ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 171

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 4. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1180 (2017. gada 24. februāris) par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1181 (2017. gada 2. marts), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2017/117, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt jūras vidi Baltijas jūrā un ar ko atceļ Deleģēto regulu (ES) 2015/1778

30

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013

74

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1183 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai ( 1 )

100

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1184 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanai attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu

103

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1185 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas ( 1 )

113

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1186 (2017. gada 3. jūlijs), ar ko atsauc darbīgās vielas dzīvnieku vai augu izcelsmes repelentu (pēc smaržas)/neapstrādātas taleļļas apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

131

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1187 (2017. gada 3. jūlijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrēta Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes krītotā papīra importam

134

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1188 (2017. gada 3. jūlijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrēta Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes krītotā papīra importam

168

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmums Nr. 1/2017 (2017. gada 22. jūnijs) par 12. pielikuma grozīšanu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību [2017/1189]

185

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1180

(2017. gada 24. februāris)

par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 11. pantu dalībvalstīm ir pilnvaras savos ūdeņos pieņemt zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu pienākumus, kuri noteikti Savienības tiesību normās vides jomā, ieskaitot Padomes Direktīvas 92/43/EEK (2) 6. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/56/EK (3) 13. panta 4. punktu.

(2)

Direktīvas 92/43/EEK 6. pantā prasīts dalībvalstīm noteikt īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vajadzīgos aizsardzības (saglabāšanas) pasākumus, kuri atbilst minētās direktīvas pielikumos uzskaitītajās teritorijās sastopamo dabisko dzīvotņu veidu (biotopu) un sugu ekoloģiskajām prasībām. Tur arī noteikts, ka dalībvalstīm jāveic attiecīgi pasākumi, lai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās novērstu dabisko biotopu un dzīvotņu noplicināšanos, kā arī ievērojamu traucējumu sugām, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punktu dalībvalstīm jāpieņem pasākumu programmas, kurās iekļauti arī telpiskās aizsardzības pasākumi, kas sekmē vienotus un reprezentatīvus aizsargājamo jūras teritoriju tīklus un pienācīgi aptver ekosistēmu daudzveidību, piemēram, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas saskaņā ar Biotopu direktīvu, īpaši aizsargājamās teritorijas saskaņā ar Putnu direktīvu (4) un aizsargājamās jūras teritorijas, par ko Kopiena vai attiecīgās dalībvalstis vienojušās, pildot noslēgtos starptautiskos vai reģionālos nolīgumus.

(4)

Ja dalībvalsts uzskata, ka ir jāpieņem pasākumi Savienības vides tiesību aktos noteikto tās pienākumu izpildei un citas dalībvalstis ir tieši ieinteresētas tās zvejniecības pārvaldībā, kuru ietekmētu šādi pasākumi, Komisijai ir pilnvaras tādus pasākumus noteikt ar deleģētiem aktiem uz ieinteresēto dalībvalstu iesniegta kopīga ieteikuma pamata.

(5)

2016. gada 5. septembrī Komisija pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2017/118 (5), ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 11. panta 3. punktu ierosinātāja dalībvalsts Dānija Komisijai un dalībvalstīm ar tiešu ieinteresētību pārvaldībā ir sniegusi attiecīgo informāciju par vajadzīgajiem papildu pasākumiem, ieskaitot šo pasākumu pamatojumu, atbalstošus zinātniskus pierādījumus un praktiskās īstenošanas un izpildes detaļas.

(7)

2016. gada 16. novembrī pēc apspriešanās ar Ziemeļjūras konsultatīvo padomi Dānija, Vācija un Zviedrija iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu par zvejniecībā piemērojamiem saglabāšanas pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt rifu struktūras vēl četrās Dānijas Natura 2000 teritorijās Kategatā. Pasākumi aizliedz zvejas darbības ar pārvietojamiem grunts zvejas rīkiem rifu (biotopa tips 1170) zonās un visas zvejas darbības burbuļojošo rifu (biotopa tips 1180) zonās.

(8)

Grunts zvejas darbībām, kurās izmanto pārvietojamus zvejas rīkus, kas saskaras ar grunti, ir negatīva ietekme uz rifu biotopiem, jo tāda darbība ietekmē rifu struktūras un to bioloģisko daudzveidību. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2017/118 būtu jāiekļauj aizliegums zvejot ar šādiem rīkiem attiecīgajos Dānijas rifu apgabalos, kā izklāstīts kopīgajā ieteikumā. Burbuļojošie rifi ir īpaši trauslas struktūras, un katra fiziska iedarbība apdraud to saglabāšanās stāvokli. Tāpēc minētajā regulā būtu jāiekļauj arī visu zvejas darbību aizliegums attiecīgajos burbuļojošo rifu apgabalos, kā izklāstīts kopīgajā ieteikumā.

(9)

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK (6)) 2016. gada 6. decembra zinātniskajā ieteikumā norādīja, ka ieteiktos saglabāšanas mērķus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kas minētas kopīgajā ieteikumā, nevar pilnībā sasniegt bez pienācīgiem pasākumiem, kuri minētajos apgabalos novērstu zvejas darbības.

(10)

ZZTEK norādīja uz dažām problēmām saglabāšanas pasākumu kontrolē un izpildē attiecīgajās teritorijās. Dalībvalstīm ir pienākums pieņemt atbilstošus pasākumus, iedalīt piemērotus resursus un izveidot struktūras, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu kopīgās zivsaimniecības politikas (KZP) satvarā veikto darbību kontroli, inspekciju un noteikumu izpildi. Var veikt dažādus pasākumus, piemēram, visiem attiecīgajiem kuģiem uzlikt pienākumu biežāk sūtīt kuģu satelītnovērošanas sistēmas reģistrētos pozīcijas ziņojumus vai, pamatojoties uz riska pārvaldību, attiecīgos apgabalus valsts kontroles sistēmā identificēt kā augsta riska apgabalus, lai tādā veidā reaģētu uz ZZTEK bažām.

(11)

Dānija sniedza sīkas ziņas par uzraudzības un kontroles pasākumiem, kuros ņemta vērā pašreizējā zvejas aktivitāte šajās teritorijās. Kontroles pasākumos iesaistīta zvejniecību inspicēšana jūrā un pastāvīga novērošana, ko Dānijas zvejas uzraudzības centrs īsteno ar riska pārvaldības sistēmu. Papildus kuģu satelītnovērošanas sistēmas datiem tiek izmantota arī automātiskas identifikācijas sistēma.

(12)

Ir svarīgi nodrošināt ar šo regulu ieviesto pasākumu novērtēšanu, it īpaši zvejas aizliegumu ievērošanas kontroli. Tādēļ Dānijai būtu jāveic turpmāka novērtēšana, lai atbilstību zvejniecības aizliegumiem nodrošinātu ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šās regulas stāšanās spēkā.

(13)

Deleģētā regula (ES) 2017/118 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Zvejniecībā piemērojamie saglabāšanas pasākumi, kas noteikti šajā regulā, neskar citus spēkā esošus vai turpmākus pārvaldības pasākumus, kuru mērķis ir attiecīgo teritoriju saglabāšana, ieskaitot zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2017/118 grozījumi

Deleģēto regulu (ES) 2017/118 groza šādi:

1)

6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Pārskate

1.   Līdz 2017. gada 30. jūnijam attiecīgās dalībvalstis novērtē 3. un 4. pantā noteikto pasākumu īstenošanu

a)

I pielikumā noteiktajos apgabalos 1(1), 1(2) un 1(3); un

b)

II pielikumā noteiktajos apgabalos 2(1)–2(2).

2.   Līdz 2017. gada 31. jūlijam attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai 1. punktā minētās novērtēšanas kopsavilkuma ziņojumu.

3.   Līdz 2018. gada 31. oktobrim attiecīgās dalībvalstis novērtē 3. un 4. pantā noteikto pasākumu īstenošanu

a)

I pielikumā noteiktajos apgabalos 1(4)–1(7); un

b)

II pielikumā noteiktajos apgabalos 2(22), 2(23) un 2(24).

4.   Līdz 2018. gada 30. novembrim attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai 3. punktā minētās novērtēšanas kopsavilkuma ziņojumu.”;

2)

I pielikumu aizstāj ar šās regulas I pielikuma tekstu;

3)

II pielikumu aizstāj ar šās regulas II pielikuma tekstu;

4)

III pielikumu aizstāj ar šās regulas III pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 24. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 5. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (OV L 19, 25.1.2017., 10. lpp.).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf


I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

1. grupas apgabalu koordinātas

Apgabals 1(1): 166. biotops, Natura 2000 191. teritorija (ES kods: DK00VA248) Herthas Flak

Punkts

Z plat.

A gar.

1S

57°39,422′

10°49,118′

2S

57°39,508′

10°49,602′

3S

57°39,476′

10°49,672′

4S

57°39,680′

10°50,132′

5S

57°39,312′

10°50,813′

6S

57°39,301′

10°51,290′

7S

57°38,793′

10°52,365′

8S

57°38,334′

10°53,201′

9S

57°38,150′

10°52,931′

10S

57°38,253′

10°52,640′

11S

57°37,897′

10°51,936′

12S

57°38,284′

10°51,115′

13S

57°38,253′

10°50,952′

14S

57°38,631′

10°50,129′

15S

57°39,142′

10°49,201′

16S

57°39,301′

10°49,052′

17S

57°39,422′

10°49,118′

Apgabals 1(2): 168. biotops, Natura 2000 192. teritorija (ES kods: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punkts

Z plat.

A gar.

1S

57°25,045′

11°6,757′

2S

57°26,362′

11°6,858′

3S

57°27,224′

11°9,239′

4S

57°26,934′

11°10,026′

5S

57°27,611′

11°10,938′

6S

57°28,053′

11°11,000′

7S

57°28,184′

11°11,547′

8S

57°28,064′

11°11,808′

9S

57°28,843′

11°13,844′

10S

57°29,158′

11°15,252′

11S

57°29,164′

11°16,861′

12S

57°29,017′

11°17,266′

13S

57°29,080′

11°17,597′

14S

57°28,729′

11°18,494′

15S

57°28,486′

11°18,037′

16S

57°28,258′

11°18,269′

17S

57°27,950′

11°18,239′

18S

57°27,686′

11°18,665′

19S

57°27,577′

11°18,691′

20S

57°27,525′

11°18,808′

21S

57°27,452′

11°18,837′

22S

57°27,359′

11°18,818′

23S

57°26,793′

11°17,929′

24S

57°27,984′

11°15,500′

25S

57°27,676′

11°14,758′

26S

57°25,998′

11°17,309′

27S

57°25,946′

11°17,488′

28S

57°26,028′

11°17,555′

29S

57°26,060′

11°17,819′

30S

57°26,011′

11°18,360′

31S

57°25,874′

11°18,666′

32S

57°25,683′

11°18,646′

33S

57°25,417′

11°18,524′

34S

57°25,377′

11°18,408′

35S

57°25,330′

11°18,039′

36S

57°25,175′

11°17,481′

37S

57°24,928

11°17,579′

38S

57°24,828′

11°17,366′

39S

57°24,891′

11°17,049′

40S

57°25,128′

11°17,118′

41S

57°25,249′

11°16,721′

42S

57°25,211′

11°16,592′

43S

57°25,265′

11°16,162′

44S

57°25,170′

11°15,843′

45S

57°25,245′

11°15,562′

46S

57°25,208′

11°15,435′

47S

57°25,278′

11°15,083′

48S

57°25,462′

11°15,059′

49S

57°25,517′

11°15,007′

50S

57°25,441′

11°14,613′

51S

57°25,610′

11°14,340′

52S

57°25,630′

11°14,119′

53S

57°25,629′

11°13,827′

54S

57°25,738′

11°13,658′

55S

57°25,610′

11°13,392′

56S

57°25,625′

11°13,176′

57S

57°25,933′

11°12,379′

58S

57°25,846′

11°11,959′

59S

57°25,482′

11°12,956′

60S

57°25,389′

11°13,083′

61S

57°25,221′

11°13,212′

62S

57°25,134′

11°13,221′

63S

57°25,031′

11°13,077′

64S

57°25,075′

11°12,751′

65S

57°24,817′

11°12,907′

66S

57°24,747′

11°12,862′

67S

57°24,616′

11°13,229′

68S

57°24,549′

11°13,240′

69S

57°24,347′

11°13,093′

70S

57°24,256′

11°13,288′

71S

57°24,145′

11°13,306′

72S

57°24,051′

11°13,138′

73S

57°23,818′

11°13,360′

74S

57°23,649′

11°13,280′

75S

57°23,553′

11°13,260′

76S

57°23,432′

11°13,088′

77S

57°23,416′

11°12,861′

78S

57°23,984′

11°9,081′

79S

57°25,045′

11°6,757′

Apgabals 1(3): 167. biotops, Natura 2000 207. teritorija (ES kods: DK00VA299) Lysegrund

Punkts

Z plat.

A gar.

1S

56°19,367′

11°46,017′

2S

56°18,794′

11°48,153′

3S

56°17,625′

11°48,541′

4S

56°17,424′

11°48,117′

5S

56°17,864′

11°47,554′

6S

56°17,828′

11°47,265′

7S

56°17,552′

11°47,523′

8S

56°17,316′

11°47,305′

9S

56°17,134′

11°47,260′

10S

56°16,787′

11°46,753′

11S

56°16,462′

11°46,085′

12S

56°16,455′

11°43,620′

13S

56°17,354′

11°42,671′

14S

56°18,492′

11°42,689′

15S

56°18,950′

11°41,823′

16S

56°19,263′

11°41,870′

17S

56°19,802′

11°40,939′

18S

56°19,989′

11°41,516′

19S

56°18,967′

11°43,600′

20S

56°19,460′

11°44,951′

21S

56°19,367′

11°46,017′

Apgabals 1(4): 169. biotops, Natura 2000 193. teritorija (ES kods: DK00VA250) Store Middelgrund

Punkts

Z plat.

A gar.

1

56°34,52′

12°2,208′

1

56°34,612′

12°2,136′

1

56°35,19′

12°2,285′

1

56°35,474′

12°2,817′

1

56°35,465′

12°4,468′

1

56°35,233′

12°5,415′

1

56°33,428′

12°6,808′

1

56°32,915′

12°5,233′

1

56°31,324′

12°4,355′

1

56°31,318′

12°2,235′

Apgabals 1(5): 204. biotops, Natura 2000 204. teritorija (ES kods: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Punkts

Z plat.

A gar.

1

56°11,54′

11°11,308′

1

56°12,748′

11°11,412′

1

56°12,977′

11°11,076′

1

56°13,812′

11°11,019′

1

56°14,318′

11°11,153′

1

56°16,409′

11°12,95′

1

56°16,553′

11°13,137′

1

56°16,645′

11°13,574′

1

56°17,029′

11°14,117′

1

56°17,401′

11°14,234′

1

56°17,495′

11°14,355′

1

56°17,543′

11°15,095′

1

56°17,511′

11°15,328′

1

56°17,047′

11°15,456′

1

56°16,571′

11°14,971′

1

56°16,555′

11°14,611′

1

56°15,931′

11°14,504′

1

56°15,479′

11°14,11′

1

56°14,679′

11°14,013′

1

56°14,193′

11 14,207′

1

56°12,565′

11°13,067′

1

56°11,523′

11°13,443′

1

56°11,247′

11°14,042′

1

56°10,105′

11°13,247′

1

56°9,516′

11°11,983′

1

56°9,417′

11°11,258′

1

56°9,476′

11°10,556′

1

56°8,737′

11°8,954′

1

56°8,756′

11°8,568′

1

56°9,334′

11°8,269′

1

56°9,907′

11°8,446′

1

56°9,914′

11°9,319′

1

56°10,4′

11°10,654′

1

56°10,362′

11°11,298′

1

56°10,805′

11°11,88′

1

56°11,184′

11°11,956′

2

56°20,985′

11°22,005′

2

56°20,367′

11°19,136′

2

56°19,547′

11°17,294′

2

56°18,7′

11°15,982′

2

56°18,724′

11°18,399′

2

56°20,817′

11°20,511′

2

56°18,27′

11°17,204′

2

56°18,629′

11°17,695′

2

56°18,078′

11°16,411′

2

56°18,7′

11°15,982′

2

56°20,257′

11°22,733′

2

56°20,13′

11°22,319′

2

56°19,134′

11°18,983′

Apgabals 1(6): 9. biotops, Natura 2000 9. teritorija (ES kods: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punkts

Z plat.

A gar.

1

57°16,590′

11°14,495′

1

57°16,256′

11°14,59′

1

57°16,169′

11°14,409′

1

57°16,169′

11°14,209′

1

57°16,677′

11°12,483′

1

57°17,116′

11°12,001′

1

57°16,556′

11°13,269′

1

57°17,591′

11°12,392′

1

57°17,86′

11°13,122′

1

57°17,55′

11°13,861′

7

57°5,371′

11°20,659′

7

57°6,381′

11°21,944′

7

57°5,91′

11°22,787′

7

57°5,18′

11°22,809′

7

57°8,174′

11°16,527′

7

57°8,68′

11°18,549′

7

57°7,534′

11°20,441′

7

57°6,804′

11°20,398′

7

57°5,816′

11°19,63′

7

57°6,634′

11°17,078′

7

57°8,174′

11°16,527′

7

57°4,903′

11°22,463′

8

57°9,615′

11°17,231′

8

57°10,129′

11°13,882′

8

57°2,822′

11°17,65′

8

57°11,948′

11°12,687′

8

57°12,088′

11°11,741′

8

57°10,658′

11°12,883′

8

57°3,599′

11°17,885′

8

57°5,012′

11°16,909′

8

57°8,004′

11°13,522′

8

57°9,202′

11°17,358′

8

57°1,939′

11°16,417′

8

57°1,962′

11°14,827′

8

57°0,983′

11°14,342′

8

57°1,274′

11°10,035′

8

57°2,903′

11°6,783′

8

57°9,434′

11°17,472′

8

57°3,496′

11°7,083′

8

57°2,717′

11°11,757′

8

57°4,945′

11°9,468′

8

57°6,501′

11°10,111′

8

57°10,612′

11°11,461′

8

57°11,716′

11°11,244′

8

57°12,088′

11°11,741′

8

57°3,177′

11°6,659′

10

57°6,231′

11°8,031′

10

57°5,661′

11°7,912′

10

57°6,118′

11°6,363′

10

57°5,32′

11°6,254′

10

57°4,912′

11°6,315′

10

57°4,942′

11°7,2′

10

57°7,305′

11°6,688′

10

57°7,293′

11°5,893′

10

57°7,147′

11°7,866′

10

57°7,293′

11°5,893′

10

57°6,946′

11°5,845′

11

57°5,31′

10°59,197′

11

57°4,371′

10°56,279′

11

57°3,443′

10°58,93′

11

57°6,547′

11°1,968′

11

57°1,808′

10°58,496′

11

57°1,597′

10°57,823′

11

57°2,366′

10°53,025′

11

57°4,236′

11°5,614′

11

57°2,764′

10°51,91′

11

57°7,571′

11°4,806′

11

57°7,936′

11°3,651′

11

57°7,953′

11°2,667′

11

57°7,198′

11°5,634′

11

57°6,366′

10°52,893′

11

57°4,98′

10°50,473′

11

57°3,356′

10°51,401′

11

57°7,443′

10°58,998′

11

57°7,198′

11°5,634′

11

57°6,471′

11°5,125′

11

57°6,751′

11°2,224′

11

57°3,535′

11°5,08′

11

57°4,354′

10°59,94′

Apgabals 1(7): 20. biotops, Natura 2000 20. teritorija (ES kods: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Punkts

Z plat.

A gar.

1

57°25,564′

11°1,008′

1

57°25,474′

11°1,727′

1

57°25,29′

11°1,947′

1

57°24,992′

11°1,863′

1

57°24,724′

11°1,233′

1

57°24,785′

11°0,981′

1

57°25,008′

11°0,467′

1

57°24,837′

11°0,331′

1

57°24,813′

11°0,153′

1

57°24,837′

10°59,992′

1

57°24,927′

10°59,909′

1

57°25,004′

10°59,935′

1

57°25,223′

11°0,27′

1

57°25,564′

11°1,008′

1

57°25,12′

11°1,924′

17

57°20,061′

11°2,851′

17

57°19,734′

11°0,84′

17

57°19,812′

11°0,697′

17

57°19,891′

11°0,335′

17

57°19,621′

10°59,763′

17

57°19,398′

10°59,772′

17

57°19,174′

11°0,903′

17

57°19,579′

11°3,014′

17

57°19,776′

11°3,182′

17

57°19,912′

11°3,156′

17

57°20,061′

11°2,851′

18

57°22,145′

10°57,371′

18

57°20,103′

10°55,273′

18

57°22,57′

10°57,338′

18

57°22,66′

10°56,892′

18

57°21,115′

10°55,086′

18

57°22,634′

10°56,392′

18

57°19,757′

10°54,713′

18

57°20,042′

10°54,207′

18

57°22,512′

10°55,648′

18

57°21,238′

10°53,014′

18

57°21,634′

10°53,434′

18

57°22,151′

10°54,627′

18

57°21,263′

10°55,473′

18

57°21,169′

10°56,585′

18

57°20,831′

10°53,127′

19

57°22,957′

11°4,239′

19

57°22,64′

11°4,987′

19

57°21,687′

11°5,546′

19

57°21,85′

11°6,385′

19

57°21,559′

11°6,792′

19

57°21,026′

11°6,641′

19

57°20,663′

11°6,423′

19

57°20,435′

11°6,035′

19

57°20,219′

11°4,913′

19

57°20,173′

11°3,355′

19

57°20,351′

11°1,386′

19

57°20,676′

10°59,222′

19

57°20,968′

10°59,072′

19

57°21,64′

10°59,792′

19

57°22,075′

10°58,079′

19

57°22,814′

10°57,873′

19

57°23,349′

10°58,116′

19

57°23,44′

10°59,169′

19

57°23,291′

11°1,892′

19

57°23,44′

10°59,169′


II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

2. grupas apgabalu koordinātas

Apgabals 2(1): 166. biotops, Natura 2000 191. teritorija (ES kods: DK00VA248) Herthas Flak burbuļojošo rifu zona

Punkts

Z plat.

A gar.

1B

57°38,334′

10°53,201′

2B

57°38,15′

10°52,931′

3B

57°38,253′

10°52,64′

4B

57°38,237′

10°52,15′

5B

57°38,32′

10°51,974′

6B

57°38,632′

10°51,82′

7B

57°38,839′

10°52,261′

8B

57°38,794′

10°52,36′

9B

57°38,334′

10°53,201′

Apgabals 2(2): 168. biotops, Natura 2000 192. teritorija (ES kods: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke burbuļojošo rifu zona

Punkts

Z plat.

A gar.

1B

57°27,496′

11°15,033′

2B

57°25,988′

11°17,323′

3B

57°25,946′

11°17,488′

4B

57°25,417′

11°18,524′

5B

57°25,377′

11°18,408′

6B

57°25,346′

11°18,172′

7B

57°25,330′

11°18,039′

8B

57°25,175′

11°17,481′

9B

57°24,928′

11°17,579′

10B

57°24,828′

11°17,366′

11B

57°24,891′

11°17,049′

12B

57°25,128′

11°17,118′

13B

57°25,249′

11°16,721′

14B

57°25,211′

11°16,592′

15B

57°25,263′

11°16,177′

16B

57°25,170′

11°15,843′

17B

57°25,240′

11°15,549′

18B

57°26,861′

11°15,517′

19B

57°26,883′

11°14,998′

20B

57°27,496′

11°15,033′

Apgabals 2(3): BRATTEN 1.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

1.1.

58,54797

10,61234

58°32,87790′

10°36,74060′

1.2

58,54242

10,59708

58°32,54500′

10°35,82450′

1.3

58,57086

10,57829

58°34,25170′

10°34,69750′

1.4

58,57113

10,58584

58°34,26810′

10°35,15060′

Apgabals 2(4): BRATTEN 2.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

2.1.

58,58333

10,70000

58°35,00000′

10°42,00000′

2.2.

58,56370

10,70000

58°33,82200′

10°42,00000′

2.3

58,56834

10,68500

58°34,10000′

10°41,10000′

2.4

58,58333

10,67333

58°35,00000′

10°40,40000′

Apgabals 2(5): BRATTEN 3.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

3.1.

58,55448

10,66622

58°33,26910′

10°39,97320′

3.2

58,53817

10,65876

58°32,29020′

10°39,52570′

3.3

58,56064

10,62589

58°33,63840′

10°37,55310′

3.4

58,58333

10,60196

58°35,00000′

10°36,11730′

3.5

58,58333

10,64007

58°35,00000′

10°38,40390′

Apgabals 2(6): BRATTEN 4.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

4.1

58,41829

10,56322

58°25,09750′

10°33,79350′

4,2

58,44104

10,54711

58°26,46240′

10°32,82670′

4.3

58,46111

10,53893

58°27,66680′

10°32,33610′

4.4

58,49248

10,55864

58°29.54890′

10°33,51860′

4.5

58,47846

10,58575

58°28,70790′

10°35,14500′

4.6

58,45570

10,60806

58°27,34200′

10°36,48350′

4.7

58,42942

10,58963

58°25,76550′

10°35,37770′

Apgabals 2(7): BRATTEN 5.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

5.1

58,46216

10,62166

58°27,72940′

10°37,29940′

5.2

58,48256

10,59473

58°28,95350′

10°35,68400′

5.3

58,50248

10,58245

58°30,14850′

10°34,94690′

5.4

58,50213

10,61104

58°30,12770′

10°36,66250′

5.5

58,47972

10,63392

58°28,78320′

10°38,03540′

Apgabals 2(8): BRATTEN 6.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

6.1.

58,45450

10,49373

58°27,26970′

10°29,62370′

6.2

58,46727

10,47881

58°28,03640′

10°28,72850′

6.3

58,48976

10,46582

58°29,38550′

10°27,94900′

6.4

58,49126

10,47395

58°29,47550′

10°28,43730′

6.5

58,47369

10,50004

58°28,42150′

10°30,00260′

6.6

58,45435

10,49995

58°27,26080′

10°29,99710′

Apgabals 2(9): BRATTEN 7A.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

7A.1

58,42132

10,53168

58°25,27900′

10°31,90080′

7A.2

58,41075

10,51853

58°24,64520′

10°31,11190′

7A.3

58,41982

10,50999

58°25,18910′

10°30,59960′

7A.4

58,44487

10,51291

58°26,69240′

10°30,77450′

7A.5

58,45257

10,52057

58°27,15410′

10°31,23410′

7A.6

58,44918

10,52936

58°26,95050′

10°31,76140′

7A.7

58,42423

10,52271

58°25,45370′

10°31,36260′

Apgabals 2(10): BRATTEN 7B.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

7B.1

58,38556

10,51815

58°23,13340′

10°31,08930′

7B.2

58,39907

10,50486

58°23,94410′

10°30,29150′

7B.3

58,41075

10,51853

58°24,64520′

10°31,11190′

7B.4

58,42132

10,53168

58°25,27900′

10°31,90080′

7B.5

58,41613

10,54764

58°24,96810′

10°32,85830′

7B.6

58,38776

10,53394

58°23,26560′

10°32,03650′

Apgabals 2(11): BRATTEN 7C.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

7C.1

58,32839

10,44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58,33196

10,43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58,34390

10,44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58,36412

10,46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58,39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58,38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58,38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58,34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58,33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

Apgabals 2(12): BRATTEN 7D.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

7D.1

58,32839

10,44780

58°19,70320′

10°26,86790′

7D.2

58,30802

10,43235

58°18,48120′

10°25,94100′

7D.3

58,31273

10,42636

58°18,76400′

10°25,58170′

7D.4

58,32300

10,43560

58°19,38030′

10°26,13580′

7D.5

58,33196

10,43976

58°19,91750′

10°26,38560′

Apgabals 2(13): BRATTEN 7E.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

7E.1

58,30802

10,43235

58°18,48120′

10°25,94100′

7E.2

58,30260

10,42276

58°18,15610′

10°25,36540′

7E.3

58,30642

10,41908

58°18,38510′

10°25,14470′

7E.4

58,31273

10,42636

58°18,76400′

10°25,58170′

Apgabals 2(14): BRATTEN 8.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

8.1.

58,35013

10,56697

58°21,00780′

10°34,01820′

8.2

58,35000

10,54678

58°21,00000′

10°32,80660′

8.3

58,36596

10,54941

58°21,95780′

10°32,96480′

8.4

58,36329

10,56736

58°21,79740′

10°34,04160′

Apgabals 2(15): BRATTEN 9 A.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

9A.1

58,28254

10,48633

58°16,95260′

10°29,17970′

9A.2

58,28185

10,46037

58°16,91100′

10°27,62230′

9A.3

58,32814

10,47828

58°19,68840′

10°28,69670′

9A.4

58,32314

10,49764

58°19,38860′

10°29,85840′

Apgabals 2(16): BRATTEN 9 B.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

9B.1

58,28254

10,49986

58°16,95260′

10°29,99170′

9B.2

58,30184

10,50257

58°18,11030′

10°30,15410′

9B.3

58,30128

10,51117

58°18,07690′

10°30,67040′

9B.4

58,28560

10,51374

58°17,13590′

10°30,82450′

Apgabals 2(17): BRATTEN 10.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

10.1.

58,40548

10,47122

58°24,32870′

10°28,27330′

10.2.

58,39710

10,45111

58°23,82620′

10°27,06670′

10.3.

58,41923

10,45140

58°25,15390′

10°27,08390′

10.4

58,43279

10,45575

58°25,96770′

10°27,34510′

10.5

58,41816

10,46972

58°25,08960′

10°28,18310′

Apgabals 2(18): BRATTEN 11.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

11.1.

58,44546

10,48585

58°26,72760′

10°29,15080′

11.2

58,43201

10,48224

58°25,92060′

10°28,93410′

11.3

58,44293

10,46981

58°26,57590′

10°28,18890′

11.4

58,46009

10,46709

58°27,60540′

10°28,02550′

Apgabals 2(19): BRATTEN 12.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

12.1

58,31923

10,39146

58°19,15400′

10°23,48740′

12.2

58,33421

10,41007

58°20,05280′

10°24,60400′

12.3

58,32229

10,41228

58°19,33750′

10°24,73680′

12.4

58,30894

10,39258

58°18,53660′

10°23,55460′

Apgabals 2(20): BRATTEN 13.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

13.1

58,53667

10,41500

58°32,20000′

10°24,90020′

13.2

58,55302

10,40684

58°33,18120′

10°24,41050′

13.3

58,55827

10,41840

58°33,49610′

10°25,10420′

13.4

58,54551

10,42903

58°32,73030′

10°25,74190′

Apgabals 2(21): BRATTEN 14.

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

14.1

58,26667

10,02858

58°16,00000′

10°1,71510′

14.2

58,51269

10,14490

58°30,76120′

10°8,69400′

14.3

58,53608

10,18669

58°32,16510′

10°11,20140′

14.4

58,46886

10,23659

58°28,13140′

10°14,19520′

14.5

58,31137

10,26041

58°18,68210′

10°15,62490′

14.6

58,26667

10,16996

58°16,00000′

10°10,19740′

Apgabals 2(22): 169. biotops, Natura 2000 193. teritorija (ES kods: DK00VA250) Store Middelgrund burbuļojošo rifu zona

Punkts

Z plat.

A gar.

B-2

56°33,544′

12°6,298′

B-2

56°33,409′

12°5,528′

B-2

56°33,335′

12°5,519′

B-2

56°33,265′

12°5,575′

B-2

56°33,383′

12°6,519′

B-2

56°33,476′

12°5,629′

B-2

56°33,544′

12°6,298′

B-2

56°33,517′

12°6,446′

B-2

56°33,443′

12°6,52′

B-2

56°33,331′

12°6,476′

B-2

56°33,292′

12°6,396′

B-2

56°33,224′

12°5,717′

Apgabals 2(23): 9. biotops, Natura 2000 9. teritorija (ES kods: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor burbuļojošo rifu zona

Punkts

Z plat.

A gar.

B-2

57°15,542′

10°45,194′

B-2

57°15,604′

10°45,344′

B-2

57°15,614′

10°45,557′

B-2

57°15,446′

10°45,761′

B-2

57°15,124′

10°45,67′

B-2

57°15,04′

10°45,438′

B-2

57°15,139′

10°45,208′

B-2

57°15,542′

10°45,194′

B-3

57°13,714′

10°46,124′

B-3

57°13,788′

10°46,399′

B-3

57°13,53′

10°46,837′

B-3

57°13,421′

10°46,821′

B-3

57°13,233′

10°46,369′

B-3

57°13,225′

10°46,199′

B-3

57°13,305′

10°46,023′

B-3

57°13,714′

10°46,124′

B-4

57°13,175′

10°46,559′

B-4

57°13,298′

10°46,613′

B-4

57°13,37′

10°46,818′

B-4

57°13,286′

10°47,075′

B-4

57°13,115′

10°47,045′

B-4

57°13,069′

10°46,751′

B-5

57°15,382′

10°51,675′

B-5

57°15,132′

10°52,02′

B-5

57°15,382′

10°51,675′

B-5

57°15,401′

10°51,986′

B-5

57°15,271′

10°52,139′

B-5

57°15,13′

10°51,715′

B-5

57°15,246′

10°51,612′

B-6

57°15,146′

10°51,413′

B-6

57°15,265′

10°51,276′

B-6

57°15,276′

10°50,991′

B-6

57°15,007′

10°51,29′

B-6

57°15,276′

10°50,991′

B-6

57°15,123′

10°50,862′

B-6

57°15,011′

10°51,016′

B-9

57°7,285′

11°8,669′

B-9

57°7,256′

11°9,263′

B-9

57°6,929′

11°9,478′

B-9

57°6,675′

11°9,137′

B-9

57°6,707′

11°8,498′

B-9

57°7,285′

11°8,669′

B-9

57°7,046′

11°8,343′

B-12

57°2,207′

10°57,537′

B-12

57°2,081′

10°57,168′

B-12

57°1,881′

10°57,05′

B-12

57°1,799′

10°57,111′

B-12

57°1,656′

10°57,457′

B-12

57°1,649′

10°57,5′

B-12

57°1,889′

10°58,494′

B-12

57°1,752′

10°58,311′

B-12

57°1,633′

10°57,929′

B-12

57°2,207′

10°57,537′

B-12

57°2,244′

10°58,141′

B-12

57°2,201′

10°58,248′

B-12

57°1,972′

10°58,528′

B-13

57°7,65′

11°2,894′

B-13

57°7,501′

11°3,03′

B-13

57°7,409′

11°3,539′

B-13

57°7,453′

11°3,718′

B-13

57°7,707′

11°3,935′

B-13

57°7,838′

11°3,837′

B-13

57°7,93′

11°3,614′

B-13

57°7,941′

11°3,373′

B-13

57°7,942′

11°3,31′

B-13

57°7,877′

11°3,093′

B-13

57°7,872′

11°3,077′

B-13

57°7,409′

11°3,258′

B-13

57°7,549′

11°3,894′

B-13

57°7,872′

11°3,077′

B-13

57°7,783′

11°2,965′

B-14

57°9,651′

11°16,75′

B-14

57°9,202′

11°17,358′

B-14

57°9,528′

11°16,459′

B-14

57°9,348′

11°16,415′

B-14

57°9,528′

11°16,459′

B-14

57°9,649′

11°17,006′

B-14

57°9,434′

11°17,472′

B-14

57°9,615′

11°17,231′

B-14

57°9,182′

11°16,531′

B-14

57°9,094′

11°16,95′

B-15

57°7,089′

11°17,532′

B-15

57°7,014′

11°17,903′

B-15

57°6,837′

11°18,035′

B-15

57°6,683′

11°17,999′

B-15

57°6,522′

11°17,479′

B-15

57°6,605′

11°17,172′

B-15

57°6,698′

11°17,063′

B-15

57°6,778′

11°17,027′

B-15

57°6,793′

11°17,021′

B-15

57°6,905′

11°17,047′

B-15

57°7,033′

11°17,211′

B-15

57°6,57′

11°17,784′

Apgabals 2(24): 20. biotops, Natura 2000 20. teritorija (ES kods: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner burbuļojošo rifu zona

Punkts

Z plat.

A gar.

B-3

57°26,016′

10°59,043′

B-3

57°25,683′

10°58,337′

B-3

57°25,906′

10°58,09′

B-3

57°26,191′

10°58,652′

B-4

57°26,23′

10°59,318′

B-4

57°26,357′

10°59,266′

B-4

57°26,375′

10°58,909′

B-4

57°26,097′

10°59,228′

B-4

57°26,375′

10°58,909′

B-4

57°26,225′

10°58,796′

B-4

57°26,113′

10°58,93′

B-5

57°25,681′

10°58,575′

B-5

57°25,545′

10°58,468′

B-5

57°25,39′

10°58,583′

B-5

57°25,364′

10°58,894′

B-5

57°25,515′

10°59,05′

B-5

57°25,659′

10°58,968′

B-5

57°25,681′

10°58,575′

B-6

57°25,441′

10°57,453′

B-6

57°25,608′

10°57,415′

B-6

57°25,688′

10°57,605′

B-6

57°25,523′

10°57,957′

B-6

57°25,408′

10°57,813′

B-6

57°25,608′

10°57,415′

B-6

57°25,663′

10°57,895′

B-10

57°24,973′

10°53,21′

B-10

57°24,54′

10°53,719′

B-10

57°24,973′

10°53,21′

B-10

57°24,988′

10°53,482′

B-10

57°24,733′

10°54,043′

B-10

57°24,581′

10°53,99′

B-10

57°24,804′

10°53,132′

B-11

57°25,064′

10°54,588′

B-11

57°24,852′

10°54,493′

B-11

57°24,781′

10°54,874′

B-11

57°24,924′

10°55,053′

B-11

57°25,068′

10°54,936′

B-11

57°25,064′

10°54,588′

B-12

57°24,739′

10°58,133′

B-12

57°24,878′

10°58,216′

B-12

57°24,992′

10°57,798′

B-12

57°24,996′

10°58,095′

B-12

57°24,85′

10°57,68′

B-12

57°24,732′

10°57,833′

B-13

57°23,058′

10°56,857′

B-13

57°23,205′

10°56,485′

B-13

57°22,944′

10°56,445′

B-13

57°23,205′

10°56,485′

B-13

57°23,089′

10°56,289′

B-13

57°22,94′

10°56,712′

B-13

57°23,197′

10°56,754′

B-14

57°23,821′

10°56,317′

B-14

57°23,538′

10°56,582′

B-14

57°23,821′

10°56,317′

B-14

57°23,59′

10°56,302′

B-14

57°23,694′

10°56,23′

B-14

57°23,675′

10°56,756′

B-14

57°23,828′

10°56,661′

B-15

57°23,393′

10°51,3′

B-15

57°23,455′

10°51,039′

B-15

57°23,561′

10°50,998′

B-15

57°23,684′

10°51,09′

B-15

57°23,514′

10°51,538′

B-15

57°23,677′

10°51,428′

B-16

57°22,969′

10°49,591′

B-16

57°22,921′

10°49,501′

B-16

57°22,816′

10°49,487′

B-16

57°22,735′

10°49,619′

B-16

57°22,722′

10°49,734′

B-16

57°22,761′

10°49,938′

B-16

57°22,919′

10°49,988′

B-16

57°22,971′

10°49,841′

B-16

57°22,993′

10°49,718′

B-16

57°22,866′

10°49,475′

B-16

57°22,768′

10°49,538′

B-16

57°22,993′

10°49,718′

B-20

57°26,397′

10°56,392′

B-20

57°26,404′

10°56,415′

B-20

57°26,413′

10°56,446′

B-20

57°26,618′

10°57,292′

B-20

57°26,555′

10°57,383′

B-20

57°26,344′

10°56,29′

B-20

57°26,379′

10°56,352′

B-20

57°26,184′

10°56,277′

B-20

57°26,582′

10°56,907′

B-20

57°26,085′

10°57,231′

B-20

57°26,413′

10°56,446′

B-20

57°26,645′

10°57,215′

B-20

57°26,652′

10°57,129′

B-20

57°26,648′

10°57,08′

B-20

57°26,64′

10°57,025′

B-20

57°26,621′

10°56,973′

B-20

57°26,422′

10°56,555′

B-20

57°26,355′

10°56,912′

B-20

57°26,527′

10°56,881′

B-20

57°26,418′

10°56,49′

B-20

57°26,388′

10°56,369′

B-21

57°23,075′

11°2,044′

B-21

57°23,243′

11°1,61′

B-21

57°23,295′

11°1,816′

B-21

57°23,298′

11°1,827′

B-21

57°23,293′

11°1,849′

B-21

57°23,256′

11°2,034′

B-21

57°23,163′

11°2,085′

B-21

57°23,023′

11°1,885′

B-21

57°23,037′

11°1,684′

B-21

57°23,132′

11°1,592′

B-21

57°23,243′

11°1,61′

B-22

57°25,491′

11°0,852′

B-22

57°25,562′

11°1,005′

B-22

57°25,564′

11°1,008′

B-22

57°25,541′

11°1,188′

B-22

57°25,298′

11°1,417′

B-22

57°25,54′

11°1,198′

B-22

57°25,232′

11°1,019′

B-22

57°25,383′

11°0,818′

B-22

57°25,424′

11°1,389′

B-22

57°25,202′

11°1,239′

B-23

57°25,302′

11°0,479′

B-23

57°25,254′

11°0,698′

B-23

57°25,165′

11°0,746′

B-23

57°24,837′

10°59,992′

B-23

57°25,302′

11°0,479′

B-23

57°25,241′

11°0,31′

B-23

57°25,223′

11°0,27′

B-23

57°25,004′

10°59,935′

B-23

57°24,927′

10°59,909′

B-23

57°24,813′

11°0,153′

B-23

57°24,837′

11°0,331′

B-23

57°25,008′

11°0,467′

B-23

57°25,075′

11°0,729′


III PIELIKUMS

III PIELIKUMS

Aizsargājamās jūras teritorijas Bratten koordinātas

Punkts

Z plat.

A gar.

Z plat.

A gar.

1 NV

58,58333

10,27120

58°35,00000′

10°16,27200′

2 NO

58,58333

10,70000

58°35,00000′

10°42,00000′

3 SO

58,26667

10,70000

58°16,00000′

10°42,00000′

4 SV

58,26667

10,02860

58°16,00000′

10°1.71600′

5 V

58,5127

10,14490

58°30,76200′

10°8.69400′


4.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/30


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1181

(2017. gada 2. marts),

ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2017/117, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt jūras vidi Baltijas jūrā un ar ko atceļ Deleģēto regulu (ES) 2015/1778

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 11. pantu dalībvalstīm ir pilnvaras savos ūdeņos pieņemt zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu pienākumus, kuri noteikti Savienības tiesību aktos vides jomā, tostarp Padomes Direktīvas 92/43/EEK (2) 6. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/56/EK (3) 13. panta 4. punktā.

(2)

Direktīvas 92/43/EEK 6. pantā prasīts dalībvalstīm noteikt īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vajadzīgos aizsardzības [saglabāšanas] pasākumus, kuri atbilst minētās direktīvas pielikumos uzskaitītajās teritorijās sastopamo dabisko dzīvotņu veidu [biotopu] un sugu ekoloģiskajām prasībām. Tur arī noteikts, ka dalībvalstīm jāveic atbilstoši pasākumi, lai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās novērstu dabisko biotopu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī ievērojamu traucējumu sugām, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punktu dalībvalstīm jāpieņem pasākumu programmas, kurās iekļauti arī telpiskās aizsardzības pasākumi, kas sekmē vienotus un reprezentatīvus aizsargājamo jūras teritoriju tīklus un pienācīgi aptver ekosistēmu daudzveidību, piemēram, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas saskaņā ar Biotopu direktīvu, īpaši aizsargājamās teritorijas saskaņā ar Putnu direktīvu (4) un aizsargājamās jūras teritorijas, par ko Kopiena vai attiecīgās dalībvalstis vienojušās saskaņā ar starptautiskiem vai reģionāliem nolīgumiem, kuros tās ir puses.

(4)

Ja dalībvalsts uzskata, ka tai, lai izpildītu Savienības vides tiesību aktos noteiktos pienākumus, ir jāpieņem pasākumi un ja citas dalībvalstis ir tiešā veidā ieinteresētas tās zvejniecības pārvaldībā, kuru šādi pasākumi ietekmētu, Komisijai ir pilnvaras tādus pasākumus noteikt ar deleģētiem aktiem uz ieinteresēto dalībvalstu iesniegta kopīga ieteikuma pamata.

(5)

Komisija 2016. gada 5. septembrī pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2017/117 (5), ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt jūras vidi Baltijas jūrā un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1778 (6).

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 11. panta 3. punktu Dānija Komisijai un dalībvalstīm, kas ir tiešā veidā ieinteresētas pārvaldībā, ir sniegusi attiecīgo informāciju par konkrētiem vajadzīgiem papildu pasākumiem, ieskaitot šo pasākumu pamatojumu, atbalstošus zinātniskus pierādījumus un praktiskās īstenošanas un izpildes detaļas.

(7)

Dānija, Zviedrija, Vācija un Polija 2016. gada 30. novembrī iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu par zvejniecībā piemērojamiem saglabāšanas pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt rifu struktūras vēl trijās Dānijas Natura 2000 teritorijās Baltijas jūrā. Minētais ieteikums tika iesniegts pēc apspriešanās ar Baltijas jūras konsultatīvo padomi.

(8)

Ieteiktie pasākumi aizliedz zvejas darbības ar pārvietojamiem grunts zvejas rīkiem rifu (1170. tipa biotops) zonās un tās apņemošajās buferzonās.

(9)

Grunts zvejas darbībām, kurās izmanto pārvietojamus zvejas rīkus, kas saskaras ar grunti, ir negatīva ietekme uz rifu biotopiem, jo šāda darbība ietekmē rifu struktūras un to bioloģisko daudzveidību. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2017/117 būtu jāiekļauj aizliegums zvejot ar šādiem rīkiem attiecīgajos Dānijas rifu apgabalos, kā izklāstīts kopīgajā ieteikumā.

(10)

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) 2016. gada 6. decembra zinātniskajā ieteikumā (7) norādīja, ka ieteiktos saglabāšanas mērķus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kas minētas kopīgajā ieteikumā, nevar pilnībā sasniegt bez pienācīgiem pasākumiem, kuri nepieļautu zvejas darbības minētajos apgabalos.

(11)

ZZTEK norādīja uz dažām problēmām saglabāšanas pasākumu kontrolē un izpildē attiecīgajās teritorijās. Dalībvalstīm ir pienākums pieņemt atbilstošus pasākumus, iedalīt piemērotus resursus un izveidot struktūras, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) satvarā veikto darbību kontroli, inspekciju un noteikumu izpildi. Var veikt dažādus pasākumus, piemēram, visiem attiecīgajiem kuģiem uzlikt pienākumu biežāk sūtīt VMS reģistrētos pozīcijas ziņojumus vai, pamatojoties uz riska pārvaldību, attiecīgos apgabalus valsts kontroles sistēmā identificēt kā augsta riska apgabalus, lai tādā veidā reaģētu uz ZZTEK bažām.

(12)

Dānija sniedza detalizētu informāciju par uzraudzības un kontroles nodrošināšanas pasākumiem, kuros ņemta vērā pašreizējā zvejas aktivitāte šajos apgabalos. Šajos kontroles pasākumos iesaistīta zvejniecību inspicēšana jūrā un pastāvīga uzraudzība, ko Dānijas zvejas uzraudzības centrs īsteno ar riskam atbilstošu pārvaldības sistēmu. Papildus VMS datiem tiek izmantota arī automātiskas identifikācijas sistēma.

(13)

Ir svarīgi nodrošināt ar šo regulu ieviesto pasākumu novērtēšanu, jo īpaši zvejas aizliegumu ievērošanas kontroli. Tādēļ Dānijai būtu jāveic turpmāka novērtēšana, lai atbilstību zvejniecības aizliegumiem nodrošinātu ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(14)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/117 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)

Zvejniecībā piemērojamie saglabāšanas pasākumi, kas noteikti šajā regulā, neskar citus spēkā esošus vai turpmākus pārvaldības pasākumus, kuru mērķis ir attiecīgo teritoriju saglabāšana, ieskaitot zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/117

Deleģēto regulu (ES) 2017/117 groza šādi:

1)

regulas 2. panta c) punktu svītro;

2)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Pārskatīšana

1.   Dānija, Vācija un Zviedrija līdz 2017. gada 30. jūnijam novērtē 3. un 4. pantā noteikto pasākumu īstenošanu 1.–7. apgabalā, kas noteikti pielikumā.

2.   Dānija, Vācija un Zviedrija līdz 2017. gada 31. jūlijam iesniedz Komisijai 1. punktā minētās novērtēšanas kopsavilkuma ziņojumu.

3.   Dānija, Zviedrija, Vācija un Polija līdz 2018. gada 31. oktobrim novērtē 3. un 4. pantā noteikto pasākumu īstenošanu 8., 9. un 10. apgabalā, kas noteikti pielikumā.

4.   Dānija, Zviedrija, Vācija un Polija līdz 2018. gada 30. novembrim iesniedz Komisijai 3. punktā minētās novērtēšanas kopsavilkuma ziņojumu.”;

3)

pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 2. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 5. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/117, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt jūras vidi Baltijas jūrā un ar ko atceļ Deleģēto regulu (ES) 2015/1778 (OV L 19, 25.1.2017., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 25. jūnija Deleģētā regula (ES) 2015/1778, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt rifu zonas Dānijas suverenitātē esošajos ūdeņos Baltijas jūrā un Kategatā (OV L 259, 6.10.2015., 5. lpp.).

(7)  2016-12_STECF 16-24 – JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


PIELIKUMS

PIELIKUMS

Ierobežotie apgabali – akmens rifu aizsardzības zonu koordinātas

1. apgabals. Biotops Nr. 205, Natura 2000 teritorija Nr. 205 (ES kods: DK00VA304), Munkegrund

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1S

55°57,190′

10°51,690′

2S

55°57,465′

10°51,403′

3S

55°57,790′

10°51,477′

4S

55°57,976′

10°52,408′

5S

55°57,985′

10°54,231′

6S

55°58,092′

10°54,315′

7S

55°58,092′

10°57,432′

8S

55°57,920′

10°57,864′

9S

55°57,526′

10°57,861′

10S

55°56,895′

10°57,241′

11S

55°57,113′

10°53,418′

12S

55°57,050′

10°53,297′

13S

55°57,100′

10°52,721′

14S

55°57,275′

10°52,662′

15S

55°57,296′

10°52,435′

16S

55°57,399′

10°52,244′

17S

55°57,417′

10°52,116′

18S

55°57,251′

10°52,121′

19S

55°57,170′

10°51,919′

20S

55°57,190′

10°51,690′

2. apgabals. Biotops Nr. 174, Natura 2000 teritorija Nr. 198 (ES kods: DK00VA255), Hatterbarn

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1S

55°51,942′

10°49,294′

2S

55°52,186′

10°49,309′

3S

55°52,655′

10°49,509′

4S

55°52,676′

10°49,407′

5S

55°52,892′

10°49,269′

6S

55°52,974′

10°49,388′

7S

55°53,273′

10°49,620′

8S

55°53,492′

10°50,201′

9S

55°53,451′

10°50,956′

10S

55°53,576′

10°51,139′

11S

55°53,611′

10°51,737′

12S

55°53,481′

10°52,182′

13S

55°53,311′

10°52,458′

14S

55°53,013′

10°52,634′

15S

55°52,898′

10°52,622′

16S

55°52,778′

10°52,335′

17S

55°52,685′

10°52,539′

18S

55°52,605′

10°52,593′

19S

55°52,470′

10°52,586′

20S

55°52,373′

10°52,724′

21S

55°52,286′

10°52,733′

22S

55°52,129′

10°52,572′

23S

55°52,101′

10°52,360′

24S

55°52,191′

10°52,169′

25S

55°51,916′

10°51,824′

26S

55°51,881′

10°51,648′

27S

55°51,970′

10°51,316′

28S

55°51,976′

10°51,064′

29S

55°52,325′

10°50,609′

30S

55°52,647′

10°50,687′

31S

55°52,665′

10°50,519′

32S

55°52,091′

10°50,101′

33S

55°51,879′

10°50,104′

34S

55°51,810′

10°49,853′

35S

55°51,790′

10°49,482′

36S

55°51,942′

10°49,294′

3. apgabals. Biotops Nr. 172, Natura 2000 teritorija Nr. 196 (ES kods: DK00VA253), Ryggen

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1S

55°37,974′

10°44,258′

2S

55°37,942′

10°45,181′

3S

55°37,737′

10°45,462′

4S

55°37,147′

10°44,956′

5S

55°36,985′

10°45,019′

6S

55°36,828′

10°44,681′

7S

55°36,521′

10°44,658′

8S

55°36,527′

10°43,575′

9S

55°37,163′

10°43,663′

10S

55°37,334′

10°43,889′

11S

55°37,974′

10°44,258′

4. apgabals. Biotops Nr. 175, Natura 2000 teritorija Nr. 199 (ES kods: DK00VA256), Broen

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1S

55°11,953′

11°0,089′

2S

55°12,194′

11°0,717′

3S

55°12,316′

11°0,782′

4S

55°12,570′

11°1,739′

5S

55°12,743′

11°1,917′

6S

55°12,911′

11°2,291′

7S

55°12,748′

11°2,851′

8S

55°12,487′

11°3,188′

9S

55°12,291′

11°3,088′

10S

55°12,274′

11°3,108′

11S

55°12,336′

11°3,441′

12S

55°12,023′

11°3,705′

13S

55°11,751′

11°2,984′

14S

55°11,513′

11°2,659′

15S

55°11,390′

11°2,269′

16S

55°11,375′

11°2,072′

17S

55°11,172′

11°1,714′

18S

55°11,069′

11°0,935′

19S

55°11,099′

11°0,764′

20S

55°11,256′

11°0,588′

21S

55°11,337′

11°0,483′

22S

55°11,582′

11°0,251′

23S

55°11,603′

11°0,254′

24S

55°11,841′

11°0,033′

25S

55°11,953′

11°0,089′

5. apgabals. Biotops Nr. 210, Natura 2000 teritorija Nr. 189 (ES kods: DK007X079), Ertholmene

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1S

55°19,496′

15°9,290′

2S

55°20,441′

15°9,931′

3S

55°20,490′

15°10,135′

4S

55°20,284′

15°10,690′

5S

55°20,216′

15°10,690′

6S

55°20,004′

15°11,187′

7S

55°19,866′

15°11,185′

8S

55°19,596′

15°11,730′

9S

55°19,820′

15°12,157′

10S

55°19,638′

15°12,539′

11S

55°19,131′

15°12,678′

12S

55°18,804′

15°11,892′

13S

55°18,847′

15°10,967′

14S

55°19,445′

15°9,885′

15S

55°19,387′

15°9,717′

16S

55°19,496′

15°9,290′

6. apgabals. Biotops Nr. 209, Natura 2000 teritorija Nr. 209 (ES kods: DK00VA308), Davids Banke

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1S

55°20,167′

14°41,386′

2S

55°20,354′

14°40,754′

3S

55°21,180′

14°39,936′

4S

55°22,000′

14°39,864′

5S

55°22,331′

14°39,741′

6S

55°22,449′

14°39,579′

7S

55°23,150′

14°39,572′

8S

55°23,299′

14°39,890′

9S

55°23,287′

14°40,793′

10S

55°23,011′

14°41,201′

11S

55°22,744′

14°41,206′

12S

55°22,738′

14°41,775′

13S

55°22,628′

14°42,111′

14S

55°22,203′

14°42,439′

15S

55°22,050′

14°42,316′

16S

55°21,981′

14°41,605′

17S

55°21,050′

14°41,818′

18S

55°20,301′

14°41,676′

19S

55°20,167′

14°41,386′

7. apgabals. Biotops Nr. 212, Natura 2000 teritorija Nr. 212 (ES kods: DK00VA310), Bakkebrædt & Bakkegrund

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1S

54°57,955′

14°44,869′

2S

54°58,651′

14°41,755′

3S

54°59,234′

14°41,844′

4S

54°59,458′

14°43,025′

5S

54°59,124′

14°44,441′

6S

54°59,034′

14°44,429′

7S

54°58,781′

14°45,240′

8S

54°58,298′

14°45,479′

9S

54°58,134′

14°45,406′

10S

54°57,955′

14°44,869′

8. apgabals. Biotops Nr. 261, Natura 2000 teritorija Nr. 252 (ES kods: DK00VA261), Adler Grund og Rønne Banke

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1

54°50,2′

14°22,77′

1

54°49,91′

14°22,5′

1

54°49,461′

14°21,831′

1

54°49,673′

14°21,203′

1

54°49,637′

14°21,172′

1

54°49,229′

14°21,434′

1

54°49,075′

14°21,385′

1

54°48,736′

14°21,821′

1

54°48,324′

14°21,197′

1

54°48,321′

14°19,268′

1

54°48,368′

14°17,09′

1

54°48,233′

14°16,306′

1

54°48,262′

14°14,382′

1

54°47,997′

14°12,93′

1

54°48,802′

14°9,888′

1

54°58,281′

14°36,49′

1

54°56,959′

14°34,793′

1

54°56,816′

14°35,056′

1

54°50,283′

14°26,605′

1

54°50,368′

14°25,991′

1

54°50,479′

14°25,724′

1

54°50,586′

14°25,711′

1

54°50,655′

14°25,222′

1

54°50,573′

14°25,081′

1

54°50,599′

14°24,788′

1

54°50,704′

14°24,373′

1

54°50,553′

14°24,025′

1

54°50,576′

14°23,71′

1

54°50,735′

14°23,591′

1

54°50,778′

14°23,43′

1

54°50,898′

14°23,263′

1

54°51,248′

14°22,848′

1

54°51,607′

14°23,248′

1

54°51,733′

14°22,857′

1

54°51,174′

14°22,625′

1

54°50,784′

14°22,19′

1

54°50,561′

14°22,625′

1

54°51,407′

14°22,412′

1

54°54°,127′

14°21,359′

1

54°48,802′

14°9,888′

1

54°50,52′

14°12,125′

1

54°49,028′

14°13,925′

1

54°50,832′

14°16,266′

1

54°50,608′

14°16,808′

1

54°59,354°′

14°31,369′

1

54°54°,3′

14°22,661′

1

54°53,976′

14°23,554′

1

54°55,143′

14°25,105′

1

54°55,013′

14°26,378′

1

54°55,131′

14°26,576′

1

54°55,316′

14°28,098′

1

54°48,623′

14°10,252′

1

54°56,264′

14°28,778′

1

54°57,603′

14°30,03′

1

54°58,146′

14°28,954′

1

54°59,569′

14°30,82′

1

54°59,918′

14°32,115′

1

55°0,553′

14°30,644′

1

54°59,771′

14°29,605′

1

55°0,053′

14°29,042′

1

55°0,334′

14°29,386′

1

55°0,578′

14°28,837′

1

55°0,968′

14°29,355′

1

55°0,734′

14°29,839′

1

55°1,266′

14°30,639′

1

55°1,34′

14°31,374′

1

55°0,065′

14°33,739′

1

54°59,72′

14°33,79′

1

54°59,485′

14°34,193′

1

54°59,594′

14°35,129′

1

54°58,875′

14°36,417′

2

54°56,989′

14°20,483′

2

54°56,775′

14°21,031′

2

54°55,97′

14°20,005′

2

54°55,208′

14°19,918′

2

54°54,614′

14°19,139′

2

54°54,842′

14°18,629′

2

54°55,423′

14°19,358′

2

54°56,232′

14°19,534′

2

54°56,989′

14°20,483′

3

54°59,065′

14°26,817′

3

54°57,764′

14°25,132′

3

54°57,984′

14°24,458′

3

54°57,971′

14°23,479′

3

54°57,233′

14°22,515′

3

54°57,285′

14°22,001′

3

54°57,922′

14°21,922′

3

54°58,045′

14°21,993′

3

54°58,098′

14°22,314′

3

54°57,983′

14°22,684′

3

54°58,736′

14°23,659′

3

54°58,606′

14°24,422′

3

54°58,706′

14°24,611′

3

54°58,485′

14°25,145′

3

54°59,305′

14°26,211′

3

54°59,065′

14°26,817′

9. apgabals. Biotops Nr. 100, Natura 2000 teritorija Nr. 116 (ES kods: DK008X190), Centrale Storebælt og Vresen

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

1

55°25,438′

11°1,989′

1

55°25,601′

11°3,28′

1

55°24,903′

11°3,559′

1

55°24,649′

11°2,88′

1

55°24,439′

11°2,217′

1

55°25,119′

11°1,706′

1

55°25,438′

11°1,989′

1

55°24,619′

11°1,854′

2

55°25,419′

11°5,434′

2

55°25,184′

11°5,534′

2

55°24,902′

11°5,54′

2

55°24,783′

11°5,26′

2

55°24,819′

11°5,086′

2

55°24,67′

11°4,593′

2

55°24,659′

11°4,042′

2

55°24,939′

11°3,703′

2

55°25,256′

11°4,045′

2

55°25,252′

11°4,428′

2

55°25,625′

11°4,901′

2

55°25,625′

11°4,901′

3

55°23,089′

11°0,437′

3

55°23,314′

11°0,64′

3

55°23,276′

11°1,024′

3

55°22,98′

11°1,046′

3

55°22,965′

11°0,658′

3

55°23,257′

11°0,451′

3

55°23,314′

11°0,64′

4

55°22,624′

11°0,355′

4

55°22,359′

11°0,259′

4

55°22,176′

10°59,661′

4

55°22,279′

10°59,321′

4

55°22,479′

10°59,184′

4

55°22,78′

10°59,978′

4

55°22,479′

10°59,184′

5

55°22,187′

11°6,828′

5

55°23,241′

11°5,892′

5

55°23,232′

11°6,815′

5

55°22,211′

11°6,834′

5

55°22,792′

11°6,766′

5

55°22,499′

11°7,033′

5

55°22,154′

11°6,932′

5

55°22,139′

11°6,882′

5

55°22,162′

11°6,84′

5

55°22,232′

11°6,814′

5

55°22,227′

11°6,789′

5

55°22,195′

11°6,762′

5

55°22,107′

11°6,651′

5

55°22,049′

11°6,583′

5

55°21,901′

11°6,091′

5

55°21,759′

11°5,742′

5

55°21,822′

11°4,958′

5

55°21,98′

11°4,822′

5

55°22,383′

11°5,326′

5

55°22,671′

11°5,463′

5

55°22,87′

11°5,831′

5

55°23,241′

11°5,892′

6

55°23,116′

11°4,313′

6

55°23,116′

11°5,023′

6

55°22,97′

11°5,376′

6

55°22,783′

11°5,465′

6

55°22,4′

11°5,251′

6

55°22,211′

11°4,987′

6

55°22,085′

11°4,631′

6

55°21,815′

11°3,811′

6

55°21,865′

11°3,393′

6

55°21,955′

11°3,286′

6

55°22,125′

11°3,286′

6

55°22,426′

11°3,522′

6

55°22,771′

11°3,846′

6

55°23,116′

11°4,313′

6

55°22,56′

11°5,372′

7

55°20,632′

11°6,389′

7

55°20,646′

11°6,342′

7

55°20,638′

11°6,342′

7

55°20,616′

11°6,469′

7

55°20,514′

11°6,85′

7

55°20,61′

11°6,83′

7

55°20,627′

11°6,794′

7

55°20,613′

11°6,506′

7

55°20,682′

11°6,403′

7

55°20,525′

11°6,027′

7

55°20,225′

11°5,564′

7

55°20,103′

11°5,659′

7

55°20,028′

11°5,906′

7

55°20,223′

11°6,516′

7

55°20,682′

11°6,403′

7

55°20,68′

11°6,641′

7

55°20,651′

11°6,771′

7

55°20,633′

11°6,767′

7

55°20,62′

11°6,51′

7

55°20,336′

11°5,695′

7

55°20,635′

11°6,49′

7

55°20,639′

11°6,446′

7

55°20,63′

11°6,436′

7

55°20,647′

11°6,362′

8

55°21,056′

10°56,562′

8

55°21,92′

10°59,68′

8

55°22,028′

10°59,909′

8

55°22,219′

11°0,087′

8

55°20,379′

10°58,507′

8

55°20,421′

10°58,837′

8

55°20,49′

10°59,106′

8

55°20,537′

10°59,268′

8

55°20,506′

10°59,374′

8

55°20,444′

10°59,385′

8

55°20,72′

11°0,843′

8

55°20,951′

11°1,385′

8

55°21,374′

11°1,777′

8

55°22,182′

11°2,048′

8

55°22,637′

11°1,948′

8

55°22,807′

11°1,442′

8

55°22,535′

11°0,65′

8

55°22,219′

11°0,087′

8

55°19,712′

10°59,605′

8

55°20,707′

10°55,772′

8

55°20,044′

10°55,351′

8

55°19,074′

10°55,587′

8

55°19,01′

10°55,724′

8

55°18,926′

10°57,284′

8

55°18,978′

10°59,081′

8

55°20,044′

10°59,317′

8

55°19,963′

10°59,031′

8

55°19,878′

10°58,604′

8

55°19,765′

10°58,204′

8

55°19,669′

10°57,572′

8

55°19,673′

10°57,297′

8

55°19,475′

10°56,801′

8

55°19,53′

10°56,681′

8

55°19,683′

10°57,012′

8

55°19,784′

10°57,181′

8

55°19,882′

10°57,508′

8

55°20,129′

10°57,805′

8

55°20,382′

10°58,341′

10

55°19,539′

11°7,846′

10

55°19,464′

11°8,143′

10

55°19,348′

11°8,54′

10

55°19,237′

11°8,9′

10

55°19,249′

11°8,982′

10

55°19,134′

11°9,283′

10

55°19,063′

11°9,396′

10

55°18,886′

11°9,591′

10

55°18,843′

11°9,67′

10

55°18,724′

11°9,841′

10

55°17,958′

11°8,211′

10

55°17,881′

11°8,862′

10

55°17,714′

11°9,281′

10

55°17,648′

11°9,861′

10

55°17,477′

11°10,315′

10

55°17,239′

11°10,827′

10

55°17,114′

11°11,133′

10

55°16,854′

11°11,197′

10

55°16,766′

11°11,324′

10

55°16,53′

11°11,452′

10

55°16,095′

11°12,308′

10

55°16,08′

11°12,453′

10

55°16,169′

11°12,654′

10

55°16,161′

11°12,723′

10

55°16,033′

11°12,904′

10

55°16,007′

11°13,144′

10

55°16,543′

11°13,644′

10

55°16,902′

11°13,73′

10

55°17,096′

11°13,51′

10

55°17,076′

11°13,064′

10

55°17,545′

11°13,235′

10

55°17,587′

11°13,017′

10

55°17,673′

11°12,6′

10

55°17,845′

11°12,322′

10

55°17,929′

11°12,155′

10

55°18,036′

11°11,762′

10

55°18,08′

11°11,607′

10

55°18,129′

11°11,477′

10

55°18,265′

11°11,005′

10

55°18,326′

11°10,851′

10

55°18,315′

11°10,591′

10

55°18,361′

11°10,416′

10

55°18,527′

11°10,156′

10

55°18,616′

11°10,002′

10

55°17,988′

11°11,987′

10

55°19,539′

11°7,846′

10

55°19,847′

11°6,941′

10

55°19,653′

11°5,987′

10

55°19,486′

11°5,827′

10

55°19,338′

11°5,889′

10

55°19,032′

11°6,271′

10

55°18,7′

11°6,298′

10

55°18,633′

11°6,171′

10

55°18,155′

11°6,263′

10

55°18,056′

11°6,409′

10

55°17,965′

11°6,661′

10

55°17,843′

11°6,743′

10

55°17,755′

11°6,86′

10

55°17,682′

11°7,066′

10

55°17,682′

11°7,356′

10

55°17,736′

11°7,553′

10

55°17,835′

11°7,591′

10

55°17,937′

11°7,587′

12

55°13,037′

10°54,564′

12

55°13,099′

10°54,201′

12

55°12,975′

10°53,846′

12

55°12,738′

10°53,308′

12

55°12,528′

10°54,474′

12

55°12,431′

10°52,92′

12

55°12,291′

10°52,964′

12

55°12,204′

10°53,563′

12

55°13,099′

10°54,201′

12

55°12,27′

10°54,034′

12

55°12,934′

10°54,608′

13

55°12,001′

10°52,671′

13

55°11,988′

10°54,097′

13

55°11,946′

10°54,239′

13

55°11,675′

10°54,439′

13

55°11,172′

10°54,336′

13

55°11,088′

10°54,182′

13

55°11,241′

10°53,372′

13

55°11,541′

10°53,384′

13

55°11,584′

10°52,825′

13

55°11,107′

10°52,819′

13

55°10,944′

10°53,173′

13

55°10,431′

10°53,477′

13

55°10,324′

10°53,338′

13

55°10,304′

10°52,808′

13

55°10,069′

10°52,688′

13

55°9,994′

10°52,053′

13

55°10,484′

10°51,781′

13

55°10,689′

10°51,872′

13

55°11,711′

10°51,901′

13

55°12,001′

10°52,671′

13

55°9,919′

10°52,511′

14

55°8,442′

10°53,135′

14

55°7,312′

10°53,026′

14

55°7,339′

10°52,24′

14

55°6,665′

10°52,011′

14

55°6,458′

10°51,873′

14

55°6,425′

10°51,644′

14

55°6,49′

10°51,431′

14

55°7,913′

10°51,552′

14

55°8,542′

10°51,629′

14

55°8,762′

10°51,987′

14

55°8,754′

10°52,343′

14

55°8,442′

10°53,135′

15

55°23,281′

10°45,868′

15

55°23,438′

10°46,899′

15

55°22,436′

10°48,264′

15

55°21,686′

10°48,96′

15

55°21,508′

10°50,307′

15

55°20,441′

10°51,066′

15

55°20,104′

10°51,73′

15

55°19,095′

10°52,473′

15

55°18,718′

10°52,328′

15

55°18,642′

10°51,7′

15

55°18,91′

10°51,124′

15

55°19,513′

10°50,867′

15

55°19,65′

10°49,615′

15

55°19,861′

10°48,606′

15

55°20,471′

10°48,321′

15

55°21,046′

10°47,795′

15

55°21,568′

10°47,536′

15

55°22,25′

10°46,695′

15

55°22,534′

10°46,353′

15

55°22,816′

10°46,344′

15

55°22,948′

10°46,253′

15

55°23,281′

10°45,868′

16

55°17,047′

10°49,155′

16

55°16,79′

10°48,307′

16

55°15,961′

10°50,277′

16

55°15,729′

10°50,6′

16

55°15,396′

10°50,281′

16

55°15,076′

10°49,59′

16

55°14,69′

10°49,923′

16

55°14,26′

10°49,912′

16

55°13,484′

10°49,512′

16

55°13,171′

10°49,238′

16

55°13,008′

10°48,759′

16

55°13,052′

10°48,589′

16

55°13,187′

10°48,565′

16

55°13,412′

10°48,691′

16

55°13,514′

10°48,719′

16

55°13,598′

10°48,78′

16

55°13,696′

10°48,876′

16

55°13,756′

10°48,89′

16

55°13,844′

10°48,866′

16

55°13,876′

10°48,941′

16

55°14,054′

10°48,763′

16

55°14,243′

10°48,657′

16

55°14,308′

10°48,555′

16

55°14,365′

10°48,506′

16

55°14,61′

10°48,945′

16

55°15,371′

10°49,001′

16

55°15,408′

10°48,532′

16

55°15,772′

10°47,882′

16

55°16,2′

10°47,656′

16

55°16,614′

10°47,216′

16

55°16,75′

10°47,263′

16

55°17,035′

10°47,428′

16

55°17,137′

10°47,465′

16

55°17,217′

10°47,533′

16

55°17,277′

10°47,53′

16

55°17,317′

10°47,474′

16

55°17,563′

10°47,673′

16

55°17,654′

10°48,554′

16

55°17,615′

10°49,147′

16

55°17,27′

10°49,375′

16

55°17,047′

10°49,155′

17

55°15,901′

10°53,294′

17

55°15,897′

10°53,739′

17

55°16,516′

10°54,748′

17

55°17,165′

10°55,712′

17

55°17,195′

10°56,657′

17

55°17,043′

10°57,42′

17

55°16,717′

10°57,427′

17

55°16,223′

10°56,627′

17

55°15,216′

10°55,738′

17

55°14,488′

10°55,598′

17

55°14,255′

10°55,435′

17

55°13,955′

10°54,872′

17

55°14,014′

10°54,435′

17

55°14,277′

10°54,294′

17

55°14,315′

10°53,183′

17

55°14,404′

10°52,716′

17

55°15,081′

10°52,435′

17

55°15,504′

10°52,472′

17

55°15,901′

10°53,294′

18

55°19,153′

11°1,41′

18

55°19,153′

11°1,405′

18

55°18,706′

11°1,361′

18

55°18,556′

11°1,38′

18

55°18,54′

11°1,382′

18

55°18,407′

10°59,519′

18

55°18,083′

10°58,811′

18

55°17,231′

10°57,913′

18

55°17,31′

10°56,894′

18

55°17,792′

10°55,498′

18

55°17,345′

10°55,539′

18

55°17,204′

10°55,094′

18

55°16,45′

10°54,649′

18

55°16,272′

10°54,307′

18

55°16,034′

10°53,54′

18

55°16,043′

10°53,107′

18

55°16,312′

10°52,573′

18

55°16,321′

10°51,505′

18

55°16,48′

10°50,971′

18

55°16,719′

10°50,963′

18

55°17,598′

10°51,706′

18

55°17,712′

10°51,637′

18

55°17,756′

10°51,339′

18

55°18,016′

10°51,184′

18

55°17,996′

10°50,625′

18

55°18,057′

10°50,283′

18

55°18,209′

10°49,881′

18

55°18,337′

10°49,638′

18

55°18,446′

10°49,432′

18

55°18,71′

10°49,284′

18

55°19,429′

10°49,555′

18

55°19,456′

10°49,88′

18

55°18,953′

10°50,561′

18

55°18,626′

10°50,886′

18

55°18,339′

10°53,146′

18

55°18,587′

10°53,85′

18

55°19,2′

10°54,345′

18

55°19,368′

10°54,926′

18

55°19,129′

10°55,437′

18

55°18,633′

10°55,848′

18

55°18,749′

10°58,729′

18

55°18,67′

10°59,198′

18

55°19,262′

11°0,072′

18

55°20,109′

11°0,134′

18

55°20,163′

11°0,469′

18

55°19,793′

11°1,058′

18

55°19,185′

11°1,404′

18

55°19,153′

11°1,41′

19

55°12,521′

10°48,713′

19

55°12,66′

10°48,627′

19

55°12,612′

10°49,461′

19

55°12,028′

10°49,661′

19

55°11,588′

10°49,552′

19

55°11,513′

10°49,361′

19

55°11,598′

10°49,005′

19

55°11,744′

10°48,931′

19

55°12,172′

10°48,956′

19

55°12,25′

10°48,747′

19

55°12,322′

10°48,752′

19

55°12,398′

10°48,755′

19

55°12,464′

10°48,707′

19

55°12,509′

10°48,678′

19

55°12,521′

10°48,713′

21

55°11,213′

10°49,51′

21

55°11,138′

10°50,719′

21

55°10,916′

10°51,079′

21

55°10,626′

10°51,187′

21

55°9,675′

10°50,936′

21

55°9,479′

10°50,754′

21

55°9,476′

10°49,829′

21

55°10,234′

10°48,014′

21

55°10,256′

10°48,051′

21

55°11,213′

10°49,51′

21

55°11,177′

10°49,151′

21

55°10,847′

10°48,427′

21

55°10,816′

10°48,379′

21

55°10,719′

10°48,362′

21

55°10,669′

10°48,285′

21

55°10,475′

10°48,162′

21

55°10,339′

10°48,111′

22

55°14,799′

11°10,2′

22

55°15,844′

11°10,527′

22

55°15,044′

11°10,252′

22

55°16,2′

11°8,367′

22

55°16,768′

11°8,485′

22

55°15,204′

11°10,346′

22

55°14,917′

11°10,106′

22

55°14,446′

11°8,476′

22

55°16,484′

11°8,142′

22

55°15,684′

11°8,295′

22

55°13,227′

11°9,632′

22

55°13,149′

11°9,334′

22

55°13,702′

11°8,196′

22

55°16,768′

11°8,485′

22

55°16,551′

11°9,587′

23

55°14,471′

11°6,497′

23

55°15,696′

11°6,903′

23

55°15,987′

11°6,678′

23

55°15,927′

11°6,109′

23

55°15,683′

11°5,663′

23

55°14,974′

11°5,842′

23

55°14,502′

11°6,306′

23

55°14,49′

11°6,317′

23

55°14,49′

11°6,317′

23

55°15,907′

11°5,482′

23

55°15,162′

11°7,045′

23

55°15,36′

11°6,988′

23

55°15,052′

11°6,967′

23

55°15,008′

11°6,705′

23

55°14,73′

11°6,849′

24

55°16,004′

11°7,717′

24

55°15,922′

11°7,401′

24

55°15,963′

11°7,048′

24

55°16,19′

11°6,895′

24

55°16,578′

11°6,822′

24

55°16,601′

11°7,41′

24

55°16,578′

11°6,822′

24

55°16,422′

11°7,753′

24

55°16,19′

11°7,898′

25

55°17,387′

11°7,5′

25

55°17,225′

11°6,722′

25

55°16,608′

11°6,803′

25

55°17,108′

11°7,79′

25

55°17,225′

11°6,722′

25

55°17,232′

11°7,807′

25

55°16,67′

11°7,181′

25

55°16,779′

11°6,532′

26

55°11,208′

11°8,312′

26

55°11,336′

11°8,546′

26

55°11,466′

11°8,478′

26

55°11,584′

11°8,192′

26

55°11,594′

11°8,074′

26

55°11,545′

11°7,839′

26

55°11,336′

11°7,839′

26

55°11,545′

11°7,839′

27

55°12,832′

11°8,739′

27

55°12,918′

11°8,519′

27

55°12,522′

11°9,001′

27

55°12,818′

11°8,16′

27

55°12,907′

11°8,258′

27

55°12,918′

11°8,519′

27

55°12,45′

11°8,991′

27

55°12,371′

11°8,858′

27

55°12,351′

11°8,707′

27

55°12,388′

11°8,532′

27

55°12,523′

11°8,438′

27

55°12,707′

11°8,117′

27

55°12,74′

11°8,871′

28

55°13,515′

11°6,869′

28

55°13,519′

11°6,868′

28

55°14,309′

11°6,652′

28

55°14,311′

11°6,651′

28

55°14,276′

11°6,793′

28

55°14,06′

11°7,176′

28

55°13,781′

11°7,32′

28

55°13,623′

11°7,281′

28

55°13,52′

11°7,074′

28

55°13,515′

11°6,869′

29

55°11,712′

11°2,469′

29

55°11,707′

11°2,916′

29

55°12,211′

11°2,56′

29

55°12,756′

11°2,064′

29

55°13,506′

11°2,685′

29

55°14,132′

11°4,408′

29

55°14,132′

11°4,408′

29

55°14,174′

11°5,053′

29

55°14,119′

11°5,172′

29

55°13,845′

11°5,486′

29

55°13,238′

11°5,52′

29

55°12,863′

11°5,161′

29

55°12,681′

11°5,349′

29

55°12,439′

11°5,275′

29

55°12,283′

11°4,904′

29

55°12,123′

11°4,836′

29

55°12,079′

11°4,703′

29

55°11,665′

11°2,827′

29

55°11,634′

11°2,708′

30

55°10,661′

11°3,627′

30

55°11,822′

11°6,151′

30

55°11,741′

11°5,371′

30

55°11,501′

11°4,037′

30

55°11,374′

11°3,746′

30

55°10,86′

11°3,558′

30

55°12,075′

11°6,32′

30

55°10,628′

11°3,878′

30

55°11,079′

11°5,423′

30

55°10,893′

11°5,851′

30

55°10,889′

11°6,753′

30

55°11,513′

11°7,505′

30

55°11,574′

11°7,507′

30

55°11,574′

11°7,507′

30

55°11,81′

11°7,802′

30

55°12,075′

11°6,32′

30

55°13,387′

11°6,859′

30

55°13,397′

11°6,863′

30

55°13,366′

11°7,055′

30

55°13,219′

11°7,528′

30

55°12,743′

11°8,047′

30

55°11,882′

11°7,928′

33

55°10,52′

11°0,624′

33

55°9,891′

10°56,303′

33

55°9,835′

10°56,615′

33

55°9,651′

10°56,891′

33

55°9,493′

10°57,265′

33

55°9,355′

10°57,346′

33

55°9,383′

10°59,387′

33

55°9,419′

10°59,402′

33

55°9,509′

10°59,432′

33

55°9,761′

10°59,518′

33

55°10,084′

10°59,832′

33

55°10,301′

11°0,194′

33

55°10,35′

11°0,271′

33

55°10,566′

11°0,25′

33

55°10,675′

11°0,948′

33

55°10,885′

10°55,558′

33

55°11,174′

10°55,765′

33

55°9,807′

10°56,235′

33

55°12,186′

10°58,317′

33

55°12,329′

10°59,308′

33

55°11,837′

11°0,701′

33

55°11,229′

11°1,175′

33

55°10,675′

11°0,948′

33

55°11,904′

10°57,704′

34

55°9,411′

11°3,202′

34

55°9,411′

11°2,46′

34

55°9,676′

11°2,082′

34

55°9,383′

11°1,07′

34

55°9,39′

10°59,871′

34

55°9,991′

11°3,159′

34

55°9,866′

11°0,298′

34

55°10,451′

11°1,635′

34

55°10,501′

11°2,061′

34

55°10,276′

11°2,795′

34

55°9,39′

10°59,871′

34

55°9,587′

11°3,423′

34

55°9,515′

10°59,983′

35

55°20,698′

11°5,781′

35

55°20,501′

11°5,489′

35

55°19,429′

11°4,654′

35

55°18,993′

11°4,615′

35

55°18,847′

11°4,228′

35

55°18,904′

11°3,106′

35

55°18,823′

11°3,041′

35

55°20,109′

11°3,973′

35

55°18,823′

11°3,041′

35

55°18,872′

11°2,921′

35

55°19,173′

11°2,188′

35

55°19,162′

11°1,756′

35

55°19,195′

11°1,75′

35

55°19,674′

11°1,496′

35

55°19,793′

11°1,681′

35

55°20,048′

11°1,664′

35

55°20,365′

11°1,713′

35

55°20,817′

11°1,873′

35

55°21,281′

11°2,069′

35

55°21,423′

11°3,756′

35

55°21,639′

11°5,288′

35

55°21,429′

11°6,001′

35

55°21,349′

11°5,918′

35

55°21,119′

11°5,624′

35

55°21,084′

11°5,633′

35

55°21,04′

11°5,628′

35

55°20,991′

11°5,667′

35

55°20,964′

11°5,667′

35

55°20,903′

11°5,631′

35

55°20,814′

11°5,537′

35

55°20,796′

11°5,613′

35

55°20,758′

11°5,667′

35

55°20,736′

11°5,715′

35

55°20,705′

11°5,766′

10. apgabals. Biotops Nr. 173, Natura 2000 teritorija Nr. 197 (ES kods: DK00VA254), Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Punkts

Ziemeļu platums

Austrumu garums

2

54°53,509′

9°46,189′

2

54°53,686′

9°45,822′

2

54°54,227′

9°46,743′

2

54°54,056′

9°47,246′

2

54°53,788′

9°47,19′

2

54°53,647′

9°47,665′

2

54°53,175′

9°47,547′

2

54°53,239′

9°47,288′

2

54°53,509′

9°46,189′

3

54°53,037′

9°44,738′

3

54°53,034′

9°45,098′

3

54°52,581′

9°45,493′

3

54°52,313′

9°45,144′

3

54°52,304′

9°44,662′

3

54°52,405′

9°44,49′

3

54°52,551′

9°44,514′

3

54°52,701′

9°44,481′

3

54°52,814′

9°44,46′

3

54°53,037′

9°44,738′

4

54°52,09′

9°44,886′

4

54°52,164′

9°45,97′

4

54°51,927′

9°46,449′

4

54°51,774′

9°46,719′

4

54°51,576′

9°47,24′

4

54°51,49′

9°47,397′

4

54°51,374′

9°47,565′

4

54°51,319′

9°47,574′

4

54°51,201′

9°47,734′

4

54°51,167′

9°47,772′

4

54°51,161′

9°47,917′

4

54°51,148′

9°47,979′

4

54°51,117′

9°48,044′

4

54°51,086′

9°48,079′

4

54°50,948′

9°48,13′

4

54°50,939′

9°48,149′

4

54°50,918′

9°48,175′

4

54°50,899′

9°48,193′

4

54°50,665′

9°48,391′

4

54°50,612′

9°48,374′

4

54°50,572′

9°48,345′

4

54°50,541′

9°48,294′

4

54°50,525′

9°48,24′

4

54°50,5′

9°48,096′

4

54°50,498′

9°48,028′

4

54°50,436′

9°47,909′

4

54°50,351′

9°47,861′

4

54°50,318′

9°47,83′

4

54°50,254′

9°47,679′

4

54°50,242′

9°47,609′

4

54°50,24′

9°47,551′

4

54°50,22′

9°47,443′

4

54°50,217′

9°47,377′

4

54°50,24′

9°47,234′

4

54°50,252′

9°46,969′

4

54°50,147′

9°46,907′

4

54°50,04′

9°45,967′

4

54°50,07′

9°46,089′

4

54°50,099′

9°46,164′

4

54°50,13′

9°46,21′

4

54°50,107′

9°46,381′

4

54°50,073′

9°46,522′

4

54°50,067′

9°46,599′

4

54°50,091′

9°46,783′

4

54°50,106′

9°46,841′

4

54°50,809′

9°45,451′

4

54°52,09′

9°44,886′

4

54°51,914′

9°44,953′

4

54°51,734′

9°45,508′

4

54°51,178′

9°45,611′

4

54°51,02′

9°45,725′

4

54°50,937′

9°45,662′

4

54°50,384′

9°45,183′

4

54°50,22′

9°44,71′

4

54°50,184′

9°44,392′

4

54°50,116′

9°44,377′

4

54°50,005′

9°44,45′

4

54°49,964′

9°44,515′

4

54°49,94′

9°44,607′

4

54°49,878′

9°44,654′

4

54°49,846′

9°44,705′

4

54°49,83′

9°44,805′

4

54°49,822′

9°44,904′

4

54°49,825′

9°45,043′

4

54°49,852′

9°45,167′

4

54°49,865′

9°45,205′

4

54°49,871′

9°45,252′

4

54°49,892′

9°45,332′

4

54°49,934′

9°45,38′

4

54°49,961′

9°45,44′

4

54°49,964′

9°45,496′

4

54°50,005′

9°45,698′

4

54°50,044′

9°45,778′

4

54°50,033′

9°45,902′

5

54°50,845′

9°52,297′

5

54°50,789′

9°52,249′

5

54°50,763′

9°52,206′

5

54°50,688′

9°51,99′

5

54°50,617′

9°51,601′

5

54°50,586′

9°51,244′

5

54°50,584′

9°51,162′

5

54°50,605′

9°51,077′

5

54°50,393′

9°49,586′

5

54°50,428′

9°49,548′

5

54°50,46′

9°49,534′

5

54°50,526′

9°49,535′

5

54°51,514′

9°52,659′

5

54°50,579′

9°49,494′

5

54°50,641′

9°49,416′

5

54°50,691′

9°49,392′

5

54°50,747′

9°49,373′

5

54°50,79′

9°49,384′

5

54°50,872′

9°49,45′

5

54°51,007′

9°49,483′

5

54°51,087′

9°49,459′

5

54°51,131′

9°49,47′

5

54°51,444′

9°49,704′

5

54°50,934′

9°52,32′

5

54°51,04′

9°53,093′

5

54°51,025′

9°52,244′

5

54°51,032′

9°52,311′

5

54°51,062′

9°52,402′

5

54°51,005′

9°52,497′

5

54°50,894′

9°52,324′

5

54°50,989′

9°52,601′

5

54°51,013′

9°52,736′

5

54°51,014′

9°52,844′

5

54°51,046′

9°52,971′

5

54°50,657′

9°50,869′

5

54°51,035′

9°53,181′

5

54°51,029′

9°53,316′

5

54°50,967′

9°53,368′

5

54°50,922′

9°53,438′

5

54°50,905′

9°53,538′

5

54°50,908′

9°53,676′

5

54°50,941′

9°53,838′

5

54°51,073′

9°54,04′

5

54°51,25′

9°54,301′

5

54°51,306′

9°54,332′

5

54°51,437′

9°54,369′

5

54°51,514′

9°54,368′

5

54°51,587′

9°54,283′

5

54°51,836′

9°53,012′

5

54°51,504′

9°52,282′

5

54°51,685′

9°51,909′

5

54°51,717′

9°51,767′

5