ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 198

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 6. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Libānas Republiku, ar ko izveido domstarpību izšķiršanas mehānismu, kurš jāpiemēro domstarpībām atbilstīgi tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

6.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/1


Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Libānas Republiku, ar ko izveido domstarpību izšķiršanas mehānismu, kurš jāpiemēro domstarpībām atbilstīgi tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

Protokols starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Libānas Republiku, ar ko izveido domstarpību izšķiršanas mehānismu, kurš jāpiemēro domstarpībām atbilstīgi tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, ir parakstīts Briselē 2010. gada 11. novembrī un, ievērojot tā 23. pantu, stājas spēkā no 2018. gada 1. septembra.