ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 19. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1017 (2018. gada 18. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 un (ES) 2017/367, ar kurām nosaka galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, un Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 un (ES) 2016/185, ar kurām galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu, kas noteikts tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecina arī uz to kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1018 (2018. gada 18. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu plašāk lietot ar UV starojumu apstrādātu maizes raugu (Saccharomyces cerevisiae) un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1)

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1019 (2018. gada 18. jūlijs) par darbīgās vielas oksasulfurona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 ( 1)

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1020 (2018. gada 18. jūlijs) par Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju saraksta pieņemšanu un atjaunināšanu automātiskas piemeklēšanas vajadzībām, izmantojot EURES kopīgo IT platformu ( 1)

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1021 (2018. gada 18. jūlijs), ar ko pieņem tehniskos standartus un formātus, kuri nepieciešami automātiskai piemeklēšanai kopīgā IT platformā, izmantojot Eiropas klasifikāciju un valstu sistēmu un Eiropas klasifikācijas sadarbspēju ( 1)

20

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas lēmums Nr. 154/2018 (2018. gada 6. jūlijs), ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) un 37. protokolu (kurā ir 101. pantā paredzētais saraksts) [2018/1022]

23

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2018/978 (2018. gada 9. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ( OV L 176, 12.7.2018. )

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

19.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1017

(2018. gada 18. jūlijs),

ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 un (ES) 2017/367, ar kurām nosaka galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, un Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 un (ES) 2016/185, ar kurām galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu, kas noteikts tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecina arī uz to kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“antidempinga pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu un 13. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (2) (“antisubsidēšanas pamatregula”), un jo īpaši tās 23. panta 6. punktu un 24. panta 5. punktu,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome 2013. gada 2. decembrī noteica antidempinga (3) un kompensācijas (4) pasākumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam (“sākotnējie pasākumi”).

(2)

Komisija 2016. gada 11. februārī pasākumus attiecināja arī uz to kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme, izņemot importu, ko veic daži konkrēti minēti uzņēmumi (“paplašinātie pasākumi”) (5).

(3)

Pēc tam, kad tika veiktas sākotnējo pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanas, Komisija 2017. gada 1. martā noteica antidempinga un kompensācijas maksājumus uz 18 mēnešiem (“saglabātie pasākumi”) (6). Tajā pašā dienā tā arī izbeidza divas daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanas, kas attiecās tikai uz Savienības interesēm (7).

(4)

Komisija 2017. gada 3. martā sāka daļēju starpposma pārskatīšanu, kas attiecas tikai uz saglabāto pasākumu veidu un līmeni (8). Pēc šīs pārskatīšanas Komisija grozīja saglabātos pasākumus, publicējot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570 (9), kas stājās spēkā 2017. gada 1. oktobrī.

(5)

Komisija 2017. gada 8. novembrī grozīja paplašinātos pasākumus, pievienojot jaunu ražotāju eksportētāju atbrīvoto uzņēmumu sarakstam attiecīgi Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/185 (10) 1. panta 1. punktā.

(6)

Tādējādi patlaban spēkā esošie kompensācijas un antidempinga pasākumi, kas attiecas uz tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme, ir tie, kas noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/366 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/367, izņemot importu, ko veic uzņēmumi, kas atbrīvoti no minētajiem pasākumiem, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2016/184 un Īstenošanas regulā (ES) 2016/185, kas grozītas ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1997.

B.   PROCEDŪRA

1.   Procedūras sākšana

(7)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1994 (11) (“procedūras sākšanas regula”) Komisija sāka paplašināto pasākumu pārskatīšanu, lai noteiktu, vai uzņēmumam Longi (Kuching) SDN.BHD (“pieprasījuma iesniedzējs” jeb “Longi Kuching”), kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) ražotājam eksportētājam no Malaizijas, var piešķirt atbrīvojumu no šiem pasākumiem. Ar pārskatīšanas sākšanas regulu turklāt atcēla antidempinga maksājumus attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju un attiecināja uz tā importu reģistrāciju.

(8)

Pieprasījuma iesniedzējs iesniedza pieprasījumu, kurā bija pietiekami pirmšķietami pierādījumi, kas nepieciešami, lai pamatotu pieprasījuma iesniedzēja apgalvojumu, ka tas ir jauns ražotājs eksportētājs, un bija izpildīti atbrīvojuma piešķiršanas kritēriji saskaņā ar antidempinga pamatregulas 11. panta 4. punktu un 13. panta 4. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 23. panta 6. punktu, proti:

tas nav eksportējis pārskatāmo ražojumu uz Savienību izmeklēšanas periodā, kas izmantots izmeklēšanā, kuras rezultātā noteikti paplašinātie pasākumi, t. i., no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 31. martam,

tas nav bijis iesaistīts apiešanas praksē un

tas ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību ievērojamu daudzumu.

2.   Pārskatāmais ražojums

(9)

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir kristāliskā silīcija fotoelektriskie moduļi vai paneļi un tāda veida elementi, ko izmanto kristāliskā silīcija fotoelektriskajos moduļos vai paneļos (elementu biezums nepārsniedz 400 mikrometrus), kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme, un kurus patlaban klasificē ar KN kodiem ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 un ex 8541 40 90.

(10)

No pārskatāmā ražojuma definīcijas ir izslēgti šādi ražojuma veidi:

ar saules enerģiju darbināmas uzlādes ierīces, kas sastāv no mazāk nekā sešiem elementiem, ir pārnēsājamas un nodrošina elektroenerģiju ierīcēm vai uzlādē akumulatorus,

plānkārtiņu fotoelektriskie ražojumi,

kristāliskā silīcija fotoelektriskie ražojumi, kas ir pastāvīgi integrēti tādās elektriskajās ierīcēs, kuru funkcija nav enerģijas ražošana un kuru patērēto elektroenerģiju ražo integrētais(-ie) kristāliskā silīcija fotoelektriskais(-ie) elements(-i),

moduļi vai paneļi, kam spriegums nepārsniedz 50 V (līdzstrāva) un jauda nepārsniedz 50 W un kas paredzēti vienīgi tiešai lietošanai akumulatoru uzlādei sistēmās ar tādām pašām sprieguma un jaudas īpašībām.

3.   Pārskata periods

(11)

Pārskata periods aptvēra laikposmu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

4.   Izmeklēšana

(12)

Komisija par pārskatīšanas sākšanu informēja Longi Kuching, Savienības ražošanas nozari, ko sākotnējā izmeklēšanā pārstāvēja sūdzības iesniedzējs (EU ProSun), un Malaizijas un Ķīnas Tautas Republikas iestādes.

(13)

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu pārskatīšanā. Jo īpaši tā saņēma atbildes uz anketas jautājumiem no pieprasījuma iesniedzēja. 2018. gada martā pieprasījuma iesniedzēja telpās Malaizijā tika veikts pārbaudes apmeklējums.

C.   KONSTATĒJUMI

(14)

Longi Kuching patiešām ir Malaizijas kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to elementu ražotājs, kurš tika dibināts 2016. gada janvārī. 2016. gada maijā tas sāka moduļu un elementu komercražošanu.

(15)

Longi Kuching nav eksportējis pārskatāmo ražojumu uz Savienību izmeklēšanas periodā, kas izmantots izmeklēšanā, kuras rezultātā noteikti paplašinātie pasākumi, t. i., no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 31. martam. Longi Kuching līdz pārskata perioda beigām, t. i., 2017. gada 31. decembrim, nav iegādājies pārskatāmo ražojumu no ĶTR turpmākai tālākpārdošanai vai pārsūtīšanai uz Savienību. Tomēr tas ir uzņēmiems līgumsaistības eksportēt pārskatāmo ražojumu pircējam Savienībā.

(16)

Veicot pārbaudi pieprasījuma iesniedzēja telpās, tika parādīts, ka līgums ir izpildīts, un pieprasījuma iesniedzējs 2017. gada novembrī ir piegādājis pārskatāmo ražojumu pircējam Polijā. Līdz šim citi pārdošanas darījumi Savienībā netika veikti.

(17)

Pieprasījuma iesniedzējs ir pilnībā piederošs meitasuzņēmums Honkongā reģistrētam uzņēmumam Longi H.K. Trading Limited, kas savukārt pilnībā pieder Ķīnas uzņēmumam Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Pēdējais uzņēmums ir Longi Group vienīgais mātesuzņēmums, kas darbojas visā saules FE vērtības ķēdē un citu starpā ražo plāksnītes, sagataves, saules enerģijas elementus un saules enerģijas moduļus. Uz Longi Group attiecas spēkā esošie kompensācijas un antidempinga pasākumi, kas noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un elementu importam. Kā norādīts procedūras sākšanas regulā Komisija rūpīgi pārbaudīja šo saistību un to, vai Longi Kuching izveidots vai izmantots, lai apietu spēkā esošos pasākumus.

(18)

Komisija konstatēja, ka Longi Kuching patiešām ražo pārskatāmo ražojumu, izmantojot pilna cikla mūsdienīgas ražošanas iekārtas, kas paredzētas gan elementu, gan moduļu ražošanai, turklāt tas veic pētniecību un izstrādi. Uzņēmums nav bijis iesaistīts apiešanas praksē, piemēram, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes saules enerģijas moduļu un elementu pārsūtīšanas, montāžas vai tālākpārdošanas darbībās uz Savienību.

(19)

Tādējādi Komisija secina, ka Longi Kuching nav nedz dibināts, nedz to izmanto sākotnējo pasākumu apiešanai un ka Ķīnā reģistrētas īpašumtiesības pašas par sevi nav iemesls pieteikuma noraidīšanai.

(20)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata par vajadzīgu atbrīvojuma piešķiršanas gadījumā paredzēt īpašus uzraudzības nosacījumus. Lai nodrošinātu, ka atbrīvojumu piemēro pareizi, Komisija uzskata par lietderīgu piemērot īpašus pasākumus, kas piemērojami visiem uzņēmumiem, kuriem piešķirts atbrīvojums. Šie īpašie pasākumi ir prasība, saskaņā ar kuru dalībvalstu muitas dienestiem uzrāda derīgu rēķinu, kurš atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 1. panta 2. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2016/185 1. panta 2. punktā izklāstītajām prasībām. Ja importētajām precēm nav pievienots šāds rēķins, tad attiecīgi piemēro paplašināto dempinga un kompensācijas maksājumu.

(21)

Ņemot vērā konstatējumus, kas aprakstīti 13.–19. apsvērumā, Komisija secina, ka uzņēmums Longi (Kuching) SDN.BHD atbilst kritērijiem, kuri izklāstīti antidempinga pamatregulas 11. panta 4. punktā un 13. panta 4. punktā un antisubsidēšanas pamatregulas 23. panta 6. punktā, un ka tas būtu jāatbrīvo no paplašinātajiem pasākumiem.

(22)

Ar iepriekš minētajiem konstatējumiem tika iepazīstināts pieprasījuma iesniedzējs un citas ieinteresētās personas, un tiem tika dota iespēja sniegt piezīmes. Piezīmes netika saņemtas.

D.   GROZĪJUMI SARAKSTĀ AR UZŅĒMUMIEM, KURUS ATBRĪVO NO PAPLAŠINĀTAJIEM PASĀKUMIEM

(23)

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos konstatējumus, Komisija secina, ka uzņēmums Longi (Kuching) SDN.BHD būtu jāpievieno to uzņēmumu sarakstam, kuri ir atbrīvoti no kompensācijas maksājuma un antidempinga maksājuma, kas attiecīgi noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/184 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/185.

(24)

Ņemot vērā to, ka Malaizijas un Taivānas atbrīvoto ražotāju eksportētāju saraksts tika pievienots arī Īstenošanas regulai (ES) 2017/366 un Īstenošanas regulai (ES) 2017/367, Longi (Kuching) SDN.BHD būtu jāpievieno abās minētajās regulās iekļautajam ražotāju eksportētāju sarakstam.

(25)

Attiecīgi uzņēmums Longi (Kuching) SDN.BHD būtu jāpievieno konkrēti minēto uzņēmumu sarakstam Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 1. panta 1. punktā, Īstenošanas regulas (ES) 2016/185 1. panta 1. punktā, Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 4. panta 1. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 4. panta 1. punktā.

(26)

Turklāt atbrīvojumu piemēro ar nosacījumu, ka tiek panākta atbilstība Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 1. panta 2. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2016/185 1. panta 2. punktā izklāstītajai prasībai. Šī prasība ir atspoguļota arī Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 4. panta 2. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 4. panta 2. punktā.

(27)

Konkrēti minēto uzņēmumu sarakstam visās īstenošanas regulās vajadzētu būt identiskam. Tā kā ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1997 uzņēmums Jinko Solar Technology SDN.BHD ir iekļauts konkrēti minēto uzņēmumu sarakstā Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 1. panta 1. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2016/185 1. panta 1. punktā, tā nosaukums būtu jāiekļauj arī konkrēti minēto uzņēmumu sarakstā Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 4. panta 1. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 4. panta 1. punktā.

(28)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar antidempinga Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozītās Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 1. panta 1. punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Malaizija

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivāna

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

2. pants

Grozītās Īstenošanas regulas (ES) 2016/185 1. panta 1. punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Malaizija

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivāna

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

3. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 4. panta 1. punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Malaizija

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivāna

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

4. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 4. panta 1. punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Malaizija

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivāna

ANJI Technology Co., Ltd

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd

Topcell Solar International Co., Ltd

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

5. pants

Muitas dienestiem tiek dots rīkojums pārtraukt importa reģistrēšanu, ko tie veic, ievērojot Īstenošanas regulas (ES) 2017/1994 3. pantu. Antidempinga maksājumu par šādi reģistrētu importu neiekasē.

6. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(3)  Padomes 2013. gada 2. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1238/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē noteikto pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīta kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu (OV L 325, 5.12.2013., 1. lpp.).

(4)  Padomes 2013. gada 2. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1239/2013, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kurus nosūta no Ķīnas Tautas Republikas (OV L 325, 5.12.2013., 66. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 11. februāra Īstenošanas regula (ES) 2016/184, ar ko galīgo kompensācijas maksājumu, kas ar Padomes 2013. gada 2. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2013 noteikts tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas (OV L 37, 12.2.2016., 56. lpp.), un Komisijas 2016. gada 11. februāra Īstenošanas regula (ES) 2016/185, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes 2013. gada 2. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013 noteikts tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas (OV L 37, 12.2.2016., 76. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/366, ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. panta 2. punktu, un izbeidz daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1037 19. panta 3. punktu (OV L 56, 3.3.2017., 1. lpp.), un Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/367, ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, un izbeidz daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu (OV L 56, 3.3.2017., 131. lpp.).

(7)  Turpat.

(8)  Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga un kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam (OV C 67, 3.3.2017., 16. lpp.).

(9)  Komisijas 2017. gada 15. septembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1570, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/366 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/367, ar kurām nosaka galīgos kompensācijas un antidempinga maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, un atceļ Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā (OV L 238, 16.9.2017., 22. lpp.).

(10)  Komisijas 2017. gada 7. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1997, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 un (ES) 2016/185, ar kurām galīgo kompensācijas un antidempinga maksājumu, kas noteikts tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecina arī uz to kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme (OV L 289, 8.11.2017., 1. lpp.).

(11)  Komisijas 2017. gada 6. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1994, ar ko sāk pārskatīt Īstenošanas regulas (ES) 2016/184 un 2016/185, ar kurām galīgo kompensācijas maksājumu un galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikti tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecina arī uz to kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme, lai noteiktu, vai var piešķirt atbrīvojumu no šiem pasākumiem vienam Malaizijas ražotājam eksportētājam, atceltu antidempinga maksājumu attiecībā uz šā ražotāja eksportētāja veikto importu un šā ražotāja eksportētāja veiktajam importam piemērotu reģistrāciju (OV L 288, 7.11.2017., 30. lpp.).


19.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1018

(2018. gada 18. jūlijs),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu plašāk lietot ar UV starojumu apstrādātu maizes raugu (Saccharomyces cerevisiae) un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2015/2283 paredzēts, ka Savienībā drīkst tirgū laist tikai tādus jaunos pārtikas produktus, kas ir atļauti un iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisijai jāiesniedz īstenošanas akta projekts, ar ko atļauj jaunu pārtikas produktu laist Savienības tirgū un atjaunina Savienības sarakstu.

(4)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/396/ES (3) atbilstoši Regulai (EK) Nr. 258/97 (4) un pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinuma (5) atļāva laist tirgū ar UV apstrādātu maizes raugu (Saccharomyces cerevisiae) kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu izmantošanai konkrētā pārtikā, tostarp ar raugu raudzētā maizē un maizītēs un ar raugu raudzētos konditorejas izstrādājumos, kā arī uztura bagātinātājos.

(5)

2016. gada 6. decembrī uzņēmums Lallemand Bio-Ingredients Dānijas kompetentajai iestādei iesniedza pieprasījumu paplašināt ar UV apstrādāta maizes rauga (Saccharomyces cerevisiae) lietojumu un lietošanas devas. Pieteikumā tika lūgts ar UV apstrādāta maizes rauga (Saccharomyces cerevisiae) lietojumu paplašināt, ietverot papildu pārtikas kategorijas, proti, fasētu svaigu un sauso raugu cepšanai mājas apstākļos un uztura bagātinātājus, bez norādes par maksimālajiem pieļaujamajiem līmeņiem. Pieteikuma iesniedzējs turklāt pieprasīja grozīt specifikācijā norādīto minimālo D2 vitamīna saturu rauga koncentrātā, pazeminot to no 1 800 000 starptautiskajām vienībām (450 μg/g) uz 800 000 starptautiskajām vienībām (200 μg/g).

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 35. panta 1. punktu ikvienu pieprasījumu Savienībā laist tirgū jaunu pārtikas produktu, kurš iesniegts dalībvalstij saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu un par kuru nav pieņemts galīgais lēmums pirms 2018. gada 1. janvāra, uzskata par pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283.

(7)

Lai gan pieprasījums paplašināt ar UV apstrādāta maizes rauga (Saccharomyces cerevisiae) lietojumu un lietošanas devas dalībvalstij tika iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu, pieteikums atbilst arī Regulā (ES) 2015/2283 noteiktajām prasībām.

(8)

2017. gada 30. jūnijā Dānijas kompetentā iestāde izdeva sākotnējo novērtējuma ziņojumu. Šajā ziņojumā tā secināja, ka ar UV apstrādāta maizes rauga (Saccharomyces cerevisiae) lietojumu un piedāvāto maksimālo lietošanas devu paplašināšana atbilst kritērijiem, kas attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem noteikti Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā.

(9)

2017. gada 7. jūlijā Komisija sākotnējo novērtējuma ziņojumu pārsūtīja pārējām dalībvalstīm. Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 4. punkta pirmajā daļā noteiktajā 60 dienu laikposmā pārējās dalībvalstis sniedza komentārus par izmantotajām metodēm potenciālo mutantu pienācīgai identificēšanai, par to, ka nav pamatojuma, lai drošības apsvērumu dēļ atceltu maksimālo līmeni uztura bagātinātājiem, nav informācijas par šā jauna veida jaunā pārtikas produkta stabilitāti uzglabāšanā, nav informācijas par laboratoriju akreditāciju, ne arī par to, vai jaunā pārtikas produkta uzņemšana uzturā varētu pārsniegt augstākos pieļaujamās devas līmeņus, ko attiecībā uz D vitamīnu noteikusi EFSA (6).

(10)

Atsaucoties uz pārējo dalībvalstu komentāriem, pieteikuma iesniedzējs sniedza papildu skaidrojumus, kuri kliedēja dalībvalstu un Komisijas bažas. Minētie skaidrojumi ir pietiekams pamats secinājumam, ka ar UV apstrādāta maizes rauga (Saccharomyces cerevisiae) lietojuma un lietošanas devu paplašināšana atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punkta noteikumiem.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1925/2006 (8) nosaka īpašus noteikumus par vitamīnu un minerālvielu lietošanu, ja tos pievieno uztura bagātinātājiem un pārtikai. Ar UV apstrādāta maizes rauga lietojuma paplašināšana būtu jāatļauj, neskarot minētos īpašos noteikumus.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas noteikts Regulas (ES) 2015/2283 8. pantā, ierakstu par vielu “ar UV apstrādāts maizes raugs (Saccharomyces cerevisiae)” groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   Pirmajā punktā minētajā Savienības saraksta ierakstā iekļauj šīs regulas pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un marķēšanas prasības.

3.   Šajā pantā paredzētā atļauja neskar Direktīvas 2002/46/EK un Regulas (EK) Nr. 1925/2006 normas.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2470, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 24. jūnija Īstenošanas lēmums 2014/396/ES, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū ar UV apstrādātu maizes raugu (Saccharomyces cerevisiae) kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (OV L 186, 26.6.2014., 108. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

(5)  Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast, EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  EFSA Journal (2012) 10(7), 2813.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) ierakstu “Ar UV starojumu apstrādāts maizes raugs (Saccharomyces cerevisiae)” aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Ar UV starojumu apstrādāts maizes raugs ( Saccharomyces cerevisiae )

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais D2 vitamīna līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “raugs ar D vitamīnu” jeb “raugs ar D2 vitamīnu”

 

Ar raugu raudzēta maize un maizītes

5 μg D2 vitamīna/100 g

Ar raugu raudzēti konditorejas izstrādājumi

5 μg D2 vitamīna/100 g

Uztura bagātinātāji, kas atbilst definīcijai Direktīvā 2002/46/EK

 

Fasēts svaigs un sausais raugs cepšanai mājas apstākļos

45 μg/100 g svaigam raugam

200 μg/100 g sausajam raugam

1.

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “raugs ar D vitamīnu” jeb “raugs ar D2 vitamīnu”.

2.

Jaunā pārtikas produkta marķējumā jābūt norādei, ka pārtikas produkts ir paredzēts tikai cepšanai un ka tas nebūtu jāēd neapstrādāts.

3.

Jaunā pārtikas produkta marķējumā jāietver lietošanas pamācība galapatērētājiem, ka mājās gatavotajos galaproduktos nevajadzētu pārsniegt maksimālo D2 vitamīna koncentrāciju 5 μg/100 g.”;

2)

pielikuma 2. tabulā (“Specifikācijas”) ierakstu “Maizes raugs (Saccharomyces cerevisiae), apstrādāts ar UV starojumu” aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācija

Ar UV starojumu apstrādāts maizes raugs ( Saccharomyces cerevisiae )

Apraksts/definīcija

Maizes raugu (Saccharomyces cerevisiae) apstrādā ar UV starojumu, lai panāktu ergosterola pārveidošanos par D2 vitamīnu (ergokalciferolu). D2 vitamīna saturs rauga koncentrātā ir 800 000 –3 500 000 starptautiskās D vitamīna vienības uz 100 g (200–875 μg/g). Raugs var būt inaktivēts.

Rauga koncentrātu sajauc ar parasto maizes raugu, lai fasētā svaigā vai sausajā raugā, kas paredzēts cepšanai mājas apstākļos, nepārsniegtu maksimālo līmeni.

Birstošas, gaiši brūnas granulas.

D2 vitamīns

Ķīmiskais nosaukums: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraēn-3-ols

Sinonīms: ergokalciferols

CAS Nr.: 50-14-6

Molekulmasa: 396,65 g/mol

Rauga koncentrāta mikrobioloģiskie kritēriji

Koliformas baktērijas: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: 25 g paraugā nekonstatē”


19.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1019

(2018. gada 18. jūlijs)

par darbīgās vielas oksasulfurona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2003/23/EK (2) oksasulfuronu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, tiek uzskatītas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir ietvertas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļas sarakstā.

(3)

Darbīgās vielas oksasulfurona apstiprinājums, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā, zaudē spēku 2019. gada 31. jūlijā.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. pantā norādītajā periodā saskaņā ar minēto pantu tika iesniegts pieteikums par oksasulfurona apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu dokumentāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2016. gada 29. janvārī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentāru sniegšanai un saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Turklāt Iestāde papildu kopsavilkuma dokumentāciju darīja publiski pieejamu.

(8)

2017. gada 2. februārī Iestāde nosūtīja Komisijai secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka oksasulfurons atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem.

(9)

Iestāde konstatēja lielu datu trūkumu, kā rezultātā nebija iespējams pabeigt riska novērtējumu vairākās jomās. Konkrēti, pieejamā informācija par oksasulfuronu un tā metabolītiem neļāva pabeigt novērtējumu par patērētāju vispārējo eksponētību, gruntsūdeņu eksponētību, risku ūdens organismiem, sliekām, augsnes makroorganismiem un mikroorganismiem un nemērķa sauszemes augiem.

(10)

Komisija 2017. gada 19. jūlijā iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai ziņojuma projektu un regulas projektu par oksasulfurona apstiprinājuma atjaunošanu.

(11)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt piezīmes par Iestādes secinājumu. Turklāt saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 14. panta 1. punkta trešo daļu Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt komentārus par atjaunošanas ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzējs komentārus iesniedza, un tie tika rūpīgi izskatīti.

(12)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja sniegtajiem argumentiem, 9. apsvērumā minētās bažas netika novērstas.

(13)

Tāpēc nav konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir ievēroti attiecībā uz vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem raksturīgiem lietojumiem. Tādēļ darbīgās vielas oksasulfurona apstiprinājums nebūtu jāatjauno.

(14)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekams laiks, lai tās varētu atsaukt oksasulfuronu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas.

(16)

Ja attiecībā uz oksasulfuronu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis nosaka pagarinājuma periodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2019. gada 8. novembrī.

(17)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/917 (7) oksasulfurona apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2019. gada 31. jūlijam, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms vielas apstiprinājuma termiņa beigām. Ņemot vērā to, ka lēmums ir pieņemts pirms šā pagarinātā termiņa beigām, šī regula būtu jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(18)

Šī regula neskar iespēju iesniegt citus pieteikumus attiecībā uz oksasulfurona apstiprināšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. pantu.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma neatjaunošana

Darbīgās vielas oksasulfurona apstiprinājumu neatjauno.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā 42. ierakstu, kas attiecas uz oksasulfuronu, svītro.

3. pants

Pārejas pasākumi

Dalībvalstis vēlākais līdz 2018. gada 8. novembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas kā darbīgo vielu satur oksasulfuronu.

4. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 20. pantu, ir pēc iespējas īsāks un beidzas ne vēlāk kā 2019. gada 8. novembrī.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 25. marta Direktīva 2003/23/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai iekļautu tajā imazamoksu, oksasulfuronu, etoksisulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu un ciazofamīdu kā aktīvās vielas (OV L 81, 28.3.2003., 39. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33. lpp., doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisijas 2018. gada 27. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2018/917, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, karvonam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, dikvatam, etefonam, etoprofosam, etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, izoksaflutolam, metalaksilam-M, metiokarbam, metoksifenozīdam, metribuzīnam, milbemektīnam, oksasulfuronam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, pimetrozīnam un S-metolahloram groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 163, 28.6.2018., 13. lpp.).


LĒMUMI

19.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1020

(2018. gada 18. jūlijs)

par Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju saraksta pieņemšanu un atjaunināšanu automātiskas piemeklēšanas vajadzībām, izmantojot EURES kopīgo IT platformu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 13. aprīļa Regulu (ES) 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (1), un jo īpaši tās 19. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2016/589 izveido kopīgu IT platformu, kurā apvieno brīvās darbvietas un darba pieteikumus un CV (darba meklētāja profilus) Eiropas Savienībā un dara tos pieejamas EURES portālā.

(2)

Lai brīvo darbvietu piedāvājumu varētu piemeklēt darba meklētāju profiliem, informācijas apmaiņai jānotiek saskaņā ar vienotu sistēmu Regulas (ES) 2016/589 17. panta nozīmē, pamatojoties uz vienotiem tehniskajiem standartiem un formātiem.

(3)

Lai atvieglotu informācijas apmaiņu par brīvajām darbavietām un darba meklētāju profiliem un nodrošinātu augstas kvalitātes piemeklēšanu dažādās valodās un valstu kontekstos, profesiju, prasmju un kompetenču raksturošanai jāizmanto detalizēta daudzvalodu terminoloģija. Šāda terminoloģija būs kopīgs atsauces punkts, apmainoties ar informāciju par kandidātiem vai brīvajām darbvietām pārrobežu darba piemeklēšanā, un tā nodrošina, ka tiek saglabāta informācijas nozīme.

(4)

Tādēļ Regulas (ES) 2016/589 19. pantā ir paredzēts izmantot Eiropas klasifikāciju, lai panāktu tādu sadarbspēju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu augstas kvalitātes piemeklēšanu, izmantojot kopīgo IT platformu.

(5)

Komisija cieši sadarbojās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai šim nolūkam izstrādātu Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju (ESCO). Lai nodrošinātu ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, tā izveidoja dalībvalstu ESCO darba grupu. Turklāt tā izveidoja arī ESCO uzturēšanas komiteju, kas sniedz tehniskas konsultācijas par ESCO vadību, atjaunināšanu, īstenošanu un kvalitātes nodrošināšanu. Izmantojot references grupas un apspriešanas tiešsaistē, ieinteresētās personas arī palīdzēja izstrādāt ESCO.

(6)

Komisija apspriedās ar dalībvalstu ESCO darba grupu par ESCO klasifikāciju un tās tulkojumiem pirms pirmās ESCO versijas publicēšanas visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās 2017. gada 28. jūlijā.

(7)

Tāpēc ESCO pirmās versijas prasmju, kompetenču un profesiju daudzvalodu saraksti ir piemēroti, lai tos pieņemtu par Eiropas klasifikāciju Regulas (ES) 2016/589 19. panta nozīmē.

(8)

Obligāta prasība – šajos sarakstos attiecībā uz katru profesiju, prasmi vai kompetenci būtu jāiekļauj vismaz viens termins katrā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, unikāls identifikators (URI), apraksts un, attiecībā uz profesijām, saskaņojums ar Starptautiskās standartizēto profesiju klasifikācijas (ISCO) jaunāko versiju.

(9)

Eiropas klasifikācijai jābūt stabilam atsauces punktam, lai varētu veikt daudzvalodu piemeklēšanu tiešsaistē EURES un, iespējams, arī citu darba meklēšanas platformu vajadzībām, tādēļ darba tirgus, terminoloģijas un piemeklēšanas tehnoloģiju izmaiņu dēļ būs nepieciešams to regulāri atjaunināt. Atjauninātas Eiropas klasifikācijas versijas pieņemšanas procedūra pamatosies uz labu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar EURES komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1.   Ar šo lēmumu izveido Eiropas kvalifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju sarakstu, ko izmanto EURES kopīgās IT platformas darbībai, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/589 19. pantā, un nosaka šā saraksta atjaunināšanas un pārskatīšanas procedūras.

2.   Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“prasmes un kompetences” veido šādi elementi:

1)

“zināšanas” ir mācību procesā saņemtās informācijas apgūšanas rezultāts, kas ir ar darba vai studiju jomu saistītu faktu, principu, teoriju un prakses kopums;

2)

“prasmes” ir spēja piemērot zināšanas un izmantot zinātību, lai paveiktu uzdevumus un atrisinātu problēmas;

3)

“kompetences” ir pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās un/vai metodiskās spējas darba vai mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā;

b)

“profesija” ir darbvietu grupa, kas ietver līdzīgus uzdevumus un kam vajadzīgs līdzīgu prasmju kopums; “darbvieta” ir uzdevumu un pienākumu kopums, ko persona veic konkrētā darba kontekstā;

c)

“saraksts” ir tādu unikālo identifikatoru uzskaitījums, kuri norāda profesijas vai prasmes un kompetences un kam ir pievienoti metadati;

d)

“nelielas korekcijas” ir labojumi pieņemtajos Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju sarakstos, ko veic, lai labotu tulkošanas vai pareizrakstības un citas acīmredzamas kļūdas, un kas nemaina ne klasifikācijas struktūru, ne terminu vai cita veida satura nozīmi;

e)

ESCO pakalpojumu platforma” ir publiski pieejama tīmekļa vietne, kurā Komisija dara pieejamu Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju (2).

2. pants

Saraksta izveidošana

Regulas (ES) 2016/589 19. panta 2. punktā minētais Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju saraksts ietver:

a)

profesijas, kas 2017. gada 28. jūlijā publicētas ESCO pakalpojumu platformā kā daļa no Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas;

b)

prasmes un kompetences, kas 2017. gada 28. jūlijā publicētas ESCO pakalpojumu platformā kā daļa no Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas.

3. pants

Saraksta atjaunināšana

1.   Lai atspoguļotu izmaiņas darba tirgū, izglītībā un apmācībā vai terminoloģijā, Komisija kopā ar dalībvalstīm regulāri pārskata vajadzību atjaunināt Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju sarakstu, kas jāizmanto EURES portāla darbībai.

2.   Pirms Komisija ierosina pieņemt 2. pantā minētā Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju saraksta atjauninātu versiju, grozot vai aizstājot šo lēmumu, tā apspriežas ar Regulas (ES) 2016/589 14. pantā minēto EURES koordinācijas grupu un dalībvalstu ESCO darba grupu.

3.   Nelielas korekcijas sarakstos nav uzskatāmas par klasifikācijas jaunu, atjauninātu versiju pieņemšanu. Tomēr Komisija ar EURES koordinācijas grupas un dalībvalstu ESCO darba grupas starpniecību informē dalībvalstis pietiekami savlaicīgi un vismaz 30 dienas pirms tā veic jebkādas nelielas korekcijas.

4. pants

Saraksta publicēšana

1.   EURES Eiropas Koordinācijas birojs nodrošina, ka Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju saraksts un visas tā atjauninātās versijas ir pieejamas tiešsaistē ESCO pakalpojumu platformā.

2.   EURES Eiropas Koordinācijas birojs sarakstu dara pieejamu dalībvalstīm tādā formātā, kas atvieglo dalībvalstu uzskaites veikšanu un tās atjaunināšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 19. panta 3. punktu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.

(2)  http://ec.europa.eu/esco.


19.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1021

(2018. gada 18. jūlijs),

ar ko pieņem tehniskos standartus un formātus, kuri nepieciešami automātiskai piemeklēšanai kopīgā IT platformā, izmantojot Eiropas klasifikāciju un valstu sistēmu un Eiropas klasifikācijas sadarbspēju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 13. aprīļa Regulu (ES) 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (1), un jo īpaši tās 19. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2016/589 izveido kopīgu IT platformu, kurā apvieno brīvās darbvietas un darba pieteikumus un CV (darba meklētāja profilus) Eiropas Savienībā.

(2)

Lai brīvo darbvietu piedāvājumu varētu piemeklēt darba pieteikumiem un darba meklētāju profiliem, informācijas apmaiņai jānotiek saskaņā ar vienotu sistēmu Regulas (ES) 2016/589 17. panta nozīmē, pamatojoties uz vienotiem tehniskajiem standartiem un formātiem.

(3)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu daudzvalodu piemeklēšanu kopīgā IT platformā, Regulas (ES) 2016/589 19. pants paredz izmantot Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju klasifikāciju.

(4)

Dalībvalstīm, kuras izvēlas neizmantot Eiropas klasifikāciju savas valsts brīvo darbvietu un darba meklētāju profilu sistēmās, kas savienotas ar vienotu saskaņotu kanālu Regulas (ES) 2016/589 18. panta nozīmē, tās klasifikācijas, ko izmanto šīm sistēmām, ir jāsaskaņo ar Eiropas klasifikāciju, lai nodrošinātu to sadarbspēju.

(5)

Lai saskaņotu valsts, reģionālo vai nozaru klasifikācijas ar Eiropas klasifikāciju, ir jāizveido un regulāri jāatjaunina uzskaite un saskaņošanas tabulas.

(6)

Lai atvieglotu šādu saskaņošanas uzskaiti un tabulu izveidošanu un atjaunināšanu un turpmāku informācijas apmaiņu, pamatojoties uz saskaņošanu, Komisijai būtu jānodrošina nepieciešamie tehniskie standarti un formāti un atbilstīgas tehniskas lietotnes, kas to atbalsta.

(7)

Publicējot valsts saskaņošanas tabulas un daloties ar tām ar citām dalībvalstīm un Komisiju, dalībvalstis palīdzēs pilnveidot un uzlabot Eiropas klasifikāciju un EURES sniegtos pakalpojumus un rīkus, piemēram, meklēšanas un piemeklēšanas programmās izmantotos algoritmus.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar EURES komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo lēmumu nosaka tehniskos standartus un formātus, kas nepieciešami automātiskai piemeklēšanai kopīgā IT platformā, izmantojot Eiropas klasifikāciju un valstu sistēmu un Eiropas klasifikācijas sadarbspēju.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“saskaņošanas tabulas” ir mašīnlasāmas atbilstības tabulas, kas norāda, kā jēdzieni vienā klasifikācijā ir saistīti ar vienu vai vairākiem jēdzieniem citā klasifikācijā. Saskaņošanas tabulas tiek izmantotas automātiskai informācijas pārkodēšanai, lai veiktu automātisku piemeklēšanu, izmantojot kopīgu IT platformu;

b)

“mašīnlasāms” nozīmē, ka informācija tiek sniegta ar datoru viegli apstrādājamā formātā;

c)

“pārkodēšana” ir process, kurā informācija no viena veida kodēta attēlojuma tiek pārveidota citā;

d)

“sintakse” ir noteikumi un kārtība, kas paredzēta informācijas sniegšanai strukturētā veidā;

e)

ESCO pakalpojumu platforma” ir publiski pieejama tīmekļa vietne, kurā Komisija dara pieejamu Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju (2).

3. pants

Saskaņošanas tabulu izveidošana

1.   Dalībvalstis, kas izmanto valsts, reģionālās vai nozaru klasifikācijas, lai reģistrētu informāciju, kas saistīta ar profesijām, prasmēm vai kompetenci, attiecībā uz brīvajām darbvietām vai darba meklētāju profiliem valsts sistēmās, kas savienotas ar vienotu saskaņotu kanālu Regulas (ES) 2016/589 18. panta nozīmē, izveido un izmanto mašīnlasāmas saskaņošanas tabulas starp katru no šīm valsts, reģionālajām un nozaru klasifikācijām un Eiropas klasifikāciju, kas pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 19. panta 2. punktu, lai brīvās darbvietas un darba meklētāju profilus varētu darīt pieejamus EURES portālā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 17. panta 1. punktu.

2.   Dalībvalstis izveido šīs tabulas saskaņā ar vienotiem tehniskajiem standartiem un formātiem, lai nodrošinātu efektīvu automātisko piemeklēšanu kopīgajā IT platformā, kas minēta Regulas (ES) 2016/589 19. panta 6. punktā.

3.   Šā panta 2. punktā minēto tehnisko standartu un formātu elementi ir šādi:

a)

informācijas kopums, kas iekļaujams saskaņošanas tabulās;

b)

sintakse šā informācijas kopuma sniegšanai.

4.   EURES Eiropas Koordinācijas birojs 2. punktā minētos tehniskos standartus un formātus paziņo un dara pieejamus EURES portālā Extranet (3).

5.   Kā paredzēts Regulas (ES) 2016/589 19. panta 5. punktā, Eiropas Komisija un EURES Eiropas Koordinācijas birojs sniedz dalībvalstīm atbalstu saskaņošanas procesā. Jo īpaši tas dara pieejamu lietotni, kas palīdz izveidot un atjaunināt uzskaiti un saskaņošanas tabulas.

6.   Dalībvalstīm, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 19. panta 4. punktu Eiropas klasifikāciju izmanto valsts līmenī, nav jāveido šajā lēmumā minētās saskaņošanas tabulas.

7.   EURES Eiropas Koordinācijas birojs var atjaunināt tehniskos standartus un formātus, ievērojot 6. pantā noteiktās procedūras.

4. pants

Sadarbspējas ar kopīgo IT platformu nodrošināšana, izmantojot saskaņošanas tabulas

Šā lēmuma 3. pantā minētās saskaņošanas tabulas izmanto, lai automātiski pārkodētu informāciju par brīvajām darbvietām vai darba meklētāju profiliem nolūkā veikt automātisku piemeklēšanu, izmantojot kopīgo IT platformu. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši Regulas (ES) 2016/589 17. panta 1. punktam ar brīvajām darbvietām un darba meklētāju profiliem saistīto valsts, reģionālo un nozaru klasifikāciju kodi tiek aizstāti vai papildināti ar atbilstošiem Eiropas klasifikācijas kodiem, pārkodēšanai izmantojot saskaņošanas tabulas, pirms brīvās darbvietas un darba meklētāju profili tiek darīti pieejami EURES portālā.

5. pants

Saskaņošanas tabulu publicēšana

Dalībvalstis saskaņošanas tabulas dara pieejamas, publicējot tās ESCO pakalpojumu platformā, izmantojot 3. panta 2. punktā noteiktos standartus un formātus.

6. pants

Tehnisko standartu un formātu pārvaldība un atjaunināšana

1.   Visas dalībvalstis izraugās un ar EURES valstu koordinācijas biroju starpniecību sniedz EURES Eiropas Koordinācijas birojam sīku informāciju par vienotu kontaktpunktu, kam var sūtīt visus pieprasījumus, jautājumus un paziņojumus saistībā ar šā lēmuma piemērošanu.

2.   Lēmuma piemērošanu reizi gadā pārskata Regulas (ES) 2016/589 14. pantā minētā EURES Koordinācijas grupa.

3.   EURES Eiropas Koordinācijas birojs var atjaunināt 3. panta 2. punktā minētos tehniskos standartus un formātus, ja tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu efektīvu automātisku piemeklēšanu, izmantojot kopīgo IT platformu.

4.   Pirms pieņemt jaunu tehnisko standartu un formātu versiju un darīt to pieejamu EURES portālā Extranet, EURES Eiropas Koordinācijas birojs oficiāli apspriežas ar EURES Koordinācijas grupu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

19.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/23


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 154/2018

(2018. gada 6. jūlijs),

ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) un 37. protokolu (kurā ir 101. pantā paredzētais saraksts) [2018/1022]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (1).

(2)

Datu aizsardzība ir pamattiesības, kas ir aizsargātas dažādos starptautiskos cilvēktiesību nolīgumos.

(3)

Atzīstot datu pārziņu un apstrādātāju vienlīdzīgu tiesību un pienākumu nozīmi EEZ.

(4)

Šajā lēmumā paredzēts, ka EBTA valstu uzraudzības iestādes pilnībā līdzdarbojas vienas pieturas aģentūrā un konsekvences mehānismā, un tām Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā (“Kolēģija”), ko izveidoja ar Regulu (ES) 2016/679, ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā ES dalībvalstu uzraudzības iestādēm, izņemot balsstiesības un tiesības kandidēt uz Kolēģijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amatu. Šajā nolūkā EBTA valstu uzraudzības iestādes būtu jāiesaista Kolēģijas darbībās, ieskaitot apakšgrupas, kuras Kolēģija var izveidot savu uzdevumu veikšanai, kā arī saņemt visu informāciju, kas vajadzīga, lai tās varētu efektīvi piedalīties; ja vajadzīgs, izmantojot pilnīgu piekļuvi jebkurai elektroniskai informācijas apmaiņas sistēmai, kuru var izveidot Kolēģija.

(5)

Ar Regulu (ES) 2016/679 atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā, un tāpēc tā ir jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XI pielikums un 37. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XI pielikuma 5.e punkta tekstu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK) aizstāj ar šādu:

32016 R 0679: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus lasa ar šādiem pielāgojumiem:

a)

EBTA valstu uzraudzības iestādes piedalās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā, turpmāk “Kolēģija” Šajā nolūkā tām ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā ES dalībvalstu uzraudzības iestādēm, izņemot balsstiesības un tiesības kandidēt uz Kolēģijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amatu, ja vien šajā līgumā nav paredzēts citādi. Kolēģija EBTA valstu uzraudzības iestāžu nostājas arī reģistrē atsevišķi.

Kolēģijas reglaments pilnībā nodrošina EBTA valstu uzraudzības iestāžu un EBTA Uzraudzības iestādes līdzdalību, izņemot balsstiesības un tiesības kandidēt uz Kolēģijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amatu;

b)

neatkarīgi no šā līguma 1. protokola noteikumiem un ja šajā līgumā nav teikts citādi, termins “dalībvalsts(-is)” un “uzraudzības iestādes” papildus tā nozīmei, kas sniegta regulā, ietver arī attiecīgi EBTA valstis un to uzraudzības iestādes;

c)

atsauces uz Savienības tiesību aktiem un Savienības noteikumiem par datu aizsardzību saprot kā atsauces uz EEZ līgumu vai attiecīgi tajā iekļautajiem datu aizsardzības noteikumiem;

d)

regulas 13. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā attiecībā uz EBTA valstīm pēc vārdiem “Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību” iekļauj vārdus “jāpiemēro saskaņā ar EEZ līgumu”;

e)

regulas 45. pantā attiecībā uz EBTA valstīm pēc 1. punkta iekļauj šādu punktu:

“1.a   Līdz EEZ Apvienotās komitejas lēmuma pieņemšanai, lai iekļautu EEZ līgumā īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 3. vai 5. punktu, EBTA valsts var nolemt piemērot tajā ietvertos pasākumus.

Pirms stājies spēkā īstenošanas akts, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 3. vai 5. punktu, katra EBTA valsts izlemj un informē Komisiju un EBTA Uzraudzības iestādi, vai tā, ja EEZ Apvienotā komiteja nebūs pieņēmusi lēmumu par īstenošanas akta iekļaušanu EEZ līgumā, vienlaikus ar ES dalībvalstīm piemēro tajā paredzētos pasākumus. Ja vien nav nolemts citādi, katra EBTA valsts saskaņā ar šā panta 3. vai 5. punktu pieņemtajā īstenošanas aktā paredzētos pasākumus piemēro vienlaicīgi ar ES dalībvalstīm.

Neatkarīgi no līguma 102. panta, ja divpadsmit mēnešu laikā no šā īstenošanas akta stāšanās spēkā EEZ Apvienotajā komitejā nevar panākt vienošanos par šā īstenošanas akta iekļaušanu EEZ līgumā, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 3. vai 5. punktu; jebkura EBTA valsts var pārtraukt šādu pasākumu piemērošanu un par to nekavējoties informē Komisiju un EBTA Uzraudzības iestādi.

Pārējās EEZ līguma līgumslēdzējas puses, atkāpjoties no 1. panta 3. punkta, ierobežo vai aizliedz personas datu brīvu apriti EBTA valstī, kura nepiemēro pasākumus, kas ietverti īstenošanas aktā, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 5. punktu tāpat kā šie pasākumi liedz personas datu nodošanu trešai valstij vai starptautiskai organizācijai.”;

f)

ikreiz, kad ES konsultējas ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām ar mērķi pieņemt lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību saskaņā ar 45. pantu, EBTA valstis tiek pienācīgi informētas. Gadījumos, kad trešā valsts vai starptautiskā organizācija uzņemas īpašus pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi no dalībvalstīm, ES ņem vērā situāciju EBTA valstīs un apspriež ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām iespējamos mehānismus turpmākai piemērošanai no EBTA valstu puses;

g)

šādu tekstu pievieno 46. panta 2. punkta d) apakšpunktam:

“EBTA valstu uzraudzības iestādēm ir tādas pašas tiesības kā ES uzraudzības iestādēm iesniegt Komisijas apstiprināšanai standarta datu aizsardzības klauzulas saskaņā ar 93. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

h)

regulas 46. pantā attiecībā uz EBTA valstīm pēc 2. punkta iekļauj šādu punktu:

“2.a   Līdz EEZ Apvienotās komitejas lēmuma pieņemšanai iekļaut īstenošanas aktu EEZ līgumā, 1. punktā minētos atbilstošos aizsardzības pasākumus var nodrošināt ar standarta datu aizsardzības klauzulām, kas minētas 46. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā, ja EBTA valsts piemēro tajā ietvertos pasākumus.

Katra EBTA valsts izlemj un informē Komisiju un EBTA Uzraudzības iestādi, pirms stājušies spēkā īstenošanas akti, kas pieņemti saskaņā ar 46. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, vai tā, ja EEZ Apvienotā komiteja nebūs pieņēmusi lēmumu par īstenošanas akta iekļaušanu EEZ līgumā, vienlaikus ar ES dalībvalstīm piemēro tajā paredzētos pasākumus. Ja vien nav nolemts citādi, katra EBTA valsts pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar 46. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu pieņemtajā īstenošanas aktā piemēro vienlaicīgi ar ES dalībvalstīm.

Neatkarīgi no līguma 102. panta, ja divpadsmit mēnešu laikā no šā īstenošanas akta stāšanās spēkā EEZ Apvienotajā komitejā nevar panākt vienošanos par šā īstenošanas akta, kas pieņemts saskaņā ar 46. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, iekļaušanu EEZ līgumā, jebkura EBTA valsts var pārtraukt šādu pasākumu piemērošanu un nekavējoties par to informē Komisiju un EBTA Uzraudzības iestādi.”;

i)

regulas 58. panta 4. punktā attiecībā uz EBTA valstīm vārdus “saskaņā ar hartu” nepiemēro;

j)

regulas 59. pantā pēc vārda “Komisija” iekļauj vārdus “EBTA Uzraudzības iestāde”;

k)

EBTA Uzraudzības iestādei ir tiesības piedalīties Kolēģijas darbībā un sanāksmēs bez balsstiesībām. EBTA Uzraudzības iestāde norīko pārstāvi;

l)

saskaņā ar 63. pantu, 64. panta 2. punktu, 65. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 70. panta 1. punkta e) apakšpunktu EBTA Uzraudzības iestāde ir tiesīga lūgt Kolēģijai padomu vai atzinumu un par to informēt Kolēģiju, ciktāl tas vajadzīgs šā līguma 109. pantā minēto funkciju izpildei. Regulas 63. pantā, 64. panta 2. punktā, 65. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 70. panta 1. punkta e) apakšpunktā aiz vārda “Komisija” iekļauj vārdus “un attiecīgajā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde”;

m)

saskaņā ar 64. panta 5. punkta a) un b) apakšpunktu, 65. panta 5. punktu un 75. panta 6. punkta b) apakšpunktu Kolēģijas priekšsēdētājs vai sekretariāts informē EBTA Uzraudzības iestādi par kolēģijas darbībām, ja tas ir nepieciešams. Regulas 64. panta 5. punkta a) un b) apakšpunktā, 65. panta 5. punktā un 75. panta 6. punkta b) apakšpunktā aiz vārda “Komisija” iekļauj vārdus “un attiecīgajā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde”.

Saskaņā ar 66. panta 1. punktu EBTA Uzraudzības iestāde ir tiesīga saņemt informāciju no attiecīgās EBTA valstu uzraudzības iestādes, ciktāl tas vajadzīgs šā līguma 109. pantā minēto funkciju izpildei. Regulas 66. panta 1. punktā aiz vārda “Komisija” iekļauj vārdus “un attiecīgajā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde”;

n)

regulas 71. panta 1. punktā pēc vārda “Padome” iekļauj vārdus “EBTA valstu Pastāvīgā komiteja un EBTA Uzraudzības iestāde”;

o)

regulas 73. panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

“EBTA valstu Kolēģijas locekļiem nav tiesību tikt ievēlētiem priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amatā.””

2. pants

Svītro EEZ līguma 37. protokola 13. punkta tekstu (Darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi).

3. pants

Regulas (ES) 2016/679 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildinājumā.

Briselē, 2018. gada 6. jūlijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Oda Helen SLETNES


(1)  OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības norādītas.


Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija attiecībā uz Apvienotās komitejas 2018. gada 6. jūlija Lēmumu Nr. 154/2018 par Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) iekļaušanu EEZ līgumā

Līgumslēdzējas puses – paturot prātā EEZ līguma divu pīlāru sistēmu un ņemot vērā to, ka Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas lēmumi EEZ EBTA valstu uzraudzības iestādēm ir tieši piemērojami:

ņem vērā faktu, ka Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas lēmumi ir paredzēti valstu uzraudzības iestādēm,

atzīst, ka šis risinājums nerada precedentu turpmākai ES tiesību aktu pielāgojumu iekļaušanai EEZ līgumā.


Labojumi

19.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/27


Labojums Komisijas Regulā (ES) 2018/978 (2018. gada 9. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 176, 2018. gada 12. jūlijs )

Pielikuma tekstu aizstāj ar šādu:

PIELIKUMS

II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikuma tabulā iekļauj šādu ierakstu:

Atsauces Nr.

Vielas identifikācija

Ķīmiskais nosaukums / INN

CAS numurs

EK numurs

a

b

c

d

“1383

Tagetes erecta ziedu ekstrakts (*1)

90131-43-4

290-353-9

Tagetes erecta ziedu eļļa (*2)

90131-43-4

290-353-9/-

2)

III pielikuma tabulā iekļauj šādus ierakstus:

Atsauces numurs

Vielas identifikācija

Ierobežojumi

Lietošanas noteikumu un brīdinājumu formulējums

Ķīmiskais nosaukums / INN

Kopīgais nosaukums sastāvdaļu glosārijā

CAS numurs

EK numurs

Kosmētikas līdzekļa veids, ķermeņa daļas

Maksimālā koncentrācija gatavā maisījumā

Citi

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“308

Tagetes minuta ziedu ekstrakts (*3)

Tagetes minuta ziedu eļļa (*4)

Tagetes minuta flower extract

Tagetes minuta flower oil

91770-75-1;

91770-75-1/8016-84-0

294-862-7;

294-862-7

a)

Līdzekļi, ko nenoskalo

a)

0,01 %

Attiecas uz a) un b): alfa tertienila (tertiofēna) saturs ekstraktā/eļļā ≤ 0,35 %.

Attiecas uz a): neizmantot saules aizsarglīdzekļos un līdzekļos, kas paredzēti ekspozīcijai dabīgā/mākslīgā UV gaismā.

Attiecas uz a) un b): ja lieto kombinācijā ar Tagetes patula (ieraksts 309), tad kopējais kombinētais Tagetes saturs lietošanai gatavā maisījumā nedrīkst pārsniegt g) slejā noteiktos maksimālās koncentrācijas ierobežojumus.

 

b)

Līdzekļi, ko noskalo

b)

0,1 %

309

Tagetes patula ziedu ekstrakts (*5)

Tagetes patula ziedu eļļa (*6)

Tagetes patula flower extract

Tagetes patula flower oil

91722-29-1;

91722-29-1/8016-84-0

294-431-3;

294-431-3/-

a)

Līdzekļi, ko nenoskalo

a)

0,01 %

Attiecas uz a) un b): alfa tertienila (tertiofēna) saturs ekstraktā/eļļā ≤ 0,35 %.

Attiecas uz a): neizmantot saules aizsarglīdzekļos un līdzekļos, kas paredzēti ekspozīcijai dabīgā/mākslīgā UV gaismā.

Attiecas uz a) un b): ja lieto kombinācijā ar Tagetes minuta (ieraksts 308), tad kopējais kombinētais Tagetes saturs lietošanai gatavā maisījumā nedrīkst pārsniegt g) slejā noteiktos maksimālās koncentrācijas ierobežojumus.

 

b)

Līdzekļi, ko noskalo

b)

0,1 %


(*1)  No 2019. gada 1. maija Savienības tirgū aizliegts laist šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus. No 2019. gada 1. augusta Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus.

(*2)  No 2019. gada 1. maija Savienības tirgū aizliegts laist šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus. No 2019. gada 1. augusta Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus.”;

(*3)  No 2019. gada 1. maija Savienības tirgū aizliegts laist šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem. No 2019. gada 1. augusta Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem.

(*4)  No 2019. gada 1. maija Savienības tirgū aizliegts laist šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem. No 2019. gada 1. augusta Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem.

(*5)  No 2019. gada 1. maija Savienības tirgū aizliegts laist šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem. No 2019. gada 1. augusta Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem.

(*6)  No 2019. gada 1. maija Savienības tirgū aizliegts laist kosmētikas šo vielu saturošus līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem. No 2019. gada 1. augusta Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus šo vielu saturošus kosmētikas līdzekļus, kas neatbilst ierobežojumiem.”