ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 11

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 16. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/61 (2017. gada 21. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

1

 

 

1. grozījums Nolīgumam starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

3

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā (ES) 2017/175 (2017. gada 25. janvāris) par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm ( OV L 28, 2.2.2017. )

6

 

*

Labojums Komisijas 2017. gada 9. jūnija Regulā (ES) 2017/978, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz fluopirama, heksahlorcikloheksāna (HCH) alfa-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) beta-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) izomēru summas, izņemot gamma-izomēru, lindāna (heksahlorcikloheksāna (HCH) gamma-izomērs), nikotīna un profenofosa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( OV L 151, 14.6.2017. )

7

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

16.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/61

(2017. gada 21. marts)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 25. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm, lai grozītu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā (1) (“Nolīgums”), kas stājās spēkā 2011. gada 1. maijā. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas elektronisko vēstuļu apmaiņas rezultātā starp galvenajiem sarunu vedējiem, kurās attiecīgi pausta to piekrišana apspriestajam tekstam.

(2)

Apspriestais Nolīguma grozījums (“1. grozījums”) paplašina Nolīgumā noteiktās sadarbības jomas, kurās var piemērot savstarpēji atzītos atbilstības atzinumus un apstiprinājumus, lai nodrošinātu optimālu resursu izmantošanu un samērīgus izmaksu ietaupījumus, vienlaikus saglabājot augstu gaisa transporta drošības līmeni.

(3)

1. grozījums būtu jāparaksta.

(4)

Ņemot vērā, ka būs iespējams pieņemt jaunu pielikumu par pilotu licencēšanu, kas paplašinās Nolīguma piemērošanas jomu, tā nozīmīgums ir jāaplūko saistībā ar attiecīgajiem trešās valsts pilota apliecību konvertācijas noteikumiem Komisijas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 (2), 1. grozījums būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīguma starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā 1. grozījumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

1. grozījuma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt 1. grozījumu.

3. pants

1. grozījumu provizoriski piemēro saskaņā ar tā 2. pantu, no tā parakstīšanas dienas, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. SCICLUNA


(1)  OV L 291, 9.11.2011., 3. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).


16.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/3


1. GROZĪJUMS

Nolīgumam starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

1. pants

Vispārīgie principi

Saskaņā ar Nolīguma starp Amerikas Savienotajām Valstīm (“ASV”) un Eiropas Kopienu (kopā “Puses” un atsevišķi “Puse”) par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā (“nolīgums”) 19.panta B punktu Puses vienojas nolīgumu grozīt šādi:

a)

2. panta B punktu pilnībā svītro un aizstāj ar šādu:

“Sadarbības joma saskaņā ar šo nolīgumu ir:

1)

lidojumderīguma apstiprinājumi un civilās aeronavigācijas ražojumu uzraudzība;

2)

civilās aeronavigācijas ražojumu pārbaudes un apstiprinājumi par to atbilstību vides aizsardzības prasībām;

3)

tehniskās apkopes objektu apstiprinājumi un uzraudzība;

4)

personāla licencēšana un apmācība;

5)

gaisa kuģa ekspluatācija, un

6)

gaisa satiksmes pakalpojumi un gaisa satiksmes vadība.”;

b)

5. pantu pilnībā svītro un aizstāj ar šādu:

“5. pants

Pielikumi

Attiecībā uz jautājumiem, kas ir šā nolīguma jomā, Puses vai to pārstāvji padomē izstrādā pielikumus, kuros izklāstīti noteikumi un nosacījumi šādu atbilstības atzinumu un apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, ja tās vienojas, ka katras Puses civilās aviācijas standarti, noteikumi, prakse un procedūras ir pietiekami saderīgas, lai atbilstoši saskaņotiem standartiem ļautu atzīt apstiprinājumus un atbilstības atzinumus, ko viena Puse veikusi otras Puses vārdā. Puses arī vienojas, ka tehniskās atšķirības starp to civilās aviācijas sistēmām ir izklāstītas pielikumos.”

2. pants

Provizoriska piemērošana

Pirms tā stāšanās spēkā Puses vienojas šo grozījumu provizoriski piemērot no parakstīšanas dienas.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis grozījums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā, skaitot no dienas, kurā ar pēdējo diplomātisko notu ir pabeigta Pušu to notu apmaiņa, kas apliecina, ka ir pabeigtas visas procedūras, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Labojumi

16.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/6


Labojums Komisijas Lēmumā (ES) 2017/175 (2017. gada 25. janvāris) par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 28, 2017. gada 2. februāris )

20. lappusē pielikumā 6. kritērija a) punkta ii) apakšpunkta tabulā:

tekstu:

“Ūdens telpu sildītāja tips

Efektivitātes rādītājs

Siltumsūkņa sildītāji (ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ir ≤ 2 000 , derīgi ir abi varianti, ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ≤ 2 000 ), tad obligāts ir 2. variants.)

1. variantsMinimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte / aukstumaģenta GSP vērtības

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. variantsSEG emisijas limiti

150 g CO2 ekv./kWh sildīšanas jaudas”

lasīt šādi:

“Ūdens telpu sildītāja tips

Efektivitātes rādītājs

Siltumsūkņa sildītāji (ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ir ≤ 2 000 , derīgi ir abi varianti, ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP > 2 000 ), tad obligāts ir 2. variants.)

1. variantsMinimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte / aukstumaģenta GSP vērtības

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 –2 000 ]

2. variantsSEG emisijas limiti

150 g CO2 ekv./kWh sildīšanas jaudas”

23. lappusē pielikumā 12. kritērija a) punktā:

tekstu:

“Ja vietā, kur atrodas tūristu mītne, ir 1 līdz 4 individuālo zaļo tarifa plānu piegādātāji, kas piedāvā 50 % no elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem vai atsevišķus izcelsmes apliecinājumus:”

lasīt šādi:

“Izņemot gadījumus, kad piemēro b) punktu, ja vietā, kur atrodas tūristu mītne, ir individuālo zaļo tarifa plānu piegādātāji, kas piedāvā 50 % no elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem vai atsevišķus izcelsmes apliecinājumus”.


16.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/7


Labojums Komisijas 2017. gada 9. jūnija Regulā (ES) 2017/978, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz fluopirama, heksahlorcikloheksāna (HCH) alfa-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) beta-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) izomēru summas, izņemot gamma-izomēru, lindāna (heksahlorcikloheksāna (HCH) gamma-izomērs), nikotīna un profenofosa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 151, 2017. gada 14. jūnijs )

26. lappusē pielikumā, Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma B daļas grozījumos, 2) punkta b) apakšpunkta ii) punkta tabulā ierakstos par garšvielām:

tekstu:

“0810000

Sēklas

0,05 (*)

0810010

Anīsa sēklas

0,05 (*)

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

0,05 (*)

0810030

Selerija

0,05 (*)

0810040

Koriandrs

0,05 (*)

0810050

Ķimenes

0,05 (*)

0810060

Dilles

0,05 (*)

0810070

Fenhelis

0,05 (*)

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

0,05 (*)

0810090

Muskatrieksts

0,05 (*)

0810990

Citi

0,05 (*)

0820000

Augļi

0,07 (*)

0820010

Jamaikas pipari

0,07 (*)

0820020

Sičuānas pipari

0,07 (*)

0820030

Pļavas ķimenes

0,07 (*)

0820040

Kardamons

0,07 (*)

0820050

Kadiķogas

0,07 (*)

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

0,07 (*)

0820070

Vaniļa

0,07 (*)

0820080

Tamarinda augļi

0,07 (*)

0820990

Citi

0,07 (*)”

lasīt šādi

“0810000

Sēklas

 

0810010

Anīsa sēklas

0,05 (*)

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

0,05 (*)

0810030

Selerija

0,05 (*)

0810040

Koriandrs

0,1

0810050

Ķimenes

5

0810060

Dilles

0,05 (*)

0810070

Fenhelis

0,1

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

0,05 (*)

0810090

Muskatrieksts

0,05 (*)

0810990

Citi

0,05 (*)

0820000

Augļi

 

0820010

Jamaikas pipari

0,07

0820020

Sičuānas pipari

0,07

0820030

Pļavas ķimenes

0,07

0820040

Kardamons

3

0820050

Kadiķogas

0,07

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

0,07

0820070

Vaniļa

0,07

0820080

Tamarinda augļi

0,07

0820990

Citi

0,07”