ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 55

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 27. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/285 (2018. gada 26. februāris), ar ko groza Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/286 (2018. gada 26. februāris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/287 (2018. gada 15. februāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic (AĢIN))

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/288 (2018. gada 19. februāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 367/2014, ar ko nosaka neto atlikumu, kas pieejams ELGF izmaksu finansēšanai

18

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/289 (2018. gada 26. februāris), ar kuru Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, groza attiecībā uz 2. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Akciju maksājumi ( 1 )

21

 

*

Komisijas Regula (ES) 2018/290 (2018. gada 26. februāris), ar ko attiecībā uz glicidila taukskābju esteru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/291 (2018. gada 26. februāris), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas bifentrīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/292 (2018. gada 26. februāris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai un palīdzības sniegšanai starp kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu ( 1 )

34

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/293 (2018. gada 26. februāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

50

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/294 (2018. gada 26. februāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/259 par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/1


PADOMES REGULA (ES) 2018/285

(2018. gada 26. februāris),

ar ko groza Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes 2016. gada 27. maija Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz Regulu (ES) 2017/1509 (2), tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/849.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) 2017. gada 22. decembrī pieņēma Rezolūciju 2397 (2017), kurā tā pauda ļoti nopietnas bažas par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) ballistiskās raķetes palaišanu 2017. gada 28. novembrī. ANO DP vēlreiz apstiprināja, ka kodolieroču, ķīmisko un bioloģisko ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšana apdraud starptautisko mieru un drošību, un noteica jaunus pasākumus pret KTDR. Minētie pasākumi vēl vairāk pastiprina ierobežojošos pasākumus, kas noteikti ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) un 2375 (2017).

(3)

ANO DP cita starpā ieviesa stingrāku naftas produktu eksporta aizliegumu un aizliedza KTDR pārtikas produktu, mehānismu, elektroiekārtu, zemju un akmens importu, rūpniecisko iekārtu, mehānismu, transportlīdzekļu un rūpniecības metālu eksportu uz KTDR, un noteica vēl citus ierobežojošus pasākumus jūrlietu jomā.

(4)

Komisija arī būtu jāpilnvaro grozīt sarakstus, kuros iekļauti pārtikas un lauksaimniecības produkti, mehānismi un elektroiekārtas, zemes un akmens, ieskaitot magnezītu un magnēziju, koku un koka izstrādājumus, kuģus, rūpnieciskās iekārtas, transportlīdzekļus, dzelzi, tēraudu un citus metālus, pamatojoties uz Sankciju komitejas vai ANO DP konstatējumiem, un atjaunināt nomenklatūras kodus, kuri ņemti no kombinētās nomenklatūras, kas sniegta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (3) I pielikumā.

(5)

Lai nodrošinātu ANO DP Rezolūcijā 2397 (2017) iekļauto jūrlietu pasākumu vienotu piemērošanu, ir lietderīgi izveidot jaunu XVIII pielikumu Regulai (ES) 2017/1509, kurā tiktu ietverts saraksts ar kuģiem, par kuriem Padomei ir pamats uzskatīt, ka tie ir bijuši iesaistīti tādās darbībās vai tādu priekšmetu pārvadāšanā, kas ir aizliegti ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017).

(6)

Tiesības grozīt Regulas (ES) 2017/1509 XVIII pielikumā izklāstīto kuģu sarakstu būtu jāīsteno Padomei, lai nodrošinātu saskaņotību ar procesu, kurā pieņem un groza Lēmuma (KĀDP) 2016/849 VI pielikumā izklāstīto kuģu sarakstu.

(7)

No Padomes autonomi noteikto personu un vienību saraksta, kas izklāstīts Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikumā, būtu jāsvītro trīs personas un viena vienība, kuras norādījusi ANO DP.

(8)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 tika grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/293 (4), lai īstenotu jaunos pasākumus, kas noteikti ANO DP Rezolūcijā 2397 (2017).

(9)

Šie pasākumi ietilpst Līguma piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(10)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2017/1509,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) 2017/1509 groza šādi:

1)

Regulas 16.a pantu aizstāj ar šādu:

“16.a pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot no KTDR XI.a pielikumā minētos jūras produktus, tostarp zivis, vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus visu veidu ūdens bezmugurkaulniekus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

2.   Ir aizliegts no KTDR tieši vai netieši pirkt vai nodot zvejas tiesības.”

2)

Regulas 16.d, 16.e un 16.f pantu aizstāj ar šādiem:

“16.d pants

Ir aizliegts uz KTDR tieši vai netieši pārdot, tai piegādāt vai tai nodot un uz to eksportēt visus XI.d pielikumā minētos rafinētos naftas produktus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

16.e pants

1.   Atkāpjoties no 16.d panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut darījumus ar rafinētiem naftas produktiem, par kuriem ir konstatēts, ka tie ir paredzēti vienīgi humāniem nolūkiem, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi:

a)

darījumos nav iesaistītas personas vai vienības, kas ir saistītas ar KTDR kodolprogrammu vai ballistisko raķešu programmu vai citām darbībām, kuras ir aizliegtas ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017), tostarp XIII, XV, XVI un XVII pielikumā uzskaitītās personas, vienības un struktūras;

b)

darījums nav saistīts ar tādu ienākumu gūšanu, kas paredzēti KTDR kodolprogrammai vai ballistisko raķešu programmai vai citām darbībām, kuras ir aizliegtas ar ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017);

c)

Sankciju komiteja nav paziņojusi dalībvalstīm, ka ir sasniegti 90 % kopīgās gada robežvērtības; un

d)

attiecīgā dalībvalsts ik pēc 30 dienām paziņo Sankciju komitejai informāciju par eksporta apjomu un par visām darījuma pusēm.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

16.f pants

Ir aizliegts uz KTDR tieši vai netieši pārdot, tai piegādāt vai tai nodot un uz to eksportēt jēlnaftu, kas minēta XI.e pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tās izcelsme ir Savienībā.”

3)

Regulas 16.g panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Atkāpjoties no 16.f panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut darījumus ar jēlnaftu, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi:

a)

dalībvalsts kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka darījums ir paredzēts vienīgi humāniem nolūkiem; un

b)

dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2397 (2017) 4. punktu.”

4)

Regulā iekļauj šādus pantus:

“16.j pants

Ir aizliegts no KTDR tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot XI.g pielikumā minētos pārtikas un lauksaimniecības produktus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

16.k pants

Ir aizliegts no KTDR tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot XI.h pielikumā minētos mehānismus un elektroiekārtas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

16.l pants

Ir aizliegts no KTDR tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot XI.i pielikumā minētās zemes un akmeni, tostarp magnezītu un magnēziju, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

16.m pants

Ir aizliegts no KTDR tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot XI.j pielikumā minēto koku un koka izstrādājumus neatkarīgi no tā, vai tā izcelsme ir KTDR.

16.n pants

Ir aizliegts no KTDR tieši vai netieši importēt, pirkt vai nodot XI.k pielikumā minētos kuģus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR.

16.o pants

1.   Atkāpjoties no 16.j–16.n panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut attiecīgajos pantos minēto preču importu, pirkšanu vai nodošanu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 21. janvārim ar nosacījumu, ka:

a)

imports, pirkšana vai nodošana notiek saskaņā ar rakstisku līgumu, kas stājies spēkā pirms 2017. gada 22. decembra, un

b)

attiecīgā dalībvalsts ne vēlāk par 2018. gada 5. februāri paziņo Sankciju komitejai informāciju par šādu importu, pirkšanu vai nodošanu.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

16.p pants

Ir aizliegts uz KTDR tieši vai netieši pārdot, tai piegādāt vai tai nodot un uz to eksportēt visas XII pielikuma A daļā minētās rūpnieciskās iekārtas, transportlīdzekļus, dzelzi, tēraudu un citus metālus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

16.q pants

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut rezerves daļu eksportu, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu KTDR komerciālo civilo pasažieru gaisa kuģu drošu ekspluatāciju, ja gaisa kuģa modelis un veids ir minēti XII pielikuma B daļā.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.”

5)

Regulas 34. pantu groza šādi:

a)

panta 7., 8. un 9. punktus svītro;

b)

panta 10., 11. un 12. punkta numerāciju maina uz 7., 8. un 9. punktu.

6)

Regulas 43. un 44. pantu aizstāj ar šādiem:

“43. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

iznomāt vai fraktēt kuģus vai gaisa kuģus vai sniegt apkalpes pakalpojumus KTDR, personām vai vienībām, kas minētas XIII, XV, XVI vai XVII pielikumā, jebkurām citām KTDR vienībām, jebkurām citām personām vai vienībām, kuras ir palīdzējušas pārkāpt ANO DP Rezolūciju 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) vai 2371 (2017) noteikumus, vai jebkurai tādai personai vai vienībai, kas rīkojas jebkuras šādas personas vai vienības vārdā vai uzdevumā, kā arī vienībām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē;

b)

iepirkt kuģu vai gaisa kuģu apkalpes pakalpojumus no KTDR;

c)

turēt īpašumā, iznomāt, ekspluatēt, fraktēt, apdrošināt vai sniegt kuģu klasificēšanas pakalpojumus vai saistītus pakalpojumus jebkuram KTDR karoga kuģim;

d)

sniegt kuģu klasificēšanas pakalpojumus XVIII pielikumā minētajiem kuģiem;

e)

pieteikt reģistrācijai vai pieteikt saglabāt reģistrā jebkuru kuģi, kurš ir KTDR vai KTDR valstspiederīgo īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā vai kurš ir minēts XVIII pielikumā, vai kura reģistrāciju kāda cita valsts ir anulējusi, ievērojot 24. punktu ANO DP Rezolūcijā 2321 (2016), 8. punktu ANO DP Rezolūcijā 2375 (2017) vai 12. punktu ANO DP Rezolūcijā 2397 (2017), vai palīdzēt veikt minētās darbības; vai

f)

sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus kuģiem, kas ir KTDR īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā vai kuģiem, kas ir minēti XVIII pielikumā.

2.   Šīs regulas XVIII pielikumā iekļauj kuģus, kuri nav minēti XIV pielikumā un par kuriem Padomei ir pamats uzskatīt, ka tie ir bijuši iesaistīti tādās darbībās vai ir pārvadājuši tādus priekšmetus, ko aizliedz ANO DP Rezolūcijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017).

44. pants

1.   Atkāpjoties no 43. panta a) punktā noteiktā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut nomāšanu, fraktēšanu un apkalpes pakalpojumu sniegšanu ar noteikumu, ka dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

2.   Atkāpjoties no 43. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā paredzētajiem aizliegumiem, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut turēt īpašumā, iznomāt, ekspluatēt, fraktēt jebkuru KTDR karoga kuģi vai sniegt kuģu klasificēšanas pakalpojumus vai saistītos pakalpojumus jebkuram KTDR karoga kuģim, vai reģistrēt vai reģistrā saglabāt jebkuru kuģi, kas ir KTDR vai KTDR valstspiederīgo īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā, ja dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

3.   Atkāpjoties no 43. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut kuģu klasificēšanas pakalpojumus XVIII pielikumā minētajiem kuģiem, ja dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

4.   Atkāpjoties no 43. panta 1. punkta e) apakšpunktā paredzētajiem aizliegumiem, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut reģistrēt kuģi, kura reģistrāciju kāda cita valsts ir anulējusi, ievērojot 12. punktu ANO DP Rezolūcijā 2397 (2017), ja dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir saņēmusi Sankciju komitejas iepriekšēju apstiprinājumu.

5.   Atkāpjoties no 43. panta 1. punkta f) apakšpunktā paredzētā aizlieguma, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus ar noteikumu, ka Sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā ir iepriekš noteikusi, ka kuģis ir iesaistīts darbībās, kas ir paredzētas vienīgi iztikas vajadzībām un ko KTDR personas vai vienības neizmantos, lai gūtu ienākumus, vai kas tiek veiktas vienīgi humānos nolūkos.

6.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5. punktu.”

7)

Regulas 45. pantu aizstāj ar šādu:

“45. pants

1.   Atkāpjoties no aizliegumiem, kas izriet no ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017), dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut jebkuras darbības, ja Sankciju komiteja katrā gadījumā atsevišķi ir noteikusi, ka tās ir nepieciešamas, lai atvieglotu tādu starptautisko un nevalstisko organizāciju darbu, kuras KTDR veic palīdzības un glābšanas darbības KTDR civiliedzīvotāju labā, vai jebkurā citā nolūkā, kas atbilst minēto ANO DP Rezolūciju mērķiem.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.”

8)

pievieno šādu pantu:

“45.a pants

1.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, un atkāpjoties no aizliegumiem, kas izriet no ANO DP Rezolūcijām 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017), dalībvalstu kompetentās iestādes var katrā atsevišķā gadījumā atļaut jebkuras darbības, kuras ir nepieciešamas dalībvalstu diplomātisko pārstāvniecību vai konsulāro dienestu darbībai KTDR, ievērojot 1961. un 1963. gada Vīnes Konvencijas, vai tādu starptautisko organizāciju darbībai, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām KTDR.

2.   Attiecīgā dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.”

9)

Regulas 46. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

grozīt II pielikuma II, III, IV, V, VI, VII, VIII un IX daļu un VI, VII, IX, X, XI, XI.a, XI.b, XI.c, XI.d, XI.e, XI.f, XI.g, XI.h, XI.i, XI.j, XI.k un XI.l pielikumu, pamatojoties uz Sankciju komitejas vai ANO DP konstatējumiem, un atjaunināt nomenklatūras kodus, kas ņemti no kombinētās nomenklatūras, kā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā;”

10)

Regulas 47. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja Padome izlemj uz fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru attiecināt 34. panta 1., 2. un 3. punktā minētos pasākumus vai noteikt kuģi, ievērojot 43. pantu, tā attiecīgi groza XV, XVI, XVII un XVIII pielikumu.”

11)

iekļauj šādu pantu:

“47.a pants

1.   Šīs regulas XV, XVI, XVII un XVIII pielikumu regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos pārskata.

2.   Šīs regulas XIII, XIV, XV, XVI, XVII un XVIII pielikumā ietver pamatojumu attiecīgo personu, vienību, struktūru un kuģu iekļaušanai sarakstos.

3.   Šīs regulas XIII, XIV, XV, XVI, XVII un XVIII pielikumā arī iekļauj tādu informāciju, ja tā pieejama, kas nepieciešama attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību, struktūru un kuģu identifikācijai. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.”

12)

Regulas 53. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

šīs regulas XIII, XV, XVI vai XVII pielikumā minētās sarakstā iekļautās personas, vienības vai struktūras, vai XIV vai XVIII pielikumā minēto kuģu īpašnieki;”

13)

Šīs regulas I pielikumā izklāstīto tekstu iekļauj XI.g pielikumā.

14)

Šīs regulas II pielikumā izklāstīto tekstu iekļauj XI.h pielikumā.

15)

Šīs regulas III pielikumā izklāstīto tekstu iekļauj XI.i pielikumā.

16)

Šīs regulas IV pielikumā izklāstīto tekstu iekļauj XI.j pielikumā.

17)

Šīs regulas V pielikumā izklāstīto tekstu iekļauj XI.k pielikumā.

18)

Šīs regulas VI pielikumā izklāstīto tekstu iekļauj XI.l pielikumā.

19)

XV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu.

20)

Šīs regulas VIII pielikumā izklāstīto tekstu iekļauj XVIII pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (OV L 224, 31.8.2017., 1. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/293 (2018. gada 26. februāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (OV L 55, 27.2.2018., 50. lpp.).


I PIELIKUMS

XI.g PIELIKUMS

PĀRTIKAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, KAS MINĒTI 16.j PANTĀ

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

KN kods

Apraksts

07

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi

08

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

12

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība


II PIELIKUMS

XI.h PIELIKUMS

MEHĀNISMI UN ELEKTROIEKĀRTAS, KAS MINĒTI 16.k PANTĀ

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

KN kods

Apraksts

84

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas

85

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi


III PIELIKUMS

XI.i PIELIKUMS

ZEMES UN AKMENS, IESKAITOT MAGNEZĪTU UN MAGNĒZIJU, KĀ MINĒTS 16.l PANTĀ

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

KN kods

Apraksts

25

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements


IV PIELIKUMS

XI.j PIELIKUMS

KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀJUMI, KAS MINĒTI 16.m PANTĀ

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

KN kods

Apraksts

44

Koks un koka izstrādājumi; kokogle


V PIELIKUMS

XI.k PIELIKUMS

KUĢI, KAS MINĒTI 16.n PANTĀ

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

KN kods

Apraksts

89

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi


VI PIELIKUMS

XIl PIELIKUMS

A DAĻA

Rūpniecības iekārtas, transportlīdzekļi, dzelzs, tērauds un citi metāli, kas minēti 16.p pantā

SKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

KN kods

Apraksts

72

Dzelzs un tērauds

73

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

74

Varš un tā izstrādājumi

75

Niķelis un tā izstrādājumi

76

Alumīnijs un tā izstrādājumi

78

Svins un tā izstrādājumi

79

Cinks un tā izstrādājumi

80

Alva un tās izstrādājumi

81

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi

82

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem

83

Dažādi parasto metālu izstrādājumi

84

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas

85

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi

86

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas

87

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi

88

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

89

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

B DAĻA

Gaisa kuģu modeļi un veidi, kas minēti 16.q panta 1. punktā

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B un Tu-204-300


VII PIELIKUMS

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikumā svītro šādu tekstu:

a)

Fiziskās personas, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta a) apakšpunktu

“23.

PAK Yong-sik (jeb PAK Yong Sik)

 

20.5.2016.

Četrzvaigžņu ģenerālis, Valsts drošības departamenta loceklis, Tautas bruņoto spēku ministrs. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas loceklis un loceklis Valsts aizsardzības komitejā, kas bija viena no galvenajām iestādēm valsts aizsardzības jautājumos KTDR, pirms tā tika pārveidota par Valsts lietu komisiju (SAC) – šīs ir svarīgākās struktūras valsts aizsardzības jautājumos KTDR. Piedalījās ballistisko raķešu izmēģinājumos 2016. gada martā. Šajā statusā atbildīgs par to KTDR programmu atbalstīšanu vai veicināšanu, kuras saistītas ar kodolieročiem, ballistiskajām raķetēm vai citiem masu iznīcināšanas ieročiem.

31.

KIM Jong Sik

Direktora vietnieks, Militārās industrijas ministrijas Munīcijas rūpniecības departaments (Munitions Industry Department in Military Industry Ministry)

16.10.2017.

Kā Munīcijas rūpniecības departamenta direktora vietnieks sniedz atbalstu KTDR kodolprogrammām vai ballistisko raķešu programmām, tostarp 2016. gadā piedaloties ar kodolprogrammu vai ballistiskajām raķetēm saistītos pasākumos un 2016. gada martā – pasākumā, kurā iepazīstināja ar kādu iekārtu, par kuru KTDR apgalvoja, ka tā esot miniatūra kodolierīce.”

b)

Juridiskas personas, vienības un struktūras, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta a) apakšpunktu

“5.

Tautas bruņoto spēku ministrija (Ministry of People's Armed Forces)

16.10.2017.

Atbild par to, ka tiek nodrošināts atbalsts un vadība KTDR Stratēģiskajiem raķešspēkiem, kuri kontrolē KTDR kodolraķešu un konvencionālo stratēģisko raķešu vienības. Stratēģiskie raķešspēki ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 2356 (2017) ir iekļauti sankciju sarakstā.”

c)

Fiziskās personas, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta b) apakšpunktu

“5.

CHOE Chun-Sik (jeb CHOE Chun Sik)

Dzimšanas datums: 23.12.1963.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pase Nr. 745132109

derīga līdz 12.2.2020.

3.7.2015.

Direktors Korean National Insurance Corporation (KNIC) Pārapdrošināšanas departamentā sabiedrības galvenajā pārvaldē Phenjanā, kurš rīkojas KNIC vārdā vai pēc tās norādījumiem.”


VIII PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

Kuģi, kas minēti 43. panta 1. punkta d), e) un f) punktā.”


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/286

(2018. gada 26. februāris),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1), un jo īpaši tās 47. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2017. gada 30. augustā pieņēma Regulu (ES) 2017/1509.

(2)

Regulas (ES) 2017/1509 XIV pielikumā ir uzskaitīti kuģi, kas ir jākonfiscē, ja Sankciju komiteja tā ir noteikusi. Tajā ir uzskaitīti arī kuģi, kuriem ir aizliegta piekļuve ostām Savienības teritorijā, ja Sankciju komiteja tā ir noteikusi.

(3)

Padome 2018. gada 26. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/293 (2), ar ko maina Padomes Lēmuma (KĀDP) 2016/849 (3) IV pielikuma struktūru, kurā ir uzskaitīti kuģi, kurus norādījusi Sankciju komiteja.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2017/1509 XIV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2017/1509 XIV pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 224, 31.8.2017., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 50. lappusi.

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2017/1509 XIV pielikumu aizstāj ar šādu:

XIV PIELIKUMS

Kuģi, kas minēti 34. panta 2. punktā un 39. panta 1. punkta g) apakšpunktā, un piemērojamie pasākumi, kā noteikusi Sankciju komiteja

A.

Kuģi, kas tiek konfiscēti

B.

Kuģi, kam aizliegts iebraukt ostās

1.

Vārds: PETREL 8

Papildinformācija

SJO: 9562233. MMSI: 620233000.

2.

Vārds: HAO FAN 6

Papildinformācija

SJO: 8628597. MMSI: 341985000.

3.

Vārds: TONG SAN 2

Papildinformācija

SJO: 8937675. MMSI: 445539000.

4.

Vārds: JIE SHUN

Papildinformācija

SJO: 8518780. MMSI: 514569000.

5.

Vārds: BILLIONS NO. 18

Papildinformācija

SJO: 9191773.

6.

Vārds: UL JI BONG 6

Papildinformācija

SJO: 9114556.

7.

Vārds: RUNG RA 2

Papildinformācija

SJO: 9020534.

8.

Vārds: RYE SONG GANG 1

Papildinformācija

SJO: 7389704.


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/287

(2018. gada 15. februāris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Salchichón de Vic” / “Llonganissa de Vic” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Salchichón de Vic” / “Llonganissa de Vic”, kas reģistrēta saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2601/2001 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu “Salchichón de Vic” / “Llonganissa de Vic” (AĢIN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 15. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2001. gada 28. decembra Regula (EK) Nr. 2601/2001, ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kurš paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV L 345, 29.12.2001., 47. lpp.).

(3)  OV C 368, 28.10.2017., 10. lpp.


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/288

(2018. gada 19. februāris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 367/2014, ar ko nosaka neto atlikumu, kas pieejams ELGF izmaksu finansēšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 367/2014 (2) ir noteikts neto atlikums, kas pieejams Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) izmaksu finansēšanai, kā arī summas, kas 2014.–2020. budžeta gadā ir pieejamas Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (3) 10.c panta 2. punktu, 136., 136.a un 136.b pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 (4) 7. panta 2. punktu, 14. pantu un 66. panta 1. punktu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 1. punkta ceturto daļu Francija, Lietuva un Nīderlande līdz 2017. gada 1. augustam paziņoja Komisijai par to, ka tās ir nolēmušas attiecībā uz 2018. un 2019. kalendāro gadu pārskatīt iepriekšējo lēmumu zināmu procentuālo daļu no gada valsts maksimālā apjoma, kas paredzēts tiešajiem maksājumiem, pārvietot uz lauku attīstības programmām, kuras finansē no ELFLA, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 (5). Attiecīgie valstu maksimālie apjomi tika pielāgoti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/162 (6).

(3)

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (7) 3. panta 1. punktu maksimālā apakšsumma, kas daudzgadu finanšu shēmā paredzēta ar tirgu saistītiem izdevumiem un tiešajiem maksājumiem un noteikta minētās regulas I pielikumā, pēc pārvietojumiem starp ELFLA un tiešajiem maksājumiem jāpielāgo saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktā paredzētajām tehniskajām korekcijām.

(4)

Pēc minētajām izmaiņām ir jāpielāgo neto atlikums, kas pieejams ELGF un ir noteikts Īstenošanas regulā (ES) Nr. 367/2014. Skaidrības labad būtu jāpublicē arī summas, kas jādara pieejamas ELFLA.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 367/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 367/2014 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 19. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 10. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 367/2014, ar ko nosaka neto atlikumu, kas pieejams ELGF izmaksu finansēšanai (OV L 108, 11.4.2014., 13. lpp.).

(3)  Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 23. novembra Deleģētā regula (ES) 2018/162, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu (OV L 30, 2.2.2018., 6. lpp.).

(7)  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


PIELIKUMS

PIELIKUMS

(EUR miljonos, pašreizējās cenās)

Budžeta gads

ELFLA pieejamās summas

No ELFLA pārvietotās summas

Neto atlikums, kas pieejams ELGF izmaksu finansēšanai

Regulas (EK) Nr. 73/2009 10.b pants

Regulas (EK) Nr. 73/2009 136. pants

Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.b pants

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 66. pants

Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a panta 1. punkts un Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 1. punkts

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 7. panta 2. punkts

Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a panta 2. punkts un Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 2. punkts

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,041

570,356

43 887,472


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/21


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/289

(2018. gada 26. februāris),

ar kuru Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, groza attiecībā uz 2. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) “Akciju maksājumi”

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP) 2016. gada 20. jūnijā publicēja grozījumus 2. starptautisko finanšu pārskatu standartā (SFPS) “Akciju maksājumi”. Grozījumu mērķis ir precizēt to, kā uzņēmumiem standarts būtu jāpiemēro dažos konkrētos gadījumos.

(3)

Pēc apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu Komisija secina, ka šie 2. SFPS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas kritērijiem.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

SGSP noteica, ka 2. SFPS grozījumu spēkā stāšanās datums ir 2018. gada 1. janvāris.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā 2. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) “Akciju maksājumi” groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlākais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums ir 2018. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Uz akcijām balstītu maksājumu darījumu klasifikācija un novērtēšana

2. SFPS grozījumi

Grozījumi 2. SFPS Akciju maksājumi

Groza 19., 30.–31., 33., 52. un 63. punktu un pievieno 33.A–33.H punktu, 59.A–59.B un 63.D punktu. Pirms 33.A un 33.E punkta pievieno virsrakstus. Nav grozīts 32. un 34. punkts, bet tie ir ietverti uzskatāmības labad.

GARANTĒTO NOSACĪJUMU METODE

19.

Pašu kapitāla instrumentu piešķiršana var būt atkarīga no konkrētu garantēto nosacījumu izpildes. Piemēram, akciju vai akciju iespējas līgumu piešķiršana darbiniekam parasti ir atkarīga no tā, ka darbinieks paliek strādāt uzņēmumā konkrētu laika periodu. Iespējams, ka ir jābūt izpildītiem noteiktiem nosacījumiem attiecībā uz darbības rezultātiem, piemēram, uzņēmums sasniedz konkrētu peļņas pieaugumu vai uzņēmuma akciju cenas konkrētu pieaugumu. Kad novērtēšanas datumā aprēķina akciju vai akciju iespējas līgumu patieso vērtību, neņem vērā garantētos nosacījumus, kas nav tirgus apstākļi. Tā vietā, koriģējot pašu kapitāla instrumentu skaitu, ņem vērā garantētos nosacījumus, kas nav tirgus apstākļi un kas ietverti darījuma summas novērtēšanā, lai galu galā summa, kas atzīta attiecībā uz saņemtajām precēm vai pakalpojumiem kā atlīdzība par piešķirtajiem pašu kapitāla instrumentiem, būtu balstīta uz pašu kapitāla instrumentu skaitu, kas visbeidzot tiek garantēts. Tādējādi kumulatīvi neviena summa, kas tiek atzīta par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja tiek piešķirti pašu kapitāla instrumenti, netiek garantēta, jo netiek izpildīts garantētais nosacījums, kas nav tirgus apstāklis, piemēram, darījuma partneris nepabeidz norādīto pakalpojuma periodu, vai nav izpildīts nosacījums attiecībā uz darbības rezultātiem, saskaņā ar 21. punkta prasībām.

UZ AKCIJĀM BALSTĪTU NAUDAS MAKSĀJUMU DARĪJUMI

30.

Uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumos uzņēmums novērtē iegādātās preces vai pakalpojumus un radušās saistības patiesajā vērtībā saskaņā ar 31.–33.D punktu. Līdz norēķinās par saistībām, uzņēmums katra pārskata perioda beigās un norēķinu datumā pārvērtē saistību patieso vērtību, atzīstot visas perioda izmaiņas patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

31.

Piemēram, uzņēmums var piešķirt akciju cenas paaugstināšanas tiesības darbiniekiem kā daļu no viņu samaksas paketes, ar ko darbinieki iegūs tiesības uz nākotnes naudas maksājumu (drīzāk kā pašu kapitāla instrumentu), kas pamatojas uz pieaugumu uzņēmuma akciju cenā no konkrēta līmeņa konkrētā laika periodā. Alternatīvi uzņēmums saviem darbiniekiem var piešķirt tiesības saņemt nākotnes naudas maksājumu, kas piešķir viņiem tiesības uz akcijām (ieskaitot akcijas, kas tiks emitētas pēc akciju iespējas līgumu izmantošanas), kas ir izpērkamas vai nu obligāti (piemēram, izbeidzot darba attiecības), vai pēc darbinieku izvēles. Šie ir uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumu piemēri. Akciju cenas paaugstināšanas tiesības ir izmantotas, lai raksturotu dažas prasības, kas noteiktas 32.–33.D punktā; tomēr minētajos punktos noteiktās prasības piemēro visiem uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumiem.

32.

Uzņēmums atzīst saņemtos pakalpojumus un saistības samaksāt par šiem pakalpojumiem, kad darbinieki sniedz pakalpojumu. Piemēram, dažas akciju cenu paaugstināšanas tiesības tiek garantētas tūlīt, un tādēļ darbiniekiem nepieprasa pabeigt nostrādāt konkrētu periodu, lai iegūtu tiesības uz naudas maksājumu. Ja nav pierādījumu par pretējo, uzņēmums pieņem, ka ir ticis saņemts darbinieku sniegtais pakalpojums apmaiņā pret akciju vērtības paaugstināšanas tiesībām. Tādējādi uzņēmums tūlīt atzīst saņemtos pakalpojumus un saistības par tiem samaksāt. Ja akciju cenu paaugstināšanas tiesības netiek garantētas, kamēr darbinieki nav pabeiguši konkrētu nostrādāto periodu, uzņēmums atzīst saņemtos pakalpojumus un saistības par tiem samaksāt darbinieku pakalpojumu sniegšanas periodā.

33.

Sākotnēji un katra pārskata perioda beigās saistības, līdz brīdim, kad tās tiek nokārtotas, novērtē akciju cenu paaugstināšanas tiesību patiesajā vērtībā, izmantojot iespējas līgumu vērtēšanas modeli, ņemot vērā nosacījumus, uz kuriem akciju cenu paaugstināšanas tiesības tika piešķirtas, un līdz šim veikto darbinieku darbu saskaņā ar 33.A–33.D punktu. Uzņēmums drīkst pārveidot nosacījumus, uz kuriem tiek piešķirts uz akcijām balstīts naudas maksājums. Norādes par tādām izmaiņām uz akcijām balstītu maksājumu darījumos, kas maina to klasifikāciju no naudas darījumiem uz pašu kapitāla darījumiem, ir sniegtas B papildinājuma B44.A–B44.C punktā.

GARANTĒTO UN NEGARANTĒTO NOSACĪJUMU METODE

33.A

Uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījums var būt atkarīgs no konkrētu garantēto nosacījumu izpildes. Iespējams, ka ir jābūt izpildītiem noteiktiem nosacījumiem attiecībā uz darbības rezultātiem, piemēram, uzņēmums sasniedz konkrētu peļņas pieaugumu vai uzņēmuma akciju cenas konkrētu pieaugumu. Kad novērtēšanas datumā aplēš uz akcijām balstīta naudas maksājuma patieso vērtību, neņem vērā garantētos nosacījumus, kas nav tirgus apstākļi. Tā vietā, koriģējot no darījuma izrietošu saistību novērtējumā iekļautu maksājumu skaitu, ņem vērā garantētos nosacījumus, kas nav tirgus apstākļi.

33.B

Lai piemērotu 33.A punkta prasības, uzņēmums atzīst garantēšanas periodā saņemto preču vai pakalpojumu summu. Minētās summas pamatā ir labākā pieejamā aplēse par to maksājumu skaitu, kurus paredzēts garantēt. Ja nepieciešams, uzņēmums šo aplēsi pārskata, ja turpmākā informācija norāda, ka to maksājumu skaits, kurus paredzēts garantēt, atšķiras no iepriekšējām aplēsēm. Garantēšanas datumā uzņēmums aplēsi pārskata, lai vienādotu to maksājumu skaitu, kas visbeidzot tiek garantēti.

33.C

Kad nosaka garantēto, uz akcijām balstīto naudas maksājumu patieso vērtību un no jauna novērtē patieso vērtību katra pārskata perioda beigās un norēķina datumā, ņem vērā tirgus apstākļus, piemēram, mērķa akciju cenu, kas nosaka garantēšanu (vai izmantojamību), kā arī negarantētos nosacījumus.

33.D

30.–33.C punkta piemērošanas rezultātā kumulatīvā summa, kas visbeidzot atzīta attiecībā uz saņemtajām precēm vai pakalpojumiem kā atlīdzība par uz akcijām balstītu naudas maksājumu, ir vienāda ar samaksātās naudas summu.

UZ AKCIJĀM BALSTĪTU MAKSĀJUMU DARĪJUMI AR NETO NORĒĶINA IEZĪMI ATTIECĪBĀ UZ IETURĒTĀM NODOKĻU SAISTĪBĀM

33.E

Nodokļu likumos vai noteikumos uzņēmumam var būt noteikts pienākums ieturēt summu attiecībā uz darba ņēmēja nodokļu saistībām, kas ir saistītas ar uz akcijām balstītu maksājumu, un darba ņēmēja vārdā šo summu, parasti naudā, pārskaitīt nodokļu iestādei. Lai izpildītu šo pienākumu, uz akcijām balstītu maksājumu vienošanās noteikumi var atļaut vai pieprasīt uzņēmumam pašu kapitāla instrumentu skaitu, kas ir vienāds ar darba ņēmēja nodokļu saistību monetāro vērtību, ieturēt no kopējā pašu kapitāla instrumentu skaita, kurš citādi būtu bijis darba ņēmējam izsniegts, izpildot (vai garantējot) uz akcijām balstītu maksājumu (t. i., vienošanās par uz akcijām balstītu maksājumu ietver “neto norēķinu iezīmi”).

33.F

Izņēmums no 34. punkta prasībām ir 33.E punktā aprakstītais darījums, ko kopumā klasificē kā uz akcijām balstītu pašu kapitāla maksājumu darījumu, ja tas tā būtu klasificēts neto norēķinu iezīmes neesamības gadījumā.

33.G

Uzņēmums piemēro šā standarta 29. punktu, lai uzskaitītu akciju ieturēšanu, kas veikta nolūkā finansēt maksājumu nodokļu iestādei saistībā ar darba ņēmēja nodokļu saistībām, kuras saistītas ar uz akcijām balstītiem maksājumiem. Tādēļ veikto maksājumu uzskaita kā atskaitījumu no pašu kapitāla ieturēto akciju apmērā, izņemot, ciktāl maksājums pārsniedz patieso vērtību ieturēto kapitāla instrumentu neto norēķinu dienā.

33.H

33.F punktā minēto izņēmumu nepiemēro:

a)

tādam vienošanās dokumentam par uz akcijām balstītu maksājumu ar neto norēķinu iezīmi, saistībā ar kuru uzņēmumam nav nodokļu likumos vai noteikumos noteikta pienākuma ieturēt summu attiecībā uz darba ņēmēja nodokļu saistībām, kuras saistītas ar šo uz akcijām balstīto maksājumu; vai

b)

pašu kapitāla instrumentiem, ko uzņēmums ietur, pārsniedzot darba ņēmēja nodokļu saistības, kuras saistītas ar uz akcijām balstītu maksājumu (t. i., uzņēmums ir ieturējis akciju summu, kas pārsniedz darba ņēmēja nodokļu saistību monetāro vērtību). Šādas ieturētās akcijas, kas pārsniedz darba ņēmēja nodokļu saistības, uzskaita kā uz akcijām balstītu naudas maksājumu, ja minētā summa darba ņēmējam tiek maksāta naudā (vai citos aktīvos).

34.

Tādu uz akcijām balstītu maksājumu darījumu gadījumā, kuros vienošanās noteikumos paredzēts, ka uzņēmums vai darījuma partneris izvēlas, vai uzņēmums norēķinās par konkrēto darījumu naudā (vai citos aktīvos) vai izsniedzot pašu kapitāla instrumentus, uzņēmums uzskaita darījumu vai šā darījuma sastāvdaļas kā uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumu, ja (un ciktāl) uzņēmumam ir radušās saistības, par kurām jānorēķinās naudā vai ar citiem aktīviem, vai kā uz akcijām balstītu pašu kapitāla maksājumu darījumu, ja (un ciktāl) šādas saistības nav radušās.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

52.

Ja pieprasītā informācija, kas jāatklāj šajā standartā, neatbilst 44., 46. un 50. punkta principiem, uzņēmums atklāj tādu papildu informāciju, kas ir nepieciešama, lai tiem atbilstu. Piemēram, ja uzņēmums kādu uz akcijām balstītu maksājumu darījumu ir klasificējis kā pašu kapitāla darījumu saskaņā ar 33.F punktu, uzņēmums atklāj aplēsi par summu, ko tas plāno pārskaitīt nodokļu iestādei, lai nokārtotu darba ņēmēja nodokļu saistības, ja tas ir vajadzīgs, lai informētu lietotājus par nākotnes naudas plūsmu ietekmi, kas saistīta ar vienošanos par uz akcijām balstītu maksājumu.

PĀREJAS NOTEIKUMI

59.A

Uzņēmums 30.–31. punkta, 33.–33.H punkta un B44.A–B44.C punkta grozījumus piemēro, kā izklāstīts turpmāk. Informāciju par iepriekšējiem periodiem neatkārto.

a)

B44.A–B44.C punkta grozījumus piemēro tikai izmaiņām, kas notiek datumā, kad uzņēmums pirmoreiz piemēro minētos grozījumus, vai pēc šā datuma.

b)

30.–31. punkta un 33.–33.D punkta grozījumus piemēro uz akcijām balstītu maksājumu darījumiem, kas nav piešķirti datumā, kad uzņēmums pirmo reizi piemēro grozījumus, un uz akcijām balstītu maksājumu darījumiem, kuru piešķiršanas datums ir dienā, kad uzņēmums pirmoreiz piemēro minētos grozījumus, vai pēc tam. Tādu uz akcijām balstītu maksājumu darījumu gadījumā, kas piešķirti pirms dienas, kad uzņēmums pirmo reizi piemēro grozījumus, uzņēmums pārvērtē saistības minētajā dienā un atzīst pārvērtēšanas ietekmi pārskata perioda, kurā grozījumi ir piemēroti pirmoreiz, nesadalītās peļņas sākumatlikumā (vai attiecīgā gadījumā – citā pašu kapitāla postenī).

c)

33.E–33.H punkta un 52. punkta grozījumus piemēro uz akcijām balstītu maksājumu darījumiem, kas nav garantēti (vai ir garantēti, bet nav izmantoti), datumā, kad uzņēmums pirmo reizi piemēro grozījumus, un uz akcijām balstītu maksājumu darījumiem, kuru piešķiršanas datums ir dienā, kad uzņēmums pirmoreiz piemēro minētos grozījumus, vai pēc tam. Attiecībā uz negarantētiem (vai garantētiem, bet neizmantotiem) uz akcijām balstītu maksājumu darījumiem (vai to komponentiem), kas iepriekš tika klasificēti kā uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumi, bet tagad saskaņā ar grozījumiem tiek klasificēti kā pašu kapitāla darījumi, uzņēmums uz akcijām balstītu maksājumu darījuma vērtību pārklasificē par pašu kapitālu dienā, kad tas pirmo reizi piemēro grozījumus.

59.B

Neatkarīgi no 59.A punkta prasībām, ievērojot pārejas noteikumus, kas minēti šā standarta 53.–59. punktā, uzņēmums 63.D punktā minētos grozījumus saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas var piemērot retrospektīvi tikai tad, ja tas ir iespējams, neņemot vērā iepriekš notikušo. Ja uzņēmums izvēlas retrospektīvu piemērošanu, tas jādara attiecībā uz visiem grozījumiem, kas ieviesti ar grozījumiem “Uz akcijām balstītu maksājumu darījumu klasifikācija un novērtēšana” (2. SFPS grozījumi).

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

63.

Uzņēmums, ievērojot pārejas noteikumus, kas iekļauti 53.–59. punktā saskaņā ar 8. SGS, retrospektīvi piemēro turpmāk norādītos grozījumus, kas veikti ar 2009. gada jūnijā izdoto “Grupu uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumi” gada pārskata periodiem, kuri sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma:

a)

63.D

Ar grozījumiem “Uz akcijām balstītu maksājumu darījumu klasifikācija un novērtēšana” (2. SFPS grozījumi), kas izdoti 2016. gada jūnijā, grozīts 19. punkts, 30.–31. punkts, 33., 52. un 63. punkts un pievienots 33.A–33.H punkts, 59.A–59.B punkts, 63.D punkts un B44.A–B44.C punkts un to attiecīgie virsraksti. Uzņēmums piemēro šos grozījumus gada pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

B papildinājumā pievieno B44.A–B44.C punktu un to saistīto virsrakstu.

Uzskaite tādām izmaiņām uz akcijām balstītu maksājumu darījumos, kas maina to klasifikāciju no naudas darījumiem uz pašu kapitāla darījumiem

B44.A

Ja uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījuma noteikumos tiek veiktas izmaiņas, kuru rezultātā darījums kļūst par uz akcijām balstītu pašu kapitāla maksājumu darījumu, tad to no izmaiņu dienas uzskaita kā uz akcijām balstītu pašu kapitāla maksājuma darījumu. Konkrēti:

a)

uz akcijām balstītu pašu kapitāla maksājumu darījumus novērtē, atsaucoties uz izmaiņu datumā piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību. Uz akcijām balstītu pašu kapitāla maksājumu darījumu izmaiņu datumā atzīst pašu kapitālā tiktāl, ciktāl preces vai pakalpojumi ir saņemti;

b)

uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumu saistības pārtrauc atzīt minētajā datumā;

c)

starpību starp saistību uzskaites vērtību, kuru atzīšana pārtraukta, un pašu kapitāla summu, kas atzīts izmaiņu datumā, nekavējoties atzīst peļņā vai zaudējumos.

B44.B

Ja izmaiņu rezultātā garantēšanas periods tiek pagarināts vai saīsināts, B44.A punktā minēto prasību piemērošana atspoguļo garantēšanas perioda izmaiņas. Prasības, kas minētas B44.A punktā, piemēro pat tad, ja izmaiņas notiek pēc garantēšanas perioda.

B44.C

Uz akcijām balstītu naudas maksājumu darījumus var anulēt vai par tiem norēķināties (izņemot darījumu, kas atcelts ar atsavināšanu, kad garantētie nosacījumi nav izpildīti). Ja pašu kapitāla instrumenti tiek piešķirti un piešķiršanas datumā uzņēmums tos identificē kā anulētā, uz akcijām balstītā naudas maksājuma aizstājējus, uzņēmums piemēro B44.A un B44.B punktu.


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/27


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/290

(2018. gada 26. februāris),

ar ko attiecībā uz glicidila taukskābju esteru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 (2) ir noteikta konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikas produktos.

(2)

2016. gada maijā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA; turpmāk “Iestāde”) Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē (CONTAM), pieņēma zinātnisko atzinumu par tādiem cilvēka veselības riskiem, kuri saistīti ar 3- un 2-monohlorpropāndiola (MHPD), to taukskābju esteru un glicidila taukskābju esteru klātbūtni pārtikā (3).

(3)

Rūpīgi izanalizējot atšķirības Apvienotās FAO/PVO pārtikas piedevu ekspertu komitejas (JECFA) (4) un Iestādes sniegtajos atzinumos par šo piesārņotāju un ņemot vērā Zinātniskās komitejas atjauninātos norādījumus par etalondevas pieejas izmantošanu riska novērtēšanā (5), Iestāde nolēma atsākt 3-MHPD taukskābju esteru novērtēšanu. Tāpēc pirms piemērotu reglamentējošu pasākumu veikšanas ir lietderīgi sagaidīt 3-MHPD un tā taukskābju esteru novērtējuma rezultātu.

(4)

Glicidila taukskābju esteri ir pārtikas piesārņotāji, kuru visaugstākā koncentrācija ir konstatēta rafinētajās augu eļļās un taukos. Kuņģa un zarnu traktā glicidila taukskābju esteri hidrolizējas par glicidolu.

(5)

Iestāde secināja, ka glicidols ir genotoksisks un kancerogēns savienojums. Ņemot vērā glicidola genotoksisko un kancerogēno potenciālu, Iestāde izmantoja ekspozīcijas robežvērtības (MoE) pieeju. Zīdaiņu, mazbērnu un citu bērnu eksponētības scenārijos tika iegūta MoE no 12 800 līdz 4 900, un attiecībā uz zīdaiņiem, kuri uzturā saņem vienīgi maisījumus, tika iegūta MoE no aptuveni 5 500 līdz 2 100. Iestāde uzskatīja, ka MoE, kas zemāka par 25 000, rada veselības apdraudējumu. Tāpēc ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo glicidila taukskābju esteru koncentrāciju augu eļļās un taukos, ko laiž tirgū galapatērētājam vai izmanto par sastāvdaļu pārtikā. Ņemot vērā veselības apdraudējumu zīdaiņiem, mazbērniem un maziem bērniem, ir lietderīgi noteikt stingrāku maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, kas paredzēti bērnu pārtikas ražošanai un tādas apstrādātas graudaugu pārtikas ražošanai, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem.

(6)

Lai novērstu jebkādus iespējamos veselības apdraudējumus zīdaiņiem, mazbērniem un maziem bērniem, jo īpaši, ņemot vērā tādu zīdaiņu, kas baroti vienīgi ar zīdaiņiem paredzētiem maisījumiem, iespējamo eksponētību glicidila taukskābju esteriem, ir lietderīgi noteikt īpašu, stingru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju maisījumos, kuri paredzēti zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem. Tomēr ir nepieciešams vēl vairāk samazināt glicidila taukskābju esteru klātbūtni maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem; tāpēc, tiklīdz kļūst pieejama uzticama analīzes metode stingrāk noteiktas koncentrācijas analizēšanai, maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir jāpārskata, lai tiktu nodrošināta šīs koncentrācijas ievērošanas efektīva izpilde.

(7)

Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem būtu jādod pietiekami daudz laika ražošanas procesu pielāgošanai.

(8)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1881/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti, kuri ir likumīgi laisti tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā, tirgū var palikt līdz 2018. gada 19. septembrim.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 lpp.; doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Zinātniskās komitejas 2017. gada 13.–14. februārī notikušās 82. plenārsēdes protokols. Pieejams vietnē https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Apvienotās FAO/PVO pārtikas piedevu ekspertu komitejas (JECFA) 83. sapulce, Roma, 2016. gada 8.–17. novembris, kopsavilkums un secinājumi. Pieejams vietnē http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma iedaļu “4. sadaļa: 3-monohloropropān-1,2-diols (3-MHPD)” aizstāj ar šādu:

“4. iedaļa: 3-monohlorpropāndiols (3-MHPD) un glicidila taukskābju esteri

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

(μg/kg)

4.1.

3-monohlorpropāndiols (3-MHPD)

 

4.1.1.

Hidrolizētie augu proteīni (30)

20

4.1.2.

Sojas mērce (30)

20

4.2.

Glicidila taukskābju esteri, izteikti kā glicidols

 

4.2.1.

Augu eļļas un tauki, ko laiž tirgū galapatērētājam vai izmanto par sastāvdaļu pārtikā, izņemot 4.2.2. punktā minētajos pārtikas produktos

1 000

4.2.2.

Augu eļļas un tauki, kas paredzēti bērnu pārtikas ražošanai un tādas apstrādātas graudaugu pārtikas ražošanai, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem (3)

500

4.2.3.

Maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem (pulveris) (3) (29)

75 līdz 30.6.2019.

50 no 1.7.2019.

4.2.4.

Maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem (šķidrā veidā) (3) (29)

10,0 līdz 30.6.2019.

6,0 no 1.7.2019.”


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/291

(2018. gada 26. februāris),

ar ko attiecībā uz darbīgās vielas bifentrīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktā minēto otro alternatīvu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 582/2012 (2) apstiprināja bifentrīnu par darbīgo vielu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un pieprasīja, lai pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma bifentrīns tika apstiprināts, cita starpā iesniegtu apstiprinošu informāciju par atlieku toksiskumu nemērķa posmkājiem un to rekolonizācijas iespējamību, kā arī monitoringa programmu bioakumulācijas un bioloģiskās pastiprināšanās iespējamības novērtēšanai ūdens un sauszemes vidē.

(2)

2013. gada 29. jūlijā pieteikuma iesniedzējs iesniedza monitoringa programmu un 2015. gada 31. jūlijā – tās rezultātus. 2014. gada 29. jūlijā pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu informāciju, lai izpildītu pārējās prasības par apstiprinošu datu iesniegšanu. Šie trīs iesniegumi ziņotājai dalībvalstij Francijai tika nodoti iesniegšanai noteiktajā termiņā.

(3)

Francija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju un monitoringa programmu. 2014. gada 17. decembrī attiecībā uz papildu informāciju, kas iesniegta, lai izpildītu pārējās prasības par apstiprinošu datu iesniegšanu, un 2015. gada 3. novembrī attiecībā uz monitoringa programmu Francija šo novērtējumu kā novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu iesniedza pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”).

(4)

Pārējās dalībvalstis, pieteikuma iesniedzējs un Iestāde apspriedās un lūdza sniegt komentārus par ziņotājas dalībvalsts novērtējumu. 2015. gada 26. martā (3) Iestāde publicēja tehniskos ziņojumus par bifentrīnu, kuros apkopoti šīs apspriešanās rezultāti attiecībā uz papildu informāciju, kas iesniegta, lai izpildītu pārējās prasības par apstiprinošu datu iesniegšanu, un 2016. gada 14. aprīlī (4) – attiecībā uz monitoringa programmu.

(5)

Dalībvalstis un Komisija novērtējuma ziņojuma projektu, papildinājumu un Iestādes tehniskos ziņojumus izskatīja Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā, un 2018. gada 26. janvārī tos pabeidza kā Komisijas pārskata ziņojumu par bifentrīnu. Komisija attiecībā uz pārskata ziņojumu par bifentrīnu aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt komentārus. Pieteikuma iesniedzējs komentārus iesniedza, un tie tika rūpīgi izskatīti.

(6)

Komisija ir secinājusi, ka iesniegtā informācija ir nepilnīga un neļauj izdarīt secinājumu, ka notiek atsevišķu nemērķa posmkāju sugu pietiekama rekolonizācija uz lauka, savukārt citus šāda riska mazināšanas pasākumus nav iespējams reālistiski īstenot. Turklāt nav pārliecības, vai monitoringa programmas rezultāti, kuru pamatā ir riska mazināšanas metožu superpozīcija, ir reprezentatīvi attiecībā uz lauksaimniecības praksi un ir pietiekami, lai novērtētu bioakumulācijas un bioloģiskās pastiprināšanās iespējamību ūdens un sauszemes vidē.

(7)

Tāpēc, lai novērstu identificēto augsto risku nemērķa posmkājiem un arī, lai ņemtu vērā bioakumulācijas un bioloģiskās pastiprināšanās iespējamību ūdens un sauszemes vidē, ir lietderīgi bifentrīna lietošanas nosacījumus turpmāk ierobežot un atļaut lietojumus tikai pastāvīgās siltumnīcās.

(8)

Tāpēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (5) pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekams laiks, lai tās varētu grozīt vai atsaukt tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas satur bifentrīnu.

(10)

Ja attiecībā uz bifentrīnu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis nosaka pagarinājuma periodu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantam, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2019. gada 19. jūnijā.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas pasākumi

Vēlākais līdz 2018. gada 19. jūnijam dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 vajadzības gadījumā groza vai atsauc spēkā esošās atļaujas, kas izsniegtas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur bifentrīnu kā darbīgo vielu.

3. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2019. gada 19. jūnijā.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 2. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 582/2012, ar ko apstiprina darbīgo vielu bifentrīnu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 173, 3.7.2012., 3. lpp.).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication, 2015:EN-780. 23. lpp.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication, 2016:EN-1019. 39. lpp.

(5)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļas 23. rindā par bifentrīnu sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A DAĻA

Var atļaut izmantot tikai par insekticīdu pastāvīgās siltumnīcās.

B DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par bifentrīnu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeidza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

a)

noplūdēm no siltumnīcām, tādām kā kondensācijas ūdens, drenāžas ūdens, augsne vai mākslīgais substrāts, lai nepieļautu riskus ūdens organismiem un citiem nemērķa organismiem;

b)

siltumnīcā mērķtiecīgi ievietotu apputeksnētāju saimju aizsardzībai;

c)

operatoru un strādnieku aizsardzībai un jānodrošina, lai lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā būtu ietverta atbilstošu individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos ietver riska mazināšanas pasākumus un paredz attiecīgu augu aizsardzības līdzekļu marķējumu.”


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/292

(2018. gada 26. februāris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai un palīdzības sniegšanai starp kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (1), un jo īpaši tās 25. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka iestādes, kas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 izraudzītas par kompetentajām iestādēm, spēj efektīvi un laikus sadarboties un veikt informācijas apmaiņu, un savstarpēji sniegt pilnīgu palīdzību minētās regulas vajadzībām, ir lietderīgi ieviest kopīgas procedūras un veidlapas, kas informācijas apmaiņas un palīdzības nolūkā jāizmanto kompetentajām iestādēm, tai skaitā attiecībā uz palīdzības pieprasījumu iesniegšanu, apliecinājumiem par pieprasījumu saņemšanu un atbildēm uz šādiem pieprasījumiem.

(2)

Apmaiņai ar rakstveida informāciju būtu jāpalīdz kompetentajai iestādei veikt savus pienākumus. Attiecīgā gadījumā (tai skaitā pirms rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas) var notikt mutvārdu saziņa, lai sniegtu informāciju par topošu palīdzības pieprasījumu un lai apspriestu visus jautājumus, kas varētu ierobežot sniegto palīdzību. Steidzamības gadījumā vajadzētu būt arī pieļautai iespējai palīdzības pieprasījumu sniegt mutvārdos, ja steidzamības iemesls nav pieprasījuma iesniedzējas novēlota rīcība.

(3)

Regulā (ES) Nr. 596/2014 ir noteikts, ka kompetentajām iestādēm ir pienākums apmainīties ar informāciju un sniegt palīdzību. Tomēr vienīgi gadījumos, kad vienkāršs pieprasījums par informācijas apmaiņu nebūtu pietiekams, palīdzības pieprasījumiem pēc iespējas būtu jāietver liecības iegūšana vai pārbaude uz vietas, vai izmeklēšana. Tiek sagaidīts, ka kompetentā iestāde pirms palīdzības pieprasījuma iesniegšanas citas dalībvalsts kompetentajai iestādei būs veikusi visus pasākumus, kas praktiski iespējami tās piekritības teritorijā, tomēr ņemot vērā, ka šai iestādei pirms pieprasījuma iesniegšanas var nebūt iespējams izmantot pilnīgi visas izziņas metodes.

(4)

Nepieprasīta palīdzība būtu jāsniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014, tai skaitā brīvprātīgi, ja kādas dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka tās rīcībā esošā informācija varētu būt noderīga kompetentajai iestādei.

(5)

Palīdzības pieprasījumā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 būtu jāsniedz pietiekama informācija par pieprasījuma priekšmetu, tai skaitā par pieprasījuma iemeslu un tā kontekstu, lai dotu saņēmējiestādei iespēju izskatīt šo pieprasījumu efektīvi un ātri. Tas, ka tiek norādīti fakti, kas izraisa aizdomas, nebūtu jāuzskata par priekšnosacījumu tam, lai iesniedzējiestāde saņemtu palīdzību, ja lūgtā informācija ir vajadzīga iestādei, lai tā varētu veikt savus pienākumus.

(6)

Papildus veidlapu izmantošanai palīdzības pieprasījuma iesniegšanai un atbildei uz šādu pieprasījumu sadarbības procedūrām būtu jādod iespēja veikt un jāatvieglo saziņa, apspriešanās un mijiedarbība starp iesniedzējiestādi un saņēmējiestādi visā šajā procesā, lai nodrošinātu efektīvu informācijas vai palīdzības pieprasījumu izskatīšanu. Šīm procedūrām būtu jādod kompetentajām iestādēm iespēja savstarpēji sniegt atsauksmes par saņemtās informācijas vai palīdzības lietderīgumu, par gadījuma iznākumu, saistībā ar kuru palīdzība tika lūgta, un par šādas informācijas vai palīdzības sniegšanā konstatētajām problēmām.

(7)

Procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai un palīdzības sniegšanai būtu jānodrošina sniegtās vai nosūtītās informācijas konfidencialitāte un atbilstība noteikumiem par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

(8)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(9)

EVTI nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu un nav analizējusi attiecīgo kompetento iestāžu potenciālās izmaksas un ieguvumus saistībā ar procedūrām un veidlapām, kas jāizmanto attiecīgajām kompetentajām iestādēm, ieviešanu, jo tas būtu bijis nesamērīgi attiecībā uz minēto standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka to adresāti būtu vienīgi dalībvalstu kompetentās iestādes, nevis tirgus dalībnieki.

(10)

EVTI ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(11)

Lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību un ņemot vērā, ka Regula (ES) Nr. 596/2014 jau tiek piemērota, ir nepieciešams noteikt, ka šī regula stājas spēkā un to sāk piemērot uzreiz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definēti termini

Šīs regulas vajadzībām “droši elektroniskie līdzekļi” ir elektronisks aprīkojums datu apstrādei (tai skaitā digitālajai kompresijai), glabāšanai un nosūtīšanai, izmantojot kabeļus, radio, optiskas tehnoloģijas vai citus elektromagnētiskos līdzekļus, kas nodrošina, ka nosūtīšanas laikā tiek saglabāts informācijas pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

2. pants

Kontaktpunkti

1.   Kompetentās iestādes šīs regulas vajadzībām norīko kontaktpunktus.

2.   Kompetentās iestādes 30 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā par šiem kontaktpunktiem informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI). Nepieciešamības gadījumā tās sniedz EVTI atjauninātu informāciju.

3.   EVTI uztur un nepieciešamības gadījumā atjaunina saskaņā ar 1. punktu norīkoto kontaktpunktu sarakstu, kas pieejams kompetentajām iestādēm.

3. pants

Palīdzības pieprasījums

1.   Iesniedzējiestāde rakstveidā sagatavotu palīdzības pieprasījumu nosūta pa pastu, faksu vai ar drošiem elektroniskiem līdzekļiem. Tā pieprasījumu adresē kontaktpunktam, ko saņēmējiestāde norīkojusi saskaņā ar 2. pantu.

2.   Palīdzības pieprasījumam kompetentā iestāde izmanto I pielikumā ietverto veidlapu un:

a)

detalizēti konkretizē nozīmīgo informāciju, ko iesniedzējiestāde vēlas saņemt no saņēmējiestādes;

b)

attiecīgā gadījumā apzina problēmas saistībā ar iegūstamās informācijas konfidencialitāti.

3.   Iesniedzējiestāde var pieprasījumam pievienot jebkuru dokumentu vai papildu materiālu, kas nepieciešams, lai pamatotu šo pieprasījumu.

4.   Steidzamības gadījumā iesniedzējiestāde palīdzības pieprasījumu var darīt zināmu mutiski. Ja vien saņēmējiestāde nepiekrīt citādai kārtībai, šo mutisko pieprasījumu pēc tam apstiprina rakstveidā bez liekas kavēšanās, izmantojot 1. punktā minētos līdzekļus.

4. pants

Saņemšanas apliecinājums

Saņēmējiestāde 10 darbdienu laikā pēc rakstveida palīdzības pieprasījuma saņemšanas nosūta pa pastu, faksu vai ar drošiem elektroniskiem līdzekļiem saņemšanas apliecinājumu kontaktpunktam, kas norīkots saskaņā ar 2. pantu, ja vien šajā pieprasījumā nav norādīts citādi. Šo apliecinājumu par saņemšanu sniedz, izmantojot II pielikumā ietverto veidlapu, un, ja iespējams, tajā iekļauj norādi par aplēsto atbildes dienu.

5. pants

Atbilde uz palīdzības pieprasījumu

1.   Saņēmējiestāde uz palīdzības pieprasījumu atbild rakstveidā, izmantojot pastu, faksu vai ar drošiem elektroniskajiem līdzekļiem. Ja vien pieprasījumā nav norādīts citādi, atbildi adresē kontaktpunktam, kas norīkots saskaņā ar 2. pantu.

2.   Saņēmējiestāde atbild uz palīdzības pieprasījumu, izmantojot III pielikumā ietverto veidlapu un:

a)

pēc iespējas drīz jebkādā formā lūdz papildu paskaidrojumus, ja tai ir šaubas par pieprasītās informācijas konkrēto saturu;

b)

veic samērīgus, tās kompetencē ietilpstošus pasākumus, lai sniegtu lūgto palīdzību;

c)

nekavējoties un veidā, kas nodrošina, ka nepieciešami regulatīvie pasākumi tiek veikti lietderīgi, izpilda palīdzības pieprasījumus, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un nepieciešamību iesaistīt trešās personas vai citu kompetento iestādi.

3.   Ja saņēmējiestāde pilnīgi vai daļēji atsakās rīkoties, lai izpildītu palīdzības pieprasījumu, tā pēc iespējas drīz mutvārdos vai rakstveidā informē iesniedzējiestādi par savu lēmumu. Saņēmējiestāde saskaņā ar 1. punktu sniedz arī rakstveida atbildi, kurā norādīts, ar kuru no Regulas (ES) Nr. 596/2014 25. panta 2. punktā paredzētajiem izņēmumiem tā pamatojusi savu atteikumu.

6. pants

Palīdzības pieprasījuma nosūtīšanas un izskatīšanas kārtība

1.   Iesniedzējiestāde un saņēmējiestāde saistībā ar palīdzības pieprasījumu un tās atbildi sazinās, izmantojot visātrākos līdzekļus, pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes apsvērumus, sarakstes laikus, iesniedzamās dokumentācijas apjomu un to, cik viegli iesniedzējiestāde var piekļūt informācijai. Konkrētāk, iesniedzējiestāde nekavējoties atbild uz visiem saņēmējiestādes lūgumiem sniegt skaidrojumus.

2.   Kad saņēmējiestādei kļūst zināmi apstākļi, kas tās sagaidāmo atbildes dienu varētu aizkavēt par vairāk nekā 10 darbdienām, tā nekavējoties par to informē iesniedzējiestādi.

3.   Attiecīgā gadījumā saņēmējiestāde sniedz regulāras atsauksmes par pieprasījuma izskatīšanas gaitu, tai skaitā pārskatītas aplēses par sagaidāmo datumu, kurā tā sniegs atbildi iesniedzējiestādei.

4.   Ja iesniedzējiestāde uzskata, ka pieprasījums ir steidzams, kompetentās iestādes vienojas par to, cik bieži saņēmējiestāde sniegs iesniedzējiestādei atjauninātu informāciju.

5.   Saņēmējiestāde un iesniedzējiestāde sadarbojas, lai novērstu visas grūtības, kas var rasties pieprasījuma izpildes gaitā.

7. pants

Kārtība, kādā iesniedzams pieprasījums par liecības iegūšanu no personas

1.   Ja iesniedzējiestāde savā pieprasījumā iekļauj liecības iegūšanu no jebkuras personas izmeklēšanas vai pārbaudes ietvaros, saņēmējiestāde un iesniedzējiestāde, ievērojot esošos juridiskos ierobežojumus vai apgrūtinājumus un visas procesuālo prasību atšķirības, novērtē un ņem vērā:

a)

to personu tiesības, no kurām paredzēts iegūt liecību, un attiecīgā gadījumā arī jautājumus saistībā ar liecināšanu pret sevi;

b)

iesniedzējiestādes darbinieku dalības statusu (novērotāji vai aktīvi dalībnieki);

c)

saņēmējiestādes un iesniedzējiestādes personāla lomu liecības iegūšanā;

d)

to, vai personai, no kuras jāiegūst liecība, ir tiesības lūgt palīdzību juridiskajam pārstāvim un, ja tā, pārstāvja palīdzības apmēru liecības iegūšanas laikā, tostarp attiecībā uz visiem liecības ierakstiem vai ziņojumu;

e)

to, vai liecība ir jāiegūst brīvprātīgi vai piespiedu kārtā (ja pastāv šāds nošķīrums);

f)

to, vai, pamatojoties uz pieprasījuma laikā pieejamo informāciju, persona, no kuras jāiegūst liecība, ir izmeklēšanas lieciniece vai aizdomās turētais (ja pastāv šāds nošķīrums);

g)

to, vai, pamatojoties uz pieprasījuma laikā pieejamo informāciju, liecību varētu izmantot vai to paredzēts izmantot kriminālprocesā;

h)

liecības pieļaujamību iesniedzējiestādes piekritības teritorijā;

i)

liecības reģistrēšanu un piemērojamās procedūras, tostarp to, vai tā būs vienlaicīgs vai apkopots rakstisks protokols vai audio vai audiovizuāls ieraksts;

j)

procedūras par liecības sertificēšanu vai apstiprināšanu, ko veic personas, kas sniedz liecību, tostarp to, vai tas notiek pēc tam, kad liecība ir iegūta; kā arī

k)

kārtību, kādā saņēmējiestāde liecību nosūta iesniedzējiestādei, tai skaitā pieprasījuma formātu un termiņus.

2.   Saņēmējiestāde un iesniedzējiestāde nodrošina, ka ir paredzēti noteikumi personālam rīkoties efektīvi, tostarp noteikumi, ar ko personālam ļauj vienoties par jebkādu papildu informāciju, kas var būt nepieciešama, tostarp turpmāk minēto:

a)

datumu plānošana;

b)

to jautājumu saraksts, kas uzdodami personai, no kuras jāiegūst liecība;

c)

ceļošanas kārtība, tostarp nodrošinot, ka saņēmējiestāde un iesniedzējiestāde spēj satikties, lai izskatītu konkrēto jautājumu pirms liecības iegūšanas; kā arī

d)

valodu lietojums.

8. pants

Kārtība, kādā iesniedzams pieprasījums sākt izmeklēšanu vai veikt pārbaudi uz vietas

1.   Ja ir saņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 25. panta 6. punktu iesniegts pieprasījums veikt izmeklēšanu vai pārbaudi uz vietas, iesniedzējiestāde un saņēmējiestāde savstarpēji apspriežas par vislabāko veidu, kādā lietderīgi iesniegt palīdzības pieprasījumu, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 596/2014 25. panta 6. punkta trešās daļas a)–e) apakšpunktu, tostarp to, cik lietderīgi ir veikt kopīgu izmeklēšanu vai kopīgu pārbaudi uz vietas.

2.   Saņēmējiestāde nodrošina, ka iesniedzējiestāde ir informēta par izmeklēšanas vai uz vietas veiktas pārbaudes gaitu, un laikus nosūta savus konstatējumus iesniedzējiestādei.

3.   Lemjot par to, vai sākt kopīgu izmeklēšanu vai kopīgu pārbaudi uz vietas, iesniedzējiestāde un saņēmējiestāde ņem vērā vismaz šādus aspektus:

a)

no iesniedzējiestādes saņemto palīdzības pieprasījumu saturu, tostarp jebkuru ierosinājumu par piemērotību kopīgi veikt izmeklēšanu vai pārbaudi uz vietas;

b)

to, vai tās atsevišķi apkopo informāciju par konkrētu jautājumu, kam ir pārrobežu ietekme, un vai minētais jautājums būtu piemērotāks kopīgai sadarbībai;

c)

tiesisko un normatīvo regulējumu katrā attiecīgajā valstī (tiesību sistēmā) – nodrošinot, ka abas iestādes labi izprot potenciālos juridiskos un citādus ierobežojumus saistībā ar kopīgu izmeklēšanu vai kopīgas pārbaudes veikšanu uz vietas un eventuālu turpmāku tiesvedību, tai skaitā jautājumus saistībā ar principu ne bis in idem;

d)

izmeklēšanai vai pārbaudei uz vietas nepieciešamo pārvaldību un virzību;

e)

varbūtējās izredzes, ka tās vienosies par faktu konstatēšanu;

f)

resursu piešķiršanu un tāda personāla iecelšanu, kas ir atbildīgs par izmeklēšanu vai pārbaudes veikšanu uz vietas;

g)

iespēju izveidot kopīgu rīcības plānu un katras iestādes darba grafiku;

h)

katras iestādes kopīgi vai atsevišķi veicamo darbību noteikšanu;

i)

abpusēju apkopotās informācijas apmaiņu un ziņošanu par atsevišķu veikto darbību iznākumiem; kā arī

j)

citus ar konkrēto lietu saistītus jautājumus.

4.   Ja iesniedzējiestāde un saņēmējiestāde izlemj veikt kopīgu izmeklēšanu vai kopīgu pārbaudi uz vietas, tās:

a)

vienojas par tās veikšanas un pabeigšanas kārtību;

b)

iesaistās notiekošā dialogā, lai koordinētu informācijas apkopošanas procesu un faktu konstatēšanu;

c)

savstarpēji cieši sadarbojas, veicot kopīgu izmeklēšanu vai kopīgu pārbaudi uz vietas;

d)

tiesiski pieļaujamā apmērā savstarpēji sniedz palīdzību attiecībā uz turpmākām izpildes procedūrām, tai skaitā koordinējot procedūras vai citas izpildes darbības (administratīvo tiesību, civiltiesību vai krimināltiesību jomā) saistībā ar kopīgās izmeklēšanas vai kopīgās pārbaudes uz vietas iznākumu vai attiecīgā gadījumā saistībā ar izlīguma izredzēm;

e)

nosaka īpašus tiesību aktus, kas reglamentē kopīgas izmeklēšanas vai kopīgas pārbaudes uz vietas priekšmetu;

f)

attiecīgā gadījumā apsver vismaz šādus elementus:

1)

tāda kopīga rīcības plāna izstrāde, kurā precizē, piemēram, veicamo darbību būtību, raksturu un termiņu un iekļauj starpmērķus un pienākumu sadali rezultātu sniegšanā un katras iestādes attiecīgo prioritāšu ņemšanu vērā;

2)

jebkuru juridisku ierobežojumu vai apgrūtinājumu apzināšana un novērtēšana un visas atšķirības procedūrās attiecībā uz izmeklēšanas vai izpildes pasākumu vai jebkurām citām norisēm, tostarp jebkuras personas tiesības, attiecībā uz kuru veic izmeklēšanu;

3)

īpašu juridisko profesionālo priekšrocību apzināšana un novērtēšana, kas var ietekmēt izmeklēšanas procedūru, tostarp tiesības neliecināt pret sevi;

4)

sabiedrības informēšanas un preses stratēģija; kā arī

5)

informācijas, ar ko veikta apmaiņa, paredzētā izmantošana.

9. pants

Kārtība, kādā sniedzama palīdzība sodanaudas piedziņā

1.   Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 25. panta 6. punktu ir iesniegts pieprasījums par palīdzību sodanaudas piedziņā, iesniedzējiestāde un saņēmējiestāde savstarpēji apspriežas par to, kā visiedarbīgāk reaģēt uz šo pieprasījumu. Iestādes ņem vērā darbības, ko iesniedzējiestāde jau veikusi savā piekritības teritorijā, un valsts regulējumu par saņēmējiestādes uzlikto sankciju piedziņu.

2.   Saņēmējiestāde sniedz palīdzību vai dara pieejamu informāciju, kas šā panta vajadzībām pieprasīta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Ja pieprasīto palīdzību var sniegt vai ja informācija var būt pieejama citai pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts iestādei vai attiecīgai struktūrai, saņēmējiestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem piedāvā sniegt iesniedzējiestādei informāciju, kas nepieciešama, lai izveidotu tiešu saziņu starp iesniedzējiestādi un otru iestādi vai struktūru, no kuras pieprasītā informācija varētu būt pieejama.

10. pants

Iepriekš nepieprasītas informācijas apmaiņa

1.   Lai nosūtītu nepieprasītu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 16. panta 4. punktu un 25. panta 5. punktu vai ja kompetentajai iestādei ir informācija, kas, tāsprāt, palīdzētu citai kompetentajai iestādei veikt savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014, tā minēto rakstveida informāciju pa pastu, faksu vai ar drošiem elektroniskiem līdzekļiem nosūta attiecīgās kompetentās iestādes kontaktpunktam, kas norīkots saskaņā ar 2. pantu.

2.   Ja kompetentā iestāde, kas nosūta informāciju, uzskata, ka šī informācija būtu jānosūta steidzami, tā var informēt otru iestādi mutiski, ja vien pēc tam bez liekas kavēšanās tiek nosūtīta rakstveida informācija.

3.   Kompetentā iestāde, kas nosūta informāciju bez pieprasījuma, dara to, izmantojot IV pielikumā norādīto veidlapu, norādot jo īpaši uz jautājumiem, kas attiecas uz informācijas konfidencialitāti.

11. pants

Ierobežojumi un informācijas pieļaujamais izmantojums

1.   Iesniedzējiestāde un saņēmējiestāde jebkurā palīdzības pieprasījumā iekļauj atbilstīgu konfidencialitātes brīdinājumu, atbild uz palīdzības pieprasījumu vai nepieprasītas informācijas nosūtīšanu saskaņā ar pielikumos ietvertajām veidlapām.

2.   Ja, lai izpildītu pieprasījumu, saņēmējiestādei ir jāatklāj tas, ka iesniedzējiestāde ir iesniegusi pieprasījumu, saņēmējiestāde to atklāj pēc tam, kad tā ar iesniedzējiestādi ir apspriedusi šādas nepieciešamās atklāšanas būtību un apmēru un ir ieguvusi tās piekrišanu šādai atklāšanai. Ja iesniedzējiestāde nepiekrīt šādai izpaušanai, saņēmējiestāde uz pieprasījumu nereaģē, un iesniedzējiestāde var atsaukt vai apturēt savu pieprasījumu līdz brīdim, kad tā spēj sniegt šādu piekrišanu informācijas atklāšanai.

3.   Informāciju, kas sniegta saskaņā ar 10. pantu, izmanto vienīgi nolūkā nodrošināt atbilstību Regulas (ES) Nr. 596/2014 normām vai to izpildi, tai skaitā (bet ne tikai) sākt, veikt vai palīdzēt veikt krimināltiesisku, administratīvu, civiltiesisku vai disciplināru procesu tādēļ, ka pārkāptas minētās regulas normas.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Image Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

IV PIELIKUMS

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

LĒMUMI

27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/50


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/293

(2018. gada 26. februāris),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 27. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/849.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2017. gada 22. decembrī pieņēma Rezolūciju 2397 (2017), kurā tā pauda ļoti nopietnas bažas par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (“KTDR”) ballistiskās raķetes palaišanu 2017. gada 28. novembrī, ar ko KTDR pārkāpa esošās ANO DP rezolūcijas, un par to, kā tas apdraud mieru un stabilitāti reģionā un ārpus tā, un konstatēja, ka joprojām pastāv nepārprotams starptautiskā miera un drošības apdraudējums.

(3)

ANO DP atzina, ka no peļņas, ko KTDR gūst no tirdzniecības ar nozaru precēm, kā arī no ieņēmumiem, ko gūst ārvalstīs strādājošie KTDR darba ņēmēji, tiek dots ieguldījums KTDR kodolieroču un ballistisko raķešu programmās, un pauda nopietnas bažas par to, ka minētās programmas atņem kritiski vajadzīgus resursus KTDR tautai, kas par to maksā milzīgu cenu.

(4)

ANO DP nolēma paplašināt esošos ierobežojošos pasākumus vairākās nozarēs, tostarp jēlnaftas un visu rafinēto naftas produktu piegādei KTDR, un ieviesa jaunus aizliegumus vairākās nozarēs, tostarp pārtikas un lauksaimniecības produktu, iekārtu, elektroiekārtu, zemes, akmens un koka piegādei no KTDR, un aizliegumus piegādāt KTDR jebkādas rūpnieciskās iekārtas, transportlīdzekļus, dzelzi, tēraudu un citus metālus.

(5)

ANO DP arī paredzēja pilnvaras aizturēt, pārbaudīt un iesaldēt jebkuru kuģi, par kuru tiek uzskatīts, ka tas ir iesaistīts esošo ANO DP rezolūciju pārkāpumos, un prasīt visu ārvalstīs esošo KTDR darba ņēmēju repatriāciju, ievērojot piemērojamos valstu un starptautiskos tiesību aktus.

(6)

Ieraksti par trīs personām un vienu vienību, kuras norādījusi ANO DP un kuras iekļautas Lēmuma (KĀDP) 2016/849 I pielikumā, būtu jāsvītro no Padomes autonomi noteikto personu un vienību saraksta, kas izklāstīts minētā lēmuma II pielikumā.

(7)

Dažu šā lēmuma pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Savienības turpmāka rīcība.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2016/849,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2016/849 groza šādi:

1)

lēmuma 9. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Ir aizliegta visu rafinētu naftas produktu tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie, caur dalībvalstu teritorijām vai no tām, vai kam izmanto dalībvalstu karoga kuģus vai gaisa kuģus, dalībvalstu cauruļvadus, dzelzceļa līnijas vai transportlīdzekļus, neatkarīgi no tā, vai minēto rafinētu naftas produktu izcelsme ir attiecīgo dalībvalstu teritorijās vai ārpus tām.

3.   Atkāpjoties no 2. punktā paredzētā aizlieguma, ja KTDR piegādātu, pārdotu vai nodotu rafinētu naftas produktu, tostarp dīzeļdegvielas un petrolejas, apjoms nepārsniedz 500 000 barelu divpadsmit mēnešu laikposmā, kas sākas 2018. gada 1. janvārī, un divpadsmit mēnešu laikposmos pēc tam, dalībvalsts kompetentā iestāde var katrā atsevišķā gadījumā atļaut rafinētu naftas produktu piegādi, pārdošanu vai nodošanu KTDR, ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka minētā piegāde, pārdošana vai nodošana kalpo vienīgi humāniem nolūkiem, un ar noteikumu, ka:

a)

dalībvalsts ik pēc 30 dienām paziņo Sankciju komitejai par apjomu, kādā tiek veikta šāda rafinēto naftas produktu piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR, un arī informāciju par visām darījuma pusēm;

b)

šādu rafinētu naftas produktu piegādē, pārdošanā vai nodošanā nav iesaistītas personas vai vienības, kas ir saistītas ar KTDR kodolprogrammu vai ballistisko raķešu programmu vai citām darbībām, kas ir aizliegtas ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017), tostarp sarakstā iekļautas personas vai vienības; un

c)

rafinētu naftas produktu piegāde, pārdošana vai nodošana nav saistīta ar tādu ienākumu gūšanu, kas paredzēti KTDR kodolprogrammai vai ballistisko raķešu programmai vai citām darbībām, kuras ir aizliegtas ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017).”;

2)

lēmuma 9.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai izmantojot dalībvalstu karoga kuģus vai gaisa kuģus – ir aizliegts no KTDR iepirkt jūras veltes, kā arī iegūt zvejas tiesības, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav KTDR teritorijā.”;

3)

lēmuma 9.b pantu aizstāj ar šādu:

“9.b pants

1.   Ir aizliegta jebkādas jēlnaftas tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic caur dalībvalstu teritorijām vai no tām, vai kam izmanto dalībvalstu karoga kuģus vai gaisa kuģus, dalībvalstu cauruļvadus, dzelzceļa līnijas vai transportlīdzekļus, neatkarīgi no tā, vai tās izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijās.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā izklāstīto aizliegumu nepiemēro gadījumos, kad kāda dalībvalsts konstatē, ka jēlnaftas piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR kalpo vienīgi humāniem nolūkiem, un ja Sankciju komiteja katrā gadījumā atsevišķi minēto pārvadājumu ir apstiprinājusi saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2397 (2017) 4. punktu.

3.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.”;

4)

lēmumā iekļauj šādus pantus:

“9.d pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai izmantojot dalībvalstu karoga kuģus vai gaisa kuģus – ir aizliegts tieši vai netieši no KTDR iepirkt pārtiku un lauksaimniecības produktus, iekārtas, elektroiekārtas, zemi un akmeni, tostarp magnezītu un magnēziju, koku un kuģus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav KTDR teritorijā.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētais aizliegums līdz 2018. gada 21. janvārim neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2017. gada 22. decembra. Informāciju par jebkuru pārvadājumu dara zināmu Sankciju komitejai līdz 2018. gada 5. februārim.

3.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro 1. punktu.

9.e pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai caur dalībvalstu teritorijām vai izmantojot dalībvalstu karoga kuģus vai gaisa kuģus, dalībvalstu cauruļvadus, dzelzceļa līnijas vai transportlīdzekļus – ir aizliegts tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot KTDR jebkādas rūpnieciskās iekārtas, transportlīdzekļus, dzelzi, tēraudu un citus metālus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijās.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā paredzēto aizliegumu nepiemēro gadījumos, kad kāda dalībvalsts konstatē, ka rezerves daļu piegāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu KTDR pasažieru gaisa kuģu drošu ekspluatāciju.

3.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.”;

5)

lēmuma 16. pantu groza šādi:

a)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem sadarbojas pārbaudēs, ievērojot 1.–3. punktu.

Dalībvalstis pēc iespējas ātri un pienācīgā veidā sadarbojas ar citu valsti, kurai ir informācija, kas tai rada aizdomas, ka KTDR mēģina tieši vai netieši piegādāt, pārdot, nodot vai iepirkt nelikumīgu kravu, ja attiecīgā valsts pieprasa papildu informāciju par kuģošanu un sūtījumiem, ar mērķi inter alia konstatēt, vai attiecīgā priekšmeta, preces vai produkta izcelsme ir KTDR.”;

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai konfiscētu un likvidētu, piemēram, iznīcinot, padarot darboties nespējīgus vai izmantošanai nederīgus, uzglabājot vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts, tādus priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana ir aizliegta ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017) un kuri ir identificēti pārbaudēs, veidā, kas ir atbilstīgs to pienākumiem saskaņā ar piemērojamiem starptautisko tiesību aktiem.”;

6)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

“18.b pants

1.   Dalībvalstis savās ostās aiztur, pārbauda un konfiscē jebkuru kuģi un savos teritoriālajos ūdeņos var aizturēt, pārbaudīt un konfiscēt jebkuru kuģi, kas ir to jurisdikcijā, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka kuģis ir bijis iesaistīts tādās darbībās vai tādu priekšmetu pārvadāšanā, ko aizliedz rezolūcijas ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017).

2.   Šā panta 1. punktā paredzētos noteikumus par kuģu konfiscēšanu beidz piemērot, kad pagājuši seši mēneši pēc šāda kuģa konfiscēšanas dienas, ja Sankciju komiteja, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pēc karoga valsts lūguma nolemj, ka ir veikti pienācīgi pasākumi, lai nepieļautu, ka kuģis turpmāk palīdz pārkāpt 1. punktā minētās ANO DPR.

3.   Dalībvalstis anulē jebkura kuģa reģistrāciju, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka kuģis ir bijis iesaistīts tādās darbībās vai tādu priekšmetu pārvadāšanā, ko aizliedz rezolūcijas ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017).

4.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām ir aizliegts sniegt klasificēšanas pakalpojumus VI pielikumā uzskaitītajiem kuģiem, izņemot, ja Sankciju komiteja, katru gadījumu izskatot atsevišķi, iepriekš ir devusi apstiprinājumu.

5.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām ir aizliegts sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus VI pielikumā uzskaitītajiem kuģiem.

6.   Šā panta 4. un 5. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja, katru gadījumu izskatot atsevišķi, konstatē, ka kuģis ir iesaistīts darbībās, kuras ir paredzētas vienīgi iztikas mērķiem un kuras KTDR personas vai vienības neizmantos, lai gūtu ienākumus, vai kuras ir paredzētas vienīgi humāniem nolūkiem.

7.   Šā lēmuma VI pielikumā iekļauj kuģus, kas minēti šā panta 4. un 5. punktā, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka kuģis ir bijis iesaistīts tādās darbībās vai tādu priekšmetu pārvadāšanā, ko aizliedz ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017).”;

7)

lēmuma 21. pantu aizstāj ar šādu:

“21. pants

Dalībvalstis anulē jebkura tāda kuģa reģistrāciju, kas ir KTDR īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā, un nereģistrē nevienu tādu kuģi, kura reģistrāciju cita valsts ir anulējusi, ievērojot ANO DPR 2321 (2016) 24. punktu, ANO DPR 2375 (2017) 8. punktu vai ANO DPR 2397 (2017) 12. punktu, izņemot, ja to iepriekš apstiprina Sankciju komiteja, katru gadījumu izskatot atsevišķi.”;

8)

lēmuma 26.a pantā iekļauj šādu punktu:

“5.   Dalībvalstis nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 21. decembrim, repatriē uz KTDR visus KTDR valstspiederīgos, kuri gūst ienākumus attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā, un visus KTDR valdības drošības uzraudzības atašejus, kuri pārrauga ārvalstīs esošos KTDR darba ņēmējus, izņemot, ja dalībvalsts konstatē, ka KTDR valstspiederīgais ir dalībvalsts valstspiederīgais vai KTDR valstspiederīgais, kura repatriācija ir aizliegta saskaņā ar piemērojamām valstu un starptautiskām tiesībām, tostarp starptautiskām bēgļu tiesībām un starptautiskām tiesībām cilvēktiesību jomā, un Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenās mītnes nolīgumu, un Konvenciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas privilēģijām un neaizskaramību.”;

9)

lēmuma 32. pantu aizstāj ar šādu:

“32. pants

Netiek apmierināti prasījumi saistībā ar kādu līgumu vai darījumu, ko tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji skāruši pasākumi, kuri noteikti, ievērojot ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017), tostarp Savienības vai jebkuras dalībvalsts pasākumi, ko veic saskaņā ar attiecīgajiem ANO Drošības padomes lēmumiem vai kas prasīti tajos vai jebkādā veidā saistīti ar to īstenošanu, vai pasākumi, uz kuriem attiecas šis lēmums, tostarp prasījumi par kompensāciju vai citi šāda veida prasījumi, piemēram, prasījums par atlīdzināšanu vai garantijas nodrošināts prasījums, jo īpaši prasījums pagarināt vai izmaksāt obligāciju, galvojumu vai kompensācijas maksājumu, jo īpaši finanšu garantiju vai finansiālu kompensāciju jebkādā formā, ja tos izvirza:

a)

sarakstā iekļautas personas vai vienības, kas uzskaitītas I, II, III, IV, V vai VI pielikumā;

b)

jebkura cita KTDR esoša persona vai vienība, tostarp KTDR valdība, tās valsts struktūras, uzņēmumi un aģentūras;

c)

jebkura persona vai vienība, kas darbojas ar kādas a) vai b) punktā minētās personas vai vienības starpniecību vai tās vārdā;

d)

jebkurš tāda kuģa īpašnieks vai tāda kuģa fraktētājs, kurš ir aizturēts vai konfiscēts, ievērojot 18.b panta 1. punktu, vai kura reģistrācija ir anulēta, ievērojot 18.b panta 3. punktu, vai kurš ir norādīts VI pielikumā.”;

10)

lēmumam pievieno šādu pantu:

“32.a pants

“Pasākumus, kuri noteikti ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) un 2397 (2017) nepiemēro, ja tie jebkādā veidā kavē diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību KTDR, ievērojot Vīnes konvencijas par diplomātiskajiem un konsulārajiem sakariem.”;

11)

lēmuma 33. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Padome īsteno grozījumus I un IV pielikumā, pamatojoties uz ANO Drošības padomes vai Sankciju komitejas noteikto.

2.   Padome pēc dalībvalstu vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu nosaka II, III, V un VI pielikumā iekļautos sarakstus un pieņem tajos grozījumus.”;

12)

lēmuma 34. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja Padome nolemj uz personu vai vienību attiecināt 18.b panta 4. vai 5. punktā, 23. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā vai 27. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza II, III, V vai VI pielikumu.”;

13)

lēmuma 36.a pantu aizstāj ar šādu:

“36.a pants

Atkāpjoties no pasākumiem, kas noteikti ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) vai 2397 (2017), ar noteikumu, ka Sankciju komiteja ir noteikusi, ka izņēmums ir vajadzīgs, lai atvieglotu to starptautisko un nevalstisko organizāciju darbu, kuras KTDR veic palīdzības un atbalsta darbības KTDR civiliedzīvotāju labā, dalībvalsts kompetentā iestāde piešķir nepieciešamo atļauju.”;

14)

lēmuma II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu;

15)

lēmuma IV pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikuma tekstu;

16)

lēmuma III pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā VI pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.


I PIELIKUMS

Ierakstus attiecībā uz turpmāk minētajām personām un vienību svītro no Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II pielikuma:

I.

Personas un vienības, kas ir atbildīgas par KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām, vai personas vai vienības, kas rīkojas to vārdā vai vadībā, vai vienības, kas ir to īpašumā vai kontrolē

A.

Personas

23.

PAK Yong Sik

31.

Kim Jong Sik

B.

Vienības

5.

Tautas bruņoto spēku ministrija (Ministry of People's Armed Forces)

II.

Personas un vienības, kas sniedz finansiālus pakalpojumus, ar kuriem varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās

5.

CHOE Chun-Sik


II PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

LĒMUMA 18.a PANTA 6. PUNKTĀ MINĒTO KUĢU SARAKSTS

A.

Kuģi, kuru karogi ir anulēti

B.

Kuģi, kuri ir novirzīti uz ostu

C.

Kuģi, kuru reģistrācija ir anulēta

D.

Kuģi, kuriem iz aizliegts iebraukt ostās

1.

Vārds PETREL 8

Papildinformācija

SJO: 9562233. MMSI: 620233000

2.

Vārds HAO FAN 6

Papildinformācija

SJO: 8628597. MMSI: 341985000

3.

Vārds TONG SAN 2

Papildinformācija

SJO: 8937675. MMSI: 445539000

4.

Vārds JIE SHUN

Papildinformācija

SJO: 8518780. MMSI: 514569000

5.

Vārds BILLIONS NO. 18

Papildinformācija

SJO: 9191773

6.

Vārds UL JI BONG 6

Papildinformācija

SJO: 9114555

7.

Vārds RUNG RA 2

Papildinformācija

SJO: 9020534

8.

Vārds RYE SONG GANG 1

Papildinformācija

SJO: 7389704

E.

Kuģi, kuriem ir piemērota aktīvu iesaldēšana


III PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

LĒMUMA 18.b PANTA 7. PUNKTĀ MINĒTO KUĢU SARAKSTS


27.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/58


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/294

(2018. gada 26. februāris),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/259 par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu saistībā ar 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 17. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/259 (1).

(2)

Lēmumā (KĀDP) 2015/259 ir paredzēts 36 mēnešu ilgs īstenošanas laikposms, lai pēc minētā lēmuma 3. panta 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas dienas īstenotu minētā lēmuma 1. panta 2. punktā minētās darbības.

(3)

Īstenošanas vienība (“OPCW Tehniskais sekretariāts”) 2018. gada 17. janvārī lūdza Savienību atļaut uz deviņiem mēnešiem pagarināt Lēmuma (KĀDP) 2015/259 īstenošanas laikposmu, lai varētu turpināt darbības īstenot pēc tam, kad būs beidzies minētā lēmuma 5. panta 2. punktā minētais termiņš.

(4)

Lūgtais Lēmuma (KĀDP) 2015/259 grozījums skar tā 5. panta 2. punktu un pielikumu, jo īpaši attiecībā uz konkrētu projekta darbību aprakstu, kuras būtu jāgroza.

(5)

Kā īpaši norādīts OPCW Tehniskā sekretariāta 2018. gada 17. janvāra lūgumā, Lēmuma (KĀDP) 2015/259 1. panta 2. punktā minētās darbības ir iespējams turpināt, neatstājot nekādu ietekmi uz resursiem.

(6)

Tādēļ, lai varētu turpināt īstenot Lēmumā (KĀDP) 2015/259 paredzētās darbības, minētais lēmums būtu jāgroza, attiecīgi pagarinot tā termiņu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2015/259 ar šo groza šādi:

1)

lēmuma 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Tas zaudē spēku 45 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas dienas.”;

2)

pielikumā, iedaļas “I projekts. Īstenošana valsts mērogā un pārbaude” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “1. CWC dalībvalstu muitas iestādēm paredzēts reģionāls apmācības kurss par CWC pārvadājumu režīma tehniskajiem aspektiem” apraksta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Apmācību veiks Tehniskā sekretariāta Īstenošanas atbalsta nodaļa Āfrikas reģionā, izmantojot Deklarāciju nodaļas tehniskās zināšanas.”;

3)

pielikumā, iedaļas “I projekts. Īstenošana valsts mērogā un pārbaude” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “10. Sīrijas misijā gūto atziņu īstenošana” apraksta pēdējos divus teikumus aizstāj ar šādiem:

“Lai to paveiktu pēc iespējas efektīvāk, sekretariātam ir ierosināts rīkot iekšējo semināru, lai pārskatītu un analizētu apzinātās atziņas un lai tās varētu īstenot pēc iespējas ātrāk. Starp šā semināra rezultātiem vajadzētu būt attiecīgu apmācības programmu identificēšanai un īstenošanai, kā arī seminārā apzinātā ieteiktā aprīkojuma iegādei.”;

4)

pielikumā, iedaļas “V projekts. Universālums un informēšana” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “2. OPCW ekspozīcijas izveide” apraksta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Profesionālas fiziskas un tiešsaistes ekspozīcijas par OPCW un CWC izveide izmantošanai attiecīgās sanāksmēs, konferencēs utt., sadarbojoties ar zinātnes un miera muzejiem.”;

5)

pielikumā, iedaļas “V projekts. Universālums un informēšana” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “3. Pasākumi jauniešiem” aprakstu aizstāj ar šādu:

“Jauniešiem (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) adresēti pasākumi, lai vairotu izpratni par OPCW un CWC un arī iesaistītu jauniešus izpētē par to, kādas ir nākotnes karjeras iespējas dažādās jomās un nozarēs starptautiskā līmenī. Tie ietvers ar videoblogošanu sniegtu informāciju un tāda saziņas materiāla izveidi, kas paredzēts gados jauniem adresātiem.”;

6)

pielikumā, iedaļas “V projekts. Universālums un informēšana” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “4. Universāluma veicināšana valstīm, kas vēlas pievienoties CWC” aprakstu aizstāj ar šādu:

“Tā kā dažas valstis nav CWC dalībvalstis, un lai veicinātu pievienošanos CWC kā valsts apņemšanos attiecībā uz atbruņošanos un starptautisko sadarbību, OPCW Tehniskais sekretariāts savu darbību koncentrēs galvenokārt uz divpusējām un informatīvām sanāksmēm ar valstīm, kas nav CWC dalībvalstis, un uz šādu valstu pārstāvju sponsorēšanu, lai tie varētu piedalīties OPCW pasākumos.”;

7)

pielikumā, iedaļas “V projekts. Universālums un informēšana” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “5. Atbalsts NVO dalībai OPCW darbībās” apraksta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ar šo priekšlikumu tiks nodrošināts pamata ceļošanas un izmitināšanas atbalsts NVO pārstāvjiem no valstīm, kuru ekonomika attīstās vai ir pārejas procesā, lai viņi varētu apmeklēt ikvienu CWC dalībvalstu konferenci 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā.”;

8)

pielikumā, iedaļas “VI projekts. Āfrikas programma” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “4. Sinerģija un partnerība efektīvai īstenošanai” aprakstu aizstāj ar šādu:

“Darbības mērķis ir stiprināt CWC valsts iestāžu spējas aizsniegt valsts ieinteresētās personas un veicināt ieinteresēto personu aģentūru/struktūru iesaistīšanos CWC īstenošanas atbalstīšanā. Tās ir valsts rūpniecības apvienības, reģionu/apakšreģionu līmeņa organizācijas, muitas mācību iestādes, laboratorijas un akadēmiskas iestādes. Šī darbība veicinās Āfrikas reģiona CWC dalībvalstu dalīšanos praksē un mudinās valstis atbalstīt citai citu. Dalībnieki no Āfrikas CWC dalībvalstīm tiks sponsorēti, lai viņi varētu piedalīties valsts iestāžu sanāksmē OPCW galvenajā mītnē Hāgā.”;

9)

pielikumā, iedaļas “VI projekts. Āfrikas programma” apakšiedaļā “Darbības”, darbības “5. Analītisku iemaņu attīstības kurss” apraksta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Kursi tiek īstenoti ar atbalstu, ko sniedz Verifin – slavena iestāde, kura izvēlēta pārredzamā konkursā un ar kuru OPCW ir noslēgusi nolīgumu uz pieciem gadiem –, un ar atbalstu, ko sniedz Tunisijas Valsts pētniecības un fizikas un ķīmijas analīzes institūts (INRAP).”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 26. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/259 (2015. gada 17. februāris) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 43, 18.2.2015., 14. lpp.).