ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 117

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 8. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/689 (2018. gada 7. maijs), ar ko īsteno 15. panta 3. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/690 (2018. gada 7. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas fenazakvīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/691 (2018. gada 7. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu talku E553B un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/692 (2018. gada 7. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas zoksamīda apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/693 (2018. gada 7. maijs), ar ko attiecībā uz aizliegumu zvejot virs aizsargājamām dzīvotnēm un minimālo attālumu no krasta un minimālo jūras dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri noteiktos Francijas (Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos zvejo ar gangui tipa trali, paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/694 (2018. gada 7. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/695 (2018. gada 30. aprīlis). saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/35/ES 31. panta 1. punktu par pasākumu, ko veikusi Dānija, proti, 10 kg un 5 kg PrimaDonna/Compolite CS kompozīta gāzes balonu izņemšanu un atsaukšanu no tirgus (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2535)  ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/696 (2018. gada 4. maijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punktam tiek pagarināts Francijas par starptautiskajām klimata sarunām atbildīgās Vides, enerģētikas un jūras ministrijas pasākums, kurš atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Phéro-Ball Pin (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2643)

21

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/697 (2018. gada 7. maijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2888)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/689

(2018. gada 7. maijs),

ar ko īsteno 15. panta 3. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1352/2014 (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (1) un jo īpaši tās 15. panta 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 18. decembrī Padome pieņēma Regulu (ES) Nr. 1352/2014.

(2)

2018. gada 23. aprīlī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 2140 (2014) 19. punktu, atjaunināja informāciju par vienu personu, kurai piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 1352/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (ES) Nr. 1352/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. ZAHARIEVA


(1)  OV L 365, 19.12.2014., 60. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu par turpmāk minēto personu aizstāj ar šādu ierakstu:

“3.

Ali Abdullah Saleh (jeb: Ali Abdallah Salih).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: a) Jemenas Vispārējā tautas kongresa partijas priekšsēdētājs; b) Jemenas Republikas bijušais prezidents. Dzimšanas datums: a) 21.3.1945.; b) 21.3.1946.; c) 21.3.1942.; d) 21.3.1947. Dzimšanas vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Jemena; b) Sana'a, Jemena; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Valstspiederība: Jemena. Pases Nr.: 00016161 (Yemen). Nacionālais identifikācijas Nr.: 01010744444. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Statuss: saskaņā ar pieejamo informāciju miris. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014. (grozījumi 20.11.2014., 23.4.2018.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Abdullah Saleh sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Ali Abdullah Saleh bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Ar 2011. gada 23. novembra nolīgumu, ko atbalstīja Persijas līča sadarbības padome, Ali Abdullah Saleh pēc vairāk nekā 30 gadiem atkāpās no Jemenas prezidenta amata.

Kā ziņots, 2012. gada rudenī Ali Abdullah Saleh kļuva par vienu no galvenajiem atbalstītājiem vardarbīgām Huthi grupējuma darbībām Jemenas ziemeļos.

Konfliktus Jemenas dienvidos 2013. gada februārī izraisīja Saleh, AQAP un dienvidu separātista Ali Salim al-Bayd kopīgie pūliņi, kuru nolūks bija radīt nemierus pirms Jemenas Nacionālā dialoga konferences 2013. gada 18. martā. Pēdējā laikā – kopš 2014. gada septembra – Saleh destabilizē Jemenu, izmantojot citus, lai iedragātu centrālo valdību un radītu pietiekamu nestabilitāti valsts apvērsuma izraisīšanai. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jemenas ekspertu grupas sagatavoto 2014. gada septembra ziņojumu – aptaujātās personas liecina, ka Saleh atbalsta dažu jemeniešu vardarbīgas darbības, sniedzot tiem līdzekļus un politisku atbalstu, kā arī nodrošinot, ka Vispārējā tautas kongresa (GPC) locekļi turpina sekmēt Jemenas destabilizāciju, izmantojot dažādus līdzekļus.”


8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/690

(2018. gada 7. maijs),

ar ko attiecībā uz darbīgās vielas fenazakvīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas direktīvu 2011/39/ES (2) fenazakvīnu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā noteiktais darbīgās vielas fenazakvīna apstiprinājums atļāva tā ierobežotu lietošanu par akaricīdu dekoratīviem augiem siltumnīcās.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. panta 1. punktu darbīgās vielas ražotājs “Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada”2011. gada 19. septembrī izraudzītajai ziņotājai dalībvalstij Grieķijai iesniedza pieteikumu, kurā lūdza veikt grozījumus fenazakvīna apstiprināšanas nosacījumos, lai atceltu ierobežojumu un atļautu to lietot uz vīnogām, citrusaugļiem, sēkleņiem un kauleņiem. Ziņotāja dalībvalsts pieteikumu atzina par pieņemamu.

(5)

2012. gada 14. februārī ziņotāja dalībvalsts sagatavoja novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu un iesniedza to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(6)

Iestāde šo novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentāru iesniegšanai un publiskoja to saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta 1. punktu.

(7)

2013. gada 19. martā Iestāde Komisijai paziņoja savu secinājumu (5) par to, vai ir sagaidāms, ka darbīgās vielas fenazakvīna jaunie lietojuma veidi atbildīs apstiprināšanas kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā. Komisija grozīto pārskata ziņojuma projektu 2013. gada 17. septembrī nosūtīja pieteikuma iesniedzējam komentāru iesniegšanai un 2013. gada 2. oktobrī Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai. Pastāvīgā komiteja nevarēja izdarīt secinājumu, vai būtu lietderīgi grozīt fenazakvīna apstiprināšanas nosacījumus, kā to lūdzis pieteikuma iesniedzējs.

(8)

Pēc dokumentācijas sīkākas izskatīšanas Komisija sagatavoja sākotnējā pārskata ziņojuma papildinājuma projektu un projektu regulai par fenazakvīnu. 2017. gada 13. decembrī Komisija papildinājuma projektu un regulas projektu iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai.

(9)

Attiecībā uz pārskata ziņojuma par fenazakvīnu papildinājuma projektu Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt komentārus. Pieteikuma iesniedzējs komentārus iesniedza, un tie tika rūpīgi izskatīti.

(10)

Nav pierādīts, ka fenazakvīnu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā būtu uzskatāmi par atbilstošiem Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta prasībām, ja vien netiek saglabāts līdzšinējais ierobežojums attiecībā uz lietojumu tikai siltumnīcās. Tāpēc ir lietderīgi paturēt spēkā ierobežojumu attiecībā uz lietojumu tikai siltumnīcās, kas definētas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 3. panta 27. punktā.

(11)

Par vismaz viena darbīgo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīvajiem lietojumiem ir konstatēts, ka, augu aizsardzības līdzekli lietojot uz ēdamiem kultūraugiem, Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā paredzētie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc ir lietderīgi nepaturēt spēkā ierobežojumu, ka fenazakvīnu drīkst lietot tikai uz dekoratīvajiem augiem.

(12)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir vajadzīgi un lietderīgi grozīt darbīgās vielas fenazakvīna apstiprināšanas nosacījumus, vienlaikus saglabājot attiecībā uz to konkrētus nosacījumus un ierobežojumus. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2011. gada 11. aprīļa Īstenošanas direktīva 2011/39/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu fenazakvīnu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK (OV L 97, 12.4.2011., 30. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin. EFSA Journal 2013; 11(4):3166 (80 lpp.), doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 342. rindā par fenazakvīnu slejas “Īpaši noteikumi” tekstu aizstāj ar šādu:

“A DAĻA

Var atļaut izmantot tikai par akaricīdu siltumnīcās.

B DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par fenazakvīnu secinājumus un jo īpaši I un II papildpielikumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2011. gada 11. martā, un pārskata ziņojuma par fenazakvīnu papildinājuma secinājumus un jo īpaši I un II papildpielikumu, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2018. gada 22. martā.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

a)

ūdens organismu aizsardzībai;

b)

operatoru aizsardzībai un nodrošina, lai lietošanas nosacījumos būtu ietverta atbilstošu individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana;

c)

bišu aizsardzībai;

d)

riskam attiecībā uz bitēm un kamenēm, kas izlaistas apputeksnēšanai, ja vielu izmanto siltumnīcās;

e)

riskam attiecībā uz patērētājiem, jo īpaši no atliekām, kas rodas pārstrādes laikā;

f)

tādiem lietošanas nosacījumiem, kuri nodrošina, ka fenazakvīna atlieku nav kultūraugos, kas paredzēti pārtikai un dzīvnieku barībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”


8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/691

(2018. gada 7. maijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu talku E553B un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 23. panta 5. punktu saistībā ar 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. panta 3. punktu Komisija 2015. gada 23. jūlijā saņēma uzņēmuma Compo Expert France SAS pieteikumu talka E553B apstiprināšanai par pamatvielu. Pieteikumam bija pievienota informācija, kas iesniedzama saskaņā ar 23. panta 3. punkta otro daļu.

(2)

Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk “Iestāde”) sniegt zinātnisku palīdzību. Tehnisko ziņojumu par talku E553B (2) Iestāde Komisijai iesniedza 2016. gada 6. jūnijā. Ņemot vērā papildu dokumentāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs iesniedzis, lai atbildētu uz izteiktajiem komentāriem, kas apkopoti pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un Iestādi un attiecas uz operatora ekspozīciju, Komisija lūdza Iestādi sniegt papildu zinātnisko palīdzību iesniegtās jaunās informācijas novērtēšanā. Otru tehnisko ziņojumu par talku E553B (3) Iestāde Komisijai iesniedza 2017. gada 27. jūlijā.

(3)

Komisija Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai 2017. gada 5. oktobrī iesniedza pārskata ziņojuma projektu (4), 2017. gada 13. decembrī – šīs regulas projektu un tos pabeidza uz minētās komitejas 2018. gada 22. marta sanāksmi.

(4)

Pieteikuma iesniedzēja iesniegtā dokumentācija liecina, ka talks E553B atbilst pārtikas produkta kritērijiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā (5). Turklāt minētās vielas galvenais lietojums nav augu aizsardzībā, tomēr līdzeklis, kas sastāv no šīs vielas un ūdens, augu aizsardzībā ir noderīgs. Tādēļ tā uzskatāma par pamatvielu.

(5)

Veiktajās pārbaudēs konstatēts, ka talku E553B var uzskatīt par vielu, kas kopumā atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. panta prasībām, it īpaši attiecībā uz lietojuma veidiem, kuri pārbaudīti un detalizēti aprakstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi talku E553B apstiprināt par pamatvielu.

(6)

Tomēr, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā zinātnes un tehnikas pašreizējās atziņas, ir jāiekļauj daži apstiprinājuma nosacījumi un ierobežojumi, kas detalizēti šīs regulas I pielikumā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (6) pielikums.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pamatvielas apstiprināšana

Vielu talks E553B apstiprina par pamatvielu atbilstoši I pielikumam.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA supporting publication 2016:EN-1044., 29. lpp.

(3)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA supporting publication 2017:EN-1277., 21. lpp.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Īpaši noteikumi

Talks E553B

CAS Nr.: 14807-96-6

Magnija hidrogēnmetasilikāts

Silikātu minerāls

Pārtikas kvalitāte atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 (2) prasībām.

< 0,1 % ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda

2018. gada 28. maijs

Talku E553B izmanto saskaņā ar īpašajiem nosacījumiem, kas iekļauti pārskata ziņojuma par talku E553B secinājumos (SANTE/11639/2017) un jo īpaši I un II papildpielikumā.


(1)  Sīkāka informācija par pamatvielas identitāti, tās specifikāciju un lietošanas veidu ir norādīta pārskata ziņojumā.

(2)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma C daļai pievieno šādu ierakstu:

“19

Talks E553B

CAS Nr.: 14807-96-6

Magnija hidrogēnmetasilikāts

Silikātu minerāls

Pārtikas kvalitāte atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 (*1) prasībām.

< 0,1 % ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda

2018. gada 28. maijs

Talku E553B izmanto saskaņā ar īpašajiem nosacījumiem, kas iekļauti pārskata ziņojuma par talku E553B secinājumos (SANTE/11639/2017) un jo īpaši I un II papildpielikumā.


(*1)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).”


8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/692

(2018. gada 7. maijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas zoksamīda apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2003/119/EK (2) zoksamīdu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, tiek uzskatītas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir ietvertas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļas sarakstā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā noteiktais darbīgās vielas zoksamīda apstiprinājums zaudē spēku 2019. gada 31. janvārī.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. panta norādītajā laikposmā saskaņā ar minētā panta noteikumiem tika iesniegts pieteikums par zoksamīda apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu dokumentāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2016. gada 5. augustā iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentāru sniegšanai un saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Turklāt Iestāde papildu kopsavilkuma dokumentāciju darīja publiski pieejamu.

(8)

2017. gada 21. augustā Iestāde nosūtīja Komisijai savu secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka zoksamīds atbildīs apstiprināšanas kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā. Komisija 2018. gada 26. janvārī iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai ziņojuma projektu par zoksamīda apstiprinājuma atjaunošanu.

(9)

Pieteikuma iesniedzējam tika dota iespēja iesniegt komentārus par atjaunošanas ziņojuma projektu.Par vismaz viena šo darbīgo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīvajiem lietojumiem ir konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti.

(10)

Tāpēc zoksamīda apstiprinājumu ir lietderīgi atjaunot.

(11)

Zoksamīda apstiprinājuma atjaunošanas sakarā veiktais riska novērtējums balstās tikai uz nedaudziem reprezentatīvajiem lietojumiem, tomēr neierobežo lietojumus, kādiem zoksamīdu saturoši augu aizsardzības līdzekļi var tikt atļauti. Tāpēc ir lietderīgi atcelt ierobežojumu, kas minēto vielu ļauj lietot tikai par fungicīdu.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 14. panta 1. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā zinātnes un tehnikas pašreizējās atziņas, tomēr būtu jāiekļauj zināmi nosacījumi un ierobežojumi. Proti, ir lietderīgi pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju.

(13)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/84 (7) zoksamīda apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2019. gada 31. janvārim, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms minētās darbīgās vielas apstiprinājuma termiņa beigām. Tomēr, ņemot vērā to, ka lēmums par atjaunošanu ir pieņemts pirms šā pagarinātā termiņa beigām, šī regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. jūlija.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošana

Darbīgās vielas zoksamīda apstiprinājumu atjauno saskaņā ar I pielikumu.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2003. gada 5. decembra Direktīva 2003/119/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā aktīvās vielas mezosulfuronu, propoksikarbazonu un zoksamīdu (OV L 325, 12.12.2003., 41. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2017; 15(9):4980. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisijas 2018. gada 19. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2018/84, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām hlorpirifosam, hlorpirifosmetilam, klotianidīnam, vara savienojumiem, dimoksistrobīnam, mankocebam, mekopropam-P, metirāmam, oksamilam, petoksamīdam, propikonazolam, propinebam, propizamīdam, piraklostrobīnam un zoksamīdam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 16, 20.1.2018., 8. lpp.).


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Zoksamīds

CAS Nr. 156052-68-5

CIPAC Nr. 640

(RS)-3,5-dihlor-N-(3-hlor-1-etil-1-metil-2-oksopropil)-p-toluamīds

≥ 953 g/kg

2018. gada 1. jūlijs

2033. gada 30. jūnijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par zoksamīdu secinājumus un jo īpaši I un II papildpielikumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

gruntsūdeņu aizsardzībai no metabolīta RH-141455,

bišu, ūdens organismu un slieku aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei apstiprinošo informāciju par ūdens attīrīšanas procesu ietekmi uz to atlieku īpašībām, kuras atrodamas dzeramajā ūdenī, iesniedz divu gadu laikā pēc tam, kad Komisija ir publicējusi vadlīnijas par ūdens attīrīšanas procesu ietekmes izvērtēšanu uz to atlieku īpašībām, kuras atrodas virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un tās specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:

1)

A daļā svītro 77. ierakstu par zoksamīdu;

2)

B daļā iekļauj šādu ierakstu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“123

Zoksamīds

CAS Nr. 156052-68-5

CIPAC Nr. 640

(RS)-3,5-dihlor-N-(3-hlor-1-etil-1-metil-2-oksopropil)-p-toluamīds

≥ 953 g/kg

2018. gada 1. jūlijs

2033. gada 30. jūnijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par zoksamīdu secinājumus un jo īpaši I un II papildpielikumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

gruntsūdeņu aizsardzībai no metabolīta RH-141455,

bišu, ūdens organismu un slieku aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei apstiprinošo informāciju par ūdens attīrīšanas procesu ietekmi uz to atlieku īpašībām, kuras atrodamas dzeramajā ūdenī, iesniedz divu gadu laikā pēc tam, kad Komisija ir publicējusi vadlīnijas par ūdens attīrīšanas procesu ietekmes izvērtēšanu uz to atlieku īpašībām, kuras atrodas virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un tās specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/693

(2018. gada 7. maijs),

ar ko attiecībā uz aizliegumu zvejot virs aizsargājamām dzīvotnēm un minimālo attālumu no krasta un minimālo jūras dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri noteiktos Francijas (Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos zvejo ar gangui tipa trali, paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (1), un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu un 13. panta 5. un 10. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 1. punkts aizliedz ar traļiem, dragām, riņķvadiem, laivas velkamiem vadiem, no krasta velkamiem vadiem vai tiem līdzīgiem zvejas rīkiem zvejot virs jūraszāļu audzēm, īpaši kur ir Posidonia oceanica vai citi jūras fanerogāmie augi.

(2)

Pēc dalībvalsts lūguma Komisija var pieļaut atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 1. punkta, ja ir izpildīti vairāki nosacījumi, kas izklāstīti 4. panta 5. punktā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1967/2006 13. panta 1. punkts aizliedz velkamos zvejas rīkus izmantot līdz 3 jūras jūdžu attālumā no krasta vai līdz 50 m izobātai, ja tāds dziļums sasniegts tuvāk pie krasta.

(4)

Pēc dalībvalsts lūguma Komisija var pieļaut atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1967/2006 13. panta 1. punkta, ja ir izpildīti vairāki nosacījumi, kas izklāstīti 13. panta 5. un 9. punktā.

(5)

Komisija 2011. gada 18. maijā saņēma Francijas lūgumu piemērot atkāpi no minētās regulas 4. panta 1. punkta pirmās daļas, 13. panta 1. punkta pirmās daļas un 13. panta 2. punkta attiecībā uz kuģiem, kuri zvejo ar gangui tipa trali, noteiktos jūras apgabalos, kas atrodas Francijas teritoriālajos ūdeņos, virs Posidonia oceanica jūraszāļu audzēm un līdz 3 jūras jūdžu attālumā no krasta neatkarīgi no dziļuma.

(6)

Francijas lūgtā atkāpe bija atbilstīga Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 5. punkta un 13. panta 5. un 9. punkta nosacījumiem un ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 586/2014 (2) tika piešķirta uz laiku līdz 2017. gada 6. jūnijam.

(7)

2017. gada 16. jūnijā Komisija saņēma Francijas lūgumu atkāpes piemērot arī pēc 2017. gada 6. jūnija. Lai pamatotu atkāpes, Francija iesniedza atjauninātu informāciju un datus, tostarp Francijas 2014. gada 13. maijā pieņemtā pārvaldības plāna (3) īstenošanas ziņojumu.

(8)

Šis lūgums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 5. punkta pirmo daļu attiecas uz zvejas darbībām, ko veic kuģi, kuru lielākais garums ir 12 metri vai mazāks un dzinēja jauda ir 85 kW vai mazāka, un kuri ar velkamiem grunts zvejas rīkiem tradicionāli zvejo Posidonia audzēs.

(9)

2017. gada jūlijā Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) savā 55. plenārsēdē novērtēja Francijas lūgtās atkāpes un attiecīgo īstenošanas ziņojumu. Francijas iesniegtos papildu datus un precizējumus ZZTEK novērtēja savā 56. plenārsēdē 2017. gada novembrī. ZZTEK secināja, ka Francijas iestāžu iesniegtie dati nav pietiekami un ir jāuzlabo. Pēc tam Francija Komisijai iesniedza pietiekamus precizējumus. Ņemot vērā ar gangui tipa trali zvejojošo kuģu pašreizējos parametrus, nav iespējams sniegt pilnīgus datus par šādu kuģu darbībām, jo mazie kuģi ir atbrīvoti no dažiem Kopienas kontroles sistēmas noteikumiem, piemēram, attiecībā uz zvejas žurnāla datiem un kuģu satelītnovērošanas sistēmu. Francija lūgtās atkāpes pamatoja ar tās iesniegtiem zinātniskiem un tehniskiem datiem, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1967/2006 prasībām. Francija arī pieņēma īpašus pasākumus, tostarp pilnīgu jaunu kontroles un uzraudzības pasākumu kopumu, kuru piemēro zvejniecībām, kurās izmanto gangui tipa trali, un kurš ļauj apstiprināt gangui tipa traļu izmantošanas novērtējumu. Minētie pasākumi ir paredzēti 2018. gada 16. martā pieņemtajā valsts dekrētā (4).

(10)

Francijai, pamatojoties uz zinātniskiem un tehniskiem datiem, būtu jāsniedz atjaunināta Posidonia jūraszāļu audžu karte un gada ziņojums par papildu kontroles un uzraudzības pasākumu īstenošanu un par attiecīgo atkāpju piešķiršanas prasību izpildi, tostarp informācija par visiem pieņemtajiem nepieciešamajiem pasākumiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka Francijas lūgtās atkāpes var uzskatīt par atbilstīgām nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 5. punktā un 13. panta 5. un 9. punktā.

(11)

Attiecīgās zvejas darbības skar aptuveni 15 % teritorijas, ko sedz Posidonia oceanica jūraszāļu audzes un uz ko attiecas Francijas pieņemtais pārvaldības plāns, un 5,8 % jūraszāļu audžu Francijas teritoriālajos ūdeņos un tādējādi nepārsniedz robežvērtības, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 5. punkta pirmās daļas i) un iii) apakšpunkta prasībām.

(12)

Pastāv specifiski ģeogrāfiskie ierobežojumi, kas saistīti ar kontinentālā šelfa nelielo platību.

(13)

Konkrētajai zvejniecībai nav būtiskas ietekmes uz jūras vidi.

(14)

Zvejā, ko veic ar gangui tipa trali, kā mērķsugas tiek zvejotas vairākas sugas, kas pārstāv ekoloģisko nišu; šai zvejniecībai raksturīgo nozvejas sastāvu, jo īpaši sugu skaita ziņā, nevar panākt ne ar vienu citu zvejas rīku. Tāpēc zveju nevar veikt ar citiem zvejas rīkiem.

(15)

Francijas lūgtās atkāpes ietekmē nelielu kuģu skaitu, proti, tikai 24 kuģus. Tas nozīmē ļoti ievērojamu zvejas piepūles samazinājumu kuģu skaita ziņā, jo 2014. gadā attiecīgajā zvejniecībā darbojās 36 kuģi.

(16)

Pārvaldības plāns garantē, ka zvejas piepūle nākotnē netiks palielināta, jo zvejas atļaujas tiks izdotas minētajiem 24 kuģiem, kuru kopējā zvejas piepūle ir 1 136 kW un kuriem Francija jau ir atļāvusi zvejot. Komisija ņem vērā arī Francijas apgalvojumu, ka zvejas piepūle kuģu skaita ziņā tiks pakāpeniski samazināta.

(17)

Lūgums attiecas uz kuģiem, kuri zvejniecībā reģistrēti darbojamies ilgāk nekā piecus gadus un darbojas saskaņā ar pārvaldības plānu, kuru Francija pieņēmusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1967/2006 19. panta 2. punktam.

(18)

Minētie kuģi ir iekļauti sarakstā, kas Komisijai nosūtīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 13. panta 9. punktu.

(19)

Attiecīgās zvejas darbības atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. pantā, 8. panta 1. punkta h) apakšpunktā un 9. panta 3. punktā.

(20)

Pārvaldības plānā ir ietverti zvejas darbību uzraudzības pasākumi, tādā veidā izpildot Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (5) 14. panta nosacījumus.

(21)

Attiecīgās zvejas darbības neietekmē tādu kuģu darbības, kas izmanto citus zvejas rīkus, nevis traļus, zvejas vadus vai līdzīgus velkamos zvejas rīkus.

(22)

Ar gangui tipa trali zvejojošu kuģu darbība ir reglamentēta Francijas pieņemtajā pārvaldības plānā, lai tādā veidā nodrošinātu, ka Regulas (EK) Nr. 1967/2006 III pielikumā minēto sugu nozveja ir minimāla.

(23)

Kuģi zvejai ar gangui tipa trali netiek izmantoti galvkāju zvejai.

(24)

Francijas pieņemtais pārvaldības plāns ietver zvejas darbību uzraudzības pasākumus, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 5. punkta piektajā daļā un 13. panta 9. punkta trešajā daļā.

(25)

Tāpēc lūgtās atkāpes būtu jāpiešķir.

(26)

Francijai noteiktā laikā un saskaņā ar Francijas pieņemtajā pārvaldības plānā paredzēto uzraudzības plānu būtu jāsniedz Komisijai ziņojums.

(27)

Lai varētu nodrošināt tūlītējus koriģējošus pārvaldības pasākumus, kas veicami, ja Komisijai iesniegtajā ziņojumā atklājas slikts izmantotā krājuma saglabāšanās stāvoklis, un vienlaikus radītu iespēju uzlabot zinātnisko pamatojumu, kurš savukārt ļautu uzlabot pārvaldības plānu, atkāpes ilgums būtu jāierobežo.

(28)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpe

Regulas (EK) Nr. 1967/2006 4. panta 1. punktu un 13. panta 1. un 2. punktu nepiemēro Francijas teritoriālajos ūdeņos, kas pieguļ Provansas-Alpu-Kotdazīras reģiona krastam, attiecībā uz kuģiem, kuri zvejo ar gangui tipa trali un:

a)

kuru reģistrācijas numurs ir minēts pārvaldības plānā, ko Francija pieņēmusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1967/2006 19. pantam;

b)

kuri reģistrēti darbojamies attiecīgajā zvejniecībā ilgāk nekā piecus gadus un kam nākotnē netiks palielināta zvejas piepūle; un

c)

kuri ir zvejas atļaujas turētāji un darbojas saskaņā ar Francijas pieņemto pārvaldības plānu.

2. pants

Ziņošana

Francija divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Komisijai ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar uzraudzības plānu, kurš paredzēts 1. pantā minētajā Francijas pieņemtajā pārvaldības plānā.

Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Francija katru gadu līdz jūnijam un pirmo reizi līdz 2019. gada jūnijam iesniedz Komisijai uz zinātniskiem un tehniskiem datiem balstītu ziņojumu par papildu kontroles un uzraudzības pasākumu īstenošanu un par šajā regulā paredzēto atkāpju piešķiršanas prasību izpildi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 11. maija līdz 2020. gada 11. maijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 2. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 586/2014, ar ko paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006 attiecībā uz aizliegumu zvejot virs aizsargājamām dzīvotnēm un minimālo attālumu no krasta un minimālo dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri zvejo ar gangui tipa trali, noteiktos Francijas (Provansas–Alpu–Kotdazīras) teritoriālajos ūdeņos (OV L 164, 3.6.2014., 10. lpp.).

(3)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. JORF Nr. 0122, 27.5.2014., 8669. lpp.

(4)  Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui. JORF Nr. 0069, 23.3.2018., teksts Nr. 43.

(5)  Padomes 2009. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).


LĒMUMI

8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/17


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2018/694

(2018. gada 7. maijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/932/KĀDP (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (1) un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 18. decembrī Padome pieņēma Lēmumu 2014/932/KĀDP.

(2)

2018. gada 23. aprīlī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 2140 (2014) 19. punktu, atjaunināja informāciju par vienu personu, kurai piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2014/932/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmuma 2014/932/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. ZAHARIEVA


(1)  OV L 365, 19.12.2014., 147. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu par turpmāk minēto personu aizstāj ar šādu ierakstu:

“3.

Ali Abdullah Saleh (jeb: Ali Abdallah Salih).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: a) Jemenas Vispārējā tautas kongresa partijas priekšsēdētājs; b) Jemenas Republikas bijušais prezidents. Dzimšanas datums: a) 21.3.1945.; b) 21.3.1946.; c) 21.3.1942.; d) 21.3.1947. Dzimšanas vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Jemena; b) Sana'a, Jemena; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Valstspiederība: Jemena. Pases Nr.: 00016161 (Yemen). Nacionālais identifikācijas Nr.: 01010744444. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Statuss: saskaņā ar pieejamo informāciju miris. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014. (grozījumi 20.11.2014., 23.4.2018.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Abdullah Saleh sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Ali Abdullah Saleh bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Ar 2011. gada 23. novembra nolīgumu, ko atbalstīja Persijas līča sadarbības padome, Ali Abdullah Saleh pēc vairāk nekā 30 gadiem atkāpās no Jemenas prezidenta amata.

Kā ziņots, 2012. gada rudenī Ali Abdullah Saleh kļuva par vienu no galvenajiem atbalstītājiem vardarbīgām Huthi grupējuma darbībām Jemenas ziemeļos.

Konfliktus Jemenas dienvidos 2013. gada februārī izraisīja Saleh, AQAP un dienvidu separātista Ali Salim al-Bayd kopīgie pūliņi, kuru nolūks bija radīt nemierus pirms Jemenas Nacionālā dialoga konferences 2013. gada 18. martā. Pēdējā laikā – kopš 2014. gada septembra – Saleh destabilizē Jemenu, izmantojot citus, lai iedragātu centrālo valdību un radītu pietiekamu nestabilitāti valsts apvērsuma izraisīšanai. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jemenas ekspertu grupas sagatavoto 2014. gada septembra ziņojumu – aptaujātās personas liecina, ka Saleh atbalsta dažu jemeniešu vardarbīgas darbības, sniedzot tiem līdzekļus un politisku atbalstu, kā arī nodrošinot, ka Vispārējā tautas kongresa (GPC) locekļi turpina sekmēt Jemenas destabilizāciju, izmantojot dažādus līdzekļus.”


8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/695

(2018. gada 30. aprīlis).

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/35/ES 31. panta 1. punktu par pasākumu, ko veikusi Dānija, proti, 10 kg un 5 kg PrimaDonna/Compolite CS kompozīta gāzes balonu izņemšanu un atsaukšanu no tirgus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2535)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 16. jūnija Direktīvu 2010/35/ES par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2010/35/ES 30. pantu Dānija 2016. gada augustā pēc vairākiem negadījumiem paziņoja Komisijai par pasākumu, ar kuru izņem un atsauc no tirgus kompozīta gāzes balonus, ko ražo Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, Sweden un Dānijā izplata Primagaz Danmark A/S.

(2)

Attiecīgos ražojumus ražoja Composite Scandinavia AB. To tips bija apstiprināts saskaņā ar tipa apzīmējumu “Compolite CS6” un “Compolite CS 10, Passion 10” atbilstīgi EK tipa pārbaudes sertifikātam Nr. 01-794441 un 08-11688701, ko izsniegusi paziņotā struktūra Inspecta Sweden AB par testiem, kas veikti saskaņā ar standartu EN 12245:2002 un EN 14427:2004+A1:2005, produktus ar komercnosaukumu “PrimaDonna 5 kg code 1305” un “PrimaDonna 10 kg code 1310” pārdod uzņēmums Primagaz Danmark A/S. Izņemšana un atsaukšana no tirgus neattiecas uz gāzes baloniem, ko lieto ar gāzi darbināmos autoiekrāvējos un kas konstruēti saskaņā ar iepriekš minētā tipa apzīmējuma sertifikātiem.

(3)

Tehniskās prasības, kas piemērojamas pārvietojamām spiediena iekārtām, ir ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/68/EK (2) pielikumos. Saskaņā ar Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 6.2.4.1. punkta un II pielikuma II.1. iedaļas īpašajām prasībām gadījumā, ja vienu un to pašu prasību piemērošanai ir norādīts vairāk nekā viens Eiropas standarts, tad piemēro tikai vienu no tiem, bet pilnībā, ja vien nav norādīts citādi. Tāpēc tipa apstiprinājuma sertifikātu neizdod saskaņā ar diviem atšķirīgiem standartiem.

(4)

Standarta EN 12245:2002 5.2.12. punktā ir noteikts, ka baloni nedrīkst saplīst 2 minūšu laikā, sākot no ugunsdrošības testa sākuma, bet standarta EN 14427:2004+A1:2005 5.2.13.1. un 5.2.13.2. punktā noteikts, ka testa laikā baloni nedrīkst saplīst katastrofālā veidā, un tests ir jāveic vismaz 30 minūtes.

(5)

Dānijas paziņojumam bija pievienots ziņojums par testiem, ko minētajiem kompozīta gāzes baloniem veica Dānijas Ugunsdrošības institūts (DBI) saskaņā ar standartu EN 14427:2004+A1:2005. Saskaņā ar testa ziņojumu, testētie baloni neatbilda kritērijiem, kas aprakstīti 5.2.13.1. un 5.2.13.2. punktā, jo tie katastrofālā veidā saplīsa mazāk kā pēc 3 minūtēm.

(6)

Tāpēc Dānijas varas iestādes lika izplatītājam izņemt minētos kompozīta gāzes balonus no izplatīšanas ķēdes, un atsaukt tos, kas pieder patērētājiem.

(7)

Komisija aicināja ražotāju un izplatītāju Dānijā darīt zināmus savus apsvērumus par Dānijas iestāžu veikto pasākumu. Savā atbildē ražotājs, Composite Scandinavia AB, apgalvoja, ka lēmums nav pamatots tāpēc, ka ražojumu radītais risks nav pareizi novērtēts, un ka ražojumi atbilst visām būtiskajām drošuma prasībām. Pēc ražotāja vārdiem ražojumu neatbilstoša izmantošana vai tieša saskare ar liesmu nepierāda, ka ražojumi paši rada nopietnu risku. Izplatītājs, Primagaz Danmark A/S, apšauba arī Dānijas iestāžu lēmumu.

(8)

Komisija pēc apspriešanas saņēma turpmāku informāciju, ka līdzīgus izņemšanas pasākumus attiecībā uz to pašu ražojumu veikusi Somija, Zviedrija un Norvēģija.

(9)

Dānijas iestāžu sniegto pierādījumu pārbaude apliecina, ka iepriekšminētie kompozīta gāzes baloni neatbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem. Tātad kompozīta gāzes baloni rada nopietnu risku un tādēļ tie būtu jāizņem un jāatsauc no tirgus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dānijas veiktais pasākums, kas ietver 10 kg un 5 kg PrimaDonna/Compolite CS kompozīta gāzes balonu, ko ražo Composite Scandinavia, izņemšanu un atsaukšanu no tirgus, ir pamatots.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 165, 30.6.2010., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.).


8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/696

(2018. gada 4. maijs),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punktam tiek pagarināts Francijas par starptautiskajām klimata sarunām atbildīgās Vides, enerģētikas un jūras ministrijas pasākums, kurš atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Phéro-Ball Pin

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2643)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 55. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

2017. gada 28. aprīlī Francijas Vides, enerģētikas un jūras ministrija, kas atbild par starptautiskajām klimata sarunām (šeit turpmāk “kompetentā iestāde”), atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punkta pirmajai daļai pieņēma lēmumu līdz 2017. gada 24. oktobrim atļaut Francijas teritorijā piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Phéro-Ball Pin, lai apkarotu vērpējus Thaumetopoea pityocampa (“pasākums”). Kompetentā iestāde atbilstoši minētās regulas 55. panta 1. punkta otrajai daļai par šo pasākumu un tā pamatojumu nekavējoties informēja Komisiju un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes.

(2)

Kā informēja kompetentā iestāde, šis pasākums bija vajadzīgs, lai aizsargātu sabiedrības un dzīvnieku veselību, jo vērpēji Thaumetopoea pityocampa cilvēkam un dzīvniekiem var radīt smagus veselības traucējumus. Dzelošie matiņi, kas vērpējiem Thaumetopoea pityocampa izkrīt, izraisa dermatīta paveidu, dēvētu par erukismu, kura simptomi var būt ādas, acu, elpošanas sistēmas reakcijas un alerģiskas reakcijas. Alerģiskās reakcijas dažkārt ir smagas un var pat izraisīt anafilaktisko šoku. Pēc kompetentās iestādes aplēsēm, vērpēji Thaumetopoea pityocampa periodiski izplatās 67 % Francijas komūnu. Šī iestāde arī lēš, ka vērpēji Thaumetopoea pityocampa katru gadu izraisa erukismu vairākiem simtiem cilvēku.

(3)

Phéro-Ball Pin satur feromonu (Z)-13-heksadecēn-11-in-1-ilacetātu (CAS Nr. 78617-58-0), kas ir aktīvā viela, kuru paredzēts izmantot 19. produkta veida biocīdos par atraktantu, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā. (Z)-13-heksadecēn-11-in-1-ilacetāts ir jauna aktīvā viela, tāpēc tā vispirms ir jāapstiprina, un tikai tad to saturošus biocīdus var atļaut valsts vai Savienības līmenī. Minētās aktīvās vielas apstiprināšanas pieteikums ir iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 7. pantu un pašreiz tiek novērtēts.

(4)

2017. gada 26. decembrī Komisija no Francijas iestādēm saņēma pamatotu pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punkta trešo daļu pasākumu pagarināt. Pamatotais pieprasījums tika iesniegts aiz bažām, ka vērpēji Thaumetopoea pityocampa varētu apdraudēt cilvēka un dzīvnieku veselību, ņemot vērā gan to ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību, dažreiz ar smagām sekām, gan arī aplēsto skarto iedzīvotāju skaitu. Francijā pieejamās vērpēju Thaumetopoea pityocampa apkarošanas alternatīvas (mehāniskas apkarošanas metodes, proti, perēkļu iznīcināšana manuāli vai mehāniska izķeršana, ķīmiskas apkarošanas metodes un bioloģiskas apkarošanas metodes, proti, zīlīšu būru masveidīga izlikšana), pēc Francijas iestāžu informācijas, nav pietiekami efektīvas, lai Francijā tiktu galā ar ļoti lielām vērpēju Thaumetopoea pityocampa populācijām. Turklāt neviena no šīm alternatīvām nav piemērota tam, lai apstrādātu tādas zonas kā pilsētu parki vai meži un reģiona un vietējo pašvaldību pārziņā esošās kokaugiem klātās platības. Tāpēc Francijas iestādes uzskata, ka biocīds Phéro-Ball Pin joprojām ir vajadzīgs, lai apkarotu minētos vērpējus un ierobežotu to radīto veselības apdraudējumu cilvēkam un dzīvniekiem.

(5)

Pienācīgi neapkaroti, vērpēji Thaumetopoea pityocampa var apdraudēt cilvēka un dzīvnieku veselību, turklāt šo apdraudējumu nevar ierobežot ar citām metodēm, kā vien ar biocīdiem, tāpēc ir lietderīgi ar konkrētiem nosacījumiem atļaut Francijas iestādēm pagarināt pasākumu uz laiku, kas nepārsniedz 550 dienas, sākot ar nākamo dienu pēc tā sākotnējā 180 dienu perioda beigām, kurš bija atļauts ar Francijas 2017. gada 28. aprīļa lēmumu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francija drīkst vēlākais līdz 2019. gada 28. aprīlim pagarināt pasākumu, kas atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Phéro-Ball Pin vērpēju Thaumetopoea pityocampa apkarošanai, ja vien tā nodrošina, ka šo līdzekli lieto tikai sertificēti lietotāji un lietošana notiek kompetentās iestādes uzraudzībā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2018. gada 4. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.


8.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/697

(2018. gada 7. maijs),

ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2888)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 (3) tika pieņemts pēc augsti patogēnās H5 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem vairākās dalībvalstīs (“attiecīgās dalībvalstis”) un pēc tam, kad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Padomes Direktīvas 2005/94/EK (4) 16. panta 1. punktu bija izveidojušas aizsardzības zonas un uzraudzības zonas.

(2)

Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/247 paredzēts, ka aizsardzības zonā un uzraudzības zonā, ko saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK izveidojušas attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā. Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/247 arī noteikts, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās piemērojamie pasākumi, kas paredzēti Direktīvas 2005/94/EK 29. panta 1. punktā un 31. pantā, ir jāsaglabā vismaz līdz datumiem, kas attiecībā uz šīm zonām noteikti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(3)

Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 kopš tā pieņemšanas dienas ir vairākkārt grozīts, lai ņemtu vērā putnu gripas epidemioloģiskās situācijas attīstību Savienībā. Konkrētāk, Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/696 (5), lai paredzētu noteikumus, kuri jāievēro, veicot diennakti vecu cāļu nosūtīšanu no Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumā norādītajiem apgabaliem. Minētajā grozījumā ņemts vērā tas, ka diennakti veci cāļi augsti patogēnās putnu gripas izplatībā salīdzinājumā ar citām mājputnu izcelsmes precēm rada ļoti niecīgu risku.

(4)

Pēc tam Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1841 (6), lai stiprinātu slimības kontroles pasākumus, kas piemērojami gadījumos, kad pastāv paaugstināts augsti patogēnās putnu gripas izplatības risks. Tāpēc tagad Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 paredz, ka Savienības līmenī pēc augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma vai uzliesmojumiem jāizveido citas ierobežojumu zonas attiecīgajās dalībvalstīs, kā minēts Direktīvas 2005/94/EK 16. panta 4. punktā, kā arī jānosaka tajās piemērojamo pasākumu ilgums. Šobrīd Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 arī paredz noteikumus, kas jāievēro, veicot dzīvu mājputnu, diennakti vecu cāļu un inkubējamu olu nosūtīšanu no citām ierobežojumu zonām uz citām dalībvalstīm atbilstoši konkrētiem nosacījumiem.

(5)

Turklāt Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums ir vairākkārt grozīts, galvenokārt lai ņemtu vērā to, kā mainījušās robežas aizsardzības zonām un uzraudzības zonām, ko attiecīgās dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK.

(6)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums pēdējoreiz tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/642 (7) pēc tam, kad Bulgārija bija paziņojusi par jaunu augsti patogēnās H5 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu mājputnu saimniecībā minētās dalībvalsts Haskovas reģionā. Turklāt Bulgārija paziņoja Komisijai, ka pēc šā slimības uzliesmojuma tā pienācīgi veikusi vajadzīgos pasākumus atbilstoši Direktīvai 2005/94/EK, tostarp ap inficēto mājputnu saimniecību ir izveidojusi aizsardzības zonu un uzraudzības zonu.

(7)

Kopš dienas, kad Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 pēdējoreiz tika grozīts ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/642, Bulgārija ir informējusi Komisiju par citiem augsti patogēnās H5 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu saimniecībās minētās dalībvalsts Plovdivas reģionā.

(8)

Bulgārija Komisijai ir arī paziņojusi, ka pēc šiem nesen konstatētajiem uzliesmojumiem tā veikusi vajadzīgos pasākumus atbilstoši Direktīvai 2005/94/EK, tostarp izveidojusi aizsardzības zonu un uzraudzības zonu ap inficētajām mājputnu saimniecībām minētajā dalībvalstī.

(9)

Komisija sadarbībā ar Bulgāriju ir izskatījusi minētos pasākumus un atzīst, ka aizsardzības zonas un uzraudzības zonas robežas, ko noteikusi Bulgārijas kompetentā iestāde, atrodas pietiekami tālu no mājputnu saimniecībām, kurās bija apstiprināti jaunie slimības uzliesmojumi.

(10)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, ir nepieciešams Savienības līmenī sadarbībā ar Bulgāriju steidzami aprakstīt aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kuras pēc nesen Bulgārijā konstatētajiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem šajā dalībvalstī izveidotas saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK.

(11)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā jaunāko augsti patogēnās putnu gripas epidemioloģisko situāciju Bulgārijā. Proti, Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumā būtu jānorāda Bulgārijā nesen izveidotās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, uz kurām patlaban attiecas Direktīvā 2005/94/EK noteiktie ierobežojumi.

(12)

Tāpēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums būtu jāgroza, lai pēc nesen konstatētajiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem minētajā dalībvalstī atjauninātu reģionalizāciju Savienības līmenī un iekļautu saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK Bulgārijā izveidotās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kā arī lai noteiktu tajās piemērojamo ierobežojumu termiņu.

(13)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Komisijas 2017. gada 9. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 36, 11.2.2017., 62. lpp.).

(4)  Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).

(5)  Komisijas 2017. gada 11. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2017/696, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 101, 13.4.2017., 80. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 10. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1841, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 261, 11.10.2017., 26. lpp.).

(7)  Komisijas 2018. gada 25. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/642, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 106, 26.4.2018., 23. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumu groza šādi:

1)

A daļā ierakstu par Bulgāriju aizstāj ar šādu:

Dalībvalsts: Bulgārija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 29. panta 1. punktu

Plodiv region:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018.

Municipality of Maritsa:

Kalekovets

Trilistnik

10.5.2018.

Municipality of Rakovski:

Stryama

10.5.2018.

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

21.5.2018.

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

21.5.2018.

Municipality of Brezovo:

Brezovo

21.5.2018.

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

22.5.2018.

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Malevo

15.5.2018.”;

2)

B daļā ierakstu par Bulgāriju aizstāj ar šādu:

Dalībvalsts: Bulgārija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 31. pantu

Yambol region:

Municipality of Yambol:

Yambol

6.5.2018.

Municipality of Straldzha:

Zimnitsa

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha:

Mogila

Veselinovo

Kabile

Sliven region:

Municipality of Sliven:

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

6.5.2018.

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

22.5.2018.–30.5.2018.

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

22.5.2018.–30.5.2018.

Municipality of Brezovo:

Brezovo

22.5.2018.–30.5.2018.

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

23.5.2018.–31.5.2018.

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Karadzhzovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

18.5.2018.

Municipality of Maritsa:

Maritsa

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

19.5.2018.

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

Razhevo

Municipality of Brezovo:

Streltsi

Zelenikovo

Choba

Tyurkmen

Drangovo

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Dink

Kalekovets

Krislovo

Zhelyzno

Trud

Stroevo

Municipality of Kaloyanovo:

Dunavlii

Kaloyanovo

Dalgo pole

Razhevo Konare

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tsarimir

30.5.2018.

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018.

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolyu Marinovo

Pravoslav

Veren

30.5.2018.

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Voivodovo

Manastir

Haskovo

Krivo pole

Knizhovnik

Orlovo

Konush

Momino

Dolno voivodino

Dinevo

Liubenovo

Stoikovo

Stamboliiski

Municipality of Stambolovo:

Zjalti briag

Stambolovo

Kralevo

24.5.2018.”