ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 7. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1100 (2018. gada 6. jūnijs), ar ko groza pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1101 (2018. gada 3. augusts), ar ko nosaka kritērijus Padomes Regulas (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām, 5. panta otrās daļas piemērošanai

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2018/1102 (2018. gada 6. jūnijs), ar ko attiecībā uz Irānu groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

11

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

7.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 199/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1100

(2018. gada 6. jūnijs),

ar ko groza pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2271/96 (1996. gada 22. novembris), ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām (1), un jo īpaši tās 1. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2271/96 nodrošina aizsardzību un pretdarbojas normatīvajiem aktiem un citiem juridiskajiem instrumentiem, tostarp pieņemtiem trešās valstīs, kā arī ar tiem pamatotu un no tiem izrietošu darbību eksteritoriālas piemērošanas sekām, ja šāda piemērošana ietekmē Savienības fizisko un juridisko personu intereses, kas nodarbojas ar starptautisko tirdzniecību un/vai kapitāla apriti un ar to saistītajiem komercpasākumiem starp Savienību un trešām valstīm.

(2)

Regulā konstatēts, ka ar savu eksteritoriālo piemērošanu šādi instrumenti, ir pretrunā starptautiskajām tiesībām.

(3)

Trešo valstu instrumenti, kuriem piemēro Regulu (EK) Nr. 2271/96, ir norādīti minētās regulas pielikumā.

(4)

2018. gada 8. maijā Amerikas Savienotās Valstis paziņoja, kā tās vairs neapturēs savus nacionālos pasākumus attiecībā uz Irānu. Daži no šiem pasākumiem tiek piemēroti ekstrateritoriāli un rada nelabvēlīgu ietekmi uz Savienības interesēm un to fizisko un juridisko personu interesēm, kas īsteno savas tiesības saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

(5)

Tādēļ būtu jāgroza regulas pielikums, lai iekļautu šos ierobežojošos pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2271/96 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 29.11.1996., 1. lpp.


PIELIKUMS

NORMATĪVIE AKTI UN JURIDISKIE INSTRUMENTI

Piezīme. Šajā pielikumā ir ietverto instrumentu galvenie nosacījumi ir apkopoti tikai informatīvos nolūkos. Pilnīgu pārskatu par noteikumiem un to precīzu saturu var atrast attiecīgajos instrumentus.

VALSTS: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

AKTI

1.   “Nacionālās aizsardzības sankciju akts 1993. budžeta gadam”, XVII sadaļa, “1992. gada Kubas demokrātijas akts”, 1704. un 1706. iedaļa

Prasītā atbilstība:

Prasības ir apvienotas “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes aktā”, I sadaļa, sk. turpmāk.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Radušās saistības tagad ir iekļautas “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes aktā”, sk. turpmāk.

2.   “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes akts”

I sadaļa

Prasītā atbilstība:

Ievērot ASV ekonomisko un finansiālo embargo attiecībā uz Kubu, cita starpā neeksportējot uz ASV tieši vai ar trešo valstu starpniecību nekādas Kubas izcelsmes preces vai pakalpojumus vai arī preces vai pakalpojumus, kas ietver Kubas izcelsmes materiālus vai preces, netirgojot preces, kas atrodas vai ir atradušās Kubā vai arī transportētas no vai caur to, nenodarbojoties ar Kubas izcelsmes cukura reeksportu uz ASV bez eksportētāja valsts kompetentas iestādes paziņojuma vai neimportējot ASV cukura izstrādājumus bez garantijas, ka tie nav Kubas ražojumi, iesaldējot Kubas aktīvus un finansu darījumus ar Kubu.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Aizliegums iekraut vai izkraut kuģa kravu jebkurā ASV vietā vai ienākt jebkurā ASV ostā; atteikums importēt jebkuras Kubas izcelsmes preces vai pakalpojumus un importēt Kubā ASV izcelsmes preces vai pakalpojumus, finansiālo darījumu, kuros iesaistīta Kuba, bloķēšana.

III un IV sadaļa:

Prasītā atbilstība:

Izbeigt “tirgošanos” ar īpašumu, kas agrāk piederējis personām no ASV (tostarp kubiešiem, kas ieguvuši ASV pilsonību) un kas ekspropriēts saskaņā ar Kubas režīmu. (tirgošanās ir izmantošana, pārdošana, īpašuma tiesību nodošana, kontrole, pārvaldība un citas darbības personas labā).

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Ar jau pastāvošām saistībām saistīta tiesvedība ASV pret šajos tirdzniecības darījumos iesaistītiem ES pilsoņiem vai uzņēmējsabiedrībām, kas noved pie spriedumiem/lēmumiem par (daudzkārtīgas) kompensācijas maksājumiem ASV. Iebraukšanas ASV atteikums personām, kas iesaistītas minētajā tirdzniecībā, tostarp viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un pilnvarniekiem.

3.   “1996. gada Irānas sankciju akts”

Prasītā atbilstība:

 

Nav atļauts apzināti:

i)

ieguldīt Irānā summu, kas pārsniedz 20 miljonus ASV dolāru 12 mēnešu laikposmā un kas tieši un ievērojami palīdz vairot Irānas spēju attīstīt to naftas resursus;

ii)

piegādāt Irānai preces, pakalpojumus vai cita veida atbalstu ar vērtību 1 miljona USD apmērā vai vairāk, vai kopējo vērtību 5 miljonu USD apmērā vai vairāk 12 mēnešu laikposmā, kas varētu tieši un būtiski veicināt Irānas iekšzemes naftas pārstrādes produktu ražošanas uzturēšanu vai paplašināšanu, vai tās spēju attīstīt naftas resursus, kas atrodas Irānā;

iii)

piegādāt Irānai preces, pakalpojumus vai cita veida atbalstu ar vērtību 250 000 USD apmērā vai vairāk, vai kopējo vērtību 1 miljona USD apmērā vai vairāk 12 mēnešu laikposmā, kas varētu tieši un būtiski veicināt naftas ķīmijas produktu Irānas iekšzemes ražošanas uzturēšanu vai paplašināšanu;

iv)

piegādāt Irānai a) naftas pārstrādes produktus vai b) preces, pakalpojumus vai cita veida atbalstu, kas tieši un ievērojami palīdz vairot Irānas spēju importēt naftas pārstrādes produktus, ja to vērtība ir 1 miljons USD vai vairāk, vai kopējā vērtība ir 5 miljoni USD vai vairāk, 12 mēnešu laikposmā;

v)

piedalīties kopuzņēmumos, kuru mērķis ir veicināt Irānas naftas resursu attīstību un kuri atrodas ārpus Irānas, dibināti 2002. gada 1. janvārī vai pēc tam, un kuros Irānai vai tās valdībai ir īpašas intereses;

vi)

pārvadāt jēlnaftu no Irānas vai slēpt Irānas izcelsmes kravas, kas sastāv no jēlnaftas un naftas pārstrādes produktiem.

 

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pasākumi, lai ierobežotu importu uz ASV vai publisko iepirkumu ASV, aizliegums norīkot par galveno preču izplatītāju vai par ASV valdības vērtspapīru glabātāju, atteikums saņemt piekļuvi aizdevumiem no ASV finanšu institūcijām vai ar pārvedumiem ar tādu iestāžu starpniecību, aizliegums veikt darījumus ar ārvalstu valūtām ASV jurisdikcijā, ASV noteiktie eksporta ierobežojumi, aizliegums nekustamā īpašuma darījumiem ASV jurisdikcijā, aizliegums saņemt EXIM-Bank palīdzību, izkraušanas un ienākšanas ostā ierobežojumi kuģiem.

4.   “Irānas brīvības un neizplatīšanas 2012. gada akts”

Prasītā atbilstība:

 

Nav atļauts apzināti:

i)

sniegt būtisku atbalstu, tostarp sekmēt nozīmīgus finanšu darījumus, vai preču un pakalpojumu piegādi konkrētām personām vai to uzdevumā, ja to darbības joma ir ostas, enerģētikas, jūras vai kuģubūves nozare Irānā, vai jebkurai Irānas personai, kas ir īpaši apzīmētu vai bloķētu personu sarakstā;

ii)

veikt tirdzniecību ar Irānu ar būtiski izmantotajām precēm un pakalpojumiem saistībā ar enerģētikas, kuģniecības un kuģubūves nozarēm Irānā;

iii)

iegādāties no Irānas naftu un naftas produktus un veikt ar tiem saistītus finanšu darījumus konkrētos apstākļos;

iv)

veikt vai sekmēt tirdzniecības darījumu ar dabīgās gāzes piegādi uz Irānu un no tās (attiecas uz ārvalstu finanšu iestādēm);

v)

veikt tirdzniecību ar Irānu ar dārgmetāliem, grafītu, neapstrādātiem metāliem vai metālu pusfabrikātiem, vai programmatūru, ko var izmantot konkrētās nozarēs, vai vai ja darījumos iesaistītas konkrētas personas; ne arī veicināt nozīmīgus finanšu darījumus saistībā ar šādu tirdzniecību;

vi)

sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar īpašām darbībām, tostarp, bet ne tikai, kas minētas i) un ii) apakšpunktā, vai ar īpašām personu kategorijām.

Ir piemērojami daži izņēmumi atkarībā no darījuma rakstura un piemērotās uzticamības pārbaudes.

 

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pasākumi, lai ierobežotu importu uz ASV vai publisko iepirkumu ASV, aizliegums norīkot par galveno preču izplatītāju vai par ASV valdības vērtspapīru glabātāju, atteikums saņemt piekļuvi aizdevumiem no ASV finanšu institūcijām vai ar pārvedumiem ar tādu iestāžu starpniecību, aizliegums veikt darījumus ar ārvalstu valūtām ASV jurisdikcijā, ASV noteiktie eksporta ierobežojumi, aizliegums nekustamā īpašuma darījumiem ASV jurisdikcijā, aizliegums saņemt EXIM-Bank palīdzību, aizliegumi un ierobežojumi atvērt un uzturēt korespondējošos kontus ASV.

5.   “Nacionālās aizsardzības sankciju akts 2012. budžeta gadam”

Prasītā atbilstība:

 

Nav atļauts apzināti veikt vai sekmēt nopietnus finansiālus darījumus ar Irānas Centrālo banku vai citām Irānas izraudzītām finanšu iestādēm (attiecas uz ārvalstu finanšu iestādēm).

 

Izņēmumi attiecībā uz darījumiem saistībā ar pārtiku un zālēm, kā arī īpašos apstākļos darījumi saistībā ar naftu.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Civilās un kriminālās soda naudas; aizliegumi un ierobežojumi atvērt un uzturēt korespondējošos kontus ASV.

6.   “Irāna draudu samazināšanas un Sīrijas cilvēktiesību 2012. gada akts”

Prasītā atbilstība:

 

Nav atļauts apzināti:

i)

sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu noteiktām Irānas personām;

ii)

sekmēt Irānas valsts parāda vērtspapīru emisiju, vai Irānas kontrolē esošu vienību parādzīmju emisiju;

iii)

tieši vai netieši iesaistīties jebkuros darījumos ar Irānas valdību vai jebkuru citu personu Irānas valdības jurisdikcijā, ja šādi darījumi aizliegti ar ASV likumiem (attiecas uz ārvalstu meitasuzņēmumiem, kas pieder ASV personām vai kurus kontrolē ASV personas);

iv)

nodrošināt piekļuvi specializētiem finanšu ziņošanas pakalpojumiem vai sekmēt tiešu vai netiešu piekļuvi šādiem ziņošanas pakalpojumiem Irānas Centrālajai bankai vai finanšu iestādēm, kuras intereses īpašumā ir saistītas ar Irānas ieroču izplatīšanas aktivitātēm.

Attiecībā uz i) apakšpunktu piemēro izņēmumu attiecībā uz humāno palīdzību, pārtikas un zāļu piegādes, attiecīgi ievērojot piemērotās uzticamības pārbaudes.

 

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pasākumi, lai ierobežotu importu uz ASV vai publisko iepirkumu ASV, aizliegums norīkot par galveno preču izplatītāju vai par ASV valdības vērtspapīru glabātāju, atteikums saņemt piekļuvi aizdevumiem no ASV finanšu institūcijām vai ar pārvedumiem ar tādu iestāžu starpniecību, aizliegums veikt darījumus ar ārvalstu valūtām ASV jurisdikcijā, ASV noteiktie eksporta ierobežojumi, aizliegums nekustamā īpašuma darījumiem ASV jurisdikcijā, aizliegums saņemt EXIM-Bank palīdzību, aizliegumi un ierobežojumi atvērt un uzturēt korespondējošos kontus ASV.

NORMATĪVIE AKTI

“Noteikumi par darījumiem ar Irānu un sankcijām pret to”

Prasītā atbilstība:

 

Nav atļauts veikt reeksportu precēm, tehnoloģijām vai pakalpojumiem a) ja tie ir eksportēti no ASV un b) uz tiem attiecas ASV eksporta kontroles noteikumi un ja ja eksports ir veikts, zinot vai pieņemot, ka būtu jāzin, ka reeksports ir īpaši paredzēts Irānai vai tās valdībai.

 

Uz precēm, kas ir būtiski pārveidotas no ārzemju ražojumiem ārpus ASV, un precēm, kas iekļautas šādos ražojumus un kuru vērtība ir mazāka nekā 10 % no to vērtības, aizliegums neattiecas.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

 

Civiltiesiskās sankcijas, naudas sodi un brīvības atņemšana.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Federālo normatīvo aktu kodekss), V nodaļa (izdevums 7-1-95), 515. daļa – Kubas aktīvu kontroles noteikumi, apakšiedaļa B (Aizliegumi), E (Licences, atļaujas un licencēšanas politikas ziņojumi) un G (Sodi).

Prasītā atbilstība:

Aizliegumi ir apvienoti “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes akta” I sadaļā, sk. iepriekš. Turklāt pieprasa licenču un/vai atļauju iegūšanu attiecībā uz ekonomisko darbību, kas saistīta ar Kubu.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pārkāpumu gadījumos – soda naudas, atsavināšana, brīvības atņemšana.


7.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 199/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1101

(2018. gada 3. augusts),

ar ko nosaka kritērijus Padomes Regulas (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām, 5. panta otrās daļas piemērošanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 22. novembra Regulu (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām (1), un jo īpaši tās 5. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2271/96 sniedz aizsardzību pret (un mazina) prettiesisku iedarbību, ko izraisa dažu sarakstā iekļautu, trešo valstu pieņemtu tiesību aktu, tostarp noteikumu un citu juridisko instrumentu eksteritoriāla piemērošana un darbības, kuras pamatotas ar tiem vai izriet no tiem, ja šāda piemērošana ietekmē to fizisko un juridisko personu intereses, kuras norādītas minētās regulas 11. pantā un kuras iesaistītas starptautiskajā tirdzniecībā un/vai kapitāla plūsmās un saistītā komercdarbībā starp Savienību un trešām valstīm.

(2)

Regulā (EK) Nr. 2271/96 ir apliecināts, ka līdz ar šādu likumu, citu normatīvo aktu un juridisko instrumentu eksteritoriālu piemērošanu tiek pārkāptas starptautiskās tiesības.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta pirmo daļu personas, kas minētas tās 11. pantā, nedz tieši vai ar meitassabiedrības vai cita starpnieka palīdzību, nedz aktīvi vai ar apzinātu bezdarbību neievēro prasības vai aizliegumus, tostarp ārvalstu tiesu pieprasījumus, kas pamatoti ar (vai izriet no) šādiem tiesību aktiem vai darbībām, kuras pamatotas ar tiem vai izriet no tiem.

(4)

Tomēr Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrā daļa dod personām, kas minētas tās 11. pantā, iespēju lūgt Komisijai atļauju pilnā mērā vai daļēji ievērot šādas prasības vai aizliegumus, ciktāl šāda neatbilstība nopietni kaitētu viņu vai Savienības interesēm.

(5)

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, kā arī lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 2271/96 iedarbīgu īstenošanu, konkrētos un pienācīgi pamatotos apstākļos ņemot vērā risku, ka varētu tikt nodarīts nopietns kaitējums minētās regulas 11. pantā norādīto fizisko un juridisko personu interesēm, ir nepieciešams noteikt kritērijus Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrās daļas piemērošanai.

(6)

Ņemot vērā Komisijas lomu pārraudzībā pār ES tiesību aktu, tostarp Regulas (EK) Nr. 2271/96, vienveidīgu īstenošanu, Komisija uzmanīgi vēros šīs regulas piemērošanu un, balstoties uz savu novērtējumu par tās īstenošanu, pieņems nepieciešamus pielāgojumus.

(7)

Būtu jānosaka arī galvenās procesuālās darbības, kas veicamas pēc tam, kad Komisijai iesniegts pieteikums par atļauju pilnā mērā vai daļēji ievērot šādas prasības vai aizliegumus.

(8)

Fizisko personu personas datu apstrādē saskaņā ar šo regulu būtu jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (3).

(9)

Šajā regulā paredzētajiem pieteikumiem būtu jāattiecas uz darbībām vai bezdarbību, kas pamatota ar vai tieši vai netieši izriet no to tiesību aktu piemērošanas, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 2271/96 pielikumā, vai darbībām, kuras pamatota ar tiem vai izriet no tiem.

(10)

Ikviens pieteikums būtu jāizskata pēc iespējas drīz.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Eksteritoriālo tiesību aktu komitejas atzinumu; tie ir pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikti kritēriji Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrās daļas piemērošanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir lietoti šādi definēti termini:

a)

“sarakstā iekļautie eksteritoriālie tiesību akti” ir likumi, citi normatīvie akti un juridiskie instrumenti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2271/96 pielikumā, tostarp noteikumi un citi juridiskie instrumenti, kuri pamatoti ar tiem vai izriet no tiem;

b)

“pēcākas darbības” ir darbības, kas pamatotas ar sarakstā iekļautajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem vai kas izriet no tiem;

c)

“neatbilstība” ir ar tiešām darbībām vai apzinātu bezdarbību izraisīta neatbilstība (nepakļaušanās) prasībām vai aizliegumiem, tostarp ārvalstu tiesu pieprasījumiem, kas pamatoti ar vai tieši vai netieši izriet no sarakstā iekļautajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem vai pēcākām darbībām;

d)

“aizsargātās intereses” ir jebkuras Regulas (EK) Nr. 2271/96 11. pantā minētās personas intereses un/vai Savienības intereses;

e)

“pieteicējs” ir jebkura persona, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2271/96 11. pantā un kas iesniegusi pieteikumu Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrajā daļā minētās atļaujas saņemšanai.

3. pants

Pieteikuma iesniegšana

1.   Rakstveida pieteikumu Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrajā daļā minētās atļaujas saņemšanai nosūta uz šādu adresi:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium/Beļģija

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   Ikvienā pieteikumā norāda pieteicēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, precīzu atsauci uz sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu normām vai attiecīgām pēcākām darbībām un izklāsta lūgtās atļaujas tvērumu un kaitējumu, ko izraisītu neatbilstība.

3.   Pieteicējs savā pieteikumā sniedz pietiekamus pierādījumus par to, ka šāda neatbilstība izraisītu nopietnu kaitējumu vismaz vienas personas aizsargātajām interesēm.

4.   Attiecīgā gadījumā Komisija var pieprasīt, lai pieteicējs sniegtu papildu pierādījumus, un viņš tos sniedz Komisijas noteiktā, atbilstīgā termiņā.

5.   Uzreiz pēc pieteikuma saņemšanas Komisija par to informē Eksteritoriālo tiesību aktu komiteju.

4. pants

Pieteikuma novērtēšana

Novērtējot, vai tiktu nodarīts nopietns kaitējums aizsargātajām interesēm, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2271/96 5. panta otrajā daļā, Komisija attiecīgā gadījumā citstarp apsver šādus nekumulatīvus kritērijus:

a)

to, vai ir ticams, ka aizsargātās intereses būs pakļautas konkrētam riskam (ņemot vērā aizsargātajām interesēm radītā kaitējuma kontekstu, būtību un izcelsmi);

b)

to, vai trešā valstī, kas ir sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu izcelsmes valsts, pret pieteicēju uzsākta administratīva vai tiesas izmeklēšana vai iepriekš noslēgta vienošanās par izlīgumu;

c)

to, vai pastāv būtiska piesaiste trešai valstij, kas ir sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu vai pēcākas darbības izcelsmes valsts, piemēram, pieteicējam ir mātessabiedrība(-as) vai meitassabiedrības, vai tādu fizisko vai juridisko personu līdzdalība, kurām primārā jurisdikcija ir trešā valstī, kas ir sarakstā iekļauto eksteritoriālo tiesību aktu vai pēcākas darbības izcelsmes valsts;

d)

to, vai, objektīvi spriežot, pieteicējs varētu veikt pasākumus, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu;

e)

nelabvēlīgo ietekmi uz saimnieciskās darbības veikšanu, konkrētāk, to, vai pieteicējs piedzīvotu ievērojamus saimnieciskus zaudējumus, kas, piemēram, varētu apdraudēt tā pastāvētspēju vai radītu ievērojamu bankrota risku;

f)

to, vai pieteicēja darbība tiktu pārmērīgi apgrūtināta, jo pazaudētas būtiskas izejvielas vai resursi, kas nevar tikt pienācīgi aizstāti;

g)

to, vai tiktu ievērojami apgrūtināta pieteicēja personīgo tiesību izmantošana;

h)

to, vai tiek apdraudēts drošums, drošība vai cilvēku dzīvības, veselības un vides aizsardzība;

i)

to, vai tiek apdraudēta Savienības spēja īstenot savu politiku humanitārās palīdzības, attīstības un tirdzniecības jomās vai tās iekšējās politikas ārējos aspektus;

j)

stratēģiskas nozīmes preču vai pakalpojumu iekšzemes vai pārrobežu piegādes drošību visā Savienībā vai atsevišķā dalībvalstī un ar to saistītu iztrūkumu vai traucējumu ietekmi;

k)

sekas iekšējam tirgum personu brīvas pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites ziņā, kā arī sekas finanšu un ekonomikas stabilitātei vai Savienības būtiskajai infrastruktūrai;

l)

kaitējuma sistēmisko ietekmi, it īpaši tā netiešo negatīvo ietekmi uz citām nozarēm;

m)

ietekmi uz vienas vai vairāku dalībvalstu darba tirgu un tās sekas Savienībā pārrobežu kontekstā;

n)

jebkuru citu nozīmīgu faktoru.

5. pants

Pieteikuma izskatīšanas iznākums

1.   Ja, veikusi 4. pantā minēto novērtējumu, Komisija konstatē pietiekamus pierādījumus par to, ka neatbilstība izraisītu nopietnu kaitējumu aizsargātajām interesēm, Komisija steidzami iesniedz Eksteritoriālo tiesību aktu komitejai lēmuma projektu, kurā izklāstīti attiecīgi veicamie pasākumi.

2.   Ja, veikusi 4. pantā minēto novērtējumu, Komisija nekonstatē pietiekamus pierādījumus par to, ka neatbilstība izraisītu nopietnu kaitējumu aizsargātajām interesēm, Komisija iesniedz Eksteritoriālo tiesību aktu komitejai lēmuma projektu par pieteikuma noraidīšanu.

3.   Komisija nekavējoties informē pieteicēju par galīgo lēmumu.

6. pants

Datu apstrāde

1.   Lai varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, Komisija apstrādā personas datus.

2.   Personas datu apstrādē tā ievēro Regulas (ES) 2016/679 un Regulas (EK) Nr. 45/2001 prasības.

3.   Šīs regulas vajadzībām Ārpolitikas instrumentu dienests ir izraudzīts kā Komisijas “par datu apstrādi atbildīgā persona” Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punkta izpratnē, lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot savas tiesības, kā paredzēts minētajā regulā.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 29.11.1996., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


LĒMUMI

7.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 199/11


KOMISIJAS DELEĢĒTAIS LĒMUMS (ES) 2018/1102

(2018. gada 6. jūnijs),

ar ko attiecībā uz Irānu groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (1), un jo īpaši tā 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Irānā kopš Lēmuma Nr. 466/2014/ES pieņemšanas ir panākts vērā ņemams progress ekonomiskajā, sociālajā, vides un politiskajā situācijā.

(2)

Padome 2016. gada novembrī atzinīgi vērtēja iespēju paplašināt Eiropas Investīciju bankas ārējo aizdevumu mandātu, attiecinot to uz Irānu.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/412 (2) Irāna tika iekļauta potenciāli tiesīgo reģionu un valstu sarakstā minētā lēmuma II pielikumā.

(4)

Priekšnosacījums tam, kādu politiku nākotnē ES veidos attiecībā pret Irānu, joprojām būs Irānas spertie reālie soļi virzībā uz universālo pamatbrīvību, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu.

(5)

Eiropas Investīciju bankai būtu jāturpina piemērot atbilstīga politika un procesi, kas aizsargā tās integritāti, kā arī uzticību bankai.

(6)

Tāpēc Komisija, iesaistoties Eiropas Ārējās darbības dienestam, ir konstatējusi, ka vispārējā ekonomiskā, sociālā, vides un politiskā situācija ļauj Irānu iekļaut Lēmuma Nr. 466/2014/ES III pielikumā, kurā ietverts saraksts ar reģioniem un valstīm, kas ir tiesīgi saņemt Eiropas Investīciju bankas finansējumu ar Savienības garantiju.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums Nr. 466/2014/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma Nr. 466/2014/ES III pielikuma C daļas 2. punktā vārdus: “Bangladeša, Butāna, Filipīnas, Indija, Indonēzija, Irāka, Jemena, Kambodža, Ķīna, Laosa, Malaizija, Maldīvu salas, Mongolija, Mjanma/Birma, Nepāla, Pakistāna, Šrilanka, Taizeme, Vjetnama” aizstāj ar vārdiem: “Bangladeša, Butāna, Filipīnas, Indija, Indonēzija, Irāka, Irāna, Jemena, Kambodža, Ķīna, Laosa, Malaizija, Maldīvu salas, Mongolija, Mjanma/Birma, Nepāla, Pakistāna, Šrilanka, Taizeme, Vjetnama”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 135, 8.5.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. marta Lēmums (ES) 2018/412, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (OV L 76, 19.3.2018., 30. lpp.).