ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 306

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 22. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2167 (2017. gada 5. jūlijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2168 (2017. gada 20. septembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 589/2008 groza attiecībā uz brīvās turēšanas apstākļos dētu olu tirdzniecības standartiem, ja dējējvistu piekļuve āra aplokiem ir ierobežota

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2169 (2017. gada 21. novembris) par Eiropas statistikas attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām nosūtīšanas formātu un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2170 (2017. gada 15. novembris) par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam)

19

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/2171 (2017. gada 20. novembris) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp maksimālo gada iemaksas summu 2019. gadam, gada iemaksas summu 2018. gadam, pirmo maksājumu 2018. gadam un provizorisku un nesaistošu prognozi attiecībā uz gaidāmajām gada iemaksu summām 2020. un 2021. gadam

21

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/2172 (2017. gada 20. novembris), ar ko Lēmumu 2010/670/ES groza attiecībā uz to, kā izlietojami neizmaksātie ieņēmumi no pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7656)

24

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2173 (2017. gada 20. novembris), ar ko Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu groza attiecībā uz kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai Lombardijas reģionā Itālijā apstiprināšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2174 (2017. gada 20. novembris), ar ko attiecībā uz veselības sertifikātu bišu un kameņu tirdzniecībai groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2175 (2017. gada 21. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2176 (2017. gada 21. novembris) par dažiem pagaidu aizsargpasākumiem sakarā ar Āfrikas cūku mēri Polijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/1


Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Tā kā 2017. gada 6. novembrī tika pabeigta pamatnolīguma protokola 4. panta 2. punktā paredzētā procedūra, Protokols Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (1), stāsies spēkā 2017. gada 1. decembrī.


(1)  OV L 348, 21.12.2016., 3. lpp.


REGULAS

22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2167

(2017. gada 5. jūlijs),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu attiecībā uz tādu sugu nozvejām, kurām noteikti nozvejas limiti.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta d) apakšpunktu dienvidrietumu ūdeņos izkraušanas pienākumu attiecībā uz zvejniecību galvenajām sugām piemēro ne vēlāk kā no 2017. gada 1. janvāra.

(3)

Pēc kopīga ieteikuma, ko Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle iesniedza 2016. gadā, ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/2374 (2) nolūkā īstenot izkraušanas pienākumu tika izveidots 2016.–2018. gada izmetumu plāns dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos.

(4)

Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle ir tiešā veidā ieinteresētas dienvidrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā. Pēc apspriešanās ar Dienvidrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi minētās dalībvalstis 2017. gada 2. janvārī ir iesniegušas Komisijai jaunu kopīgu ieteikumu.

(5)

Jaunais kopīgais ieteikums papildina izmetumu plānu, kas izveidots ar Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, un aptver melnās matastes zvejniecības ICES (Starptautiskā Jūras pētniecības padome) VIIIa, IX un X rajonā un CECAF (Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komiteja) 34.1.2. apgabalā un sarkanspuru pageles zvejniecības ICES IX rajonā.

(6)

Minētais pasākums, kas ierosināts jaunajā kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punktu, un tāpēc to var iekļaut Deleģētajā regulā (ES) 2016/2374.

(7)

Jaunajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts atbrīvojums no izkraušanas pienākuma attiecībā uz melno matasti, kas ar nostiprinātām dziļūdens āķu jedām nozvejota ICES VIIIa, IX un X rajonā un CECAF 34.1.2. apgabalā, jo pašreizējais zinātniskais ieteikums liecina par nelielu reģistrēto sastopamības biežumu (un īpatņu skaitu), ņemot vērā šīs sugas specializētajā zvejā izmantoto zvejas rīku, zvejas prakses un ekosistēmas parametrus. ICES savā izvērtējumā ir secinājusi, ka novērtējuma vajadzībām izmetumus vairumā gadījumu var uzskatīt par neesošiem vai maznozīmīgiem, jo melnās matastes izmetumu izraisītas mirstības galvenais iemesls ir haizivis un vaļveidīgie, kas plosa uz āķiem uzķērušās melnās matastes, un salīdzinājumā ar izkrāvumiem tā ir relatīvi zema. Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija akceptē ierosināto atbrīvojumu.

(8)

Jaunajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma piemērot arī attiecībā uz sarkanspuru pageli ICES IX apakšapgabalā, jo dalībvalstis uzskata, ka zinātniskie pierādījumi liecina par iespējamiem augstiem izdzīvotības rādītājiem. Tomēr ir jāveic jauni pētījumi, lai to apstiprinātu, un šo atbrīvojumu varēs izskatīt vēlāk, kad attiecīgās dalībvalstis būs iesniegušas Komisijai patlaban notiekošo izmēģinājumu datus.

(9)

Skaidrības labad Deleģētās regulas (ES) 2016/2374 pielikums būtu jāpārstrukturē.

(10)

Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2016/2374 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Paredzot izņēmumu no vispārīgā principa, kopīgā ieteikuma novēlotas iesniegšanas dēļ šī regula būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/2374 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 12. oktobra Deleģētā regula (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (OV L 352, 23.12.2016., 33. lpp.).


PIELIKUMS

PIELIKUMS

Zvejniecības, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums

1.   Parastās jūrasmēles (Solea solea) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70–100 mm

Visas parastās jūrasmēles nozvejas

TBB

Visi rāmja traļi

Linuma acs izmērs 70–100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks


2.   Parastās jūrasmēles (Solea solea) un jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES IXa rajons

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Visas parastās jūrasmēles un jūras zeltplekstes nozvejas


3.   Heka (Merluccius merluccius) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Visi grunts traļi un zvejas vadi

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Visas heka nozvejas

LL, LLS

Visas āķu jedas

Visi

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

ICES VIIIc un IXa rajons

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Visi grunts traļi un zvejas vadi

Kuģiem jāatbilst šādiem kumulatīviem kritērijiem:

1)

izmantotā linuma acs izmērs ir 70 mm vai lielāks;

2)

kopējie heka izkrāvumi 2014./2015. gada periodā (1) ir vairāk nekā 5 % no visu sugu izkrāvumiem un vairāk nekā 5 tonnas.

Visas heka nozvejas

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 80–99 mm

LL, LLS

Visas āķu jedas

Āķa lielums pārsniedz 3,85 cm ± 1,15 cm (garumā) un 1,6 cm ± 0,4 cm (platumā)


4.   Jūrasvelnu (Lophiidae) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 200 mm vai lielāks

Visas jūrasvelnu nozvejas

ICES VIIIc un IXa rajons

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 200 mm vai lielāks

Visas jūrasvelnu nozvejas


5.   Norvēģijas omāra (Nephrops norvegicus) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons (tikai funkcionālo vienību robežās)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70 mm vai lielāks

Visas Norvēģijas omāra nozvejas

ICES VIIIc un IXa rajons (tikai funkcionālo vienību robežās)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70 mm vai lielāks

Visas Norvēģijas omāra nozvejas


6.   Melnās matastes (Aphanopus carbo) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIc, IX, X rajons un CECAF 34.1.2. zona

LLS, DWS

Nostiprinātas dziļūdens āķu jedas

Visas melnās matastes nozvejas


7.   Sarkanspuru pageles (Pagellus bogaraveo) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES IX rajons

LLS, DWS

Nostiprinātas dziļūdens āķu jedas

Āķa lielums pārsniedz 3,95 cm (garumā) un 1,65 cm (platumā)

Visas sarkanspuru pageles nozvejas


(1)  Atsauces periods nākamajiem gadiem tiks attiecīgi atjaunināts. Atsauces periods 2018. gadam būs 2015. un 2016. gads, atsauces periods 2019. gadam būs 2016. un 2017. gads.


22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2168

(2017. gada 20. septembris),

ar ko Regulu (EK) Nr. 589/2008 groza attiecībā uz brīvās turēšanas apstākļos dētu olu tirdzniecības standartiem, ja dējējvistu piekļuve āra aplokiem ir ierobežota

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 75. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 589/2008 (2) nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (3) īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem. Konkrētāk, Regulas (EK) Nr. 589/2008 II pielikuma 1. punktā ir noteikts prasību minimums “brīvās turēšanas apstākļos dētām olām”.

(2)

Regula (EK) Nr. 1234/2007 ir aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar kuru Komisija tiek pilnvarota pieņemt šajā saistībā deleģētos aktus saskaņā ar tās 227. pantu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 589/2008 II pielikumā 1. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts atkāpes laikposms, lai apstākļos, kad dējējvistām ir ierobežota piekļuve āra platībām to ierobežojumu dēļ, kas pieņemti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ieskaitot veterinārus ierobežojumus sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsargāšanai, attiecīgās olas varētu pārdot kā “brīvās turēšanas apstākļos dētas olas”, taču ne ilgāk par 12 nedēļām. Pēc nopietniem putnu gripas uzliesmojumiem Savienībā ir lietderīgi paredzēt ilgāku atkāpes piemērošanas laikposmu un precizēt noteikumus, lai tos īstenotu saskaņoti visā Savienībā, jo īpaši attiecībā uz atkāpes piemērošanas laikposma sākumu.

(4)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 589/2008 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Lai nodrošinātu, ka šis pasākums tiek īstenots nekavējoties, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 589/2008 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem (OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.).

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Prasību minimums ražošanas sistēmām attiecībā uz dažādām dējējvistu turēšanas metodēm

1.

“Brīvās turēšanas apstākļos dētas olas” ražo ražošanas sistēmās, kas atbilst vismaz Direktīvas 1999/74/EK (1) 4. pantā norādītajiem nosacījumiem.

Jo īpaši jāpanāk atbilstība šādiem nosacījumiem:

a)

dējējvistām visu dienu ir brīva piekļuve āra aplokiem. Tomēr šī prasība neaizliedz ražotājam ierobežot piekļuvi āra aplokiem uz noteiktu laiku rīta stundās saskaņā ar labu lauksaimniecības praksi, tostarp labu lopkopības praksi.

Ja pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, prasa, lai dējējvistu piekļuve āra aplokiem tiktu ierobežota cilvēku vai dzīvnieku veselības aizsargāšanas dēļ, tad neatkarīgi no minētā ierobežojuma olas drīkst turpināt marķēt kā “brīvās turēšanas apstākļos dētas olas”, ja vien dējējvistu piekļuve āra platībām nav bijusi nepārtraukti ierobežota ilgāk par 16 nedēļām. Šis maksimālais laikposms sākas no dienas, kad attiecīgās vienlaikus ievietoto vistu grupas piekļuve āra aplokiem tika faktiski ierobežota;

b)

dējējvistām pieejamie āra aploki galvenokārt ir ar augu valsts segumu, un tos neizmanto citiem mērķiem, izņemot izmantojumu augļudārziem, kokaugu platībām vai ganībām, ja to ir atļāvušas kompetentās iestādes;

c)

maksimālais ganāmpulka blīvums āra aplokos nedrīkst būt lielāks par 2 500 dējējvistām uz hektāru zemes, kas pieejama dējējvistām, jeb 4 m2 katrai dējējvistai; tomēr, ja ir pieejami vismaz 10 m2 uz vienu vistu, ja tiek praktizēta rotācija un ja saimes dzīves laikā dējējvistām ir dota iespēja vienādā mērā piekļūt visai teritorijai, tad katrā izmantotajā aplokā jebkurā laikā jābūt nodrošinātiem vismaz 2,5 m2 uz vienu dējējvistu;

d)

āra aploki nesniedzas tālāk kā 150 m rādiusā no tuvākās putnu ejas ēkā; tomēr ir atļauts attālums līdz 350 m no tuvākās putnu ejas ēkā, ja visā āra aplokā vienādos attālumos atrodas pietiekams skaits nojumju, kā minēts Direktīvas 1999/74/EK 4. panta 1. punkta 3. apakšpunkta b) punkta ii) apakšpunktā, vismaz ar četrām nojumēm uz hektāru.

2.

“Kūtī dētas olas” ražo ražošanas sistēmās, kas atbilst vismaz Direktīvas 1999/74/EK 4. pantā norādītajiem nosacījumiem.

3.

“Sprostos dētas olas” ražo ražošanas sistēmās, kas atbilst vismaz šādiem nosacījumiem:

a)

Direktīvas 1999/74/EK 5. pantā izklāstītajiem nosacījumiem – līdz 2011. gada 31. decembrim; vai

b)

Direktīvas 1999/74/EK 6. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.

Audzētavām, kurās ir mazāk par 350 dējējvistām vai kurās audzē šķirnes dējējvistas, dalībvalstis var atļaut atkāpes no šā pielikuma 1. un 2. punkta attiecībā uz saistībām, kas norādītas Direktīvas 1999/74/EK 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta d) punkta otrajā teikumā, 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta e) punktā, 4. panta 1. punkta 2. apakšpunktā, 4. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a) punkta i) apakšpunktā un 4. panta 1. punkta 3. apakšpunkta b) punkta i) apakšpunktā.


(1)  Padomes 1999. gada 19. jūlija Direktīva 1999/74/EK, ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp.).


22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2169

(2017. gada 21. novembris)

par Eiropas statistikas attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām nosūtīšanas formātu un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1952

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/1952 par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK (1) un jo īpaši 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2016/1952 izveido kopēju regulējumu salīdzināmas Eiropas statistikas izstrādei par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām Savienībā mājsaimniecību lietotājiem un tiešajiem lietotājiem, kuri nav mājsaimniecību lietotāji.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1952 5. panta 2. punktu dalībvalstīm statistikas dati būtu jānosūta elektroniski, lai tie atbilstu attiecīgajam tehniskajam formātam, kuru pieņems Komisija.

(3)

Statistikas datu un metadatu apmaiņa (SDMX) nodrošina statistikas un tehniskos standartus apmaiņai ar oficiālo statistiku. Tādējādi Komisijai (Eurostat) Eiropas Statistikas sistēmas ietvaros ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jānosaka tehniskais formāts saskaņā ar šiem standartiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datus par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām Savienībā mājsaimniecību lietotājiem un tiešajiem lietotājiem, kuri nav mājsaimniecību lietotāji, sniedz Eurostat, izmantojot vienoto kontaktpunktu, lai Komisija (Eurostat) varētu izgūt minētos datus, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

2. pants

Struktūra, ko izmanto datu nosūtīšanai Komisijai (Eurostat), ir izklāstīta pielikumos.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 311, 17.11.2016., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Struktūra, ko izmanto statistikas datu nosūtīšanai par dabasgāzes cenām

Nosūtāmās datnēs iekļaujamā informācija

Vispārīga informācija

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Valsts

Ziņotājvalsts nosaukums

Reizi pusgadā

Organizācija

Ziņotājorganizācijas nosaukums

Reizi pusgadā

Kontaktpersona

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds

Reizi pusgadā

E-pasta adrese

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas e-pasta adrese

Reizi pusgadā

Gads

Datu pārskata gads (2017. g., 2018. g. utt.)

Reizi pusgadā

Reizi pusgadā

1. vai 2. pusgads

Reizi pusgadā

Katrai patēriņa grupai sniedzami lauki 1., 2. un 4. tabulā.

Mājsaimniecību patērētāju grupas ir šādas:

grupa-D1 (mazs): gada patēriņš zem 20 GJ,

grupa-D2 (vidējs): gada patēriņš 20 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 GJ,

grupa-D3 (liels): gada patēriņš 200 GJ vai vairāk.

Patērētāju, kuri nav mājsaimniecību patērētāji, grupas ir šādas:

grupa-I1: gada patēriņš zem 1 000 GJ,

grupa-I2: gada patēriņš 1 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 000 GJ,

grupa-I3: gada patēriņš 10 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 000 GJ,

grupa-I4: gada patēriņš 100 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 000 000 GJ,

grupa-I5: gada patēriņš 1 000 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 000 000 GJ,

grupa-I6: gada patēriņš 4 000 000 GJ vai vairāk.

Dati 3. tabulā norādāmi kā vidējie lielumi, kas aptver visas patēriņa grupas kopā.

1. tabula. Svarīgākie cenu līmeņi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

Reizi pusgadā

Cenas bez nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīklu komponentu

Reizi pusgadā

Cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem. Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, bet neietver PVN

Reizi pusgadā

Cenas ar visiem nodokļiem un PVN (atgūstamie un neatgūstamie)

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ieskaitot PVN

Reizi pusgadā

Vērtības norāda valsts valūtā par gigadžoulu (augstākā siltumspēja).

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

2. tabula. Sīks cenu dalījums pa komponentiem un apakškomponentiem

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Enerģijas un piegādes cena

vērtība

novērojuma statuss

Šis komponents ietver dabasgāzes izejvielas cenu, ko maksā piegādātājs, vai dabasgāzes cenu pārvades sistēmas ievadpunktā, tostarp attiecīgā gadījumā šādas tiešo lietotāju izmaksas: uzglabāšanas izmaksas plus izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes pārdošanu tiešajiem lietotājiem

Reizi gadā

Tīklu cena

vērtība

novērojuma statuss

Tīklu cenā ietver šādas tiešo lietotāju izmaksas: pārvades un sadales tarifus, pārvades un sadales zudumus, tīklu izmaksas, pēcpārdošanas pakalpojumu izmaksas, sistēmas apkalpošanas izmaksas un skaitītāju īres un nolasīšanas izmaksas

Reizi gadā

Pievienotās vērtības nodoklis

vērtība

novērojuma statuss

Pievienotās vērtības nodoklis, kas definēts Padomes Direktīvā 2006/112/EK (1)

Reizi gadā

Nodokļi saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar atjaunojamo enerģijas avotu, energoefektivitātes un koģenerācijas veicināšanu

Reizi gadā

Jaudas nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar stratēģisko krājumu uzglabāšanu, jaudas maksājumiem un enerģētisko drošību; dabasgāzes sadales nodokļi; balasta izmaksas un nodevas, kas saistītas ar energoregulatoru vai tirgus un sistēmas operatoru finansējumu

Reizi gadā

Vides nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar gaisa kvalitāti un citiem ar vidi saistītiem mērķiem; nodokļi, kas saistīti ar CO2 vai citu siltumnīcefekta gāzu emisijām

Reizi gadā

Pārējie nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Visi pārējie nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas nav ietverti četrās iepriekšējās kategorijās: centralizētās siltumapgādes atbalsts; vietējie vai reģionālie nodokļu maksājumi; kompensācija salu teritorijām; koncesijas nodevas, kas saistītas ar licencēm un nodevām par zemi vai publiskām vai privātām tīklu vai citu iekārtu īpašumtiesībām

Reizi gadā

Visu komponentu un apakškomponentu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda valsts valūtā par gigadžoulu (GJ), pamatojoties uz augstāko siltumspēju.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

3. tabula. Tīklu izmaksas

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Pārvades izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Pārvades izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un pārvades izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Sadales izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Sadales izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un sadales izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Pārvades un sadales izmaksu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

4. tabula. Patēriņa apjomi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Patēriņa apjomi

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Dabasgāzes īpatsvars katrā patēriņa grupā, pamatojoties uz kopējo apjomu, uz kuru attiecas cenas

Reizi gadā

Patēriņa apjomu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Struktūra, ko izmanto statistikas datu nosūtīšanai par elektroenerģijas cenām

Nosūtāmās datnēs iekļaujamā informācija.

Vispārīga informācija

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Valsts

Ziņotājvalsts nosaukums

Reizi pusgadā

Organizācija

Ziņotājorganizācijas nosaukums

Reizi pusgadā

Kontaktpersona

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds

Reizi pusgadā

E-pasta adrese

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas e-pasta adrese

Reizi pusgadā

Gads

Datu pārskata gads (2017. g., 2018. g. utt.)

Reizi pusgadā

Reizi pusgadā

1. vai 2. pusgads

Reizi pusgadā

Katrai patēriņa grupai sniedzami lauki 1., 2. un 4. tabulā.

Mājsaimniecību patērētāju grupas ir šādas:

grupa-DA (ļoti mazs): gada patēriņš zem 1 000 kWh,

grupa-DB (mazs): gada patēriņš 1 000 kWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 500 kWh,

grupa-DC (vidējs): gada patēriņš 2 500 kWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 000 kWh,

grupa-DD (liels): gada patēriņš 5 000 kWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 000 kWh,

grupa-DE (ļoti liels): gada patēriņš 15 000 kWh vai vairāk.

Patērētāju, kuri nav mājsaimniecību patērētāji, grupas ir šādas:

grupa-IA: gada patēriņš zem 20 MWh,

grupa-IB: gada patēriņš 20 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 500 MWh,

grupa-IC: gada patēriņš 500 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 MWh,

grupa-ID: gada patēriņš 2 000 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 000 MWh,

grupa-IE: gada patēriņš 20 000 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 000 MWh,

grupa-IF: gada patēriņš 70 000 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 000 MWh,

grupa-IG: gada patēriņš 150 000 MWh vai vairāk.

Dati 3. tabulā norādāmi kā vidējie lielumi, kas aptver visas patēriņa grupas.

1. tabula. Svarīgākie cenu līmeņi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

Reizi pusgadā

Cenas bez nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīklu komponentu

Reizi pusgadā

Cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem. Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, bet neietver PVN

Reizi pusgadā

Cenas ar visiem nodokļiem un PVN (atgūstamie un neatgūstamie)

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ieskaitot PVN

Reizi pusgadā

Vērtības norāda valsts valūtā par kilovatstundu.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

2. tabula. Sīks cenu dalījums pa komponentiem un apakškomponentiem

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Enerģijas un piegādes cena

vērtība

novērojuma statuss

Kopējās cenas komponents, kas attiecas uz enerģiju un piegādi, neieskaitot nodokļus.

Šis komponents ietver šādas izmaksas tiešajiem lietotājiem: ražošana, akumulēšana, enerģijas līdzsvarošana, piegādātās enerģijas izmaksas, klientu apkalpošana, pēcpārdošanas pakalpojumi un citas piegādes izmaksas

Reizi gadā

Tīklu cena

vērtība

novērojuma statuss

Kopējās cenas komponents, kas attiecas uz tīklu cenām, neieskaitot nodokļus.

Tīklu cenā ietver šādas tiešo lietotāju izmaksas: pārvades un sadales tarifi, pārvades un sadales zudumi, tīklu izmaksas, pēcpārdošanas pakalpojumu izmaksas, sistēmas apkalpošanas izmaksas un skaitītāju īres un nolasīšanas izmaksas

Reizi gadā

Pievienotās vērtības nodoklis

vērtība

novērojuma statuss

Pievienotās vērtības nodoklis, kas definēts Direktīvā 2006/112/EK

Reizi gadā

Nodokļi saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar atjaunojamo enerģijas avotu, energoefektivitātes un koģenerācijas veicināšanu

Reizi gadā

Jaudas nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar jaudas maksājumiem, enerģētisko drošību un ražošanas jaudu atbilstību; akmeņogļu rūpniecības pārstrukturēšanas nodokļi; elektroenerģijas sadales nodokļi; balasta izmaksas un nodevas, kas saistītas ar energoregulatoru vai tirgus un sistēmas operatoru finansējumu

Reizi gadā

Vides nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar gaisa kvalitāti un citiem ar vidi saistītiem mērķiem; nodokļi, kas saistīti ar CO2 vai citu siltumnīcefekta gāzu emisijām

Reizi gadā

Kodolenerģētikas nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar kodolenerģētiku, tostarp kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu, inspekcijām un kodoliekārtu maksu

Reizi gadā

Pārējie nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Visi pārējie nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas nav ietverti piecās iepriekšējās kategorijās: centralizētās siltumapgādes atbalsts; vietējie vai reģionālie nodokļu maksājumi; kompensācija salu teritorijām; koncesijas nodevas, kas saistītas ar licencēm un nodevām par zemi vai publiskām vai privātām tīklu vai citu iekārtu īpašumtiesībām

Reizi gadā

Visu komponentu un apakškomponentu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda valsts valūtā par kilovatstundu.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

3. tabula. Tīklu izmaksas

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Pārvades izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Pārvades izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un pārvades izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Sadales izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Sadales izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un sadales izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Pārvades un sadales izmaksu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

4. tabula. Patēriņa apjomi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Patēriņa apjomi

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Elektroenerģijas īpatsvars katrā patēriņa grupā, pamatojoties uz kopējo apjomu, uz kuru attiecas cenas

Reizi gadā

Patēriņa apjomu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.


LĒMUMI

22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/19


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2170

(2017. gada 15. novembris)

par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2005/387/TI (2005. gada 10. maijs) par informācijas apmaiņu, risku novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām (1) un jo īpaši tā 8. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) paplašinātās Zinātniskās komitejas īpašajā sanāksmē saskaņā ar Lēmumu 2005/387/TI tika sagatavots riska novērtējuma ziņojums par jauno psihoaktīvo vielu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdu (furānilfentanilu), un 2017. gada 24. maijā tas tika iesniegts Komisijai un Padomei.

(2)

Furānilfentanils ir sintētisks opioīds, un pēc struktūras tas ir līdzīgs fentanilam – vielai, kam piemēro kontroles pasākumus un ko plaši izmanto medicīnā vispārējai anestēzijai ķirurģiskās operācijās vai atsāpināšanai. Furānilfentanils turklāt ir strukturāli radniecisks acetilfentanilam un akriloilfentanilam, par kuriem 2015. gada decembrī un 2016. gada novembrī tika sagatavots EMCDDA un Eiropola kopīgais ziņojums.

(3)

Furānilfentanils Savienībā ir bijis pieejams vismaz kopš 2015. gada jūnija un ir konstatēts 16 dalībvalstīs. Lielākoties tas konfiscēts pulvera veidā, kā arī šķidrā veidā un tabletēs. Atklātie daudzumi ir samērā mazi. Tomēr šādi daudzumi būtu jāvērtē kontekstā, ka vielai ir spēcīga iedarbība.

(4)

Piecas dalībvalstis ir ziņojušas par 22 nāves gadījumiem, kas saistīti ar furānilfentanilu. Attiecībā uz vismaz desmit no šiem nāves gadījumiem furānilfentanils bija nāves cēlonis vai varētu būt veicinājis nāves iestāšanos. Turklāt trīs dalībvalstis ziņoja par 11 neletāliem akūtas intoksikācijas gadījumiem, kas saistīti ar furānilfentanilu.

(5)

Nav informācijas, kas liecinātu, ka furānilfentanila ražošanā, izplatīšanā (nelikumīgā tirdzniecībā) un piegādē Savienībā būtu iesaistīta organizētā noziedzība. Pieejamie dati liecina, ka furānilfentanilu ražo ķīmijas rūpniecības uzņēmumi Ķīnā.

(6)

Furānilfentanilu pārdod tiešsaistē kā “pētniecības ķīmisko vielu” mazos un vairumtirdzniecības daudzumos, parasti tas ir pulvera veidā un lietošanai gatava deguna aerosola veidā. Dati, kas iegūti, konfiscējot šo vielu, liecina, ka furānilfentanilu, iespējams, pārdod arī nelegālajā opioīdu tirgū.

(7)

Savienībā furānilfentanilam nav atzīta lietojuma nedz medicīnā, nedz veterinārijā. Izņemot furānilfentanila izmantošanu par analītisku references standartu, kā arī zinātniskos pētījumos, nav norāžu, ka to var izmantot citām vajadzībām.

(8)

Riska novērtējuma ziņojumā secināts, ka datu trūkuma dēļ saistībā ar furānilfentanilu rodas daudzi jautājumi par riskiem cilvēka veselībai, sabiedrības veselībai un sociālajiem riskiem un uz tiem varētu atbildēt turpmāki pētījumi. Tomēr pieejamie pierādījumi un informācija par vielas radītajiem riskiem veselībai un tās sociālajiem riskiem, kā arī vielas līdzība fentanilam, ir pietiekams pamats, lai visā Savienībā furānilfentanilam piemērotu kontroles pasākumus.

(9)

Furānilfentanils nav iekļauts to vielu sarakstos, kurām piemēro kontroles pasākumus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961. gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām vai Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvenciju par psihotropajām vielām. Patlaban viela netiek izvērtēta ANO sistēmā.

(10)

Desmit dalībvalstis furānilfentanilam piemēro kontroles pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem narkotiku kontroles jomā, un trīs dalībvalstis to kontrolē saskaņā ar citiem tiesību aktiem, tāpēc kontroles pasākumu piemērošana visā Savienībā ļautu izvairīties no šķēršļiem tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu pārrobežu sadarbībā un veicinātu Savienības aizsardzību pret riskiem, ko var radīt vielas pieejamība un lietošana.

(11)

Ar Lēmumu 2005/387/TI Padomei ir piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai tā Savienības līmenī ātri un pamatojoties uz speciālām zināšanām reaģētu uz jaunu psihoaktīvu vielu parādīšanos, ko konstatējušas un par ko ziņojušas dalībvalstis, un lai visā Savienībā piemērotu šīm vielām kontroles pasākumus. Tā kā ir izpildīti nosacījumi un procedūra, ar kuriem sāk piemērot šādas īstenošanas pilnvaras, būtu jāpieņem īstenošanas lēmums, lai furānilfentanilam piemērotu kontroles pasākumus visā Savienībā.

(12)

Lēmums 2005/387/TI ir saistošs Dānijai, tāpēc tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(13)

Lēmums 2005/387/TI ir saistošs Īrijai, tāpēc tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(14)

Lēmums 2005/387/TI nav saistošs Apvienotajai Karalistei, tāpēc tā nepiedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei tas nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Jaunajai psihoaktīvajai vielai N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam) visā Savienībā piemēro kontroles pasākumus.

2. pants

Dalībvalstis līdz 2018. gada 19. novembrim saskaņā ar valsts tiesību aktiem veic pasākumus, kas nepieciešami, lai 1. pantā minētajai jaunajai psihoaktīvajai vielai piemērotu kontroles pasākumus un kriminālsodus, kā paredzēts to tiesību aktos, atbilstīgi saistībām, kas izriet no ANO 1971. gada Konvencijas par psihotropajām vielām.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2017. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. AAB


(1)  OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.

(2)  2017. gada 24. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).


22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/21


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/2171

(2017. gada 20. novembris)

par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp maksimālo gada iemaksas summu 2019. gadam, gada iemaksas summu 2018. gadam, pirmo maksājumu 2018. gadam un provizorisku un nesaistošu prognozi attiecībā uz gaidāmajām gada iemaksu summām 2020. un 2021. gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (1), ar grozījumiem (“ĀKK un EK partnerattiecību nolīgums”),

ņemot vērā Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu (2) (“Iekšējais nolīgums”), un jo īpaši tā 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2015/323 (2015. gada 2. marts) par finanšu regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam (3) (“11. EAF finanšu regula”), un jo īpaši tās 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 11. EAF finanšu regulas 21. panta 2. punktā noteikto procedūru Komisija līdz 2017. gada 15. oktobrim iesniedza priekšlikumu, norādot a) dalībvalstu Eiropas Attīstības fonda (EAF) maksimālo gada iemaksu summu 2019. gadam; b) dalībvalstu EAF gada iemaksu summu 2018. gadam; c) iemaksas pirmās daļas summu 2018. gadam; un d) provizorisku nesaistošu prognozi par gaidāmajām gada iemaksu summām 2020. un 2021. gadam.

(2)

Saskaņā ar 11. EAF finanšu regulas 52. pantu Eiropas Investīciju banka (EIB) 2017. gada 4. septembrī nosūtīja Komisijai atjauninātās saistību un maksājumu aplēses par tās pārvaldītajiem instrumentiem.

(3)

11. EAF finanšu regulas 22. panta 1. punktā ir noteikts, ka, aicinot veikt iemaksas, vispirms vienu pēc otras izlieto summas, kas pieejamas iepriekšējos EAF. Tāpēc būtu jāsniedz aicinājums veikt iemaksas Eiropas Investīciju bankai (saskaņā ar 10. EAF) un Eiropas Komisijai (saskaņā ar 11. EAF).

(4)

Padomes Lēmumā (ES) 2016/2026 (4) dalībvalstu EAF iemaksu gada maksimālā summa 2018. gadam Komisijai ir noteikta EUR 4 550 000 000 apmērā un EIB – EUR 250 000 000 apmērā.

(5)

Ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/1206 (5) iemaksas ir samazinātas par summu EUR 200 000 000 no 8. un 9. EAF līdzekļiem, par kuriem saistības ir atceltas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstu EAF iemaksu gada maksimālā summa 2019. gadam ar šo tiek noteikta EUR 4 900 000 000 apmērā. To sadala EUR 4 600 000 000 Komisijai un EUR 300 000 000 – EIB.

2. pants

Dalībvalstu EAF iemaksu gada summa 2018. gadam ar šo tiek noteikta EUR 4 800 000 000 apmērā. To sadala EUR 4 550 000 000 Komisijai un EUR 250 000 000 – EIB.

3. pants

Individuālās EAF iemaksas, ko dalībvalstis veic Komisijai un EIB kā pirmo maksājumu par 2018. gadu, ir norādītas šā lēmuma pielikumā iekļautajā tabulā.

Minēto iemaksu maksājumus var apvienot ar korekcijām, kas izriet no iemaksu samazinājuma par summu EUR 200 000 000 apmērā no 8. un 9. EAF atbrīvotajiem līdzekļiem, saskaņā ar korekciju plānu, ko paziņojusi katra dalībvalsts.

4. pants

Provizoriska, nesaistoša prognoze attiecībā uz gaidāmo iemaksu gada summu 2020. gadam ar šo tiek noteikta EUR 4 600 000 000 Komisijai un EUR 300 000 000 EIB un 2021. gadam – EUR 4 700 000 000 Komisijai un EUR 300 000 000 EIB.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.

(3)  OV L 58, 3.3.2015., 17. lpp.

(4)  Padomes Lēmums (ES) 2016/2026 (2016. gada 15. novembris) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp maksimālo gada iemaksas summu 2018. gadam, gada iemaksas summu 2017. gadam, pirmo maksājumu 2017. gadam un provizorisku un nesaistošu prognozi attiecībā uz gaidāmajām gada iemaksu summām 2019. un 2020. gadam (OV L 313, 19.11.2016., 25. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (ES) 2017/1206 (2017. gada 4. jūlijs) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp otro maksājumu 2017. gadam (OV L 173, 6.7.2017., 15. lpp.).


PIELIKUMS

DALĪBVALSTIS

10. EAF sadalījums %

11. EAF sadalījums %

1. maksājums 2018. gadā (EUR)

Kopā

Komisija 11. EAF

EIB 10. EAF

BEĻĢIJA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGĀRIJA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

ČEHIJAS REPUBLIKA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DĀNIJA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

VĀCIJA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

IGAUNIJA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

ĪRIJA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRIEĶIJA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPĀNIJA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANCIJA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

HORVĀTIJA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITĀLIJA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

KIPRA

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LATVIJA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LIETUVA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUKSEMBURGA

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGĀRIJA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

NĪDERLANDE

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLIJA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGĀLE

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

RUMĀNIJA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVĒNIJA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVĀKIJA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

SOMIJA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

ZVIEDRIJA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

APVIENOTĀ KARALISTE

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

KOPĀ ES-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/24


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/2172

(2017. gada 20. novembris),

ar ko Lēmumu 2010/670/ES groza attiecībā uz to, kā izlietojami neizmaksātie ieņēmumi no pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7656)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 10.a panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktu ir izveidots mehānisms, ar ko, izmantojot jaunajām iekārtām atliktos, bet neiedalītos Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (“ES ETS”) 300 miljonus kvotu, finansē komerciālus demonstrējumu projektus, kuru mērķis ir vidiski droša CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana (turpmāk “CCS demonstrējumu projekti”), un inovatīvu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju demonstrējumu projektus (turpmāk “RES demonstrējumu projekti”).

(2)

Savā Lēmumā 2010/670/ES (2) Komisija noteica noteikumus un kritērijus šādu projektu atlasīšanai un īstenošanai un pamatprincipus kvotu monetizācijai un ieņēmumu pārvaldībai.

(3)

2014. gada vidū pirmā un otrā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus rezultātā finansējums bija piešķirts 39 RES un CCS demonstrējumu projektiem 20 ES dalībvalstīs. Tomēr, ņemot vērā sarežģītos ekonomiskos apstākļus pasaulē un ES, daži no 20 projektiem, kam tika piešķirts atbalsts pirmajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, saskārās ar grūtībām iegūt pietiekamu pašu kapitālu vai piesaistīt papildu finansējuma devējus. Tā rezultātā 2016. gada 31. decembrī galīgie investīciju lēmumi saskaņā ar Lēmuma 2010/670/ES 9. pantu tika pieņemti par 14 projektiem un vismaz EUR 436 miljoni, kas tika piešķirti šajā pirmajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus atbalstītajiem projektiem, nav izmantoti.

(4)

Neizmaksātais finansējums būtu jāizmanto, lai tieši finansētu projektus, kas ietilpst Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktā definētajā piemērošanas jomā. Turklāt, ņemot vērā specifiku, kas piemīt ārkārtīgi inovatīvajiem atjaunojamo energoresursu un CCS demonstrējumu projektiem, daļa no finansējuma būtu jāsniedz dotāciju veidā.

(5)

Lai kāpinātu investīcijas šajos ārkārtīgi inovatīvajos ES enerģētikas sektora projektos, kurus Komisija atzinusi par prioritāti savā paziņojumā “Paātrināt inovāciju tīras enerģijas jomā” (3), neizmaksātie ieņēmumi no pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus būtu nekavējoties prioritāri jāpārvirza, izmantojot programmas “Apvārsnis 2020” (4) mehānismu “InnovFin EDP”. Šis atbalsts papildinātu esošo un paredzamo finansiālo atbalstu, piemēram, programmas “Apvārsnis 2020” dotācijas.

(6)

Lai kāpinātu investīcijas šajos ārkārtīgi inovatīvajos projektos transporta sektorā, atbalsttiesīgajiem projektiem būtu jāveicina tikai inovatīvs, atkārtojams un mērogojams atjaunojamo energoresursu izmantojums, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (5) parāda instrumentu transporta sektorā.

(7)

Par tiesīgiem pieteikties uz finansējumu no attiecīgā finanšu instrumenta tiks uzskatīti projekti, kuriem piešķirts atbalsts pirmajā vai otrajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, par kuriem pieņemti galīgie investīciju lēmumi un kuru īstenošana ir sākta.

(8)

Lai veicinātu plašu sabiedrības informētību par attiecīgajiem finanšu instrumentiem, Komisija un Eiropas Investīciju bankas grupa turpinās regulāri rīkot specializētus tehniskos darbseminārus dalībvalstīm un projektu sponsoriem.

(9)

Komisija pietiekami savlaicīgi ziņos Klimata pārmaiņu komitejai par to, kā virzās attiecīgo Komisijas un Eiropas Investīciju bankas savstarpējo deleģēšanas nolīgumu izstrāde, jo īpaši par saistītajiem atbalsttiesīguma kritērijiem, attiecīgo finanšu instrumentu īstenošanu, jo sevišķi plānoto projektu īpatnībām, projektu pieteikumu novērtējumu, un, visbeidzot, par pārvirzīto ieņēmumu izmantojumu, un ņems vērā dalībvalstu viedokļus.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/670/ES groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantā pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Visi neizmaksātie ieņēmumi no pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus ir pieejami vienreizīgu, inovatīvu, atkārtojamu un plašā mērogā demonstrēšanai gatavu CCS un RES demonstrējumu projektu atbalstam, izmantojot attiecīgos Eiropas Investīciju bankas grupas pārvaldītos finanšu instrumentus, no kuriem prioritāri ir mehānisms “InnovFin EDP” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta parāda instruments transporta sektorā.

Šo ieņēmumu izmantošanai nepiemēro iepriekšējo punktu, 6. un 8. pantu, 11. panta 1. līdz 5. punktu, 11. panta 6. punkta pirmo un otro daļu un 13. pantu.

Komisija pietiekami savlaicīgi ziņo Klimata pārmaiņu komitejai par to, kā virzās attiecīgo Komisijas un Eiropas Investīciju bankas savstarpējo deleģēšanas nolīgumu izstrāde, jo īpaši par saistītajiem atbalsttiesīguma kritērijiem, attiecīgo finanšu instrumentu īstenošanu, jo sevišķi projektu plūsmas struktūru, projektu pieteikumu novērtējumu, un, visbeidzot, par pārvirzīto ieņēmumu izmantojumu, un ņem vērā dalībvalstu viedokļus.”;

2.

lēmuma 14. pantā pievieno šādu punktu:

“Komisija regulāri ziņo Klimata pārmaiņu komitejai par 2. panta 4. punktā minēto ieņēmumu izmantojumu, tostarp pēc vajadzības ex ante informāciju par plānoto atbalstu projektiem un atbalsta daļu, kas jādara pieejama dotāciju veidā, projektu ģeogrāfisko sadalījumu, projektu mērogu un tehnoloģisko tvērumu, ex post informāciju par panākto progresu projektu realizācijā, CO2 emisiju aiztaupījumu, finansiālās sviras efektu, izpratnes veicināšanu un gūtajām mācībām.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 3. novembra Lēmums 2010/670/ES, ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 290, 6.11.2010., 39. lpp.).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Padomes 2013. gada 3. decembra Lēmums 2013/743/ES, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013., 965. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).


22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2173

(2017. gada 20. novembris),

ar ko Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu groza attiecībā uz kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai Lombardijas reģionā Itālijā apstiprināšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7587)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK paredzēti noteikumi attiecībā uz cūku tirdzniecību Savienībā. Minētās direktīvas 9. pantā paredzēts, ka dalībvalsts, kas visā vai daļā tās teritorijas ieviesusi obligāto valsts programmu Aujeski slimības kontrolei, attiecīgo programmu var iesniegt apstiprināšanai Komisijā. Tajā arī paredzēts, ka var būt vajadzīgas papildu garantijas Savienības iekšējā tirdzniecībā ar cūkām.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/185/EK (2) ir noteiktas papildu garantijas attiecībā uz cūku pārvietošanu starp dalībvalstīm. Minētās garantijas ir saistītas ar dalībvalstu klasificēšanu pēc to statusa attiecībā uz Aujeski slimību. Lēmuma 2008/185/EK II pielikumā minētas dalībvalstis vai to reģioni, kur ir apstiprinātas valsts kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai.

(3)

Itālija ir iesniegusi Komisijai apliecinošus dokumentus, lai varētu apstiprināt tās kontroles programmu Aujeski slimības izskaušanai Lombardijas reģionā un lai šo reģionu varētu pienācīgi iekļaut Lēmuma 2008/185/EK II pielikumā. Pēc minēto apliecinošo dokumentu izvērtēšanas Lombardijas reģions būtu jāiekļauj Lēmuma 2008/185/EK II pielikumā. Tāpēc Lēmuma 2008/185/EK II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Tāpēc Lēmums 2008/185/EK būtu attiecīgi jāgroza,

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 21. februāra Lēmums 2008/185/EK par papildu garantijām Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūkām attiecībā uz Aujeski cūku slimību un kritērijiem, ar kuriem nodrošina informāciju par šo slimību (OV L 59, 4.3.2008., 19. lpp.).


PIELIKUMS

II PIELIKUMS

Dalībvalstis vai to reģioni, kurās ir apstiprinātas valsts kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai

ISO kods

Dalībvalsts

Reģioni

ES

Spānija

Visi reģioni

IT

Itālija

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions;

Veneto reģions;

Lombardijas reģions

LT

Lietuva

Visi reģioni

PL

Polija

Lejassilēzijas vojevodiste: visi povjati;

Kujāvijas-Pomožes vojevodiste: visi povjati;

Ļubļinas vojevodiste: visi povjati;

Lubušas vojevodiste: visi povjati;

Lodzas vojevodiste: visi povjati;

Mazpolijas vojevodiste: visi povjati;

Mazovijas vojevodiste: visi povjati;

Opoles vojevodiste: visi povjati;

Priekškarpatu vojevodiste: visi povjati;

šādi Podlases vojevodistes povjati: Grajeva, Kolno, Lomža (łomżyński, Łomża), Visoke Mazovecke, Zambrova;

Pomožes vojevodiste: visi povjati;

Silēzijas vojevodiste: visi povjati;

Sventokšiskas vojevodiste: visi povjati;

Varmijas-Mazūrijas vojevodiste: visi povjati;

Lielpolijas vojevodiste: visi povjati;

Rietumpomožes vojevodiste: visi povjati


22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2174

(2017. gada 20. novembris),

ar ko attiecībā uz veselības sertifikātu bišu un kameņu tirdzniecībai groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7588)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 22. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 2. daļā ir noteikts veselības sertifikāta paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīvām bitēm (Apis mellifera) un kamenēm (Bombus spp.). Minētajā sertifikātā ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības, tostarp arī saistībā ar mazās stropu vaboles (Aethina tumida) un Tropilaelaps ģints ērces (Tropilaelaps spp.) sastopamību, kas piemērojamas gan bitēm, gan kamenēm.

(2)

Saskaņā ar minētā veselības sertifikāta paraugā noteiktajām prasībām bites un kamenes ir atļauts pārvietot vienīgi no apgabaliem ar vismaz 100 km rādiusu, kuros nav noteikti nekādi ierobežojumi sakarā ar iespējamu vai apstiprinātu šo patogēnu sastopamību.

(3)

Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Itālijas kompetentajām iestādēm par to pieredzi saistībā ar mazās stropu vaboles sastopamību medus bišu saimēs Itālijā, kopš tika pieņemts Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/909/ES (2) ar mērķi novērst mazās stropu vaboles izplatīšanos no skartajiem Itālijas reģioniem, varētu šķist, ka šīs prasības nav samērīgas ar skartā biškopības sektora apsaimniekošanu ilgstošu periodu pēc minētā atgadījuma konstatēšanas.

(4)

Proti, šajās prasībās nav ņemts vērā, ka var būt tādi apgabali, kuri šiem atgadījumiem ir tuvāk par 100 km, bet tomēr atrodas ārpus aizsardzības zonām, kas ar valstu tiesību aktiem noteiktas ap attiecīgajām atgadījuma vietām, un kuros nav arī noteikti Savienības aizsardzības pasākumi, un kuros tiek veikta oficiāli plānota un īstenota aktīvā uzraudzība atbilstoši vadlīnijām par mazās stropu vaboles invāzijas uzraudzību, kuras sagatavojusi Eiropas Savienības references laboratorija medus bišu veselības jomā (3), un šī uzraudzība dod pārliecību, ka mazās stropu vaboles šajos apgabalos nav.

(5)

Turklāt, lai mazinātu iespējamo risku izplatīt mazo stropu vaboli, šīs prasības būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā to, ka sūtījumus vizuāli pārbaudīt un tiem nekavējoties apklāt smalku tīkliņu izcelsmes vietā ir ļoti efektīvi un tehniski iespējami sūtījumiem, kuros bišu mātes tiek sūtītas kopā ar ierobežotu skaitu pavadonēm. To apstiprina 2015. gada 15. decembrī pieņemtais Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskais atzinums par mazās stropu vaboles izdzīvošanu, izplatīšanos un ieviešanos (4).

(6)

Pašreizējās prasības ir nevajadzīgi ierobežojošas, tāpēc ir jāgroza veselības sertifikāta paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar bitēm un kamenēm un jāpievieno alternatīva dzīvnieku veselības prasība bišu māšu sūtījumiem, lai atzītu, ka ir nozīme kompetento iestāžu aktīvajai uzraudzībai (lai pārliecinātos par mazās stropu vaboles neesamību) apvienojumā ar pastiprinātajiem riska mazināšanas pasākumiem Savienības iekšējā tirdzniecībā.

(7)

Kamenes nav uzņēmīgas pret Tropilaelaps ģints ērcēm. To apstiprina 2013. gada 27. februārī pieņemtais Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskais atzinums par Aethina tumida un Tropilaelaps spp. iekļūšanas risku Eiropas Savienībā (5).

(8)

Vairumā gadījumu kamenes tiek audzētas no apkārtējās vides izolētās struktūrās, kurās tiek veikti augstas bioloģiskās drošības pasākumi un kuras kompetentā iestāde regulāri kontrolē un pārbauda, vai tajās nav slimību. Šādās saimniecībās, kuras atšķirībā no brīvdabas saimēm ir attiecīgo valstu kompetentās iestādes atzītas un atrodas tās pārraudzībā, visticamāk, nav sastopamas mazās stropu vaboles. Kompetentajām iestādēm jau tagad ir iespējams saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 206/2010 (6) izdot sertifikātus kameņu sūtījumu importēšanai no šādām saimniecībām.

(9)

Tāpēc ir nepieciešams grozīt veselības sertifikāta paraugu Savienības iekšējai tirdzniecībai ar bitēm un kamenēm, lai tajā ietvertu alternatīvu dzīvnieku veselības prasību attiecībā uz kamenēm, kas audzētas no apkārtējās vides izolētā struktūrā.

(10)

Lielākā daļa kameņu sūtījumu tiek pārdoti un sūtīti pāri robežām apputeksnēšanai, un tāpēc tās nebūtu jāsertificē kā paredzētas audzēšanai vai sezonālai pārvietošanai, jo šīs kamenes neaudzēs un nekad neatgriezīs izcelsmes vietā. Tāpēc ir lietderīgi sertifikātā iekļaut vēl vienu izvēles iespēju, lai šādus dzīvniekus varētu sertificēt ražošanai.

(11)

Medus bites var tirgot dažādos veidos, piemēram, bišu mātes tikai ar dažām pavadonēm, veselas saimes, nukleusus un pakās. Skaidrība par sūtījumu veidu palīdzētu kompetentajām iestādēm analizēt risku, kad tās galamērķos veic oficiālas sūtījumu kontroles. Tāpēc sertifikātā būtu jāiekļauj sīka papildinformācija.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 2. daļa.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes Direktīvas 92/65/EEK E pielikuma 2. daļu par veselības sertifikātu tirdzniecībai ar bitēm un kamenēm groza šādi:

1)

ierakstā I.25. pievieno izvēles rūtiņu ar šādiem vārdiem: “Ražošanai (apputeksnēšanai)”;

2)

ierakstā I.31. pievieno sleju ar virsrakstu “Preces veids” un šādām izvēles ziņām, katru jaunā rindā zem virsraksta: “mātes, bišu pakas, nukleusi, saimes”;

3)

ieraksta II.1. b) punktā pēc vārda “konstatētas” iekļauj šādu tekstu:

“vai

b)

sūtījums sastāv vienīgi no bišu māšu krātiņiem, kuros katrā ir pa vienai mātei un ne vairāk kā 20 pavadoņu, un tas ir no apgabala ar vismaz 100 km rādiusu, kurā nav noteikti ierobežojumi saistībā ar iespējamu vai apstiprinātu Tropilaelaps spp. ģints ērci, un ir no saimniecības, kas atbilst visām šīm prasībām:

tā atrodas vismaz 30 km attālumā no aizsardzības zonas robežām, kura ir vismaz 20 km rādiusā ap apstiprinātu(-iem) mazās stropu vaboles sastopamības gadījumu(-iem), un

tā atrodas ārpus zonas, kurā mazās stropu vaboles sastopamības dēļ Savienība ir noteikusi aizsardzības pasākumus, un

tā atrodas apgabalā, kurā kompetentā iestāde veic ikgadēju uzraudzību, kuras laikā mazā stropu vabole tiktu atklāta ar vismaz 95 % ticamības līmeni, ja invadētas būtu vismaz 2 % dravu, un

kompetentā iestāde to pārbauda katru mēnesi ar negatīviem rezultātiem ar vismaz 95 % ticamības līmeni, ka mazā stropu vabole tiktu atklāta, ja invadēti būtu vismaz 2 % stropu, un

tajā katrs krātiņš vai viss sūtījums uzreiz pēc vizuālās pārbaudes, kas tiek veikta ar mērķi izdot veselības sertifikātu, ir apklāts ar smalku sietiņu, kura linuma acs ir ne lielāka par 2 mm;

vai

b)

kamenes ir no struktūras, kas izolēta no apkārtējās vides un ko atzinusi kompetentā iestāde, un kas atrodas kompetentās iestādes uzraudzībā un ir brīva no mazās stropu vaboles.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 12. decembra Īstenošanas lēmums 2014/909/ES par konkrētiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz apstiprinātiem mazās stropu vaboles sastopamības gadījumiem Itālijā (OV L 359, 16.12.2014., 161. lpp.).

(3)  Pēdējoreiz pārskatītas 2016. gada 1. aprīlī: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Komisijas 2010. gada 12. marta Regula (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.).


22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2175

(2017. gada 21. novembris),

ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7835)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 (3) tika pieņemts pēc augsti patogēnās H5 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem virknē dalībvalstu (“attiecīgās dalībvalstis”) un pēc tam, kad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Padomes Direktīvas 2005/94/EK (4) 16. panta 1. punktu bija izveidojušas aizsardzības zonas un uzraudzības zonas.

(2)

Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/247 paredzēts, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, ko saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK izveidojušas attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā. Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/247 arī noteikts, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās piemērojamie pasākumi, kas paredzēti Direktīvas 2005/94/EK 29. panta 1. punktā un 31. pantā, ir jāsaglabā vismaz līdz datumiem, kas attiecībā uz šīm zonām noteikti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(3)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pieņemšanas dienas tas ir vairākkārt grozīts nolūkā ņemt vērā putnu gripas epidemioloģiskās situācijas attīstību Savienībā. Konkrētāk, Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/696 (5), lai paredzētu noteikumus, kuri jāievēro, veicot diennakti vecu cāļu nosūtīšanu no apgabaliem, kas norādīti Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumā. Minētajā grozījumā ņemts vērā tas, ka augsti patogēnās putnu gripas izplatībā diennakti veci cāļi rada ļoti mazu risku salīdzinājumā ar citām mājputnu izcelsmes precēm.

(4)

Pēc tam Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1841 (6), lai pastiprinātu slimības kontroles pasākumus, kas piemērojami gadījumos, kad pastāv paaugstināts augsti patogēnās putnu gripas izplatības risks. Tātad tagad Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 paredz, ka pēc augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma vai uzliesmojumiem attiecīgajās dalībvalstīs Savienības līmenī jāizveido citas ierobežojumu zonas, kā noteikts Direktīvas 2005/94/EK 16. panta 4. punktā, kā arī nosaka tajās piemērojamo pasākumu ilgumu. Tagad Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 arī paredz noteikumus, kas jāievēro, veicot dzīvu mājputnu, diennakti vecu cāļu un inkubējamu olu nosūtīšanu no citām ierobežojumu zonām uz citām dalībvalstīm, atbilstoši konkrētiem nosacījumiem.

(5)

Turklāt Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums vairākkārt ir grozīts, galvenokārt lai ņemtu vērā to, kā mainījušās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, ko saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK izveidojušas attiecīgās dalībvalstis. Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums pēdējoreiz tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2000 (7) pēc tam, kad Itālija bija paziņojusi par jauniem augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu saimniecībās šīs dalībvalsts Lombardijas reģionā. Turklāt Itālija Komisijai arī paziņoja, ka pēc šiem nesenajiem uzliesmojumiem tā ir veikusi vajadzīgos pasākumus atbilstoši Direktīvai 2005/94/EK, tostarp izveidojusi aizsardzības zonas un uzraudzības zonas ap inficētajām mājputnu saimniecībām.

(6)

Kopš dienas, kad pēdējoreiz Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 tika grozīts ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2000, Bulgārija Komisijai ir paziņojusi par diviem neseniem augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu saimniecībās Slivenas un Jambolas reģionā. Bulgārija Komisijai ir arī paziņojusi, ka pēc šiem nesenajiem uzliesmojumiem tā ir veikusi vajadzīgos pasākumus atbilstoši Direktīvai 2005/94/EK, tostarp izveidojusi aizsardzības zonas un uzraudzības zonas ap visām inficētajām mājputnu saimniecībām.

(7)

Turklāt Itālija Komisijai ir paziņojusi par vēl citiem augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem minētās dalībvalsts Lombardijas, Pjemontas un Lacio reģionu mājputnu saimniecībās. Itālija Komisijai ir arī paziņojusi, ka pēc šiem nesenajiem uzliesmojumiem tā ir veikusi vajadzīgos pasākumus atbilstoši Direktīvai 2005/94/EK, tostarp izveidojusi aizsardzības zonas un uzraudzības zonas ap visām inficētajām mājputnu saimniecībām un paplašinājusi citas izveidotās ierobežojumu zonas.

(8)

Komisija pārbaudīja pasākumus, kurus pēc nesenajiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem minētajās dalībvalstīs Bulgārija un Itālija bija veikušas atbilstoši Direktīvai 2005/94/EK, un atzina, ka abu minēto dalībvalstu kompetento iestāžu izveidoto aizsardzības zonu un uzraudzības zonu robežas atrodas pietiekami tālu no visām mājputnu saimniecībām, kurās apstiprināts augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojums. Pēc nesenajiem uzliesmojumiem Itālijā Komisija arī pārbaudīja citu kompetentās iestādes minētajā valstī izveidoto ierobežojumu zonu robežas un atzina, ka apgabali, kas aptverti, paplašinot minētās citas ierobežojumu zonas, ir pietiekami lieli, ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju Itālijā.

(9)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, sadarbībā ar Bulgāriju un Itāliju īsā laikā nepieciešams Savienības līmenī aprakstīt aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, ko saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK izveidojušas abas minētās dalībvalstis, un citas paplašinātās ierobežojumu zonas, kas saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK izveidotas Itālijā pēc pēdējiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem šajās dalībvalstīs. Tāpēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumā ieraksti par Bulgāriju un Itāliju būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā jaunāko šīs slimības epidemioloģisko situāciju minētajās dalībvalstīs. Konkrētāk, Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumā ietvertajos sarakstos būtu jāiekļauj jauni ieraksti par aizsardzības zonām un uzraudzības zonām Bulgārijā un Itālijā un par citām paplašinātajām ierobežojumu zonām Itālijā, uz ko tagad attiecas Direktīvā 2005/94/EK noteiktie ierobežojumi.

(10)

Tāpēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums būtu jāgroza, lai saistībā ar nesenajiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem minētajās dalībvalstīs atjauninātu reģionalizāciju Savienības līmenī un iekļautu saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK Bulgārijā un Itālijā izveidotās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas un Itālijā izveidotās citas paplašinātās ierobežojumu zonas, kā arī lai noteiktu tajās piemērojamo ierobežojumu ilgumu.

(11)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Komisijas 2017. gada 9. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 36, 11.2.2017., 62. lpp.).

(4)  Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).

(5)  Komisijas 2017. gada 11. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2017/696, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 101, 13.4.2017., 80. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 10. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1841, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 261, 11.10.2017., 26. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 6. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2000, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 289, 8.11.2017., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A daļu groza šādi:

a)

ierakstu par Bulgāriju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Bulgārija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 29. panta 1. punktu

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017.

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017.

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017.

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017.”;

b)

ierakstu par Itāliju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Itālija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 29. panta 1. punktu

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017.”;

2)

pielikuma B daļu groza šādi:

a)

ierakstu par Bulgāriju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Bulgārija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 31. pantu

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

No 13.11.2017. līdz 21.11.2017.

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017.

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

No 11.11.2017. līdz 20.11.2017.

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017.

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

No 25.11.2017. līdz 3.12.2017.

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017.

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017.

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

No 30.11.2017. līdz 7.12.2017.

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017.”;

b)

ierakstu par Itāliju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Itālija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 31. pantu

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

No 8.11.2017. līdz 16.11.2017.

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

No 8.11.2017. līdz 16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

No 9.11.2017. līdz 17.11.2017.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

No 10.11.2017. līdz 18.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

No 10.11.2017. līdz 18.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

No 16.11.2017. līdz 24.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

No 13.11.2017. līdz 21.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

No 16.11.2017. līdz 24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

No 16.11.2017. līdz 24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

No 19.11.2017. līdz 27.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

No 29.11.2017. līdz 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

No 29.11.2017. līdz 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

No 29.11.2017. līdz 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

No 29.11.2017. līdz 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

No 27.11.2017. līdz 5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

No 28.11.2017. līdz 6.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

No 29.11.2017. līdz 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

No 30.11.2017. līdz 8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

No 30.11.2017. līdz 8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

No 1.12.2017. līdz 9.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

No 5.12.2017. līdz 13.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

No 2.12.2017. līdz 10.12.2017.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

No 3.12.2017. līdz 11.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

No 27.11.2017. līdz 5.12.2017.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

No 3.12.2017. līdz 11.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

No 8.12.2017. līdz 16.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

No 7.12.2017. līdz 15.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

No 6.12.2017. līdz 14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

No 6.12.2017. līdz 14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

No 7.12.2017. līdz 15.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017.”;

3)

pielikuma C daļā ierakstu par Itāliju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Itālija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar 3.b pantu

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)