ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 31. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1069 (2018. gada 26. jūlijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

1

 

 

Protokols, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1070 (2018. gada 26. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) 2017/1970, ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

21

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1071 (2018. gada 30. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2018/468

23

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1072 (2018. gada 30. jūlijs), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

27

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1073 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

30

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1074 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1075 (2018. gada 27. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno apstiprinājumu darbīgajai vielai Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) kā zema riska darbīgai vielai un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1076 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 37/2010 groza, lai vielu izoflurāns klasificētu pēc tās atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1077 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1078 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2018. gada 30. jūnija līdz 2018. gada 29. septembrim ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1079 (2018. gada 30. jūlijs) par atļauju Bacillus subtilis DSM 28343 preparātu izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1080 (2018. gada 30. jūlijs) par atļauju Bacillus subtilis DSM 29784 preparātu izmantot par barības piedevu mazāk svarīgu sugu gaļas mājputniem un mazāk svarīgu sugu dējējmājputniem (atļaujas turētājs Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1081 (2018. gada 30. jūlijs) par atļauju Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparātu izmantot par barības piedevu nobarojamām cūkām (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, ko pārstāv Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Eiropas pārstāvniecības birojs) ( 1 )

137

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1082 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā

140

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1083 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem

142

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1084 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/475

144

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1085 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

147

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/1086 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

150

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1087 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

152

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Tādas EPN komitejas Lēmums Nr. 1/2018, kas izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (2018. gada 22. marts), par EPN komitejas reglamenta pieņemšanu [2018/1088]

158

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/1069

(2018. gada 26. jūlijs)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2008. gada 17. martā Padome ir pieņēmusi Regulu (EK) Nr. 242/2008 (1), ar ko noslēdz Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāras Republiku un Eiropas Kopienu (2) (“nolīgums”). Pēc tam nolīgums tika automātiski atjaunots un ir joprojām spēkā.

(2)

Nolīguma līdzšinējā protokola darbības termiņš ir beidzies 2018. gada 30. jūnijā.

(3)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas par jaunu protokolu, ar kuru īsteno nolīgumu (“protokols”). Protokols tika parafēts 2018. gada 16. martā.

(4)

Protokola mērķis ir ļaut Savienībai un Kotdivuāras Republikai (“Kotdivuāra”) ciešāk sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politiku, zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kotdivuāras ūdeņos un atbalstītu Kotdivuāras centienus attīstīt jūras nozaru ekonomiku.

(5)

Tāpēc protokols būtu jāparaksta.

(6)

Lai nodrošinātu Savienības kuģu zvejas darbību raitu uzsākšanu, protokols būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku, ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt protokolu.

3. pants

Saskaņā ar protokola 13. pantu protokolu piemēro provizoriski, sākot no tā parakstīšanas dienas, kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 26. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 242/2008 (2008. gada 17. marts) par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kotdivuāras Republiku (OV L 75, 18.3.2008., 51. lpp.).

(2)  OV L 48, 22.2.2008., 41. lpp.


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/3


PROTOKOLS,

ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

1. pants

Piemērošanas laikposms un zvejas iespējas

1.   Zvejas iespējas, kas no 2018. gada 1. augusta uz turpmākajiem sešiem gadiem piešķirtas saskaņā ar Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (“nolīgums”) 5. pantu, ir šādas:

tunzivju saldētājseineri: 28 kuģi,

kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām: 8 kuģi.

Minētās zvejas iespējas ir par tālu migrējošo zivju sugām (sugas, kas uzskaitītas Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada konvencijas 1. pielikumā), izņemot sugas, kuras aizsargātas vai kuru zvejošana aizliegta Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) vai citu starptautisko konvenciju satvarā.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro sasaistē ar šā protokola 5. un 6. pantu.

3.   Eiropas Savienības dalībvalsts karoga kuģi (“Savienības kuģi”) zvejas darbības Kotdivuāras zvejas zonā drīkst veikt tikai tad, ja tiem ir saskaņā ar šo protokolu izdota licence zvejai Kotdivuāras zvejas zonā.

2. pants

Pārredzamība

Kotdivuāras Republika (“Kotdivuāra”) apņemas apmainīties ar informāciju par jebkādiem nolīgumiem, kuri ārvalstu kuģiem dod piekļuvi tās zvejas zonai, un konkrēti par izdoto atļauju skaitu un gūtajām nozvejām, un tas darāms saskaņā ar šā protokola 11. pantu.

Turklāt Kotdivuāra paziņo datus par to Kotdivuāras kuģu zvejas piepūli, kuri zvejo tunzivis un ir rūpnieciskās zvejas licences turētāji.

3. pants

Finansiālais ieguldījums un maksāšanas kārtība

1.   Nolīguma 7. pantā minētais finansiālais ieguldījums ir 682 000 EUR/gadā jeb 4 092 000 EUR par visu 1. pantā minēto laikposmu.

2.   Finansiālo ieguldījumu veido:

a)

ikgadēja summa, ko maksā par piekļuvi Kotdivuāras zvejas zonai; tie ir 330 000 EUR pirmajos divos šā protokola piemērošanas gados un 275 000 EUR turpmākajos gados, un šī summa atbilst ikgadējam 5 500 tonnu lielam atsauces daudzumam, un

b)

īpaša ikgadēja summa, kas paredzēta, lai palīdzētu īstenot Kotdivuāras zvejniecības sektorpolitiku; tie ir 352 000 EUR pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 407 000 EUR turpmākajos gados.

3.   Arī kuģu īpašnieki maksā ikgadēju finansiālu ieguldījumu – 330 400 EUR – par piekļuvi Kotdivuāras zvejas zonai, un tas darāms šā protokola pielikuma II nodaļā paredzētajā kārtībā.

4.   Šā panta 2. punktu piemēro sasaistē ar šā protokola 4., 5., 6. un 9. pantu un nolīguma 12. un 13. pantu.

5.   Ja kopējais nozveju daudzums, kuru Savienības kuģi guvuši Kotdivuāras zvejas zonā, ir lielāks par atsauces daudzumu, ikgadējā finansiālā ieguldījuma summu par katru papildus nozvejoto tonnu pirmajos divos protokola piemērošanas gados palielina par 60 EUR, bet turpmākajos gados – par 70 EUR. Tomēr Savienības samaksātā ikgadējā kopsumma nedrīkst būt vairāk nekā divas reizes lielāka par 2. punkta a) apakšpunktā norādīto summu. Ja Savienības kuģu nozvejotais daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst divkāršotai kopējai ikgadējai summai, tad summu, kura jāmaksā par pārsniegto daudzumu, izmaksā nākamajā gadā.

6.   Šā panta 1. punktā noteikto finansiālo ieguldījumu par pirmo gadu izmaksā ne vēlāk kā 90 dienās pēc šā protokola provizoriskās piemērošanas sākuma dienas, bet par nākamajiem gadiem – ne vēlāk kā šā protokola spēkā stāšanās gadadienā.

7.   Kotdivuāras iestādēm ir tiesības brīvi lemt par 2. punkta a) apakšpunktā minētā finansiālā ieguldījuma izmantošanu.

8.   Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto finansiālo ieguldījumu pārskaita Kotdivuāras Valsts kasei.

9.   Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto finansiālo ieguldījumu pārskaita uz kontu, kuru īpaši nozariskā atbalsta īstenošanas nolūkiem savā bankā atvērusi Kotdivuāras Valsts kase.

Kotdivuāras iestādes katru gadu Savienībai paziņo minēto kontu rekvizītus.

Katru atsevišķo finansiālā ieguldījuma summu iekļauj valsts budžetā, un tā kļūst par Kotdivuāras publisko finanšu pārvaldības procedūras objektu.

4. pants

Nozariskais atbalsts

1.   Šajā protokolā paredzētais nozariskais atbalsts palīdz īstenot Kotdivuāras Stratēģisko lopkopības, zvejniecības un akvakultūras attīstības plānu. Tā mērķis ir panākt, lai kontinentālie un jūras zvejas resursi tiktu pārvaldīti ilgtspējīgā veidā, un tālab:

a)

uzlabot zvejas darbību uzraudzību, kontroli un pārraudzību;

b)

uzlabot par zvejas resursiem pieejamās zinātniskās informācijas bāzi;

c)

uzlabot zvejas statistikas vākšanu;

d)

atbalstīt mazapjoma zveju;

e)

stiprināt starptautisko sadarbību;

f)

atbalstīt jūras nozaru ekonomiku un attīstīt akvakultūru.

2.   Ne vēlāk kā trijos mēnešos pēc šā protokola provizoriskās piemērošanas sākuma dienas Savienība un Kotdivuāra nolīguma 9. pantā paredzētajā apvienotajā komitejā vienojas par nozares daudzgadu programmu un tās īstenošanas kārtību, jo īpaši šādos jautājumos:

a)

gada un daudzgadu vadlīnijas par 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā finansiālā ieguldījuma izmantošanu;

b)

gada un daudzgadu mērķi un aktivitātes, kas jāsasniedz vai jāīsteno, lai zvejniecība būtu ilgtspējīga un atbildīga, ņemot vērā prioritātes, kuras Kotdivuāra izvirzījusi valsts zvejniecības un akvakultūras politikā;

c)

ikgadējās rezultātu izvērtēšanas kritēriji un procedūras.

3.   Visi ierosinātie grozījumi nozares gada vai daudzgadu programmā vai plānotajām iniciatīvām atvēlēto īpašo summu izmantojumā iepriekš jāpaziņo Eiropas Komisijai, un pusēm – attiecīgā gadījumā apmainoties vēstulēm – tie jāapstiprina apvienotajā komitejā.

4.   Puses katru gadu apvienotajā komitejā izvērtē nozares daudzgadu programmas īstenošanas rezultātus. Ja izvērtējums liecina, ka 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā finansiālā ieguldījuma mērķu sasniegšana nenorit pēc plāna vai ja apvienotā komiteja uzskata, ka plāna izpilde ir neapmierinoša, minēto finansiālo ieguldījumu var pārskatīt vai apturēt.

Kad nozariskā atbalsta īstenošanas rezultāti atkal atbilst apvienotās komitejas pieņemtajam plānam, pēc pušu apspriešanās un vienošanās finansiālā ieguldījuma maksājumus atsāk.

Nozarisko atbalstu puses turpina uzraudzīt tik ilgi, līdz 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētā finansiālā ieguldījuma īpašā summa ir pilnībā izmantota, attiecīgā gadījumā – arī pēc šā protokola darbības beigām.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, šā finansiālā ieguldījuma īpašās summas maksājumus vairs nedrīkst izdarīt, kad pagājuši seši mēneši pēc protokola darbības beigām.

5. pants

Zinātniskā un tehniskā sadarbība atbildīgas zvejniecības veicināšanā

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zvejniecību Kotdivuāras ūdeņos, pamatojoties uz nediskriminēšanas principu attiecībā pret dažādajām flotēm, kas zvejo šajos ūdeņos.

2.   Šā protokola piemērošanas laikā Savienība un Kotdivuāras iestādes sadarbojas, lai sekotu līdzi ar nozvejām, zvejas piepūli un zvejas resursu stāvokli saistītajām izmaiņām Kotdivuāras zvejas zonā.

3.   Puses apņemas veicināt sadarbību, kas atbildīgas zvejniecības jomā notiek apakšreģiona mērogā un īpaši Starptautiskajā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijā (ICCAT) vai jebkurā citā kompetentā apakšreģionālā vai starptautiskā organizācijā. Puses apņemas ievērot visus ICCAT ieteikumus.

4.   Saskaņā ar nolīguma 4. pantu un pamatojoties uz ICCAT pieņemtajiem ieteikumiem un rezolūcijām, un ņemot vērā labākos pieejamos zinātniskos atzinumus, puses apspriežas apvienotajā komitejā, lai – attiecīgā gadījumā pēc zinātniskas apspriedes – pieņemtu tādus pasākumus zvejas resursu ilgtspējīgai pārvaldībai, kas ietekmē Savienības kuģu darbību.

5.   Puses sadarbojas, lai pastiprinātu zvejas kontroli un inspekciju un nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu Kotdivuārā.

6. pants

Zvejas iespēju un tehnisko pasākumu pārskatīšana pēc savstarpējas vienošanās

1.   Šā protokola 1. pantā minētās zvejas iespējas pēc savstarpējas vienošanās un pēc 5. panta 4. punktā paredzētajām apspriedēm var palielināt ar nosacījumu, ka šāds palielinājums neapdraud Kotdivuāras resursu pārvaldības ilgtspējīgumu. Tādā gadījumā 3. panta 1. punktā minēto finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam palielina.

2.   Ja turpretim puses vienojas samazināt 1. pantā minētās zvejas iespējas, finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina.

3.   Var pārskatīt arī zvejas iespēju sadalījumu dažādu tipu kuģiem, ja puses par to ir apspriedušās un vienojušās, ievērojot 5. panta 4. punktā minētās zinātniskās apspriedes ieteikumus par to krājumu pārvaldību, kurus šāda pārdale varētu ietekmēt. Puses vienojas par attiecīgu finansiālā ieguldījuma korekciju, ja tāda vajadzīga pārskatītā zvejas iespēju sadalījuma dēļ.

4.   Apvienotā komiteja vajadzības gadījumā var izskatīt un pielāgot šajā protokola paredzētos zvejošanas tehniskos nosacījumus un nozariskā atbalsta īstenošanas kārtību.

7. pants

Jaunas zvejas iespējas un izpētes zveja

1.   Ja Savienības zvejas kuģi vēlas veikt 1. pantā neminētas zvejas darbības, Savienība un Kotdivuāra apspriežas par iespējām saņemt šādu jaunu darbību veikšanas atļauju. Apspriedēs puses ievēro attiecīgos zinātniskos atzinumus, it īpaši tos, ko sniegušas reģionālas vai apakšreģionālas zvejniecības pārvaldības organizācijas. Attiecīgā gadījumā puses vienojas par jaunu zvejas iespēju iedalīšanas nosacījumiem un daudzgadu pārvaldības plānu izveidošanu. Ja vajadzīgs, puses izdara grozījumus šajā protokolā un tā pielikumā.

2.   Pēc 5. panta 4. punktā paredzētajām apspriedēm puses var atļaut veikt izpētes zvejas reisus Kotdivuāras zvejas zonā, lai noskaidrotu jaunu zvejniecību tehnisko iespējamību un ekonomisko izdevīgumu.

2.1.

Tālab Savienība Kotdivuāras iestādēm paziņo izpētes zvejas licenču pieprasījumus, kuru tehniskajā dokumentācijā norāda:

kuģa tehniskos parametrus,

kuģa apkalpes pieredzi attiecīgajā zvejniecībā,

priekšlikumu par reisa tehniskajiem parametriem (ilgumu, zvejas rīkiem, izpētes reģioniem u. c.).

2.2.

Izpētes zvejas reisu ilgums nepārsniedz sešus mēnešus. Par šiem reisiem jānokārto Kotdivuāras iestāžu noteikta maksa.

2.3.

Visu reisa laiku uz kuģa ir karoga valsts zinātniskais novērotājs un Kotdivuāras iestāžu izraudzīts novērotājs.

2.4.

Nozvejas, kas gūtas izpētes zvejas satvarā un izpētes zvejas reisa laikā, pieder kuģa īpašniekam.

2.5.

Sīki izklāstītus reisa rezultātus paziņo apvienotajai komitejai, un tā tos analizē.

8. pants

Piemērojamie tiesību akti

1.   Savienības zvejas kuģu darbības Kotdivuāras ūdeņos reglamentē Kotdivuārā piemērojamie tiesību akti, izņemot ja nolīgumā un šajā protokolā ir noteikts citādi.

2.   Kotdivuāras iestādes pēc iespējas drīz informē Savienību par visām izmaiņām vai jauniem tiesību aktiem, kas attiecas uz zvejniecību.

3.   Savienība informē Kotdivuāras iestādes par visām izmaiņām vai jauniem tiesību aktiem, kas attiecas uz Savienības tāljūras flotes veiktajām zvejas darbībām.

9. pants

Protokola īstenošanas apturēšana

1.   Šā protokola īstenošanu var apturēt pēc vienas puses iniciatīvas un pēc apspriešanās apvienotajā komitejā, ja ir izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a)

radušies tādi ārkārtas apstākļi, kas noteikti nolīguma 2. panta h) punktā un traucē zvejas darbību norisi Kotdivuāras zvejas zonā;

b)

notikušas tādas būtiskas izmaiņas vienas vai otras puses zivsaimniecības politikas veidošanā un īstenošanā, kuras ietekmē šā protokola noteikumus;

c)

ir iedarbināti apspriešanās mehānismi, kas Kotonū nolīguma 8. un 96. pantā paredzēti attiecībā uz gadījumiem, kad pārkāpti cilvēktiesību svarīgākie elementi un pamatelementi, kas paredzēti minētā nolīguma 9. pantā;

d)

Savienība nav veikusi 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā finansiālā ieguldījuma maksājumus, kā paredzēts šā panta 5. punktā;

e)

starp pusēm radušās nopietnas, apvienotajā komitejā neatrisinātas domstarpības par šā protokola piemērošanu vai interpretēšanu.

2.   Ja šā protokola piemērošanu aptur tādu iemeslu dēļ, kas nav paredzēti 1. punkta c) apakšpunktā, apturēšanā ieinteresētā puse attiecīgu rakstisku paziņojumu par šādu nodomu iesniedz vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā. Šā protokola apturēšanu 1. punkta c) apakšpunktā minētu iemeslu dēļ piemēro tūlīt pēc apturēšanas lēmuma pieņemšanas.

3.   Apturēšanas gadījumā puses turpina apspriesties, lai domstarpības atrisinātu izlīgstot. Ja tas izdodas, šā protokola piemērošanu atsāk un finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina atbilstoši laikposmam, kurā šā protokola piemērošana bija apturēta.

4.   Savienības kuģiem piešķirtās zvejas atļaujas var tikt apturētas uz laiku, kamēr ir apturēta finansiālā ieguldījuma maksāšana saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Zvejas darbību atsākšanas gadījumā šo zvejas atļauju derīguma termiņu pagarina par laikposmu, kas atbilst zvejas darbību apturēšanas ilgumam.

5.   Ievērojot šā panta 1. punktu, ja Savienība neveic 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēto maksājumu, Kotdivuāras iestādes oficiāli informē Eiropas Savienību par maksājuma nesaņemšanu. Savienība izdara nepieciešamās pārbaudes un, ja vajadzīgs, veic maksājumu ne vēlāk kā sešdesmit dienās pēc oficiālā paziņojuma saņemšanas.

Ja, beidzoties šim termiņam, maksājums nav veikts un nav sniegts attiecīgs pamatojums, Kotdivuāras iestādes šā protokola piemērošanu var apturēt saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu. Šā protokola piemērošanu atsāk, tiklīdz attiecīgais maksājums ir veikts.

10. pants

Pāreja uz elektronisku datu apmaiņu

1.   Savienība un Kotdivuāra nodrošina to, ka pienācīgi darbojas datorsistēmas, kas vajadzīgas, lai elektroniski apmainītos ar visu informāciju un dokumentiem, kas saistīti ar nolīguma un šā protokola īstenošanu.

2.   Dokumentu elektroniskā formātā vienmēr uzskata par līdzvērtīgu dokumentam papīra formā.

3.   Savienība un Kotdivuāra tūlīt informē viena otru par visiem datorsistēmas darbības traucējumiem. Ar nolīguma un šā protokola īstenošanu saistīto informāciju un dokumentus šādā gadījumā automātiski aizstāj ar dokumentiem papīra formā.

11. pants

Datu konfidencialitāte

Savienība un Kotdivuāra apņemas visus atbilstoši nolīgumam un šim protokolam iegūtos nominatīvos datus par Savienības kuģiem un to zvejas darbībām vienmēr stingri aizsargāt saskaņā ar saviem attiecīgajiem konfidencialitātes un datu aizsardzības principiem.

Puses nodrošina, lai dati par tunzivju zvejas darbībām Kotdivuāras zvejas zonā tiktu publiskoti tikai agregētā veidā un atbilstīgi attiecīgajiem ICCAT un citu reģionālo vai apakšreģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju noteikumiem.

Dati, kurus uzskata par konfidenciāliem, kompetentajām iestādēm jāizmanto vienīgi nolīguma un šā protokola īstenošanai.

12. pants

Denonsēšana

1.   Šā protokola denonsēšanas gadījumā ieinteresētā puse vismaz sešus (6) mēnešus pirms dienas, kad denonsēšanai jāstājas spēkā, rakstveidā paziņo otrai pusei par savu nodomu denonsēt protokolu.

2.   Pēc 1. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas puses sāk apspriešanos.

13. pants

Provizoriska piemērošana

Šo protokolu provizoriski piemēro no dienas, kad puses to ir parakstījušas.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šis protokols stājas spēkā dienā, kad puses viena otrai paziņo par šim nolūkam nepieciešamo procedūru pabeigšanu.

Eiropas Savienības vārdā –

Kotdivuāras Republikas vārdā –


PIELIKUMS

SAVIENĪBAS KUĢIEM PIEMĒROJAMIE ZVEJOŠANAS NOSACĪJUMI KOTDIVUĀRAS ZVEJAS ZONĀ

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.   Kompetentās iestādes izvirzīšana

Ja vien nav norādīts citādi, visas atsauces uz Eiropas Savienības vai Kotdivuāras kompetento iestādi šajā pielikumā apzīmē:

(Eiropas Savienības gadījumā) Eiropas Komisiju, kuras vārdā vajadzības gadījumā rīkojas Eiropas Savienības delegācija Kotdivuārā,

(Kotdivuāras gadījumā) par zivsaimniecību atbildīgo ministriju.

2.   Zvejas zona

Tiklīdz iespējams, Kotdivuāras iestādes paziņo Savienības kompetentajiem dienestiem Kotdivuāras zvejas zonas ģeogrāfiskās koordinātas, sākot no bāzes līnijas.

Savienības kuģi zvejas darbības drīkst veikt ūdeņos, kas atrodas tālāk par 12 jūras jūdzēm no bāzes līnijas, un tiem jāievēro šīs nodaļas 3. punktā paredzētie noteikumi.

3.   Kuģošanai un zvejošanai aizliegtās zonas

Kuģošanai un zvejošanai aizliegto zonu robežas Kotdivuāra kuģu īpašniekiem un arī Savienībai paziņo zvejas licenču izdošanas brīdī. Par visām šo zonu izmaiņām Savienībai jāuzzina iespējami drīz.

4.   Bankas konts

Pirms šā protokola provizoriskās piemērošanas Kotdivuāra Savienībai paziņo tā Valsts kases konta rekvizītus, uz kuru jāpārskaita naudas summas, kas Savienības kuģiem jāmaksā saskaņā ar nolīgumu. Maksu par bankas pārskaitījuma veikšanu sedz kuģu īpašnieki.

II NODAĻA

ZVEJAS ATĻAUJAS

Savienības tiesību aktos definētie termini “licence” un “zvejas atļauja” šā pielikuma noteikumu piemērošanā ir līdzvērtīgi.

1. iedaļa. Piemērojamās procedūras

1.   Zvejas licences saņemšanas priekšnosacījumi un zvejottiesīgie kuģi

Licenci zvejošanai Kotdivuāras zvejas zonā drīkst saņemt tikai zvejottiesīgi kuģi. Tālab tiem jābūt ierakstītiem Savienības zvejas kuģu reģistrā un jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2403 (1) noteikumiem.

Kuģis ir zvejottiesīgs, ja nedz tā īpašniekam, nedz kapteinim, nedz pašam kuģim nav aizliegts veikt zvejas darbības Kotdivuārā. To saistībām pret Kotdivuāras iestādēm jābūt nokārtotām tādā nozīmē, ka tiem jābūt izpildījušiem visas agrākās saistības, kuras izriet no zvejas darbībām, ko tie Kotdivuārā veikuši saskaņā ar šīs valsts un Savienības noslēgtajiem zivsaimniecības nolīgumiem.

2.   Licences pieprasījums

Savienības kompetentās iestādes vismaz 30 darbdienas pirms vēlamā licences derīguma termiņa sākuma elektroniskā vai jebkādā citā ātrā veidā iesniedz par zivsaimniecību atbildīgajai Kotdivuāras ministrijai pieprasījumu par katru kuģi, kas vēlas zvejot saskaņā ar nolīgumu.

Par zivsaimniecību atbildīgajai ministrijai pieprasījumus iesniedz uz veidlapas, kuras paraugs pievienots 1. papildinājumā.

Katram licences pieprasījumam pievieno šādus dokumentus:

pierādījumu par fiksētas summas avansa maksājuma nokārtošanu uz licences derīguma termiņa laiku,

kuģa kuģošanas spējas apliecību,

kuģa apdrošināšanas apliecību,

nesen uzņemtu krāsainu kuģa fotoattēlu, kurā kuģis redzams sānskatā un skaidri redzams arī kuģa vārds un identifikācijas numurs,

izmantoto zvejas rīku attēlu un sīku aprakstu.

Lai saskaņā ar šo protokolu atjaunotu licenci kuģim, kura tehniskie parametri nav mainījušies, atjaunošanas pieprasījumam pievieno tikai pierādījumu par maksas nokārtošanu.

3.   Fiksētā maksa

Maksu ieskaita kontā, kuru Kotdivuāras iestādes norādījušas saskaņā ar šā pielikuma I nodaļas 4. punktu.

Maksa ietver visus valsts un vietējos nodokļus, izņemot ostas nodokļus un maksu par pakalpojumiem.

4.   Provizorisks atļauju saņēmušo kuģu saraksts

Saņēmusi zvejas licenču pieprasījumus un paziņojumus par samaksāto avansu, Kotdivuāra sagatavo provizorisku zvejas licenču pieprasījušo kuģu sarakstu. Šo sarakstu tūlīt elektroniski nosūta Savienībai un par zvejas kontroli atbildīgajai valsts iestādei. Kuģi drīkst sākt zvejot, tiklīdz tie ir iekļauti provizoriskajā sarakstā. Uz šādiem kuģiem līdz zvejas atļaujas izdošanai pastāvīgi jāglabā provizoriskā saraksta kopija.

5.   Licenču izdošana

Par zivsaimniecību atbildīgā Kotdivuāras ministrija licences visiem kuģiem izdod 21 darbdienas laikā pēc tam, kad ir saņemti visi šīs nodaļas 2. punktā minētie dokumenti, un licences – attiecīgā gadījumā ar Kotdivuārā atrodošās Eiropas Savienības delegācijas starpniecību – saņem kuģu īpašnieki vai viņu aģenti.

Licences ir derīgas ne ilgāk kā vienu gadu un ir atjaunojamas.

6.   Atļauju saņēmušo kuģu saraksts

Tūlīt pēc licences izdošanas Kotdivuāra sagatavo to kuģu galīgo sarakstu, kuriem atļauts zvejot Kotdivuāras zvejas zonā. Šo sarakstu tūlīt nosūta par zvejas kontroli atbildīgajai valsts iestādei un Savienībai, un tas aizstāj iepriekš minēto provizorisko sarakstu.

7.   Licences nodošana

Licenci izdod uz konkrēta kuģa vārda, un tā nav nododama citam kuģim. Tomēr pēc Savienības pieprasījuma un ja ir pierādīts nepārvaramas varas gadījums, piemēram, kuģa zaudējums vai dīkstāve smagas tehniskas avārijas dēļ, licenci bez papildu maksas aizstāj ar jaunu licenci, ko izdod uz tāda cita kuģa vārda, kurš pieder pie tās pašas kategorijas kā aizstājamais kuģis, kas minēts šā protokola 1. pantā, un pieder tam pašam īpašniekam, kuģu īpašnieku apvienībai vai ražotāju organizācijai. Šādā gadījumā, kad aprēķina nozvejotos daudzumus, lai noteiktu, vai par tiem nav jāmaksā papildus, ņem vērā abu kuģu kopējo nozveju summu.

Aizstājamā kuģa īpašnieks vai aģents ar Eiropas Savienības delegācijas Kotdivuārā starpniecību nodod anulēto licenci atpakaļ par zivsaimniecību atbildīgajai Kotdivuāras ministrijai.

Jaunā licence kļūst derīga dienā, kad kuģa īpašnieks anulēto licenci nodod atpakaļ par zivsaimniecību atbildīgajai Kotdivuāras ministrijai. Eiropas Savienības delegācija Kotdivuārā tiek informēta par licences nodošanu.

8.   Licences turēšana uz kuģa

Licencei vienmēr jāatrodas uz kuģa. Tomēr kuģi drīkst sākt zvejot, tiklīdz tie ir ierakstīti šīs nodaļas 4. punktā minētajā provizoriskajā sarakstā.

9.   Atbalsta kuģi

Pēc Savienības pieprasījuma un pēc Kotdivuāras iestāžu veiktas pārbaudes zvejas licenci saņēmušiem Savienības zvejas kuģiem Kotdivuāra atļauj izmantot atbalsta kuģu palīdzību.

Atbalsta kuģi nedrīkst būt aprīkoti zvejai. Atbalsts nedrīkst būt ne degvielas uzpildīšana, ne nozveju pārkraušana citā kuģī.

Zvejas atļauju pieprasījumu nosūtīšanas ziņā atbalsta kuģiem piemēro to pašu šajā nodaļā minēto procedūru, ciktāl tā ir piemērojama. Kotdivuāra sagatavo atļauju saņēmušo atbalsta kuģu sarakstu un tūlīt paziņo to Savienībai.

Par šādiem kuģiem katru gadu jāsamaksā 3 500 EUR.

2. iedaļa. Maksa un avanss

1.   Maksa, kas tunzivju seineriem un kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām jānokārto par katru Kotdivuāras zvejas zonā nozvejoto tonnu, ir:

60 EUR pirmajā un otrajā šā protokola piemērošanas gadā,

70 EUR trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā gadā.

2.   Licences izdod pēc tam, kad valsts kompetentās iestādes ir saņēmušas šādu ikgadēju fiksētu maksu:

a)

par tunzivju seineriem:

7 620 EUR jeb 127 tonnu lielai nozvejai atbilstošu maksu par katru kuģi pirmajā un otrajā protokola piemērošanas gadā,

8 890 EUR jeb 127 tonnu lielai nozvejai atbilstošu maksu par katru kuģi trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā gadā.

b)

par kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām:

2 400 EUR jeb 40 tonnu lielai nozvejai atbilstošu maksu par katru kuģi pirmajā un otrajā šā protokola piemērošanas gadā,

2 800 EUR jeb 40 tonnu lielai nozvejai atbilstošu maksu par katru kuģi trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā gadā.

Ja licences derīguma termiņš ir mazāks par gadu, maksu nosaka samērīgi ar šo termiņu un saskaņā ar Kotdivuāras tiesību aktiem. Tomēr tunzivju seineru zvejas licences derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par 12 mēnešiem.

3.   Savienība par katru kuģi sagatavo paziņojumu par nozvejām un paziņojumu par maksu, kas ikvienam kuģim jāveic saistībā ar iepriekšējā kalendārā gada zvejas sezonu. Minētos paziņojumus Savienība Kotdivuāras iestādēm nosūta vēlākais līdz kārtējā gada aprīļa beigām. Kotdivuāra, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, šos paziņojumus var apstrīdēt 30 dienu laikā pēc to saņemšanas. Domstarpību gadījumā puses apspriežas apvienotajā komitejā. Ja Kotdivuāra 30 dienu laikā neceļ iebildumus, paziņojumus uzskata par apstiprinātiem.

4.   Ja galīgajā paziņojumā norādītā summa ir lielāka par fiksēto maksu, kas nokārtota par zvejas atļaujas saņemšanu, un ja kuģa īpašniekam nav iebildumu, tas 45 dienu laikā Kotdivuārai pārskaita atlikušo summu. Ja galīgajā paziņojumā norādītā summa ir mazāka par šīs iedaļas 2. punktā noteikto avansu, starpību kuģu īpašniekiem neatlīdzina.

III NODAĻA

NOZVEJAS DEKLARĒŠANA

1.   Zvejas žurnāls

Saskaņā ar nolīgumu zvejojoša Savienības kuģa kapteinis kārto zvejas žurnālu, kas atbilst attiecīgajiem ICCAT ieteikumiem un rezolūcijām par seineriem un kuģiem zvejai ar āķu jedām.

Kapteinis zvejas žurnālu aizpilda par katru dienu, kurā kuģis atradies Kotdivuāras zvejas zonā.

Kapteinis katru dienu zvejas žurnālā ieraksta nozvejoto un uz kuģa paturēto katras sugas daudzumu, sugas apzīmēšanai izmantojot Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) trīsburtu kodu un norādot dzīvsvara kilogramus vai, attiecīgā gadījumā, īpatņu skaitu. Par galvenajām sugām kapteinis norāda arī nulles apjoma nozveju. Attiecīgā gadījumā kapteinis katru dienu ieraksta zvejas žurnālā arī katras sugas izmetumu apjomu, norādot dzīvsvara kilogramus vai, attiecīgā gadījumā, īpatņu skaitu.

Zvejas žurnālu aizpilda salasāmi ar lielajiem drukātajiem burtiem, un kapteinis to paraksta.

Kapteinis ir atbildīgs par zvejas žurnālā reģistrēto datu pareizību.

2.   Nozvejas deklarāciju nosūtīšana

Katra zvejas reisa beigās kapteinis deklarē kuģa nozveju, elektroniski nosūtot Kotdivuārai zvejas žurnālus par laikposmu, kurā kuģis ir atradies Kotdivuāras zvejas zonā. Vienlaikus viņš nosūta kopiju Kotdivuāras Okeāna pētniecības centram (Centre de recherches océanologiques – CRO) un vienam no šādiem zinātniskajiem institūtiem:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Ja kuģis no Kotdivuāras zvejas zonas iziet pirms zvejas reisa beigām un bez iepriekšējas ienākšanas Kotdivuāras ostā, zvejas žurnālu nosūta septiņu dienu laikā pēc iziešanas no Kotdivuāras zvejas zonas.

Ja nav iespējas nosūtīšanai izmantot elektronisko pastu, nozvejas deklarācijas drīkst nosūtīt pa pastu vai pa faksu.

Izmantojamo e–pasta adresi un tālruņa un faksa numuru Kotdivuāras iestādes paziņo pirms šā protokola provizoriskās piemērošanas sākuma. Kotdivuāra nekavējoties paziņo attiecīgajiem kuģiem un Savienībai par jebkādām šīs kontaktinformācijas izmaiņām.

Ja netiek ievēroti šīs nodaļas noteikumi, Kotdivuāras valdībai ir tiesības līdz attiecīgo formalitāšu nokārtošanai apturēt pārkāpēja kuģa licences darbību un uzlikt kuģa īpašniekam sodu, ko paredz Kotdivuārā spēkā esošie tiesību akti. Par to informē Savienību un karoga dalībvalsti.

3.   Pāreja uz elektronisku nozvejas paziņošanas sistēmu (ERS)

Puses apliecina kopīgu vēlmi šā protokola piemērošanas pirmā gada laikā nodrošināt pāreju uz elektronisku sistēmu, kas ļauj paziņot un nosūtīt ar zvejas darbībām saistītus datus un konkrēti katru dienu nosūtīt nozvejas datu deklarācijas.

Puses piekrīt apvienotajā komitejā kopīgi noteikt šīs pārejas kārtību, lai sistēma sāktu darboties pēc iespējas drīzāk.

IV NODAĻA

TEHNISKIE PASĀKUMI

Tehniskie pasākumi, kurus licenci saņēmušiem kuģiem piemēro saistībā ar zvejas zonu, atļautajiem zvejas rīkiem un aizliegtajām sugām, ir noteikti šā pielikuma 2. papildinājumā pievienotajā faktu lapā.

Kuģiem jāievēro ICCAT pasākumi un ieteikumi, ko tā par konkrēto reģionu pieņēmusi attiecībā uz zvejas rīkiem un zivju pievilināšanas ierīcēm un to tehniskajām specifikācijām, un visiem pārējiem tehniskajiem pasākumiem, kas piemērojami šo kuģu veiktajām zvejas darbībām.

V NODAĻA

PĀRRAUDZĪBA, KONTROLE UN UZRAUDZĪBA

I iedaļa. Kontrole un inspekcija

1.   Kuģa ieiešana zonā un iziešana no tās

1.1.

Par nodomu ieiet Kotdivuāras zvejas zonā vai iziet no tās Savienības kuģi Kotdivuāras kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par zvejas kontroli, paziņo vismaz trīs stundas iepriekš.

Paziņojumā par ieiešanu vai iziešanu kuģis jo īpaši norāda:

i)

plānoto ieiešanas / iziešanas datumu, laiku un vietu;

ii)

katras uz kuģa paturētās sugas daudzumus, sugas apzīmēšanai izmantojot FAO trīsburtu kodu un norādot dzīvsvara kilogramus vai, vajadzības gadījumā, īpatņu skaitu;

iii)

[zvejas] produktu un to sagatavošanas veidu.

1.2.

1.1. apakšpunktā minētos paziņojumus vēlams izdarīt pa e-pastu; ja tādas iespējas nav, tos nosūta pa faksu. Kotdivuāra tūlīt apstiprina paziņojuma saņemšanu.

1.3.

Kuģi, kuru pārsteidz zvejojam bez paziņošanas kompetentajai Kotdivuāras iestādei, uzskata par noteikumu pārkāpēju.

2.   Inspekcijas kārtība

2.1.

Savienības kuģu kapteiņi, kuru kuģi veic zvejas darbības Kotdivuāras zvejas ūdeņos, pakļaujas visām tādām Kotdivuāras amatpersonām, kas ar pienācīgām pilnvarām un pierādījumiem par to, ka tās ir norīkotas zvejas darbību kontrolei, pilda savus pienākumus.

2.2.

Minētās amatpersonas paliek uz kuģa tikai tik ilgi, cik vajadzīgs viņu darba uzdevumu izpildei.

Kotdivuāras inspektori katras inspekcijas beigās sagatavo inspekcijas ziņojumu. Savienības kuģa kapteinim ir tiesības ierakstīt inspekcijas ziņojumā savas piezīmes. Inspekcijas ziņojumu paraksta inspektors, kas to ir sagatavojis, un Savienības kuģa kapteinis. Kapteiņa paraksts inspekcijas ziņojumā neskar kuģa īpašnieka tiesības aizstāvēties par potenciāli konstatēto pārkāpumu ierosinātajā procedūrā. Ja kapteinis atsakās parakstīt dokumentu, viņam rakstiski jāpaskaidro atteikuma iemesls, un inspektors ziņojumā norāda, ka paraksts ir atteikts. Pirms nokāpšanas no kuģa Kotdivuāras inspektori nodod Savienības kuģa kapteinim inspekcijas ziņojuma eksemplāru.

2.3.

Kotdivuāra var atļaut Savienībai piedalīties inspekcijās kā novērotājai.

3.   Līdzdalīga uzraudzība nelegālas, neregulētas un nereģistrētas (NNN) zvejas apkarošanas jomā

Lai pastiprinātu zvejas uzraudzību atklātā jūrā un NNN zvejas apkarošanu, Savienības zvejas kuģi ziņo par jebkuru tādu kuģu klātbūtni Kotdivuāras zvejas zonā, kas tiek turēti aizdomās par nelegālu zvejas darbību veikšanu.

4.   Izkraušana un pārkraušana citā kuģī

4.1.

Visi Savienības kuģi, kuri nozvejas izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī vēlas veikt Kotdivuāras ūdeņos, to dara vienīgi Kotdivuāras ostās vai to reidā.

4.2.

Šo kuģu īpašniekiem vismaz 24 stundas iepriekš jāpaziņo kompetentajām Kotdivuāras iestādēm šāda informācija:

izkraušanā vai pārkraušanā iesaistīto zvejas kuģu vārds,

saņēmējkuģa vārds, Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) numurs un karoga valsts, ja veic pārkraušanu citā kuģī,

izkraujamā vai pārkraujamā nozveja tonnās (pa sugām),

izkraušanas vai pārkraušanas datums un vieta.

4.3.

Pārkraušanas gadījumā kapteinim jāiesniedz Kotdivuāras kompetentajām iestādēm nozvejas deklarācija.

4.4.

Savienības kuģu kapteiņi, kuru kuģi izkraušanu vai pārkraušanu veic Kotdivuārā, pakļaujas šo darbību kontrolei, ko īsteno pienācīgi pilnvaroti un attiecīgi identificējami inspektori. Pēc katras veiktās inspekcijas kapteinim nodod ziņojuma eksemplāru.

II iedaļa. Kuģu satelītnovērošanas sistēma

1.   Kuģa pozīcijas ziņojumi

Kamēr licenci saņēmušie Savienības kuģi atrodas Kotdivuāras zvejas zonā, tiem jābūt aprīkotiem ar satelītnovērošanas sistēmu (VMS), kas nodrošina, ka reizi stundā kuģa pozīcija tiek automātiski un pastāvīgi paziņota kuģa karoga valsts zvejas uzraudzības centram (Fisheries Monitoring Center – FMC).

Pozīcijas ziņojumiem jāatbilst kuģu ģeogrāfiskās pozīcijas specifikācijām, kādas minētas ICCAT ieteikumos. Šie ziņojumi jāveido ICCAT satvarā piemērojamo normu definētajā formātā.

Karoga valsts FMC nodrošina pozīcijas ziņojumu automatizētu apstrādi un, vajadzības gadījumā, elektronisku nosūtīšanu. Pozīcijas ziņojumi jāreģistrē drošā veidā un jāglabā trīs gadus.

2.   Datu nosūtīšana no kuģa, ja VMS sistēma ir sabojājusies

Kapteiņa pienākums ir vienmēr nodrošināt sava kuģa VMS sistēmas uzturēšanu pilnā darba kārtībā un pozīcijas ziņojumu pareizu nosūtīšanu karoga valsts FMC.

Ja kuģa VMS sistēma ir sabojājusies, to salabo vai nomaina mēneša laikā. Ja tas nav izdarīts iepriekš minētajā termiņā, kuģim vairs nav atļauts zvejot Kotdivuāras zvejas zonā.

Kuģiem, kuri zvejo Kotdivuāras zvejas zonā un kuru VMS sistēma ir bojāta, savi pozīcijas ziņojumi karoga valsts FMC pa elektronisko pastu, radio vai faksu jāsūta vismaz reizi četrās stundās, un tajos jāsniedz visas 1. punktā minētās obligātās ziņas.

3.   Pozīcijas ziņojumu droša paziņošana Kotdivuārai

Karoga valsts FMC automātiski nosūta attiecīgo kuģu pozīcijas ziņojumus Kotdivuāras FMC, tālab izmantojot drošu elektronisko sakaru sistēmu.

Karoga valsts un Kotdivuāras Republikas FMC apmainās ar elektroniskā pasta kontaktadresēm un tūlīt informē viens otru par visām šo adrešu izmaiņām.

Kotdivuāras FMC tūlīt informē karoga valsts FMC un Savienību par jebkādiem atkārtotiem kuģa pozīcijas ziņojumu nepienākšanas gadījumiem no zvejas licenci saņēmuša kuģa, ja tas nav paziņojis par iziešanu no Kotdivuāras zvejas zonas.

4.   Sakaru sistēmas traucējumi

Kotdivuāra nodrošina sava elektroniskā aprīkojuma sadarbspēju ar karoga valsts FMC aprīkojumu un tūlīt informē Savienību par visiem pozīcijas ziņojumu nosūtīšanas un saņemšanas traucējumiem, lai pēc iespējas drīzāk rastu tehnisku risinājumu. Iespējamās domstarpības risina apvienotajā komitejā.

Kapteinis ir atbildīgs par visām kuģa VMS sistēmas manipulācijām, kuras veic ar nolūku traucēt tās darbību vai viltot pozīcijas ziņojumus. Par pārkāpumiem piemēro Kotdivuāras tiesību aktos paredzētās sankcijas.

5.   Pozīcijas ziņojumu sūtīšanas biežuma pārskatīšana

Ja ir dokumentāri pierādījumi par iespējamu pārkāpumu, Kotdivuāra var pieprasīt (šāda pieprasījuma kopiju nosūtot arī Savienībai), lai karoga valsts FMC uz noteiktu izmeklēšanas laiku kuģa pozīcijas ziņojumu sūtīšanas intervālu samazinātu līdz trīsdesmit minūtēm. Minētie dokumentārie pierādījumi Kotdivuārai tūlīt jānosūta karoga valsts FMC un Savienībai. Kotdivuārai adresētos pozīcijas ziņojumus karoga valsts FMC tūlīt sāk sūtīt, ievērojot jauno sūtīšanas biežumu.

Kad noteiktais izmeklēšanas laiks beidzas, Kotdivuāra par to nekavējoties informē karoga valsts FMC un Savienību; turpmāk Kotdivuāra tos informē par iespējamiem šīs izmeklēšanas turpinājuma pasākumiem.

VI NODAĻA

JŪRNIEKU NODARBINĀŠANA

1.   Savienības kuģu īpašnieki apņemas nodarbināt Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) valstspiederīgos, ievērojot šādus nosacījumus un ierobežojumus:

a)

no jūrniekiem, kurus nodarbina uz tunzivju seineriem trešās valsts zvejas zonā tunzivju zvejas sezonā, vismaz 20 % ir ĀKK valstu izcelsmes jūrnieki;

b)

no jūrniekiem, kurus nodarbina uz kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām trešās valsts zvejas zonā zvejas sezonā, vismaz 20 % ir ĀKK valstu izcelsmes jūrnieki.

2.   Kuģu īpašniekiem jācenšas prioritāri nodarbināt Kotdivuāras jūrniekus.

3.   Uz Savienības kuģiem nodarbināto jūrnieku tiesības ir tādas, kādas noteiktas Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā. Tas jo īpaši attiecas uz biedrošanās brīvību un tiesību uz kolektīvajām sarunām faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesiju.

4.   ĀKK valstu jūrnieku darba līgumus noslēdz kuģu īpašnieku aģents (aģenti) un jūrnieki un/vai viņu arodbiedrības vai pārstāvji; katrs līguma parakstītājs saņem vienu tā eksemplāru. Šie līgumi garantē jūrnieku sociālo nodrošinājumu, tostarp dzīvības un veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

5.   ĀKK valstu jūrnieku algu maksā kuģu īpašnieki. Par algas apmēru vienojas kuģu īpašnieki vai viņu aģenti un jūrnieki un/vai viņu arodbiedrības vai pārstāvji. Tomēr ĀKK valstu jūrnieku atalgojuma nosacījumi nedrīkst būt neizdevīgāki par attiecīgo valstu kuģu apkalpes atalgojuma nosacījumiem un nekādā ziņā neizdevīgāki par SDO standartos paredzētajiem nosacījumiem.

6.   Uz Savienības kuģiem nodarbinātajiem jūrniekiem jāpiesakās attiecīgā kuģa kapteinim iepriekšējā dienā pirms paredzētās stāšanās darbā. Ja jūrnieks nepiesakās noteiktajā dienā un laikā, kuģa īpašnieks automātiski tiek atbrīvots no pienākuma nodarbināt minēto jūrnieku.

7.   Ja kuģis norunātajā laikā nav ienācis iepriekš noteiktajā ostā, lai uzņemtu Kotdivuāras jūrnieku, kuģa īpašniekam jāsedz ostā gaidošā jūrnieka dīkstāves izmaksas (izmitināšana, ēdināšana u. c.), maksājot fiksētu summu, proti, 80 EUR dienā.

8.   Ja Kotdivuāras jūrnieks no kuģa nokāpj ārpus Kotdivuāras esošā ostā, kuģa īpašnieks iespējami drīz par saviem līdzekļiem nodrošina jūrnieka repatriāciju uz Kotdivuāru.

9.   Informāciju par nodarbinātajiem jūrniekiem kuģu īpašnieki paziņo reizi gadā. Šajā informācijā ietilpst nodarbināto jūrnieku skaits no:

a)

Savienības;

b)

ĀKK valsts, turklāt Kotdivuāras jūrnieku skaits jāuzrāda atsevišķi no pārējo ĀKK valstu jūrnieku skaita;

c)

valsts, kas nav ĀKK valsts un nav Savienības dalībvalsts.

10.   Nodarbināmos Kotdivuāras jūrniekus kuģa īpašnieks brīvi izvēlas no reģistra, kuru kārto Kotdivuāras jūrnieku direktorāts. Turklāt kuģa kapteinis paziņo jūrnieku direktorātam to Kotdivuāras jūrnieku sarakstu, kuri jau ir nodarbināti uz Savienība kuģa, un sarakstam pievieno šo jūrnieku personu apliecinoša dokumenta kopiju.

VII NODAĻA

NOVĒROTĀJI

1.   Zvejas darbību novērošana

Kamēr reģionālo novērotāju sistēma vēl nav ieviesta, kuģi, kam saskaņā ar nolīgumu atļauts zvejot Kotdivuāras zvejas zonā, reģionālo novērotāju vietā uzņem novērotājus, kurus Kotdivuāra, ievērojot šajā nodaļā paredzētos noteikumus, izraudzījusi, lai tie pildītu šīs nodaļas 4. punktā uzskaitītos uzdevumus.

2.   Izraudzītie kuģi un novērotāji

Kotdivuāra izveido to kuģu sarakstu, uz kuriem jāuzņem novērotājs, kā arī uzņemšanai izraudzīto novērotāju sarakstu. Šos sarakstus pastāvīgi atjaunina. Tiklīdz saraksti ir gatavi, tos paziņo Savienībai, un turpmāk to dara ik pēc trim mēnešiem, ja saraksti šajā laikā ir tikuši atjaunināti.

Kotdivuāra paziņo attiecīgajam kuģa īpašniekam vai viņa aģentam tā novērotāja vārdu, kas izraudzīts uzņemšanai uz kuģa; šo paziņojumu izdara licences izsniegšanas brīdī vai vēlākais 15 dienas pirms plānotās novērotāja uzņemšanas.

Novērotājs pavada kuģi vienā zvejas reisā. Tomēr atkarībā no reisa vidējā ilguma konkrētam kuģim uz kuģa pavadāmo laiku pēc skaidra Kotdivuāras pieprasījuma var sadalīt pa vairākiem zvejas reisiem. Šo pieprasījumu Kotdivuāra izdara tad, kad paziņo, kurš novērotājs izraudzīts darbam uz konkrētā kuģa.

3.   Novērotāja uzkāpšanas un nokāpšanas nosacījumi

Kuģu īpašnieki vai viņu aģenti un Kotdivuāra savstarpēji vienojas par nosacījumiem, ar kādiem novērotāju uzņem uz kuģa.

Novērotāju uz kuģa uzņem kuģa īpašnieka izvēlētā ostā, pirms sācies pirmais reiss, kuru Kotdivuāras zvejas zonā veic pēc izraudzīto kuģu saraksta paziņošanas.

Attiecīgie kuģu īpašnieki divu nedēļu laikā un desmit dienas iepriekš paziņo, kurā datumā un kurā ostā plānots uzņemt novērotājus.

Ja novērotāju uz kuģa uzņem valstī, kas nav Kotdivuāra, kuģa īpašnieks sedz novērotāja ceļa izdevumus.

Ja novērotājs neierodas norunātajā laikā un vietā un neierodas arī turpmākajās divpadsmit stundās pēc norunātā laika, kuģa īpašnieks tiek automātiski atbrīvots no pienākuma uzņemt šo novērotāju uz kuģa.

Kapteinis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu novērotāja fizisko drošību un labklājību viņa pienākumu izpildes laikā.

Novērotāja rīcībā nodod visus līdzekļus, kas vajadzīgi viņa pienākumu izpildei. Kapteinis viņam nodrošina piekļuvi sakaru līdzekļiem, kas vajadzīgi novērotāja pienākumu izpildei, dokumentiem, kuri ir tieši saistīti ar kuģa veiktajām zvejas darbībām, tostarp zvejas žurnālam un kuģa žurnālam, kā arī kuģa daļām, kurām nepieciešams piekļūt, lai atvieglotu novērotāja pienākumu izpildi.

Kuģa īpašnieks sedz izmaksas par novērotāja izmitināšanu un ēdināšanu tādos pašos sadzīves apstākļos, kādos uzturas kuģa virsnieki, un ievērojot praktiskās iespējas, kas ir pieejamas uz kuģa.

Novērotāja algu maksā un sociālās iemaksas veic Kotdivuāra.

4.   Novērotāja uzdevumi

Novērotājam uz kuģa ir virsnieka statuss. Kamēr kuģis atrodas Kotdivuāras ūdeņos, viņa uzdevumi ir šādi:

novērot kuģu zvejas darbības,

verificēt zvejas darbībās iesaistīto kuģu pozīciju,

ņemt bioloģiskos paraugus zinātniskajām programmām,

atzīmēt, kādi zvejas rīki izmantoti,

verificēt zvejas žurnālā reģistrētos datus par Kotdivuāras ūdeņos gūto nozveju,

verificēt piezvejas procentuālo daudzumu un aplēst komerciālo sugu zivju izmetumu apjomu,

ar jebkādiem piemērotiem sakaru līdzekļiem paziņot nozvejas datus (arī uz kuģa esošo nozvejas un piezvejas daudzumu) savai kompetentajai iestādei.

5.   Novērotāja pienākumi

Atrazdamies uz kuģa, novērotājs:

veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka viņa ierašanās un uzturēšanās uz kuģa nepārtrauc un nekavē zvejas darbības,

saudzē materiālus un aprīkojumu, kas atrodas uz kuģa, un ievēro visu attiecīgā kuģa dokumentu konfidencialitāti,

novērošanas laika beigās pirms nokāpšanas no kuģa novērotājs sagatavo ziņojumu par savu darbību, ko nosūta kompetentajām iestādēm un nosūta kopiju Savienībai. Novērotājs ziņojumu paraksta kapteiņa klātbūtnē, un kapteinis var ziņojumam pievienot vai likt pievienot, viņaprāt, būtiskas piezīmes, kuras viņš paraksta. Kad zinātniskais novērotājs atstāj kuģi, viņš nodod kapteinim ziņojuma kopiju.

6.   Fiksēts finansiālais ieguldījums

Kad kuģa īpašnieks maksā ikgadējo avansu par zvejas licenci, tas Kotdivuārai par katru savu kuģi pārskaita 400 EUR lielu fiksētu ikgadēju finansiālu ieguldījumu, kas paredzēts, lai palīdzētu segt izdevumus par Kotdivuāras novērotājiem, kuri jāuzņem uz Savienības kuģiem.

VIII NODAĻA

PĀRKĀPUMI

1.   Pārkāpumu noformēšana

Kotdivuāras iestādēm 24 stundu laikā jāpaziņo Savienībai par visiem pārkāpumiem, kurus izdarījuši Savienības kuģi, kas ir atbilstoši šā pielikuma noteikumiem izdotas licences turētāji. Pārkāpuma protokolu Savienībai un karoga valstij nosūta septiņu darbdienu laikā.

2.   Kuģa novirzīšana un informatīvā sanāksme

Pārkāpumu potenciāli izdarījušam Savienības kuģim var pieprasīt pārtraukt zvejas darbības un – ja kuģis atrodas jūrā – atgriezties Kotdivuāras ostā.

Kotdivuāra ne vēlāk kā 24 stundu laikā paziņo Savienībai par tādu Savienības kuģu novirzīšanu, kuri ir licences turētāji. Šim paziņojumam pievieno pierādījumus par konstatēto pārkāpumu.

Pirms jebkādu pasākumu veikšanas attiecībā uz kuģi, kapteini, apkalpi vai kravu, izņemot pierādījumu saglabāšanai nepieciešamos pasākumus, Kotdivuāra pēc Savienības pieprasījuma vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma par kuģa novirzīšanu sarīko informatīvu sanāksmi, kuras mērķis ir noskaidrot apstākļus un informēt par iespējamiem turpmākajiem pasākumiem. Šajā informatīvajā sanāksmē drīkst piedalīties kuģa karoga valsts pārstāvis.

3.   Sankcijas par pārkāpumiem un izlīguma procedūra

Sankcijas par konstatēto pārkāpumu nosaka Kotdivuāra saskaņā ar Kotdivuāras tiesību aktiem.

Ja par izdarīto pārkāpumu ir jāuzsāk tiesas procedūra, pirms tam – ja vien pārkāpums nav uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu – Kotdivuāra un kuģa īpašnieks vai viņa aģents var uzsākt izlīguma procedūru, lai šādi noteiktu sankciju nosacījumus un apmēru. Šajā izlīguma procedūrā drīkst piedalīties kuģa karoga valsts un Savienības pārstāvji. Izlīguma procedūru pabeidz ne vēlāk kā trīs dienas pēc paziņojuma par kuģa novirzīšanu.

4.   Tiesas procedūra un bankas garantija

Ja izlīgumu panākt neizdodas un pārkāpumu nodod izskatīšanai kompetentā tiesu iestādē, pārkāpumu izdarījušā kuģa īpašnieks iemaksā bankas garantiju Kotdivuāras norādītā bankā, un bankas garantijas summa, kuras lielumu nosaka Kotdivuāra, sedz visas ar kuģa novirzīšanu un dīkstāvi saistītās izmaksas, paredzamo naudassodu un iespējamos kompensācijas pabalstus. Bankas garantija nav atbrīvojama pirms tiesas procedūras beigām.

Bankas garantiju atbrīvo un kuģa īpašniekam atmaksā tūlīt pēc sprieduma pasludināšanas:

a)

pilnā apmērā, ja nav noteiktas nekādas sankcijas;

b)

daļēji, t. i., izmaksā starpību, ja sankcija ir naudassods, kas ir mazāks par bankas garantijas summu.

Kotdivuāra septiņu darbdienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas informē Savienību par tiesas procedūras iznākumu.

5.   Kuģa un apkalpes atbrīvošana

Kuģis un tā apkalpe drīkst atstāt ostu:

a)

tiklīdz ir izpildīti izlīguma procedūras rezultātā noteiktie pienākumi vai

b)

tiklīdz ir iemaksāta bankas garantija.

Papildinājumi

1.

Licences pieprasījuma veidlapa

2.

Faktu lapa

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2403 (2017. gada 12. decembris), par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (OV L 347, 28.12.2017., 81. lpp.).

1. papildinājums

Image Teksts attēlu

2. papildinājums

Faktu lapa

TUNZIVJU SALDĒTĀJSEINERI UN KUĢI ZVEJAI AR DREIFĒJOŠĀM ĀĶU JEDĀM

1.   Zvejas zona

Tālāk par 12 jūras jūdzēm no bāzes līnijas

2.   Atļautie zvejas rīki

 

Zvejas vads

 

Dreifējoša āķu jeda

3.   Aizliegtās sugas

Saskaņā ar konvenciju par migrējošajām sugām, kā arī ar ICCAT rezolūcijām aizliegts zvejot milzu haizivi (Cetorhinus maximus), balto haizivi (Carcharodon carcharias), lielacu lapshaizivi (Alopias superciliosus), āmurzivju dzimtas (Sphyrnidae) haizivis (izņemot Sphyrna tiburo), okeāna baltspuru haizivi (Carcharhinus longimanus), zīdaino haizivi (Carcharhinus falciformis), smilšu tīģerhaizivi (Carcharias taurus) un bara haizivi (Galeorhinus galeus).

Puses apspriežas apvienotajā komitejā, lai šo sarakstu atjauninātu, pamatojoties uz zinātniskajiem ieteikumiem.

4.   Maksas no kuģu īpašniekiem

4.1.

Papildu maksa par katru nozvejoto tonnu

60 EUR/t pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 70 EUR/t turpmākajos gados

4.2.

Ikgadēja fiksētā maksa

Tunzivju seineriem: 7 620 EUR pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 8 890 EUR turpmākajos gados

Kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām: 2 400 EUR pirmajos divos protokola piemērošanas gados un 2 800 EUR turpmākajos gados

4.3.

Fiksētā maksa par novērotājiem

400 EUR/gadā par kuģi

4.4.

Maksa par atbalsta kuģi

3 500 EUR/gadā par kuģi

5.

Atļauju saņēmušo kuģu skaits

28 tunzivju seineri

8 kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām


REGULAS

31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/21


PADOMES REGULA (ES) 2018/1070

(2018. gada 26. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (ES) 2017/1970, ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (ES) 2017/1970 (1) cita starpā paredz reņģes zvejas iespējas ICES 30.–31. apakšrajonā (“Botnijas līča reņģes krājums”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1139 (2).

(2)

Ņemot vērā ICES sniegto jaunāko zinātnisko informāciju, attiecībā uz Botnijas līča reņģes krājumu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/976 (3) ir grozīta Regula (ES) 2016/1139.

(3)

Ņemot vērā minēto grozījumu Regulā (ES) 2016/1139, būtu jāpalielina Botnijas līča reņģes krājuma zvejas iespējas.

(4)

Tāpēc Regula (ES) 2017/1970 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Galvenā reņģu zvejas sezona ar murdiem sākas maijā. Lai dalībvalstis varētu cik drīz vien iespējams iedalīt zvejas iespējas valsts līmenī, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2017/1970 pielikumā ierakstu par reņģi ICES 30.-31. apakšrajonā aizstāj ar šādu:

Suga:

Reņģe

Clupea harengus

Zona:

30.–31. apakšrajons

(HER/30/31.)

Somija

78 351

 

 

Zviedrija

17 215

 

 

Savienība

95 566

 

 

KPN

95 566

 

Analītiska KPN”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  Padomes Regula (ES) 2017/1970 (2017. gada 27. oktobris), ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2017/127 (OV L 281, 31.10.2017., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1139 (2016. gada 6. jūlijs), ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (OV L 191, 15.7.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/976 (2018. gada 4. jūlijs), ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā (OV L 179, 16.7.2018., 76. lpp.).


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/23


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1071

(2018. gada 30. jūlijs),

ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2018/468

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 21. martā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2018/468 (2), ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktu, izveidojot atjauninātu to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (“saraksts”).

(2)

Praktisko iespēju robežās Padome visām personām, grupām un vienībām ir sniegusi paziņojumu par iemesliem, kāpēc tās ir ietvertas sarakstā.

(3)

Publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Padome informēja sarakstā uzskaitītās personas, grupas un vienības, ka tā ir nolēmusi arī turpmāk atstāt tās sarakstā. Attiecīgajām personām, grupām un vienībām Padome paziņoja arī to, ka ir iespējams pieprasīt paziņojumu par iemesliem, kādēļ Padome tās ir iekļāvusi sarakstā, ja tās tādu paziņojumu vēl nav saņēmušas.

(4)

Padome ir pārskatījusi sarakstu, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā. Pārskatot minēto sarakstu, Padome ņēma vērā attiecīgo personu un vienību iesniegtos apsvērumus, kā arī atjaunināto informāciju, kas saņemta no kompetentajām valsts iestādēm par sarakstā iekļauto personu un vienību statusu valsts līmenī.

(5)

Padome ir pārliecinājusies, ka Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (3) 1. panta 4. punktā minētās kompetentās iestādes ir pieņēmušas lēmumus attiecībā uz visām personām, grupām un vienībām, ciktāl tās ir bijušas iesaistītas terora aktos Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē. Padome ir arī secinājusi, ka tām personām, grupām un vienībām, uz kurām attiecas Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pants, būtu jāturpina piemērot Regulā (EK) Nr. 2580/2001 paredzētos īpašos ierobežojošos pasākumus.

(6)

Attiecīgi būtu jāatjaunina saraksts un būtu jāatceļ Īstenošanas regula (ES) 2018/468,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā paredzētais saraksts ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2018/468 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/468 (2018. gada 21. marts), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2017/1420 (OV L 79, 22.3.2018., 7. lpp.).

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).


PIELIKUMS

PERSONU, GRUPU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS IR MINĒTS 1. PANTĀ

I.   PERSONAS

1.

ABDOLLAHI Hamed (jeb Mustafa Abdullahi), dzimis 11.8.1960. Irānā. Pases Nr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 16.10.1966. Tarut (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

4.

ARBABSIAR Manssor (jeb Mansour Arbabsiar), dzimis 6.3.1955. vai 15.3.1955. Irānā. Irānas un ASV valstspiederīgais. Pases Nr.: C2002515 (Irāna); pases Nr.: 477845448 (ASV). Valstspiederīgā identitātes numurs: 07442833, derīguma termiņš līdz 15.3.2016. (ASV izdota transportlīdzekļa vadītāja apliecība).

5.

BOUYERI, Mohammed (jeb Abu ZUBAIR, jeb SOBIAR, jeb Abu ZOUBAIR), dzimis 8.3.1978. Amsterdamā (Nīderlande).

6.

EL HAJJ, Hassan, dzimis 22.3.1988. Zaghdraiya, Sidon, Libānā, Kanādas pilsonis. Pases Nr.: JX446643 (Kanāda).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (jeb GARBAYA, Ahmed, jeb SA-ID, jeb SALWWAN, Samir), Libāna, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis.

8.

MELIAD, Farah, dzimis 5.11.1980. Sidnejā (Austrālija), Austrālijas pilsonis. Pases Nr.: M2719127 (Austrālija).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (jeb ALI, Salem, jeb BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, jeb HENIN, Ashraf Refaat Nabith, jeb WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 14.4.1965. vai 1.3.1964. Pakistānā. Pases Nr.: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (jeb Sinan), dzimis 13.10.1976. Pülümür (Turcija).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (jeb Abdol Reza Shala'i, jeb Abd-al Reza Shalai, jeb Abdorreza Shahlai, jeb Abdolreza Shahla'i, jeb Abdul-Reza Shahlaee, jeb Hajj Yusef, jeb Haji Yusif, jeb Hajji Yasir, jeb Hajji Yusif, jeb Yusuf Abu-al-Karkh), dzimis aptuveni 1957. gadā Irānā. Adreses: 1) Kermanshah, Irāna; 2) Mehran militārā bāze, Ilam province, Irāna.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, dzimis aptuveni 1965. gadā Teherānā, Irāna.

13.

SOLEIMANI Qasem (jeb Ghasem Soleymani, jeb Qasmi Sulayman, jeb Qasem Soleymani, jeb Qasem Solaimani, jeb Qasem Salimani, jeb Qasem Solemani, jeb Qasem Sulaimani, jeb Qasem Sulemani), dzimis 1957. gada 11. martā Irānā. Irānas valstspiederīgais. Pases Nr.: 008827 (Irānas diplomātiskā), izdota 1999. gadā. Pakāpe: ģenerālmajors.

II.   GRUPAS UN VIENĪBAS

1.

Abu Nidal OrganisationANO (jeb Fatah Revolutionary Council, jeb Arab Revolutionary Brigades, jeb Black September, jeb Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Babbar Khalsa.

5.

Communist Party of the Philippines, arī New People's ArmyNPA, Filipīnas.

6.

Gama'a al-Islamiyya (jeb Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic GroupIG).

7.

İslami Büyük Doğu Akıncılar CephesiIBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front).

8.

Hamas, arī Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

9.

Hizballah Military Wing (jeb Hezbollah Military Wing, jeb Hizbullah Military Wing, jeb Hizbollah Military Wing, jeb Hezballah Military Wing, jeb Hisbollah Military Wing, jeb Hizbu'llah Military Wing, jeb Hizb Allah Military Wing, jeb Jihad Council (un visas vienības tā pakļautībā, tostarp Ārējās drošības organizācija (External Security Organisation)).

10.

Hizbul MujahideenHM.

11.

Khalistan Zindabad ForceKZF.

12.

Kurdistan Workers' PartyPKK (jeb KADEK, jeb KONGRA-GEL).

13.

Liberation Tigers of Tamil EelamLTTE.

14.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army).

15.

Palestinian Islamic JihadPIJ.

16.

Popular Front for the Liberation of PalestinePFLP.

17.

Popular Front for the Liberation of PalestineGeneral Command (jeb PFLPGeneral Command).

18.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-CephesiDHKP/C (jeb Devrimci Sol (Revolutionary Left), jeb Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party).

19.

Sendero LuminosoSL (Shining Path).

20.

Teyrbazen Azadiya KurdistanTAK (jeb Kurdistan Freedom Falcons, jeb Kurdistan Freedom Hawks).

31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/27


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1072

(2018. gada 30. jūlijs),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Ņemot vērā Savienības neatzīšanas politiku attiecībā uz nelikumīgo Krimas un Sevastopoles aneksiju, Padome uzskata Kerčas tilta būvniecību par vēl vienu darbību, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(3)

Šā tilta būvniecība un oficiālā atklāšana 2018. gada 15. maijā ir būtiski simboliski pasākumi, ar ko Krievijas Federācija konsolidē kontroli pār nelikumīgi anektēto Krimu un Sevastopoli un vēl vairāk izolē pussalu no Ukrainas.

(4)

Ņemot vērā minēto, tādu personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā, būtu jāiekļauj papildu vienības.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās vienības pievieno vienību sarakstam, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minēto vienību saraksts:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“42.

AO ‘Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg’

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adrese:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198, Krievija

Interneta vietne: http://gpsm.ru

E-pasts: office@gpsm.ru

Institūts AO ‘Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg’ ir piedalījies Kerčas (Kerch) tilta būvniecībā, izstrādājot tilta konstrukciju, kas Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tādējādi tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adrese:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087, Krievija

PJSC Mostotrest ir aktīvi piedalījies Kerčas tilta būvniecībā ar valsts līgumu minētā tilta uzturēšanai, kurš Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā). Tāpēc uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Adrese:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Krima

Interneta vietne: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard ir aktīvi piedalījies jaunās dzelzceļa līnijas būvniecībā, kura ved uz Kerčas tiltu, kas Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tāpēc tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adrese:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415, Krievija

Interneta vietne: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ir aktīvi piedalījies Kerčas tilta būvniecībā ar valsts līgumu minētā tilta būvniecībai, kurš Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu.

Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā). Tāpēc uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adrese:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow,

121087, Krievija

Reģistrācijas ID: 1157746088170

Nodokļu ID Nr. 7730018980

Interneta vietne: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-pasts: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO ir galvenā līgumslēdzēja Stroygazmontazh meitasuzņēmums, kas pārvalda projektu tilta būvniecībai pāri Kerčas jūras šaurumam. Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā). Tāpēc uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Adrese:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Krievija

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Krievija

Reģistrācijas ID: 1037804006811 (Krievija)

Nodokļu ID Nr. 7802059185

Interneta vietne: www.zaovad.com

E-pasts: office@zaovad.com

CJSC VAD ir galvenais līgumslēdzējs attiecībā uz Tavridas (Tavrida) automaģistrāles būvniecību Krimā un attiecībā uz autotransporta un pievadceļu būvniecību braukšanai pāri Kerčas jūras šaurumam. Gaidāms, ka federālā Tavridas automaģistrāle nodrošinās transporta pieejamību uz Krimu, izmantojot tādu nesen izbūvētu autoceļu sistēmu, kuri galvenokārt kalpo savienojumam ar Kerčas tiltu. Tāpēc CJSC VAD atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.”


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/30


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1073

(2018. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) 204/2011 (1), un jo īpaši tās 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) 2016/44.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/44 21. panta 6. punktu Padome ir pārskatījusi minētās regulas III pielikumā izklāstīto sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstu.

(3)

Padome secināja, ka vienai personai vairs nevajadzētu būt iekļautai Regulas (ES) 2016/44 III pielikumā izklāstītajā sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstā.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2016/44 III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 III pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  OV L 12, 19.1.2016. 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/44 III pielikumā “Regulas 6. panta 2. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts” daļā “A. Personas” svītro 3. ierakstu (attiecībā uz ASHKAL, Omar) un attiecīgi pārnumurē atlikušos ierakstus.


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/32


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1074

(2018. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1) un jo īpaši tās 47. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2017. gada 30. augustā Padome pieņēma Regulu (ES) 2017/1509.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1509 47.a panta 1. punktu Padome ir pārskatījusi minētās regulas XV, XVI, XVII un XVIII pielikumā izklāstīto sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstu.

(3)

Padome secināja, ka būtu jāatjaunina atsevišķi ieraksti attiecībā uz personām un vienībām, kas iekļautas Regulas (ES) 2017/1509 XV un XVI pielikumā.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2017/1509 XV un XVI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2017/1509 XV un XVI pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  OV L 224, 31.8.2017., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikuma sadaļu “a) Fiziskās personas, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta a) apakšpunktu” groza šādi:

a)

esošos ierakstus pārnumurē 1.–30.;

b)

attiecīgos ierakstus aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Informācija identifikācijai

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“3.

HYON Chol-hae (jeb HYON Chol Hae)

Dzimšanas datums: 1934. gads

Dzimšanas vieta: Manchuria, Ķīna

22.12.2009.

Korejas Tautas armijas maršals kopš 2016. gada aprīļa. Bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta direktora vietnieks (nelaiķa Kim Jong-Il militārais padomnieks). 2016. gada maijā Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) 7. kongresā, kurā tika pieņemts lēmums turpināt KTDR kodolprogrammu, viņš tika ievēlēts par KDP Centrālās komitejas locekli.

6.

PAK Jae-gyong (jeb Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Dzimšanas datums: 1933. gads

Pases numurs: 554410661

22.12.2009.

Bijušais Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta direktora vietnieks un bijušais Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja direktora vietnieks (nelaiķa Kim Jong-II militārais padomnieks). Bija klāt KIM Jong Un veiktajā Stratēģisko raķešspēku (Strategic Rocket Force) pavēlniecības inspicēšanā. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas loceklis.

16.

KIM Jong-gak (jeb KIM Jong Gak)

Dzimšanas datums: 20.7.1941.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

20.5.2016.

Bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta direktors. Korejas Tautas armijas vicemaršals, Kim Il-Sung vārdā nosauktās Militārās universitātes rektors, Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir viena no svarīgākajām struktūrām valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

18.

KIM Won-hong (jeb KIM Won Hong)

Dzimšanas datums: 7.1.1945.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: 745310010

20.5.2016.

Ģenerālis. Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta pirmais direktora vietnieks. Bijušais Valsts drošības departamenta direktors. Bijušais Valsts drošības ministrs. Loceklis Korejas Darbaļaužu partijas Centrālajā Militārajā komisijā un Valsts aizsardzības komisijā, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); tās ir svarīgākās KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūras. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

21.

SON Chol-ju (jeb SON Chol Ju)

 

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālpulkvedis. Direktora vietnieks, kas atbild par Korejas Tautas armijas organizāciju, un bijušais Gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības spēku politiskais direktors, kas pārrauga modernizēto pretgaisa aizsardzības raķešu attīstību. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.”

2.   

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikuma sadaļā “b) Juridiskas personas, vienības un struktūras, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta a) apakšpunktu” esošos ierakstus pārnumurē 1.–5.

3.   

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikuma sadaļu “c) Fiziskās personas, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta b) apakšpunktu” groza šādi:

a)

attiecīgos ierakstus aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Informācija identifikācijai

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Dzimšanas datums: 11.5.1950.

Dzimšanas vieta: Kangwon

20.4.2018.

DJANG Tcheul Hy kopā ar vīru KIM Yong Nam, dēlu KIM Su Gwang un vedeklu KIM Kyong Hui ir bijusi iesaistīta maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Viņai piederēja vairāki bankas konti Savienībā, kurus viņas dēls KIM Su Gwang atvēra uz viņas vārda. Viņa bija iesaistīta arī vairākos bankas pārskaitījumos no savas vedeklas KIM Kyong Hui kontiem uz bankas kontiem ārpus Savienības.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Dzimšanas datums: 18.8.1976.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

20.4.2018.

Ekspertu grupa KIM Su Gwang identificējusi kā Galvenā izlūkošanas biroja aģentu; minēto biroju Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā. Ekspertu grupa viņu un viņa tēvu KIM Yon Nam identificējusi kā personas, kas ir iesaistījušās maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. KIM Su Gwang ir atvēris daudzus bankas kontus vairākās dalībvalstīs, arī uz ģimenes locekļu vārda. Savā diplomāta darbības laikā viņš ir bijis iesaistīts dažādos lielos bankas pārskaitījumos uz bankas kontiem Savienībā vai uz kontiem ārpus Savienības, tostarp uz kontiem, kas atvērti uz viņa sievas KIM Kyong Hui vārda.”;

b)

ierakstus pārnumurē 1.–6.

4.   

Regulas (ES) 2017/1509 XVI pielikuma sadaļas “To personu, vienību vai struktūru saraksts, kas minētas 34. panta 1. un 3. punktā” apakšsadaļā “Fiziskas personas” attiecīgo ierakstu aizstāj ar šādu:

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Informācija identifikācijai

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“4.

JON Chol Young

jeb JON Chol Yong

Pases Nr.: 563410192

Diplomāts KTDR vēstniecībā Angolā

Dzimšanas datums: 30.4.1975.

22.1.2018.

Uzņēmuma Green Pine Associated Corporation pārstāvis Angolā un KTDR akreditēts diplomāts Angolā.

Green Pine iekļauts ANO sankciju sarakstā saistībā ar tā darbībām, tostarp ANO noteiktā ieroču embargo pārkāpumiem. Green Pine ir arī piedalījies sarunās par Angolas jūras spēku kuģu renovācijas līgumiem, pārkāpjot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijās paredzētos aizliegumus.”


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1075

(2018. gada 27. jūlijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno apstiprinājumu darbīgajai vielai Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) kā zema riska darbīgai vielai un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu saistībā ar tās 20. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 2005/2/EK (2) Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, tiek uzskatītas par apstiprinātām uz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 pamata un ir norādītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļas sarakstā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā norādītais darbīgās vielas Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) apstiprinājums zaudē spēku 2018. gada 31. jūlijā.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. pantā norādītajā laikposmā saskaņā ar minētā panta noteikumiem tika iesniegts pieteikums uz Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu dokumentāciju, kas vajadzīga saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantu. Ziņotāja dalībvalsts atzina, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriezdamās ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja apstiprinājuma atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2016. gada 25. novembrī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentāru sniegšanai un saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Turklāt Iestāde papildu kopsavilkuma dokumentāciju darīja publiski pieejamu.

(8)

2017. gada 20. novembrī Iestāde paziņoja Komisijai secinājumu (6) par to, vai gaidāms, ka Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Komisija 2018. gada 23. martā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai iesniedza ziņojuma projektu par Ampelomyces quisqualis (celma AQ10) apstiprinājuma atjaunošanu.

(9)

Pieteikuma iesniedzējam tika dota iespēja par apstiprinājuma atjaunošanas ziņojumu iesniegt komentārus.

(10)

Par vismaz viena Ampelomyces quisqualis celmu AQ10 saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīviem lietojumiem ir konstatēts, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji.

(11)

Ampelomyces quisqualis celma AQ10 apstiprinājuma atjaunošanas sakarā veiktais riska novērtējums balstās tikai uz nedaudziem reprezentatīviem lietojumiem, tomēr neierobežo lietojumus, kādiem Ampelomyces quisqualis celmu AQ10 saturoši augu aizsardzības līdzekļi var tikt atļauti. Tādēļ ir lietderīgi nesaglabāt ierobežojumu, saskaņā ar kuru minēto vielu var lietot tikai par fungicīdu.

(12)

Komisija turklāt uzskata, ka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 22. pantam Ampelomyces quisqualis celms AQ10 ir zema riska darbīgā viela [ar zemu kaitīguma pakāpi]. Ampelomyces quisqualis celms AQ10 atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 5. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Ampelomyces quisqualis celms AQ10 ir mikroorganisma celms, kura paredzamais risks cilvēkam, dzīvniekiem un videi, ņemot vērā paredzētos lietojumus, ir zems. Turklāt Ampelomyces quisqualis celms AQ10 ir tāda cilvēkam nepatogēniska mikroorganisma (sēnītes) celms, kurš arī nav radniecīgs nevienam zināmam cilvēka, dzīvnieku vai augu patogēnam un par kuru nav zināms, ka tas būtu multirezistents pret cilvēkmedicīnā vai veterinārmedicīnā izmantotiem pretmikrobu līdzekļiem.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot apstiprinājumu Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) kā zema riska darbīgai vielai.

(14)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 14. panta 1. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir nepieciešams iekļaut zināmus nosacījumus.

(15)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 20. panta 3. punktu saistībā ar tās 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums.

(16)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 841/2017 (7) Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) apstiprinājuma termiņu pagarināja līdz 2018. gada 31. jūlijam, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms vielas apstiprinājuma termiņa. Ņemot vērā, ka šīs darbīgās vielas apstiprinājuma termiņš ir 2018. gada 31. jūlijs, šī regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. augusta.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošana

Darbīgo vielu Ampelomyces quisqualis (celms AQ10), kas norādīta I pielikumā, apstiprina atkārtoti, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 grozījumi

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2005. gada 19. janvāra Direktīva 2005/2/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai iekļautu Ampelomyces quisqualis un Gliocladium catenulatum kā aktīvās vielas (OV L 20, 22.1.2005., 15. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2017; 15(11):5078, 24 lpp., doi:10.2903/j.efsa.2017.5078. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisijas 2017. gada 17. maija Īstenošanas regula (ES) 2017/841, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bentazonam, bifenazātam, bromoksinilam, karfentrazonetilam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dikvatam, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetilam), etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, flumioksazīnam, foramsulfuronam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, imazamoksam, imazosulfuronam, izoksaflutolam, laminarīnam, metalaksilam-M, metoksifenozīdam, milbemektīnam, oksasulfuronam, pendimetalīnam, fenmedifāmam, pimetrozīnam, S-metolahloram un trifloksistrobīnam (OV L 125, 18.5.2017., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Ampelomyces quisqualis (celms AQ10)

Neattiecas

Dzīvotspējīgu sporu minimālais saturs:

3,0 × 1012 KVV/kg

2018. gada 1. augusts

2033. gada 1. augusts

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, tiek ņemti vērā atjaunojuma apstiprināšanas ziņojumā par Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) izteiktie secinājumi un jo īpaši tā I un II papildinājums.

Šajā vispārējā novērtēšanā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku aizsardzībai, ņemot vērā, ka mikroorganismus kā tādus uzskata par potenciāliem sensibilizatoriem, un nodrošinot, ka lietošanas nosacījumos ir ietverta pietiekama individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana.

Ražotājs ražošanas procesā gādā par noteiktu vides apstākļu uzturēšanu un kvalitātes kontroles analīzi.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā tiek ietverti riska mazināšanas pasākumi.


(1)  Papildu informācija par darbīgās vielas identitāti un tās specifikācija sniegtas pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:

1)

A daļā ierakstu par Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) svītro;

2)

D daļā iekļauj šādu ierakstu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“14

Ampelomyces quisqualis (celms AQ10)

Neattiecas

Dzīvotspējīgu sporu minimālais saturs:

3,0 × 1012 KVV/kg

2018. gada 1. augusts

2033. gada 1. augusts

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, tiek ņemti vērā apstiprinājuma atjaunošanas ziņojumā par Ampelomyces quisqualis (celms AQ10) izteiktie secinājumi un jo īpaši tā I un II papildinājums.

Šajā vispārējā novērtēšanā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku aizsardzībai, ņemot vērā, ka mikroorganismus kā tādus uzskata par potenciāliem sensibilizatoriem, un nodrošinot, ka lietošanas nosacījumos ir ietverta pietiekama individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana.

Ražotājs ražošanas procesā gādā par noteiktu vides apstākļu uzturēšanu un kvalitātes kontroles analīzi.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā tiek ietverti riska mazināšanas pasākumi.”


(1)  Papildu informācija par darbīgās vielas identitāti un tās specifikācija sniegtas pārskata ziņojumā.


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1076

(2018. gada 30. jūlijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 37/2010 groza, lai vielu izoflurāns klasificētu pēc tās atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko formulējusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 470/2009 17. pants pieprasa tādu farmakoloģiski aktīvo vielu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu (MRL), kas Savienībā paredzētas lietošanai veterinārajās zālēs produktīvajiem dzīvniekiem vai lopkopībā lietotos biocīdos, noteikt ar regulu.

(2)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 37/2010 (2) pielikuma 1. tabulā ir dotas farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc MRL dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos.

(3)

Izoflurāns jau ir iekļauts minētajā tabulā kā attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem atļauta viela, kas izmantojama tikai par anestēzijas līdzekli. Esošais ieraksts klasificēts kategorijā “MRL nav vajadzīgs”.

(4)

Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) iesniegts pieteikums esošo ierakstu par izoflurānu paplašināt, tajā iekļaujot cūku sugu dzīvniekus.

(5)

EMA, pamatojoties uz Veterināro zāļu komitejas atzinumu, ieteica noteikt izoflurāna MRL cūku dzimtas dzīvniekos.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 5. pantu EMA ir jāizskata iespēja kādai farmakoloģiski aktīvai vielai attiecībā uz kādu konkrētu pārtikas produktu noteiktos MRL izmantot arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai kādai farmakoloģiski aktīvai vielai attiecībā uz vienu vai vairākām sugām noteiktos MRL izmantot arī citām sugām.

(7)

EMA uzskatīja, ka ieraksta par izoflurānu attiecināšanu arī uz citām vecuma grupām un sugām patlaban nav iespējams ticami novērtēt datu nepietiekamības dēļ.

(8)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 37/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Ir lietderīgi noteikt samērīgu laikposmu, kurā attiecīgās ieinteresētās personas varētu veikt pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību jaunajam MRL.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 29. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā ierakstu par vielu “izoflurāns” aizstāj ar šādu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Izoflurāns

NEPIEMĒRO

Zirgu dzimtas dzīvnieki

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Inhalācijai

Vispārējās anestēzijas līdzeklis”

Cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Inhalācijai līdz 7 dienas veciem sivēniem


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1077

(2018. gada 30. jūlijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 808/2014 (2) paredzēti noteikumi par Regulas (ES) Nr. 1305/2013 piemērošanu. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2393 (3) Regula (ES) Nr. 1305/2013 tika grozīta, vienkāršojot vispārīgos noteikumus, kas reglamentē Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA). Tāpēc Regulas (ES) Nr. 1305/2013 īstenošanas noteikumi būtu attiecīgi jāgroza.

(2)

Tika atcelts pienākums konsultējošās struktūras atlasīt, izmantojot īpašu konkursa procedūru. Tāpēc īstenošanas noteikumi par uzaicinājumiem uz konkursu būtu jāsvītro.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā ieviesti noteikumi par gados jaunu lauksaimnieku kopīgu saimniecību dibināšanu, un minētās regulas 2. panta 1. punkta s) apakšpunktā pievienota “saimniecības dibināšanas dienas” definīcija. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 I pielikuma 1. daļas 8. punktā izklāstītie noteikumi, kas attiecas uz gados jauniem lauksaimniekiem, būtu jāpieskaņo. Turklāt, tā kā Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (4) 57. pants, kurā ietverti noteikumi par lauku saimniecību un darījumdarbības attīstību, tika svītrots, būtu jāvienkāršo arī Īstenošanas regulā (ES) Nr. 808/2014 ietvertie noteikumi par darījumdarbības plānu.

(4)

Noteikumi par finanšu instrumentiem ir vienkāršoti. Konkrēti, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 49. panta 4. punktā ir ieviesta atkāpe no atlases kritēriju piemērojamības darbībām, kurām atbalstu sniedz finanšu instrumentu veidā. Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 808/2014 I pielikuma 1. daļas 8. punkts būtu jāsaskaņo ar šo atkāpi.

(5)

Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga un jo īpaši no finansēšanas plānu biežas grozīšanas, ir jāprecizē, ka katras programmas finanšu plānā norādīto plānoto ELFLA ieguldījumu pārsnieguma maksimums ir aprēķināts katra pasākuma kopsummas līmenī.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 39.a pants paredz atbalstu lauksaimniekiem ar konkrētās nozares ienākumu stabilizācijas instrumentu, un minētās regulas 37. pants pieļauj atbalstu lauksaimniecības apdrošināšanas shēmām, kas sedz ražošanas zaudējumus, kuri pārsniedz 20 % no gada vidējā apjoma un kurus izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu slimības, kaitēkļu invāzija vai vides incidents. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta h) apakšpunktu finansēšanas plānā būtu jānorāda plānotais ELFLA atbalsts un ieguldījuma likme.

(7)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014 groza šādi:

1)

regulas 7. pantu svītro;

2)

regulas 8. panta 1. punktu svītro;

3)

I pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

8. punktu “Izvēlēto pasākumu apraksts” groza šādi:

i)

2) apakšpunkta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un attiecīgā gadījumā metodika summas vai atbalsta likmes aprēķināšanai katram apakšpasākumam un/vai attiecīgā gadījumā katram darbības veidam. Katram darbības veidam norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsttiesīguma nosacījumi, piemērojamās summas un atbalsta likmes, kā arī atlases kritēriju noteikšanas principi. Ja atbalstu sniedz finanšu instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo izmaksu vispārīgās kategorijas un atbalsta maksimālais apjoms.”;

ii)

2) apakšpunkta e) punkta 5. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“5.   Lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. pants):

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētās mazās lauku saimniecības definēšana,

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta s) apakšpunktā minēto darbību definēšana (“saimniecības dibināšanas diena”),

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 4. punkta piektajā daļā minēto maksimālo un minimālo robežvērtību definēšana,

īpaši nosacījumi par atbalstu gadījumos, kad gados jauns lauksaimnieks nesāk darbību kā vienīgais lauku saimniecības vadītājs, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 2. panta 1. un 2. punktu,

informācija par Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 2. panta 3. punktā minētā atvieglojumu laikposma piemērošanu,

darījumdarbības plāna prasību kopsavilkums,

kā realizēta iespēja darījumdarbības plānā apvienot dažādus pasākumus, kas gados jaunajam lauksaimniekam nodrošina piekļuvi minētajiem pasākumiem,

ietvertās dažādošanas jomas.”;

iii)

2) apakšpunkta e) punkta 16. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“16.    Riska pārvaldība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 36.–39.a pants):”;

b)

10. punkta c) apakšpunktu groza šādi:

i)

pirmajai daļai pievieno šādu v) punktu:

“v)

attiecībā uz darbībām, kas īstenotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. pantu, ja minimālā zaudējumu robežvērtība noteikta 20 %, un attiecībā uz darbībām, kas īstenotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 39.a pantu, indikatīvais kopējais Savienības ieguldījums un indikatīvā ieguldījuma likme.”;

ii)

pievieno šādu daļu:

“Lai veiktu Regulas (ES) Nr. 1306/2013 36. pantā minētos starpmaksājumus, 37. pantā minēto atlikuma maksājumu un minētās regulas 51. pantā minēto grāmatojumu noskaidrošanu, ELFLA ieguldījumu, kas jāmaksā par attiecīgās programmas attiecināmajiem publiskajiem izdevumiem, ņem vērā pasākuma līmenī.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2393, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017., 15. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).


31.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1078

(2018. gada 30. jūlijs),

ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2018. gada 30. jūnija līdz 2018. gada 29. septembrim

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 77.e panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, ar kuriem apdrošināšanas sabiedrības un pārapdrošināšanas sabiedrības Direktīvas 2009/138/EK vajadzībām aprēķina tehniskās rezerves un pamata pašu kapitālu, attiecībā uz katru atsauces datumu būtu jānosaka tehniskā informācija par attiecīgajām bezriska procentu likmju termiņstruktūrām, pamatstarpībām atbilstības pielāgojuma aprēķināšanai un svārstīguma pielāgojumiem.

(2)

Apdrošināšanas sabiedrībām un pārapdrošināšanas sabiedrībām būtu jāizmanto tehniskā informācija, kuras pamatā ir tirgus dati, kas attiecas uz tā mēneša beigām, kurš ir pēdējais mēnesis pirms pirmā pārskata atsauces datuma, uz ko attiecas šī regula. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 2018. gada 5. jūlijā sniedza Komisijai tehnisko informāciju attiecībā uz tirgus datiem par 2018. gada jūnija beigām. Šī informācija tika publicēta 2018. gada 5. jūlijā saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77.e panta 1. punktu.

(3)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc tehniskās informācijas tūlītējas pieejamības, ir svarīgi, lai šī regula stātos spēkā steidzamības kārtā.

(4)

Piesardzības apsvērumu dēļ ir nepieciešams, lai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanai izmantotu vienu un to pašu tehnisko informāciju neatkarīgi no datuma, kurā tās sniedz pārskatu savām kompetentajām iestādēm. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no pirmā pārskata atsauces datuma, uz kuru attiecas šī regula.

(5)

Lai pēc iespējas drīz nodrošinātu juridisko noteiktību, steidzamas nepieciešamības dēļ saistībā ar attiecīgo bezriska procentu likmju termiņstruktūru pieejamību pastāv pienācīgi pamatots iemesls, lai šajā regulā paredzētie pasākumi tiktu pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (2) 8. pantu saistībā ar 4. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, aprēķinot tehniskās rezerves un pamata pašu kapitālu pārskatu sniegšanai ar atsauces datumiem no 2018. gada 30. jūnija līdz 2018. gada 29. septembrim, izmanto 2. punktā minēto tehnisko informāciju.

2.   Katrai attiecīgajai valūtai tehniskā informācija, ko izmanto, lai aprēķinātu visprecīzāko novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77. pantu, atbilstības pielāgojumu saskaņā ar minētās direktīvas 77.c pantu un svārstīguma pielāgojumu saskaņā ar minētās direktīvas 77.d pantu, ir šāda:

a)

attiecīgās bezriska procentu likmju termiņstruktūras, kas noteiktas I pielikumā;

b)

pamatstarpības atbilstības pielāgojuma aprēķināšanai, kas noteiktas II pielikumā;

c)

katram attiecīgajam valsts apdrošināšanas tirgum – svārstīguma pielāgojumi, kas noteikti III pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 30. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

Attiecīgās bezriska procentu likmju termiņstruktūras, kuras izmanto visprecīzākā novērtējuma aprēķināšanai, bez atbilstības pielāgojuma un svārstīguma pielāgojuma

Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Euro

Čehijas krona

Dānijas krona

Forints

Zviedrijas krona

Horvātijas kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Bulgārijas leva

Sterliņu mārciņa

Rumānijas leja

Polijas zlots

Islandes krona

Norvēģijas krona

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Šveices franks

Austrālijas dolārs

Taizemes bāts

Kanādas dolārs

Čīles peso

Kolumbijas peso

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Honkongas dolārs

Indijas rūpija

Meksikas peso

Jaunais Taivānas dolārs

Jaunzēlandes dolārs

Dienvidāfrikas rands

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Brazīlijas reāls

Juaņa renminbi

Malaizijas ringits

Krievijas rublis

Singapūras dolārs

Dienvidkorejas vona

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %

10

11,678 %

3,338 %

4,017 %

8,142 %

2,522 %

2,141 %

11

11,663 %

3,361 %

4,058 %

8,165 %

2,581 %

2,162 %

12

11,608 %

3,385 %

4,100 %

8,155 %

2,639 %

2,182 %

13

11,524 %

3,411 %

4,149 %

8,120 %

2,690 %

2,197 %

14

11,418 %

3,436 %

4,201 %

8,067 %

2,734 %