ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 134

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 23. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/870 (2017. gada 15. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Kopi Arabika Gayo (AĢIN))

2

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/871 (2017. gada 22. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu dažos gaļas izstrādājumos ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/872 (2017. gada 22. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/873 (2017. gada 22. maijs) par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-triptofānu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

14

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/874 (2017. gada 22. maijs), ar ko attiecībā uz butāna (E 943a), izobutāna (E 943b) un propāna (E 944) lietošanu krāsvielu preparātos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu ( 1 )

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/875 (2017. gada 22. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/876 (2017. gada 18. maijs) par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC)

23

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/877 (2017. gada 16. maijs) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ ES! (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3382)

38

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Gruzijas Sanitāro un fitosanitāro pasākumu apakškomitejas Lēmums Nr. 1/2015 (2015. gada 20. martā), ar ko pieņem tās reglamentu [2017/878]

40

 

*

ES un Gruzijas Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu apakškomitejas Lēmums Nr. 1/2015 (2015. gada 25. novembris), ar ko pieņem tās reglamentu [2017/879]

46

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/220 (2017. gada 8. februāris), ar ko pēc daļējas starpposma pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu, groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1106/2013, ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu importam ( OV L 34, 9.2.2017. )

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/1


Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu

Protokols (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu, stāsies spēkā 2017. gada 26. maijā.


REGULAS

23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/2


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/870

(2017. gada 15. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Kopi Arabika Gayo (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Indonēzijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu Kopi Arabika Gayo, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums Kopi Arabika Gayo būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums Kopi Arabika Gayo (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.8. grupas “Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 15. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 403, 1.11.2016., 5. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/871

(2017. gada 22. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu dažos gaļas izstrādājumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Minēto sarakstu pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas var atjaunināt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1331/2008 (2) 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru.

(3)

Čehijas Republika 2015. gada 11. maijā iesniedza pieteikumu, lai fosforskābi, fosfātus, difosfātus, trifosfātus un polifosfātus (“fosfātus”) atļautu lietot par stabilizētāju šādos Čehijas gaļas izstrādājumos: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása un Syrová klobása. Pēc tam pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. pantu darīja pieejamu dalībvalstīm.

(4)

Fosfātu lietošana ir nepieciešama, lai saglabātu tādu gaļas izstrādājumu kā Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása un Syrová klobása fizikāli ķīmisko stāvokli un palielinātu saistīšanas spēju, jo īpaši, kad tie tiek laisti tirgū aizsargatmosfēras iepakojumā un ar pagarinātu glabāšanas laiku. Pēc pieteikuma iesniedzēja domām tehnoloģiskās vajadzības pēc minēto pārtikas piedevu lietošanas attiecīgajos Čehijas gaļas izstrādājumos ir līdzīgas kā izstrādājumiem breakfast sausages un Bräte, kuros fosfātu lietošana ir atļauta Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļā pārtikas kategorijā 08.2. “Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004”.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 7. apsvērumā noteikts, ka pārtikas piedevu apstiprināšanā būtu jāņem vērā arī citi ar konkrēto jautājumu saistīti faktori, tostarp tradicionālie faktori. Tāpēc ir lietderīgi dažās dalībvalstīs saglabāt tirgū konkrētus tradicionālus produktus ar nosacījumu, ka pārtikas piedevu lietošana šajos produktos atbilst Regulas (EK) Nr. 1333/2008 vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

(6)

Lai nodrošinātu, ka tiek vienādi piemērots to pārtikas piedevu lietojums, uz ko attiecas šī regula, attiecīgie Čehijas gaļas izstrādājumi ir aprakstīti vadlīniju dokumentā, kurā sniegta informācija par pārtikas produktu kategorijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (3) II pielikuma E daļā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu Komisijai ir jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestāde”) atzinums, lai atjauninātu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā, izņemot gadījumus, kad attiecīgajiem atjauninājumiem nav ietekmes uz sabiedrības veselību. Fosfātus ir atļauts lietot par pārtikas piedevām ļoti dažādos pārtikas produktos. To nekaitīgumu izvērtēja Pārtikas zinātniskā komiteja, kura noteica maksimālo pieļaujamo dienas devu (izteikta kā fosfors) 70 mg uz kg ķermeņa svara (4). Tā kā pieteikums par fosfātu lietojuma paplašināšanu attiecas tikai uz dažiem īpašiem, tradicionāli lietotiem produktiem, nav gaidāms, ka paplašināšana būtiski ietekmēs kopējo eksponētību fosfātiem. Tādējādi minēto piedevu paplašināts lietojums ir Savienības saraksta atjauninājums, kam nav ietekmes uz cilvēka veselību, un Iestādes atzinumu lūgt nav nepieciešams.

(8)

Attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 22. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en

(4)  Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, divdesmit piektais izdevums (13. lpp.), 1991.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļā pārtikas kategorijā 08.2. “Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004” ierakstu par fosforskābi, fosfātiem, difosfātiem, trifosfātiem un polifosfātiem (E 338-452) aizstāj ar šādu:

 

“E 338–452

Fosforskābe — fosfāti — difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

5 000

(1) (4)

Tikai breakfast sausages (brokastu desās) (šajā produktā gaļa ir samalta tā, ka muskuļi un taukaudi ir pilnībā izkliedēti un šķiedrvielas savienojas ar taukiem emulsijā, kas rada šiem produktiem tipisko izskatu), Somijas pelēkajā sālītajā Ziemassvētku šķiņķī, burger meat (burgeru gaļā) ar minimālo dārzeņu un/vai graudaugu saturu 4 %, kas sajaukts kopā ar gaļu, kā arī šādos izstrādājumos: Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása un Syrová klobása


23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/872

(2017. gada 22. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 (2) III pielikumā ir to trešo valstu saraksts, kuru lauksaimniecības produktu bioloģiskās ražošanas sistēmas un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajām sistēmām un pasākumiem.

(2)

Korejas Republika ir informējusi Komisiju, ka tās kompetentā iestāde ir pievienojusi Korejas Republikas atzīto kontroles organizāciju sarakstā vienu kontroles organizāciju.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā ir sniegts to kontroles iestāžu un kontroles organizāciju saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt kontroles un izdot sertifikātus.

(4)

Abcert AG ir informējusi Komisiju par to, ka tā ir izbeigusi sertifikācijas darbības visās trešās valstīs, attiecībā uz kurām tā bija atzīta, un tāpēc tā būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma saraksta.

(5)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA pieprasījumu iekļaut to Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma sarakstā. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti atzīt Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA A un D produktu kategorijā attiecībā uz Angolu un Santomi un Prinsipi.

(6)

Argencert SA ir paziņojusi Komisijai par savas adreses maiņu.

(7)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi Bioagricert S.r.l. pieprasījumu grozīt tās specifikācijas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti paplašināt tās atzīšanas ģeogrāfisko darbības jomu A, D un E produktu kategorijā, iekļaujot Malaiziju un Singapūru, un paplašināt tās atzīšanu attiecībā uz Ķīnu, iekļaujot B un E produktu kategoriju.

(8)

CCOF Certification Services ir informējusi Komisiju par to, ka tā vēlas atsaukt savu atzīšanu F produktu kategorijā attiecībā uz Meksiku. Tādēļ attiecībā uz minēto kategoriju un minēto valsti tā būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma saraksta.

(9)

Certisys ir paziņojusi Komisijai par savas adreses maiņu. Turklāt Komisija ir saņēmusi un izskatījusi Certisys pieprasījumu grozīt tās specifikācijas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti paplašināt tās atzīšanas ģeogrāfisko darbības jomu A un D produktu kategorijā, iekļaujot Kongo Demokrātisko Republiku.

(10)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi Control Union Certifications pieprasījumu grozīt tās specifikācijas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti paplašināt tās atzīšanu attiecībā uz Angolu, Baltkrieviju, Čadu, Džibutiju, Eritreju, Fidži, Kosovu (3), Libēriju un Nigēriju, iekļaujot A, D, E un F produktu kategoriju, un attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku un Madagaskaru, iekļaujot A, E un F produktu kategoriju.

(11)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi Ecocert SA pieprasījumu grozīt tās specifikācijas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti paplašināt tās atzīšanas ģeogrāfisko darbības jomu A, B un D produktu kategorijā, iekļaujot Ēģipti, paplašināt tās atzīšanu attiecībā uz Monako, iekļaujot C produktu kategoriju, un paplašināt tās atzīšanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu, iekļaujot E un F produktu kategoriju.

(12)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) pieprasījumu grozīt tās specifikācijas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti paplašināt tās atzīšanas ģeogrāfisko darbības jomu A, C un D produktu kategorijā, iekļaujot Indonēziju.

(13)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi IMOcert Latinoamérica Ltda pieprasījumu grozīt tās specifikācijas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti paplašināt tās atzīšanas ģeogrāfisko darbības jomu A, B un D produktu kategorijā, iekļaujot Argentīnu, Gajānu, Hondurasu un Kostariku. Turklāt ir pamatoti paplašināt IMOcert Latinoamérica Ltda atzīšanu attiecībā uz Belizu, Bolīviju, Brazīliju, Čīli, Dominikānas Republiku, Ekvadoru, Gvatemalu, Haiti, Kolumbiju, Kubu, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Paragvaju, Peru, Salvadoru, Urugvaju un Venecuēlu, iekļaujot B produktu kategoriju.

(14)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi LACON GmbH pieprasījumu grozīt tās specifikācijas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti paplašināt tās atzīšanas ģeogrāfisko darbības jomu A, B un D produktu kategorijā, iekļaujot bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Čīli, Etiopiju un Kubu, un A un D produktu kategorijā, iekļaujot Dominikānas Republiku, Keniju, Svazilendu un Zimbabvi.

(15)

ÖkoP Zertifizierungs GmbH ir informējusi Komisiju par to, ka tā ir izbeigusi sertifikācijas darbības trešajā valstī, attiecībā uz kuru tā bija atzīta. Tādēļ tā būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma saraksta.

(16)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi Valsts SIA“Sertifikācijas un testēšanas centrs” pieprasījumu iekļaut to Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma sarakstā. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka ir pamatoti atzīt Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” A, B, D, E un F produktu kategorijā attiecībā uz Krieviju un Ukrainu.

(17)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 VI pielikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1842 (4), ir iekļauts tā inspekcijas sertifikāta izraksta jaunais paraugs, kurš izmantojams bioloģisko produktu importam saskaņā ar elektroniskās sertifikācijas sistēmu un uz kuru norādīts Regulas (EK) Nr. 1235/2008 14. panta 2. punktā. 14. panta 2. punkta ceturtajā, iepriekš piektajā, daļā joprojām ir atsauce uz izraksta 15. aili, nevis 14. aili. Turklāt izraksta 14. ailē un atbilstošajā VI pielikuma piezīmē ir kļūdaina atsauce uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 889/2008 (5) 33. pantu, nevis 34. pantu. Minētās kļūdas būtu jālabo.

(18)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza un jālabo Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III, IV un VI pielikums.

(19)

Skaidrības labad labojumi Regulā (EK) Nr. 1235/2008 būtu jāpiemēro no dienas, kad sāk piemērot attiecīgos grozījumus, kas izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1842.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1235/2008

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 groza šādi:

1)

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Labojums Regulā (EK) Nr. 1235/2008

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 labo šādi:

1)

regulas 14. panta 2. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Partijas saņēmējs, saņemot sūtījumu, aizpilda inspekcijas sertifikāta izraksta oriģināla 14. aili, lai apliecinātu to, ka partija saņemta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 34. pantu.”;

2)

VI pielikumu labo saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 2. pantu piemēro no 2017. gada 19. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 22. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).

(3)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(4)  Komisijas 2016. gada 14. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1842, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz elektronisko inspekcijas sertifikātu importētiem bioloģiskiem produktiem, kā arī dažiem citiem elementiem un Regulu (EK) Nr. 889/2008 attiecībā uz prasībām, ko piemēro saglabātiem vai pārstrādātiem bioloģiskajiem produktiem, un informācijas nodošanu (OV L 282, 19.10.2016., 19. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma 5. punkta ierakstā par Korejas Republiku pievieno šādu rindu:

“KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

ierakstu par Abcert AG svītro;

2)

pēc ieraksta par Agreco R.F. Göderz GmbH iekļauj šādu jaunu ierakstu:

Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA

1.

Adrese: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2.

Interneta adrese: www.agricert.pt

3.

Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:

Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Santome un Prinsipi

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5.

Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.”;

3)

ierakstā par Argencert SA 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: Bouchard 644 6o piso “A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina”;

4)

ierakstā par Bioagricert S.r.l. 3. punktu groza šādi:

a)

kodu secībā iekļauj šādas rindas:

“MY-BIO-132

Malaizija

X

X

x

—”;

“SG-BIO-132

Singapūra

x

x

x

—”;

b)

rindā par Ķīnu B un E slejā pievieno krustiņu;

5)

ierakstā par CCOF Certification Services 3. punkta rindā par Meksiku F slejā atzīmēto krustiņu svītro;

6)

ierakstu par Certisys groza šādi:

a)

ieraksta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgium”;

b)

ieraksta 3. punktā kodu secībā iekļauj šādu rindu:

“CD-BIO-128

Kongo Demokrātiskā Republika

x

x

—”;

7)

ierakstu par Control Union Certifications groza šādi:

a)

rindās par Angolu, Baltkrieviju, Čadu, Džibutiju, Eritreju, Fidži, Kosovu, Libēriju un Nigēriju A, D, E un F slejā pievieno krustiņu;

b)

rindās par Kongo Demokrātisko Republiku un Madagaskaru A, E un F slejā pievieno krustiņu;

8)

ierakstā par Ecocert SA 3. punktu groza šādi:

a)

kodu secībā iekļauj šādu rindu:

“EG-BIO-154

Ēģipte

x

x

x

—”;

b)

rindā par Bosniju un Hercegovinu E un F slejā pievieno krustiņu;

c)

rindā par Monako C slejā pievieno krustiņu;

9)

ierakstā par Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) 3. punktā kodu secībā iekļauj šādu rindu:

“ID-BIO-144

Indonēzija

x

x

x

—”;

10)

ierakstā par IMOcert Latinoamérica Ltda. 3. punktu groza šādi:

a)

kodu secībā iekļauj šādas rindas:

“AR-BIO-123

Argentīna

x

x

x

—”

“CR-BIO-123

Kostarika

x

x

x

—”

“GY-BIO-123

Gajāna

x

x

x

—”

“HN-BIO-123

Hondurasa

x

x

x

—”;

b)

rindās par Belizu, Bolīviju, Brazīliju, Čīli, Dominikānas Republiku, Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Gvatemalu, Haiti, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Paragvaju, Peru, Salvadoru, Urugvaju un Venecuēlu B slejā pievieno krustiņu;

c)

ieraksta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti.”;

11)

ierakstā par LACON GmbH 3. punktā kodu secībā iekļauj šādas rindas:

“BA-BIO-134

Bosnija un Hercegovina

x

x

x

—”

“CL-BIO-134

Čīle

x

x

x

—”

“CU-BIO-134

Kuba

x

x

 

x

—”

“DO-BIO-134

Dominikānas Republika

x

x

—”

“ET-BIO-134

Etiopija

x

x

x

—”

“KE-BIO-134

Kenija

x

x

—”

“MK-BIO-134

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

x

x

x

—”

“SZ-BIO-134

Svazilenda

x

x

—”

“ZW-BIO-134

Zimbabve

x

x

—”

12)

ierakstu par ÖkoP Zertifizierungs GmbH svītro;

13)

pievieno šādu jaunu ierakstu:

““Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs””

1.

Adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Latvia

2.

Interneta adrese: www.stc.lv

3.

Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:

Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Krievija

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ukraina

x

x

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5.

Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.”


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 VI pielikumā izraksta 14. ailē atsauci uz “33. pantu” aizstāj ar atsauci uz “34. pantu”, bet piezīmē, kas attiecas uz 14. aili, vārdus “33. pantā” aizstāj ar vārdiem “34. pantā”.


23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/873

(2017. gada 22. maijs)

par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-triptofānu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 82/471/EEK (2), jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Ar Komisijas Direktīvu 88/485/EEK (3) L-triptofānu atļāva lietot bez laika ierobežojuma saskaņā ar Direktīvu 82/471/EEK. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto piedevu kā esošu barības piedevu iekļāva lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti pieteikumi L-triptofāna kā barības piedevas visu sugu dzīvniekiem atkārtotai izvērtēšanai. Saskaņā ar minētās regulas 7. pantu tika iesniegti arī pieteikumi, kuros lūdza atļaut lietot L-triptofānu visu sugu dzīvniekiem. Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Pieteikumi attiecas uz atļauju no Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 vai Escherichia coli CGMCC 3667 iegūtu L-triptofānu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, paredzot to klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2013. gada 11. septembra (4), 2014. gada 10. aprīļa (5), 2014. gada 9. septembra (6), 2015. gada 29. janvāra (7), 2015. gada 10. septembra (8), 2015. gada 1. decembra (9), 2017. gada 25. janvāra (10) un 2017. gada 25. janvāra (11) atzinumos secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, no Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 un Escherichia coli CGMCC 3667 iegūtam L-triptofānam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi un ka to var uzskatīt par efektīvu neaizstājamās aminoskābes triptofāna avotu dzīvnieku ēdināšanā; no Escherichia coli DSM 25084 iegūta L-triptofāna atļaujas pieteikuma iesniedzējs sniedza pierādījumus, ka mainot ražošanas procesu, piedevas endotoksīna līmenis ir samazināts līdz pieņemamam; lai piedevā esošais L-triptofāns būtu pilnībā efektīvs atgremotājiem, tas būtu jāpasargā no sadalīšanās spureklī. Iestāde uzskata, ka īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nav nepieciešamas. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(6)

L-triptofāna novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo vielu būtu jāļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Nekaitīguma apsvērumi neliek L-triptofāna atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā norādīto vielu, kas iekļauta piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aminoskābes, to sāļi un analogi”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Ar Komisijas Direktīvu 88/485/EEK atļauto pielikumā specificēto vielu un to saturošus premiksus drīkst laist tirgū līdz 2017. gada 12. decembrim saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2017. gada 12. jūnija, un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas satur 1. punktā minēto vielu un ir ražoti un marķēti pirms 2018. gada 12. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2017. gada 12. jūnija, drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi, ja tie ir paredzēti produktīvo dzīvnieku barošanai.

3.   Barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas satur 1. punktā minēto vielu un ir ražoti un marķēti pirms 2019. gada 12. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2017. gada 12. jūnija, drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi, ja tie ir paredzēti neproduktīvo dzīvnieku barošanai.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 22. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1982. gada 30. jūnija Direktīva 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā (OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp.).

(3)  Komisijas 1988. gada 26. jūlija Direktīva 88/485/EEK, ar kuru groza pielikumu Padomes Direktīvai 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā (OV L 239, 30.8.1988., 36. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3368.

(5)  EFSA Journal 2014; 12(5):3673.

(6)  EFSA Journal 2014; 12(10):3826.

(7)  EFSA Journal 2015; 13(2):4015.

(8)  EFSA Journal 2015; 13(9):4238.

(9)  EFSA Journal 2016; 14(1):4343.

(10)  EFSA Journal 2017; 15(2):4712.

(11)  EFSA Journal 2017; 15(3):4705.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aminoskābes, to sāļi un analogi

3c440

L-triptofāns

Piedevas sastāvs

Pulveris ar minimālo L-triptofāna saturu 98 % (sausnā).

Maksimālais1,1′-etilidēn-bis-L-triptofāna (EBT) saturs 10 mg/kg

Aktīvās vielas raksturojums

L-triptofāns, kas iegūts, fermentējot ar Escherichia coli KCCM 11132P vai ar

Escherichia coli DSM 25084, vai ar

Escherichia coli FERM BP-11200, vai ar

Escherichia coli FERM BP-11354, vai ar

Escherichia coli CGMCC 7.59, vai ar

Escherichia coli CGMCC 3667.

Ķīmiskā formula: C11H12N2O2

CAS Nr.: 73-22-3

Analīzes metodes  (1)

L-triptofāna identificēšanai barības piedevā:

pārtikas ķīmisko vielu kodeksa “Monogrāfija par L-triptofānu”.

Triptofāna noteikšanai barības piedevā un premiksos:

augsti efektīvā šķidrumhromatogrāfija kombinācijā ar fluorescences detektēšanu (HPLC-FD) – EN ISO 13904-2016.

Triptofāna noteikšanai barības piedevā, premiksos, kombinētajā barībā un barības sastāvdaļās:

augsti efektīvā šķidrumhromatogrāfija (HPLC) kombinācijā ar fluorescences detektēšanu, Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.) (III pielikums, G).

Visas sugas

1.

L-triptofānu drīkst laist tirgū un lietot par barības piedevu preparāta veidā.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai samazināt līdz minimumam nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, ieskaitot elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

3.

Endotoksīna saturs piedevā un tā putētspēja nodrošina, ka maksimālā ekspozīcija endotoksīnam ir 1 600 SV endotoksīnu/m3 gaisa (2).

4.

Atgremotājiem paredzētam L-triptofānam ir veikta pretspurekļa apstrāde.

5.

Norādes piedevas marķējumā:

mitruma saturs.

2027. gada 12. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Ekspozīcija aprēķināta, balstoties uz endotoksīna līmeni un piedevas putētspēju saskaņā ar metodi, ko izmanto EFSA (EFSA Journal 2017;15(3):4705); analīzes metode: Eiropas Farmakopeja 2.6.14. (bakteriālie endotoksīni).


23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/18


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/874

(2017. gada 22. maijs),

ar ko attiecībā uz butāna (E 943a), izobutāna (E 943b) un propāna (E 944) lietošanu krāsvielu preparātos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā noteikts to Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts, kuras paredzēts lietot pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās, un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Minēto sarakstu pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas var atjaunināt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1331/2008 (2) 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru.

(3)

2016. gada 26. janvārī tika iesniegts pieteikums atļaujai butānu (E 943a), izobutānu (E 943b) un propānu (E 944) lietot par propelentiem II un III grupas krāsvielu preparātos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma C daļā. Pēc tam pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. pantu darīja pieejamu dalībvalstīm.

(4)

Butāns, izobutāns un propāns, izmantojot tos par propelentiem, var radīt nepieciešamo spiedienu, lai izsmidzinātu krāsvielu preparātus no aerosola un iegūtu atbilstošu viendabīgu krāsu pārklājumu uz pārtikas produktiem.

(5)

Pārtikas zinātniskā komiteja 1991. gadā izvērtēja propāna, butāna un izobutāna kā ekstrakcijas šķīdinātāju nekaitīgumu un atzina šādu lietojumu par pieņemamu, ja vien tiek ievērots pieļaujamais atlieku daudzums pārtikā – 1 mg/kg vielas (3).

(6)

Pārtikas zinātniskā komiteja 1999. gadā sniedza atzinumu par propānu, butānu un izobutānu kā propelenta gāzēm ēdiena gatavošanā izmatojamu augu eļļu aerosola izsmidzinātājos un ēdiena gatavošanā izmatojamu ūdens emulsiju izsmidzinātājos (4) un secināja, ka, ņemot vērā propelenta gāzes zemo atlieku līmeni, to izmantošana cepšanai krāsnī vai eļļā nerada bažas par toksiskumu.

(7)

Pieteikuma iesniedzēja iesniegtie analītiskie dati apstiprināja, ka stundu pēc dažādu pārtikas produktu apsmidzināšanas butāna (E 943a), izobutāna (E 943b) un propāna (E 944) atlieku līmenis ir zemāks par 1 mg/kg.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu, lai atjauninātu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā, Komisijai jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) atzinums, izņemot gadījumus, kad attiecīgie atjauninājumi nevar ietekmēt cilvēka veselību. Tā kā atļauja lietot butānu (E 943a), izobutānu (E 943b) un propānu (E 944) par propelentiem krāsvielu preparātos ir tāds minētā saraksta atjauninājums, kas cilvēka veselību ietekmēt nevarētu, Iestādes atzinumu lūgt nav nepieciešams.

(9)

Tādēļ ir lietderīgi atļaut butānu (E 943a), izobutānu (E 943b) un propānu (E 944) lietot par propelentiem II un III grupas krāsvielu preparātos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma C daļā. Tā kā pastāv aizdegšanās risks un nepieciešams laiks, lai propelentu līmeni samazinātu zem 1 mg/kg robežvērtības, ir lietderīgi piešķirt atļauju tikai profesionālai lietošanai, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti standartizēti rūpniecības protokoli un laiks starp izsmidzināšanu un produktu patēriņu ir pietiekams, lai panāktu pieļaujamo atlieku līmeni.

(10)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikums.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 22. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, 29. sērija, 1992. g.

(4)  Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays. Pārtikas zinātniskā komiteja, 29.3.1999.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikuma 2. daļā pēc ieraksta par E 903 iekļauj šādus ierakstus:

“E 943a

Butāns

1 mg/kg pārtikas galaproduktā

II un III grupas krāsvielu preparāti, kā noteikts II pielikuma C daļā (tikai profesionālai izmantošanai)

E 943b

Izobutāns

1 mg/kg pārtikas galaproduktā

II un III grupas krāsvielu preparāti, kā noteikts II pielikuma C daļā (tikai profesionālai izmantošanai)

E 944

Propāns

1 mg/kg pārtikas galaproduktā

II un III grupas krāsvielu preparāti, kā noteikts II pielikuma C daļā (tikai profesionālai izmantošanai)”


23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/875

(2017. gada 22. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 22. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

109,6

TR

66,0

ZZ

87,8

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

131,4

ZZ

131,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,9

MA

60,6

TR

48,9

ZA

44,6

ZZ

52,5

0805 50 10

AR

112,1

TR

153,6

ZA

207,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AR

98,4

BR

113,4

CL

128,3

CN

145,5

NZ

153,0

US

107,1

ZA

101,2

ZZ

121,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/23


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/876

(2017. gada 18. maijs)

par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 3. un 4. punktu saistībā ar 218. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Savienība ir pārstāvēta vairākās starptautiskās patēriņa preču struktūrās, bet tā nav Starptautiskās Kokvilnas padomdevējas komitejas (“ICAC”) dalībniece.

(2)

Padome 2004. gada 27. aprīlī, 2008. gada 27. maijā un 2010. gada 10. maijā savos secinājumos saistībā ar ES rīcības plānu par lauksaimniecības patēriņa preču ķēdēm, atkarību un nabadzību, ES un Āfrikas partnerību kokvilnas nozares attīstības atbalstam un par Savienības rīcības pastiprināšanu preču jomā aicināja Komisiju izskatīt iespējamo Savienības dalību ICAC.

(3)

Padome 2013. gada 16. septembrī pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā risināt sarunas par Savienības pievienošanos ICAC saskaņā ar ICAC noteikumu un nosacījumu II panta 1. un 2. iedaļu, apliecinot, ka dalība ICAC ir Savienības interesēs, ņemot vērā kokvilnas nozīmi Savienības lauksaimniecības un rūpniecības ekonomikā un tirdzniecības uzņēmumiem. Savienība ir kokvilnas ražotāja un no kokvilnas neto importētājas ir kļuvusi – no 2009. gada – par kokvilnas neto eksportētāju. Turklāt Savienības tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozare ir kokvilnas auduma nozīmīga izmantotāja. Kokvilna ir arī svarīga Eiropas attīstības sadarbības joma, jo Savienība joprojām ir vien no lielākajiem līdzekļu devējiem kokvilnas nozarei Āfrikā.

(4)

Savienība veiks iemaksu saskaņā ar ICAC noteikumu un nosacījumu II panta 2.a iedaļas 2. punkta c) apakšpunktu. Savienība nevar uzņemties atbildību par jebkuras ICAC dalībnieces jebkādu esošu vai turpmāku finanšu parādu.

(5)

1979. gada Pievienošanās aktam pievienotais 4. protokols par kokvilnu (2) ir jāņem vērā arī turpmāk pēc Savienības pievienošanās ICAC.

(6)

Savienībai tādēļ būtu jāpievienojas ICAC,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta Eiropas Savienības pievienošanās Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai.

ICAC noteikumi un nosacījumi ir pievienoti šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā veikt ICAC noteikumu un nosacījumu II panta 2.a iedaļā minēto paziņojumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 18. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. ABELA


(1)  2017. gada 16. maija piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  OV L 291, 19.11.1979., 174. lpp.


 

Saturs

I PANTS –

PILNVARAS 26

II PANTS –

DALĪBA 26

III PANTS –

PADOMDEVĒJU KOMITEJA 28

IV PANTS –

PASTĀVĪGĀ KOMITEJA 28

V PANTS –

PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS AMATPERSONAS 30

VI PANTS –

PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS APAKŠKOMITEJAS 31

VII PANTS –

SEKRETARIĀTS 32

VIII PANTS –

BUDŽETA PROCEDŪRAS 33

IX PANTS –

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA 34

X PANTS –

VALODAS 35

XI PANTS –

BALSOŠANA 36

XII PANTS –

SADARBĪBA AR CITĀM ORGANIZĀCIJĀM 36

XIII PANTS –

GROZĪJUMI 36

XIV PANTS –

AIZSTĀJAMĪBA 36

Sekretariāta birojs

1629 K Street NW Suite 702

Washington DC 20006 USA

Tālrunis: (202) 463-6660

Fakss: (202) 463-6950

E-pasts: secretariat@icac.org


STARPTAUTISKĀS KOKVILNAS PADOMDEVĒJU

KOMITEJAS

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pieņemti 31. plenārsēdē 1972. gada 16. jūnijā

(ar grozījumiem līdz 2015. gada 11. novembrim 74. plenārsēdē)

I PANTS – PILNVARAS

Starptautiskās kokvilnas padomdevēju komitejas (turpmāk ICAC) uzdevumi ir:

a.

novērot un cieši sekot līdzi notikumiem, kas ietekmē situāciju kokvilnas jomā pasaulē;

b.

ievākt, izplatīt un glabāt pilnīgu, ticamu un savlaicīgu statistiku un citu informāciju par kokvilnas ražošanu, tirdzniecību, patēriņu, krājumiem un cenām pasaulē, kā arī par citu tekstilšķiedru vai tekstilizstrādājumu ražošanu, tirdzniecību, patēriņu, krājumiem un cenām pasaulē, ja šī statistika un informācija ietekmē ekonomiku kokvilnas jomā un nedublē uzdevumus, kurus dalībnieki ir uzticējuši citām starptautiskām struktūrām;

c.

vajadzības gadījumā ierosināt ICAC dalībniekiem jebkurus pasākumus, kas pēc ICAC uzskata ir piemēroti un praksē īstenojami, lai sekmētu starptautisko sadarbību, kuras mērķis ir attīstīt un saglabāt stabilu pasaules ekonomiku kokvilnas jomā;

d.

būt par forumu starptautiskām diskusijām par jautājumiem saistībā ar kokvilnas cenām, taču neietekmējot apspriedes, kas šobrīd norisinās citur, piemēram, ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) ietvaros. Šādām diskusijām būtu regulāri jānotiek gan Pastāvīgajā komitejā, gan ikgadējās plenārsēdēs.

II PANTS – DALĪBA

1. nodaļa – Nosacījumi dalībai

a.

Dalība ICAC ir atvērta visiem Apvienoto Nāciju Organizācijas locekļiem vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas locekļiem, kas pauž interesi par kokvilnu.

b.

Jebkura cita valdība, kas pauž interesi par kokvilnu, ir tiesīga pieteikties dalībai.

2. nodaļa – Pievienošanās: pievienošanās dalībnieku saistības

Pievienošanos ICAC reglamentē turpmāk minētās procedūras.

a.

Pieteikuma iesniedzēja nosūta paziņojumu izpilddirektoram, norādot, ka:

(1)

tai ir interese par kokvilnu;

(2)

tā ir gatava izpildīt no dalības izrietošos pienākumus attiecībā uz:

(a)

to ICAC noteikumu un nosacījumu pieņemšanu, kas ir spēkā attiecīgajā laikposmā;

(b)

informācijas iesniegšanu par situāciju kokvilnas jomā un saistītajiem jautājumiem saskaņā ar ICAC noteiktajām prasībām un darba programmām, ko var pieņemt laiku pa laikam, un

(c)

savu noteikto dalības maksājumu veikšanu.

b.

Pastāvīgā komiteja vai vajadzības gadījumā Padomdevēju komiteja pēc tam izskata pieteikuma iesniedzējas paziņojumu.

c.

Tādas pieteikuma iesniedzējas pievienošanos, kura atbilst šā panta 1. nodaļas a) punktā izklāstītajiem dalības nosacījumiem, parasti apstiprina nākamajā Pastāvīgās komitejas sanāksmē. Taču, ja pievienošanās jautājums tiek izskatīts plenārsēdē, tad pievienošanos apstiprina Padomdevēju komiteja.

d.

Dalības pieteikumu saskaņā ar šā panta 1. nodaļas b) punkta noteikumiem izskata Padomdevēju komiteja.

e.

Ja tā apstiprina vai atbalsta pieteikuma iesniedzējas uzņemšanu ICAC, tad Pastāvīgā komiteja vai Padomdevēju komiteja vienlaikus apstiprina finanšu iemaksas summu, kas saskaņā ar šā panta 4. nodaļas c) punktu ir noteikta šai dalībvalstij tās pievienošanās gadā.

f.

Izpilddirektors rakstiski paziņo attiecīgajai pieteikuma iesniedzējai par pieņemto lēmumu.

3. nodaļa – Izstāšanās

Dalībnieka izstāšanos no ICAC reglamentē šāda procedūra:

a.

jebkurš dalībnieks, kas vēlas izstāties, nosūta attiecīgu paziņojumu izpilddirektoram, norādot datumu, kad tas vēlas, lai izstāšanās stātos spēkā, kas ir vismaz 30 dienas pēc tam, kad izpilddirektors saņēmis paziņojumu;

b.

izpilddirektors informē Padomdevēju komiteju vai vajadzības gadījumā Pastāvīgo komiteju par izstāšanos un, pieņemot zināšanai izstāšanos, paziņo attiecīgajam dalībniekam par tā finanšu statusu attiecībā pret ICAC.

4. nodaļa – Dalībnieku finansiālās saistības

a.

Katra dalībnieka dalības maksu nosaka kā summu, kas noapaļota līdz tuvākajiem USD 100 un kuru veido:

(1)

pamatiemaksa, proti, 40 % no visiem dalības maksājumiem dalībnieki sedz vienādās daļās, un

(2)

proporcionāla iemaksa, proti, proporcionālo iemaksu kopsumma atbilst budžeta vajadzību summai, no kuras atņemta summa, ko veido vienādās daļās veiktie maksājumi. Proporcionālo iemaksu nosaka, balstoties uz vidējo neapstrādātas kokvilnas tirdzniecības apmēru (eksports un imports) četros pēdējos “kokvilnas gados” (no augusta līdz jūlijam), kas beigušies pirms tā ICAC finanšu gada, uz kuru attiecas iemaksas.

b.

Iemaksas tiek noteiktas katra gada 1. jūlijā un ir maksājamas turpmākajos trīs ICAC finanšu gada mēnešos. Katru no dalībnieka saņemto maksājumu attiecina uz visilgāk nenomaksāto parādu, kas šim dalībniekam ir pret ICAC.

c.

ICAC dalībnieka sākotnējo dalības maksu aprēķina saskaņā ar šā panta 4. nodaļas a) punktu. Šādu sākotnējo dalības maksu proporcionāli maksā atbilstoši ICAC finanšu gada atlikušo pilnu kvartālu skaitam. Proporcionālo iemaksu nosaka, balstoties uz vidējā tirdzniecības apmēra attiecību, ko izmantoja, lai noteiktu pašreizējo dalībnieku pēdējā laikā aprēķinātās proporcionālās iemaksas.

d.

Dalībnieka sākotnējā dalības maksa attiecas uz laikposmu, kas sākas šā dalībnieka pievienošanās dienā, un ir maksājama turpmāko trīs mēnešu laikā.

e.

Dalībnieka izstāšanās vai dalības apturēšanas gadījumā neatlaiž vai neatmaksā nevienu daļu no šā dalībnieka dalības maksas par to ICAC finanšu gadu, kura laikā notiek izstāšanās. Nesamaksātā dalības maksa par minēto gadu ir maksājama dienā, kad izpilddirektors saņem šā panta 3. nodaļas a) punktā minēto paziņojumu.

f.

Ja dalībnieka dalības maksas iemaksa ir aizkavējusies par 12 mēnešiem (izņemot nelielu summu, kas nepārsniedz 15 % no šā dalībnieka pašreizējās gada dalības maksas), tad izpilddirektors paziņo attiecīgajam dalībniekam, ka dokumentu un citu pakalpojumu piegāde tiks pārtraukta sešus mēnešus pēc šā paziņojuma dienas, ja vien līdz tam netiks saņemts maksājums. Ja pēc turpmākiem sešiem mēnešiem maksājums joprojām nav saņemts, tad minētā dalībnieka dalību aptur.

g.

Dalībnieka, kas ir izstājies saskaņā ar šā panta 3. nodaļu vai kura dalība ir apturēta saskaņā ar 4. nodaļas f) punktu, dalību no jauna atļauj tikai tad, kad ir samaksāta vismaz viena piektdaļa no visiem šā dalībnieka parādiem pret ICAC. Dalībnieka dalība turpinās tikai tad, ja neuzkrājas jauni kavēti maksājumi un vienlaikus tiek pilnībā atmaksāti tā parādi pret komiteju, un tikai tad, ja dalībnieks turpina atmaksāt savu parādu pret komiteju, katru gadu veicot iemaksas, kas nav mazākas par vienu ceturtdaļu no atlikušā parāda.

III PANTS – PADOMDEVĒJU KOMITEJA

1. nodaļa – Definīcija

Šajos noteikumos un nosacījumos vārdi “Padomdevēju komiteja” nozīmē ICAC sanāksmi plenārsēdes formā.

2. nodaļa – Sanāksmju biežums un norises vieta

Padomdevēju komitejas sanāksmes notiek pēc dalībnieku aicinājuma. Regulāras sanāksmes parasti notiek vismaz vienreiz kalendārajā gadā. Pastāvīgā komiteja var sasaukt papildu sanāksmes. Plenārsēžu organizēšanas aicinājumus nevar pieņemt no dalībniekiem, kuru ICAC dalības maksas iemaksas ir aizkavējušās par vairāk nekā gadu.

Padomdevēju komitejas sanāksmes iespēju robežās pārmaiņus notiek kokvilnas eksportētājās dalībvalstīs un kokvilnas importētājās dalībvalstīs. Tā kā organizācijas galvenā mītne ir Amerikas Savienotajās Valstīs, tad sanāksmēm tur būtu jānotiek biežāk nekā citās dalībvalstīs un parasti intervālos, kas nepārsniedz piecus gadus.

3. nodaļa – Sanāksmju apmeklēšana

ICAC adresētu dalībnieka aicinājumu, kurā tiek piedāvāts organizēt Padomdevēju komitejas sanāksmi, paplašina tā, lai visu dalībnieku delegācijas būtu tiesīgas apmeklēt sanāksmi un piedalīties tajā, ja tās to vēlas. Komiteja pati var izdot aicinājumu dalībniekiem.

4. nodaļa – Sanāksmju procedūra

a.

Katrā Padomdevēju komitejas sanāksmē uzņēmējs dalībnieks ieceļ konferences priekšsēdētāju. Pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs būs priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Uzņēmējs dalībnieks var iecelt vienu vai vairākus citus priekšsēdētāja vietniekus. Konferences priekšsēdētājs parasti vada Koordinācijas komitejas sanāksmes un plenārsēdes. Citas komitejas ieceļ pašas savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus.

b.

ICAC izpilddirektors pilda ģenerālsekretāra funkcijas un var iecelt vienu vai vairākus ģenerālsekretāra vietniekus. Izpilddirektora prombūtnes gadījumā uzņēmējs dalībnieks ieceļ ģenerālsekretāru.

c.

Katrs dalībnieks pēc iespējas agrāk paziņo izpilddirektoram savu pārstāvju, viņu vietnieku, kā arī padomnieku vārdus un uzvārdus, kā arī citu šāda veida informāciju (tostarp par delegācijas vadītāja iecelšanu), kas var būt vajadzīga reģistrācijai.

d.

Jebkura jautājuma apspriešanas laikā ikviens dalībnieks var ierosināt procedūras jautājumu, kā arī lūgt izbeigt debates vai tās atlikt. Šādā gadījumā priekšsēdētājs nekavējoties paziņo savu lēmumu, kas ir spēkā, ja vien sanāksmē to nenoraida.

5. nodaļa – Pilnvaras

a.

Iecelt izpilddirektoru un noteikt viņa vai viņas pamatlīgumu un atalgojumu.

b.

Izskatīt un rīkoties attiecībā uz jebkuru citu jautājumu ICAC pilnvaru ietvaros.

IV PANTS – PASTĀVĪGĀ KOMITEJA

1. nodaļa – Attiecības ar Padomdevēju komiteju

a.

Plenārsēžu starplaikā Padomdevēju komiteju Vašingtonā (Kolumbijas apgabals) pārstāv tai pakļautā Pastāvīgā komiteja.

b.

Padomdevēju komiteja var deleģēt Pastāvīgajai komitejai pilnvaras īpašos jautājumos. Padomdevēju komiteja var grozīt vai atsaukt šādu pilnvaru deleģēšanu.

c.

Padomdevēju komiteja var pārskatīt visus Pastāvīgās komitejas veiktos pasākumus.

d.

Pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs ziņo katrā Padomdevēju komitejas sanāksmē par Pastāvīgās komitejas darbību kopš pēdējās sanāksmes.

2. nodaļa– Dalība

Visiem ICAC dalībniekiem ir tiesības būt par Pastāvīgās komitejas locekļiem.

3. nodaļa – Pilnvaras, pienākumi un atbildības jomas

a.   Pamatuzdevumi:

(1)

kalpot par forumu viedokļu apmaiņai par pašreizējo un turpmāko attīstību pasaules kokvilnas tirgū;

(2)

praksē īstenot visus Padomdevēju komitejas norādījumus, lēmumus un ieteikumus;

(3)

sagatavot darba programmas;

(4)

nodrošināt darba programmu īstenošanu, ciktāl to pieļauj ICAC finanšu stāvoklis. Šī atbildības joma cita starpā ietver šādus uzdevumus (uzskaitījums nav izsmeļošs):

(a)

noteikt izdodamo ziņojumu un publikāciju skaitu, veidu un izplatību;

(b)

deleģēt sekretariātam vai piemērotai apakškomitejai to apstiprinātās darba programmas punktu izskatīšanu, kurus Pastāvīgā komiteja nevēlas izskatīt pati;

(c)

uzlabot statistiku;

(d)

sabiedriskās attiecības;

(5)

sagatavot Padomdevēju komitejai darba kārtību un grafiku un sniegt ieteikumus apsvēršanai šajā komitejā. Darba kārtībā būtu jāiekļauj Padomdevēju komitejas nākamās sanāksmes datums un norises vieta;

(6)

izveidot praktiski iespējamu sadarbību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, Starptautisko kokvilnas institūtu un citām starptautiskām organizācijām, kas nodarbojas ar ICAC interesējošiem jautājumiem.

b.   Uzdevumi finanšu jomā:

uzraudzīt ICAC finanses. Šī atbildības joma cita starpā paredz (uzskaitījums nav izsmeļošs) pieņemt budžetu un novērtējuma skalu dalībnieku dalības maksām par nākamo ICAC finanšu gadu.

c.   Administratīvi uzdevumi:

(1)

izveidot un vadīt Vašingtonā (Kolumbijas apgabals) sekretariātu, kurā ietilpst izpilddirektors un viņa vai viņas personāls. (Skatīt VII pantu);

(2)

pieņemt darbā šādu personālu, ko uzskata par piemērotu, paturot prātā to, ka ir vēlams piesaistīt kvalificētu personālu no pēc iespējas vairāk dalībniekiem;

(3)

iecelt jaunu izpilddirektoru un noteikt viņa vai viņas nodarbināšanas noteikumus, kas nepieciešamības gadījumā attiecas uz starpposmu starp Padomdevēju komitejas sanāksmēm;

(4)

noteikt savu amatpersonu vai sekretariāta pienākumus un atbildības jomas, ko Pastāvīgā komiteja uzskata par vajadzīgiem efektīvai darbībai;

(5)

ieteikt šo noteikumu un nosacījumu grozījumus.

4. nodaļa – Darba uzticēšana

Pastāvīgā komiteja var uzticēt darbu jebkurai apakškomitejai jautājumos, kuri ir šīs apakškomitejas kompetencē.

5. nodaļa – Pastāvīgās komitejas procedūras

a.   Vispārējas procedūras

(1)

Sanāksmes notiek pēc priekšsēdētāja vai izpilddirektora aicinājuma, pēc jebkura dalībnieka pieprasījuma vai uz Pastāvīgās komitejas lēmuma pamata.

(2)

Parasti par sanāksmi paziņo vismaz 10 dienas iepriekš.

(3)

Sanāksmes ir slēgtas, ja vien Pastāvīgā komiteja nelemj citādi.

b.   Kvorums

(1)

Klātesoši delegāti no vienas trešdaļas dalībnieku veido kvorumu.

(2)

Ja kvoruma nav, sanāksmi turpina, ja ir pārstāvēti vismaz astoņi dalībnieki. Tomēr sanāksmes protokolā norāda, kuri lēmumi (ja tādi ir) tika pieņemti bez kvoruma un kuri dalībnieki (ja tādi ir) atturējās, pieņemot šos lēmumus.

(3)

Parasti visi šādi lēmumi kļūst saistoši. Tomēr tie dalībnieki, kuri vai nu nepiedalījās sanāksmē vai nepauda savu nostāju, var izteikt savus iebildumus desmit dienu laikā pēc pagaidu protokola datuma; ja lēmuma noraidītāju skaits ir lielāks nekā to skaits, kuri sanāksmē atbalstīja lēmumu, tad lēmums tiks atcelts, un šo faktu norāda protokola galīgajā redakcijā.

c.   Darba kārtība

(1)

Pirmais darba kārtības punkts visās sanāksmēs ir darba kārtības pieņemšana.

(2)

Izpilddirektors sagatavo pagaidu darba kārtību, ko nosūta visiem dalībniekiem kopā ar paziņojumu par sanāksmi. Jebkurš dalībnieks var iekļaut pagaidu darba kārtībā jaunu darba kārtības punktu, paziņojot par to izpilddirektoram vismaz vienu nedēļu pirms sanāksmes.

(3)

Sanāksmes laikā darba kārtībai var pievienot jaunu darba kārtības punktu, ja vien pret to neiebilst klātesošo dalībnieku vairākums. Tomēr jebkuru pasākumu saistībā ar šo darba kārtības punktu šajā sanāksmē pieņem vienbalsīgi.

(4)

Jebkuru sanāksmes laikā iesniegtu jaunu priekšlikumu minētajā sanāksmē pieņem vienbalsīgi.

d.   Protokols

(1)

Sanāksmju pagaidu protokolus sagatavo kopsavilkuma veidā. Stenogrammu sagatavo tikai pēc izpilddirektora, amatpersonas vai dalībnieka pieprasījuma.

(2)

Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības pārskatīt materiālus, kas attiecas uz viņu vai ir ar viņu saistīti. Visas izmaiņas paziņo sekretariātam 10 dienu laikā pēc sanāksmes.

(3)

Pēc tam protokola galīgo redakciju nosūta visiem dalībniekiem.

V PANTS – PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS AMATPERSONAS

1. nodaļa

a.

Pastāvīgās komitejas amatpersonas ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks un priekšsēdētāja otrais vietnieks.

b.

Pastāvīgās komitejas amatpersonas ievēl katrā regulārajā Padomdevēju komitejas sanāksmē. Viņi pilda savus amata pienākumus, līdz ir ievēlēti viņu amata pārņēmēji.

c.

Ievēlot Pastāvīgās komitejas amatpersonas, Padomdevēju komiteja ņem vērā:

(i)

rotāciju uz pēc iespējas plašāka ģeogrāfiskā pamata;

(ii)

pienācīgu gan kokvilnas importētāju dalībnieku, gan kokvilnas eksportētāju dalībnieku pārstāvniecību;

(iii)

spējas, interesi un līdzdalību komitejas darbā.

d.

Amatpersonas pilda savus pienākumus, nesaņemot par to atlīdzību no ICAC. ICAC nesedz nekādus amatpersonu izdevumus, ja vien Pastāvīgā komiteja nelemj citādi īpašu un specifisku uzdevumu gadījumā, kuri ir saistīti ar ceļošanas izdevumiem.

2. nodaļa – Pilnvaru termiņš

Pastāvīgās komitejas amatpersonas ievēlē uz vienu gadu. Ārkārtējos apstākļos viņas var ievēlēt uz vēl vienu termiņu. Ja iespējams, priekšsēdētāja pirmais vietnieks ieņems iepriekšējā priekšsēdētāja amatvietu un priekšsēdētāja otrais vietnieks ieņems priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatvietu.

3. nodaļa – Vēlēšanu procedūras

Izvirzīšanas komitejas, kurā var iesaistīties visi dalībnieki, sanāksmi sasauc ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms plenārsēdes. Izvirzīšanas komiteja ievēl savu priekšsēdētāju. Izvirzīšanas komiteja ziņo Pastāvīgajai komitejai, kas pēc tam sniedz piemērotus ieteikumus Padomdevēju komitejai. Pastāvīgās komitejas delegātiem, kuri pārstāv dalībniekus, kuru ICAC dalības maksas iemaksas izvirzīšanas komitejas sanāksmes brīdī ir aizkavējušās par vairāk nekā gadu, nav tiesību tikt izvirzītiem par Pastāvīgās komitejas amatpersonām.

4. nodaļa – Priekšsēdētājs

a.

Priekšsēdētājs parasti vada sanāksmes un ir visu apakškomiteju un darba grupu ex-officio loceklis.

b.

Ja kādu iemeslu dēļ priekšsēdētājs nevar pabeigt darbu savā amatā līdz pilnvaru termiņa beigām, tad priekšsēdētāja pirmais vietnieks pagaidu kārtā kļūst par priekšsēdētāju līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai.

5. nodaļa – Priekšsēdētāja vietnieki

a.

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks vada Pastāvīgās komitejas sanāksmes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā vai pēc viņa lūguma.

b.

Priekšsēdētāja otrais vietnieks vada Pastāvīgās komitejas sanāksmes priekšsēdētāja un/vai priekšsēdētāja pirmā vietnieka prombūtnes gadījumā vai pēc viņa lūguma.

c.

Ja kādu iemeslu dēļ priekšsēdētāja pirmais vietnieks nevar pabeigt darbu savā amatā līdz pilnvaru termiņa beigām vai viņa amata vieta ir brīva, jo viņš pagaidu kārtā ir kļuvis par priekšsēdētāju saskaņā ar šā panta 4. nodaļas b) punktu, tad priekšsēdētāja otrais vietnieks pagaidu kārtā automātiski kļūst par priekšsēdētāja pirmo vietnieku līdz jauna priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai.

VI PANTS – PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS APAKŠKOMITEJAS

1. nodaļa – Pastāvīgā komiteja

Pastāvīgā komiteja var izveidot apakškomitejas vai darba grupas, noteikt to pilnvaras un izbeigt to darbību vai atbrīvot tās no pienākumu izpildes.

2. nodaļa – Apakškomitejas

Jebkurā apakškomitejā vai darba grupā var piedalīties visi Pastāvīgās komitejas dalībnieki.

3. nodaļa – Apakškomiteju pilnvaras, pienākumi un atbildības jomas

a.

Katra apakškomiteja

(1)

atbild Pastāvīgajai komitejai par darbu, ko tai uzticējusi Padomdevēju komiteja vai Pastāvīgā komiteja;

(2)

var vērst Pastāvīgās komitejas uzmanību uz jebkuru citu jautājumu, kas ir šīs apakškomitejas kompetencē;

(3)

ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Ja kādu iemeslu dēļ kādas apakškomitejas priekšsēdētājs nespēj turpināt darbu šajā amatā, tad šīs apakškomitejas priekšsēdētāja vietnieks kļūst par priekšsēdētāju, un apakškomiteja ievēl jaunu priekšsēdētāja vietnieku;

(4)

var noteikt savu formālu vai neformālu reglamentu.

VII PANTS – SEKRETARIĀTS

1. nodaļa

Sekretariātu vada izpilddirektors, kurš ir apmaksāts pilnas slodzes darba ņēmējs un ieņem amatu uz laikposmu, kas atbilst viņa vai viņas darba līguma ilgumam.

a.

Viņa vai viņas nodarbināšanas nosacījums ir tas, ka viņam nav būtisku finansiālu interešu, kas ietekmētu ICAC darba veikšanu, un ka viņš vai viņa nelūdz un nesaņem norādījumus no jebkuras iestādes ārpus ICAC.

b.

Pret izpilddirektoru visos jautājumos ir tāda pati attieksme kā pret pārējiem sekretariāta locekļiem, izņemot ar dzīves dārdzības indeksu saistītās algu un pensiju iemaksu korekcijas noteikšanu un īstenošanu, ko izpilddirektora gadījumā nosaka saskaņā ar ANO sistēmu.

c.

Izpilddirektors

(1)

ir:

(a)

ICAC kasieris, taču bez personīgās finanšu atbildības savu pienākumu parastas izpildes ietvaros;

(b)

Padomdevēju komitejas ģenerālsekretārs;

(c)

Pastāvīgās komitejas un tai pakļauto struktūru sekretārs, ja vien viņš vai viņa nedeleģē savas pilnvaras kādam savam darbiniekam;

(d)

visas ICAC dokumentācijas pārvaldītājs;

(e)

atbildīgs par sekretariāta darbiniekiem;

(2)

ir:

(a)

pilnībā atbildīgs par sekretariātam uzticēto darba programmu;

(b)

atbildīgs par darba kārtības, grafiku; tehnisko dokumentu, procedūru norises kārtības, uzaicinājumu un sanāksmju protokolu sagatavošanu;

(c)

atbildīgs par jautājumiem saistībā ar protokolu un par saziņu ar dalībniekiem, citām starptautiskām struktūrām un valstu struktūrām, kam ir interese par ICAC darbu;

(3)

kā arī:

(a)

pārstāv Pastāvīgo komiteju, noslēdzot vienošanās ar uzņēmējiem dalībniekiem attiecībā uz Padomdevēju komitejas sanāksmēm;

(b)

apspriežoties ar uzņēmējiem dalībniekiem, sniedz komitejām tehnisku palīdzību Padomdevēju komitejas sanāksmēs;

(c)

sagatavo izskatīšanai Pastāvīgajā komitejā sīku gada budžetu, kurā iekļautas šādas izdevumu kategorijas: algas, pensiju iemaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, biroja iekārtas, īres izmaksas un procentu maksājumi, norādot personālresursus, kas vajadzīgi administratīvām, tehniskām un citām darbībām;

(d)

sagatavo izskatīšanai Pastāvīgajā komitejā priekšlikumu par novērtējuma skalu dalības maksām;

(e)

katru ceturksni sniedz sīku informāciju par līdzšinējiem izdevumiem no apstiprinātā budžeta;

(4)

ir atbildīgs par citiem pienākumiem vai atbildības jomām, ko viņam vai viņai laiku pa laikam uztic Padomdevēju komiteja vai Pastāvīgā komiteja.

2. nodaļa

Sekretariāts atbild par to, lai

a.

pieprasītu no dalībniekiem IX pantā minēto informāciju, kā arī tādu īpašu informāciju, ko var pieprasīt Padomdevēju komiteja vai Pastāvīgā komiteja;

b.

izstrādātu un uzturētu spēkā vienošanās par informācijas apmaiņu par ICAC darbu ar trešo valstu valdībām, citām starptautiskām organizācijām un privātām struktūrām;

c.

saskaņā ar Padomdevēju komitejas vai Pastāvīgās komitejas paredzētajiem noteikumiem sagatavotu, publicētu un izplatītu Quarterly Statistical Bulletin [šīs publikācijas iznākšanas biežums 43. plenārsēdē tika mainīts uz divreiz gadā], Monthly Review of the World Situation [šīs publikācijas iznākšanas biežums 43. plenārsēdē tika mainīts uz katru otro mēnesi] un uz šīm publikācijām balstītu paziņojumu presei;

d.

sagatavotu citus tādus ziņojumus un izvērtējumus, ko var pieprasīt Padomdevēju komiteja un Pastāvīgā komiteja, kā arī saskaņā ar VI panta 1. nodaļu izveidotās apakškomitejas vai darba grupas;

e.

dalībniekiem tiktu paziņots par Padomdevēju komitejas, Pastāvīgās komitejas un apakškomiteju sanāksmēm. Izpilddirektors lemj par to, kurš jāinformē par citām sanāksmēm.

3. nodaļa

a.

Paziņojumus presei vai citus dokumentus, kas rada iespaidu, ka tie pauž ICAC viedokļus vai uzskatus, var izdot tikai ar Padomdevēju komitejas vai – vajadzības gadījumā – Pastāvīgās komitejas piekrišanu.

b.

Pēc sekretariāta paša iniciatīvas publicētajiem paziņojumiem vai rakstiem pievieno atrunu, saskaņā ar kuru tiek izslēgta jebkāda atbildība no ICAC puses.

4. nodaļa

Dalībnieki atbild par to, lai ieceltu koordinācijas aģentūru, kas ir sekretariāta galvenais kontaktpunkts.

VIII PANTS – BUDŽETA PROCEDŪRAS

1. nodaļa

ICAC finanšu gads sākas 1. jūlijā.

2. nodaļa

Par katru finanšu gadu izpilddirektors iesniedz izdevumu budžetu un novērtējuma skalu dalībnieku dalības maksām Pastāvīgajai komitejai, kas ir tiesīga pilnībā vai daļēji tos grozīt un kuras rīcība šādos gadījumos ir galīga, ja vien Padomdevēju komiteja tos negroza.

3. nodaļa – Konti

a.

Izdevumus debetē tā finanšu gada kontos, kurā maksājumi tiek faktiski veikti.

b.

Ieņēmumus ieskaita tā finanšu gada kontos, kurā līdzekļi tiek faktiski saņemti.

c.

Sekretariāts sagatavo un iesniedz Pastāvīgajai komitejai ceturkšņa pārskatus par ICAC finanšu stāvokli 30. septembrī, 31. decembrī, 31. martā un 30. jūnijā.

4. nodaļa – Revīzijas

a.

Pastāvīgā komiteja pieaicina atzītu revidentu, kurš vismaz reizi gadā veic ICAC kontu revīziju.

b.

Pēc katrām izmaiņām izpilddirektora amatā Pastāvīgā komiteja var noteikt īpašas revīzijas veikšanu.

c.

Pēc revidenta ziņojuma saņemšanas sekretariātā katru ziņojumu iesniedz Pastāvīgajai komitejai un koordinācijas aģentūrām apstiprināšanai nākamajā Pastāvīgās komitejas sanāksmē.

5. nodaļa – Līdzekļi

a.

Ja vien Pastāvīgā komiteja nav norādījusi citādi, visus līdzekļus, ko saņem ICAC, ieskaita darba fondā. Pastāvīgā komiteja laiku pa laikam nosaka dolāros izteiktu robežvērtību, ko piemēro sekretariāta izrakstītajiem čekiem par darba fonda līdzekļu izmantošanu; sasniedzot vai pārsniedzot šo robežvērtību, ir vajadzīga Pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja rakstiska piekrišana. Neviena atsevišķa persona, tostarp izpilddirektors, nevar parakstīt uz sava vārda izsniegtu čeku, kas paredzēts līdzekļu izmantošanai no kāda no komitejas kontiem.

b.

Pastāvīgās komitejas laiku pa laikam noteiktās summas ietvaros ir atļauts rezerves fonds. Pastāvīgā komiteja var atļaut līdzekļu izņemšanu no rezerves fonda, taču tikai tad, ja darba fondā pieejamie naudas līdzekļi nav pietiekami, lai segtu ICAC finansiālās saistības vai parādus. Katrai līdzekļu izņemšanai no rezerves fonda ir nepieciešama atļauja attiecībā uz konkrēto summu un laiku.

6. nodaļa – Ieguldījumi

Pēc Pastāvīgās komitejas norādījuma līdzekļus, kas pārsniedz pašreizējo prasību līmeni, var ieguldīt dolāros izteiktos, augstākās pakāpes īstermiņa vērtspapīros vai noguldīt uz valsts apdrošinātiem kontiem, par kuriem maksā ienākumu procentus.

7. nodaļa – Aktīvu pārdošana

a.

Biroja mēbeles un iekārtas, kas ICAC vairs nav vajadzīgas, var pārdot saskaņā ar Pastāvīgās komitejas apstiprinātajām procedūrām.

b.

Gadījumā, ja ICAC likvidācija ir paredzama tuvākajā nākotnē, Pastāvīgā komiteja lemj par veidu, kādā vislabāk izpildīt ICAC nenokārtotās finansiālās saistības un pārdot visus atlikušos aktīvus.

c.

Pēc visu finansiālo saistību izpildīšanas atlikušos aktīvus atlīdzina dalības maksu pilnībā samaksājušiem dalībniekiem, sadalot tos proporcionāli summai, kas katrreiz tika faktiski iemaksāta pašreizējā finanšu gadā un iepriekšējos trīs finanšu gados.

8. nodaļa – Pensiju plāns

a.

Pastāvīgā komiteja ir pilnvarota izstrādāt pensiju plānu sekretariāta locekļiem ar pilnu darba slodzi.

b.

Ja šāds plāns ir izstrādāts,

(1)

ICAC veic ikgadējas iemaksas plānā; šīs iemaksas ir vismaz tikpat lielas kā attiecīgo darba ņēmēju gada iemaksas, bet nepārsniedz tās par vairāk nekā divām reizēm;

(2)

Pastāvīgā komiteja var grozīt vai atcelt plānu. Plāna atcelšanas vai ICAC likvidācijas gadījumā katrs iesaistītais darba ņēmējs saņem atlīdzību, kuru veido darba ņēmēja iemaksas un iemaksas, ko ICAC ir veikusi darba ņēmēja vārdā, kā arī uzkrāto procentu summa.

IX PANTS – INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

1. nodaļa

Dalībnieki ar savu koordinācijas aģentūru starpniecību sniedz tādu pieejamu informāciju, kas var būt vajadzīga darba programmas īstenošanai. Šādu informāciju, kolīdz tā ir pieejama, visātrākajā veidā nosūta tieši sekretariātam.

2. nodaļa

Ja vien nav norādīts citādi, šādu informāciju iesniedz katru mēnesi (izņemot to, ka datus par noteikumiem nosūta tikai izmaiņu gadījumā vai pēc sekretariāta īpaša pieprasījuma):

a.

vietējās vienībās izteikts jēlkokvilnas daudzums, tostarp, ja iespējams, sadalījums pa šādiem šķiedras garumiem: līdz 3/4 collām, no 3/4 collām līdz 1-3/8 collām, 1-3/8 collas un vairāk, vai izteiktus metriskās sistēmas vienībās;

(1)

pa audzēšanas valstīm sadalīti krājumi, kas katra mēneša beigās atrodas:

(a)

vērptuvēs un citos uzņēmumos, kas izmanto kokvilnu;

(b)

valsts un privātās noliktavās, tranzītā, un visās citās vietās.

(2)

attīrīta (vai spiesta) kokvilna;

(3)

imports, kas sadalīts pa audzēšanas valstīm vai (ja šādi dati nav pieejami) pa izcelsmes valstīm;

(4)

pa audzēšanas valstīm sadalīts (ja iespējams) patēriņš:

(a)

vērptuvēs un citās ražotnēs;

(b)

mājsaimniecībās (ikgadēja aplēse);

(5)

sadedzināta vai citādā veidā iznīcināta kokvilna (ikgadēja aplēse);

(6)

eksports, kas sadalīts pa galamērķa valstīm un, ja iespējams, pa šķirnēm;

(7)

pa galamērķa valstīm sadalīts reeksports;

b.

norādes par paredzamo ražošanas apjomu, piemēram, par apstādāmo kokvilnas platību, mēslošanas līdzekļu pārdošanas apjomu, sēklu izplatīšanu, lauksaimnieku plāniem par kokvilnas audzēšanu, valdības kontrolēm un mērķiem;

c.

prognozes un aplēses attiecībā uz apstādītajām un novāktajām platībām, ražu un produkciju pa šķirnēm, sniedzot šo informāciju, tiklīdz tā ir pieejama un vismaz vienreiz stādīšanas laikā un vienreiz kokvilnas nobriešanas laikā. Informācija par ražu vēlams būtu jāizsaka attiecībā uz jēlkokvilnu, taču gadījumā, ja dati ir pieejami tikai par sēklu kokvilnu, būtu jāsniedz vismaz norādes par jēlkokvilnas ražu;

d.

ikmēneša, ceturkšņa vai gada (atkarībā no tā, kas ir lietderīgāk) statistika par kokvilnas dzijas un kokvilnas gabalpreču ražošanu, importu, kas sadalīts pa izcelsmes valstīm, un eksportu, kas sadalīts pa galamērķa valstīm; vēlams izteikt šos datus daudzuma vienībās;

e.

koordinācijas aģentūras tiek aicinātas, neatkarīgi no regulārā ikmēneša ziņojuma, nekavējoties ziņot par visām dalībnieku noteikumu izmaiņām, kas skar kokvilnu.

3. nodaļa

Ja tas nepieciešams saskaņā ar darba programmu, dalībnieki sadarbojas ar sekretariātu, sniedzot pieejamo informāciju par mākslīgo celulozes šķiedru, citu mākslīgo šķiedru un gabalpreču ražošanu, importu, eksportu un cenām.

X PANTS – VALODAS

1. nodaļa

ICAC oficiālās un darba valodas ir angļu, franču, spāņu, krievu un arābu valoda.

2. nodaļa

Attiecībā uz Padomdevēju komitejas sanāksmēm

a.

Pastāvīgā komiteja lemj, kādus sinhronās tulkošanas pakalpojumus ICAC sniegs. Saistībā ar šiem pakalpojumiem ICAC neveic budžetā neparedzētus izdevumus.

b.

Oficiālus dalībnieku paziņojumus iesniedz vismaz vienā oficiālajā valodā.

3. nodaļa

Vienīgi praktisku apsvērumu dēļ Pastāvīgās komitejas un tai pakļauto struktūru sanāksmēs parasti tiks izmantota angļu valoda.

4. nodaļa

a.

Angļu, franču un spāņu valodā publicē šādus dokumentus:

Padomdevēju komitejas sanāksmēs notikušo apspriežu kopsavilkumus;

Monthly Review of the World Cotton Situation [šīs publikācijas iznākšanas biežums 43. plenārsēdē tika mainīts uz katru otro mēnesi]

Pastāvīgās komitejas protokolus [tulkošana franču un spāņu valodā tika apturēta 43. plenārsēdē].

b.

Visās oficiālajās valodās publicē šādus dokumentus:

Annual Review of the World Cotton Situation;

Pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja ziņojumu;

izpilddirektora ziņojumu;

plenārsēdes galīgo paziņojumu.

c.

Pastāvīgā komiteja nosaka, kādi citi svarīgi dokumenti ir publicējami dažādās valodās, ņemot vērā šo dokumentu lietderību dalībniekiem un ietekmi uz budžetu.

XI PANTS – BALSOŠANA

1. nodaļa

a.

Pieņemot savus lēmumus, Padomdevēju komiteja un Pastāvīgā komiteja cenšas panākt vienprātību.

b.

Ja Pastāvīgajā komitejā nevar panākt vienprātību, apspriežamo jautājumu var nodot izskatīšanai Padomdevēju komitejā, ja vien šajos vai citos ICAC noteikumos nav paredzēts, ka par šo jautājumu balso Pastāvīgajā komitejā. Padomdevēju komiteja lemj vienprātīgi. Ja Padomdevēju komitejā vienprātība nav panākta, pēc jebkura dalībnieka pieprasījuma jautājumu nodod balsošanai; šajā gadījumā jebkura ieteikuma vai priekšlikuma pieņemšanai ir vajadzīga klātesošo un balsojošo dalībnieku piekrišana ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

c.

Katram dalībniekam ir viena balss.

d.

Atturēšanos neuzskata par balsojumu.

e.

Balsošana parasti notiek, paceļot roku, ja vien klātesošo un balsojošo dalībnieku vairākums nepieprasa balsošanu pēc saraksta. Pēc jebkura dalībnieka pieprasījuma notiek aizklātā balsošana.

XII PANTS –SADARBĪBA AR CITĀM ORGANIZĀCIJĀM

1. nodaļa

a.

ICAC sadarbojas ar citām sabiedriskām vai privātām, valsts vai starptautiska mēroga organizācijām. Pastāvīgā komiteja nosaka šādas sadarbības organizācijas, kā arī sadarbības veidu un apmēru.

b.

Ar uzņēmēja dalībnieka piekrišanu šīs organizācijas, kā arī trešo valstu valdības un sabiedrību var aicināt apmeklēt Padomdevēju komitejas sanāksmes. Piedalīšanās sanāksmēs notiek saskaņā ar nosacījumiem, kurus var paredzēt Padomdevēju komiteja vai Pastāvīgā komiteja.

XIII PANTS – GROZĪJUMI

Šos noteikumus un nosacījumus var grozīt tikai Padomdevēju komiteja, ja vien grozījumu veikšanas saistībā netiek konkrēti norādīts uz Pastāvīgo komiteju.

XIV PANTS – AIZSTĀJAMĪBA

Šie 1972. gada 16. jūnijā pieņemtie noteikumi un nosacījumi aizstāj visus agrākos aktus, rezolūcijas vai noteikumus un nosacījumus, kas ir pretrunā šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Indekss

Padomdevēju komiteja

1–9, 12–13

Darba kārtība

5–6, 8

Dalības maksa

2–3, 5, 7–10

Budžets

2, 5, 8–9, 12

Priekšsēdētājs

3–5, 7, 10, 12

Sadarbība

5, 13

Koordinācijas aģentūra

9

Izpilddirektors

1–6, 8–10, 12

Finanses

4–5

Līdzekļi

9–10

Informācija

1–2, 4, 9, 11

Valodas

12

Dalība

1–4, 7

Protokols

5–6, 8, 12

Plenārsēde

1–4, 7, 9, 12

Kvorums

5

Sekretariāts

4–6, 8–11

Ģenerālsekretārs

3, 8

Pastāvīgā komiteja

1–10, 12–13

Koordinācijas komiteja

3

Priekšsēdētāja vietnieks

3, 6–7

Balsošana

12–13

Darba programma

2, 4, 8, 11


23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/38


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/877

(2017. gada 16. maijs)

par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ ES!”

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3382)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ierosinātā pilsoņu iniciatīva “Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ ES!” attiecas uz jomu “Tiesību akti, kuri nepārprotami liecina par ES nodomu likvidēt darba samaksas atšķirības starp dalībvalstīm un kuri – lai sasniegtu šo mērķi – dod iespēju nodrošināt efektīvāku kohēziju šajās valstīs”.

(2)

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas noteiktie mērķi ir šādi. “Darba samaksas ievērojamu atšķirību dēļ darba ņēmēju pārvietošanās notiek vienā virzienā. Masveida emigrācijas rezultātā mazāk attīstītās dalībvalstis atpaliek vēl vairāk. Tikmēr bagātākajās dalībvalstīs darba ņēmēju lielais pieplūdums negatīvi ietekmē šo dalībvalstu intereses, šādi šķeļot ES. ES ir skaidri jāpauž nodoms likvidēt darba samaksas atšķirības, kas ietekmē darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un, lai to panāktu un nodrošinātu savu izdzīvošanu, ES ir vajadzīga efektīvāka kohēzija.”

(3)

Savienības tiesību aktus Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt:

par pamatnostādnēm, ko dalībvalstis ņem vērā savā nodarbinātības politikā,

attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu, kura mērķis ir visā Savienībā atvieglināt darba ņēmēju nodarbināšanu, kā arī dot darba ņēmējiem lielākas iespējas brīvi pārvietoties un izvēlēties darbu, veicināt viņu pielāgošanos pārmaiņām rūpniecībā un pārmaiņām ražošanas sistēmās, jo īpaši, izmantojot arodmācības un pārkvalificēšanu,

lai noteiktu struktūrfondu uzdevumus, prioritāros mērķus un organizāciju, ar nosacījumu, ka finansējamie pasākumi ļauj stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

(4)

Savienības tiesību aktus Līgumu īstenošanas nolūkā ar mērķi atbalstīt un papildināt dalībvalstu pasākumus var pieņemt inter alia tādās jomās kā darba apstākļi; darba ņēmēju sociālais nodrošinājums un sociālā aizsardzība; darba ņēmēju aizsardzība darba līgumu izbeigšanas gadījumos; darba ņēmēju informēšana un apspriešanās ar tiem; darba ņēmēju un darba devēju interešu pārstāvēšana un kolektīva aizsargāšana, tostarp kopīga lēmumu pieņemšana; tādu personu integrācija, kuras ir atstumtas no darba tirgus; sociālās atstumtības izskaušana un sociālās aizsardzības sistēmu modernizācija. Tomēr šādi tiesību akti neattiecas uz darba samaksu, uz tiesībām apvienoties, uz tiesībām streikot vai uz tiesībām pieteikt lokautus.

(5)

Līgums par Eiropas Savienību (LES) nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības demokrātisko darbību, cita starpā nosakot, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(6)

Tādēļ procedūrām un noteikumiem, kas nepieciešami pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu līdzdalību un padarītu Savienību viņiem pieejamāku.

(7)

Minēto iemeslu dēļ ir lietderīgi uzskatīt, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva saskaņā ar regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus.

(8)

Tāpēc būtu jāreģistrē ierosinātā pilsoņu iniciatīva “Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ ES!”. Tomēr par ierosināto pilsoņu iniciatīvu būtu jāvāc paziņojumi par atbalstu tikai tādā apmērā, ciktāl tās mērķis Līgumu īstenošanas nolūkā ir izstrādāt Komisijas priekšlikumus Savienības tiesību aktiem 3. un 4. apsvērumā minētajā darbības jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ierosinātā pilsoņu iniciatīva “Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ ES!” ir reģistrēta.

2.   Tomēr par ierosināto pilsoņu iniciatīvu var vākt paziņojumus par atbalstu tikai tādā apmērā, ciktāl tās mērķis Līgumu īstenošanas nolūkā ir izstrādāt Komisijas priekšlikumus Savienības tiesību aktiem tādās jomās kā darba apstākļi; darba ņēmēju sociālais nodrošinājums un sociālā aizsardzība; darba ņēmēju aizsardzība darba līgumu izbeigšanas gadījumos; darba ņēmēju informēšana un apspriešanās ar tiem; darba ņēmēju un darba devēju interešu pārstāvēšana un kolektīva aizsargāšana, tostarp kopīga lēmumu pieņemšana; tādu personu integrācija, kuras ir atstumtas no darba tirgus; sociālās atstumtības izskaušana un sociālās aizsardzības sistēmu modernizācija; ciktāl šie tiesību akti neattiecas uz darba samaksu, uz tiesībām apvienoties, uz tiesībām streikot vai uz tiesībām pieteikt lokautus.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 22. maijā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ ES!” organizētājiem (pilsoņu komitejas locekļiem), kurus kontaktpersonu statusā pārstāv Márton GYÖNGYÖSI un Jaak MADISON.

Strasbūrā, 2017. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/40


ES UN GRUZIJAS SANITĀRO UN FITOSANITĀRO PASĀKUMU APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2015

(2015. gada 20. martā),

ar ko pieņem tās reglamentu [2017/878]

ES UN GRUZIJAS SANITĀRO UN FITOSANITĀRO PASĀKUMU APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (1) (“nolīgums”), un jo īpaši tā 65. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 431. pantu atsevišķas tā daļas no 2014. gada 1. septembra ir piemērotas provizoriski.

(2)

Ievērojot nolīguma 65. panta 2. punktu, Sanitāro un fitosanitāro pasākumu apakškomitejai (“SFP apakškomiteja”) ir jāizskata jebkuri jautājumi, kas saistīti ar nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti pasākumi) 4. nodaļas (Sanitārie un fitosanitārie jautājumi) īstenošanu.

(3)

Ievērojot nolīguma 65. panta 5. punktu, SFP apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Sanitāro un fitosanitāro pasākumu apakškomitejas reglaments, kā izklāstīts pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tbilisi, 2015. gada 20. martā

SFP apakškomitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Nodar KERESELIDZE

sekretāri

L. INAURI

R. FREIGOFAS


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.


PIELIKUMS

ES UN GRUZIJAS SANITĀRO UN FITOSANITĀRO PASĀKUMU APAKŠKOMITEJAS REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Sanitāro un fitosanitāro pasākumu apakškomiteja (“SFP apakškomiteja”), kas izveidota saskaņā ar 65. panta 1. punktu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”), palīdz Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai (“Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai”) veikt tās pienākumus, kā noteikts nolīguma 408. panta 4. punktā.

2.   SFP apakškomiteja veic nolīguma 65. panta 2. punktā noteiktās funkcijas, ņemot vērā IV sadaļas 4. nodaļas mērķus, kas izklāstīti nolīguma 50. pantā.

3.   SFP apakškomitejas sastāvā ietilpst Eiropas Komisijas un Gruzijas pārstāvji, kas ir atbildīgi par sanitārajām un fitosanitārajām lietām.

4.   Eiropas Komisijas pārstāvis vai Gruzijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par sanitārajām un fitosanitārajām lietām, saskaņā ar 2. pantu darbojas kā SFP apakškomitejas priekšsēdētājs.

5.   Šajā reglamentā “puses” ir definētas, kā paredzēts nolīguma 428. pantā.

2. pants

Priekšsēdētājs

Puses pārmaiņus un ikreiz 12 mēnešus ilgi veic SFP apakškomitejas priekšsēdētāja funkcijas. Pirmais termiņš sākas Asociācijas padomes pirmās sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

3. pants

Sanāksmes

1.   Ja vien puses nevienojas citādi, SFP apakškomiteja tiekas trīs mēnešu laikā pēc nolīguma stāšanās spēkā pēc jebkuras puses pieprasījuma vai vismaz vienu reizi gadā.

2.   SFP apakškomitejas priekšsēdētājs ikvienu apakškomitejas sanāksmi sasauc pušu saskaņotā vietā un laikā. Ja vien puses nevienojas citādi, SFP apakškomitejas priekšsēdētājs paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu nosūta ne vēlāk kā 28 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Kad vien tas ir iespējams, SFP apakškomitejas kārtējo sanāksmi sasauc laikus pirms Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai kārtējās sanāksmes.

4.   SFP apakškomitejas sanāksmes var rīkot, izmantojot saskaņotus tehnoloģiskos līdzekļus, piemēram, videokonferenci vai audiokonferenci.

5.   SFP apakškomiteja jebkuru jautājumu var izskatīt arī ārpus sanāksmes, izmantojot saraksti.

4. pants

Delegācijas

Pirms katras sanāksmes puses ar SFP apakškomitejas sekretariāta starpniecību tiek informētas par katras puses delegācijas plānoto sastāvu, kas piedalīsies sanāksmē.

5. pants

Sekretariāts

1.   Eiropas Komisijas ierēdnis un Gruzijas ierēdnis kopīgi darbojas kā SFP apakškomitejas sekretāri un savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē kopīgi veic sekretariāta uzdevumus.

2.   Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretariāts tiek informēts par ikvienu SFP apakškomitejas lēmumu, atzinumu, ieteikumu, ziņojumu un citu saskaņotu darbību.

6. pants

Sarakste

1.   SFP apakškomitejai adresēto saraksti nosūta jebkuras puses sekretāram, kas savukārt informēs otru sekretāru.

2.   SFP apakškomitejas sekretariāts nodrošina, ka SFP apakškomitejai adresētā sarakste tiek pārsūtīta SFP apakškomitejas priekšsēdētājam un vajadzības gadījumā tiek izplatīta tāpat kā 7. pantā minētie dokumenti.

3.   Sekretariāts priekšsēdētāja saraksti viņa vārdā nosūta pusēm. Vajadzības gadījumā šāda sarakste tiek izplatīta, kā paredzēts 7. pantā.

7. pants

Dokumenti

1.   Dokumentus izplata ar SFP apakškomitejas sekretāru starpniecību.

2.   Puse savus dokumentus nosūta savam sekretāram. Sekretārs minētos dokumentus nosūta otras puses sekretāram.

3.   Savienības puses sekretārs dokumentus nosūta attiecīgajiem Savienības pārstāvjiem un šādas sarakstes kopiju sistemātiski nosūta Gruzijas puses sekretāram un Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretāriem.

4.   Gruzijas puses sekretārs dokumentus nosūta attiecīgajiem Gruzijas pārstāvjiem un šādas sarakstes kopiju sistemātiski nosūta Savienības puses sekretāram un Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretāriem.

5.   SFP apakškomitejas sekretāri veic kontaktpersonas funkcijas attiecībā uz nolīguma 58. pantā paredzēto informācijas apmaiņu.

8. pants

Konfidencialitāte

Ja vien puses nenolemj citādi, SFP apakškomitejas sanāksmes nav atklātas. Ja viena puse iesniedz SFP apakškomitejai informāciju ar norādi “konfidenciāli”, arī otra puse šādu informāciju atzīst par konfidenciālu.

9. pants

Sanāksmes darba kārtība

1.   SFP apakškomitejas sekretariāts, balstoties uz pušu iesniegtiem priekšlikumiem, ikvienai sanāksmei sagatavo pagaidu darba kārtību, kā arī rīcībsecinājumu projektu, kā paredzēts 10. pantā. Pagaidu darba kārtība ietver jautājumus, par kuriem sekretariāts ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu pirms sanāksmes dienas ir saņēmis vienas puses lūgumu par iekļaušanu darba kārtībā, ko pamato attiecīgi dokumenti.

2.   Pagaidu darba kārtību kopā ar attiecīgajiem dokumentiem izplata, kā paredzēts 7. pantā, vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Katras sanāksmes sākumā SFP apakškomiteja pieņem sanāksmes darba kārtību. Ja puses attiecīgi vienojas, darba kārtībā var iekļaut arī pagaidu darba kārtībā neiekļautus jautājumus.

4.   Ja otra puse piekrīt, SFP apakškomitejas priekšsēdētājs pēc ad hoc principa var pieaicināt pušu citu struktūru pārstāvjus vai neatkarīgus nozares ekspertus piedalīties SFP apakškomitejas sanāksmēs, lai sniegtu informāciju par konkrētiem jautājumiem. Puses nodrošina, ka minētie novērotāji un eksperti ievēro jebkuras konfidencialitātes prasības.

5.   SFP apakškomitejas priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar pusēm, var saīsināt 1. un 2. punktā minētos termiņus, lai ņemtu vērā īpašus apstākļus.

10. pants

Protokols un rīcībsecinājumi

1.   Abi SFP apakškomitejas sekretāri kopīgi sagatavo katras sanāksmes protokola projektu.

2.   Protokolā par katru darba kārtības jautājumu parasti tiek norādīti:

a)

sanāksmes dalībnieku saraksts, viņus pavadošo ierēdņu saraksts un jebkuru novērotāji un ekspertu saraksts, kas apmeklējuši sanāksmi;

b)

SFP apakškomitejai iesniegtā dokumentācija;

c)

paziņojumi, kurus SFP apakškomiteja ir lūgusi iekļaut protokolā; un

d)

sanāksmes rīcībsecinājumi, kā paredzēts 4. punktā.

3.   Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai SFP apakškomitejā. To apstiprina 28 kalendārajās dienās pēc katras SFP apakškomitejas sanāksmes. Kopiju nosūta ikvienam 7. pantā minētajam adresātam.

4.   Ikvienas sanāksmes rīcībsecinājumu projektu sagatavo tās puses SFP apakškomitejas sekretārs, kuras pārstāvis veic SFP apakškomitejas priekšsēdētāja funkcijas, un ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma to kopā ar darba kārtību izsūta pusēm. Sanāksmes gaitā minēto projektu atjaunina, lai sanāksmes beigās, ja vien puses nevienojas citādi, SFP apakškomiteja varētu pieņemt rīcībsecinājumus, kuros atspoguļotas pušu saskaņotās sekojumdarbības. Tiklīdz rīcībsecinājumi ir saskaņoti, tos pievieno protokolam, un to īstenošanu pārskata kādā no nākamām SFP apakškomitejas sanāksmēm. Minētajā nolūkā SFP apakškomiteja pieņem veidni, kurā var izsekot ikvienas veicamas darbības termiņam.

11. pants

Lēmumi un ieteikumi

1.   SFP apakškomiteja ir pilnvarota pieņem lēmumus, atzinumus, ieteikumus, ziņojumus un kopīgas rīcības, kā paredzēts nolīguma 65. pantā. Minētos lēmumus, atzinumus, ieteikumus, ziņojumus un kopīgas rīcības pieņem, pusēm par to vienojoties, pēc attiecīgu iekšējo procedūru pabeigšanas to pieņemšanai. Lēmumi pusēm ir saistoši, un tās veic atbilstīgus pasākumus, lai tos īstenotu.

2.   Ikvienu lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai ziņojumu paraksta SFP apakškomitejas priekšsēdētājs, un attiecīgā dokumenta autentiskumu apliecina SFP apakškomitejas sekretāri. Neskarot 3. punktu, priekšsēdētājs minētos dokumentus paraksta sanāksmē, kurā tiek pieņemts attiecīgais lēmums, atzinums, ieteikums vai ziņojums.

3.   Ja puses attiecīgi vienojas, SFP apakškomiteja var pieņemt lēmumus, sniegt ieteikumus un pieņemt atzinumus vai ziņojumus, izmantojot rakstveida procedūru, pēc attiecīgu iekšējo procedūru pabeigšanas. Rakstveida procedūra sastāv no piezīmju apmaiņas starp sekretāriem, kas savas darbības saskaņo ar pusēm. Minētajā nolūkā priekšlikuma tekstu izplata, ievērojot 7. pantu, ar termiņu, kas nav mazāks par 21 kalendāro dienu, kurā dara zināmas jebkuras atrunas vai grozījumus. Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar pusēm var saīsināt šajā punktā minētos termiņus, lai ņemtu vērā īpašus apstākļus. Tiklīdz teksts ir saskaņots, attiecīgo lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai ziņojumu paraksta priekšsēdētājs, un attiecīgā dokumenta autentiskumu apliecina sekretāri.

4.   SFP apakškomitejas aktu attiecīgi nosauc par “lēmumu”, “atzinumu”, “ieteikumu” vai “ziņojumu”. Ja vien attiecīgajā lēmumā nav noteikts citādi, lēmums stājas spēkā pieņemšanas dienā.

5.   Lēmumus, atzinumus, ieteikumus un ziņojumus nosūta pusēm.

6.   Katra puse var lemt par SFP apakškomitejas lēmumu, atzinumu, ieteikumu un ziņojumu publicēšanu savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

12. pants

Ziņojumi

SFP apakškomiteja ziņojumu par savām darbībām un SFP apakškomitejas izveidoto tehnisko darba grupu vai ad hoc grupu darbībām iesniedz Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai. Ziņojumu iesniedz 25 kalendārajās dienas pirms Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai kārtējās ikgadējās sanāksmes.

13. pants

Valodas

1.   SFP apakškomitejas darba valodas ir angļu valoda un gruzīnu valoda.

2.   Ja vien netiek nolemts citādi, SFP apakškomiteja apspriežas, balstoties uz minētajās valodās sagatavotu dokumentāciju.

14. pants

Izdevumi

1.   Katra puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar dalību SFP apakškomitejas sanāksmēs – gan personāla izdevumus, gan komandējuma un uzturēšanās izdevumus, gan izdevumus par pasta un tālsakaru pakalpojumiem.

2.   Izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu un dokumentu pavairošanu sedz puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

3.   Izdevumus, kas saistīti ar mutvārdu tulkošanu sanāksmēs un dokumentu tulkošanu angļu vai gruzīnu valodā (vai no tās), kā minēts 13. panta 1. punktā, sedz puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

Izdevumus, kas saistīti ar mutvārdu un rakstveida tulkošanu citās valodās (vai no tām), tieši sedz puse, kura to ir lūgusi.

15. pants

Reglamenta grozījumi

Šo reglamentu var grozīt ar SFP apakškomitejas lēmumu saskaņā ar nolīguma 65. panta 5. punktu.

16. pants

Tehniskās darba grupas un ad hoc grupas

1.   SFP apakškomiteja var ar lēmumu, kas pieņemts, ievērojot nolīguma 65. panta 6. punktu, izveidot vai vajadzības gadījumā izformēt tehniskas darba grupas un ad hoc darba grupas, tostarp zinātniskas grupas un ekspertu grupas.

2.   Dalība ad hoc grupu darbā nav ierobežota tikai ar pušu pārstāvjiem. Puses nodrošina, ka jebkuras SFP apakškomitejas izveidotas darba grupas dalībnieki ievēro jebkuras atbilstīgās konfidencialitātes prasības.

3.   Ja vien puses nenolemj citādi, SFP apakškomitejas izveidotās darba grupas darbojas SFP apakškomitejas pakļautībā un sniedz tai ziņojumus.

4.   Darba grupu sanāksmes var sasaukt pēc vajadzības gan klātienē, gan izmantojot videokonferenci vai audiokonferenci.

5.   SFP apakškomitejas sekretariāts saņem kopijas no visas attiecīgās sarakstes, dokumentiem un saziņas par darba grupu darbību.

6.   Darba grupas ir pilnvarotas rakstveidā sniegt ieteikumus SFP apakškomitejai. Ieteikumi tiek sniegti vienprātīgi un tiek paziņoti SFP apakškomitejas priekšsēdētājam, kas ieteikumus izplata, kā paredzēts 7. pantā.

7.   Ja vien šajā pantā nav paredzēts citādi, šo reglamentu mutatis mutandis piemēro attiecībā uz jebkuru tehnisko darba grupu vai ad hoc darba grupu, ko izveidojusi SFP apakškomiteja. Atsauces uz Asociācijas komiteju īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai ir uzskatāmas par atsaucēm uz SFP apakškomiteju.


23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/46


ES UN GRUZIJAS ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀŽU APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2015

(2015. gada 25. novembris),

ar ko pieņem tās reglamentu [2017/879]

ES UN GRUZIJAS ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀŽU APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (1) (“nolīgums”), un jo īpaši tā 179. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 431. pantu atsevišķas tā daļas no 2014. gada 1. septembra ir piemērotas provizoriski.

(2)

Ievērojot nolīguma 179. pantu, Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu apakškomitejai (“ĢIN apakškomiteja”) ir jāuzrauga nolīguma noteikumu attīstība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un ir jādarbojas kā forumam, kas nodrošina sadarbību un dialogu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(3)

Ievērojot nolīguma 179. panta 2. punktu, ĢIN apakškomitejai ir jānosaka savu reglamentu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts ĢIN apakškomitejas reglaments, kā izklāstīts pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tbilisi, 2015. gada 25. novembrī

ĢIN apakškomitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Nikolos GOGILIDZE


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.


PIELIKUMS

ES UN GRUZIJAS ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀŽU APAKŠKOMITEJAS REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu apakškomiteja (“ĢIN apakškomiteja”), kas izveidota saskaņā ar 179. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, (“nolīgums”) palīdz minētajai Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kā noteikts 408. panta 4. punktā (“Asociācijas komiteja īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai”), veikt tās funkcijas.

2.   ĢIN apakškomiteja veic nolīguma 179. pantā noteiktās funkcijas.

3.   ĢIN apakškomitejas sastāvā ietilpst Eiropas Komisijas un Gruzijas pārstāvji, kas ir atbildīgi par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

4.   Katra puse ieceļ savas delegācijas vadītāju, kas ir kontaktpersona visos ar ĢIN apakškomiteju saistītos jautājumos.

5.   Delegāciju vadītāji saskaņā ar 2. pantu darbojas ĢIN apakškomitejas priekšsēdētāja statusā.

6.   Katrs delegācijas vadītājs visas vai atsevišķas delegācijas vadītāja funkcijas var deleģēt izvirzītam vietniekam; šādā gadījumā turpmāk tekstā ikviena atsauce uz delegācijas vadītāju attiecas arī uz šādu izvirzīto vietnieku.

7.   Šajā reglamentā “puses” ir definētas, kā paredzēts nolīguma 428. pantā.

2. pants

Priekšsēdētājs

Puses pārmaiņus un ikreiz 12 mēnešus ilgi veic ĢIN apakškomitejas priekšsēdētāja funkcijas. Pirmais termiņš sākas Asociācijas padomes pirmās sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

3. pants

Sanāksmes

1.   Ja vien puses nevienojas citādi, ĢIN apakškomiteja tiekas pēc jebkuras puses pieprasījuma pārmaiņus Savienībā un Gruzijā un katrā ziņā ne vēlāk kā 90 kalendārajās dienās pēc attiecīgā pieprasījuma.

2.   ĢIN apakškomitejas priekšsēdētājs katru apakškomitejas sanāksmi sasauc pušu saskaņotā vietā un laikā. Ja vien puses nevienojas citādi, ĢIN apakškomitejas priekšsēdētājs paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu nosūta ne vēlāk kā 28 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Kad vien tas ir iespējams, ĢIN apakškomitejas kārtējo sanāksmi sasauc laikus pirms Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai kārtējās sanāksmes.

4.   Izņēmuma kārtā ĢIN apakškomitejas sanāksmes var rīkot, izmantojot pušu saskaņotus tehnoloģiskos līdzekļus, tostarp videokonferenci.

4. pants

Delegācijas

Pirms katras sanāksmes puses ar ĢIN apakškomitejas sekretariāta starpniecību tiek informētas par katras puses delegācijas plānoto sastāvu, kas piedalīsies sanāksmē.

5. pants

Sekretariāts

1.   Eiropas Komisijas ierēdnis un Gruzijas ierēdnis kopīgi darbojas kā ĢIN apakškomitejas sekretāri, kurus iecēluši delegāciju vadītāji, un savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē kopīgi veic sekretariāta uzdevumus.

2.   Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretariāts tiek informēts par jebkuriem ĢIN apakškomitejas lēmumiem, ziņojumiem un citām saskaņotām darbībām.

6. pants

Sarakste

1.   ĢIN apakškomitejai adresēto saraksti nosūta kādas puses sekretāram, kas savukārt informēs otru sekretāru.

2.   ĢIN apakškomitejas sekretariāts nodrošina, ka ĢIN apakškomitejai adresētā sarakste tiek pārsūtīta ĢIN apakškomitejas priekšsēdētājam un vajadzības gadījumā tiek izplatīta tāpat kā 7. pantā minētie dokumenti.

3.   Sekretariāts priekšsēdētāja saraksti priekšsēdētāja vārdā nosūta pusēm. Vajadzības gadījumā šāda sarakste tiek izplatīta, kā paredzēts 7. pantā.

7. pants

Dokumenti

1.   Dokumentus izplata ar ĢIN apakškomitejas sekretāru starpniecību.

2.   Puse savus dokumentus nosūta savam sekretāram. Sekretārs šos dokumentus nosūta otras puses sekretāram.

3.   Savienības puses sekretārs dokumentus nosūta Savienības atbilstīgajiem pārstāvjiem un šādas sarakstes kopiju sistemātiski nosūta Gruzijas puses sekretāram un Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretāriem.

4.   Gruzijas puses sekretārs dokumentus nosūta Gruzijas atbilstīgajiem pārstāvjiem un šādas sarakstes kopiju sistemātiski nosūta Savienības puses sekretāram un Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretāriem.

8. pants

Konfidencialitāte

Ja vien puses nenolemj citādi, ĢIN apakškomitejas sanāksmes nav atklātas. Kad viena puse iesniedz ĢIN apakškomitejai informāciju ar norādi “konfidenciāli”, arī otra puse šādu informāciju atzīst par konfidenciālu.

9. pants

Sanāksmes darba kārtība

1.   ĢIN apakškomitejas sekretariāts, balstoties uz pušu iesniegtiem priekšlikumiem, katrai sanāksmei sagatavo pagaidu darba kārtību, kā arī rīcībsecinājumu projektu, kā paredzēts 10. pantā. Pagaidu darba kārtība ietver jautājumus, par kuriem sekretariāts ne vēlāk kā 21 kalendāro dienu pirms sanāksmes dienas ir saņēmis kādas puses lūgumu par iekļaušanu darba kārtībā, kas pamatots ar atbilstīgiem dokumentiem.

2.   Pagaidu darba kārtību kopā ar atbilstīgajiem dokumentiem izplata, kā paredzēts 7. pantā, ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Katras sanāksmes sākumā priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs pieņem darba kārtību. Ja puses attiecīgi vienojas, darba kārtībā var iekļaut arī pagaidu darba kārtībā neiekļautus jautājumus.

4.   Ja otra puse piekrīt, ĢIN apakškomitejas priekšsēdētājs pēc ad hoc principa var pieaicināt pušu citu struktūru pārstāvjus vai neatkarīgus nozares ekspertus piedalīties tās sanāksmēs, lai sniegtu informāciju par konkrētām tēmām. Puses nodrošina, ka minētie novērotāji un eksperti ievēro jebkuras konfidencialitātes prasības.

5.   ĢIN apakškomitejas priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar pusēm var saīsināt 1. un 2. punktā minētos termiņus, lai ņemtu vērā īpašus apstākļus.

10. pants

Protokols un rīcībsecinājumi

1.   ĢIN apakškomitejas sekretāri kopīgi sagatavo katras sanāksmes protokola projektu.

2.   Protokolā par katru darba kārtības jautājumu parasti tiek norādīti:

a)

sanāksmes dalībnieku saraksts, viņus pavadošo ierēdņu saraksts un jebkuru novērotāju un ekspertu saraksts, kas ir apmeklējuši sanāksmi;

b)

ĢIN apakškomitejai iesniegtā dokumentācija;

c)

paziņojumi, kurus protokolā ir lūgusi iekļaut ĢIN apakškomiteja; un

d)

vajadzības gadījumā – sanāksmes rīcībsecinājumi, kā paredzēts 4. punktā.

3.   Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai ĢIN apakškomitejā. To apstiprina 28 kalendārajās dienās pēc katras ĢIN apakškomitejas sanāksmes. Kopiju nosūta ikvienam 7. pantā minētajam adresātam.

4.   Katras sanāksmes rīcībsecinājumu projektu sagatavo tās puses ĢIN apakškomitejas sekretārs, kuras pārstāvis veic ĢIN apakškomitejas priekšsēdētāja funkcijas, un ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma to kopā ar darba kārtību izsūta pusēm. Sanāksmes gaitā minēto projektu atbilstīgi atjaunina, lai sanāksmes beigās, ja vien puses nevienojas citādi, ĢIN apakškomiteja varētu pieņemt rīcībsecinājumus, kuros atspoguļotas pušu saskaņotās sekojumdarbības. Tiklīdz rīcībsecinājumi ir saskaņoti, tos pievieno protokolam, un to īstenošanu pārskata kādā no nākamām ĢIN apakškomitejas sanāksmēm. Šajā nolūkā ĢIN apakškomiteja pieņem veidni, kurā var izsekot ikvienas veicamas darbības termiņam.

11. pants

Lēmumi

1.   ĢIN apakškomiteja ir pilnvarota pieņemt lēmumus nolīguma 179. panta 3. punktā paredzētajos gadījumos. Minētos lēmumus pieņem, pusēm par to vienojoties, pēc attiecīgu iekšējo procedūru pabeigšanas to pieņemšanai. Lēmumi ir pusēm saistoši, un tās veic atbilstīgus īstenošanas pasākumus.

2.   Katru lēmumu paraksta ĢIN apakškomitejas priekšsēdētājs, un tā autentiskumu apliecina ĢIN apakškomitejas sekretāri. Neskarot 4. punktu, priekšsēdētājs minētos dokumentus paraksta sanāksmē, kurā tiek pieņemts attiecīgais lēmums.

3.   Ja puses attiecīgi vienojas, ĢIN apakškomiteja var pieņemt lēmumus vai ziņojumus, izmantojot rakstveida procedūru, pēc attiecīgu iekšējo procedūru pabeigšanas. Rakstveida procedūra sastāv no piezīmju apmaiņas starp sekretāriem, kas savas darbības saskaņo ar pusēm. Minētajā nolūkā priekšlikuma tekstu izplata, ievērojot 7. pantu, ar termiņu, kas nav mazāks 21 kalendāro dienu, kurā dara zināmas jebkuras atrunas vai grozījumus. Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar pusēm var saīsināt minēto termiņu, lai ņemtu vērā īpašus apstākļus. Tiklīdz teksts ir saskaņots, attiecīgo lēmumu vai ziņojumu paraksta priekšsēdētājs, un attiecīgā dokumenta autentiskumu apliecina sekretāri.

4.   ĢIN apakškomitejas akts tiek attiecīgi nosaukts par “lēmumu” vai “ziņojumu”. Ja vien attiecīgajā lēmumā nav noteikts citādi, lēmums stājas spēkā pieņemšanas dienā.

5.   Lēmumus nosūta pusēm.

6.   Katra puse var lemt par ĢIN apakškomitejas lēmumu publicēšanu savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

12. pants

Ziņojumi

ĢIN apakškomiteja katrā Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai kārtējā sanāksmē ziņo par savu darbību.

13. pants

Valodas

1.   ĢIN apakškomitejas darba valodas ir angļu valoda un gruzīnu valoda.

2.   Ja vien netiek nolemts citādi, ĢIN apakškomiteja apspriežas, balstoties uz minētajās valodās sagatavotu dokumentāciju.

14. pants

Izdevumi

1.   Katra puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar dalību ĢIN apakškomitejas sanāksmēs – gan personāla izdevumus, gan komandējuma un uzturēšanās izdevumus, gan izdevumus par pasta un tālsakaru pakalpojumiem.

2.   Izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu un dokumentu pavairošanu sedz puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

3.   Izdevumus, kas saistīti ar mutvārdu tulkošanu sanāksmēs un dokumentu tulkošanu angļu vai gruzīnu valodā (vai no tās), kā minēts 13. panta 1. punktā, sedz puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

Izdevumus, kas saistīti ar mutvārdu un rakstveida tulkošanu citās valodās (vai no tām), tieši sedz puse, kura to ir lūgusi.

15. pants

Reglamenta grozījumi

Šo reglamentu var grozīt ar ĢIN apakškomitejas lēmumu saskaņā ar nolīguma 179. panta 2. punktu.


Labojumi

23.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/52


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/220 (2017. gada 8. februāris), ar ko pēc daļējas starpposma pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu, groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1106/2013, ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu importam

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 34, 2017. gada 9. februāris )

28. lappusē 1. pantā, tabulas pēdējā rindā, otrajā slejā “Maksājums (%)”:

tekstu:

“Visi pārējie uzņēmumi, izņemot sākotnējās izmeklēšanas izlasē iekļautos uzņēmumus un izlasē neiekļautos uzņēmumus, kas sadarbojās

16,2

B999 ”

lasīt šādi:

“Visi pārējie uzņēmumi, izņemot sākotnējās izmeklēšanas izlasē iekļautos uzņēmumus un izlasē neiekļautos uzņēmumus, kas sadarbojās

12,5

B999 ”