem patērētājiem Čehijas Republikas teritorijā.

ELEKTROENERĢIJAS MAZUMTIRDZNIECĪBAS PIEGĀDE MAZIEM PATĒRĒTĀJIEM

(99)

Trīs lielāko mazumtirdzniecības piegādes maziem patērētājiem uzņēmumu apvienotā tirgus daļa ir liela (74 %), un lielākā tirgus dalībnieka (ČEZ Prodej) tirgus daļa ir [..] %. Otrajam un trešajam lielākajam tirgus dalībniekam, t. i., E.ON un PRE, kam tirgus daļas ir attiecīgi [..] % un [..] % apmērā (123), Savienības iepirkuma noteikumus nepiemēro. Neskatoties uz savām ievērojamajām tirgus daļām, šie uzņēmumi var ietekmēt ČEZ Prodej tikai ar ierobežotu konkurences spiedienu. Piekļuve elektroenerģijai vairumtirdzniecībā nav pietiekama: ČEZ grupa ir ievērojami lielākais elektroenerģijas ražotājs Čehijas Republikā, elektroenerģijas starpsavienojumu kapacitātes ir ierobežotas, un tādēļ elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus likviditāte ir atkarīga no ČEZ grupas rīcības. Šī situācija ierobežo to iespējas iepirkt gan bāzes slodzes elektroenerģiju, gan citus produktus, kas nepieciešami konkurences apstākļos, un tas savukārt ierobežo to spēju konkurēt ar ČEZ Prodej. Šo pašu iemeslu dēļ mazākiem konkurentiem ir ierobežotas iespējas konkurēt ar šiem trim lielākajiem piegādātājiem.

(100)

ČEZ Prodej, E.ON un PRE tirgus pozīciju spēcina šī tirgus izteiktās reģionālās īpašības un neviendabīgie konkurences apstākļi trijās sadales zonās, kas apgrūtina konkurentu iespējas savās attiecīgajās sadales zonās izaicināt šo operatoru tirgus pozīciju. Visbeidzot, patērētāju pārejas pakāpe ir diezgan zema, un iepriekš minēto iemeslu dēļ zemās mazumtirdzniecības cenas nav uzskatāmas par tiešas pakļautības konkurencei rādītāju.

(101)

Ņemot vērā faktorus, kas aplūkoti iepriekš, tiešās pakļautības konkurencei nosacījums, kas paredzēts Direktīvas 2014/25/ES 34. panta 1. punktā, būtu jāuzskata par neizpildītu attiecībā uz elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādi maziem patērētājiem Čehijas Republikas teritorijā.

4.2.   GĀZE

DABASGĀZES MAZUMTIRDZNIECĪBAS PIEGĀDE LIELIEM PATĒRĒTĀJIEM

(102)

Gāzes mazumtirdzniecības piegādes lieliem patērētājiem Čehijas Republikā situācija īsumā raksturojama šādi: ir liels skaits valsts līmeņa aktīvu piegādātāju; trīs lielāko mazumtirdzniecības piegādes uzņēmumu apvienotā tirgus daļa nav ļoti augsta (51 %); pirmajam un trešajam tirgus dalībniekam nepiemēro Savienības iepirkuma noteikumus; pārejas pakāpe šķiet apmierinoša, nav galalietotāja cenas kontroles, un nešķiet, ka vairumtirdzniecības tirgus likviditāte traucē mazumtirdzniecības piegādi gāzei, kas tieši pakļauta konkurencei.

(103)

Ņemot vērā faktorus, kas aplūkoti iepriekš, tiešās pakļautības konkurencei nosacījums, kas paredzēts Direktīvas 2014/25/ES 34. panta 1. punktā, būtu jāuzskata par izpildītu attiecībā uz gāzes mazumtirdzniecības piegādi lieliem patērētājiem Čehijas Republikas teritorijā.

DABASGĀZES MAZUMTIRDZNIECĪBAS PIEGĀDE MAZIEM PATĒRĒTĀJIEM

(104)

Gāzes mazumtirdzniecības piegādes maziem patērētājiem Čehijas Republikā situācija īsumā raksturojama šādi: ir liels skaits valsts līmeņa aktīvu piegādātāju; trīs lielāko mazumtirdzniecības piegādes uzņēmumu apvienotā tirgus daļa ir visai liela (69 %), taču pirmajam un trešajam tirgus dalībniekam nepiemēro iepirkuma noteikumus; pārejas pakāpe šķiet apmierinoša; nav galalietotāja cenas kontroles, un nešķiet, ka vairumtirdzniecības tirgus likviditāte traucē mazumtirdzniecības piegādi gāzei, kas tieši pakļauta konkurencei.

(105)

Ņemot vērā faktorus, kas aplūkoti iepriekš, tiešās pakļautības konkurencei nosacījums, kas paredzēts Direktīvas 2014/25/ES 34. panta 1. punktā, būtu jāuzskata par izpildītu attiecībā uz gāzes mazumtirdzniecības piegādi maziem patērētājiem Čehijas Republikas teritorijā.

4.3.   SECINĀJUMI

(106)

Šā lēmuma pamatā ir juridiskā un faktiskā situācija laikposmā no 2016. gada novembra līdz 2018. gada aprīlim, kas izklāstīta pieteikuma iesniedzēja iesniegtajā informācijā un ERO valsts ziņojumos. To var pārskatīt, ja pēc krasām juridiskās vai faktiskās situācijas izmaiņām vairs netiek izpildīti Direktīvas 2014/25/ES 34. panta piemērošanas nosacījumi.

(107)

Tā kā ar elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādi saistītajiem pakalpojumiem (124) joprojām ir jāpiemēro Direktīva 2014/25/ES, ir jāatgādina, ka iepirkuma līgumi par vairākām darbībām ir jāskata šīs direktīvas 6. panta kontekstā. Tātad, ja līgumslēdzējs ir iesaistīts jauktā iepirkumā, proti, tādā, ko izmanto, lai atbalstītu gan tās darbības, kuras ir atbrīvotas no Direktīvas 2014/25/ES piemērošanas, gan tās, kuras nav atbrīvotas, ir jāņem vērā tās darbības, kuru veikšanai līgums galvenokārt paredzēts. Šāda jaukta iepirkuma gadījumā, ja mērķis galvenokārt ir atbalstīt darbības, uz kurām neattiecas atbrīvojums, ir jāpiemēro Direktīvas 2014/25/ES noteikumi. Ja nav iespējams objektīvi noteikt, kura darbība ir paredzēta kā līguma galvenā darbība, līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Direktīvas 2014/25/ES 6. panta 3. punktā.

(108)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvu 2014/25/ES nepiemēro līgumiem, ko piešķīruši līgumslēdzēji un kas paredzēti tālāk norādīto darbību veikšanas Čehijas Republikas teritorijā nodrošināšanai:

a)

dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem;

b)

dabasgāzes mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem.

2. pants

Direktīvu 2014/25/EK joprojām piemēro līgumiem, ko piešķīruši līgumslēdzēji un kas paredzēti tālāk norādīto darbību veikšanas Čehijas Republikas teritorijā nodrošināšanai:

a)

elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem;

b)

elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde maziem patērētājiem.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Čehijas Republikai.

Briselē, 2018. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

(2)  Termins “birojs” šeit nozīmē VKI.

(3)  Charles River and Associates2016. gada 9. oktobra ziņojums “Konkurences apjoma ekonomisks novērtējums Čehijas elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības piegādes tirgos”.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.).

(6)  Pieejams vietnē https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458 un http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=458/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.

(7)  388 elektroenerģijas tirdzniecībai un 229 gāzes tirdzniecībai piešķirtas atļaujas (sk. pieteikuma iesniedzēja 2018. gada 12. aprīļa atbildi Komisijas 2017. gada 21. decembra informācijas pieprasījumam (IP), 1. lpp.).

(8)  71 aktīvs piegādātājs elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādē un 68 aktīvi piegādātāji gāzes mazumtirdzniecības piegādē (sk. pieteikuma iesniedzēja 2018. gada 12. aprīļa atbildi Komisijas 2017. gada 21. decembra IP, 1. lpp.).

(9)  Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).

(10)  Spriedums lietā Österreichische Post AG pret Komisiju, T-463/14, EU:T:2016:243, 28. punkts, 2016. gada 27. aprīlis.

(11)  Atbilstoši pieteikuma iesniedzēja informācijai tirgos, uz ko attiecas šis pieprasījums, tikai ČEZ Prodej un Pražská plynárenská (turpmāk – “PP”) ir līgumslēdzēji Direktīvas 2014/25/ES 4. panta 1. punkta izpratnē, un tādēļ tiem ir piemērojami publiskā iepirkuma noteikumi.

(12)  Lieta COMP M.3440 – EDP/ENI/GDP, 56. apsvērums.

(13)  Sk. lietu COMP/M.6225 Molaris/Commerz Real/RWE/Amprion, 2011. gada 23. augusts; COMP/M.5467 RWE/Essent, 2009. gada 23. jūnijs.

(14)  Sk. lietas COMP/M.5512 Electrabel/E.ON, 2009. gada 16. oktobris; COMP/M.5496 Vattenfall/Nuon Energy, 2009. gada 22. jūnijs.

(15)  Čehijas VKI 2015. gada 21. decembra lēmums Nr. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o./Europe Easy Energy a.s.; Čehijas VKI 2016. gada 7. jūlija lēmums Nr. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o./RIGHT POWER, a.s.

(16)  Sk. CRA ziņojumu, 17. lappuse, pēdējais punkts.

(17)  [..] konfidenciāla informācija.

(18)  Sk. CRA ziņojumu, 18. lappuse, 3. tabula.

(19)  Pieteikuma iesniedzējs paskaidroja, ka vispirms VSZ darbojās kā ražošanas vieta kādam lielam rūpnieciskam patērētājam, kurš pamazām šo ražošanas vietu pārvērta rūpnieciskā parkā, kur ir viņa ražošanas iekārtas un citu lielu rūpniecisku patērētāju ražošanas iekārtas, ko vēsturiskajā ražošanas vietā uztur pats rūpnieciskais patērētājs.

(20)  M.4180 – Gaz de France/Suez, 63. apsvērums; M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2, 193. apsvērums un turpmākie apsvērumi; M. 3440 – EDP/ENI/GDP 215. apsvērums un turpmākie apsvērumi; M.5740 – Gazprom/A2A/JOF, 17. apsvērums un turpmākie apsvērumi.

(21)  M.4238 – E.ON/PP, 16. apsvērums.

(22)  Čehijas VKI 2015. gada 21. decembra lēmums Nr. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o./Europe Easy Energy a.s.; Čehijas VKI 2016. gada 7. jūlija lēmums Nr. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o./RIGHT POWER, a.s.

(23)  Šajā tirgū nav iekļauta piegāde ar gāzi darbināmām spēkstacijām, kuras parasti pērk gāzi enerģētikas biržās un kam gāzi piegādā atbilstīgi iegādātajai gāzes cauruļvada jaudai.

(24)  M.5496 – Vattenfall / Nuon Energy, 15. apsvērums un turpmākie apsvērumi, M.7778 – Vattenfall/Engie/GASAG, 37. apsvērums.

(25)  M.4238 – E.ON/PP, 19. un 20. apsvērums.

(26)  Čehijas VKI apvienošanās lēmums UOHS-S492/2011/KS.

(27)  ČEZ grupa, agrākais Čehijas elektroenerģijas vēsturiskais operators, kas joprojām pieder valstij, ir piecu no astoņiem elektroenerģijas sadales tīkliem īpašniece, divi sadales tīkli pieder E.ON, bet galvaspilsētas zonas elektroenerģijas sadales uzņēmums pieder EnBW un Prāgai piederošam un EnBW kontrolē esošam uzņēmumam Prazska energetica a.s. (turpmāk – “PRE”). Sk. CRA ziņojumu, 2. punkts, 1. lpp.

(28)  Sk. CRA ziņojumu, 1. tabula, 6. lpp.

(29)  Sk. CRA ziņojumu, 8. tabula, 23. lpp.

(30)  Sk. CRA ziņojumu, 9. tabula, 23.–24. lpp.

(31)  M.3696 – E.ON/MOL (2005), 138. un 140. apsvērums.

(32)  M.4238– E.ON/PP, 16. apsvērums.

(33)  Lieta S830/2015/KS Bohemia Energy entity s.r.o./Europe Easy Energy a.s; S713/2016/KS Bohemia Energy entity s.r.o/X Energie s.r.o.

(34)  ERO 2016. gada valsts ziņojumā norādīts, ka 2016. gadā Čehijas Republikā patērētājiem gāzi piegādāja 98 aktīvi tirgotāji (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2016/3e05aa8c-0a79-4c3c-9389-6d0c3c313e1e).

(35)  Sk. CRA ziņojumu, 2. punkts, 1. lpp.

(36)  Sk. CRA ziņojumu, 31. lappuse, 17. tabula.

(37)  T. i., [..] % RWE un [..] % PP un E.ON katram (sk. CRA ziņojumu, 22. lpp., 7. tabula). Tomēr jaunāki dati liecina, ka 2016. gadā RWE daļa bija [..] %, PP – [..] %, un E.ON – [..] % no lielu patērētāju tirgus (sk. pieteikuma iesniedzēja 2018. gada 12. aprīļa atbildi Komisijas 2017. gada 21. decembra IP, 16. lpp.).

(38)  Sk. CRA ziņojumu, 18. tabula, 33. lpp.

(39)  Komisijas 2007. gada 26. februāra Lēmums 2007/141/EK, ar kuru nosaka, ka 30. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, ir piemērojams elektroenerģijas un gāzes piegādei Anglijā, Skotijā un Velsā (OV L 62, 1.3.2007., 23. lpp.), un Komisijas 2016. gada 15. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1674, ar ko elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības piegādi Vācijā atbrīvo no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES piemērošanas (OV L 253, 17.9.2016., 6. lpp.).

(40)  Atbilstīgi Direktīvas 2014/25/ES 34. pantam iepriekšējos lēmumos netika pētīts augšupējais tirgus elektroenerģijas vairumtirdzniecības kontekstā, jo konkurences situācija šajos augšupējos tirgos neradīja bažas par lejupējo līmeni.

(41)  Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1674, 37. apsvērums, un minētie lēmumi.

(42)  Sk. CRA ziņojumu, 3. tabula, 18. lpp., un 6. tabula, 21. lpp.

(43)  Sk. pieprasījumu, 3. tabula, 32. lpp.

(44)  Attiecībā uz lieliem rūpnieciskajiem patērētājiem un izslēdzot LDZ operatorus, ČEZ Prodej tirgus daļa pieaug no [..] % līdz [..] % (sk. 2017. gada 1. augusta atbildi Komisijas 2017. gada 28. jūnija IP, 2. tabula, 8. lpp.).

(45)  Salīdzinājumam – Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/1674 ir konstatēts, ka Vācijas četru lielāko elektroenerģijas mazumtirgotāju apvienotā tirgus daļa ir 33 %, bet Komisijas 2010. gada 14. jūlija Lēmumā 2010/403/ES, ar kuru elektroenerģijas ražošanai un piegādei vairumtirdzniecībā Itālijas ziemeļu makrozonā un elektroenerģijas piegādei mazumtirdzniecībā galapatērētājiem, kas ir pieslēgti vidēja, augsta un ļoti augsta sprieguma elektrotīklam Itālijā, piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV L 186, 20.7.2010., 44. lpp.), par Itāliju ir norādīts, ka trīs lielāko elektroenerģijas mazumtirgotāju apvienotā tirgus daļa ir 43,89 %. Komisijas 2006. gada 19. jūnija Lēmumā 2006/422/EK, ar kuru nosaka, ka 30. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, ir piemērojams elektroenerģijas ražošanai un pārdošanai Somijā, izņemot Ālandu salas (OV L 168, 21.6.2006., 33. lpp.), par Somiju šī tirgus daļa bija no 35 līdz 40 %.

(46)  HHI – Herfindāla–Hiršmaņa indekss.

(47)  Sk. pieprasījumu, 7. lpp.

(48)  Attiecībā uz maziem patērētājiem sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 10. maija atbildi Komisijas 2017. gada 21. aprīļa IP, 10. tabula.

(49)  Sk. CRA ziņojumu, 3. tabula, 18. lpp., kopā ar 8. tabulu, 23. lpp.

(50)  Sk. pieprasījumu, 3. tabula, 32. lpp.

(51)  Sk. VKI atzinumu, 2. lpp.

(52)  Sk. CRA ziņojumu, 8. tabula, 23. lpp.

(53)  Salīdzinājumam – Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/1674 ir konstatēts, ka Vācijas četru lielāko elektroenerģijas mazumtirgotāju apvienotā tirgus daļa ir 36 %. Lēmumā 2006/422/EK par Somiju šī tirgus daļa bija no 35 līdz 40 %.

(54)  Sk. CRA2017. gada 9. jūnija prezentāciju COMP DĢ.

(55)  Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1674.

(56)  Sk. pieprasījumu, 12. tabula, 58. lpp. Procentus aprēķina pēc piegādes punktiem.

(57)  Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1674, 39. apsvērums.

(58)  Lēmums 2010/403/ES, 18. apsvērums.

(59)  Sk. CRA ziņojumu, 43. lpp.

(60)  Sk. pieprasījumu, 13. tabula, 59. lpp. Procentus aprēķina pēc piegādes punktiem.

(61)  Sk. CRA ziņojumu, 49. lpp.

(62)  Sk. VKI atzinumu, pēdējais punkts, 2. lpp.

(63)  Sk. VKI 2017. gada 14. jūnija atzinumu, 3. un 4. punkts, 3. lpp.

(64)  ACER/CEER gada ziņojums par iekšējiem elektroenerģijas un gāzes tirgu uzraudzības rezultātiem 2015. gadā, 2016. gada novembris, 66. lpp. https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2015.pdf

(65)  Piecu gadu vidējais ārējās pārejas rādītājs Čehijas Republikā ir zemāks nekā Vācijā, Zviedrijā, Somijā un Lielbritānijā.

(66)  ERO 2015. gada valsts ziņojums, 21. lpp. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2015.pdf/e6ca9e45-17c6-4f48-9561-8f0ef0d6af29), ERO 2016. gada valsts ziņojums, 25. lpp.

(67)  ERO 2016. gada valsts ziņojums, 25. lpp.

(68)  Konkrētāk, gandrīz [..] TWh no elektroenerģijas bruto ražošanas aptuveni [..] TWh apmērā (sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 10. maija atbildi Komisijas 2017. gada 21. aprīļa IP, 1. lpp., 1. tabula). ERO ziņojumā teikts, ka kopējais elektroenerģijas bruto ražošanas apjoms 2016. gadā sasniedza 83,3 TWh.

(69)  Tomēr var sagaidīt, ka pēc izziņotās ČEZ grupas Pocerady ogļu elektrostacijas (1 000 MW) pārdošanas uzņēmumam Czech Coal Severní Energetická (Czech Coal meitasuzņēmums) tirgus daļa nedaudz pieaugs.

(70)  Sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 1. augusta atbildi Komisijas 2017. gada 28. jūnija IP.

(71)  Sk. Platts Power in Europe, 753. numurs, 2017. gada 3. jūlijs, 15. lpp.

(72)  2017. gada martā ČEZ grupa prognozēja savas enerģijas ražošanas pieaugumu no 59 TWh 2015. gadā līdz 66 TWh 2018. gadā – sk. Platts Power in Europe, 722. numurs, 2016. gada 28. marts, 15. lpp.

(73)  Šī preču birža vairāk koncentrējas uz vietējo, nevis starptautisko tirdzniecību.

(74)  Galvenokārt tā ir Eiropas Enerģijas birža Leipcigā (European Energy Exchange in Leipzig) (turpmāk – “EEX”).

(75)  ERO 2015. gada valsts ziņojums, 17., 18. lpp.

(76)  VKI savā atzinumā izsaka tādu pašu argumentu.

(77)  Sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 28. marta atbildi Komisijas 2017. gada 24. marta IP.

(78)  Pieteikuma iesniedzēja norādītie skaitļi, pamatojoties uz OTE datiem.

(79)  Trayport-OTC ar starpnieku palīdzību noslēgto darījumu attīstības gaita iepriekšējos gados: [..] TWh 2008. gadā; [..] TWh 2009. gadā; [..] TWh 2010. gadā; [..] TWh 2011. gadā; [..] TWh 2012. gadā; [..] TWh 2013. gadā; [..] TWh 2014. gadā un [..] TWh 2015. gadā. Sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 10. maija atbildi Komisijas 2017. gada 3. maija IP.

(80)  Sk. Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1674.

(81)  PXE biržā tirgo tikai finanšu produktus, t. i., bez fiziskas piegādes iespējas.

(82)  [..] TWh 2016. gadā salīdzinājumā ar [..] TWh 2008. gadā – sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 10. maija atbildi Komisijas 2017. gada 3. maija IP, 5. tabula, 4. lpp.

(83)  Aptuveni 2,6 TWh saskaņā ar Kladno 2015. gada ziņojumu (pieejams tiešsaistē čehu valodā: https://www.cmkbk.cz/zpravy/vz2015/#6/z, 6. lpp.).

(84)  Aptuveni [..] TWh. Attiecībā uz maziem patērētājiem sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 10. maija atbildi Komisijas 2017. gada 21. aprīļa IP, 5. tabula, 4. lpp.

(85)  Pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis sadarbības līgumu vai tiešās divpusējās pārdošanas (bez brokera) ietvaros piegādātās elektroenerģijas apjomus, norādot, ka tā rīcībā nav šīs informācijas. Iepriekš norādītajos aprēķinos nav iekļauti OTC platformu dati.

(86)  Sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 16. februāra atbildi Komisijas 2017. gada 31. janvāra IP, 10. lpp. (9. jautājuma atbilde).

(87)  Sk. vairākus ziņojumus un pētījumus, ko publicējis Čehijas PSO ČEPS, a.s. (www.ceps.cz) par loka plūsmām šajā reģionā.

(88)  Sk. arī ERO 2016. gada ziņojumu.

(89)  Sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 1. augusta atbildi ar pielikumiem Komisijas 2017. gada 28. jūnija IP.

(90)  Komerciālā kapacitāte uz Čehijas un Vācijas robežas (virzienā no Vācijas uz Čehijas Republiku), kas pieejama nākamās dienas tirgū, ir samazinājusies no [..] MWh 2014. gadā līdz [..] MWh 2016. gadā (dati apstrādāti, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 1. augusta atbildes 8. pielikumu Komisijas 2017. gada 28. jūnija IP).

(91)  Sk. ACER 2016. gada ziņojumu par elektroenerģijas un gāzes tirgiem (http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202016%20-%20ELECTRICITY.pdf).

(92)  Sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 16. februāra atbildi Komisijas 2017. gada 31. janvāra IP, 10. lpp. (9. jautājuma atbilde).

(93)  Nodokļi veido 18 % no cenas.

(94)  Sk. ERO 2016. gada valsts ziņojumu, 8. grafiks, 20. lpp.

(95)  Vienīgais izņēmums šim gadījumam ir cena par elektroenerģiju, ko piegādā galējais piegādātājs, kurš Čehijas Republikā ir viens no mazajiem piegādātājiem.

(96)  Sk. http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

(97)  Šī cenu aprēķina mērķim pieteikuma iesniedzējs definē lielus rūpniecības patērētājus, kā patērētājus ar patēriņu no 2 000 līdz 20 000 MWh.

(98)  Šī cenu aprēķina mērķim pieteikuma iesniedzējs definē mājsaimniecību patērētājus kā patērētājus ar patēriņu no 2 500 līdz 5 000 MWh.

(99)  Sk. CRA ziņojumu, 41. un 42. lpp.

(100)  Pieprasījums, 5.2. iedaļa, pēdējais punkts, 37. lpp.

(101)  Piemēram, oligopolistiskā tirgū ar Kurno (Cournot) konkurenci var redzēt, ka kopējais Lernera indekss tirgus varai (procenti no cenas, ar ko nesedz robežizmaksas, zināmi arī kā uzcenojums) ir apgriezti proporcionāls pieprasījuma elastībai un tieši proporcionāls HHI koncentrācijas indeksam (piemēram, sk. “Oligopola cenas: vecas idejas un jauni instrumenti”, Vivess (Vives), 4. nodaļa, 1999. gads, MIT Press). Tas nozīmē, ka ar citiem vienlīdz svarīgiem nosacījumiem tirgos ar augstāku koncentrāciju (augstāku elastību) būtu augstāki (zemāki) uzcenojumi. Tur arī norādīts, ka ļoti koncentrētā tirgū A būtu zemākas cenas (un vienlaicīgi arī augstāks uzcenojums) nekā citā mazāk koncentrētā tirgū B, ja, piemēram, tirgus A robežizmaksas ir pietiekami mazas, salīdzinot ar tirgu B. Tas pats rezultāts būtu citām atšķirīgām relatīvo robežizmaksu un pieprasījuma elastības kombinācijām starp tirgu A un tirgu B, tostarp kombinācijām, kas līdzinās faktiskajiem Čehijas un Vācijas tirgu elementiem. Tādēļ šie pretējas nostājas piemēri liecina, ka ar vienkāršu novēroto cenu salīdzinājumu un neievērojot citus faktorus nav iespējams viennozīmīgi secināt, ka kāds tirgus ir konkurētspējīgāks nekā cits.

(102)  Komisijas aprēķins, balstīts uz Eurostat datiem (ats. tabulas: nrg_pc_204 un nrg_pc_205).

(103)  Sk. ACER 2015. gada tirgus uzraudzības ziņojumu “Elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības tirgi”, 44. lpp., 107. zemsvītras piezīme. https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20ELECTRICITY%20AND%20GAS%20RETAIL%20MARKETS.pdf

(104)  Sk. ERO 2016. gada valsts ziņojumu, 42. lpp.

(105)  Kopējās izmaksas sastāv no licences iegūšanas izmaksām un darbības izmaksām (tirgdarbība, patērētāju apkalpošanas izmaksas utt.).

(106)  Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1674, 37. apsvērums, un minētie lēmumi.

(107)  Sk. ERO 2016. gada valsts ziņojumu, 43. lpp.

(108)  Šajā apsvērumā tirgus daļas attiecas uz globālo gāzes mazumtirdzniecības piegādi (lieliem un maziem patērētājiem).

(109)  Aprēķināts, balstoties uz 1. tabulu pieteikuma iesniedzēja 2018. gada 12. aprīļa atbildē Komisijas 2017. gada 21. decembra IP, 16. lpp.

(110)  Sk. pieprasījumu, 70. lpp.

(111)  Sk. pieprasījumu, 68. lpp.

(112)  Aprēķināts, balstoties uz 2. tabulu pieteikuma iesniedzēja 2018. gada 12. aprīļa atbildē Komisijas 2017. gada 21. decembra IP, 16. lpp.

(113)  Sk. ERO 2016. gada valsts ziņojumu, 9. tabula, 43. lpp.

(114)  Sk. pieprasījumu, 73. lpp.

(115)  Papildus vairumtirdzniecībai un importam 2017. gadā Čehijas Republikā tika iegūts 1 TWh gāzes.

(116)  Sk. ERO 2016. gada valsts ziņojumu, 39. lpp.

(117)  Sk. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_entities_bringing_natural_gas_into_the_country-T1.png.

(118)  Sk. ERO 2016. gada valsts ziņojumu, 39. lpp.

(119)  88 TWh 2016. gadā patērētās gāzes un no 93 TWh vairumtirdzniecības līmenī tirgotās gāzes apjoma.

(120)  Sk. ERO 2016. gada valsts ziņojumu, 32. lpp.

(121)  Vienīgais izņēmums šim gadījumam ir cena par gāzi, ko piegādā galējais piegādātājs, kurš saskaņā ar pieprasījumu (3. punkts, 76. lpp.) līdz šim nav izmantots Čehijas Republikā.

(122)  Pamatojoties uz http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

(123)  Attiecībā uz maziem patērētājiem sk. pieteikuma iesniedzēja 2017. gada 10. maija atbildi Komisijas 2017. gada 21. aprīļa IP, 10. tabula.

(124)  Elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegāde lieliem patērētājiem un maziem patērētājiem.


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1135

(2018. gada 10. augusts),

ar ko nosaka tās informācijas veidu, formātu un iesniegšanas biežumu, kura dalībvalstīm jādara pieejama, ziņojot par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5009)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (1) un jo īpaši tās 72. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2012/795/ES (2) dalībvalstīm ir noteikts pienākums ziņot par Direktīvas 2010/75/ES īstenošanu 2013.–2016. gadā. Minētā lēmuma pasākumu termiņi ir apritējuši, un tas būtu jāatceļ.

(2)

Būtu jānosaka, kādā veidā un formātā un cik bieži būtu jādara pieejama informācija par laiku no 2017. gada.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 72. panta 1. punktu dalībvalstīm jāziņo informācija par minētās direktīvas īstenošanu, reprezentatīvi dati par emisijām un citu veidu piesārņojumu, informācija par emisijas robežvērtībām un par to, kā tiek piemēroti labākie pieejamie tehniskie paņēmieni saskaņā ar minētās direktīvas 14. un 15. pantu, it sevišķi par atkāpēm, kas piešķirtas saskaņā ar tās 15. panta 4. punktu.

(4)

Dalībvalstīm turklāt ir pienākums saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 72. pantu iesniegtajos ziņojumos ietvert arī informāciju, kas attiecas uz minētās direktīvas 51. panta 4. punktu, 55. panta 2. punktu un 59. panta 1., 2. un 3. punktu.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 72. panta 1. punktu dalībvalstīm šī informācija jādara pieejama elektroniskā formātā, izmantojot ziņošanas rīku, ko šim nolūkam nodrošina Komisija.

(6)

Direktīva 2010/75/ES prasa, lai katru II nodaļas aptverto iekārtu varētu ekspluatēt tikai ar atsevišķu atļauju. Atļaujas nosacījumiem jābūt balstītiem uz vidisko veikumu, kas panākams ar attiecīgo iekārtu, ņemot vērā tās tehniskos raksturlielumus, ārējus faktorus (tostarp vietējos apstākļus) un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantojumu. Atļaujās ietver nosacījumus, kas īpaši reglamentē katras atsevišķās iekārtas emisijas robežvērtības, emisiju monitoringu un atbilstības novērtēšanu. Kā noteikts Direktīvas 2010/75/ES 21. panta 3. punktā, atļaujas nosacījumi ir periodiski jāpārskata un vajadzības gadījumā jāatjaunina, it sevišķi tad, ja publicēti jauni secinājumi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (“LPTP secinājumi”) attiecībā uz iekārtas galveno darbību. Visefektīvākais veids, kā ziņot par Direktīvas 2010/75/ES īstenošanu, ir sniegt relevanto informāciju par katru atsevišķo iekārtu, tādējādi Īstenošanas lēmuma 2012/795/ES 2. un 3. moduļa pieejas attiecinot uz visiem sektoriem.

(7)

Uz lielām sadedzināšanas stacijām [Direktīvā 2010/75/ES “lielas sadedzināšanas iekārtas”] un atkritumu (līdz)incinerācijas stacijām [Direktīvā 2010/75/ES “atkritumu (līdz)sadedzināšanas iekārtas”] attiecas konkrēti Direktīvas 2010/75/ES III un IV nodaļas noteikumi. Attiecībā uz šīm stacijām dalībvalstīm līdztekus būtu jāsniedz informācija par pagaidu atkāpju piemērošanu un emisiju kontroles garantijām saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 32. līdz 35. pantu un 46. panta 2. punktu. Minētās direktīvas 55. panta 3. punkts nosaka, ka dalībvalstīm ir jādara publiski pieejams saraksts ar atkritumu incinerācijas un atkritumu līdzincinerācijas stacijām, kuru jauda ir mazāka par divām tonnām stundā. Būtu Komisijai jāsniedz informācija par minētā saraksta publiskošanu, lai Komisija varētu sekot līdzi direktīvas īstenošanai attiecībā uz šīm mazākajām stacijām.

(8)

Saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 72. panta 1. punktu dalībvalstīm jāziņo arī reprezentatīvi dati par emisijām un citu veidu piesārņojumu. Lai neradītu lieku administratīvo slogu, dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par to, kur darīti pieejami emisiju monitoringa dati, kā prasīts Direktīvas 2010/75/ES 24. panta 3. punkta b) apakšpunktā, un arī saite uz emisiju datiem, kas ziņoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 (3). Saskaņā ar minēto regulu dalībvalstīm ir jāziņo ikgadējie dati par (cita starpā) atkritumu pārnesēm ārpus teritorijas un tās II pielikumā uzskaitīto piesārņotāju emisiju gaisā, ūdenī un zemē; minētie piesārņotāji ietver visus piesārņotājus, kas uzskaitīti Direktīvas 2010/75/ES II pielikumā. Tajā pašā laikā visas Direktīvas 2010/75/ES aptvertās “iekārtas” ir saistītas ar minētās regulas “apsaimniekošanas objektiem” vai ar tiem sakrīt. Tas nozīmē, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 166/2006 ziņotie dati ir reprezentatīvi dati par emisijām un citu veidu piesārņojumu Direktīvas 2010/75/ES 72. panta 1. punkta izpratnē.

(9)

Sasaiste ar saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 166/2006 ziņotajām emisijām būtu jāizveido, izmantojot esošus telpiskos datus, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK (4) 4. panta 1. punktu un minētās direktīvas III pielikuma 8. punktu pārvalda dalībvalstis. Komisijas Regulā (ES) Nr. 1089/2010 (5) iedibinātais datu modelis dod dalībvalstīm un Komisijai iespēju iekārtas, lielas sadedzināšanas stacijas un atkritumu (līdz)incinerācijas stacijas sasaistīt ar “apsaimniekošanas objektiem” Regulas (EK) Nr. 166/2006 2. panta 4. punkta izpratnē. Ziņot telpiskos datus par iekārtām, lielām sadedzināšanas stacijām un atkritumu (līdz)incinerācijas stacijām, nevis sniegt detalizētus ziņojumus par iekārtu emisijām šajā kontekstā nozīmē tikai izmantot citu ziņošanas “veidu” Direktīvas 2010/75/ES 72. panta 2. punkta izpratnē. Šādā nolūkā INSPIRE modelis būtu jāpielāgo Direktīvas 2010/75/ES 72. panta 1. punkta specifiskajām ziņošanas prasībām, dažus telpiskās informācijas elementus, kas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1089/2010 būtu “tādi, kas var būt nenoteikti” (voidable), tomēr padarot obligātus.

(10)

Attiecībā uz iekārtām un darbībām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus, bet uz kurām neattiecas Direktīvas 2010/75/ES II nodaļa un kurām tāpēc ne vienmēr nepieciešama iekārtai specifiska atļauja, dalībvalstīm būtu jāziņo informācija par kopējo iekārtu skaitu un to iekārtu skaitu, kurās tiek īstenots minētās direktīvas 59. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais emisijas samazināšanas plāns vai kurām tiek piemērota tās 59. panta 2. vai 3. punktā paredzētā atkāpe. Tas Komisijai ļaus saprast, vai un kādā mērā varētu būt skarta Direktīvas 2010/75/ES īstenošana.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 75. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz Direktīvas 2010/75/ES II, III un IV nodaļas aptvertajām iekārtām, izņemot atkritumu incinerācijas stacijas un atkritumu līdzincinerācijas stacijas, kuru nominālā jauda ir mazāka par divām tonnām stundā, dalībvalstis par katru aptverto iekārtu dara Komisijai pieejamu I pielikumā prasīto informāciju minētajā pielikumā noteiktajā formātā.

Attiecībā uz atkritumu incinerācijas stacijām un atkritumu līdzincinerācijas stacijām, kuru nominālā jauda ir mazāka par divām tonnām stundā, un Direktīvas 2010/75/ES V nodaļas aptvertajām iekārtām dalībvalstis dara Komisijai pieejamu II pielikumā prasīto informāciju minētajā pielikumā noteiktajā formātā.

I un II pielikumā prasīto informāciju dalībvalstis ziņo, izmantojot harmonizētās elektroniskās ziņošanas rīku, ko dara pieejamu Komisija.

2. pants

I pielikumā prasīto informāciju pirmoreiz iesniedz par 2017. pārskata gadu, ja vien minētajā pielikumā nav noteikts citādi. Informāciju par minēto pārskata gadu iesniedz ne vēlāk kā 2019. gada 30. jūnijā. I pielikumā prasīto informāciju par nākamajiem pārskata gadiem iesniedz katru gadu 9 mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata gada beigām.

II pielikumā prasīto informāciju pirmoreiz iesniedz par 2017. un 2018. pārskata gadu. Informāciju par minētajiem pārskata gadiem iesniedz ne vēlāk kā 2019. gada 30. septembrī. II pielikumā prasīto informāciju par nākamajiem pārskata gadiem iesniedz reizi trīs gados 9 mēnešu laikā pēc pēdējā attiecīgā pārskata gada beigām.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 12. decembra Īstenošanas lēmums 2012/795/ES, ar ko nosaka tās informācijas veidu, formātu un iesniegšanas biežumu, kas dalībvalstīm jādara pieejama saistībā ar ziņošanu par to, kā īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (OV L 349, 19.12.2012., 57. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2010. gada 23. novembra Regula (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (OV L 323, 8.12.2010., 11. lpp.).


I PIELIKUMS

Informācija par iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES II, III un IV nodaļa (izņemot atkritumu incinerācijas stacijas un atkritumu līdzincinerācijas stacijas, kuru nominālā jauda ir mazāka par divām tonnām stundā)

Piezīme. Dalībvalstis var norādīt, kādu informāciju tās uzskata par konfidenciālu, sniedzot pamatojumu, kas Komisijai liegtu šo informāciju darīt publiski pieejamu.

1.1.

Kontekstuāla informācija

Tips

Formāts

1.1.1.

Valsts identifikators

Tās valsts identifikators, kurā atrodas iekārtas un iekārtu daļas, par ko tiek ziņots.

1.1.2.

Pārskata gads

Kalendārais gads, par kuru tiek ziņots.


1.2.

Informācija par visām iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES II nodaļa

Tips

Formāts

1.2.1.

inspireId

Iekārtas unikālais identifikators, kas atbilst Direktīvas 2007/2/EK prasībām.

1.2.2.

thematicId  (1)

Tematiskais objekta identifikators.

1.2.3.

pointGeometry

Ģeogrāfiskais platums un garums (iekārtas aptuvenā centra koordinātas), izteikti ETRS89 (2D)-EPSG:4258 koordinātu atskaites sistēmā ar precizitāti 5 cipari aiz komata.

1.2.4.

Iekārtas nosaukums

Iekārtas oficiālais apzīmējums, īpašvārds vai parastais nosaukums.

1.2.5.

Statuss

Iekārtas ekspluatācijas statuss.

1.2.6.

Kompetentā iestāde

Attiecībā uz Direktīvas 2010/75/ES I pielikuma aptvertajām darbībām šo iestāžu nosaukums un kontaktinformācija:

a)

kompetentā iestāde vai iestādes, kas atbild par atļauju piešķiršanu saskaņā ar minētās direktīvas II nodaļu;

b)

kompetentā iestāde vai iestādes, kas atbild par inspekcijām saskaņā ar minētās direktīvas II nodaļu.

1.2.7.

Veiktās darbības

Visu to iekārtā veikto darbību uzskaitījums, ko aptver Direktīvas 2010/75/ES I pielikums.

1.2.8.

LPTP secinājumi

No 2018. pārskata gada – norāde, kādi Komisijas īstenošanas lēmumi par LPTP secinājumiem piemērojami kādai no iekārtā veiktajām darbībām.

1.2.9.

Citas relevantas Direktīvas 2010/75/ES nodaļas

Norāde, kuras Direktīvas 2010/75/ES nodaļas attiecas uz iekārtu (vai kādu tās daļu).

1.2.10.

Iesniegts pamatziņojums

Norāde, vai kompetentajai iestādei iesniegts Direktīvas 2010/75/ES 22. panta 2. punktā minētais pamatziņojums.

1.2.11.

Piešķirta atļauja

a)

Norāde, vai saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 5. pantu piešķirta iekārtas ekspluatācijas atļauja.

b)

Tās tīmekļa lapas vai lapu URL, kurā atļauja vai atļaujas darītas pieejamas sabiedrībai.

c)

No 2018. pārskata gada – ja nav piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 5. pantu, izpildes panākšanas pasākumu apraksts.

1.2.12.

Atļaujas nosacījumu pārskatīšana

a)

Norāde, vai atļaujas nosacījumi ir pārskatīti saskaņā ar minētās direktīvas 21. panta 3. punktu.

b)

Attiecīgā gadījumā – diena, kurā atļaujas nosacījumi atjaunināti saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 21. panta 3. punktu.

1.2.13.

Direktīvas 2010/75/ES 15. panta 4. punktā paredzētā atkāpe attiecībā uz LPTP

Attiecībā uz iekārtām, kuru atļaujas nosacījumi ir pārskatīti saskaņā ar minētās direktīvas 21. panta 3. punktu, – norāde, vai piešķirta atkāpe saskaņā ar tās 15. panta 4. punktu.

No 2018. pārskata gada, ja piešķirta atkāpe, šāda informācija:

a)

tās tīmekļa lapas URL, kurā sabiedrībai darīti pieejami konkrētie atkāpes iemesli saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 24. panta 2. punkta f) apakšpunktu;

b)

tas Komisijas īstenošanas lēmums par LPTP secinājumiem, attiecībā uz kuru atkāpe piešķirta;

c)

tas ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL), attiecībā uz kuru atkāpe piešķirta;

d)

attiecīgā gadījumā atkāpes ilgums.

1.2.14.

Stingrāki atļaujas nosacījumi

No 2018. pārskata gada attiecībā uz iekārtām, kuru atļaujas nosacījumi ir pārskatīti saskaņā ar 21. panta 3. punktu, norāde, vai atļaujā noteiktas stingrākas emisijas robežvērtības nekā LPTP SEL diapazona apakšējā robeža, tostarp:

a)

piemērojamie Komisijas īstenošanas lēmumi par LPTP secinājumiem;

b)

piemērojamie LPTP SEL;

c)

tas, vai šīs stingrākās emisijas robežvērtības noteiktas saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 14. panta 4. punktu, tās 18. pantu vai tiem abiem.

1.2.15.

Apmeklējumi uz vietas (inspekcijas)

a)

Apmeklējumi uz vietas ražošanas iekārtā, kurus kompetentā iestāde veikusi pārskata gadā.

b)

No 2018. pārskata gada – tās tīmekļa lapas URL, kurā pieejams ziņojums par nesenāko apmeklējumu uz vietas, vai tādas vispārīgas tīmekļa lapas URL, kurā izskaidrots, kā iespējams publiski piekļūt konkrētiem apmeklējumu ziņojumiem saskaņā ar 23. panta 6. punkta otro daļu.

1.2.16.

Emisiju monitoringa dati

No 2018. pārskata gada – norāde, kā emisiju monitoringa rezultāti ir darīti pieejami sabiedrībai saskaņā ar 24. panta 3. punkta b) apakšpunktu, tostarp URL, ja šādam nolūkam izveidotas tīmekļa vietnes.

1.2.17.

eSPIRS identifikators

No 2018. pārskata gada, ja uz iekārtu attiecas Direktīva 2012/18/ES, Sevezo uzņēmumu informācijas izguves sistēmas identifikators (“eSPIRS identifikators”) uzņēmumam, kurā atrodas iekārta. Neobligāts.

1.2.18.

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas identifikators

No 2018. pārskata gada, ja uz iekārtu pilnīgi vai daļēji attiecas Direktīva 2003/87/EK, identifikators, ko izmanto minētajā direktīvā paredzētajai ziņošanai. Neobligāts.

1.2.19.

Piezīmes

Jebkāda cita relevanta informācija. Neobligāts.


1.3.

Papildu informācija par lielām sadedzināšanas stacijām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa, un atkritumu incinerācijas un atkritumu līdzincinerācijas stacijām, kuru jauda ir divas vai vairāk tonnas stundā un uz kurām attiecas IV nodaļa (2)

Tips

Formāts

1.3.1.   

Vispārīga informācija

1.3.1.a.

inspireId

Unikāls identifikators, kas atbilst Direktīvas 2007/2/EK prasībām, kuras vēl precizētas Regulā (ES) Nr. 1089/2010, it sevišķi minētās regulas IV pielikuma 8. punktā ar grozījumiem.

1.3.1.b.

thematicId  (3)

Tematiskais objekta identifikators.

1.3.1.c.

pointGeometry

Ģeogrāfiskais platums un garums (stacijas aptuvenā centra koordinātas), izteikti ETRS89 (2D)-EPSG:4258 koordinātu atskaites sistēmā ar precizitāti 5 cipari aiz komata.

1.3.1.d.

Stacijas nosaukums

Stacijas oficiālais apzīmējums, īpašvārds vai parastais nosaukums.

1.3.1.e.

Statuss

Stacijas ekspluatācijas statuss.

1.3.2.   

Informācija par lielām sadedzināšanas stacijām

1.3.2.a.

Kopējā nominālā ievadītā siltumjauda

Lielas sadedzināšanas stacijas kopējā nominālā ievadītā siltumjauda.

1.3.2.b.

Atkāpes saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES

Ziņas par jebkādām Direktīvas 2010/75/ES 31. līdz 35. pantā paredzētajām atkāpēm, kas piešķirtas attiecībā uz lielo sadedzināšanas staciju.

1.3.2.c.

Piezīmes

Jebkāda cita relevanta informācija. Neobligāts.

1.3.3.   

Informācija par atkritumu incinerācijas un atkritumu līdzincinerācijas stacijām ar nominālo jaudu divas vai vairāk tonnas stundā

1.3.3.a.

Kopējā nominālā jauda

Atkritumu incinerācijas vai atkritumu līdzincinerācijas stacijas kopējā nominālā jauda

1.3.3.b.

Atļautā jauda attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem

Kopējā atļautā bīstamo atkritumu incinerācijas un līdzincinerācijas jauda.

1.3.3.c.

Atļautā jauda attiecībā uz nebīstamajiem atkritumiem

Kopējā atļautā nebīstamo atkritumu incinerācijas un līdzincinerācijas jauda.

1.3.3.d.

Direktīvas 2010/75/ES 46. panta 2. punkts par emisiju kontroles garantijām

No 2018. pārskata gada – norāde, vai:

a)

vairāk nekā 40 % incinerācijā saražotās siltumenerģijas nāk no bīstamo atkritumu incinerācijas;

b)

vai tiek līdzincenerēti neapstrādāti jauktie sadzīves atkritumi.

1.3.3.e.

Īpaši nosacījumi

a)

Norāde, vai saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 51. pantu ir dota atļauja mainīt ekspluatācijas apstākļus.

b)

Attiecīgā gadījumā – papildu informācija par to, kādus ekspluatācijas apstākļus atļauts mainīt.

c)

No 2018. pārskata gada attiecīgā gadījumā:

i)

tās tīmekļa lapas URL, kur pieejama atļauja, kurā izklāstīti ekspluatācijas apstākļi;

ii)

tās tīmekļa lapas URL, kurā darīts publiski pieejams ziņojums par nesenāko apmeklējumu uz vietas saskaņā ar 23. panta 6. punkta otro daļu, vai tādas tīmekļa lapas URL, kurā izskaidrots, kā šim ziņojumam iespējams publiski piekļūt.

1.3.3.f.

Publiskošana

No 2018. pārskata gada – norāde, kā Direktīvas 2010/75/ES 55. panta 2. punktā minētā informācija ir darīta pieejama sabiedrībai, tostarp URL, ja šādam nolūkam izveidotas tīmekļa vietnes.

1.3.3.g.

Piezīmes

Jebkāda cita relevanta informācija. Neobligāts.


1.4.

Informācija gadījumos, kad RED iekārta ir “ražošanas iekārta” (4) vai tās daļa

Tips

Formāts

1.4.1.

inspireId

Ražošanas iekārtas unikālais identifikators, kas atbilst Direktīvas 2007/2/EK prasībām.

1.4.2.

thematicId  (5)

Tematiskais objekta identifikators.

1.4.3.

riverBasinDistrict

Koda identifikators un/vai nosaukums, kas piešķirts ūdensteces baseina apgabalam.

1.4.4.

Ģeometrija

Ģeogrāfiskais platums un garums (ražošanas iekārtas aptuvenā centra koordinātas), izteikti ETRS89 (2D)-EPSG:4258 koordinātu atskaites sistēmā ar precizitāti 5 cipari aiz komata.

1.4.5.

Funkcija

Ražošanas iekārtā veiktās darbības. Funkciju apraksta ražošanas iekārtas darbība, kas izteikta kā NACE kods.

1.4.6.

Ražošanas iekārtas nosaukums

Ražošanas iekārtas oficiālais apzīmējums, īpašvārds vai parastais nosaukums.

1.4.7.

Statuss

Ražošanas iekārtas ekspluatācijas statuss.

1.4.8.

Piezīmes

Jebkāda cita relevanta informācija. Neobligāts.


(1)  INSPIRE ietvarā šā lauka multiplicitāte ir 0-1.

(2)  Attiecībā uz atkritumu incinerācijas un atkritumu līdzincinerācijas stacijām ar jaudu no 2 līdz 3 t/h dati jāiesniedz tikai no 2018. pārskata gada.

(3)  INSPIRE ietvarā šā lauka multiplicitāte ir 0-1.

(4)  “Ražošanas iekārta”, kura Regulas (ES) Nr. 1089/2010 IV pielikuma 8.2.1. punktā definēta kā “Viena vai vairākas instalācijas vienā un tajā pašā objektā, ko ekspluatē viena un tā pati fiziskā vai juridiskā persona, kas projektētas, konstruētas vai uzstādītas specifiskiem ražošanas vai rūpniecības mērķiem, ņemot vērā visu infrastruktūru, aprīkojumu un materiālus”, un uz kuru kā uz “apsaimniekošanas objektu” attiecas Regula (EK) Nr. 166/2006.

(5)  INSPIRE ietvarā šā lauka multiplicitāte ir 0-1.


II PIELIKUMS

Informācija par atkritumu incinerācijas stacijām un atkritumu līdzincinerācijas stacijām, kuru nominālā jauda ir mazāka par divām tonnām stundā, un iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES V nodaļa

2.1.

Atkritumu incinerācijas stacijas vai atkritumu līdzincinerācijas stacijas, kuru nominālā jauda ir mazāka par divām tonnām stundā

Atsauce uz šādu iekārtu sarakstu, kas darīts publiski pieejams saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 55. panta 3. punktu.

2.2.

Iekārtas, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES V nodaļa (iekārtas, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus)

a)

To iekārtu kopskaits, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES V nodaļa.

b)

To iekārtu skaits, kas atbilst Direktīvas 2010/75/ES 59. panta 1. punkta b) apakšpunktam.

c)

To iekārtu skaits, attiecībā uz kurām piešķirta Direktīvas 2010/75/ES 59. panta 2. punktā paredzētā atkāpe.

d)

To iekārtu skaits, attiecībā uz kurām piešķirta Direktīvas 2010/75/ES 59. panta 3. punktā paredzētā atkāpe.


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1136

(2018. gada 10. augusts)

par riska mazināšanas un pastiprinātiem biodrošības pasākumiem un savlaicīgas atklāšanas sistēmām attiecībā uz risku, ka savvaļas putni uz mājputniem var pārnest augstas patogenitātes putnu gripas vīrusus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5243)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (1), un jo īpaši tās 3. pantu un 63. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Putnu gripa ir vīrusa izraisīta putnu, arī mājputnu, infekcijas slimība. Ar putnu gripas vīrusu inficētu mājputnu saslimšanai ir divas virulences ziņā atšķirīgas pamatformas. Zemas patogenitātes forma parasti izraisa tikai vieglus simptomus, savukārt augstas patogenitātes forma vairumam mājputnu sugu izraisa ļoti augstu mirstību. Šī slimība var smagi iedragāt mājputnu un savvaļas putnu veselību un radīt milzīgus zaudējumus mājputnu audzētājiem.

(2)

Direktīva 2005/94/EK nosaka minimālos kontroles pasākumus, kas piemērojami minētās slimības uzliesmojuma gadījumā mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu populācijā, un nosaka arī noteiktus profilakses pasākumus saistībā ar putnu gripas uzraudzību un savlaicīgu atklāšanu.

(3)

Ir zināms, ka savvaļas putni, jo īpaši migrējošie savvaļas ūdensputni, ir zemas patogenitātes putnu gripas vīrusu dabīgie saimniekorganismi un parasti bez raksturīgajām slimības pazīmēm šos vīrusus pārnēsā sezonālās migrācijas laikā. Taču kopš 2005. gada izrādās, ka migrējošie putni var inficēties ar augstas patogenitātes putnu gripas (APPG) H5 apakštipa vīrusiem un pēc tam šos vīrusus izplatīt lielos attālumos starp kontinentiem.

(4)

Ja putnu gripas vīrusi un it īpaši APPG vīrusi ir sastopami savvaļas putnu populācijā, nepārtraukti ir risks, ka šie vīrusi, it sevišķi gājputnu sezonālās migrācijas laikā, var tikt tieši un netieši ievazāti mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu saimniecībās, savukārt no inficētās saimniecības šie vīrusi var izplatīties uz citām saimniecībām un radīt lielus ekonomiskus zaudējumus.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2017. gada 14. septembrī pieņēma visaptverošu zinātnisko atzinumu par putnu gripu (2), kurā apstiprināts, ka, lai novērstu APPG vīrusu izplatīšanos no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, liela nozīme ir stingrai biodrošības pasākumu īstenošanai (EFSA 2017. gada atzinums).

(6)

EFSA 2017. gada atzinumā ir norādīti būtiskākie biodrošības pasākumi, kas pastāvīgi veicami dažādās mājputnu audzēšanas sistēmās, arī mazās fermās. Tajā arī teikts, ka ir noteikti vispārīgi biodrošības principi, kas ir vispārpiemērojami mājputnu saimniecībām, lai gan optimālai aizsardzībai, pēc ekspertu ieteikumiem, jāapsver katras saimniecības unikālās iezīmes.

(7)

EFSA 2017. gada atzinumā ir novērtēti un noteikti riski APPG vīrusa ievazāšanai mājputnu saimniecībās, piemēram, mājas pīļu un zosu turēšana kopā ar citu sugu mājputniem, un ar noteiktām darbībām saistītie riski, piemēram, mājputnu izlaišana brīvībā medījamo putnu krājumu atjaunošanas nolūkā, un atzinumā ir ierosināti šo risku mazināšanas pasākumi.

(8)

EFSA 2017. gada atzinumā ir secināts, ka visefektīvākais veids, kā var savlaicīgi atklāt APPG vīrusu klātbūtni savvaļas putnu populācijā, kur APPG vīrusu infekcijas ir saistītas ar mirstību, ir savvaļas putnu pasīvā uzraudzība, un ieteikts ņemt paraugus no savvaļas putnu mērķsugām un tos laboratoriski pārbaudīt. Pēc tam zinātniskajā atzinumā par putnu gripu, kas apstiprināts 2017. gada 18. decembrī (3), EFSA publicēja savvaļas putnu mērķsugu sarakstu.

(9)

Zinātniskajā ziņojumā par putnu gripu, kas apstiprināts 2018. gada 22. martā (4), EFSA norādīja, ka nav ziņots par nevienu gadījumu, kur cilvēks būtu inficējies ar A(H5N8) vīrusu vai jaunatklātajiem A(H5N5) un A(H5N6) vīrusiem, kas ir A(H5) monofilētiskās grupas 2.3.4.4 vīrusu rekombinācija ar vietējiem Eiropas vīrusiem, kuras rezultātā tiek pārņemts N5 vai N6 gēns. Uzskata, ka A(H5N8), A(H5N5) un A(H5N6) vīrusi ir pielāgojušies galvenokārt putnu sugām.

(10)

EFSA 2017. gada atzinumā ir arī secināts, ka noteiktās epidemioloģiskajās situācijās būtu lietderīgi, ja dalībvalstis uz laiku pastiprinātu noteiktus profilakses pasākumus ap vietu, kur apstiprināta savvaļas putna inficēšanās ar APPG vīrusu vai šī infekcija ir atklāta savvaļas putna fekālijās, it īpaši lai pārbaudītu, vai slimība nav pārnesta uz mājputnu saimniecībām un vai tiek efektīvi veikti biodrošības pasākumi pret vīrusa ievazāšanu.

(11)

Tāpēc, lai koncentrētos uz putnu populācijām, kurām ir vislielākais risks inficēties ar putnu gripu, un lai nodrošinātu, ka šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir efektīvi, saimniecībās, kurās tiek turēti mājputni, būtu jāveic noteikti profilakses pasākumi.

(12)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/263 (5) nosaka riska mazināšanas un pastiprinātus biodrošības pasākumus, lai, nepieļaujot ne tiešu, ne netiešu saskari starp savvaļas putniem un mājputniem, samazinātu risku, ka no savvaļas putniem uz mājputniem tiek pārnesti APPG vīrusi, un minētais lēmums nosaka, ka dalībvalstīm jānosaka, kuros apgabalos to teritorijā ir īpaši liels risks, ka APPG vīrusi varētu tikt ievazāti mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu saimniecībās (“augsta riska apgabali”), citstarp ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un īpaša riska faktorus. Minētais īstenošanas lēmums bija piemērojams līdz 2018. gada 30. jūnijam.

(13)

Tāpēc Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/263 noteiktie pasākumi būtu jāpārskata, ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju mājputnu, citu nebrīvē turētu putnu un savvaļas putnu populācijā Savienībā un trešās valstīs, kur šāds risks ir relevants, EFSA 2017. gada atzinumu, pēc tam apstiprinātos zinātniskos ziņojumus par putnu gripu un dalībvalstu gūto pieredzi, īstenojot minētajā īstenošanas lēmumā noteiktos pasākumus.

(14)

Līdz ar to, ņemot vērā pastāvīgos draudus, ka inficēti savvaļas putni varētu pārnest APPG vīrusu, un uzliesmojumu risku mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu saimniecībās, šajā lēmumā būtu jānosaka atjaunināti pasākumi, ņemot vērā Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/263 pārskatīšanas rezultātus.

(15)

Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/263 noteikto pasākumu īstenošanā gūtā pieredze liecina, ka ir vajadzīgi noteikti atbrīvojumi no riska mazināšanas un pastiprinātiem biodrošības pasākumiem, lai atsevišķas dalībvalstis varētu šos pasākumus pielāgot mainīgajai epidemioloģiskajai situācijai.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šis lēmums nosaka riska mazināšanas pasākumus, atsevišķus pastiprinātus biodrošības pasākumus un savlaicīgas atklāšanas sistēmas [agrīnas konstatācijas sistēmas], kas attiecas uz riskiem, ka savvaļas putni varētu saimniecībās ievazāt augstas patogenitātes putnu gripas (APPG) vīrusus, kā arī pasākumus, kas uzlabo īpašnieku un citu putnkopības nozarē iesaistīto personu informētību par šādiem riskiem un par vajadzību viņu saimniecībās veikt vai pastiprināt biodrošības pasākumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro Direktīvas 2005/94/EK 2. pantā izklāstītās definīcijas.

3. pants

Tādu apgabalu noteikšana, kuros ir augsts APPG vīrusu ievazāšanas un izplatīšanās risks

1.   Dalībvalstis nosaka, kuros apgabalos to teritorijā ir īpašs risks, ka saimniecībās varētu tikt ievazāti APPG vīrusi (“augsta riska apgabali”), ņemot vērā:

a)

riska faktorus APPG vīrusu ievazāšanai saimniecībās, it īpaši:

i)

ģeogrāfisko atrašanos dalībvalstu apgabalos, kurus gājputni šķērso vai kuros tie, ielidojuši Savienībā it īpaši pa ziemeļaustrumu un austrumu migrācijas ceļiem, migrācijas laikā atpūšas;

ii)

tuvumu mitriem apgabaliem, dīķiem, purviem, ezeriem, upēm vai jūrai, kur gājputni, it īpaši Anseriformes un Charadriiformes kārtas gājputni, var pulcēties vai apstāties;

iii)

ģeogrāfisko atrašanos apgabalos, kuros ir liels gājputnu, it īpaši ūdensputnu, īpatsvars;

iv)

mājputnu turēšanu āra saimniecībās, kur nevar novērst vai pietiekami kontrolēt mājputnu saskari ar savvaļas putniem;

v)

ja pašreiz vai iepriekš mājputnu, citu nebrīvē turētu putnu un savvaļas putnu populācijā ir atklāti APPG vīrusi;

b)

riska faktorus APPG vīrusu izplatībai saimniecībās un starp saimniecībām, it īpaši:

i)

ja saimniecība ģeogrāfiski atrodas apgabalā, kur ir liels saimniecību īpatsvars, it īpaši to saimniecību, kurās tiek turētas pīles un zosis un jebkādi mājputni ar iespēju iziet laukā;

ii)

ja saimniecībās un no saimniecībām ir intensīva mājputnus transportējošu transportlīdzekļu un cilvēku kustība un ja ir intensīva tieša un netieša saskare starp saimniecībām;

c)

Eiropas Pārtikas un nekaitīguma iestādes (EFSA) un valstu un starptautisko riska novērtēšanas struktūru veiktos riska novērtējumus un zinātniskos ieteikumus attiecībā uz to, cik relevanta ir APPG vīrusu izplatīšanās ar savvaļas putnu starpniecību;

d)

saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 4. pantu veikto uzraudzības programmu rezultātus.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka mājputnu nozarē darbojošās ieinteresētās personas, arī mazās saimniecības, vispiemērotākajos veidos tiek informētas par saskaņā ar 1. punktu noteikto augsta riska apgabalu robežām.

3.   Dalībvalstis pastāvīgi pārskata augsta riska apgabalu robežas.

4. pants

Riska mazināšana un pastiprināti biodrošības pasākumi

1.   Dalībvalstis nepārtraukti novēro konkrēto epidemioloģisko situāciju savā teritorijā, ņemot vērā arī draudus, kas rodas, ja APPG tiek atklāta mājputnu, citu nebrīvē turētu putnu un savvaļas putnu populācijā citās dalībvalstīs un tuvumā esošajās trešās valstīs, kā arī 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos riska novērtējumus.

2.   Dalībvalstis augsta riska apgabalos veic piemērotus un realizējamus pasākumus, lai samazinātu risku, ka APPG vīrusi tiek pārnesti no savvaļas putniem uz mājputniem.

3.   Riska mazināšanas un pastiprinātus biodrošības pasākumus veic tā, lai nepieļautu, ka savvaļas putni un jo īpaši migrējošie ūdensputni nonāk tiešā vai netiešā saskarē ar mājputniem un it īpaši pīlēm un zosīm.

4.   Atkarībā no 1. punktā minētā epidemioloģiskās situācijas novērtējuma dalībvalstis augsta riska apgabalos aizliedz šādas darbības:

a)

kopā ar citām mājputnu sugām turēt pīles un zosis, ja vien:

i)

vīrusa ievazāšanas risks nav uzskatāms par nenozīmīgu saimniecības raksturlielumu dēļ un kompetentā iestāde ieviestos riska mazināšanas pasākumus neuzskata par pietiekamiem; vai

ii)

par infekciozā aģenta kontrolputniem saskaņā ar kompetentās iestādes noteikumiem netiek izmantotas mājputnu sugas, kas nav pīles un zosis;

b)

mājputnus turēt brīvā dabā, ja vien:

i)

no saskares ar savvaļas putniem mājputni nav pasargāti ar tīkliem, jumtiem, horizontāli pārklātiem audumiem vai citiem piemērotiem saskares novēršanas līdzekļiem; vai

ii)

mājputnu barība un ūdens netiek turēti telpās vai zem nojumes, kas pietiekami attur savvaļas putnus no piekļūšanas un līdz ar to nepieļauj savvaļas putnu saskari ar mājputniem paredzēto barību vai ūdeni;

c)

mājputniem izmantot ārā esošas ūdenskrātuves, izņemot, ja noteiktiem mājputniem tas nepieciešams aiz labturības apsvērumiem un ja tās ir pietiekami aizsargātas pret savvaļas putniem;

d)

mājputniem dot ūdeni no virszemes ūdeņu krātuvēm, kurām var piekļūt savvaļas putni, izņemot, ja šis ūdens tiek apstrādāts tā, ka tiek garantēta putnu gripas vīrusu inaktivācija;

e)

sapulcēt mājputnus un citus nebrīvē turētu putnus skatēs, tirgos, izstādēs un kultūras pasākumos, izņemot, ja šie pasākumi tiek rīkoti un vadīti tā, lai līdz minimumam tiktu samazināts risks, ka varbūtēji inficēti putni vīrusu var izplatīt citiem putniem;

f)

izmantot Anseriformes un Charadriiformes kārtu pievilinātājputnus, izņemot, ja tie tiek izmantoti putnu gripas uzraudzības programmā, kas tiek veikta saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 4. pantu, pētniecības projektos, ornitoloģiskajos pētījumos vai citā pasākumā, ko atļāvusi kompetentā iestāde;

g)

mājputnus izlaist medījamo putnu krājumu atjaunošanai, izņemot, ja kompetentās iestādes to atļāvušas ar nosacījumu, ka:

i)

šīs darbības tiek veiktas savrup no citām saimniecībām; un

ii)

atjaunošanai paredzētajiem mājputniem ir veikti virusoloģiskie testi atbilstīgi Komisijas Lēmuma 2006/437/EK (6) pielikumā izklāstītās putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatas IV nodaļas 4. punkta a) apakšpunktam, ar paraugiem, kas ņemti no katras ražošanas vienības 48 stundas pirms putnu izlaišanas, iegūstot negatīvus rezultātus uz putnu gripu.

5.   Dalībvalstis, pamatojoties uz pasākumu regulāru pārskatīšanu saskaņā ar 5. pantu, var paplašināt vai sašaurināt 4. punktā minēto riska mazināšanas un pastiprinātu biodrošības pasākumu darbības jomu un piemērošanas laikposmu.

6.   Dalībvalstis mudina mājputnu nozari atbalstīt mājputnu īpašnieku mācību pasākumus par riska mazināšanas un pastiprinātiem biodrošības pasākumiem, izstrādāt saimniecībām specifiskus biodrošības plānus un novērot biodrošības pasākumu veikšanu.

5. pants

Augsta riska apgabalos piemēroto riska mazināšanas un pastiprinātu biodrošības pasākumu saglabāšana un pārskatīšana

1.   Pasākumus, kas saskaņā ar 4. panta 4. punktu tiek piemēroti augsta riska apgabalos, dalībvalstis saglabā tik ilgu laikposmu, kamēr vien to teritorijā pastāv paaugstināts APPG vīrusa ievazāšanas un izplatīšanās risks.

2.   Dalībvalstis regulāri pārskata saskaņā ar 4. panta 4. punktu veiktos pasākumus, lai tos koriģētu un pielāgotu dominējošai epidemioloģiskajai situācijai, it īpaši attiecībā uz savvaļas putnu radītajiem riskiem.

3.   Dalībvalstis 2. punktā minēto pārskatīšanu balsta uz šādu faktoru novērtējumu:

a)

slimības situācijas attīstība savvaļas putnu populācijā, epidemioloģiskais loks, proti, jaunu inficēšanās gadījumu skaits uz laika vienību, pozitīvu un negatīvu rezultātu kartējums un infekcijas dinamika;

b)

migrējošo un nometnieku savvaļas putnu sugu, it īpaši putnu gripas uzraudzībai noteikto mērķsugu, klātbūtne;

c)

APPG uzliesmojumu sastopamība mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu populācijā, jo īpaši sakarā ar primāru vīrusa ievazāšanu no savvaļas putniem;

d)

APPG atklāšana mājputnu, citu nebrīvē turētu putnu un savvaļas putnu populācijā pastāvīgas uzraudzības laikā;

e)

APPG vīrusa apakštips vai apakštipi, vīrusa attīstība un varbūtējā relevance cilvēka veselībai;

f)

APPG epidemioloģiskā situācija savvaļas putnu, mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu populācijā tuvējo dalībvalstu un trešo valstu teritorijā un EFSA, valstu un starptautisko riska novērtēšanas struktūru veiktie riska novērtējumi;

g)

šajā lēmumā noteikto pasākumu īstenošanas līmenis un efektivitāte.

6. pants

Informētības uzlabošana

Dalībvalstis nodrošina, ka darbojas vajadzīgie pasākumi, lai uzlabotu mājputnu nozarē aktīvo ieinteresēto personu, arī mazo saimniecību, informētību par to, kādi ir riski saimniecībās ievazāt APPG vīrusu, un lai tām sniegtu vispiemērotāko informāciju par riska mazināšanas un pastiprinātiem biodrošības pasākumiem, kas noteikti 4. pantā, it īpaši par pasākumiem, kas ieviešami augsta riska apgabalos, un to dara tā, kā vislabāk šo personu uzmanību var pievērst šādai informācijai.

Dalībvalstis uzlabo informētību arī tām grupām, kuru darbība saistīta ar savvaļas dzīvniekiem, piemēram, ornitologiem, putnu vērotājiem un medniekiem.

7. pants

Savlaicīgas atklāšanas sistēmas mājputnu saimēm

1.   Dalībvalstis ievieš vai pastiprina pastāvošās savlaicīgas atklāšanas sistēmas, kurās īpašnieki kompetentajai iestādei ātri paziņo par jebkurām APPG vīrusa klātbūtnes pazīmēm mājputnu saimēs, kas tiek turētas augsta riska apgabalos esošajās saimniecībās.

2.   Šā panta 1. punktā minētās sistēmas par būtiskiem parametriem, kas norāda uz iespējamu saslimšanu, uzskata vismaz ievērojami mazāku uzņemtās barības un ūdens un izdēto olu daudzumu, novēroto mirstības līmeni un jebkuru klīnisko pazīmi vai pēcnāves bojājumus, kas liecina par APPG klātbūtni, un ņem vērā šo parametru variācijas atkarībā no mājputnu sugas un ražošanas veida.

8. pants

Lielāka savvaļas putnu uzraudzība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikta lielāka savvaļas putnu populāciju uzraudzība un mirušo vai slimo putnu tālāka novērošana atbilstīgi norādījumiem [pamatnostādnēm] par putnu gripas uzraudzības programmu savvaļas putniem īstenošanu, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2010/367/ES (7) II pielikumā un pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 4. panta 2. punktu.

2.   Savvaļas putnu gadījumā paraugu ņemšanu un laboratorisko pārbaudi dalībvalstis var veikt sugām un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kurus APPG iepriekš nav skārusi.

9. pants

Papildu pagaidu pasākumi gadījumā, ja savvaļas putnu populācijā ir apstiprināti APPG gadījumi

1.   Ja paraugos, kas ņemti no viena vai vairākiem savvaļas putniem vai to fekālijām, ir apstiprināts APPG vīruss un ja ir identificēts paaugstināts risks vīrusa ievazāšanai saimniecībās vai iespējams risks sabiedrības veselībai, dalībvalstis apstiprinātā gadījuma apkārtnē veic papildu pagaidu pasākumus, kuros ietver:

a)

riska mazināšanas un pastiprinātu biodrošības pasākumu īstenošanu saskaņā ar 4. pantu;

b)

savvaļas putnu lielāku uzraudzību saskaņā ar 8. pantu;

c)

ja vajadzīgs, epidemioloģiskos izmeklējumus un saimniecību apmeklējumus, attiecīgā gadījumā arī paraugu ņemšanu un pārbaudi uz APPG;

d)

savlaicīgas atklāšanas sistēmu ieviešanu un pastiprināšanu saskaņā ar 7. pantu.

2.   Dalībvalstis var ierobežot dažu 1. punktā minēto pasākumu piemērošanu, ja kompetentā iestāde uzskata, ka atsevišķās valsts teritorijas daļās vai atsevišķu veidu saimniecībās APPG vīrusa ieviešanas risks ir niecīgs.

10. pants

Atbilstības nodrošināšanas un informācijas sniegšanas pienākumi

1.   Dalībvalstis pārrauga, vai īpašnieki un mājputnu nozare īsteno šajā lēmumā noteiktos pasākumus.

2.   Dalībvalstis Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pasākumiem, ko tās veic, lai nodrošinātu atbilstību šā lēmuma prasībām.

11. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(10):4991.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(12):5141.

(4)  EFSA Journal 2018; 16(3):5240.

(5)  Komisijas 2017. gada 14. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/263 par riska mazināšanas un pastiprinātiem biodrošības pasākumiem un agrīnās konstatācijas sistēmām attiecībā uz risku, ko rada savvaļas putni saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas vīrusu pārnešanu uz mājputniem (OV L 39, 16.2.2017., 6. lpp.).

(6)  Komisijas 2006. gada 4. augusta Lēmums 2006/437/EK, ar ko apstiprina Padomes Direktīvā 2005/94/EK paredzēto putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu (OV L 237, 31.8.2006., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2010. gada 25. jūnija Lēmums 2010/367/ES par putnu gripas uzraudzības programmu mājputniem un savvaļas putniem īstenošanu dalībvalstīs (OV L 166, 1.7.2010., 22. lpp.).


14.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1137

(2018. gada 10. augusts)

par uzraudzību, augu veselības pārbaudēm un pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz koksnes iepakojuma materiālu, pārvadājot tādas preces, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5245)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo un ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2013/92/ES (2) ir paredzētas augu veselības pārbaudes un pasākumi, kas jāveic attiecībā uz koksnes iepakojuma materiālu, ko pašlaik izmanto, pārvadājot konkrētas Ķīnas izcelsmes preces. Minētā lēmuma 1.–4. pants ir spēkā līdz 2018. gada 31. jūlijam.

(2)

Augu veselības pārbaudes, ko dalībvalstis veic, pamatojoties uz minēto lēmumu, kā arī saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13.a pantu, liecina, ka koksnes iepakojuma materiāls, ko izmanto dažu Baltkrievijas un Ķīnas izcelsmes preču pārvadāšanai (“konkrētās preces”), neatbilda Savienības prasībām par koksnes iepakojuma materiāla marķēšanu, kā noteikts Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktā, un dažos gadījumos to bija arī invadējuši kaitīgie organismi, kas norādīti minētās direktīvas I pielikuma A daļā.

(3)

Lai labāk sagatavotu iestādes, kas veic attiecīgās augu veselības pārbaudes, lidostu iestādēm, ostu iestādēm, citām iestādēm, kas ir atbildīgas par preču aprites kontroli, vai profesionāliem operatoriem, kuri ir iesaistīti tādu konkrētu preču importēšanā, kurām pievienots koksnes iepakojuma materiāls, tiklīdz tie ir informēti par minētā koksnes iepakojuma materiāla gaidāmo ierašanos, par to iepriekš būtu jāinformē muitas iestāde ievešanas vietā un atbildīgā oficiālā iestāde ievešanas vietā.

(4)

Būtu jāveic regulāras augu veselības pārbaudes attiecībā uz konkrēto preču sūtījumu koksnes iepakojuma materiālu. Dalībvalstīm būtu jānosaka, kādam konkrēto preču koksnes iepakojuma materiāla procentuālajam daudzumam piemēro augu veselības pārbaudes. Lai nodrošinātu, ka tiek pārbaudīts reprezentatīvs paraugs, minētajam daudzumam nevajadzētu būt mazākam par 1 % no konkrēto preču importētā koksnes iepakojuma materiāla.

(5)

Kamēr minētās augu veselības pārbaudes nav pabeigtas, koksnes iepakojuma materiālam, kā arī konkrētajām precēm būtu jāpiemēro Savienības noteikumi par muitas uzraudzību, lai nodrošinātu, ka to brīva aprite Savienības teritorijā nerada fitosanitāros riskus.

(6)

Lai nodrošinātu, ka minētās pārbaudes veic piemērotākajā vietā, augu veselības pārbaudes būtu jāveic tajā ievešanas vietā Savienībā vai galamērķa vietā, ko šim nolūkam apstiprinājusi atbildīgā oficiālā iestāde.

(7)

Ja augu veselības pārbaudes tiek veiktas galamērķa vietā un tās liecina, ka nav ievēroti Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punkta noteikumi vai ka koka iepakojuma materiāls ir invadēts ar kaitīgiem organismiem, kas norādīti minētās direktīvas I pielikuma A daļā, attiecīgajai dalībvalstij būtu pienācīgi jārīkojas ar attiecīgo koksnes iepakojuma materiālu un tas nekavējoties jāiznīcina, lai nodrošinātu Savienības teritorijas fitosanitāro aizsardzību.

(8)

Dalībvalstīm, izmantojot īpašu elektroniskās ziņošanas veidni, būtu jāpaziņo Komisijai saskaņā ar šo lēmumu veikto augu veselības pārbaužu skaits un rezultāti.

(9)

Pieredze, kas gūta saistībā ar līdz šim veiktajām augu veselības pārbaudēm, liecina, ka, lai minēto trešo valstu augu aizsardzības organizācijām sniegtu sīkāku informāciju par aizturēšanas gadījumiem, kas reģistrēti attiecībā uz koksnes iepakojuma materiālu, dalībvalstīm jāsniedz visa informācija, kas vajadzīga, lai identificētu neuzticama vai nepareiza marķējuma izcelsmi.

(10)

Lai atbildīgajām oficiālajām iestādēm un profesionālajiem operatoriem dotu pietiekamu laiku pielāgoties jaunajiem noteikumiem, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. oktobra.

(11)

Lai līdz minētajam datumam nodrošinātu juridisko nepārtrauktību, Īstenošanas lēmuma 2013/92/ES 1.–4. pants, kas ir spēkā līdz 2018. gada 31. jūlijam, būtu jāpiemēro līdz 2018. gada 30. septembrim.

(12)

Juridiskās skaidrības labad Īstenošanas lēmums 2013/92/ES būtu jāatceļ no 2018. gada 1. oktobra, kas ir šā lēmuma piemērošanas datums.

(13)

Šis lēmums būtu jāpiemēro līdz 2020. gada 30. jūnijam, lai līdz tam attiecīgi varētu pieņemt vajadzīgos pasākumus.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“koksnes iepakojuma materiāls” ir koksne vai koksnes ražojumi, ko izmanto, lai atbalstītu, aizsargātu vai pārvietotu preces, un kuri ir iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, mucas un līdzīgi iepakojumi, paletes, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, palešu apmales un kravu stiprinājumi, kurus faktiski izmanto vai neizmanto visu veidu objektu pārvadāšanā; izņēmums ir pārstrādāta koksne, kuras ražošanā izmantota līme, termiska apstrāde vai spiediens vai to kombinācija, un iepakojuma materiāls, kas sastāv tikai no koksnes, kuras biezums nepārsniedz 6 mm;

b)

“konkrētās preces” ir Baltkrievijas vai Ķīnas izcelsmes preces, ko atbalsta, aizsargā vai pārvadā ar koksnes iepakojuma materiālu un importē Savienībā, izmantojot šā lēmuma I pielikumā norādītos kombinētās nomenklatūras (KN) kodus vai Taric kodus, un kas atbilst aprakstiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (3) I pielikumā;

c)

“sūtījums” ir preču daudzums, uz kuru attiecas vienots dokuments, kas nepieciešams, kārtojot muitas vai citas formalitātes;

d)

“profesionāls operators” ir jebkura persona, uz kuru attiecas publiskās vai privātās tiesības un kas ir profesionāli iesaistīta un juridiski atbildīga par koksnes iepakojuma materiāla ievešanu Savienības teritorijā.

2. pants

Uzraudzība

Ierodoties Savienības muitas teritorijā, ikviena konkrēto preču sūtījuma koksnes iepakojuma materiālu pakļauj muitas uzraudzībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (4) 134. pantam un atbildīgo oficiālo iestāžu uzraudzībai, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punktā.

Koksnes iepakojuma materiālam un konkrētajām precēm drīkst piemērot tikai vienu no muitas procedūrām, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 16. punkta a) un b) apakšpunktā, izņemot minētās regulas 210. panta a) un b) punktā minētās īpašās procedūras, ja ir pabeigtas šā lēmuma 4. pantā noteiktās augu veselības pārbaudes.

3. pants

Iepriekšējs paziņojums par importētu koksnes iepakojuma materiālu

Lidostu iestādes, ostu iestādes, citas iestādes, kas ir atbildīgas par preču aprites kontroli, vai profesionāli operatori, kuri ir iesaistīti tādu konkrēto preču importēšanā, kurām pievienots koksnes iepakojuma materiāls, tiklīdz tie ir informēti par minētā koksnes iepakojuma materiāla gaidāmo ierašanos, par to iepriekš informē muitas iestādi ievešanas vietā vai atbildīgo oficiālo iestādi ievešanas vietā.

4. pants

Augu veselības pārbaudes

Konkrēto preču sūtījumu koksnes iepakojuma materiālam regulāri veic Direktīvas 2000/29/EK 13.a panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā paredzētās augu veselības pārbaudes, lai apstiprinātu, ka koksnes iepakojuma materiāls atbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktā.

Pamatojoties uz apzināto augu veselības risku, dalībvalstis nosaka konkrēto preču koksnes iepakojuma materiāla procentuālo daudzumu, kuram jāveic augu veselības pārbaudes. Šis daudzums nav mazāks par 1 % no konkrēto preču sūtījumiem. Kamēr pārbaudes nav pabeigtas, minētais koksnes iepakojuma materiāls un attiecīgās konkrētās preces paliek muitas uzraudzībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 134. pantu, kā arī atbildīgās oficiālās iestādes uzraudzībā.

Augu veselības pārbaudes veic ievešanas vietā Savienībā vai galamērķa vietā, ko šim nolūkam apstiprinājusi atbildīgā oficiālā iestāde.

5. pants

Pasākumi neatbilstības gadījumā

Ja 4. pantā minētās augu veselības pārbaudes liecina, ka nav ievērotas Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punkta prasības vai koksnes iepakojuma materiālu ir invadējuši kaitīgie organismi, kas norādīti minētās direktīvas I pielikuma A daļā, attiecīgā dalībvalsts attiecībā uz neatbilstošo koksnes iepakojuma materiālu nekavējoties veic kādu no pasākumiem, kas paredzēti minētās direktīvas 13.c panta 7. punktā.

Ja šāda neatbilstība vai invadēšanās konstatēta galamērķa vietā, kā minēts šā lēmuma 4. pantā, attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgais koksnes iepakojuma materiāls tiek nekavējoties iznīcināts. Pirms šādas iznīcināšanas koksnes iepakojamo materiālu apstrādā, lai nodrošinātu, ka iznīcināšanas laikā un pēc tās nerodas fitosanitāri riski.

6. pants

Ziņošana

Neskarot Komisijas Direktīvu 94/3/EK (5), dalībvalstis, izmantojot šā lēmuma II pielikumā norādīto elektroniskās ziņošanas veidni, paziņo Komisijai saskaņā ar šo lēmumu veikto augu veselības pārbaužu skaitu un rezultātus līdz šādiem datumiem:

a)

par laikposmu no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim – līdz 2019. gada 31. oktobrim;

b)

par laikposmu no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 29. februārim – līdz 2020. gada 31. martam.

7. pants

Īstenošanas lēmuma 2013/92/ES grozījums

Īstenošanas lēmuma 2013/92/ES 7. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“1. līdz 4. pantu piemēro līdz 2018. gada 30. septembrim.”

8. pants

Īstenošanas lēmuma 2013/92/ES atcelšana

Īstenošanas lēmumu 2013/92/ES no 2018. gada 1. oktobra atceļ.

9. pants

Piemērošana

Šā lēmuma 1. līdz 6. pantu piemēro no 2018. gada 1. oktobra.

Šo lēmumu piemēro līdz 2020. gada 30. jūnijam.

10. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 18. februāra Īstenošanas lēmums 2013/92/ES par uzraudzību, augu veselības pārbaudēm un pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz koksnes iepakojuma materiālu, ko pašlaik izmanto, pārvadājot konkrētas Ķīnas izcelsmes preces (OV L 47, 20.2.2013., 74. lpp.).

(3)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 1994. gada 21. janvāra Direktīva 94/3/EK, ar ko nosaka procedūru paziņošanai par sūtījuma vai kaitīga organisma aizturēšanu no trešām valstīm, ja tie rada tiešus fitosanitārus draudus (OV L 32, 5.2.1994., 37. lpp.).


I PIELIKUMS

KONKRĒTĀS PRECES

2514 00 00

Slāneklis, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2515

Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

4401

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; koka paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu apmales no koka (izņemot taru, kas īpaši paredzēta un pielāgota vienam vai vairākiem transporta veidiem)

4415 20

Koka paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu apmales no koka (izņemot taru, kas īpaši paredzēta un īpaši pielāgota vienam vai vairākiem transporta veidiem)

4415 20 90

Koka kastu paliktņi un citas kravu plātnes (izņemot taru, kas īpaši paredzēta un pielāgota vienam vai vairākiem transporta veidiem; plakanos paliktņus un paliktņu apmales)

4415 20 20

Koka paliktņi un paliktņu apmales

4418

Namdaru un būvgaldnieku koka darinājumi, ieskaitot šūnveida koka paneļus, saliktus grīdas dēļus, koka jumstiņus un lubas (izņemot saplākšņa plātnes, plāksnes, dēlīšus un joslas parketam, nesamontētas, un saliekamas būvkonstrukcijas)

4421

Citur neminēti koka izstrādājumi

6501 00

Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca, neveidotas pēc formas un bez malām; plakanas sagataves un cilindriskas sagataves, tostarp sagrieztas, no filca

6801 00 00

Bruģakmeņi, ietvju apmales un plāksnes no dabiskā akmens (izņemot slānekli)

6802

Apstrādāts akmens (izņemot slānekli) pieminekļiem un būvniecībai un tā izstrādājumi, izņemot preces, kas minētas pozīcijā 6801 ; mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi no dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) uz pamatnes vai bez tās; mākslīgi krāsotas dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) granulas, drupatas un pulveris

6803 00

Apstrādāts dabiskais slāneklis un dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi (izņemot slānekļa granulas, sīkas šķembas un pulveri, mozaīkas klucīšus un tamlīdzīgus izstrādājumus, grifeles, lietošanai gatavas šīfera tāfeles vai tāfeles ar virsmām rakstīšanai vai zīmēšanai)

6810

Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, stiegroti vai nestiegroti

6811 40

Izstrādājumi no azbestcementa, celulozes šķiedru cementa vai tamlīdzīgiem materiāliem, kas satur azbestu

6902 00

Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un tamlīdzīgi ugunsizturīgie keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem

6904 00

Uguns neizturīgie keramikas ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un līdzīgi izstrādājumi

6905 00

Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūmvadu daļas, arhitektūras rotājumi un citādas būvdetaļas no keramikas

6906 00

Keramikas caurules, cauruļvadi, ūdens novadcaurules un cauruļu savienotājelementi (izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai tamlīdzīgiem kramzemes iežiem, ugunsizturīgos keramikas izstrādājumus, dūmvadu oderējumu, caurules laboratorijas vajadzībām, izolācijas cauruļvadus un savienotājelementus, un citādus cauruļvadus elektrotehniskām vajadzībām)

6907

Keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai; kamīna vai sienas flīzes; keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās (izņemot izstrādājumus infuzoriju silīcijzemes vai no tamlīdzīgām silīcijzemēm, ugunsizturīgus izstrādājumus, flīzes, kas īpaši pielāgotas galda pārklājiem, dekoratīvos izstrādājumus un krāsns podiņus)

6912 00 83

Mājsaimniecības priekšmeti un tualetes piederumi no akmensmasas (izņemot galda piederumus, virtuves piederumus, vannas, bidē, izlietnes un tamlīdzīgus sanitārtehnikas izstrādājumus, statuetes un citus dekoratīvos izstrādājumus, podus, krūkas, balonus un tamlīdzīgus traukus, ko izmanto preču pārvadāšanai vai iepakošanai)

6912 00 23

Galda un virtuves piederumi no akmensmasas (izņemot statuetes un citus dekoratīvos izstrādājumus, podus, krūkas, balonus un tamlīdzīgus traukus, ko izmanto preču pārvadāšanai vai iepakošanai, un kafijas dzirnaviņas un garšvielu dzirnaviņas ar keramikas korpusiem un metāla darbdaļām)

7210

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī, plaķēti, ar pārklājumu

7313 00

Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; dzelzs vai tērauda vītās stīpas vai vienkāršas plakanas stieples, dzeloņstieples vai parastās, un brīvi vītas dubultstieples, kādas izmanto žogu pinumiem

7317 00

Dzelzs vai tērauda naglas, smailnaglas, rasēšanas spraudītes, rievotas naglas, skavas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ar citu materiālu galviņām vai bez tām (izņemot šādus izstrādājumus ar vara galviņām un stiepļu skavas blokos)

7318

Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)

7415

Naglas, dažāda veida spraudītes, skavas un tamlīdzīgi izstrādājumi no vara vai ar dzelzs vai tērauda asīm un ar vara galviņām; vara skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes (arī atsperpaplāksnes) un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot stiepļu skavas blokos, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, aizbāžņus, noslēgus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)

8101 96

Volframa stieples

8102 96

Molibdēna stieples

8205 90 10

Laktas; pārnēsājamās ēzes; slīpripas ar rāmi un ar rokas vai kājas piedziņu

8465 93

Slīpmašīnas, mašīnas slīpēšanai ar abrazīviem materiāliem un pulēšanas mašīnas koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (izņemot ar roku darbināmas mašīnas un daudzfunkcionālas darbmašīnas)

4504 90 80

Aglomerēts korķis ar saistvielu vai bez tās un tā izstrādājumi (izņemot apavus un to daļas, starpzoles, izņemamas vai neizņemamas; galvassegas un to daļas; ieroču patronu kārbu spraudņus un sadalītājus; rotaļlietas, spēles un sporta aprīkojumu un to daļas; klučus, plātnes, loksnes vai sloksnes; jebkuras formas plāksnītes vai flīzes; viengabala cilindrus, ieskaitot diskus; korķus un aizbāžņus)

4823 90 85

Papīrs, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru audums sloksnēs vai ruļļos ar platumu ≤ 36 cm, taisnstūrveida vai kvadrātveida loksnēs, kuru neviena mala > 36 cm, vai piegriezts formā, kas nav taisnstūrveida vai kvadrātveida forma, kā arī izstrādājumi no papīra masas, papīra, celulozes vates un celulozes šķiedru auduma, kas nav minēti citur

6912 00 83

Mājsaimniecības priekšmeti un tualetes piederumi no akmensmasas (izņemot galda piederumus, virtuves piederumus, vannas, bidē, izlietnes un tamlīdzīgus sanitārtehnikas izstrādājumus, statuetes un citus dekoratīvos izstrādājumus, podus, krūkas, balonus un tamlīdzīgus traukus, ko izmanto preču pārvadāšanai vai iepakošanai)

7108 13 80

Daļēji apstrādātas formas zelts, tostarp platinēts zelts, nemonetārai izmantošanai (izņemot loksnes un sloksnes, kuru biezums bez jebkādas pamatnes ir > 0,15 mm, un plāksnes, stieņus, stieples un profilus)

7110 19 80

Daļēji apstrādātas formas platīns (izņemot loksnes un sloksnes, kuru biezums bez jebkādas pamatnes ir > 0,15 mm, un plāksnes, stieņus, stieples un profilus)

7304 31 20

Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju precīzijas caurules ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)

7304 41 00

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)

8407 33 20

Dzirksteļaizdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinējs, ko izmanto 87. nodaļā norādītajos transportlīdzekļos, kuru darba tilpums ir > 250 cm3, bet ≤ 500 cm3

8407 33 80

Dzirksteļaizdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinējs, ko izmanto 87. nodaļā norādītajos transportlīdzekļos, kuru darba tilpums ir > 500 cm3, bet ≤ 1 000 cm3

8424 49 10

Lauksaimniecības vai dārzkopības smidzinātāji/izkliedētāji, kas paredzēti uzstādīšanai uz traktoriem vai piekabināšanai traktoriem

8424 82 90

Lauksaimniecības vai dārzkopības mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu vai pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai (izņemot smidzinātājus un laistīšanas ierīces)

8424 89 40

Mehāniskas ierīces šķidrumu vai pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku ražošanai

8424 89 70

Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu vai pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai, citur neklasificētas

8467 29 51

Ar roku darbināmas leņķu slīpmašīnas ar iebūvētu elektromotoru, ar ārēju barošanas avotu

8544 19 00

Izolēti vadi tinumiem elektriskām vajadzībām no citāda materiāla, kas nav varš

8544 49 91

Elektrības vadi un kabeļi, spriegumam ≤ 1 000 V, izolēti, bez savienotājiem, ar izolētām dzīslām, kuru diametrs ir > 0,51 mm, citur neminēti

8708 30 10

Bremzes un bremzes ar pastiprinātāju (servobremzes) un to daļas šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai montāžai: kājniektraktori, vieglie automobiļi un transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai, transportlīdzekļi, kas paredzēti preču pārvadāšanai, ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba tilpums ir ≤ 2 500 cm3 vai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums ir ≤ 2 800 cm3, speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, kas minēti pozīcijā 8705 , citur neminēti

8708 40 20

Pārnesumkārbas un to daļas šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai montāžai: kājniektraktori, vieglie automobiļi un transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai, transportlīdzekļi, kas paredzēti preču pārvadāšanai, ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba tilpums ir ≤ 2 500 cm3 vai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums ir ≤ 2 800 cm3, speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, kas minēti pozīcijā 8705 , citur neminēti

8708 91 20

Radiatori un to daļas šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai montāžai: kājniektraktori, vieglie automobiļi un transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai, transportlīdzekļi, kas paredzēti preču pārvadāšanai, ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba tilpums ir ≤ 2 500 cm3 vai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums ir ≤ 2 800 cm3, speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, kas minēti pozīcijā 8705 , citur neminēti

8708 92 20

Trokšņa slāpētāji (klusinātāji) un izpūtēji, to daļas šādu transportlīdzekļu rūpnieciskai montāžai: kājniektraktori, vieglie automobiļi un transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai, transportlīdzekļi, kas paredzēti preču pārvadāšanai, ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli), kura darba tilpums ir ≤ 2 500 cm3 vai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums ir ≤ 2 800 cm3, speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, kas minēti pozīcijā 8705 , citur neminēti


II PIELIKUMS

ZIŅOŠANAS VEIDNE, KAS MINĒTA 6. PANTĀ

Ziņojums par fitosanitārajām pārbaudēm, kas veiktas, importējot ikviena Baltkrievijas un Ķīnas izcelsmes konkrēto preču sūtījuma koksnes iepakojuma materiālu

Pārskata periods:

Ziņotāja dalībvalsts:

Attiecīgās ievešanas vietas:

Pārbaudes vietas:

Galamērķa vietā pārbaudīto sūtījumu skaits:

Ievešanas vietā pārbaudīto sūtījumu skaits:

 

Kombinētās nomenklatūras kods:

Ienākošo sūtījumu skaits, kurus ieved Savienībā caur ziņotāju dalībvalsti

 

Pārbaudīto sūtījumu skaits:

 

tostarp to sūtījumu skaits, kuru koksnes iepakojuma materiāls atbilst prasībām,

 

tostarp to sūtījumu skaits, kuri aizturēti koksnes iepakojuma materiāla neatbilstības dēļ

 

no kuriem sūtījumi, kas satur kaitīgo organismu un kuriem nav atbilstošas ISPM15 zīmes (sniegt sadalījumu pēc kaitīgā organisma veida un norādīt, vai zīmes trūkst vai arī tā ir nepareiza)

 

no kuriem sūtījumi, kas satur kaitīgo organismu un kuriem ir atbilstoša ISPM15 zīme (sniegt sadalījumu pēc kaitīgā organisma veida)

Norādīt valsts kodu, ražotāja/apstrādes pakalpojumu sniedzēja kodu un ISPM15 zīmes (zīmju) apstrādes kodu

 

 

no kuriem sūtījumi, kuriem trūkst vienīgi atbilstošas ISPM15 zīmes (norādīt sadalījumu starp sūtījumiem, kuriem nav zīmes, un sūtījumiem ar nepareizu zīmi)(1)

 

Pārbaudīto konkrēto preču īpatsvars (%) (no kopējā sūtījumu skaita)