ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 177

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 8. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1227 (2017. gada 20. marts) par līmētu laminētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotu būvmateriālu masīvkoka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību un ar ko groza Lēmumu 2005/610/EK ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1228 (2017. gada 20. marts) par nosacījumiem uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmešanas maisījumu, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javu, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ugunsreakcijas klasificēšanai bez testēšanas ( 1 )

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1229 (2017. gada 3. maijs), ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1333/2011, ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē, dažas valodu versijas

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1230 (2017. gada 31. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk precizē papildu objektīvos kritērijus, lai piemērotu preferenciālu likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi pārrobežu neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1231 (2017. gada 6. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1153, ar ko nosaka to korelācijas parametru noteikšanas metodiku, kas vajadzīgi, lai procedūras elementu precizēšanai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testēšanas procedūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1232 (2017. gada 3. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1233 (2017. gada 3. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1234 (2017. gada 3. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1235 (2017. gada 6. jūlijs), ar ko 270. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1236 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1306/2013

34

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1237 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo cianīdūdeņražskābes koncentrāciju neapstrādātos veselos, maltos, slīpētos, drupinātos, smalcinātos aprikožu kodolos, ko laiž tirgū galapatērētājam, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1238 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importu attiecina reģistrāciju

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1239 (2017. gada 6. jūlijs) par Etiopijas atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1240 (2017. gada 7. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1227

(2017. gada 20. marts)

par līmētu laminētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotu būvmateriālu masīvkoka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību un ar ko groza Lēmumu 2005/610/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/364 (2) pieņēma sistēmu būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikācijai. Minētā deleģētā regula citu būvizstrādājumu starpā attiecas uz līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem un ķīļrievsavienotiem būvmateriālu masīvkoka izstrādājumiem.

(2)

Komisijas Lēmumā 2005/610/EK (3) ir noteiktas ugunsdrošības īpašību klases minētā lēmuma pielikuma 1. tabulā iekļautajiem līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080. Tomēr minēto izstrādājumu veiktā testēšana ir par pamatu tam, ka minētajā lēmumā šiem izstrādājumiem noteiktie nosacījumi tiek koriģēti.

(3)

Testos ir pierādīts, ka līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotiem būvmateriālu masīvkoka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, ir stabilas un paredzamas īpašības attiecībā uz ugunsdrošību, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem saistībā ar koksnes minimālo vidējo blīvumu un izstrādājuma minimālo vidējo biezumu.

(4)

Tādēļ līmēti laminēti koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienoti būvmateriālu masīvkoka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, ja ievēroti minētie nosacījumi, būtu jāuzskata par atbilstošiem konkrētai ugunsdrošības klasei, kas noteikta Deleģētajā regulā (ES) 2016/364, bez vajadzības veikt turpmāku testēšanu.

(5)

Tādēļ juridiskās skaidrības labad Lēmuma 2005/610/EK pielikuma 1. tabula būtu jāsvītro, un attiecībā uz līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, būtu jāpiemēro šīs regulas pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Līmētus laminētus koka izstrādājumus, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotus būvmateriālu masīvkoka izstrādājumus, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, ja tie atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, uzskata par atbilstīgiem pielikumā norādītajai īpašību klasei bez vajadzības veikt testēšanu.

2. pants

Lēmuma 2005/610/EK pielikuma 1. tabulu svītro.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 1. jūlija Deleģētā regula (ES) 2016/364 par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (OV L 68, 15.3.2016., 4. lpp.).

(3)  Komisijas 2005. gada 9. augusta Lēmums 2005/610/EK par ugunsdrošības klašu noteikšanu noteiktiem būvizstrādājumiem (OV L 208, 11.8.2005., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Izstrādājumi (1)

Minimālais vidējais blīvums (2)

(kg/m3)

Minimālais vispārīgais biezums

(mm)

Klase (3)

Līmēti laminēti koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienoti būvmateriālu masīvkoka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Attiecas uz visiem veidiem un līmēm, uz ko attiecas izstrādājuma standarti.

(2)  Kodēts saskaņā ar standartu EN 13238.

(3)  Klase ir noteikta Deleģētās regulas (ES) 2016/364 pielikuma 1. tabulā.


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1228

(2017. gada 20. marts)

par nosacījumiem uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmešanas maisījumu, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javu, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ugunsreakcijas klasificēšanai bez testēšanas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), jo īpaši tās 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/364 (2) tika pieņemta sistēma būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikācijai pēc ugunsreakcijas. Starp būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecas minētā deleģētā regula, ir uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi un apmešanas javas.

(2)

Testos pierādījies, ka uz organisko saistvielu bāzes veidotiem ārējās un iekšējās apmešanas maisījumiem, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javām, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ir stabila un paredzama ugunsdrošība to ugunsreakcijas ziņā, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem, kas attiecas uz organisko vielu maksimālo saturu izstrādājumā, pamatnei uzlikto maksimālo masu virsmas laukuma vienībā un pamatnes ugunsdrošību.

(3)

Tādēļ uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javas, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, būtu jāuzskata par atbilstošiem noteiktai Deleģētās regulas (ES) 2016/364 ugunsizturības klasei, neprasot turpmāku testēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uz organisko saistvielu bāzes veidotus ārējās un iekšējās apmešanas maisījumus, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javas, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, kuri atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, bez testēšanas uzskata par atbilstošiem pielikumā norādītajām ugunsdrošības klasēm.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 1. jūlija Deleģētā regula (ES) 2016/364 par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (OV L 68, 15.3.2016., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Izstrādājumi (1)

Organisko vielu maksimālais saturs (2)

(masas %)

Maksimālā masa virsmas laukuma vienībā (3)

(kg/m2)

Ugunsdrošības klase (4)

Uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B-s2, d0

Uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824

un

apmetuma javas, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Izstrādājumi, ko piegādā pastas vai pulvera veidā un izmanto ārsienu, kolonnu, starpsienu un griestu apmešanai iekšdarbos un ārdarbos. Pamatnes ugunsdrošība atbilst vismaz klasei A2 – s1, d0, un blīvums nav mazāks par 525 kg/m3.

(2)  Attiecas uz cietvielu saturu (salīdzināmu ar pilnīgi izžuvušu apmetumu uz pamatnes).

(3)  Attiecas uz slapju izstrādājumu (lietošanai gatavu).

(4)  Klases noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/364 pielikuma 1. tabulā.


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1229

(2017. gada 3. maijs),

ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1333/2011, ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē, dažas valodu versijas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1) un jo īpaši tās 75. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1333/2011 (2) holandiešu, maltiešu un slovēņu valodas versijā ir kļūda 3. apsvērumā, 1. panta pirmajā daļā, 3. pantā un I pielikuma I. punktā par banānu šķirnēm, uz ko attiecas tirdzniecības standarti, kas noteikti minētajā regulā. Tāpēc holandiešu, maltiešu un slovēņu valodas versijā ir vajadzīgi labojumi. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(2)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 1333/2011 būtu attiecīgi jālabo,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(neattiecas uz latviešu valodas versiju)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1333/2011, ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē (OV L 336, 20.12.2011., 23. lpp.).


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/7


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1230

(2017. gada 31. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk precizē papildu objektīvos kritērijus, lai piemērotu preferenciālu likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi pārrobežu neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 422. panta 10. punktu un 425. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Preferenciālas likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmes piemērošana pārrobežu neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas (IAS) ietvaros, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (2) 29. un 34. pantā, attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad ir veikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi un tikai ar kompetentās iestādes iepriekšēju piekrišanu. Šie aizsardzības pasākumi ir paredzēti Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 2. punktā un 34. panta 2. punktā attiecībā uz papildu objektīviem kritērijiem, kas jāizpilda saistībā ar minētajiem darījumiem. Minētie aizsardzības pasākumi būtu sīkāk jāprecizē, lai skaidri noteiktu nosacījumus attiecībā uz to atbilstību.

(2)

Būtu jānodrošina, ka šādu preferenciālu likmju piemērošana neapdraud likviditātes devēja likviditātes stabilitāti un ka tā efektīvi sekmē atbilstību likviditātes saņēmēja likviditātes seguma rādītājam. Zems likviditātes riska profils būtu jāapliecina ar kredītiestāžu atbilstību likviditātes seguma rādītājam un jebkurām citām ar likviditāti saistītām uzraudzības prasībām un pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (3) VII sadaļas 2. nodaļas III un IV iedaļu, kopā ar kompetento iestāžu novērtējumu, ievērojot jaunāko uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesu un izmantojot objektīvas atsauces par attiecīgajām likviditātes pozīcijām, ka iestādes likviditātes pozīcija rada zemu riska līmeni,.

(3)

Likviditātes atbalsta efektivitāte grupas vai IAS ietvaros pārrobežu mērogā būtu jānodrošina ar pareizu līgumisku sistēmu, ko apliecina kredītiestādes vadības struktūras apstiprināts juridisks atzinums. Minimālam kredīta vai likviditātes iespēju atlikušajam termiņam būtu jānodrošina, ka saistības neattiecas tikai uz konkrētu darījumu, bet ilgst minimālu laikposmu.

(4)

Būtu jānodrošina, ka likviditātes devējs var likviditātes saņēmējam laikus nodrošināt likviditātes atbalstu, pat spriedzes apstākļos. Šajā nolūkā likviditātes devējam būtu jāuzrauga likviditātes saņēmēja likviditātes pozīcija, un visos likviditātes devēja un saņēmēja ārkārtas finansēšanas plānos būtu jāpievēršas sekām, ko rada preferenciālas izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmes piemērošana.

(5)

Ar nosacījumiem attiecībā uz atbilstību papildu objektīvajiem kritērijiem, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 2. punktā un 34. panta 2. punktā, būtu jācenšas nodrošināt pietiekams pamatu tam, lai sagaidītu, ka spriedzes apstākļos grupas vai IAS ietvaros pārrobežu likviditātes plūsmas ir augstākā līmenī nekā parasti, vienlaikus nemazinot tāda modeļa lietderību un efektivitāti, kurā likviditāti parasti pārvalda centralizētā veidā. Atsevišķos konkrētos gadījumos, kad pastāv neatbilstība minētajiem nosacījumiem, proti, ja likviditātes devējs vai saņēmējs neatbilst vai ir paredzams, ka tas neatbildīs likviditātes seguma rādītājam un jebkurām ar likviditāti saistītām uzraudzības prasībām un pasākumiem, vai ja atlikušais likviditātes vai kredīta iespēju termiņš ir zemāks par noteikto minimumu, vai tiek paziņots par minēto iespēju anulēšanu, attiecīgajām kompetentajām iestādēm būtu atkārtoti jāizvērtē, vai var turpināt piemērot preferenciālas likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmes, lai izvairītos no neparedzētām sekām, ko automātiska preferenciāla režīma apturēšana varētu izraisīt procikliskas un nelabvēlīgas ietekmes ziņā.

(6)

Minēto papildu objektīvo kritēriju sīkākai precizēšanai nebūtu jāmaina kredītiestāžu – kā likviditātes devēja vai likviditātes saņēmēja – pienākums pārvaldīt savu likviditātes risku, ievērojot piesardzības principu.

(7)

Ar minēto papildu objektīvo kritēriju sīkāku precizēšanu būtu arī jācenšas nodrošināt kompetentajām iestādēm vajadzīgos instrumentus, lai noteiktu preferenciālas izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmes piemērošanu.

(8)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(9)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 10. pantu analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā tiek sīkāk precizēti papildu objektīvie kritēriji, kas noteikti Deleģētās Regulas (ES) 2015/61 29. panta 2. punktā un 34. panta 2. punktā, lai piemērotu tajos noteikto atbrīvojumu.

2. pants

Likviditātes devēja un saņēmēja zems likviditātes riska profils

1.   Zemais likviditātes riska profils, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 34. panta 2. punkta a) apakšpunktā atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

likviditātes devējs un saņēmējs pastāvīgi un vismaz divpadsmit mēnešus pirms atļaujas piemērot preferenciālu izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām, ievērojot Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 1. punktu un 34. panta 1. punktu, ir atbilduši Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. un 38. pantā paredzētajam likviditātes seguma rādītājam, kā arī jebkurām ar likviditāti saistītām uzraudzības prasībām un pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas III un IV iedaļu;

b)

likviditātes devēja un saņēmēja likviditātes pozīcijas rada zemu riska līmeni saskaņā ar jaunāko uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesu, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas III iedaļu.

Lai noteiktu, vai ir izpildīts šā punkta a) apakšpunktā minētais nosacījums, likviditātes seguma rādītāja vajadzīgo līmeni aprēķina, pamatojoties uz to, ka preferenciālā likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likme ir piemērota minētajā punktā norādītajā divpadsmit mēnešu laikposmā.

2.   Ja likviditātes devējam vai saņēmējam ir piešķirta attiecīgo kompetento iestāžu atļauja tikt atbrīvotam no nosacījuma, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 34. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un likviditātes devējs vai saņēmējs neatbilst vai ir paredzams, ka tas neatbildīs likviditātes seguma rādītājam, kas noteikts minētās deleģētās regulas 4. un 38. pantā, vai jebkurām ar likviditāti saistītām uzraudzības prasībām un pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas III un IV iedaļu, tas nekavējoties informē attiecīgās kompetentās iestādes un iekļauj aprakstu par sekām, ko šāda nespēja izpildīt likviditātes seguma rādītāju vai jebkuras ar likviditāti saistītas uzraudzības prasības vai pasākumus atstāj uz attiecīgo preferenciālo izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi, ko piemēro tā darījumu partnerim.

3.   Ja likviditātes devējam vai saņēmējam ir piešķirta attiecīgo kompetento iestāžu atļauja tikt atbrīvotam no nosacījuma, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 34. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un likviditātes devējs vai saņēmējs neatbilst vai ir paredzams, ka tas neatbildīs likviditātes seguma rādītājam, kas noteikts minētajā deleģētajā regulā, 2. punktā minēto paziņojumu iekļauj tūlītējas informēšanas un atjaunošanas plānā, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 414. pantā.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minētajos gadījumos attiecīgās kompetentās iestādes nosaka, vai preferenciālās izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmes turpina piemērot saskaņā ar procesu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

3. pants

Juridiski saistoši nolīgumi un saistības starp grupas vienībām attiecībā uz neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām

1.   Juridiski saistoši nolīgumi un saistības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktā, atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

kredīta vai likviditātes iespēja ir piešķirta iespēja, kas ir juridiski un praktiski pieejama jebkurā šīs iespējas darbības laikā, pat spriedzes laikā, pārrobežu mērogā. Tā ir īpaši paredzēta, lai piemērotu preferenciālu izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi, kas noteikta Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. un 34. pantā un kas ir pieejama pēc pieprasījuma. Šajā nolūkā kredītiestādes ir veikušas pietiekamu juridisko pārskatīšanu, kuras pamatā ir rakstisks un pamatots to vadības struktūras apstiprināts juridisks atzinums, ar kuru apstiprina kredīta vai likviditātes iespēju nolīgumu vai saistību juridisko spēkā esamību un izpildāmību visās attiecīgajās jurisdikcijās;

b)

piešķirto kredīta vai likviditātes iespēju valūtas denominācija atbilst likviditātes saņēmēja ar iespējām nesaistīto neto likviditātes izejošo naudas plūsmu sadalījumam pa valūtām;

c)

attiecīgajā līgumā ir skaidri norādīta piešķirto kredīta vai likviditātes iespēju summa un izmaksas;

d)

nolīgumos un saistībās nav nevienas klauzulas, kas ļautu likviditātes devējam:

i)

pieprasīt, lai tiktu izpildīti kādi nosacījumi, pirms tiek nodrošināta likviditāte;

ii)

izvairīties no savām saistībām, lai izpildītu šos nolīgumus un saistības;

iii)

veikt izmaiņas nolīgumos un saistībās, iepriekš nesaņemot apstiprinājumu no attiecīgajām kompetentajām iestādēm;

e)

kredīta vai likviditātes iespējām atlikušais termiņš vienmēr pārsniedz sešus mēnešus. Ja kredīta vai likviditātes iespējai nav termiņa datuma, par tās anulēšanu ir jāpaziņo sešus mēnešus iepriekš.

2.   Juridisko pārskatīšanu, kas minēta 1. punkta a) apakšpunktā, veic regulāri, lai ņemtu vērā jebkādas izmaiņas tiesību aktos visās attiecīgajās jurisdikcijās. Kompetentās iestādes tiek informētas par šo juridisko pārskatīšanu.

3.   Kredīta vai likviditātes iespēju summu, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā, nepārskata, iepriekš nesaņemot piekrišanu no attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

4.   Ja atlikušais termiņš, kas minēts 1. punkta e) apakšpunktā, ir mazāks par sešiem mēnešiem vai tiek paziņots par kredīta vai likviditātes iespēju anulēšanu, kredītiestādes nekavējoties informē attiecīgās kompetentās iestādes. Šīs iestādes nosaka, vai preferenciālās izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmes turpina piemērot saskaņā ar procesu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

4. pants

Likviditātes saņēmēja likviditātes riska profila ņemšana vērā, pārvaldot likviditātes devēja likviditātes risku

Likviditātes saņēmēja likviditātes riska profilu ņem vērā, pārvaldot likviditātes devēja likviditātes risku, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. panta 2. punkta c) apakšpunktā un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

likviditātes devējs katru dienu pārrauga un kontrolē saņēmēja likviditātes pozīciju. Korespondentbankas gadījumā saņēmēja likviditātes pozīcijas uzraudzību un kontroli var attiecināt tikai uz likviditātes saņēmēja vostro kontu atlikumu;

b)

preferenciālās izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmes ietekmi pilnībā ņem vērā un iekļauj likviditātes devēja un likviditātes saņēmēja ārkārtas finansēšanas plānos, ņemot vērā iespējamus šķēršļus šādas likviditātes pārvešanai un izvērtējot, cik daudz laika nepieciešams, lai veiktu šādu pārvešanu. Šajā nolūkā likviditātes devējs pierāda attiecīgajām kompetentajām iestādēm, ka ir pamatoti sagaidāms, ka tas pat spriedzes apstākļos turpinās likviditātes saņēmējam nodrošināt likviditātes iespējas, neradot būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz paša likviditātes pozīciju. Ar likviditātes devēja ārkārtas finansēšanas plānu tiek nodrošināts, ka tas nepaļaujas tikai uz vajadzīgo likviditāti, lai izpildītu piešķirtās likviditātes saņēmēja kredīta vai likviditātes iespējas;

c)

likviditātes devēja ārkārtas finansēšanas plānā ņem vērā preferenciālo izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi, lai nodrošinātu tā spēju vajadzības gadījumā nodrošināt likviditāti.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 31. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 321, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1231

(2017. gada 6. jūnijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1153, ar ko nosaka to korelācijas parametru noteikšanas metodiku, kas vajadzīgi, lai procedūras elementu precizēšanai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testēšanas procedūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1014/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (1), un jo īpaši tās 8. panta 9. punkta pirmo daļu un 13. panta 7. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Metodikas, ar kurām nosaka korelācijas parametrus, kas ir vajadzīgi, lai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā procedūrā, ir izklāstītas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/1153 (2) un attiecībā uz vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem – Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/1152 (3). Lai veicinātu pāreju uz jauno reglamentēto testēšanas procedūru, kurā mēra mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņu (pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra (WLTP)), vieglo pasažieru automobiļu korelācijas procedūra būtu pēc iespējas ciešāk jāsaskaņo ar vieglo komerciālo transportlīdzekļu korelācijas procedūru.

(2)

Būtu jāprecizē noteikumi par to, kā dalībvalstis izraugās kontaktpunktus tipa apstiprinātājās iestādēs un tehniskajos dienestos, lai efektīvi un droši varētu izsniegt elektroniskās paraksta atslēgas, kas ir vajadzīgas korelācijas rīka oficiālai izmantošanai.

(3)

Attiecībā uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā maksimālā masa ir 3 000 kg vai vairāk, būtu lietderīgi ražotājiem piedāvāt tādas pašas iespējas kā N1 kategorijas transportlīdzekļu ražotājiem, proti, vai nu iegūt NEDC ceļa slodzes koeficientus WLTP testos, vai izmantot vērtības, kas norādītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumu Nr. 83 (4) (ANO EEK Noteikumi Nr. 83) 4. pielikuma 3. tabulā. Tam būtu jāatvieglo šīs konkrētas transportlīdzekļu grupas tipa apstiprinājuma testu veikšana.

(4)

Pamatojoties uz korelācijas rīka pilnveidošanu, daži ievaddatu parametri vairs nav vajadzīgi, bet būtu jāpievieno citi administratīvi dati, lai varētu nodrošināt izsekojamu un verificējamu procesu.

(5)

Tāpat būtu lietderīgi ieviest elektronisku jaucējkodu izmantošanu, lai varētu veikt izvades datnes korelāciju. Dažiem ar korelācijas rīku iegūtajiem ierobežotas pieejamības un nekonfidenciālajiem izvaddatiem vajadzētu būt pieejamiem Komisijai, lai nodrošinātu korelācijas rīka nepārtrauktu attīstību un uzlabošanu, kā arī iespējas korelācijas rezultātu turpmākai verifikācijai.

(6)

Būtu jāvienkāršo NEDC CO2 atsauces vērtības aprēķināšana, atceļot nepieciešamību veikt WLTP testa rezultātu pēcapstrādi un starpības aprēķināšanu starp WLTP CO2 vērtību, kura iegūta simulācijā ar korelācijas rīku, un NEDC CO2 vērtību. Ar jauno aprēķina metodi tiek iegūta absolūta NEDC CO2 atsauces vērtība, un jebkādai korelācijas rīka novirzei vajadzētu būt viegli aprēķināmai un redzamai nekonfidenciālās kopsavilkuma izvades datnē. Šāda pieeja ievērojami samazina kļūdu iespējamību atsauces vērtību aprēķināšanā.

(7)

Turklāt būtu lietderīgi vienkāršot kopējo un posmu īpatnējo degvielas patēriņa vērtību aprēķināšanu. Degvielas patēriņš būtu jāaprēķina no galīgās NEDC CO2 vērtības (deklarētās, ar korelācijas rīku iegūtās vai fiziskā testa vērtības), izmantojot Regulas (EK) Nr. 692/2008 (5) XII pielikumā norādītās formulas.

(8)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2017/1153 I un II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1153 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Komisijas Regulas (ES) Nr. 1014/2010 (6) I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 2. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/1153, ar ko nosaka metodoloģiju to korelācijas parametru noteikšanai, kas vajadzīgi, lai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testa procedūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1014/2010 (OV L 175, 7.7.2017., 679. lpp.).

(3)  Komisijas 2017. gada 2. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/1152, ar ko nosaka to korelācijas parametru noteikšanas metodiku, kas vajadzīgi, lai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testēšanas procedūrā attiecībā uz vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 (OV L 175, 7.7.2017., 644. lpp.).

(4)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 83 – Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz piesārņotāju emisiju atkarībā no motoram nepieciešamās degvielas veida [2015/1038] (OV L 172, 3.7.2015., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1014/2010 par jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (OV L 293, 11.11.2010., 15. lpp.).


I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1153 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.2.   Korelācijas rīka lietotāju izraudzīšanās

Dalībvalstis informē Komisiju par attiecīgajiem kontaktpunktiem, kas ir atbildīgi par korelācijas rīka izmantošanu apstiprinātājā iestādē un attiecīgajā gadījumā arī tehniskajos dienestos. Katrā iestādē vai dienestā izraugās tikai vienu kontaktpunktu. Komisijai nosūta šādu informāciju: organizācijas nosaukumu, atbildīgās personas vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Minēto informāciju sūta uz šādu funkcionālo pastkasti (*1):

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Elektroniskā paraksta atslēgas korelācijas rīka izmantošanai tiks izdotas tikai pēc kontaktpunkta pieprasījuma (*2). Komisija publicē norādījumus par šāda pieprasījuma iesniegšanas procedūru.

(*1)  Informācija par iespējamām e-pasta adreses izmaiņām būs pieejama tīmekļa vietnē."

(*2)  Elektroniskā paraksta atslēgas izdošanu veic Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs.”;"

2)

2.2. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj šādiem:

“a)

ja veic divus tipa apstiprinājuma testus, izmanto tā testa rezultātus, kurā konstatētas lielākās kopējās CO2 emisijas;

b)

ja veic trīs tipa apstiprinājuma testus, izmanto tā testa rezultātus, kurā konstatētas vidējās kopējās CO2 emisijas.”;

3)

pielikuma 2.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.1.   NEDC transportlīdzekļa inerces noteikšana

Transportlīdzekļa H un attiecīgā gadījumā transportlīdzekļa L un R NEDC standartmasu nosaka šādi:

 

RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg]

 

RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg]

 

RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg]

kur:

transportlīdzeklis R ir ceļa slodzes matricas saimes transportlīdzekļa paraugs, kā definēts XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 5.1. punktā Komisijas Regulai (ES) 2017/1151 (*3);

MRO ir pašmasa [masa darba kārtībā] attiecīgi transportlīdzeklim H, L un R, kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 1230/2012 (*4) 2. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

Standartmasa, kas izmantojama kā simulāciju ievades vērtība un attiecīgajā gadījumā fiziskā transportlīdzekļa testā, ir inerces vērtība, kura noteikta ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4.a pielikuma 3. tabulā, kas ir vienāda ar standartmasu RM, kura noteikta saskaņā ar šo punktu un ko apzīmē ar TMn,L, TMn,H un TMn,R

(*3)  Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.)."

(*4)  Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (OV L 353, 21.12.2012., 31. lpp.).”;"

4)

pielikuma 2.3.5. un 2.3.6. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.3.5.   Riepu spiedienu prasību atšķirību noteikšana

Ja šāda prasība nav noteikta NEDC, ceļa slodzes noteikšanai brīvskrējiena laikā izmanto transportlīdzekļa testa masai mazāko ieteicamo riepu spiedienu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 I pielikuma 3. papildinājuma 6.6.3. punktu. Riepu spiediens, kas jāņem vērā, aprēķinot NEDC ceļa slodzi saskaņā ar 2.3.8. punktu, ir vidējais abu asu riepu spiediens, to iegūstot no minimālās un maksimālās riepu spiediena vērtības, kas atļauta izraudzītajām riepām uz katras ass pie NEDC transportlīdzekļa standartmasas. Aprēķinu veic transportlīdzeklim H un attiecīgajā gadījumā transportlīdzeklim L un R ar šādām formulām:

 

transportlīdzeklim H: Formula

 

transportlīdzeklim L: Formula

 

transportlīdzeklim R: Formula

kur:

Pmax

ir izraudzīto abu asu riepu maksimālo spiedienu vidējā vērtība;

Pmin

ir izraudzīto abu asu riepu minimālo spiedienu vidējā vērtība.

Atbilstošo ietekmi pretestības izteiksmē, ko piemēro transportlīdzeklim, aprēķina, attiecīgi izmantojot šādas formulas transportlīdzeklim H, L un R:

 

transportlīdzeklim H: Formula

 

transportlīdzeklim L: Formula

 

transportlīdzeklim R: Formula

2.3.6.   Riepu protektora zīmējuma dziļuma (TTD) noteikšana

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 4.2.2.2. punktu minimālais pieļaujamais riepas protektora zīmējuma dziļums WLTP testam ir 80 %, bet saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4.a pielikuma 7. papildinājuma 4.2. punktu minimālais atļautais riepas protektora zīmējuma dziļums NEDC testam ir 50 % no nominālās vērtības. Tas nozīmē, ka protektora zīmējuma dziļuma vidējā atšķirība starp abām procedūrām ir 2 mm. Atbilstošo ietekmi pretestības izteiksmē, ko piemēro transportlīdzeklim, nosaka NEDC ceļa slodzes aprēķina vajadzībām 2.3.8. punktā saskaņā ar šādām formulām transportlīdzeklim H, L un R:

 

transportlīdzeklim H: Formula

 

transportlīdzeklim L: Formula

 

transportlīdzeklim R: Formula

kur:

RMn,H, RMn,L un RMn,R ir transportlīdzekļa H, L un R standartmasa, kas noteikta atbilstoši 2.3.1. punktam.”;

5)

pielikuma 2.3.8.1. punktam pievieno šādas divas daļas:

NEDC ceļa slodzes koeficientus aprēķina saskaņā ar formulām, kas noteiktas 2.3.8.1.1. punktā (transportlīdzeklim H) un 2.3.8.1.2. punktā (transportlīdzeklim L).

Ja vien nav norādīts citādi, minētās formulas izmanto gan simulācijās, gan fiziskos transportlīdzekļa testos.”;

6)

pielikuma 2.3.8.2. punktu aizstāj ar šādu:

2.3.8.2.   Ceļa slodžu noteikšana, ja WLTP testa vajadzībām ceļa slodzes ir noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 5. punktu

2.3.8.2.1.   Ceļa slodzes matricas saime saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 5.1. punktu

Ja transportlīdzekļa ceļa slodze ir aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 5.1. punktu, NEDC ceļa slodzi, kas izmantojama kā ievaddati ar korelācijas rīku veiktās simulācijās, iegūst šādi:

a)

NEDC ceļa slodzes vērtības saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4.a pielikuma 3. tabulu

transportlīdzeklis H:

 

F 0 n,H = T 0 n,H + (F 0 w,H Aw,H )

 

F 1 n,H = F 1 w,H Bw,H

 

F 2 n,H = T 2 n,H + (F 2 w,H Cw,H )

transportlīdzeklis L:

 

F 0 n,L = T 0 n,L + (F 0 w,L Aw,L )

 

F 1 n,L = F 1 w,L Bw,L

 

F 2 n,L = T 2 n,L + (F 2 w,L Cw,L )

kur:

F 0 n,i , F 1 n,i , F 2 n,i , ar i = H,L

ir NEDC ceļa slodzes koeficienti transportlīdzeklim H vai L;

T 0 n,i , T 2 n,i , ar i = H,L

ir NEDC veltņu stenda koeficienti transportlīdzeklim H vai L, kas noteikti saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4.a pielikuma 3. tabulu;

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L

ir veltņu stenda koeficienti transportlīdzeklim, kas izmantots, lai sagatavotu veltņu stendu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 7. un 8. punktu.

b)

NEDC ceļa slodzes, kas iegūtas no transportlīdzekļa parauga

Ja transportlīdzekļi ir paredzēti tehniski pieļaujamai maksimālai masai, kas ir 3 000 kg vai pārsniedz to, NEDC ceļa slodzes pēc ražotāja pieprasījuma var iegūt šādi:

1)

ceļa slodzes matricas saimes transportlīdzekļa parauga ceļa slodzes koeficientu noteikšana

i)   Atšķirīgas inerces ietekme:

Formula

Koeficienti formulā ir, kā noteikts 2.3.1. punktā, izņemot šādu:

F0w,R ir ceļa slodzes koeficients F0, kas noteikts transportlīdzekļa R WLTP testam; TMw,R ir transportlīdzekļa paraugam R izmantotā WLTP testa masa.

ii)   Atšķirīga riepu spiediena ietekme:

Formula

Koeficienti formulā ir, kā noteikts 2.3.5. punktā.

iii)   Rotējošo daļu inerces ietekme:

Formula

Transportlīdzekļa fiziskas testēšanas gadījumā piemēro šādu formulu:

Formula

iv)   Atšķirīga riepu protektora zīmējuma dziļuma ietekme:

Formula

Koeficienti formulā ir, kā noteikts 2.3.6. punktā.

v)   Iepriekšējas sagatavošanas ietekme:

Formula

Transportlīdzekļa fiziskas testēšanas gadījumā iepriekšējas sagatavošanas ietekmes korekciju nepiemēro.

vi)   Ceļa slodzes koeficientu F1n transportlīdzeklim R iegūst šādi:

 

Rotējošo daļu inerces ietekme:

Formula

 

Transportlīdzekļa fiziskas testēšanas gadījumā piemēro šādu formulu:

Formula

vii)   Ceļa slodzes koeficientu F2n transportlīdzeklim R iegūst šādi:

 

Rotējošo daļu inerces ietekme:

Formula

 

Transportlīdzekļa fiziskas testēšanas gadījumā piemēro šādu formulu:

Formula

Formula ir ceļa slodzes koeficients F2, kas noteikts transportlīdzekļa R WLTP testam, no kura atņemta visa aerodinamiskā neobligātā aprīkojuma ietekme;

2)

NEDC ceļa slodzes koeficientu noteikšana transportlīdzeklim H

Lai transportlīdzeklim H aprēķinātu NEDC ceļa slodzes, izmanto šādas formulas:

i)   F0n,H transportlīdzeklim H iegūst šādi:

Formula

kur:

F0n,R

ir transportlīdzekļa R nemainīgais ceļa slodzes koeficients (N);

RMn,H

ir transportlīdzekļa H standartmasa;

RMn,R

ir transportlīdzekļa R standartmasa;

RRH

ir transportlīdzekļa H riepu rites pretestība (kg/t);

RRR

ir transportlīdzekļa R riepu rites pretestība (kg/t).

ii)   F2n,H transportlīdzeklim H iegūst šādi:

Formula

kur:

F2n,R

ir transportlīdzekļa R otrās kārtas ceļa slodzes koeficients (N/(km/h);

Af,H

ir transportlīdzekļa H frontālais laukums (m2);

Af,R

ir transportlīdzekļa R frontālais laukums (m2).

iii)   F1n,H transportlīdzeklim H ir 0;

3)

NEDC ceļa slodzes koeficienta noteikšana transportlīdzeklim L

Lai transportlīdzeklim L aprēķinātu NEDC ceļa slodzes, izmanto šādas formulas:

i)   F0n,L transportlīdzeklim L iegūst šādi:

Formula

kur:

F0n,R

ir transportlīdzekļa R nemainīgais ceļa slodzes koeficients (N);

RMn,L

ir transportlīdzekļa L standartmasa;

RMn,R

ir transportlīdzekļa R standartmasa;

RR,L

ir transportlīdzekļa L riepu rites pretestība (kg/t);

RRR

ir transportlīdzekļa R riepu rites pretestība (kg/t).

ii)   F2n,L transportlīdzeklim L iegūst šādi:

Formula

kur:

F2n,R

ir transportlīdzekļa R otrās kārtas ceļa slodzes koeficients (N/(km/h);

Af,L

ir transportlīdzekļa L frontālais laukums (m2);

Af,R

ir transportlīdzekļa R frontālais laukums (m2).

iii)   F1n,L transportlīdzeklim L ir 0.

2.3.8.2.2.   Ceļa slodžu noklusējuma vērtības saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 5.2. punktu

Ja ceļa slodžu noklusējuma vērtības ir aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 5.2. punktu, NEDC ceļa slodzes aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 2.3.8.2.1. punkta a) apakšpunktu.

Fiziskas transportlīdzekļa testēšanas gadījumā testu veic ar NEDC veltņu stenda koeficientiem transportlīdzeklim H vai L, kas noteikti saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4.a pielikuma 3. tabulu.”;

7)

pielikuma 2.4. iedaļas 1. tabulu groza šādi:

a)

30. ieraksta (“Transportlīdzekļa inerce NEDC”) rindā atsauci ailē “Avots” aizstāj ar šādu:

“ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4.a pielikuma 3. tabula. Aizpilda tipa apstiprinātāja iestāde vai tehniskais dienests”;

b)

34. ieraksta rindu aizstāj ar šādu:

“34.

Inerces iestatījums WLTP

kg

Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 4. apakšpielikuma 2.5.3. punkts

Veltņu stenda inerce, ko pieliek WLTP testa laikā”;

c)

59. ieraksta (“WLTP motora dzesētāja temperatūra”) rindā atsauci ailē “Piezīmes” aizstāj ar šādu:

“Masīvs: OBD dati, 1hz, 1 °C izšķirtspēja”;

d)

63.–66. ierakstu rindas aizstāj ar šādu tekstu un pievieno šādu 67. ierakstu:

“63.

Deklarētās kopējās NEDC CO2 emisijas transportlīdzeklim H un L

gCO2/km

 

Deklarētā vērtība NEDC testam Attiecībā uz transportlīdzekļiem ar periodiski reģenerējošu sistēmu izmanto Ki koriģēto vērtību

64.

NEDC ātrums (teorētiskais)

km/h

Kā noteikts ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikuma 6. punktā

Masīvs: 1hz, izšķirtspēja 0,1km/h. Ja nav norādīts, ir spēkā ātruma profils, kas noteikts ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikuma 6. punktā

65.

NEDC pārnesums (teorētiskais)

Turpat.

Masīvs: 1hz. Ja nav norādīts, ir spēkā ātruma profils, kas noteikts ANO EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikuma 6. punktā

66.

Transportlīdzekļa saimes identifikācijas numurs

Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 5.0. punkts

 

67.

Ki reģeneratīvais koeficients

Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 6. apakšpielikuma 1. papildinājums

Transportlīdzekļiem bez periodiski reģenerējošās sistēmas šī vērtība ir 1. Transportlīdzekļiem ar periodiski reģenerējošo sistēmu šī vērtība, ja tā nav norādīta, ir 1,05.”;

8)

pielikuma 3.1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja atšķirība starp transportlīdzekli H un L pastāv tikai izvēles aprīkojuma dēļ (t. i., MRO, virsbūves forma un ceļa slodzes koeficienti ir vienādi), NEDC CO2 atsauces vērtību nosaka tikai transportlīdzeklim H.”;

9)

pielikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.1.1.   Korelācijas rīka ievaddati un izvaddati

3.1.1.1.   Oriģinālo korelācijas izvaddatu ziņojums

Tipa apstiprinātāja iestāde vai izraudzītais tehniskais dienests nodrošina, lai korelācijas rīka ievaddatu datne būtu pilnīga. Pēc tam, kad ir pabeigts korelācijas rīka tests, izdod oriģinālo korelācijas izvaddatu ziņojumu un tam piešķir jaucējkodu. Ziņojumā ir šādas apakšdatnes:

a)

ievaddati, kas norādīti 2.4. punktā;

b)

izvaddati, kas iegūti simulācijas rezultātā;

c)

kopsavilkuma datne, kurā ietver:

i)

transportlīdzekļa saimes identifikācijas numuru;

ii)

starpību starp ražotāja paziņoto CO2 vērtību un vērtību, kas iegūta ar korelācijas rīku (kopējais CO2);

iii)

nekonfidenciālus tehniskos datus (t. i., degvielas tips, motora darba tilpums, pārnesumkārbas veids, turbokompresors).

3.1.1.2.   Pilnīga korelācijas datne

Ja oriģinālais korelācijas izvaddatu ziņojums ir izdots saskaņā ar 3.1.1.1. punktu, tipa apstiprinātāja iestāde vai attiecīgajā gadījumā izraudzītais tehniskais dienests izmanto attiecīgās korelācijas rīka komandas, lai kopsavilkuma datni nosūtītu laika zīmoga serverim, no kura sūtītājam tiek atsūtīta ar laika zīmogu apzīmēta atbilde (kopiju nosūtot attiecīgajiem Komisijas dienestiem), tostarp pēc nejaušības principa ģenerēts vesels skaitlis no 1 līdz 99.

Izveido pilnīgu korelācijas datni, tostarp ar laika zīmogu apzīmētu atbildi, un 3.1.1.1. punktā minēto oriģinālo korelācijas izvaddatu ziņojumu. Pilnīgajai korelācijas datnei piešķir jaucējkodu. Datni kā testa ziņojumu glabā tipa apstiprinātāja iestāde saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK VIII pielikumu.

3.1.2.   NEDC CO2 atsauces vērtība transportlīdzeklim H

Korelācijas rīku izmanto, lai veiktu simulētus transportlīdzekļa H NEDC testus, izmantojot attiecīgos 2.4. punktā minētos ievaddatus.

NEDC CO2 atsauces vērtību transportlīdzeklim H iegūst šādi:

CO 2, H = NEDC CO2,C,H · Ki,H

kur:

CO 2, H

ir NEDC CO2 atsauces vērtība transportlīdzeklim H;

NEDC CO 2, C,H

ir korelācijas rīka simulētais kopējais NEDC CO2 rezultāts transportlīdzeklim H;

Ki , H

ir vērtība, kas transportlīdzeklim H noteikta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 6. apakšpielikuma 1. papildinājumu.

Papildus NEDC CO2 atsauces vērtībai ar korelācijas rīku iegūst arī posmu īpatnējās CO2 vērtības transportlīdzeklim H.

3.1.3.   NEDC CO2 atsauces vērtība transportlīdzeklim L

Attiecīgos gadījumos simulēto transportlīdzekļa L NEDC testu veic, izmantojot korelācijas rīku un attiecīgos 2.4. punktā minētos ievaddatus.

NEDC CO2 atsauces vērtību transportlīdzeklim L iegūst šādi:

CO 2, L = NEDC CO2,C,L · Ki,L

kur:

CO 2, L

ir NEDC CO2 atsauces vērtība transportlīdzeklim L;

NEDC CO2,C,L

ir korelācijas rīka simulētais kopējais NEDC CO2 rezultāts transportlīdzeklim L;

Ki,L

ir vērtība, kas transportlīdzeklim L noteikta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikuma 6. apakšpielikuma 1. papildinājumu.

Papildus NEDC CO2 atsauces vērtībai ar korelācijas rīku iegūst arī posmu īpatnējās CO2 vērtības transportlīdzeklim L.”;

10)

pielikuma 3.2.6. punktu aizstāj ar šādu:

3.2.6.   Ja 3.1.1.2. punktā minētais ģenerētais skaitlis ir diapazonā no 90 līdz 99, transportlīdzekli izraugās viena fiziska mērījuma veikšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumā minēto procedūru, ņemot vērā šā pielikuma 2. iedaļā norādītos precizējumus. Testa rezultātus dokumentē saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK VIII pielikumu.

Ja NEDC CO2 vērtību gan transportlīdzeklim H, gan L nosaka saskaņā ar 3.2.1. punktu, transportlīdzekļa konfigurācija, ko izraugās fiziskajiem mērījumiem, ir transportlīdzeklis L, ja nejaušais skaitlis ir diapazonā no 90 līdz 94, un transportlīdzeklis H, ja nejaušais skaitlis ir diapazonā no 95 līdz 99.

Ja NEDC CO2 vērtība saskaņā ar 3.2.1. punktu ir noteikta tikai vienam no transportlīdzekļiem H vai L interpolācijas saimē, minēto transportlīdzekli izraugās vienam fiziskam mērījumam, ja nejaušais skaitlis ir diapazonā no 90 līdz 99.

Ja NEDC CO2 vērtības nav noteiktas saskaņā ar 3.2.1. punktu, bet transportlīdzeklis H un L ir fiziski testēts, nejaušo skaitli neņem vērā.”;

11)

pielikuma 3.2.8. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“De koeficientu aprēķina ar precizitāti līdz trim skaitļiem aiz komata un reģistrē tipa apstiprinājuma sertifikātā un atbilstības sertifikātā.”;

12)

pielikuma 3.3.1., 3.3.2. un 3.3.3. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.3.1.   NEDC posmu īpatnējo CO2 vērtību aprēķināšana transportlīdzeklim H

NEDC posmu īpatnējās vērtības transportlīdzeklim H aprēķina šādi:

NEDC CO 2, p,H = NEDC CO 2, p,H,c · CO 2, AF,H

kur:

p

ir NEDC posms “UDC” vai “EUDC”;

NEDC CO2,p,H,c

ir ar korelācijas rīku simulētā NEDC CO2 testa rezultāts posmam p, kas minēts 3.1.2. punktā, vai attiecīgā gadījumā fiziska mērījuma rezultāts, kā minēts 3.2.2. punktā;

NEDC CO2,p,H

ir piemērojamā posma p NEDC posmu īpatnējā vērtība transportlīdzeklim H (gCO2/km);

CO2,AF,H

ir korekcijas koeficients transportlīdzeklim H, kas aprēķināts, izmantojot attiecību starp NEDC CO2 vērtību, kas noteikta saskaņā ar 3.2. punktu, un ar korelācijas rīku simulētā NEDC testa rezultātu, kas minēts 3.1.2. punktā, vai attiecīgā gadījumā fiziskā mērījuma rezultātu.

3.3.2.   NEDC posmu īpatnējo CO2 vērtību aprēķināšana transportlīdzeklim L

NEDC posmu īpatnējās vērtības transportlīdzeklim L aprēķina šādi:

NEDC CO 2, p,L = NEDC CO 2, p,L,c · CO 2, AF,L

kur:

p

ir NEDC posms “UDC” vai “EUDC”;

NEDC CO2,p,L,c

ir ar korelācijas rīku simulētā NEDC CO2 testa rezultāts posmam p, kas minēts 3.1.2. punktā, vai attiecīgā gadījumā fiziska mērījuma rezultāts, kā minēts 3.2.2. punktā;

NEDC CO2,p,L

ir piemērojamā posma p NEDC posmu īpatnējā vērtība transportlīdzeklim L (gCO2/km);

CO2,AF,L

ir korekcijas koeficients transportlīdzeklim L, kas aprēķināts, izmantojot attiecību starp NEDC CO2 vērtību, kas noteikta saskaņā ar 3.2. punktu, un ar korelācijas rīku simulētā NEDC testa rezultātu, kas minēts 3.1.2. punktā, vai attiecīgā gadījumā fiziskā mērījuma rezultātu.

3.3.3.   NEDC degvielas patēriņa aprēķināšana transportlīdzeklim L

3.3.3.1.   NEDC degvielas patēriņa (kopējā) aprēķināšana

NEDC degvielas patēriņu (kopējo) transportlīdzeklim H un L aprēķina, izmantojot kopējās NEDC CO2 emisijas, kas noteiktas saskaņā ar 3.2. punktu, un Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma noteikumus. Uzskata, ka citu piesārņotāju emisijas, kas attiecas uz degvielas patēriņa aprēķinu (ogļūdeņraži, oglekļa monoksīds), ir vienādas ar 0 (nulle) g/km.

3.3.3.2.   NEDC posmu īpatnējā degvielas patēriņa aprēķināšana

NEDC posmu īpatnējo degvielas patēriņu transportlīdzeklim H un L aprēķina, izmantojot posmu īpatnējās NEDC CO2 emisijas, kas noteiktas saskaņā ar 3.3. punktu, un Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma noteikumus. Uzskata, ka citu piesārņotāju emisijas, kas attiecas uz degvielas patēriņa aprēķinu (ogļūdeņraži, oglekļa monoksīds), ir vienādas ar 0 (nulle) g/km.”;

13)

iekļauj šādu 4.2.1.4.a punktu:

“4.2.1.4.a   NEDC ceļa slodzes, kas iegūtas no ceļa slodzes matricas saimes transportlīdzekļa parauga

Ja transportlīdzekļa parauga NEDC ceļa slodze ir aprēķināta no WLTP transportlīdzekļa parauga saskaņā ar 2.3.8.2.1. punkta b) apakšpunktu, atsevišķa transportlīdzekļa NEDC ceļa slodzes aprēķināšanai izmanto šādas formulas:

a)   F0n,ind atsevišķam transportlīdzeklim iegūst šādi:

Formula

kur:

F0n,R

ir transportlīdzekļa R nemainīgais ceļa slodzes koeficients (N);

RMn,ind

ir atsevišķā transportlīdzekļa standartmasa;

RMn,R

ir transportlīdzekļa R standartmasa;

RRind

ir atsevišķa transportlīdzekļa riepu rites pretestība (kg/t);

RRR

ir transportlīdzekļa R riepu rites pretestība (kg/t).

b)   F2n,ind atsevišķajam transportlīdzeklim iegūst šādi:

Formula

kur:

F2n,R

ir transportlīdzekļa R otrās kārtas ceļa slodzes koeficients (N/(km/h));

Af,ind

ir atsevišķā transportlīdzekļa frontālais laukums (m2);

Af,R

ir transportlīdzekļa R frontālais laukums (m2).

c)   F1n,ind atsevišķajam transportlīdzeklim ir 0.”;

14)

5. iedaļas a) punktā vārdus “korelācijas rīka izvaddatu ziņojums” aizstāj ar vārdiem “pilnīga korelācijas datne”.II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1014/2010 I pielikuma tabulai “Datu avoti” pievieno šādu rindu:

“Transportlīdzekļa saimes identifikācijas numurs

 

Komisijas Regulas (ES) 2017/1151 (*1) XXI pielikuma 5.0. punkts


(*1)  Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.).”


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1232

(2017. gada 3. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Apaļš izstrādājums, kura diametrs ir aptuveni 500 mm un masa ir aptuveni 23 kg. Tas ir izgatavots no čuguna ar lodveida grafītu (plastiskais čuguns, EN-GJS-500-7). Aizsardzībai pret koroziju izstrādājums ir krāsots ar melnu bitumenu.

Izstrādājums ir sertificēts saskaņā ar standartu EN 124 (transportlīdzekļu un gājēju zonu ūdens noteku pārsedzes un lūku pārsedzes), un to izmanto kā kanalizācijas pārsegu (piemēram, lietusūdens kanalizācijai).

Skatīt attēlu (*1).

7325 99 10

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 7325 , 7325 99 un 7325 99 10 formulējumu.

Kombinētās nomenklatūras skaidrojumos (KN skaidrojumi) par KN kodu 7307 19 10 definēts kaļamais čuguns. Saskaņā ar šiem skaidrojumiem formulējumā “kaļamais” ietilpst čuguns ar lodveida grafītu. Juridiskās noteiktības labad un lai nodrošinātu KN saskaņotu interpretāciju, minētie KN skaidrojumi būtu pēc analoģijas jāattiecina arī uz pozīciju 7325 . Izstrādājuma klasifikācija ar KN kodu 7325 10 00 pie citādiem lietiem izstrādājumiem no nekaļamā čuguna tādējādi nav iespējama.

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 7325 99 10 pie citādiem lietiem izstrādājumiem no kaļamā čuguna.

Image


(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1233

(2017. gada 3. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Jauns četru riteņu piedziņas daudzfunkcionāls (furgona tipa) transportlīdzeklis. Transportlīdzeklis ir aprīkots ar kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums pārsniedz 1 500  cm3, bet nepārsniedz 2 500  cm3. Tā kopējais bruto svars ir apmēram 2 800  kg.

Transportlīdzeklim ir divas sēdekļu rindas, pirmajā rindā ir divi sēdekļi (vadītāja sēdeklis un “sols”, ko var izmantot divi pasažieri), un otrajā rindā ir trīs sēdekļi. Pirmās sēdekļu rindas abās pusēs ir durvis ar logu, savukārt otrās sēdekļu rindas kreisajā pusē ir logs, bet labajā pusē – bīdāmas durvis ar logu.

Aiz otrās sēdekļu rindas ir pastāvīga barjera (sadalījuma režģis), kas nodala pasažieru zonu no kravas nodalījuma. Kravas nodalījumā nav ne drošības jostu, ne to ierīkošanai paredzēta aprīkojuma. Kravas nodalījumā ir atvāžamas aizmugures durvis, bet nav logu. Transportlīdzeklim ir komforta elementi, iekštelpu apdare un aprīkojums, ko parasti izmanto transportlīdzekļu pasažieru zonā.

Kravas nodalījums ir apmēram 1,9 m garš, un tā kravnesība ir 4,4 m3.

8703 32 19

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 8703 , 8703 32 un 8703 32 19 formulējumu.

Daudzfunkcionālu mehānisko transportlīdzekļu klasifikāciju nosaka pēc noteiktām pazīmēm, kas norāda, vai transportlīdzekļi ir paredzēti galvenokārt pasažieru pārvadāšanai vai preču pārvadāšanai (sk. arī harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 8703 un 8704 un kombinētās nomenklatūras skaidrojumus par pozīciju 8703 ).

Klasificēšana pozīcijā 8704 pie mehāniskiem transportlīdzekļiem preču pārvadāšanai nav iespējama, jo transportlīdzekļa objektīvās pazīmes un kopējais izskats atbilst transportlīdzeklim, kas paredzēts galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (otrā sēdekļu rinda ar drošības aprīkojumu, četri logi, aizmugurējās rindas pasažieriem paredzētas bīdāmas durvis ar logu, komforta elementi gan priekšējās, gan aizmugurējās rindas pasažieru zonā). Pastāvīgo barjeru starp pasažieru un kravas nodalījumu nevar uzskatīt par izšķirošo kritēriju, lai izslēgtu klasifikāciju pozīcijā 8703 , jo tā ir tipisks daudzu tādu transportlīdzekļu elements, kas klasificēti pie transportlīdzekļiem cilvēku pārvadāšanai (parasti SUV transportlīdzekļi). Skatīt arī harmonizētās sistēmas klasifikācijas atzinumus 8703 32/1 un 8703 32/2.

Tāpēc transportlīdzeklis klasificējams ar KN kodu 8703 32 19 pie jauniem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai.


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1234

(2017. gada 3. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Salikts izstrādājums, kas sastāv no šādiem komponentiem:

vertikāls alumīnija statnis (apmēram 95 cm augsts) ar asi pie pamatnes un abos ass galos piestiprinātiem plastmasas riteņiem,

salokāma, horizontāla alumīnija plāksne, kura paredzēta stāvēšanai un kuras tālajā galā piestiprināts plastmasas ritenis ar tam piesaistītu bremžu mehānismu,

ceļasoma, kuras ārējā virsma izgatavota no veidnētas plastmasas, kuras aptuvenie izmēri ir 55 cm × 30 cm × 20 cm un kura piestiprināta pie vertikālā statņa ar skavām, ko var atvērt.

Izstrādājumu var izmantot, sākot no 8 gadu vecuma. Tā preču pārvadāšanas funkciju var apvienot ar skrejrata funkciju, vai arī, ja horizontālo plāksni paceļ uz augšu, to var vilkt vai stumt kā ceļasomu uz riteņiem.

Skatīt izstrādājuma attēlus. (*1)

4202 12 50

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3. b) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 4202 , 4202 12 un 4202 12 50 aprakstu.

Izstrādājums ir salikta prece. Tā galvenā funkcija ir preču pārvadāšana ceļasomā. To var darīt, vai nu stāvot uz horizontālās plāksnes un atsperoties virzot izstrādājumu uz priekšu (kad plāksne ir nolocīta uz leju), vai stumjot vai velkot to kā parastu ceļasomu uz riteņiem (kad plāksne uzlocīta uz augšu).

Skrejrata komponenti (komponenti, kas parasti nav somu uz riteņiem sastāvā, t. i., salokāma horizontāla plāksne ar plastmasas riteni (kas aprīkots ar bremzēm)) ir sekundāri un atvieglo ceļasomā esošo preču pārvadāšanu. Tāpēc tieši ceļasoma nosaka izstrādājuma pamatīpašības. Tāpēc klasificēšana pozīcijā 8716 pie citādiem transportlīdzekļiem vai pozīcijā 9503 pie skrejratiem nav iespējama.

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 4202 12 50 kā ceļasoma, kuras ārējā virsma izgatavota no veidnētas plastmasas.

Image


(*1)  Attēli pievienoti tikai informācijai.


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1235

(2017. gada 6. jūlijs),

ar ko 270. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida  (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2017. gada 3. jūlijā nolēma svītrot trīs fiziskās personas no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 6. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikuma sadaļā “Fiziskās personas” svītro šādus ierakstus:

Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Dzimšanas datums: 15.7.1963. Dzimšanas vieta: Chréa, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) Al-Qaida organizācijas Islama Magrebas valstīs bijušais loceklis, b) apstiprināts, ka miris Mali ziemeļos 2006. gada 19. septembrī. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.5.2004.”

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Dzimšanas datums: 5.8.1964. Dzimšanas vieta: Blida, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: apstiprināts, ka miris Čadā 2004. gada 8. martā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.5.2004.”

Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Dzimšanas datums: 17.1.1941. Dzimšanas vieta: Médéa, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: apstiprināts, ka miris Nigēras ziemeļos 2004. gada 16. aprīlī. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.5.2004.”


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1236

(2017. gada 7. jūlijs),

ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1306/2013

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 26. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 25. pantu rezerve, kas paredzēta, lai lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu atbalstu tādu nopietnu krīžu gadījumā, kuras ietekmē lauksaimniecisko ražošanu vai lauksaimniecības produktu izplatīšanu, jāveido, katra gada sākumā piemērojot tiešajiem maksājumiem samazinājumu atbilstoši tās pašas regulas 26. pantā minētajam finanšu disciplīnas mehānismam.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 1. punkts paredz, ka, lai nodrošinātu Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) noteikto maksimālo gada apjomu ievērošanu attiecībā uz tirgus izdevumu un tiešo maksājumu finansēšanu, tiešo maksājumu korekcijas likme jānosaka tad, ja prognozes attiecībā uz minētajā maksimālajā apakšapjomā iekļauto pasākumu finansēšanu konkrētajā finanšu gadā liecina, ka tiks pārsniegts maksimāli pieļaujamais gada apjoms.

(3)

Summa, kas paredzēta rezervei krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē un kas iekļauta Komisijas 2018. gada budžeta projektā, ir EUR 459,5 miljoni pašreizējās cenās. Lai segtu minēto summu, tiešajiem maksājumiem, kurus attiecībā uz 2017. kalendāro gadu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 (3) I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām, ir jāpiemēro finanšu disciplīnas mehānisms.

(4)

Prognozes par Komisijas 2018. gada budžeta projektā noteiktajiem tiešajiem maksājumiem un ar tirgu saistītiem izdevumiem liecina, ka turpmāka finanšu disciplīna nav vajadzīga.

(5)

Rīkojoties saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 2. punktu, Komisija 2017. gada 30. martā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2017. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (4).

(6)

Eiropas Parlaments un Padome līdz 2017. gada 30. jūnijam nav noteikuši korekcijas likmi. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 3. punktu Komisijai ar īstenošanas aktu ir jānosaka korekcijas likme un nekavējoties jāinformē par to Eiropas Parlaments un Padome.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 4. punktu Komisija, balstoties uz tās rīcībā esošu jaunu informāciju, līdz 2017. gada 1. decembrim var pielāgot korekcijas likmi. Jaunas informācijas iegūšanas gadījumā Komisija ņems to vērā un līdz 2017. gada 1. decembrim pielāgos korekcijas likmi, pieņemot īstenošanas regulu, un iekļaus to 2018. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē.

(8)

Lauksaimnieki, kuri iesniedz tiešo maksājumu atbalsta pieteikumu par vienu kalendāro gadu (N), parasti maksājumu saņem noteiktā maksājumu periodā, kas ir finanšu gadā (N + 1). Tomēr dalībvalstis zināmās robežās var veikt novēlotus maksājumus lauksaimniekiem pēc minētā maksājumu perioda. Šādus novēlotus maksājumus var veikt turpmākā finanšu gadā. Piemērojot finanšu disciplīnu konkrētam kalendārajam gadam, korekcijas likme nebūtu jāpiemēro maksājumiem, attiecībā uz kuriem atbalsta pieteikumi ir iesniegti citos kalendārajos gados, nevis kalendārajā gadā, kuram piemēro finanšu disciplīnu. Tāpēc, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem, ir lietderīgi noteikt, ka korekcijas likme ir jāpiemēro tikai tiem maksājumiem, attiecībā uz kuriem atbalsta pieteikumi ir iesniegti kalendārajā gadā, kuram piemēro finanšu disciplīnu, neatkarīgi no tā, kad tiek veikts maksājums lauksaimniekiem.

(9)

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 8. panta 1. punktā noteikts, ka tiešajiem maksājumiem piemērotā korekcijas likme, kura noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. pantu, ir jāpiemēro tikai tiem tiešajiem maksājumiem, kas pārsniedz EUR 2 000 un kas jāpiešķir lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā gadā. Turklāt Regulas (ES) Nr. 1307/2013 8. panta 2. punktā paredzēts, ka pakāpeniskas tiešo maksājumu ieviešanas rezultātā korekcijas likmi Horvātijai piemēro tikai no 2022. gada 1. janvāra. Tāpēc korekcijas likme, kas jānosaka ar šo regulu, nebūtu jāpiemēro maksājumiem, kurus saņem lauksaimnieki minētajā dalībvalstī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Lai noteiktu korekcijas likmi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 25. un 26. pantu, vienlaikus ievērojot Regulas (ES) Nr. 1307/2013 8. panta 1. punktu, tiešo maksājumu summas, kas piešķiramas lauksaimniekiem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām un pārsniedz EUR 2 000 par atbalsta pieteikumu, kurš iesniegts attiecībā uz 2017. kalendāro gadu, samazina, piemērojot korekcijas likmi 1,388149 %.

2.   Šā panta 1. punktā minētais samazinājums neattiecas uz Horvātiju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

(4)  COM(2017) 150.


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/36


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1237

(2017. gada 7. jūlijs),

ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo cianīdūdeņražskābes koncentrāciju neapstrādātos veselos, maltos, slīpētos, drupinātos, smalcinātos aprikožu kodolos, ko laiž tirgū galapatērētājam, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 (2) ir noteikta konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikas produktos.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē (CONTAM), pieņēma zinātnisko atzinumu par akūtu apdraudējumu veselībai, kurš saistīts ar cianogēno glikozīdu klātbūtni neapstrādātos aprikožu kodolos un produktos, kas iegūti no neapstrādātiem aprikožu kodoliem (3). Zinātniskajā atzinumā minētais termins “neapstrādāti aprikožu kodoli un produkti, kas iegūti no neapstrādātiem aprikožu kodoliem” attiecas uz tiem pašiem produktiem kā šajā regulā minētie “neapstrādāti veseli, malti, slīpēti, drupināti, smalcināti aprikožu kodoli”.

(3)

Amigdalīns ir galvenais aprikožu kodolos esošais cianogēnais glikozīds, un košļājot tas sadalās par cianīdūdeņražskābi (cianīdu). Cianīdūdeņražskābe (cianīds) cilvēkiem ir ļoti toksiska. Lai novērtētu riskus, kuri saistīti ar to cianogēno glikozīdu klātbūtni neapstrādātos veselos, maltos, slīpētos, drupinātos, smalcinātos aprikožu kodolos, CONTAM grupa ieguva akūto atsauces devu (ARfD) – 20 μg uz kg ķermeņa svara. Ņemot vērā paziņoto cianogēno glikozīdu koncentrāciju neapstrādātos aprikožu kodolos, ARfD jau tiktu pārsniegta, patērējot uzturā tikai dažus nepārstrādātus aprikožu kodolus.

(4)

Tādēļ ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo cianīdūdeņražskābes (cianīda) koncentrāciju neapstrādātos veselos, maltos, slīpētos, drupinātos, smalcinātos aprikožu kodolos, ko laiž tirgū galapatērētājam.

(5)

Ņemot vērā nepārstrādātu aprikožu kodolu ļoti sadrumstaloto tirgu un iespējamo akūto veselības apdraudējumu sabiedrības veselībai, būtu jāparedz, ka operators garantē, ka visi neapstrādāti veseli, malti, slīpēti, drupināti, smalcināti aprikožu kodoli, ko laiž tirgū galapatērētājam, atbilst maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai.

(6)

Ir lietderīgi noteikt paraugu ņemšanas noteikumus, kas jāpiemēro, kontrolējot atbilstību maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1881/2006.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Operators, kas laiž tirgū galapatērētājam neapstrādātus veselus, maltus, slīpētus, drupinātus, smalcinātus aprikožu kodolus, pēc pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei pierādījumus par tirgū laistā produkta atbilstību maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai.

3. pants

Lai kontrolētu atbilstību maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai, paraugus ņem saskaņā ar noteikumiem, kuri paredzēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 401/2006 (4) I pielikuma D.2. daļā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(3)  EFSA CONTAM grupa (EFSA Ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē), 2016. Zinātniskais atzinums par akūtu apdraudējumu veselībai, kurš saistīts ar cianogēno glikozīdu klātbūtni neapstrādātu aprikožu kodolos un produktos, kas iegūti no neapstrādātiem aprikožu kodoliem. EFSA Journal 2016; 14(4):4424, 47 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4424.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf

(4)  Komisijas 2006. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 401/2006, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikotoksīnu līmeņu oficiālai kontrolei pārtikas produktos (OV L 70, 9.3.2006., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 8. sadaļai pievieno šādu ierakstu:

“8.3.

Cianīdūdeņražskābe, tostarp cianogēnos glikozīdos esoša cianīdūdeņražskābe

 

8.3.1.

Neapstrādāti veseli, malti, slīpēti, drupināti, smalcināti aprikožu kodoli, ko laiž tirgū galapatērētājam (54)  (55)

20,08.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1238

(2017. gada 7. jūlijs),

ar ko uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importu attiecina reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

pēc dalībvalstu informēšanas,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad EUROFER (“sūdzības iesniedzējs”) 2016. gada 25. oktobrī iesniedza sūdzību to ražotāju vārdā, kuri pārstāv vairāk nekā 25 % no konkrētu korozijizturīgu tēraudu ražošanas apjoma Savienībā, Eiropas Komisija (“Komisija”), 2016. gada 9. decembrī publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2), paziņoja par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas (“Ķīna”) izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importu.

1.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS

(2)

Ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana, ir konkrēti korozijizturīgi tēraudi (“KIT”), kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā.

(3)

KIT ir plakani dzelzs, leģētā tērauda vai neleģētā tērauda velmējumi; dezoksidēti ar alumīniju; karstās galvanizācijas procesā pārklāti ar cinku un/vai ar alumīniju, un nevienu citu metālu; ķīmiski pasivēti; kuros pēc masas ir: 0,015 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,170 % oglekļa, 0,015 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,100 % alumīnija, ne vairāk kā 0,045 % niobija, ne vairāk kā 0,010 % titāna un ne vairāk kā 0,010 % vanādija; ruļļos, sagarumotās loksnēs vai šaurās sloksnēs.

Nav iekļauti šādi ražojumi:

no nerūsējošā tērauda, elektrotehniskā silīcijtērauda un ātrgriezējtērauda,

pēc karstās vai aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti.

(4)

Attiecīgo ražojumu pašlaik klasificē ar šādiem KN kodiem: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 un ex 7226 99 70 (Taric kodi: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

2.   PIEPRASĪJUMS

(5)

Sūdzības iesniedzējs 2017. gada 24. maijā iesniedza reģistrācijas pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu. Sūdzības iesniedzējs prasīja noteikt, ka uz attiecīgā ražojuma importu attiecina reģistrāciju, lai vēlāk šim importam no reģistrācijas dienas varētu piemērot pasākumus.

3.   REĢISTRĀCIJAS PAMATOJUMS

(6)

Komisija atbilstoši pamatregulas 14. panta 5. punktam var uzdot muitas dienestiem veikt importa reģistrācijai vajadzīgos pasākumus, lai vēlāk šim importam varētu piemērot pasākumus. Uz attiecīgā ražojuma importu var attiecināt reģistrāciju, ja pirms tam no Savienības ražošanas nozares saņemts pieprasījums ar pietiekamiem pierādījumiem, kas pamato šādu rīcību.

(7)

Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka reģistrācija esot pamatota, jo attiecīgā ražojuma tirdzniecība joprojām notiek par dempinga cenām, un ka importētāji ir bijuši labi informēti par dempinga praksi, kas īstenota ilgāku laikposmu un radījusi kaitējumu Savienības ražošanas nozarei. Sūdzības iesniedzējs arī apgalvo, ka Ķīnas imports radot kaitējumu Savienības ražošanas nozarei un ka šāda importa apjoms esot ievērojami palielinājies pat pēc izmeklēšanas perioda beigām, un tas varētu būtiski mazināt antidempinga maksājuma koriģējošo ietekmi, ja šāds maksājums tiktu piemērots.

(8)

Komisija uzskata, ka importētāji patiešām ir zinājuši vai viņiem būtu bijis jāzina tas, ka eksportētāji īsteno dempinga praksi. Šajā saistībā sūdzībā bija ietverti pietiekami pirmšķietami pierādījumi, un tie tika izklāstīti paziņojumā par šīs procedūras sākšanu (3). Sūdzības nekonfidenciālajā redakcijā aprēķinātās dempinga starpības Ķīnas importam bija 50 %. Sūdzībā pierādījumi par dempingu balstīti, normālo vērtību, kas iegūta pēc cenu noteikšanas informācijas par kādu ražotāju Kanādā, kura izraudzīta par analogo valsti, salīdzinot ar eksporta cenu (EXW līmenī), kad attiecīgo ražojumu pārdod eksportam uz Savienību. Ķīnas eksporta cenu noteica, pamatojoties uz informāciju par cenām, ko sniedza Ķīnas ražotāji eksportētāji Savienības tirgū no 2012. gada augusta līdz 2016. gada aprīlim.

(9)

Ņemot vērā iespējamo dempinga apjomu, ir pamatoti uzskatīt, ka importētāji zinājuši vai viņiem būtu bijis jāzina, kāda ir situācija.

(10)

Turklāt sūdzības iesniedzējs savā sūdzībā un reģistrācijas pieprasījumā ir sniedzis pietiekamus pierādījumus, publicējot paziņojumus presei, kuros aprakstīta Ķīnas eksportētāju dempinga prakse, un šos pierādījumus importētāji pirmšķietami nevarēja neievērot vai tos nebūtu vajadzējis neievērot. Pārskatīšanas pieprasījumā tika minēti arī tirdzniecības aizsardzības pasākumi, tostarp pret antidempingu, kas patlaban piemērojami trešās valstīs.

(11)

Kopš procedūras sākšanas 2016. gada maijā, salīdzinot vidējos mēneša laikā importētos apjomus laikposmā no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada septembrim (t. i., izmeklēšanas periodā) ar laikposmu no 2017. gada janvāra līdz aprīlim (t. i., periodā pēc procedūras sākšanas), novērots vēl lielāks importa apjomu pieaugums – par vairāk nekā 50 %. Papildu pirmšķietami pierādījumi apliecina tirgus daļas un krājumu palielinājumu.

(12)

Turklāt sūdzībā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi par to, ka tiek radīts kaitējums, un izmeklēšanas satvarā iesniegtajos dokumentos, tostarp reģistrācijas pieprasījumā, ir pierādījumi par to, ka minētais importa pieaugums izraisīs papildu kaitējumu. Laika aspekts, importa apjoma par dempinga cenām pieaugums un citi apstākļi (piemēram, lielais jaudas pārpalikums Ķīnā un Ķīnas eksportētāju cenu noteikšanas prakse, kas izklāstīta sākotnējā sūdzībā) varētu nopietni apdraudēt galīgo antidempinga maksājumu koriģējošo ietekmi, ja vien šādus maksājumus nepiemērotu ar atpakaļejošu spēku. Turklāt, ņemot vērā pašreizējās procedūras sākšanu un Ķīnas importa cenu un apjomu tendences saistībā ar to, ir pamatoti uzskatīt, ka attiecīgā ražojuma importa apjoms pirms iespējamas pagaidu pasākumu pieņemšanas var vēl vairāk palielināties un importētāji var strauji veidot krājumus.

4.   PROCEDŪRA

(13)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ir secinājusi, ka sūdzības iesniedzējs ir sniedzis pietiekamus pirmšķietamus pierādījumus, lai saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu noteiktu, ka attiecīgā ražojuma imports ir jāreģistrē.

(14)

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas rakstiski izteikt savu viedokli un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

5.   REĢISTRĀCIJA

(15)

Atbilstīgi pamatregulas 14. panta 5. punktam attiecīgā ražojuma imports būtu jāreģistrē, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja izmeklēšanā tiktu gūti konstatējumi, kuru dēļ tiktu noteikti antidempinga maksājumi, šos maksājumus saskaņā ar pamatregulas 10. panta 4. punktu reģistrētajam importam varētu piemērot ar atpakaļejošu spēku, ja izpildīti vajadzīgie nosacījumi.

(16)

Sūdzības iesniedzējs sūdzībā lēš, ka attiecīgajam ražojumam vidējā dempinga starpība ir aptuveni 50 % un vidējo mērķa cenu samazinājuma starpība ir 37,8 % – 41,0 %. Nākotnes iespējamo saistību aplēstā summa Ķīnai ir noteikta cenu samazinājuma starpības līmenī, kas aplēsts, pamatojoties uz sūdzību, t. i., 37,8 % – 41,0 % no attiecīgā ražojuma CIF importa vērtības.

6.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(17)

Šajā reģistrācijā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo muitas dienestiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5. punktu tiek uzdots veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai reģistrētu Savienībā importētos konkrētus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgus tēraudus (“KIT”), kuri ir šādi: plakani dzelzs, leģētā tērauda vai neleģētā tērauda velmējumi; dezoksidēti ar alumīniju; karstās galvanizācijas procesā pārklāti ar cinku un/vai ar alumīniju, un nevienu citu metālu; ķīmiski pasivēti; kuros pēc masas ir: 0,015 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,170 % oglekļa, 0,015 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,100 % alumīnija, ne vairāk kā 0,045 % niobija, ne vairāk kā 0,010 % titāna un ne vairāk kā 0,010 % vanādija; ruļļos, sagarumotās loksnēs vai šaurās sloksnēs, izņemot šādus ražojumus:

no nerūsējošā tērauda, elektrotehniskā silīcijtērauda un ātrgriezējtērauda,

pēc karstās vai aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādātus;

un kurus pašlaik klasificē ar šādiem KN kodiem: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 un ex 7226 99 70 (TARIC kodi: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

Reģistrāciju beidz, kad pagājuši deviņi mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.   Visas ieinteresētās personas ir aicinātas 20 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas rakstiski paziņot viedokli, sniegt pierādījumus, kas to pamato, vai pieprasīt uzklausīšanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV C 459, 9.12.2016., 17. lpp.

(3)  OV C 459, 9.12.2016., 17. lpp. (paziņojuma par procedūras sākšanu 3. iedaļa).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


LĒMUMI

8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1239

(2017. gada 6. jūlijs)

par Etiopijas atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4555)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (1) un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK dalībvalstis var nolemt atzīt trešo valstu izdotos attiecīgos jūrnieku diplomus un sertifikātus, kas apliecina kompetenci vai prasmes, ja attiecīgo trešo valsti atzīst Komisija. Attiecīgajām trešajām valstīm ir jāatbilst visām prasībām, kas noteiktas Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 1978. gada Konvencijā par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (“STCW konvencija”).

(2)

Ar 2014. gada 9. janvāra un 2014. gada 5. novembra vēstulēm attiecīgi Luksemburga un Kipra pieprasīja atzīt Etiopiju. Pēc šiem pieprasījumiem Komisija sazinājās ar Etiopijas iestādēm nolūkā novērtēt to sagatavošanas un sertifikācijas sistēmas, lai pārliecinātos, vai Etiopija ievēro visas STCW konvencijas prasības un vai ir veikti pienācīgi pasākumi, lai novērstu krāpšanos ar sertifikātiem. Tika paskaidrots, ka novērtēšana pamatosies uz faktu konstatēšanas inspekcijas rezultātiem, kuru Etiopijā paredzēts veikt Eiropas Jūras drošības aģentūras (“aģentūra”) ekspertiem.

(3)

Pamatojoties uz inspekcijas rezultātiem, kura notika 2015. gada oktobrī, Komisija veica novērtējumu par Etiopijas sagatavošanas un sertifikācijas sistēmu. Veicot šo novērtējumu, Komisija noteica vairākas jomas, kuras Etiopijas iestādēm būtu pienācīgi jārisina, tostarp nepilnības saistībā ar programmu un kursu apstiprinājumu, apmācību uz kuģiem un sertifikāciju un apstiprināšanu.

(4)

Etiopijas iestādes 2016. gada maijā iesniedza brīvprātīgu korektīvo pasākumu plānu un to papildināja 2016. gada jūlijā, oktobrī un decembrī.

(5)

Konkrēti Etiopija ir pieņēmusi jaunus tiesību aktus, lai novērstu atklātos trūkumus valsts noteikumos, ir atjauninājusi savas administrācijas un jūrniecības izglītības iestāžu kvalitātes procedūras un jūrniecības izglītības iestāžu mācību saturu un apmācības programmas.

(6)

Pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, Komisija secināja, ka Etiopijas iestādes ir veikušas pasākumus, lai Etiopijas jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu pielāgotu STCW konvencijas prasībām, ieskaitot pienācīgu dokumentāru pierādījumu sniegšanu.

(7)

Komisija 2017. gada aprīlī Etiopijas varas iestādēm iesniedza novērtējuma ziņojumu, kura pamatā bija 2016. gada oktobra pārbaužu rezultāti un bija ņemts vērā atjauninātais korektīvo pasākumu plāns.

(8)

Galīgais novērtējums rāda, ka Etiopija ievēro STCW konvencijas prasības un ir veikusi attiecīgus pasākumus, lai novērstu krāpšanos ar sertifikātiem.

(9)

Dalībvalstīm ir sniegts ziņojums par novērtējumu.

(10)

Šajā lēmumā paredzētais pasākums ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/106/EK 19. panta izpildes vajadzībām Etiopija tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.


8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1240

(2017. gada 7. jūlijs),

ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4896)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 (3) tika pieņemts pēc augsti patogēnās H5 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem virknē dalībvalstu (“attiecīgās dalībvalstis”) un pēc tam, kad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar Padomes Direktīvu 2005/94/EK (4) bija noteikušas aizsardzības zonas un uzraudzības zonas.

(2)

Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/247 paredzēts, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, ko saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK noteikušas attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas ir norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā. Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/247 arī noteikts, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās piemērojamie pasākumi, kā paredzēts Direktīvas 2005/94/EK 29. panta 1. punktā un 31. pantā, ir jāsaglabā vismaz līdz datumiem, kas attiecībā uz šīm zonām noteikti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(3)

Pēc turpmākiem augsti patogēnās H5 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem Savienībā Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums tika grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/417 (5), (ES) 2017/554 (6), (ES) 2017/696 (7), (ES) 2017/780 (8), (ES) 2017/819 (9), (ES) 2017/977 (10) un (ES) 2017/1139 (11), lai ņemtu vērā izmaiņas aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, ko dalībvalstu kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK. Turklāt pēc vīrusa epidemioloģiskās situācijas zināmas uzlabošanās Savienībā Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 tika grozīts ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/696, lai paredzētu noteikumus attiecībā uz diennakti vecu cāļu sūtījumu nosūtīšanu no apgabaliem, kas norādīti Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumā.

(4)

Lai gan situācija Savienībā saistībā ar putnu gripu kopumā nepārtraukti uzlabojas, kopš dienas, kad Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 pēdējo reizi tika grozīts ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/1139, Francija ir konstatējusi jaunu augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu mājputnu saimniecībā Brijonā valsts ziemeļdaļā, netālu no Beļģijas robežas. Turklāt šī valsts paziņoja Komisijai, ka ir veikusi vajadzīgos pasākumus atbilstoši Direktīvai 2005/94/EK, tostarp ir noteikusi aizsardzības zonu un uzraudzības zonu ap inficēto saimniecību.

(5)

Beļģija arī saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK saistībā ar Francijā nesen apstiprināto putnu gripas uzliesmojumu noteica uzraudzības zonu Bruno un Rūmē valsts ziemeļdaļā, netālu no Francijas robežas.

(6)

Komisija pārbaudīja pasākumus, kurus pēc pēdējā H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojuma Francijas ziemeļdaļā saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK bija veikušas Francija un Beļģija, un atzina, ka Francijas kompetentās iestādes noteiktās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas robežas un Beļģijā noteiktās uzraudzības zonas robežas atrodas pietiekami tālu no saimniecības, kurā bija apstiprināts augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojums.

(7)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, sadarbībā ar Beļģiju un Franciju īsā laikā nepieciešams Savienības līmenī aprakstīt Francijā noteikto aizsardzības zonu un uzraudzības zonu un Beļģijā noteikto uzraudzības zonu, kuras pēc pēdējā Francijā konstatētā slimības uzliesmojuma noteiktas saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK. Tāpēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumā būtu jāiekļauj jauni Francijā un Beļģijā izveidotie apgabali.

(8)

Līdz ar to Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikums būtu jāgroza, lai atjauninātu reģionalizāciju Savienības līmenī un iekļautu aizsardzības zonu un uzraudzības zonu, ko saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK noteikusi Francija, kā arī uzraudzības zonu, ko saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK noteikusi Beļģija, un noteiktu tajās piemērojamo ierobežojumu darbības termiņu.

(9)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Komisijas 2017. gada 9. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 36, 11.2.2017., 62. lpp.).

(4)  Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).

(5)  Komisijas 2017. gada 7. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2017/417, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 63, 9.3.2017., 177. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 23. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2017/554, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 79, 24.3.2017., 15. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 11. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2017/696, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 101, 13.4.2017., 80. lpp.).

(8)  Komisijas 2017. gada 3. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2017/780, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 116, 5.5.2017., 30. lpp.).

(9)  Komisijas 2017. gada 12. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2017/819, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 122, 13.5.2017., 76. lpp.).

(10)  Komisijas 2017. gada 8. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2017/977, ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 146, 9.6.2017., 155. lpp.).

(11)  Komisijas 2017. gada 23. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1139, ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 164, 27.6.2017., 59. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/247 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A daļā ierakstu par Franciju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 29. panta 1. punktu

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

21.7.2017.”

2)

pielikuma B daļu groza šādi:

a)

ierakstu par Beļģiju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Beļģija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 31. pantu

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.

De zone omvat in wijzerzin:

de spoorweg Oostende – Brugge

Expresweg

Bevrijdingslaan

Hoefijzerlaan

Koning Albertlaan

Buiten Begijnvest

Buiten Katelijnevest

Buiten Gentpoortvest

Generaal Lemanlaan

Astridlaan

Bruggestraat

Beverhoutsveldstraat

Akkerstraat

Parkstraat

Stationstraat

Wingene Steenweg

Reigerlostraat

Torenweg

Vagevuurstraat

Bruggesteenweg

Predikherenstraat

Rakestraat

Keukelstraat

Balgenhoekstraat

Ruiseledesteenweg

Tieltstraat

Kapellestraat

Kokerstraat

Egemsestraat

Wingensesteenweg

Egemveldweg

Grootveldstraat

Schoolstraat

Marktplein

Lichterveldestraat

Zegwegestraat

Sprietstraat

Zwevezelestraat

Koolkampstraat

Ringlaan

Brugsebaan

Roeselaarseweg

Vredelaan

Oostendestraat

Wijnendale-Molenstraat

Smissestraat

Spoorwegstraat

Schoolstraat

Torhoutbaan

Korenstraat

Heuvelstraat

Zuidstraat

Mitswegestraat

Achterstraat

Bruggestraat

Barletegemweg

Aartrijksesteenweg

Dorpstraat

Stationsstraat

Expressweg

de spoorweg / le chemin de fer Oostende – Brugge

16.7.2017.

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 – E3.191884).

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

8.7.2017.–16.7.2017.

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens

Busbekestraat

Laagweg

Vagevuurstraat

Hoogweg

Calvariestraat

N58

Geluwesesteenweg

Wervikstraat

Sint Denijsplaats

Beselarestraat

Magerheidstraat

A19

Dadizelestraat

Geluwestraat

Beselarestraat

Plaats

Ledegemstraat

Dadizelestraat

Papestraat

Stationsstraat

Sint-Eloois-Winkelstraat

Rollegemstraat

Sint-Jansplein

Sint-Janstraat

Rollegemkapelsestraat

A17/E403

Woestijnstraat

Meensesteenweg

Woestynestraat

Bosmolenstraat

Geitestraat

Roterijstraat

Beiaardstraat

Molenstraat

Kortrijksestraat

Winkelsestraat

Stationsstraat

Hulstemolenstraat

Rijksweg

Roeselaarseweg

Marichaalstraat

N36

Ringlaan

Stationsstraat

Pladijsstraat

Kleine Brandstraat

Deerlijkstraat

N391/Kanaalweg

Keiberg

Avelgemstraat

Kastanjeboomstraat

Hoogstraat

Perrestraat

Vinkestraat

Marquettestraat

Brucqstraat

Zandbeekstraat

Beerbosstraat

Doornikserijsweg

Kanadezenlaan

Lagestraat

Frankrijkstraat

Herseauxlaan

Rue de Roubaix

Chaussée d'Estampuis

de Franse grens

17.7.2017.

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

9.7.2017.–17.7.2017.

De zone omvat delen van de gemeenten Brunehaut en Rumes.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens / la frontière française

Chaussée Montgomery

Rue du Crinquet

Rue Albert 1er

Rue Royal

Rue du bas Préau

Rue de l'Elnon

Rue du Planti

Place de Howardries

Petit Howardries

Rue des Patûres

Rue du Château

Rue des Marteaux

Rue de Sallenelles

Rue de la Bourbe

Rue Jules Décarpentrie

Rue Wibault-Bouchart

Rue de l'Eclusette

Rue Fernand Gernez

Rue du Pont de Maulde

de Franse grens / la frontière française

31.7.2017.”

b)

ierakstu par Franciju aizstāj ar šādu:

“Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals:

Datums, līdz kuram piemērojams saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 31. pantu

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSBECQUE

HALLUIN

NEUVILLE EN FERRAIN

RONCQ

TOURCOING

WATTRELOS

17.7.2017.

Les communes suivantes dans le département du Nord:

AIX

AUCHY-LEZ-ORCHIES

BELLAING

BEUVRY-LA-FORET

BOUVIGNIES

COUTICHES

ERRE

FENAIN

FLINES-LEZ-RACHES

HASNON

HAVELUY

HELESMES

HORNAING

LANDAS

LECELLES

MARCHIENNES

MAULDE

MILLONFOSSE

MOUCHIN

NIVELLE

NOMAIN

ORCHIES

PECQUENCOURT

RAISMES

RIEULAY

RUMEGIES

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAMEON

SOMAIN

THUN-SAINT-AMAND

VRED

WALLERS

WANDIGNIES-HAMAGE

WARLAING

31.7.2017.

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

22.7.2017.–31.7.2017.”