ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 26. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/1374 (2017. gada 25. jūlijs), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1375 (2017. gada 25. jūlijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1191/2014, ar ko nosaka formātu un veidu, kādā jāiesniedz ziņojumi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 19. pantā

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1376 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno varfarīna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1377 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno hlorfacinona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1378 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno kumatetralila kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1379 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno difenakuma kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1380 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno bromadiolona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1381 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno brodifakuma kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1382 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno difetialona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1383 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko atjauno flokumafēna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu ( 1 )

51

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1384 (2017. gada 25. jūlijs) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2017. gada jūlija apakšperiodam

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1385 (2017. gada 25. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/778 par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EU NAVFOR MED operācija SOPHIA)

61

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1386 (2017. gada 25. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

63

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1387 (2017. gada 24. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atļauj laist tirgū ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūtu proliloligopeptidāzes fermentu preparātu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4975)

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1374

(2017. gada 25. jūlijs),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. un 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Padome ir pārskatījusi vienu iekļaušanu sarakstā, kas ietverts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā. Ieraksts par minēto personu būtu jāgroza.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā zem virsraksta “Personas” ierakstu Nr. 92 aizstāj ar šādu:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 15.12.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (Saint Petersburg).

Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putinu. Kopš 2014. gada marta Rotenberg vai viņa uzņēmumi ir saņēmuši tiesības slēgt valsts līgumus par kopējo summu vairāk nekā USD 7 miljardi. Rotenberg 2015. gadā bija pēc vērtības sarindotu valdības līgumu ikgadējā saraksta pirmajā pozīcijā pēc tam, kad Krievijas valdība viņam bija piešķīrusi tiesības slēgt līgumus 555 miljardu rubļu apmērā. Daudzos no šiem gadījumiem līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez oficiālas konkursa procedūras. 2015. gada 30. janvārī premjerministrs Dmitrijs Medvedevs parakstīja dekrētu, ar kuru Rotenberg uzņēmumam Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto Krimas Autonomo Republiku. Ar šiem līgumiem viņš ir guvis finansiālu labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Viņam pieder uzņēmums Stroygazmontazh, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto Krimas Autonomo Republiku, tādējādi konsolidējot tās integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti. Tāpat 2017. gada janvārī Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu 17 miljardu rubļu vērtībā par dzelzceļa līnijas būvniecību uz Kerčas tilta, kas atkal vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Viņš ir izdevniecības Prosvescheniye valdes priekšsēdētājs; šī izdevniecība īstenoja projektu “To the Children of Russia: Address – Crimea” – sabiedrisko attiecību kampaņu, kuras mērķis bija pārliecināt bērnus Krimā, ka viņi tagad ir Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, un līdz ar to tā atbalsta Krievijas valdības politiku integrēt Krimu Krievijā.

30.7.2014.”


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1375

(2017. gada 25. jūlijs),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1191/2014, ar ko nosaka formātu un veidu, kādā jāiesniedz ziņojumi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 19. pantā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (1), un jo īpaši tās 19. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1191/2014 (2) ir noteikts veids, kādā konkrētu fluorēto siltumnīcefekta gāzu ražotāji, importētāji un eksportētāji vai uzņēmumi, kas šādas gāzes iznīcina, ziņo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantu, ja šādas gāzes izmanto par izejvielām vai ja šādas gāzes saturošus ražojumus vai iekārtas laiž tirgū.

(2)

Lai varētu sekmīgi uzraudzīt to, kā tiek pildīti Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantā noteiktie ziņošanas pienākumi, uzņēmumiem pirms relevantu darbību veikšanas būtu jāreģistrē Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1191/2014 1. pantā minētā elektroniskā ziņošanas rīka izmantošana. Tas dalībvalsts kompetentajām iestādēm dotu iespēju importa, eksporta vai citas relevantas darbības veikšanas brīdī pārbaudīt, vai uzņēmumam būtu piemērojama atbilstības verifikācija, par pamatu izmantojot tā ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantu.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1191/2014 pielikums būtu jāgroza attiecībā uz tādas informācijas struktūru, kas sniedzama par dažām fluorogļūdeņražu (HFC) pazīmēm, lai to saskaņotu ar ziņošanas formātu, ko izmanto Vīnes Konvencijai par ozona slāņa aizsardzību pievienotā Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām (3) (Monreālas protokols) puses. Tas Savienībai ļautu izpildīt Monreālas protokolā noteiktos ziņošanas pienākumus. Tā paša iemesla dēļ no 2020. gada būtu jāsāk sniegt ziņas par eksporta galamērķi un importa izcelsmi; šāds termiņš dotu pietiekami daudz laika elektroniskā ziņošanas rīka pielāgošanai.

(4)

2. sadaļā būtu jāpievieno papildu diferenciācija un piezīmes, tādējādi atspoguļojot pirmajos divos ziņošanas ciklos iedibināto ziņošanas praksi, kā arī 12. sadaļā būtu jāprecizē apraksts, lai ziņas sniedzošie uzņēmumi to vairs neinterpretētu nepareizi.

(5)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/879 (4) izveidoja elektronisko reģistru attiecībā uz fluorogļūdeņražu laišanai tirgū piemērojamajām kvotām, kurā reģistrē visus relevantos datus, kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 517/2014 18. panta 2. punktā minētajiem pilnvarojumiem. Tādējādi attiecīgais ziņošanas formāts, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1191/2014 pielikuma 13. sadaļā, vairs nav vajadzīgs un šī sadaļa būtu jāsvītro.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 24. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1191/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

1.   Ziņojumus, kas jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantu, iesniedz elektroniski, izmantojot ziņošanas rīku, kura pamatā ir šīs regulas pielikumā noteiktais formāts un kurš šādam mērķim ir pieejams Komisijas tīmekļa vietnē.

2.   Pirms uzņēmums veic darbības, par ko jāziņo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantu, tas elektroniskā ziņošanas rīka izmantošanai reģistrējas Komisijas tīmekļa vietnē.”;

2)

regulas pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1191/2014, ar ko nosaka formātu un veidu, kādā jāiesniedz ziņojumi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 19. pantā (OV L 318, 5.11.2014., 5. lpp.).

(3)  Padomes 1988. gada 14. oktobra Lēmums 88/540/EEK par Vīnes Konvenciju ozona slāņa aizsardzībai un Monreālas Protokolu par vielām, kas noārda ozona slāni (OV L 297, 31.10.1988., 8. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 2. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/879, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 nosaka sīkus noteikumus par atbilstības deklarāciju, kuru sagatavo, kad tirgū laiž ar fluorogļūdeņražiem uzpildītas dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtas, un par šādas deklarācijas verificēšanu, ko veic neatkarīgs revidents (OV L 146, 3.6.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1191/2014 pielikumu groza šādi:

1)

tabulu 1. sadaļā aizstāj ar šādu:

 

“SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

PIEZĪMES

1A

Savienībā objektos saražotās produkcijas kopējais daudzums

 

 

1B

Savienībā objektos saražotās produkcijas daudzums, ko veido rekuperēti blakusprodukti vai nevēlami produkti, ja minētie blakusprodukti vai produkti uzņēmumos pirms laišanas tirgū ir iznīcināti

Ražotāji, kuri veic iznīcināšanu, ziņas par kopējo iznīcināto daudzumu sniedz ziņojuma 8. sadaļā

 

1C

Savienībā objektos saražotās produkcijas daudzums, ko veido rekuperēti blakusprodukti vai nevēlami produkti, ja minētie blakusprodukti vai produkti ir nodoti citiem uzņēmumiem iznīcināšanai un nav iepriekš laisti tirgū

Norāda uzņēmumu, kurš veic iznīcināšanu

 

1C_a

To fluorogļūdeņražu daudzums, kas saražoti izmantošanai par izejvielām Savienībā

 

 

1C_b

To fluorogļūdeņražu daudzums, kas saražoti tādiem lietojumiem Savienībā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar Monreālas protokolu piešķirts atbrīvojums

Norāda lietojuma veidu, attiecībā uz kuru piešķirts atbrīvojums

 

AUTOMĀTISKI APRĒĶINĀTIE DAUDZUMI

 

1D

Iznīcinātās pašu produkcijas kopējais daudzums, kas iepriekš nav laists tirgū

1D = 1B + 1C

1E

Pārdošanai pieejamā produkcija

1E = 1A – 1D”;

2)

2. sadaļu groza šādi:

a)

otrajā daļā pievieno šādu teikumu:

“Ziņojot par darbībām 2019. gadā, pirmo reizi ziņas par fluorogļūdeņražu daudzumiem sniedz atsevišķi par katru izcelsmes valsti, ja vien tālāk dotajā tabulā nav noteikts citādi.”;

b)

tabulu aizstāj ar šādu:

 

“SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

PIEZĪMES

2A

Savienībā importētais daudzums

 

 

2B

Daudzums, ko Savienībā importējis ziņas sniedzošais uzņēmums, kas nav laists brīvā apgrozībā un ko ziņas sniedzošais uzņēmums reeksportējis ražojumu vai iekārtu sastāvā

Nav nepieciešams sniegt ziņas par fluorogļūdeņražiem pēc to izcelsmes valsts.

Lieltilpumu gāzes, kas ievestas pārstrādei, iepildītas ražojumos vai iekārtās un pēc tam reeksportētas.

Ja reeksports ražojumu vai iekārtu sastāvā (2B sadaļa) nenotiek tajā pašā kalendārajā gadā, kurā noticis imports, 2B sadaļā ziņotie daudzumi var ietvert to 1. janvāra krājumu reeksportu ražojumu vai iekārtu sastāvā, kas nav laisti Savienības tirgū, kā ziņots 4C sadaļā

Ziņas par lieltilpumu gāzu eksportu sniedz tikai 3. sadaļā

 

2C

Izmantoto, pārstrādāto vai reģenerēto fluorogļūdeņražu daudzums

 

 

2D

Izmantošanai par izejvielām importēto pirmreizējo fluorogļūdeņražu daudzums

 

 

2E

To pirmreizējo fluorogļūdeņražu daudzums, kas importēti lietojumiem, attiecībā uz kuriem saskaņā ar Monreālas protokolu piešķirts atbrīvojums

Norāda lietojuma veidu, attiecībā uz kuru piešķirts atbrīvojums”;

3)

3. sadaļu groza šādi:

a)

otrajā daļā pievieno šādu teikumu:

“Ziņojot par darbībām 2019. gadā, pirmo reizi ziņas par fluorogļūdeņražu daudzumiem sniedz atsevišķi par katru galamērķa valsti, ja vien tālāk dotajā tabulā nav noteikts citādi.”;

b)

tabulu aizstāj ar šādu:

 

“SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

PIEZĪMES

3A

Kopējais daudzums, kas eksportēts no Savienības

 

3B

Eksportētais pašu produkcijas vai importa daudzums

Ziņas nav jāsniedz sadalījumā pa galamērķa valstīm

 

AUTOMĀTISKI APRĒĶINĀTIE DAUDZUMI

 

3C

Eksportētais daudzums, kas iegādāts no citiem uzņēmumiem Savienībā

3C = 3A – 3B

 

SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

 

3D

Daudzums, kas eksportēts pārstrādei

Ziņas nav jāsniedz sadalījumā pa galamērķa valstīm

 

3E

Daudzums, kas eksportēts reģenerācijai

Ziņas nav jāsniedz sadalījumā pa galamērķa valstīm

 

3F

Daudzums, kas eksportēts iznīcināšanai

Ziņas nav jāsniedz sadalījumā pa galamērķa valstīm

 

3G

Eksportēto izmantoto, pārstrādāto vai reģenerēto fluorogļūdeņražu daudzums

 

 

3H

Izmantošanai par izejvielām eksportēto pirmreizējo fluorogļūdeņražu daudzums

 

 

3I

To pirmreizējo fluorogļūdeņražu daudzums, kas eksportēti lietojumiem, attiecībā uz kuriem saskaņā ar Monreālas protokolu piešķirts atbrīvojums

Norāda lietojuma veidu, attiecībā uz kuru piešķirts atbrīvojums”;

4)

4. sadaļā tabulas 4M rindu aizstāj ar šādu:

“4M

Kopējais daudzums, kas fiziski laists tirgū

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H”;

5)

tabulu 12. sadaļā aizstāj ar šādu:

 

“SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

PIEZĪMES

12A

To fluorogļūdeņražu daudzums, ar ko uzpildītas importētās iekārtas, kuras muita laidusi brīvā apgrozībā Savienībā un kuru uzpildei fluorogļūdeņraži iepriekš eksportēti no Savienības, un uz ko attiecās fluorogļūdeņražu kvotas ierobežojumi laišanai Savienības tirgū

Norāda fluorogļūdeņražu eksportētājuzņēmumu(-us) un eksporta gadu(-us)

Norāda uzņēmumu(-us), kas fluorogļūdeņražus laidis(-uši) Savienības tirgū pirmo reizi, un gadu(-us), kad šī laišana tirgū notikusi.”;

6)

13. sadaļu svītro.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1376

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno varfarīna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

aktīvā viela varfarīns ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegts pieteikums par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šo pieteikumu kā kompetentā novērtētājiestāde izvērtēja Īrijas kompetentā iestāde.

(3)

2016. gada 25. martā kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par varfarīna apstiprinājuma atjaunošanu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu varfarīns atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.A kategorijā. Tāpēc varfarīns atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajam izslēgšanas kritērijam.

(6)

Turklāt varfarīnu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus, tāpēc varfarīns arī atbilst aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši minētās regulas 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par varfarīnu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (4), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām un var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams varfarīns. Līdz ar to varfarīns palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, varfarīnu saturošu līdzekļu lietošanas dēļ radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam varfarīnu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot varfarīna apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu varfarīns ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/135 (5) sākotnējais termiņš, līdz kuram par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām apstiprina flokumafēnu, brodifakumu un varfarīnu, tika atlikts līdz 2018. gada 30. jūnijam. Minēto apstiprinājumu atjaunošanas pieteikumu izskatīšana tagad ir pabeigta, tāpēc ir lietderīgi atcelt Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/135.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Varfarīna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/135 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(5)  Komisijas 2016. gada 29. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/135, ar ko atliek termiņu, līdz kuram flokumafēns, brodifakums un varfarīns apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām (OV L 25, 2.2.2016., 65. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Varfarīns

IUPAC nosaukums:

(RS)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)kumarīns

EK Nr.: 201-377-6

CAS Nr.: 81-81-2

990 g/kg

2024. gada 30. jūnijs

14

Varfarīnu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

varfarīna nominālā koncentrācija produktos nepārsniedz 790 mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

8)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

9)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

10)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 250 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 500 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 750 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 1 500  g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

6)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

3)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāļiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1377

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno hlorfacinona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

aktīvā viela hlorfacinons ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegts pieteikums par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šo pieteikumu kā kompetentā novērtētājiestāde izvērtēja Spānijas kompetentā iestāde.

(3)

2016. gada 25. martā kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par hlorfacinona apstiprinājuma atjaunošanu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu hlorfacinons atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.B kategorijā. Tāpēc hlorfacinons atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajam izslēgšanas kritērijam.

(6)

Turklāt šī viela atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) kritērijiem, jo tā ir noturīga un toksiska. Hlorfacinonu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus. Tāpēc hlorfacinons atbilst arī aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja joprojām ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par hlorfacinonu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (5), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām un var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams hlorfacinons. Līdz ar to hlorfacinons palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, hlorfacinonu saturošu līdzekļu lietošanas radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam hlorfacinonu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot hlorfacinona apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a), d) un e) apakšpunktu hlorfacinons ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1737 (6) sākotnējais termiņš, līdz kuram par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām apstiprina bromadiolonu, hlorfacinonu un kumatetralilu, tika atlikts līdz 2018. gada 30. jūnijam. Minēto apstiprinājumu atjaunošanas pieteikumu izskatīšana tagad ir pabeigta, tāpēc ir lietderīgi atcelt Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1737.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Hlorfacinona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1737 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Komisijas 2015. gada 28. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1737, ar ko atliek termiņu, līdz kuram bromadiolons, hlorfacinons un kumatetralils apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām (OV L 252, 29.9.2015., 58. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Hlorfacinons

IUPAC nosaukums:

2-[2-(4-hlorfenil)-2-fenilacetil]indān-1,3-dions

EK Nr.: 223-003-0

CAS Nr.: 3691-35-8

978 g/kg

2024. gada 30. jūnijs

14

Hlorfacinonu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a), d) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

hlorfacinona nominālā koncentrācija produktos, kas nav kontaktpreparāti, nepārsniedz 50 mg/kg, un kontaktpreparātos tā nepārsniedz 2 000  mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

8)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

9)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

10)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 250 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 500 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 750 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 1 500  g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

6)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

3)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāliem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1378

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno kumatetralila kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Aktīvā viela kumatetralils ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegts pieteikums par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šo pieteikumu kā kompetentā novērtētājiestāde izvērtēja Dānijas kompetentā iestāde.

(3)

2016. gada 23. martā kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par kumatetralila apstiprinājuma atjaunošanu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu kumatetralils atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.B kategorijā. Tāpēc kumatetralils atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajam izslēgšanas kritērijam.

(6)

Turklāt kumatetralilu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus, tāpēc kumatetralils atbilst arī aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja joprojām ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par kumatetralilu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (4), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām un var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams kumatetralils. Līdz ar to kumatetralils palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, kumatetralilu saturošu līdzekļu lietošanas dēļ radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam kumatetralilu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot kumatetralila apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu kumatetralils ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Tagad ir izskatīti pieteikumi, kuros lūdza atjaunot bromadiolona, hlorfacinona un kumatetralila apstiprinājumu lietošanai 14. veida biocīdos, tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1737 (5) tiek atcelts ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1377 (6).

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kumatetralila kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(5)  Komisijas 2015. gada 28. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1737, ar ko atliek termiņu, līdz kuram bromadiolons, hlorfacinons un kumatetralils apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām (OV L 252, 29.9.2015., 58. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 25. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2017/1377, ar ko atjauno hlorfacinona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 15. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Kumatetralils

IUPAC nosaukums:

4-hidroksi-3-(1, 2, 3, 4-tetrahidro-1-naftil)kumarīns

EK Nr.: 227-424-0

CAS Nr.: 5836-29-3

980 g/kg

2024. gada 30. jūnijs

14

Kumatetralilu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

kumatetralila nominālā koncentrācija produktos, kas nav kontaktpreparāti, nepārsniedz 375 mg/kg, un kontaktpreparātos tā nepārsniedz 4 000  mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

8)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

9)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

10)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 250 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 500 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 750 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 1 500  g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

6)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

3)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāļiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1379

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno difenakuma kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Aktīvā viela difenakums ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegts pieteikums par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šo pieteikumu kā kompetentā novērtētājiestāde izvērtēja Somijas kompetentā iestāde.

(3)

2016. gada 24. martā kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par difenakuma apstiprinājuma atjaunošanu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu difenakums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.B kategorijā. Šī viela atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) kritērijiem, jo tā ir ļoti noturīga, bioakumulatīva un toksiska. Tāpēc difenakums atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.

(6)

Turklāt difenakumu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus, tāpēc difenakums atbilst arī aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja joprojām ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par difenakumu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (5), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām vai var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams difenakums. Līdz ar to difenakums palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, difenakumu saturošu līdzekļu lietošanas dēļ radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam difenakumu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot difenakuma apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu difenakums ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/397/ES (6) sākotnējais termiņš, līdz kuram par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām apstiprina difetialonu un difenakumu, tika atlikts līdz 2018. gada 30. jūnijam. Minēto apstiprinājumu atjaunošanas pieteikumu izskatīšana tagad ir pabeigta, tāpēc ir lietderīgi atcelt Īstenošanas lēmumu 2014/397/ES.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Difenakuma kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/397/ES atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Komisijas 2014. gada 25. jūnija Īstenošanas lēmums 2014/397/ES, ar kuru atliek difetialona un difenakuma apstiprinājuma beigu termiņu to izmantošanai 14. produktu veida biocīdos (OV L 186, 26.6.2014., 111. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Difenakums

IUPAC nosaukums:

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarīns

EK Nr.: 259-978-4

CAS Nr.: 56073-07-5

960 g/kg

Izomēru summa, kur cis-izomēru proporcija ir 50–80 % un trans-izomēru proporcija ir 20–50 %

2024. gada 30. jūnijs

14

Difenakumu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

difenakuma nominālā koncentrācija produktos nepārsniedz 75 mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

8)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

9)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 50 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 100 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 150 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 300 g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

6)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

7)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

3)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

4)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

produktus neatļauj lietot impulsrežīma ēsmās;

4)

produktus var atļaut lietot pastāvīgās ēsmās tādās vietās, kur ir liela atkārtotas invāzijas iespējamība, ja citas kontroles metodes nav bijušas pietiekami efektīvas;

5)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāliem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1380

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno bromadiolona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

aktīvā viela bromadiolons ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegts pieteikums par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šo pieteikumu kā kompetentā novērtētājiestāde izvērtēja Itālijas kompetentā iestāde.

(3)

2016. gada 25. martā kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par bromadiolona apstiprinājuma atjaunošanu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu bromadiolons atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.B kategorijā. Šī viela atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) kritērijiem, jo tā ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska. Tāpēc bromadiolons atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.

(6)

Turklāt bromadiolonu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus, tāpēc bromadiolons atbilst arī aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja joprojām ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par bromadiolonu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (5), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām un var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams bromadiolons. Līdz ar to bromadiolons palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, bromadiolonu saturošu līdzekļu lietošanas dēļ radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam bromadiolonu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot bromadiolona apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu bromadiolons ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Tagad ir izskatīti pieteikumi, kuros lūdza atjaunot bromadiolona, hlorfacinona un kumatetralila apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos, tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1737 (6) tiek atcelts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1377 (7).

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Bromadiolona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Komisijas 2015. gada 28. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1737, ar ko atliek termiņu, līdz kuram bromadiolons, hlorfacinons un kumatetralils apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām (OV L 252, 29.9.2015., 58. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 25. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2017/1377, ar ko atjauno hlorfacinona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 15. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Bromadiolons

IUPAC nosaukums:

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksikumarīns

EK Nr.: 249-205-9

CAS Nr.: 28772-56-7

969 g/kg

2024. gada 30. jūnijs

14

Bromadiolonu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

bromadiolona nominālā koncentrācija produktos nepārsniedz 50 mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

8)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

9)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 50 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 100 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 150 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 300 g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

6)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

7)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

3)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

4)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

produktus neatļauj lietot impulsrežīma ēsmās;

4)

produktus var atļaut lietot pastāvīgās ēsmās tādās vietās, kur ir liela atkārtotas invāzijas iespējamība, ja citas kontroles metodes nav bijušas pietiekami efektīvas;

5)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāliem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1381

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno brodifakuma kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

aktīvā viela brodifakums ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegti divi pieteikumi par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šos pieteikumus kā kompetentās novērtētājiestādes izvērtēja Nīderlandes un Itālijas kompetentās iestādes.

(3)

2016. gada 26. martā Nīderlandes kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par brodifakuma apstiprinājuma atjaunošanu, ietverot arī Itālijas novērtēto pieteikumu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu brodifakums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.A kategorijā. Šī viela atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) kritērijiem, jo tā ir ļoti noturīga, bioakumulatīva un toksiska. Tāpēc brodifakums atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.

(6)

Turklāt brodifakumu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus, tāpēc brodifakums atbilst arī aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja joprojām ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par brodifakumu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (5), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām un var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams brodifakums. Līdz ar to brodifakums palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, brodifakumu saturošu līdzekļu lietošanas radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam brodifakumu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot brodifakuma apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu brodifakums ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Tagad ir izskatīti pieteikumi, kuros lūdza atjaunot flokumafēna, brodifakuma un varfarīna apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos, tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2016/135 (6) tiek atcelts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1376 (7).

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Brodifakuma kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Komisijas 2016. gada 29. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/135, ar ko atliek termiņu, līdz kuram flokumafēns, brodifakums un varfarīns apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām (OV L 25, 2.2.2016., 65. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 25. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2017/1376, ar ko atjauno varfarīna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 9. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Brodifakums

IUPAC nosaukums:

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroksikumarīns

EK Nr.: 259-980-5

CAS Nr.: 56073-10-0

950 g/kg

2024. gada 30. jūnijs

14

Brodifakumu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

brodifakuma nominālā koncentrācija produktos nepārsniedz 50 mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

8)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

9)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 50 g,;

ii)

ēsmas vaska briketes: 100 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 150 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 300 g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

6)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

7)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

3)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

4)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

produktus var atļaut lietot impulsrežīma ēsmās;

4)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās ēsmās;

5)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāliem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1382

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno difetialona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

aktīvā viela difetialons ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegts pieteikums par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šo pieteikumu kā kompetentā novērtētājiestāde izvērtēja Norvēģijas kompetentā iestāde.

(3)

2016. gada 21. martā kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par difetialona apstiprinājuma atjaunošanu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu difetialons atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.B kategorijā. Šī viela atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) kritērijiem, jo tā ir ļoti noturīga, bioakumulatīva un toksiska. Tāpēc difetialons atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.

(6)

Turklāt difetialonu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus, tāpēc difetialons atbilst arī aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja joprojām ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par difetialonu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (5), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām un var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams difetialons. Līdz ar to difetialons palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, difetialonu saturošu līdzekļu lietošanas dēļ radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam difetialonu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot difetialona apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu difetialons ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Tagad ir izskatīti pieteikumi, kuros lūdza atjaunot difetialona un difenakuma apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos, tāpēc Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/397/ES (6) tiek atcelts ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1379 (7).

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Difetialona kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Komisijas 2014. gada 25. jūnija Īstenošanas lēmums 2014/397/ES, ar kuru atliek difetialona un difenakuma apstiprinājuma beigu termiņu to izmantošanai 14. produktu veida biocīdos (OV L 186, 26.6.2014., 111. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 25. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2017/1379, ar ko atjauno difenakuma kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 27. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Difetialons

IUPAC nosaukums:

3-[3-(4′-brom[1,1′bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaft-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-ons

EK Nr.: nav pieejams

CAS Nr.: 104653-34-1

976 g/kg

Tīrības specifikācijas pamatā ir abu diastereoizomēru (cis un trans) kombinētā koncentrācija.

2024. gada 30. jūnijs

14

Difetialonu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

difetialona nominālā koncentrācija produktos nepārsniedz 25 mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

8)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

9)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 50 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 100 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 150 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 300 g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

6)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

7)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

3)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

4)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

produktus var atļaut lietotimpulsrežīma ēsmās;

4)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās ēsmās;

5)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāliem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1383

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko atjauno flokumafēna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

aktīvā viela flokumafēns ir apstiprināta lietošanai par rodenticīdu 14. produkta veida biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) tika iesniegts pieteikums par minētās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Šo pieteikumu kā kompetentā novērtētājiestāde izvērtēja Nīderlandes kompetentā iestāde.

(3)

2016. gada 26. martā kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai iesniedza ieteikumu par flokumafēna apstiprinājuma atjaunošanu.

(4)

2016. gada 16. jūnijā Aģentūras Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, formulēja Aģentūras atzinumu (2).

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu flokumafēns atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (3) kritērijiem, lai to klasificētu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu 1.B kategorijā. Šī viela atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) kritērijiem, jo tā ir ļoti noturīga, ļoti bioakumulatīva un toksiska. Tāpēc flokumafēns atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.

(6)

Turklāt flokumafēnu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas saistībā ar primāras un sekundāras saindēšanās gadījumiem, pat ja veic ierobežojošus riska pārvaldības pasākumus, tāpēc flokumafēns atbilst arī aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši minētās regulas 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. pantu izslēgšanas kritērijiem atbilstošām aktīvajām vielām apstiprinājumu var atjaunot vienīgi tad, ja joprojām ir izpildīts vismaz viens tās pašas regulas 5. panta 2. punktā minētais atkāpes piemērošanas nosacījums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju par flokumafēnu, tostarp informāciju par pieejamajiem aizstājējiem.

(9)

Komisija arī veica īpašu sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas.

(10)

Abās iepriekšminētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtās atbildes, kā arī informācija par pieejamajām antikoagulatīvas darbības rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas ziņojumam par riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic saistībā ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem (5), tika apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(11)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību. Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas, elektriskas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt to izmantošana var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas. Citas aktīvās vielas, kas apstiprinātas par rodenticīdiem, var nebūt piemērotas visām lietotāju kategorijām un var nebūt efektīvas visām grauzēju sugām. Efektīvā grauzēju apkarošanā nevar paļauties vienīgi uz minēto neķīmisko kontroli vai preventīvajām metodēm, tāpēc uzskata, ka grauzēju atbilstošas apkarošanas labad papildus minētajām alternatīvām ir nepieciešams flokumafēns. Līdz ar to flokumafēns palīdzētu novērst vai ierobežot cilvēku un dzīvnieku veselības nopietnu apdraudējumu, kas saistīts ar grauzējiem. Tātad ir izpildīts 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādītais nosacījums.

(12)

Patlaban grauzēju apkarošana lielākoties balstās uz antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem, kuru neapstiprināšanas gadījumā grauzēji netiktu pietiekami apkaroti. Tas var ne tikai būtiski kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī iespaidot sabiedrības priekšstatu par savu drošību saistībā ar eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās darbības veidu drošību, kuros varētu būt eksponētība grauzējiem, un tam būtu ekonomiskas un sociālas sekas. No otras puses, flokumafēnu saturošu līdzekļu lietošanas radīto cilvēku veselības, dzīvnieku veselības un vides risku var mazināt, ja to lietošanā ievēro noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Tāpēc lēmumam flokumafēnu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad ir izpildīts arī 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītais nosacījums.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot flokumafēna apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu flokumafēns ir aizstājama viela, un tālab būtu jāpiemēro minētās regulas 10. panta 4. punktā norādītais atjaunošanas termiņš.

(15)

Tagad ir izskatīti pieteikumi, kuros lūdza atjaunot flokumafēna, brodifakuma un varfarīna apstiprinājumu lietošanai 14. produkta veida biocīdos, tāpēc Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/135 (6) tiek atcelts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1376 (7).

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Flokumafēna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Galīgais ziņojums Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides. Eiropas Komisija (2014), Brisele, Beļģija. 100 lpp. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Komisijas 2016. gada 29. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/135, ar ko atliek termiņu, līdz kuram flokumafēns, brodifakums un varfarīns apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām (OV L 25, 2.2.2016., 65. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 25. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2017/1376, ar ko atjauno varfarīna kā 14. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 9. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Flokumafēns

IUPAC nosaukums:

4-hidroksi-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil]-1-naftil]kumarīns

EK Nr.: 421-960-0

CAS Nr.: 90035-08-8

955 g/kg

Izomēru summa, kur cis-izomēru proporcija ir 50–80 % un trans-izomēru proporcija ir 20–50 %

2024. gada 30. jūnijs

14

Flokumafēnu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu.

Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārējiem nosacījumiem:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus;

2)

produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem;

3)

flokumafēna nominālā koncentrācija produktos nepārsniedz 50 mg/kg;

4)

produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;

5)

produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;

6)

produktus kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulveris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai tādās vietās telpās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīvnieki;

7)

atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

8)

cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro eksponētību pēc iespējas samazina, apsverot un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, piemēram, lietošanas atļauju, kad vien iespējams, piešķir tikai profesionālai lietošanai vai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

9)

līķus un neapēsto ēsmu iznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Valsts atļaujā iznīcināšanas metodi detalizēti norāda produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti plašai sabiedrībai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

2)

produktus piegādā vienīgi ar šādu maksimālo ēsmas daudzumu vienā iepakojumā:

a)

produkti tikai peļu apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 50 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 100 g;

b)

produkti tikai žurku vai peļu un žurku apkarošanai:

i)

ēsmas graudi, granulas vai pasta: 150 g;

ii)

ēsmas vaska briketes: 300 g;

3)

produktus Rattus norvegicus un Rattus rattus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās vai ēkās un ap tām;

4)

produktus Mus musculus apkarošanai atļauj lietot tikai telpās;

5)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

6)

personas, kuras produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai produktiem būtu pievienota informācija par risku, kas saistīts ar antikoagulatīvas darbības rodenticīdiem vispār, par pasākumiem, ar kuriem to lietošanu ierobežo līdz nepieciešamajam minimumam, un atbilstošiem piesardzības pasākumiem;

7)

produktus beramas ēsmas formā, piemēram, graudus vai granulas, atļauj tikai tad, ja tos piegādā maisiņos vai citā iepakojumā, lai samazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai profesionālai lietošanai, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

3)

produktus atļauj lietot vienīgi viltojumdrošās ēsmas stacijās;

4)

personas, kas profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sabiedrībai.

Tādu biocīdu atļaujām, kuri paredzēti tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem, papildus vispārējiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu izgāztuvēs;

2)

produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsardzības līmeni kā viltojumdrošas ēsmas stacijas;

3)

produktus var atļaut lietot impulsrežīma ēsmās;

4)

produktus neatļauj lietot pastāvīgās ēsmās;

5)

personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus produktus dara pieejamus tirgū, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti nevienam citam kā vien apmācītiem profesionāliem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1384

(2017. gada 25. jūlijs)

par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2017. gada jūlija apakšperiodam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 (2) ir atvērtas vairākas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredzēta šo kvotu pārvaldība; kvotas ir sagrupētas pēc produkta izcelsmes valsts un iedalītas apakšperiodos saskaņā ar minētās īstenošanas regulas I pielikumu.

(2)

Jūlijs ir trešais apakšperiods Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītajai kvotai un otrais apakšperiods minētās īstenošanas regulas 1. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā norādītajām kvotām.

(3)

No paziņojumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 8. panta a) punktu, izriet, ka daudzumi, kuri norādīti pieteikumos, kas atbilstīgi minētās īstenošanas regulas 4. panta 1. punktam iesniegti 2017. gada jūlija pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz kvotām ar kārtas numuru 09.4154 un 09.4166, pārsniedz pieejamo daudzumu. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, kuru piemēro attiecīgajām kvotām pieprasītajiem daudzumiem, kas aprēķināti saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 7. panta 2. punktu.

(4)

No paziņojumiem izriet arī, ka daudzumi, kuri norādīti pieteikumos, kas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1273/2011 4. panta 1. punktam iesniegti 2017. gada jūlija pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz kvotām ar kārtas numuru 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 un 09.4153, ir mazāki par pieejamo daudzumu.

(5)

Turklāt atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 5. panta pirmajai daļai būtu jānosaka nākamajā apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums kvotām, kuru kārtas numurs ir 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 un 09.4166.

(6)

Lai nodrošinātu importa licenču izdošanas procedūras efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par rīsu importa licenču pieteikumiem, kuri iesniegti 2017. gada jūlija pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 minētajām kvotām ar kārtas numuru 09.4154 un 09.4166, izdod licences, pieprasītajam daudzumam piemērojot šīs regulas pielikumā noteikto piešķīruma koeficientu.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikts kopējais daudzums, kas attiecībā uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 paredzētajām kvotām ar kārtas numuru 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 un 09.4166 ir pieejams nākamajā apakšperiodā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 7. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 325, 8.12.2011., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).


PIELIKUMS

2017. gada jūlija apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011

a)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30:

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2017. gada jūlija apakšperiodā

2017. gada septembra apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4127

 (1)

12 629 487

Taizeme

09.4128

 (1)

369 596

Austrālija

09.4129

 (1)

911 500

Citas valstis

09.4130

 (2)

4 796

b)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā kvota lobītiem rīsiem ar KN kodu 1006 20:

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2017. gada jūlija apakšperiodā

2017. gada oktobra apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Visas valstis

09.4148

 (3)

1 610 500

c)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētā kvota šķeltiem rīsiem ar KN kodu 1006 40 00:

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2017. gada jūlija apakšperiodā

Taizeme

09.4149

 (4)

Austrālija

09.4150

 (5)

Gajāna

09.4152

 (5)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4153

 (4)

Citas valstis

09.4154

78,636985 %

d)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30:

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2017. gada jūlija apakšperiodā

2017. gada septembra apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Taizeme

09.4112

 (6)

20 965

Amerikas Savienotās Valstis

09.4116

 (6)

822

Indija

09.4117

 (6)

89 276

Pakistāna

09.4118

 (6)

55 110

Citas valstis

09.4119

 (6)

14 199

Visas valstis

09.4166

0,703025 %

0


(1)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad visi pieteikumi ir

(2)  Šajā apakšperiodā nav pieejamo daudzumu.

(3)  Šajā apakšperiodā piešķīruma koeficientu nepiemēro, jo Komisija nav saņēmusi paziņojumus par licences pieteikumiem.

(4)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad visi pieteikumi ir jāpieņem.

(5)  Šajā apakšperiodā piešķīruma koeficientu nepiemēro, jo Komisija nav saņēmusi paziņojumus par licences pieteikumiem.

(6)  Šajā apakšperiodā nav pieejamo daudzumu.


LĒMUMI

26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/61


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1385

(2017. gada 25. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/778 par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EU NAVFOR MED operācija SOPHIA)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 18. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/778 (1).

(2)

Padome 2016. gada 20. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/993 (2), ar ko grozīja Lēmumu (KĀDP) 2015/778, pagarinot operācijas pilnvaras līdz 2017. gada 27. jūlijam un papildinot EU NAVFOR MED operācijas SOPHIA pilnvaras ar vēl diviem atbalsta uzdevumiem, proti, Lībijas krasta apsardzes un jūras spēku spēju veidošana un apmācība un informācijas apmaiņas veicināšana un ANO ieroču embargo īstenošana atklātā jūrā Lībijas piekrastē.

(3)

Padome 2016. gada 19. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/2314 (3), ar kuru pastiprināja EU NAVFOR MED operācijai SOPHIA piešķirtās pilnvaras veikt informācijas apmaiņu ar attiecīgiem rīcībspēkiem.

(4)

2017. gada 3. februārī Eiropadomes locekļu Maltas deklarācijā par migrācijas ārējiem aspektiem: pievērsties Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutam apstiprināja, ka par prioritāti galvenokārt tiks noteikta apmācība, aprīkojums un atbalsts Lībijas valsts krasta apsardzei un citām atbilstīgām aģentūrām un tas, lai turpinātu centienus sagraut kontrabandistu darbības modeli, izmantojot pastiprinātus operatīvos pasākumus un atbilstīgi integrētai pieejai, ar ko iesaista Lībiju un citas valstis minētajā maršrutā, kā arī attiecīgos starptautiskos partnerus, iesaistītās dalībvalstis, KDAP misijas un operācijas, Eiropolu un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex).

(5)

2017. gada 6. februārī Padome secinājumos par Lībiju norādīja, ka EU NAVFOR MED operācija SOPHIA turpinās galveno uzmanību veltīt cilvēku kontrabandas un tirdzniecības tīklu darbības modeļa graušanai; turklāt tā turpinās īstenot savus divus atbalsta uzdevumus.

(6)

EU NAVFOR MED operācijas SOPHIA ieguldījums informācijas apmaiņā var arī palīdzēt īstenot ANO Drošības padomes Rezolūciju (“ANO DPR”) 2146 (2014) un ANO DPR 2362 (2017).

(7)

2017. gada 12. jūnijā ANO Drošības padome ar ANO DPR 2357 (2017) atjaunoja ar ANO DPR 2292 (2016) piešķirtās pilnvaras, kas attiecas uz ieroču embargo stingro īstenošanu atklātā jūrā Lībijas piekrastē.

(8)

Eiropadome 2017. gada 23. jūnija secinājumos uzsvēra konkrēti, ka cilvēku kontrabandistu un tirgotāju darbības modeļa graušana joprojām ir svarīgs mērķis un ka Lībijas krasta apsardzes apmācīšana un aprīkošana ir ES pieejas svarīga sastāvdaļa.

(9)

Politikas un drošības komiteja 2017. gada 4. jūlijā, pamatojoties uz operācijas stratēģisko pārskatu, vienojās EU NAVFOR MED operācijas SOPHIA pilnvaras pagarināt līdz 2018. gada 31. decembrim.

(10)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/778 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots LES un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā. Tādēļ Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai tas nav saistošs un nav jāpiemēro, un tā nepiedalās šīs operācijas finansēšanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2015/778 groza šādi:

1)

lēmuma 2. panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Tā attiecīgajām dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un kompetentajām Savienības struktūrām var nosūtīt šādus datus, kā arī datus, kas saistīti ar kuģiem un ekipējumu, kurus izmanto minētās personas, un attiecīgo informāciju, kas iegūta, veicot šo pamatuzdevumu.”;

2)

lēmuma 2.a pantam pievieno šādu punktu:

“4.a   Nolūkā īstenot 1. punktā minēto atbalsta uzdevumu ciešā sadarbībā ar citām atbilstīgām iesaistītajām personām izveido kontroles mehānismu.”;

3)

lēmuma 2.b pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Papildus operācijas apgabalā un atbilstīgi tās līdzekļiem un spējām EU NAVFOR MED operācija SOPHIA veic uzraudzību un apkopo informāciju par nelikumīgu tirdzniecību, tostarp informāciju par jēlnaftas un citiem nelikumīgiem eksportiem, kas ir pretrunā ANO DPR 2146 (2014) un ANO DPR 2362 (2017), tādējādi dodot ieguldījumu situācijas izpratnē un jūras drošībai Vidusjūras apgabala centrālajā daļā. Šajā sakarā apkopoto informāciju var nodot leģitīmām Lībijas iestādēm un attiecīgām dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, un kompetentām Savienības struktūrām.”;

4)

lēmuma 11. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Finanšu atsauces summa EU NAVFOR MED operācijas SOPHIA kopējām izmaksām laikposmā no 2017. gada 28. jūlija līdz 2018. gada 31. decembrim ir EUR 6 000 000. Lēmuma (KĀDP) 2015/528 25. panta 1. punktā minētā finanšu atsauces summas procentuālā daļa ir 0 % gan attiecībā uz saistībām, gan attiecībā uz maksājumiem.”;

5)

lēmuma 13. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

EU NAVFOR MED operācijas SOPHIA darbība beidzas 2018. gada 31. decembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/778 (2015. gada 18. maijs) par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EUNAVFOR MED operācija SOPHIA) (OV L 122, 19.5.2015., 31. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/993 (2016. gada 20. jūnijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/778 par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EU NAVFOR MED operācija SOPHIA) (OV L 162, 21.6.2016., 18. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2314 (2016. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/778 par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EU NAVFOR MED operācija SOPHIA) (OV L 345, 20.12.2016., 62. lpp.).


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/63


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1386

(2017. gada 25. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tā 3. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(2)

Padome 2017. gada 13. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/445 (2), pasākumus atjaunojot vēl uz sešiem mēnešiem.

(3)

Padome ir pārskatījusi vienu iekļaušanu sarakstā, kas ietverts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā. Ieraksts par minēto personu būtu jāgroza.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/445 (2017. gada 13. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 67, 14.3.2017., 88. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā, daļā “Personas” ierakstu Nr. 92 aizstāj ar šādu:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 15.12.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (Saint Petersburg).

Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putinu. Kopš 2014. gada marta Rotenberg vai viņa uzņēmumi ir saņēmuši tiesības slēgt valsts līgumus par kopējo summu vairāk nekā USD 7 miljardi. Rotenberg 2015. gadā bija pēc vērtības sarindotu valdības līgumu ikgadējā saraksta pirmajā pozīcijā pēc tam, kad Krievijas valdība viņam bija piešķīrusi tiesības slēgt līgumus 555 miljardu rubļu apmērā. Daudzos no šiem gadījumiem līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez oficiālas konkursa procedūras. 2015. gada 30. janvārī premjerministrs Dmitrijs Medvedevs parakstīja dekrētu, ar kuru Rotenberg uzņēmumam Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto Krimas Autonomo Republiku. Ar šiem līgumiem viņš ir guvis finansiālu labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Viņam pieder uzņēmums Stroygazmontazh, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto Krimas Autonomo Republiku, tādējādi konsolidējot tās integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti. Tāpat 2017. gada janvārī Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu 17 miljardu rubļu vērtībā par dzelzceļa līnijas būvniecību uz Kerčas tilta, kas atkal vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Viņš ir izdevniecības Prosvescheniye valdes priekšsēdētājs; šī izdevniecība īstenoja projektu “To the Children of Russia: Address – Crimea” – sabiedrisko attiecību kampaņu, kuras mērķis bija pārliecināt bērnus Krimā, ka viņi tagad ir Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, un līdz ar to tā atbalsta Krievijas valdības politiku integrēt Krimu Krievijā.

30.7.2014.”


26.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1387

(2017. gada 24. jūlijs),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atļauj laist tirgū ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūtu proliloligopeptidāzes fermentu preparātu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4975)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regulu (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

2012. gada 13. jūnijā uzņēmums DSM Food Specialties Francijas kompetentajām iestādēm iesniedza lūgumu laist Savienības tirgū ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūtu proliloligopeptidāzes fermentu preparātu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu Regulas (EK) Nr. 258/97 1. panta 2. punkta d) apakšpunkta nozīmē. Mērķauditorija ir pieauguši cilvēki.

(2)

Francijas kompetentā pārtikas produktu novērtēšanas iestāde 2014. gada 31. jūlijā sniedza sākotnējā novērtējuma ziņojumu. Minētajā ziņojumā tā secināja, ka ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūts proliloligopeptidāzes fermentu preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā norādītajiem kritērijiem attiecībā uz jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām.

(3)

Komisija 2014. gada 11. novembrī sākotnējo novērtējuma ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm.

(4)

Citas dalībvalstis Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 4. punkta pirmajā daļā noteiktajā 60 dienu termiņā cēla pamatotus iebildumus.

(5)

Komisija 2015. gada 25. novembrī apspriedās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un lūdza tai veikt papildu novērtējumu par ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūtu proliloligopeptidāzes fermentu preparātu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97.

(6)

EFSA2016. gada 13. decembrī savā atzinumā par proliloligopeptidāzes kā jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 nekaitīgumu secināja, ka ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūts proliloligopeptidāzes fermentu preparāts ir nekaitīgs ierosinātajos lietošanas veidos un lietošanas daudzumos (2).

(7)

Minētajā atzinumā sniegtais pamatojums ir pietiekams, lai secinātu, ka ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūts proliloligopeptidāzes fermentu preparāts ierosinātajos lietošanas veidos un daudzumos atbilst Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(8)

Proliloligopeptidāzes fermentu preparāts neietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 (3) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību darbības jomā, jo ģenētiski modificētais Aspergillus niger celms ir izmantots kā pārstrādes palīglīdzeklis, un no ģenētiski modificētā mikroorganisma atvasinātais materiāls jaunajā pārtikas produktā nav sastopams.

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (4) ir izklāstītas uztura bagātinātājiem piemērojamās prasības. Ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūta proliloligopeptidāzes fermentu preparāta lietošana būtu jāatļauj, neskarot minētās direktīvas noteikumus.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Neskarot Direktīvu 2002/46/EK, ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūtu proliloligopeptidāzes fermentu preparātu, kā norādīts šā lēmuma I pielikumā, var laist Savienības tirgū kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu lietošanai uztura bagātinātājos, kas paredzēti pieaugušiem cilvēkiem šā lēmuma II pielikumā noteiktajā maksimālajā devā.

2. pants

Ar šo lēmumu atļautā ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūtā proliloligopeptidāzes fermentu preparāta apzīmējums pārtikas produkta marķējumā ir “proliloligopeptidāze”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam DSM Nutritional Products Ltd, Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Šveice.

Briselē, 2017. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(2):4681.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).


I PIELIKUMS

Ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūta proliloligopeptidāzes fermentu preparāta specifikācijas

Fermenta specifikācija

Sistemātiskais nosaukums

Proliloligopeptidāze

Sinonīmi

Prolilendopeptidāze, prolīn-specifiska endopeptidāze, endoprolilpeptidāze

Molekulmasa

66 kDa

Fermentu Komisijas Nr.

EC 3.4.21.26

CAS numurs

72162-84-6

Avots

Ģenētiski modificēts Aspergillus niger celms (GEP-44)

Apraksts. Proliloligopeptidāze ir pieejama kā fermentu preparāts, kas satur aptuveni 30 % maltodekstrīnu.

Proliloligopeptidāzes fermentu preparāta specifikācijas

Parametrs

Specifikāciju robežas

Aktivitāte

> 580 000 PPI  (1)/g (> 34,8 PPU  (2)/g)

Izskats

Mikrogranulas

Krāsa

Bālgans līdz oranži dzeltenīgam. Dažādās partijās krāsa var atšķirties

Sausna

> 94 %

Glutēns

< 20 ppm

Smagie metāli

Kopā smagie metāli (piemēram, svins)

≤ 10 mg/kg

Svins

≤ 1,0 mg/kg

Arsēns

≤ 1,0 mg/kg

Kadmijs

≤ 0,5 mg/kg

Dzīvsudrabs

≤ 0,1 mg/kg

Mikrobioloģiskās specifikācijas

Kopīgais aerobo mikroorganismu skaits

≤ 103 KVV/g

Kopā raugi un pelējumi

≤ 102 KVV/g

Sulfītreducējošie anaerobi

≤ 30 KVV/g

Enterobacteriaceae

< 10 KVV/g

Salmonella

Nekonstatē 25 g paraugā

Escherichia coli

Nekonstatē 25 g paraugā

Staphylococcus aureus

Nekonstatē 10 g paraugā

Pseudomonas aeruginosa

Nekonstatē 10 g paraugā

Listeria monocytogenes

Nekonstatē 25 g paraugā

Pretmikrobu iedarbība

Nekonstatē

Mikotoksīni

Zem noteikšanas robežas: aflatoksīns B1, B2, G2, G1 (< 0,25 μg/kg), kopā aflatoksīni (< 2,0 μg/kg), ohratoksīns A (< 0,20 μg/kg), T-2 toksīns (< 5 μg/kg), zearalenons (< 2,5 μg/kg), fumonizīns B1 un B2 (< 2,5 μg/kg)


(1)  PPI – Protease Picomole International.

(2)  PPU – prolilpeptidāzes vienības vai prolīna proteāzes vienības.


II PIELIKUMS

Ar ģenētiski modificētu Aspergillus niger celmu iegūta proliloligopeptidāzes fermentu preparāta atļautie lietošanas veidi

Pārtikas kategorija

Maksimālā deva

Direktīvā 2002/46/EK definētie uztura bagātinātāji

120 PPU  (1) dienā (2,7 g fermentu preparāta dienā) (2 × 106 PPI  (2) dienā) pieaugušiem cilvēkiem


(1)  PPU – prolilpeptidāzes vienības vai prolīna proteāzes vienības.

(2)  PPI – Protease Picomole International.