ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 178

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 16. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2018/994 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/995 (2018. gada 12. jūlijs), ar ko attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/996 (2018. gada 12. jūlijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Limone Femminello del Gargano (AĢIN))

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/997 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/998 (2018. gada 12. jūlijs), ar ko Lēmuma 2009/177/EK I pielikumu groza attiecībā uz Horvātijas statusu saistībā ar koi herpesvīrusu (KHV), Somijas statusu saistībā ar infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), to Īrijas teritoriju sarakstu, kas pasludinātas par Bonamia ostreae infekcijas neskartām, to Apvienotās Karalistes apgabalu sarakstu, kuri pasludināti par Marteilia refringens infekcijas neskartiem, un ar ko Lēmuma 2010/221/ES I pielikumu groza attiecībā uz to Apvienotās Karalistes apgabalu sarakstu, kurus uzskata par austeru herpesvīrusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) neskartiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4381)  ( 1)

9

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

LĒMUMI

16.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/1


PADOMES LĒMUMS (ES, Euratom) 2018/994

(2018. gada 13. jūlijs),

ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 223. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Akts par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās (“Vēlēšanu akts”) (2), kurš pievienots Padomes Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (3), stājās spēkā 1978. gada 1. jūlijā un pēc tam tika grozīts ar Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (4).

(2)

Vēlēšanu aktā ir jāveic vairāki grozījumi.

(3)

Saistībā ar to, ka 2009. gada 1. decembrī ir stājās spēkā Lisabonas līgums, Padomei saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru ir jāparedz noteikumi, kas ir vajadzīgi Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās.

(4)

Vēlēšanu procesa pārredzamībai un uzticamas informācijas pieejamībai ir svarīga nozīme Eiropas politiskās apziņas uzlabošanā un stabila vēlētāju skaita dalības nodrošināšanā vēlēšanās, un ir vēlams, lai Savienības pilsoņi būtu savlaicīgi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām informēti par kandidātiem, kas balotējas minētajās vēlēšanās, un par valstu politisko partiju saikni ar kādu no Eiropas politiskajām partijām.

(5)

Lai mudinātu vēlētājus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās un lai pilnībā izmantotu iespējas, ko sniedz tehnoloģiskā attīstība, dalībvalstis varētu paredzēt iespējas, cita starpā, balsot iepriekš, balsot pa pastu un balsot elektroniski un internetā, vienlaikus jo īpaši nodrošinot rezultātu uzticamību, balsojuma aizklātumu un personas datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamām Savienības tiesībām.

(6)

Savienības pilsoņiem ir tiesības piedalīties tās demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši balsojot vai kandidējot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(7)

Dalībvalstis tiek mudinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai dotu tiem saviem pilsoņiem, kas dzīvo trešās valstīs, iespēju balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(8)

Vēlēšanu akts tāpēc būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vēlēšanu aktu groza šādi:

1)

akta 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

1.   Katrā dalībvalstī Eiropas Parlamenta deputātus ievēlē kā Savienības pilsoņu pārstāvjus, ievērojot proporcionālas pārstāvības principu, izmantojot sarakstu sistēmu vai atsevišķu pārdalāmu balsu sistēmu.

2.   Dalībvalstis var atļaut balsošanu, kuras pamatā ir atvērto sarakstu sistēma, saskaņā ar procedūru, ko tās pieņem.

3.   Vēlēšanas ir vispārējas un tiešas, un balsošana ir brīva un aizklāta.”;

2)

akta 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

1.   Dalībvalstis var noteikt minimālo slieksni deputātu vietu sadalījumam. Valsts līmenī minētais slieksnis nevar pārsniegt 5 procentus no derīgām nodotajām balsīm.

2.   Dalībvalstis, kurās izmanto sarakstu sistēmu, nosaka minimālo slieksni deputātu vietu sadalījumam vēlēšanu apgabaliem, kuros ir vairāk nekā 35 deputātu vietas. Šis slieksnis nav zemāks par 2 procentiem un nepārsniedz 5 procentus no derīgajām nodotajām balsīm attiecīgajā vēlēšanu apgabalā, tostarp dalībvalstī ar vienu vēlēšanu apgabalu.

3.   Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu 2. punktā noteikto pienākumu, ne vēlāk kā pirms tām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas seko pēc pirmajām vēlēšanām, kuras notiek pēc Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2018/994 (*1) stāšanās spēkā.

(*1)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2018/994 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 178, 16.7.2018., 1. lpp.).”;"

3)

pievieno šādus pantus:

“3.a pants

Ja valsts noteikumos ir paredzēts kandidatūru iesniegšanas termiņš Eiropas Parlamenta vēlēšanām, minētais termiņš ir vismaz trīs nedēļas pirms datuma, ko attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 10. panta 1. punktu noteikusi Eiropas Parlamenta vēlēšanu noturēšanai.

3.b pants

Dalībvalstis var atļaut uz vēlēšanu zīmēm attēlot tās Eiropas politiskās partijas nosaukumu vai logotipu, ar kuru valsts politiskajai partijai vai atsevišķam kandidātam ir saikne.”;

4)

pievieno šādu pantu:

“4.a pants

Dalībvalstis var paredzēt iespēju Eiropas Parlamenta vēlēšanās balsot iepriekš, balsot pa pastu un balsot elektroniski un internetā. Ja tās to dara, tās pieņem pasākumus, kas ir pietiekami, lai jo īpaši nodrošinātu rezultātu uzticamību, balsojuma aizklātumu un personas datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamām Savienības tiesībām.”;

5)

akta 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

1.   Ikvienās Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās ir atļauts balsot tikai vienu reizi.

2.   Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par divkāršu balsošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas.”;

6)

pievieno šādus pantus:

“9.a pants

Saskaņā ar savām valsts vēlēšanu procedūrām dalībvalstis var veikt nepieciešamos pasākumus, lai dotu tiem saviem pilsoņiem, kas dzīvo trešās valstīs, iespēju balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

9.b pants

1.   Katra dalībvalsts norīko kontaktiestādi, kuras kompetencē ir datu apmaiņa par vēlētājiem un kandidātiem ar sadarbības partneriem citās dalībvalstīs.

2.   Neskarot valsts noteikumus par vēlētāju iekļaušanu vēlētāju sarakstā un kandidatūru iesniegšanu, 1. punktā minētā iestāde saskaņā ar piemērojamām Savienības tiesībām par personas datu aizsardzību ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms 10. panta 1. punktā minētā vēlēšanu perioda pirmās dienas sāk pārsūtīt minētajiem sadarbības partneriem Padomes Direktīvā 93/109/EK (*2) norādītos datus par Savienības pilsoņiem, kuri ir iekļauti vēlētāju sarakstā vai kandidē dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav.

(*2)  Padomes Direktīva 93/109/EK (1993. gada 6. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.).”"

2. pants

1.   Šim lēmumam nepieciešams dalībvalstu apstiprinājums saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām. Dalībvalstis paziņo Padomes ģenerālsekretāram par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

2.   Šis lēmums stājas spēkā pirmajā dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais no 1. punktā minētajiem paziņojumiem (5).

Briselē, 2018. gada 13. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. LÖGER


(1)  2018. gada 4. jūlija piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp.

(3)  Padomes Lēmums 76/787/EOTK, EEK, Euratom (1976. gada 20. septembris) (OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2002/772/EK, Euratom (2002. gada 25. jūnijs un 23. septembris), ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).

(5)  Lēmuma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

16.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/995

(2018. gada 12. jūlijs),

ar ko attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (2), un jo īpaši tās 28. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 (3) tika sākta vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā. No sākuma tajā bija paredzētas divas konkursa daļas mēnesī, izņemot augustu un decembri.

(2)

Īstenošanas regula (ES) 2016/2080 ir grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/472 (4), ar ko termiņu skaits, kuros drīkst iesniegt piedāvājumus, tika samazināts līdz vienam mēnesī un tika atcelts augusta termiņš.

(3)

Konkursa daļu rīkošanas pieredze 2018. gadā liecina, ka pašreizējos tirgus apstākļos ir vērojama aizvien lielāka interese par konkursu. Tāpēc ir lietderīgi atjaunot sākotnējo termiņu skaitu, kuros drīkst iesniegt piedāvājumus, un šādu termiņu noteikt arī augustā.

(4)

Augusta termiņš beidzas ceturtajā otrdienā, tāpēc, lai jauns konkurss nesāktos uzreiz nākamajā nedēļā, ir lietderīgi septembrī atstāt tikai vienu termiņu.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/2080 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/2080 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņi otrajai un turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigām. Minētie termiņi ir mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 11.00 (pēc Briseles laika). Tomēr augustā šis termiņš ir ceturtā otrdiena plkst. 11.00 (pēc Briseles laika), septembrī – trešā otrdiena plkst. 11.00 (pēc Briseles laika) un decembrī – otrā otrdiena plkst. 11.00 (pēc Briseles laika). Ja otrdiena ir valsts svētku diena, termiņš ir plkst. 11.00 (pēc Briseles laika) iepriekšējā darbdienā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2018. gada 18. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.

(3)  Komisijas 2016. gada 25. novembra Regula (ES) 2016/2080, ar ko sāk vājpiena pulvera pārdošanu konkursa procedūrā (OV L 321, 29.11.2016., 45. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 15. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/472, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 groza attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem (OV L 73, 18.3.2017., 5. lpp.).


16.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/996

(2018. gada 12. jūlijs),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Limone Femminello del Gargano” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Itālijas pieteikumu specifikācijas grozījumu apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Limone Femminello del Gargano”, kas reģistrēta saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 148/2007 (2).

(2)

Attiecīgie grozījumi nav maznozīmīgi Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījumu pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šie specifikācijas grozījumi būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie specifikācijas grozījumi attiecībā uz nosaukumu “Limone Femminello del Gargano” (AĢIN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 15. februāra Regula (EK) Nr. 148/2007 par noteiktu nosaukumu iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”(Geraardsbergse mattentaart (AĢIN) – Pataca de Galicia vai Patata de Galicia (AĢIN) – Poniente de Granada (ACVN) – Gata-Hurdes (ACVN) – Patatas de Prades vai Patates de Prades (AĢIN) – Mantequilla de Soria (ACVN) – Huile d'olive de Nîmes (ACVN) – Huile d'olive de Corse vai Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ACVN) – Clémentine de Corse (AĢIN) – Agneau de Sisteron (AĢIN) – Connemara Hill Lamb vai Uain Sléibhe Chonamara (AĢIN) – Sardegna (ACVN) – Carota dell'Altopiano del Fucino (AĢIN) – Stelvio vai Stilfser (ACVN) – Limone Femminello del Gargano (AĢIN) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ACVN) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (AĢIN) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (AĢIN) – Sangueira de Barroso – Montalegre (AĢIN) – Batata de Trás-os-Montes (AĢIN) – Salpicão de Barroso – Montalegre (AĢIN) – Alheira de Barroso – Montalegre (AĢIN) – Cordeiro de Barroso vai Anho de Barroso vai Borrego de leite de Barroso (AĢIN) – Azeite do Alentejo Interior (ACVN) – Paio de Beja (AĢIN) – Linguíça do Baixo Alentejo vai Chouriço de carne do Baixo Alentejo (AĢIN) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ACVN)) (OV L 46, 16.2.2007., 14. lpp.).

(3)  OV C 51, 10.2.2018., 17. lpp.


LĒMUMI

16.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/7


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/997

(2018. gada 13. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu 2012/392/KĀDP (1), ar ko izveidoja Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā, lai atbalstītu Nigēras drošības spēku spēju veidošanu saistībā ar terorisma un organizētas noziedzības apkarošanu (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Padome 2016. gada 18. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/1172 (2), ar kuru EUCAP Sahel Niger misiju pagarināja līdz 2018. gada 15. jūlijam. Padome 2017. gada 11. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/1253 (3), kurā EUCAP Sahel Niger paredzēja finanšu atsauces summu līdz 2018. gada 15. jūlijam.

(3)

EUCAP Sahel Niger un tai paredzētā atsauces summa būtu jāpagarina līdz 2018. gada 30. septembrim.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2012/392/KĀDP.

(5)

EUCAP Sahel Niger tiks īstenota situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/392/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 13. panta 1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“Finanšu atsauces summa ar EUCAP Sahel Niger saistīto izdevumu segšanai laikposmā no 2017. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 30. septembrim ir EUR 31 000 000.”;

2)

lēmuma 16. panta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2018. gada 30. septembrim.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2018. gada 16. jūlija.

Briselē, 2018. gada 13. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. LÖGER


(1)  Padomes Lēmums 2012/392/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger) (OV L 187, 17.7.2012., 48. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1172 (2016. gada 18. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger) (OV L 193, 19.7.2016., 106. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1253 (2017. gada 11. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger) (OV L 179, 12.7.2017., 15. lpp.).


16.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/998

(2018. gada 12. jūlijs),

ar ko Lēmuma 2009/177/EK I pielikumu groza attiecībā uz Horvātijas statusu saistībā ar koi herpesvīrusu (KHV), Somijas statusu saistībā ar infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), to Īrijas teritoriju sarakstu, kas pasludinātas par Bonamia ostreae infekcijas neskartām, to Apvienotās Karalistes apgabalu sarakstu, kuri pasludināti par Marteilia refringens infekcijas neskartiem, un ar ko Lēmuma 2010/221/ES I pielikumu groza attiecībā uz to Apvienotās Karalistes apgabalu sarakstu, kurus uzskata par austeru herpesvīrusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) neskartiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4381)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (1) un jo īpaši tās 43. panta 2. punktu, 49. panta 1. punktu, 50. panta 3. punktu, 51. panta 2. punktu un 53. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmuma 2009/177/EK (2) I pielikuma C daļā ir iekļauts saraksts ar dalībvalstīm, zonām un iecirkņiem, kas ir pasludināti par brīviem no konkrētām slimībām, kas minētas Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā.

(2)

Šajā sarakstā patlaban visa Horvātijas teritorija ir pasludināta par koi herpesvīrusa (KHV) neskartu un visa Somijas teritorija ir pasludināta par infekciozās hematopoētiskās nekrozes (IHV) neskartu. Tomēr pēdējos gados šīs dalībvalstis attiecīgi ir paziņojušas par vairākiem šo slimību uzliesmojumiem.

(3)

Abas dalībvalstis nosūtīja Komisijai informāciju, kas norāda, ka tās ir veikušas pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK, lai novērstu šos slimības uzliesmojumus. Šie pasākumi vēl joprojām tiek īstenoti dažos apgabalos.

(4)

Minētajā sarakstā patlaban visa Īrijas piekrastes līnija, izņemot astoņus līčus, ir atzīta par Bonamia ostreae neskartu. Sakarā ar neseno Bonamia ostreae infekcijas uzliesmojumu, kas notika citā līcī Īrijas apgabalā, kas norādīts kā minētās slimības neskarts, ir noteikti ierobežojumi, un tie aizvien tiek piemēroti saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK.

(5)

Turklāt visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija ir pasludināta par Marteilia refringens infekcijas neskartu. Tomēr Apvienotā Karaliste ir paziņojusi par diviem šīs slimības uzliesmojumiem divos dažādos līčos Ziemeļīrijā. Ir ieviesti pārvietošanas ierobežojumi, un tie aizvien tiek piemēroti saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK.

(6)

Saskaņā ar Horvātijas, Somijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes sniegto informāciju attiecīgie apgabali nebūtu jāiekļauj sarakstā kā attiecīgo slimību neskarti, un tādēļ būtu jāatjaunina Horvātijas, Somijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes slimību neskarto apgabalu ģeogrāfiskās robežas.

(7)

Komisijas Lēmuma 2010/221/ES (3) I pielikumā ir iekļauts saraksts ar dalībvalstīm, zonām un iecirkņiem, kas tiek uzskatīti par brīviem no konkrētām slimībām, kas nav minētas Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā.

(8)

Šajā sarakstā patlaban Ziemeļīrijas teritorija Apvienotajā Karalistē, izņemot dažus līčus, tiek uzskatīta par austeru herpesvīrusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) neskartu. Sakarā ar neseno OsHV-1 μVar uzliesmojumu, kas notika vēl vienā līcī, būtu jāatjaunina Apvienotās Karalistes slimības neskartā apgabala ģeogrāfiskās robežas.

(9)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2009/177/EK I pielikums un Lēmuma 2010/221/ES I pielikums.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/177/EK I pielikuma C daļā tabulas ceturto sleju “Slimības neskartās teritorijas ģeogrāfiskās robežas (dalībvalstis, zonas vai iecirkņi)” groza šādi:

1)

ailē “Koi herpesvīruss (KHV)” ierakstu par Horvātiju aizstāj ar šādu: “Visa teritorija, izņemot šādas zonas: zona, kurā ir akvakultūras nozares uzņēmums Donji Miholjac pilsētā (apstiprinājuma numurs 2HR0109), ietverot Dravas upi no Dubravas dambja līdz tās ietekai Donavas upē, un zona, kurā ir akvakultūras nozares uzņēmums Grudnjak pilsētā (apstiprinājuma numurs 2HR0177), ietverot visu Vučicas upes ūdensteci līdz tās ietekai Karašicas upē un no turienes Karašica upi līdz tās ietekai Dravas upē”;

2)

ailē “Infekciozā hematopoētiskā nekroze (IHN)” ierakstu par Somiju aizstāj ar šādu: “Visa teritorija, izņemot piekrastes iecirkni Ii, Kuivaniemi, un šādi ūdens sateces baseini: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi zona un 4.41 Pielinen zona”;

3)

ailē “Bonamia ostreae infekcija” ierakstu par Īriju aizstāj ar šādu:

“Visa Īrijas piekrastes līnija, izņemot:

1)

Cork Harbour;

2)

Galway Bay;

3)

Ballinakill Harbour;

4)

Clew Bay;

5)

Achill Sound;

6)

Loughmore, Blacksod Bay;

7)

Lough Foyle;

8)

Lough Swilly;

9)

Kilkieran Bay.”;

4)

ailē “Marteilia refringens infekcija” ierakstu par Apvienoto Karalisti aizstāj ar šādu:

“Visa Lielbritānijas piekrastes līnija.

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija, izņemot Belfast Lough un Dundrum Bay.

Visa Gērnsijas un Hermas piekrastes līnija.

Džērsijas štata piekrastes apgabals: apgabalā ietilpst plūdmaiņu un tuvākais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džērsijas salā un iedomātu līniju, kas novilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džērsijas salā. Apgabals atrodas Normandijas un Bretaņas līcī Lamanša dienvidu daļā.

Visa Menas salas piekrastes līnija.”

2. pants

Lēmuma 2010/221/ES I pielikuma tabulas ceturtajā slejā “Tās zonas ģeogrāfiskās robežas, kurai ir apstiprināti valsts pasākumi” ailē “Austeru herpesvīruss 1 μνar (OsHV-1 μVar)” ierakstu par Apvienoto Karalisti aizstāj ar šādu:

“Lielbritānijas teritorija, izņemot River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary un River Colne Eseksā, Kentas ziemeļu piekrasti, Poole Harbour Dorsetā un River Teign Devonā

Ziemeļīrijas teritorija, izņemot Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough un Strangford Lough

Gērnsijas teritorija”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 31. oktobra Lēmums 2009/177/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz uzraudzības un izskaušanas programmām un slimības neskartu dalībvalstu, zonu un iecirkņu statusu (OV L 63, 7.3.2009., 15. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 15. aprīļa Lēmums 2010/221/ES, ar ko apstiprina valsts pasākumus, lai ierobežotu konkrētu akvakultūras dzīvnieku un savvaļas ūdensdzīvnieku slimību ietekmi saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/88/EK 43. pantu (OV L 98, 20.4.2010., 7. lpp.).