ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 249

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 27. septembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1601 (2017. gada 26. septembris), ar ko izveido Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

27.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1601

(2017. gada 26. septembris),

ar ko izveido Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 209. panta 1. punktu un 212. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Savienības Ārējo investīciju plāns (“ĀIP”) paredz kā pirmo pīlāru izveidot Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) vienlaikus ar tehnisko palīdzību kā otro pīlāru un uzlabot investīciju klimatu un vispārējo politikas vidi partnervalstīs – kā trešo pīlāru.

(2)

EFIA mērķis ir atbalstīt investīcijas galvenokārt Āfrikā un Savienības kaimiņvalstīs, lai tādējādi veicinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam (“Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”) ilgtspējīgas attīstības mērķu, jo īpaši nabadzības izskaušanas, sasniegšanu, kā arī saistību izpildi saskaņā ar nesen pārskatīto Eiropas Kaimiņattiecību politiku. Atbalstot šādas investīcijas, EFIA mērķis ir risināt specifiskas ar migrācijas pamatcēloņiem, tostarp ar nelikumīgu migrāciju, saistītas sociālekonomiskas problēmas un veicināt to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs, un stiprināt tranzīta un uzņēmējas kopienas. EFIA kā daļai no ĀIP arī būtu jāveicina Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām (“Parīzes nolīgums”) īstenošana.

(3)

EFIA izdarītajām investīcijām būtu jāpapildina un jāpastiprina centieni, kas tiek veikti saistībā ar Savienības migrācijas politiku attiecībā uz trešām valstīm, tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar Jaunā partnerības satvara sadarbībai ar trešām valstīm īstenošanu saskaņā ar Eiropas Programmu migrācijas jomā.

(4)

EFIA darbībā būtu jāvadās pēc Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā noteiktajiem Savienības ārējās darbības un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā noteiktajiem Savienības politikas attiecībā uz sadarbību attīstības jomā mērķiem. EFIA arī būtu jāļauj ieguldītājiem un privātiem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, efektīvāk veicināt ilgtspējīgu attīstību partnervalstīs saskaņā ar Savienības attīstības politiku un Eiropas Kaimiņattiecību politiku. EFIA būtu maksimāli jāpalielina papildvērtība, jārisina problēmas saistībā ar tirgus nepilnībām un neoptimālu situāciju investīciju jomā, jānodrošina inovatīvi produkti un jāpiesaista privātā sektora līdzekļi. EFIA operācijas būtu skaidri jānošķir no citiem atbalsta veidiem, un tām būtu jāpapildina citi atbalsta veidi, tostarp operācijas, kas tiek veiktas saistībā ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) ārējo aizdevumu mandātu, ekonomikas noturības iniciatīvu un investīciju mehānismu, kas izveidoti saskaņā ar Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (2) (ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums) (ĀKK ieguldījumu mehānisms). EFIA operācijām arī būtu jāpapildina jau pastāvošās citu attiecīgajiem kritērijiem atbilstošo finanšu iestāžu darbības.

(5)

EFIA būtu jāveicina Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam – kurā starptautiskā migrācija ir atzīta par daudzdimensiju realitāti, kam ir liela nozīme izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstu attīstībā un kam ir nepieciešama saskaņota un visaptveroša reaģēšana –, īstenošana, vienlaikus uzsverot migrantu potenciālu dot ieguldījumu iekļaujošā izaugsmē un ilgtspējīgā attīstībā. EFIA atbalstītām investīcijām būtu jāveicina nabadzības, konfliktu, nestabilitātes, nepietiekamas attīstības, nevienlīdzības, cilvēktiesību pārkāpumu, demogrāfiskā pieauguma, nodarbinātības un ekonomisko iespēju trūkuma, un klimata pārmaiņu radītā migrācijas spiediena mazināšanu.

(6)

EFIA būtu jāatbilst saistībām, ko Savienība uzņēmusies saskaņā ar Adisabebas rīcības programmu par finansējumu attīstībai un starptautiskā līmenī pieņemtajiem attīstības efektivitātes principiem, kuri izklāstīti ceturtajā Augsta līmeņa forumā par palīdzības efektivitāti 2011. gadā Pusanā (“Pusanas Partnerība efektīvai attīstības sadarbībai”) un kuri tika atkārtoti apstiprināti otrajā Augsta līmeņa Pasaules mēroga partnerības efektīvai attīstības sadarbībai sanāksmē 2016. gadā Nairobi.

(7)

EFIA mērķis atbilst Savienības globālajai ārpolitikas un drošības politikas stratēģijai, kurā vispārējās Savienības ārpolitikas jomā ir iekļauti tādi risināmi jautājumi kā migrācija un noturība, nodrošinot to, ka Savienības ārpolitika ir pilnībā saskaņota ar attīstības politikas mērķiem, un nodrošinot sinerģiju ar Savienības attīstības politiku un Eiropas Kaimiņattiecību politiku. Tā mērķis atbilst arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un starptautiskajām cilvēktiesībām, nodrošinot uz cilvēktiesībām balstītu pieeju un vienlaikus risinot piespiedu pārvietošanas un nelikumīgās migrācijas problēmu.

(8)

EFIA būtu jāveicina pienācīgu darbvietu radīšana, ekonomiskās iespējas un uzņēmējdarbība un zaļa un iekļaujoša izaugsme, īpašu uzmanību veltot dzimumu līdztiesībai un lielāku iespēju nodrošināšanai sievietēm un jauniešiem saskaņā ar Savienības Dzimumu līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanas sievietēm satvaru: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību palīdzību no 2016. gada līdz 2020. gadam, un vienlaikus jāstiprina tiesiskums, laba pārvaldība, cilvēktiesības un vienlīdzīga piekļuve dabas resursiem un to taisnīga izmantošana.

(9)

Privātā sektora iesaistīšanai Savienības sadarbībā ar partnervalstīm, izmantojot EFIA, būtu jānodrošina izmērāma papildu ietekme uz attīstību, neizkropļojot tirgu, un tai vajadzētu būt izmaksu ziņā efektīvai un tādai, kas balstās uz savstarpēju pārskatatbildību un riska un izmaksu dalīšanu. Šādai iesaistīšanai būtu jābalstās uz apņemšanos ievērot starptautiski pieņemtas pamatnostādnes un principus, tostarp atbildīgas investēšanas principus un ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus, un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem.

(10)

Lai izpildītu Savienības politiskās saistības attiecībā uz rīcību klimata jomā, atjaunojamās enerģijas un resursu efektivitātes jomā, vismaz 28 % no finansējuma, kas saistīts ar EFIA garantiju, būtu jāatvēlē investīcijām, kuras attiecas uz minētajām jomām.

(11)

Saskaņā ar šo regulu veicamās darbības būtu jāizstrādā tā, lai tiktu ievēroti oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritēriji, ko noteikusi ESAO Attīstības palīdzības komiteja (ESAO–APK), ņemot vērā privātā sektora attīstības īpatnības, lai tiktu atspoguļotas to valstu, kuras identificētas kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai konflikts, vismazāk attīstīto valstu (VAV) un lielu parādu apgrūtinātu nabadzīgu valstu vajadzības un lai tiktu sniegts pienācīgs atbalsts investīcijām dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs.

(12)

Saistībā ar ĀIP otro pīlāru Komisijai būtu jāpalielina atbalsts, lai palīdzētu partnervalstīm piesaistīt investīcijas, labāk sagatavojot un popularizējot projektus, izstrādājot vairāk veiksmīgu projektu un informējot par tiem starptautiskos ieguldītājus. Lai sniegtu attiecīgo informāciju par katru projektu, būtu jāizveido projektu tīmekļa portāls publiski pieejamas un lietotājdraudzīgas datubāzes veidā.

(13)

Saistībā ar ĀIP trešo pīlāru un Savienības pašreizējām politiskajām attiecībām ar partnervalstīm – Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstais pārstāvis) būtu jāuztur politikas dialogi, lai izstrādātu tiesiskus regulējumus un politikas nostādnes un izveidotu institūcijas, kas veicina ekonomikas stabilitāti, ilgtspējīgas investīcijas un iekļaujošu izaugsmi. Minētajiem politikas dialogiem cita starpā būtu jāietver cīņa pret korupciju, organizēto noziedzību un nelikumīgām finanšu plūsmām, laba pārvaldība, vietējo tirgu iekļaušana, uzņēmējdarbības un vietējās uzņēmējdarbības vides veicināšana, un cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana, kā arī politikas virzieni, kuros tiek ņemta vērā dzimumu līdztiesība.

(14)

EFIA būtu jāsastāv no reģionālām investīciju platformām, kuras būtu jāizveido, balstoties uz pastāvošo Savienības ārējo apvienošanas mehānismu darbības metodēm, procedūrām un struktūrām, un kurām savas apvienošanas operācijas būtu jākombinē ar EFIA garantiju. Ar EFIA garantiju būtu jāatbalsta finansēšanas un investīciju operācijas partnervalstīs Āfrikā un Eiropas kaimiņvalstīs.

(15)

Ņemot vērā Revīzijas palātas konstatējumus par apvienošanas izmantošanu Savienības ārējā darbībā, ir svarīgi, lai apvienošana tiktu izmantota gadījumos, kad var skaidri pierādīt tās pievienoto vērtību.

(16)

Lai Komisijai palīdzētu noteikt stratēģiskos norādījumus un vispārējos investēšanas mērķus, kā arī nodrošināt atbilstošu un diversificētu ģeogrāfisko un tematisko segumu investīciju logiem, būtu jāizveido EFIA stratēģiskā padome. Stratēģiskajai padomei būtu jāatbalsta vispārējā koordinēšana, papildināmība un saskaņotība starp reģionālajām investīciju platformām, starp ĀIP trim pīlāriem, starp ĀIP un citiem Savienības centieniem migrācijas un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanas jomā, kā arī ar attiecīgajiem Savienības ārējiem finansēšanas instrumentiem un trasta fondiem un ar EIB pārvaldītajām operācijām, kas tiek veiktas saistībā ar ārējo aizdevumu mandātu, tostarp EIB ekonomikas noturības iniciatīvu, un ar ĀKK investīciju mehānismu, neskarot EIB iekšējos pārvaldības noteikumus.

(17)

Stratēģiskajai padomei būtu jāsastāv no pārstāvjiem no Komisijas un noAugstā pārstāvja, no visām dalībvalstīm un no EIB. Eiropas Parlamentam vajadzētu būt novērotāja statusā. Iemaksu veicējiem, atbilstīgajiem partneriem, partnervalstīm, attiecīgajām reģionālajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām attiecīgos gadījumos var piešķirt novērotāja statusu. Stratēģiskajai padomei būtu jāpieņem savs reglaments. Ar šo reglamentu būtu jānosaka satvars novērotāju iesaistīšanai, ņemot vērā to attiecīgo statusu un lomu.

(18)

Komisijai un EIB būtu jānoslēdz nolīgums, kurā tiktu precizēti nosacījumi to sadarbībai EFIA garantijas pārvaldībā, un ar šo nolīgumu būtu jāiepazīstina stratēģiskā padome.

(19)

Katrai reģionālajai investīciju platformai vajadzētu būt savai operatīvās darbības padomei, kurai būtu jāņem vērā pastāvošo apvienošanas mehānismu operatīvās darbības padomju pieredze. Reģionālās operatīvās darbības padomēm būtu jāsniedz atbalsts Komisijai šīs regulas īstenošanā. Tām būtu jāpalīdz Komisijai reģionālo un nozaru investēšanas mērķu un reģionālo, nozaru un tematisko investīciju logu noteikšanā un uzraudzībā, sagatavojot atzinumus par apvienošanas operācijām un apspriežot EFIA garantijas izmantošanu saskaņā ar izveidojamajiem investīciju logiem.

(20)

Būtu jānodrošina tas, ka Eiropas Parlamentam un Padomei tiek sniegta atbilstoša informācija par stratēģisko ievirzi EFIA garantijas izmantošanai ar investīciju logu izveides palīdzību.

(21)

EFIA būtu jādarbojas kā vienas pieturas aģentūrai, kas saņem finansēšanas priekšlikumus no finanšu iestādēm un publiskiem vai privātiem ieguldītājiem un sniedz visdažādāko finansiālo atbalstu atbilstīgām investīcijām. EFIA garantija būtu jāatbalsta ar EFIA garantiju fondu.

(22)

EFIA būtu jāizmanto inovatīvi instrumenti, lai atbalstītu investīcijas un iesaistītu privāto sektoru, jo īpaši mikrouzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus. Tam arī būtu jāļauj Eiropas ieguldītājiem un privātiem uzņēmumiem, tostarp mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, efektīvāk piedalīties centienos panākt ilgtspējīgu attīstību partnervalstīs. Šajā sakarā būtu jārisina problēmas saistībā ar vājajām vietām un šķēršļiem, kas kavē investīcijas.

(23)

EFIA garantijas piešķiršanā prioritāte būtu jāpiešķir to projektu finansēšanai, kuriem ir būtiska ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru izmaksu un ieguvumu attiecība veicina investīciju ilgtspēju. Atbalstot operācijas ar EFIA garantiju, būtu jāveic padziļināta vides, finanšu un sociālo aspektu ex ante izvērtēšana. EFIA garantiju nevajadzētu izmantot, lai aizstātu valdības atbildību par svarīgu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

(24)

Eiropas Savienības delegācijām partnervalstīs informācija par EFIA finansējuma saņemšanas iespējām būtu jāiekļauj savā saziņā. kas vērsta uz pilsonisko sabiedrību un sabiedrību kopumā, un jāveicina saskaņotība starp trīs ĀIP pīlāriem.

(25)

EFIA garantija būtu jāpiešķir atbilstīgiem partneriem finansēšanas un investīciju operācijām vai garantijas instrumentiem uz sākotnēju investēšanas periodu līdz 2020. gada 31. decembrim.

(26)

Lai nodrošinātu elastīgumu, uzlabotu pievilcību privātā sektora skatījumā un paaugstinātu investīciju ietekmi, būtu lietderīgi paredzēt atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (3) noteiktajiem noteikumiem saistībā ar Savienības budžeta īstenošanas metodēm, ar kuru atbilstīgie partneri, kas ir struktūras, ko reglamentē privāttiesības, varētu būt arī struktūras, kurām nav uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana, kā arī struktūras, ko reglamentē partnervalsts privāttiesības.

(27)

Komisijai būtu jāslēdz EFIA garantijas nolīgumi ar atbilstīgajiem partneriem, paredzot konkrētus noteikumus, saskaņā ar kuriem tiem piešķir EFIA garantiju. Minētajiem garantijas nolīgumiem būtu jānodrošina juridiskais pamats atbilstošai riska dalīšanai, tādējādi atbilstīgajiem partneriem sniedzot stimulus nodrošināt finansējumu, kā arī mehānismus un procedūras potenciālajiem EFIA garantijas izmantošanas gadījumiem.

(28)

Lai izveidotu EFIA garantiju, Savienībai būtu jādara pieejama garantija EUR 1 500 000 000 apmērā. Dalībvalstis un citi iemaksu veicēji būtu jāaicina arī turpmāk sniegt ieguldījumu EFIA garantiju fonda atbalstīšanā dalībvalstu un citu iemaksu veicēju gadījumā skaidras naudas veidā vai dalībvalstu gadījumā - garantiju veidā, lai uzlabotu likviditātes rezervi un tādā veidā ļautu palielināt kopējo EFIA garantijas apjomu. Dalībvalstis, publiskās finanšu iestādes un citi iemaksu veicēji būtu jāaicina sniegt papildu finansējumu EFIA garantiju fondā saskaņā ar nosacījumiem, kuri būtu jāparedz nolīgumā, kas jānoslēdz starp Komisiju Savienības vārdā un attiecīgo iemaksu veicēju.

(29)

EFIA garantiju fonds būtu jāizveido kā likviditātes rezerve EFIA garantijas izmantošanas gadījumā. Lai sasniegtu līmeni, kas atbilstoši atspoguļo Savienības finanšu saistības attiecībā uz EFIA garantiju, Savienībai būtu jādara pieejami EUR 750 000 000.

(30)

Lai palielinātu EFIA garantijas ietekmi, ņemot vērā attiecīgo reģionu vajadzības, būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm iemaksas veikt garantijas vai skaidras naudas veidā.

(31)

EFIA garantiju fonda vajadzībām ir jāizmanto Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļi, visā EFIA garantijas īstenošanas periodā vismaz EUR 400 000 000 no EFIA garantijas seguma būtu jāpiešķir investīcijām partnervalstīs, kuras ir atbilstīgas saskaņā ar 11. EAF (4). EFIA garantijai vajadzētu būt pieejamai tikai tad, kad ir apstiprināta EFIA garantijas fondam paredzētā iemaksa EUR 400 000 000 apmērā no 11. EAF līdzekļiem.

(32)

EFIA garantiju fonda vajadzībām ir jāizmanto ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 232/2014 (5) izveidotā Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta līdzekļi, visā EFIA garantijas īstenošanas periodā vismaz EUR 100 000 000 no EFIA garantijas seguma būtu jāpiešķir investīcijām partnervalstīs austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs.

(33)

Komisijai katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par EFIA garantijas aptvertajām finansēšanas un investīciju operācijām, lai nodrošinātu pilnu pārskatatbildību Savienības pilsoņiem un Eiropas Parlamenta un Padomes īstenoto pārbaudi un kontroli. Attiecīgais ziņojums būtu jāpublisko, lai ļautu attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu viedokli. Komisijai arī katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par EFIA garantiju fonda pārvaldību, lai nodrošinātu pārskatatbildību un pārredzamību. Komisijai arī būtu jāinformē ĀKK un ES Ministru padome un ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja par EAF līdzekļu izlietojumu.

(34)

Lai nodrošinātu EFIA un ĀIP uzraudzību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamentam vai Padomei vajadzētu būt iespējai rīkot uzklausīšanas kā daļu no dialoga ar Komisiju, Augsto pārstāvi, EIB un citām atbilstīgām finanšu iestādēm, kā arī ar privāto sektoru un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

(35)

Lai ņemtu vērā gūtās atziņas un nodrošinātu EFIA turpmākas attīstības iespēju, Komisijai un ārējiem vērtētājiem būtu jāizvērtē EFIA darbība un EFIA garantiju fonda izmantošana, kas būtu arī jāpakļauj ikgadējam apspriešanās procesam ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šīs regulas piemērošanas izvērtēšana būtu jāveic neatkarīgi, lai noteiktu, cik lielā mērā īstenošana atbilst juridiskajam pamatam, un lai konstatētu šīs regulas piemērojamību un īstenojamību tās mērķu sasniegšanā.

(36)

Lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses nolūkā noteikt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar finansēšanas vai investīciju operācijām, uz kurām attiecas šī regula, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir pilnvarots veikt izmeklēšanu saskaņā ar Padomes Regulām (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (6) un (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (8).

(37)

EFIA atbalstītām finansēšanas un investīciju operācijām vajadzētu būt saskaņā ar attiecīgajos Savienības tiesību aktos un Padomes secinājumos, jo īpaši Padomes 2016. gada 8. novembra secinājumos un to pielikumā, noteikto Savienības politiku attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos, un tās atjauninājumiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu izveido Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu.

2.   Ar šo regulu paredz, ka šā panta 1. punkta piemērošanas nolūkos Komisija Savienības vārdā slēdz EFIA garantiju nolīgumus ar 11. pantā noteiktajiem atbilstīgajiem partneriem.

2. pants

Definīcijas

Šīs regulas nolūkos piemēro šādas definīcijas:

1)

“reģionālās investīciju platformas” ir apvienošanas mehānismi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 236/2014 (9) 4. panta 1. punkta e) apakšpunktam un Padomes Regulas (ES) 2015/323 (10) 40. pantam attiecībā uz iemaksu no 11. EAF, kas tiek kombinēta ar šīs regulas 7. pantā izklāstītās EFIA garantijas piešķiršanu;

2)

“investīciju logs” ir mērķa joma EFIA garantijas atbalstam investīciju portfeļiem konkrētos reģionos, valstīs vai nozarēs, kuru īsteno, izmantojot reģionālās investīciju platformas;

3)

“iemaksu veicējs” ir dalībvalsts, starptautiska finanšu iestāde vai dalībvalsts publiska iestāde, publiska aģentūra vai citas struktūras, kas EFIA garantiju fondā veic iemaksu skaidras naudas dotāciju vai garantiju veidā;

4)

“partnervalsts” ir valsts, kura parakstījusi ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu, valsts, kura minēta Regulas (ES) Nr. 232/2014 I pielikumā, vai valsts, kura atbilst ģeogrāfiskās sadarbības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 233/2014 (11);

5)

“papildvērtība” ir princips, kas nodrošina, ka EFIA garantijas atbalsts veicina ilgtspējīgu attīstību ar tādu operāciju palīdzību, kuras nebūtu iespējams veikt bez EFIA garantijas vai kuras sniedz pozitīvus rezultātus papildus tam, kas būtu sasniegts bez šīs garantijas. Papildvērtība nozīmē arī privātā sektora finansējuma piesaistīšanu un ar tirgus nepilnībām vai neoptimālu situāciju investīciju jomā saistītu problēmu risināšanu, kā arī investīciju kvalitātes, ilgtspējas vai ietekmes uzlabošanu vai mēroga palielināšanu. Princips nodrošina arī to, ka ar EFIA garantijas operācijām neaizstāj dalībvalsts atbalstu, privātu finansējumu vai citu Savienības, vai starptautiska līmeņa finansiālu intervenci un izvairās ar tām izstumt citas publiskas vai privātas investīcijas. Ar EFIA garantiju atbalstītiem projektiem parasti ir augstāks riska profils nekā investīciju portfelim, ko atbalsta atbilstīgie partneri saskaņā ar savu parasto investīciju politiku bez EFIA garantijas.

II NODAĻA

EIROPAS FONDS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI

3. pants

Mērķis

1.   EFIA kā integrētas finanšu paketes mērķis ir, atbilstīgiem partneriem nodrošinot finansēšanas spēju dotāciju, garantiju vai citu finanšu instrumentu veidā, atbalstīt investīcijas un uzlabot finansējuma pieejamību, galvenokārt Āfrikā un Eiropas kaimiņvalstīs, lai veicinātu partnervalstu ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un sociālo attīstību un sociālekonomisko noturību, tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar Eiropas Kaimiņattiecību politiku un jauno satvaru partnerībai ar trešām valstīm saskaņā ar Eiropas Programmu migrācijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, pienācīgu darbvietu radīšanai, dzimumu līdztiesībai, lielāku iespēju nodrošināšanai sievietēm un jauniešiem, un sociālekonomiskām nozarēm un mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un vienlaikus nodrošināt maksimālu papildvērtību un inovatīvus produktus un piesaistīt privātā sektora līdzekļus.

2.   EFIA vadās pēc LES 21. pantā izklāstītajiem Savienības ārējās darbības mērķiem, LESD 208. pantā izklāstītajiem Savienības politikas attiecībā uz sadarbību attīstības jomā mērķiem un starptautiskā līmenī pieņemtajiem attīstības efektivitātes principiem. EFIA sekmē Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķu, jo īpaši nabadzības izskaušanas, sasniegšanu un attiecīgā gadījumā veicina Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanu, tādējādi risinot specifiskas ar migrācijas pamatcēloņiem saistītas sociālekonomiskas problēmas, atbalstot to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savā izcelsmes valstī, un stiprinot tranzīta un uzņēmējas kopienas.

3.   EFIA veicina Parīzes nolīguma īstenošanu, investīcijas vēršot arī uz tādām nozarēm, kas sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām.

4.   EFIA atbilst mērķiem, kas izklāstīti ārējos finansēšanas instrumentos, kuri izveidoti ar Regulām (ES) Nr. 232/2014, (ES) Nr. 233/2014 un (ES) 2015/323, un prioritātēm, kas noteiktas valsts vai reģionālajās programmās un stratēģijas dokumentos, ja tādi ir pieejami.

4. pants

EFIA struktūra

1.   EFIA sastāv no reģionālajām investīciju platformām, kuras izveido, balstoties uz pastāvošo Savienības ārējo apvienošanas mehānismu darbības metodēm, procedūrām un struktūrām, un kuras savas apvienošanas operācijas kombinē ar EFIA garantijas operācijām.

2.   EFIA pārvaldību nodrošina Komisija. Komisija strādā ciešā sadarbībā ar EIB, un EFIA garantijas darbības pārvaldībā to atbalsta citi atbilstīgie partneri. Šajā nolūkā izveido EFIA garantijas tehniskās izvērtēšanas grupu.

5. pants

EFIA stratēģiskā padome

1.   EFIA pārvaldībā Komisiju konsultē stratēģiskā padome.

2.   Stratēģiskā padome Komisiju konsultē par EFIA garantijas investīciju stratēģisko ievirzi un prioritātēm un sniedz ieguldījumu to saskaņošanā ar Savienības ārējās darbības, attīstības politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas vadošajiem principiem un mērķiem, kā arī ar 3. pantā noteikto EFIA mērķi. Tā arī atbalsta Komisiju vispārējo investēšanas mērķu noteikšanā attiecībā uz EFIA garantiju un uzrauga atbilstošu un diversificētu ģeogrāfisko un tematisko segumu investīciju logiem, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot valstīm, kuras skar nestabilitāte vai konflikts, VAV un lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

3.   Stratēģiskā padome atbalsta arī vispārējo koordinēšanu, papildināmību un saskaņotību starp reģionālajām investīciju platformām, starp ĀIP trim pīlāriem, starp ĀIP un citiem Savienības centieniem migrācijas un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanas jomā, kā arī ar attiecīgajiem Savienības ārējiem finansēšanas instrumentiem un trasta fondiem un ar EIB pārvaldītajām operācijām, kas tiek veiktas saistībā ar ārējo aizdevumu mandātu, tostarp EIB ekonomikas noturības iniciatīvu, un ar ĀKK investīciju mehānismu, neskarot EIB iekšējos pārvaldības noteikumus.

4.   Stratēģiskā padome sastāv no pārstāvjiem no Komisijas un no Savienības Augstā pārstāvja, no visām dalībvalstīm un no EIB. Eiropas Parlamentam ir novērotāja statuss. Iemaksu veicējiem, atbilstīgajiem partneriem, partnervalstīm, attiecīgajām reģionālajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām attiecīgos gadījumos var piešķirt novērotāja statusu. Ar stratēģisko padomi apspriežas pirms jebkādu jaunu novērotāju iekļaušanas. Stratēģisko padomi vada Komisija un Augstais pārstāvis.

5.   Stratēģiskā padome rīko sanāksmi vismaz divas reizes gadā un, ja iespējams, vienprātīgi pieņem atzinumus. Priekšsēdētājs jebkurā laikā vai pēc vienas trešdaļas padomes locekļu pieprasījuma var rīkot papildu sanāksmes. Ja vienprātību panākt nav iespējams, tiek piemērotas balsošanas tiesības, par ko panākta vienošanās stratēģiskās padomes pirmajā sanāksmē un kas ir paredzētas tās reglamentā. Attiecībā uz minētajām balsošanas tiesībām pienācīgi ņem vērā finansējuma avotu. Reglamentā izklāsta satvaru attiecībā uz novērotāju lomu. Stratēģiskās padomes sanāksmju protokolus un darba kārtības pēc to apstiprināšanas publisko.

6.   Komisija katru gadu ziņo stratēģiskajai padomei par EFIA īstenošanā sasniegto progresu. Stratēģiskā padome regulāri rīko attiecīgo ieinteresēto personu apspriešanos par EFIA stratēģisko ievirzi un īstenošanu.

7.   EFIA īstenošanas laikposmā stratēģiskā padome, cik drīz vien iespējams, pieņem un publicē pamatnostādnes, kas nosaka to, kā nodrošināt EFIA operāciju atbilstību 9. pantā izklāstītajiem mērķiem un atbilstības kritērijiem.

8.   Stratēģiskajos norādījumos stratēģiskā padome pienācīgi ņem vērā attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas un Padomes lēmumus un secinājumus.

6. pants

Reģionālās operatīvās darbības padomes

Katrai reģionālajai investīciju platformai ir operatīvās darbības padome. Reģionālās operatīvās darbības padomes atbalsta Komisiju īstenošanas līmenī reģionālo un nozaru investēšanas mērķu un reģionālo, nozaru un tematisko investīciju logu noteikšanā un sagatavo atzinumus par apvienošanas operācijām un par EFIA garantijas izmantošanu.

III NODAĻA

EFIA GARANTIJA UN EFIA GARANTIJU FONDS

7. pants

EFIA garantija

1.   Savienība pēc projekta dzīvotspējas rūpīgas izvērtēšanas pēc atbilstīgā partnera pirmā pieprasījuma nodrošina neatsaucamu un beznosacījumu garantiju attiecībā uz šīs regulas aptvertajām finansēšanas un investīciju operācijām.

2.   Ar EFIA garantiju atbalsta finansēšanas un investīciju operācijas partnervalstīs Āfrikā un Eiropas kaimiņvalstīs.

3.   EFAI garantiju piešķir kā garantiju pēc pirmā pieprasījuma attiecībā uz 10. pantā minētajiem instrumentiem un ievērojot 9. pantā izklāstītos atbilstības kritērijus.

8. pants

Prasības attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu

1.   EFIA garantiju piešķir, ja ir noslēgts attiecīgais EFIA garantijas nolīgums starp Komisiju Savienības vārdā un atbilstīgo partneri.

2.   Investēšanas periods, kurā ar atbilstīgajiem partneriem var slēgt EFIA garantijas nolīgumus par atbalstu finansēšanas un investīciju operācijām, ilgst līdz 2020. gada 31. decembrim.

3.   Maksimālais periods, kurā atbilstīgiem partneriem ļauts slēgt nolīgumus ar privātā sektora partneriem, kas nodrošina līdzfinansējumu, finanšu starpniekiem vai galīgajiem finansējuma saņēmējiem, ir četri gadi pēc attiecīgā EFIA garantijas nolīguma noslēgšanas.

9. pants

Atbilstības kritēriji EFIA garantijas izmantošanai

1.   Finansēšanas un investīciju operācijas, kas saskaņā ar 3. pantā izklāstīto EFIA mērķi ir atbilstīgas EFIA garantijas atbalstam, ir konsekventas un saskaņotas ar Savienības politiku, jo īpaši ar Savienības attīstības politiku un Eiropas Kaimiņattiecību politiku, kā arī ar partnervalstu stratēģijām un politikas virzieniem. Šādās operācijās ņem vērā citu Savienības un starptautisko atbalstu, lai nodrošinātu papildināmību ar citām iniciatīvām, un ar tām atbalsta šādus mērķus:

a)

sekmēt ilgtspējīgu attīstību tās ekonomiskajā, sociālajā un vides dimensijā un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam un attiecīgā gadījumā Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanu ar sevišķu uzsvaru uz nabadzības izskaušanu, pienācīgu darbvietu radīšanu, ekonomiskajām iespējām, prasmēm un uzņēmējdarbību, īpaši veicinot dzimumu līdztiesību un lielāku iespēju nodrošināšanu sievietēm un jauniešiem un vienlaikus ievērojot un stiprinot tiesiskumu, labu pārvaldību un cilvēktiesības;

b)

veicināt Savienības migrācijas politikas, tostarp attiecīgā gadījumā jaunā satvara partnerībai ar trešām valstīm, īstenošanu saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā;

c)

veicinot ilgtspējīgu attīstību, palīdzēt risināt ar konkrētiem migrācijas pamatcēloņiem, tostarp nelikumīgo migrāciju, saistītas problēmas, kā arī stiprināt tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju un palīdzēt ilgtspējīgi reintegrēties migrantiem, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs, pienācīgi ņemot vērā tiesiskuma, labas pārvaldības un cilvēktiesību nostiprināšanu;

d)

stiprināt sociālekonomiskās nozares un zonas un saistīto publisko un privāto infrastruktūru, tostarp atjaunojamu un ilgtspējīgu enerģiju, ūdens un atkritumu apsaimniekošanu, transportu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī vidi, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību un “zilo izaugsmi”, sociālo infrastruktūru, veselību un cilvēkkapitālu, lai uzlabotu sociālekonomisko vidi;

e)

nodrošināt finansējumu un atbalstu privātā un kooperatīvā sektora attīstībai, īpaši koncentrējoties uz vietējiem uzņēmumiem, kā arī mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un vienlaikus pievērsties tirgus nepilnībām, ierobežot tirgus kropļojumus un veicināt Eiropas uzņēmumu devumu EFIA mērķu īstenošanā;

f)

risināt nepilnības, kas traucē privātām investīcijām, nodrošinot finanšu instrumentus, kas var būt izteikti attiecīgo partnervalstu vietējās valūtās, tostarp pirmās kārtas zaudējuma garantijas privātā sektora projektu garantiju portfeļiem, piemēram, aizdevumu garantijas maziem un vidējiem uzņēmumiem un garantijas konkrētiem riskiem infrastruktūras projektiem, un citu riska kapitālu;

g)

risinot jautājumus saistībā ar nepilnībām un šķēršļiem investīciju jomā, piesaistīt privātā sektora finansējumu, īpaši koncentrējoties uz mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem;

h)

sniegt ieguldījumu rīcībā klimata jomā un vides aizsardzībā un pārvaldībā, tādējādi radot papildu ieguvumus klimatam, kā arī piešķirt vismaz 28 % finansējuma investīcijām, kas sniedz ieguldījumu saistībā ar rīcību klimata jomā, atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitāti.

2.   Ar EFIA garantiju atbalsta finansēšanas un investīciju operācijas, ar kurām tiek risināti jautājumi saistībā ar tirgus nepilnībām vai neoptimālām situācijām investīciju jomā un kuras:

a)

nodrošina papildvērtību;

b)

nodrošina papildināmību ar citām iniciatīvām, nodrošinot, ka EFIA garantijas operācijas ir skaidri nošķirtas, jo īpaši no ārējo aizdevumu mandāta operācijām, kuras pārvalda EIB;

c)

nodrošina interešu saskaņotību, paredzot adekvātu riska dalīšanu starp attiecīgo atbilstīgo partneri un citiem potenciālajiem partneriem;

d)

ir ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgas, pienācīgi ņemot vērā iespējamo atbalstu no projekta privātajiem un publiskajiem partneriem un viņu līdzfinansējumu, vienlaikus ņemot vērā konkrēto darbības vidi un to valstu spējas, kas noteiktas kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai konflikts, kuras ir VAV un lielu parādu apgrūtinātas nabadzīgas valstis, kur var sniegt izdevīgākus noteikumus;

e)

ir tehniski dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas no vides un sociālā viedokļa;

f)

pēc iespējas vairāk mobilizē privātā sektora kapitālu;

g)

ievēro Pusanas partnerībā efektīvai sadarbībai attīstības jomā izklāstītos un Nairobi 2016. gadā atkārtoti apstiprinātos attīstības efektivitātes principus, tostarp atbildību, saskaņošanu, koncentrēšanos uz rezultātiem, pārredzamību un savstarpēju pārskatatbildību, kā arī palīdzības atsaistīšanas mērķi;

h)

ir izstrādātas, lai atbilstu OAP kritērijiem, kurus noteikusi ESAO-APK, ņemot vērā privātā sektora attīstības specifiku; un

i)

tiek īstenotas, pilnībā ievērojot starptautiski pieņemtas pamatnostādnes, principus un konvencijas, tostarp Atbildīgu investīciju principus, ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, ESAO Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas atbildīgas investēšanas lauksaimniecībā un pārtikas sistēmās principus un Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas, kā arī starptautiskās cilvēktiesības.

3.   Finansēšanas un investīciju operācijās, aplūkojot katru gadījumu atsevišķi, var apvienot finansējumu no dažādiem Savienības instrumentiem tiktāl, ciktāl tas nepieciešams EFIA atbalstīta investīciju projekta sekmīgai īstenošanai, un ja tādējādi netiek samazināts finansējums citiem attīstības mērķiem.

4.   Komisija, pienācīgi ņemot vērā stratēģiskās padomes sniegto ieteikumu un apspriedusies ar operatīvās darbības padomēm un informējusi Eiropas Parlamentu un Padomi nosaka investīciju logus konkrētiem reģioniem vai konkrētām partnervalstīm, vai abiem, konkrētām nozarēm vai konkrētiem projektiem, konkrētām galīgā finansējuma saņēmēju kategorijām vai abiem, ko jāfinansē ar 10. pantā minētajiem instrumentiem, kurus līdz noteiktam apjomam jāsedz, izmantojot EFIA garantiju. Informācijā, ko Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, norāda, kā investīciju logi ir saskaņoti ar 3. pantā un šajā pantā izklāstītajām prasībām un to detalizēti izklāstītajām finansēšanas prioritātēm. EIB būtu jāsniedz rakstisks atzinums par banku jautājumiem, kuru pievieno katram priekšlikumam par investīciju logiem. Visus finansiāla atbalsta pieprasījumus saistībā ar investīciju logiem iesniedz Komisijai.

Investīciju logu izvēli pienācīgi pamato ar tirgus nepilnību vai neoptimālu situāciju investīcijas jomā analīzi. Šādu analīzi veic Komisija sadarbībā ar iespējamiem atbilstīgiem partneriem un ieinteresētajām personām.

Āfrikas investīciju platformā būtisku EFIA garantijas daļu piešķir nestabilām un konfliktu skartām valstīm, valstīm, kurām ir tikai sauszemes robežas, un VAV.

5.   Darbības, kuras atbalsta ar EFIA garantiju, Komisija novērtē pēc atbilstības kritērijiem, kas izklāstīti 1. un 2. punktā, pēc iespējas izmantojot atbilstīgo partneru esošās rezultātu mērīšanas sistēmas. Komisija katru gadu publicē tās veiktā novērtējuma rezultātus par katru investīciju logu.

10. pants

EFIA garantijai atbilstīgie instrumenti

1.   EFIA garantiju izmanto, lai segtu riskus šādiem instrumentiem:

a)

aizdevumi, tostarp aizdevumi vietējā valūtā;

b)

garantijas;

c)

pretgarantijas;

d)

kapitāla tirgus instrumenti;

e)

jebkurš cits finansējuma vai kredīta uzlabošanas, apdrošināšanas un pamatkapitāla vai kvazikapitāla līdzdalības veids.

2.   Atbilstīgie partneri drīkst nodrošināt 1. punktā minētos instrumentus saskaņā ar investīciju logu vai individuālu projektu, kuru pārvalda atbilstīgais partneris. Tos drīkst nodrošināt par labu partnervalstīm, tostarp valstīm, kuras skar nestabilitāte vai konflikts, vai valstīm, kas saskaras ar rekonstrukcijas un atjaunošanas problēmām pēc konflikta, un minēto partnervalstu iestāžu labā, tostarp to valsts bankām un privātām vietējām bankām un finanšu iestādēm, kā arī minēto partnervalstu privātā sektora struktūru labā. Valstīs, kuras skar nestabilitāte vai konflikts, un pamatotos gadījumos citās valstīs atbalstu drīkst sniegt publiskā sektora investīcijām, kam ir attiecīga ietekme uz privātā sektora attīstību.

11. pants

Partneru atbilstība un atlase

1.   Atbilstīgie partneri EFIA garantijas nolūkos ir:

a)

EIB un Eiropas Investīciju fonds;

b)

publisko tiesību subjekti;

c)

starptautiskas organizācijas un to aģentūras;

d)

struktūras, ko reglamentē privāttiesības un kuru uzdevums ir saistīts ar publisko sektoru, ja tās nodrošina adekvātas finanšu garantijas;

e)

struktūras, ko reglamentē dalībvalsts privāttiesības un kuras nodrošina adekvātas finanšu garantijas, – atkāpjoties no Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta vii) punkta;

f)

struktūras, ko reglamentē partnervalsts privāttiesības un kuras nodrošina adekvātas finanšu garantijas, atkāpjoties no Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta vii) punkta.

2.   Atbilstīgie partneri atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. pantā. Attiecībā uz struktūrām, ko reglamentē dalībvalsts vai partnervalsts privāttiesības, priekšroka tiek dota struktūrām, kas sniedz informāciju par vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības kritērijiem.

Kad vien iespējams, EFIA garantiju īsteno atbilstīga Eiropas partnera vadībā, ievērojot šajā regulā izklāstītos kritērijus. Komisija nodrošina to, lai atbilstīgie partneri pieejamos resursus izlietotu efektīvi, lietderīgi un taisnīgi, vienlaikus veicinot to savstarpēju sadarbību.

Komisija nodrošina taisnīgu attieksmi pret visiem atbilstīgajiem partneriem un to, lai EFIA īstenošanas laikposmā netiktu pieļautiinterešu konflikti. Lai nodrošinātu papildināmību, Komisija var pieprasīt atbilstīgajiem partneriem visu attiecīgo informāciju par to operācijām, kas nav saistītas ar EFIA.

3.   Komisija atbilstīgos partnerus atlasa saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 61. pantu.

4.   Eiropas Parlaments vai Padome var uzaicināt atbilstīgos partnerus piedalīties viedokļu apmaiņā par finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām attiecas šī regula.

12. pants

EFIA garantijas segums un noteikumi

1.   Neskarot 2. punktu, EFIA garantija nekad nepārsniedz EUR 1 500 000 000.

2.   Dalībvalstis un EBTA valstis EFIA garantiju fondā var veikt ieguldījumu garantiju vai skaidras naudas veidā. Ja saņemts stratēģiskās padomes atzinums un Komisijas apstiprinājums, citi iemaksu veicēji var veikt iemaksas skaidras naudas veidā.

Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi par apstiprinātajām iemaksām.

EFIA garantijas apjomu, kas pārsniedz 1. punktā norādīto apjomu, piešķir Savienības vārdā.

Kopējie neto maksājumi no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar EFIA garantiju nepārsniedz EUR 1 500 000 000. Neskarot 4. punktu, maksājumus sakarā ar garantijas izmantošanu vajadzības gadījumā veic iemaksu veicējas dalībvalstis vai citi iemaksu veicēji uz pari passu pamata ar Savienību.

Iemaksu nolīgumu noslēdz Komisija Savienības vārdā un iemaksu veicējs, un tajā jo īpaši ietver noteikumus attiecībā uz maksājuma nosacījumiem.

3.   EFIA garantija kļūst pieejama tikai tad, kad ir apstiprināta iemaksa skaidrā naudā EUR 400 000 000 apmērā no 11. EAF, kas veikta Savienības vispārējā budžetā.

4.   Dalībvalstu iemaksas garantijas veidā garantijas izmantošanas maksājumiem var prasīt tikai tad, kad garantijas izmantošanas maksājumiem ir izmantots finansējums no Savienības vispārējā budžeta, ko palielinājušas citas skaidras naudas iemaksas.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma stratēģiskajai padomei to veiktās iemaksas var asignēt projektu uzsākšanai konkrētos reģionos, valstīs, nozarēs vai esošajos investīciju logos.

Jebkuru iemaksu var izmantot tam, lai segtu garantijas izmantošanas gadījumus neatkarīgi no asignēšanas.

5.   Visā EFIA garantijas īstenošanas periodā vismaz EUR 400 000 000 no EFIA garantijas seguma piešķir investīcijām partnervalstīs, kuras ir atbilstīgas saskaņā ar 11. EAF, atbilstīgi ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma mērķiem.

6.   Vismaz EUR 100 000 000 no EFIA garantijas seguma piešķir investīcijām partnervalstīs no austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 232/2014.

13. pants

EFIA garantijas nolīgumu īstenošana

1.   Komisija ar atbilstīgajiem partneriem, kas atlasīti saskaņā ar 11. pantu un šā panta 4. punktu, Savienības vārdā noslēdz EFIA garantijas nolīgumus, ar ko piešķir EFIA garantiju, kas ir beznosacījumu, neatsaucama, pēc pirmā pieprasījuma un par labu atlasītajam atbilstīgajam partnerim.

2.   Starp Komisiju un atlasīto atbilstīgo partneri vai atbilstīgajiem partneriem par katru investīciju logu noslēdz vienu vai vairākus EFIA garantijas nolīgumus. Lai risinātu konkrētas vajadzības, EFIA garantiju drīkst piešķirt atsevišķām finansēšanas vai investīciju operācijām. Nolīgumus var slēgt ar divu vai vairāk atbilstīgo partneru konsorciju.

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes pieprasījuma tiem dara pieejamus visus EFIA garantijas nolīgumus, ievērojot konfidenciālas informācijas un sensitīvas komercinformācijas aizsardzību.

3.   EFIA garantijas nolīgumos jo īpaši tiek ietverti tādi noteikumi kā:

a)

detalizēti noteikumi par EFIA garantijas nodrošināšanu, tostarp tās noteikumi par segumu un tās noteikto portfeļu un konkrētu instrumentu veidu projektu segumu, kā arī projektu un projekta portfeļu riska analīze, tostarp nozares, reģionālā un valsts līmenī;

b)

šīs regulas mērķi un uzdevumi, vajadzību novērtējums un norāde par prognozētajiem rezultātiem, ņemot vērā korporatīvas sociālas atbildības un atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanu, tostarp jo īpaši ievērojot 9. panta 2. punkta i) apakšpunktā minētās pamatnostādnes, principus un juridiskos instrumentus, kas pieņemti starptautiskā līmenī;

c)

garantijas atlīdzība, kas atspoguļo riska līmeni, un iespēja atlīdzību daļēji subsidēt, lai sniegtu izdevīgākus noteikumus pienācīgi pamatotos gadījumos, jo īpaši 9. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajās valstīs;

d)

prasības par EFIA garantijas izmantošanu, tostarp maksāšanas nosacījumi, piemēram, konkrēti laika grafiki, procenti par maksājumu summām, izdevumi un piedziņas izmaksas, kā arī iespējamie nepieciešamie likviditātes mehānismi;

e)

prasījumu procedūras, tostarp, bet ne tikai, izraisītājnotikumi un nogaidīšanas periodi un procedūras attiecībā uz prasījumu piedziņu;

f)

uzraudzība, ziņošana un novērtēšanas pienākumi, ievērojot 16. un 17. pantu;

g)

skaidras un pieejamas sūdzību procedūras trešām pusēm, ko varētu ietekmēt EFIA garantijas atbalstītu projektu īstenošana.

4.   Komisija, noslēdzot EFIA garantijas nolīgumus ar atbilstīgiem partneriem, pienācīgi ņem vērā:

a)

stratēģisko un reģionāli operacionālo padomju sniegtos padomus un norādījumus saskaņā ar 5. un 6. pantu;

b)

investīciju loga mērķus;

c)

atbilstīgā partnera pieredzi un darbības, finanšu un riska pārvaldības spējas;

d)

pašu resursu apmēru, kā arī privātā sektora līdzfinansējumu, ko atbilstīgais partneris ir gatavs mobilizēt investīciju logam.

5.   Atbilstīgais partneris apstiprina finansēšanas un investīciju operācijas, ievērojot savus noteikumus un procedūras un atbilstīgi EFIA garantijas nolīguma noteikumiem.

6.   EFIA garantija var aptvert:

a)

attiecībā uz parādu instrumentiem – pamatsummu un visus procentus, kā arī summas, kas maksājamas atlasītajam atbilstīgajam partnerim, bet nav saņemtas saskaņā ar finansēšanas operāciju noteikumiem pēc tam, kad ir noticis saistību neizpildes gadījums;

b)

attiecībā uz pamatkapitāla ieguldījumiem – investētās summas un ar tām saistītās finansēšanas izmaksas;

c)

attiecībā uz citām finansēšanas un investīciju operācijām, kas minētas 9. panta 2. punktā, – izmantotās summas un ar tām saistītās finansēšanas izmaksas;

d)

visus attiecīgos izdevumus un piedziņas izmaksas saistībā ar saistību neizpildes gadījumu, ja vien tās nav atvilktas no piedziņas ieņēmumiem.

7.   EFIA garantijas nolīgumos nosaka detalizētus noteikumus par segumu, prasībām, atbilstību, atbilstīgajiem partneriem un procedūrām.

14. pants

EFIA garantiju fonds

1.   EFIA garantiju fonds veido likviditātes rezervi, no kuras atbilstīgajiem partneriem veic izmaksas EFIA garantijas izmantošanas gadījumā saskaņā ar attiecīgo EFIA garantijas nolīgumu.

2.   EFIA garantiju fondu finansē no šādiem avotiem:

a)

iemaksas no Savienības vispārējā budžeta un citiem avotiem;

b)

dalībvalstu un citu iemaksu veicēju brīvprātīgas iemaksas;

c)

peļņa no EFIA garantiju fonda investētajiem resursiem;

d)

summas, kas piedzītas no saistības neizpildījušajiem parādniekiem saskaņā ar piedziņas noteikumiem, kas paredzēti EFIA garantijas nolīgumos;

e)

ieņēmumi un jebkuri citi maksājumi, ko Savienība saņēmusi saskaņā ar EFIA garantijas nolīgumiem.

3.   EFIA garantiju fonda ieņēmumi, kā paredzēts šā panta 2. punkta c) un e) apakšpunktā, veido iekšējos piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu.

4.   Šā panta 2. punktā minētos EFIA garantiju fonda resursus tieši pārvalda Komisija un investē saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot pienācīgos prudenciālos noteikumus. Komisija līdz 2019. gada 30. jūnijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei neatkarīgu ārēju novērtējumu par priekšrocībām un trūkumiem, kas izriet no garantiju fonda ārējai darbībai, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (12), un EFIA aktīvu finansiālās pārvaldības uzticēšanas Komisijai, EIB vai abām kopīgi, ņemot vērā attiecīgos tehniskos un institucionālos kritērijus, ko izmanto, lai salīdzinātu aktīvu pārvaldības pakalpojumus, tostarp tehnisko infrastruktūru, sniegto pakalpojumu izmaksas, institucionālo struktūru, ziņošanu, sniegumu, atbildību un zinātību katrā iestādē un citus aktīvu pārvaldības mandātus attiecībā uz Savienības vispārējo budžetu. Novērtējumam attiecīgā gadījumā pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu.

5.   Iemaksas EFIA garantiju fondā izmanto, lai sasniegtu pienācīgu nodrošinātības ar līdzekļiem līmeni, kas nepieciešams, lai segtu kopējās EFIA garantijas saistības. Nodrošinātības ar līdzekļiem koeficients ir 50 % no kopējām EFIA garantijas saistībām, kuras sedz no Savienības vispārējā budžeta.

6.   Pēc EFIA garantiju fonda apmēra pietiekamības novērtējuma saskaņā ar 16. panta 3. punktā paredzēto ziņojumu veic šādus maksājumus:

a)

neskarot šā panta 8. punktu, jebkuru budžeta pārpalikumu iemaksā Savienības vispārējā budžetā;

b)

jebkuru EFIA garantiju fonda papildinājumu maksā sadalījumā pa ikgadējiem maksājumiem maksimāli trīs gadus, sākot no n+1 gada.

7.   No 2021. gada 1. janvāra, ja EFIA garantijas izmantošanas gadījumā garantijas fonda resursu apjoms nokrītas zem 50 % no nodrošinātības ar līdzekļiem koeficienta, kas minēts 5. punktā, Komisija iesniedz ziņojumu par:

a)

nepietiekamā apmēra iemesliem, sniedzot sīku paskaidrojumu; un

b)

ja uzskata par nepieciešamu – visiem ārkārtas pasākumiem, kas var būt nepieciešami, lai papildinātu EFIA garantiju fondu.

8.   Pēc EFIA garantijas izmantošanas iemaksas EFIA garantiju fondā, kas paredzētas šā panta 2. punkta c), d) un e) apakšpunktā un kas pārsniedz resursus, kuri nepieciešami, lai sasniegtu šā panta 5. punktā minēto nodrošinātības ar līdzekļiem koeficienta līmeni, vai jebkuru pārpalikumu, kas paredzēts šā panta 6. punkta a) apakšpunktā, vispirms izmanto, ievērojot 8. panta 3. punktā paredzētos maksimālā perioda ierobežojumus, lai atjaunotu EFIA garantiju līdz tās sākotnējai summai.

15. pants

EFIA garantiju fonda finansēšana no Savienības vispārējā budžeta

No Savienības vispārējā budžeta veic iemaksu EUR 350 000 000 apmērā.

IV NODAĻA

ZIŅOŠANA, UZSKAITE UN NOVĒRTĒŠANA

16. pants

Ziņošana un uzskaite

1.   Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei katru gadu iesniedz ziņojumu par finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām attiecas EFIA garantija. Minēto ziņojumu publisko. Tajā ietver šādus elementus:

a)

to rezultātu novērtējumu, kas veicina 3. pantā un 9. panta 1. un 2. punktā attiecīgi izklāstīto EFIA mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

b)

novērtējumu par notiekošajām finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām attiecas EFIA garantija, nozaru, valstu un reģionālā līmenī un to atbilstību šai regulai, tostarp par riska pasākumiem un to ietekmi uz partneru finansiālo un ekonomisko stabilitāti;

c)

atbilstīgi 9. panta 5. punktā paredzētajiem rādītājiem balstītu novērtējumu par papildvērtību un pievienoto vērtību, privātā sektora resursu mobilizāciju, lēstajiem un faktiskajiem rezultātiem un finansēšanas un investīciju operāciju, uz kurām attiecas EFIA garantija, rezultātiem un ietekmi apkopotā veidā, tostarp novērtējumu par ietekmi uz pienācīgu darbvietu radīšanu, nabadzības izskaušanu un to, kā tiek risināti ar migrācijas pamatcēloņiem, tostarp ar nelikumīgo imigrāciju, saistīti jautājumi; minētajā novērtējumā, ja iespējams, ietver segto operāciju analīzi pēc dzimuma, balstoties uz faktiem un dzimuma griezumā atveidotiem datiem;

d)

novērtējumu par atbilstību prasībām attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu un katram iesniegtajam priekšlikumam noteikto galveno snieguma rādītāju sasniegšanu;

e)

novērtējumu par sviras efektu, kas sasniegts ar operācijām, uz kurām attiecas EFIA garantija;

f)

finanšu summu, kas pārskaitīta finansējuma saņēmējiem, un finansēšanas un investīciju operāciju novērtējumu apkopotā veidā par katru atbilstīgo partneri;

g)

novērtējumu par atbilstīgo partneru finansēšanas un investīciju operāciju papildvērtību un pievienoto vērtību un kopējo risku saistībā ar šīm operācijām;

h)

detalizētu informāciju par EFIA garantijas izmantošanas gadījumiem, zaudējumiem, atdevi, piedzītajām summām un jebkuriem citiem saņemtajiem maksājumiem, kā arī par riska darījumiem kopumā;

i)

finanšu pārskatus par atbilstīgo partneru finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām attiecas šī regula un kuru revīziju veic neatkarīgs ārējs revidents;

j)

novērtējumu par sinerģiju un papildināmību starp operācijām, uz kurām attiecas EFIA garantija, un ĀIP otro un trešo pīlāru, balstoties uz attiecīgajiem esošajiem ziņojumiem, īpaši pievēršoties progresam, kas panākts attiecībā uz labu pārvaldību, tostarp cīņā pret korupciju un nelikumīgām finanšu plūsmām, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanā un politikas programmās, kurās ņemti vērā dzimumu līdztiesības aspekti, kā arī uzņēmējdarbības, vietējās uzņēmējdarbības vides un vietējo finanšu tirgu veicināšanā;

k)

novērtējumu par EFIA garantijas operāciju atbilstību starptautiski apstiprinātajiem attīstības efektivitātes principiem;

l)

garantiju atalgojuma un 22. panta īstenošanas novērtējumu.

2.   Lai Komisija varētu veikt uzskaiti, ziņot par riskiem, uz kuriem attiecas EFIA garantija, un veikt EFIA garantiju fonda pārvaldību, atbilstīgie partneri, ar kuriem ir noslēgts EFIA garantijas nolīgums, katru gadu sniedz Komisijai un Revīzijas palātai finanšu pārskatus par šīs regulas piemērošanas jomā ietilpstošajām finansēšanas un investīciju operācijām, kuras pārbaudījis neatkarīgs ārējais revidents, cita starpā ietverot informāciju par:

a)

atbilstīgo partneru finansēšanas un investīciju operāciju riska novērtējumu, tostarp informāciju par Savienības saistībām, kas aprēķinātas atbilstoši Savienības grāmatvedības noteikumiem, ko izstrādājis Komisijas grāmatvedis, pamatojoties uz starptautiski pieņemtajiem grāmatvedības standartiem publiskajam sektoram;

b)

Savienības nenomaksātajām un no EFIA garantijas izrietošajām finanšu saistībām, kas sniegtas atbilstīgajiem partneriem un to finansēšanas un investīciju operācijām, sadalījumā pa atsevišķām operācijām.

Atbilstīgie partneri pēc pieprasījuma sniedz Komisijai jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai Komisija izpildītu no šīs regulas izrietošās saistības.

3.   Komisija katru gadu līdz 31. martam saistībā ar saviem finanšu pārskatiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par EFIA garantiju fonda situāciju. Turklāt līdz katra gada 31. maijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai ziņojumu par EFIA garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā, tostarp novērtējumu par nodrošinātības ar līdzekļiem pietiekamību un EFIA garantiju fonda apmēru, kā arī par nepieciešamību to papildināt.

Pirmajā daļā minētajā ziņojumā iekļauj informāciju par EFIA garantiju fonda finanšu stāvokli iepriekšējā kalendārā gada beigās, finanšu plūsmām iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī par nozīmīgiem darījumiem un jebkuru attiecīgo informāciju par finanšu kontiem. Ziņojumā iekļauj arī informāciju par finanšu pārvaldību, sniegumu un EFIA garantiju fonda risku iepriekšējā kalendārā gada beigās.

17. pants

Novērtēšana un pārskatīšana

1.   Komisija līdz 2019. gada 31. decembrim novērtē EFIA sākotnējo darbību, tā pārvaldību un reālo ieguldījumu šīs regulas mērķu un uzdevumu īstenošanā. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot tajā neatkarīgu ārēju novērtējumu par šīs regulas piemērošanu un tam pievienojot pamatotu priekšlikumu nolūkā attiecīgā gadījumā grozīt šo regulu, jo īpaši, lai pagarinātu 8. panta 2. punktā paredzēto sākotnējo investīciju periodu. Minētajam novērtējuma ziņojumam pievieno Revīzijas palātas atzinumu.

2.   Komisija līdz 2019. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc trim gadiem novērtē EFIA garantiju fonda izmantošanu un darbību. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Minētajam novērtējuma ziņojumam pievieno Revīzijas palātas atzinumu.

V NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

18. pants

Pārredzamība, saziņa un informācijas publiskošana

1.   Saskaņā ar atbilstīgo partneru pārredzamības politiku un Savienības noteikumiem par datu aizsardzību un par piekļuvi dokumentiem un informācijai atbilstīgie partneri savās tīmekļa vietnēs proaktīvi un sistemātiski dara publiski pieejamu informāciju par visām finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām attiecas EFIA garantija saskaņā ar šo regulu, jo īpaši par veidu, kādā minētās darbības sekmē šīs regulas mērķu un prasību izpildi. Ja iespējams, šādu informāciju iedala projektu līmenī. Saistībā ar šādu informāciju vienmēr tiek ņemta vērā konfidenciālas informācijas un sensitīvas komercinformācijas aizsardzība.

2.   Komisija savā tīmekļa portālā publicē informāciju par finansēšanas un investīciju operācijām un visu EFIA garantijas nolīgumu būtiskos elementus, tostarp informāciju par atbilstīgo partneru juridisko identitāti, paredzamajiem attīstības ieguvumiem un sūdzību procedūrām saskaņā ar 13. panta 3. punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā konfidenciālas informācijas un sensitīvas komercinformācijas aizsardzību.

3.   Atbilstīgie partneri Savienības atbalstu atspoguļo visā informācijā, ko tie publicē par finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām saskaņā ar šo regulu attiecas EFIA garantija.

4.   Eiropas Savienības delegācijas iekļauj informāciju par EFIA piedāvātajām finansēšanas iespējām saziņā, kas vērsta uz pilsonisko sabiedrību un plašu sabiedrību.

19. pants

Sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānisms

Ņemot vērā sūdzības, kuras partnervalstīs var rasties trešām pusēm, tostarp kopienām un indivīdiem, kurus skar EFIA garantijas atbalstītie projekti, Komisija un Eiropas Savienības delegācijas savās tīmekļa vietnēs publicē tiešas atsauces uz to attiecīgo partneru sūdzību iesniegšanas mehānismiem, kuri ir noslēguši nolīgumus ar Komisiju. Komisija arī nodrošina iespēju tieši saņemt sūdzības, kas saistītas ar sūdzību izskatīšanu, kuru veic atbilstīgie partneri. Minēto informāciju Komisija ņem vērā saistībā ar turpmāku sadarbību ar minētajiem partneriem.

20. pants

Revīzijas palātas veiktā revīzija

1.   Saskaņā ar šo regulu veikto darbību ārējo revīziju veic Revīzijas palāta atbilstoši LESD 287. pantam, un tādējādi uz minētajām darbībām attiecas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra saskaņā ar LESD 319. pantu.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkā Revīzijas palātai pēc tās lūguma un saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu piešķir piekļuvi visiem dokumentiem vai informācijai, kas tai nepieciešama tās revīzijas uzdevumu veikšanai.

21. pants

Krāpšanas apkarošanas pasākumi

1.   Komisija vai atbilstīgie partneri nekavējoties ziņo OLAF, kad jebkurā šajā regulā ietverto finansēšanas un investīciju operāciju sagatavošanas, īstenošanas vai slēgšanas posmā tai vai tiem rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas var skart Savienības finanšu intereses. Komisija vai atbilstīgie partneri sniedz OLAF visu informāciju, kas nepieciešama, lai tas varētu veikt pilnīgu un rūpīgu izmeklēšanu.

2.   OLAF var veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes uz vietas un inspekcijas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulās (ES, Euratom) Nr. 883/2013, (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un (EK, Euratom) Nr. 2988/95, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, ar mērķi konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkurām finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām attiecas šī regula. OLAF attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm drīkst nosūtīt jebkuru informāciju, kas iegūta tā veiktās izmeklēšanas gaitā.

Ja šādas nelikumīgas darbības tiek pierādītas, atbilstīgie partneri uzņemas veikt piedziņas pasākumus attiecībā uz finansēšanas un investīciju operācijām, uz kurām attiecas šī regula un kuras ir saistītas ar šādām nelikumīgām darbībām, un arī sniedz attiecīgajām iestādēm visu informāciju, kas nepieciešama izmeklēšanai un iespējamai saukšanai pie atbildības.

22. pants

Izslēgtās darbības un jurisdikcijas, kas nesadarbojas

1.   Atbilstīgie partneri finansēšanas un investīciju operācijās ievēro piemērojamos Savienības tiesību aktus un starptautiski un Savienībā pieņemtos standartus un tādēļ saskaņā ar šo regulu neatbalsta projektus, kas veicina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu, nodokļu apiešanu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Turklāt atbilstīgie partneri neuzsāk jaunas operācijas un atjaunotas operācijas ar struktūrām, kas ir inkorporētas vai reģistrētas jurisdikcijās, kuras saskaņā ar attiecīgo Savienības politiku ir iekļautas to jurisdikciju sarakstā, kuras nesadarbojas, vai ir identificētas kā augsta riska trešās valstis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (13) 9. panta 2. punktu, vai kuras nenodrošina efektīvu atbilstību Savienībā vai starptautiski pieņemtiem pārredzamības un informācijas apmaiņas standartiem. Atbilstīgie partneri no šī principa var atkāpties tikai tad, ja projekts tiek fiziski īstenots vienā no minētajām jurisdikcijām un attiecībā uz to nekas neliecina, ka attiecīgā operācija ietilpst kādā no šā punkta pirmajā daļā minētajām kategorijām.

Noslēdzot nolīgumus ar finanšu starpniekiem, atbilstīgie partneri transponē šajā pantā minētās prasības attiecīgajos nolīgumos un prasa finanšu starpniekiem ziņot par šo prasību ievērošanu.

2.   Finansēšanas un investīciju operācijās atbilstīgie partneri piemēro principus un standartus, kas noteikti Savienības tiesību aktos par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai novēršanu, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/847 (14) un Direktīvā (ES) 2015/849. Atbilstīgie partneri gan tiešu finansējumu, gan finansējumu caur starpniekiem saskaņā ar šo regulu pakļauj nosacījumam, ka tiek atklāta informācija par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (15) 89. panta 1. punktu publicē par katru valsti atsevišķi sniegto pārskatu datus.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 26. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Eiropas Parlamenta 2017. gada 6. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2017. gada 25. septembra lēmums.

(2)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(4)  Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu (OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 232/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 27. lpp.).

(6)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras, lai īstenotu Savienības instrumentus ārējās darbības finansēšanai (OV L 77, 15.3.2014., 95. lpp.).

(10)  Padomes Regula (ES) 2015/323 (2015. gada 2. marts) par finanšu regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam (OV L 58, 3.3.2015., 17. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 233/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā 2014.–2020. gadam (OV L 77, 15.3.2014., 44. lpp.).

(12)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/847 (2015. gada 20. maijs) par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 141, 5.6.2015., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).