ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 260

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 10. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1833 (2017. gada 25. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Capón de Vilalba (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1834 (2017. gada 9. oktobris), ar ko 279. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1835 (2017. gada 9. oktobris), ar ko nosaka no 2017. gada 10. oktobra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

5

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1833

(2017. gada 25. septembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Capón de Vilalba (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Spānijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu Capón de Vilalba, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums Capón de Vilalba būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums Capón de Vilalba (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.1. grupas “Svaiga gaļa (un subprodukti)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 188, 14.6.2017., 26. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


10.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1834

(2017. gada 9. oktobris),

ar ko 279. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida  (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2017. gada 4. oktobrī nolēma grozīt vienu ierakstu to personu, grupu un organizāciju sarakstā, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 9. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā sadaļā “Fiziskās personas” identifikācijas datus aizstāj šādam ierakstam:

Isnilon Totoni Hapilon (alias: a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Dzimšanas datums: a) 18.3.1966., b) 10.3.1967. Dzimšanas vieta: Bulanza, Lantavāna, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu.”

aizstāj ar šādu:

Isnilon Totoni Hapilon (alias: a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Dzimšanas datums: a) 18.3.1966., b) 10.3.1967. Dzimšanas vieta: Bulanza, Lantavāna, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu. Adrese: a) Basilana, Filipīnas (iepriekšējā atrašanās vieta līdz 2016. gadam), b) Lanao del Sur, Filipīnas (atrašanās vieta kopš 2016. gada). Cita informācija: Ārējā izskata apraksts: acu krāsa: brūna; matu krāsa: brūna; garums: 5 pēdas 6 collas – 168 cm; svars: 120 mārciņas – 54 kg; miesasbūve: vājš; ādas krāsa: gaiša; uz sejas ir dzimumzīmes. 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 6.12.2005.”


10.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1835

(2017. gada 9. oktobris),

ar ko nosaka no 2017. gada 10. oktobra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 642/2010 (2) 1. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, [parastie sēklas kvieši], ex 1001 99 00 [augstas kvalitātes parastie kvieši, izņemot sēklas kviešus], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 un 1007 90 00 ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Tomēr šis nodoklis nedrīkst pārsniegt parasto muitas nodokļu likmi.

(2)

Regulas (ES) Nr. 642/2010 1. panta 2. punktā paredzēts, ka, aprēķinot tā paša panta 1. punktā minēto ievedmuitas nodokli, attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 1. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem, kas norādīti minētās regulas 1. panta 1. punktā, ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 5. pantā paredzētās metodes.

(4)

No 2017. gada 21. septembra Kanādas izcelsmes produktiem ar KN kodiem 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (augstas kvalitātes parastie kvieši, izņemot sēklas kviešus), 1002 10 00 un 1002 90 00 ievedmuitas nodoklis tiek aprēķināts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 5. punktam.

(5)

Laikposmam no 2017. gada 10. oktobra jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktu šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2017. gada 10. oktobra Regulas (ES) Nr. 642/2010 1. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz II pielikumā norādītajiem datiem, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 9. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 20. jūlija Regula (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē (OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 642/2010 1. panta 1. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2017. gada 10. oktobra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

Cietie sēklas KVIEŠI

0,00

1001 19 00

Augstas kvalitātes cietie KVIEŠI, izņemot sēklas kviešus

0,00

Vidējas kvalitātes, izņemot sēklas kviešus

0,00

Zemas kvalitātes, izņemot sēklas kviešus

0,00

ex 1001 91 20

Parastie sēklas KVIEŠI

0,00

ex 1001 99 00

Augstas kvalitātes parastie KVIEŠI, izņemot sēklas kviešus

0,00

1002 10 00

Sēklas RUDZI

5,61

1002 90 00

RUDZI, izņemot sēklas

5,61

1005 10 90

Sēklas KUKURŪZA, izņemot hibrīdu sēklas

5,61

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas kukurūzu (3)

5,61

1007 10 90

Graudu SORGO, izņemot hibrīdus sējai

5,61

1007 90 00

Graudu SORGO, izņemot sēklas

5,61


(1)  Importētājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 4. punktu var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras (viņpus Gibraltāra jūras šauruma) vai Melnās jūras piekrastē un ja preces Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu vai Suecas kanālu,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē un ja preces Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu.

(2)  Kanādas izcelsmes produktiem ar KN kodiem 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (augstas kvalitātes parastie kvieši, izņemot sēklas kviešus), 1002 10 00 un 1002 90 00 nodoklis tiek aprēķināts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 5. punktam.

(3)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 642/2010 3. pantā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

DATI I PIELIKUMĀ NOTEIKTĀ IEVEDMUITAS NODOKĻA APRĒĶINĀŠANAI

1.

Vidējie rādītāji par Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā minēto laika posmu:

(EUR/t)

 

Parastie kvieši (1)

Kukurūza

Birža

Minneapolis

Čikāga

Kotējums

210,22

117,61

Piemaksa par Persijas līča reģionu

15,27

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

32,84

2.

Vidējie rādītāji par Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā minēto laika posmu:

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama:

18,54 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama:

39,59 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).