ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 150

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 14. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/997 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko attiecībā uz bīstamo īpašību HP 14 Ekotoksisks groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK III pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/998 (2017. gada 12. jūnijs), ar ko 268. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/999 (2017. gada 13. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumu ( 1 )

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/1000 (2017. gada 13. jūnijs), ar ko sakarā ar perfluoroktānskābi (PFOA), tās sāļiem un ar PFOA saistītām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu ( 1 )

14

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1821 (2016. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV L 294, 28.10.2016. )

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

14.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/1


PADOMES REGULA (ES) 2017/997

(2017. gada 8. jūnijs),

ar ko attiecībā uz bīstamo īpašību HP 14 “Ekotoksisks” groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (1) un jo īpaši tās 38. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/98/EK III pielikumā ir uzskaitītas atkritumu īpašības, kas tos padara bīstamus.

(2)

Direktīva 2008/98/EK nosaka, ka atkritumu klasificēšana par bīstamiem būtu inter alia jāpamato ar Savienības tiesību aktiem par ķīmiskām vielām, jo īpaši saistībā ar maisījumu klasificēšanu par bīstamiem, tostarp saistībā ar šim nolūkam izmantotām robežkoncentrācijām. Lai veicinātu atkritumu saskaņotu klasifikāciju un nodrošinātu, ka Savienībā tiek saskaņoti noteiktas atkritumu bīstamās īpašības, ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK (2) izveidoja sarakstu, kurā uzskaitīti atkritumu veidi.

(3)

Direktīvas 2008/98/EK III pielikums paredz, ka bīstamo īpašību HP 14 “Ekotoksisks” piešķir, pamatojoties uz Padomes Direktīvas 67/548/EEK (3) VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

(4)

Direktīva 67/548/EEK tika atcelta no 2015. gada 1. jūnija un aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (4). Tomēr minēto direktīvu var turpināt piemērot dažiem maisījumiem līdz 2017. gada 1. jūnijam, ja tie ir klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (5) un jau laisti tirgū pirms 2015. gada 1. jūnija.

(5)

Direktīvas 2008/98/EK III pielikumu aizstāja ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1357/2014 (6), lai bīstamo īpašību definīcijas pēc vajadzības saskaņotu ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un atsauces uz Direktīvu 67/548/EEK aizstātu ar atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

(6)

Ar Regulu (ES) Nr. 1357/2014 bīstamās īpašības HP 14 “Ekotoksisks” definīciju negrozīja, jo bija nepieciešams papildu pētījums, lai nodrošinātu, ka tiek iegūta pilnīga un reprezentatīva informācija par iespējamo ietekmi, ko radītu bīstamās īpašības HP 14 “Ekotoksisks” novērtējuma saskaņošana ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 izklāstītajiem kritērijiem. Tā kā minētais pētījums ir pabeigts, tā ieteikumus ir lietderīgi iekļaut bīstamās īpašības HP 14 “Ekotoksisks” novērtējumā attiecībā uz atkritumiem, kas minēti Direktīvas 2008/98/EK III pielikumā, un minēto novērtējumu iespēju robežās saskaņot ar kritērijiem, kuri ķīmisko vielu ekotoksiskuma novērtēšanai izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1272/2008. Ar aprēķinu formulām nosakot atkritumu bīstamības klasifikāciju attiecībā uz bīstamo īpašību HP 14 “Ekotoksisks”, būtu jāpiemēro vispārīgas robežvērtības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā ir iekļauti saskaņoti reizināšanas koeficienti, kas piešķirti ierobežotam skaitam vielu, kuras ir klasificētas kā “bīstamas ūdens videi, akūta 1. kategorija” vai “bīstamas ūdens videi, hroniska 1. kategorija”, kuras izmanto tāda maisījuma klasificēšanai, kurā ir šādas vielas. Ņemot vērā šādu reizināšanas koeficientu izveidē panākto progresu, Komisija saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 38. panta 2. punktu var pārskatīt aprēķina metodi, ko izmanto vielu novērtēšanai attiecībā uz bīstamo īpašību HP 14 “Ekotoksisks”, lai minētajā metodē, iespējams, iekļautu reizināšanas koeficientus.

(8)

Kad tiek veikts tests, kurā novērtē atkritumu bīstamo īpašību HP 14 “Ekotoksisks”, ir lietderīgi izmantot attiecīgās metodes, kas paredzētas Komisijas Regulā (EK) Nr. 440/2008 (7), vai kādas citas starptautiski atzītas testēšanas metodes un vadlīnijas. Lēmumā 2000/532/EK paredzēts, ka tad, ja atkritumu bīstamā īpašība ir novērtēta, testējot un izmantojot bīstamo vielu koncentrācijas, kas norādītas Direktīvas 2008/98/EK III pielikumā, noteicošajiem ir jābūt testa rezultātiem. Turklāt būtu jāņem vērā Regulas (EK) Nr. 1272/2008 12. pants, jo īpaši 12. panta b) punkts, un tā piemērošanas metodika. Komisijai ir lietderīgi veicināt paraugprakses apmaiņu par testēšanas metodēm vielu novērtēšanā attiecībā uz bīstamo īpašību HP 14 “Ekotoksisks”, lai tās, iespējams, saskaņotu.

(9)

Ir lietderīgi paredzēt uzņēmumiem un kompetentajām iestādēm pietiekami daudz laika, kurā pielāgoties jaunajām prasībām.

(10)

Direktīvas 2008/98/EK 39. pantā minētā komiteja nav sniegusi atzinumu par šajā regulā paredzētajiem pasākumiem. Tādēļ šie pasākumi būtu jāpieņem Padomei saskaņā ar Padomes Lēmuma 1999/468/EK (8) 5.a panta 4. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2008/98/EK III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To sāk piemērot no 2018. gada 5. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2017. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

K. SIMSON


(1)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris), ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 365, 19.12.2014., 89. lpp.).

(7)  Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 142, 31.5.2008., 1. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2008/98/EK III pielikumu groza šādi:

1)

ierakstu attiecībā uz HP 14 “Ekotoksisks” aizstāj ar šādu:

“HP 14 “Ekotoksisks”– atkritumi, kas rada vai var radīt tūlītēju vai kavētu apdraudējumu vienam vai vairākiem vides elementiem.

Atkritumus klasificē par bīstamiem ar HP 14, ja tie atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem.

Atkritumi satur vielu, kas klasificēta kā ozona slāni noārdoša viela un kam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (*1) piešķirts bīstamības apzīmējuma kods H420, un šādas vielas koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par robežkoncentrāciju 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Atkritumi satur vienu vai vairākas vielas, kas klasificētas kategorijā “akūts ūdens vidē” un kam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 piešķirts bīstamības apzīmējuma kods H400, un minēto vielu koncentrāciju summa ir vienāda ar vai lielāka par robežkoncentrāciju 25 %. Šādām vielām piemēro robežvērtību 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

Atkritumi satur vienu vai vairākas vielas, kas klasificētas kategorijā “hronisks ūdens vidē 1”, “hronisks ūdens vidē 2” vai “hronisks ūdens vidē 3” un kam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 piešķirts(-i) bīstamības apzīmējuma kods(-i) H410, H411 vai H412, un visu kategorijā “hronisks ūdens vidē 1” (H410) klasificēto vielu koncentrāciju summa, reizināta ar 100, plus visu kategorijā “hronisks ūdens vidē 2” (H411) klasificēto vielu koncentrāciju summa, reizināta ar 10, plus visu kategorijā “hronisks ūdens vidē 3” (H412) klasificēto vielu koncentrāciju summa ir vienāda ar vai lielāka par robežkoncentrāciju 25 %. Vielām, kas klasificētas kā H410, piemēro robežvērtību 0,1 %, savukārt vielām, kas klasificētas kā H411 vai H412, piemēro robežvērtību 1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Atkritumi satur vienu vai vairākas vielas, kas klasificētas kategorijā “hronisks ūdens vidē 1”, “hronisks ūdens vidē 2”, “hronisks ūdens vidē 3” vai “hronisks ūdens vidē 4” un kam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 piešķirts(-i) bīstamības apzīmējuma kods(-i) H410, H411, H412 vai H413, un visu kategorijā “hronisks ūdens vidē” klasificēto vielu koncentrāciju summa ir vienāda ar vai lielāka par robežkoncentrāciju 25 %. Vielām, kas klasificētas kā H410, piemēro robežvērtību 0,1 %, savukārt vielām, kas klasificētas kā H411, H412 vai H413, piemēro robežvērtību 1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

kur: Σ = summa un c = vielu koncentrācija.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).”;"

2)

piezīmi pēc ieraksta par HP 15 svītro.14.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/998

(2017. gada 12. jūnijs),

ar ko 268. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida  (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2017. gada 7. jūnijā nolēma grozīt vienu ierakstu to personu, grupu un organizāciju sarakstā, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 12. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikuma sadaļā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” personas identifikācijas datus ierakstā “Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Cita informācija: a) darbojas Sīrijā; b) iepriekš iekļauta sarakstā laikposmā no 2013. gada 30. maija līdz 2014. gada 13. maijam kā aka Al-Qaida in Iraq. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 14.5.2014.” aizstāj ar šādiem:

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front; n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria. Cita informācija: a) darbojas Sīrijas Arābu Republikā b) Irākā; c) iepriekš iekļauta sarakstā laikposmā no 2013. gada 30. maija līdz 2014. gada 13. maijam kā aka Al-Qaida in Iraq. Regulas 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 14.5.2014.”


14.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/7


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/999

(2017. gada 13. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 58. un 131. pantu,

tā kā:

(1)

Viela “1-brompropāns (n-propilbromīds)” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2), tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(2)

Viela “diizopentilftalāts” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(3)

Viela “1,2-benzoldikarbonskābe, di-C6–8-sazaroti alkilesteri, bagātināti ar C7” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(4)

Viela “1,2-benzoldikarbonskābe, di-C7–11-sazaroti un lineāri alkilesteri” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(5)

Viela “1,2-benzoldikarbonskābe, dipentilesteris ar sazarotu un lineāru ķēdi” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(6)

Viela “bis(2-metoksietil)ftalāts” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(7)

Viela “dipentilftalāts” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(8)

Viela “N-pentilizopentilftalāts” klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(9)

Ja viela “antracēneļļa” satur noteiktu procentuālo daļu benzo[a]pirēna, tā klasificējama kā kancerogēna viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem minētā viela ir arī noturīga, bioakumulatīva un toksiska, kā arī ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva, tādējādi tā atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta d) un e) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(10)

Viela “piķis, akmeņogļu darva, augsta temperatūra” klasificējama kā kancerogēna viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem minētā viela ir arī noturīga, bioakumulatīva un toksiska, kā arī ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva, tādējādi tā atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta d) un e) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(11)

Vielu grupa “4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts” (ietver labi definētas vielas un vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kuras ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli (UVCB vielas), polimērus un homologus) ir vielas, kam noārdīšanās laikā piemīt endokrīni disruptīvas īpašības, un par ko ir zinātniski pierādījumi, ka tās var būtiski ietekmēt apkārtējo vidi. Tās raisa tādas pašas bažas kā citas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā uzskaitītās vielas, tādējādi tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(12)

Vielu grupa “sazarotas un lineāras ķēdes 4-nonilfenola etoksilāti” (tostarp tādas etoksilētas vielas, kam ir lineāra un/vai sazarota alkilķēde ar 9 oglekļa atomiem, kurai 4. pozīcijā ir kovalenta saite ar fenolu, un pie kā pieder gan UVCB vielas, gan labi definētas vielas, polimēri un homologi, ieskaitot jebkurus atsevišķos izomērus un/vai to kombinācijas) ir vielas, kam noārdīšanās laikā piemīt endokrīni disruptīvas īpašības un par ko ir zinātniski pierādījumi, ka tās var būtiski ietekmēt apkārtējo vidi. Tās raisa tādas pašas bažas kā citas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā uzskaitītās vielas, tādējādi tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā.

(13)

Minētās vielas ir apzinātas un iekļautas kandidātvielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu. Turklāt Eiropas Ķimikāliju aģentūras (“Aģentūra”) 2014. gada 6. februāra (3) un 2015. gada 1. jūlija (4) ieteikums aicina tās prioritārā kārtībā iekļaut Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā saskaņā ar minētās regulas 58. pantu. Turklāt Komisija ir saņēmusi informāciju par sociālekonomisko ietekmi; minētā informācija pēc Aģentūras piektā ieteikuma saņemšanas norādīta daudzos ieinteresēto personu iesniegumos, kā arī gūta sabiedriskās apspriešanas laikā, ko veica vienlaikus ar Aģentūras sabiedrisko apspriešanu par Aģentūras sestā ieteikuma projektu. Neatkarīgi no saņemtās informācijas ir lietderīgi šīs vielas iekļaut minētajā pielikumā.

(14)

Saskaņā ar Aģentūras 2014. gada 6. februāra un 2015. gada 1. jūlija ieteikumu ir lietderīgi norādīt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā minētos datumus. Minētie datumi ir noteikti, pamatojoties uz aplēsēm par to, cik laika būs vajadzīgs licencēšanas pieteikuma sagatavošanai, ņemot vērā par katru vielu pieejamo informāciju un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 4. punktu rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā iegūto informāciju. Šajā nolūkā būtu jāņem vērā arī Aģentūras spējas apstrādāt pieteikumus Regulā (EK) Nr. 1907/2006 noteiktajā laikā, kā paredzēts minētās regulas 58. panta 3. punktā.

(15)

Attiecībā uz katru šīs regulas pielikumā uzskaitīto vielu nav pamata Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā minēto datumu noteikt vēlāk par 18 mēnešiem pēc minētās regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā minētā datuma.

(16)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta e) apakšpunkts saistībā ar 58. panta 2. punktu paredz iespēju noteikt atkāpes lietojumiem vai lietojumu kategorijām, ja, balstoties uz konkrētiem Savienības tiesību aktiem, kas uzliek obligātas prasības attiecībā uz cilvēku veselības vai vides aizsardzību, risku pareizi kontrolē. Saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju, balstoties uz minētajiem noteikumiem, atkāpes noteikt nav lietderīgi.

(17)

Balstoties uz šobrīd pieejamo informāciju, nav lietderīgi noteikt atkāpes uz produktiem un procesiem orientētai pētniecībai un izstrādei.

(18)

Balstoties uz šobrīd pieejamo informāciju, konkrētiem lietojumiem nav lietderīgi noteikt pārskatīšanas termiņus. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 60. panta 8. punktu pārskatīšanas termiņi jānosaka, katru gadījumu izskatot atsevišķi un ņemot vērā vielas lietojumu radītos riskus, sociālekonomiskās priekšrocības, ko dod vielas lietošana, un alternatīvu analīzi vai jebkādus aizstāšanas plānus, kas iesniegti saistībā ar lietojumiem, attiecībā kuriem ir pieprasīta licence. Gadījumos, kad nav piemērotas alternatīvas, lietojumu radītos riskus mazina ar pienācīgiem un efektīviem riska pārvaldības pasākumiem; gadījumos, kad ir paredzami lieli ieguvumi no lietošanas, kā tas varētu būt zāļu vai medicīnisku ierīču ražošanas gadījumā, pārskatīšanas termiņi varētu būt gari.

(19)

Lai nepieļautu tādu izstrādājumu priekšlaicīgu novecošanu, kurus pēc Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā minētajiem rieta datumiem vairs neražo, dažām vielām (pašām par sevi vai maisījumos), kas ietvertas minētajā pielikumā, jābūt pieejamām tādu rezerves daļu ražošanai, kuras paredzētas minēto izstrādājumu remontam, ja minētie izstrādājumi bez minētajām rezerves daļām nespēj veikt paredzētās funkcijas, kā arī, ja konkrētas XIV pielikumā ietvertās vielas (pašas par sevi vai maisījumos) ir nepieciešamas šādu izstrādājumu remontam. Tādēļ būtu jāvienkāršo licencēšanas pieteikumi XIV pielikumā ietvertas vielas izmantošanai šādu rezerves daļu ražošanā un šādu izstrādājumu remontā. Lai attiecībā uz šādu vienkāršotu licencēšanas pieteikumu varētu pieņemt īstenošanas pasākumus, būtu jāpagarina to pārejas noteikumu darbības laiks, ko piemēro vielām, uz kurām attiecas minētie lietojumi.

(20)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(21)

N, N-dimetilformamīds (DMF) klasificējams kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā. Tas arīdzan ir apzināts un iekļauts kandidātvielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu, un Aģentūras 2014. gada 6. februāra ieteikums aicina to prioritārā kārtībā iekļaut Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā saskaņā ar minētās regulas 58. pantu. DMF piemīt līdzīgas būtiskas īpašības kā N,N-dimetilacetamīdam (DMAC) un N-metil-2-pirolidonam (NMP), un šīs trīs vielas var uzskatīt par potenciālām alternatīvām dažiem no to būtiskākajiem lietojumiem. Uz NMP attiecas patlaban notiekoša ierobežošanas procedūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. pantu. Ņemot vērā šo trīs vielu līdzību gan pēc būtiskajām īpašībām, gan pēc rūpnieciskajiem lietojumiem un lai nodrošinātu konsekventu regulējumu, Komisija uzskata, ka ir lietderīgi lēmumu par DMF iekļaušanu XIV pielikumā atlikt, kā tas jau ir izdarīts DMAC gadījumā, kad Komisija ņēma vērā Aģentūras 2013. gada 17. janvāra ieteikumu.

(22)

Diazēn-1,2-dikarboksamīds (C,C′-azodi(formamīds)) (ADCA) klasificējams kā elpceļu sensibilizators (Resp. Sens.1). Ņemot vērā visu pieejamo informāciju par ADCA būtiskajām īpašībām un tā nelabvēlīgo ietekmi, Aģentūra secināja, ka to var uzskatīt par vielu, par kuru ir zinātniski pierādījumi, ka tās varbūtīgā būtiskā ietekme uz cilvēka veselību raisa tādas pašas bažas kā citas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) līdz e) punktā uzskaitītās vielas, tādējādi tā atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktā izklāstītajiem kritērijiem iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā. Tas arīdzan ir apzināts un iekļauts kandidātvielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu, un Aģentūras 2014. gada 6. februāra ieteikums aicina to prioritārā kārtībā iekļaut Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā saskaņā ar minētās regulas 58. pantu. ADCA lietojumi ir ļoti dažādi un attiecas uz plašu pārstrādes rūpniecības spektru, tāpēc ir paredzams, ka tas ļoti sarežģīs licencēšanas pieteikumus. Tā kā šābrīža pieredze tādu licencēšanas pieteikumu apstrādē, kas attiecas uz plašu lietojumu spektru, vēl aizvien ir ierobežota, lēmumu par ADCA iekļaušanu XIV pielikumā ir lietderīgi pagaidām atlikt.

(23)

Konkrētas ugunsizturīgas aluminosilikāta keramikas šķiedras (Al-RCF) un ugunsizturīgas cirkonija aluminosilikāta keramikas šķiedras (Zr-RCF) klasificējamas kā kancerogēnas vielas (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi vielas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā. Tās arīdzan ir apzinātas un iekļautas kandidātvielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu, un Aģentūras 2014. gada 6. februāra ieteikums aicina tās prioritārā kārtībā iekļaut Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā saskaņā ar minētās regulas 58. pantu. Pašas šķiedras ražo tikai dažās rūpnīcās un parasti tās tajā pašā ražošanas procesā tūlīt tiek pārstrādātas izstrādājumos, kurus vēlāk dažādās rūpnieciskās iekārtās izmanto par karstumizturīgu izolāciju, potenciāli būtiskā apjomā eksponējot strādājošos. Tomēr no šīm šķiedrām ražotu izstrādājumu izmantošana nav jālicenzē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006. Lai lemtu par atbilstīgāko regulatīvo pieeju, Komisija uzskata, ka lēmumu par Al-RCF un Zr-RCF iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā ir lietderīgi pagaidām atlikt.

(24)

Borskābe, dinātrijtetraborāts (bezūdens), dibortrioksīds un tetrabordinātrijheptaoksīds (hidrāts) klasificējami kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (1.B kategorija) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tādējādi vielas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem vielu iekļaušanai minētās regulas XIV pielikumā. Tās arīdzan ir apzinātas un iekļautas kandidātvielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu, un Aģentūras 2015. gada 1. jūlija ieteikums aicina tās prioritārā kārtībā iekļaut Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā saskaņā ar minētās regulas 58. pantu. Turklāt šo vielu lietojumi ir ļoti dažādi un attiecas uz plašu pārstrādes rūpniecības spektru, un paredzams, ka tas ļoti sarežģīs licencēšanas pieteikumus. Tā kā šābrīža pieredze tādu licencēšanas pieteikumu apstrādē, kas attiecas uz plašu lietojumu spektru, vēl aizvien ir ierobežota, lēmumu par šo vielu iekļaušanu XIV pielikumā ir lietderīgi pagaidām atlikt.

(25)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf.

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikuma tabulu groza šādi:

1)

tabulā pievieno šādus ierakstus:

 

 

 

Pārejas pasākumi

 

 

Ieraksts Nr.

Viela

Būtiskās īpašības, kas minētas 57. pantā

Pieteikuma iesniegšanas termiņš (1)

Rieta datums (2)

Atkāpes lietošanas (kategoriju) veidiem

Pārskatīšanas termiņi

“32.

1-brompropāns (n-propilbromīds)

EK Nr.

:

203-445-0

CAS Nr.

:

106-94-5

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

33.

Diizopentilftalāts

EK Nr.

:

210-088-4

CAS Nr.

:

605-50-5

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

34.

1,2-benzoldikarbonskābe, di-C6–8-sazaroti alkilesteri, ar augstu C7 saturu

EK Nr.

:

276-158-1

CAS Nr.

:

71888-89-6

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

35.

1,2-benzoldikarbonskābe, di-C7–11-sazaroti un lineāri alkilesteri

EK Nr.

:

271-084-6

CAS Nr.

:

68515-42-4

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

36.

1,2-benzoldikarbonskābe, dipentilesteris ar sazarotu un lineāru ķēdi

EK Nr.

:

284-032-2

CAS Nr.

:

84777-06-0

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

37.

Bis(2-metoksietil)ftalāts

EK Nr.

:

204-212-6

CAS Nr.

:

117-82-8

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

38.

Dipentilftalāts

EK Nr.

:

205-017-9

CAS Nr.

:

131-18-0

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

39.

N-pentilizopentilftalāts

EK Nr.

:

CAS Nr.

:

776297-69-9

Reproduktīvajai sistēmai toksiska

(1.B kategorija)

2019. gada 4. janvāris

2020. gada 4. jūlijs

40.

Antracēneļļa

EK Nr.

:

292-602-7

CAS Nr.

:

90640-80-5

Kancerogēna

(1.B kategorija)***, PBT, vPvB

2019. gada 4. aprīlis

2020. gada 4. oktobris

41.

Piķis, akmeņogļu darva, augsta temperatūra

EK Nr.

:

266-028-2

CAS Nr.

:

65996-93-2

Kancerogēna

(1.B kategorija), PBT, vPvB

2019. gada 4. aprīlis

2020. gada 4. oktobris

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāts

[ietver labi definētas vielas un UVCB vielas, polimērus un homologus]

EK Nr.

:

CAS Nr.

:

Endokrīni disruptīvas īpašības (57. panta f) punkts – vide)

2019. gada 4. jūlijs

2021. gada 4. janvāris

43.

Sazarotas un lineāras ķēdes 4-nonilfenola etoksilāti

[tādas etoksilētas vielas, kam ir lineāra un/vai sazarota alkilķēde ar 9 oglekļa atomiem, kurai 4. pozīcijā ir kovalenta saite ar fenolu, un pie kā pieder gan UVCB vielas, gan labi definētas vielas, polimēri un homologi, ieskaitot jebkurus atsevišķos izomērus un/vai to kombinācijas]

EK Nr.

:

CAS Nr.

:

Endokrīni disruptīvas īpašības (57. panta f) punkts – vide)

2019. gada 4. jūlijs

2021. gada 4. janvāris

—”

2)

tabulā zīmi “(*)” iekļauj pie datumiem, kas slejā “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” norādīti attiecībā uz šādiem vielu ieraksta numuriem: 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 29., 30. un 31.;

3)

tabulā zīmi “(**)” iekļauj pie datumiem, kas slejā “Rieta datums” norādīti attiecībā uz šādiem vielu ieraksta numuriem: 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 29., 30. un 31.;

4)

pēc tabulas pievieno šādas piezīmes:

“(*)

2019. gada 1. septembris – attiecībā uz vielas izmantošanu tādu rezerves daļu ražošanā, kas paredzētas, lai remontētu izstrādājumus, kuru ražošana ir izbeigta vai tiks izbeigta pirms rieta datuma, kas norādīts ierakstā par attiecīgo vielu, ja attiecīgā viela izmantota minēto izstrādājumu ražošanā un tie bez minētajām rezerves daļām nespēj veikt paredzētās funkcijas, un attiecībā uz attiecīgās vielas (pašas par sevi vai maisījumā) izmantošanu šādu izstrādājumu remontam, ja attiecīgā viela pati par sevi vai maisījumā tika izmantota minēto izstrādājumu ražošanā un tos nevar salabot citādi, kā vien izmantojot attiecīgo vielu.

(**)

2021. gada 1. marts – attiecībā uz vielu izmantošanu tādu rezerves daļu ražošanā, kas paredzētas, lai remontētu izstrādājumus, kuru ražošana ir izbeigta vai tiks izbeigta pirms rieta datuma, kas norādīts ierakstā par attiecīgo vielu, ja attiecīgā viela izmantota minēto izstrādājumu ražošanā un tie bez minētajām rezerves daļām nespēj veikt paredzētās funkcijas, un attiecībā uz attiecīgās vielas (pašas par sevi vai maisījumā) izmantošanu šādu izstrādājumu remontam, ja attiecīgā viela tika izmantota minēto izstrādājumu ražošanā un tos nevar salabot citādi, kā vien izmantojot attiecīgo vielu.

(***)

Neatbilst kritērijiem, pēc kuriem vielu klasificē kā kancerogēnu vielu, ja satur < 0,005 % (masas) benzo[a]pirēna (Einecs Nr. 200-028-5).”


(1)  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā minētais datums.

(2)  Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā minētais datums.


14.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/14


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1000

(2017. gada 13. jūnijs),

ar ko sakarā ar perfluoroktānskābi (PFOA), tās sāļiem un ar PFOA saistītām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Perfluoroktānskābei (“PFOA”), tās sāļiem un ar PFOA saistītajām vielām (2) ir dažas specifiskas īpašības, kā augsta berzes pretestība, dielektriskums, izturība pret karstumu un ķīmiskiem reaģentiem un zema virsmas enerģija. Tās plaši izmanto dažādiem mērķiem, kā fluorpolimēru un fluorelastomēru ražošanā, par virsmaktīvajām vielām ugunsdzēsības putās un ūdens, tauku, eļļu un/vai netīrumu atgrūšanai tekstilrūpniecībā un papīrrūpniecībā.

(2)

2013. gada 14. jūnijā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 76. panta 1. punkta e) apakšpunktā norādītā Dalībvalstu komiteja saskaņā ar minētās regulas 57. panta d) punktu atzina PFOA par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT) vielu. 2013. gada 20. jūnijāPFOA tika iekļauta ļoti lielas bažas raisošu vielu (“SVHC”) sarakstā iespējamai iekļaušanai Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā.

(3)

2014. gada 17. oktobrī Vācija un Norvēģija Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) iesniedza dokumentāciju (3) atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. panta 4. punktam (“XV pielikuma dokumentāciju”), ierosinot ierobežot PFOA, tās sāļu un ar PFOA saistīto vielu ražošanu, laišanu tirgū un izmantošanu, lai novērstu cilvēku veselības un vides iespējamo apdraudējumu. Vācija un Norvēģija ierosināja līdz 2 daļām no miljarda ierobežot šo vielu klātbūtni citās vielās, maisījumos vai izstrādājumos un neierosināja atbrīvojumus, izņemot lietotiem izstrādājumiem, kuru galīgo izlietošanu Savienībā var pierādīt pirms ierobežojuma piemērošanas sākuma.

(4)

2015. gada 8. septembrī Aģentūras Riska novērtēšanas komiteja (RAC) izdeva atzinumu ar slēdzienu, ka apdraudējuma mazinājuma ziņā pats piemērotākais Savienības mēroga pasākums būtu vispārējs PFOA, tās sāļu un ar PFOA saistīto vielu ražošanas, izmantošanas un tirgū laišanas ierobežojums ar XV pielikuma dokumentācijā ierosinātā apmēra un nosacījumu grozījumiem. RAC ierosināja divas dažādas robežkoncentrācijas, proti, 25 daļas no miljarda PFOA un tās sāļiem un 1 000 daļas no miljarda vienai ar PFOA saistītai vielai vai to kombinācijai citās vielās, maisījumos vai izstrādājumos, tā atspoguļojot neizbēgamu piemaisījumu un nejauša piesārņojuma iespējamo klātbūtni, ņemot vērā analīzes metožu iespējas. RAC ierosināja no ierobežojuma atbrīvot fotogrāfiskos pārklājumus, ko izmanto plēvēm, papīram vai iespiedplatēm, implantējamām medicīniskajām ierīcēm un vielām vai maisījumiem pusvadītāju un fotolitogrāfijas procesos, ņemot vērā relatīvi vājo ietekmi uz vidi un ilgo aizstāšanas ciklu. RAC ierosināja atbrīvot arī vielu izmantošanu par transportētiem izolētiem starpproduktiem, lai varētu izgatavot alternatīvus izstrādājumus, kā arī laist tirgū lietotus izstrādājumus.

(5)

2015. gada 4. decembrī Aģentūras Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (“SEAC”) pieņēma atzinumu, kur norādīja, ka sociālekonomiskā ieguvuma un sociālekonomisko izmaksu ziņā XV pielikuma dokumentācijā ierosinātais ierobežojums ar RAC un SEAC grozījumiem ir pats piemērotākais Savienības mēroga pasākums konstatētā apdraudējuma novēršanai.

(6)

SEAC piekrita RAC ierosinātajiem atbrīvojumiem. SEAC arī ierosināja ierobežojumu atlikt uz trijiem gadiem, nevis astoņpadsmit mēnešiem, kā bija ieteikts XV pielikuma dokumentācijā, lai ieinteresētās personas varētu veikt nepieciešamos atbilstības nodrošināšanas pasākumus. Sociālekonomisku apsvērumu dēļ – augstas izmaksas, ievērojama ekonomiskā nasta, alternatīvu trūkums, relatīvi maza emisija vidē, liels sabiedrisks ieguvums no izmantošanas kritiskām vajadzībām – SEAC ierosināja ilgāku ierobežojuma atlikšanu attiecībā uz lateksa tipogrāfijas krāsām, tekstilizstrādājumiem darbinieku aizsardzībai, membrānām medicīniskajiem tekstilizstrādājumiem, filtrēšanai ūdens attīrīšanā, ražošanas procesiem un efluenta apstrādei, dažiem nanopārklājumiem, ko uzklāj plazmas procesā, un neimplantējamām medicīniskām ierīcēm.

(7)

SEAC ieteica arī no ierosinātā ierobežojuma atbrīvot ugunsdzēsības putas, kas jau laistas tirgū pirms ierobežojuma piemērošanas sākuma, un pusvadītāju izgatavošanas iekārtas.

(8)

Ierobežojums tika apspriests ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 76. panta 1. punkta f) apakšpunktā norādīto Aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas forumu, un tā atzinums ir ņemts vērā.

(9)

2016. gada 12. janvārī Aģentūra RAC un SEAC  (4) atzinumus iesniedza Komisijai.

(10)

Uz šo atzinumu pamata Komisija nāca pie slēdziena, ka no PFOA, tās sāļu un ar to saistīto vielu izmantošanas atsevišķi, par citu vielu sastāvdaļu, maisījumos un izstrādājumos rodas nepieņemams cilvēku veselības un vides apdraudējums. Komisija uzskata, ka tas ir jānovērš visā Savienībā.

(11)

No ierosinātā ierobežojuma būtu atbrīvojama perfluoroktānsulfoskābe (PFOS) un tās atvasinājumi, jo šo vielu izmantošanu jau reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (5). No ierosinātā ierobežojuma būtu atbrīvojama arī neizbēgama PFOA rašanās tādu fluora savienojumu ražošanā, kuros oglekļa ķēde ir līdz sešiem atomiem.

(12)

Atbilstoši SEAC ieteikumam ierobežojuma piemērošana būtu visumā atliekama uz trijiem gadiem un īpaši noteiktās nozarēs uz ilgāku laiku, lai ļautu ieinteresētajām personām piemēroties ierosinātajam ierobežojumam. Lai gan ir pieejama analīzes standartmetode ekstrahējamu PFOS noteikšanai pārklātos un impregnētos cietos priekšmetos, šķidrumos un ugunsdzēsības putās (CEN/TS 15968:2010), kuru, visticamāk, var pielāgot arī PFOA un ar PFOA saistītu vielu noteikšanai attiecīgās robežās, patlaban tāda standartmetode nav pieejama minēto vielu ekstrahēšanai un ķīmiskajai analīzei. Ierobežojuma atlikšanas laikposmam būtu jādod iespēja tālāk izstrādāt piemērotas analīzes metodes, ko pielietot visām matricēm.

(13)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šās regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Ar PFOA saistītās vielas ir vielas, kuras to molekulārās struktūras dēļ uzskata par spējīgām sairt līdz PFOA vai pārveidoties par to.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7.

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā pievieno šādu ierakstu:

“68.

Perfluoroktānskābe (PFOA)

CAS nr. 335-67-1

EC nr. 206-397-9

un tā sāļi.

Katra saistīta viela (ieskaitot tās sāļus un polimērus), kam viens no struktūras elementiem ir lineāra vai sazarota perfluorheptilgrupa ar formulu C7F15-, kas ir tieši piesaistīta citam oglekļa atomam.

Katra saistīta viela (ieskaitot tās sāļus un polimērus), kam viens no struktūras elementiem ir lineāra vai sazarota perfluoroktilgrupa ar formulu C8F17-.

Aprakstā neietilpst šādas vielas:

C8F17-X, kur X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ vai C8F17-CF2-X′ (kur X′ = jebkura grupa, ieskaitot sāļus)

1.

No 2020. gada 4. jūlija nav izgatavojamas vai laižamas tirgū kā atsevišķas vielas.

2.

No 2020. gada 4. jūlija nav izmantojamas ražošanā vai laižamas tirgū:

a)

kā sastāvdaļa citā vielā;

b)

maisījumā;

c)

izstrādājumā

koncentrācijā 25 daļas no miljarda vai vairāk PFOA, ieskaitot tās sāļus, vai koncentrācijā 1 000  daļas no miljarda vai vairāk vienas ar PFOA saistītas vielas vai šādu vielu kombinācijas.

3.

1. un 2. punktu piemēro:

a)

no 2022. gada 4. jūlija:

i)

pusvadītāju ražošanas iekārtām;

ii)

lateksa tipogrāfijas krāsām;

b)

no 2023. gada 4. jūlija:

i)

tekstilizstrādājumiem darbinieku aizsardzībai no briesmām veselībai un drošībai;

ii)

membrānām, kas domātas izmantošanai medicīniskos tekstilizstrādājumos, filtrēšanai ūdens attīrīšanā, ražošanas procesos un efluenta attīrīšanā;

iii)

nanopārklājumiem, ko uzklāj plazmas procesā;

c)

no 2032. gada 4. jūlija – medicīniskām ierīcēm, kas nav implantējamas medicīniskas ierīces, kuras ir Direktīvas 93/42/EEK darbības jomā.

4.

1. un 2. punktu nepiemēro:

a)

perfluoroktānsulfoskābei un tās atvasinājumiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikuma A daļā;

b)

vielas ražošanai, ja tā notiek kā neizbēgama blakusproduktu rašanās, ražojot fluora savienojumus, kuros oglekļa ķēde ir līdz 6 atomiem;

c)

vielai, ko domāts izmantot vai ko izmanto par transportētu izolētu starpproduktu, ja ir izpildīti šās regulas 18. panta 4. punkta a)–f) apakšpunkta nosacījumi;

d)

vielai, kas ir sastāvdaļa citā vielā vai maisījumā, ko paredzēts izmantot vai izmanto

i)

Direktīvas 93/42/EEK darbības jomā esošo implantējamo medicīnas ierīču ražošanā;

ii)

fotogrāfiskajos pārklājumos plēvēm, papīriem vai iespiedplatēm;

iii)

pusvadītājiem fotolitogrāfijas procesos vai savienojumu pusvadītāju kodināšanas procesos;

e)

ugunsdzēsības putu maisījumu koncentrātos, kas laisti tirgū pirms 2020. gada 4. jūlija un domāti izmantošanai vai tiek izmantoti citu ugunsdzēsības putu maisījumu ražošanā.

5.

2. punkta b) apakšpunktu nepiemēro ugunsdzēsības putu maisījumiem, kuri:

a)

laisti tirgū pirms 2020. gada 4. jūlija; vai

b)

saražoti saskaņā ar 4. punkta e) apakšpunktu, ja vien, tos izmantojot mācībās, tiek minimalizēta to emisija vidē un tiek savākti un drošā veidā aizvākti efluenti.

6.

2. punkta c) apakšpunktu nepiemēro:

a)

izstrādājumiem, kas laisti tirgū pirms 2020. gada 4. jūlija;

b)

implantējamām medicīniskām ierīcēm, kas saražotas saskaņā ar 4. punkta d) apakšpunkta i) punktu;

c)

izstrādājumiem ar 4. punkta d) apakšpunkta ii) punktā minētajiem pārklājumiem;

d)

pusvadītājiem vai savienojumu pusvadītājiem, kas minēti 4. punkta d) apakšpunkta iii) punktā.”


Labojumi

14.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/19


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1821 (2016. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 294, 2016. gada 28. oktobris )

178. lappusē pielikuma, kas aizstāj Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu, otrās daļas IV sadaļas 22. nodaļas tabulas KN pozīcijā 2202 10 00 2. slejā:

tekstu:

“ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni”

lasīt šādi:

“ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts”.

207. lappusē pielikuma, kas aizstāj Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu, otrās daļas V sadaļas 27. nodaļas 2. papildu piezīmes f) punkta trešajā ievilkumā:

tekstu:

““Kolorimetriskais indekss C” ir produkta krāsa, kas noteikta ar metodi ISO 2049 (kas ekvivalenta ASTM D 1 500 metodei) pēc tam, kad viena daļa šā produkta sajaukta ar 100 daļām ksilola, toluola vai cita piemērota šķīdinātāja. Krāsa jānosaka tūlīt pēc atšķaidīšanas.”

lasīt šādi:

““Kolorimetriskais indekss C” ir produkta krāsa, kas noteikta ar metodi ISO 2049 (kas ekvivalenta ASTM D 1 500 metodei) pēc tam, kad vienu tilpumdaļu šā produkta atšķaida līdz 100 tilpumdaļām ar ksilolu, toluolu vai citu piemērotu šķīdinātāju. Krāsa jānosaka tūlīt pēc atšķaidīšanas.”