ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 203

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 10. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1107 (2018. gada 20. jūlijs) par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1108 (2018. gada 7. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai elektroniskās naudas emitentiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un ar noteikumiem attiecībā uz šo kontaktpunktu funkcijām ( 1 )

2

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1109 (2018. gada 1. augusts), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4978)  ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1110 (2018. gada 3. augusts), ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603, un atceļ Lēmumu 2009/815/EK, Lēmumu 2010/428/ES un Lēmumu 2010/432/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4937)  ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1111 (2018. gada 3. augusts), ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi no gadījumiem MON 87427, MON 89034 un NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un atceļ Lēmumu 2010/420/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5014)  ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1112 (2018. gada 3. augusts), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5020)  ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1113 (2018. gada 3. augusts), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7–1 (KM-ØØØH71-4) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5029)  ( 1 )

32

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1114 (2018. gada 9. augusts), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5510)  ( 1 )

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/1107

(2018. gada 20. jūlijs)

par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91., 100., 207. un 209. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses, (“nolīgums”), tika parakstīts 2012. gada 11. maijā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(2)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses, kopā ar Nobeiguma aktam pievienotajiem pielikumiem un deklarāciju, ko vienpusēji sniegusi Savienība (2).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīguma 116. pantā paredzēto paziņojumu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties nolīguma saistības (3).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  2018. gada 4. jūlija piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  Nolīgums ir publicēts OV L 204, 2012. gada 31. jūlijs, 20. lpp., kopā ar lēmumu par parakstīšanu

(3)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


REGULAS

10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1108

(2018. gada 7. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai elektroniskās naudas emitentiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un ar noteikumiem attiecībā uz šo kontaktpunktu funkcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 45. panta 11. punktu,

tā kā:

(1)

Elektroniskās naudas emitenti un maksājumu pakalpojumu sniedzēji var iecelt centrālos kontaktpunktus, lai iecēlējiestāžu vārdā nodrošinātu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas noteikumiem un atvieglotu uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes. Dalībvalstis var pieprasīt centrālā kontaktpunkta iecelšanu gadījumos, ja maksājumu pakalpojumu sniedzēji un elektroniskās naudas emitenti sniedz pakalpojumus to teritorijā, izmantojot uzņēmumu formas, kas nav filiāle, bet nevis gadījumos, kad tie sniedz pakalpojumus bez uzņēmuma.

(2)

Centrālā kontaktpunkta iecelšana, lai nodrošinātu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas noteikumiem, šķiet pamatota gadījumos, ja darbību apmērs un mērogs, kuras maksājumu pakalpojumu sniedzēji un elektroniskās naudas emitenti veic, izmantojot uzņēmumu formas, kas nav filiāle, atbilst vai pārsniedz noteiktas robežvērtības. Šīs robežvērtības būtu jānosaka tādā līmenī, kas ir samērīgs ar Direktīvas (ES) 2015/849 mērķi atvieglot šādu uzņēmumu atbilstības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas saistībām uzraudzību, ko iecēlējinstitūcijas vārdā veic kompetentās iestādes, vienlaikus neradot nepamatotu regulatīvo slogu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un elektroniskās naudas emitentiem.

(3)

Prasība iecelt centrālo kontaktpunktu šķiet pamatota arī gadījumos, ja dalībvalsts uzskata, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar šādu uzņēmumu darbību, ir palielinājies, kā to, piemēram, norāda novērtējums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, kas saistīts ar konkrētām maksājumu pakalpojumu sniedzēju vai elektroniskās naudas emitentu kategorijām. Dalībvalstīm nevajadzētu būt pienākumam šajā nolūkā veikt atsevišķu iestāžu riska novērtējumu.

(4)

Tomēr izņēmuma gadījumos, ja dalībvalstīm ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar konkrētu maksājumu pakalpojumu sniedzēju vai elektroniskās naudas emitentu, kurš vada uzņēmumus to teritorijā, ir augsts, šīm dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieprasīt emitentam vai sniedzējam iecelt centrālo kontaktpunktu pat tad, ja tas neatbilst šajā regulā noteiktajām robežvērtībām vai neietilpst to iestāžu kategorijā, kurām ir jāieceļ centrālais kontaktpunkts, pamatojoties uz dalībvalsts novērtējumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku.

(5)

Ja ir iecelts centrālais kontaktpunkts, tam iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā būtu jānodrošina, ka tā uzņēmumi ievēro piemērojamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumus. Šajā nolūkā centrālajam kontaktpunktam vajadzētu būt pareizai izpratnei par piemērojamām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasībām un tam būtu jāveicina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas politikas un procedūru izstrāde un īstenošana.

(6)

Centrālajam kontaktpunktam cita starpā vajadzētu būt centrālai koordinējošai lomai starp iecēlēju elektroniskās naudas emitentu vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju un tā uzņēmumiem un starp elektroniskās naudas emitentu vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju un kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā uzņēmumi darbojas, lai atvieglotu to uzraudzību.

(7)

Dalībvalstīm, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas riskiem, kas saistīti ar tādu maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas emitentu darbībām, kuri veic uzņēmējdarbību to teritorijā formās, kas nav filiāle, vajadzētu būt tiesībām noteikt, ka ir nepieciešami centrālie kontaktpunkti, lai to pienākuma – nodrošināt atbilstību vietējām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas saistībām – ietvaros veiktu konkrētas papildu funkcijas. Proti, dalībvalstīm varētu būt lietderīgi pieprasīt centrālajiem kontaktpunktiem iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU) uzņēmējā dalībvalstī, kuras teritorijā atbildīgais subjekts veic uzņēmējdarbību.

(8)

Katras dalībvalsts ziņā ir noteikt, vai centrālajam kontaktpunktam ir jābūt konkrētā formā. Ja ir paredzēta noteikta forma, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka prasības ir samērīgas un nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai panāktu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumiem – un atvieglotu uzraudzību.

(9)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegušas Eiropas uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde).

(10)

Eiropas uzraudzības iestādes ir veikušas atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējušas iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījušas atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar attiecīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka:

a)

kritērijus tam, lai noteiktu apstākļus, kuros ir atbilstīgi iecelt centrālo kontaktpunktu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 45. panta 9. punktu;

b)

noteikumus attiecībā uz centrālo kontaktpunktu funkcijām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“kompetentā iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kas ir kompetenta nodrošināt, ka elektroniskās naudas emitenti un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri veic uzņēmējdarbību tās teritorijā formās, kas nav filiāle, un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, atbilst Direktīvas (ES) 2015/849 prasībām, kas transponēta valsts tiesību aktos;

2)

“uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras teritorijā elektroniskās naudas emitenti un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, veic uzņēmējdarbību formās, kas nav filiāle;

3)

“elektroniskās naudas emitenti un maksājumu pakalpojumu sniedzēji” ir elektroniskās naudas emitenti saskaņā ar definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK (5) 2. panta 3. punktā un maksājumu pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/64/EK (6) 4. panta 9. punktā.

3. pants

Kritēriji centrālā kontaktpunkta iecelšanai

1.   Uzņēmējas dalībvalstis elektroniskās naudas emitentiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem to teritorijā ir uzņēmumi formās, kas nav filiāle, un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, var prasīt iecelt centrālo kontaktpunktu, ka ir izpildīts jebkurš no šādiem kritērijiem:

a)

šādu uzņēmumu skaits sasniedz 10 vai vairāk;

b)

paredzams, ka izplatītās vai atpirktās elektroniskās naudas kumulatīvā summa vai maksājumu darījumu kumulatīvā vērtība, kurus šie uzņēmumi ir veikuši, pārsniegs EUR 3 miljonus finanšu gadā vai ir pārsniegusi EUR 3 miljonus iepriekšējā finanšu gadā;

c)

informācija, kas nepieciešama, lai izvērtētu, vai a) vai b) punkta kritērijs ir izpildīts, pēc pieprasījuma un savlaicīgi netiek darīta pieejama uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

2.   Neskarot 1. punktā izklāstītos kritērijus, uzņēmējas dalībvalstis elektroniskās naudas emitentu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju kategorijām, kuriem to teritorijā ir uzņēmumi formās, kas nav filiāle, un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, var prasīt iecelt centrālo kontaktpunktu, ja šī prasība ir samērīga ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska līmeni, kas saistīts ar minēto uzņēmumu darbību.

3.   Uzņēmējas dalībvalstis savu novērtējumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, kas saistīts ar minēto uzņēmumu darbību, balsta uz riska novērtējuma konstatējumiem, kurš veikts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 6. panta 1. punktu un 7. panta 1. punktu un citiem ticamiem un drošiem avotiem, kas tām pieejami. Šā novērtējuma ietvaros uzņēmējas dalībvalstis ņem vērā vismaz šādus kritērijus:

a)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar piedāvāto produktu un pakalpojumu veidiem un izmantotajiem izplatīšanas kanāliem;

b)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar klientu veidiem;

c)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar neregulāru darījumu pārsvaru pār darījuma attiecībām;

d)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar apkalpotajām valstīm un ģeogrāfiskajiem apgabaliem.

4.   Neskarot 1. un 2. punktā izklāstītos kritērijus, uzņēmēja dalībvalsts izņēmuma gadījumos var pilnvarot uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes prasīt elektroniskās naudas emitentam vai maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kuram tās teritorijā ir uzņēmumi formās, kas nav filiāle, un kura galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, iecelt centrālo kontaktpunktu ar nosacījumu, ka uzņēmējai dalībvalstij ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka minētā elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja uzņēmumu darbība rada augstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku.

4. pants

Atbilstības nodrošināšana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumiem

Centrālais kontaktpunkts nodrošina, ka Direktīvas (ES) 2015/849 45. panta 9. punktā minētie uzņēmumi ievēro uzņēmējas dalībvalsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumus. Šajā nolūkā centrālais kontaktpunkts:

a)

atvieglo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas politikas un procedūru izstrādi un īstenošanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 8. panta 3. un 4. punktu, informējot iecēlēju elektroniskās naudas emitentu vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasībām, kas piemērojamas uzņēmējā dalībvalstī;

b)

iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā pārrauga to, ka minētie uzņēmumi efektīvi ievēro uzņēmējā dalībvalstī piemērojamās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasības un iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja politiku, pārbaudes un procedūras, kas pieņemtas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 8. panta 3. un 4. punktu;

c)

informē iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja galveno biroju par visiem pārkāpumiem vai atbilstības problēmām, kas notikuši minētajos uzņēmumos, tostarp sniedz visu informāciju, kas var ietekmēt uzņēmuma spēju efektīvi ievērot iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas politiku un procedūras vai kas var citādi ietekmēt iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja riska novērtējumu;

d)

iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā nodrošina, ka gadījumos, ja minētie uzņēmumi neievēro vai riskē neievērot piemērojamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumus, tiek veikti korektīvi pasākumi;

e)

iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā nodrošina, ka minētie uzņēmumi un to personāls piedalās mācību programmās, kas minētas Direktīvas (ES) 2015/849 46. panta 1. punktā;

f)

pārstāv iecēlēju elektroniskās naudas emitentu vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju tā saziņā ar uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU).

5. pants

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu veiktās uzraudzības atvieglošana

Centrālais kontaktpunkts atvieglo Direktīvas (ES) 2015/849 45. panta 9. punktā minēto uzņēmumu uzraudzību, ko veic uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes. Šajā nolūkā centrālais kontaktpunkts iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā:

a)

pārstāv iecēlēju elektroniskās naudas emitentu vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju tā saziņā ar kompetentajām iestādēm;

b)

piekļūst informācijai, kas ir minēto uzņēmumu rīcībā;

c)

atbild uz visiem kompetento iestāžu pieprasījumiem saistībā ar minēto uzņēmumu darbību, sniedz kompetentajām iestādēm attiecīgo informāciju, kas ir iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja un minēto uzņēmumu rīcībā, un vajadzības gadījumā regulāri ziņo;

d)

atvieglo pārbaudes uz vietas minētajos uzņēmumos, ja to pieprasa kompetentās iestādes.

6. pants

Centrālā kontaktpunkta papildu funkcijas

1.   Papildus 4. un 5. pantā norādītajām funkcijām uzņēmējas dalībvalstis var prasīt centrālajiem kontaktpunktiem iecēlēja elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja vārdā veikt vienu vai vairākas šādas funkcijas:

a)

sagatavot ziņojumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 33. panta 1. punktu, kā tā transponēta uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos;

b)

atbildēt uz visiem finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījumiem saistībā ar Direktīvas (ES) 2015/849 45. panta 9. punktā norādīto uzņēmumu darbību un sniegt finanšu ziņu vākšanas vienībai attiecīgo informāciju, kas saistīta ar šādiem uzņēmumiem;

c)

rūpīgi pārbaudīt darījumus, lai vajadzības gadījumā noteiktu aizdomīgus darījumus, ņemot vērā elektroniskās naudas emitenta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja operāciju apmēru un sarežģītību uzņēmējā dalībvalstī.

2.   Uzņēmējas dalībvalstis var prasīt centrālajiem kontaktpunktiem veikt vienu vai vairākas no 1. punktā minētajām papildu funkcijām, ja šīs papildu funkcijas ir samērīgas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska vispārējo līmeni, kas saistīts ar to maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas emitentu darbību, kuriem šo valstu teritorijā ir uzņēmumi formās, kas nav filiāle.

3.   Uzņēmējas dalībvalstis savu novērtējumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, kas saistīts ar šādu uzņēmumu darbību, balsta uz riska novērtējuma konstatējumiem, kurš veikts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 6. panta 1. punktu un 7. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā šīs regulas 3. panta 2. punktu, kā arī uz citiem ticamiem un drošiem avotiem, kas tām pieejami.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.).


LĒMUMI

10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1109

(2018. gada 1. augusts),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), no tās sastāv vai ir no tās ražoti

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4978)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 23. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2007/702/EK (2) atļauts laist tirgū pārtiku un barību, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (turpmāk “kukurūza 59122”), no tās sastāv vai ir no tās ražotas. Atļauja attiecās arī uz produktiem, kuri nav tāda pārtika un barība, kas satur kukurūzu 59122, no tās sastāv vai ir no tās ražotas, un kuri paredzēti tādiem pašiem lietojumiem kā jebkura cita kukurūza, izņemot audzēšanu.

(2)

2016. gada 19. jūlijā uzņēmumi Pioneer Overseas Corporation un Dow AgroSciences Ltd saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 11. un 23. pantu kopīgi iesniedza Komisijai pieteikumu uz atļaujas atjaunošanu.

(3)

2005. gada 12. oktobrī uzņēmumi Pioneer Overseas Corporation un Dow AgroSciences Ltd bija iesnieguši vēl vienu pieteikumu, kurā bija minēti gan produkti, uz kuriem attiecas šis lēmums, gan arī kukurūzas 59122 audzēšana. 2017. gada 27. jūlijā uzņēmumi Pioneer Overseas Corporation un Dow AgroSciences Ltd no minētā pielikuma tvēruma atsauca visus lietošanas veidus, kas nav audzēšana.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“EFSA”) 2017. gada 29. jūnijā sniedza labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu. Tā secināja (3), ka attiecībā uz atjaunošanas pieteikumu nav konstatēti nedz jauni apdraudējumi, nedz arī ekspozīcijas modifikācijas vai jaunas zinātniskas nenoteiktības, kas varētu mainīt sākotnējā riska novērtējuma secinājumus (4) par kukurūzu 59122.

(5)

Apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA savā atzinumā ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(6)

EFSA arī secināja, ka pieteikuma iesniedzēju iesniegtais vidiskās ietekmes monitoringa plāns, kurā ietverts vispārīgs uzraudzības plāns, atbilst paredzētajiem produktu lietojumiem.

(7)

Ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāatjauno atļauja laist tirgū pārtiku un barību, kas satur kukurūzu 59122, no tās sastāv vai ir no tās ražotas, un produktus, kuri sastāv no kukurūzas 59122 vai to satur un kuri nav paredzēti lietojumiem, kas nav pārtika vai barība un audzēšana.

(8)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 65/2004 (5) kukurūzai 59122 ar Lēmumu 2007/702/EK piešķirts unikāls identifikators. Attiecīgais unikālais identifikators būtu jāizmanto arī turpmāk.

(9)

Pamatojoties uz iepriekš minēto EFSA atzinumu, produktiem, uz kuriem attiecas šis lēmums, nav jāizvirza īpašas marķēšanas prasības, izņemot tās, kuras paredzētas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1830/2003 (6) 4. panta 6. punktā. Tomēr, lai nodrošinātu, ka produktus, kas satur kukurūzu 59122 vai no tās sastāv, lieto tikai tā, kā noteikts ar šo lēmumu piešķirtajā atļaujā, produkti – izņemot pārtikas produktus –, kas satur kukurūzu 59122 vai no tās sastāv, būtu jāmarķē, skaidri norādot, ka attiecīgie produkti nav paredzēti audzēšanai.

(10)

Atļaujas turētājiem būtu jāiesniedz ikgadēji kopīgi ziņojumi par to pasākumu īstenošanu un rezultātiem, kuri izklāstīti vidiskās ietekmes monitoringa plānā. Minētie rezultāti būtu jāiesniedz saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2009/770/EK (7).

(11)

Visa attiecīgā informācija par produktu atļauju piešķiršanu būtu jāiekļauj ES Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas minēts Regulā (EK) Nr. 1829/2003.

(12)

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1946/2003 (8) 9. panta 1. punktam un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktam par šo lēmumu ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra palīdzību jāinformē valstis, kuras parakstījušas Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību.

(13)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Šis īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs to iesniedza turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar pārsūdzības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificētais organisms un unikālais identifikators

Ģenētiski modificētajai 59122. līnijas kukurūzai (Zea mays L.), kā specificēts pielikuma b) punktā, tiek piešķirts unikālais identifikators DAS-59122-7, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 65/2004.

2. pants

Atļaujas atjaunošana

Saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem tiek atjaunota atļauja laist tirgū šādus produktus:

a)

pārtiku un pārtikas sastāvdaļas, kas satur kukurūzu 59122, no tās sastāv vai ir no tās ražoti;

b)

barību, kas satur kukurūzu 59122, no tās sastāv vai ir no tās ražota;

c)

kukurūzu 59122 produktos, kas to satur vai no tās sastāv, jebkādiem citiem lietojumiem, kuri nav minēti a) un b) punktā, izņemot audzēšanu.

3. pants

Marķēšana

1.   Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, organisma nosaukums ir “kukurūza”.

2.   Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur kukurūzu 59122 vai no tās sastāv un kuri nav pārtikas produkti vai pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda “Nav paredzēts audzēšanai”.

4. pants

Detektēšanas metode

Kukurūzas 59122 detektēšanai piemēro pielikuma d) punktā izklāstīto metodi.

5. pants

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

1.   Atļaujas turētāji nodrošina, lai atbilstoši pielikuma h) punktam tiktu izstrādāts un īstenots vidiskās ietekmes monitoringa plāns.

2.   Atļaujas turētāji saskaņā ar Lēmumu 2009/770/EK Komisijai iesniedz ikgadējus ziņojumus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

6. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā izklāstīto informāciju iekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantā.

7. pants

Atļaujas turētāji

1.   Atļaujas turētāji ir:

a)

uzņēmums Pioneer Overseas Corporation Beļģijā, kurš pārstāv uzņēmumu Pioneer Hi-Bred International, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs; un

b)

uzņēmums Dow AgroSciences Ltd Apvienotajā Karalistē, kurš pārstāv uzņēmumu Dow AgroSciences LLC Amerikas Savienotajās Valstīs.

2.   Abi atļaujas turētāji ir atbildīgi par šajā lēmumā un Regulā (EK) Nr. 1829/2003 noteikto pienākumu izpildi.

8. pants

Piemērošanas termiņš

Šo lēmumu piemēro 10 gadus, sākot ar tā izziņošanas dienu.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts:

a)

uzņēmumam Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Brussels, Beļģijā;

b)

uzņēmumam Dow AgroSciences Europe Ltd, European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Apvienotajā Karalistē.

Briselē, 2018. gada 1. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 24. oktobra Lēmums 2007/702/EK, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 285, 31.10.2007., 42. lpp.).

(3)  Scientific opinion on an application for renewal of authorisation for continued marketing of maize 59122 and derived food and feed submitted under Articles 11 and 23 of Regulation (EC) No 1829/2003 by Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences LLC. EFSA Journal (2017); 15(6):4861.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-12) for the placing on the market of insect-resistant genetically modified maize 59122, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003, from Pioneer Hi-Bred International, Inc. and Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC. The EFSA Journal 2007; 470, 1.–25. lpp.

(5)  Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).

(7)  Komisijas 2009. gada 13. oktobra Lēmums 2009/770/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū (OV L 275, 21.10.2009., 9. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

a)

Pieteikuma iesniedzēji un atļaujas turētāji

Nosaukums

:

Pioneer Overseas Corporation

Adrese

:

Avenue des Arts 44, 1040 Brussels, Beļģija

Pārstāv uzņēmumu Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Amerikas Savienotās Valstis,

un

Nosaukums

:

Dow AgroSciences Europe Ltd

Adrese

:

European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Apvienotā Karaliste.

Pārstāv uzņēmumu Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Amerikas Savienotās Valstis.

b)

Produktu apzīmējums un specifikācija

1.

Pārtika, kas satur kukurūzu 59122, no tās sastāv vai ir no tās ražota.

2.

Barība, kas satur kukurūzu 59122, no tās sastāv vai ir no tās ražota.

3.

Kukurūza 59122 produktos, kas to satur vai no tās sastāv, jebkādiem citiem lietojumiem, kas nav minēti 1. un 2. punktā, izņemot audzēšanu.

Pieteikumā aprakstītā kukurūza 59122 ekspresē proteīnus Cry34Ab1 un Cry35Ab1, kas iegūti no Bacillus thuringiensis un nodrošina rezistenci pret atsevišķiem vaboļu kārtas kaitēkļiem, tostarp Diabrotica virgifera, un PAT proteīnu, kas iegūts no Streptomyces viridochromogenes, nodrošina toleranci pret amonija glufosināta herbicīdiem un ir izmantots par selekcijas marķieri.

c)

Marķēšana

1.

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktās marķēšanas prasības, organisma nosaukums ir “kukurūza”.

2.

Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur kukurūzu 59122 vai no tās sastāv, izņemot pārtikas produktus un pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda “Nav paredzēts audzēšanai”.

d)

Detektēšanas metode

1.

Konkrētam gadījumam atbilstoša reāllaika kvantitatīva polimerāzes ķēdes reakcijas metode, ko izmanto ģenētiski modificētās kukurūzas DAS-59122-7 detektēšanai.

2.

Validēta ES references laboratorijā, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un publicēta tīmekļa vietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3.

Atsauces materiāls: ERM®-BF424 (DAS-59122-7 gadījumā) pieejams Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)

Unikālais identifikators

DAS-59122-7

f)

Informācija, kura jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas Protokolam par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

[Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, identifikācijas numurs: pēc paziņošanas publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.]

g)

Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, to lietošanai vai darbībām ar tiem

Prasību nav.

h)

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK (1) VII pielikumam.

[Saite: plāns publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.]

i)

Prasības attiecībā uz cilvēku uzturam paredzētu pārtikas produktu uzraudzību pēc laišanas tirgū

Prasību nav.

Piezīme. Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Šīs izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).


10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1110

(2018. gada 3. augusts),

ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603, un atceļ Lēmumu 2009/815/EK, Lēmumu 2010/428/ES un Lēmumu 2010/432/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4937)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Pioneer Overseas Corporation2011. gada 3. februārī uzņēmuma Pioneer Hi-Bred International Inc. (Amerikas Savienotās Valstis) vārdā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu Nīderlandes valsts kompetentajai iestādei iesniedza pieteikumu uz atļauju tirgū laist pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražotas (“pieteikums”). Pieteikums arī aptvēra ģenētiski modificētās kukurūzas 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 laišanu tirgū produktos, kuri no tās sastāv vai to satur un kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā, barībā un audzēšanā.

(2)

Pieteikums aptvēra arī desmit vienkāršu transformācijas notikumu apakškombinācijas, kas sastopamas kukurūzā 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un no kurām piecas jau bija atļautas. Šis lēmums reglamentē astoņas no minētajām apakškombinācijām. Divas nereglamentētās apakškombinācijas ir 1507 × NK603, kas atļauta ar Komisijas Lēmumu 2007/703/EK (2), un NK603 × MON 810, kas atļauta ar Komisijas Lēmumu 2007/701/EK (3).

(3)

Apakškombinācijas 59122 × 1507 × NK603 un 59122 × NK603 jau ir atļautas attiecīgi ar Komisijas Lēmumu 2010/428/ES (4) un Lēmumu 2009/815/EK (5). Atļaujas turētājs uzņēmums Pioneer Overseas Corporation lūdza Komisiju līdz ar šā lēmuma pieņemšanu atcelt minētos iepriekšējos lēmumus un tos iestrādāt šā lēmuma tvērumā.

(4)

Apakškombinācija 1507 × 59122 jau ir atļauta ar Komisijas Lēmumu 2010/432/ES (6). Uzņēmums Dow Agro Sciences Ltd, attiecībā uz kukurūzu 1507 × 59122 piešķirtās atļaujas līdzturētājs, 2018. gada 28. janvāra vēstulē lūdza tā tiesības un pienākumus nodot uzņēmumam Pioneer Overseas Corporation. Uzņēmums Pioneer Overseas Corporation2018. gada 26. janvāra vēstulē piekrita minētajai tiesību un pienākumu nodošanai un lūdza Komisiju līdz ar šā lēmuma pieņemšanu atcelt Lēmumu 2010/432/ES un šā lēmuma darbības jomā iestrādāt atļauju attiecībā uz kukurūzu 1507 × 59122.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. panta 5. punktu un 17. panta 5. punktu pieteikumā ir iekļauta informācija un secinājumi par riska novērtēšanu, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK (7) II pielikumā noteiktajiem principiem, un informācija, kas prasīta minētās direktīvas III un IV pielikumā. Tajā iekļauts arī vidiskās ietekmes monitoringa plāns, kas aprakstīts Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumā.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2017. gada 28. novembrī sniedza labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 (8) 6. un 18. pantu. Iestāde secināja, ka pieteikumā aprakstītā ģenētiski modificētā kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir tikpat nekaitīga un uzturvielām bagāta kā ģenētiski nemodificētais komparators. Attiecībā uz piecām iepriekš novērtētajām apakškombinācijām (59122 × 1507 × NK603, 1507 × 59122, 59122 × NK603, 1507 × NK603 un NK603 × MON 810) nav radušās jaunas bažas par nekaitīgumu, un iepriekšējie secinājumi par šīm apakškombinācijām joprojām ir spēkā.

(7)

Kas attiecas uz pārējām piecām apakškombinācijām (1507 × 59122 × MON 810, 1507 × MON 810 × NK603, 59122 × MON 810 × NK603, 1507 × MON 810 un 59122 × MON 810), iestāde secināja, ka tās uzskatāmas par tikpat nekaitīgām kā vienkāršie kukurūzas transformācijas notikumi 1507, 59122, MON 810 un NK603, iepriekš novērtētās piecas apakškombinācijas un četru notikumu kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603.

(8)

Apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, iestāde savā atzinumā ņēma vērā dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(9)

Iestāde arī secināja, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtais vidiskās ietekmes monitoringa plāns, kurā ietverts vispārīgs uzraudzības plāns, atbilst paredzētajiem produktu lietojumiem.

(10)

Ievērojot minētos apsvērumus, būtu jāatļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un šādas astoņas pielikumā norādītās ģenētiski modificētās kukurūzas apakškombinācijas, kas sastāv no četrām trīs notikumu apakškombinācijām (1507 × 59122 × MON 810, 59122 × 1507 × NK603, 1507 × MON 810 × NK603 un 59122 × MON 810 × NK603) un četrām divu notikumu apakškombinācijām (1507 × 59122, 1507 × MON 810, 59122 × MON 810 un 59122 × NK603).

(11)

Vienkāršošanas labad būtu jāatceļ Lēmums 2009/815/EK, Lēmums 2010/428/ES un Lēmums 2010/432/ES.

(12)

Katram ģenētiski modificētajam organismam (“ĢMO”), uz ko attiecas šis lēmums, būtu jāpiešķir unikāls identifikators saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 65/2004 (9). Būtu jāizmanto ar Komisijas Lēmumu 2009/815/EK, Lēmumu 2010/428/ES un Lēmumu 2010/432/ES piešķirtie unikālie identifikatori.

(13)

Pamatojoties uz iestādes atzinumu, produktiem, uz kuriem attiecas šis lēmums, nav jāizvirza īpašas marķēšanas prasības, izņemot tās, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1830/2003 (10) 4. panta 6. punktā. Tomēr, lai nodrošinātu, ka minētos produktus izmanto tikai tā, kā noteikts ar šo lēmumu piešķirtajā atļaujā, produkti, uz kuriem attiecas šis lēmums, būtu jāmarķē, skaidri norādot, ka attiecīgie produkti nav paredzēti audzēšanai, minēto nosacījumu neattiecinot uz pārtikas produktiem.

(14)

Atļaujas turētājam būtu jāiesniedz ikgadēji ziņojumi par vidiskās ietekmes monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem. Minētie rezultāti būtu jāiesniedz saskaņā ar standarta ziņojuma parauga prasībām, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 2009/770/EK (11).

(15)

Iestādes atzinumā nav pamatojuma tam, lai izvirzītu īpašus nosacījumus konkrētu ekosistēmu/vides un ģeogrāfisko apgabalu aizsardzībai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 5. punkta e) apakšpunktā un 18. panta 5. punktā.

(16)

Visa attiecīgā informācija par produktu atļauju piešķiršanu būtu jāiekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas norādīts Regulā (EK) Nr. 1829/2003.

(17)

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1946/2003 (12) 9. panta 1. punktam un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktam par šo lēmumu ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra palīdzību jāinformē Puses, kuras parakstījušas Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību.

(18)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Šis īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs to iesniedza turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja nav sniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificētie organismi un unikālie identifikatori

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 65/2004 ģenētiski modificētajai kukurūzai, kas specificēta šā lēmuma pielikuma b) punktā, piešķirti šādi unikālie identifikatori:

a)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 – unikālais identifikators DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

b)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 – unikālais identifikators DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

c)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 59122 × 1507 × NK603 – unikālais identifikators DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;

d)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 1507 × MON 810 × NK603 – unikālais identifikators DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

e)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 59122 × MON 810 × NK603 – unikālais identifikators DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

f)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 1507 × 59122 – unikālais identifikators DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

g)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 1507 × MON 810 – unikālais identifikators DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6;

h)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 59122 × MON 810 – unikālais identifikators DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

i)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) 59122 × NK603 – unikālais identifikators DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6.

2. pants

Atļaujas piešķiršana

Saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punkta un 16. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā atļauju piešķir attiecībā uz šādiem produktiem:

a)

pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražoti;

b)

barība, kas satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražota;

c)

šā lēmuma 1. pantā minētā ģenētiski modificētā kukurūza produktos, kas to satur vai no tās sastāv, jebkādiem citiem lietojumiem, kas nav paredzēti šā panta a) un b) punktā, izņemot audzēšanu.

3. pants

Marķēšana

1.   Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, organisma nosaukums ir “kukurūza”.

2.   Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu vai no tās sastāv un kuri nav pārtikas produkti vai pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda “Nav paredzēts audzēšanai”.

4. pants

Detektēšanas metode

Šā lēmuma 1. pantā minētās ģenētiski modificētās kukurūzas detektēšanai izmanto pielikuma d) punktā izklāstīto metodi.

5. pants

Vidiskās ietekmes monitorings

1.   Atļaujas turētājs nodrošina, lai atbilstoši pielikuma h) punktam tiktu izstrādāts un īstenots vidiskās ietekmes monitoringa plāns.

2.   Atļaujas turētājs saskaņā ar Lēmumu 2009/770/EK Komisijai iesniedz ikgadējus ziņojumus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

6. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā izklāstīto informāciju iekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantā.

7. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir uzņēmums Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Amerikas Savienotās Valstis), ko pārstāv uzņēmums Pioneer Overseas Corporation (Beļģija).

8. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Lēmumus 2009/815/EK, 2010/428/ES un 2010/432/ES.

9. pants

Piemērošanas termiņš

Šo lēmumu piemēro 10 gadus, sākot ar tā izziņošanas dienu.

10. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts:

uzņēmumam Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Beļģija,

uzņēmumam Dow AgroSciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Apvienotā Karaliste.

Briselē, 2018. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 24. oktobra Lēmums 2007/703/EK, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 285, 31.10.2007., 47. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 24. oktobra Lēmums 2007/701/EK, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 285, 31.10.2007., 37. lpp.).

(4)  Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmums 2010/428/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 × 1507 × NK603 (DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 201, 3.8.2010., 41. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 30. oktobra Lēmums 2009/815/EK, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 × NK603 (DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 289, 5.11.2009., 29. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmums 2010/432/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 202, 4.8.2010., 11. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).

(8)  EFSA ĢMO ekspertu grupa (EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jautājumos), 2017. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × 59122 × MON810 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2011-92). EFSA Journal 2017; 15(11):5000, 29 lpp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5000.

(9)  Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).

(11)  Komisijas 2009. gada 13. oktobra Lēmums 2009/770/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū (OV L 275, 21.10.2009., 9. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

a)

Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Adrese

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Amerikas Savienotās Valstis

Uzņēmumu pārstāv Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Beļģija.

b)

Produktu apzīmējums un specifikācija

1.

Pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu (Zea mays L.), no tās sastāv vai ir no tās ražoti.

2.

Barība, kas satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu (Zea mays L.), no tās sastāv vai ir no tās ražota.

3.

Šā pielikuma e) punktā minētā ģenētiski modificētā kukurūza (Zea mays L.) produktos, kas to satur vai no tās sastāv, jebkādiem lietojumiem, kas nav minēti 1. un 2. punktā, izņemot audzēšanu.

Kukurūza DAS-Ø15Ø7-1 ekspresē proteīnu Cry1F, kas aizsargā pret konkrētiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un proteīnu PAT, kas piešķir toleranci pret amonija glufosināta herbicīdiem.

Kukurūza DAS-59122-7 ekspresē proteīnu Cry34Ab1 un proteīnu Cry35Ab1, kas aizsargā pret konkrētiem vaboļu kārtas kaitēkļiem, un proteīnu PAT, kas piešķir toleranci pret amonija glufosināta herbicīdiem.

Kukurūza MON-ØØ81Ø-6 ekspresē proteīnu Cry1Ab, kas aizsargā pret konkrētiem tauriņu kārtu kaitēkļiem.

Kukurūza MON-ØØ6Ø3-6 ekspresē proteīnu CP4 EPSPS, kas piešķir toleranci pret glifosātu saturošiem herbicīdiem.

c)

Marķēšana

1.

Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, organisma nosaukums ir “kukurūza”.

2.

Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur e) punktā norādīto kukurūzu vai no tās sastāv un kuri nav pārtikas produkti vai pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda “Nav paredzēts audzēšanai”.

d)

Detektēšanas metode

1.

Konkrētam notikumam atbilstošas polimerāzes ķēdes reakcijas metodes, ko izmanto kukurūzas 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kvantitatīvai detektēšanai, ir metodes, kuras validētas ģenētiski modificētas kukurūzas notikumiem DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, MON-ØØ81Ø-6 un MON-ØØ6Ø3-6.

2.

Validēta ES references laboratorijā, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un publicēta tīmekļa vietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.

3.

Atsauces materiāls: ERM®-BF418 (DAS-Ø15Ø7-1 gadījumā), ERM®-BF424 (DAS-59122-7 gadījumā), ERM®-BF413 (MON-ØØ81Ø-6 gadījumā) un ERM®-BF415 (MON-ØØ6Ø3-6 gadījumā) pieejams Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)

Unikālie identifikatori

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6.

f)

Informācija, kura jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

[Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācijas numurs: pēc paziņošanas publicēts Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.]

g)

Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, to lietošanai vai darbībām ar tiem

Prasību nav.

h)

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam.

[Saite: plāns publicēts Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.]

i)

Prasības attiecībā uz cilvēku uzturam paredzētu pārtikas produktu uzraudzību pēc laišanas tirgū

Prasību nav.

Piezīme. Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Šīs izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.


10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1111

(2018. gada 3. augusts),

ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi no gadījumiem MON 87427, MON 89034 un NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un atceļ Lēmumu 2010/420/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5014)

(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Monsanto Europe S.A./N.V.2013. gada 13. septembrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu Beļģijas valsts kompetentajai iestādei iesniedza pieteikumu uz atļauju tirgū laist pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražota (“pieteikums”). Pieteikums arī aptvēra ģenētiski modificētās kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 laišanu tirgū produktos, kuri no tās sastāv vai to satur un kuri ir paredzēti citiem mērķiem, kas nav lietošana pārtikā un barībā, bet pieteikums neattiecās uz izmantošanu audzēšanai.

(2)

Attiecībā uz minētajiem lietojumiem pieteikums aptvēra visas trīs atsevišķo ģenētiskās modifikācijas gadījumu apakškombinācijas, kas veido kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603. Viena no šīm apakškombinācijām, MON 89034 × NK603, jau bija atļauta ar Komisijas Lēmumu 2010/420/ES (2). Monsanto Europe S.A./N.V. lūdza Komisiju, lai tā vienlaikus ar atļaujas piešķiršanu attiecībā uz kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 un visām tās apakškombinācijām minēto lēmumu atceltu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. panta 5. punktu un 17. panta 5. punktu pieteikumā ir iekļauta informācija un secinājumi par riska novērtēšanu, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK (3) II pielikumā noteiktajiem principiem, un informācija, kas prasīta minētās direktīvas III un IV pielikumā. Tajā iekļauts arī vidiskās ietekmes monitoringa plāns, kas noteikts Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumā.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 (4) 6. un 18. pantu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2017. gada 1. augustā sniedza labvēlīgu atzinumu. EFSA secināja, ka pieteikumā aprakstītā ģenētiski modificētā kukurūza MON 87427 × MON 89034 × NK603, lietojot to šā pieteikuma tvērumā, ir tikpat nekaitīga un uzturvielām bagāta kā attiecīgā ģenētiski nemodificētā kukurūzas šķirne un testētās ģenētiski nemodificētās references šķirnes. Nav radušās jaunas bažas par iepriekš novērtētās apakškombinācijas MON 89034 × NK603 kaitīgumu, un iepriekšējie secinājumi par šo apakškombināciju joprojām ir spēkā.

(5)

Attiecībā uz pārējām divām apakškombinācijām EFSA secināja, ka tās uzskatāmas par tikpat nekaitīgām un uzturvielām bagātām kā atsevišķie transformācijas gadījumi MON 87427, MON 89034 un NK603, kā iepriekš novērtētā apakškombinācija MON 89034 × NK603 un kā kukurūza MON 87427 × MON 89034 × NK603 ar trijiem transformācijas gadījumiem.

(6)

Apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA atzinumā ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(7)

EFSA arī secināja, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtais vidiskās ietekmes monitoringa plāns, kuru veido vispārīgs uzraudzības plāns, atbilst paredzētajiem produktu lietojumiem. Tomēr, ņemot vērā EFSA ieteikumu, piedāvātais monitoringa plāns tika pārskatīts, lai īpaši ietvertu apakškombinācijas.

(8)

Ievērojot minētos apsvērumus, attiecībā uz pieteikumā minētajiem lietojumiem būtu jāatļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 un tās trīs iespējamās apakškombinācijas, no tām sastāv vai ir no tām ražoti.

(9)

Lēmums 2010/420/ES, ar ko atļauj kukurūzu MON 89034 × NK603, būtu jāatceļ.

(10)

Katram ģenētiski modificētajam organismam (“ĢMO”), uz ko attiecas šis lēmums, būtu jāpiešķir unikāls identifikators saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 65/2004 (5). Ar Lēmumu 2010/420/ES kukurūzai MON 89034 × NK603 piešķirtais unikālais identifikators būtu jāizmanto arī turpmāk.

(11)

Pamatojoties uz EFSA atzinumu, attiecībā uz šā lēmuma aptvertajiem pārtikas produktiem nav jāizvirza īpašas marķēšanas prasības, izņemot tās, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1830/2003 (6) 4. panta 6. punktā. Tomēr, lai nodrošinātu, ka minētos produktus lieto vienīgi tā, kā noteikts ar šo lēmumu piešķirtajā atļaujā, nepārtikas produkti, kuri satur kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 un MON 87427 × MON 89034 vai no tās sastāv, būtu jāmarķē ar skaidru norādi, ka attiecīgie produkti nav paredzēti audzēšanai.

(12)

Atļaujas turētājam būtu jāiesniedz ikgadēji ziņojumi par tādu pasākumu īstenošanu, kuri aprakstīti vidiskās ietekmes monitoringa plānā, un par pasākumu rezultātiem. Minētie rezultāti būtu jāiesniedz saskaņā ar standarta ziņojuma parauga prasībām, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 2009/770/EK (7).

(13)

EFSA atzinumā nav pamatojuma tam, lai izvirzītu īpašus nosacījumus konkrētu ekosistēmu/vides un ģeogrāfisko apgabalu aizsardzībai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 5. punkta e) apakšpunktā un 18. panta 5. punktā.

(14)

Visa attiecīgā informācija par produktu atļauju piešķiršanu būtu jāiekļauj Kopienas ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1829/2003.

(15)

Šis lēmums, pildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1946/2003 (8) 9. panta 1. punktu un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu, ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra starpniecību jāizziņo valstīm, kuras parakstījušas Kartahenas Protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību.

(16)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Šis īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs to iesniedza pārsūdzības komitejai turpmākai apspriešanai. Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar pārsūdzības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificētais organisms un unikālais identifikators

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 65/2004 ģenētiski modificētajai kukurūzai, kas specificēta šā lēmuma pielikuma b) punktā, tiek piešķirti šādi unikālie identifikatori:

a)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × NK603 – unikālais identifikators MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

b)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MON 87427 × NK603 – unikālais identifikators MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;

c)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MON 89034 × NK603 – unikālais identifikators MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

d)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 – unikālais identifikators MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.

2. pants

Atļauju piešķiršana

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punkta un 16. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā atļaujas ar šajā lēmumā izklāstītajiem nosacījumiem piešķir šādiem produktiem:

a)

pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražoti;

b)

barība, kas satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražota;

c)

1. pantā minētā ģenētiski modificētā kukurūza produktos, kas to satur vai no tās sastāv, lietojumiem, kas nav minēti šā panta a) un b) punktā un kas nav audzēšana.

3. pants

Marķēšana

1.   Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, “organisma nosaukums” ir “kukurūza”.

2.   Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu vai no tās sastāv, izņemot pārtikas produktus un pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda frāzi “nav paredzēta audzēšanai”.

4. pants

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

1.   Atļaujas turētājs nodrošina, lai atbilstoši pielikuma h) punktam tiktu izstrādāts un īstenots vidiskās ietekmes monitoringa plāns.

2.   Atļaujas turētājs saskaņā ar Lēmumu 2009/770/EK Komisijai iesniedz ikgadējus ziņojumus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

5. pants

Noteikšanas metode

Kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 un MON 87427 × MON 89034 detektēšanai izmanto pielikuma d) punktā aprakstīto metodi.

6. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā doto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantu iekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.

7. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir uzņēmums Monsanto Europe S.A./N.V. Beļģijā, kas pārstāv uzņēmumu Monsanto Company Amerikas Savienotajās Valstīs.

8. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Lēmumu 2010/420/ES.

9. pants

Piemērošanas termiņš

Šo lēmumu piemēro 10 gadus no tā izziņošanas dienas.

10. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Beļģijā.

Briselē, 2018. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmums 2010/420/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 197, 29.7.2010., 15. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).

(4)  EFSA ĢMO ekspertu grupa (EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jautājumos), 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-117 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × NK603 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company. EFSA Journal 2017; 15(8):4922, 26 lpp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4922.

(5)  Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).

(7)  Komisijas 2009. gada 13. oktobra Lēmums 2009/770/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū (OV L 275, 21.10.2009., 9. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

a)

Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

Monsanto Europe S.A./N.V.

Adrese

:

Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Beļģija

Pārstāv uzņēmumu:

Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ASV.

b)

Produktu apzīmējums un specifikācija

1.

Pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu (Zea mays L.), no tās sastāv vai ir no tās ražoti.

2.

Barība, kas satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu (Zea mays L.), no tās sastāv vai ir no tās ražota.

3.

Pielikuma e) punktā minētā ģenētiski modificētā kukurūza produktos, kas to satur vai no tās sastāv, lietojumiem, kuri nav minēti 1. un 2. punktā, bet kuri nav audzēšana.

Kukurūza MON-87427-7 ekspresē proteīnu CP4 EPSPS, kas piešķir toleranci pret glifosāta herbicīdiem.

Kukurūza MON-89Ø34-3 ekspresē proteīnus Cry1A.105 un Cry2Ab2, kas nodrošina aizsardzību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem.

Kukurūza MON-ØØ6Ø3-6 ekspresē proteīnu CP4 EPSPS un tā variantu CP4 EPSPS L214P, kas piešķir toleranci pret glifosāta herbicīdiem.

c)

Marķēšana

1.

Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, “organisma nosaukums” ir “kukurūza”.

2.

Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur e) punktā specificēto kukurūzu vai no tās sastāv, izņemot pārtikas produktus un pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda frāzi “nav paredzēti audzēšanai”.

d)

Detektēšanas metode

1.

Konkrētam gadījumam atbilstošas polimerāzes ķēdes reakcijas metodes, ko izmanto kukurūzas MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 kvantitatīvai detektēšanai, ir metodes, kuras validētas ģenētiski modificētas kukurūzas gadījumiem MON-87427-7, MON-89Ø34-3 un MON-ØØ6Ø3-6.

2.

Metode atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1829/2003 izveidotā ES references laboratorijā ir validēta un publicēta tīmekļvietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.

3)

Atsauces materiāli: ERM®-BF415 (MON-ØØ6Ø3-6 gadījumā), kas pieejams Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) tīmekļvietnē https://crm.jrc.ec.europa.eu/, kā arī AOCS 0512-A (MON-87427-7 gadījumā), AOCS 0906-E (MON-89Ø34-3 gadījumā), kas pieejami American Oil Chemists Society tīmekļvietnē https://www.aocs.org/crm.

e)

Unikālie identifikatori

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.

f)

Informācija, kura jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas Protokolam par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

[Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācijas numurs: pēc paziņošanas publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.]

g)

Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, lietošanai vai darbībām ar tiem

Nepiemēro.

h)

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam.

[Saite: plāns publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.]

i)

Prasības attiecībā uz cilvēka uzturam paredzētu pārtikas produktu uzraudzību pēc laišanas tirgū

Nepiemēro.

Piezīme. Laika gaitā saites uz attiecīgajiem dokumentiem var būt nepieciešams mainīt. Šādas pārmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.


10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1112

(2018. gada 3. augusts),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), no tās sastāv vai ir no tās ražoti

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5020)

(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 23. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/280/EK (2) atļauts laist tirgū pārtiku un barību, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (turpmāk “kukurūza GA21”), no tās sastāv vai ir no tās ražotas. Atļauja attiecās arī uz produktiem, kuri nav tāda pārtika un barība, kas satur kukurūzu GA21 vai no tās sastāv, un kuri paredzēti tādiem pašiem lietojumiem kā jebkura cita kukurūza, izņemot audzēšanu.

(2)

Uzņēmums Syngenta France SAS2016. gada 6. oktobrī uzņēmuma Syngenta Crop Protection AG (Šveice) vārdā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 11. un 23. pantu iesniedza Komisijai pieteikumu uz minētās atļaujas atjaunošanu.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“EFSA”) 2017. gada 24. oktobrī sniedza labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu. Balstoties uz iesniegtajiem datiem, tā secināja (3), ka atjaunošanas pieteikumā nekas neliecina nedz par jauniem apdraudējumiem, nedz arī par ekspozīcijas modifikāciju vai zinātniskajām nenoteiktībām, kas varētu mainīt sākotnējā riska novērtējuma secinājumus (4) par kukurūzu GA21.

(4)

Apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA savā atzinumā ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(5)

EFSA arī secināja, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtais vides monitoringa plāns, kurā ietverts vispārīgs uzraudzības plāns, atbilst paredzētajiem produktu lietojumiem.

(6)

Uzņēmums Syngenta France SAS2018. gada 27. februāra vēstulē lūdza atļaujas turētāja tiesības un pienākumus, kas tam piešķirti ar Lēmumu 2008/280/EK, nodot uzņēmumam Syngenta Crop Protection NV/SA (Beļģija). Uzņēmums Syngenta Crop Protection NV/SA (Beļģija) 2018. gada 27. februāra vēstulē apstiprināja tā piekrišanu minētajai tiesību un pienākumu nodošanai un norādīja, ka ir Syngenta Crop Protection AG (Šveice) pārstāvis Savienībā.

(7)

Ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāatjauno atļauja laist tirgū pārtiku un barību, kas satur kukurūzu GA21, no tās sastāv vai ir no tās ražotas, un produktus, kuri sastāv no kukurūzas GA21 vai to satur un kuri nav paredzēti lietojumiem, kas nav pārtika vai barība un audzēšana.

(8)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 65/2004 (5) kukurūzai GA21 ar Lēmumu 2008/280/EK piešķirts unikāls identifikators. Attiecīgais unikālais identifikators būtu jāizmanto arī turpmāk.

(9)

Pamatojoties uz EFSA atzinumu, produktiem, uz kuriem attiecas šis lēmums, nav jāizvirza īpašas marķēšanas prasības, izņemot tās, kuras paredzētas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1830/2003 (6) 4. panta 6. punktā. Tomēr, lai nodrošinātu, ka produktus, kas satur kukurūzu GA21 vai no tās sastāv, lieto tikai tā, kā noteikts ar šo lēmumu piešķirtajā atļaujā, tie produkti – izņemot pārtikas produktus –, kas satur kukurūzu GA21 vai no tās sastāv, būtu jāmarķē, skaidri norādot, ka attiecīgie produkti nav paredzēti audzēšanai.

(10)

Atļaujas turētājam būtu jāiesniedz ikgadēji ziņojumi par vides monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem. Minētie rezultāti būtu jāiesniedz saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2009/770/EK (7).

(11)

Visa attiecīgā informācija par produktu atļauju piešķiršanu būtu jāiekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas minēts Regulā (EK) Nr. 1829/2003.

(12)

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1946/2003 (8) 9. panta 1. punktam un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktam par šo lēmumu ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra palīdzību jāinformē Puses, kuras parakstījušas Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību.

(13)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Šis īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs to iesniedza turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja nav sniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificētais organisms un unikālais identifikators

Ģenētiski modificētajai kukurūzai GA21 (Zea mays L.), kā specificēts šā lēmuma pielikuma b) punktā, tiek piešķirts unikālais identifikators MON-ØØØ21-9, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 65/2004.

2. pants

Atļaujas atjaunošana

Saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem tiek atjaunota atļauja laist tirgū šādus produktus:

a)

pārtiku un pārtikas sastāvdaļas, kas satur kukurūzu GA21, no tās sastāv vai ir no tās ražoti;

b)

barību, kas satur kukurūzu GA21, no tās sastāv vai ir no tās ražota;

c)

kukurūzu GA21 produktos, kas to satur vai no tās sastāv, jebkādiem citiem lietojumiem, kuri nav minēti a) un b) punktā, izņemot audzēšanu.

3. pants

Marķēšana

1.   Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, organisma nosaukums ir “kukurūza”.

2.   Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur kukurūzu GA21 vai no tās sastāv un kuri nav pārtikas produkti vai pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda “Nav paredzēts audzēšanai”.

4. pants

Detektēšanas metode

Kukurūzas GA21 detektēšanai izmanto pielikuma d) punktā izklāstīto metodi.

5. pants

Vidiskās ietekmes monitorings

1.   Atļaujas turētājs nodrošina, lai atbilstoši pielikuma h) punktam tiktu izstrādāts un īstenots vidiskās ietekmes monitoringa plāns.

2.   Atļaujas turētājs saskaņā ar Lēmumu 2009/770/EK Komisijai iesniedz ikgadējus ziņojumus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

6. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā izklāstīto informāciju iekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantā.

7. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir uzņēmums Syngenta Crop Protection AG (Šveice), ko pārstāv uzņēmums Syngenta Crop Protection NV/SA (Beļģija).

8. pants

Piemērošanas termiņš

Šo lēmumu piemēro 10 gadus, sākot ar tā izziņošanas dienu.

9. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Beļģija.

Briselē, 2018. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 28. marta Lēmums 2008/280/EK, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 87, 29.3.2008., 19. lpp.).

(3)  Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize GA21 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-005). EFSA Journal 2017; 15(10):5006.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on applications (references EFSA-GMO-UK-2005-19 and EFSA-GMO-RX-GA21) for the placing on the market of glyphosate-tolerant genetically modified maize GA21, for food and feed uses, import and processing and for renewal of the authorisation of maize GA21 as existing product, both under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Seeds S.A.S. on behalf of Syngenta Crop Protection AG. EFSA Journal (2007) 541, 1.–25.

(5)  Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).

(7)  Komisijas 2009. gada 13. oktobra Lēmums 2009/770/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū (OV L 275, 21.10.2009., 9. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

Syngenta Crop Protection AG

Adrese

:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Šveice

Pārstāv uzņēmums Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Beļģija.

b)   Produktu apzīmējums un specifikācija

1.

Pārtika, kas satur kukurūzu GA21, no tās sastāv vai ir no tās ražota.

2.

Barība, kas satur kukurūzu GA21, no tās sastāv vai ir no tās ražota.

3.

Kukurūza GA21 produktos, kas to satur vai no tās sastāv, jebkādiem citiem lietojumiem, kuri nav minēti 1. un 2. punktā, izņemot audzēšanu.

Pieteikumā aprakstītā kukurūza GA21 ekspresē proteīnu mEPSPS, kas nodrošina toleranci pret glifosāta herbicīdu.

c)   Marķēšana

1.

Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, organisma nosaukums ir “kukurūza”.

2.

Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur kukurūzu GA21 vai no tās sastāv un kuri nav pārtikas produkti vai pārtikas produktu sastāvdaļas, norāda “Nav paredzēts audzēšanai”.

d)   Detektēšanas metode

1.

Konkrētam gadījumam atbilstoša reāllaika kvantitatīva polimerāzes ķēdes reakcijas metode, ko izmanto ģenētiski modificētās kukurūzas MON-ØØØ21-9 detektēšanai.

2.

Validēta ES references laboratorijā, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un publicēta tīmekļa vietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/GA21Syngenta_validated_Method_correctedVersion1.pdf

3.

Atsauces materiāls: AOCS 0407-A un AOCS 0407-B, kas pieejams American Oil Chemists Society (AOCS) tīmekļa vietnē http://www.aocs.org

e)   Unikālais identifikators

MON-ØØØ21-9

f)   Informācija, kura jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

[Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācijas numurs: pēc paziņošanas publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.]

g)   Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, to lietošanai vai darbībām ar tiem

Prasību nav.

h)   Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK (1) VII pielikumam.

[Saite: plāns publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.]

i)   Prasības attiecībā uz cilvēku uzturam paredzētu pārtikas produktu uzraudzību pēc laišanas tirgū

Prasību nav.

Piezīme. Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Šīs izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).


10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1113

(2018. gada 3. augusts),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7–1 (KM-ØØØH71-4)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5029)

(Autentisks ir tikai teksts franču, nīderlandiešu un vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 23. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2007/692/EK (2) atļāva laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7–1 (turpmāk “cukurbietes H7–1”).

(2)

Uzņēmums KWS SAAT SE2018. gada 22. janvārī informēja Komisiju par to, ka 2015. gada 15. aprīlī tas kļuvis par bijušā atļaujas līdzturētāja, uzņēmuma KWS SAAT AG juridisko pēcteci. Tāpēc uzņēmums KWS SAAT SE pārņēma atļaujas līdzturētāja, uzņēmuma KWS SAAT AG tiesības un pienākumus.

(3)

Uzņēmumi KWS SAAT SE un Monsanto Europe S.A./N.V.2016. gada 20. oktobrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 11. un 23. pantu kopīgi iesniedza Komisijai pieteikumu uz minētās atļaujas atjaunošanu.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“EFSA”) 2017. gada 16. novembrī publicēja labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu. Tā secināja (3), ka attiecībā uz atjaunošanas pieteikumu nav konstatēti nedz jauni apdraudējumi, nedz arī ekspozīcijas modifikācijas vai jaunas zinātniskas nenoteiktības, kas varētu mainīt sākotnējā riska novērtējuma secinājumus (4) par cukurbietēm H7–1.

(5)

Apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA atzinumā ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(6)

Ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāatjauno atļauja laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7–1.

(7)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 65/2004 (5) cukurbietēm H7–1 ir piešķirts unikāls identifikators ar Komisijas Lēmumu 2007/702/EK (6). Attiecīgais unikālais identifikators būtu jāizmanto arī turpmāk.

(8)

Saskaņā ar iepriekš minēto EFSA atzinumu papildus Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā noteiktajām prasībām citas īpašas marķēšanas prasības produktiem, kam piemēro šo lēmumu, nav vajadzīgas.

(9)

EFSA atzinumā tāpat nav arī pamatojuma tam, lai izvirzītu īpašus nosacījumus vai ierobežojumus laišanai tirgū, izmantošanai un darbībām, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 5. punkta e) apakšpunktā un 18. panta 5. punkta e) apakšpunktā.

(10)

Visa attiecīgā informācija par produktu atļauju piešķiršanu būtu jāiekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas minēts Regulā (EK) Nr. 1829/2003.

(11)

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Šis īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs to iesniedza turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja nav sniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificētais organisms un unikālais identifikators

Ģenētiski modificētajām cukurbietēm (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H7–1, kā norādīts pielikuma b) punktā, tiek piešķirts unikālais identifikators KM-ØØØH71-4, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 65/2004.

2. pants

Atļaujas atjaunošana

Saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem tiek atjaunota atļauja laist tirgū šādus produktus:

a)

pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kas ražotas no cukurbietēm KM-ØØØH71-4;

b)

lopbarība, kas ražota no cukurbietēm KM-ØØØH71-4.

3. pants

Marķēšana

Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, organisma nosaukums ir “cukurbietes”.

4. pants

Detektēšanas metode

Cukurbiešu H7–1 detektēšanai izmanto pielikuma d) punktā izklāstīto metodi.

5. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā izklāstīto informāciju iekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantā.

6. pants

Atļaujas turētāji

1.   Atļaujas turētāji ir:

a)

KWS SAAT SE Vācijā un

b)

Monsanto Company Amerikas Savienotajās Valstīs, ko pārstāv uzņēmums Monsanto Europe S.A./N.V. Beļģijā.

2.   Abi atļaujas turētāji ir atbildīgi par šajā lēmumā un Regulā (EK) Nr. 1829/2003 noteikto pienākumu izpildi.

7. pants

Piemērošanas termiņš

Šo lēmumu piemēro 10 gadus, sākot ar tā izziņošanas dienu.

8. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts:

a)

KWS SAAT SE, Grimsehlstraße 31, D-37574 Einbeck, Vācijā, un

b)

Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Beļģijā.

Briselē, 2018. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 24. oktobra Lēmums 2007/692/EK, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7–1 (KM-ØØØH71-4) (OV L 283, 27.10.2007., 69. lpp.).

(3)  Ģenētiski modificētu cukurbiešu H7–1 novērtējums atļaujas atjaunošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 (pieteikums EFSA-GMO-RX-006). EFSA Journal 2017 15(11):5065

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (reference EFSA GMO-UK-2004-08) for the placing on the market of products produced from glyphosate-tolerant genetically modified sugar beet H7–1, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 from KWS SAAT and Monsanto. EFSA Journal 2006 4(12):431

(5)  Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.).

(6)  Komisijas 2007. gada 24. oktobra Lēmums 2007/702/EK, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 285, 31.10.2007., 42. lpp.).


PIELIKUMS

a)

Pieteikuma iesniedzēji un atļaujas turētāji

Nosaukums

:

KWS SAAT SE

Adrese

:

Grimsehlstraße 31, D-37574 Einbeck, Vācija

un

Nosaukums

:

Monsanto Company

Adrese

:

800 N. Lindbergh Boulevard–St. Louis, Missouri 63167, Amerikas Savienotās Valstis

Pārstāv uzņēmums Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerp, Beļģija.

b)

Produktu apzīmējums un specifikācija

1)

Pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kas ražotas no cukurbietēm KM-ØØØH71-4.

2)

Lopbarība, kas ražota no cukurbietēm KM-ØØØH71-4.

Pieteikumā aprakstītās ģenētiski modificētās cukurbietes KM-ØØØH71-4 ekspresē proteīnu CP4 EPSPS pēc tam, kad no Agrobacterium sp. celma CP4 cukurbietē (Beta vulgaris subsp. vulgaris) insertēts gēns cp4 epsps.

Proteīns CP4 EPSPS piešķir noturību pret glifosātu saturošiem herbicīdiem.

c)

Marķēšana

Kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā noteiktajām marķēšanas prasībām, organisma nosaukums ir “cukurbietes”.

d)

Detektēšanas metode

1)

Konkrētam gadījumam atbilstoša un reāllaika polimerāzes ķēdes reakcijas metode, ko izmanto KM-ØØØH71-4 cukurbiešu kvantificēšanai.

2)

Validēta ES references laboratorijā, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un publicēta tīmekļa vietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3)

Atsauces materiāls: ERM®-BF419 pieejams Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)

Unikālais identifikators

KM-ØØØH71-4

f)

Informācija, kura jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas Protokolam par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

Nepiemēro.

g)

Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, to lietošanai vai darbībām ar tiem

Prasību nav.

h)

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

Nepiemēro.

i)

Prasības attiecībā uz cilvēku uzturam paredzētu pārtikas produktu uzraudzību pēc laišanas tirgū

Prasību nav.

Piezīme. Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Šīs izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.


10.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1114

(2018. gada 9. augusts),

ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5510)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES (4) ir noteikti dzīvnieku veselības kontroles pasākumi attiecībā uz Āfrikas cūku mēri konkrētās dalībvalstīs, kurās ir apstiprināti minētās slimības gadījumi mājas vai savvaļas cūkām (attiecīgās dalībvalstis). Minētā īstenošanas lēmuma pielikuma I līdz IV daļā ir precizēti un norādīti konkrēti attiecīgo dalībvalstu apgabali, kuri atkarībā no minētās slimības epidemioloģiskās situācijas ir diferencēti pēc riska līmeņa. Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikums vairākkārt ir grozīts, lai ņemtu vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskās situācijas pārmaiņas Savienībā, kuras jāatspoguļo minētajā pielikumā. Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikums pēdējoreiz tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1068 (5) pēc tam, kad Latvijā, Lietuvā un Polijā atkal tika konstatēti minētās slimības uzliesmojumi.

(2)

Kā liecina Āfrikas cūku mēra nesenā epidemioloģiskā attīstība Savienībā un kā dokumentāli apstiprinājis 2015. gada 14. jūlijā publicētais Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Dzīvnieku veselības un labturības zinātnes ekspertu grupas zinātniskais atzinums, 2017. gada 23. martā publicētais EFSA zinātniskais ziņojums par Baltijas valstīs un Polijā konstatētā Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko analīzi un 2017. gada 7. novembrī publicētais EFSA zinātniskais ziņojums par Baltijas valstīs un Polijā konstatētā Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko analīzi (6), no šīs slimības dabiskās lēnās izplatīšanās savvaļas cūku populācijās un riskiem, kas saistīti ar cilvēka darbību, izriet risks, ka šī slimība varētu izplatīties savvaļā.

(3)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2018/1068 pieņemšanas dienas Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskā situācija Savienībā ir mainījusies un ir konstatēti jauni šīs slimības uzliesmojumi, kas jāatspoguļo Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā.

(4)

2018. gada jūlijā vairāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījumi tika novēroti mājas cūkām Polijas apgabalos Bartoszyce, Chełmski, Kętrzyn, Lubartów, Mińsk un Węgorzewski. Šie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi mājas cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā. Tāpēc šie Āfrikas cūku mēra skartie Polijas apgabali tagad būtu jānorāda minētā pielikuma III, nevis tā I un II daļā.

(5)

2018. gada jūlijā un augustā divi Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījumi tika novēroti mājas cūkām Galați žudecā Rumānijā. Šie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi mājas cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā. Tāpēc šis Āfrikas cūku mēra skartais Rumānijas apgabals tagad būtu jānorāda minētā pielikuma III daļā, nevis tā I daļā.

(6)

2018. gada jūlijā Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījums tika novērots mājas cūkām Šauļu apriņķī, netālu no robežas ar Telšu apriņķi Lietuvā. Šis Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā. Tāpēc šis Āfrikas cūku mēra skartais Lietuvas apgabals tagad būtu jānorāda minētā pielikuma III daļā, nevis tā II daļā.

(7)

2018. gada augustā viens Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījums tika novērots mājas cūkām Saldus novadā Latvijā. Šis Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā. Tāpēc šis Āfrikas cūku mēra skartais Latvijas apgabals tagad būtu jānorāda minētā pielikuma III, nevis tā II daļā.

(8)

2018. gada augustā viens Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījums tika novērots mājas cūkām Lubaczowski povjatā Polijā. Šis Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā. Tāpēc šie Āfrikas cūku mēra skartie Polijas apgabali būtu jānorāda minētā pielikuma III daļā.

(9)

Lai Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskajā attīstībā Savienībā būtu ņemtas vērā jaunākās norises un proaktīvi novērsti ar šīs slimības izplatīšanos saistītie riski, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Rumānijā būtu jānosaka jauni pietiekami lieli augsta riska apgabali un tie pienācīgi jānorāda Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā. Tāpēc minētais pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 9. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (OV L 295, 11.10.2014., 63. lpp.).

(5)  Komisijas 2018. gada 27. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1068, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (OV L 192, 30.7.2018., 43. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(7):4163; EFSA Journal 2017; 15(3):4732; EFSA Journal 2017; 15(11):5068.


PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumu aizstāj ar šādu:

PIELIKUMS

I DAĻA

1.   Čehijas Republika

Šādi Čehijas Republikas apgabali:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Igaunija

Šāds Igaunijas apgabals:

Hiiu maakond.

3.   Ungārija

Šādi Ungārijas apgabali:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė.

6.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511, miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin.,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz – na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

7.   Rumānija

Šādi Rumānijas apgabali:

Alba county with the following delimitation:

North of National Road no. 7

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, which is junction with National Road no. 7,

North of National Road no. 7,

Bistrița county,

Brașov county with the following delimitation:

In the East side of the line described by National Road no. 1A from the entrance into the Brasov county and National Road no. 103B intersecting the Dălghiu locality,

Cluj county,

Covasna county,

Giurgiu county,

Harghita county,

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca,

Deva municipality,

Turdaș,

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7,

North of National Road no. 7,

Iasi county,

Ilfov county,

Maramureș county,

Neamt county,

Prahova county.

II DAĻA

1.   Čehijas Republika

Šādi Čehijas Republikas apgabali:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Igaunija

Šāds Igaunijas apgabals:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungārija

Šādi Ungārijas apgabali:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagasts,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

III DAĻA

1.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta,

Tērvetes novada Bukaišu pagasts,

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo – zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 części gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz – na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Rumānija

Šādi Rumānijas apgabali:

Constanța county,

Satu Mare county,

Tulcea county,

Bacau county,

Bihor county,

Brăila county,

Buzău county,

Călărași country,

Galați county,

Ialomița county,

Salaj county,

Vaslui county,

Vrancea county.

IV DAĻA

Itālija

Šādi Itālijas apgabali:

tutto il territorio della Sardegna.