ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 127

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 23. maijs


Saturs

 

Labojumi

Lappuse

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/673 (2018. gada 3. maijs), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu ( OV L 114 I, 4.5.2018. )

1

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ( OV L 119, 4.5.2016. )

2

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI ( OV L 119, 4.5.2016. )

6

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2396 (2017. gada 13. decembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī minētā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu ( OV L 345, 27.12.2017. )

7

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


Labojumi

23.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 127/1


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/673 (2018. gada 3. maijs), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 114 I, 2018. gada 4. maijs )

Uz 2018. gada 4. maijaEiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L 114 I vāka un 1. lappusē virsrakstu “II Neleģislatīvi akti” lasīt šādi: “I Leģislatīvi akti”.


23.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 127/2


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 119, 2016. gada 4. maijs )

5. lappusē 28. apsvērumā:

tekstu:

“(28)

Pseidonimizācijas piemērošana personas datiem var mazināt riskus attiecīgajiem datu subjektiem un palīdzēt pārziņiem un apstrādātājiem izpildīt datu aizsardzības pienākumus. Tādējādi skaidra “pseidonimizācijas” ieviešana šajā regulā nav paredzēta tādēļ, lai izslēgtu jebkurus citus datu aizsardzības pasākumus.”

lasīt šādi:

“(28)

Pseidonimizācijas piemērošana personas datiem var mazināt riskus attiecīgajiem datu subjektiem un palīdzēt pārziņiem un apstrādātājiem izpildīt datu aizsardzības pienākumus. Skaidra “pseidonimizācijas” ieviešana šajā regulā nenozīmē to, ka tiek izslēgti jebkuri citi datu aizsardzības pasākumi.”

11. lappusē 59. apsvērumā:

tekstu:

“(59)

(..) Pārzinim būtu jāuzliek pienākums atbildēt uz datu subjekta pieprasījumiem bez nepamatotas kavēšanās un vēlākais viena mēneša laikā un minēt iemeslus, ja pārzinis neplāno izpildīt nevienu šādu pieprasījumu.”

lasīt šādi:

“(59)

(..) Pārzinim būtu jāuzliek pienākums atbildēt uz datu subjekta pieprasījumiem bez nepamatotas kavēšanās un vēlākais viena mēneša laikā un minēt iemeslus, ja pārzinis neplāno izpildīt kādu no šādiem pieprasījumiem.”

14. lappusē 71. apsvēruma piektajā un sestajā teikumā:

tekstu:

“(71)

(..) Šāds pasākums nebūtu jāattiecina uz bērnu.

Lai nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu apstrādi attiecībā uz datu subjektu, ņemot vērā konkrētos apstākļus un kontekstu, kurā personas dati tiek apstrādāti, pārzinim būtu jāizmanto piemērotas matemātiskās vai statistikas procedūras profilēšanai, jāveic atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi, lai jo īpaši nodrošinātu, ka tiek koriģēti faktori, kuru dēļ rodas personas datu neprecizitātes, un ka līdz minimumam ir samazināts kļūdu rašanās risks, jāgarantē personas datu drošība tādā veidā, lai ņemtu vērā iespējamos riskus attiecībā uz datu subjekta interesēm un tiesībām un lai cita starpā novērstu fizisku personu diskrimināciju dēļ rases vai etniskās izcelsmes, politiskajiem uzskatiem, reliģiskās vai ticības piederības, dalības arodbiedrībā, ģenētiskā vai veselības stāvokļa vai dzimumorientācijas, vai izrietošus pasākumus, kas izraisa šādu diskrimināciju.”

lasīt šādi:

“(71)

(..) Šāds pasākums nebūtu jāattiecina uz bērnu.

Lai nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu apstrādi attiecībā uz datu subjektu, ņemot vērā konkrētos apstākļus un kontekstu, kurā personas dati tiek apstrādāti, pārzinim būtu jāizmanto piemērotas matemātiskās vai statistikas procedūras profilēšanai, jāveic atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi, lai jo īpaši nodrošinātu, ka tiek koriģēti faktori, kuru dēļ rodas personas datu neprecizitātes, un ka līdz minimumam ir samazināts kļūdu rašanās risks, jāgarantē personas datu drošība tādā veidā, lai ņemtu vērā iespējamos riskus attiecībā uz datu subjekta interesēm un tiesībām, un cita starpā jānovērš fizisku personu diskriminācija rases vai etniskās izcelsmes, politisko uzskatu, reliģiskās vai ticības piederības, dalības arodbiedrībā, ģenētiskā vai veselības stāvokļa vai dzimumorientācijas dēļ vai apstrāde, kuras rezultātā pasākumi radītu šādu diskrimināciju.”

55. lappusē 37. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbības ietver īpašo kategoriju datu saskaņā ar 9. pantu un 10. pantā minēto personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi plašā mērogā.”

lasīt šādi:

“c)

pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbības ietver īpašo kategoriju datu saskaņā ar 9. pantu vai 10. pantā minēto personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi plašā mērogā.”

58. lappusē 41. panta 3. punktā:

tekstu:

“3.   Kompetentā uzraudzības iestāde kolēģijai iesniedz projektu par šā panta 1. punktā minētās struktūras akreditēšanas kritērijiem saskaņā ar 63. pantā minēto konsekvences mehānismu.”

lasīt šādi:

“3.   Kompetentā uzraudzības iestāde kolēģijai iesniedz projektu par šā panta 1. punktā minētās struktūras akreditēšanas prasībām saskaņā ar 63. pantā minēto konsekvences mehānismu.”

58. lappusē 41. panta 5. punktā:

tekstu:

“5.   Kompetentā uzraudzības iestāde atsauc 1. punktā minētās struktūras akreditāciju, ja nav izpildīti vai vairs netiek pildīti akreditācijas nosacījumi vai ja struktūras veiktās darbības pārkāpj šo regulu.”

lasīt šādi:

“5.   Kompetentā uzraudzības iestāde atsauc 1. punktā minētās struktūras akreditāciju, ja nav izpildītas vai vairs netiek pildītas akreditācijas prasības vai ja struktūras veiktās darbības pārkāpj šo regulu.”

59. lappusē 42. panta 7. punktā:

tekstu:

“7.   Sertifikātu pārzinim vai apstrādātājam izdod uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs gadus, un to var atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar noteikumu, ka attiecīgās prasības joprojām ir izpildītas. Attiecīgā gadījumā 43. pantā minētās sertifikācijas struktūras vai kompetentā uzraudzības iestāde atsauc sertifikātu, ja sertifikācijas prasības nav izpildītas vai vairs netiek pildītas.”

lasīt šādi:

“7.   Sertifikātu pārzinim vai apstrādātājam izdod uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs gadus, un to var atjaunot ar tādiem pašiem nosacījumiem ar noteikumu, ka attiecīgie kritēriji joprojām ir izpildīti. Attiecīgā gadījumā 43. pantā minētās sertifikācijas struktūras vai kompetentā uzraudzības iestāde atsauc sertifikātu, ja sertifikācijas kritēriji nav izpildīti vai vairs netiek pildīti.”

60. lappusē 43. panta 3. punkta pirmajā teikumā:

tekstu:

“3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto sertifikācijas struktūru akreditāciju veic, pamatojoties uz kritērijiem, ko apstiprinājusi uzraudzības iestāde, kura ir kompetenta, ievērojot 55. vai 56. pantu, vai kolēģija, ievērojot 63. pantu.”

lasīt šādi:

“3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto sertifikācijas struktūru akreditāciju veic, pamatojoties uz prasībām, ko apstiprinājusi uzraudzības iestāde, kura ir kompetenta, ievērojot 55. vai 56. pantu, vai kolēģija, ievērojot 63. pantu.”

60. lappusē 43. panta 6. punktā:

tekstu:

“6.   Uzraudzības iestāde viegli pieejamā veidā publisko šā panta 3. punktā minētās prasības un 42. panta 5. punktā minētos kritērijus. Uzraudzības iestādes minētās prasības un kritērijus iesniedz arī kolēģijai. Kolēģija visus sertifikācijas mehānismus un datu aizsardzības zīmogus sakopo reģistrā un dara tos publiski pieejamus, izmantojot jebkādus piemērotus līdzekļus.”

lasīt šādi:

“6.   Uzraudzības iestāde viegli pieejamā veidā publisko šā panta 3. punktā minētās prasības un 42. panta 5. punktā minētos kritērijus. Uzraudzības iestādes minētās prasības un kritērijus iesniedz arī kolēģijai.”

69. lappusē 57. panta 1. punkta p) apakšpunktā:

tekstu:

“p)

izstrādā un publicē akreditācijas kritērijus, lai akreditētu struktūru, kas uzrauga rīcības kodeksus, saskaņā ar 41. pantu un sertifikācijas struktūru saskaņā ar 43. pantu;”

lasīt šādi:

“p)

izstrādā un publicē akreditācijas prasības, lai akreditētu struktūru, kas uzrauga rīcības kodeksus, saskaņā ar 41. pantu un sertifikācijas struktūru saskaņā ar 43. pantu;”.

74. lappusē 64. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

tā ir paredzējusi apstiprināt kritērijus struktūras akreditācijai saskaņā ar 41. panta 3. punktu vai sertifikācijas struktūrai saskaņā ar 43. panta 3. punktu;”

lasīt šādi:

“c)

tā ir paredzējusi apstiprināt prasības struktūras akreditācijai saskaņā ar 41. panta 3. punktu, sertifikācijas struktūras akreditācijai saskaņā ar 43. panta 3. punktu vai 42. panta 5. punktā minētos sertifikācijas kritērijus;”.

74. lappusē 64. panta 6., 7., un 8. punktā:

tekstu:

“6.   Kompetentā uzraudzības iestāde nepieņem 1. punktā minēto lēmuma projektu 3. punktā minētajā laikposmā.

7.   Uzraudzības iestāde, kas minēta 1. punktā, vislielākajā mērā ņem vērā kolēģijas atzinumu un divu nedēļu laikā pēc atzinuma saņemšanas, izmantojot standarta formātu, elektroniski paziņo kolēģijas priekšsēdētājam, vai tā paturēs spēkā vai grozīs savu lēmuma projektu un grozījumu gadījumā informē par grozīto lēmuma projektu.

8.   Ja attiecīgā uzraudzības iestāde šā panta 7. punktā minētajā termiņā informē kolēģijas priekšsēdētāju, ka ir nolēmusi pilnībā vai daļēji neievērot kolēģijas atzinumu, sniedzot attiecīgo pamatojumu, tiek piemērots 65. panta 1. punkts.”

lasīt šādi:

“6.   Kompetentā uzraudzības iestāde, kas minēta 1. punktā, nepieņem 1. punktā minēto lēmuma projektu 3. punktā minētajā laikposmā.

7.   Kompetentā uzraudzības iestāde, kas minēta 1. punktā, vislielākajā mērā ņem vērā kolēģijas atzinumu un divu nedēļu laikā pēc atzinuma saņemšanas, izmantojot standarta formātu, elektroniski paziņo kolēģijas priekšsēdētājam, vai tā paturēs spēkā vai grozīs savu lēmuma projektu un grozījumu gadījumā informē par grozīto lēmuma projektu.

8.   Ja kompetentā uzraudzības iestāde, kas minēta 1. punktā, šā panta 7. punktā minētajā termiņā informē kolēģijas priekšsēdētāju, ka ir nolēmusi pilnībā vai daļēji neievērot kolēģijas atzinumu, sniedzot attiecīgo pamatojumu, tiek piemērots 65. panta 1. punkts.”

74. lappusē 65. panta 1. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

ja 60. panta 4. punktā minētajā gadījumā attiecīgā uzraudzības iestāde ir cēlusi būtisku un motivētu iebildumu pret vadošās iestādes lēmuma projektu vai vadošā iestāde ir noraidījusi šādu iebildumu kā nebūtisku vai nemotivētu. (..);”

lasīt šādi:

“a)

ja 60. panta 4. punktā minētajā gadījumā attiecīgā uzraudzības iestāde ir cēlusi būtisku un motivētu iebildumu pret vadošās uzraudzības iestādes lēmuma projektu un vadošā uzraudzības iestāde nav ievērojusi iebildumu vai ir noraidījusi šādu iebildumu kā nebūtisku vai nemotivētu. (..);”.

76. lappusē 69. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Neskarot Komisijas pieprasījumus, kas minēti 70. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 70. panta 2. punktā, kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras, ne no viena nelūdz un nepieņem norādījumus.”

lasīt šādi:

“2.   Neskarot Komisijas pieprasījumus, kas minēti 70. panta 1. un 2. punktā, kolēģija, pildot savus uzdevumus vai īstenojot savas pilnvaras, ne no viena nelūdz un nepieņem norādījumus.”

77. lappusē 70. panta 1. punkta l) apakšpunktā:

tekstu:

“l)

pārskata e) un fa) apakšpunktā minēto pamatnostādņu, ieteikumu un paraugprakses praktisko piemērošanu;”

lasīt šādi:

“l)

pārskata pamatnostādņu, ieteikumu un paraugprakses praktisko piemērošanu;”.

77. lappusē 70. panta 1. punkta o) apakšpunktā:

tekstu:

“o)

veic sertifikācijas struktūru akreditāciju un tās periodisku pārskatīšanu saskaņā ar 43. pantu un uztur publisku reģistru par akreditētām struktūrām saskaņā ar 43. panta 6. punktu un par akreditētiem pārziņiem un apstrādātājiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, saskaņā ar 42. panta 7. punktu;”

lasīt šādi:

“o)

apstiprina sertifikācijas kritērijus saskaņā ar 42. panta 5. punktu un uztur publisku reģistru par sertifikācijas mehānismiem un datu aizsardzības zīmogiem un marķējumiem saskaņā ar 42. panta 8. punktu un par sertificētiem pārziņiem vai apstrādātājiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, saskaņā ar 42. panta 7. punktu;”.

77. lappusē 70. panta 1. punkta p) apakšpunktā:

tekstu:

“p)

precizē prasības, kas minētas 43. panta 3. punktā, lai akreditētu sertifikācijas struktūras saskaņā ar 42. pantu;”

lasīt šādi:

“p)

apstiprina prasības, kas minētas 43. panta 3. punktā, lai akreditētu sertifikācijas struktūras, kas minētas 43. pantā;”.


23.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 127/6


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 119, 2016. gada 4. maijs )

128. lappusē 51. panta 1. punkta f) apakšpunktā:

tekstu:

“f)

pārskata b) un c) apakšpunktā minēto pamatnostādņu, ieteikumu un paraugprakses praktisko piemērošanu;”

lasīt šādi:

“f)

pārskata pamatnostādņu, ieteikumu un paraugprakses praktisko piemērošanu;”.


23.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 127/7


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2396 (2017. gada 13. decembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī minētā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 345, 2017. gada 27. decembris )

34.–52. lappusē kolumntitulā:

tekstu:

“12.12.2017.”

lasīt šādi:

“27.12.2017.”