ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 27. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/1133 (2017. gada 20. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/1134 (2017. gada 20. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1135 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem dimetoāta un ometoāta atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1136 (2017. gada 14. jūnijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Emmental de Savoie (AĢIN))

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1137 (2017. gada 26. jūnijs), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti importa tiesību pieteikumos, kas iesniegti par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz saldētu liellopu gaļu atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 431/2008

54

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/1138 (2017. gada 19. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Minamatas Konvencijas par dzīvsudrabu Pušu konferences pirmajā sanāksmē attiecībā uz Konvencijas 3. panta 12. punktā minētā apliecinājuma obligātā satura un Konvencijas 8. panta 8. un 9. punktā minēto norādījumu pieņemšanu

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1139 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4450)  ( 1 )

59

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2017/1140 (2017. gada 23. jūnijs) par personas datiem, kuru apmaiņu var veikt agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmā (EWRS), kas kontaktu izsekošanas pasākumu koordinācijas nolūkā attiecībā uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1082/2013/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4197)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

27.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/1


PADOMES REGULA (ES) 2017/1133

(2017. gada 20. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu pietiekamu un nepārtrauktu tādu konkrētu preču piegādi, kuras Savienībā neražo pietiekamā apjomā, un lai izvairītos no traucējumiem konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu tirgos, ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1388/2013 (1) tika atvērtas autonomas tarifu kvotas. Ražojumus minēto tarifu kvotu satvarā var importēt Savienībā ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi. Minēto iemeslu dēļ vēl septiņiem ražojumiem par konkrētu daudzumu ir nepieciešams no 2017. gada 1. jūlija atvērt tarifu kvotas ar nulles nodokļa likmi.

(2)

Attiecībā uz pieciem papildu ražojumiem būtu jāpalielina tarifu kvotu apjomi, jo šāda palielināšana ir Savienības uzņēmēju interesēs.

(3)

Turklāt vienam ražojumam tarifu kvotu apjoma palielinājums būtu jāpiemēro tikai 2017. gada otrajā pusē, savukārt esošā tarifu kvota minētajam ražojumam ir ar beigu datumu 2017. gada 31. decembris.

(4)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1388/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Tā kā šajā regulā paredzētās izmaiņas, kas saistītas ar tarifu kvotām attiecīgajiem ražojumiem, ir jāpiemēro no 2017. gada 1. jūlija, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1388/2013 pielikumu groza šādi:

1)

ierakstus par tarifu kvotām ar kārtas numuriem 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 un 09.2870, kas ietverti šīs regulas I pielikumā, iekļauj Regulas (ES) Nr. 1388/2013 pielikumā, ievērojot tabulas otrajā slejā norādīto KN kodu secību;

2)

ierakstus par tarifu kvotām ar kārtas numuriem 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 un 09.2860 aizstāj ar ierakstiem šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2017. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

H. DALLI


(1)  Padomes Regula (ES) Nr. 1388/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību un atceļ Regulu (ES) Nr. 7/2010 (OV L 354, 28.12.2013., 319. lpp.).


I PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodokļa likme (%)

“09.2828

2712 20 90

 

Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 masas % eļļas

1.7-31.12.

60 000  tonnu

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

1.7-31.12.

5 000  tonnu

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Maisījumi, kas satur no masas:

60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2),

8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8),

5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6),

ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un

ne vairāk kā 1 % ethilhlorīda (CAS RN 75-00-3)

1.7-31.12.

3 000  tonnu

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sieniņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma λ = 400 nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)

1.7-31.12.

800 tonnu

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Neilona un citu poliamīdu (PA6 und PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

1.7-31.12.

5 000  tonnu

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

E-stikla šķiedras audumi:

ar svaru 20 g/m2 vai lielāku, bet ne lielāku kā 209 g/m2,

impregnēti ar silānu,

ar mitruma saturu 0,13 svara % vai mazāku un

ar ne vairāk kā trim dobām šķiedrām uz 100 000 šķiedrām,

izmantojami, lai ražotu prepregu plāksnes, ruļļus vai laminātus mehānisko transportlīdzekļu nozarei paredzētu iespiedshēmas plašu ražošanai (2)

1.7-31.12.

3 000  km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Alumīnija sakausējuma kompresora darbrats:

kā diametrs ir 20 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 130 mm un

kā masa ir 5 g vai lielāka, bet ne lielāka kā 800 g,

izmantošanai iekšdedzes motoru ražošanā (2)

1.7-31.12.

2 950 000 gabalu

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Balstiekārtu virzuļi no pulvertērauda, kuru diametrs nepārsniedz 55 mm

1.7-31.12.

1 000 000 gabalu

0 %”


II PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodokļa likme (%)

“09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sieniņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma λ = 400 nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)

1.1-31.12.2017

400 tonnu

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

1 500 000 gabalu

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, krāsots, lakots un/vai pulēts, izmantošanai velosipēdu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

350 000 gabalu

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Velosipēda priekšējā dakša no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, krāsota, lakota un/vai pulēta, izmantošanai velosipēdu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

270 000 gabalu

0 %”

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/6


PADOMES REGULA (ES) 2017/1134

(2017. gada 20. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienībā 69 lauksaimniecības un rūpniecības ražojumi, kas nav uzskaitīti Padomes Regulas (ES) Nr. 1387/2013 (1) pielikumā, netiek ražoti vai tiek ražoti nepietiekamā daudzumā. Tādēļ Savienības interesēs ir pilnībā apturēt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu šiem ražojumiem.

(2)

Lai ņemtu vērā ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā ir jāmaina nosacījumi patlaban uzskaitītajam 71 ražojumam, kam apturēta autonomo nodokļu piemērošana. Dažu ražojumu klasifikācija ir grozīta, lai ļautu rūpniecības nozarei gūt priekšrocības no spēkā esošās nodokļu piemērošanas apturēšanas. Turklāt Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikums būtu jāatjaunina, jo dažos gadījumos ir nepieciešams tekstu vienādot vai precizēt. Nosacījumu izmaiņas attiecas uz grozījumiem ražojumu aprakstā, klasifikācijā vai prasībās par galapatēriņu. Apturējumi, kam vajadzīgi grozījumi, būtu jāsvītro no saraksta Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā, un minētajā sarakstā būtu jāiekļauj grozītie apturējumi.

(3)

Savienības interesēs vairs nav saglabāt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas apturēšanu diviem ražojumiem, kas patlaban ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā.

(4)

Skaidrības dēļ ar šo regulu grozītie ieraksti būtu jāapzīmē ar zvaigznīti.

(5)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1387/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Tā kā šajā regulā noteiktās izmaiņas, kas skar apturējumus attiecīgajiem ražojumiem, jāpiemēro no 2017. gada 1. jūlija, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumu groza šādi:

1)

tabulā iekļauj ierakstus par šīs regulas I pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikuma tabulas pirmajā slejā norādīto KN kodu secības;

2)

ierakstus par ražojumiem, kuru KN un Taric kodi ir norādīti šīs regulas II pielikumā, svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2017. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

H. DALLI


(1)  Padomes Regula (ES) Nr. 1387/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011 (OV L 354, 28.12.2013., 201. lpp.).


I PIELIKUMS

KN kods

Taric

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Papildu mērvienība

Obligātās pārskatīšanas datums

*ex 2818 30 00

30

Alumīnija hidroksīda oksīds bēmīta vai pseidobēmīta veidā (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2018.

ex 2825 70 00

20

Molibdēnskābe (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021.

*ex 2842 10 00

40

Alumosilikāts (CAS RN 1318-02-1) ar alumofosfāta astoņpadsmit (AEI) ceolīta struktūru, izmantošanai katalizatoru preparātu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metilmetānsulfonāts (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021.

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimetilokt-6-ēn-1-ols (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021.

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-Dimetilbut-3-īn-1-il)oksi]metil}benzols (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021.

ex 2909 30 90

25

1,2-difenoksietāns (CAS RN 104-66-5) pulvera veidā vai kā ūdens dispersija, kas masas procentu izteiksmē satur 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % 1,2-difenoksietāna

0 %

31.12.2021.

*ex 2909 60 00

40

1,4-Di(2-terc-butilperoksiizopropil)benzols (CAS RN 2781-00-2) vai izomēru maisījums, kas sastāv no 1,4-Di(2-terc-butilperoksiizopropil)benzola un 1,3-Di(2-terc-butilperoksiizopropil)benzola (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2017.

ex 2912 19 00

10

Undekanāls (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021.

ex 2915 12 00

10

Ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 84 % cēzija formiāta (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021.

*ex 2916 14 00

30

Alilmetakrilāts (CAS RN 96-05-9) un tā izomēri ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk, kas satur vismaz:

0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,02 % alilspirta (CAS RN 107-18-6),

0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,1 % metakrilskābes (CAS RN 79-41-4), un

0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % 4- metoksifenola (CAS RN 150-76-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2916 39 90

33

Metil 4′-(brommetil)bifenil-2-karboksilāts (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021.

ex 2916 39 90

73

(2,4-Dihlorfenil)acetilhlorīds (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021.

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetilalumīnijs (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018.

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Fosetilnātrijs (CAS RN 39148-16-8) ūdens šķīdumā ar fosetilnātrija saturu pēc masas 35 % vai lielāku, bet ne lielāku par 45 %, izmantojams pesticīdu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-Amino-2-brom-5-fluorfenil)amino)-3-(benziloksi)propān-2-ola 4-metilbenzolsulfonāts (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021.

ex 2924 29 70

30

Nātrija 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzolsufonāts (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021.

ex 2924 29 70

50

N-Benziloksikarbonil-L-terc-leicīnizopropilamīna sāls (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021.

ex 2926 90 70

30

4,5-Dihlor-3,6-dioksicikloheksa-1,4-diēn-1,2-dikarbonitrils (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021.

*ex 2931 90 00

05

Dietilmetoksiborāns (CAS RN 7397-46-8), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā saskaņā ar 1.e) piezīmi KN 29.nodaļā

0 %

31.12.2020.

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Dihlor-1,6-didezoksi-β-D-fruktofuranozil-4-hlor-4 dezoksi-α-D-galaktopiranozīds (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019.

ex 2932 99 00

13

(4-Hlor-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il)metanons (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021.

ex 2932 99 00

18

4-(4-Brom-3-((tetrahidro-2H-pirān-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitrils (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 19 90

45

5-Amino-1-[2,6-dihlor-4-(trifluormetil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitrils (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 19 90

55

5-metil-1-(naftalēn-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ons (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 29 90

75

2,2′-Azo-bis[2-(2-imidazolīn-2-il)propāna] dihidrohlorīds (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 39 99

10

2-Aminopiridīn-4-ola hidrohlorīds (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 39 99

33

5-(3-Hlorfenil)-3-metoksipiridīn-2-karbonitrils (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021.

ex 9333999

41

2-hlor-6-(3-fluor-5-izobutoksifenil)nikotīnskābe (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 39 99

46

Fluopikolīds (ISO) (CAS RN 239110-15-7) izmantojams pesticīdu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Dikvata dibromīds (ISO) (CAS RN 85-00-7) ūdens šķīdumā izmantošanai herbicīdu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-Trimetilpirrolidīna hidrohlorīds (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021.

ex 2933 99 80

44

(2S,3S,4R)-Metil 3-etill-4-hidroksipirrolidīn-2-karboksilāt 4-metilbenzolsulfonāts (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021.

*ex 2933 99 80

53

Kālija (S)-5-(tert-butoksikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptān-6-karboksilāts (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018.

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononāns (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2018.

ex 2934 99 90

46

4-Metoksi-5-(3-morfolīn-4-il-propoksi)-2-nitro-benzonitrils (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021.

ex 2934 99 90

47

Tidiazurons (ISO) (CAS RN 51707-55-2) izmantojams pesticīdu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

ex 2934 99 90

49

Citidīn-5′-(dinātrija fosfāts) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021.

ex 2934 99 90

53

4-metoksi-3-(3-morfolīn-4-il-propoksi)-benzonitrils (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021.

ex 2935 90 90

30

6-Aminopiridīn-2-sulfonamīds (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021.

*ex 3204 16 00

30

Uz krāsvielas ReactiveBlack 5 (CAS RN 17095-24-8) bāzes izgatavoti preparāti, kuros šīs krāsvielas masas daļa ir 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %, un kuri ietver vienu vai vairākas no turpmāk norādītajām sastāvdaļām:

krāsviela ReactiveYellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

1-nafthalīnsulfoskābe,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinātrija sāls (CAS RN 250688-43-8), vai

3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azobenzoskābe, nātrija sāls (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2019.

ex 3204 17 00

22

Krāsviela C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 169 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas

0 %

31.12.2021.

*ex 3204 17 00

24

Krāsviela “C.I. PigmentRed 57:1 (CAS RN 5281-04-9)” un preparāti uz tās bāzes ar krāsvielas C.I. PigmentRed 57:1 saturu 50 svara % vai lielāku

0 %

31.12.2018.

*ex 3215 90 70

30

Vienreizlietojamas kasetnes tinte, kas pēc masas satur:

1—10 % amorfa silīcija dioksīda

3,8 % vai vairāk krāsvielas C.I. Solvent Black 7 organiskajos šķīdinātājos,

izmantošanai integrālo shēmu marķēšanai (2)

0 %

31.12.2018.

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Preparāts, kas masas izteiksmē satur:

15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % stirola un butadiēna kopolimēru vai stirola un izoprēna kopolimēru un

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % pinēna polimēru vai pentadiēna kopolimēru.

Izšķīdināts:

metiletilketonā (CAS RN 78-93-3),

heptānā (CAS RN 142-82-5) un

toluolā (CAS RN 108-88-3) vai vieglajā alifātiskajā lakbenzīnā (CAS RN 64742-89-8).

0 %

31.12.2020.

ex 3811 21 00

11

Izkliedētājs un oksidācijas inhibitors, kas satur:

o-amino poliizobutilēnfenolu (CAS RN 78330-13-9),

no 30 līdz 50 svara % minerāleļļu,

izmanto smēreļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 3811 21 00

19

Piedevas, kas satur:

maisījumu uz poliizobutilēnsukcinimīda bāzes un

no 30 līdz 50 svara % minerāleļļu,

kuru kopējais sārma skaitlis pārsniedz 40; izmantošanai smēreļļu ražošanā (2)

0 %

31.12.2019.

ex 3811 29 00

75

Oksidācijas inhibitors, kas satur galvenokārt 1-(tert-dodeciltio)propān-2-ola izomēru maisījumu (CAS RN 67124-09-8), ko izmanto smēreļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (2)

0 % (2)

31.12.2021.

ex 3811 90 00

50

Korozijas inhibitors, kas satur:

poliizobutenila dzintarskābi un

minerāleļļas, kuru masas daļa ir vairāk par 5 %, bet ne vairāk kā 20 %,

izmanto degvielām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 3815 90 90

40

Katalizators,

kurš satur molibdēna oksīdu un citus metālu oksīdus silīcija dioksīda matricē,

vismaz 4 mm, bet ne vairāk kā 12 mm garu dobu cietvielas cilindru formā

izmantošanai akrilskābes ražošanā (2)

0 %

31.12.2018.

ex 3824 99 92

25

Preparāts, kas satur:

no 25 līdz 50 svara % dietilkarbonāta (CAS RN 105-58-8)

no 25 līdz 50 svara % etilēnkarbonāta (CAS RN 96-49-1)

no 10 līdz 20 svara % litija heksafluorfosfāta (CAS RN 21324-40-3)

no 5 līdz 10 svara % etilmetilkarbonāta (CAS RN 623-53-0)

no 1 līdz 2 svara % vinilēnkarbonāta (CAS RN 872-36-6)

no 1 līdz 2 svara % 4-fluor-1,3-dioksolān-2-ona (CAS RN 114435-02-8)

ne vairāk kā 1 svara % 1,5,2,4-Dioksaditiān 2,2,4,4-tetraoksīda (CAS RN 99591-74-9)

0 %

31.12.2021.

ex 3824 99 92

27

4-metoksi-3-(3-morfolīn-4-il-propoksi)-benzonitrils (CAS RN 675126-28-0) organiskā šķīdinātājā

0 %

31.12.2021.

ex 3824 99 92

30

Cēzija formiāta un kālija formiāta ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur:

1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 84 % cēzija formiāta (CAS RN 3495-36-1),

1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 76 % kālija formiāta (CAS RN 590-24-1) un

nesatur vai satur ne vairāk kā 9 % piedevu

0 %

31.12.2021.

*ex 3824 99 92

40

2-Hlor-5-(hlormetil)piridīna šķīdums (CAS RN 70258-18-3) organiskā šķīdinātājā

0 %

31.12.2020.

*ex 3824 99 92

69

Preparāts, kas no masas satur:

80 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % bisfenola A bis(difenilfosfātu) (CAS RN 5945-33-5),

7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % bisfenola A bis(difenilfosfāta) oligomēru un

ne vairāk par 1 % trifenilfosfāta (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2020.

ex 3824 99 93

45

Nātrija hidrogēn 3-aminonaftalīn-1,5-disulfonāts (CAS RN 4681-22-5), kas satur pēc svara:

ne vairāk kā 20 % dinātrija sulfāta un

ne vairāk kā 10 % nātrija hlorīda

0 %

31.12.2021.

ex 3824 99 96

70

Pulveris, kas satur pēc svara:

no 28 līdz 51 svara % talka (CAS RN 14807-96-6) un

no 30,5 līdz 48 svara % silīcija dioksīda (kvarca) (CAS RN 14808-60-7)

no 17 līdz 26 svara % alumīnija oksīda (CAS RN 1344-28-1)

0 %

31.12.2021.

ex 3824 99 96

74

Maisījums ar nestehiometrisku sastāvu, ar:

kristālisku struktūru,

kas satur kausētu magnija-alumīnija špineli ar silikātu fāžu un aluminātu piemaisījumu, kurā vismaz 75 svara % ir frakcijas ar granulu izmēru 1-3 mm un ne vairāk kā 25 svara % ir frakcijas ar granulu izmēru 0-1 mm

0 %

31.12.2021.

ex 3824 99 96

80

Maisījums, kas sastāv no:

no 64 līdz 74 svara % silīcija dioksīda (CAS RN 7631-86-9)

no 25 līdz 35 svara % butanona (CAS RN 78-93-3) un

ne vairāk kā 1 svara % 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksisilāna (CAS RN 2530-83-8)

0 %

31.12.2021.

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Vieglas plūstamības lineāra blīvuma polietilēn-1-butēns/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) pulvera veidā, ar

kausēšanas masas plūsmas ātrumu(MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 24 g/10 min,

blīvumu (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,926 g/cm3 un

vicat mīkstināšanas miniālo temperatūru 94 °C

0 %

m3

31.12.2019.

ex 3906 90 90

53

Poliakrilamīda pulveris ar vidējo daļiņu izmēru mazāk par 2 mikroniem un kušanas punktu pie vairāk nekā 260 °C, kas satur pēc svara:

no 75 līdz 85 % poliakrilamīda un

no 15 līdz 25 % polietilēnglikola

0 %

31.12.2021.

ex 3906 90 90

63

(Dimetoksimetilsilil)propilmetakrilāta, butilakrilāta, alilmetakrilāta, metilmetakrilāta un ciklosiloksānu kopolimērs (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021.

ex 3910 00 00

45

Dimetilsiloksāns, polimērs ar gala hidroksilgrupām, ar viskozitāti 38-45 mPa · s(CAS RN 70131-67-8)

0 %

31.12.2021.

ex 3910 00 00

55

Preparāts, kas satur:

no 55 līdz 65 % polidimetilsiloksāna ar gala vinilgrupām (CAS RN 68083-19-2)

no 30 līdz 40 % dimetilvinilēta un trimetilēta silīcija dioksīda (CAS RN 68988-89-6)

no 1 līdz 5 % silīcijskābes, nātrija sāls, reakcijas produktu ar hlortrimetilsilānu un izopropilspirtu (CAS RN 68988-56-7)

0 %

31.12.2021.

*ex 3913 90 00

30

Proteīni, ķīmiski vai fermentatīvi modificēti karboksilēšanas un/vai ftālskābes pievienošanās reakcijās, hidrolizēti vai nehidrolizēti, kuru vidējā masas molekulmasa (Mw) ir mazāka par 350 000

0 %

31.12.2018.

ex 3920 99 59

70

Tetrafluoretilēna plēve, ruļļos, ar:

biezumu 50 μm,

kušanas punktu 260 °C un

relatīvo blīvumu 1,75 (ASTM D792),

izmantošanai pusvadītājierīču ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 3921 13 10

10

3mm (± 15 %) bieza poliuretāna putu plāksne, kuras īpatnējais svars ir 0,09435 vai vairāk, nepārsniedzot 0,10092 robežu

0 %

m3

31.12.2018.

ex 3921 19 00

50

Poraina membrāna no politetrafluoretilēna (PFTE), kas laminēta uz neausta materiāla no savērpta polietilēna ar

kopējo biezumu no 0,05 mm līdz 0,20 mm,

ūdens ieejas spiedienu no 5 līdz 200 kPA saskaņā ar ISO 811 un

gaisa caurlaidību 0,08 cm3/cm2/s vai vairāk saskaņā ar ISO 5636-5

0 %

31.12.2021.

*ex 3923 10 90

10

Fotomasku vai sagatavju ietvari:

kas sastāv no antistatiskiem materiāliem vai termoplastisku materiālu maisījumiem ar specifiskām elektrostatiskās izlādes (ESD) un gāzizlādes īpašībām,

kam ir neporaina, abrazīvizturīga vai triecienizturīga virsma,

kas aprīkoti ar īpašas konstrukcijas aiztures sistēmu, kura pasargā fotomasku vai sagatavju no virspusējiem vai kosmētiskiem bojājumiem, un

kas ir vai nav aprīkoti ar blīvējumu;

izmantošanai fotolitogrāfiju vai citu pusvadītāju ražošanā fotomasku vai sagatavju ievietošanai

0 %

31.12.2021.

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Mehānisko transportlīdzekļu ārējā atpakaļskata spoguļa plastmasas ietvars ar stiprinājumiem

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 3926 90 97

20

Korpusi, korpusu daļas, cilindri, grozāmie regulētāji, rāmji, pārsegi un citas detaļas no tāda akrilnitrilbutadiēnstirola, ko izmanto tālvadības ierīču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Silikona atsaistes gredzens, ar iekšējo diametru 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), mēdz izmantot automašīnu novietošanas palīgierīču sensoru sistēmās

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 4016 99 57

10

Gaisa padeves šļūtene gaisa pievadīšanai motora dedzes daļai, kas sastāv vismaz no:

vienas elastīgas gumijas šļūtenes,

vienas plastmasas šļūtenes un

metāla spailēm,

ar rezonatoru vai bez tā,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 4016 99 57

20

Gumijas sloksne buferim ar silikona pārklājumu, kuras garums nepārsniedz 1 200  mm, ar vismaz piecām plastmasas spailēm, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Ūdens attīrīšanas iekārtu daļas ar reverso osmozi, kas sastāv no membrānām uz plastmasas pamata, ko iekšēji balsta austi vai neausti tekstilmateriāli, kas ir aptīti ap perforētu cauruli, un cilindriskā plastmasas korpusā ar sieniņu biezumu ne vairāk kā 4 mm, ievietota vai neievietota cilindrā ar sieniņu biezumu 5 mm vai vairāk

0 %

31.12.2018.

*ex 5911 90 99

40

Ar poliuretānu impregnēta neausta materiāla pulēšanas paliktņi no poliestera

0 %

31.12.2019.

ex 6805 30 00

10

Zondes uzgaļu tīrīšanas materiāls, kas sastāv no polimēra matricas, kura satur abrazīvas daļiņas uz substrāta, pusvadītāju ražošanai (2)

0 %

31.12.2021.

ex 7318 19 00

30

Savienotājstienis galvenajam bremžu cilindram ar vītni abos galos izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Grafīta un vara lamināta folijas rullis ar:

platumu no 610 mm līdz 620 mm un,

diametru no 690 mm līdz 710 mm,

izmantošanai elektriski uzlādējamu litija—jonu akumulatoru ražošanai (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Alumīnija folija ruļļos:

kuras tīrība ir 99,99 % pēc masas,

kuras biezums ir 0,021 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 0,2 mm,

kuras platums ir 500 mm,

ar oksidētu virsmas pārklājumu 3 līdz 4 nm biezumā un

ar kubisku tekstūru vairāk par 95 %

0 %

31.12.2021.

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Sarullēta loksne, kas sastāv no alumīnijam piesaistīta litija un mangāna lamināta, ar:

platumu no 595 mm līdz 605 mm, un

diametru no 690 mm līdz 710 mm,

izmantošanai elektriski uzlādējamu litija—jonu akumulatoru katodu ražošanai (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Dzinēja balstenis no alumīnija, ar šādiem izmēriem:

augstumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm,

platumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm,

garumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm,

ar vismaz diviem stiprināšanas caurumiem, izgatavots no alumīnija sakausējumiem ENAC-46100 vai ENAC-42100 (pēc normatīva EN:1706), ar šādām īpašībām:

iekšējā porainība, ne lielāka par 1 mm;

ārējā porainība, ne lielāka par 2 mm;

Rokvela cietība HRB 10 vai lielāka,

izmantojami mehānisko transportlīdzekļu dzinējiem paredzētu balstiekārtu amortizatoru ražošanā

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8108 90 30

20

Titāna un alumīnija sakausējuma stieņi un stieples, kuru alumīnija masas saturs ir 1 % līdz 2 % un kuri paredzēti apakšpozīcijā 8708 92 or 8714 10 40 iekļauto klusinātāju un izpūtēju ražošanai (2)

0 %

31.12.2017.

*ex 8108 90 50

10

Titāna un alumīnija sakausējums, kura sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu, 0,49 mm vai biezākās plāksnēs vai ruļļos, nepārsniedzot 3,1 mm robežu, 1 000  mm platas vai platākas, nepārsniedzot 1 254  mm, robežu, lai ražotu 8714 10 apakšpozīcijā minētos produktus (2)

0 %

31.12.2018.

*ex 8108 90 50

35

Titāna sakausējuma plāksnes, loksnes un sloksnes

0 %

31.12.2021.

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Tastatūras no silikona vai plastmasas,

ar metāla, plastmasas, epoksīda sveķu daļām, nostiprinātām ar stikla šķiedru vai koku, vai bez tām,

arī apdrukātas vai ar apstrādātu virsmu,

ar elektriskiem contaktelementiem vai bez tiem,

ar foliju, kas uzlīmēta uz tastatūras, vai bez tās,

ar aizsargfoliju vai bez tās,

vienslāņa vai daudzslāņu

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Izplūdes kolektors ar spirālveida gāzes turbīnas turbokompresora komponentu, kura:

siltumizturība nepārsniedz 1 050  °C un

turbīnas darbratam paredzētās atveres diametrs ir 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 8409 99 00

40

Plastmasas vai alumīnija cilindra galvas vāks ar:

sadalesvārpstas pozīcijas sensoru (CMPS),

metāla skavām uzstādīšanai uz dzinēja, un

divām vai vairākām starplikām,

izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu dzinēju ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8411 99 00

65

Spirālveida gāzes turbīnas turbokompresora komponents:

ar siltumizturību ne vairāk kā 1 050  °C, un

ar turbīnas darbratam paredzētās atveres diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8413 30 20

30

Viencilindra augstspiediena radiālais virzuļsūknis tiešai benzīna iesmidzināšanai ar:

darba spiedienu no 200 bar līdz 350 bar,

plūsmas kontroli un

pārspiediena vārstu,

izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

ex 8479 90 70

87

Degvielas padeves šļūtene iekšdedzes virzuļmotoriem ar degvielas temperatūras sensoru, ar vismaz divām ieplūdes šļūtenēm un trīs izplūdes šļūtenēm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8481 80 59

20

Spiediena regulēšanas vārsts iebūvēšanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionētājiekārtu virzuļkompresoros (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8484 20 00

10

Mehānisks vārpstas blīvslēgs iebūvēšanai rotorkompresoros, izmanto mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8501 10 99

56

Līdzstrāvas motors:

ar apgriezienu skaitu ne vairāk kā 7 000 apgr./min. (bez kravas),

ar nominālo spriegumu 12 V (± 4 V),

ar maksimālo jaudu 13,78 W (pie 3,09 A),

ar noteiktu darbības temperatūras amplitūdu no — 40 °C līdz 160 °C,

ar reduktora slēgumu,

ar mehānisku stiprinājuma savienojumu,

ar 2 elektriskiem savienojumiem,

ar maksimālo griezes momentu 100 Nm

0 %

31.12.2021.

ex 8501 10 99

58

Līdzstrāvas motors:

ar apgriezienu skaitu ne vairāk kā 6 500 apgr./min. (bez kravas),

ar nominālo spriegumu 12 V (± 4 V),

ar maksimālo jaudu mazāk nekā 20 W,

ar noteiktu darbības temperatūras amplitūdu no — 40 °C līdz 160 °C,

ar gliemežpārvada piedziņu,

ar mehānisku stiprinājuma savienojumu,

ar 2 elektriskiem savienojumiem,

ar maksimālo griezes momentu 75 Nm

0 %

31.12.2021.

*ex 8501 10 99

65

Turbokompresora elektropiedziņa ar:

līdzstrāvas motoru,

integrētu pārnesuma mehānismu,

(vilcēj)spēku 200 N vai vairāk vismaz 140 °C paaugstinātā vides temperatūrā,

(vilcēj)spēku 250 N vai vairāk katrā gājiena pozīcijā,

lietderīgo gājienu 15 mm līdz 25 mm,

ar iebūvētu diagnostikas saskarni vai bez tās

0 %

31.12.2020.

*ex 8504 31 80

50

Transformatori izmantošanai elektronisku dziņu, kontroles ierīču un LED gaismas avotu ražošanā apgaismošanas nozarē (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 8504 40 90

25

Līdzstrāvas—līdzstrāvas pārveidotājs

bez korpusa vai

ar korpusu, kam ir kontakttapas, kontakttapskrūves, skrūvju kontakti, neizolēti kontakti savienošanai, savienojuma elementi, kuri ar lodēšanu vai citu paņēmienu ļauj to pievienot iespiedshēmas platei, vai citi vadu savienojumi, kam nepieciešama tālāka apstrāde

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8504 50 95

70

Solenoīda tinums:

ar nominālo jaudu vairāk nekā 10 W, bet ne vairāk kā 15 W,

ar izolācijas pretestību 100 mΩ vai vairāk,

ar līdzstrāvas pretestību, kas 20 °C temperatūrā nav lielāka par 34,8 Ω (± 10 %),

ar nominālo strāvu ne vairāk kā 1,22 A,

ar nominālo spriegumu ne vairāk kā 25 V

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8505 11 00

65

Pastāvīgie magnēti, kuri sastāv no neodīma, dzelzs un bora sakausējuma, vai nu taisnstūra formā, kas ir vai nav noapaļots, ar taisnstūra vai trapeces veida šķērsgriezumu, kuru

garums nepārsniedz 140 mm,

platums nepārsniedz 90 mm,

biezums nepārsniedz 55 mm,

vai izliekta taisnstūra (dakstiņa tipa) formā, kuru

garums nepārsniedz 75 mm,

platums nepārsniedz 40 mm,

biezums nepārsniedz 7 mm,

izliekuma rādiuss ir no 86 mm līdz 241 m,

vai diska formā ar diametru, kas nepārsniedz 90 mm, ar atveri centrā vai bez tās

0 %

p/st

31.12.2018.

*ex 8505 11 00

75

Izstrādājums ceturtdaļuzmavas formā, kuru pēc magnetizācijas paredzēts izmantot par pastāvīgu magnētu,

kurš sastāv vismaz no neodīma, dzelzs un bora,

kura platums ir no 9,1 mm līdz 10,5 mm,

kura garums ir no 20 mm līdz 30,1 mm,

mēdz izmantot rotoros degvielas sūkņu ražošanā

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8507 90 80

70

Plāksne, kas izgriezta no vara folijas, kura pārklāta ar niķeli, ar:

platumu 70 mm (± 5 mm),

biezumu 0,4 mm (± 0,2 mm),

garumu ne vairāk par 55 mm,

izmantošanai elektriski uzlādējamu litija—jonu akumulatoru ražošanai (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8518 40 80

93

Skaņas jaudas pastiprinātājs ar:

izejas jaudu 50 W,

darba spriegumu no 9 V līdz 16 V,

elektrisko pretestību ne lielāku par 4 Ohm,

jutību vairāk kā 80 dB,

metāla korpusā,

izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Turētājs, fiksators vai iekšējais stingrinātājs no metāla izmantošanai televizoru, monitoru un videoatskaņotāju ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Iespiedshēmas plate, kas paredzēta barošanas sprieguma un vadības signālu nosūtīšanai tieši līdz vadības shēmai, kas atrodas uz LCD moduļa TFT stikla paneļa

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8529 90 92

59

Šķidro kristālu displeja (LCD) moduļi ar:

ekrāna diagonāles izmēru no 14,5 cm līdz 25,5 cm,

gaismas diožu (LED) aizmugurējo apgaismojumu,

iespiedshēmas plati ar (EPROM) (pārprogrammējamu lasāmatmiņu), mikrokontrolleri, laika kontrolleri, LIN (vietējā sasaistes tīkla) kopnes vai APIX2 draivera moduli un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem,

6 līdz 8 kontakttapu spraudni strāvas padevei un 2 līdz 4 kontakttapu LVDS vai APIX2 saskarni,

korpusā vai bez tā,

stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļas mehāniskajos transportlīdzekļos (2)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8529 90 92

63

Šķidro kristālu displeja (LCD) modulis:

ar ekrāna diagonāli 14,5 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 38,5 cm,

ar skārienekrānu vai bez tā,

ar gaismas diožu (LED) aizmugurējo apgaismojumu,

ar iespiedshēmas plati ar EEPROM, mikrokontrolleri, LVDS uztvērēju un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem,

ar spraudni elektrības padevei un CAN un LVDS saskarnēm,

ar elektriskiem komponentiem dinamiskai krāsas regulēšanai vai bez tiem,

korpusā, ar mehāniskām, skārienjutīgām vai bezkontakta vadības funkcijām vai bez tām un ar aktīvas dzesēšanas sistēmu vai bez tās,

derīgs uzstādīšanai 87. nodaļas mehāniskajos transportlīdzekļos (2)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8529 90 92

67

Šķidro kristālu krāsu displeja (LCD) panelis, kas paredzēts pozīcijas 8528 LCD monitoriem, ar:

ekrāna diagonāles izmēru no 14,48 cm līdz 31,24 cm,

skārienekrānu vai bez tā,

ar aizmugurējo apgaismojumu, mikrokontrolleri,

ar CAN (datu maģistrāles) kontrolleri ar vienu(vairākām) LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālu) saskarni(-ēm) un vienu(vairākām) CAN/strāvas rozeti(ēm) vai ar APIX (AutomotivePixelLink) kontrolleri ar APIX saskarni,

korpusā ar dzesētāju korpusa aizmugurē vai bez tā,

bez signālapstrādes moduļa,

ar haptisku un akustisku atbildes reakciju vai bez tās,

izmantošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8536 90 95

20

Pusvadītāja mikroshēmas korpuss plastmasas rāmja veidā, kas satur izvades rāmi ar pieslēgšanas laukumiem, spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8536 90 95

92

Metālisks marķēts rāmis ar savienojumiem

0 %

p/st

31.12.2018.

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Elastomērisks savienotājs, kas sastāv no viena vai vairākiem vadītāju elementiem, un ar gumijas vai silikona pamatni

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 8537 10 98

65

Svira vadības modulim zem stūres rata:

ar vienu (vai vairākiem) vienkāršu(-iem) vai daudzpozīciju elektrisku(-iem) slēdzi(-iem) (spiedpogas tipa, pagriežamu(-iem) vai citādu(-iem),

aprīkots vai neaprīkots ar iespiedshēmas platēm un elektriskajiem kabeļiem,

spriegumam no 9 V līdz 16 V,

mēdz izmantot 87. nodaļas mehānisko transportlīdzekļu ražošanā

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8537 10 98

75

Vadības bloks bezatslēgu piekļuvei un transportlīdzekļa iedarbināšanai, ar elektrisku slēgšanas ierīci, plastmasas korpusā, 12 V spriegumam, aprīkots vai neaprīkots ar:

antenu,

savienotāju,

turētāju no metāla,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8537 10 98

92

Skārienjutīga ekrāna panelis, kas sastāv no vadītspējīga tīkla starp divām stikla vai plastmasas plāksnēm vai loksnēm, aprīkots ar elektriskajiem vadītājiem un savienotājiem

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 8538 90 99

60

Priekšējais kontroles panelis plastmasas kastes formā, ar gaismas vadotnēm, pagriežamiem slēdžiem, piespiežamiem slēdžiem un spiedpogas slēdžiem, vai cita veida slēdžiem, bez jebkādiem elektriskiem komponentiem, mēdz izmantot 87. nodaļas mehānisko transportlīdzekļu kontrolmērinstrumentu panelī

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8543 70 90

15

Laminēta elektrohroma plēve, kas sastāv no:

diviem ārējiem slāņiem no poliestera,

vidējā slāņa no akrilpolimēra un silikona un

diviem elektriskā savienojuma termināliem

0 %

31.12.2021.

*ex 8543 70 90

33

Uz metāla atloka piestiprināts un korpusā iebūvēts augstas frekvences pastiprinātājs, kas sastāv no vienas vai vairākām integrālshēmām un kondensatora mikroshēmām, arī ar integrētiem pasīviem komponentiem (IPD)

0 %

31.12.2021.

ex 8544 42 90

80

12-dzīslu savienojuma kabelis ar diviem savienotājiem

ar spriegumu 5 V,

ar garumu, kas nepārsniedz 300 mm,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Plastmasas pārklājums vietas aizpildīšanai starp miglas lukturiem un buferi, ar hroma joslu vai bez tās, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Motorizēts bremžu iedarbināšanas bloks ar:

spriegumu 13,5 V (± 0,5 V),

lodīšu skrūves mehānismu bremžu šķidruma kontrolēšanai galvenajā cilindrā,

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Disku tipa bremžu korpuss BIR (BallinRamp) vai EPB (“elektroniskā stāvbremze”) vai tikai ar hidraulisku funkciju, satur funkcionālās un montēšanas atveres un vadrievas, mēdz izmantot 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Trumuļa stāvbremze:

integrēta rezerves bremžu diskā,

ar diametru no 170 mm līdz 195 mm

lietošanai ar motoru darbināmu transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Organiska azbestu nesaturoša materiāla bremžu kluči ar bremžu uzliku, uzmontētu uz atbalsta plāksnes no tērauda lentes, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Bremžu suporta izcilnis no čuguna ar lodveida grafītu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Automātiskā hidrodinamiskā pārnesumkārba

ar hidrotransformatoru,

bez sadales kārbas un kardānvārpstas,

ar priekšējo diferenciāli vai bez tā,

izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Automašīnas ass sānu vārpsta, kas katrā gala aprīkota ar transmisijas šarnīru, tāda, kādas izmanto pozīcijā 8703 klasificēto preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Viengabala transmisijas vārpsta no oglekļa šķiedras stiegrotas plastmasas bez savienojuma vidū

ar garumu 1 m vai lielāku, bet ne lielāku par 2 m,

ar masu 6 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 9 kg

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Pārnesumkārba ar vienu jaudas pievadu un diviem jaudas noņēmējiem, lietā alumīnija korpusā, ar kopējiem izmēriem 273 mm (platums) × 131 mm (augstums) × 187 mm (garums), kurai ir vismaz:

divi elektromagnētiski vienvirziena sajūgi, kas darbojas pretējās pusēs,

jaudas pievadvārpsta ar ārējo diametru 24 mm (± 1 mm), ar 22 rievām galā un

koaksiāls jaudas noņēmēja ieliktnis ar iekšējo diametru 22 mm (± 1 mm), ar 22 rievām galā,

izmantošanai visurgājēju vai kravas transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

31.12.2021.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Augšējā balsta izolators, ko veido:

metāla turētājs ar trīs stiprinājuma skrūvēm un

gumijas izcilnis,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Pakaļējās šasijas balstenis ar aizsargājošu plastmasas uzliku, kas aprīkots ar divām metāla kārbām ar iespiestiem gumijas sailentblokiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Pakaļējās šasijas balstenis, kas aprīkots ar lodveida šarnīru un metāla kārbu ar iespiestu gumijas sailentbloku, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8708 80 99

10

Priekšējās ass stabilizatora stienis, abos galos aprīkots ar lodveida šarnīru, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

No alumīnija izgatavots dzesinātājs, kas izmanto saspiestu gaisu, ar rievotu dizainu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Alumīnija sakausējuma gaisa izplūdes vai ieplūdes tvertne, kas ražota saskaņā ar standartu EN AC 42100 un kam:

izolējošās virsmas gluduma starpība nepārsniedz 0,1 mm,

pieļaujamais daļiņu daudzums ir 0,3 mg uz tvertni,

attālums starp porām ir 2 mm vai vairāk,

poru izmērs nepārsniedz 0,4 mm,

ne vairāk kā 3 poras ir lielākas nekā 0,2 mm,

tādas, kādas izmanto autmašīnu dzesēšanas sistēmu siltummaiņos

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Zobstieņa stūres mehānisms alumīnija korpusā ar homokinētiskiem locīklsavienojumiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Pasažiera priekšējais drošības spilvens, ko veido:

metāla korpuss ar vismaz sešiem montāžas balsteņiem,

iegults drošības spilvens,

kapsula, kas pildīta ar saspiestu gāzi,

izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Priekšējā radiatora turētājs, ar gumijas atsperojumu vai bez tā, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Dzelzs vai tērauda balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnesumkārbas pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2021.

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Priekšējās dakšas, izņemot nekustīgas (ne teleskopiskās) priekšējās dakšas, kas pilnībā izgatavotas no tērauda, izmantošanai velosipēdu ražošanā (2)

0 %

31.12.2018.

*ex 9013 80 90

20

Elektronisks pusvadītāja mikrospogulis korpusā, kas piemērots vadītāju plašu automātiskai iespiešanai, galvenokārt sastāv no šādu komponentu kombinācijas:

viena vai vairākas monolītas lietojumam specifiskas integrālshēmas (ASIC),

viens vai vairāki mikromehāniskie sensorelementi (MEMS), kas ražoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskām sastāvdaļām, kuras integrētas pusvadītāju materiālu trīsdimensiju struktūrās,

kādu izmanto iestrādāšanai 84.—90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos

0 %

p/st

31.12.2019.


II PIELIKUMS

KN kods

Taric

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/28


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1135

(2017. gada 23. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem dimetoāta un ometoāta atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 49. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Dimetoāta (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts) maksimālie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā.

(2)

2016. gada 22. aprīlī Francija informēja Komisiju par valsts ārkārtas pasākumu, kas veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (2) 54. pantu un ar ko Francijā tiek apturēts tādu svaigu ķiršu imports un laišana tirgū, kuri ievesti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un no trešām valstīm, kur ķiršu koku apstrādē atļauts izmantot darbīgo vielu dimetoātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus. Atbilstoši minētās regulas 54. panta 2. punktam 2016. gada 28. aprīlī Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja sanāksmē vienojās, ka par prioritāti būtu jānosaka MAL pārskatīšana, lai, balstoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (turpmāk “Iestāde”) veikto zinātnisko analīzi, noteiktu jaunus MAL. Tāpēc atbilstoši Regulas (EK) Nr. 396/2005 43. pantam Komisija lūdza Iestādi prioritāri pārskatīt spēkā esošos dimetoāta un ometoāta MAL. Iestāde pamatotu atzinumu iesniedza 2016. gada 28. novembrī (3).

(3)

Iestāde ierosināja atlieku definīciju “dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts” mainīt uz atsevišķām atlieku definīcijām “dimetoāts” un “ometoāts” un secināja, ka attiecībā uz melonēm un cukurbiešu saknēm noteiktie MAL var radīt bažas saistībā ar patērētāju aizsardzību. Tāpēc Iestāde ieteica samazināt spēkā esošo MAL šīm precēm. Tā secināja, ka attiecībā uz MAL lapu cigogiņiem informācija nav pieejama un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Tāpēc minētā produkta MAL būtu jānosaka pie īpatnējās noteikšanas robežas. Iestāde secināja, ka attiecībā uz MAL Ķīnas kāpostiem nav pieejama informācija par labu lauksaimniecības praksi, kas ir droša patērētājiem, un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Tāpēc minētā produkta MAL būtu jānosaka pie īpatnējās noteikšanas robežas. Tā secināja, ka attiecībā uz MAL greipfrūtiem, apelsīniem, citroniem, laimiem, mandarīniem, ķiršiem, galda olīvām, bietēm, burkāniem, sakņu selerijām, mārrutkiem, pastinakiem, sakņu pētersīļiem, redīsiem, puravlapu plostbāržiem, kāļiem, rāceņiem, ķiplokiem, sīpoliem, šalotēm, loksīpoliem, tomātiem, baklažāniem, ķirbjiem, arbūziem, brokoļiem, ziedkāpostiem, Briseles kāpostiem, galviņkāpostiem, salātiem, sparģeļiem, zirņiem, eļļas ražošanai paredzētām olīvām, miežu graudiem, auzu graudiem, rudzu graudiem, kviešu graudiem, cukurbiešu saknēm un cigoriņu saknēm daļa informācijas nav pieejama un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Patērētāji nav apdraudēti, tāpēc spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL minētajiem produktiem būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā ņems vērā informāciju, kas būs pieejama, kad būs pagājuši divi gadi no šīs regulas publicēšanas dienas.

(4)

Komisija apspriedās ar Eiropas Savienības references laboratorijām pesticīdu atlieku noteikšanai par vajadzību koriģēt atsevišķas noteikšanas robežas. Laboratorijas secināja, ka atsevišķām precēm tehnikas attīstība prasa noteikt īpatnējās noteikšanas robežas.

(5)

Balstoties uz Iestādes sniegto pamatoto atzinumu un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(6)

Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību par jaunajiem MAL notika apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem, un to piezīmes ir ņemtas vērā.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(8)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, šajā regulā būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz produktiem, kuri ir ražoti pirms MAL grozījumiem un par kuriem informācija liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis. Ar pašreizējiem MAL nevar izslēgt apdraudējumu patērētājiem, tāpēc no šīs regulas piemērošanas dienas melonēm noteiktā dimetoāta un ometoāta atlieku vērtība (0,01 mg/kg) būtu jāattiecina uz visiem produktiem.

(9)

Pirms grozīto MAL piemērošanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstis, trešās valstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu sagatavoties jauno, no MAL grozījumiem izrietošo prasību izpildei.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Attiecībā uz darbīgo vielu dimetoātu, kas lietots jebkādos produktos vai uz tiem, izņemot melones, uz produktiem, kas ražoti pirms 2018. gada 17. janvāra, joprojām attiecas Regula (EK) Nr. 396/2005 tās iepriekšējā redakcijā pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 17. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(3)  Reasoned opinion on the the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016; 14(11):4647, 50. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumā sleju par dimetoātu aizstāj ar šādu:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (1)

Dimetoāts

(1)

(2)

(3)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

0,01  (*1)

0110010

Greipfrūti

(+)

0110020

Apelsīni

(+)

0110030

Citroni

(+)

0110040

Laimi

(+)

0110050

Mandarīni

(+)

0110990

Citi

 

0120000

Koku rieksti

0,01  (*1)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi

 

0130000

Sēkleņi

0,01  (*1)

0130010

Āboli

 

0130020

Bumbieri

 

0130030

Cidonijas

 

0130040

Mespili

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

0130990

Citi

 

0140000

Kauleņi

 

0140010

Aprikozes

0,01  (*1)

0140020

Ķirši (saldie)

0,02 (+)

0140030

Persiki

0,01  (*1)

0140040

Plūmes

0,01  (*1)

0140990

Citi

0,01  (*1)

0150000

Ogas un sīkie augļi

0,01  (*1)

0151000

a)

vīnogas

 

0151010

Galda vīnogas

 

0151020

Vīna vīnogas

 

0152000

b)

zemenes

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0153010

Kazenes

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

0153990

Citi

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

0154010

Zilenes

 

0154020

Dzērvenes

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0154990

Citi

 

0160000

Dažādi augļi

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

0,01  (*1)

0161020

Vīģes

0,01  (*1)

0161030

Galda olīvas

3 (+)

0161040

Kumkvati

0,01  (*1)

0161050

Karambolas

0,01  (*1)

0161060

Hurmas

0,01  (*1)

0161070

Javas salas plūmes

0,01  (*1)

0161990

Citi

0,01  (*1)

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,01  (*1)

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0162020

Ličī

 

0162030

Pasifloru augļi

 

0162040

Opuncijas

 

0162050

Hrizofilas

 

0162060

Amerikas hurmas

 

0162990

Citi

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

0,01  (*1)

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas

 

0163070

Gvajaves

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163100

Duriāni

 

0163110

Guanabanas

 

0163990

Citi

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0211000

a)

kartupeļi

0,01  (*1)

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*1)

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

0,01  (*1) (+)

0213020

Burkāni

0,03 (+)

0213030

Sakņu selerijas

0,03 (+)

0213040

Mārrutki

0,03 (+)

0213050

Topinambūri

0,01  (*1)

0213060

Pastinaki

0,03 (+)

0213070

Sakņu pētersīļi

0,03 (+)

0213080

Redīsi

0,03 (+)

0213090

Puravlapu plostbārži

0,03 (+)

0213100

Kāļi

0,03 (+)

0213110

Rāceņi

0,03 (+)

0213990

Citi

0,01  (*1)

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

0220010

Ķiploki

0,01  (*1) (+)

0220020

Sīpoli

0,01  (*1) (+)

0220030

Šalotes

0,01  (*1) (+)

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

2 (+)

0220990

Citi

0,01  (*1)

0230000

Augļu dārzeņi

0,01  (*1)

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

(+)

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

0231030

Baklažāni

(+)

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

0231990

Citi

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0232010

Gurķi

 

0232020

Pipargurķīši

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

0232990

Citi

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones

 

0233020

Lielaugļu ķirbji

(+)

0233030

Arbūzi

(+)

0233990

Citi

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

 

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

0,02

0241010

Brokoļi

(+)

0241020

Ziedkāposti

(+)

0241990

Citi

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0242010

Briseles kāposti

0,1 (+)

0242020

Galviņkāposti

0,01  (*1) (+)

0242990

Citi

0,01  (*1)

0243000

c)

lapu krustzieži

0,01  (*1)

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243020

Lapu kāposti

 

0243990

Citi

 

0244000

d)

kolrābji

0,01  (*1)

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01  (*1)

0251010

Salātu baldriņi

 

0251020

Salāti

(+)

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

0251050

Barbarejas

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

0251070

Brūnās sinepes

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

0251990

Citi

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  (*1)

0252010

Spināti

 

0252020

Anakampseras

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0252990

Citi

 

0253000

c)

vīnogulāju un līdzīgu sugu augu lapas

0,01  (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02 (*1)

0256010

Kārvele

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīlis

 

0256050

Salvija

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timiāns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi

 

0260000

Pākšaugi

0,01  (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0260050

Lēcas

 

0260990

Citi

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01  (*1)

0270010

Sparģeļi

(+)

0270020

Lapu artišoki

 

0270030

Selerijas

 

0270040

Fenheļi

 

0270050

Artišoki

 

0270060

Puravi

 

0270070

Rabarberi

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

0270090

Palmu serdes

 

0270990

Citi

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*1)

0280010

Kultivētas sēnes

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01  (*1)

0300010

Pupas

 

0300020

Lēcas

 

0300030

Zirņi

(+)

0300040

Lupīnas

 

0300990

Citi

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0401000

Eļļas augu sēklas

0,01  (*1)

0401010

Linsēklas

 

0401020

Zemesrieksti

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0401040

Sezama sēklas

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0401070

Sojas pupas

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0401110

Saflora sēklas

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0401990

Citi

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

3 (+)

0402020

Eļļas palmas kodoli

0,01  (*1)

0402030

Eļļas palmas augļi

0,01  (*1)

0402040

Kapoki

0,01  (*1)

0402990

Citi

0,01  (*1)

0500000

GRAUDAUGI

 

0500010

Mieži

0,02  (*1) (+)

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,01  (*1)

0500030

Kukurūza

0,01  (*1)

0500040

Prosa

0,01  (*1)

0500050

Auzas

0,02  (*1) (+)

0500060

Rīsi

0,01  (*1)

0500070

Rudzi

0,02 (+)

0500080

Sorgo

0,01  (*1)

0500090

Kvieši

0,05 (+)

0500990

Citi

0,01  (*1)

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

 

0610000

Tējas

0,05 (*1)

0620000

Kafijas pupiņas

0,05 (*1)

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelīte

0,05  (*1)

0631020

Hibisks

0,05  (*1)

0631030

Roze

0,1 (+)

0631040

Jasmīns

0,05  (*1)

0631050

Liepa

0,05  (*1)

0631990

Citi

0,05  (*1)

0632000

b)

lapām un garšaugiem

0,05  (*1)

0632010

Zemene

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi

 

0633000

c)

saknēm

0,05  (*1)

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

0,05 (*1)

0640000

Kakao pupiņas

0,05 (*1)

0650000

Ceratonija/Ceratonijas augļi

0,05 (*1)

0700000

APIŅI

0,05 (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

5

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

0810030

Selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi

 

0820000

Augļi

0,5

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi

 

0830000

Mizas

0,05 (*1)

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,1

0840020

Ingvers

0,1

0840030

Kurkuma

0,1

0840040

Mārrutki

(+)

0840990

Citi

0,1

0850000

Pumpuri

0,05 (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05 (*1)

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi

 

0870000

Sēklsedzes

0,05 (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 

0900010

Cukurbiešu saknes

0,01  (*1) (+)

0900020

Cukurniedres

0,01  (*1)

0900030

Cigoriņu saknes

0,03 (+)

0900990

Citi

0,01  (*1)

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

 

1011000

a)

cūku

 

1011010

Muskuļi

 

1011020

Taukaudi

 

1011030

Aknas

 

1011040

Nieres

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1011990

Citi

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

 

1012020

Taukaudi

 

1012030

Aknas

 

1012040

Nieres

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1012990

Citi

 

1013000

c)

aitu

 

1013010

Muskuļi

 

1013020

Taukaudi

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1013990

Citi

 

1014000

d)

kazu

 

1014010

Muskuļi

 

1014020

Taukaudi

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1014990

Citi

 

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

 

1015020

Taukaudi

 

1015030

Aknas

 

1015040

Nieres

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1015990

Citi

 

1016000

f)

mājputnu

 

1016010

Muskuļi

 

1016020

Taukaudi

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1016990

Citi

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Muskuļi

 

1017020

Taukaudi

 

1017030

Aknas

 

1017040

Nieres

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1017990

Citi

 

1020000

Piens

 

1020010

Liellopi

 

1020020

Aitas

 

1020030

Kazas

 

1020040

Zirgi

 

1020990

Citi

 

1030000

Putnu olas

 

1030010

Cāļi

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti

 

1050000

Abinieki un rāpuļi

 

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieku grupa

 

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

 

2)

II pielikumā iekļauj šādu sleju par ometoātu:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (2)

Ometoāts

(1)

(2)

(3)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

0,01  (*2)

0110010

Greipfrūti

(+)

0110020

Apelsīni

(+)

0110030

Citroni

(+)

0110040

Laimi

(+)

0110050

Mandarīni

(+)

0110990

Citi

 

0120000

Koku rieksti

0,01  (*2)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi

 

0130000

Sēkleņi

0,01  (*2)

0130010

Āboli

 

0130020

Bumbieri

 

0130030

Cidonijas

 

0130040

Mespili

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

0130990

Citi

 

0140000

Kauleņi

 

0140010

Aprikozes

0,01  (*2)

0140020

Ķirši (saldie)

0,2 (+)

0140030

Persiki

0,01  (*2)

0140040

Plūmes

0,01  (*2)

0140990

Citi

0,01  (*2)

0150000

Ogas un sīkie augļi

0,01  (*2)

0151000

a)

vīnogas

 

0151010

Galda vīnogas

 

0151020

Vīna vīnogas

 

0152000

b)

zemenes

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0153010

Kazenes

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

0153990

Citi

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

0154010

Zilenes

 

0154020

Dzērvenes

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0154990

Citi

 

0160000

Dažādi augļi

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

0,01  (*2)

0161020

Vīģes

0,01  (*2)

0161030

Galda olīvas

1,5 (+)

0161040

Kumkvati

0,01  (*2)

0161050

Karambolas

0,01  (*2)

0161060

Hurmas

0,01  (*2)

0161070

Javas salas plūmes

0,01  (*2)

0161990

Citi

0,01  (*2)

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,01  (*2)

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0162020

Ličī

 

0162030

Pasifloru augļi

 

0162040

Opuncijas

 

0162050

Hrizofilas

 

0162060

Amerikas hurmas

 

0162990

Citi

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

0,01  (*2)

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas

 

0163070

Gvajaves

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163100

Duriāni

 

0163110

Guanabanas

 

0163990

Citi

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0211000

a)

kartupeļi

0,01  (*2)

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*2)

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

0,01  (*2) (+)

0213020

Burkāni

0,02 (+)

0213030

Sakņu selerijas

0,02 (+)

0213040

Mārrutki

0,02 (+)

0213050

Topinambūri

0,01  (*2)

0213060

Pastinaki

0,02 (+)

0213070

Sakņu pētersīļi

0,02 (+)

0213080

Redīsi

0,02 (+)

0213090

Puravlapu plostbārži

0,02 (+)

0213100

Kāļi

0,02 (+)

0213110

Rāceņi

0,02 (+)

0213990

Citi

0,01  (*2)

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

0220010

Ķiploki

0,01  (*2) (+)

0220020

Sīpoli

0,01  (*2) (+)

0220030

Šalotes

0,01  (*2) (+)

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

0,2 (+)

0220990

Citi

0,01  (*2)

0230000

Augļu dārzeņi

0,01  (*2)

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

(+)

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

0231030

Baklažāni

(+)

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

0231990

Citi

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0232010

Gurķi

 

0232020

Pipargurķīši

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

0232990

Citi

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones

 

0233020

Lielaugļu ķirbji

(+)

0233030

Arbūzi

(+)

0233990

Citi

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  (*2)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0241010

Brokoļi

(+)

0241020

Ziedkāposti

(+)

0241990

Citi

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0242010

Briseles kāposti

(+)

0242020

Galviņkāposti

(+)

0242990

Citi

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243020

Lapu kāposti

 

0243990

Citi

 

0244000

d)

kolrābji

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01  (*2)

0251010

Salātu baldriņi

 

0251020

Salāti

(+)

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

0251050

Barbarejas

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

0251070

Brūnās sinepes

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

0251990

Citi

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  (*2)

0252010

Spināti

 

0252020

Anakampseras

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0252990

Citi

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  (*2)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  (*2)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*2)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02  (*2)

0256010

Kārvele

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīlis

 

0256050

Salvija

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timināns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi

 

0260000

Pākšaugi

0,01  (*2)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0260050

Lēcas

 

0260990

Citi

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01  (*2)

0270010

Sparģeļi

(+)

0270020

Lapu artišoki

 

0270030

Selerijas

 

0270040

Fenheļi

 

0270050

Artišoki

 

0270060

Puravi

 

0270070

Rabarberi

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

0270090

Palmu serdes

 

0270990

Citi

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*2)

0280010

Kultivētas sēnes

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*2)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01  (*2)

0300010

Pupas

 

0300020

Lēcas

 

0300030

Zirņi

(+)

0300040

Lupīnas

 

0300990

Citi

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0401000

Eļļas augu sēklas

0,01  (*2)

0401010

Linsēklas

 

0401020

Zemesrieksti

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0401040

Sezama sēklas

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0401070

Sojas pupas

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0401110

Saflora sēklas

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0401990

Citi

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

1,5 (+)

0402020

Eļļas palmas kodoli

0,01  (*2)

0402030

Eļļas palmas augļi

0,01  (*2)

0402040

Kapoki

0,01  (*2)

0402990

Citi

0,01  (*2)

0500000

GRAUDAUGI

 

0500010

Mieži

0,02  (*2) (+)

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,01  (*2)

0500030

Kukurūza

0,01  (*2)

0500040

Prosa

0,01  (*2)

0500050

Auzas

0,02  (*2) (+)

0500060

Rīsi

0,01  (*2)

0500070

Rudzi

0,01  (*2) (+)

0500080

Sorgo

0,01  (*2)

0500090

Kvieši

0,01  (*2) (+)

0500990

Citi

0,01  (*2)

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05  (*2)

0610000

Tējas

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelīte

 

0631020

Hibisks

 

0631030

Roze

 

0631040

Jasmīns

 

0631050

Liepa

 

0631990

Citi

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

0632010

Zemene

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi

 

0633000

c)

saknēm

 

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

0640000

Kakao pupiņas

 

0650000

Ceratonija/Ceratonijas augļi

 

0700000

APIŅI

0,05  (*2)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

0,05  (*2)

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

0810030

Selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi

 

0820000

Augļi

0,05  (*2)

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi

 

0830000

Mizas

0,05  (*2)

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,05  (*2)

0840020

Ingvers

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0840040

Mārrutki

(+)

0840990

Citi

0,05  (*2)

0850000

Pumpuri

0,05  (*2)

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  (*2)

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi

 

0870000

Sēklsedzes

0,05  (*2)

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 

0900010

Cukurbiešu saknes

0,01  (*2) (+)

0900020

Cukurniedres

0,01  (*2)

0900030

Cigoriņu saknes

0,02 (+)

0900990

Citi

0,01  (*2)

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

 

1011000

a)

cūku

 

1011010

Muskuļi

 

1011020

Taukaudi

 

1011030

Aknas

 

1011040

Nieres

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1011990

Citi

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

 

1012020

Taukaudi

 

1012030

Aknas

 

1012040

Nieres

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1012990

Citi

 

1013000

c)

aitu

 

1013010

Muskuļi

 

1013020

Taukaudi

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1013990

Citi

 

1014000

d)

kazu

 

1014010

Muskuļi

 

1014020

Taukaudi

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1014990

Citi

 

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

 

1015020

Taukaudi

 

1015030

Aknas

 

1015040

Nieres

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1015990

Citi

 

1016000

f)

mājputnu

 

1016010

Muskuļi

 

1016020

Taukaudi

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1016990

Citi

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Muskuļi

 

1017020

Taukaudi

 

1017030

Aknas

 

1017040

Nieres

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1017990

Citi

 

1020000

Piens

 

1020010

Liellopi

 

1020020

Aitas

 

1020030

Kazas

 

1020040

Zirgi

 

1020990

Citi

 

1030000

Putnu olas

 

1030010

Cāļi

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti

 

1050000

Abinieki un rāpuļi

 

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

 

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

 

3)

III pielikuma B daļā sleju par dimetoātu svītro.


(*1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(**)

Pesticīda un koda kombinācijas, uz kurām attiecas MAL, kas noteikti III pielikuma B daļā.

Dimetoāts

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0110010

Greipfrūti

0110020

Apelsīni

0110030

Citroni

0110040

Laimi

0110050

Mandarīni

0140020

Ķirši (saldie)

0161030

Galda olīvas

0213010

Galda bietes

0213020

Burkāni

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0213030

Sakņu selerijas

0213040

Mārrutki

0213060

Pastinaki

0213070

Sakņu pētersīļi

0213080

Redīsi

0213090

Puravlapu plostbārži

0213100

Kāļi

0213110

Rāceņi

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0220010

Ķiploki

0220020

Sīpoli

0220030

Šalotes

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0231010

Tomāti

0231030

Baklažāni

0233020

Lielaugļu ķirbji

0233030

Arbūzi

0241010

Brokoļi

0241020

Ziedkāposti

0242010

Briseles kāposti

0242020

Galviņkāposti

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0251020

Salāti

0270010

Sparģeļi

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0300030

Zirņi

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0500010

Mieži

0500050

Auzas

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0500070

Rudzi

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0500090

Kvieši

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par uzraudzības datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0631030

Roze

(+)

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tāds pats, kāds mārrutkiem (Armoracia rusticana) noteikts dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana).

0840040

Mārrutki

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0900010

Cukurbiešu saknes

0900030

Cigoriņu saknes”

(1)  Pilnīgu to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu sarakstu, kam piemēro MAL, sk. I pielikumā.

Dimetoāts

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0110010

Greipfrūti

0110020

Apelsīni

0110030

Citroni

0110040

Laimi

0110050

Mandarīni

0140020

Ķirši (saldie)

0161030

Galda olīvas

0213010

Galda bietes

0213020

Burkāni

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0213030

Sakņu selerijas

0213040

Mārrutki

0213060

Pastinaki

0213070

Sakņu pētersīļi

0213080

Redīsi

0213090

Puravlapu plostbārži

0213100

Kāļi

0213110

Rāceņi

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0220010

Ķiploki

0220020

Sīpoli

0220030

Šalotes

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par augu metabolītu toksikoloģiskajiem datiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2019. gada 27. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0231010

Tomāti

0231030

Baklažāni