ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 7. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/837 (2018. gada 31. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/838 (2018. gada 31. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/839 (2018. gada 4. jūnijs), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un sešus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/840 (2018. gada 5. jūnijs), ar kuru ūdens resursu politikas jomā izveido to novērojamo vielu sarakstu, kam veicams Savienības mēroga monitorings saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/105/EK, un ar kuru atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/495 (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 3362)

9

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

7.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/837

(2018. gada 31. maijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 31. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums sastāv no šādām sastāvdaļām (masas %):

2106 90 98

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 2106 , 2106 90 un 2106 90 98 formulējumu.

Klasificēšana 30. nodaļā pie medikamentiem nav iespējama, jo nav norādītas konkrētas slimības, kaites vai simptomi, kuriem izstrādājums ir lietojams. Tādējādi izstrādājums neatbilst 30. nodaļas 1. papildu piezīmes pirmās daļas a) apakšpunkta prasībām.

Nav iespējama klasificēšana 22. nodaļā pie dzērieniem, jo izstrādājums nav dzerams neatšķaidīts (skatīt arī vispārīgo skaidrojumu otrās daļas otro teikumu Kombinētās nomenklatūras skaidrojumos par 22. nodaļu).

Izstrādājums ietver saldinātāju, dažādus vitamīnus un daudz glicerīna. Tādējādi tā sastāvs ir sarežģītāks nekā vienkāršam cukura sīrupam, uz ko attiecas apakšpozīcijas 2106 90 30 līdz 2106 90 59 (skatīt arī 12. punktu Harmonizētās sistēmas skaidrojumos par pozīciju 2106 ).

Uz tā paredzēto konkrēto lietojumu norāda arī tā iepakojums un marķējums, kas to raksturo kā mazumtirdzniecībai paredzētu pārtikas piedevu. Izstrādājuma objektīvās pazīmes un īpašības, īpaši tā sastāvs un pasniegšanas veids, skaidri norāda, ka izstrādājums ir paredzēts konkrētam izmantojumam, proti, imūnsistēmas stiprināšanai, nevis plašākam izmantojumam, kā tas ir attiecībā uz cukura sīrupiem.

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 2106 90 98 kā citāds pārtikas izstrādājums.

ūdens

41,6,

cukurs

18,1,

glicerīns

15,1,

citronskābe

13,9,

maltodekstrīns

4,1,

askorbīnskābe

3,0,

steviolglikozīdi

1,8,

dabīgie aromatizētāji

1,1,

nebūtisks B6 un B12 vitamīna un folijskābes (B9) daudzums.

Izstrādājums ir bezalkoholisks, aromatizēts, iekrāsots šķidrums, kuru atšķaidītā veidā izmanto kā uztura bagātinātāju. Tas nav dzerams neatšķaidīts.

Izstrādājums tiek pasniegts kā cilvēka imūnsistēmas stiprinātājs un enerģijas avots. Izstrādājuma dienas deva ir divi mililitri, ko pirms uzņemšanas atšķaida. Minētajā dienas devā ir 40 mg C vitamīna, 1 mg B6 vitamīna, 200 μg folijskābes un 2 μg B12 vitamīna.

Izstrādājums mazumtirdzniecībai ir iepildīts 60 ml plastmasas pudelē ar pilinātāju.


7.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/838

(2018. gada 31. maijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 31. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums, kas sastāv no vienreizlietojama uzliktņa, kas izmantojams kopā ar bērna podiņu un ko veido plastmasas maisiņš, kura apakšā piestiprināts absorbējošs daudzslāņu spilventiņš, kas izgatavots no papīra un īpaši augstas absorbcijas poliakrilāta polimēra granulu veidā.

Ja šīs īpaši augstas absorbcijas poliakrilāta polimēra granulas saskaras ar urīnu, tās kļūst par želeju.

3924 90 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3.b) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 3924 un 3924 90 00 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 4818 nav iespējama, jo izstrādājuma pamatīpašības nenosaka papīra sastāvdaļa, bet gan īpaši augstas absorbcijas poliakrilāta polimērs.

Klasificēšana pozīcijā 9619 nav iespējama, jo izstrādājums nav veidots tā, lai tas pielāgotos cilvēka ķermenim (sk. arī Harmonizētās sistēmas (HS) skaidrojumus par pozīciju 9619 ).

Izstrādājumā apvienota plastmasa un citi materiāli. Izstrādājumu, kurā apvienota plastmasa un citi materiāli, klasificē 39. nodaļā, ja tas saglabā plastmasas izstrādājumu pamatīpašības (sk. arī vispārīgās piezīmes HS skaidrojumos par 39. nodaļu).

Izstrādājuma pamatīpašības nosaka augstas absorbcijas polimērs; papīram ir tikai nesēja vai iepakojuma funkcija.

Tāpēc izstrādājums klasificējams ar KN kodu 3924 90 00 pie citādiem plastmasas sadzīves priekšmetiem un higiēnas vai tualetes piederumiem.


LĒMUMI

7.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/7


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/839

(2018. gada 4. jūnijs),

ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un sešus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Dānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 26. janvārī, 2015. gada 5. februārī un 2015. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) un (ES) 2015/994 (3), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus. 2015. gada 30. novembrī ar Padomes Lēmumu (ES) 2015/2237 (4) Peter KOFOD POULSEN kungu locekļa aizstājēja amatā aizstāja Niels Erik SØNDERGAARD kungs.

(2)

Pēc Henrik Ringbæk MADSEN kunga un Marc Perera CHRISTENSEN kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu vietas.

(3)

Pēc Henrik BRADE JOHANSEN kunga, Martin HULGAARD kunga, Niels Erik SØNDERGAARD kunga, Jane Strange NIELSEN kundzes un Henrik QVIST kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās piecas Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas.

(4)

Pēc Per NØRHAVE kunga iecelšanas Reģionu komitejas locekļa amatā ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekļiem:

Arne LÆGAARD kungs, Regional councillor, Central Denmark Region,

Per NØRHAVE kungs, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted;

b)

par locekļu aizstājējiem:

Karen MELCHIOR kundze, Member of The City Council of Copenhagen,

Anders Rosenstand LAUGESEN kungs, Councillor, Municipality of Skanderborg,

Erik HØGH-SØRENSEN kungs, Regional councillor, North Denmark Region,

Evan LYNNERUP kungs, Regional councillor, Zealand Region,

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN kundze, Regional councillor, Zealand Region,

Marc Perera CHRISTENSEN kungs, Magistrate member, Aarhus Municipality.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2018. gada 4. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

T. TSACHEVA


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2015/116 (2015. gada 26. janvāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV L 20, 27.1.2015., 42. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2015/190 (2015. gada 5. februāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 31, 7.2.2015., 25. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2015/994 (2015. gada 23. jūnijs), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 159, 25.6.2015., 70. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES) 2015/2237 (2015. gada 30. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Dānijas (OV L 317, 3.12.2015., 35. lpp.).


7.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/840

(2018. gada 5. jūnijs),

ar kuru ūdens resursu politikas jomā izveido to novērojamo vielu sarakstu, kam veicams Savienības mēroga monitorings saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/105/EK, un ar kuru atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/495

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 3362)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK (1), un jo īpaši tās 8.b panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/105/EK 8.b panta 1. punkts paredz tādu novērojamo vielu saraksta izveidi, par kurām Savienības mērogā jāvāc monitoringa dati, kas nākotnē varētu palīdzēt vielu prioritizēšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2) 16. panta 2. punktu. Pirmajā šāda veida sarakstā attiecībā uz katru vielu bija jānorāda tādas monitoringa matricas un iespējamās analīzes metodes, kas nerada pārmērīgas izmaksas.

(2)

Direktīvas 2008/105/EK 8.b pantā cita starpā ir izklāstīti nosacījumi un kārtība, kas jāievēro attiecībā uz novērojamo vielu sarakstā iekļauto vielu monitoringu un monitoringa rezultātu ziņošanu, ko veic dalībvalstis.

(3)

Sarakstā iekļaujamās vielas jāatlasa no tām vielām, par kurām pieejamā informācija liecina, ka tās var radīt ievērojamu Savienības mēroga risku ūdens videi vai risku, kas rodas ar tās starpniecību, bet par kurām nav pietiekamu monitoringa datu, lai izdarītu secinājumus par faktiski radīto risku. Būtu jāapsver iespēja sarakstā iekļaut ļoti toksiskas vielas, kuras izmanto daudzās dalībvalstīs un novada ūdens vidē, bet attiecībā uz kurām netiek vai tiek reti veikts monitorings. Atlases procesā būtu jāņem vērā informācija, kas detalizēti norādīta Direktīvas 2008/105/EK 8.b panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā, īpašu uzmanību pievēršot potenciāli problemātiskām piesārņojošām vielām.

(4)

Novērojamo vielu sarakstā iekļauto vielu monitoringam būtu jāsniedz augstas kvalitātes dati par šo vielu koncentrācijām ūdens vidē, ko varētu izmantot riska novērtējumos, ar kuru palīdzību atsevišķā caurskatīšanā saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 4. punktu identificē prioritārās vielas. Minētajā caurskatīšanā būtu jāapsver iespēja prioritāro vielu sarakstā iekļaut tādas vielas, kuras rada nopietnu risku. Tiktu noteikts arī vides kvalitātes standarts, kas dalībvalstīm būtu jāsasniedz. Attiecībā uz priekšlikumu iekļaut kādu vielu prioritāro vielu sarakstā būtu jāveic ietekmes novērtējums.

(5)

Pirmais novērojamo vielu saraksts tika noteikts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/495 (3), un tajā bija iekļautas desmit vielas vai vielu grupas, kā arī norādītas monitoringa matricas, iespējamās analītiskās metodes, kas nerada pārmērīgas izmaksas, un maksimāli pieļaujamās metodes detektēšanas robežas.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/105/EK 8.b panta 2. punktu Komisijai novērojamo vielu saraksts jāatjaunina ik pēc diviem gadiem. Atjauninot sarakstu, Komisijai jāizņem no tā visas vielas, attiecībā uz kurām Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 2. punktā minēto riskos balstīto novērtējumu var pabeigt bez papildu monitoringa datiem.

(7)

2017. gadā Komisija analizēja datus, kas iegūti pirmajā sarakstā iekļauto vielu pirmajā monitoringa gadā. Pamatojoties uz minēto analīzi, Komisija secināja, ka pietiekami daudz augstas kvalitātes monitoringa datu ir pieejami par triallātu, oksadiazonu, 2,6-diterc-butil-4-metilfenolu un diklofenaku un ka līdz ar to šīs vielas būtu jāsvītro no novērojamo vielu saraksta.

(8)

Kā minēts Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/495, būtu lietderīgi veikt 2-etilheksil-4-metoksicinamāta monitoringu sedimentos. Tomēr lielākā daļa savākto monitoringa datu ir par ūdeni un nedaudzie paziņotie dati par sedimentiem nav pietiekami, lai veiktu pārliecinošu šīs monitoringa matricas analīzi. Lai nodrošinātu, ka monitoringa dati, kas savākti attiecībā uz šo vielu, pilnībā atspoguļo tās radīto risku, Komisija turpinās pētīt, vai dalībvalstis to varētu monitorēt sedimentos ticamā un salīdzināmā veidā. Tikmēr šī viela būtu jāsvītro no novērojamo vielu saraksta.

(9)

Par makrolīdu grupas antibiotiķi azitromicīnu un diviem neonikotinoīdiem, proti, imidakloprīdu un tiametoksamu, joprojām nav pietiekami daudz augstas kvalitātes monitoringa datu, lai varētu veikt Direktīvas 2000/60/EK 16. panta 2. punktā minēto mērķorientēto riskos balstīto novērtējumu. Tāpēc šīm vielām būtu jāpaliek novērojamo vielu sarakstā. Makrolīdu grupas antibiotiķi un neonikotinoīdi pirmajā novērojamo vielu sarakstā tika iekļauti kā grupas aiz tā iemesla, ka vielas, kurām ir vienāds iedarbības veids, varētu radīt aditīvu efektu. Arī šis arguments attaisno abu grupu paturēšanu novērojamo vielu sarakstā, neraugoties uz to, ka par dažām atsevišķām šo grupu vielām (makrolīdu grupas antibiotiķi klaritromicīns un eritromicīns un neonikotinoīdi acetamiprīds, klotianidīns un tiakloprīds) ir pieejami pietiekami daudz augstas kvalitātes monitoringa datu.

(10)

2017. gadā Komisija savāca datus arī par virkni citu vielu, ko varētu iekļaut novērojamo vielu sarakstā. Tā ņēma vērā Direktīvas 2008/105/EK 8.b panta 1. punktā minētos dažādos relevantās informācijas veidus un apspriedās ar dalībvalstu ekspertiem un ieinteresēto personu grupām. Novērojamo vielu sarakstā nevajadzētu iekļaut vielas, par kuru toksiskumu ir šaubas vai kurām pieejamo monitoringa metožu jutība, ticamība un salīdzināmība nav pietiekamas. Par piemērotiem kandidātiem iekļaušanai sarakstā atzina insekticīdu metaflumizonu un antibiotiķus amoksicilīnu un ciprofloksacīnu. Amoksicilīna un ciprofloksacīna iekļaušana saskan ar Eiropas rīcības plānu “Viena veselība” pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai (4), kurā atbalstīta novērojamo vielu saraksta izmantošana, lai “uzlabotu zināšanas par antimikrobiālo līdzekļu sastopamību un izplatīšanos vidē”.

(11)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/105/EK 8.b panta 1. punktu Komisija apzināja iespējamās analīzes metodes, ko varētu izmantot attiecībā uz ierosinātajām vielām. Katras vielas metodes detektēšanas robežai vajadzētu būt vismaz tik zemai, cik zema ir prognozētā vielas beziedarbības koncentrācija katrai vielai attiecīgajā matricā.

(12)

Caurskatot pirmo novērojamo vielu sarakstu, Komisija konstatēja jaunu ekotoksikoloģisko informāciju par emakrolīdu grupas antibiotiķiem klaritromicīnu un azitromicīnu, par metiokarbu un par neonikotinoīdiem imidakloprīdu, tiakloprīdu un tiametoksāmu, kas tai lika pārskatīt prognozētās šo vielu beziedarbības koncentrācijas. Tāpēc būtu attiecīgi jāatjaunina maksimāli pieļaujamās metodes detektēšanas robežas, kas šīm vielām un vielu grupām noteiktas novērojamo vielu sarakstā.

(13)

Analītiskās metodes, kas norādītas novērojamo vielu sarakstā, neuzskata par tādām, kas rada pārmērīgas izmaksas. Ja nākotnē jauna informācija par dažām konkrētām vielām liks samazināt to prognozēto beziedarbības koncentrāciju, iespējams, būs jāsamazina maksimāli pieļaujamā metodes detektēšanas robeža, kamēr vien šīs vielas joprojām būs iekļautas sarakstā.

(14)

Salīdzināmības labad visas vielas būtu jāmonitorē nesadalītos ūdens paraugos.

(15)

Īstenošanas lēmums (ES) 2015/495 būtu jāatceļ.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 21. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/105/EK 8.b pantā minētais to novērojamo vielu saraksts, kam veicams Savienības mēroga monitorings, ir sniegts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/495 atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 348, 24.12.2008., 84. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 20. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2015/495, ar ko izveido to novērojamo vielu sarakstu, kam veiks Savienības mēroga monitoringu ūdens resursu politikas jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/105/EK (OV L 78, 24.3.2015., 40. lpp.).

(4)  Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Eiropas “Viena veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai”, COM(2017) 339 final.


PIELIKUMS

To novērojamo vielu saraksts, kam veicams Savienības mēroga monitorings, kā noteikts Direktīvas 2008/105/EK 8.b pantā

Vielas / vielu grupas nosaukums

CAS numurs (1)

ES numurs (2)

Indikatīva analītiskā metode (3)  (4)

Maksimāli pieļaujamā metodes detektēšanas robeža (ng/l)

17-alfa-etinilestradiols (EE2)

57-63-6

200-342-2

Lielapjoma SPE – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiols (E2), estrons (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPELC-MS-MS

0,4

Makrolīdu grupas antibiotiķi (5)

 

 

SPELC-MS-MS

19

Metiokarbs

2032-65-7

217-991-2

SPELC-MS-MS

vai GC-MS

2

Neonikotinoīdi (6)

 

 

SPELC-MS-MS

8,3

Metaflumizons

139968-49-3

604-167-6

LLELC-MS-MS vai SPELC-MS-MS

65

Amoksicilīns

26787-78-0

248-003-8

SPELC-MS-MS

78

Ciprofloksacīns

85721-33-1

617-751-0

SPELC-MS-MS

89


(1)  Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service).

(2)  Eiropas Savienības numurs – nav pieejams visām vielām.

(3)  Lai varētu salīdzināt rezultātus starp dažādām dalībvalstīm, visas vielas jāmonitorē nesadalītos ūdens paraugos.

(4)  Ekstrakcijas metodes:

LLE – šķidruma-šķidruma ekstrakcija,

SPE – cietās fāzes ekstrakcija.

Analītiskās metodes:

GC-MS – gāzu hromatogrāfija-masspektrometrija,

LC-MS-MS – šķidruma hromatogrāfija (kopā ar) trīskāršo četrpolu masspektrometriju.

(5)  Eritromicīns (CAS numurs 114-07-8; ES numurs 204-040-1), klaritromicīns (CAS numurs 81103-11-9), azitromicīns (CAS numurs 83905-01-5; ES numurs 617-500-5).

(6)  Imidakloprīds (CAS numurs 105827-78-9/138261-41-3, ES numurs 428-040-8), tiakloprīds (CAS numurs 111988-49-9), tiametoksams (CAS numurs 153719-23-4, ES numurs 428-650-4), klotianidīns (CAS numurs 210880-92-5, ES numurs 433-460-1), acetamiprīds (CAS numurs 135410-20-7/160430-64-8).