ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 66

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 8. marts


Saturs

 

Labojumi

Lappuse

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/302 (2018. gada 28. februāris), ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ un groza Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK ( OV L 60 I, 2.3.2018. )

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


Labojumi

8.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 66/1


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/302 (2018. gada 28. februāris), ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ un groza Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 60 I, 2018. gada 2. marts )

14. lappusē noslēguma formulējumā:

tekstu:

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

L. PAVLOVA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI”

lasīt šādi:

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

L. PAVLOVA”