ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 69

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 13. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/385 (2017. gada 16. oktobris) par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

3

 

*

Padomes Lēmums (Euratom) 2018/386 (2017. gada 16. oktobris), ar kuru apstiprina, ka Eiropas Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

8

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/387 (2018. gada 12. marts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

9

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/388 (2018. gada 12. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

11

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/389 (2017. gada 27. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/390 (2018. gada 12. marts), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

44

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/391 (2018. gada 12. marts), ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

46

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/392 (2018. gada 12. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

48

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2018/393 (2018. gada 12. marts), ar ko Eiropas Savienības vārdā apstiprina grozījumus Protokolā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/385

(2017. gada 16. oktobris)

par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu, 100. panta 2. punktu un 207. un 209. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Horvātijas Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu par Horvātijas pievienošanos Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses (1) (“nolīgums”), ir jāvienojas nolīguma protokolā. Saskaņā ar Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu attiecībā uz šādu pievienošanos ir jāpiemēro vienkāršota procedūra, saskaņā ar kuru Padomei, pieņemot vienprātīgu lēmumu dalībvalstu vārdā, un attiecīgajām trešām valstīm ir jānoslēdz protokols.

(2)

Padome 2012. gada 14. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Kirgizstānas Republiku par nolīguma pielāgošanu. Sarunas par nolīguma protokolu (“protokols”) tika sekmīgi pabeigtas ar verbālnotu apmaiņu.

(3)

Attiecībā uz Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetencē esošiem jautājumiem protokola parakstīšanai ir paredzēta atsevišķa procedūra.

(4)

Tāpēc protokols Savienības un dalībvalstu vārdā būtu jāparaksta, un, lai nodrošinātu tā efektīvu piemērošanu, tas būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas tam, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības un dalībvalstu vārdā parakstīt protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības un dalībvalstu vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Protokolu saskaņā ar tā 4. panta 3. punktu piemēro provizoriski no 2013. gada 1. jūlija, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas tam, lai tas stātos spēkā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2017. gada 16. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 196, 28.7.1999., 48. lpp.


13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/3


PROTOKOLS

Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

Līguma par Eiropas Savienību, Līguma par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma līgumslēdzējas puses (turpmāk “dalībvalstis”),

EIROPAS SAVIENĪBA (turpmāk “Savienība”) un

EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA,

no vienas puses,

UN

KIRGIZSTĀNAS REPUBLIKA,

no otras puses,

(turpmāk visas kopā “puses”),

TĀ KĀ Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Kirgizstānas Republiku (turpmāk “nolīgums”) tika parakstīts Briselē 1995. gada 9. februārī;

TĀ KĀ Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai tika parakstīts Briselē 2011. gada 9. decembrī;

TĀ KĀ saskaņā ar Akta par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā 6. panta 2. punktu par Horvātijas Republikas pievienošanos nolīgumam ir jāvienojas, noslēdzot nolīguma protokolu;

ŅEMOT VĒRĀ Horvātijas Republikas pievienošanos Savienībai un Eiropas Atomenerģijas kopienai 2013. gada 1. jūlijā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Horvātijas Republika pievienojas Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Kirgizstānas Republiku. Horvātijas Republika tāpat kā pārējās Savienības dalībvalstis pieņem un ievēro nolīguma un tajā pašā dienā parakstītajam Nobeiguma aktam pievienoto kopīgo deklarāciju, deklarāciju un vēstuļu apmaiņu tekstus.

2. pants

Pienācīgā laikā pēc šā protokola parakstīšanas Savienība paziņo dalībvalstīm un Kirgizstānas Republikai nolīguma tekstu horvātu valodā. Pēc šā protokola stāšanās spēkā teksts, kas minēts šā panta pirmajā teikumā, kļūst autentisks ar tādiem pašiem nosacījumiem kā nolīguma teksts angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru, kirgīzu un krievu valodā.

3. pants

Šis protokols ir nolīguma sastāvdaļa.

4. pants

1.   Šo protokolu katra puse apstiprina saskaņā ar savām procedūrām un paziņo viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

2.   Šis protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko mēnesim, kurā ir veikts pēdējais no 1. punktā minētajiem paziņojumiem.

3.   Līdz protokola spēkā stāšanās dienai to piemēro provizoriski no 2013. gada 1. jūlija.

5. pants

Šis protokols ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru, kirgīzu un krievu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušās attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo protokolu.

Съставено в Брюксел на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de febrero de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne šestého února dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette februar to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Februar zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le six février deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei febbraio duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Frar fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, zes februari tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego lutego roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la șase februarie două mii optsprezece.

V Bruseli šiesteho februára dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte februari år tjugohundraarton.

Image

Составлено в Брюсселе шестого февраля две тысячи восемнадцатого года.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейский Союз

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Европейское сообщество по атомной энергии

Image

За киргизката република

Por la república kirguisa

Za kyrgyzskou republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République Kirghize

Za kirgisku republiku

Per la repubblica del kirghizistan

Kirgizstānas Republikas vārdā –

Kirgizijos respublikos vardu

A Kirgiz köztársaság részéről

Għall-Repubblika Kirgiża

Voor de Kirgizische Republiek

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela república do quirguistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú Republiku

Za Kirgiško republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/8


PADOMES LĒMUMS (Euratom) 2018/386

(2017. gada 16. oktobris),

ar kuru apstiprina, ka Eiropas Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 101. panta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Horvātijas Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu par Horvātijas Republikas pievienošanos Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses (1) (“nolīgums”), ir jāvienojas nolīguma protokolā.

(2)

Padome 2012. gada 14. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar attiecīgajām trešām valstīm. Sarunas ar Kirgizstānas Republiku tika sekmīgi pabeigtas ar verbālnotu apmaiņu.

(3)

Attiecībā uz Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetencē esošiem jautājumiem protokola parakstīšanai un noslēgšanai ir paredzēta atsevišķa procedūra.

(4)

Par jautājumiem, kuri ir Savienības un dalībvalstu kompetencē, protokola parakstīšanai un noslēgšanai ir paredzēta atsevišķa procedūra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts, ka Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (2).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2017. gada 16. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 196, 28.7.1999., 48. lpp.

(2)  Protokola teksts ir publicēts šā Oficiālā Vēstneša 3. lpp. kopā ar lēmumu par parakstīšanu Savienības un dalībvalstu vārdā.


REGULAS

13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/9


PADOMES REGULA (ES) 2018/387

(2018. gada 12. marts),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 224/2014 (2) tiek īstenoti daži pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2013/798/KĀDP.

(2)

Padomes Lēmumā 2013/798/KĀDP paredzēts ieroču embargo pret Centrālāfrikas Republiku un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana konkrētām personām, kuras iesaistās vai atbalsta darbības, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā.

(3)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2018. gada 30. janvārī pieņēma Rezolūciju 2399 (2018) (“ANO DPR 2399”), ar ko grozīja izņēmumus, kuri attiecas uz ieroču embargo, un kritērijus aktīvu iesaldēšanai. Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/391 (3), ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP, lai īstenotu ANO DPR 2399.

(4)

Šis pasākums ir Līguma darbības jomā, un tādēļ tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka ekonomikas dalībnieki visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 224/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Padomes Regulu (ES) Nr. 224/2014 groza šādi:

1)

regulas 3. panta a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja tie paredzēti vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas Centrālāfrikas Republikā (MINUSCA), Centrālāfrikas Republikā izvietoto Savienības misiju un Francijas spēku, kā arī citu Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu spēku, kuri nodrošina mācības un sniedz palīdzību, atbalstam vai lietošanai, kā paziņots saskaņā ar c) punktu;”;

2)

regulas 5. panta 3. punktu groza šādi:

a)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā Centrālāfrikas Republikā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus, tostarp tādas, kuras ir saistītas ar vardarbības vēršanu pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumiem, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumiem civiliem objektiem, tostarp administratīviem centriem, tiesas ēkām, skolām un slimnīcām, un nolaupīšanu un piespiedu pārvietošanu;”;

b)

punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h)

ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret Apvienoto Nāciju Organizācijas misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Savienības misijām un Francijas spēkiem, kuri tās atbalsta, kā arī pret humanitāro personālu;”;

c)

pievieno šādu apakšpunktu:

“j)

veic tādas darbības kā kūdīšana uz vardarbību, jo īpaši etnisku vai reliģisku motīvu dēļ, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, un iesaistās darbībās, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, vai sniedz tām atbalstu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. KARANIKOLOV


(1)  OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā (OV L 70, 11.3.2014., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/391 (2018. gada 12. marts), ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 46. lpp.).


13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/11


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/388

(2018. gada 12. marts),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. un 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Pamatojoties uz Padomes veikto pārskatīšanu, Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā būtu jāgroza informācija attiecībā uz konkrētām personām un vienībām.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. KARANIKOLOV


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā, aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Dzimšanas datums: 15.8.1976.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Buryat ASSR (Krievijas PFSR)

Kā bijušajam Krimas premjerministra vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma “Augstākās padomes” pieņemtajos lēmumos par 2014. gada 16. marta“referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

2014. gada 11. jūnijā viņš atkāpās no tā sauktās “Krimas Republikas”“premjerministra pirmā vietnieka” funkcijām. Pašlaik – Managing Company of the Russian-Chinese Investment Fund for Regional Development ģenerāldirektors.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Dzimšanas datums: 18.1.1970. vai 29.3.1965.

Dzimšanas vieta: Artemivsk (Артемовск) (2016. gadā pārdēvēta atpakaļ uz Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

“Premjerministrs”Aksyonov2014. gada 3. martā iecēla Zima par Krimas Drošības dienesta (SBU) jauno vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis Krievijas Izlūkošanas dienestam (FSB) svarīgu informāciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju. 2014. gada 11. martā bijušie Krimas SBU virsnieki paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta izveidi.

17.3.2014.

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš joprojām ir padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parlamentāro jautājumu komitejas loceklis.

2017. gada 10. oktobrīOzerov ar dekrētu Nr. 372-SF tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novēršanas jautājumos.

17.3.2014.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pildīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pienākumus 2017. gada septembrī.

Pašlaik viņš ir North Ossetia parlamenta deputāts.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski atbalstīja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā.

17.3.2014.

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Dzimšanas datums: 1.9.1956.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye, (Ukrainas PSR)

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

2017. gada 26. septembrī ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu viņu atbrīvoja no amata un militārā dienesta.

21.3.2014.

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Dzimšanas datums: 21.8.1946.

Dzimšanas vieta: Shmakovka, Primorsky region

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (līdz 2017. gada 26. maijam). Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (dzimusi DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (dzimusi ДМИТРИЕВА))

Dzimšanas datums: 9.12.1954.

Dzimšanas vieta: Bui, Kostroma region

Bijusī Valsts Domes deputāte. Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

No 2015. gada septembra Federācijas padomes locekle no Omsk region. Pašlaik – Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību aktu un valsts izveides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece.

21.3.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast, PSRS.

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

Partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

12.5.2014.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Dzimšanas datums: 30.12.1965. vai 19.12.1962.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, vai Zaporizhia

Bijušais Federālā migrācijas dienesta Sevastopoles biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Sevastopoles iedzīvotājiem.

Kopš 2016. gada oktobra – Sevastopoles pilsētas Likumdevēju asamblejas vadītājs.

12.5.2014.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Dzimšanas datums: 12.1.1981.

Bijušais “Luhanskas Tautas Republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Luhanskas Tautas Republikas” pašnoteikšanos.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

12.5.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Dzimšanas datums: 20.1.1964.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministrs”, apstiprināts 2014. gada 8. jūlijā.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Turpina darbības, ar kurām atbalsta LNR separātistu struktūras.

12.7.2014.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 24.6.1964. vai 25.6.1964., vai 26.6.1964.

Dzimšanas vieta: Luhansk (iespējams Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Bijušais tā sauktais “aizsardzības ministrs” un bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītājs”.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Turpina veikt tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības”“valdības” darbības kā tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” īpašais sūtnis Minskas vienošanos jautājumā.

12.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

25.7.2014.

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Dzimšanas datums: 7.2.1960.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministra vietnieks”. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, Berezin tādējādi ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku. Pašlaik – DNR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs.

25.7.2014.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Dzimšanas datums: 13.1.1954.

Dzimšanas vieta: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Bijušais tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Augstākās padomes” bijušais priekšsēdētājs, kas izstrādāja politiku un organizēja nelikumīgo “referendumu”, kura rezultātā tika proklamēta tā sauktā “Doņeckas Tautas Republika”, tādējādi pārkāpjot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku. Pašlaik – DNR Komunistiskās partijas vadītājs.

30.7.2014.

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (jeb “Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Dzimšanas datums: 14.10.1974.

Dzimšanas vieta: Gorsky, Luhansk Oblast

2014. gada 14. augustā viņš nomainīja Igor Strelkov/Girkin kā “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministrs”. Saskaņā ar informāciju viņš kopš 2014. gada aprīļa ir bijis separātistu kaujinieku grupas komandieris Doņeckā un solījies atrisināt stratēģisko uzdevumu – atvairīt Ukrainas militāro agresiju. Tādējādi Kononov ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Dzimšanas datums: 26.7.1956.

Dzimšanas vieta: Cioburciu, Slobozia district, tagad – Moldovas Republika

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Krievijas premjerministra vietnieka Dmitry Rogozin protežē. Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” Ministru padomes Administrācijas vadītājs.

Līdz 2017. gada martam tā sauktās “Piedņestras Moldāvu Republikas” tā sauktais “prezidenta pilnvarotais pārstāvis” Krievijas Federācijā.

12.9.2014.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 11.8.1949.

Dzimšanas vieta: Klin

Bijusī Valsts Domes runaspersona. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

2017. gada oktobrī viņu ar prezidenta dekrētu iecēla par Dagestānas Republikas faktisko vadītāju.

12.9.2014.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Dzimšanas datums: 5.4.1948.

Dzimšanas vieta: Opochka

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Krievijas Federācijas Komunistiskās partijas centrālkomitejas prezidija loceklis.

12.9.2014.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 21.3.1964.

Dzimšanas vieta: Rudny, Kostanai region, Kazahijas PSR

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau

Bijušais Valsts Domes loceklis. Bijušais Valsts Domes deputāts, Valsts Domes Krievijas Federācijas Militāri rūpnieciskā kompleksa attīstības tiesību aktu komisijas priekšsēdētājs. Partijas “Vienotā Krievija” prominents biedrs un uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Federācijas Padomes loceklis. Ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

12.9.2014.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (jeb Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Dzimšanas datums: 7.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stalino city (tagad – Donetsk)

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“parlamenta” loceklis un sabiedriskās apvienības Union of Veterans of the Donbass Berkut priekšsēdētājs un sabiedriskās kustības Free Donbass loceklis. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Viņš joprojām ir tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” loceklis.

29.11.2014.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Dzimšanas datums: 23.2.1969.

Dzimšanas vieta: Belozernoe village, Romodanovskiy rayon, PSRS

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks” un iepriekšējais “ģenerālprokurors”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Pašlaik – Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas (GSU SK) Maskava nodaļas vadītāja “palīgs”.

29.11.2014.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Dzimšanas datums: 3.2.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“premjerministra vietnieks finanšu lietās”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Joprojām aktīvi atbalsta LNR separātistu struktūras.

29.11.2014.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (jeb KUZOVLEV, jeb TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ jeb КУЗОВЛЕВ, jeb ТAMБOB).

Dzimšanas datums: 7.1.1967.

Dzimšanas vieta: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Bijušas “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais tautas milicijas virspavēlnieks.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Krievijas bruņoto spēku 8. armijas komandieris.

16.2.2015.

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Dzimšanas datums: 10.12.1976.

Dzimšanas vieta: Luhansk

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Pašlaik – ārējās ekonomikas departamenta vadītāja “Luhanskas administrācijas” vadītāja birojā.

16.2.2015.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Dzimšanas datums: 25.7.1978. (vai 23.3.1975.)

Dzimšanas vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Lugansk region

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ģenerālprokurors” (līdz 2017. gada oktobrim).

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Dzimšanas datums: 15.5.1955.

Dzimšanas vieta: Omsk

Bijušais aizsardzības ministra vietnieks un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas valdības politikas veidošanā un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

No 2016. gada 28. decembra – bijušas ārlietu ministra vietnieks.

Ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

16.2.2015.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Dzimšanas datums: 20.10.1972.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

2014. gada martā Bakharev iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieku un 2014. gada augustā – par minētās struktūras pirmo priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir atzinis, ka personiski bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp intervijā, kas 2016. gada 22. martā publicēta tīmekļa vietnē gazetakrimea.ru un 2016. gada 23. augustā – tīmekļa vietnē c-pravda.ru. “Krimas Republikas”“iestādes” ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

9.11.2016.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Dzimšanas datums: 17.10.1969.

Dzimšanas vieta: Kular Ust-Yansky District, Jakutijas autonomā PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

Būdams Sevastopoles municipālās administrācijas loceklis, 2014. gada februārī un martā viņš atbalstīja tā sauktā “tautas mēra”Alexei Chaliy darbības. Viņš ir publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp savā personiskajā tīmekļa vietnē un intervijā, kas 2016. gada 21. februārī publicēta nation-news.ru tīmekļa vietnē.

Par līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” II pakāpi.

9.11.2016.

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

OAO “VO TPE” ģenerāldirektors līdz tās maksātnespējai, OOO “VO TPE” ģenerāldirektors.

Dzimšanas datums: 17.2.1970.

Būdams OAO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš vadīja sarunas ar Siemens Gas Turbine Technologies OOO par gāzes turbīnu iegādi un piegādi elektrostacijai Tamaņā, Krasnodaras reģionā, Krievijas Federācijā. Vēlāk, būdams OOO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš bija atbildīgs par gāzes turbīnu nodošanu Krimai. Šī rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

Vienības:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

3.

T. s. “Lugansk People's Republic

Луганская народная республика

Luganskaya narodnaya respublika

Oficiālā interneta vietne:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Tā saucamo “Luhanskas Tautas Republiku” izveidoja 2014. gada 27. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 22. maijā tā saucamās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” izveidoja tā saucamo “Novorossijas federālo valsti” (“Federal State of Novorossiya”).

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī separātistu “dienvidaustrumu armijas” un citu nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

4.

T. s. “Donetsk People's Republic

Донецкая народная республика

Donétskaya naródnaya respúblika

Oficiāla informācija, tostarp Doņeckas Tautas republikas Konstitūcija un Augstākās Padomes sastāvs:

https://dnr-online.ru/

Tā saucamā “Doņeckas Tautas Republika” tika pasludināta 2014. gada 7. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 24. maijā tā saucamās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par tā saucamās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

5.

T. s. “Federal State of Novorossiya

Федеративное государство Новороссия

Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya

Oficiālā informācija presei:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

2014. gada 24. maijā tā saucamās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par neatzītās, tā saucamās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

20.

Joint-stock company Sparkling wine plantNovy Svet

Aкционерное обществоЗавод шампанских вин“Новый Свет””

Agrāk zināms kā “Krimas Republikas” valsts unitārais uzņēmums Sparkling wine plant “Novy Svet”

Государственное унитарное предприятие Республики КрымЗавод шампанских винНовый Свет””

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” un kā State enterprise sparkling wine plant “Novy Svet”

Государственное предприятие Завод шампанских винНовый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 9. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas Republikas” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14 “Par “Krimas Republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju””, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 4.1.2015. kā “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “sparkling wine plant “Novy Svet”” (Государственное унитарное предприятие Республики КрымЗавод шампанских винНовый Свет””). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Lauksaimniecības ministrija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Pārreģistrēts pēc reorganizācijas 29.8.2017. kā Joint-stock company Sparkling wine plant “Novy Svet” (Aкционерное обществоЗавод шампанских винНовый Свет”’). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Zemes un īpašumattiecību ministrija (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014.

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное обществоКонцерн воздушно-космической обороныАлмаз – Антей””

(jeb CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; jeb ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; jeb ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКОAлмаз – Антей”;)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Tīmekļa vietne: almaz-antey.ru;

E-pasta adrese: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas ražo pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zeme-gaiss” raķetes, kuras piegādā Krievijas armijai. Krievijas iestādes piegādā smagos ieročus separātistiem Ukrainas austrumu daļā, veicinot Ukrainas destabilizāciju. Šos ieročus izmanto separātisti, tostarp, lai notriektu lidmašīnas. Tādējādi Almaz-Antey kā valsts uzņēmums veicina Ukrainas destabilizāciju.

30.7.2014.

22.

DOBROLET jeb DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Aviosabiedrības kods QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш, дом 31, строение 1

Tīmekļa vietne: www.dobrolet.com

Dobrolet bija Krievijas valsts aviosabiedrības meitasuzņēmums. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Dobrolet ekskluzīvi veica lidojumus starp Maskavu un Simferopoli. Tādējādi tas veicināja nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas integrāciju Krievijas Federācijā un grāva Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

28.

Luhanskas ekonomikas savienība (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

“Sociāla organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Izvirzīja Oleg AKIMOV kā kandidātu tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatam. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

Grupas komandieris ir sarakstā iekļautais Nikolay KOZITSYN, ar kuru tādējādi minētā grupa tiek saistīta.

Saskaņā ar informāciju “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

41.

State Unitary Enterprise of the Crimean Republic“Crimean Sea Ports””

(“Государственное унитарное предприятие Республики КрымKрымские морские порты””), ietverot filiāles:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

“Krimas parlaments”2014. gada 17. martā pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/14 “Par dažu Ukrainas Infrastruktūras un Lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju” un 2014. gada 26. martā – rezolūciju Nr. 1865-6/14 “Par valsts uzņēmumu “Crimean Sea Ports”” (“О Государственном предприятииKрымские морские порты””), ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par vairākiem valsts uzņēmumiem, kuri tika apvienoti “State Unitary Enterprise of the Crimean Republic “Crimean Sea Ports””, piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” minētos uzņēmumus ir faktiski konfiscējušas un “Crimean Sea Ports” ir guvis labumu no to īpašumtiesību nelikumīgas nodošanas.

16.9.2017.”


13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/23


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/389

(2017. gada 27. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvu (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (1), un jo īpaši tās 98. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Maksājumu pakalpojumi, kas tiek piedāvāti elektroniski, būtu jāveic drošā veidā, pielietojot tehnoloģijas, ar kurām var garantēt drošu lietotāja autentificēšanu un, cik iespējams, maksimāli samazināt krāpšanas risku. Autentificēšanas procedūrām būtu kopumā jāietver darījumu uzraudzības mehānismi, lai atklātu mēģinājumus izmantot maksājumu pakalpojumu lietotāja personalizētos drošības datus, kas ir pazaudēti, nozagti vai nelikumīgi piesavināti, un būtu arī jānodrošina, ka maksājumu pakalpojumu lietotājs ir likumīgas lietotājs un tāpēc dod piekrišanu naudas līdzekļu pārvešanai un piekļuvei tā konta informācijai, izmantojot personalizētos drošības datus parastos lietošanas apstākļos. Turklāt ir nepieciešams precizēt prasības par drošu lietotāja autentificēšanu, kas būtu piemērojamas ik reizi, kad maksātājs piekļūst savam maksājumu kontam tiešsaistē, iniciē elektronisku maksājuma darījumu vai veic kādu darbību, izmantojot attālinātu kanālu, kas varētu ietvert ar maksājumiem saistītas krāpšanas risku vai cita veida ļaunprātīgu izmantošanu, prasot ģenerēt autentifikācijas kodu, kuram vajadzētu būt noturīgam pret risku, ka tas tiks viltots kopumā vai ka tiks publiskots kāds no elementiem, pamatojoties uz ko kods tika ģenerēts.

(2)

Tā kā krāpšanas metodes pastāvīgi mainās, prasībām par drošu klienta autentificēšanu būtu jāveicina tādu tehnisko risinājumu inovācijas, kas novērstu jaunus drošības apdraudējumus elektronisko maksājumu jomā. Lai nodrošinātu, ka nosakāmās prasības tiek pastāvīgi efektīvi īstenotas, ir lietderīgi arī pieprasīt, lai drošības pasākumi drošas klienta autentificēšanas piemērošanai un attiecīgie izņēmumi, pasākumi personalizēto drošības datu konfidencialitātes un integritātes aizsargāšanai un pasākumi vienotu un drošu atklātu saziņas standartu izveidošanai tiek dokumentēti, periodiski testēti, novērtēti un revidēti no tādu revidentu puses, kam ir zināšanas IT drošības un maksājumu jomā un kas ir operacionāli neatkarīgi. Lai kompetentās iestādes varētu uzraudzīt šo pasākumu pārskatīšanas kvalitāti, informācija par šādu pārskatīšanu būtu jādara tām pieejama pēc to pieprasījuma.

(3)

Tā kā elektroniskiem attālinātajiem maksājumu darījumiem ir lielāks krāpšanas risks, ir nepieciešams ieviest papildu prasības attiecībā uz drošu klienta autentificēšanu šādos darījumos, nodrošinot, ka, uzsākot darījumu, elementi darījumu dinamiski sasaista ar summu un maksātāja norādīto maksājuma saņēmēju.

(4)

Dinamiska sasaiste ir iespējama, ģenerējot autentificēšanas kodus, pamatojoties uz stingrām drošības prasībām. Lai saglabātu tehnoloģisko neitralitāti, nebūtu jāpieprasa specializēta autentificēšanas kodu ieviešanas tehnoloģija. Tādēļ autentificēšanas kodiem vajadzētu balstīties uz tādiem risinājumiem, kā piemēram, vienreizējas paroles ģenerēšana un validēšana, elektroniskie paraksti vai citi kriptogrāfiski derīguma apgalvojumi, kuros izmanto atslēgas vai kriptogrāfisku informāciju, kas tiek glabāta autentifikācijas elementos, ja tiek izpildītas drošības prasības.

(5)

Ir nepieciešams noteikt īpašas prasības attiecībā uz situāciju, kad galīgā summa nav zināma brīdī, kad maksātājs iniciē elektronisku attālinātu maksājumu darījumu, lai nodrošinātu, ka drošā klienta autentificēšana attiecas uz maksimālo summu, kam maksātājs ir devis piekrišanu, kā minēts Direktīvā (ES) 2015/2366.

(6)

Lai nodrošinātu, ka tiek piemērota droša klienta autentificēšana, ir svarīgi arī pieprasīt, lai būtu atbilstoši drošības parametri attiecībā uz drošas klienta autentificēšanas elementiem, ko kategorizē kā zināšanas (kaut kas, ko zina tikai lietotājs), piemēram, elementa garums vai sarežģītība, kā valdījumu (kaut kas, kas ir tikai lietotāja valdījumā), piemēram, algoritmu specifikācijas, atslēgas garums un entropija, un attiecībā uz ierīcēm un programmatūru, kas nolasa elementus, kuri klasificēti kā neatņemamas īpašības (kaut kas, kas lietotājs ir), piemēram, algoritmu specifikācijas, biometriskie sensori un veidnes aizsardzības elementi, jo īpaši lai mazinātu risku, ka nepiederošas personas šos elementus atklāj, izpauž un izmanto. Nepieciešams arī noteikt prasības, lai nodrošinātu, ka minētie elementi ir neatkarīgi, lai viena elementa drošības plaisa neapdraudētu citu elementu uzticamību, it īpaši tad, ja kāds no šiem elementiem tiek izmantots ar daudzfunkcionālas ierīces starpniecību, proti, ar tādas ierīces starpniecību kā planšetdators vai mobilais tālrunis, kurus var izmantot gan lai dotu rīkojumu veikt maksājumu, gan autentificēšanas procesā.

(7)

Drošas klienta autentificēšanas prasības attiecas uz maksājumiem, ko iniciējis maksātājs, neatkarīgi no tā, vai maksātājs ir fiziska vai juridiska persona.

(8)

Uz maksājumiem, kas veikti, izmantojot anonīmu maksājumu instrumentu, to būtības dēļ neattiecina drošas lietotāja autentificēšanas pienākumu. Gadījumos, ja šādu instrumentu anonimitāte tiek atcelta līgumisku vai juridisku iemeslu dēļ, maksājumiem piemēro drošības prasības, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 un šā regulatīvā tehniskā standarta.

(9)

Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 atbrīvojumi no principa par drošu klienta autentificēšanu ir noteikti, pamatojoties uz riska pakāpi, summu, atkārtošanos un maksājumu darījuma izpildei izmantoto maksājumu kanālu.

(10)

Darbības, kas ietver piekļuvi maksājuma konta atlikumam un nesenajiem darījumiem, neizpaužot sensitīvus maksājumu datus, tādus regulārus maksājumus vieniem un tiem pašiem maksājumu saņēmējiem, kurus maksātājs ir iepriekš izveidojis vai apstiprinājis, izmantojot drošu klienta autentificēšanu, un maksājumus, kas saņemti no vienas un tās pašas fiziskas vai juridiskas personas vai sniegti tai, ja minētajai personai ir konti pie tā paša maksājumu pakalpojumu sniedzēja, rada zemu riska līmeni, tādējādi ļaujot maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nepiemērot drošu klienta autentificēšanu. Tādējādi netiek ievērots, ka saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 65., 66. un 67. pantu maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, un konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamā un būtiskā informācija no kontu apkalpojošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja būtu jāprasa un jāsaņem tikai, lai sniegtu attiecīgo maksājumu pakalpojumu ar maksājumu pakalpojumu lietotāja piekrišanu. Šādu piekrišanu var sniegt atsevišķi par katru informācijas pieprasījumu vai par katru maksājumu, kas jāiniciē, vai konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem kā pilnvaras attiecībā uz noteiktiem maksājumu kontiem un saistītajiem maksājumu darījumiem, kā noteikts līgumā ar maksājumu pakalpojumu lietotāju.

(11)

Atbrīvojumi attiecībā uz tādiem nelielas vērtības bezkontakta maksājumiem tirdzniecības vietās, kuros ņem vērā arī secīgu darījumu maksimālo skaitu vai konkrētu, noteiktu maksimālo vērtību secīgiem darījumiem, nepiemērojot drošu klienta autentificēšanu, ļautu izstrādāt lietotājiem draudzīgus un zema riska maksājumu pakalpojumus, un tāpēc tie būtu jāparedz. Turklāt ir lietderīgi noteikt izņēmumu attiecībā uz elektronisko maksājumu darījumiem, kas iniciēti neuzraudzītos maksājumu termināļos, kur drošu klienta autentificēšanu ne vienmēr var būt viegli piemērot operacionālu iemeslu dēļ (piemēram, lai izvairītos no rindām un potenciāliem negadījumiem pie iekasēšanas barjerām, vai citu drošības vai drošuma risku dēļ).

(12)

Līdzīgi atbrīvojumam attiecībā uz nelielas vērtības bezkontakta maksājumiem tirdzniecības vietā ir jānodrošina atbilstīgs līdzsvars starp paaugstinātas drošības interesēm attālinātu maksājumu gadījumā un maksājumu lietotājdraudzīguma un pieejamības vajadzībām maksājumu e-komercijas jomā. Saskaņā ar minētajiem principiem robežvērtības, zem kurām nav nepieciešams piemērot drošu klienta autentificēšanu, būtu jānosaka piesardzīgā veidā, lai aptvertu tikai tiešsaistes pirkumus, kuru vērtība ir neliela. Robežvērtības attiecībā uz pirkumiem tiešsaistē būtu jānosaka piesardzīgāk, ņemot vērā, ka fakts, ka persona fiziski nav klāt pirkuma izdarīšanas brīdī, rada nedaudz lielāku drošības risku.

(13)

Drošas klienta autentificēšanas prasības attiecas uz maksājumiem, ko iniciējis maksātājs, neatkarīgi no tā, vai maksātājs ir fiziska vai juridiska persona. Daudzi korporatīvie maksājumi tiek iniciēti, izmantojot īpašus procesus vai protokolus, kas garantē tādu augstu maksājumu drošības līmeni, ko Direktīva (ES) 2015/2366 cenšas panākt ar drošu klienta autentificēšanu. Ja kompetentās iestādes konstatē, ka minētie maksājumu procesi un protokoli, kas darīti pieejami tikai tiem maksātājiem, kas nav patērētāji, izpilda Direktīvas (ES) 2015/2366 mērķus attiecībā uz drošību, maksājumu pakalpojumu sniedzējus attiecībā uz šiem procesiem vai protokoliem var atbrīvot no prasības par drošu klientu autentificēšanu.

(14)

Attiecībā uz reāllaika darījumu riska analīzi, kurā maksājuma darījums tiek kategorizēts kā zemas riska pakāpes darījums, ir lietderīgi arī ieviest atbrīvojumu attiecībā uz maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kas neplāno piemērot drošu klienta autentificēšanu, pieņemot efektīvas un uz risku balstītas prasības, ar kurām tiek nodrošināta maksājumu pakalpojumu lietotāju naudas līdzekļu un personas datu drošība. Minētajām uz risku balstītajām prasībām būtu jāapkopo riska analīzes rezultāti, kas apstiprina, ka nav identificēti anormāli tēriņi vai maksātāja uzvedības modelis, ņemot vērā citus riska faktorus, tostarp informāciju par maksātāja un maksājuma saņēmēja atrašanās vietu ar monetārajiem robežlielumiem, kuru pamatā ir krāpšanas koeficienti, kas aprēķināti attiecībā uz attālinātiem maksājumiem. Ja, pamatojoties uz reāllaika darījumu riska analīzi, maksājumu nevar klasificēt kā tādu, kas rada zemu riska līmeni, maksājumu pakalpojumu sniedzējam vajadzētu pāriet uz drošu klienta autentificēšanu. Šāda uz risku balstīta atbrīvojuma maksimālā vērtība būtu jānosaka tādā veidā, lai nodrošinātu, ka atbilstīgais krāpšanas koeficients ir ļoti zems, arī salīdzinot ar visu maksājumu pakalpojumu sniedzēja maksājumu darījumu, tostarp to, kuri autentificēti ar drošu klienta autentificēšanu, krāpšanas koeficientu noteiktā laika periodā un regulāri.

(15)

Lai nodrošinātu efektīvu izpildi, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas izmantot atbrīvojumus no drošas klientu autentificēšanas, būtu attiecībā uz katru maksājuma darījuma veidu regulāri jāuzrauga un kompetentajām iestādēm un Eiropas Banku iestādei (EBI) pēc to pieprasījuma jādara pieejama informācija par krāpniecisku vai neatļautu maksājumu darījumu summu un par novērotajiem krāpšanas koeficientiem attiecībā uz visiem to maksājumu darījumiem, neatkarīgi no tā, vai tie autentificēti, izmantojot drošu klienta autentificēšanu, vai veikti saskaņā ar attiecīgo atbrīvojumu.

(16)

Šo jauno vēsturisko pierādījumu apkopošana par elektronisko maksājumu darījumu krāpšanas koeficientiem palīdzēs arī EBI, balstoties uz reāllaika darījumu riska analīzi, efektīvi pārskatīt robežvērtības tādiem atbrīvojumiem no prasības par drošu klientu autentificēšanu. EBI būtu jāpārskata un attiecīgā gadījumā jāiesniedz Komisijai šo regulatīvo tehnisko standartu atjauninājumu projekti, iesniedzot jaunus robežvērtību projektus un attiecīgos krāpšanas koeficientus, lai palielinātu attālināto elektronisko maksājumu drošību saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 98. panta 5. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. pantu (2).

(17)

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izmanto kādu no paredzētajiem atbrīvojumiem, vajadzētu būt iespējai jebkurā laikā izvēlēties darbībām un attiecīgajos noteikumos minētajiem maksājumu darījumiem piemērot drošu klientu autentificēšanu.

(18)

Pasākumiem, kas aizsargā personalizētu drošības datu konfidencialitāti un integritāti, kā arī autentificēšanas ierīcēm un programmatūrai būtu jāierobežo riski, kas saistīti ar krāpšanu, kura izriet no neatļautas vai krāpnieciskas maksājumu instrumentu izmantošanas un neatļautas piekļuves maksājumu kontiem. Šajā nolūkā ir jāievieš prasības par personalizēto drošības datu drošu izveidi un sniegšanu un to saistīšanu ar maksājumu pakalpojumu lietotāju un jāparedz nosacījumi par minēto datu atjaunošanu un dezaktivēšanu.

(19)

Lai nodrošinātu efektīvu un drošu saziņu starp attiecīgajiem dalībniekiem saistībā ar konta informācijas pakalpojumiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumiem un apstiprinājumu par naudas līdzekļu pieejamību, ir nepieciešams precizēt prasības attiecībā uz vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, kas jāievēro visiem attiecīgajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Direktīvā (ES) 2015/2366 paredzēts, ka konta informācijas pakalpojumu sniedzēji var piekļūt maksājumu konta informācijai un to izmantot. Tādēļ ar šo regulu netiek mainīti noteikumi par piekļuvi kontiem, kas nav maksājumu konti.

(20)

Katram kontu apkalpojošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kam ir tiešsaistē pieejami maksājumu konti, būtu jāpiedāvā vismaz viena piekļuves saskarne, kas ļauj droši sazināties ar konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus. Saskarnei būtu jāļauj konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, sevi identificēt kontu apkalpojošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Tai būtu arī jānodrošina, ka konta informācijas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji var paļauties uz autentifikācijas procedūrām, kuras kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs piedāvā maksājumu pakalpojumu lietotājam. Lai nodrošinātu tehnoloģiju un darījumdarbības modeļu neitralitāti, kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jādod iespēja brīvi izlemt, vai piedāvāt saskarni, kas paredzēta saziņai ar konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, vai ļaut šādai saziņai izmantot saskarni identifikācijai un saziņai ar kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju maksājumu pakalpojumu lietotājiem.

(21)

Lai konta informācijas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, varētu izstrādāt tehniskos risinājumus, saskarnes tehnisko specifikāciju vajadzētu pienācīgi dokumentēt un darīt publiski pieejamu. Turklāt kontu apkalpojošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam būtu jāparedz mehānisms, kas ļauj maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tehniskos risinājumus testēt vismaz sešus mēnešus pirms šo standartu pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja saskarni laiž tirgū pēc šo standartu piemērošanas datuma, – pirms dienas, kurā saskarni laiž tirgū. Lai nodrošinātu dažādo tehnoloģisko saziņas risinājumu sadarbspēju, saskarnē būtu jāizmanto saziņas standarti, kurus izstrādājušas starptautiskās vai Eiropas standartizācijas organizācijas.

(22)

Konta informācijas pakalpojumu sniedzēju un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitāte būs atkarīga no saskarņu, ko ieviesuši vai pielāgojuši kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, pareizas darbības. Tāpēc ir svarīgi, ka gadījumos, kad šādas saskarnes neatbilst standartos iekļautajiem noteikumiem, tiek veikti pasākumi, lai garantētu uzņēmējdarbības nepārtrauktību minēto pakalpojumu lietotājiem. Valstu kompetentajām iestādēm ir jābūt atbildīgām par to, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēju un maksājumu iniciācijas pakalpojumu sniedzēju darbība netiek bloķēta vai traucēta to pakalpojumu sniegšanai.

(23)

Ja piekļuvi maksājumu kontiem piedāvā, izmantojot specializētu saskarni, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojumu lietotāju tiesības izmantot maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējus un pakalpojumus, kas ļauj piekļūt konta informācijai, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2015/2366, ir nepieciešams noteikt, ka specializētajām saskarnēm ir tāda paša līmeņa pieejamība un veiktspēja kā saskarnei, kas pieejama maksājumu pakalpojumu lietotājam. Kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem arī būtu jānosaka pārredzami galvenie darbības rādītāji un pakalpojuma līmeņa mērķi attiecībā uz specializētās saskarnes pieejamību un veiktspēju, kas ir vismaz tikpat stingri kā rādītāji un mērķi, kuri noteikti saskarnei, ko izmanto to maksājumu pakalpojumu lietotāji. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jātestē šīs specializētās saskarnes, kuras tie izmantos, un kompetentajām iestādēm būtu jāveic minēto saskarņu spriedzes testi un uzraudzība.

(24)

Lai nodrošinātu, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto specializēto saskarni, var turpināt sniegt savus pakalpojumus pieejamības problēmu vai nepienācīgas veiktspējas gadījumā, ir nepieciešams, ievērojot stingrus nosacījumus, nodrošināt rezerves mehānismu, kas ļautu šādiem pakalpojumu sniedzējiem izmantot saskarni, ko kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs uztur, lai identificētu savus maksājumu pakalpojumu lietotājus un sazinātos ar tiem. Noteikti kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji tiks atbrīvoti no prasības nodrošināt šādu rezerves mehānismu ar klientu saskarnēm, ja to kompetentās iestādes konstatē, ka specializētās saskarnes atbilst īpašajiem nosacījumiem, kas nodrošina netraucētu konkurenci. Ja specializētās saskarnes, kurām piemēro atbrīvojumu, neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, attiecīgās kompetentās iestādes atsauc piešķirtos atbrīvojumus.

(25)

Lai kompetentajām iestādēm dotu iespēju efektīvi uzraudzīt un pārraudzīt saziņas saskarņu ieviešanu un pārvaldību, kontu apkalpojošiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizveido to tīmekļa vietnē pieejams attiecīgās dokumentācijas kopsavilkums un pēc pieprasījuma jāiesniedz kompetentajām iestādēm dokumentācija par risinājumiem ārkārtas situācijās. Kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jādara publiski pieejama statistika par minētās saskarnes pieejamību un veiktspēju.

(26)

Lai nodrošinātu datu konfidencialitāti un integritāti, ir jānodrošina, ka saziņas sesijas starp kontus apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, ir drošas. Jo īpaši ir jāpieprasa, lai starp konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, un kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem datu apmaiņas laikā tiktu piemērota šifrēšana.

(27)

Lai uzlabotu lietotāju uzticēšanos un nodrošinātu drošu lietotāju autentificēšanu, būtu jāņem vērā elektroniskās identifikācijas līdzekļu un uzticamības pakalpojumu izmantošana, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 (3), it īpaši attiecībā uz paziņotām elektroniskās identifikācijas shēmām.

(28)

Lai nodrošinātu saskaņotus piemērošanas datumus, šī regula būtu jāpiemēro no tā paša datuma, no kura dalībvalstīm ir jāpiemēro drošības pasākumi, kas minēti Direktīvas (ES) 2015/2366 65., 66., 67. un 97. pantā.

(29)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(30)

EBI ir veikusi atklātu un pārredzamu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo regulatīvo tehnisko standartu projektu, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka prasības, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem jāievēro, lai īstenotu drošības pasākumus, kas tiem ļauj rīkoties šādi:

a)

piemērot drošas lietotāju autentificēšanas procedūru saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 97. pantu;

b)

atbrīvot no drošas lietotāju autentificēšanas drošības prasības piemērošanas saskaņā ar konkrētiem un ierobežotiem nosacījumiem, kas balstīti uz riska pakāpi, maksājumu darījumu summas un atkārtošanās un to izpildei izmantotā maksājumu kanāla;

c)

aizsargāt maksājumu pakalpojumu lietotāja personalizēto drošības datu konfidencialitāti un integritāti;

d)

izstrādāt vienotus un drošus atklātos standartus attiecībā uz saziņu starp kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem, konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksātājiem, maksājumu saņēmējiem un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu, piemērojot Direktīvas (ES) 2015/2366 IV sadaļu.

2. pants

Vispārīgas autentificēšanas prasības

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir darījumu uzraudzības mehānismi, kas tiem ļauj atklāt neatļautus vai krāpnieciskus maksājumu darījumus nolūkā īstenot drošības pasākumus, kas minēti 1. panta a) un b) apakšpunktā.

Šie mehānismi ir balstīti uz analīzi par maksājumu darījumiem, ņemot vērā elementus, kas ir raksturīgi maksājumu pakalpojumu lietotājam personalizēto drošības datu parastas lietošanas apstākļos.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka darījumu uzraudzības mehānismos ir ņemti vērā vismaz katrs no šiem riska faktoriem:

a)

saraksti ar kompromitētiem vai nozagtiem autentifikācijas elementiem;

b)

katra maksājumu darījuma summa;

c)

zināmie krāpšanas scenāriji maksājumu pakalpojumu sniegšanas jomā;

d)

ļaunprogrammatūras infekcijas pazīmes kādā autentifikācijas procedūru sesijā;

e)

ja piekļuves ierīci vai programmatūru nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzējs, reģistrs ar maksājumu pakalpojumu lietotājam sniegtās piekļuves ierīces vai programmatūras izmantojumu un piekļuves ierīces vai programmatūras anormālu izmantojumu.

3. pants

Drošības pasākumu pārskatīšana

1.   Regulas 1. pantā minēto drošības pasākumu īstenošanu dokumentē, periodiski testē, novērtē un saskaņā ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja piemērojamo tiesisko regulējumu revidē revidenti, kam ir zināšanas IT drošības un maksājumu jomā un kas ir operacionāli neatkarīgi maksājumu pakalpojumu sniedzēja ietvaros vai no tā.

2.   Laikposmus starp 1. punktā minētajām revīzijām nosaka, ņemot vērā attiecīgo grāmatvedības un tiesību aktos noteiktās revīzijas sistēmu, ko piemēro maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

Tomēr maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri izmanto 18. pantā minēto atbrīvojumu, vismaz reizi gadā veic revīziju attiecībā uz metodoloģiju, modeļiem un paziņotajiem krāpšanas gadījumu rādītājiem. Revidentam, kas veic šādu revīziju, ir specializētas zināšanas par IT drošību un maksājumiem un operacionālā neatkarība maksājumu pakalpojumu sniedzēja ietvaros vai no tā. Pirmā gada laikā, kad tiek izmantots atbrīvojums saskaņā ar 18. pantu, un pēc tam vismaz reizi trijos gados vai biežāk pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, šo revīziju veic neatkarīgs un kvalificēts ārējais revidents.

3.   Šajā revīzijā sniedz novērtējumu un ziņojumu par maksājumu pakalpojumu sniedzēja drošības pasākumu atbilstību šajā regulā izklāstītajām prasībām.

Visu pārskatu dara pieejamu kompetentām iestādēm pēc to pieprasījuma.

II NODAĻA

DROŠĪBAS PASĀKUMI DROŠAS LIETOTĀJU AUTENTIFICĒŠANAS PIEMĒROŠANAI

4. pants

Autentifikācijas kods

1.   Ja maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro drošu lietotāju autentificēšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 97. panta 1. punktu, autentificēšanu balsta uz diviem vai vairākiem elementiem, kurus kategorizē kā zināšanas, valdījumu un neatņemamas īpašības un kuru rezultātā tiek ģenerēts autentifikācijas kods.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējs autentifikācijas kodu pieņem tikai tad, kad maksātājs izmanto autentifikācijas kodu, lai piekļūtu savam maksājumu kontam tiešsaistē, sāktu elektronisku maksājuma darījumu vai veiktu kādu darbību, izmantojot attālinātu kanālu, kas varētu ietvert ar maksājumiem saistītas krāpšanas risku vai cita veida ļaunprātīgu rīcību.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas visas šādas prasības:

a)

ja autentifikācijas kods tiek izpausts, no tā nevar izsecināt informāciju par kādu no 1. punktā minētajiem elementiem;

b)

nav iespējams ģenerēt jaunu autentifikācijas kodu, pamatojoties uz informāciju par kādu citu iepriekš ģenerētu autentifikācijas kodu;

c)

autentifikācijas kodu nevar viltot.

3.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka autentifikācija, izmantojot autentifikācijas koda ģenerēšanu, ietver katru no turpmāk minētajiem pasākumiem:

a)

ja attālinātas piekļuves, attālinātu elektronisko maksājumu un citu darbību autentifikācijas laikā, izmantojot attālinātu kanālu, kas varētu ietvert ar maksājumiem saistītas krāpšanas risku vai cita veida ļaunprātīgu rīcību, nav izdevies ģenerēt autentifikācijas kodu 1. punkta nolūkos, nav iespējams noteikt, kuri no šajā punktā minētajiem elementiem bija nepareizi;

b)

neveiksmīgu pēc kārtas veiktu autentifikācijas mēģinājumu skaits, pēc kura Direktīvas (ES) 2015/2366 97. panta 1. punktā minētās darbības tiek uz laiku vai pastāvīgi bloķētas, nedrīkst pārsniegt piecus mēģinājumus noteiktā laika periodā;

c)

saskaņā ar V nodaļas prasībām saziņas sesijas ir aizsargātas pret autentifikācijas laikā nosūtīto autentifikācijas datu pārtveršanu un pret nepiederīgu personu manipulācijām;

d)

lai piekļūtu savam maksājumu kontam tiešsaistē, maksimālais maksātāja bezdarbības laiks pēc autentificēšanās nedrīkst pārsniegt piecas minūtes.

4.   Ja 3. punkta b) apakšpunktā minētais bloks ir uz laiku, minētā bloka ilgumu un atkārtošanas iespēju skaitu nosaka, pamatojoties uz maksātājam sniegtā pakalpojuma iezīmēm un visiem attiecīgajiem iesaistītajiem riskiem, ņemot vērā vismaz 2. panta 2. punktā norādītos faktorus.

Maksātāju brīdina, pirms bloks kļūst pastāvīgs.

Ja bloks ir kļuvis pastāvīgs, ievieš drošu procedūru, kas maksātājam ļauj atgūt bloķētā elektronisko maksājumu instrumenta izmantojumu.

5. pants

Dinamiskā sasaiste

1.   Ja maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro drošu lietotāju autentificēšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 97. panta 2. punktu, papildus šīs regulas 4. panta prasībām tie pieņem arī drošības pasākumus, kas atbilst visām šādām prasībām:

a)

maksātājs jāinformē par maksājumu darījuma summu un maksājuma saņēmēju;

b)

ģenerētais autentifikācijas kods ir specifisks maksājumu darījuma summai un maksājuma saņēmējam, par kuru maksātājs ir vienojies, uzsākot darījumu;

c)

maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieņemtais autentifikācijas kods atbilst sākotnējai maksājumu darījuma specifiskajai summai un saņēmēja identitātei, par kuru maksātājs ir vienojies;

d)

ja mainās summa vai maksājuma saņēmējs, ģenerētais autentifikācijas kods vairs nav spēkā.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic drošības pasākumus, kas nodrošina konfidencialitāti, autentiskumu un integritāti attiecībā uz:

a)

darījuma summu un maksājuma saņēmēju visos autentifikācijas posmos;

b)

informāciju, kas maksātājam redzama visu autentificēšanas posmu laikā, tostarp autentifikācijas koda ģenerēšanas, nosūtīšanas un izmantošanas laikā.

3.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā un ja maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro drošu lietotāju autentificēšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 97. panta 2. punktu, attiecībā uz autentifikācijas kodu piemēro šādas prasības:

a)

attiecībā uz kartei piesaistītu maksājuma darījumu, kuram maksātājs ir devis piekrišanu attiecībā uz bloķējamo līdzekļu precīzu summu saskaņā ar minētās direktīvas 75. panta 1. punktu, autentifikācijas kods ir specifisks attiecībā uz summu, kuru maksātājs ir piekritis bloķēt un par kuru maksātājs ir vienojies, iniciējot darījumu;

b)

attiecībā uz maksājumu darījumiem, kuriem maksātājs ir devis piekrišanu izpildīt partiju ar attālinātiem elektronisko maksājumu darījumiem ar vienu vai vairākiem maksājumu saņēmējiem, autentifikācijas kods ir specifisks maksājumu darījumu partijas kopsummai un konkrētajiem maksājumu saņēmējiem.

6. pants

Prasības attiecībā uz elementiem, kas kategorizēti kā zināšanas

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic pasākumus, lai mazinātu risku, ka nepiederīgas personas atklāj vai tām tiek izpausti drošas lietotāju autentifikācijas elementi, kas kategorizēti kā zināšanas.

2.   Maksātāja šo elementu izmantojumam piemēro mazinošus pasākumus, lai novērstu, ka elementi tiek izpausti neatļautām personām.

7. pants

Prasības attiecībā uz elementiem, kas kategorizēti kā turējums

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic pasākumus, lai mazinātu risku, ka nepiederīgas personas atklāj vai tām tiek izpausti drošas lietotāju autentifikācijas elementi, kas kategorizēti kā turējums.

2.   Maksātāja šo elementu izmantojumam piemēro pasākumus, kuru mērķis ir novērst elementu replicēšanu.

8. pants

Prasības attiecībā uz ierīcēm un programmatūru, kas saistīta ar elementiem, kuri kategorizēti kā neatņemamas īpašības

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic pasākumus, lai mazinātu risku, ka nepiederīgas personas atklāj autentifikācijas elementus, kas kategorizēti kā neatņemamas īpašības un ko nolasa maksātājam sniegtās piekļuves iekārtas un programmatūra. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina vismaz to ka, ir ļoti neliela varbūtība, ka nepiederīga persona minētajās piekļuves ierīcēs un programmatūrā autentificējas kā maksātājs.

2.   Maksātāja šo elementu izmantojumam piemēro pasākumus, ar ko nodrošina, ka minētās ierīces un programmatūra garantē aizsardzību pret elementu neatļautu izmantojumu, piekļūstot ierīcēm un programmatūrai.

9. pants

Elementu neatkarība

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka drošas lietotāju autentificēšanas elementiem, kas minēti 6., 7. un 8. pantā, piemēro pasākumus, ar ko nodrošina, ka tehnoloģiju, algoritmu un parametru ziņā drošības plaisa vienā no elementiem neapdraud pārējo elementu uzticamību.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji pieņem drošības pasākumus, ja kāds no drošas lietotāju autentificēšanas elementiem vai pats autentifikācijas kods tiek izmantots daudzfunkcionālā ierīcē, lai mazinātu risku, kas rastos, ja šī daudzfunkcionālā ierīce tiktu kompromitēta.

3.   2. punkta nolūkos riska mazināšanas pasākumi ietver katru no šiem elementiem:

a)

atdalītas, drošas izpildes vides izmantošana ar daudzfunkcionālajā ierīcē uzstādītas programmatūras starpniecību;

b)

mehānismi, lai nodrošinātu, ka maksātājs vai trešā persona nav mainījuši programmatūru vai ierīci;

c)

ja ir notikušas izmaiņas – mehānismi to seku mazināšanai.

III NODAĻA

ATBRĪVOJUMI NO PRASĪBAS PAR DOŠU LIETOTĀJU AUTENTIFICĒŠANU

10. pants

Maksājumu konta informācija

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir ļauts nepiemērot drošu lietotāju autentificēšanu, ja ir ievērotas 2. pantā un šā panta 2. punktā noteiktās prasības un ja maksājumu pakalpojumu lietotājs var piekļūt tikai vienam vai abiem no šiem posteņiem tiešsaistē, neizpaužot sensitīvus maksājumu datus:

a)

viena vai vairāku noteiktu maksājumu kontu atlikums;

b)

maksājumu darījumi, kas pēdējo 90 dienu laikā veikti, izmantojot vienu vai vairākus noteiktus maksājumu kontus.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nedrīkst piemērot atbrīvojumu no drošas lietotāju autentificēšanas, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

a)

maksājumu pakalpojumu lietotājs pirmo reizi tiešsaistē piekļūst informācijai, kas minēta 1. punktā;

b)

kopš pēdējās reizes, kad maksājumu pakalpojumu lietotājs tiešsaistē piekļuva informācijai, kas noteikta 1. punkta b) apakšpunktā, un izmantoja drošu lietotāja autentificēšanu, ir pagājušas vairāk nekā 90 dienas.

11. pants

Bezkontakta maksājumi tirdzniecības vietā

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāja autentificēšanu (ja ir ievērotas 2. pantā noteiktās prasības) gadījumos, kad maksātājs iniciē bezkontakta elektronisko maksājumu darījumu, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

bezkontakta elektroniskā maksājumu darījuma atsevišķā vērtība nepārsniedz EUR 50; un

b)

iepriekšējo bezkontakta elektronisko maksājumu darījumu, kas iniciēti ar maksājumu instrumentu, kam ir bezkontakta funkcionalitāte, kumulatīvā summa, skaitot no drošas lietotāju autentificēšanas pēdējā piemērošanas datuma, nepārsniedz EUR 150; vai

c)

secīgo bezkontakta elektronisko maksājumu darījumu, kas iniciēti ar maksājumu instrumentu, kam ir bezkontakta funkcionalitāte, skaits kopš drošas lietotāju autentificēšanas pēdējās piemērošanas, nepārsniedz piecus.

12. pants

Neuzraudzīti maksājumu termināļi transporta maksām un stāvvietas izmantošanas maksām

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāja autentificēšanu (ja ir nodrošināta atbilstība 2. pantā noteiktajām prasībām) gadījumos, kad maksātājs iniciē elektronisku maksājumu darījumu neuzraudzītā terminālī, lai samaksātu transporta maksu vai stāvvietas izmantošanas maksu.

13. pants

Uzticami saņēmēji

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro drošu lietotāju autentificēšanu, ja maksātājs, izmantojot maksātāja kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, izveido vai groza sarakstu ar uzticamiem saņēmējiem.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāju autentificēšanu (ja ir ievērotas vispārīgās autentificēšanas prasības) gadījumā, kad maksātājs iniciē maksājumu darījumu un saņēmējs ir iekļauts uzticamo maksājumu saņēmēju sarakstā, ko iepriekš izveidojis maksātājs.

14. pants

Atkārtoti maksājumi

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro drošu lietotāju autentificēšanu, ja maksātājs pirmo reizi rada, groza vai iniciē virkni atkārtotu darījumu ar vienādu summu un tam pašam maksājuma saņēmējam.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāju autentificēšanu (ja ir ievērotas vispārīgās autentificēšanas prasības), lai iniciētu visus pēctecīgos maksājumu darījumus, kas iekļauti 1. punktā minēto maksājumu darījumu sarakstā.

15. pants

Kredītpārvedumi starp vienas un tās pašas fiziskas vai juridiskas personas kontiem

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāju autentificēšanu (ja ir ievērotas 2. pantā noteiktās prasības) gadījumā, kad maksātājs ierosina kredītpārvedumu apstākļos, kuros maksātājs un maksājuma saņēmējs ir viena un tā pati fiziska vai juridiska persona, un abus maksājumu kontus tur viens un tas pats kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

16. pants

Zemas vērtības darījumi

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāja autentificēšanu gadījumos, kad maksātājs iniciē attālinātu elektronisko maksājumu darījumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

elektroniskā maksājumu darījuma vērtība nepārsniedz EUR 30; un

b)

iepriekšējo attālinātu elektronisko maksājumu darījumu, kurus maksātājs iniciējis kopš pēdējās drošas lietotāju autentificēšanas izmantošanas, kumulatīvā vērtība nepārsniedz EUR 100; vai

c)

iepriekšējo attālinātu elektronisko maksājumu darījumu, kurus maksātājs iniciējis kopš pēdējās drošas lietotāju autentificēšanas izmantošanas, skaits nepārsniedz piecus secīgus, atsevišķus attālinātos elektronisko maksājumu darījumus.

17. pants

Droši korporatīvo maksājumu procesi un protokoli

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāju autentificēšanu attiecībā uz juridiskajām personām, kas iniciē elektronisko maksājumu darījumus, izmantojot specializētus maksāšanas procesus vai protokolus, kas ir pieejami tikai tiem maksātājiem, kas nav patērētāji, ja kompetentās iestādes ir pārliecinātas, ka šie procesi vai protokoli nodrošina vismaz līdzvērtīgu drošības līmeni tam, kas paredzēts Direktīvā (ES) 2015/2366.

18. pants

Darījuma riska analīze

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts nepiemērot drošu lietotāju autentificēšanu, ja maksātājs iniciē attālinātu elektronisku maksājumu darījumu, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs identificē kā tādu, kas rada zemu riska līmeni saskaņā ar darījumu uzraudzības mehānismiem, kas minēti 2. pantā un šā panta 2. punkta c) apakšpunktā.

2.   Elektronisku maksājuma darījumu, kas minēts 1. punktā, uzskata par tādu, kas rada zema līmeņa risku, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

attiecībā uz šāda veida darījumu krāpšanas līmenis, par ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs ziņo un kas aprēķināts saskaņā ar 19. pantu, ir vienāds ar krāpšanas atsauces koeficientu, kas norādītas pielikuma tabulā “attālināti, elektroniski, kartēm piesaistīti maksājumi” un “attālināti, elektroniski kredītpārvedumi”, vai zemāks par to;

b)

darījuma summa nepārsniedz attiecīgo atbrīvojuma robežvērtību (“AR”), kas norādīta pielikuma tabulā;

c)

maksājumu pakalpojumu sniedzēji reāllaika riska analīzes rezultātā nav konstatējuši nevienu no šādām iezīmēm:

i)

anormāli tēriņi vai maksātāja uzvedības modelis;

ii)

neparasta informācija par maksātāja piekļuves ierīci/programmatūru;

iii)

ļaunprogrammatūras infekcija kādā autentifikācijas procedūru sesijā;

iv)

zināms krāpšanas scenārijs maksājumu pakalpojumu sniegšanā;

v)

anormāla maksātāja atrašanās vieta;

vi)

maksātāja atrašanās vieta ir augsta riska vieta.

3.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas plāno elektroniskiem attālinātajiem maksājumu darījumiem piemērot atbrīvojumu no drošas lietotāju autentificēšanas, pamatojoties uz to, ka tie rada nelielu risku, ņem vērā vismaz šādus riska faktorus:

a)

atsevišķā maksājumu pakalpojumu lietotāja tēriņu modelis;

b)

katra maksājumu pakalpojumu sniedzēja maksājumu pakalpojumu lietotāja maksājumu darījumu vēsture;

c)

maksātāja un maksājuma saņēmēja atrašanās vieta maksājumu darījuma brīdī gadījumos, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina piekļuves ierīci vai programmatūru;

d)

maksājumu pakalpojumu lietotāja anormāla maksājumu modeļa apzināšana lietotāja maksājumu darījumu vēsturē.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēja izvērtējumā visus šos riska faktorus apvieno riska novērtējumā par katru atsevišķo darījumu, lai noteiktu, vai konkrēts maksājums būtu jāatļauj bez drošas lietotāju autentificēšanas.

19. pants

Krāpšanas koeficientu aprēķināšana

1.   Katram darījumu veidam, kas minēts pielikuma tabulā, maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka kopējais krāpšanas koeficients, kas attiecas gan uz maksājumu darījumiem, kuri autentificēti ar drošu lietotāju autentificēšanu, gan tie, kuri veikti saskaņā ar kādu no 13. līdz 18. pantā minētajiem atbrīvojumiem, ir līdzvērtīgs vai zemāks par krāpšanas atsauces koeficientu tāda paša veida maksājumu darījumam, kas norādīts pielikuma tabulā.

Kopējo krāpšanas koeficientu katram darījumu veidam aprēķina kā neatļautu vai krāpniecisku attālināto maksājumu darījumu kopējo vērtību (neatkarīgi no tā, vai līdzekļi ir atgūti vai nē), kas dalīta ar kopējo vērtību visiem tāda paša veida attālinātajiem maksājumu darījumiem (neatkarīgi no tā, vai tie autentificēti, piemērojot drošu klientu autentificēšanu, vai izpildīti saskaņā ar 13. līdz 18. pantā minētajiem atbrīvojumiem), katru ceturksni (90 dienas).

2.   Krāpšanas koeficientu aprēķinu un izrietošos skaitļus novērtē 3. panta 2. punktā minētajā revīzijas pārbaudē, kurā pārliecinās, ka rādītāji un skaitļi ir pilnīgi un precīzi.

3.   Metodoloģiju un modeli, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs izmanto, lai aprēķinātu krāpšanas koeficientus, kā arī pašus krāpšanas koeficientus, pienācīgi dokumentē un dara pilnībā pieejamus kompetentajām iestādēm un EBI, iepriekš nosūtot paziņojumu attiecīgajai kompetentajai iestādei vai kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

20. pants

Uz darījumu riska analīzes balstītu atbrīvojumu piemērošanas pārtraukšana

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto 18. pantā minēto atbrīvojumu, nekavējoties ziņo kompetentajām iestādēm, ja kāds no viņu uzraudzītajiem krāpšanas koeficientiem attiecībā uz jebkādu pielikuma tabulā norādīto maksājumu darījumu veidu pārsniedz piemērojamo krāpšanas atsauces koeficientu, un kompetentajām iestādēm iesniedz aprakstu par pasākumiem, kurus tie plāno pieņemt, lai atjaunotu to uzraudzīto krāpšanas koeficientu atbilstību piemērojamajiem krāpšanas atsauces koeficientiem.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nekavējoties pārtrauc izmantot 18. pantā minēto atbrīvojumu attiecībā uz visu veidu maksājumu darījumiem, kas norādīti pielikuma tabulā īpašo atbrīvojuma robežvērtību diapazonā, ja to uzraudzītie krāpšanas koeficienti divus ceturkšņus pēc kārtas pārsniedz krāpšanas atsauces koeficientu, ko piemēro attiecīgajam maksājuma instrumentam vai maksājumu darījumu veidam attiecīgajā atbrīvojuma robežvērtību diapazonā.

3.   Pēc 18. pantā minētā atbrīvojuma piemērošanas pārtraukšanas saskaņā ar šā panta 2. punktu maksājumu pakalpojumu sniedzēji minēto atbrīvojumu nedrīkst atkal izmantot, līdz to aprēķinātais krāpšanas koeficients vienu ceturksni ir vienāds ar krāpšanas atsauces koeficientu, ko piemēro šāda veida darījumiem attiecīgajā atbrīvojuma robežvērtību diapazonā, vai zemāks par to.

4.   Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs plāno atkal izmantot 18. pantā minēto atbrīvojumu, tas saprātīgā termiņā par to paziņo kompetentajām iestādēm, un pirms atbrīvojuma atkārtotas izmantošanas iesniedz pierādījumus par to, ka uzraudzītā krāpšanas koeficienta atbilstība attiecīgā atbrīvojuma robežvērtību diapazonā piemērojamajam krāpšanas koeficientam ir atjaunota saskaņā ar šā panta 3. punktu.

21. pants

Uzraudzība

1.   Lai izmantotu 10. līdz 18. pantā noteiktos atbrīvojumus, maksājumu pakalpojumu sniedzēji vismaz reizi ceturksnī reģistrē un uzrauga šādus datus par katru maksājumu darījumu veidu, norādot gan attālinātos, gan neattālinātos maksājumu darījumus:

a)

kopējā vērtība neatļautiem vai krāpnieciskiem maksājumu darījumiem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 64. panta 2. punktu, kopējā vērtība visiem maksājumu darījumiem un izrietošais krāpšanas koeficients, tostarp tādu maksājumu darījumu sadalījums, kas iniciēti, izmantojot drošu lietotāju autentificēšanu un saskaņā ar katru no atbrīvojumiem;

b)

vidējā darījumu vērtība, tostarp tādu maksājumu darījumu sadalījums, kas iniciēti, izmantojot drošu lietotāju autentificēšanu un saskaņā ar katru no atbrīvojumiem;

c)

maksājumu darījumu skaits, kuros piemērots katrs atbrīvojums, un to procentuālā daļa attiecībā pret maksājumu darījumu kopskaitu.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji uzraudzības rezultātus saskaņā ar 1. punktu dara pieejamus kompetentajām iestādēm un EBI, pēc to pieprasījuma iepriekš nosūtot paziņojumu attiecīgajai kompetentajai iestādei vai kompetentajām iestādēm.

IV NODAĻA

MAKSĀJUMU PAKALPOJUMU LIETOTĀJU PERSONALIZĒTO DROŠĪBAS DATU KONFIDENCIALITĀTE UN INTEGRITĀTE

22. pants

Vispārīgas prasības

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina maksājumu pakalpojumu lietotāja personalizēto drošības datu, tostarp autentificēšanas kodu, konfidencialitāti un integritāti visos autentifikācijas posmos.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka ir izpildītas visas šādas prasības:

a)

personalizētie drošības dati uz displeja ir anonimizēti un nav salasāmi pilnā apjomā, kad maksājumu pakalpojumu lietotājs tos ievada autentificēšanas laikā;

b)

personalizēti drošības dati datu formātā, kā arī kriptogrāfiska informācija saistībā ar personalizēto drošības datu šifrēšanu netiek glabāta nešifrētā tekstā;

c)

slepena kriptogrāfiska informācija ir aizsargāta no neatļautas izpaušanas.

3.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji pilnībā dokumentē procesu saistībā ar tādas kriptogrāfiskas informācijas pārvaldību, ko izmanto, lai šifrētu vai kā citādi padarītu par nesalasāmiem personalizētos drošības datus.

4.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka personalizēto drošības datu un saskaņā ar II nodaļu ģenerēto autentificēšanas kodu maršrutēšana un apstrāde notiek drošā vidē saskaņā ar spēcīgiem un plaši atzītiem nozares standartiem.

23. pants

Personīgo drošības datu izveide un nosūtīšana

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka personīgo drošības datu izveide notiek drošā vidē.

Tie mazina riskus, kas saistīti ar personalizēto drošības datu un autentificēšanas ierīču un programmatūras neatļautu izmantošanu nozaudēšanas, zādzības vai kopēšanas gadījumā pirms to piegādes maksātājam.

24. pants

Saistīšana ar maksājumu pakalpojumu lietotāju

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka tikai maksājumu pakalpojumu lietotājs ir drošā veidā saistīts ar personalizētajiem drošības datiem, autentifikācijas ierīcēm un programmatūru.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka ir izpildītas visas šādas prasības:

a)

maksājumu pakalpojumu lietotāja identitātes saistīšana ar personalizētajiem drošības datiem, autentifikācijas ierīcēm un programmatūru tiek veikta drošā vidē, kas saskaņā ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja atbildību sastāv vismaz no maksājumu pakalpojumu sniedzēja telpām, maksājumu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātas interneta vides vai citas līdzīgas drošas tīmekļa vietnes, ko izmanto maksājumu pakalpojumu sniedzējs un tā bankomātu pakalpojumi, un ņemot vērā riskus, kas saistīti ar ierīcēm un sastāvdaļām, ko izmanto sasaistīšanas procesa laikā un par ko neatbild maksājumu pakalpojumu sniedzējs;

b)

maksājumu pakalpojuma lietotāja identitātes sasaistīšanu, izmantojot attālinātu kanālu, ar personalizētajiem drošības datiem un autentifikācijas ierīcēm vai programmatūru veic, izmantojot lietotāju autentificēšanu.

25. pants

Personalizēto drošības datu, autentifikācijas ierīču un programmatūras piegāde

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka personalizētie drošības dati, autentifikācijas ierīces un programmatūra, maksājumu pakalpojumu lietotājam tiek piegādāta drošā veidā, lai novērstu riskus saistībā ar to neatļautu izmantošanu pazaudēšanas, zādzības vai kopēšanas gadījumā.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro vismaz katru no šiem pasākumiem:

a)

efektīvi un droši piegādes mehānismi, ar ko nodrošina, ka personalizētie drošības dati, autentifikācijas ierīces un programmatūra tiek piegādāta likumīgajam maksājumu pakalpojumu lietotājam;

b)

mehānismi, kas dod iespēju maksājumu pakalpojumu sniedzējam pārbaudīt maksājumu pakalpojumu lietotājam pa internetu piegādātās autentifikācijas programmatūras autentiskumu;

c)

pasākumi, ar ko nodrošina, ka gadījumā, ja personalizēto drošības datu piegāde notiek ārpus maksājumu pakalpojumu sniedzēja telpām vai izmantojot attālinātu kanālu:

i)

nepiederošas personas nevar iegūt vairāk nekā vienu personalizēto drošības datu, autentifikācijas ierīces vai programmatūras iezīmi, ja to piegādā, izmantojot to pašu kanālu;

ii)

piegādātie personalizētie drošības dati, autentifikācijas ierīces vai programmatūras pirms izmantošanas ir jāaktivizē;

d)

pasākumi, ar ko nodrošina, ka gadījumos, kad personalizētie drošības dati, autentifikācijas ierīces vai programmatūra ir jāaktivizē pirms to pirmās izmantošanas, aktivizācija notiek drošā vidē saskaņā ar 24. pantā minēto procedūru.

26. pants

Personalizēto drošības datu atjaunošana

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka personalizēto drošības datu atjaunošana vai atkārtota aktivizācija atbilst personīgo drošības datu un autentifikācijas ierīču izveides, saistīšanas un piegādes procedūrām saskaņā ar 23., 24. un 25. pantu.

27. pants

Iznīcināšana, deaktivizācija un atsaukšana

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka tiem ir efektīvi procesi, lai piemērotu katru no šādiem drošības pasākumiem:

a)

personalizēto drošības datu, autentifikācijas ierīču un programmatūras droša iznīcināšana, dezaktivēšana vai atsaukšana;

b)

ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs izplata atkārtoti izmantojamas autentifikācijas ierīces un programmatūru, ierīces vai programmatūras drošu atkārtotu izmantošanu nosaka, dokumentē un īsteno, pirms tās dara pieejamas citam maksājumu pakalpojumu lietotājam;

c)

informācijas, kas saistīta personalizēto drošības datu, kas tiek glabāti maksājumu pakalpojumu sniedzēja sistēmās un datubāzēs, un attiecīgā gadījumā valsts reģistros, dezaktivēšana vai atsaukšana.

V NODAĻA

KOPĪGI UN DROŠI ATKLĀTI SAZIŅAS STANDARTI

1. iedaļa

Vispārīgas prasības attiecībā uz saziņu

28. pants

Prasības par identifikāciju

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina drošu identifikāciju saziņā starp maksātāja ierīci un maksājuma saņēmēja elektronisko maksājumu pieņemšanas ierīcēm, tostarp (bet ne tikai) maksājumu termināliem.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka tiek efektīvi mazināts risks, ka mobilajās lietotnēs un citās maksājumu pakalpojumu lietotāju saskarnēs, kas piedāvā elektronisko maksājumu pakalpojumus, saziņa tiks nepareizi novirzīta nepiederīgām personām.

29. pants

Izsekojamība

1.   Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir procesi, ar ko nodrošināt, ka visi maksājumu darījumi un citas mijiedarbības ar maksājumu pakalpojumu lietotāju, citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un citām struktūrām, tostarp tirgotājiem, saistībā ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu ir izsekojamas, nodrošinot ex post informāciju par visiem pasākumiem, kas ir būtiski elektroniskajam darījumam visās stadijās.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka visas saziņas sesijas ar maksājumu pakalpojumu lietotāju, citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un citām struktūrām, tostarp tirgotājiem, ir balstītas uz visu turpmāk minēto:

a)

unikāls sesijas identifikators;

b)

drošības mehānismi, lai detalizēti reģistrētu darījumu, ieskaitot darījuma numuru, laika zīmogus un visus attiecīgos datus par darījumu;

c)

laika zīmogi, kas balstās uz vienotu laika atsauces sistēmu un kas ir sinhronizēti saskaņā ar oficiālu laika signālu.

2. iedaļa

Īpašas prasības kopīgiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem

30. pants

Vispārīgi pienākumi piekļuvei saskarnēm

1.   Kontu apkalpojošiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas maksātājam piedāvā tiešsaistē pieejamu maksājumu kontu, ir vismaz viena saskarne, kas atbilst visām šādām prasībām:

a)

konta informācijas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, var sevi identificēt kontu apkalpojošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam;

b)

konta informācijas pakalpojumu sniedzēji spēj droši sazināties, lai pieprasītu un saņemtu informāciju par vienu vai vairākiem maksājumu kontiem un saistītiem maksājumu darījumiem;

c)

maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji spēj droši sazināties, lai iniciētu maksājuma uzdevumu no maksātāja maksājumu konta un saņemtu visu informāciju par maksājumu darījuma uzsākšanu un visu informāciju, kas kontu apkalpojošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pieejama saistībā ar maksājumu darījuma izpildi.

2.   Lai autentificētu maksājumu pakalpojuma lietotāju, 1. punktā minētā saskarne nodrošina, ka konta informācijas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji var paļauties uz visām autentifikācijas procedūrām, kuras kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs piedāvā maksājumu pakalpojumu lietotājam.

Saskarnes atbilst vismaz visām šādām prasībām:

a)

maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs vai konta informācijas pakalpojumu sniedzējs spēj kontu apkalpojošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam dot norādījumus sākt autentifikāciju, pamatojoties uz maksājumu pakalpojumu lietotāja piekrišanu;

b)

saziņas sesijas starp kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, konta informācijas pakalpojumu sniedzēju, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēju un jebkuru attiecīgo maksājumu pakalpojumu lietotāju izveido un uztur ar autentifikācijas starpniecību;

c)

nodrošina personalizēto drošības datu un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja vai konta informācijas pakalpojumu sniedzēja (vai caur to) nosūtīto autentifikācijas kodu integritāti un konfidencialitāti.

3.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to saskarnēs tiek izmantoti saziņas standarti, ko izdevušas starptautiska vai Eiropas mēroga standartizācijas organizācijas.

Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina arī to, ka visu saskarņu tehniskās specifikācijas tiek dokumentētas, precizējot režīmu, protokolu un instrumentu kopumu, kas vajadzīgi maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem, konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, lai to programmatūras un lietojumprogrammas būtu sadarbspējīgas ar kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju sistēmām.

Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji vismaz vienu un ne mazāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas datuma, kas minēts 38. panta 2. punktā, vai pirms mērķa datuma, kurā paredzēts laist tirgū piekļuves saskarni, ja laišana tirgū notiek pēc 38. panta 2. punktā minētās dienas, bez maksas un pēc atļauju saņēmušu maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēju, konta informācijas pakalpojumu sniedzēju un maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kuri ir pieteikušies savās kompetentajās iestādēs, lai saņemtu attiecīgo atļauju, pieprasījuma dara pieejamu dokumentāciju un minētās dokumentācijas kopsavilkumu dara publiski pieejamu savā tīmekļa vietnē.

4.   Papildus 3. punktā noteiktajam kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka, izņemot ārkārtas situācijās, visas izmaiņas to saskarnes tehniskajā specifikācijā ir iepriekš, pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms izmaiņu ieviešanas pieejamas atļauju saņēmušiem maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem, konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir pieteikušies savās kompetentajās iestādēs, lai saņemtu attiecīgo atļauju.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji dokumentē ārkārtas situācijas, kurās izmaiņas tika īstenotas, un dokumentāciju dara pieejamu kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

5.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji dara pieejamu testēšanas mehānismu, tostarp atbalstu, pieslēguma un funkcionālai testēšanai, lai atļauju saņēmuši maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, un konta informācijas pakalpojumu sniedzēji vai maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri ir pieteikušies uz attiecīgo atļauju, varētu pārbaudīt savu programmatūru un lietojumprogrammas, ko izmanto, lai lietotājiem piedāvātu maksājumu pakalpojumus. Šis testēšanas mehānisms būtu jādara pieejams ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas datuma, kas minēts 38. panta 2. punktā, vai pirms mērķa datuma, kurā paredzēts laist tirgū piekļuves saskarni, ja tirgū laišanas diena ir pēc 38. panta 2. punktā minētās dienas.

Tomēr caur testēšanas mehānismu nedrīkst apmainīties ar jutīgu informāciju.

6.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji vienmēr ievēro pienākumus, kuri noteikti minētajos standartos attiecībā uz saskarni(-ēm), ko tie ievieš. Gadījumā, ja kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs neizpilda prasības, kas attiecībā uz saskarnēm noteiktas minētajos standartos, kompetentās iestādes nodrošina, ka maksājumu iniciēšanas pakalpojumu un konta informācijas pakalpojumu sniegšana netiek kavēta vai traucēta, ciktāl attiecīgie šādu pakalpojumu sniedzēji atbilst nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar 33. panta 5. punktu.

31. pants

Piekļuves saskarnes opcijas

Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji izveido 30. pantā minēto saskarni(-es), izmantojot specializētu saskarni vai ļaujot 30. panta 1. punktā minētajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem izmantot saskarnes, kas lietotas kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju un maksājumu pakalpojumu lietotāju autentificēšanai un saziņai ar tiem.

32. pants

Pienākumi saistībā ar specializētu saskarni

1.   Ja ir ievērots 30. un 31. pants, kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas ir ieviesuši specializētu saskarni, nodrošina, ka specializētā saskarne vienmēr ir tik pat pieejama un darbspējīga (tostarp sniedz atbalstu) kā saskarnes, kas maksājumu pakalpojumu lietotājam darītas pieejamas tiešai piekļuvei tā maksājumu kontam tiešsaistē.

2.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas ir ieviesuši specializētu saskarni, nosaka pārredzamus galvenos darbības rādītājus un pakalpojumu līmeņa mērķus, kuri gan pieejamības ziņā un attiecībā uz datiem, kas iesniegti saskaņā ar 36. pantu, ir vismaz tikpat stingri kā tie, kas noteikti saskarnei, ko izmanto to maksājumu pakalpojumu lietotāji. Kompetentās iestādes šīs saskarnes, rādītājus un mērķus uzrauga un pakļauj stresa testiem.

3.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas ir ieviesuši specializētu saskarni, nodrošina, ka šī saskarne nerada šķēršļus maksājumu iniciēšanas un konta informācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Šādi šķēršļi citstarp var ietvert šķērsli 30. panta 1. punktā minētajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem izmantot personalizētos drošības datus, ko kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir izsnieguši saviem lietotājiem, liekot pārorientēties uz kontu apkalpojošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja autentifikāciju vai citām funkcijām, kam nepieciešamas papildu atļaujas un reģistrācija papildus tam, kas paredzēts Direktīvas (ES) 2015/2366 11., 14. un 15. pantā, vai pieprasot papildu pārbaudes par piekrišanu, ko maksājumu pakalpojumu lietotāji devuši maksājumu iniciēšanas un konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem.

4.   Šā panta 1. un 2. punkta nolūkā kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji uzrauga specializētās saskarnes pieejamību un veiktspēju. Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji savā tīmekļa vietnē publicē ceturkšņa statistiku par specializētās saskarnes un to maksājumu pakalpojumu lietotāju izmantotās saskarnes pieejamību un veiktspēju.

33. pants

Ārkārtas pasākumi specializētai saskarnei

1.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, izstrādājot specializēto saskarni, ietver ārkārtas pasākumu stratēģiju un plānus gadījumam, ja saskarne nedarbojas saskaņā ar 32. pantu, ja saskarne neplānoti ir nepieejama un ja notiek sistēmas pārrāvums. Pieņem, ka neplānota nepieejamība vai sistēmas pārrāvums ir notikuši, ja uz pieciem secīgiem pieprasījumiem par piekļuvi informācijai, lai snigtu maksājumu iniciēšanas pakalpojumus vai konta informācijas pakalpojumus, nav atbildēts 30 sekunžu laikā.

2.   Ārkārtas pasākumi ietver saziņas plānus, lai maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas izmanto specializēto saskarni, informētu par pasākumiem, ar ko atjaunot sistēmu, un aprakstu par nekavējoties pieejamām alternatīvām iespējām, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem var būt pieejamas attiecīgajā brīdī.

3.   Gan kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs, gan 30. panta 1. punktā minētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji savām attiecīgajām kompetentajām valsts iestādēm nekavējoties ziņo par problēmām saistībā ar specializētajām saskarnēm, kā aprakstīts 1. punktā.

4.   Ārkārtas pasākumu mehānisma ietvaros 30. panta 1. punktā minētajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts izmantot saskarnes, kas darītas pieejamas maksājumu pakalpojumu lietotājiem, lai tie autentificētos un sazinātos ar savu kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, līdz specializētās saskarnes pieejamība un veiktspēja tiek atjaunota līmenī, kas paredzēts 32. pantā.

5.   Šajā nolūkā kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 30. panta 1. punktā minētos maksājumu pakalpojumu sniedzējus var identificēt un ka tie var paļauties uz autentifikācijas procedūrām, kuras kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir nodrošinājis maksājumu pakalpojumu lietotājam. Ja 30. panta 1. punktā minētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji izmanto 4. punktā minēto saskarni, tie:

a)

veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiem nav piekļuves, uzglabā vai apstrādā datus citos nolūkos nekā pakalpojuma sniegšana, kā to pieprasījis maksājumu pakalpojumu lietotājs;

b)

turpina izpildīt saistības, kas izriet no attiecīgi Direktīvas (ES) 2015/2366 66. panta 3. punkta un 67. panta 2. punkta;

c)

reģistrē datus, kam piekļūts, izmantojot saskarni, ko uztur kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs saviem maksājumu pakalpojumu lietotājiem, un pēc pieprasījuma un bez liekas kavēšanās iesniedz žurnālfailus savai kompetentajai valsts iestādei;

d)

savai kompetentajai valsts iestādei pēc pieprasījuma un bez nepamatotas kavēšanās pienācīgi pamato saskarnes, kas darīta pieejama maksājumu pakalpojumu lietotājiem, izmantošanu, lai tieši piekļūtu savam maksājumu kontam tiešsaistē;

e)

attiecīgi informē kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

6.   Kompetentās iestādes pēc apspriešanās ar EBI, lai nodrošinātu šādu nosacījumu konsekventu piemērošanu, atbrīvo kontu apkalpojošos maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kuri ir izvēlējušies specializēto saskarni, no pienākuma izveidot 4. punktā aprakstīto ārkārtas mehānismu, ja specializētā saskarne atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

a)

tā atbilst visiem 32. pantā specializētām saskarnēm paredzētajiem noteikumiem;

b)

tā ir izstrādāta un testēta saskaņā ar 30. panta 5. punktu par labu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas minēti pantā;

c)

maksājumu pakalpojumu sniedzēji to ir plaši izmantojuši vismaz trīs mēnešu garumā, lai sniegtu konta informācijas pakalpojumu un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu un lai sniegtu apstiprinājumu par naudas līdzekļu pieejamību uz kartēm piesaistītiem maksājumiem;

d)

visas problēmas, kas saistītas ar specializēto saskarni, ir atrisinātas bez liekas kavēšanās.

7.   Kompetentās iestādes atsauc 6. punktā minēto atbrīvojumu, ja kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs vairāk nekā divas secīgas kalendārās nedēļas nav izpildījis a) un d) apakšpunkta nosacījumus. Kompetentās iestādes informē EBI par šo atcelšanu un nodrošina, ka kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs pēc iespējas īsākā termiņā un vēlākais divu mēnešu laikā izveido ārkārtas mehānismu, kas minēts 4. punktā.

34. pants

Sertifikāti

1.   Identifikācijas nolūkā, kā minēts 30. panta 1. punkta a) apakšpunktā, maksājumu pakalpojumu sniedzēji kā elektroniskos zīmogus izmanto kvalificētus sertifikātus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 30. punktā, vai tīmekļa vietņu autentifikācijai, kā noteikts minētās regulas 3. panta 39. punktā.

2.   Šīs regulas nolūkā reģistrācijas numurs, kā norādīts oficiālos reģistros saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 910/2014 III pielikuma c) punktu vai IV pielikuma c) punktu, ir maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, konta informācijas pakalpojumu sniedzēju un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēju, tostarp kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kas sniedz šādus pakalpojumus, atļaujas numurs, kas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 14. pantu pieejams izcelsmes dalībvalsts publiskajā reģistrā vai kas izriet no paziņojumiem par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 8. pantu (4) atbilstīgi minētās direktīvas 20. pantam.

3.   Šīs regulas nolūkos kvalificēti sertifikāti elektroniskajiem zīmogiem vai tīmekļa vietņu autentifikācijai, kā minēts 1. punktā, iekļauj – valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā – papildu īpašas iezīmes saistībā ar katru no turpmāk minētajiem elementiem:

a)

maksājumu pakalpojumu sniedzēja loma, kura varbūt viena vai vairākas no šādām lomām:

i)

konta apkalpošana;

ii)

maksājumu iniciēšana;

iii)

konta informācija;

iv)

kartei piesaistītu maksājumu instrumentu izdošana;

b)

to kompetento iestāžu nosaukums, kurās maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts.

4.   Raksturlielumi, kas minēti 3. punktā, neietekmē kvalificēto sertifikātu sadarbspēju un atzīšanu elektroniskiem zīmogiem vai tīmekļa vietņu autentifikācijai.

35. pants

Saziņas sesijas drošība

1.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, konta informācijas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka, ja datu apmaiņa tiek veikta, izmantojot internetu, starp saziņā esošajām personām attiecīgās saziņas sesijas laikā piemēro drošu datu šifrēšanu, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti un integritāti, izmantojot spēcīgus un plaši atzītus šifrēšanas paņēmienus.

2.   Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, konta informācijas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju piedāvātās piekļuves sesijas patur pēc iespējas īsas un aktīvi pārtrauc jebkādas šādas sesijas, tiklīdz pieprasītā darbība ir pabeigta.

3.   Uzturot paralēlas tīkla sesijas ar kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, konta informācijas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka tās ir droši saistītas ar attiecīgajām sesijām, kas ieviestas ar maksājumu pakalpojumu lietotāju(-iem), lai nepieļautu iespēju, ka kāds ziņojums vai informācija, kas nodots starp tiem, varētu tikt novirzīts.

4.   Konta informācijas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus ar kontu apkalpojošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, ietver nepārprotamas atsauces uz katru no šiem punktiem:

a)

maksājumu pakalpojumu lietotājs vai lietotāji un attiecīgā saziņas sesija, lai atšķirtu vairākus pieprasījumus no viena un tā paša maksājumu pakalpojumu lietotāja vai lietotājiem;

b)

attiecībā uz maksājumu iniciēšanas pakalpojumiem – unikāli identificētais maksājuma darījums, kas iniciēts;

c)

attiecībā uz apstiprinājumu par līdzekļu pieejamību – identificēts pieprasījums saistībā ar summu, kas vajadzīga, lai izpildītu kartei piesaistīto maksājumu darījumu.

5.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, konta informācijas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, nodrošina, ka gadījumā, kad tie sniedz personalizētus drošības datus un autentificēšanas kodus, darbinieki nevienā brīdī tos nevar tieši vai netieši nolasīt.

Ja personalizēti drošības dati, kas ir pakalpojumu sniedzēju kompetences jomā, zaudē konfidencialitāti, šie pakalpojumu sniedzēji bez liekas kavēšanās informē maksājumu pakalpojumu lietotāju, kas ar tiem saistīts, un personalizēto drošības datu izdevēju.

36. pants

Apmaiņa ar datiem

1.   Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji atbilst visām šādām prasībām:

a)

viņi sniedz konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem to pašu informāciju no specializētiem maksājumu kontiem un saistītiem maksājumu darījumiem, kas darīta pieejama maksājumu pakalpojumu lietotājam, kad tieši pieprasīta piekļuve konta informācijai, ja šī informācija neietver sensitīvus maksājumu datus;

b)

tie tūlīt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas sniedz maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējiem to pašu informāciju par maksājuma darījumu iniciēšanu un izpildi, kas maksājumu pakalpojumu lietotājam ir pieejama, kad tas darījumu iniciē tieši;

c)

tie pēc pieprasījuma nekavējoties sniedz maksājuma pakalpojuma sniedzējiem apstiprinājumu vienkāršā “jā” vai “nē” formātā par to, vai daudzums, kas vajadzīgs maksājuma darījuma izpildei, ir pieejams maksātāja maksājumu kontā.

2.   Ja identifikācijas, autentifikācijas vai datu elementu apmaiņas laikā notiek neparedzēts notikums vai kļūda, kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējam vai konta informācijas pakalpojumu sniedzējam un maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas izdod kartei piesaistītus maksājumu instrumentus, izskaidrojot negaidītā notikuma vai kļūdas iemeslu.

Ja kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs piedāvā speciālu saskarni saskaņā ar 32. pantu, saskarnē tiek paredzēti paziņojumi par negaidītiem notikumiem vai kļūdām, par kurām maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurš konstatē attiecīgo notikumu vai kļūdu, paziņo pārējiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas piedalās saziņas sesijā.

3.   Konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem ir piemēroti un efektīvi mehānismi, kas neļauj piekļūt citai informācijai, kā tikai informācijai, kas izriet no kontiem, kas nav specializēti maksājumu konti, un saistītiem maksājumu darījumiem saskaņā ar lietotāja nepārprotamu piekrišanu.

4.   Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji sniedz kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem to pašu informāciju, kas pieprasīta no maksājumu pakalpojumu lietotāja maksājumu darījuma tiešas iniciēšanas brīdī.

5.   Konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja piekļūt informācijai, kas izriet no specializētiem maksājumu kontiem un saistītiem maksājumu darījumiem, ko tur kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, lai veiktu konta informācijas pakalpojumu, ja tiek izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

a)

maksājumu pakalpojumu lietotājs aktīvi pieprasa šo informāciju;

b)

maksājumu pakalpojumu lietotājs nav aktīvi pieprasījis šādu informāciju, proti, pieprasījumu biežums ir ne vairāk kā četras reizes 24 stundu periodā, ja vien konta informācijas pakalpojumu sniedzējs un kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs ar maksājumu pakalpojumu lietotāja piekrišanu nav vienojušies par lielāku biežumu.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

37. pants

Pārskatīšana

Neskarot Direktīvas (ES) 2015/2366 98. panta 5. punktu, EBI šīs regulas pielikumā minētos krāpšanas koeficientus un saskaņā ar 33. panta 6. punktu piešķirtos atbrīvojumus saistībā ar specializētām saskarnēm pārskata ne vēlāk kā līdz 2021. gada 14. martam un attiecīgā gadījumā Komisijai iesniedz to atjauninājumu projektus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. pantu.

38. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo regulu piemēro no 2019. gada 14. septembra.

3.   Tomēr 30. panta 3. un 5. punktu piemēro no 2019. gada 14. marta

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 53. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


PIELIKUMS

 

Krāpšanas atsauces koeficients (%):

Atbrīvojuma robežvērtība (“AR”)

Attālināti, elektroniski, kartēm piesaistīti maksājumi

Attālināti, elektroniski kredītpārvedumi

EUR 500

0,01

0,005

EUR 250

0,06

0,01

EUR 100

0,13

0,015


13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/390

(2018. gada 12. marts),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (1), un jo īpaši tās 21. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1379/2013 20. panta 2. punkts prasa, lai dalībvalstis Komisijai paziņotu visus lēmumus par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanas piešķiršanu vai atsaukšanu.

(2)

Šādu lēmumu paziņošanas forma, termiņi un kārtība ir noteikta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1419/2013 (2).

(3)

2016. gada 7. decembrī Komisija pieņēma jaunu Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta struktūrshēmu, kura stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī.

(4)

Lai ņemtu vērā šīs un turpmākās iespējamās organizatoriskās izmaiņas, ir jāgroza kārtība, kādā lēmumi par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanas piešķiršanu vai atsaukšanu tiek paziņoti.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1419/2013 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Paziņojumus nosūta, izmantojot XML datni, ko sagatavo katram paziņojumam. XML datni pievieno pielikumā e-pastam, ko nosūta uz Komisijas norādīto elektroniskā pasta adresi, kā tematu norādot “paziņojums par ražotāju organizācijām/starpnozaru organizācijām.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 353, 28.12.2013., 43. lpp.).


LĒMUMI

13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/46


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/391

(2018. gada 12. marts),

ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

2013. gada 23. decembrī Padome pieņēma Lēmumu 2013/798/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku.

(2)

2018. gada 30. janvārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome pieņēma Rezolūciju 2399 (2018), kurā ir paredzēti konkrēti grozījumi izņēmumos, kuri attiecas uz ieroču embargo, kā arī kritērijos, kas attiecas uz to personu un vienību iekļaušanu sarakstos, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus.

(3)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2013/798/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2013/798/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 2. panta a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

tāda bruņojuma un ar to saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tādas ar to saistītas tehniskas palīdzības vai finansējuma un finansiālas palīdzības sniegšanai, kas ir paredzēta vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas Centrālāfrikas Republikā (MINUSCA), Savienības misiju un Centrālāfrikas Republikā izvietoto Francijas spēku atbalstam vai lietošanai, kā arī citu tādu ANO dalībvalstu spēku atbalstam vai lietošanai, kuri nodrošina mācības un palīdzību, kā paziņots saskaņā ar b) punktu;”;

2)

lēmuma 2.a panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā Centrālāfrikas Republikā, ar kurām tiek pārkāptas attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras ir cilvēktiesību aizskārumi vai pārkāpumi, tai skaitā darbības, kas ietver vardarbības vēršanu pret civiliedzīvotājiem, etnisku vai reliģisku motīvu vadītus uzbrukumus, uzbrukumus civiliem objektiem, tostarp administratīviem centriem, tiesu ēkām, skolām un slimnīcām, un nolaupīšanu un piespiedu pārvietošanu;”;

3)

lēmuma 2.a panta 1. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h)

ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Savienības misijām un Francijas spēkiem, kas tās atbalsta, kā arī pret humānās palīdzības personālu;”;

4)

lēmuma 2.a panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“j)

kūda uz vardarbību, jo īpaši etnisku vai reliģisku motīvu vadītu vardarbību, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, un pēc tam iesaistās darbībās, kuras apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, vai atbalsta šādas darbības.”;

5)

lēmuma 2.b panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā Centrālāfrikas Republikā, ar kurām tiek pārkāptas attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras ir cilvēktiesību aizskārumi vai pārkāpumi, tai skaitā darbības, kas ietver vardarbības vēršanu pret civiliedzīvotājiem, etnisku vai reliģisku motīvu vadītus uzbrukumus, uzbrukumus civiliem objektiem, tostarp administratīviem centriem, tiesu ēkām, skolām un slimnīcām, un nolaupīšanu un piespiedu pārvietošanu;”;

6)

lēmuma 2.b panta 1. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h)

ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Savienības misijām un Francijas spēkiem, kas tās atbalsta, kā arī pret humānās palīdzības personālu;”;

7)

lēmuma 2.b panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“j)

kūda uz vardarbību, jo īpaši etnisku vai reliģisku motīvu vadītu vardarbību, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, un pēc tam iesaistās darbībās, kuras apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, vai atbalsta šādas darbības;”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 12. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. KARANIKOLOV


(1)  Padomes Lēmums 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.).


13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/48


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/392

(2018. gada 12. marts),

ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tā 3. panta 1. un 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP.

(2)

Padome 2017. gada 14. septembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/1561 (2), ar ko Lēmumā 2014/145/KĀDP paredzētie pasākumi tika atjaunoti vēl uz sešiem mēnešiem.

(3)

Ievērojot, ka joprojām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, Lēmums 2014/145/KĀDP būtu jāatjauno vēl uz sešiem mēnešiem.

(4)

Padome ir pārskatījusi katru iekļaušanu sarakstā, kas ietverts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā, un nolēmusi grozīt informāciju par dažām personām un vienībām.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2014/145/KĀDP 6. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2018. gada 15. septembrim.”.

2. pants

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 12. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. KARANIKOLOV


(1)  OV L 78, 17.3.2014., p. 16.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1561 (2017. gada 14. septembris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 237, 15.9.2017., 72. lpp.).


PIELIKUMS

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām, kā izklāstīts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā, aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Dzimšanas datums: 15.8.1976.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Buryat ASSR (Krievijas PFSR)

Kā bijušajam Krimas premjerministra vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma “Augstākās padomes” pieņemtajos lēmumos par 2014. gada 16. marta“referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

2014. gada 11. jūnijā viņš atkāpās no tā sauktās “Krimas Republikas”“premjerministra pirmā vietnieka” funkcijām. Pašlaik – Managing Company of the Russian-Chinese Investment Fund for Regional Development ģenerāldirektors.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Dzimšanas datums: 18.1.1970. vai 29.3.1965.

Dzimšanas vieta: Artemivsk (Артемовск) (2016. gadā pārdēvēta atpakaļ uz Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

“Premjerministrs”Aksyonov2014. gada 3. martā iecēla Zima par Krimas Drošības dienesta (SBU) jauno vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis Krievijas Izlūkošanas dienestam (FSB) svarīgu informāciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju. 2014. gada 11. martā bijušie Krimas SBU virsnieki paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta izveidi.

17.3.2014.

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš joprojām ir padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parlamentāro jautājumu komitejas loceklis.

2017. gada 10. oktobrīOzerov ar dekrētu Nr. 372-SF tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novēršanas jautājumos.

17.3.2014.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pildīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pienākumus 2017. gada septembrī.

Pašlaik viņš ir North Ossetia parlamenta deputāts.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski atbalstīja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā.

17.3.2014.

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Dzimšanas datums: 1.9.1956.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye, (Ukrainas PSR)

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

2017. gada 26. septembrī ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu viņu atbrīvoja no amata un militārā dienesta.

21.3.2014.

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Dzimšanas datums: 21.8.1946.

Dzimšanas vieta: Shmakovka, Primorsky region

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (līdz 2017. gada 26. maijam). Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (dzimusi DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (dzimusi ДМИТРИЕВА))

Dzimšanas datums: 9.12.1954.

Dzimšanas vieta: Bui, Kostroma region

Bijusī Valsts Domes deputāte. Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

No 2015. gada septembra Federācijas padomes locekle no Omsk region. Pašlaik – Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību aktu un valsts izveides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece.

21.3.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast, PSRS.

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

Partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

12.5.2014.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Dzimšanas datums: 30.12.1965. vai 19.12.1962.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, vai Zaporizhia

Bijušais Federālā migrācijas dienesta Sevastopoles biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Sevastopoles iedzīvotājiem.

Kopš 2016. gada oktobra – Sevastopoles pilsētas Likumdevēju asamblejas vadītājs.

12.5.2014.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Dzimšanas datums: 12.1.1981.

Bijušais “Luhanskas Tautas Republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Luhanskas Tautas Republikas” pašnoteikšanos.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

12.5.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Dzimšanas datums: 20.1.1964.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministrs”, apstiprināts 2014. gada 8. jūlijā.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Turpina darbības, ar kurām atbalsta LNR separātistu struktūras.

12.7.2014.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 24.6.1964. vai 25.6.1964., vai 26.6.1964.

Dzimšanas vieta: Luhansk (iespējams Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Bijušais tā sauktais “aizsardzības ministrs” un bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītājs”.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Turpina veikt tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības”“valdības” darbības kā tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” īpašais sūtnis Minskas vienošanos jautājumā.

12.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

25.7.2014.

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Dzimšanas datums: 7.2.1960.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministra vietnieks”. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, Berezin tādējādi ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku. Pašlaik – DNR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs.

25.7.2014.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Dzimšanas datums: 13.1.1954.

Dzimšanas vieta: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Bijušais tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Augstākās padomes” bijušais priekšsēdētājs, kas izstrādāja politiku un organizēja nelikumīgo “referendumu”, kura rezultātā tika proklamēta tā sauktā “Doņeckas Tautas Republika”, tādējādi pārkāpjot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku. Pašlaik – DNR Komunistiskās partijas vadītājs.

30.7.2014.

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (jeb “Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Dzimšanas datums: 14.10.1974.

Dzimšanas vieta: Gorsky, Luhansk Oblast

2014. gada 14. augustā viņš nomainīja Igor Strelkov/Girkin kā “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministrs”. Saskaņā ar informāciju viņš kopš 2014. gada aprīļa ir bijis separātistu kaujinieku grupas komandieris Doņeckā un solījies atrisināt stratēģisko uzdevumu – atvairīt Ukrainas militāro agresiju. Tādējādi Kononov ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Dzimšanas datums: 26.7.1956.

Dzimšanas vieta: Cioburciu, Slobozia district, tagad – Moldovas Republika

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Krievijas premjerministra vietnieka Dmitry Rogozin protežē. Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” Ministru padomes Administrācijas vadītājs.

Līdz 2017. gada martam tā sauktās “Piedņestras Moldāvu Republikas” tā sauktais “prezidenta pilnvarotais pārstāvis” Krievijas Federācijā.

12.9.2014.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 11.8.1949.

Dzimšanas vieta: Klin

Bijusī Valsts Domes runaspersona. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

2017. gada oktobrī viņu ar prezidenta dekrētu iecēla par Dagestānas Republikas faktisko vadītāju.

12.9.2014.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Dzimšanas datums: 5.4.1948.

Dzimšanas vieta: Opochka

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Krievijas Federācijas Komunistiskās partijas centrālkomitejas prezidija loceklis.

12.9.2014.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 21.3.1964.

Dzimšanas vieta: Rudny, Kostanai region, Kazahijas PSR

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau

Bijušais Valsts Domes loceklis. Bijušais Valsts Domes deputāts, Valsts Domes Krievijas Federācijas Militāri rūpnieciskā kompleksa attīstības tiesību aktu komisijas priekšsēdētājs. Partijas “Vienotā Krievija” prominents biedrs un uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Federācijas Padomes loceklis. Ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

12.9.2014.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (jeb Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Dzimšanas datums: 7.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stalino city (tagad – Donetsk)

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“parlamenta” loceklis un sabiedriskās apvienības Union of Veterans of the Donbass Berkut priekšsēdētājs un sabiedriskās kustības Free Donbass loceklis. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Viņš joprojām ir tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” loceklis.

29.11.2014.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Dzimšanas datums: 23.2.1969.

Dzimšanas vieta: Belozernoe village, Romodanovskiy rayon, PSRS

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks” un iepriekšējais “ģenerālprokurors”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Pašlaik – Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas (GSU SK) Maskava nodaļas vadītāja “palīgs”.

29.11.2014.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Dzimšanas datums: 3.2.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“premjerministra vietnieks finanšu lietās”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Joprojām aktīvi atbalsta LNR separātistu struktūras.

29.11.2014.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (jeb KUZOVLEV, jeb TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ jeb КУЗОВЛЕВ, jeb ТAMБOB).

Dzimšanas datums: 7.1.1967.

Dzimšanas vieta: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Bijušas “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais tautas milicijas virspavēlnieks.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Krievijas bruņoto spēku 8. armijas komandieris.

16.2.2015.

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Dzimšanas datums: 10.12.1976.

Dzimšanas vieta: Luhansk

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Pašlaik – ārējās ekonomikas departamenta vadītāja “Luhanskas administrācijas” vadītāja birojā.

16.2.2015.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Dzimšanas datums: 25.7.1978. (vai 23.3.1975.)

Dzimšanas vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Lugansk region

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ģenerālprokurors” (līdz 2017. gada oktobrim).

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Dzimšanas datums: 15.5.1955.

Dzimšanas vieta: Omsk

Bijušais aizsardzības ministra vietnieks un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas valdības politikas veidošanā un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

No 2016. gada 28. decembra – bijušas ārlietu ministra vietnieks.

Ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

16.2.2015.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Dzimšanas datums: 20.10.1972.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

2014. gada martā Bakharev iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieku un 2014. gada augustā – par minētās struktūras pirmo priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir atzinis, ka personiski bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp intervijā, kas 2016. gada 22. martā publicēta tīmekļa vietnē gazetakrimea.ru un 2016. gada 23. augustā – tīmekļa vietnē c-pravda.ru. “Krimas Republikas”“iestādes” ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

9.11.2016.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Dzimšanas datums: 17.10.1969.

Dzimšanas vieta: Kular Ust-Yansky District, Jakutijas autonomā PSR

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

Būdams Sevastopoles municipālās administrācijas loceklis, 2014. gada februārī un martā viņš atbalstīja tā sauktā “tautas mēra”Alexei Chaliy darbības. Viņš ir publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp savā personiskajā tīmekļa vietnē un intervijā, kas 2016. gada 21. februārī publicēta nation-news.ru tīmekļa vietnē.

Par līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” II pakāpi.

9.11.2016.

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

OAO “VO TPE” ģenerāldirektors līdz tās maksātnespējai, OOO “VO TPE” ģenerāldirektors.

Dzimšanas datums: 17.2.1970.

Būdams OAO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš vadīja sarunas ar Siemens Gas Turbine Technologies OOO par gāzes turbīnu iegādi un piegādi elektrostacijai Tamaņā, Krasnodaras reģionā, Krievijas Federācijā. Vēlāk, būdams OOO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš bija atbildīgs par gāzes turbīnu nodošanu Krimai. Šī rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

Vienības:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

3.

T. s. “Lugansk People's Republic

Луганская народная республика

Luganskaya narodnaya respublika

Oficiālā interneta vietne:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Tā saucamo “Luhanskas Tautas Republiku” izveidoja 2014. gada 27. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 22. maijā tā saucamās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” izveidoja tā saucamo “Novorossijas federālo valsti” (“Federal State of Novorossiya”).

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī separātistu “dienvidaustrumu armijas” un citu nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

4.

T. s. “Donetsk People's Republic

Донецкая народная республика

Donétskaya naródnaya respúblika

Oficiāla informācija, tostarp Doņeckas Tautas republikas Konstitūcija un Augstākās Padomes sastāvs:

https://dnr-online.ru/

Tā saucamā “Doņeckas Tautas Republika” tika pasludināta 2014. gada 7. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 24. maijā tā saucamās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par tā saucamās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

5.

T. s. “Federal State of Novorossiya

Федеративное государство Новороссия

Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya

Oficiālā informācija presei:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

2014. gada 24. maijā tā saucamās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par neatzītās, tā saucamās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

20.

Joint-stock company Sparkling wine plantNovy Svet

Aкционерное обществоЗавод шампанских винНовый Свет””

Agrāk zināms kā “Krimas Republikas” valsts unitārais uzņēmums Sparkling wine plant “Novy Svet”

Государственное унитарное предприятие Республики КрымЗавод шампанских винНовый Свет””

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” un kā State enterprise sparkling wine plant “Novy Svet”

Государственное предприятие Завод шампанских винНовый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 9. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas Republikas”” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14 “Par “Krimas Republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 4.1.2015. kā “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “sparkling wine plant “Novy Svet”” (Государственное унитарное предприятие Республики КрымЗавод шампанских винНовый Свет””). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Lauksaimniecības ministrija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Pārreģistrēts pēc reorganizācijas 29.8.2017. kā Joint-stock company Sparkling wine plant “Novy Svet” (Aкционерное обществоЗавод шампанских винНовый Свет”’). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Zemes un īpašumattiecību ministrija (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014.

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество “Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз – Антей””

(jeb CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; jeb ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; jeb ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКОAлмаз – Антей”;)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Tīmekļa vietne: almaz-antey.ru;

E-pasta adrese: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas ražo pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zeme-gaiss” raķetes, kuras piegādā Krievijas armijai. Krievijas iestādes piegādā smagos ieročus separātistiem Ukrainas austrumu daļā, veicinot Ukrainas destabilizāciju. Šos ieročus izmanto separātisti, tostarp, lai notriektu lidmašīnas. Tādējādi Almaz-Antey kā valsts uzņēmums veicina Ukrainas destabilizāciju.

30.7.2014.

22.

DOBROLET jeb DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Aviosabiedrības kods QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш, дом 31, строение 1

Tīmekļa vietne: www.dobrolet.com

Dobrolet bija Krievijas valsts aviosabiedrības meitasuzņēmums. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Dobrolet ekskluzīvi veica lidojumus starp Maskavu un Simferopoli. Tādējādi tas veicināja nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas integrāciju Krievijas Federācijā un grāva Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

28.

Luhanskas ekonomikas savienība (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

“Sociāla organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Izvirzīja Oleg AKIMOV kā kandidātu tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatam. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

Grupas komandieris ir sarakstā iekļautais Nikolay KOZITSYN, ar kuru tādējādi minētā grupa tiek saistīta.

Saskaņā ar informāciju “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

41.

State Unitary Enterprise of the Crimean RepublicCrimean Sea Ports””

(“Государственное унитарное предприятие Республики КрымKрымские морские порты””), ietverot filiāles:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

“Krimas parlaments”2014. gada 17. martā pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/14 “Par dažu Ukrainas Infrastruktūras un Lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju” un 2014. gada 26. martā – rezolūciju Nr. 1865-6/14 “Par valsts uzņēmumu “Crimean Sea Ports”” (“О Государственном предприятииKрымские морские порты””), ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par vairākiem valsts uzņēmumiem, kuri tika apvienoti “State Unitary Enterprise of the Crimean Republic “Crimean Sea Ports””, piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” minētos uzņēmumus ir faktiski konfiscējušas un “Crimean Sea Ports” ir guvis labumu no to īpašumtiesību nelikumīgas nodošanas.

16.9.2017.”


13.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/60


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2018/393

(2018. gada 12. marts),

ar ko Eiropas Savienības vārdā apstiprina grozījumus Protokolā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Lēmumu 2013/785/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti (1), un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 10. pantu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti (2) (turpmāk “nolīgums”), kas apstiprināts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 764/2006 (3), ir izveidota Apvienotā komiteja, kuras uzdevums ir uzraudzīt minētā nolīguma piemērošanu un jo īpaši pārraudzīt tā izpildi, interpretāciju un piemērošanas pareizību, kā arī vajadzības gadījumā no jauna novērtēt zvejas iespēju apjomu.

(2)

Ar 5. pantu Protokolā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti (4) (turpmāk “protokols”), un kurš apstiprināts ar Lēmumu 2013/785/ES, Apvienotajai komitejai dota atļauja pārskatīt zvejas iespējas pēc abpusējas vienošanās, ja šīs pārskatīšanas mērķis ir Marokas zvejas resursu ilgtspēja.

(3)

Apvienotās komitejas 2017. gada 25.–27. oktobra sanāksmē Briselē Marokas Puse ir paziņojusi par nodomu samazināt 2018. gadā iedalīto kvotu attiecībā uz rūpnieciskajiem pelaģiskajiem traleriem (sk. zvejas tehnisko datu lapu Nr. 6), lai nodrošinātu ilgtspējīgu ieguvi no attiecīgajiem krājumiem. Ņemot vērā šāda pasākuma paredzamo ietekmi uz attiecīgo floti, ES Puse ierosināja vienlaikus grozīt dažus protokola īstenošanas noteikumus attiecībā uz rūpniecisko pelaģisko zveju, lai optimizētu zvejas iespēju izmantojumu šajā kategorijā.

(4)

Uzreiz pēc Apvienotās komitejas attiecīgās sanāksmes Komisija nosūtīja Padomei sagatavošanas dokumentu ar sīku informāciju par paredzēto Savienības nostāju par plānotajiem grozījumiem.

(5)

Padome saskaņā ar Lēmuma 2013/785/ES pielikuma 3. punktu apstiprināja paredzēto Savienības nostāju.

(6)

Marokas Lauksaimniecības, jūras zvejniecības, lauku attīstības, ūdenssaimniecības un mežu ministrija un Eiropas Komisija vēstuļu apmaiņas veidā apstiprināja Apvienotās komitejas 2017. gada 25.–27. oktobrī Briselē notikušās sanāksmes rezultātus attiecībā uz grozījumiem kvotā, mēneša maksimālajos nozvejas apjomos un 6. kategorijas sugu grupu nozvejas sastāvā.

(7)

Šie grozījumi būtu jāapstiprina Eiropas Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināti tie grozījumi zvejas tehnisko datu lapā Nr. 6 Protokolā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurus vēstuļu apmaiņas veidā pieņēmusi ar minētā nolīguma 10. pantu izveidotā Apvienotā komiteja un kuri iekļauti šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 349, 21.12.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 141, 29.5.2006., 4. lpp.

(3)  Padomes 2006. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 764/2006 par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti (OV L 141, 29.5.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 328, 7.12.2013., 2. lpp.


PIELIKUMS

A.   Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta 2017. gada 10. novembra vēstules (Ares) 5493915 izraksts

Cienījamā ģenerālsekretāre!

Pēc manas 3. novembra vēstules par turpmākiem pasākumiem saistībā ar nesenās Apvienotās komitejas secinājumiem (atsauce: Ares 5362568, 3.11.2017.), man ir gods apstiprināt, ka, piemērojot protokola 5. pantu, Eiropas Savienības Padome vienojās par 6. kategorijas kuģiem 2018. gadā iedalītās kvotas samazinājumu par 15 %, lai nodrošinātu attiecīgo krājumu ilgtspējīgu izmantošanu.

(..)

Turklāt, kā paziņots iepriekšminētajā vēstulē, lūdzu Jūs atbildes vēstulē apstiprināt turpmāk minētos 6. kategorijas tehnisko nosacījumu grozījumus, kuru mērķis ir optimizēt zvejas iespēju izmantojumu šajā kategorijā:

grozījums nozvejas sastāvā: palielināt sardīņu/sardinellu sugu grupas nozvejas apjomu līdz 40 % no iedalītās kvotas un šo palielinājumu kompensēt ar līdzvērtīgu stavridu/makreļu/anšovu sugu grupas nozvejas apjoma samazinājumu, nemainot piezvejas procentuālo daudzumu,

mēneša maksimālās nozvejas palielinājums līdz 12 000 tonnām periodā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 14. jūlijam, paturot prātā to, ka ES Puse uzstāj, ka šī maksimālā mēneša nozveja tiek saglabāta periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 14. jūlijam.

Patiesā cieņā

B.   Marokas Lauksaimniecības, jūras zvejniecības, lauku attīstības, ūdenssaimniecības un mežu ministrijas 2017. gada 27. novembra vēstules Nr. 8885 izraksts

Godātais nodaļas vadītāja kungs!

Vispirms pateicos par Jūsu vadītās nodaļas centieniem saņemt Eiropas Savienības Padomes piekrišanu 6. kategorijas kuģiem 2018. gadā iedalīto kvotu samazināt par 15 %.

(..)

Attiecībā uz pārējiem Jūsu vēstulē izklāstītajiem punktiem, lūdzu, ņemiet vērā turpmāk minētos punktus, par kuriem esmu rakstījusi 2017. gada 10. novembra vēstulē:

1.

Mēs apstiprinām iespēju pārskatīt 6. kategorijas nozvejas sastāvu atbilstīgi šādām likmēm – sardīnes/sardinellas: 40 %, stavridas/makreles/anšovi: 58 %, bet piezveja: 2 %.

2.

Marokas Pusei nav iemeslu iebilst pret mēneša maksimālās nozvejas noteikšanu 12 000 tonnu apmērā, taču tikai no 2018. gada marta mēneša (ieskaitot). 2018. gada janvārī un februārī, kas atbilst sardīņu nārsta perioda beigām, maksimālā nozveja tiks saglabāta 10 000 tonnu apmērā.

Patiesā cieņā