ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 316

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 1. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2209 (2017. gada 25. septembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

1

 

 

Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

3

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2210 (2017. gada 25. septembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēti noteikumi Ēģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

7

 

 

Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēti noteikumi Ēģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

9

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2211 (2017. gada 25. septembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Jordānijas Hāšimītu Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

13

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/2212 (2017. gada 30. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2213 (2017. gada 30. novembris), ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/271, ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 925/2009 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, attiecinot to uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2214 (2017. gada 30. novembris), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

20

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/2209

(2017. gada 25. septembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 186. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (1) paredz Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (“PRIMA”), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis.

(2)

PRIMA mērķis ir īstenot kopīgu programmu nolūkā veidot pētniecības un inovācijas spējas un attīstīt zināšanas un kopīgus, inovatīvus risinājumus, kas paredzēti lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēmām, lai tās padarītu ilgtspējīgas, un integrētai ūdensapgādei un ūdens resursu apsaimniekošanai Vidusjūras reģionā, lai minētās sistēmas un minēto apgādi un apsaimniekošanu padarītu noturīgākas pret klimata pārmaiņām, efektīvākas, izmaksu ziņā lietderīgākas un ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgākas un jau laikus palīdzētu risināt ūdens trūkuma, pārtikas nodrošinājuma, uztura, veselības, labklājības un migrācijas problēmas.

(3)

PRIMA saskaņā ar vienādiem noteikumiem kopīgi īstenos vairākas dalībvalstis un trešās valstis (“iesaistītās valstis”), kas stingri iestājas par zinātnisku, pārvaldības un finansiālu integrāciju.

(4)

Alžīrijas Tautas Demokrātiskā Republika (“Alžīrija”) ir izteikusi vēlmi pievienoties PRIMA kā iesaistītā valsts un ar tādiem pašiem noteikumiem kā dalībvalstīm un Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) asociētajām trešām valstīm, kas iesaistījušās PRIMA.

(5)

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/1324 1. panta 2. punktu Alžīrija kļūst par PRIMA iesaistīto valsti, ja ar Savienību tiek noslēgts starptautisks nolīgums sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, kurā ir paredzēti noteikumi Alžīrijas dalībai PRIMA.

(6)

2017. gada 30. maijā Padome pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā sākt sarunas ar Alžīriju par Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (“nolīgums”), ja tiktu pieņemts Lēmums (ES) 2017/1324. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas, nolīgumu parafējot.

(7)

Nolīgums būtu jāparaksta.

(8)

Lai nodrošinātu Alžīrijas dalību PRIMA no tās sākuma, nolīgums būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ņemot vērā tā noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Nolīgumu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai tas stātos spēkā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 25. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (2017. gada 4. jūlijs) par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (OV L 185, 18.7.2017., 1. lpp.).


1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/3


NOLĪGUMS

par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

no vienas puses,

un

ALŽĪRIJAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA, turpmāk “Alžīrija”,

no otras puses,

turpmāk “Puses”,

TĀ KĀ Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses (1) (“Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”), kas stājās spēkā 2005. gada 1. septembrī, paredz zinātnisko, tehnisko un tehnoloģisko sadarbību;

TĀ KĀ Nolīgums starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību (2), kas stājās spēkā 2013. gada 11. jūnijā, nosaka oficiālu satvaru Pušu sadarbībai zinātniskajā un tehnoloģiskajā pētniecībā;

TĀ KĀ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (3) nosaka Savienības dalībvalstu un Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) (“Apvārsnis 2020”) asociēto trešo valstu, kuras ir iniciatīvas iesaistītās valstis, dalības noteikumus, jo īpaši to finansiālos pienākumus un dalību iniciatīvas pārvaldes struktūrās;

TĀ KĀ saskaņā ar Lēmumu (ES) 2017/1324 Alžīrija kļūst par partnerības pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (“PRIMA”) iesaistīto valsti, ja ar Savienību tiek noslēgts starptautisks nolīgums sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, kurā ir paredzēti noteikumi Alžīrijas dalībai PRIMA;

TĀ KĀ Alžīrija ir izteikusi vēlmi pievienoties PRIMA kā iesaistītā valsts un ar tādiem pašiem noteikumiem kā Savienības dalībvalstīm un “Apvārsnis 2020” asociētajām trešām valstīm, kuras ir PRIMA iesaistītās valstis;

TĀ KĀ ir vajadzīgs starptautisks nolīgums starp Savienību un Alžīriju, kurā būtu reglamentēti Alžīrijas kā PRIMA iesaistītās valsts tiesības un pienākumi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Priekšmets un mērķis

Šā nolīguma mērķis ir noteikt noteikumus Alžīrijas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (“PRIMA”).

2. pants

Noteikumi Alžīrijas dalībai PRIMA

Noteikumi Alžīrijas dalībai PRIMA ir tie, kas noteikti Lēmumā (ES) 2017/1324. Puses pilda Lēmumā (ES) 2017/1324 noteiktos pienākumus un veic nepieciešamos pasākumus, jo īpaši sniedzot visu atbalstu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu minētā lēmuma 10. panta 2. punkta un 11. panta 3. un 4. punkta piemērošanu. Puses vienojas par detalizētu atbalsta kārtību, jo šāda kārtība ir vajadzīga to sadarbībai saskaņā ar šo nolīgumu.

3. pants

Teritoriālā piemērošana

Šis nolīgums attiecas uz teritorijām, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, no vienas puses, un uz Alžīrijas teritoriju, no otras puses.

4. pants

Parakstīšana un provizoriskā piemērošana

Šo nolīgumu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas.

5. pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1.   Puses šo nolīgumu apstiprina saskaņā ar savām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kurā abas Puses, izmantojot diplomātiskus kanālus, ir viena otrai darījušas zināmu, ka ir pabeigtas 1. punktā minētās procedūras.

3.   Šis nolīgums ir spēkā tikmēr, kamēr ir spēkā Lēmums (ES) 2017/1324, ja vien kāda no Pusēm nolīgumu neizbeidz saskaņā ar 6. pantu.

6. pants

Nolīguma izbeigšana

1.   Jebkura no Pusēm jebkurā laikā var šo nolīgumu izbeigt, ar rakstisku paziņojumu par savu nodomu to izbeigt informējot otru Pusi.

Nolīgums tiek izbeigts sešus mēnešus pēc dienas, kad adresāts ir saņēmis šādu rakstisku paziņojumu.

2.   Tos projektus un darbības, kas norit šā nolīguma izbeigšanas brīdī, turpina līdz to pabeigšanai saskaņā ar šajā nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Puses savstarpēji vienojas par jebkādām citām nolīguma izbeigšanas sekām.

7. pants

Strīdu izšķiršana

Uz visiem strīdiem, kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanu vai interpretēšanu, attiecas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 100. pantā noteiktā strīdu izšķiršanas procedūra.

Šis nolīgums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un arābu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  ES OV L 265, 10.10.2005., 2. lpp.

(2)  ES OV L 99, 5.4.2012., 2. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (2017. gada 4. jūlijs) par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (ES OV L 185, 18.7.2017., 1. lpp.).


1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/7


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/2210

(2017. gada 25. septembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēti noteikumi Ēģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 186. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (1) paredz Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (“PRIMA”), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis.

(2)

PRIMA mērķis ir īstenot kopīgu programmu nolūkā veidot pētniecības un inovācijas spējas un attīstīt zināšanas un kopīgus, inovatīvus risinājumus, kas paredzēti lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēmām, lai tās padarītu ilgtspējīgas, un integrētai ūdensapgādei un ūdens resursu apsaimniekošanai Vidusjūras reģionā, lai minētās sistēmas un minēto apgādi un apsaimniekošanu padarītu noturīgākas pret klimata pārmaiņām, efektīvākas, izmaksu ziņā lietderīgākas un ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgākas un jau laikus palīdzētu risināt ūdens trūkuma, pārtikas nodrošinājuma, uztura, veselības, labklājības un migrācijas problēmas.

(3)

PRIMA saskaņā ar vienādiem noteikumiem kopīgi īstenos vairākas dalībvalstis un trešās valstis (“iesaistītās valstis”), kas stingri iestājas par zinātnisku, pārvaldības un finansiālu integrāciju.

(4)

Ēģiptes Arābu Republika (“Ēģipte”) ir izteikusi vēlmi pievienoties PRIMA kā iesaistītā valsts un ar tādiem pašiem noteikumiem kā dalībvalstīm un pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) asociētajām trešām valstīm, kas iesaistījušās PRIMA.

(5)

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/1324 1. panta 2. punktu Ēģipte kļūst par PRIMA iesaistīto valsti, ja ar Savienību tiek noslēgts starptautisks nolīgums sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, kurā ir paredzēti noteikumi Ēģiptes dalībai PRIMA.

(6)

2017. gada 30. maijā Padome pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā sākt sarunas ar Ēģipti par Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēti noteikumi Ēģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (“nolīgums”), ja tiktu pieņemts Lēmums (ES) 2017/1324. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas, nolīgumu parafējot.

(7)

Nolīgums būtu jāparaksta.

(8)

Lai nodrošinātu Ēģiptes dalību PRIMA no tās sākuma, nolīgums būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēti noteikumi Ēģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ņemot vērā tā noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Nolīgumu provizoriski piemēro no dienas, kurā Savienība saņem paziņojumu, ka Ēģipte pabeigusi savas nolīguma apstiprināšanas procedūras, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai tas stātos spēkā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 25. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (2017. gada 4. jūlijs) par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (OV L 185, 18.7.2017., 1. lpp.).


1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/9


NOLĪGUMS

par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēti noteikumi Ēģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

no vienas puses,

un

ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA, turpmāk “Ēģipte”,

no otras puses,

turpmāk “Puses”,

TĀ KĀ Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (1) (“Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”), kas stājās spēkā 2004. gada 1. jūnijā, paredz zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību;

TĀ KĀ Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ēģiptes Arābu Republiku par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību (2), kas stājās spēkā 2008. gada 27. februārī, nosaka oficiālu satvaru Pušu sadarbībai zinātniskajā un tehnoloģiskajā pētniecībā;

TĀ KĀ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (3) nosaka Savienības dalībvalstu un Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) (“Apvārsnis 2020”) asociēto trešo valstu, kuras ir iniciatīvas iesaistītās valstis, dalības noteikumus, jo īpaši to finansiālos pienākumus un dalību iniciatīvas pārvaldes struktūrās;

TĀ KĀ saskaņā ar Lēmumu (ES) 2017/1324 Ēģipte kļūst par partnerības pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (“PRIMA”) iesaistīto valsti, ja ar Savienību tiek noslēgts starptautisks nolīgums sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, kurā ir paredzēti noteikumi Ēģiptes dalībai PRIMA;

TĀ KĀ Ēģipte ir izteikusi vēlmi pievienoties PRIMA kā iesaistītā valsts un ar tādiem pašiem noteikumiem kā Savienības dalībvalstīm un “Apvārsnis 2020” asociētajām trešām valstīm, kuras ir PRIMA iesaistītās valstis;

TĀ KĀ ir vajadzīgs starptautisks nolīgums starp Savienību un Ēģipti, kurā būtu reglamentēti Ēģiptes kā PRIMA iesaistītās valsts tiesības un pienākumi;

TĀ KĀ šā nolīguma īstenošanai ir katrā ziņā nepieciešama abu Pušu kompetento iestāžu pilnīga sadarbība un saskaņota rīcība,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis

Šā nolīguma mērķis ir noteikt noteikumus Ēģiptes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (“PRIMA”).

2. pants

Noteikumi Ēģiptes dalībai PRIMA

Noteikumi Ēģiptes dalībai PRIMA ir tie, kas noteikti Lēmumā (ES) 2017/1324. Puses pilda Lēmumā (ES) 2017/1324 noteiktos pienākumus un veic nepieciešamos pasākumus, jo īpaši sniedzot visu atbalstu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu minētā lēmuma 10. panta 2. punkta un 11. panta 3. un 4. punkta piemērošanu. Puses vienojas par detalizētu atbalsta kārtību, jo šāda kārtība ir vajadzīga to sadarbībai saskaņā ar šo nolīgumu.

3. pants

Teritoriālā piemērošana

Šis nolīgums attiecas uz teritorijām, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, no vienas puses, un uz Ēģiptes teritoriju, no otras puses.

4. pants

Provizoriskā piemērošana, stāšanās spēkā un darbības ilgums

1.   Puses šo nolīgumu apstiprina saskaņā ar savām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kurā abas Puses, izmantojot diplomātiskus kanālus, ir viena otrai darījušas zināmu, ka ir pabeigtas 1. punktā minētās procedūras. Pēc nolīguma parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā Puses no dienas, kurā Savienība saņem paziņojumu, ka Ēģipte pabeigusi 1. punktā minētās procedūras, šo nolīgumu piemēro provizoriski.

3.   Šis nolīgums ir spēkā tikmēr, kamēr ir spēkā Lēmums (ES) 2017/1324, ja vien kāda no Pusēm nolīgumu neizbeidz saskaņā ar 5. pantu.

5. pants

Nolīguma izbeigšana

1.   Jebkura no Pusēm jebkurā laikā var šo nolīgumu izbeigt, ar rakstisku paziņojumu par savu nodomu to izbeigt informējot otru Pusi.

Nolīgums tiek izbeigts sešus mēnešus pēc dienas, kad adresāts ir saņēmis šādu rakstisku paziņojumu.

2.   Tos projektus un darbības, kas norit šā nolīguma izbeigšanas brīdī, turpina līdz to pabeigšanai saskaņā ar šajā nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Puses savstarpēji vienojas par jebkādām citām nolīguma izbeigšanas sekām.

6. pants

Strīdu izšķiršana

Uz visiem strīdiem, kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanu vai interpretēšanu, attiecas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 82. pantā noteiktā strīdu izšķiršanas procedūra.

Šis nolīgums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un arābu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

Image

Image


(1)  OV L 304, 30.9.2004., 39. lpp.

(2)  OV L 182, 13.7.2005., 12. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (2017. gada 4. jūlijs) par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (OV L 185, 18.7.2017., 1. lpp.).


1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/13


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/2211

(2017. gada 25. septembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Jordānijas Hāšimītu Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 186. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (1) paredz Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (“PRIMA”), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis.

(2)

PRIMA mērķis ir īstenot kopīgu programmu nolūkā veidot pētniecības un inovācijas spējas un attīstīt zināšanas un kopīgus, inovatīvus risinājumus, kas paredzēti lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēmām, lai tās padarītu ilgtspējīgas, un integrētai ūdensapgādei un ūdens resursu apsaimniekošanai Vidusjūras reģionā, lai minētās sistēmas un minēto apgādi un apsaimniekošanu padarītu noturīgākas pret klimata pārmaiņām, efektīvākas, izmaksu ziņā lietderīgākas un ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgākas un jau laikus palīdzētu risināt ūdens trūkuma, pārtikas nodrošinājuma, uztura, veselības, labklājības un migrācijas problēmas.

(3)

PRIMA saskaņā ar vienādiem noteikumiem kopīgi īstenos vairākas dalībvalstis un trešās valstis (“iesaistītās valstis”), kas stingri iestājas par zinātnisku, pārvaldības un finansiālu integrāciju.

(4)

Jordānijas Hāšimītu Karaliste (“Jordānija”) ir izteikusi vēlmi pievienoties PRIMA kā iesaistītā valsts un ar tādiem pašiem noteikumiem kā dalībvalstīm un pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) asociētajām trešām valstīm, kas iesaistījušās PRIMA.

(5)

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/1324 1. panta 2. punktu Jordānija kļūst par PRIMA iesaistīto valsti, ja ar Savienību tiek noslēgts starptautisks nolīgums sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, kurā ir paredzēti noteikumi Jordānijas dalībai PRIMA.

(6)

2017. gada 30. maijā Padome pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā sākt sarunas ar Jordāniju par Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Jordānijas Hāšimītu Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (“nolīgums”), ja tiktu pieņemts Lēmums (ES) 2017/1324. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas, nolīgumu parafējot.

(7)

Nolīgums būtu jāparaksta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Jordānijas Hāšimītu Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ņemot vērā tā noslēgšanu (2).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 25. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/1324 (2017. gada 4. jūlijs) par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (OV L 185, 18.7.2017., 1. lpp.).

(2)  Nolīguma teksts tiks publicēts kopā ar lēmumu par tā noslēgšanu.


REGULAS

1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/15


PADOMES REGULA (ES) 2017/2212

(2017. gada 30. novembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/2214 (2017. gada 30. novembris), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 833/2014 (2).

(2)

Padome 2017. gada 30. novembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/2214, lai atļautu konkrētas darbības attiecībā uz hidrazīnu (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās, kas iekļauts Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un kas nepieciešams ExoMars Carrier Module lidojumam un ExoMars Descent Module testiem un lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros.

(3)

Šie grozījumi ietilpst Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 833/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 833/2014 4. pantu groza šādi:

1)

iekļauj šādu punktu:

“2.aa   Aizliegumi, kas noteikti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, neattiecas uz tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu un tā importu, iepirkšanu vai pārvešanu ar noteikumu, ka tehniskā palīdzība, finansējums vai finansiālā palīdzība attiecas uz hidrazīnu, kas paredzēts:

a)

ExoMars Descent Module testiem un lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, daudzumā, kuru aprēķina saskaņā ar katra minētās misijas posma vajadzībām, kopumā nepārsniedzot 5 000 kg visā misijas laikā; vai

b)

ExoMars Carrier Module lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, daudzumā, kuru aprēķina saskaņā ar lidojuma vajadzībām, kopumā nepārsniedzot 300 kg.”;

2)

panta 2.b punktu aizstāj ar šādu:

“2.b   Lai tieši vai netieši sniegtu tehnisko palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar darbībām, kas minētas 2.a un 2.aa punktā, nepieciešama iepriekšēja atļauja no kompetentajām iestādēm.

Atļaujas pieteikuma iesniedzēji kompetentajām iestādēm iesniedz visu nepieciešamo attiecīgo informāciju.

Kompetentās iestādes informē Komisiju par visām piešķirtajām atļaujām.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

K. SIMSON


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 20. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp.).


1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2213

(2017. gada 30. novembris),

ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/271, ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 925/2009 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, attiecinot to uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 925/2009 (2) Padome piemēroja galīgo antidempinga maksājumu par alumīnija foliju, kuras izcelsme ir Armēnijā, Brazīlijā un Ķīnā. Ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 (3) Komisija 2015. gada 17. decembrī pagarināja pasākumus vēl uz pieciem gadiem vienīgi eksportam no Ķīnas un izbeidza pasākumus attiecībā uz Brazīliju.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 (4) (“regula”) galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, tika paplašināts, attiecinot to arī uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju.

(3)

Regulas 1. panta 1. punktā ir atsauce uz Regulu (EK) Nr. 925/2009, paplašinot piemērojamos antidempinga maksājumus, lai tos attiecinātu arī uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju. Tomēr, tā kā pasākumi attiecībā uz Armēniju un Brazīliju vairs nav spēkā, pareizi būtu bijis jāatsaucas uz vienīgi Ķīnai piemērojamo spēkā esošo pasākumu juridisko pamatu, proti, Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384. Tāpēc ir lietderīgi ar atpakaļejošu spēku grozīt regulas 1. panta 1. punktu, tajā atsaucoties uz Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384, nevis uz Regulu (EK) Nr. 925/2009.

(4)

Lai samazinātu apiešanas risku, regulas 1. panta 3. punktā ir precizēts, ka atbrīvojumus, kas piešķirti minētā panta 2. punktā konkrēti minētajiem uzņēmumiem, piemēro ar nosacījumu, ka dalībvalstu muitas dienestiem tiek uzrādīts derīgs rēķins. Šim rēķinam ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas regulas 1. panta 3. punktā.

(5)

Kopš regulas stāšanās spēkā šis rēķins rada grūtības valstu muitas dienestiem, jo to var izsniegt vienīgi ražotājs. Tomēr attiecīgajā izmeklēšanā atklājās, ka ražotāji eksportētāji, kas uzskaitīti regulas 1. panta 2. punktā, parasti eksportē ar nesaistītu tirgotāju starpniecību. Tādējādi tie nevar izpildīt šo prasību bez būtiskiem darījumdarbības traucējumiem. Proti, lai šie ekonomikas dalībnieki izpildītu regulas 1. panta 3. punkta prasības, tie būtu spiesti mainīt tirdzniecības kanālus un sākt pārdot savus ražojumus tieši uz Savienību, jo pašreizējo pārdošanas kanālu saglabāšana, t. i., pārdošana ar nesaistītu tirgotāju starpniecību, var radīt situāciju, kad tiem piemēro antidempinga maksājuma likmi, kas noteikta ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2384 1. panta 2. punktu.

(6)

Ražotāji eksportētāji, kas uzskaitīti regulas 1. panta 2. punktā, ražo pārveidoto alumīnija foliju. Pārveidotajai alumīnija folijai ir citādas tehniskās īpašības, citādi izplatīšanas kanāli un citāds galapatēriņš nekā ražojumam, uz ko attiecas regula. Tā nekonkurē ar attiecīgo ražojumu, un to arī nebija paredzēts iekļaut ražojumu klāstā, taču to nevarēja izslēgt no ražojuma definīcijas regulas 60.–72. apsvērumā izklāstīto iemeslu dēļ. Turklāt šie ražotāji eksportētāji tika pārbaudīti uz vietas, kā paskaidrots regulas 80. apsvērumā, un tika konstatēts, ka tie iepriekš navražojuši attiecīgo ražojumu, uz kuru attiecas regula. Tādēļ Komisija uzskata – risks, ka šie ražotāji eksportētāji nākotnē mēģinātu apiet pasākumus, ir neliels.

(7)

Komisija secināja, ka būtu nesamērīgi apgrūtinoši pieprasīt atbrīvotajiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti regulas 1. panta 2. punktā, mainīt to ierasto darījumdarbības praksi un sākt pārdot tieši uz Savienību. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir lietderīgi regulā svītrot šo prasību. Tādējādi ražotājiem eksportētājiem, kas uzskaitīti regulas 1. panta 2. punktā, nebūs pienākuma izsniegt šādu rēķinu.

(8)

Jebkurā gadījumā šīs prasības svītrošanai nevajadzētu kavēt muitas dienestus veikt attiecīgā sūtījuma papildu pārbaudes saskaņā ar konkrētā importa riska profilu, lai tie varētu pārliecināties, ka dokumentos ir norādīts pareizais ražotājs.

(9)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību ekonomikas dalībniekiem, turklāt ir lietderīgi noteikt, ka minētos grozījumus piemēro ar atpakaļejošu spēku, sākot no dienas, kad regula stājās spēkā. Tas ir saskaņā ar esošo Eiropas Tiesu judikatūru, jo grozījums tiek veikts samērīgā termiņā, lai attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem nebūtu radusies tiesiskā paļāvība. Jebkurā gadījumā ekonomikas dalībnieku, kuri eksportē uz Savienību, darījumdarbība netiks nepamatoti ietekmēta, jo šīs prasības svītrošana rada juridisko noteiktību saistībā ar importu Savienībā gan ražotājiem eksportētājiem no Ķīnas, gan arī importētājiem Savienībā (5).

(10)

Komisija 2017. gada 7. augustā visām ieinteresētajām personām izpauda būtiskos faktus un apsvērumus, saskaņā ar kuriem tā uzskatīja šo grozījumu par nepieciešamu, un aicināja tās sniegt piezīmes.

(11)

Pieprasījuma iesniedzējs, kas bija lūdzis veikt maksājumu paplašināšanu, iebilda pret Komisijas priekšlikumu atcelt prasību uzrādīt rēķinu, ko izrakstījis ražotājs. Tas jo īpaši apgalvoja, ka, atceļot šo prasību, Komisija varētu radīt pasākumu papildu apiešanas risku un tādējādi arī papildu neskaidrību Savienības alumīnija folijas ražošanas nozarei.

(12)

Kā paskaidrots 8. apsvērumā, šīs prasības svītrošana neliedz muitas dienestiem veikt papildu pārbaudes, lai pārbaudītu, vai dokumentos norādītais ražotājs ir pareizs. Gluži pretēji – tas mudinātu muitas dienestus veikt papildu pārbaudes, ja ir šaubas, ka attiecīgais sūtījums patiešām nāk no atbrīvotajiem uzņēmumiem. Turklāt šie atbrīvotie ražotāji eksportētāji iepriekš nav bijuši iesaistīti apiešanā, tie neražo attiecīgo ražojumu, un pārveidotās alumīnija folijas pircēji atšķiras no attiecīgā ražojuma pircējiem. Tādēļ Komisija secināja, ka prasības uzrādīt šādu rēķinu atcelšana nerada pasākumu papildu apiešanas risku, un noraidīja apgalvojumu.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu.

(14)

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 13. pantu, būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 1. pants,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 groza šādi:

1)

tās 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. pants

1.   Īstenošanas regulas (ES) 2015/2384 1. panta 2. punktā konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija foliju importam noteikto galīgo antidempinga maksājumu, kas piemērojams “visiem pārējiem uzņēmumiem”, ar šo paplašina, to attiecinot uz šādu ražojumu importu Savienībā:

alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,007 mm un mazāk nekā 0,008 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, atkvēlināta vai neatkvēlināta, patlaban klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 19 (Taric kods 7607111930), vai

alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,008 mm un ne vairāk kā 0,018 mm, ruļļos, kuru platums pārsniedz 650 mm, atkvēlināta vai neatkvēlināta, patlaban klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 19 (Taric kods 7607111940), vai

alumīnija folija ar biezumu vairāk nekā 0,018 mm un mazāk nekā 0,021 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, atkvēlināta vai neatkvēlināta, patlaban klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 19 (Taric kods 7607111950), vai

alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,021 mm un ne vairāk kā 0,045 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, uzrādīta ar vismaz divām kārtām, atkvēlināta vai neatkvēlināta, patlaban klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 90 (Taric kodi 7607119045 un 7607119080).”;

2)

tās 1. panta 3. punktu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu 2017. gada 18. februārī.

Briselē, 2017. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 925/2009, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts tādas dažu veidu alumīnija folijas importam, kuras izcelsme ir Armēnijā, Brazīlijā un Ķīnas Tautas Republikā (OV L 262, 6.10.2009., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2384, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija foliju importam un ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu izbeidz procedūru attiecībā uz konkrētu Brazīlijas izcelsmes alumīnija foliju importu (OV L 332, 18.12.2015., 63. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 16. februāra Īstenošanas regula (ES) 2017/271, ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 925/2009 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, attiecinot to uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju (OV L 40, 17.2.2017., 51. lpp.).

(5)  Apvienotās lietas C-7/56 un C-3/57 līdz C-7/57, Algera u. c./Assemblée commune, ECLI:EU:C:1957:7, 39. lpp.


LĒMUMI

1.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/20


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/2214

(2017. gada 30. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1).

(2)

Padome uzskata, ka Lēmumā 2014/512/KĀDP noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem nebūtu jāietekmē Eiropas kosmosa nozare.

(3)

Padome 2015. gada 1. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1764 (2). Ar minēto lēmumu ieviesa atkāpes konkrētām darbībām attiecībā uz specifiskiem pirotehnikas materiāliem, kas minēti Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā (3) un kas vajadzīgi, lai izmantotu palaišanas iekārtas, ko lieto dalībvalstu palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji vai palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji, kuri veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, vai vajadzīgi, lai uzsāktu Savienības, tās dalībvalstu vai Eiropas Kosmosa aģentūras kosmosa programmas, vai vajadzīgi, lai satelītu ražotāji, kuri veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, iepildītu satelītiem degvielu.

(4)

Padome uzskata, ka būtu jāatļauj konkrētas darbības attiecībā uz hidrazīnu, kas iekļauts Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un kas nepieciešams ExoMars Carrier Module un ExoMars Descent Module misijas ExoMars 2020 ietvaros.

(5)

Tāpēc Lēmums 2014/512/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2014/512/KĀDP 2. pantu ar šo groza šādi:

1)

iekļauj šādu punktu:

“5.a   Aizliegumu, kas noteikts 1. un 3. punktā, nepiemēro hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tā importam, iepirkšanai vai pārvešanai ExoMars Descent Module testiem un lidojumam un ExoMars Carrier Module lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

hidrazīna daudzums, kas paredzēts ExoMars Descent Module testiem un lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros un ko aprēķina saskaņā ar katra minētās misijas posma vajadzībām, kopumā nedrīkst pārsniegt 5 000 kg visā misijas laikā;

b)

hidrazīna daudzums, kas paredzēts ExoMars Carrier Module lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, kopumā nedrīkst pārsniegt 300 kg.”;

2)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Aizliegumus, kas noteikti 2. punktā, nepiemēro tehniskās palīdzības sniegšanai, brokeru pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem un finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanai saistībā ar darbībām, kas minētas 5. un 5.a punktā.”;

3)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Darbības, kas minētas 5., 5.a un 6. punktā, ir pakļautas iepriekšējas atļaujas saņemšanai no dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Dalībvalstis pienācīgi informē Padomi par visiem gadījumiem, kad tās piešķir atļauju. Informācijā iekļauj datus par nodotajiem daudzumiem un galalietojumu.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

K. SIMSON


(1)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1764 (2015. gada 1. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 257, 2.10.2015., 42. lpp.).

(3)  Eiropas Savienības Kopējais militāro preču saraksts, pieņemts Padomē 2015. gada 9. februārī (OV C 129, 21.4.2015., 1. lpp.).