ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 165

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 28. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

1

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1141 (2017. gada 27. jūnijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1142 (2017. gada 27. jūnijs), ar ko Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu groza attiecībā uz tādas dzīvnieku barības un pārtikas sarakstu, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kura tiek pakļauta pastiprinātai importa oficiālajai kontrolei ( 1 )

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2017/1143 (2017. gada 26. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Francijas Republika

36

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1144 (2017. gada 26. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4136)

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

28.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/1


Paziņojums par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

2017. gada 30. jūnijā stāsies spēkā 2016. gada 25. novembrī Briselē parakstītais Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (1).


(1)  OV L 108, 26.4.2017., 3. lpp.


28.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/1


Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem (1), stāsies spēkā 2017. gada 1. jūlijā.


(1)  OV L 81, 28.3.2017., 3. lpp.


REGULAS

28.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/2


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1141

(2017. gada 27. jūnijs),

ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 18. pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Pēc antisubsidēšanas izmeklēšanas (“sākotnējā izmeklēšana”) Padome 2011. gada aprīlī ar Regulu (EK) Nr. 405/2011 (2) (“galīgā regula”) noteica galīgu kompensācijas maksājumu tādu konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam, kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 un 7222 20 89.

(2)

Ar galīgo regulu tika noteiktas kompensācijas maksājuma likmes, kas svārstījās no 3,3 % līdz 4,3 % attiecībā uz atlasīto ražotāju eksportētāju importu, 4,0 % neatlasītajiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās, un 4,3 % visiem pārējiem Indijas uzņēmumiem.

(3)

Pēc daļējas starpposma pārskatīšanas (“starpposma pārskatīšana”) Padome 2013. gada jūlijā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 721/2013 (3) (“grozījumu regula”) grozīja Indijas ražotājam eksportētājam Viraj Profiles Limited (Palghar, Mahārāštra un Mumbaja, Mahārāštra) (“Viraj”) piemērojamo maksājuma likmi no 4,3 % līdz 0 % un attiecībā uz visiem pārējiem uzņēmumiem pārskatīja maksājuma likmi no 4,3 % līdz 4,0 %.

1.2.   Termiņbeigu pārskatīšanas pieprasījums

(4)

Komisija 2015. gada jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4) publicēja paziņojumu par kompensācijas pasākumu, kas saistīti ar Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importu, gaidāmajām termiņa beigām.

(5)

Eiropas Tērauda asociācija (“Eurofer”), kas pārstāv vairāk nekā 25 % no Eiropas Savienības (“Savienība”) nerūsējošā tērauda stieņu ražošanas kopapjoma, 2016. gada 28. janvārī iesniedza pieprasījumu veikt pārskatīšanu, kā tas noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 597/2009 (5) 18. pantā.

(6)

Eurofer pamatoja pieprasījumu, apgalvojot, ka pasākumu beigšanās varētu izraisīt subsidēšanas turpināšanos un Savienības ražošanas nozarei nodarītā kaitējuma turpināšanos un atkārtošanos.

1.3.   Procedūras sākšana

(7)

Konstatējusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu tam, lai sāktu termiņbeigu pārskatīšanu, Komisija 2016. gada 27. aprīlīEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēja paziņojumu par procedūras sākšanu (6) (“paziņojums par procedūras sākšanu”).

1.4.   Ieinteresētās personas

(8)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija aicināja pieteikties visas ieinteresētās personas dalībai izmeklēšanā.

(9)

Bez tam Komisija par termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu atsevišķi informēja Eurofer, zināmos Savienības ražotājus un to apvienības, nerūsējošā tērauda stieņu zināmos importētājus un lietotājus Savienībā, kā arī Indijas valdību un zināmos Indijas ražotājus eksportētājus, un aicināja tos piedalīties.

(10)

Visām ieinteresētajām personām tika dota iespēja sniegt piezīmes par izmeklēšanas sākšanu un pieprasīt uzklausīšanu Komisijā un/vai pie tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas.

1.4.1.   Atlase

(11)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija norādīja, ka saskaņā ar pamatregulas 27. pantu tā varētu atlasīt ieinteresētās personas.

1.4.1.1.   Savienības ražotāju atlase

(12)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija norādīja, ka tā ir izveidojusi Savienības ražotāju pagaidu izlasi.

(13)

Saskaņā ar pamatregulas 27. panta 1. punktu Komisija izveidoja izlasi, pamatojoties uz lielāko reprezentatīvo pārdošanas apjomu, ko atvēlētajā laikā varētu pienācīgi izmeklēt, vienlaikus nodrošinot ģeogrāfisko izkliedētību.

(14)

Provizoriskajā izlasē bija trīs Savienības ražotāji, kas ražo aptuveni 50 % no kopējā Savienības ražotāju, kuri sadarbojās, pārdošanas apjoma. Komisija aicināja ieinteresētās personas sniegt piezīmes par provizorisko izlasi.

(15)

Komisija tika informēta, ka viens Savienības ražotājs pārdošanas darījumus starp grupas dalībniekiem bija norādījis kā pārdošanu uz Savienību, tāpēc tas tika aizstāts ar citu Savienības ražotāju. Galīgā izlase aptvēra arī aptuveni 50 % no Savienības ražotāju, kas sadarbojās, pārdošanas kopapjoma.

1.4.1.2.   Importētāju atlase

(16)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija aicināja importētājus un apvienības, kas tos pārstāv, informēt par sevi un sniegt konkrētu informāciju, lai lemtu par atlases nepieciešamību un vajadzības gadījumā to veiktu. Atsaucās divi importētāji.

1.4.1.3.   Ražotāju eksportētāju atlase

(17)

Lai izlemtu, vai nepieciešama atlase, un vajadzības gadījumā to veiktu, Komisija lūdza visus Indijas ražotājus eksportētājus sniegt paziņojumā par procedūras sākšanu norādīto informāciju. Turklāt Komisija lūdza Indijas iestādēm apzināt citus ražotājus eksportētājus, kas varētu būt ieinteresēti piedalīties izmeklēšanā, ja tādi ir, un/vai sazināties ar tiem.

(18)

Četrpadsmit ražotāji eksportētāji/ražotāju eksportētāju grupas, kas veido aptuveni 46 % no Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu kopējā importa Savienībā, sniedza paziņojuma par procedūras sākšanu I pielikumā prasīto atlasei nepieciešamo informāciju. Komisija atlasīja trīs ražotājus eksportētājus/ražotāju eksportētāju grupas ar vislielāko eksporta apjomu uz Savienību (kas veido 62 % no uzņēmumu, kuri sadarbojās, eksporta apjoma), ko atvēlētajā laikā varētu pienācīgi izmeklēt.

(19)

Saskaņā ar pamatregulas 27. panta 2. punktu apspriešanās par atlasi notika arī ar visiem zināmajiem attiecīgajiem ražotājiem eksportētājiem un Indijas iestādēm. Piezīmes netika iesniegtas.

1.4.1.4.   Lietotāji

(20)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija aicināja lietotājus un apvienības, kas tos pārstāv, un organizācijas, kuras pārstāv patērētājus, informēt par sevi un sadarboties. Neviens Savienības lietotājs vai apvienība nepieteicās.

1.4.2.   Anketas un pārbaudes apmeklējumi

(21)

Komisija nosūtīja anketas visām zināmajām iesaistītajām personām un visiem pārējiem uzņēmumiem, kuri pieteicās paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā.

(22)

Starp minētajiem bija Indijas valdība, trīs atlasītie Indijas ražotāji eksportētāji, trīs atlasītie Savienības ražotāji, divi importētāji, kas minēti 16. apsvērumā, Eurofer un vēl vena Savienības ražotāju apvienība.

(23)

Atbildes uz anketas jautājumiem tika saņemtas no trim atlasītajiem Savienības ražotājiem, Eurofer un trim atlasītajiem Indijas ražotājiem eksportētājiem.

(24)

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu subsidēšanas un turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību un kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību, un to, vai kompensācijas pasākumu saglabāšana nebūtu pretrunā Savienības interesēm.

(25)

Pārbaudes apmeklējumi saskaņā ar pamatregulas 26. pantu tika veikti Indijas valdības iestāžu telpās Deli, Indijā un Eurofer telpās Briselē, Beļģijā, kā arī šādos uzņēmumos:

a)

Savienības ražotāji:

Ugitech SA, Užīna, Francija,

Acerinox SA, Madride, Spānija,

A.I. Olarra SA, Bilbao, Spānija;

b)

ražotāji eksportētāji Indijā:

Chandan Steel Limited, Mahārāštra, Indija,

Isinox Steel Limited, Mumbaja, Indija,

Venus Group:

Hindustan Inox Ltd, Mumbaja, Indija,

Precision Metals, Mumbaja, Indija,

Sieves Manufactures Pvt. Ltd, Mumbaja, Indija,

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbaja, Indija.

1.5.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods un attiecīgais periods

(26)

Izmeklēšana par subsidēšanas un kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību attiecās uz laikposmu no 2015. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 31. martam (“PIP”).

(27)

Tādu tendenču pārbaude, kas ir svarīgas, lai novērtētu kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību, attiecās uz laikposmu no 2012. gada 1. janvāra līdz pārskatīšanas izmeklēšanas perioda beigām (“attiecīgais periods”).

2.   PĀRSKATĀMAIS RAŽOJUMS UN LĪDZĪGAIS RAŽOJUMS

2.1.   Attiecīgais ražojums

(28)

Attiecīgais ražojums ir tas pats ražojums, kurš definēts sākotnējā izmeklēšanā, proti, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti nerūsējošā tērauda stieņi, izņemot stieņus ar apļveida šķērsgriezumu diametrā 80 mm vai vairāk, kuru izcelsme ir Indijā (“nerūsējošā tērauda stieņi” vai “ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana”) un kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 un 7222 20 89 (“attiecīgais ražojums”).

2.2.   Līdzīgais ražojums

(29)

Izmeklēšana liecina, ka visiem šiem ražojumiem ir vienas un tās pašas fizikālās un tehniskās pamatīpašības, kā arī vieni un tie paši pamatlietojumi:

attiecīgais ražojums,

ražojums, ko Savienības ražošanas nozare ražo un pārdod Savienībā.

(30)

Komisija secināja, ka šie ražojumi ir līdzīgi ražojumi pamatregulas 2. panta c) punkta nozīmē.

3.   SUBSIDĒŠANAS TURPINĀŠANĀS IESPĒJAMĪBA

3.1.   Ievads

(31)

Komisija saskaņā ar pamatregulas 18. panta 1. punktu pārbaudīja, vai spēkā esošo pasākumu izbeigšanas rezultātā subsidēšana varētu turpināties.

(32)

Pamatojoties uz pārskatīšanas pieprasījumā sniegto informāciju, tika izmeklētas šādas shēmas, ar kurām, iespējams, piešķir subsīdijas.

 

Valsts mēroga shēmas

a)

Iepriekšēju atļauju shēma (“AAS”)

b)

Nodokļu atmaksas shēma (“DDS”)

c)

Piešķīrumu shēma ievedmuitas maksājumiem (“DEPBS”)

d)

Bezmuitas ievešanas atļauja (“DFIA”)

e)

Eksporta kredīta atbrīvojums no procentu nodokļiem

f)

Eksporta kredītu shēma (“ECS”)

g)

Ražošanas līdzekļu eksporta veicināšanas shēma (“EPCGS”)

h)

Aizdevumu garantijas un Indijas valdības tieša līdzekļu nodošana

i)

Shēma “Preču eksports no Indijas” (“MEIS”)

 

Reģionālās shēmas

j)

Komplekso stimulu shēma (“PSI”)

k)

Reģionālās subsīdijas

(33)

Iepriekš a), c), d), g) un i) punktā norādītās shēmas pamato ar 1992. gada Ārējās tirdzniecības (attīstības un regulēšanas) likumu (Nr. 22, 1992), kas stājās spēkā 1992. gada 7. augustā (“Ārējās tirdzniecības likums”). Ārējās tirdzniecības likums ļauj Indijas valdībai izdot paziņojumus par eksporta un importa politiku. Tie ir apkopoti “ārējās tirdzniecības politikas” dokumentos, kurus Tirdzniecības ministrija izdod ik pēc pieciem gadiem un kuri tiek regulāri atjaunināti. Divi ārējās tirdzniecības politikas dokumenti attiecas uz šīs pārskatīšanas izmeklēšanas periodu: Foreign Trade Policy 2009–2014 (“FTP 09–14”) un Foreign Trade Policy 2015–2020 (“FTP 15–20”). Pēdējais dokuments stājās spēkā 2015. gada aprīlī. Indijas valdība arī paredz procedūras, kas reglamentē FTP 09–14 un FTP 15–20, attiecīgi procedūru rokasgrāmatās Handbook of Procedures, Volume I, 2009-2014 (“HOP I 04–09”) un Handbook of Procedures, Volume I, 2015-2020 (“HOP I 15–20”). Procedūru rokasgrāmatas tiek regulāri atjauninātas.

(34)

DDS shēma, kas norādīta b) punktā, pamatojas uz 1962. gada Muitas likuma 75. pantu, 1944. gada Centrālā akcīzes likuma 37. pantu, 1994. gada Finanšu likuma 93.A un 94. pantu un 1995. gada Muitas, centrālo akcīzes nodokļu un nodokļu par pakalpojumiem atmaksas noteikumiem. Atmaksas likmes tiek publicētas regulāri.

(35)

Eksporta kredīta atbrīvojums no procentu nodokļiem, kas norādīts e) punktā, ir balstīts uz 1974. gada Procentu nodokļu likumu.

(36)

ECS shēma, kas minēta iepriekš f) punktā, ir balstīta uz 1949. gada Banku darbības regulējuma likuma 21. un 35.A pantu, kas ļauj Indijas Rezervju bankai eksporta kredītu jomā sniegt norādījumus komercbankām.

(37)

Aizdevumu garantijas un Indijas valdības tiešu līdzekļu nodošanu, kas minēta h) punktā, pārvalda ar valdības garantiju politiku.

(38)

PSI shēmu, kas minēta j) punktā, piemēro no 2013. gada 1. aprīļa, un tās pamatā ir Rezolūcija Nr. PSI–2013/(CR–54)/IND–8, ko izsniedzis Mahārāštras valdības Rūpniecības, enerģētikas un nodarbinātības departaments.

(39)

Reģionālās subsīdijas shēmas, kas minētas k) punktā, pārvalda reģionālās valdības.

3.2.   Iepriekšēju atļauju shēma (“AAS”)

3.2.1.   Juridiskais pamats

(40)

Šī shēma detalizēti aprakstīta FTP 09–14 4.1.1.–4.1.14. punktā un HOP I 09–14 4.1.– 4.30. nodaļā, kā arī FTP 15–20 4.03.–4.24. punktā un HOP I 15–20 4.04.–4.52. nodaļā.

3.2.2.   Atbilstība

(41)

AAS sastāv no sešām apakšshēmām, kas sīkāk aprakstītas 42. apsvērumā. Minētās apakšshēmas atšķiras cita starpā atbilstības tvērumā. AAS fiziskā eksporta un AAS ikgadējā pieprasījuma apakšshēmas var izmantot ražotāji eksportētāji un pārdevēji eksportētāji, kas “sasaistīti” ar palīgražotājiem. Ražotājiem eksportētājiem, kas veic piegādi galīgajam eksportētājam, ir tiesības izmantot AAS starpprodukta ražošanai vajadzīgo izejmateriālu piegādēm. AAS nosacītā eksporta apakšshēmu ir tiesīgi izmantot galvenie līgumslēdzēji, kuri veic piegādes FTP 15-20 7.2. punktā minētajām “nosacītā eksporta” kategorijām – piemēram, piegādātāji uz eksportu orientētām struktūrām (“EOU”). Nosacītā eksporta priekšrocības atbilstīgi iepriekšējā izlaides pasūtījuma apakšshēmai un kompensācijas iekšzemes kredītvēstules apakšshēmai var izmantot arī starpproduktu piegādātāji, kas apgādā ražotājus eksportētājus.

3.2.3.   Īstenošana praksē

(42)

AAS apakšshēmas ir šādas:

a)

Fiziskais eksports. Šī ir galvenā apakšshēma. Tā ļauj bez nodokļiem importēt izejmateriālus, kas vajadzīgi konkrēta eksporta ražojuma ražošanai. “Fizisks” šajā kontekstā nozīmē, ka eksporta ražojums ir jāizved no Indijas teritorijas. Atļaujā ir norādīts ievedmuitas atvieglojums un eksportēšanas saistības, minot arī eksportējamā ražojuma veidu.

b)

Ikgadējais pieprasījums. Šāda atļauja nav saistīta ar īpašu eksporta preci, bet ar plašāku produkcijas grupu (piemēram, ķīmiski produkti un saistīti produkti). Atļaujas īpašnieks līdz noteiktam apjomam, kas noteikts atkarībā no agrākiem eksporta rādītājiem, var bez nodokļiem importēt jebkādus izejmateriālus, kuri tiks lietoti ražojumu ražošanai, ja tie pieder pie šīs ražojumu grupas. Tas var izvēlēties eksportēt ikvienu gatavās produkcijas veidu, kas iekļauts šajā ražojumu grupā, izmantojot šādu no nodokļa atbrīvotu izejmateriālu.

c)

Starpprodukta ražošanai vajadzīgo izejmateriālu piegāde. Šī apakšshēma attiecas uz gadījumiem, kad divi ražotāji plāno ražot vienu eksporta ražojumu un savstarpēji sadala ražošanas procesu. Ražotājs eksportētājs, kas ražo starpproduktu, var bez nodokļiem importēt izejmateriālus un starpprodukta ražošanai vajadzīgo izejmateriālu piegādei tādēļ izmantot AAS. Pēdējais eksportētājs pabeidz ražojuma ražošanu, un viņam gatavais ražojums ir jāeksportē.

d)

Nosacītais eksports. Šī apakšshēma ļauj galvenajam līgumslēdzējam bez nodokļiem importēt izejmateriālus, kas vajadzīgi tādu preču ražošanai, kuras paredzēts pārdot kā nosacītu eksportu FTP 15-20 7.02. punkta b)–f), g), i) un j) apakšpunktā minēto kategoriju klientiem. Saskaņā ar Indijas valdības teikto paredzamais eksports attiecas uz darījumiem, kuros piegādātās preces neatstāj valsti. Vairākas piegādes kategorijas uzskata par nosacītu eksportu ar noteikumu, ka preces ir izgatavotas Indijā, piemēram, preču piegāde EOU vai uzņēmumam, kas atrodas speciālajā ekonomiskajā zonā (“SEZ”).

e)

Iepriekšējs izlaides pasūtījums (“ARO”). AAS īpašnieks, kas vēlas iegūt izejmateriālus no vietējiem avotiem, bet ne no tiešā importa, var izvēlēties tos iegūt pret ARO. Šādos gadījumos iepriekšējās atļaujas tiek validētas kā ARO, un tajās pie norādīto resursu piegādes tiek norādīts vietējais piegādātājs. ARO validēšana dod tiesības vietējam piegādātājam izmantot nosacītā eksporta sniegtās priekšrocības, kā norādīts FTP 15-20 7.03. punktā (t. i., AAS starpprodukta ražošanai vajadzīgo izejmateriālu piegādēm/nosacītajam eksportam, nosacītā eksporta nodokļu atmaksu un galīgā akcīzes nodokļa atmaksu). ARO mehānisms paredz nodokļu un nodevu atmaksāšanu piegādātājam tā vietā, lai tos atmaksātu galīgajam eksportētājam nodokļu atmaksas veidā. Nodokļu/maksājumu atmaksāšana ir iespējama gan par vietējiem izejmateriāliem, gan importētiem.

f)

Kompensācijas iekšzemes kredītvēstule. Arī šī apakšshēma attiecas uz iekšzemes izejmateriālu piegādi iepriekšējas atļaujas turētājam. Iepriekšējas atļaujas turētājs var bankā iesniegt pieprasījumu atvērt iekšzemes kredītvēstuli par labu vietējam piegādātājam. Banka apstiprina atļauju tiešam importam tikai attiecībā uz to preču vērtību un apjomu, kas iepirktas iekšzemes tirgū, nevis importētas. Vietējais piegādātājs būs tiesīgs saņemt nosacītā eksporta sniegtās priekšrocības, kā norādīts FTP 15-20 7.03. punktā (t. i., AAS starpprodukta ražošanai vajadzīgo izejmateriālu piegādēm/nosacītajam eksportam, nosacītā eksporta nodokļu atmaksu un galīgā akcīzes nodokļa atmaksu).

(43)

Komisija konstatēja, ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās un kas izmanto shēmu, ieguva koncesijas saskaņā ar pirmo apakšshēmu, t. i., AAS fiziskam eksportam. Tāpēc nav jānosaka atlikušo neizmantoto apakšshēmu kompensējamība.

(44)

Lai Indijas iestādes varētu veikt pārbaudes, iepriekšējās atļaujas turētājam ir juridisks pienākums uzturēt “patiesu un pienācīgu pārskatu par preču, kas bez nodokļiem importētas/iekšzemē iepirktas, patēriņu un izmantošanu” norādītajā formātā (HOP I 15-20 4.47. un 4.51. nodaļa un 4.H papildinājums), t. i., faktiskā patēriņa reģistru. Šis reģistrs jāpārbauda neatkarīgam zvērinātam grāmatvedim/izmaksu un darba analītiķim, kas izsniedz sertifikātu, apliecinot, ka noteiktie reģistri un attiecīgie ieraksti ir pārbaudīti un atbilstoši 4.H papildinājumam sniegtā informācija visos aspektos ir patiesa un pareiza.

(45)

Apakšshēmai, ko pārskatīšanas izmeklēšanas periodā izmantoja attiecīgais uzņēmums, t. i., fiziskajam eksportam, Indijas valdība nosaka gan ievedmuitas atvieglojumu, gan eksporta saistības apjoma un vērtības ziņā, un to norāda atļaujā. Turklāt, veicot importu un eksportu, valsts amatpersonas attiecīgos darījumus reģistrē uz iepriekšējās atļaujas. Saskaņā ar AAS atļautā importa apjomu nosaka Indijas valdība, pamatojoties uz ielaides/izlaides standartnormām (“SION”), kas pastāv attiecībā uz lielāko daļu ražojumu, tostarp attiecīgo ražojumu.

(46)

Importētie izejmateriāli nav pārvedami, un tie jāizmanto eksporta ražojuma ražošanai. Eksportēšanas pienākums jāizpilda paredzētajā termiņā pēc atļaujas saņemšanas (18 mēnešu laikā ar iespēju termiņu divreiz pagarināt vēl uz sešiem mēnešiem katrā reizē).

(47)

Komisija konstatēja, ka nepastāv cieša saistība starp importētajiem izejmateriāliem un eksportētajiem gatavajiem ražojumiem. Attiecināmie izejmateriāli tiek importēti un izmantoti arī ražojumiem, kuri nav attiecīgais ražojums. Turklāt atļaujas dažādiem ražojumiem var apvienot. Tas nozīmē, ka viena ražojuma eksports atbilstoši AAS atļaujai var dot tiesības bez nodokļa atbilstoši AAS atļaujai importēt izejmateriālus citam ražojumam

(48)

Komisijas veiktajā pārbaudes apmeklējumā viens no ražotājiem eksportētājiem apstiprināja, ka šā ciešās saistības trūkuma dēļ izejmateriālu patēriņš tiek norādīts, pamatojoties uz SION. Otrs ražotājs eksportētājs, kas izmanto shēmu, norādīja, ka tam ir izsekošanas sistēma, ar kuru var izsekot shēmas ietvaros importēto izejmateriālu izmantojumu galīgajā ražojumā. Tomēr uzņēmums nevarēja sniegt aprakstu par šādu sistēmu savos iekšējos dokumentus. Šīs sistēmas revīzija nekad nav notikusi.

(49)

Viens no ražotājiem eksportētājiem nevarēja uzrādīt tā AAS atļauju 4.H papildinājumus. Otrs ražotājs eksportētājs varēja sniegt vienu 4.H papildinājuma veidlapu, kurā nav norādīta pārliekā atmaksa. Tomēr no zvērinātā grāmatveža deklarācijas teksta 4.H papildinājumā ir skaidrs, ka zvērināta grāmatveža veiktā pārbaude aprobežojas ar attiecīgā 4.H papildinājuma skaitļu atbilstības uzņēmuma ierakstiem novērtēšanu, un Indijas valdība to pārbaudes apmeklējuma laikā apstiprināja. Turklāt viens ražotājs eksportētājs apstiprināja, ka zvērinātais grāmatvedis pievērš uzmanību tam, vai saskaņā ar attiecīgajām atļaujām eksporta saistības atbilst ievedmuitas atvieglojumam, pamatojoties uz SION normām. Viņš nepēta un nepārbauda, vai faktiskais patēriņš atbilst attiecīgajām SION. Līdz ar zvērinātais grāmatvedis nepārbauda, vai ieraksti atspoguļo patiesu un pienācīgu pārskatu par preču, kas bez nodokļiem importētas/iekšzemē iepirktas, patēriņu un izmantošanu. Turklāt ir jānorāda, ka pārbaudes apmeklējuma laikā un pēc tam Indijas valdība nav varējusi iesniegt Komisijai nevienu 4.H papildinājuma veidlapas kopiju, ko tai iesnieguši atlasītie ražotāji eksportētāji. Kopumā Komisija secināja, ka abi shēmu izmantojošie uzņēmumi nespēja pierādīt, ka attiecīgie FTP noteikumi tiek izpildīti.

3.2.4.   Secinājums par AAS

(50)

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem ir subsīdija pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta un 3. panta 2. punkta nozīmē, proti, tas ir Indijas valdības finansiāls ieguldījums, jo tas samazina ieņēmumus no nodokļiem, kas citādi tiktu saņemti, un nodrošina ieguvumu izmeklētajam eksportētājam, jo tas uzlabo tā likviditāti.

(51)

Turklāt AAS fiziskā eksporta nosacījums pēc likuma ir eksporta rādītāji, tāpēc saskaņā ar pamatregulas 4. panta 4. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu to uzskata par īpašu un kompensējamu. Uzņēmums var izmantot šīs shēmas priekšrocības tikai tad, ja tas apņemas ražojumu eksportēt.

(52)

Šajā gadījumā izmantoto apakšshēmu nevar uzskatīt par pieļaujamu nodokļa atmaksāšanas sistēmu vai nodokļa atmaksāšanas aizvietojuma sistēmu pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta nozīmē. Tā neatbilst noteikumiem, kas izklāstīti pamatregulas I pielikuma i) punktā, II pielikumā (nodokļu atmaksas definīcija un noteikumi) un III pielikumā (nodokļu atmaksas aizvietojuma definīcija un noteikumi). Indijas valdība faktiski nepiemēroja pārbaudes sistēmu vai procedūru, lai pārliecinātos, vai un kādā daudzumā eksportētā ražojuma ražošanā tikuši patērēti izejmateriāli (pamatregulas II pielikuma 4. punkts un nodokļu atmaksas aizvietojuma shēmas gadījumā – pamatregulas III pielikuma II daļas 2. punkts). Tika arī uzskatīts, ka SION pārskatāmajam ražojumam nebija pietiekami precīzas un tās vien nevar izmantot kā faktiskā patēriņa pārbaudes sistēmu, jo minēto standartnormu struktūra neļauj Indijas valdībai pietiekami precīzi pārbaudīt, kādi izejmateriālu daudzumi patērēti eksporta produkcijā. Turklāt Indijas valdība nav veikusi papildu pārbaudi, pamatojoties uz faktiskajiem izmantotajiem izejmateriāliem, lai gan šī pārbaude būtu jāveic, ja netiek faktiski piemērota pārbaudes sistēma (pamatregulas II pielikuma 5. punkts un III pielikuma II daļas 3. punkts).

(53)

Tāpēc šī apakšshēma ir kompensējama.

3.2.5.   Subsīdijas summas aprēķināšana

(54)

Ja nav atļautas nodokļu atmaksāšanas sistēmas vai nodokļu atmaksāšanas aizvietojuma sistēmas, kompensējamais labums ir atbrīvojums no ievedmuitas kopumā, kas parasti jāmaksā, importējot izejmateriālus. Šajā ziņā jānorāda, ka pamatregula ne tikai paredz to, ka tiek kompensēta nodokļu “pārliekā” atmaksa. Saskaņā ar pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu un I pielikuma i) punktu, ja ir izpildīti pamatregulas II un III pielikuma nosacījumi, ir kompensējama vienīgi pārliekā nodokļu atmaksa. Tomēr šajā gadījumā šie nosacījumi nebija izpildīti. Tādēļ, ja netiek pierādīts, ka bijusi pienācīga uzraudzība, minēto izņēmumu saistībā ar nodokļu atmaksas shēmām nepiemēro, bet piemēro parasto noteikumu par to, ka kompensē nesamaksāto nodokļu summu (nesaņemtie ieņēmumi), nevis kāda varbūtēja pārsnieguma atmaksu. Kā izklāstīts pamatregulas II pielikuma II daļā un III pielikuma II daļā, izmeklēšanas iestādei nav jāaprēķina šīs pārliekās atmaksas apjoms. Gluži otrādi – saskaņā ar pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu izmeklēšanas iestādei tikai jāsniedz pietiekami pierādījumi, lai atspēkotu šķietamās pārbaudes sistēmas atbilstību.

(55)

Kā 47. apsvērumā, tiesības uz priekšrocību (proti, eksportu atbilstīgi atļaujai) un priekšrocības piešķiršana (proti, izejmateriāla imports bez nodokļa) ir savstarpēji saistīti visai attāli. Tiem nav jānotiek kādā noteiktā kārtībā vai konkrētā laikā. Tādējādi ir iespējams turpmākais: kamēr pirmā minētā darbība notiek pārskatīšanas izmeklēšanas periodā, ar to saistītā otrā darbība var notikt gan pirms, gan pēc pārskatīšanas izmeklēšanas perioda. Turklāt apvienošanas rezultātā tiesības uz priekšrocību atbilstīgi atļaujai vienam ražojumam var nodot tālāk tā, ka galu galā šīs priekšrocības tiek nodotas citam ražojumam.

(56)

Galīgajā regulā no AAS izrietošā subsīdijas summa tika aprēķināta, pamatojoties uz nenomaksātajiem ievedmuitas nodokļiem par visiem nerūsējošā tērauda stieņu ražošanai nepieciešamajiem importētajiem materiāliem atbilstīgi shēmai pārskatīšanas izmeklēšanas periodā. Šī subsīdijas summa tad tika attiecināta uz attiecīgā ražojuma eksporta apgrozījumu sākotnējā izmeklēšanas periodā.

(57)

Divi ražotāji eksportētāji, kas izmanto AAS, piekrita 55. apsvērumā izklāstītajam Komisijas vērtējumam un apstiprināja, ka attiecīgā ražojuma eksports pārskatīšanas izmeklēšanas periodā deva tiem tiesības uz priekšrocībām, kas daļēji tika vai tiks piešķirtas ārpus pārskatīšanas izmeklēšanas perioda. Turklāt viens no ražotājiem eksportētājiem apstiprināja, ka, ņemot vērā kausēšanas procesa veidu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā, nevar izslēgt, ka izejmateriālu imports AAS atļauju ietvaros nerūsējošā tērauda stieņu ražošanai tika izmantots citiem ražojumiem un ka izejmateriālu imports AAS atļauju ietvaros citu ražojumu ražošanai nonāca nerūsējošā tērauda stieņos. Līdz ar to ražotājs eksportētājs piekrita, ka, aplūkojot tikai nenomaksātos ievedmuitas nodokļus AAS atļauju ietvaros attiecībā uz nerūsējošā tērauda stieņiem pārskatīšanas izmeklēšanas periodā, tas neatspoguļotu faktisko priekšrocību, kas piešķirta nerūsējošā tērauda stieņu eksportam minētajā periodā shēmas ietvaros. Tā kā pienācīgu datu nebija, Komisija nevarēja aprēķināt subsīdijas summu, balstoties uz nenomaksātajiem ievedmuitas nodokļiem par visiem nerūsējošā tērauda stieņu ražošanai nepieciešamajiem importētajiem materiāliem atbilstīgi shēmai pārskatīšanas izmeklēšanas periodā, kā tas tika darīts sākotnējā izmeklēšanā.

(58)

Šādos apstākļos abi uzņēmumi piekrita subsīdijas summu aprēķināt, pamatojoties uz kopējiem eksporta darījumiem, kas iegrāmatoti pārskatīšanas izmeklēšanas periodā attiecīgo ražojumu AAS atļauju ietvaros. Katrs uzņēmums ierosināja izmantot metodi, kas atbilst to konkrētajai situācijai (šajā gadījumā – atkarībā no importēto izejvielu klāsta attiecīgā ražojuma ražošanai). Vai nu izmantojot SION, vai vidējo pievienoto vērtību visu iepriekšējo attiecīgā ražojuma licenču ietvaros, ir iespējams uzticami aprēķināt ietaupīto nodokli, importējot izejmateriālus. Komisija atzina šīs metodes par piemērotām un tās pieņēma.

(59)

Saskaņā ar pamatregulas 7. panta 2. punktu šo subsīdijas summu attiecināja uz visu attiecīgā ražojuma eksporta apgrozījumu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā (saucējs), jo subsīdija ir atkarīga no eksporta izpildes un to nepiešķīra, pamatojoties uz saražoto, eksportēto vai transportēto apjomu.

(60)

Tādējādi Komisija konstatēja, ka subsīdijas likmes saistībā ar šo shēmu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā ir 0,88 % Chandan Steel Limited un 1,56 % Isinox Steel Limited.

3.3.   Nodokļu atmaksas shēma (“DDS”)

3.3.1.   Juridiskais pamats

(61)

Sīks DDS apraksts ir ietverts 1995. gada Muitas un centrālo akcīzes nodokļu atmaksas noteikumos (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules), kas grozīti ar vēlākiem paziņojumiem.

3.3.2.   Atbilstība

(62)

Tiesības izmantot šo shēmu ir ikvienam ražotājam eksportētājam vai tirgotājam eksportētājam.

3.3.3.   Īstenošana praksē

(63)

Atbilstīgie eksportētāji var pieteikties uz atmaksas summu, ko aprēķina procentos no to ražojumu franko uz kuģa klāja (“FOB”) vērtības, kuri eksportēti saskaņā ar šo shēmu. Indijas iestādes ir noteikušas atmaksas likmes virknei ražojumu, tostarp attiecīgajam ražojumam. Tās tiek noteiktas, pamatojoties uz ražojuma ražošanā izmantoto izejmateriālu vidējo daudzumu vai vērtību un par izejmateriāliem samaksāto nodokļu vidējo apjomu. Tās piemēro neatkarīgi no tā, vai ievedmuitas nodokļi ir faktiski samaksāti. Pārskatīšanas izmeklēšanas periodā DDS likme līdz 2015. gada 22. novembrim bija 1,9 %, pēc tam līdz 2016. gada 10. februārim – 2 % ar maksimālo vērtību 3,2 INR/kg un vēlāk 2 % ar maksimālo vērtību 4,3 INR/kg.

(64)

Lai varētu izmantot šo shēmu, uzņēmumam ir jāeksportē. Kad nosūtīšanas informāciju ievada muitas serverī (ICEGATE), norāda, ka eksports notiek, izmantojot DDS, un tiek neatsaucami noteikts DDS apjoms. Kad nosūtītājs uzņēmums ir iesniedzis vispārīgo eksporta formulāru un muitas iestāde ir pārliecinājusies, ka informācija šajā dokumentā sakrīt ar kravaszīmes datiem, ir izpildīti visi nosacījumi, lai ļautu veikt atmaksu vai nu ar tiešu maksājumu eksportētāja bankas kontā, vai ar čeku.

(65)

Eksportētājam arī jāiesniedz eksporta ienākumu pierādījums – bankas apstiprinājums par maksājuma saņemšanu (BRC). Šo dokumentu var iesniegt pēc tam, kad atmaksas summa ir izmaksāta, taču Indijas valdība atgūst izmaksāto summu, ja noteiktā termiņā eksportētājs BRC neiesniedz.

(66)

Atmaksas summu drīkst izmantot jebkuram mērķim.

(67)

Tika konstatēts, ka pēc eksporta pienākuma izpildes saskaņā ar Indijas grāmatvedības standartiem nodokļu atmaksas summu uzkrājumu veidā var iegrāmatot darījumu kontā kā ienākumus.

(68)

Komisija konstatēja, ka ražotāji eksportētāji, kuri sadarbojās, pārskatīšanas izmeklēšanas periodā turpināja izmantot DDS priekšrocības.

3.3.4.   Secinājums par DDS

(69)

DDS nodrošina subsīdijas pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkta un 3. panta 2. punkta nozīmē. Tā saucamā nodokļu atmaksas summa ir Indijas valdības finansiāls ieguldījums, jo tas izpaužas kā tiešs Indijas valdības veikts līdzekļu pārskatījums. Attiecībā uz šo līdzekļu izmantošanu nav nekādu ierobežojumu. Turklāt nodokļu atmaksas summa sniedz priekšrocības eksportētājam, jo uzlabo eksportētāja likviditāti.

(70)

Indijas valdība nodokļu atmaksas likmi eksportam nosaka katram ražojumu veidam atsevišķi. Tomēr, lai gan subsīdija tiek saukta par nodokļu atmaksu, šai shēmai nav pieļaujamas nodokļu atmaksas sistēmas vai nodokļu atmaksas aizvietojuma sistēmas iezīmju pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta nozīmē. Naudas pārskaitījums eksportētājam nav saistīts ar faktiskajiem ievedmuitas maksājumiem par izejmateriāliem, un tas nav nodokļu kredīts, kas izmantojams, lai kompensētu ievedmuitas nodokļus par iepriekš importētiem vai turpmāk importējamiem izejmateriāliem.

(71)

Pārbaudes apmeklējuma laikā Indijas valdība apgalvoja, ka starp atmaksas likmēm un nodokļiem, kuri samaksāti par izejvielām, ir pietiekama saikne. Šā iemesla dēļ Indijas valdība, nosakot nodokļa atmaksas likmes, ņem vērā ražojuma ražošanā izmantoto izejmateriālu vidējo daudzumu vai vērtību, kā arī par izejmateriāliem samaksāto nodokļu vidējo apjomu.

(72)

Komisija tomēr neuzskata, ka apgalvotā saikne starp nodokļu atmaksas likmēm un nodokļiem, kuri samaksāti par izejvielām, ir pietiekama, lai uzskatītu, ka minētā shēma atbilst noteikumiem pamatregulas I pielikumā, II pielikumā (nodokļu atmaksas definīcija un noteikumi) un III pielikumā (nodokļu atmaksas aizvietojuma definīcija un noteikumi). Proti, kredīta apmēru neaprēķina attiecībā pret faktiskajiem izmantotajiem izejmateriāliem. Turklāt nav sistēmas vai procedūras, kas apstiprinātu, kuri izejmateriāli (ieskaitot to daudzumus un izcelsmi) ir izmantoti eksportētā ražojuma ražošanas procesā, vai apstiprinātu to, vai ir tikuši pārsniegti ievedmuitas nodokļu maksājumi pamatregulas I pielikuma i) punkta, II un III pielikuma nozīmē. Turklāt Indijas valdība neveica papildu pārbaudi, pamatojoties uz faktiskajiem izejmateriāliem un darījumiem, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai ir ticis pārsniegts maksājums. Tāpēc šis apgalvojums tika noraidīts.

(73)

Tādējādi maksājums, ko Indijas valdība veic kā tiešu līdzekļu pārskaitījumu pēc tam, kad ir noticis eksports, ir uzskatāms par tiešu Indijas valdības dotāciju, kas atkarīga no eksporta rādītājiem, un tādējādi uzskatāma par īpašu un kompensējamu pamatregulas 4. panta 4. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta nozīmē.

3.3.5.   Subsīdijas summas aprēķināšana

(74)

Saskaņā ar pamatregulas 3. panta 2. punktu un 5. pantu kompensējamu subsīdiju apjoms tika aprēķināts kā priekšrocība, ko gūst saņēmējs un ko konstatēja pārskatīšanas izmeklēšanas periodā. Šajā ziņā tika uzskatīts, ka saņēmējam priekšrocība tiek piešķirta tajā brīdī, kad notiek eksporta darījums saskaņā ar šo shēmu. Tad Indijas valdībai ir jāizmaksā atmaksas summa, un tas ir finansiāls ieguldījums pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta nozīmē. Tiklīdz muitas iestādes ir izdevušas eksporta kravaszīmi, kurā cita starpā norādīta atmaksas summa, kas piešķirama par konkrēto eksporta darījumu, Indijas valdībai vairs nav rīcības brīvības lemt par subsīdijas piešķiršanu. Ņemot vērā iepriekš minēto un tā kā nav ticamu pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, tiek uzskatīts par lietderīgu saskaņā ar DDS piešķirtās priekšrocības vērtēt kā atmaksas summas, kas pārskatīšanas izmeklēšanas periodā nopelnītas par eksporta darījumiem saskaņā ar šo shēmu.

(75)

Saskaņā ar pamatregulas 7. panta 2. punktu šo subsīdijas summu attiecināja uz visu attiecīgā ražojuma eksporta apgrozījumu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā (saucējs), jo subsīdija ir atkarīga no eksporta izpildes un to nepiešķīra, pamatojoties uz saražoto, eksportēto vai transportēto apjomu.

(76)

Tādējādi Komisija konstatēja, ka subsīdijas likmes saistībā ar šo shēmu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā ir 1,02 % Chandan Steel Limited, 0,66 % Isinox Steel Limited un 1,82 % Venus Group.

3.4.   Piešķīrumu shēma ievedmuitas maksājumiem (“DEPBS”)

(77)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka šī shēma tika pārtraukta un ka atlasītie ražotāji eksportētāji pārskatīšanas izmeklēšanas periodā no šīs shēmas nesaņēma nekādas priekšrocības, tādējādi šīs izmeklēšanas nolūkos turpmāka kompensējamības izvērtēšana nav nepieciešama.

3.5.   Bezmuitas ievešanas atļauja (“DFIA”)

(78)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka neviens no atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem pārskatīšanas izmeklēšanas periodā no šīs shēmas nesaņēma nekādas priekšrocības, tādējādi šīs izmeklēšanas nolūkos turpmāka kompensējamības izvērtēšana nav nepieciešama.

3.6.   Eksporta kredīta atbrīvojums no procentu nodokļiem

(79)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka šī shēma tika pārtraukta un ka atlasītie ražotāji eksportētāji pārskatīšanas izmeklēšanas periodā no šīs shēmas nesaņēma nekādas priekšrocības, tādējādi šīs izmeklēšanas nolūkos turpmāka kompensējamības izvērtēšana nav nepieciešama.

3.7.   Eksporta kredītu shēma (“ECS”)

(80)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka visi atlasītie ražotāji eksportētāji pārskatīšanas izmeklēšanas periodā izmantoja šo shēmu. Tomēr, ņemot vērā konstatējumu, ka saņemtie stimuli bijuši nenozīmīgi, turpmāka kompensējamības izvērtēšana šīs izmeklēšanas nolūkos nav nepieciešama.

3.8.   Ražošanas līdzekļu eksporta veicināšanas shēma (“EPCGS”)

(81)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka visi atlasītie ražotāji eksportētāji pārskatīšanas izmeklēšanas periodā izmantoja šo shēmu. Tomēr, ņemot vērā konstatējumu, ka saņemtie stimuli bijuši nenozīmīgi, turpmāka kompensējamības izvērtēšana šīs izmeklēšanas nolūkos nav nepieciešama.

3.9.   Aizdevumu garantijas un Indijas valdības tieša līdzekļu nodošana

(82)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka neviens no atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem pārskatīšanas izmeklēšanas periodā nesaņēma aizdevumu garantijas un tiešu līdzekļu nodošanu no Indijas valdības, kas piešķirtu priekšrocības, tādējādi šīs izmeklēšanas nolūkos turpmāka kompensējamības izvērtēšana nav nepieciešama.

3.10.   Shēma “Preču eksports no Indijas” (“MEIS”)

3.10.1.   Juridiskais pamats

(83)

Detalizēts MEIS apraksts sniegts FTP 15–20 3. nodaļā un HOP I 15–20 3. nodaļā.

(84)

MEIS ir piecu citu shēmu turpinājums (Mērķa tirgus shēma, Mērķa ražojumu shēma, Ar tirgu saistīta mērķa ražojumu shēma, Lauksaimniecības infrastruktūras stimulēšanas likme un VKGUY).

3.10.2.   Atbilstība

(85)

Tiesības izmantot šo shēmu ir ikvienam ražotājam eksportētājam vai tirgotājam eksportētājam.

3.10.3.   Īstenošana praksē

(86)

Tiesības izmantot MEIS ir tiem uzņēmumiem, kuri eksportē konkrētus ražojumus uz konkrētām valstīm, kuras sagrupētas A grupā (“Tradicionālie tirgi”, tostarp visas ES dalībvalstis), B grupā (“Jaunietekmes un mērķa tirgi”) un C grupā (“Citi tirgi”). Valstis, kuras sagrupētas katrā grupā, un ražojumu saraksts ar atbilstošām atbalsta likmēm bija norādīti attiecīgi FTP 15–20 3.B papildinājuma 1. un 2. tabulā. Tuvojoties pārskatīšanas izmeklēšanas perioda beigām, dažādu tirgu nošķīrums tika atcelts un šī shēma kļuva pieejama visiem.

(87)

Priekšrocība izpaužas kā nodokļa kredīts, kas ir vienāds ar procentuālo daļu no FOB eksporta vērtības. Attiecībā uz nerūsējošā tērauda stieņiem šī procentuālā daļa pārskatīšanas perioda sākumā bija 2 % eksportam uz B grupas valstīm un 0 % eksportam uz A un C grupas valstīm. Kā minēts 86. apsvērumā, pārskatīšanas izmeklēšanas perioda beigās nošķīrums starp valstu grupām tika atcelts un 2 % kļuva piemērojami visām valstīm. Daži eksporta veidi ir izslēgti no šīs shēmas, piemēram, importētu preču vai pārkrautu preču eksports, nosacīts eksports, pakalpojumu eksports un tādu struktūru eksporta apgrozījums, kas darbojas speciālajās ekonomiskajās zonās/kas orientētas uz eksportu.

(88)

Nodokļa kredīti saskaņā ar MEIS ir brīvi pārvedami un derīgi 18 mēnešus no izsniegšanas dienas. Tos var izmantot: i) muitas nodokļu samaksai par izejmateriālu vai preču, arī ražošanas līdzekļu, importu, ii) akcīzes nodokļu samaksai par izejmateriālu vai preču, arī ražošanas līdzekļu, iegādi un iii) pakalpojumu nodokļa samaksai par pakalpojumu iegādi.

(89)

Pieteikums priekšrocības saņemšanai saskaņā ar MEIS ir jāaizpilda tiešsaistē Ārējās tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. Attiecīgā dokumentācija (kravaszīmes, bankas realizācijas sertifikāts un apliecinājums par izkraušanu) jāpievieno tiešsaistes pieteikumam. Indijas valdības attiecīgā reģionālā iestāde izsniedz nodokļa kredītu pēc dokumentu rūpīgas pārbaudes. Ja eksportētājs iesniedz attiecīgo informāciju, reģionālajai iestādei nav rīcības brīvības lemt par nodokļa kredīta piešķiršanu.

(90)

Komisija konstatēja, ka atlasītie ražotāji eksportētāji pārskatīšanas izmeklēšanas periodā turpināja izmantot MEIS priekšrocības.

3.10.4.   Secinājums par MEIS

(91)

MEIS nodrošina subsīdijas pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta un 3. panta 2. punkta nozīmē. MEIS nodokļa kredīts ir Indijas valdības finansiāls ieguldījums, jo šo kredītu galu galā izmanto, lai kompensētu ievedmuitas nodokļus, tādējādi mazinot Indijas valdības ieņēmumus no nodokļiem, kas citādi būtu iekasējami. Turklāt MEIS nodokļa kredīts sniedz ieguvumu eksportētājam, jo uzlabo tā likviditāti.

(92)

Arī pēc likuma MEIS ir atkarīga no eksporta rādītājiem, tādēļ tā uzskatāma par īpašu un kompensējamu saskaņā ar pamatregulas 4. panta 4. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu.

(93)

Šo shēmu nevar uzskatīt par pieļaujamu eksportējamas produkcijas ievedmuitas nodokļa atmaksāšanas sistēmu vai aizvietojošu sistēmu pamatregulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta izpratnē. Tā neatbilst stingrajiem noteikumiem, kas izklāstīti pamatregulas I pielikuma i) punktā, II pielikumā (nodokļu atmaksas definīcija un noteikumi) un III pielikumā (nodokļu atmaksas aizvietojuma definīcija un noteikumi). Eksportētājam nav pienākuma ražošanas procesā tiešām izmantot bez nodokļa importētās preces, un kredīta apjomu neaprēķina saistībā ar faktiski izmantotajiem izejmateriāliem. Nav sistēmas vai procedūras, kas apstiprinātu, kuri izejmateriāli ir izmantoti eksportētā ražojuma ražošanas procesā un vai ir tikuši pārsniegti ievedmuitas nodokļu maksājumi pamatregulas I pielikuma i) punkta, II un III pielikuma nozīmē. Eksportētājam ir tiesības izmantot MEIS neatkarīgi no tā, vai tas vispār importē izejmateriālus. Lai to izmantotu, eksportētājam pietiek vienkārši eksportēt preces, nepierādot, ka ir importēti kādi izejmateriāli. Tātad MEIS var izmantot pat tie eksportētāji, kas visus izejmateriālus pērk uz vietas un neimportē preces, kuras var izmantot par izejmateriāliem. Turklāt eksportētājs var izmantot MEIS nodokļa kredītus, lai importētu ražošanas līdzekļus, kaut gan pieļaujamās nodokļu atmaksas sistēmas, kas aprakstītas pamatregulas I pielikuma i) punktā, nav attiecināmas uz ražošanas līdzekļiem, jo eksporta produkcijas ražošanā tie netiek izmantoti. Turklāt Indijas valdība neveica papildu pārbaudi, pamatojoties uz faktiskajiem izejmateriāliem un darījumiem, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai ir ticis pārsniegts maksājums.

3.10.5.   Subsīdijas summas aprēķināšana

(94)

Saskaņā ar pamatregulas 3. panta 2. punktu un 5. pantu kompensējamu subsīdiju apjoms tika aprēķināts kā priekšrocība, ko gūst saņēmējs un ko konstatēja pārskatīšanas izmeklēšanas periodā. Šajā ziņā tika uzskatīts, ka saņēmējs saņem ieguvumu tajā brīdī, kad notiek eksporta darījums saskaņā ar šo shēmu.

(95)

Saskaņā ar pamatregulas 7. panta 2. punktu šo subsīdijas summu attiecināja uz visu attiecīgā ražojuma eksporta apgrozījumu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā (saucējs), jo subsīdija ir atkarīga no eksporta izpildes un to nepiešķīra, pamatojoties uz saražoto, eksportēto vai transportēto apjomu.

(96)

Tādējādi Komisija konstatēja, ka subsīdijas likmes saistībā ar šo shēmu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā ir 1,31 % Chandan Steel Limited, 1,33 % Isinox Steel Limited un 1,00 % Venus Group.

(97)

Pēc informācijas izpaušanas viena persona apgalvoja, ka būtu jākompensē vienīgi tāda priekšrocība, kas pārskatīšanas izmeklēšanas periodā piešķirta pārdošanai uz Savienību. Tomēr, kā minēts 95. apsvērumā, saskaņā ar pamatregulas 7. panta 2. punktu subsīdijas summu attiecināja uz visu attiecīgā ražojuma eksporta apgrozījumu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā (saucējs). Priekšrocības summa, kas piešķirta par apgrozījumu, ko veido eksports uz Savienību, pēc tam tika kompensēta.

3.11.   Mahārāštras Komplekso stimulu shēma (“PSI”).

(98)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka neviens no atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem pārskatīšanas izmeklēšanas periodā nesaņēma priekšrocības no šīs shēmas, tādējādi šīs izmeklēšanas nolūkos turpmāka kompensējamības izvērtēšana nav nepieciešama.

3.12.   Reģionālās subsīdijas

(99)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka neviens no atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem pārskatīšanas izmeklēšanas periodā nesaņēma priekšrocības no šīm shēmām, tādējādi šīs izmeklēšanas nolūkos to turpmāka kompensējamības izvērtēšana nav nepieciešama.

3.13.   Kompensējamo subsīdiju summas

(100)

Ražotājam eksportētājam, kas sadarbojās, kompensējamo eksporta subsīdiju summas saskaņā ar pamatregulas noteikumiem, izteiktas kā procentuālais nodoklis, ir šādas.

1. tabula

Kompensējamās subsīdijas

SHĒMAS

UZŅĒMUMI

AAS (%)

DDS (%)

MEIS (%)

Kopā (%)

Chandan Steel Limited

0,88

1,02

1,31

3,21

Isinox Steels Limited

1,56

0,66

1,33

3,55

Venus Group

n/a

1,82

1,00

2,82

Avots: izmeklēšana.

(101)

Subsidēšanas kopējā summa pārsniedz de minimis robežvērtību, kas minēta pamatregulas 14. panta 5. punktā.

3.14.   Secinājumi par subsidēšanas turpināšanās iespējamību

(102)

Saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu Komisija pārbaudīja, vai spēkā esošo pasākumu izbeigšanas rezultātā subsidēšana varētu turpināties.

(103)

Kā noteikts 31. līdz 101. apsvērumā, tika konstatēts, ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā attiecīgā ražojuma eksportētāji Indijā turpināja saņemt Indijas iestāžu kompensējamās subsidēšanas piedāvātos labumus.

(104)

Subsīdiju shēmas sniedz atkārtotu atbalstu, un nekas neliecina par to, ka šis atbalsts tuvākajā nākotnē tiks pakāpeniski atcelts. Subsidēšana DDS un MEIS ietvaros pārskatīšanas izmeklēšanas periodā gluži pretēji palielinājās. DDS likme un maksimālā vērtība pieauga, bet MEIS, kas pārskatīšanas perioda sākumā bija pieejama eksportam uz valstu grupu (izņemot dalībvalstis), perioda beigās kļuva pieejama attiecībā uz visām valstīm. Minētās izmaiņas palielināja eksporta uz Savienību pievilcību.

(105)

Lai gan nerūsējošā tērauda cenas Savienībā ir līdzīgas tām, kas ir trešo valstu tirgos, visiem atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem ir ievērojams jaudas pārpalikums diapazonā no 14 % līdz 66 %. Visu ražotāju eksportētāju, kas sadarbojās (tie veido aptuveni 46 % no Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu kopējā importa Savienībā), jaudas izmantojums ir aptuveni 42 %. Tikai šo ražotāju neizmantotā jauda ir aptuveni 156 000 tonnu, t. i., 50 % no kopējā Savienības patēriņa pārskatīšanas izmeklēšanas periodā. Ņemot vērā to, ka šajos statistikas datos vēl nav iekļauts jaudas pārpalikums tiem ražotājiem eksportētājiem, kas veido pārējos 54 % no Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu kopējā importa Savienībā, kā arī tiem Indijas ražotājiem, kuri neeksportē uz Savienību, šī ir piesardzīga aplēse par kopējo jaudas pārpalikumu Indijā.

(106)

Saskaņā ar Indijas 2017. gada valsts tērauda rūpniecības politikas dokumenta projektu 2015. gadā Indija bija vienīgā lielā ekonomika pasaulē, kur pieprasījums pēc tērauda turpināja pieaugt (5,3 % apmērā). Kaut arī ražošanas apjomi vietējam patēriņam starp atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem pārskatīšanas izmeklēšanas periodā svārstās no 1 līdz 17 % no ražošanas kopapjoma, ražotāju eksportētāju, kas sadarbojās, jaudas pārpalikums ir aptuveni 58 %. Līdz ar to, pat ja vietējā patēriņa pieaugums saglabātos 2015. gada līmenī, būtu vajadzīgi daudzi gadi, lai tas spētu absorbēt jaudas pārpalikumu.

(107)

Savienības tirgus ir pievilcīgs, neraugoties uz pasākumiem. Visi atlasītie ražotāji eksportētāji ir orientēti uz eksportu; tie eksportē 83–99 % no visas savas nerūsējošā tērauda stieņu produkcijas. Neraugoties uz spēkā esošajiem pasākumiem, Savienība joprojām bija nozīmīgs eksporta galamērķis atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem; pārskatīšanas izmeklēšanas periodā 35 %–53 % no minēto ražotāju eksportētāju nerūsējošā tērauda stieņu kopējā eksporta ir uz Savienību. Ja pasākumus atceltu, iespējams, ka jau tā nozīmīgais eksporta apjoms uz Savienību pārskatīšanas izmeklēšanas periodā pieaugtu. Kā sīkāk izklāstīts 183. apsvērumā, to labi ilustrē viena ražotāja eksportētāja piemērs, kura maksājums pēc starpposma pārskatīšanas 2013. gadā tika samazināts līdz 0 %.

(108)

Ņemot to vērā, Komisija secina, ka subsidēšana, visticamāk, tiks turpināta.

4.   KAITĒJUMA TURPINĀŠANĀS VAI ATKĀRTOŠANĀS IESPĒJAMĪBA

4.1.   Savienības ražošanas nozares definīcija un Savienības ražošanas apjoms

(109)

Pārskatīšanas izmeklēšanas periodā līdzīgo ražojumu ražoja 25 ražotāji. Tie veido “Savienības ražošanas nozari” pamatregulas 9. panta 1. punkta nozīmē.

4.2.   Ievadpiezīmes

(110)

Kaitējums tika novērtēts, pamatojoties uz tendencēm, kas novērotas attiecībā uz ražošanu, ražošanas jaudu, ražošanas jaudas izmantojumu, pārdošanas apjomu, tirgus daļu, nodarbinātību, ražīgumu un izaugsmi visas Savienības ražošanas nozares līmenī, un uz tendencēm, kas novērotas attiecībā uz cenām, rentabilitāti, naudas plūsmu, spēju piesaistīt kapitālu un ieguldījumus, krājumiem, ienākumiem no ieguldījuma un algām atlasīto Savienības ražotāju līmenī.

(111)

Attiecīgajā periodā, izņemot 2013. gadu, tirgus apstākļi bija labvēlīgi un Savienībā bija novērojams nerūsējošā tērauda stieņu patēriņa pieaugums. Kā minēts 3. apsvērumā, Viraj maksājums starpposma pārskatīšanā 2013. gadā tika samazināts līdz 0 %.

4.3.   Patēriņš Savienībā

(112)

Komisija noteica patēriņu Savienībā, saskaitot:

a)

trīs atlasīto Savienības ražotāju pārbaudīto pārdošanas apjomu Savienībā;

b)

Savienības ražotāju, kuri sadarbojās, bet netika atlasīti, pārdošanas apjomu Savienībā, kas iegūts no pārskatīšanas pieprasījuma un pēc Eurofer sniegto datu pārbaudes;

c)

importu saskaņā ar Eurostat datiem.

(113)

Nerūsējošā tērauda stieņu patēriņam Savienībā bija šāda dinamika.

2. tabula

Patēriņš Savienībā (metriskās tonnas)

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Kopējais patēriņš Savienībā (metriskās tonnas)

270 254

259 213

301 309

310 418

314 305

Indekss (2012. gads = 100)

100

96

111

115

116

Avots: Eurostat, Eurofer un atbildes uz anketas jautājumiem.

(114)

Patēriņš Savienībā attiecīgajā periodā palielinājās par 16 %. Analizējot datus par atsevišķiem gadiem, 2012.–2013. gada periodā vērojams sākotnējs kritums par 4 %, bet pēc tam pakāpenisks pieaugums par 20 procentpunktiem jeb vairāk par 55 tūkstošiem tonnu laika posmā no 2014. gada līdz pārskatīšanas izmeklēšanas perioda beigām.

4.4.   Imports no Indijas

4.4.1.   Indijas izcelsmes importa apjoms un tirgus daļa

(115)

Komisija noteica Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importa apjomu Savienībā, pamatojoties uz Eurostat datiem un importa tirgus daļām, salīdzinot šos importa apjomus ar Savienības patēriņu, kā norādīts 2. tabulā.

(116)

Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam Savienībā bija šāda dinamika.

3. tabula

Indijas izcelsmes importa apjoms (metriskās tonnas) un tirgus daļa

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Importa no Indijas apjoms (metriskās tonnas)

27 138

27 053

42 631

44 494

44 636

Indekss (2012. gads = 100)

100

100

157

164

164

Importa no Indijas tirgus daļa (%)

10

10

14

14

14

Indekss (2012. gads = 100)

100

102

140

141

140

Avots: Eurostat.

(117)

Attiecīgajā periodā importa apjoms no Indijas uz Savienību būtiski pieauga, proti, par 64 % jeb gandrīz 18 000 tonnām. Analizējot datus par atsevišķiem gadiem, 2013. gadā vērojams sākotnējs nebūtisks samazinājums un pēc tam 2014. gadā pieaugums par 57 procentpunktiem; 2015. gadā un pārskatīšanas izmeklēšanas periodā vērojams turpmāks pieaugums vēl par septiņiem procentpunktiem.

(118)

Sākotnēji 2013.–2012. gadā importa no Indijas rādītājs bija stabils, kamēr Savienības patēriņš samazinājās par 3 %. No 2013. gada līdz pārskatīšanas izmeklēšanas periodam imports no Indijas pieauga par 64 %, kamēr Savienības patēriņš palielinājās par 20 %. Tā kā importa no Indijas pieaugums bija lielāks nekā Savienības patēriņa pieaugums, šā importa tirgus daļa palielinājās no 10 % līdz 14 %.

4.4.2.   No Indijas ievestā importa cenas

(119)

Komisija izmantoja importa no Indijas cenas saskaņā ar Eurostat informāciju.

(120)

Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importa vidējās cenas Savienībā attīstījās šādi.

4. tabula

Indijas izcelsmes importa cenas

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Indijas izcelsmes importa cenas

(EUR/metriskā tonna)

2 509

2 233

2 095

2 225

2 165

Indekss (2012. gads = 100)

100

89

84

89

86

Avots: Eurostat.

(121)

No Indijas ievestā importa cenas attiecīgajā periodā samazinājās par 14 %, vislielākais kritums novērojams 2012.–2013. gadā. 2013. gadā tās samazinājās par 11 %, 2014. gadā vēl par 5 procentpunktiem, 2015. gadā pieauga par pieciem procentpunktiem, taču pārskatīšanas izmeklēšanas periodā samazinājās par trim procentpunktiem.

(122)

Lai gan šis kritums sekoja izejmateriālu cenu lejupslīdošajai tendencei, Komisija atzīmē, ka visā attiecīgajā periodā vidējā importa cena par vienu vienību no Indijas bija ievērojami zemāka nekā vidējā pārdošanas cena un vidējās ražošanas izmaksas par vienu Savienības ražošanas nozares saražotu vienību (atbilstoši datiem 9. tabulā), kā rezultātā radās spēcīgs cenu spiediens uz Savienības pārdošanas cenām.

4.4.3.   Cenu samazinājums

(123)

Cenu samazinājumu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā Komisija noteica, salīdzinot:

a)

katra ražojuma veida vidējās svērtās pārdošanas cenas, ko atlasītajiem Savienības ražotājiem Savienības tirgū maksājuši nesaistīti klienti (koriģētas EXW līmenī);

b)

attiecīgās katra ražojuma veida vidējās svērtās cenas, kas jāmaksā pirmajam neatkarīgajam pircējam Savienības tirgū par importu no Indijas atlasītajiem ražotājiem un kas noteiktas kā izmaksu, apdrošināšanas un kravu pārvadājumu summa (CIF) ar atbilstīgām korekcijām attiecībā uz pēcimporta izmaksām.

(124)

Šāds cenu salīdzinājums tika veikts darījumiem pa ražojuma veidiem vienā un tajā pašā tirdzniecības līmenī, vajadzības gadījumā veicot atbilstīgas korekcijas un atskaitot rabatus un atlaides. Salīdzinājuma rezultāts tika izteikts procentos no atlasīto Savienības ražotāju apgrozījuma pārskatīšanas izmeklēšanas periodā.

(125)

Salīdzinājums liecināja, ka ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, vidējā svērtā cenu samazinājuma starpība pārskatīšanas izmeklēšanas periodā Savienības tirgū bija 12 %.

4.5.   Imports no citām valstīm

(126)

Komisija noteica citu valstu (kas nav Indija) izcelsmes importa apjomu Savienībā, pamatojoties uz Eurostat datiem un importa tirgus daļām, salīdzinot šos importa apjomus ar Savienības patēriņu, kā norādīts 2. tabulā.

(127)

Nerūsējošā tērauda stieņu importam no trešām valstīm Savienībā bija šāda dinamika.

5. tabula

Nerūsējošā tērauda stieņu imports no citām valstīm

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Citas valstis kopā

Importa apjoms (metriskās tonnas)

22 035

19 243

20 326

20 367

20 262

Indekss (2012. gads = 100)

100

87

92

92

92

Tirgus daļa (%)

8

7

7

7

6

Vidējā cena (EUR/metriskā tonna)

4 395

4 171

4 178

4 236

4 145

Indekss (2012. gads = 100)

100

95

95

96

94

Šveice

Importa apjoms (metriskās tonnas)

9 911

10 122

10 921

10 268

10 578

Indekss (2012. gads = 100)

100

102

110

104

107

Tirgus daļa (%)

4

4

4

3

3

Vidējā cena (EUR/metriskā tonna)

4 364

4 080

4 013

3 960

3 866

Indekss (2012. gads = 100)

100

93

92

91

89

Ukraina

Importa apjoms (metriskās tonnas)

4 276

3 344

2 891

3 773

3 573

Indekss (2012. gads = 100)

100

78

68

88

84

Tirgus daļa (%)

2

1

1

1

1

Vidējā cena (EUR/metriskā tonna)

3 174

2 834

2 805

2 612

2 406

Indekss (2012. gads = 100)

100

89

88

82

76

Pārējās valstis

Importa apjoms (metriskās tonnas)

7 849

5 777

6 514

6 327

6 111

Indekss (2012. gads = 100)

100

74

83

81

78

Tirgus daļa (%)

3

2

2

2

2

Vidējā cena (EUR/metriskā tonna)

5 099

5 103

5 065

5 651

5 646

Indekss (2012. gads = 100)

100

100

99

111

111

Avots: Eurostat.

(128)

Importa apjoms no trešām valstīm, kas nav Indija, samazinājās par 8 % salīdzinājumā ar importa apjoma palielinājumu 64 % apmērā no Indijas.

(129)

Attiecīgajā periodā citu valstu, kas nav Indija, izcelsmes importa tirgus daļa samazinājās no 8 % līdz 6 %, savukārt Indijas izcelsmes importa tirgus daļa palielinājās no 10 % līdz 14 %.

(130)

Divu svarīgāko importētāju valstu pēc Indijas tirgus daļas attiecīgajā periodā samazinājās: Šveices tirgus daļa samazinājās no 4 % līdz 3 % un Ukrainas – no 2 % līdz 1 %.

(131)

Tā kā Savienības patēriņš palielinājās par 16 % un Savienības ražošanas nozares tirgus daļa attiecīgajā periodā samazinājās par 3 %, tas nozīmē, ka Indijas izcelsmes importa tirgus daļa pieauga ne tikai uz Savienības ražošanas nozares, bet arī uz cita importa rēķina.

(132)

Citu trešo valstu izcelsmes importa vidējā cena samazinājās daudz gausāk nekā Indijas izcelsmes importa cenas. Tā samazinājās par 6 %, savukārt importa no Indijas cenas samazinājās par 14 %.

(133)

Šveices un Ukrainas izcelsmes importa cenas vidēji ir ievērojami augstākas par Indijas izcelsmes importa cenām attiecīgajā periodā kopumā. Taču šīs cenas ne vienmēr ir tieši salīdzināmas, jo vidējo cenu ietekmē atšķirīgs sortiments.

(134)

Turklāt importa apjomam no Šveices (+ 7 %) un Ukrainas (– 16 %) vai no visām pārējām trešām valstīm (– 8 %) nebija novērojams tik liels pieaugums kā Indijas izcelsmes importam (+ 64 %).

(135)

Kamēr importa apjoms no Indijas attiecīgajā periodā palielinājās par vairāk nekā 17 000 t, importa apjoms no Ukrainas samazinājās aptuveni par 700 t, no Šveices palielinājās aptuveni par 700 t un no visām pārējām trešām valstīm (tostarp Šveices un Ukrainas) – palielinājās aptuveni par 1 700 t.

(136)

Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā daudz mazāko importa apjomu no Šveices un Ukrainas salīdzinājumā ar importa apjomu no Indijas, nekas neliecina par to, ka imports no šīm divām valstīm būtu izraisījis kaitējumu Savienības ražošanas nozarei.

(137)

Citu valstu, kas nav Indija, (tostarp Šveices un Ukrainas) izcelsmes importa cenas vidēji ir augstākas nekā Indijas izcelsmes importa cenas, un attiecīgajā periodā šo citu valstu izcelsmes imports zaudēja 2 % tirgus daļas.

4.6.   Savienības ražošanas nozares ekonomiskais stāvoklis

4.6.1.   Vispārīgas piezīmes

(138)

Saskaņā ar pamatregulas 8. panta 4. punktu Komisija pārbaudīja subsidētā importa ietekmi uz Savienības ražošanas nozari, novērtējot visus ekonomiskos rādītājus, kas raksturo Savienības ražošanas nozares stāvokli attiecīgajā periodā.

(139)

Kā minēts 12. apsvērumā, lai noteiktu iespējamo Savienības ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu, tika izmantota atlase.

(140)

Lai noteiktu kaitējumu, Komisija nošķīra makroekonomiskos un mikroekonomiskos kaitējuma rādītājus.

(141)

Makroekonomiskos rādītājus Komisija novērtēja, pamatojoties uz datiem, kas iekļauti pārskatīšanas pieprasījumā, Eurofer iesniegtajiem datiem un atlasīto Savienības ražotāju pārbaudītajām atbildēm uz anketas jautājumiem. Dati attiecās uz visiem Savienības ražotājiem.

(142)

Mikroekonomiskos rādītājus Komisija novērtēja, pamatojoties uz pārbaudītajiem datiem, kas sniegti izlasē iekļauto Savienības ražotāju atbildēs uz anketas jautājumiem.

(143)

Abi datu kopumi tika atzīti par reprezentatīviem attiecībā uz Savienības ražošanas nozares ekonomisko stāvokli.

(144)

Makroekonomiskie rādītāji ir šādi: ražošanas apjoms, ražošanas jauda, jaudas izmantojums, pārdošanas apjoms, tirgus daļa, izaugsme, nodarbinātība, produktivitāte, kompensējamo subsīdiju apjoms un atgūšanās no iepriekšējās subsidēšanas.

(145)

Mikroekonomiskie rādītāji ir šādi: vienības vidējās cenas, vienības izmaksas, darbaspēka izmaksas, krājumi, rentabilitāte, naudas plūsma, ieguldījumi, ienākums no ieguldījumiem un spēja piesaistīt kapitālu.

4.6.2.   Makroekonomiskie rādītāji

4.6.2.1.   Ražošanas apjoms, ražošanas jauda un tās izmantojums

(146)

Kopējā ražošanas apjoma, ražošanas jaudas un jaudas izmantojuma dinamika Savienības ražošanas nozarē attiecīgajā periodā bija šāda.

6. tabula

Savienības ražotāju ražošanas apjoms, ražošanas jauda un tās izmantojums

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Ražošanas apjoms (metriskās tonnas)

285 000

269 000

314 000

325 000

326 000

Indekss (2012. gads = 100)

100

94

110

114

114

Ražošanas jauda (metriskās tonnas)

475 000

470 000

491 000

494 000

493 500

Indekss (2012. gads = 100)

100

99

103

104

104

Jaudas izmantojums (%)

60

57

64

66

66

Indekss (2012. gads = 100)

100

95

107

110

110

Avots: Eurostat, Eurofer un atbildes uz anketas jautājumiem.

(147)

Savienības ražošanas nozares ražošanas apjoms attiecīgajā periodā pieauga par 14 %. Analizējot datus par atsevišķiem gadiem, vērojams, ka 2013. gadā tas vispirms samazinājās par 6 %, bet pēc tam pakāpeniski palielinājās – 2014. gadā par 16 procentpunktiem un 2015. gadā vēl par četriem procentpunktiem, pārskatīšanas izmeklēšanas periodā saglabājoties šajā līmenī.

(148)

Savienības ražošanas nozares ražošanas jauda attiecīgajā periodā pieauga par 4 %.

(149)

Pieaugot ražošanas apjomam, Savienības ražošanas nozares jaudas izmantojuma rādītājs attiecīgajā periodā pieauga par 10 %.

4.6.2.2.   Pārdošanas apjoms un tirgus daļa

(150)

Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjomam Savienībā un tirgus daļai attiecīgajā periodā bija šāda dinamika.

7. tabula

Savienības ražotāju pārdošanas apjoms un tirgus daļa

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Pārdošanas apjoms Savienībā (metriskās tonnas)

221 081

212 917

238 352

245 557

249 407

Indekss (2012. gads = 100)

100

96

108

111

113

Tirgus daļa (%)

82

82

79

79

79

Indekss (2012. gads = 100)

100

99

96

96

96

Avots: Eurostat, Eurofer un atbildes uz anketas jautājumiem.

(151)

Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoms Savienības tirgū attiecīgajā periodā pieauga aptuveni par 13 % jeb par vairāk nekā 28 000 tonnu, kas ir mazāk nekā tirgus pieaugums par 16 %, kā norādīts 2. tabulā.

(152)

Analizējot datus par atsevišķiem gadiem, 2012.–2013. gada periodā vērojams sākotnējs samazinājums par 4 %, bet pēc tam 2014. gadā pieaugums par 12 procentpunktiem, kā arī 2015. gadā par trim procentpunktiem un pārskatīšanas izmeklēšanas periodā par diviem procentpunktiem.

(153)

Savienības ražošanas nozares tirgus daļa attiecīgajā periodā samazinājās par 3 %, no 82 % 2012.–2013. gadā līdz 79 % laikposmā no 2014. gada līdz pārskatīšanas izmeklēšanas periodam.

4.6.2.3.   Izaugsme

(154)

Savienības patēriņš attiecīgajā periodā pieauga par 16 % jeb par vairāk nekā 44 000 tonnu. Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoms pieauga par 13 % jeb par vairāk nekā 23 000 tonnu, tomēr tās tirgus daļa samazinājās par četriem procentpunktiem.

4.6.2.4.   Nodarbinātība un ražīgums

(155)

Savienības ražošanas nozares nodarbinātības un ražīguma dinamika attiecīgajā periodā bija šāda.

8. tabula

Savienības ražotāju nodarbinātība un ražīgums

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Nodarbināto skaits

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

Indekss (2012. gads = 100)

100

100

100

100

100

Ražīgums (metriskās tonnas/nodarbinātais)

133

125

146

151

152

Indekss (2012. gads = 100)

100

94

110

114

114

Avots: Eurostat, Eurofer un atbildes uz anketas jautājumiem.

(156)

Nodarbinātība Savienības ražošanas nozarē attiecīgajā periodā saglabājās tādā pašā līmenī.

(157)

Ņemot vērā ražošanas apjoma pieaugumu par 14 % attiecīgajā periodā, arī ražīgums tajā pašā periodā pieauga par 14 %. Analizējot datus par atsevišķiem gadiem, 2012.–2013. gada periodā vērojams sākotnējs samazinājums par 6 %, bet pēc tam 2014. gadā pieaugums par 16 procentpunktiem, 2015. gadā vērojams pieaugums par četriem procentpunktiem, pārskatīšanas izmeklēšanas periodā paliekot tajā pašā līmenī.

4.6.2.5.   Subsīdijas starpības lielums un atgūšanās no iepriekšējas subsidēšanas

(158)

Komisija konstatēja, ka nerūsējošā tērauda stieņu imports no Indijas turpināja ienākt Savienības tirgū par subsidētām cenām. Subsīdijas starpība, kas pārskatīšanas izmeklēšanas periodā noteikta Indijai, kā aprakstīts 100. apsvērumā, ievērojami pārsniedza de minimis līmeni.

(159)

Tas sakrita ar Indijas izcelsmes importa cenu samazinājumu par 14 % attiecīgajā periodā. Tādējādi Savienības ražošanas nozare nespēja pilnībā izmantot spēkā esošo kompensācijas pasākumu priekšrocības, jo tās tirgus daļa samazinājās par 4 % un rentabilitāte samazinājās gandrīz par pieciem procentpunktiem.

4.6.3.   Mikroekonomiskie rādītāji

4.6.3.1.   Cenas un tās ietekmējoši faktori

(160)

Atlasīto Savienības ražotāju vidējām vienības pārdošanas cenām nesaistītiem klientiem Savienībā attiecīgajā periodā bija šāda dinamika.

9. tabula

Vidējās pārdošanas cenas Savienībā un vienības izmaksas

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Vidējā vienības pārdošanas cena Savienībā (EUR/metriskā tonna)

3 190

2 832

2 804

2 680

2 482

Indekss (2012. gads = 100)

100

89

88

84

78

Vienības ražošanas izmaksas (EUR/metriskā tonna)

3 012

2 772

2 681

2 561

2 459

Indekss (2012. gads = 100)

100

92

89

85

82

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(161)

Savienības ražošanas nozares vidējā vienības pārdošanas cena nesaistītiem pircējiem Savienībā attiecīgajā periodā nepārtraukti samazinājās (par 22 %), pārskatīšanas izmeklēšanas periodā sasniedzot 2 482 EUR/t. Savienības ražošanas nozare bija spiesta samazināt cenas, lai atspoguļotu pārdošanas cenu vispārējo samazinājumu nerūsējošā tērauda stieņu tirgū.

(162)

Savienības ražošanas nozares vidējās ražošanas izmaksas attiecīgajā periodā saruka mazāk – par 18 %. Galvenais faktors, kas ietekmēja vienības ražošanas izmaksu samazinājumu, bija izejvielu cenu samazinājums, kā arī ražīguma kāpums.

4.6.3.2.   Darbaspēka izmaksas

(163)

Izlasē iekļauto Savienības ražotāju vidējām darbaspēka izmaksām attiecīgajā periodā bija šāda dinamika.

10. tabula

Vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu nodarbināto

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu nodarbināto (EUR/nodarbinātais)

51 304

52 672

54 130

54 393

52 462

Indekss (2012. gads = 100)

100

103

106

107

103

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(164)

Savienības ražošanas nozarē vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu nodarbināto attiecīgajā periodā nedaudz palielinājās (par 3 %).

4.6.3.3.   Krājumi

(165)

Izlasē iekļauto Savienības ražotāju krājumiem attiecīgajā periodā bija šāda dinamika.

11. tabula

Krājumi

 

2012

2013

2014

2015

PIP

Krājumi perioda beigās (metriskās tonnas)

6 857

9 336

8 493

6 331

5 778

Indekss (2012. gads = 100)

100

136

124

92

84

Krājumi perioda beigās procentos no ražošanas apjoma (%)

6

8

7

5

5

Indekss (2012. gads = 100)

100

134

114

85

77

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(166)

Savienības ražošanas nozares perioda beigu krājumu līmenis attiecīgajā periodā samazinājās par 16 %. Pārskatīšanas izmeklēšanas periodā krājumu līmenis veidoja aptuveni 5 % no to ražošanas apjoma.

4.6.3.4.   Rentabilitāte, naudas plūsma, ieguldījumi, ienākums no ieguldījumiem un spēja piesaistīt kapitālu

(167)

Komisija noteica Savienības ražošanas nozares rentabilitāti, tīro peļņu pirms nodokļu samaksas no līdzīgā ražojuma pārdošanas nesaistītiem klientiem Savienībā izsakot procentos no šīs pārdošanas apgrozījuma.

(168)

Izlasē iekļauto Savienības ražotāju rentabilitātei, naudas plūsmai, ieguldījumiem un ienākumam no ieguldījumiem attiecīgajā periodā bija šāda dinamika.

12. tabula

Rentabilitāte, naudas plūsma, ieguldījumi un ienākums no ieguldījumiem

 

2012

2013

2014

2015

PIP

ES pārdošanas apjoma nesaistītiem klientiem rentabilitāte (% no pārdošanas apgrozījuma)

8,1

3,8

6,4

6,1

3,3

Indekss (2012. gads = 100)

100

47

79

76

41

Naudas plūsma (miljoni EUR)

28,4

9,6

26,8

28,4

16,5

Indekss (2012. gads = 100)

100

34

94

100

58

Ieguldījumi (miljoni EUR)

7,7

6,9

6,8

7,1

7,0

Indekss (2012. gads = 100)

100

90

88

92

91

Ienākums no ieguldījumiem (%)

44

20

34

38

23

Indekss (2012. gads = 100)

100

46

78

86

53

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(169)

Savienības ražošanas nozares rentabilitāte pakāpeniski samazinājās – no 8,1 % 2012. gadā līdz 3,3 % pārskatīšanas izmeklēšanas periodā, t. i., par 59 %. Analizējot datus par atsevišķiem gadiem, 2012.–2013. gada periodā vērojams sākotnējs būtisks samazinājums par 53 % un 2014. gadā pieaugums par 32 procentpunktiem; 2015. gadā vērojams neliels samazinājums par trim procentpunktiem un pārskatīšanas izmeklēšanas periodā – būtisks samazinājums par 35 procentpunktiem.

(170)

Neto naudas plūsma ir Savienības ražošanas nozares spēja pašfinansēt savu darbību. Neto naudas plūsma attiecīgajā periodā samazinājās par 42 %. Analizējot datus par atsevišķiem gadiem, redzamas šā rādītāja neregulāras svārstības. 2012.–2013. gada periodā vērojams sākotnējs būtisks samazinājums par 66 % un 2014. gadā pieaugums par 60 procentpunktiem; 2015. gadā vērojams vēl neliels pieaugums par sešiem procentpunktiem un pārskatīšanas izmeklēšanas periodā – būtisks samazinājums par 42 procentpunktiem.

(171)

Būtiskais Savienības ražošanas nozares naudas plūsmas samazinājums galvenokārt skaidrojams ar ievērojamo rentabilitātes samazinājumu (sk. 169. apsvērumu).

(172)

Attiecīgajā periodā ikgadējs ieguldījums līdzīgajā ražojumā, ko īstenoja Savienības ražošanas nozare, samazinājās par 9 %, proti, no 7,7 milj. EUR 2012. gadā līdz 7,0 milj. EUR pārskatīšanas izmeklēšanas periodā.

(173)

Ienākums no ieguldījumiem ir peļņa, kas izteikta procentos no ieguldījumu neto uzskaites vērtības. Savienības ražošanas nozares ienākums no ieguldījumiem līdzīgā ražojuma ražošanā un pārdošanā attiecīgajā periodā samazinājās par 47 %.

4.6.4.   Secinājums par stāvokli Savienības ražošanas nozarē

(174)

Izmeklēšana liecina, ka, neraugoties uz spēkā esošajiem pasākumiem, lielākā daļa kaitējuma rādītāju un ekonomikas un finanšu stāvoklis Savienības ražošanas nozarē attiecīgajā periodā pasliktinājās.

(175)

Savienības ražošanas nozare zaudēja 4 % no savas tirgus daļas un tās peļņa, naudas plūsma, ieguldījumi un ienākums no ieguldījumiem arvien samazinājās.

(176)

Šī negatīvā dinamika norisinājās vienlaikus ar ievērojamu Savienības patēriņa pieaugumu, proti, par 16 % attiecīgajā periodā. Tajā pašā laikā pastāvīgi pieauga Indijas izcelsmes importa apjoms un tirgus daļa Savienības tirgū.

(177)

Šis Indijas izcelsmes subsidētais imports bija par 12 % lētāks nekā Savienības ražošanas nozares cenas pārskatīšanas izmeklēšanas periodā, tādējādi radot cenu spiedienu. Faktiski cenu spiediens pārskatīšanas izmeklēšanas periodā bija augstāks nekā sākotnējās izmeklēšanas laikā, kad cenu samazinājums nepārsniedza 2 %.

(178)

Tādējādi, lai ierobežotu tirgus daļas zudumu, Savienības ražošanas nozare bija spiesta samazināt savas pārdošanas cenas. Līdz ar to tās peļņa, lai gan joprojām pozitīva (3,3 %), pārskatīšanas izmeklēšanas periodā bija zemāka par 9,5 % mērķa peļņu, kas noteikta sākotnējā izmeklēšanā.

(179)

Tajā pašā laikā, kā norādīts 133. apsvērumā, citu valstu, kas nav Indija, izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importa cena bija augstāka nekā Indijas izcelsmes importa cena, attiecīgajā periodā zaudējot 2 % tirgus daļas.

(180)

Tādējādi Komisija secina, ka attiecīgajā periodā un pārskatīšanas izmeklēšanas periodā Savienības ražošanas nozarei joprojām tiek nodarīts kaitējums.

4.7.   Kaitējuma turpināšanās iespējamība

(181)

Lai noteiktu kaitējuma turpināšanās iespējamību, ja tiktu atcelti pasākumi pret Indiju, Komisija analizēja ražošanas jaudu un jaudas pārpalikumu Indijā, eksportu no Indijas uz citām valstīm un Savienības tirgus pievilcīgumu.

(182)

Kā paskaidrots 105. apsvērumā, Indijas jaudas pārpalikums pārskatīšanas izmeklēšanas periodā, pamatojoties uz piesardzīgiem aprēķiniem, ir virs 156 000 tonnu, kas šajā pašā periodā jau veido 50 % no Savienības patēriņa.

(183)

Komisija arī norādīja, ka pēc Viraj maksājuma likmes samazinājuma līdz 0 % 2013. gadā, pamatojoties uz 3. apsvērumā minētās pārskatīšanas rezultātiem, šis ražotājs ir ievērojami palielinājis savu klātbūtni Savienības tirgū.

(184)

No 2013. gada līdz pārskatīšanas izmeklēšanas periodam Viraj patiešām veica lielāko daļu Indijas izcelsmes importa uz Savienību. Viraj veiktais imports šajā periodā gandrīz trīskāršojās, tā daļai pieaugot par vairāk nekā 60 %.

(185)

Tajā pašā laika posmā Indijas izcelsmes importa apjoms pieauga par 64 % un tā Savienības tirgus daļa pieauga par 40 %. Šo pieaugumu galvenokārt izraisīja Viraj ievērojamais importa pieaugums. Tas liecina par Savienības tirgus pievilcību Indijas ražotājiem. Tajā pašā laikā Savienības ražošanas nozare zaudēja trīs procentpunktus no tirgus daļas un gandrīz piecus procentpunktus no rentabilitātes, kā rezultātā tās stāvoklis pasliktinājās.

(186)

Cenu līmenis, kāds ir Indijas eksportam uz citām valstīm, bija salīdzināms ar tās cenu līmeni eksportam uz Savienību.

(187)

Sakarā ar Savienības tirgus pievilcīgumu, kā aprakstīts 105., 182. un 183. apsvērumā, ja pasākumi tiktu atcelti, vismaz daļa no šī jaudas pārpalikuma, visticamāk, tiktu novirzīta uz Savienības tirgu. Turklāt, kā aprakstīts 107. apsvērumā, Indijas ražotāji lielā mērā ir vērsti uz eksportu.

(188)

Indijas izcelsmes importa cenas bija par 12 % zemākas nekā Savienības ražošanas nozares pārdošanas cenas. Tas liecina par to, kāds varētu būt iespējamais cenu līmenis importam no Indijas, ja pasākumi tiktu atcelti. Pamatojoties uz to, ir iespējams, ka cenu spiediens Savienības tirgū ievērojami palielināsies, ja pasākumi tiktu atcelti, tādējādi vēl vairāk pasliktinot Savienības ražošanas nozares ekonomisko stāvokli.

(189)

Pamatojoties uz to, ja pasākumu nebūtu, Indijas ražotāji eksportētāji, visticamāk, palielinātu klātbūtni Savienības tirgū gan importa apjomu, gan tirgus daļas ziņā un par subsidētām cenām, kas būtu ievērojami zemākas par Savienības ražošanas nozares pārdošanas cenām.

(190)

Tas radītu lielāku spiedienu uz cenām Savienības tirgū, tādējādi negatīvi ietekmējot Savienības ražošanas nozares rentabilitāti un finanšu stāvokli, veicinot tās ekonomiskā stāvokļa turpmāku pasliktināšanos.

(191)

Komisija tādējādi secina, ka tad, ja pasākumi tiktu atcelti, pastāv liela iespējamība, ka kaitējums turpinātos.

5.   SAVIENĪBAS INTERESES

(192)

Saskaņā ar pamatregulas 31. pantu Komisija pārbaudīja, vai spēkā esošo kompensācijas pasākumu saglabāšana pret Indiju būtu pretrunā Savienības interesēm kopumā.

(193)

Komisija noteica Savienības intereses, ņemot vērā visas dažādās saistītās intereses, ieskaitot Savienības ražošanas nozares, importētāju un lietotāju intereses. Visām ieinteresētajām personām tika dota iespēja paust viedokli saskaņā ar pamatregulas 31. panta 2. punktu.

(194)

Uz šā pamata Komisija pārbaudīja, vai neatkarīgi no secinājumiem par subsidēšanas turpināšanos un kaitējuma atkārtošanos pastāv nepārvarami iemesli, kas ļautu secināt, ka Savienības interesēs nav saglabāt spēkā esošos pasākumus.

5.1.   Savienības ražošanas nozares intereses

(195)

Kā paskaidrots 153. apsvērumā, pasākumi neaizkavēja to, ka Savienības ražošanas nozare attiecīgajā periodā zaudēja 4 % no tirgus daļas.

(196)

Vienlaikus 188. apsvērumā Komisija arī secināja, ka Savienības ražošanas nozares stāvoklis varētu ievērojami pasliktināties, ja kompensācijas pasākumi pret Indiju tiktu izbeigti.

(197)

Tādēļ Komisija secināja, ka pasākumu turpināšana pret Indiju nodrošinātu ieguvumus Savienības ražošanas nozarei.

5.2.   Importētāju intereses

(198)

Komisija nosūtīja anketas diviem importētājiem, kas sadarbojās. Kā minēts 23. apsvērumā neviens no tiem ne atbildēja, ne kā citādi sadarbojās šajā izmeklēšanā. Neviens cits importētājs nepieteicās.

(199)

Komisija tādējādi secināja – nekas neliecina par to, ka pasākumu saglabāšanai būtu tāda negatīva ietekme uz importētājiem, kura būtu tik liela, ka tā pārsniegtu pasākumu pozitīvo ietekmi.

5.3.   Lietotāju intereses

(200)

Kā minēts 20. apsvērumā Savienības lietotāji nepieteicās pēc procedūras sākšanas un citādi šajā izmeklēšanā nesadarbojās.

(201)

Nerūsējošā tērauda stieņus izmanto dažādiem mērķiem, tostarp autorūpniecības nozarē, mājsaimniecības ierīcēs, medicīnas un laboratorijas instrumentos utt.

(202)

Tomēr Komisija jau sākotnējā izmeklēšanā konstatēja, ka lietotāji ir tikai starpnieki, kuri šos elementus ražo un piegādā iepriekšminētajiem lietojumiem.

(203)

Tādēļ minētajiem lietotājiem ir iespēja novirzīt visu vai gandrīz visu cenu palielinājumu, kas rastos kompensācijas maksājumu dēļ, uz galalietotājiem, paturot prātā, ka minēto pasākumu ietekme uz galalietotājiem būs nenozīmīga.

(204)

Pašreizējā pārskatīšanā šie konstatējumi tika apstiprināti, jo izmeklēšanā netika atklātas nekādas norādes, kas liktu apšaubīt šo sākotnējo konstatējumu attiecībā uz laikposmu, kopš esošie pasākumi ir spēkā.

(205)

Turklāt, neraugoties uz to, ka pasākumi ir spēkā kopš 2011. gada, lietotāji Savienībā joprojām saņēma piegādes, tostarp arī no Indijas. Lietotāji neiesniedza informāciju, kas liecinātu par to, ka būtu grūti atrast citus piegādes avotus, un izmeklēšanā arī netika atklāta šāda informācija.

(206)

Uz šā pamata un atbilstīgi sākotnējā izmeklēšanā izdarītajiem secinājumiem, Komisija secināja, ka pasākumu turpināšanai nebūs būtiskas nelabvēlīgas ietekmes uz lietotājiem.

5.4.   Secinājums par Savienības interesēm

(207)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secināja, ka nav nepārvaramu iemeslu, lai uzskatītu, ka Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam noteikto spēkā esošo pasākumu saglabāšana nav Savienības interesēs.

6.   KOMPENSĀCIJAS PASĀKUMI

(208)

Visas ieinteresētās personas tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika paredzēts saglabāt spēkā kompensācijas pasākumus. Tām tika dots laiks, kurā pēc minētās informācijas izpaušanas tās varēja iesniegt piezīmes un pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisija un/vai tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersona. Iesniegto informāciju un piezīmes attiecīgi ņēma vērā.

(209)

No iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka saskaņā ar pamatregulas 18. pantu būtu jāsaglabā ar galīgo regulu, kura grozīta ar grozījumu regulu, noteiktie kompensācijas pasākumi, kas piemērojami Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam.

(210)

Kompensācijas maksājuma likmes atsevišķiem uzņēmumiem, kas minēti šajā regulā, ir piemērojamas tikai attiecīgā ražojuma importam, kuru izgatavojuši šie uzņēmumi, proti, minētās juridiskās personas. Šīs likmes nevar izmantot attiecībā uz tādu attiecīgā ražojuma importu, ko ražojuši citi uzņēmumi, kuri nav konkrēti (ar adresi un nosaukumu) norādīti šīs regulas rezolutīvajā daļā, ieskaitot ar konkrēti nosauktajiem uzņēmumiem saistītus tiesību subjektus, un uz tiem attiecas “visiem pārējiem uzņēmumiem” piemērojamā maksājuma likmes.

(211)

Visi lūgumi piemērot individuālas kompensācijas maksājuma likmes (piemēram, pēc uzņēmuma nosaukuma maiņas vai pēc jaunu ražošanas vai tirdzniecības vienību izveidošanas) nekavējoties jānosūta Komisijai (7), pievienojot visu attiecīgo informāciju, jo īpaši par izmaiņām uzņēmuma darbībā saistībā ar ražošanu, pārdošanu iekšzemes tirgū un pārdošanu eksportam, piemēram, sakarā ar minēto nosaukuma maiņu vai minētajām izmaiņām ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos. Vajadzības gadījumā regulā tiks izdarīti attiecīgi grozījumi, atjauninot to uzņēmumu sarakstu, kuriem piemēro individuālas maksājuma likmes.

(212)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kura izveidota atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 (8) 15. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo nosaka galīgo kompensācijas maksājumu tādu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam, kuri pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk nav apstrādāti, izņemot stieņus ar apļveida šķērsgriezumu diametrā 80 mm vai vairāk, un kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 un 7222 20 89.

2.   Galīgā kompensācijas maksājuma likme, kas piemērojama turpmāk minēto uzņēmumu 1. punktā aprakstītā ražojuma neto cenai ar piegādi līdz Savienības robežai pirms nodokļu samaksas, ir šāda.

Uzņēmums

Maksājums (%)

Taric papildu kods

Chandan Steel Ltd, Mumbaja

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbaja;

Precision Metals, Mumbaja;

Hindustan Inox Ltd, Mumbaja;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbaja

3,3

B003

Viraj Profiles Limited, Palghar, Mahārāštra un Mumbaja, Mahārāštra

0

B004

Pielikumā uzskaitītie uzņēmumi

4,0

B005

Visi pārējie uzņēmumi

4,0

B999

3.   Ja nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(2)  Padomes 2011. gada 19. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 405/2011, ar kuru uzliek galīgo kompensācijas maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam (OV L 108, 28.4.2011., 3. lpp.).

(3)  Padomes 2013. gada 22. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 721/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 405/2011, ar kuru uzliek galīgo kompensācijas maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam (OV L 202, 27.7.2013., 2. lpp.).

(4)  OV C 248, 29.7.2015., 4. lpp.

(5)  Padomes 2009. gada 11. jūnija Regula (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.). Regula kodificēta ar pamatregulu.

(6)  OV C 148, 27.4.2016., 8. lpp.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Neatlasītie Indijas ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās

Taric papildu kods B005

Uzņēmuma nosaukums

Pilsēta

Ambica Steel Ltd

New Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global Smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


28.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1142

(2017. gada 27. jūnijs),

ar ko Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu groza attiecībā uz tādas dzīvnieku barības un pārtikas sarakstu, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kura tiek pakļauta pastiprinātai importa oficiālajai kontrolei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 (2) nosaka noteikumus par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro, importējot tās I pielikuma sarakstā norādīto barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika (“saraksts”), ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka saraksts ir jāpārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī, ievērojot vismaz minētajā pantā norādītos informācijas avotus.

(3)

Kā liecina ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) paziņoto ar pārtiku saistīto neseno incidentu biežums un nozīmīgums, konstatējumi, kas gūti, Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta Veselības, pārtikas uzraudzības un analīzes direktorātam veicot revīzijas trešās valstīs, un arī dalībvalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai divreiz gadā iesniegtie ziņojumi par tādas barības un pārtikas sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Konkrētāk, attiecīgie informācijas avoti norāda, ka sakarā ar jaunu risku rašanos ir nepieciešams ieviest pastiprinātas oficiālās kontroles attiecībā uz Turcijas un Irānas izcelsmes žāvētu vīnogu, Šrilankas izcelsmes piparu (Capsicum spp.), Senegālas izcelsmes zemesriekstu un no tiem iegūto produktu un Nigērijas un Sudānas izcelsmes sezama sēklu sūtījumiem. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksti par minētajiem sūtījumiem.

(5)

Saraksts būtu jāgroza, arī lai noteiktu biežākas oficiālās kontroles precēm, attiecībā uz kurām pieejamā informācija liecina par lielākas pakāpes neatbilstību attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, tādējādi pamatojot pastiprinātu oficiālo kontroļu nepieciešamību. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza saraksta ieraksts par Turcijas izcelsmes žāvētām aprikozēm.

(6)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, samazinot oficiālās kontroles biežumu precēm, attiecībā uz kurām attiecīgie informācijas avoti liecina, ka vispār atbilstība attiecīgajām Savienības tiesību aktu prasībām arvien uzlabojas, un kurām tāpēc līdzšinējais oficiālās kontroles līmenis vairs nav lietderīgs. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza saraksta ieraksti par Kenijas izcelsmes zirņiem ar pākstīm un Ķīnas izcelsmes Brassica oleracea (“Ķīnas brokoļi”).

(7)

Saraksts būtu jāgroza, arī svītrojot ierakstus par precēm, par kurām pieejamajos informācijas avotos norādīts, ka kopumā tās apmierinoši atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām līdz ar to vairs nav pamata veikt pastiprinātas oficiālās kontroles. Tāpēc būtu jāsvītro saraksta ieraksti par Kambodžas izcelsmes baklažāniem un Indijas izcelsmes enzīmiem.

(8)

Lai nodrošinātu konsekvenci un skaidrību, ir lietderīgi Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāt ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 669/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kura nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētā izmantošana)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums (%)

Ananasi

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

0804 30 00

 

Benina (BJ)

Pesticīdu atliekas (2)  (3)

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Bolīvija (BO)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Pesticīdu atliekas (2)  (4)

50

Lapu selerijas (Apium graveolens)

(Pārtika – svaigi vai dzesēti garšaugi)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pesticīdu atliekas (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(citi pārtikā lietojami Brassica ģints augi, “Ķīnas brokoļi”) (6)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0704 90 90

40

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas (2)

20

Tēja, arī aromatizēta

(Pārtika)

0902

 

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas (2)  (7)

10

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas (2)  (8)

20

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

 

 

Zemenes

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

0810 10 00

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas (2)  (9)

10

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas (2)  (10)

10

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

 

 

Galda vīnogas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

0806 10 10

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas (2)  (3)

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gambija (GM)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Lazdu rieksti, nelobīti

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

Aflatoksīni

20

Lazdu rieksti, lobīti

0802 22 00

(Pārtika)

 

Palmu eļļa

(Pārtika)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Gana (GH)

Krāsvielas Sudan  (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Žāvētas vīnogas

(Pārtika)

0806 20

 

Irāna (IR)

Ohratoksīns A

5

Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticīdu atliekas (2)  (13)

5

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Madagaskara (MG)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Nigērija (NG)

Salmonella (12)

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Senegāla (SN)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Avenes

(Pārtika – saldēta)

0811 20 31 ;

 

Serbija (RS)

Norovīruss

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklas un no tām iegūti produkti

(Pārtika)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

(Pārtika – kaltēta, grauzdēta, saberzta vai malta)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Šrilanka (LK)

Aflatoksīni

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Sudāna (SD)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Sudāna (SD)

Salmonella (12)

50

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0709 60 99

20

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas (2)  (14)

10

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas (2)  (15)

20

Baklažāni (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Žāvētas vīnogas

(Pārtika)

0806 20

 

Turcija (TR)

Ohratoksīns A

5

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Turcija (TR)

Sulfīti (16)

20

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

2008 50 61

(Pārtika)

 

Citroni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai žāvēta)

0805 50 10

 

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas (2)

20

Saldie pipari (Capsicum annuum)

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas (2)  (17)

10

Vīnogulāju lapas

(Pārtika)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas (2)  (18)

50

Granātāboli

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0810 90 75

30

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas (2)  (19)

20

Baklažāni (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Pesticīdu atliekas (2)

20

ex 0710 80 95

72

Etiopijas baklažāni (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Amerikas Savienotās Valstis (US)

Aflatoksīni

10

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

(Pārtika)

 

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Uzbekistāna (UZ)

Sulfīti (16)

50

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

2008 50 61

(Pārtika)

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas (2)  (20)

50

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

Pētersīļi

ex 0709 99 90

40

(Pārtika – svaigi vai dzesēti garšaugi)

 

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas (2)  (20)

50

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Pitahaja (pūķauglis)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0810 90 20

10

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas (2)  (20)

10


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Pesticīdu atliekas vismaz tiem pesticīdiem, kuri norādīti sarakstā kontroles programmā, kas pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), 29. panta 2. punktu, un kurus var analizēt, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kam pamatā ir GC-MS un LC-MS (pesticīdi, kuri jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz to virsmas).

(3)  Etefona atliekas.

(4)  Hlorbufāma atliekas.

(5)  Fentoāta atliekas.

(6)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck Alboglabra grupa. Pazīstami arī kā “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese kale”, “Jie Lan”.

(7)  Trifluralīna atliekas.

(8)  Šādu vielu atliekas: acefāts, aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs), amitrāzs (amitrāzs, ieskaitot metabolītus, kuri satur 2,4-dimetilanilīna grupu, kas izteikta kā amitrāzs), diafentiurons, dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa), ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs).

(9)  Šādu vielu atliekas: heksaflumurons, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs), fentoāts un tiofanātmetils.

(10)  Šādu vielu atliekas: dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa), dinotefurāns, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metabolītu, kas satur 2,4,6-trihlorfenola grupu, summa, izteikta kā prohlorāzs), tiofanātmetils un triforīns.

(11)  Šajā pielikumā “krāsvielas Sudan” ir šādas ķīmiskās vielas: i) Sudan I (CAS numurs 842-07-9); ii) Sudan II (CAS numurs 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS numurs 85-86-9); iv) Scarlet Red jeb Sudan IV (CAS numurs 85-83-6).

(12)  Standartmetode EN/ISO 6579-1 vai arī metode, kas salīdzinoši ar to validēta saskaņā ar jaunāko EN/ISO 16140 versiju vai citu, līdzīgu starptautiski atzītu protokolu.

(13)  Acefāta un diafentiurona atliekas.

(14)  Šādu vielu atliekas: formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)) protiofoss un triforīns.

(15)  Šādu vielu atliekas: acefāts, dikrotofoss, protiofoss, kvinalfoss un triforīns.

(16)  Standartmetodes: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vai ISO 5522:1981.

(17)  Šādu vielu atliekas: diafentiurons, formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)) un tiofanātmetils.

(18)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metrafenons.

(19)  Prohlorāza atliekas.

(20)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams), fentoāts un kvinalfoss.


LĒMUMI

28.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/36


PADOMES LĒMUMS (ES, Euratom) 2017/1143

(2017. gada 26. jūnijs),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Francijas Republika

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 302. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Francijas valdības priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 18. septembrī un 2015. gada 1. oktobrī pieņēma Lēmumus (ES, Euratom) 2015/1600 (1) un (ES, Euratom) 2015/1790 (2), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus.

(2)

Pēc Michel DUBROMEL kunga amata pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 20. septembrim, Arnaud SCHWARTZ kungs, Secrétaire national de France Nature environnement, tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2017. gada 26. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. MIZZI


(1)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/1600 (2015. gada 18. septembris), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (OV L 248, 24.9.2015., 53. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/1790 (2015. gada 1. oktobris), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (OV L 260, 7.10.2015., 23. lpp.).


28.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1144

(2017. gada 26. jūnijs),

ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4136)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, dāņu, franču, grieķu, itāļu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, spāņu un vācu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 52. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (2) 31. pantu un no 2015. gada 1. janvāra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 52. pantu Komisijai ir jāveic vajadzīgās pārbaudes, jāpaziņo dalībvalstīm minēto pārbaužu rezultāti, jāpieņem zināšanai dalībvalstu skaidrojumi, jāsasauc divpusējas apspriedes, lai panāktu vienošanos ar attiecīgajām dalībvalstīm, un oficiāli jāpaziņo tām savi secinājumi.

(2)

Dalībvalstīm ir bijusi iespēja pieprasīt samierināšanas procedūras uzsākšanu. Dažos gadījumos šī iespēja ir izmantota, un Komisija ir izskatījusi procedūras rezultātā sagatavotos ziņojumus.

(3)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013 finansēt drīkst vienīgi lauksaimniecības izdevumus, kas radušies, nepārkāpjot Savienības tiesības.

(4)

Ņemot vērā veiktās pārbaudes, divpusējo apspriežu rezultātus un samierināšanas procedūras, atklājās, ka daļa dalībvalstu deklarēto izdevumu neatbilst šai prasībai, tāpēc tos nevar finansēt no ELGF un ELFLA.

(5)

Būtu jānorāda summas, kuras neatzīst par pieprasāmām no ELGF un ELFLA. Minētās summas nav saistītas ar izdevumiem, kas radušies vairāk nekā divdesmit četrus mēnešus pirms Komisijas rakstveida paziņojuma dalībvalstīm par veikto pārbaužu rezultātiem.

(6)

Summās, kuras ar šo lēmumu tiek izslēgtas no Savienības finansējuma, būtu jāņem vērā arī ikviena samazināšana vai apturēšana, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 41. pantu, jo tāda samazināšana vai apturēšana ir provizoriska un neskar lēmumus, kuri pieņemti atbilstīgi minētās regulas 51. vai 52. pantam.

(7)

Attiecībā uz šajā lēmumā norādītajiem gadījumiem Komisija attiecīgajā kopsavilkuma ziņojumā (3) ir informējusi dalībvalstis par to summu novērtējumu, kuras izslēdzamas no finansējuma sakarā ar to neatbilstību Savienības tiesībām.

(8)

Šis lēmums neskar secinājumus par finansēm, kurus Komisija var izdarīt no Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem lietās, kuru izskatīšana vēl nebija pabeigta 2017. gada 31. martā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Summas, kas norādītas pielikumā un saistītas ar izdevumiem, kuri radušies dalībvalstu akreditētajām maksājumu aģentūrām un deklarēti, tos attiecinot uz ELGF vai ELFLA, izslēdz no Savienības finansējuma.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovākijas Republikai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2017. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.).

(3)  Ares(2017)2831484, 2017. gada 7. jūnijs.


PIELIKUMS

Budžeta postenis: 05040501

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

22 850 154,78

6 418 693,16

16 431 461,62

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, tiešā maksājuma papildinājums (2007–2013)

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

8 507 107,30

1 459 929,21

7 047 178,09

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

13 471 514,97

2 311 644,65

11 159 870,32

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

129 773,68

– 481,74

130 255,42

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, tiešā maksājuma papildinājums (2007–2013)

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 10 435,76

0,00

– 10 435,76

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2012

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

1 924 121,26

330 203,99

1 593 917,27

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2012

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 394 552,63

0,00

– 394 552,63

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, tiešā maksājuma papildinājums (2007–2013)

2012

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 60 445,30

0,00

– 60 445,30

 

 

 

 

 

Kopā RO:

EUR

46 417 238,30

10 519 989,27

35 897 249,03

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

LT

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2010

Finansiālā ietekme, ko radījis 2015. gada 9. oktobra Lēmums C(2015)6810, ar kuru tika samazināti starpposma maksājumi, kas saistīti ar izdevumiem, kuri veikti laikā no 2014. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim, no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam un no 2015. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

VIENREIZĒJA

 

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83

 

 

 

 

 

Kopā LT:

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83


Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

47 125 375,13

10 519 989,27

36 605 385,86

Budžeta postenis: 05070107

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

MT

Pārkāpumi

2016

Tās summas atmaksāšana, kas iekasēta sakarā ar grāmatojumu noskaidrošanu pārkāpumu gadījumos

VIENREIZĒJA

 

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

 

 

 

 

 

Kopā MT:

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

PL

Augļi un dārzeņi – provizoriski atzītas ražotāju grupas

2012

Atmaksāšana attiecībā uz laiku no 2011. gada 16. oktobra līdz 2012. gada 13. februārim

PĒC VIENOTAS LIKMES

25,00 %

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

 

 

 

 

 

Kopā PL:

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

RO

Atsaistīts tiešais atbalsts

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

60 723 392,19

2 629 950,76

58 093 441,43

 

Cits tiešais atbalsts – enerģētiskie kultūraugi

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

185 062,92

370,13

184 692,79

 

Cits tiešais atbalsts

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

83 561,22

7 140,83

76 420,39

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

34 885 948,11

765 982,00

34 119 966,11

 

Cits tiešais atbalsts

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

40 279,67

0,00

40 279,67

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

14 498,34

29,00

14 469,34

 

Cits tiešais atbalsts – enerģētiskie kultūraugi

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

23,62

0,05

23,57

 

Cits tiešais atbalsts

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 6,62

– 0,01

– 6,61

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2012

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

40 874,57

0,00

40 874,57

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2012

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 98 628,64

0,00

– 98 628,64

 

Cits tiešais atbalsts – enerģētiskie kultūraugi

2012

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-145/15

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 6,51

0,00

– 6,51

 

 

 

 

 

Kopā RO:

EUR

95 874 998,87

3 403 472,76

92 471 526,11


Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

108 593 757,23

8 410 376,24

100 183 380,99

Budžeta postenis: 6701

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

AT

Augļi un dārzeņi – darbības programmas, tostarp izņemšana no tirgus

2014

Nav veiktas divas galvenās kontroles

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 677 033,31

– 677 033,31

0,00

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas, tostarp izņemšana no tirgus

2015

Nav veiktas divas galvenās kontroles

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 763 280,20

0,00

– 763 280,20

 

 

 

 

 

Kopā AT:

EUR

– 1 440 313,51

– 677 033,31

– 763 280,20

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

BG

Savstarpējā atbilstība

2013

Trūkumi, kuri piemīt uz vietas veikto pārbaužu tvērumam, apjomam un kvalitātei un pieļauti ziņošanā, kas attiecas uz SMR 7 un SMR 8, pielaižu piemērošana, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

3,00 %

EUR

– 174 830,40

– 1 875,59

– 172 954,81

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Trūkumi, kuri piemīt uz vietas veikto pārbaužu tvērumam, apjomam un kvalitātei un pieļauti ziņošanā, kas attiecas uz SMR 7 un SMR 8, pielaižu piemērošana, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

6,00 %

EUR

– 8 128,40

0,00

– 8 128,40

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Trūkumi, kuri piemīt uz vietas veikto pārbaužu tvērumam, apjomam un kvalitātei un pieļauti ziņošanā, kas attiecas uz SMR 7 un SMR 8, pielaižu piemērošana, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

6,00 %

EUR

– 391 569,13

– 150,78

– 391 418,35

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Nav sasniegta obligātā SMR 7 un SMR 8 kontroles intensitāte, nepilnības kontroles intensitātes palielināšanā, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 21 192,88

0,00

– 21 192,88

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Nav sasniegta obligātā SMR 7 un SMR 8 kontroles intensitāte, nepilnības kontroles intensitātes palielināšanā, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 1 172 970,16

– 526,34

– 1 172 443,82

 

 

 

 

 

Kopā BG:

EUR

– 1 768 690,97

– 2 552,71

– 1 766 138,26

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

DE

Atsaistīts tiešais atbalsts

2013

Neattiecināmas platības,2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 23 056,56

0,00

– 23 056,56

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2014

Neattiecināmas platības, 2013. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 23 513,46

0,00

– 23 513,46

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2015

Neattiecināmas platības, 2014. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 27 314,63

0,00

– 27 314,63

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2015

Atgūšana ar atpakaļejošu spēku, 2014. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 9 023,01

– 5 362,92

– 3 660,09

 

Pārkāpumi

2011

Nolaidība, kas saistīta ar nepamatota maksājuma neatgūšanu

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 298,67

0,00

– 1 298,67

 

Pārkāpumi

2013

Nepamatots lēmums neturpināt atgūšanu

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 4 523,94

0,00

– 4 523,94

 

Pārkāpumi

2011

Atgūšanas procedūras nepamatota apturēšana

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 46 219,07

0,00

– 46 219,07

 

 

 

 

 

Kopā DE:

EUR

– 134 949,34

– 5 362,92

– 129 586,42

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

DK

Atsaistīts tiešais atbalsts

2015

2015. pieprasījumu gads – ZGIS kvalitāte

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 174 979,00

0,00

– 174 979,00

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2015

2015. pieprasījumu gads – atgūšana ar atpakaļejošu spēku

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 736 162,00

0,00

– 736 162,00

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2016

2016. finanšu gads – pārbaudes uz vietas – atbalsttiesīguma kontrole

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 522 366,00

0,00

– 522 366,00

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2016

2016. finanšu gads – pārbaudes uz vietas – ekoloģiski nozīmīga platība

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 54 849,00

0,00

– 54 849,00

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2016

2016. pieprasījumu gads – ZGIS kvalitāte

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 174 587,00

0,00

– 174 587,00

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2016

2016. pieprasījumu gads – atgūšana ar atpakaļejošu spēku

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 243 766,00

0,00

– 1 243 766,00

 

 

 

 

 

Kopā DK:

EUR

– 2 906 709,00

 0,00

– 2 906 709,00

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

ES

Atsaistīts tiešais atbalsts

2014

2013. pieprasījumu gads – nepietiekami kvalitatīvas pārbaudes uz vietas

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 9 312,36

0,00

– 9 312,36

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2015

2013. pieprasījumu gads – nepietiekami kvalitatīvas pārbaudes uz vietas

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 26,35

0,00

– 26,35

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Trūkumi dzīvnieku labturības pārbaudes izlases daļā, kas atlasīta pēc nejaušības principa, 2012.–2014. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 66 615,68

0,00

– 66 615,68

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – nepilnīga riska analīze – I pīlārs – 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 240 657,88

– 11 564,21

– 229 093,67

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – nepilnīga riska analīze – vīna nozare – 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 30,18

0,00

– 30,18

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – I pīlārs – 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 222 425,22

0,00

– 222 425,22

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – vīna nozare – 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 10 385,58

0,00

– 10 385,58

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – vīna nozare – 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 448,95

0,00

– 448,95

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – nepilnīga riska analīze – I pīlārs – 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 247 147,90

– 15 410,19

– 231 737,71

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Trūkumi, kas piemīt SMR 2 un SMR 4 kontroļu tvērumam un pieļauti dzīvnieku labturības prasību ievērošanā un ziņošanā par to, 2013. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 89 033,37

0,00

– 89 033,37

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Trūkumi, kas piemīt SMR 2 un SMR 4 kontroļu tvērumam, pieļauti dzīvnieku labturības prasību ievērošanā un ziņošanā par to, kā arī zemes gabalu kontrolē uz vietas, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 316 430,95

0,00

– 316 430,95

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Galvenajai kontrolei piemītoši trūkumi ar aprēķinātu finansiālo ietekmi – Cataluña

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

Galvenajai kontrolei piemītoši trūkumi ar aprēķinātu finansiālo ietekmi – Cataluña

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2011

Vienotas likmes atbalsta maksājumi par personāla izmaksām

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 97 958,68

– 97 958,68

0,00

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Vienotas likmes atbalsta maksājumi par personāla izmaksām

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 112 555,18

– 91 488,65

– 21 066,53

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2014

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu skaits 2013. pieprasījumu gadā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 5 707,30

0,00

– 5 707,30

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2014

Nepietiekams uz vietas veikto pārbaužu skaits 2013. pieprasījumu gadā, pastāvīgās ganības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 82 097,33

– 82 097,33

0,00

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2014

2013. pieprasījumu gadā nav veikta retrospektīva analīze par 2010.–2012. gadu

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 12 884,58

0,00

– 12 884,58

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2014

2013. pieprasījumu gadā nav veikta retrospektīva analīze par 2010.–2012. gadu (saistībā ar pastāvīgajām ganībām)

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 19 298,48

– 19 298,48

0,00

 

Atsaistīts tiešais atbalsts

2014

2014. pieprasījumu gadā nav veikta retrospektīva analīze par 2011.–2013. gadu

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 9 603,76

0,00

– 9 603,76

 

Sertifikācija

2012

Kopējā maksimālā apjoma pārsniegšana 2012. finanšu gadā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 18 356 430,10

– 287 742,17

– 18 068 687,93

 

Vīna nozare – noieta veicināšana trešo valstu tirgos

2014

Visu atbalsta pieteikumu un maksājuma pieprasījumu administratīvo pārbaužu, tostarp kontrolpārbaužu, veikšana (Reg. 1306/2013 59. pants un Reg. 555/2008 77. pants)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 44 060,79

0,00

– 44 060,79

 

Vīna nozare – noieta veicināšana trešo valstu tirgos

2015

Visu atbalsta pieteikumu un maksājuma pieprasījumu administratīvo pārbaužu, tostarp kontrolpārbaužu, veikšana (Reg. 1306/2013 59. pants un Reg. 555/2008 77. pants)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 19 149,42

0,00

– 19 149,42

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Nepamatoti atzīta RO – Cataluña

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 054 948,10

0,00

– 1 054 948,10

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

Nepamatoti atzīta RO – Cataluña

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 139 900,05

0,00

– 1 139 900,05

 

Darījumu rūpīga pārbaude

2012

Kontroles sistēmas nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

0,50 %

EUR

– 798 575,83

– 35 460,70

– 763 115,13

 

Darījumu rūpīga pārbaude

2013

Kontroles sistēmas nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

0,50 %

EUR

– 872 653,50

0,00

– 872 653,50

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Galvenās kontroles nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 536 412,02

– 158 849,53

– 1 377 562,49

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

Galvenās kontroles nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 2 943 353,24

– 191 765,11

– 2 751 588,13

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas, tostarp izņemšana no tirgus

2014

Galvenās kontroles nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 3 103 864,90

– 135 618,25

– 2 968 246,65

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2011

Programmu apstiprināšanas nepilnības – Valencia

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 27 829,89

0,00

– 27 829,89

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Programmu apstiprināšanas nepilnības – Valencia

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 20 026,86

– 20 026,86

0,00

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

Programmu apstiprināšanas nepilnības – Valencia

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 27 546,54

– 27 546,54

0,00

 

Darījumu rūpīga pārbaude

2011

Kontroles sistēmas nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

0,50 %

EUR

– 587 025,35

– 93 858,22

– 493 167,13

 

 

 

 

 

Kopā ES:

EUR

– 32 318 685,08

– 1 268 684,92

– 31 050 000,16

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

FR

Piens – skolām paredzētais piens

2013

Nepilnīgas administratīvās kontroles

PĒC VIENOTAS LIKMES

3,78 %

EUR

– 237 587,74

0,00

– 237 587,74

 

Piens – skolām paredzētais piens

2014

Nepilnīgas administratīvās kontroles

PĒC VIENOTAS LIKMES

3,78 %

EUR

– 437 243,59

0,00

– 437 243,59

 

Sertifikācija

2013

Novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 646 948,97

0,00

– 646 948,97

 

Sertifikācija

2012

Pārvaldības nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 109 959,83

0,00

– 109 959,83

 

Sertifikācija

2013

Pārvaldības nepilnības 2013. finanšu gadā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 137 612,96

0,00

– 137 612,96

 

Piens – skolām paredzētais piens

2014

Maksājuma samazinājuma nepiemērošana novēlotas iesniegšanas gadījumā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 281 052,48

– 374 599,36

– 906 453,12

 

Piens – skolām paredzētais piens

2015

Maksājuma samazinājuma nepiemērošana novēlotas iesniegšanas gadījumā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 846 946,00

0,00

– 846 946,00

 

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2011

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

94,00 %

EUR

– 11 000 810,21

0,00

– 11 000 810,21

 

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2012

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

94,00 %

EUR

– 52 202 377,67

0,00

– 52 202 377,67

 

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2013

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

94,00 %

EUR

– 27 340 769,48

0,00

– 27 340 769,48

 

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2011

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

83,33 %

EUR

– 3 507 120,69

0,00

– 3 507 120,69

 

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2012

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

83,33 %

EUR

– 16 247 139,77

0,00

– 16 247 139,77

 

Eksporta kompensācijas – citi produkti

2013

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

83,33 %

EUR

– 10 103 631,00

0,00

– 10 103 631,00

 

Eksporta kompensācijas (2014 +)

2014

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

83,33 %

EUR

– 415 472,21

0,00

– 415 472,21

 

Eksporta kompensācijas (2014 +)

2014

Lielas nepilnības pārbaudēs par tādas eksportētas mājputnu gaļas labu, pienācīgu un tirdzniecībai piemērotu kvalitāti, par kuru tiek maksātas eksporta kompensācijas

EKSTRAPOLĒTA

94,00 %

EUR

– 83 895,58

0,00

– 83 895,58

 

 

 

 

 

 Total FR:

EUR

– 124 598 568,18

– 374 599,36

– 124 223 968,82

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GR

Savstarpējā atbilstība

2014

Sankciju sistēmas pielaidība, 2013. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 149 585,87

0,00

– 149 585,87

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Sankciju sistēmas pielaidība, 2014. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 161 979,04

0,00

– 161 979,04

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Riska analīzes nepilnības, MRFPP un SMR 1, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 589 334,72

0,00

– 589 334,72

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Riska analīzes nepilnības, MRFPP un SMR 1, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

5 986,07

0,00

5 986,07

 

 

 

 

 

Kopā GR:

EUR

– 894 913,56

 0,00

– 894 913,56

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

IT

Pārkāpumi

2009

Lieta 2008000093 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 541 621,44

0,00

– 541 621,44

 

Pārkāpumi

2009

Lieta 3099 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 008 606,28

0,00

– 1 008 606,28

 

Pārkāpumi

2009

Lieta 3133 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 539 514,05

0,00

– 539 514,05

 

Pārkāpumi

2010

Lieta 3690 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 378 239,16

0,00

– 1 378 239,16

 

Pārkāpumi

2009

Lieta 8002 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 2 673 871,96

0,00

– 2 673 871,96

 

Pārkāpumi

2012

Lieta 8194 un 8558: nolaidība, ko dalībvalsts pieļāvusi atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 809 767,13

0,00

– 1 809 767,13

 

Pārkāpumi

2009

Lieta 8522 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 739 489,65

0,00

– 739 489,65

 

Pārkāpumi

2012

Lieta 8802 – kavēšanās atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 10 298,68

0,00

– 10 298,68

 

Pārkāpumi

2009

Lieta 9117 – kavēšanās atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 585 884,28

0,00

– 585 884,28

 

Pārkāpumi

2012

Lieta 9172 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 743 929,98

0,00

– 743 929,98

 

Pārkāpumi

2010

Lieta 9298 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 152 704,50

0,00

– 152 704,50

 

Pārkāpumi

2012

OLAF lieta OF/2010/0942 – nolaidība, ko dalībvalsts pieļāvusi atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 101 410,87

0,00

– 101 410,87

 

Pārkāpumi

2009

Lieta 11353, 11354, 11355, 14982 – nolaidība, ko dalībvalsts pieļāvusi atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 9 201 609,04

0,00

– 9 201 609,04

 

Pārkāpumi

2012

Lieta 3108 un 3109 – kavēšanās atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 541 365,89

0,00

– 1 541 365,89

 

Pārkāpumi

2012

Lieta 8155 un 8187 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 694 447,20

0,00

– 1 694 447,20

 

Pārkāpumi

2012

Lieta 8316 un 8859 – kavēšanās atgūšanas procedūrā un nolaidība, ko pieļāvusi dalībvalsts

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 6 812 811,90

0,00

– 6 812 811,90

 

Pārkāpumi

2012

Lieta 8433, 8434, 8435 – kavēšanās atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 8 321 237,00

0,00

– 8 321 237,00

 

Pārkāpumi

2012

Lietas, kurās summas labotas vai deklarētas par neatgūstamām 2010.–2013. finanšu gadā: labojumi, kas pamatojas uz atsevišķu lietu pārvaldībā pieļautu nolaidību atgūšanas procedūrā

PĒC VIENOTAS LIKMES

100,00 %

EUR

– 37 925 444,68

0,00

– 37 925 444,68

 

Sertifikācija

2011

B konta korekcija – tiesas noteikta konfiskācija

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 45 285,89

0,00

– 45 285,89

 

Sertifikācija

2011

B konta korekcija – novēloti maksājumi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 493 670,22

0,00

– 493 670,22

 

Pārkāpumi

2009

Lieta kļūdaini klasificēta kā lieta, kurā notiek tiesvedība, tāpēc summai nav piemērots “50/50 noteikums”

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 106,60

0,00

– 1 106,60

 

Sertifikācija

2007

ES parādi, kas reģistrēti kā valsts parādi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 17 196,50

0,00

– 17 196,50

 

Sertifikācija

2008

ES parādi, kas reģistrēti kā valsts parādi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 364 988,16

0,00

– 364 988,16

 

Sertifikācija

2009

ES parādi, kas reģistrēti kā valsts parādi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 31 531,16

0,00

– 31 531,16

 

Sertifikācija

2010

ES parādi, kas reģistrēti kā valsts parādi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 99 765,05

0,00

– 99 765,05

 

Sertifikācija

2011

ES parādi, kas reģistrēti kā valsts parādi

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 91 996,91

0,00

– 91 996,91

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Sankciju sistēmas pielaidība ar dzīvniekiem saistītā atbalsta jomā, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 92 510,77

0,00

– 92 510,77

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 1 148 562,11

0,00

– 1 148 562,11

 

Sertifikācija

2007

Nolaidība līdzekļu atgūšanas un citu parādu pārvaldībā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 4 491 218,51

0,00

– 4 491 218,51

 

Sertifikācija

2008

Nolaidība līdzekļu atgūšanas un citu parādu pārvaldībā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 95 324 148,63

0,00

– 95 324 148,63

 

Sertifikācija

2009

Nolaidība līdzekļu atgūšanas un citu parādu pārvaldībā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 8 235 009,37

0,00

– 8 235 009,37

 

Sertifikācija

2010

Nolaidība līdzekļu atgūšanas un citu parādu pārvaldībā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 26 055 691,76

0,00

– 26 055 691,76

 

Sertifikācija

2011

Nolaidība līdzekļu atgūšanas un citu parādu pārvaldībā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 24 026 882,28

0,00

– 24 026 882,28

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Viena LLVA pārbaude nav veikta un divu SMR pārbaude veikta daļēji, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 449 776,89

0,00

– 449 776,89

 

Pārkāpumi

2011

OLAF lieta OF/2007/0889 – pārkāpums dalībvalsts iestādes nolaidības rezultātā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 13 189 041,35

0,00

– 13 189 041,35

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Divu prasību daļēja kontrole, sektorālas pārbaudes izmantošana, nenodrošinot vajadzīgo ticamību, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 237 679,39

0,00

– 237 679,39

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Divu prasību daļēja kontrole, sektorālas pārbaudes izmantošana, nenodrošinot vajadzīgo ticamību, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 240 761,35

0,00

– 240 761,35

 

Savstarpējā atbilstība

2016

Divu prasību daļēja kontrole, sektorālas pārbaudes izmantošana, nenodrošinot vajadzīgo ticamību, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2015. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 199 521,76

0,00

– 199 521,76

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 3 323 958,59

– 160,12

– 3 323 798,47

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 7 033,28

0,00

– 7 033,28

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 186,77

0,00

– 186,77

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2013. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 3 271 891,50

0,00

– 3 271 891,50

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 10 760,16

0,00

– 10 760,16

 

 

 

 

 

Kopā IT:

EUR

– 257 232 428,65

– 160,12

– 257 232 268,53

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

PT

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

RO atzīšanas kritēriju ievērošanas pārbaudes, ko veic reģionālie biroji (DRAP), – atbalsts RO “X” izmaksāts nepamatoti

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 175 573,68

0,00

– 175 573,68

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

RO atzīšanas kritēriju ievērošanas pārbaudes, ko veic reģionālie biroji (DRAP), – atbalsts RO “X” izmaksāts nepamatoti

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 252 204,60

0,00

– 252 204,60

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

RO atzīšanas kritēriju ievērošanas pārbaudes, ko veic reģionālie biroji (DRAP), – kontroles sistēmas nepilnības, 2012. un 2013. finanšu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 244 696,30

– 8 778,69

– 235 917,61

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

RO atzīšanas kritēriju ievērošanas pārbaudes, ko veic reģionālie biroji (DRAP), – kontroles sistēmas nepilnības, 2012. un 2013. finanšu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 366 164,35

– 12 610,23

– 353 554,12

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas, tostarp izņemšana no tirgus

2014

RO atzīšanas kritēriju ievērošanas pārbaudes, ko veic reģionālie biroji (DRAP), – kontroles sistēmas nepilnības, 2014. un 2015. finanšu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 2 631,15

0,00

– 2 631,15

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas, tostarp izņemšana no tirgus

2015

RO atzīšanas kritēriju ievērošanas pārbaudes, ko veic reģionālie biroji (DRAP), – kontroles sistēmas nepilnības, 2014. un 2015. finanšu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 8 500,96

0,00

– 8 500,96

 

Sertifikācija

2011

Maksājumu termiņu neievērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 995 329,97

– 1 995 329,97

0,00

 

Sertifikācija

2011

Maksimālā apjoma pārsniegums

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 112 617,66

– 112 617,66

0,00

 

Grāmatojumu noskaidrošana – finansiālā noskaidrošana

2012

Maksimālā apjoma pārsniegums

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 981 955,95

– 981 955,95

0,00

 

Grāmatojumu noskaidrošana – finansiālā noskaidrošana

2012

Maksimālā apjoma pārsniegums – papildu summa, kas jāatskaita

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 584 114,93

0,00

– 584 114,93

 

 

 

 

 

Kopā PT:

EUR

– 4 723 789,55

– 3 111 292,50

– 1 612 497,05

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

RO

Pārkāpumi

2012

Zināma kļūda, kas konstatēta IIIA pielikuma tabulas padziļinātajā pārbaudē

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 18 439,35

0,00

– 18 439,35

 

Augļi un dārzeņi – provizoriski atzītas ražotāju grupas

2013

RG – atzīšanas kritēriju ievērošana un atzīšanas plāni, 2013. un 2014. finanšu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 778 261,88

0,00

– 778 261,88

 

Augļi un dārzeņi – provizoriski atzītas ražotāju grupas

2014

RG – atzīšanas kritēriju ievērošana un atzīšanas plāni, 2013. un 2014. finanšu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 589 910,80

0,00

– 589 910,80

 

Augļi un dārzeņi – provizoriski atzītas ražotāju grupas

2015

RG – atzīšanas kritēriju ievērošana un atzīšanas plāni, 2013. un 2014. finanšu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 346 636,03

0,00

– 346 636,03

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

RO – atbalsta pieprasījumu pārbaudes – izdevumu attiecināmība 2013. finanšu gadā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 20 646,29

0,00

– 20 646,29

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas, tostarp izņemšana no tirgus

2014

RO – atbalsta pieprasījumu pārbaudes – izdevumu attiecināmība 2014. finanšu gadā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 30 663,30

0,00

– 30 663,30

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas, tostarp izņemšana no tirgus

2015

RO – atbalsta pieprasījumu pārbaudes – izdevumu attiecināmība 2015. finanšu gadā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 47 987,50

0,00

– 47 987,50

 

 

 

 

 

Kopā RO:

EUR

– 1 832 545,15

 0,00

– 1 832 545,15


Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

– 427 851 592,99

– 5 439 685,84

– 422 411 907,15

Budžeta postenis: 6711

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

AT

ELFLA atbalsts lauku attīstībai (2014–2020), pasākumi, uz kuriem attiecas IAKS

2015

214. pasākums – atbilstošas sankciju sistēmas īstenošana

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 5 958,97

0,00

– 5 958,97

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai (2014–2020), pasākumi, uz kuriem attiecas IAKS

2015

214. pasākums “Bioloģiskā lauksaimniecība” – pienācīga uzraudzības procedūra

EKSTRAPOLĒTA

0,21 %

EUR

– 101 920,89

0,00

– 101 920,89

 

 

 

 

 

Kopā AT:

EUR

– 107 879,86

0,00

– 107 879,86

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

BG

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2010

Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā par trūkumiem, kas pieļauti pārbaudēs uz vietas, publiskā iepirkuma verificēšanā, izmaksu pamatotības un neattiecināmu izdevumu noteikšanā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 2 793 872,47

– 2 793 872,47

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā par trūkumiem, kas pieļauti pārbaudēs uz vietas, publiskā iepirkuma verificēšanā, izmaksu pamatotības un neattiecināmu izdevumu noteikšanā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 074 263,60

– 1 074 263,60

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā par trūkumiem, kas pieļauti pārbaudēs uz vietas, publiskā iepirkuma verificēšanā, izmaksu pamatotības un neattiecināmu izdevumu noteikšanā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 780 941,24

– 780 941,24

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā par trūkumiem, kas pieļauti pārbaudēs uz vietas, publiskā iepirkuma verificēšanā, izmaksu pamatotības un neattiecināmu izdevumu noteikšanā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 637 751,75

0,00

– 1 637 751,75

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2014

Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā par trūkumiem, kas pieļauti pārbaudēs uz vietas, publiskā iepirkuma verificēšanā, izmaksu pamatotības un neattiecināmu izdevumu noteikšanā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 690 283,33

0,00

– 1 690 283,33

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2010

Korekcija sakarā ar to, ka valsts iestādes ir svītrojušas iepriekš koriģētās summas

VIENREIZĒJA

 

EUR

259 643,71

0,00

259 643,71

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Korekcija sakarā ar to, ka valsts iestādes ir svītrojušas iepriekš koriģētās summas

VIENREIZĒJA

 

EUR

107 839,98

0,00

107 839,98

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Korekcija sakarā ar to, ka valsts iestādes ir svītrojušas iepriekš koriģētās summas

VIENREIZĒJA

 

EUR

51 063,74

0,00

51 063,74

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Trūkumi, kuri piemīt uz vietas veikto pārbaužu tvērumam, apjomam un kvalitātei un pieļauti ziņošanā, kas attiecas uz SMR 7 un SMR 8, pielaižu piemērošana, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

3,00 %

EUR

– 27 147,64

0,00

– 27 147,64

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Trūkumi, kuri piemīt uz vietas veikto pārbaužu tvērumam, apjomam un kvalitātei un pieļauti ziņošanā, kas attiecas uz SMR 7 un SMR 8, pielaižu piemērošana, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

6,00 %

EUR

– 105 957,72

0,00

– 105 957,72

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2010

Ekstrapolēta korekcija 9 % apmērā – ar izmaksu pamatotību un neattiecināmiem izdevumiem saistītas nepilnības

EKSTRAPOLĒTA

9,00 %

EUR

– 4 183 858,87

– 418 385,89

– 3 765 472,98

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Ekstrapolēta korekcija 9 % apmērā – ar izmaksu pamatotību un neattiecināmiem izdevumiem saistītas nepilnības

EKSTRAPOLĒTA

9,00 %

EUR

– 896 213,65

– 89 621,36

– 806 592,29

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Ekstrapolēta korekcija 9 % apmērā – ar izmaksu pamatotību un neattiecināmiem izdevumiem saistītas nepilnības

EKSTRAPOLĒTA

9,00 %

EUR

– 556 147,52

– 55 614,76

– 500 532,76

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Ekstrapolēta korekcija 9 % apmērā – ar izmaksu pamatotību un neattiecināmiem izdevumiem saistītas nepilnības

EKSTRAPOLĒTA

9,00 %

EUR

– 2 893 246,02

0,00

– 2 893 246,02

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Nav sasniegta obligātā SMR 7 un SMR 8 kontroles intensitāte, nepilnības kontroles intensitātes palielināšanā, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 350 314,96

0,00

– 350 314,96

 

 

 

 

 

Kopā BG:

EUR

– 16 571 451,34

– 5 212 699,32

– 11 358 752,02

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

DE

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2014

Finansiālas kļūdas revidētajos publiskajos iepirkumos

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 351 787,61

– 349 181,08

– 2 606,53

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai (2014–2020), ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2015

Finansiālas kļūdas revidētajos publiskajos iepirkumos

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 159 761,90

0,00

– 159 761,90

 

Sertifikācija

2015

Finansiālas kļūdas ELFLA datu kopā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 511 727,53

0,00

– 511 727,53

 

 

 

 

 

Kopā DE:

EUR

– 1 023 277,04

– 349 181,08

– 674 095,96

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

ES

Savstarpējā atbilstība

2013

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – nepilnīga riska analīze – II pīlārs – 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

2,40

0,00

2,40

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – nepilnīga riska analīze – II pīlārs – 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 2 272,97

0,00

– 2 272,97

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – II pīlārs – 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

1,06

0,00

1,06

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – nepilnīga ziņošana par pārbaudēm uz vietas – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – II pīlārs – 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 2 493,06

0,00

– 2 493,06

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Uz vietas veikto pārbaužu tvērumam un kvalitātei piemītoši trūkumi – ar novēlošanos veiktas pārbaudes uz vietas – nepilnīga zemes gabalu atlase pārbaudēm uz vietas – nepilnīga riska analīze – II pīlārs – 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 180,81

0,00

– 180,81

 

Sertifikācija

2013

Būtiska kļūda ELFLA grāmatojumos

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 903 456,80

– 17 985,15

– 885 471,65

 

 

 

 

 

Kopā ES:

EUR

– 908 400,18

– 17 985,15

– 890 415,03

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

FR

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Trūkumi izmaksu pamatotības un maksājuma pieprasījumu verificēšanā, 121. un 123. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 4 980 641,31

– 41 685,40

– 4 938 955,91

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Trūkumi izmaksu pamatotības un maksājuma pieprasījumu verificēšanā, 121. un 123. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 396 917,70

0,00

– 396 917,70

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi (2014–2020) – privātie saņēmēji

2015

Trūkumi izmaksu pamatotības un maksājuma pieprasījumu verificēšanā, 121. un 123. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 4 482 936,52

0,00

– 4 482 936,52

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi (2014–2020) – privātie saņēmēji

2016

Trūkumi izmaksu pamatotības un maksājuma pieprasījumu verificēšanā, 121. un 123. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 595 408,44

0,00

– 1 595 408,44

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi (2014–2020) – privātie saņēmēji

2015

Trūkumi izmaksu pamatotības verificēšanā – korekcija par atkārtotu pārkāpumu, 121.C.4. un 123.A pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 3 184 129,20

– 1 592 064,61

– 1 592 064,59

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi (2014–2020) – privātie saņēmēji

2016

Trūkumi izmaksu pamatotības verificēšanā – korekcija par atkārtotu pārkāpumu, 121.C.4. un 123.A pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 1 279 291,51

– 639 645,75

– 639 645,76

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Trūkumi izmaksu pamatotības verificēšanā – korekcija par atkārtotu pārkāpumu, 121.C.4. un 123.A pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 344 907,12

– 171 577,47

– 173 329,65

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Trūkumi izmaksu pamatotības verificēšanā – korekcija par atkārtotu pārkāpumu, 121.C.4. un 123.A pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 2 802 935,54

– 1 404 390,37

– 1 398 545,17

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2014

Neattiecināmu izdevumu izslēgšana, 321. pasākums

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 68 062,01

0,00

– 68 062,01

 

Sertifikācija

2012

Pārvaldības nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 16 845 764,04

0,00

– 16 845 764,04

 

Sertifikācija

2013

Pārvaldības nepilnības 2013. finanšu gadā

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 10 359 335,40

0,00

– 10 359 335,40

 

 

 

 

 

Kopā FR:

EUR

– 46 340 328,79

– 3 849 363,60

– 42 490 965,19

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GB

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2014

214. pasākums, 2014. finanšu gads – ganāmpulka blīvuma kontroles sistēmas nepilnības (administratīvās un uz vietas veiktās kontroles)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 538 979,08

0,00

– 538 979,08

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai (2014–2020), pasākumi, uz kuriem attiecas IAKS

2015

214. pasākums, 2015. finanšu gads – ganāmpulka blīvuma kontroles sistēmas nepilnības (administratīvās un uz vietas veiktās kontroles)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 543 702,51

0,00

– 543 702,51

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2014

221. pasākums, 2014. finanšu gads – atbalsttiesīguma kritēriju pārbaudes nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai (2014-2020), mežsaimniecības pasākumi

2015

221. pasākums, 2015. finanšu gads – atbalsttiesīguma kritēriju pārbaudes nepilnības

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, LEADER

2014

Viena galvenā kontrole ar trūkumiem un viena iztrūkstoša papildu kontrole

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 602 585,37

0,00

– 602 585,37

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, LEADER

2015

Viena galvenā kontrole ar trūkumiem un viena iztrūkstoša papildu kontrole

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

4 026,71

0,00

4 026,71

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, LEADER

2016

Viena galvenā kontrole ar trūkumiem un viena iztrūkstoša papildu kontrole

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

368,09

0,00

368,09

 

 

 

 

 

Kopā GB:

EUR

– 1 705 280,16

0,00

– 1 705 280,16

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GR

Savstarpējā atbilstība

2013

Riska analīzes nepilnības, MRFPP un SMR 1, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 229 711,85

0,00

– 229 711,85

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Riska analīzes nepilnības, MRFPP un SMR 1, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 57 428,76

0,00

– 57 428,76

 

 

 

 

 

Kopā GR:

EUR

– 287 140,61

0,00

– 287 140,61

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

IT

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Galvenajai kontrolei piemītoši trūkumi “Izmaksu pamatotības pienācīga novērtēšana, izmantojot piemērotu novērtēšanas sistēmu”, kas saistīta ar vispārējām izmaksām

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 26 409,49

0,00

– 26 409,49

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Galvenajai kontrolei piemītoši trūkumi “Izmaksu pamatotības pienācīga novērtēšana, izmantojot piemērotu novērtēšanas sistēmu”, kas saistīta ar vispārējām izmaksām

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 45 475,98

0,00

– 45 475,98

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai (2014-2020), riska pārvaldība

2015

Galvenajai kontrolei piemītoši trūkumi “Izmaksu pamatotības pienācīga novērtēšana, izmantojot piemērotu novērtēšanas sistēmu”, kas saistīta ar vispārējām izmaksām

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 133 118,88

0,00

– 133 118,88

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Sankciju sistēmas pielaidība ar dzīvniekiem saistītā atbalsta jomā, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 7 112,87

0,00

– 7 112,87

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 175 426,91

0,00

– 175 426,91

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Viena LLVA pārbaude nav veikta un divu SMR pārbaude veikta daļēji, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 39 153,87

0,00

– 39 153,87

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Divu prasību daļēja kontrole, sektorālas pārbaudes izmantošana, nenodrošinot vajadzīgo ticamību, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 61 526,63

0,00

– 61 526,63

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Divu prasību daļēja kontrole, sektorālas pārbaudes izmantošana, nenodrošinot vajadzīgo ticamību, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 78 725,47

0,00

– 78 725,47

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 280 745,26

– 41,98

– 280 703,28

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 97 287,65

0,00

– 97 287,65

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 13 600,21

0,00

– 13 600,21

 

Savstarpējā atbilstība

2014

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2013. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 203 367,80

0,00

– 203 367,80

 

Savstarpējā atbilstība

2015

Nav veiktas SMR 1 un SMR 5 kontroles ārpus Natura 2000 teritorijas, SMR 7 un SMR 16 pārbaužu nepilnības, ierobežota piekļuve veterinārārstu kontroles ziņojumiem, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 27 839,23

0,00

– 27 839,23

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai (2014–2020), pasākumi, uz kuriem attiecas IAKS

2015

Divi agrovides apakšpasākumi (214):

nepienācīga līdzsekošana rezultātiem pēc kontrolpārbaudēm ar IAKS datiem visos attiecīgajos gadījumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

3,00 %

EUR

– 148 200,00

0,00

– 148 200,00

 

 

 

 

 

Kopā IT:

EUR

– 1 337 990,25

– 41,98

– 1 337 948,27

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

LT

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2013

Galvenajām kontrolēm piemītoši trūkumi: 1) uz vietas veikto pārbaužu kvalitāte; 2) izmaksu pamatotības novērtēšana jau pieteikuma iesniegšanas posmā; 3) darbības izmaksu attiecināmība (ieguldījumi natūrā)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 288 795,90

0,00

– 1 288 795,90

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2014

Galvenajām kontrolēm piemītoši trūkumi: 1) uz vietas veikto pārbaužu kvalitāte; 2) izmaksu pamatotības novērtēšana jau pieteikuma iesniegšanas posmā; 3) darbības izmaksu attiecināmība (ieguldījumi natūrā)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 530 512,90

0,00

– 1 530 512,90

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2015

Galvenajām kontrolēm piemītoši trūkumi: 1) uz vietas veikto pārbaužu kvalitāte; 2) izmaksu pamatotības novērtēšana jau pieteikuma iesniegšanas posmā; 3) darbības izmaksu attiecināmība (ieguldījumi natūrā)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 926 149,21

0,00

– 926 149,21

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, LEADER

2016

Galvenajām kontrolēm piemītoši trūkumi: 1) uz vietas veikto pārbaužu kvalitāte, 2) izmaksu pamatotības novērtēšana pieteikuma iesniegšanas posmā 3) darbības izmaksu attiecināmība (ieguldījumi natūrā) Korekcijas periods: 16.10.2015.–31.12.2015.

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 462 436,92

0,00

– 462 436,92

 

 

 

 

 

Kopā LT:

EUR

– 4 207 894,93

0,00

– 4 207 894,93

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

LU

Grāmatojumu noskaidrošana – atbilstības noskaidrošana

2010

Atbalsttiesīguma kritēriju neievērošana

VIENREIZĒJA

0,00 %

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

 

 

 

 

 

Kopā LU:

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

MT

Sertifikācija

2015

Grāmatojumu noskaidrošana, 2015. finanšu gads

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

 

 

 

 

 

Kopā MT:

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

NL

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2014

Galvenajām un papildu kontrolēm piemītoši trūkumi

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 217 083,50

0,00

– 217 083,50

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2014

Galvenajām un papildu kontrolēm piemītoši trūkumi

PĒC VIENOTAS LIKMES

7,00 %

EUR

– 89 804,68

0,00

– 89 804,68

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2015

Galvenajām un papildu kontrolēm piemītoši trūkumi

PĒC VIENOTAS LIKMES

7,00 %

EUR

– 314 873,64

0,00

– 314 873,64

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, LEADER

2016

Galvenajām un papildu kontrolēm piemītoši trūkumi

PĒC VIENOTAS LIKMES

7,00 %

EUR

– 216 895,65

0,00

– 216 895,65

 

 

 

 

 

Kopā NL:

EUR

– 838 657,47

0,00

– 838 657,47

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2015

Mākslīgas apstākļu radīšanas kontroles

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 949 386,13

0,00

– 949 386,13

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Saņēmēja atbalsttiesīgums – prasmju pārbaude un mākslīgas apstākļu radīšanas kontrole

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 2 661 268,10

0,00

– 2 661 268,10

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Saņēmēja atbalsttiesīgums – prasmju pārbaude un mākslīgas apstākļu radīšanas kontrole

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 648 249,31

0,00

– 648 249,31

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Izmaksu attiecināmība – maksimālo apjomu / atbalsta intensitātes ievērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 478 707,10

– 73 935,36

– 1 404 771,74

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Izmaksu attiecināmība – maksimālo apjomu / atbalsta intensitātes ievērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 335 193,08

0,00

– 1 335 193,08

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Izmaksu attiecināmība – maksimālo apjomu / atbalsta intensitātes ievērošana

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 1 041 006,91

0,00

– 1 041 006,91

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2010

Pārklājošos korekciju summas iekasēšana

VIENREIZĒJA

 

EUR

0,00

5 907,74

– 5 907,74

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2011

Pārklājošos korekciju summas iekasēšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

0,00

2 731 143,60

– 2 731 143,60

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2011

Pārklājošos korekciju summas iekasēšana

VIENREIZĒJA

 

EUR

0,00

53 937,77

– 53 937,77

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2012

Pārklājošos korekciju summas iekasēšana

VIENREIZĒJA

 

EUR

0,00

15 400,00

– 15 400,00

 

Sertifikācija

2012

Iespējamākā kļūda ELFLA datu kopā, uz kuru attiecas IAKS

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 4 212 281,45

– 83 053,09

– 4 129 228,36

 

Sertifikācija

2012

Iespējamākā kļūda ELFLA datu kopā, uz kuru neattiecas IAKS

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 8 565 856,43

– 852 487,19

– 7 713 369,24

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Iepirkums – izmaksu pamatotības pārbaudes nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 508 630,52

0,00

– 508 630,52

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Iepirkums – izmaksu pamatotības pārbaudes nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 1 533 681,75

0,00

– 1 533 681,75

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Iepirkums – izmaksu pamatotības pārbaudes nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 220 258,09

0,00

– 220 258,09

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Iepirkums – izmaksu pamatotības pārbaudes nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 511 227,25

0,00

– 511 227,25

 

 

 

 

 

Kopā RO:

EUR

– 23 665 746,12

1 796 913,47

– 25 462 659,59

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Korekcijas veids

Korekcija (%)

Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

SK

Sertifikācija

2015

Zināma kļūda ELFLA datu kopā, uz kuru neattiecas IAKS

VIENREIZĒJA

 

EUR

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34

 

 

 

 

 

Kopā SK:

EUR

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34


Valūta

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

– 98 799 942,40

– 7 632 357,66

– 91 167 584,74