ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 202

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 9. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1105 (2018. gada 8. augusts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām, kuras kompetentās iestādes izmanto informācijas sniegšanai EVTI saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1106 (2018. gada 8. augusts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm atbilstības paziņojumam, kas nozīmīgu un maznozīmīgu etalonu administratoriem jāpublicē un jāuztur saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 ( 1 )

9

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1105

(2018. gada 8. augusts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām, kuras kompetentās iestādes izmanto informācijas sniegšanai EVTI saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (1), un jo īpaši tās 47. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktā ir noteikta prasība kompetentajām iestādēm sniegt EVTI visu informāciju, kas tai nepieciešama pienākumu izpildei. Lai nodrošinātu efektīvu un produktīvu saziņu, kompetentajām iestādēm un EVTI vajadzētu izmantot konkrētus saziņas kanālus, tostarp izraudzītās kontaktpersonas un standartizētas veidlapas, lai pieprasītu informāciju, apstiprinātu informācijas pieprasījumu saņemšanu un atbildētu uz informācijas pieprasījumiem.

(2)

Informācija, kas kompetentajām iestādēm jāsniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu, ietver informāciju, kas vajadzīga, lai dotu iespēju EVTI izveidot un uzturēt publisku reģistru, kas noteikts minētās regulas 36. panta 1. punktā, un jo īpaši informāciju, kas uzskaitīta minētā panta a), c) un d) apakšpunktā un jebkādas turpmākas izmaiņas minētajā informācijā. Kompetentajām iestādēm un EVTI būtu jāvienojas par tehniskajām specifikācijām, kas reglamentē minētās informācijas iesniegšanu EVTI tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu, ka šī informācija ir nosūtīta pareizi un droši.

(3)

Informācija, kas kompetentajām iestādēm jāsniedz EVTI saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1011, var ietvert personas datus un citu konfidenciālu informāciju, kas nav publiski pieejama. Tādēļ ir svarīgi, lai uz informācijas sniegšanu tiktu attiecinātas pienācīgi aizsargpasākumi un konfidencialitātes noteikumi.

(4)

Kompetentajām iestādēm un EVTI būtu jādod pietiekami ilgs laiks, lai ieviestu procedūras informācijas sniegšanai, kā noteikts šajā regulā. Tāpēc šo regulu būtu jāsāk piemērot divus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā.

(5)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(6)

EVTI nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu un nav analizējusi potenciālās izmaksas un ieguvumus, jo EVTI ir secinājusi, ka tas būtu bijis nesamērīgi attiecībā uz īstenošanas tehnisko standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka tie tieši skar tikai dalībvalstu kompetentās iestādes, nevis tirgus dalībniekus.

(7)

EVTI ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas paziņošana EVTI reģistram

1.   Lai ļautu EVTI izveidot un uzturēt publisku reģistru, kas minēts Regulas (ES) 2016/1011 36. panta 1. punktā, kompetentās iestādes paziņo EVTI informāciju, kas uzskaitīta minētā panta a), c) un d) apakšpunktā, un visas izmaiņas šajā informācijā, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

2.   Attiecīgais lēmums ir viens no šādiem kompetentās iestādes lēmumiem, kas rada pienākumu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1011 paziņot EVTI šo konkrēto informāciju vai izmaiņas tajā:

a)

lēmums piešķirt atļauju vai reģistrēt administratoru saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 34. panta 6. punkta a) vai b) apakšpunktu;

b)

lēmums atsaukt vai apturēt administratora atļauju vai reģistrāciju saskaņā ar minētās regulas 35. panta 1. punktu;

c)

lēmumu atzīt administratoru, kas atrodas trešā valstī, saskaņā ar minētās regulas 32. panta 5. punktu;

d)

lēmums atsaukt vai apturēt šādu atzīšanu saskaņā ar minētās regulas 32. panta 8. punktu;

e)

lēmums atļaut etalona vai etalonu grupas apstiprināšanu saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktu;

f)

lēmums pieprasīt pārtraukt apstiprinājumu etalonam vai etalonu grupai saskaņā ar minētās regulas 33. panta 6. punktu.

Jebkādu informāciju vai izmaiņas informācijā atbilstoši 1. punktam nosūta EVTI, izmantojot EVTI saziņas kanālu, kas nodrošina informācijas pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti visā nosūtīšanas laikā.

3.   Kompetentās iestādes un EVTI vienojas par informācijas tehnoloģiju informācijas iesniegšanai EVTI tīmekļa vietnē, izmantojot EVTI saziņas kanālus.

2. pants

Etalonu paziņošana EVTI, ko veic atzīti administratori

Jebkuru paziņojumu, kas jāsniedz EVTI saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 32. panta 6. punktu, sniedz, izmantojot tādus elektroniskus līdzekļus, kas var nodrošināt datu pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti visa nosūtīšanas procesa laikā.

3. pants

Informācijas pieprasījumi

1.   Jebkuru tādas informācijas pieprasījumu, kas kompetentajai iestādei jāsniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu, izņemot informāciju, uz ko attiecas šīs regulas 1. un 2. pants, EVTI īsteno, izmantojot veidlapu, kas noteikta šīs regulas I pielikumā.

2.   Kompetentā iestāde, kurai ir pieprasīta informācija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu (“pieprasījuma saņēmēja iestāde”), apliecina pieprasījuma saņemšanu septiņu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, izmantojot veidlapu, kas norādīta šīs regulas II pielikumā.

4. pants

Atbilde uz informācijas pieprasījumu

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde sniedz EVTI pieprasīto informāciju, izmantojot veidlapu, kas norādīta šīs regulas III pielikumā. Pieprasījuma saņēmēja iestāde veic visus piemērotos pasākumus, lai savu pilnvaru robežās iegūtu un sniegtu prasīto informāciju. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde nevar sniegt informāciju līdz plānotajam atbildes datumam, kas noteikts tās informācijas pieprasījumu saņemšanas apstiprinājumā, tā nekavējoties informē EVTI un iesniedz jaunu plānoto atbildes datumu kopā ar iemesliem, kāpēc ir nepieciešams termiņa pagarinājums.

2.   Vajadzības gadījumā pieprasījuma saņēmēja iestāde apspriežas ar EVTI par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz pieprasītās informācijas veidu un nepieciešamo atjauninājumu biežumu.

5. pants

Nosūtīšanas līdzekļi

Visiem informācijas pieprasījumiem, saņemšanas apstiprinājumiem un atbildēm uz informācijas pieprasījumiem, kas minēti 3. un 4. pantā, jāatbilst šādiem noteikumiem:

a)

tie ir rakstveidā;

b)

tos nosūta pa pastu vai pa faksu, vai ar tādiem elektroniskiem līdzekļiem, kas nodrošina informācijas pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti visā nosūtīšanas procesa laikā;

c)

tie ir adresēti:

i)

ja pieprasījumu nosūta kompetentajai iestādei – kontaktpersonai, ko izraudzījusies kompetentā iestāde saskaņā ar 7. pantu;

ii)

ja saņemšanas apstiprinājumu vai atbildi nosūta EVTI – EVTI informācijas pieprasījumā noteiktajam kontaktpunktam.

6. pants

Konfidencialitāte

1.   Kompetentās iestādes neizpauž to, ka informācijas pieprasījums ir izdots saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 47. panta 2. punktu, šāda pieprasījuma saturu un jebkuru jautājumu, kas rodas pieprasījuma izpildes gaitā, jo īpaši apspriedes starp EVTI un kompetento iestādi saistībā ar pieprasījumu.

2.   Tomēr Kompetentā iestāde drīkst izpaust šādus faktus vai jautājumus, ja EVTI piekrīt izpaušanai vai izpaušana ir nepieciešama tiesvedībai.

7. pants

Kontaktpersonas

Katra kompetentā iestāde norīko kontaktpersonu šīs regulas nolūkiem un dara zināmu EVTI minētās kontaktpersonas vārdu/uzvārdu un kontaktinformāciju 30 dienu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Visas turpmākās izmaiņas norīkojumā vai kontaktpersonas kontaktinformācijā ir nekavējoties jāpaziņo EVTI.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 29. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Veidlapa informācijas pieprasījumam

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS

Atsauces numurs: …

Datums: …

Vispārīga informācija

NO:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma saņēmēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cienījamais(-ā) [norādīt uzvārdu] kungs(-dze)!

Saskaņā ar 3. pantu Īstenošanas regulā (ES) 2018/1105, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus [, lai noteiktu procedūras un veidlapas informācijas apmaiņai], informācija ir nepieciešama saistībā ar turpmāk izklāstīto(-ajiem) jautājumu(-iem).

Lūdzu, sniedziet iepriekš minēto informāciju līdz [norādiet plānoto atbildes datumu] vai, ja tas nav iespējams, norādiet domājamo datumu, līdz kuram varēsiet sniegt nepieciešamo informāciju.

Informācijas pieprasījuma iemesli

[Norādiet Regulas (ES) 2016/1011 noteikumu(-us), uz kura(-u) pamata šā jautājuma izskatīšana ir pieprasījuma iesniedzējas iestādes kompetencē]

Pieprasījums skar informāciju par …

[Norādiet pieprasījuma priekšmeta izklāstu, attiecīgo etalonu uzraudzības jomu un informācijas iegūšanas mērķi]

Iepriekšējais pieprasījums …

[Attiecīgā gadījumā norādiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, lai to būtu iespējams identificēt]

Šajā pieprasījumā ietvertās informācijas konfidencialitāte ir jāsaglabā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 5. pantu.

Ar cieņu

[paraksts]


II PIELIKUMS

Veidlapa apstiprinājumam par informācijas pieprasījuma saņemšanu

APSTIPRINĀJUMS PAR INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANU

Atsauces numurs: …

Datums: …

NO:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma saņēmēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cienījamais(-ā) [norādīt uzvārdu] kungs(-dze)!

Saskaņā ar 4. pantu Īstenošanas regulā (ES) 2018/1105, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus [, lai noteiktu procedūras un veidlapas informācijas apmaiņai], mēs ar šo apstiprinām, ka jūsu informācijas pieprasījums ar atsauces numuru [norādiet pieprasījuma atsauces numuru] ir saņemts

Plānotais atbildes datums (ja zināms konkrētajā brīdī): …

Ar cieņu

[paraksts]


III PIELIKUMS

Veidlapa atbildei uz informācijas pieprasījumu

ATBILDE UZ INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU

Atsauces numurs: …

Datums: …

Vispārīga informācija

NO:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma saņēmēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

KAM:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde:

Juridiskā adrese:

(Ieceltās kontaktpersonas kontaktinformācija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 7. pantu.)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cienījamais(-ā) [norādīt uzvārdu] kungs(-dze)!

Saskaņā ar 4. pantu Īstenošanas regulā (ES) 2018/1105, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus [, lai noteiktu procedūras un veidlapas informācijas apmaiņai], mēs esam veikuši jūsu [dd.mm.gggg] informācijas pieprasījuma ar atsauces numuru [norādiet pieprasījuma atsauces numuru] apstrādi.

Pieprasītā informācija

Sniegtā informācija ir konfidenciāla un tiek izpausta [norādiet pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukumu] atbilstoši [norādiet piemērojamā nozares tiesību akta noteikumu] un pamatojoties uz to, ka informācijas konfidencialitāte tiks saglabāta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 5. pantu. [Norādiet pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukumu] ievēros Īstenošanas regulas (ES) 2018/1105 5. pantā noteiktās prasības par ierobežojumiem saistībā ar konfidencialitāti un par atļautajiem informācijas izmantošanas veidiem.

Ar cieņu

[paraksts]


9.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1106

(2018. gada 8. augusts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm atbilstības paziņojumam, kas nozīmīgu un maznozīmīgu etalonu administratoriem jāpublicē un jāuztur saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (1), un jo īpaši tās 25. panta 8. punkta un 26. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā noteikts pienākums nozīmīgu etalonu administratoriem, kuri izvēlas nepildīt vienu vai vairākas minētās regulas prasības, publicēt un uzturēt atbilstības paziņojumu, kurā norādīts, kāpēc ir atbilstīgi, ka attiecīgais administrators neievēro minētās prasības. Regulas 26. panta 3. punktā ir noteikts līdzīgs pienākums nenozīmīgu etalonu administratoriem, tikai attiecībā uz plašāku prasību klāstu.

(2)

Atbilstības paziņojumam būtu jāļauj jebkurai personai, kura to izlasa, skaidri identificēt tos Regulas (ES) 2016/1011 noteikumus, kurus administrators ir izvēlējies nepiemērot, un iemeslus, kāpēc administrators uzskata, ka tam ir atbilstīgi neievērot minētos noteikumus.

(3)

Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā un 26. panta 3. punktā ir prasība atbilstības paziņojumā skaidri norādīt, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot attiecīgos noteikumus. Tādēļ veidnē būtu nepieciešams paredzēt atsevišķu paskaidrojumu par katru noteikumu, ko administrators neievēro.

(4)

Fakultatīvie atbrīvojumi attiecībā uz nozīmīgiem etaloniem, kuri paredzēti Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 1. punktā, ir tās pašas regulas 26. panta 1. punktā ietverto iespējamo atbrīvojumu attiecībā uz maznozīmīgiem etaloniem apakšgrupa. Lai nodrošinātu konsekvenci starp abiem īstenošanas tehniskajiem standartiem, kas ir prasīti attiecībā uz šiem atbrīvojumiem 25. panta 8. punktā un 26. panta 5. punktā, un lai izvairītos no iespējama nevajadzīga administratīvā sloga etalonu administratoriem, ir vēlams šos īstenošanas tehniskos standartus apvienot vienā regulā.

(5)

Administratori var izvēlēties izmantot vienu atbilstības paziņojumu visai etalonu grupai ar nosacījumu, ka ir iespējams skaidri identificēt noteikumus, ko administrators izvēlas nepiemērot katram etalonam, uz ko attiecas paziņojums par atbilstību. Vienā un tajā pašā atbilstības paziņojumā nebūtu jāiekļauj gan nozīmīgi, gan maznozīmīgi etaloni. Ja etalonu grupā ir gan nozīmīgi, gan nenozīmīgi etaloni, tad būtu jāsagatavo vismaz divi atbilstības paziņojumi.

(6)

Administratoriem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām. Tāpēc šo regulu būtu jāsāk piemērot divus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā,

(7)

Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(8)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atbilstības paziņojuma veidnes

1.   Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne ir ietverta šīs regulas I pielikumā.

2.   Regulas (ES) 2016/1011 26. panta 3. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne ir ietverta šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 29. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 7. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne

Pozīcija

Teksta lauks

A.   Vispārīga informācija

1.

Šā dokumenta sagatavošanas datums un attiecīgā gadījumā tā pēdējās atjaunināšanas datums

1.

Sagatavošanas datums: [dd/mm/gg]

Pēdējo reizi atjaunināts: [dd/mm/gg]

2.

Administratora nosaukums

2.

[Kā norādīts EVTI publicētajā “Administratoru un etalonu reģistrā”]

3.

Attiecīgā valsts kompetentā iestāde

3.

[Kompetentā iestāde, kura ir piešķīrusi atļauju vai reģistrējusi administratoru saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 34. panta 1. punktu]

Šajā iedaļā:

ir norādīts nozīmīgais etalons vai nozīmīgie etaloni, kam nepiemēro noteikumus,

ir norādīti noteikumi, kurus administrators ir izvēlējies nepiemērot un

paskaidroti iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot katru norādīto noteikumu.

Ja šis dokuments attiecas uz vairāk nekā vienu nozīmīgo etalonu, ko norādījis administrators, atsevišķa iedaļa jāaizpilda par katru etalonu grupu, kurā:

noteikumi, kurus administrators izvēlas nepiemērot, ir vieni un tie paši visiem norādītajiem etaloniem un

katram noteikumam paskaidrojums, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu, ir tas pats visiem norādītajiem etaloniem.

B.    [Ierakstiet administratora nosaukumu, kas norādīts A iedaļas 2. pozīcijā] izvēlas iespēju nepiemērot šādus Regulas (ES) 2016/1011 noteikumus attiecībā uz turpmāk norādīto nozīmīgo etalonu vai norādītajiem nozīmīgajiem etaloniem

1.

Etalons vai etaloni, kam nepiemēro noteikumu(-us)

1.

[Norādiet viena etalona vai katra etalona nosaukumu un tā(to) starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) vai, ja nav ISIN, jebkādu citu zināmu identifikatoru]

2.

Norāde par to, kur ir atrodams publicētais paziņojums par attiecīgo etalonu vai katru attiecīgo etalonu.

2.

[piem. tīmekļa vietnes saite]

3.

i)

Regulas (ES) 2016/1011 noteikumu vai noteikumus nepiemēro

ii)

Katram noteikumam iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu

3. i)

[Katram noteikumam norādiet panta numuru, punktu un attiecīgajā gadījumā konkrēto Regulas (ES) 2016/1011 punktu, kā arī pilnu noteikuma tekstu]

3. ii)

[Katram noteikumam norādiet konkrētu, sīku un skaidru paskaidrojumu par to, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot noteikumu, ņemot vērā etalona vai etalonu veidu un ietekmi un administratora lielumu.]

II PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/1011 26. panta 3. punktā minētā atbilstības paziņojuma veidne

Pozīcija

Teksta lauks

A.   Vispārīga informācija

1.

Šā dokumenta sagatavošanas datums un attiecīgā gadījumā tā pēdējās atjaunināšanas datums

1.

Sagatavošanas datums: [dd/mm/gg]

Pēdējo reizi atjaunināts: [dd/mm/gg]

2.

Administratora nosaukums

2.

[Kā norādīts EVTI publicētajā “Administratoru un etalonu reģistrā”]

Šajā iedaļā:

ir norādīts maznozīmīgais etalons vai maznozīmīgie etaloni, kam nepiemēro noteikumus,

ir norādīti noteikumi, kurus administrators ir izvēlējies nepiemērot un

paskaidroti iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot katru norādīto noteikumu.

Ja šis dokuments attiecas uz maznozīmīgo etalonu grupu, ko norādījis administrators, atsevišķa iedaļa jāaizpilda par katru etalonu grupu, kurā:

noteikumi, kurus administrators izvēlas nepiemērot, ir vieni un tie paši visiem norādītajiem etaloniem un

katram noteikumam paskaidrojums, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu, ir tas pats visiem norādītajiem etaloniem.

B.    [Ierakstiet administratora nosaukumu, kas norādīts A iedaļas 2. pozīcijā] izvēlas iespēju nepiemērot šādus Regulas (ES) 2016/1011 noteikumus attiecībā uz turpmāk norādīto maznozīmīgo etalonu vai norādītajiem maznozīmīgajiem etaloniem

1.

Etalons vai etaloni, kam nepiemēro noteikumu(-s)

1.

[Norādiet viena etalona vai katra etalona nosaukumu un tā(to) starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) vai, ja nav ISIN, jebkādu citu zināmu identifikatoru]

2.

i)

Regulas (ES) 2016/1011 noteikumu vai noteikumus nepiemēro

ii)

Katram noteikumam, iemesli, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu

2. i)

[Katram noteikumam norādiet panta numuru, punktu un attiecīgajā gadījumā konkrēto Regulas (ES) 2016/1011 punktu, kā arī pilnu noteikuma tekstu]

2. ii)

[Katram noteikumam, norādiet konkrētu, sīku un precīzu paskaidrojumu par to, kāpēc administrators uzskata par atbilstīgu neievērot šo noteikumu.]