ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 64

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 7. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES, Euratom) 2018/335 (2018. gada 28. februāris), ar ko ieceļ amatā Tiesas tiesnešus un ģenerāladvokātus

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

7.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/1


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS (ES, Euratom) 2018/335

(2018. gada 28. februāris),

ar ko ieceļ amatā Tiesas tiesnešus un ģenerāladvokātus

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 19. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 253. un 255. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Četrpadsmit Tiesas tiesnešu un piecu ģenerāladvokātu pilnvaru termiņš beigsies 2018. gada 6. oktobrī. Būtu jāveic iecelšana šajos amatos laikposmam no 2018. gada 7. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim.

(2)

Tiesas tiesnešu pilnvaru atjaunināšanai ir ierosināta Alexander ARABADJIEV kunga, Jean-Claude BONICHOT kunga, Thomas VON DANWITZ kunga, Carl Gustav FERNLUND kunga, Egila LEVITA kunga, Constantinos LYCOURGOS kunga, Jiří MALENOVSKÝ kunga un Alexandra PRECHAL kundzes kandidatūra. Tiesas ģenerāladvokātu pilnvaru atjaunināšanai ir ierosināta Yves BOT kunga un Maciej SZPUNAR kunga kandidatūra. Turklāt Tiesas tiesneses amatam ir ierosināta Lucia Serena ROSSI kundzes kandidatūra, bet Tiesas ģenerāladvokāta amatam ir ierosināta Giovanni PITRUZZELLA kunga kandidatūra.

(3)

Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu, ir sniegusi atzinumu par minēto kandidātu atbilstību Tiesas tiesneša un ģenerāladvokāta pienākumu veikšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Tiesas tiesnešiem laikposmam no 2018. gada 7. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim tiek iecelti:

Alexander ARABADJIEV kungs,

Jean-Claude BONICHOT kungs,

Thomas VON DANWITZ kungs,

Carl Gustav FERNLUND kungs,

Egils LEVITA kungs,

Constantinos LYCOURGOS kungs,

Jiří MALENOVSKÝ kungs,

Alexandra PRECHAL kundze,

Lucia Serena ROSSI kundze.

2. pants

Par Tiesas ģenerāladvokātiem laikposmam no 2018. gada 7. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim tiek iecelti:

Yves BOT kungs,

Giovanni PITRUZZELLA kungs,

Maciej SZPUNAR kungs.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 28. februārī

Priekšsēdētājs

D. TZANTCHEV