ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 122

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 17. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par Visaptverošā un pastiprinātā partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, provizorisku piemērošanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/720 (2018. gada 16. maijs), ar ko atver Savienības tarifa kvotu Islandes izcelsmes mājputnu gaļai un paredz šīs kvotas pārvaldību

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/721 (2018. gada 16. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai vielu cūku prolaktīnu klasificētu attiecībā uz tā atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/722 (2018. gada 16. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai vielu eprinomektīnu klasificētu attiecībā uz tā atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/723 (2018. gada 16. maijs), ar ko Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā I un II pielikumu groza attiecībā uz tādas apdullināšanas apstiprināšanu, ko panāk ar zemu atmosfēras spiedienu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/724 (2018. gada 16. maijs) par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem

14

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2018/725 (2018. gada 16. maijs), ar ko attiecībā uz hromu (VI) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2018/726 (2018. gada 2. maijs) par Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāja iecelšanu (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/727 (2018. gada 14. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Rumānija

34

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 1385/2013 (2013. gada 17. decembris), ar kuru groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību ( OV L 354, 28.12.2013. )

35

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus ( OV L 65, 10.3.2017. )

35

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/391 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu ( OV L 65, 10.3.2017. )

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/1


Paziņojums par Visaptverošā un pastiprinātā partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, provizorisku piemērošanu

Pamatojoties uz 3. pantu Padomes lēmumā par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu minēto nolīgumu (1), no 2018. gada 1. jūnija starp Savienību un Armēnijas Republiku tiks provizoriski piemērotas 2017. gada 24. novembrī Briselē parakstītā Visaptverošā un pastiprinātā partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (2), šādas daļas, tiktāl, cik tās attiecas uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, tostarp uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, lai noteiktu un īstenotu kopējo ārpolitiku un drošības politiku:

a)

I sadaļa;

b)

II sadaļa: 3., 4., 7. un 8. pants;

c)

III sadaļa: 12. pants, 14. panta 1. punkts un 15. pants;

d)

V sadaļa:

i)

1. nodaļa, izņemot 38. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

ii)

2. nodaļa, izņemot atsauci uz kodoldrošību 42. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 42. panta 2. punkta g) apakšpunktā;

iii)

3. nodaļa, izņemot 46. panta 1. punkta a), c) un e) apakšpunktu; un

iv)

7., 10., 14. un 21. nodaļa;

e)

VI sadaļa, izņemot 205. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu; 203. pantu piemēro provizoriski tikai tiktāl, cik tas attiecas uz tiešajiem ieguldījumiem;

f)

VII sadaļa;

g)

VIII sadaļa, izņemot 380. panta 1. punktu, ciktāl minētās sadaļas noteikumi aprobežojas ar nolīguma provizoriskās piemērošanas nodrošināšanu; un

h)

I pielikums, II pielikums, izņemot atsauces uz Euratom saistībā ar infrastruktūru, īstenošanas noteikumiem un kodolnozari, III, VI, VIII, IX, X, XI un XII pielikums, kā arī I protokols VII sadaļas “Finansiāla palīdzība un noteikumi par krāpšanas novēršanu un kontroli” 2. nodaļai “Noteikumi par krāpšanas novēršanu un kontroli” un II protokols par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās.


(1)  OV L 23, 26.1.2018., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 26.1.2018., 4. lpp.


REGULAS

17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/2


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/720

(2018. gada 16. maijs),

ar ko atver Savienības tarifa kvotu Islandes izcelsmes mājputnu gaļai un paredz šīs kvotas pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 19. pantu, tika noslēgts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (“nolīgums”) (2). Savienības vārdā nolīgums tika apstiprināts ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/1913 (3).

(2)

Minētā nolīguma V pielikumā paredzēts atvērt ikgadēju beznodokļa tarifa kvotu Islandes izcelsmes mājputnu gaļas importam Savienībā.

(3)

Atbilstoši Lēmumam (ES) 2017/1913 nolīgumam jāstājas spēkā septītā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad puses viena otrai paziņojušas par nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu. Pēdējais no šiem paziņojumiem tika iesniegts 2017. gada 19. oktobrī. Tāpēc nolīgumam jāstājas spēkā 2018. gada 1. maijā. Šajā regulā paredzētie pasākumi būtu jāpiemēro no nolīguma spēkā stāšanās dienas.

(4)

Nolīgumā precizēts, ka tarifa kvota jāpiemēro ik gadu, tāpēc importa pārvaldības periodam vajadzētu būt kalendārajam gadam. Tomēr, tā kā nolīgums ir piemērojams no 2018. gada 1. maija, ikgadējie daudzumi 2018. gadam un turpmākajiem gadiem būtu jānosaka saskaņā ar nolīguma V pielikumu.

(5)

Tarifa kvota būtu jāpārvalda Komisijai, pamatojoties uz to dienu hronoloģisko secību, kad pieņemtas muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā, saskaņā ar noteikumiem par tarifa kvotu pārvaldību, kas izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (4).

(6)

Nolīgumā paredzēts, ka noteikumus, kas izklāstīti Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandes Republiku Protokolā Nr. 3, kurā grozījumi izdarīti ar EK un Islandes Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 2/2005 (5), attiecina uz produktiem, kam piemēro tarifa kvotu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek atvērta Savienības tarifa kvota Islandes izcelsmes mājputnu gaļai, kā izklāstīts pielikumā.

2. pants

Pielikumā norādīto tarifa kvotu pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 49.–54. pantu.

3. pants

Šajā regulā noteikto tarifa kvotu ir tiesības izmantot, ja pielikumā norādītās preces mutatis mutandis atbilst izcelsmes noteikumiem un citiem noteikumiem, kas izklāstīti Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi Protokolā Nr. 3, kurā grozījumi izdarīti ar EK un Islandes Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 2/2005.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 274, 24.10.2017., 58. lpp.

(3)  Padomes 2017. gada 9. oktobra Lēmums (ES) 2017/1913 par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (OV L 274, 24.10.2017., 57. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 58. lpp.).

(5)  EK un Islandes Apvienotās komitejas 2005. gada 22. decembra Lēmums Nr. 2/2005, ar ko groza nolīguma Protokolu Nr. 3 par “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 131, 18.5.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, tādējādi preferenču sistēmas piemērojamību šā pielikuma kontekstā nosaka pēc HS pozīcijas, kas norādīta tabulas otrajā slejā.

Kārtas Nr.

HS pozīcija

Produktu apraksts

Ikgadējās tarifa kvotas apjoms

(neto svara tonnās)

Kvotas nodokļa likme

(%)

09.0830

0207

Mājputnu gaļa

No 1.5.2018. līdz 31.12.2018.:

100

Katrā kalendārajā gadā no 1.1.2019.:

300

0


17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/721

(2018. gada 16. maijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai vielu cūku prolaktīnu klasificētu attiecībā uz tā atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) atzinumu, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 470/2009 17. pants pieprasa tādu farmakoloģiski aktīvo vielu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu (MRL), kas Savienībā paredzētas lietošanai veterinārajās zālēs produktīvajiem dzīvniekiem vai lopkopībā lietotos biocīdos, noteikt ar regulu.

(2)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 37/2010 (2) pielikuma 1. tabulā ir iekļautas farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc MRL dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos.

(3)

Viela cūku prolaktīns tabulā nav iekļauta.

(4)

EMA ir iesniegts pieteikums, kurā lūgts attiecībā uz cūku sugām noteikt cūku prolaktīna MRL.

(5)

Pamatojoties uz Veterināro zāļu komitejas atzinumu, EMA ieteica, ka cilvēka veselības aizsardzības nolūkā noteikt cūku prolaktīna MRL cūku sugām nav nepieciešams.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 5. pantu EMA ir jāizskata iespēja kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteiktos MRL izmantot arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai kādai farmakoloģiski aktīvai vielai attiecībā uz vienu vai vairākām sugām noteiktos MRL izmantot arī citām sugām.

(7)

EMA uzskatīja, ka datu trūkuma dēļ patlaban nav lietderīgi attiecībā uz cūku prolaktīnu noteikto klasifikāciju “MRL nav vajadzīgs” ekstrapolēt no cūku sugām uz citām sugām.

(8)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 37/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā alfabētiskā secībā pievieno ierakstu par šādu vielu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Cūku prolaktīns

NEPIEMĒRO

Cūkas

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

Lieto perorāli jaundzimušiem sivēniem, nepārsniedzot devu 0,2 mg uz dzīvnieku

Lieto sivēnmātēm, nepārsniedzot kopējo devu 5 mg uz dzīvnieku

Līdzekļi, kas iedarbojas uz reproduktīvo sistēmu”


17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/722

(2018. gada 16. maijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai vielu eprinomektīnu klasificētu attiecībā uz tā atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu (EMA), ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 470/2009 17. pants pieprasa tādu farmakoloģiski aktīvo vielu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu (MRL), kas Savienībā paredzētas lietošanai veterinārajās zālēs produktīvajiem dzīvniekiem vai lopkopībā lietotos biocīdos, noteikt ar regulu.

(2)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 37/2010 (2) pielikuma 1. tabulā ir iekļautas farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc MRL dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos.

(3)

Eprinomektīns jau ir iekļauts minētajā tabulā kā attiecībā uz visu atgremotāju muskuļiem, taukiem, aknām, nierēm un pienu atļauta viela.

(4)

EMA ir iesniegts pieteikums, kurā lūgts paplašināt esošo ierakstu par eprinomektīnu, tajā iekļaujot zivis.

(5)

EMA, pamatojoties uz Veterināro zāļu komitejas atzinumu, ieteica noteikt eprionomektīna MRL zivīs.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 5. pantu EMA ir jāizskata iespēja kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteiktos MRL izmantot arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai kādai farmakoloģiski aktīvai vielai attiecībā uz vienu vai vairākām sugām noteiktos MRL izmantot arī citām sugām.

(7)

EMA uzskatīja, ka ierakstu par eprinomektīnu ir lietderīgi ekstrapolēt uz zirgu un trušu audiem.

(8)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 37/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Ir lietderīgi noteikt samērīgu laikposmu, kurā ieinteresētās personas varētu veikt pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem MRL.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 16. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā ierakstu par vielu “eprinomektīns” aizstāj ar šādu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Eprinomektīns

Eprinomektīns B1a

Visi atgremotāji un zirgu dzimtas dzīvnieki

50 μg/kg

Muskuļi

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem”

250 μg/kg

Tauki

1 500 μg/kg

Aknas

300 μg/kg

Nieres

20 μg/kg

Piens

Zivis

50 μg/kg

Muskuļi un āda dabīgās proporcijās

Truši

50 μg/kg

Muskuļi

250 μg/kg

Tauki

1 500 μg/kg

Aknas

300 μg/kg

Nieres


17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/723

(2018. gada 16. maijs),

ar ko Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā I un II pielikumu groza attiecībā uz tādas apdullināšanas apstiprināšanu, ko panāk ar zemu atmosfēras spiedienu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu un 14. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu,

pēc apspriešanās ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) 1099/2009 I pielikumā dots apstiprināto apdullināšanas metožu, saistīto specifikāciju un uz noteiktām metodēm attiecināmo specifisko prasību saraksts.

(2)

Regulas (EK) 1099/2009 II pielikumā izklāstītas prasības attiecībā uz kautuvju plānojumu, izbūvi un iekārtām.

(3)

Pēc pieprasījuma, kas saņemta no privāta uzņēmēja, Komisija Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) lūdzu sniegt atzinumu par zema atmosfēras spiediena sistēmas (“metode”) izmantošanu gaļas vistu (gaļas ražošanai turētu vistu) apdullināšanai.

(4)

EFSA2017. gada 25. oktobra atzinumā (2) noteica, ka:

dzīvnieku labturības ziņā šo metodi var uzskatīt par vismaz līdzvērtīgu vismaz vienai no patlaban pieejamām apdullināšanas metodēm,

metode ir derīga tikai tad, ja izpildīti konkrēti nosacījumi, proti, tehniskās specifikācijas (kā spiediena samazināšanas ātrums, katras fāzes ilgums un kopējais iedarbības ilgums), dzīvnieku pazīmes (gaļas vistas) un noteiktus apkārtējās vides apstākļus (kā temperatūra un mitrums),

novērtējums attiecas tikai uz kaušanai paredzētām, līdz 4 kg smagiem gaļas vistām, un to nevar attiecināt uz citu kategoriju putniem.

(5)

Lai kompetentās iestādes varētu regulāri pārbaudīt, vai metodi izmanto pareizi, būtu jānosaka specifiskas prasības, kas piemērojamas minētajai metodei.

(6)

Metodi, līdztekus kaušanai komerciālā nolūkā, uzskata par piemērotu vistu nonāvēšanai piespiedu kaušanas gadījumā.

(7)

Metode ir piemērota arī citiem gadījumiem, kuros tādu iemeslu dēļ, kas nav sabiedrības veselība, dzīvnieku veselība, dzīvnieku labturība vai ar vidi saistīti iemesli, ir jānonāvē liels skaits vistu.

(8)

Uzskatot, ka dzīvnieku labturības ziņā metode ir līdzvērtīga vismaz vienai no apstiprinātajām metodēm, ir nepieciešams grozīt Regulas (EK) Nr. 1099/2009 I pielikumu.

(9)

Lai nodrošinātu rezultatīvu metodes izmantojumu un pārraudzību, būtu jāizpilda konkrētas specifiskas prasības, kas attiecas uz plānojumu, izbūvi un aprīkojumu. Tādēļ ir jāgroza arī Regulas (EK) Nr. 1099/2009 II pielikums.

(10)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1099/2009 I un II pielikums.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1099/2009 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza šādi:

a)

I nodaļas 3. tabulu groza šādi:

i)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

3. tabula. Kontrolētas atmosfēras metodes”;

ii)

pievieno šādu 7. rindu:

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Izmantošanas nosacījumi

Galvenie parametri

Šā pielikuma II nodaļas specifiskās prasības

“7

Apdullināšana ar zemu atmosfēras spiedienu

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana pakāpeniskai spiediena samazināšanai, kā rezultātā pieejamais skābekļa daudzums samazinās līdz 5 %.

Līdz 4 kg dzīvsvara smagas gaļas vistas.

Kaušana, piespiedu kaušana un citi gadījumi.

Spiediena samazināšanas ātrums.

Iedarbības ilgums.

Apkārtējās vides temperatūra un mitruma līmenis

10.1. līdz 10.5. punkts”;

b)

II nodaļai pievieno šādu 10. punktu:

“10.   Apdullināšana ar zemu atmosfēras spiedienu

10.1.   Pirmajā fāzē spiediena samazināšanas ātrums nepārsniedz spiediena samazināšanas ātrumu, kas atbilst tādai spiediena samazināšanai no 760 toru standarta atmosfēras spiediena jūras līmenī līdz 250 toriem, kura ilgst vismaz 50 sekundes.

10.2.   Otrajā fāzē nākamo 210 sekunžu laikā tiek sasniegts 160 toru minimālais standarta atmosfēras spiediens jūras līmenī.

10.3.   Spiediena/laika līkni koriģē tā, lai nodrošinātu, ka visi putni cikla laikā tiek neatgriezeniski apdullināti.

10.4.   Pirms katras sesijas un ne retāk kā reizi dienā pārbauda kameras hermētiskumu un kalibrē spiediena mērītājus.

10.5.   Žurnālu, kurā reģistrēts absolūtais vakuuma spiediens, iedarbības ilgums, temperatūra un mitruma līmenis, glabā vismaz vienu gadu.”;

2)

regulas II pielikumā pievieno šādu 7. punktu:

“7.   Apdullināšana ar zemu atmosfēras spiedienu

7.1.   Aprīkojums apdullināšanai ar zemu atmosfēras spiedienu ir konstruēts un būvēts tā, lai kamerā būtu vakuums, kurā, samazinot pieejamā skābekļa daudzumu, iespējams lēnām un pakāpeniski samazināt spiedienu un uzturēt minimālo spiedienu.

7.2.   Sistēma ir aprīkota tā, ka nepārtraukti tiek mērīts, attēlots un reģistrēts absolūtais vakuuma spiediens, iedarbības ilgums, temperatūra un mitruma līmenis un skaidri redzami un dzirdami tiek brīdināts par spiediena novirzīšanos no nepieciešamās vērtības. Ierīce ir personālam labi redzama.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(12):5056.


17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/724

(2018. gada 16. maijs)

par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Amerikas Savienotās Valstis (“Savienotās Valstis”) 2018. gada 8. martā pieņēma aizsargpasākumus, paaugstinot tarifu noteiktu tērauda un alumīnija ražojumu importam, kuri uz nenoteiktu laiku stājās spēkā 2018. gada 23. martā. Tarifa paaugstinājuma spēkā stāšanās datumu attiecībā uz Eiropas Savienību 22. martā atlika uz 2018. gada 1. maiju.

(2)

Kaut gan Savienotās Valstis raksturo šos pasākumus kā drošības pasākumus, tie būtībā ir aizsargpasākumi. Tie ir korektīvi pasākumi, kas izjauc no Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) līguma izrietošo koncesiju un pienākumu līdzsvaru un ierobežo importu, lai aizsargātu vietējo ražošanas nozari pret ārvalstu konkurenci un nodrošinātu šīs ražošanas nozares komercuzplaukumu. 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (“GATT 1994”) drošības izņēmumi neattiecas uz vai neattaisno šādus aizsargpasākumus un neietekmē tiesības veikt līdzsvara atjaunošanu saskaņā ar attiecīgajiem PTO līguma noteikumiem.

(3)

PTO Nolīgumā par aizsargpasākumiem paredzēts, ka ikvienai eksportētājai dalībniecei, kuru ietekmē aizsargpasākums, ir tiesības apturēt pamatoti līdzvērtīgu koncesiju piemērošanu vai citas tirdzniecības saistības pret to PTO dalībnieci, kura piemēro aizsargpasākumu, ar noteikumu, ka apspriedēs netiek rasts apmierinošs risinājums, un PTO Preču tirdzniecības padome neiebilst.

(4)

PTO Nolīguma par aizsargpasākumiem 8. pantā un 12. panta 3. punktā paredzētajās apspriedēs Savienotās Valstis un Savienība nerada apmierinošu risinājumu (2).

(5)

Pamatoti līdzvērtīgu koncesiju vai citu saistību apturēšanai no Savienības puses būtu jāstājas spēkā pēc 30 dienu termiņa beigām pēc tā paziņošanas Preču tirdzniecības padomei, ja vien Preču tirdzniecības padome neiebilst. Saskaņā ar PTO līgumu apturēšanas tiesības var īstenot a) nekavējoties, ja aizsargpasākums nav absolūta importa pieauguma rezultātā, vai neatbilst PTO līguma attiecīgajiem noteikumiem, vai b) pēc tam, kad beidzies trīs gadu termiņš no aizsargpasākuma piemērošanas.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 4. panta 1. punktu Komisija izmanto tiesības apturēt pamatoti līdzvērtīgas koncesijas vai citas saistības, lai tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm atjaunotu līdzsvaru starp koncesijām vai citām saistībām. Šī attiecīgā rīcība ir tirdzniecības politikas pasākumi, kuri var ietvert, inter alia, tarifa koncesiju apturēšanu un jaunu vai palielinātu muitas nodokļu piemērošanu.

(7)

Komisija izstrādā un izvēlas atbilstīgus tirdzniecības politikas pasākumus, piemērojot objektīvus kritērijus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 4. panta 3. punktu, ciktāl tas attiecas uz jebkuru pasākumu samērīgumu, to potenciālu sniegt atvieglojumu tām Savienības nozarēm, kuras ietekmē aizsargpasākumi, un mērķi samazināt negatīvu ekonomisko ietekmi uz Savienību, tostarp attiecībā uz būtiskām izejvielām.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 9. pantu Komisija deva iespēju ieinteresētajām personām paust viedokli un iesniegt informāciju par Savienības ekonomiskām interesēm šajā sakarā (3).

(9)

Savienoto Valstu aizsargpasākumiem var būt ievērojama negatīva ekonomiskā ietekme uz attiecīgajām Savienības ražošanas nozarēm. Tie būtiski ierobežotu attiecīgo tērauda un alumīnija ražojumu eksportu no Savienības uz Savienotajām Valstīm. Attiecīgā tērauda un alumīnija ražojumu importa apjoms no Savienības uz Savienotām Valstīm 2017. gadā sasniedza vismaz 6,41 miljardus EUR (5,30 miljardi EUR tērauda imports un 1,11 miljardi EUR alumīnija imports).

(10)

Tādējādi tirdzniecības koncesiju apturēšana attiecībā uz konkrētiem ražojumiem, līdz tādam līmenim, kas atspoguļo un nepārsniedz summu, kas rastos, piemērojot Savienoto Valstu nodokļus tērauda un alumīnija ražojumu importam no Savienības uz Savienotajām Valstīm, ir pamatoti līdzvērtīgu tirdzniecības koncesiju atbilstoša apturēšana saskaņā ar PTO Nolīgumu par aizsargpasākumiem.

(11)

Pēc tam ar atsevišķu īstenošanas aktu Komisija var nolemt apturēt tirdzniecības koncesijas, ja tas ir vajadzīgs vai tādā mērā, kādā tas ir nepieciešams, piemērojot papildu muitas nodokļus konkrētiem Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem, ko importē Savienībā. Komisijai būtu jālemj par šīs piemērošanas darbības jomu, ievērojot 5. apsvērumā izklāstītos termiņus un atkarībā no tā, vai Savienotās Valstis konkrētiem ražojumiem vai uzņēmumiem paredz izņēmumus no aizsargpasākumiem.

(12)

Atbilstoši 5. apsvērumā minētajiem termiņiem, ja tas ir vajadzīgs vai tādā mērā, kādā tas nepieciešams, divos posmos būtu jāpiemēro papildu muitas nodokļi. Pirmajā posmā var nekavējoties piemērot ad valorem nodokļus ar maksimālo likmi 25 % I pielikumā uzskaitīto ražojumu importam līdz brīdim, kad Savienotās Valstis beidz piemērot aizsargpasākumus attiecībā Savienībā ražotiem ražojumiem.

(13)

Pirmajā posmā kopējā ad valorem nodokļu summa atspoguļo Savienoto Valstu tarifa palielinājumu 25 % apmērā “oglekļa tērauda un leģēta tērauda plakanu ražojumu” un “oglekļa tērauda un leģēta tērauda garu ražojumu” (4) importam no Savienības uz Savienotajām Valstīm (kopējā Savienības importa vērtība uz Savienotām Valstīm 2017. gadā bija 2,83 miljardi EUR). Par šiem tērauda ražojumiem Savienoto Valstu aizsargpasākumi nav veikti absolūta importa pieauguma dēļ.

(14)

Otrajā posmā var piemērot papildu ad valorem nodokļus ar maksimālo likmi 10 %, 25 %, 35 % un 50 % II pielikumā uzskaitīto ražojumu importam, sākot no 2021. gada 23. marta vai pēc tam, kad pieņemts vai paziņots, PTO Strīdu izšķiršanas padomes nolēmums par to, ka Savienoto Valstu aizsargpasākumi nav saderīgi ar attiecīgajiem noteikumiem PTO līgumā, ja tas ir agrāk, līdz brīdim, kad Savienoto Valstu aizsargpasākumus pārtrauc piemērot.

(15)

Otrajā posmā kopējā ad valorem nodokļu summa atspoguļo Savienoto Valstu tarifu palielinājumu 10 % apmērā alumīnija ražojumu importam (5) un 25 % apmērā “oglekļa tērauda un leģēta tērauda cauruļu ražojumu”, “oglekļa tērauda un leģēta tērauda pusfabrikātu” un “nerūsējošā tērauda ražojumu” (6) importam no Savienības uz Savienotajām Valstīm (kopējā Savienības importa vērtība uz Savienotām Valstīm 2017. gadā bija 3,58 miljardi EUR, no kuriem 2,47 miljardi EUR ir tērauda imports un 1,11 miljardi EUR ir alumīnija imports). Šie ir ražojumi, kuriem, šķiet, ka bija absolūts importa pieaugums.

(16)

Tirdzniecības politikas pasākumus un attiecīgos ražojumus izraudzījās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta un 3. punkta kritērijiem.

(17)

Ņemot vērā, ka netiek pārsniegta Savienības importa, kuru ietekmē ASV aizsargpasākumi, vērtība, kā tas aprakstīts 9. un 10. apsvērumā, tirdzniecības politikas pasākumi ir proporcionāli Savienoto Valstu aizsargpasākumu sekām un nav pārmērīgi. Turklāt jāņem vērā, ka sākotnēji tas attieksies tikai nelielu daļu no kopējās pieejamās vērtības, kā tas aprakstīts 12. un 13. apsvērumā.

(18)

Šiem tirdzniecības politikas pasākumiem vajadzētu atvieglot Savienoto Valstu aizsargpasākumu ietekmētās Savienības tērauda un alumīnija nozares.

(19)

Tirdzniecības politikas pasākumi būtu jāattiecina uz tādu Savienoto Valstu izcelsmes ražojumu importu, no kuru piegādes Savienība nav būtiski atkarīga. Tirdzniecības politikas pasākumus var attiecināt arī uz tērauda un alumīnija nozarēm. Šī pieeja ļauj pēc iespējas izvairīties no negatīvas ietekmes uz dažādiem Savienības tirgus dalībniekiem, tostarp patērētājiem.

(20)

Šie papildu muitas nodokļi nav jāattiecina uz ražojumiem, kuriem pirms šīs regulas spēkā stāšanās datuma ir izdota importa licence ar atbrīvojumu no nodokļa vai tā samazinājumu.

(21)

Šie papildu muitas nodokļi nebūtu jāattiecina uz ražojumiem, par kuriem importētājs var pierādīt, ka tie eksportēti no Savienotajām Valstīm uz Savienību pirms papildu muitas nodokļu piemērošanas datuma.

(22)

Šī regula neskar jautājumu par Savienoto Valstu aizsargpaspasākumu saderību ar attiecīgajiem noteikumiem PTO līgumā.

(23)

Ņemot vērā PTO piemērojamos termiņus un šā tiesību akta pagaidu raksturu, ir lietderīgi, ka šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(24)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tirdzniecības šķēršļu komitejas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1843 (7), atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisija nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā 2018. gada 18. maijā rakstiski paziņo PTO Preču tirdzniecības padomei, ka, ja Preču tirdzniecības padome neiebilst, Savienība no 2018. gada 20. jūnija aptur GATT 1994 tarifa koncesiju piemērošanu Savienoto Valstu importam attiecībā uz ražojumiem, kas ir uzskaitīti I un II pielikumā, lai būtu iespējams piemērot papildu muitas nodokļus Savienoto Valstu izcelsmes minēto ražojumu importam.

2. pants

Papildu muitas nodokļu piemērošana šiem ražojumiem ar attiecīgo Komisijas īstenošanas aktu tiek veikta saskaņā ar turpmāk minētajiem parametriem un, ievērojot jebkādu konkrētu ražojumu vai uzņēmumu turpmāku izslēgšanu no Savienoto Valstu aizsargpasākumiem:

a)

pirmajā posmā no 2018. gada 20. jūnija var piemērot papildu ad valorem nodokli ar maksimālo likmi 25 % apmērā I pielikumā uzskaitīto ražojumu importam;

b)

otrajā posmā var piemērot turpmāku papildu ad valorem nodokli ar maksimālo likmi 10 %, 25 %, 35 % vai 50 % apmērā II pielikumā uzskaitīto ražojumu importam

no 2021. gada 23. marta vai,

ja tas ir agrāk, sākot no piektās dienas pēc datuma, kad pieņemts vai paziņots PTO Strīdu izšķiršanas padomes nolēmums par to, ka Savienoto Valstu aizsargpasākumi nav saderīgi ar attiecīgajiem PTO līguma noteikumiem. Pēdējā gadījumā Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu, kurā norāda šāda nolēmuma pieņemšanas vai paziņošanas datumu.

3. pants

Apturēšana, kas paredzēta 1. pantā, var tikt īstenota tik ilgi un tādā apjomā, ciktāl Savienotās Valstis piemēro vai atkārtoti piemēro aizsargpasākumus tādā veidā, kas ietekmētu ražojumus no Savienības. Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu, norādot datumu, kurā Savienotās Valstis ir pārtraukušas piemērot aizsargpasākumus.

4. pants

1.   Papildu nodokli neattiecina uz tiem pielikumos uzskaitītajiem ražojumiem, kuriem pirms šīs regulas spēkā stāšanās datuma ir izdota importa licence ar atbrīvojumu no nodokļiem vai to samazinājumu.

2.   Papildu nodokli neattiecina uz tiem pielikumos uzskaitītajiem ražojumiem, par kuriem importētāji var pierādīt, ka tie ir eksportēti no Savienotajām Valstīm uz Savienību pirms papildu muitas nodokļa piemērošanas datuma šim ražojumam.

5. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.

(2)  Savienība pieprasīja apspriedes 2018. gada 16. aprīlī. Vienošanās nav panākta, un PTO Nolīguma par aizsargpasākumiem 8. pantā minētais 30 dienu apspriešanās termiņš ir beidzies.

(3)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253

(4)  Ražojumi, kuri minēti ASV Tirdzniecības departamenta 2018. gada 11. janvāra ziņojumā (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).

(5)  Ražojumi, kuri minēti ASV Tirdzniecības departamenta 2018. gada 17. janvāra ziņojumā (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).

(6)  Turpat, 4. zemsvītras piezīme.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra Regula (ES) 2015/1843, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Ražojumi, kuriem no 2018. gada 20. jūnija var piemērot papildu nodokļus

KN 2018 (1)

Papildu nodoklis

0710 40 00

25 %

0711 90 30

25 %

0713 33 90

25 %

1005 90 00

25 %

1006 30 21

25 %

1006 30 23

25 %

1006 30 25

25 %

1006 30 27

25 %

1006 30 42

25 %

1006 30 44

25 %

1006 30 46

25 %

1006 30 48

25 %

1006 30 61

25 %

1006 30 63

25 %

1006 30 65

25 %

1006 30 67

25 %

1006 30 92

25 %

1006 30 94

25 %

1006 30 96

25 %

1006 30 98

25 %

1006 40 00

25 %

1904 10 30

25 %

1904 90 10

25 %

2001 90 30

25 %

2004 90 10

25 %

2005 80 00

25 %

2008 11 10

25 %

2009 12 00

25 %

2009 19 11

25 %

2009 19 19

25 %

2009 19 91

25 %

2009 19 98

25 %

2009 81 11

25 %

2009 81 19

25 %

2009 81 31

25 %

2009 81 59

25 %

2009 81 95

25 %

2009 81 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

2402 10 00

25 %

2402 20 10

25 %

2402 20 90

25 %

2402 90 00

25 %

2403 11 00

25 %

2403 19 10

25 %

2403 19 90

25 %

2403 91 00

25 %

2403 99 10

25 %

2403 99 90

25 %

3304 20 00

25 %

3304 30 00

25 %

3304 91 00

25 %

6109 10 00

25 %

6109 90 20

25 %

6109 90 90

25 %

6203 42 31

25 %

6203 42 90

25 %

6203 43 11

25 %

6204 62 31

25 %

6204 62 90

25 %

6302 31 00

25 %

6403 59 95

25 %

7210 12 20

25 %

7210 12 80

25 %

7219 12 10

25 %

7219 12 90

25 %

7219 13 10

25 %

7219 13 90

25 %

7219 32 10

25 %

7219 32 90

25 %

7219 33 10

25 %

7219 33 90

25 %

7219 34 10

25 %

7219 34 90

25 %

7219 35 90

25 %

7222 20 11

25 %

7222 20 21

25 %

7222 20 29

25 %

7222 20 31

25 %

7222 20 81

25 %

7222 20 89

25 %

7222 40 10

25 %

7222 40 50

25 %

7222 40 90

25 %

7223 00 11

25 %

7223 00 19

25 %

7223 00 91

25 %

7226 92 00

25 %

7228 30 20

25 %

7228 30 41

25 %

7228 30 49

25 %

7228 30 61

25 %

7228 30 69

25 %

7228 30 70

25 %

7228 30 89

25 %

7228 50 20

25 %

7228 50 40

25 %

7228 50 69

25 %

7228 50 80

25 %

7229 90 20

25 %

7229 90 50

25 %

7229 90 90

25 %

7301 20 00

25 %

7304 31 20

25 %

7304 31 80

25 %

7304 41 00

25 %

7306 30 11

25 %

7306 30 19

25 %

7306 30 41

25 %

7306 30 49

25 %

7306 30 72

25 %

7306 30 77

25 %

7306 30 80

25 %

7306 40 20

25 %

7306 40 80

25 %

7307 11 10

25 %

7307 11 90

25 %

7307 19 10

25 %

7307 19 90

25 %

7308 30 00

25 %

7308 40 00

25 %

7308 90 51

25 %

7308 90 59

25 %

7308 90 98

25 %

7309 00 10

25 %

7309 00 51

25 %

7309 00 59

25 %

7310 29 10

25 %

7310 29 90

25 %

7311 00 13

25 %

7311 00 19

25 %

7311 00 99

25 %

7314 14 00

25 %

7314 19 00

25 %

7314 49 00

25 %

7315 11 10

25 %

7315 11 90

25 %

7315 12 00

25 %

7315 19 00

25 %

7315 89 00

25 %

7315 90 00

25 %

7318 14 10

25 %

7318 14 91

25 %

7318 14 99

25 %

7318 16 40

25 %

7318 16 60

25 %

7318 16 92

25 %

7318 16 99

25 %

7321 11 10

25 %

7321 11 90

25 %

7322 90 00

25 %

7323 93 00

25 %

7323 99 00

25 %

7324 10 00

25 %

7325 10 00

25 %

7325 99 10

25 %

7325 99 90

25 %

7326 90 30

25 %

7326 90 40

25 %

7326 90 50

25 %

7326 90 60

25 %

7326 90 92

25 %

7326 90 96

25 %

7606 11 10

25 %

7606 11 91

25 %

7606 12 20

25 %

7606 12 92

25 %

7606 12 93

25 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8903 91 10

25 %

8903 91 90

25 %

8903 92 10

25 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

8903 99 10

25 %

8903 99 91

25 %

8903 99 99

25 %

9504 40 00

25 %


(1)  Nomenklatūras kodi ir no Kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.) un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem, tostarp visnesenāk –. Komisijas 2017. gada 12. oktobra Īstenošanas regulā (ES) 2017/1925, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 31.10.2017., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Ražojumi, kuriem turpmākus papildu nodokļus var piemērot no 2021. gada 23. marta vai tad, ja noteikta ASV aizsargpasākumu nesaderība ar PTO

KN 2018 (1)

Papildu nodoklis

2008 93 11

25 %

2008 93 19

25 %

2008 93 29

25 %

2008 93 91

25 %

2008 93 93

25 %

2008 93 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

3301 12 10

10 %

3301 13 10

10 %

3301 90 10

10 %

3301 90 30

10 %

3301 90 90

10 %

3302 90 10

10 %

3302 90 90

10 %

3304 10 00

10 %

3305 30 00

10 %

4818 20 10

25 %

4818 20 91

35 %

4818 20 99

25 %

4818 30 00

25 %

4818 50 00

35 %

4818 90 10

25 %

4818 90 90

35 %

5606 00 91

10 %

5606 00 99

10 %

5907 00 00

10 %

5911 10 00

10 %

5911 20 00

10 %

5911 31 11

10 %

5911 31 19

10 %

5911 31 90

10 %

5911 32 11

10 %

5911 32 19

10 %

5911 32 90

10 %

6203 42 11

50 %

6203 42 33

50 %

6203 42 35

50 %

6203 42 51

50 %

6203 42 59

50 %

6203 43 19

50 %

6203 43 31

50 %

6203 43 39

50 %

6203 43 90

50 %

6204 62 11

50 %

6204 62 33

50 %

6204 62 39

50 %

6204 62 51

50 %

6204 62 59

50 %

6205 30 00

50 %

6301 30 10

50 %

6301 30 90

50 %

6402 19 00

25 %

6402 99 10

50 %

6402 99 31

25 %

6402 99 39

25 %

6402 99 50

25 %

6402 99 91

25 %

6402 99 93

25 %

6402 99 96

25 %

6402 99 98

25 %

6403 59 05

25 %

6403 59 11

25 %

6403 59 31

25 %

6403 59 35

25 %

6403 59 39

25 %

6403 59 50

25 %

6403 59 91

25 %

6403 59 99

25 %

6601 10 00

50 %

6911 10 00

50 %

6911 90 00

50 %

6912 00 21

50 %

6912 00 23

50 %

6912 00 25

50 %

6912 00 29

50 %

6912 00 81

50 %

6912 00 83

50 %

6912 00 85

50 %

6912 00 89

50 %

6913 10 00

50 %

6913 90 10

50 %

6913 90 93

50 %

6913 90 98

50 %

6914 10 00

50 %

6914 90 00

50 %

7005 21 25

25 %

7005 21 30

25 %

7005 21 80

25 %

7007 19 10

10 %

7007 19 20

10 %

7007 19 80

10 %

7007 21 20

10 %

7007 21 80

10 %

7007 29 00

10 %

7009 10 00

25 %

7009 91 00

10 %

7013 28 10

10 %

7013 28 90

10 %

7102 31 00

10 %

7113 11 00

25 %

7113 19 00

25 %

7113 20 00

25 %

7228 50 61

25 %

7326 90 98

10 %

7604 29 90

25 %

7606 11 93

25 %

7606 11 99

25 %

8422 11 00

50 %

8450 11 11

50 %

8450 11 19

50 %

8450 11 90

50 %

8450 12 00

50 %

8450 19 00

50 %

8506 10 11

10 %

8506 10 18

10 %

8506 10 91

10 %

8506 10 98

10 %

8506 90 00

10 %

8543 70 01

50 %

8543 70 02

50 %

8543 70 03

50 %

8543 70 04

50 %

8543 70 05

50 %

8543 70 06

50 %

8543 70 07

50 %

8543 70 08

50 %

8543 70 09

50 %

8543 70 10

50 %

8543 70 30

50 %

8543 70 50

50 %

8543 70 60

50 %

8543 70 90

25 %

8704 21 10

10 %

8704 21 31

10 %

8704 21 39

10 %

8704 21 91

10 %

8704 21 99

10 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8901 90 10

50 %

8901 90 90

50 %

8902 00 10

50 %

8902 00 90

50 %

8903 10 10

10 %

8903 10 90

10 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

9401 61 00

50 %

9401 69 00

50 %

9401 71 00

50 %

9401 79 00

50 %

9401 80 00

50 %

9404 90 10

25 %

9404 90 90

25 %

9405 99 00

25 %


(1)  Nomenklatūras kodi ir no Kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.) un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem, tostarp visnesenāk –. Komisijas 2017. gada 12. oktobra Īstenošanas regulā (ES) 2017/1925, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 31.10.2017., 1. lpp.).


DIREKTĪVAS

17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/29


KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2018/725

(2018. gada 16. maijs),

ar ko attiecībā uz hromu (VI) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (1) un jo īpaši tās 46. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/48/EK noteiktas hroma (VI) robežvērtības noskrāpētā rotaļlietas materiālā, piemēram, rotaļlietu krāsās, cietos un mīkstos polimēros, kokā, tekstilmateriālos u. c. Spēkā esošā robežvērtība (0,2 mg/kg) ir balstīta uz praktiski drošu devu – 0,0053 μg hroma (VI) uz kg ķermeņa svara dienā, ko ierosināja Kalifornijas Vides aizsardzības aģentūras Vides veselības apdraudējuma vērtēšanas pārvalde (OEHHA) (2).

(2)

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER) 2015. gadā novērtēja hroma (VI) nozīmi mutes vēža izraisīšanā. Savā 2015. gada 22. janvārī pieņemtajā atzinumā “Hroms (VI) rotaļlietās” (Chromium VI in toys) (3) SCHER ziņoja, ka tā cita starpā ir izskatījusi OEHHA tehnisko dokumentāciju attiecībā uz sabiedrības veselības mērķiem saistībā ar hromu (VI) dzeramajā ūdenī (4) un ASV valsts toksikoloģijas programmas (NTP) pētījumu (5). SCHER uzskatīja, ka daudzums 0,0002 μg hroma (VI) uz kg ķermeņa svara dienā, ko OEHHA uzskata par viena papildu vēža gadījuma izraisītāju uz vienu miljonu gadījumu, ir atbilstoša praktiski droša deva.

(3)

Tā kā bērni tiek pakļauti hroma (VI) iedarbībai ne tikai ar rotaļlietām, tikai noteikta praktiski drošās devas procentuālā daļa būtu jāņem par pamatu, aprēķinot hroma (VI) robežvērtību. Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā komiteja 2004. gada atzinumā (6) ieteica hroma (VI) daudzumu, ko var uzņemt no rotaļlietām, noteikt ne vairāk kā 10 % apmērā no tā dienas devas. Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja šo apjomu 2010. gadā apstiprināja divas reizes (7)  (8).

(4)

Turklāt attiecībā uz hromu (VI) un citām ķīmiskām vielām, kas ir sevišķi toksiskas, Direktīvas 2009/48/EK 22. apsvērumā ieteikts noteikt robežvērtības, kas ir puse no vērtības, kuru attiecīgā zinātniskā komiteja uzskata par drošu, lai nodrošinātu, ka rotaļlietās ir tikai tāds atlikums, kas ir saderīgs ar labu ražošanas praksi.

(5)

Piemērojot praktiski drošo devu 10 % apmērā, ko reizina ar vidējo bērna svaru līdz trīs gadu vecumam (apmēram 7,5 kg) un dala ar dienā uzņemtā noskrāpētā rotaļlietas materiāla daudzumu (apmēram 8 mg/dienā) un reizina ar

Formula

, SCHER savā iepriekš minētajā atzinumā “Hroms (VI) rotaļlietās” ierosina pārskatīto hroma (VI) robežvērtību noskrāpētā rotaļlietas materiālā noteikt 0,0094 mg/kg.

(6)

Tomēr atbilstību ierosinātajai robežvērtībai nevar pierādīt ar testa metodi, kas izklāstīta Eiropas standartā EN 71-3:2013+A1:2014, uz kuru Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta atsauce (9). Ierosinātā robežvērtība ir gandrīz sešas reizes zemāka nekā zemākā koncentrācija, ko var ticami noteikt ar standartā izklāstīto testa metodi – 0,053 mg/kg.

(7)

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisijas izveidotās Rotaļlietu drošuma ekspertu grupas (10) apakšgrupa “Ķīmiskās vielas”2016. gada 14. oktobra sanāksmē ieteica pazemināt hroma (VI) robežvērtību no spēkā esošajiem 0,2 mg/kg līdz 0,053 mg/kg. Tāpat apakšgrupa “Ķīmiskās vielas” ieteica ik pēc diviem gadiem pārskatīt pieejamās hroma (VI) testa metodes, lai, iespējams, noteiktu jaunu testa metodi, ar kuru var ticami noteikt zemākas koncentrācijas, līdz tiek sasniegtas SCHER ierosinātās robežvērtības.

(8)

Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) šobrīd pārskata standartā EN 71-3 izklāstīto testa metodi nolūkā uzlabot hroma (VI) noteikšanu. Sagaidāms, ka drīz būs pieejama pārskatīta testa metode, ar kuru būs iespējams noteikt koncentrāciju līdz pat 0,0025 mg/kg. Tādā gadījumā hroma (VI) robežvērtības noskrāpētā rotaļlietas materiālā būtu iespējams pazemināt vēl vairāk.

(9)

Tāpēc Direktīva 2009/48/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Rotaļlietu drošuma komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma III daļas 13. punktā ierakstu attiecībā uz hromu (VI) aizstāj ar šādu:

Elements

(mg/kg)

sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

(mg/kg)

šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā

(mg/kg)

noskrāpētā rotaļlietas materiālā

“Hroms (VI)

0,02

0,005

0,053”.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 17. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2019. gada 18. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.

(2)  OEHHA (1999). Public health goal for chromium in drinking water. Kalifornijas Vides aizsardzības aģentūras Vides veselības apdraudējuma vērtēšanas pārvaldes Vides toksikoloģijas un pesticīdu nodaļa. 1999. gada februāris. Citēta ziņojumā “Ķīmiskās vielas rotaļlietās. Vispārīga metodika rotaļlietu ķīmiskā drošuma novērtēšanai, īpaši ņemot vērā ķīmiskos elementus, RIVM ziņojums 320003001/2008” (Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements). Nīderlandes Valsts sabiedrības veselības un vides institūts (National Institute for Public Health and the Environment of The Netherlands) (RIVM). 114. lpp., 8-1. tabula.

(3)  Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER), atzinums “Hroms (VI) rotaļlietās”. Pieņemts 2015. gada 22. janvārī. http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_167.pdf.

(4)  OEHHA (2011). Public health goals for chemicals in drinking water. Hexavalent chromium (Cr VI). http://oehha.ca.gov/water/phg/072911Cr6PHG.html.

(5)  Valsts toksikoloģijas programma (2008). Toxicology and Carcinogenesis Studies of Sodium Dichromate Dihydrate (CAS No. 7789-12-0) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Drinking Water Studies). NTP TR 546, NIEHS, Research Triangle Park, NC. NIH publikācija Nr.: 08-5887.

(6)  Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā komiteja (CSTEE). Atzinums Assessment of the bioavailability of certain elements in toys. Pieņemts 2004. gada 22. jūnijā. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf.

(7)  Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER). Atzinums Risk from organic CMR substances in toys. Pieņemts 2010. gada 18. maijā.

(8)  Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER). Atzinums Evaluation of the migration limits for chemical elements in Toys. Pieņemts 2010. gada 1. jūlijā.

(9)  OV C 378, 13.11.2015., 1. lpp.

(10)  Skatīt Komisijas Ekspertu grupu reģistru, Rotaļlietu drošuma ekspertu grupa (E01360). http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360.


LĒMUMI

17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/32


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2018/726

(2018. gada 2. maijs)

par Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāja iecelšanu (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/392/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger) (1) un jo īpaši tā 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Lēmuma 2012/392/KĀDP 9. panta 1. punktu, Politikas un drošības komiteja (PDK) ir pilnvarota saskaņā ar Līguma 38. pantu pieņemt attiecīgos lēmumus, lai īstenotu EUCAP Sahel Niger politisko kontroli un stratēģisko vadību, tostarp jo īpaši pieņemt lēmumu par misijas vadītāja iecelšanu.

(2)

PDK 2014. gada 6. maijā pieņēma Lēmumu EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2), ar ko iecēla Filip DE CEUNINCK kungu EUCAP Sahel Niger misijas vadītāja amatā no 2014. gada 6. maija līdz 2014. gada 15. jūlijam.

(3)

Padome 2014. gada 22. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/482/KĀDP (3), ar ko pagarināja EUCAP Sahel Niger pilnvaru termiņu no 2014. gada 16. jūlija līdz 2016. gada 15. jūlijam.

(4)

PDK 2014. gada 24. jūlijā pieņēma Lēmumu EUCAP Sahel Niger/3/2014 (4), ar ko pagarināja Filip DE CEUNINCK kunga kā EUCAP Sahel Niger misijas vadītāja pilnvaru termiņu no 2014. gada 16. jūlija līdz 2015. gada 15. jūlijam.

(5)

PDK 2015. gada 15. aprīlī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/611 (5), ar ko pagarināja Filip DE CEUNINCK kunga kā EUCAP Sahel Niger misijas vadītāja pilnvaru termiņu no 2015. gada 16. jūlija līdz 2016. gada 15. jūlijam.

(6)

Padome 2016. gada 18. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/1172 (6), ar ko pagarināja EUCAP Sahel Niger pilnvaru termiņu no 2016. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 15. jūlijam.

(7)

PDK 2016. gada 26. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/1632 (7), ar ko Kirsi HENRIKSSON kundzi iecēla EUCAP Sahel Niger misijas vadītājas amatā no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 15. jūlijam.

(8)

PDK 2017. gada 13. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/1174 (8), ar ko pagarināja Kirsi HENRIKSSON kundzes kā EUCAP Sahel Niger misijas vadītājas pilnvaru termiņu no 2017. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 15. jūlijam.

(9)

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 2018. gada 25. aprīlī ierosināja par EUCAP Sahel Niger misijas vadītāju iecelt Frank VAN DER MUEREN kungu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Frank VAN DER MUEREN kungs ar šo tiek iecelts par Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāju no 2018. gada 1. maija.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 2. maijā

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 187, 17.7.2012., 48. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2014. gada 6. maijs) par Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāja iecelšanu (2014/259/KĀDP) (OV L 136, 9.5.2014., 26. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/482/KĀDP (2014. gada 22. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger) (OV L 217, 23.7.2014., 31. lpp.).

(4)  Politikas un drošības komitejas Lēmums EUCAP Sahel Niger/3/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāja pilnvaru termiņu (2014/643/KĀDP) (OV L 267, 6.9.2014., 5. lpp.).

(5)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/611 (2015. gada 15. aprīlis), ar ko pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP Sahel Niger/1/2015) (OV L 101, 18.4.2015., 61. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1172 (2016. gada 18. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/392/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger) (OV L 193, 19.7.2016., 106. lpp.).

(7)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/1632 (2016. gada 26. jūlijs) par Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītāja iecelšanu (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (OV L 243, 10.9.2016., 6. lpp.).

(8)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2017/1174 (2017. gada 13. jūnijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā (EUCAP Sahel Niger) vadītājas pilnvaru termiņu (EUCAP Sahel Niger/1/2017) (OV L 170, 1.7.2017., 92. lpp.).


17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/34


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/727

(2018. gada 14. maijs),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Rumānija

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Rumānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 26. janvārī, 2015. gada 5. februārī un 2015. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) un (ES) 2015/994 (3), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus. 2017. gada 3. aprīlī ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/665 (4) Florin Grigore TECĂU kungu locekļa aizstājēja amatā aizstāja Marius Horia ȚUȚUIANU kungs.

(2)

2017. gada 25. septembrī ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/1762 (5) pēc Marius Horia ȚUȚUIANU kunga iecelšanas Reģionu komitejas locekļa amatā ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā par locekļa aizstājēju tiek iecelta:

Daniela CÎMPEAN kundze, President of Sibiu County Council.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 14. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. ZAHARIEVA


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2015/116 (2015. gada 26. janvāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV L 20, 27.1.2015., 42. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2015/190 (2015. gada 5. februāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 31, 7.2.2015., 25. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2015/994 (2015. gada 23. jūnijs), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 159, 25.6.2015., 70. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES) 2017/665 (2017. gada 3. aprīlis), ar ko ieceļ piecus Reģionu komitejas locekļus un deviņus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Rumānija (OV L 94, 7.4.2017., 40. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/1762 (2017. gada 25. septembris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus, ko izvirzījusi Rumānija (OV L 250, 28.9.2017., 56. lpp.).


Labojumi

17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/35


Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 1385/2013 (2013. gada 17. decembris), ar kuru groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 354, 2013. gada 28. decembris )

88. lappusē 3. panta (Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1380/2013) 2. punktā:

tekstu:

“2)

regulas 36. pantam pievieno šādus punktus:

“5.   Atkāpjoties no 1. punkta, Francija līdz 2021. gada 31. decembrim ir atbrīvota no pienākuma iekļaut tās Savienības zvejas kuģu reģistrā kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā.

6.   Francija līdz 2021. gada 31. decembrim uztur pagaidu reģistru, kur iekļauj zvejas kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuri darbojas no Majotas. Šajā reģistrā par katru kuģi norāda vismaz tā nosaukumu, lielāko garumu un identifikācijas kodu. Pagaidu reģistrā iekļautos kuģus uzskata par Majotā reģistrētiem kuģiem.””

lasīt šādi:

“2)

regulas 36. pantam pievieno šādus punktus:

“4.   Atkāpjoties no 1. punkta, Francija līdz 2021. gada 31. decembrim ir atbrīvota no pienākuma iekļaut tās Savienības zvejas kuģu reģistrā kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā.

5.   Francija līdz 2021. gada 31. decembrim uztur pagaidu reģistru, kur iekļauj zvejas kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuri darbojas no Majotas. Šajā reģistrā par katru kuģi norāda vismaz tā nosaukumu, lielāko garumu un identifikācijas kodu. Pagaidu reģistrā iekļautos kuģus uzskata par Majotā reģistrētiem kuģiem.””


17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/35


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 65, 2017. gada 10. marts )

17. lappusē 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā:

tekstu:

“iii)

paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas attiecībā uz visnesenāko finanšu gadu, par kuru vēl nav pieejami revidētie rezultāti;”

lasīt šādi:

“iii)

paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas attiecībā uz iepriekšējo finanšu gadu, par kuru vēl nav pieejami revidētie rezultāti;”.

32. lappusē 26. panta 1. punktā:

tekstu:

“CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir efektīvas tekošās dienas kredīta atlīdzības procedūras, kas atbilst 2. un 3. punktā minētajām prasībām.”

lasīt šādi:

“CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir efektīvas tekošās dienas kredīta atlīdzības procedūras, kas atbilst 2. punktā minētajām prasībām.”


17.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/36


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/391 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 65, 2017. gada 10. marts )

44. lappusē 6. apsvērumā:

tekstu:

“ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. pantu (2).”

lasīt šādi:

“EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.”