ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 127

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 18. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/813 (2015. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un Čīles Asociācijas komitejā attiecībā uz III pielikuma II papildinājuma aizstāšanu Nolīgumam, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/814 (2015. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un Čīles Asociācijas komitejā attiecībā uz III pielikuma 12. panta aizstāšanu Nolīgumā, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju

88

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

18.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 127/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/813

(2015. gada 12. oktobris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un Čīles Asociācijas komitejā attiecībā uz III pielikuma II papildinājuma aizstāšanu Nolīgumam, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar III pielikuma 38. pantu Nolīgumā, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju (1) (“nolīgums”), ES un Čīles Asociācijas komiteja (“Asociācijas komiteja”) var nolemt grozīt minētā pielikuma noteikumus.

(2)

2014. gada 4. novembrī Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja, kas izveidota ar nolīguma 81. pantu, vienojās ieteikt Asociācijas komitejai grozījumus nolīguma III pielikuma II papildinājumā, nosakot to apstrādes vai pārstrādes darbību sarakstu, kas jāveic, lai no nenoteiktas izcelsmes materiāliem ražots izstrādājums iegūtu konkrētas izcelsmes statusu (“attiecībā uz konkrētiem izstrādājumiem piemērojamie noteikumi”), nolūkā saskaņot minēto papildinājumu ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu (HS).

(3)

HS tiek atjaunināta ik pēc pieciem gadiem, un pēdējo reizi atjaunināšana notika 2012. gadā. Tā kā nolīguma konkrētiem izstrādājumiem piemērojamo noteikumu pamatā tagad ir novecojusi, proti, 2002. gada HS redakcija, tie būtu jāatjaunina, ņemot vērā 2012. gada HS.

(4)

Konkrētiem izstrādājumiem piemērojamiem noteikumiem būtu jāpaliek nemainīgiem attiecībā uz ražojumiem, kuri 2012. gada HS ir pārklasificēti. Gadījumos, kad izstrādājumus ir jāpārceļ uz citu nodaļu vai pozīciju, konkrētiem izstrādājumiem piemērojamie noteikumi būtu jāpārceļ kopā ar šiem izstrādājumiem, ja jaunās nodaļas vai pozīcijas noteikumi atšķiras no tiem, kas izklāstīti vecajā nodaļā vai pozīcijā.

(5)

Vairāki HS 72. nodaļas konkrētiem izstrādājumiem piemērojamie noteikumi būtu jāgroza, lai atspoguļotu tērauda ražošanas tehnoloģisko procesu attīstību.

(6)

Skaidrības labad, ņemot vērā to grozījumu skaitu, kas jāveic nolīguma III pielikuma II papildinājumā, minēto papildinājumu būtu pilnībā jāaizstāj.

(7)

Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā, pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā attiecībā uz nolīguma III pielikuma II papildinājuma aizstāšanu, nosakot konkrētiem izstrādājumiem piemērojamos noteikumus, pamatā ir šim lēmumam pievienotais Asociācijas komitejas lēmuma projekts.

2.   Savienības pārstāvji Asociācijas komitejā var vienoties par nelielām izmaiņām Asociācijas komitejas lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

2. pants

Asociācijas komitejas lēmumu pēc tā pieņemšanas publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2015. gada 12. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 352, 30.12.2002., 3. lpp.


PROJEKTS

ES UN ČĪLES ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …

(… gada …),

ar kuru aizstāj III pielikuma II papildinājumu Nolīgumam, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju

ES UN ČĪLES ASOCIĀCIJAS KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju (1), un jo īpaši tā III pielikuma 38. pantu;

tā kā:

(1)

Nomenklatūrā, ko reglamentē Konvencija par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu (“Harmonizētā sistēma”), 2007. gada 1. janvārī un 2012. gada 1. janvārī tika veikti grozījumi.

(2)

Ar Harmonizētās sistēmas grozījumiem nebija paredzēts mainīt izcelsmes noteikumus, tāpēc minētie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskām Nolīguma, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju (“nolīgums”), izmaiņām.

(3)

Lai šos grozījumus atspoguļotu nolīgumā, ir jāgroza nolīguma III pielikuma II papildinājums.

(4)

Ņemot vērā III pielikuma II papildinājumā veicamo grozījumu skaitu, skaidrības labad tas jāaizstāj pilnībā.

(5)

Ir atzīts, ka, lai atspoguļotu tērauda ražošanas tehnoloģiskā procesa attīstību, ir jāgroza vairāku Harmonizētās sistēmas 72. nodaļas ražojumu izcelsmes noteikumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma III pielikuma II papildinājumu, kurā ietverts to apstrādes vai pārstrādes darbību saraksts, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai no tiem ražoti izstrādājumi iegūtu noteiktas izcelsmes statusu, aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 90 dienas pēc dienas, kurā sniegts pēdējais paziņojums, ar ko Puses paziņo par vajadzīgo iekšējo juridisko procedūru pabeigšanu.

…,

ES un Čīles Asociācijas komitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 352, 30.12.2002., 3. lpp.


PIELIKUMS

“II papildinājums

APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES DARBĪBAS, KAS JĀVEIC ATTIECĪBĀ UZ NENOTEIKTAS IZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI IZGATAVOTAIS IZSTRĀDĀJUMS IEGŪTU NOTEIKTAS IZCELSMES STATUSU

HS pozīcija

Izstrādājuma apraksts

Apstrāde vai pārstrāde, kas nenoteiktas izcelsmes materiāliem piešķir noteiktas izcelsmes statusu

1. nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

Visi 1. nodaļā klasificētie dzīvnieki ir pilnīgi iegūti

 

2. nodaļa

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visi izmantotie 1. un 2. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Ražošana, kurā visi izmantotie 3. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

ex 4. nodaļa

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabīgais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

Ražošana, kurā:

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti,

visa izmantotā pozīcijā 2009 klasificētā augļu sula, izņemot ananasa, laima vai greipfrūta sulu, ir noteiktas izcelsmes,

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 5. nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visi izmantotie 5. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

ex 0502

Apstrādāti cūku, mežacūku vai kuiļu sari un spalvas

Saru un spalvas mazgāšana, dezinficēšana, šķirošana un iztaisnošana

 

6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā

visi izmantotie 6. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti, un

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

7. nodaļa

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi

Ražošana, kurā visi izmantotie 7. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

8. nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu vai meloņu mizas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie augļi un rieksti ir pilnīgi iegūti un

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visi izmantotie 9. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez tā; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

0902

Tēja, arī aromatizēta

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

10. nodaļa

Graudaugu produkti

Ražošana, kurā visi izmantotie 10. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

ex 11. nodaļa

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visi graudaugi, ēdamie dārzeņi, saknes un bumbuļi, kas minēti pozīcijā 0714, vai augļi ir pilnīgi iegūti

 

ex 1106

Milti, rupja maluma milti un pulveris no kaltētiem, izlobītiem pākšu dārzeņiem, kas minēti pozīcijā 0713

Pozīcijā 0708 minēto pākšu dārzeņu žāvēšana un malšana

 

12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

Ražošana, kurā visi izmantotie 12. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

1301

Šellaka; dabīgie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 1301 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīnvielas, pektināti un pektāti; agars un pārējie augu izcelsmes recinātāji un biezinātāji, modificēti vai nemodificēti:

 

 

no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, modificēti

Ražošana no nemodificētiem recinātājiem un biezinātājiem

 

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

14. nodaļa

Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana, kurā visi izmantotie 14. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

ex 15. nodaļa

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

 

 

no kauliem un atkritumiem iegūti tauki

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 0203, 0206 vai 0207, klasificētiem materiāliem vai pozīcijā 0506 klasificētiem kauliem

 

citādi

Ražošana no cūkgaļas vai cūkgaļas subproduktiem, kas minēti pozīcijā 0203 vai 0206, vai no mājputnu gaļas vai mājputnu gaļas subproduktiem, kas minēti pozīcijā 0207

 

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos:

 

 

no kauliem un atkritumiem iegūti tauki

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 0201, 0202, 0204 vai 0206, klasificētiem materiāliem vai pozīcijā 0506 klasificētiem kauliem

 

citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

cietās frakcijas

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus pozīcijas 1504 materiālus

 

citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. un 3. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

ex 1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no nepārstrādātiem vilnas taukiem, kas minēti pozīcijā 1505

 

1506

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

cietās frakcijas

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 1506

 

citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

1507 līdz 1515

Augu eļļas un to frakcijas:

 

 

sojas, zemesriekstu, palmu, kopras, palmu kodolu, babasū, tungas koka eļļa un oitisiku eļļa, miršu vasks un sumahu (Japānas) vasks, jojobas eļļas frakcijas un eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas cietās frakcijas

Ražošana no citiem pozīcijā 1507 līdz 1515 klasificētiem materiāliem

 

citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie augu izcelsmes materiāli ir pilnīgi iegūti

 

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie 2. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti un

visi izmantotie augu materiāli ir pilnīgi iegūti. Tomēr var izmantot pozīcijā 1507, 1508, 1511 un 1513 klasificētos materiālus

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki vai eļļas vai to frakcijas, kuras minētas pozīcijā 1516

Ražošana, kurā:

visi izmantotie 2. un 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti un

visi izmantotie augu materiāli ir pilnīgi iegūti. Tomēr var izmantot pozīcijā 1507, 1508, 1511 un 1513 klasificētos materiālus

16. nodaļa

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

Ražošana:

no 1. nodaļā klasificētiem dzīvniekiem un/vai

kurā visi izmantotie 3. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

ex 17. nodaļa

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielas piedevu

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

1702

Citādi cukuri, arī ķīmiski tīra laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabīgo medu; grauzdēts cukurs:

 

 

ķīmiski tīra maltoze un fruktoze

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 1702

 

citādi cukuri cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielas piedevu

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir noteiktas izcelsmes

 

ex 1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, ar aromatizētāju vai krāsvielas piedevu

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā pēc svara satur 40 % vai mazāk kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīcijā 0401 līdz 0404 klasificētām precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur kakao mazāk par 5 % no masas un kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

iesala ekstrakts

Ražošana no 10. nodaļā klasificētiem graudaugu produktiem

 

citādi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

 

 

kas pēc svara satur 20 % vai mazāk gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā visi izmantotie graudaugu produkti un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir pilnīgi iegūti

 

kas pēc svara satur vairāk par 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā:

visi izmantotie graudaugi un to pārstrādes produkti (izņemot cietos kviešus un to pārstrādes produktus) ir pilnīgi iegūti un

visi izmantotie 2. un 3. nodaļā iekļautie materiāli ir pilnīgi iegūti

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot pozīcijā 1108 klasificēto kartupeļu cieti

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot 1806, klasificētiem materiāliem,

kurā visi izmantotie graudaugi un milti (izņemot cietos kviešus un Zea indurata sugas šķirņu kukurūzu, kā arī to atvasinājumus) ir pilnīgi iegūti un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 11. nodaļu, klasificētiem materiāliem

 

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visi izmantotie augļi, rieksti vai dārzeņi ir pilnīgi iegūti

 

ex 2001

Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas pēc svara satur 5 % vai vairāk cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 2004 un ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2008

Rieksti bez cukura vai spirta piedevas

Ražošana, kurā visu izmantoto noteiktas izcelsmes pozīcijā 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 klasificētu riekstu un eļļas augu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Zemesriekstu sviests; maisījumi, kuros pamatā ir graudaugi; palmu kodoli; kukurūza

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

Citādi, izņemot augļus un riekstus, kas termiski apstrādāti citādi, nevis tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura piedevas, saldēti

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu:

 

 

citrusaugļu sulas

Ražošana, kurā:

visiem izmantotajiem citrusaugļiem jābūt pilnīgi iegūtiem,

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

citādi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija,

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visi izmantotie cigoriņi ir pilnīgi iegūti

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

 

 

gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot sinepju pulveri vai gatavas sinepes

 

sinepju pulveris un gatavas sinepes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 2002 līdz 2005 klasificētus sagatavotus vai konservētus dārzeņus

 

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visas vīnogas vai no tām iegūti materiāli ir pilnīgi iegūti

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas, kas minētas pozīcijā 2009

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas un

kurā visa izmantotā augļu sula (izņemot ananasa, laima vai greipfrūta sulu) ir ar noteiktu izcelsmi

 

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot 2207 vai 2208, klasificētiem materiāliem un

kurā visas izmantotās vīnogas vai no tām atvasinātie materiāli ir pilnīgi iegūti vai, ja visi citi izmantotie materiāli ir noteiktas izcelsmes, līdz 5 tilp. % var izmantot araku

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot 2207 vai 2208, klasificētiem materiāliem un

kurā visas izmantotās vīnogas vai no tām atvasinātie materiāli ir pilnīgi iegūti vai, ja visi citi izmantotie materiāli ir noteiktas izcelsmes, līdz 5 tilp. % var izmantot araku

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atlikumi un atkritumi; gatava lopbarība; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 2301

Vaļu rupja maluma milti; zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti, rupja maluma milti un granulas, nederīgi lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. un 3. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

ex 2303

Kukurūzas cietes ražošanas atliekas (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar proteīnu saturu sausnā vairāk par 40 % no svara

Ražošana, kurā visa izmantotā kukurūza ir pilnīgi iegūta

 

ex 2306

Eļļas rauši un citi olīveļļas ekstrakcijas cietie atlikumi ar olīveļļas saturu vairāk par 3 %

Ražošana, kurā visas izmantotās olīvas ir pilnīgi iegūtas

 

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

Ražošana, kurā:

visi izmantotie graudaugi, cukurs vai melase, gaļa vai piens ir noteiktas izcelsmes un

visi izmantotie 3. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

ex 24. nodaļa

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visi izmantotie 24. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

 

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

Ražošana, kurā pēc svara vismaz 70 % izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atbirumu, kas klasificēti pozīcijā 2401, ir ar noteiktu izcelsmi

 

ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā pēc svara vismaz 70 % izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atbirumu, kas klasificēti pozīcijā 2401, ir ar noteiktu izcelsmi

 

ex 25. nodaļa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 2504

Attīrīts un malts dabiskais kristāliskais grafīts ar bagātinātu oglekļa saturu

Neattīrīta kristāliskā grafīta oglekļa satura bagātināšana, attīrīšana un malšana

 

ex 2515

Marmors, tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, ne biezāks par 25 cm

Marmora (pat jau sazāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, sazāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, kas sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuras nav biezākas par 25 cm

Akmens zāģēšana vai sadalīšana citādā veidā no (arī jau sazāģēta) akmens blokiem, kas biezāki par 25 cm

 

ex 2518

Karsēts dolomīts

Nekarsēta dolomīta karsēšana

 

ex 2519

Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiski noslēgtos konteineros un magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, kas nav kausētais magnēzijs vai pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot dabisko magnija karbonātu (magnezītu)

 

ex 2520

Īpaši stomatoloģijai sagatavotie ģipši

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 2524

Dabīgās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

 

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atkritumu malšana

 

ex 2530

Karsētas vai pulverizētas krāszemes

Krāszemju kalcinēšana vai malšana

 

26. nodaļa

Rūdas, sārņi un pelni

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru, analoģiskas minerāleļļām, kas iegūtas akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē, no kuru tilpuma vairāk par 65 % pārtvaicējas 250 oC (to skaitā petrolspirta un benzola maisījumi) izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 2709

Neapstrādātas eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Destruktīva bitumenmateriālu destilācija

 

2710

Naftas eļļas un no bitumena materiāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas pēc svara satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

2711

Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenmateriāliem iegūtu eļļu pārstrādes atliekas

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

2714

Dabīgais bitums un asfalts; bitumena slāneklis vai degslāneklis un bitumena smilšakmens; asfaltīti un asfalta ieži

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

2715

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 28. nodaļa

Neorganiskās ķīmiskās vielas; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie savienojumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2805

Mischmetall

Ražošana, kurā izmanto elektrolīzi vai termisku apstrādi un kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no nātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2852

Iekšējo ēteru dzīvsudraba savienojumi un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Nukleīnskābju un to sāļu noteikta vai dažāda ķīmiskā sastāva dzīvsudraba savienojumi; citi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2852, 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmisko produktu un preparātu (arī produktu un preparātu, kas satur dabīgu produktu maisījumus) dzīvsudraba savienojumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Diagnostikas vai laboratorijas reaģentu dzīvsudraba savienojumi uz pamata un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata vai bez tā, izņemot pozīcijā 3002 vai 3006 minētos; sertificēti standarta materiāli

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 29. nodaļa

Organiskās ķīmiskās vielas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži, kurus lieto enerģijai vai kā kurināmo

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (kas nav azulēni), benzols, toluols, ksiloli, kurus izmanto enerģijai vai kā kurināmo

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu un etilspirta metālu alkoholāti

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus pozīcijā 2905 klasificētus materiālus. Tomēr šīs pozīcijas metālu alkoholātus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogēnu, sēru, nitrātu vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2915 un 2916 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2932

Iekšējo ēteru dzīvsudraba savienojumi un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-s)

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2939

Magoņu stiebru koncentrāti, kas pēc svara satur ne mazāk kā 50 % alkaloīdu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 30. nodaļa

Farmaceitiskie produkti; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3002

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi, citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti:

 

 

ražojumi, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas ārstniecības vai profilakses vajadzībām, vai nejaukti ražojumi tām pašām vajadzībām, kas safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3002. Tomēr var izmantot materiālus ar tādu pašu aprakstu kā ražojumam, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

 

 

 

— —

cilvēka asinis

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3002. Tomēr var izmantot materiālus ar tādu pašu aprakstu kā ražojumam, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

— —

dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas vai profilakses vajadzībām

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3002. Tomēr var izmantot materiālus ar tādu pašu aprakstu kā ražojumam, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

— —

asins frakcijas, citas nekā imūnserumi, hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3002. Tomēr var izmantot materiālus ar tādu pašu aprakstu kā ražojumam, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

 

— —

Hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3002. Tomēr var izmantot materiālus ar tādu pašu aprakstu kā ražojumam, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

— —

Citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3002. Tomēr var izmantot materiālus ar tādu pašu aprakstu kā ražojumam, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3003 un 3004

Medikamenti (izņemot pozīcijā 3002, 3005 vai 3006 klasificētās preces):

 

 

kas iegūti no pozīcijā 2941 klasificētā amikacīna

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī pozīcijā 3003 vai 3004 klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī pozīcijā 3003 vai 3004 klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3006

Farmaceitiskie atkritumi, kas precizēti šīs nodaļas 4.k) piezīmē

Saglabā izstrādājuma izcelsmi tā sākotnējā klasifikācijā

 

Sterili absorbējoši vai neabsorbējoši ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļi asiņošanas apturēšanai:

 

 

izgatavoti no plastmasas

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

izgatavoti no auduma

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

Ierīces, kas paredzētas stomas šķidruma savākšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 31. nodaļa

Mēslojumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētie ražojumi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

nātrija nitrātu

kalcija cianamīdu

kālija sulfātu

magnija kālija sulfātu

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 32. nodaļa

Miecvielu un krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; krāsvielas, pigmenti un citas krāsojošas vielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un citādi atvasinājumi

Ražošana no augu izcelsmes tanīnu ekstraktiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3205

Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē (4)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 3203, 3204 un 3205, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot pozīcijā 3205 klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas vai tualetes līdzekļi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3301

Ēteriskās eļļas (attīrītas vai neattīrītas no terpēniem), ietverot konkrēciju eļļas un absolūtās eļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūtas ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blaku sprodukti, kas palikuši pēc ēterisko eļļu attīrīšanas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot materiālus no šās pozīcijas citas “grupas” (5). Tomēr var izmantot arī paša ražojuma grupas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3403

Eļļošanas līdzekļi, kuri pēc svara satur mazāk nekā 70 % naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša ražojuma pozīcija. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

 

 

uz parafīna, naftas vasku, no bitumenminerāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmoglakas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot:

hidrogenizētas eļļas, kam ir pozīcijā 1516 minēto vasku īpašības,

taukskābes ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu vai rūpnieciskos taukspirtus, kam ir pozīcijā 3823 minēto vasku īpašības, un

materiālus, kas minēti pozīcijā 3404.

Tomēr šos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 35. nodaļa

Albumīni; modificētas cietes; līmes; fermenti; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3505

Dekstrīni un cita modificēta ciete (piemēram, uzbriedināta vai esterificēta ciete); līmes, kas satur cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes:

 

 

esterificētas un ēterificētas cietes

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3505

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 1108, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3507

Gatavi fermenti, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; konkrēti degmaisījumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 37. nodaļa

Foto un kino preces; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3701

Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgās plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas:

 

 

iepakotas neeksponētas gaismjutīgas filmas krāsu momentfotogrāfijai

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 3701 vai 3702, klasificētiem materiāliem Tomēr var izmantot pozīcijas 3702 materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 3701 vai 3702, klasificētiem materiāliem Tomēr pozīcijā 3701 un 3702 klasificētus materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3702

Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētas gaismjūtīgas filmas momentfotogrāfijai ruļļos

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 3701 vai 3702, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 3701 līdz 3704, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 38. nodaļa

Dažādi ķīmiski produkti; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3801

Koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā 30 % no svara grafīta maisījuma ar minerāleļļām

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3403 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neapstrādātas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana ar destilāciju vai rafinēšanu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķus saturošām skābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3807

Koka piķis (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas nav minēti vai iekļauti citur:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai vai metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3811

Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ietverot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas:

 

 

gatavas piedevas ziežeļļai, kas satur naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3811 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3812

Gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas nav minēti vai iekļauti citur; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3813

Maisījumi un lādiņi ugunsdzēšamiem aparātiem; uzlādēti ugunsdzēsības aparāti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3814

Salikta sastāva organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas nav minēti vai iekļauti citur; gatavi sastāvi krāsu un laku noņemšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3818

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3819

Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no kopējās masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3820

Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 3821

Gatavas barotnes mikroorganismu audzēšanai vai uzturēšanai (ieskaitot vīrusus un tamlīdzīgus organismus) vai no augu, cilvēku, vai dzīvnieku šūnām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3822

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, kas nav klasificēti pozīcijā 3002 vai 3006; sertificēti standarta materiāli

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

 

 

rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtās skābās eļļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

rūpnieciskie alifātiskie spirti

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 3823

 

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

Šādi šīs pozīcijas izstrādājumi:

gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem uz dabīgo sveķu bāzes,

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

— —

naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri,

— —

sorbīts, izņemot pozīcijā 2905 minēto,

— —

naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem,

— —

jonu apmaiņas sveķi,

— —

vakuumlampu gāzu absorbētāji,

— —

amonjaka šķīdums ūdenī un izlietotais oksīds, kas iegūts akmeņogļu gāzes attīrīšanas procesā,

— —

naftēnsulfoskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri,

— —

Fusela un Dipela eļļa,

— —

sāļu maisījumi, kuriem ir dažādi anjoni,

— —

kopējošās pastas uz želatīna bāzes, arī uz papīra vai tekstila pamatnes

 

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3826

Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3901 līdz 3915

Polimēri pirmformās, plastmasas atkritumi, atgriezumi un atlūzas; izņemot pozīciju ex 3907 un 3912, kam noteikumi izklāstīti zemāk:

 

 

papildu homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros atsevišķs monomērs svara ziņā veido vairāk nekā 99 % no kopējā polimēru satura

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas 1

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3907

Kopolimēri, kas izgatavoti no polikarbonātiem un akrilnitrila-butadiēna-stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot arī paša ražojuma pozīcijā klasificētus materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas (6)

 

Poliesteris

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas un/vai ražošana no tetrabrom-(bisfenola A) polikarbonāta

 

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana, kurā visu izmantoto paša ražojuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

3916 līdz 3921

Plastmasas pusfabrikāti un priekšmeti; izņemot pozīciju ex 3916, ex 3917, ex 3920 un ex 3921, kam noteikumi izklāstīti zemāk:

 

 

plakani izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi vai sagriešanu formās, izņemot taisnstūrveida (arī kvadrātveida); pārējie izstrādājumi, kas pakļauti apstrādei, kas nav tikai virsmas apstrāde

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

 

 

— —

papildu homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros atsevišķs monomērs svara ziņā veido vairāk nekā 99 % no kopējā polimēru satura

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās no izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

— —

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas 1

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3916 un ex 3917

Fasonprofili un caurules

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto paša ražojuma pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3920

Jonomēru loksnes vai plēves

Ražošana no termoplastiskas daļēja sāls, kas ir etilēna un metakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Reģenerētās celulozes, poliamīdu vai polietilēna loksnes

Ražošana, kurā visu izmantoto paša ražojuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 3921

Metalizēta plastmasas folija

Ražošana no caurspīdīgas poliesteru folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem (7)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

3922 līdz 3926

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 4001

Laminētas rievotā kaučuka loksnes apaviem

Dabīgā kaučuka lokšņu laminēšana

 

4005

Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība, izņemot dabisko kaučuku, nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

4012

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes:

 

 

atjaunotas gumijas pneimatiskās riepas, cietās vai pildītās riepas

Lietotu riepu atjaunošana

 

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 4011 un 4012, klasificētiem materiāliem

 

ex 4017

Cietā kaučuka izstrādājumi

Ražošana no cietā kaučuka

 

ex 41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas

Apmatojuma noņemšana no aitu vai jēru ādām

 

4104 līdz 4106

Miecētas vai miecētas un žāvētas ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas

Iepriekš miecētu ādu atkārtota miecēšana

vai

ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

4107, 4112 un 4113

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, kas nav āda, kas minēta pozīcijā 4114

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 4104 līdz 4113, klasificētiem materiāliem

 

ex 4114

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

Ražošana no pozīcijā 4104 līdz 4107, 4112 vai 4113 klasificētiem materiāliem, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgi; ceļojuma piederumi, rokassomas un tamlīdzīgas preces; dzīvnieku zarnu izstrādājumi (kas nav zīdtārpiņa pavediens)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 4302

Miecētas vai apdarinātas zvērādas, sašūtas:

 

 

plāksnes, krusti un tamlīdzīgas formas

Nesašūtu miecētu vai apdarinātu ādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un sašūšanai

 

citādi

Ražošana no nesašūtām, miecētām vai apdarinātām zvērādām

 

4303

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

Ražošana no nesašūtām miecētām vai apdarinātām pozīcijā 4302 klasificētām kažokādām

 

ex 44. nodaļa

Koks un koka izstrādājumi; kokogle; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 4403

Četrskaldņu brusas

Ražošana no neapstrādātiem kokmateriāliem, arī bez mizas vai aplievas, vai rupji tēstiem

 

ex 4407

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm

Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex 4408

Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes, ne biezākas par 6 mm, vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm

Savienošana, ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex 4409

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti:

 

 

slīpēti vai saaudzēti

Slīpēšana vai saaudzēšana

 

noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4410 līdz ex 4413

Zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu, tostarp profilētas līstes un citi profilēti dēļi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara

Ražošana no izmēros nesazāģētiem dēļiem

 

ex 4416

Koka mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to koka daļas

Ražošana no skaldītiem mucu dēlīšiem, kas nav citādāk apstrādāti, kā tikai zāģēti divās pamatvirsmās

 

ex 4418

Namdaru un galdnieku izstrādājumi celtniecībai no koka

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot šūnveida koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus

 

Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4409 klasificētos savienotos kokmateriālus

 

ex 45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

4503

Dabiskā korķa izstrādājumi

Ražošana no pozīcijā 4501 klasificētā korķa

 

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

47. nodaļa

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 48. nodaļa

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 4811

Papīrs un kartons ruļļos, loksnēs vai vienīgi sagriezts

Ražošana no 47. nodaļā klasificētiem materiāliem papīra ražošanai

 

4816

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu pārnesoši papīri (izņemot pozīcijā 4809 klasificētu papīru), papīrs trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez kastēm

Ražošana no 47. nodaļā klasificētiem materiāliem papīra ražošanai

 

4817

Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējuma un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. nodaļā klasificētiem materiāliem papīra ražošanai

 

ex 4819

Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 4823

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas

Ražošana no 47. nodaļā klasificētiem materiāliem papīra ražošanai

 

ex 49. nodaļa

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

4909

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotājumiem vai bez tiem

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 4909 vai 4911, klasificētiem materiāliem

 

4910

Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (noplēšamos kalendārus):

 

 

pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 4909 vai 4911, klasificētiem materiāliem

 

ex 50. nodaļa

Zīds; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 5003

Zīda atgājas (ieskaitot tīšanai nederīgus kokonus, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras), kārstas vai ķemmētas

Zīda atgāju kāršana vai ķemmēšana

 

5004 līdz ex 5006

Zīda dzija un dzija no zīda atlikām

Ražošana no (3):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

citām dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

 

5007

Audumi no zīda vai zīda atkritumiem

 

 

ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (3)

 

citādi

Ražošana no 1 :

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai arī

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 51. nodaļa

Vilna, smalki vai rupji dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un austs audums; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

5106 līdz 5110

Dzija no vilnas, smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

Ražošana no (3):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5111 līdz 5113

Audumi no vilnas, smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem:

 

 

ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (3)

 

citādi

Ražošana no 1 :

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai arī

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 52. nodaļa

Kokvilna; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

5204 līdz 5207

Kokvilnas dzija un diegi

Ražošana no (3):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5208 līdz 5212

Kokvilnas audumi:

 

 

ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (3)

 

citādi

Ražošana no1:

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai arī

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 53. nodaļa

Pārējās augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

5306 līdz 5308

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

Ražošana no (3):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5309 līdz 5311

Pārējo augu tekstilšķiedru audumi; audumi no papīra pavedieniem:

 

 

ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (3)

 

citādi

Ražošana no 1 :

kokosšķiedras dzijas,

džutas dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai arī

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

5401 līdz 5406

Dzija, monopavediens un diegi no mākslīgiem pavedieniem

Ražošana no (3):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5407 un 5408

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas:

 

 

ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (3)

 

citādi

Ražošana no 1 :

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai arī

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

5501 līdz 5507

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

5508 līdz 5511

Ķīmiskās štāpeļšķiedras dzija un diegi šūšanai

Ražošana no (3):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5512 līdz 5516

Audumi no ķīmisko štāpeļšķiedru pavedieniem:

 

 

ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (3)

 

citādi

Ražošana no 1 :

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai arī

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 56. nodaļa

Vate, filcs un neaustie materiāli; speciālā dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no (3):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5602

Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts:

 

 

adatota tūba un filcs

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

Tomēr:

pozīcijā 5402 klasificēto polipropilēna pavedienu,

pozīcijā 5503 vai 5506 klasificētās polipropilēna šķiedras vai

pozīcijā 5501 klasificētās polipropilēna pavedienu grīstes,

kurām viena pavediena vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

 

citādi

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām kazeīna štāpeļšķiedrām vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

5604

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

 

 

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu

Ražošana no gumijas pavedieniem vai auklām, kas nav pārklātas ar tekstilmateriālu

 

Citādi

Ražošana no1:

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5605

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metāla pavedienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

5606

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pūkām); cilpainie pavedieni

Ražošana no 1 :

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

materiāliem papīra ražošanai

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas:

 

 

no adatota filca

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

Tomēr:

pozīcijā 5402 klasificēto polipropilēna pavedienu,

pozīcijā 5503 vai 5506 klasificētās polipropilēna šķiedras, vai

pozīcijā 5501 klasificētās polipropilēna pavedienu grīstes,

kurām viena pavediena vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas.

Džutas audumu var izmantot kā oderējumu

 

 

no citāda filca

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

citādi

Ražošana no 1 :

kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

sintētiskā vai mākslīgā pavediena dzijas,

dabiskajām šķiedrām vai

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai.

Džutas audumu var izmantot kā oderējumu

 

ex 58. nodaļa

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi; šajā nodaļā neietilpst:

 

 

ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (3)

 

citādi

Ražošana no 1 :

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

5805

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

5901

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; sagatavots (iepriekš apstrādāts) audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

Ražošana no dzijas

 

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

 

 

kuru sastāvā pēc svara ir ne vairāk kā 90 % tekstilmateriāla

Ražošana no dzijas

 

citādi

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

5903

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impregnēti, piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām

Ražošana no dzijas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

5904

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas segumi ar tekstilmateriāla pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti

Ražošana no dzijas (3)

 

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

 

 

impregnēti, piesūcināti vai laminēti ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem

Ražošana no dzijas

 

citādi

Ražošana no (3):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās:

 

 

trikotāžas drānas

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

citus audumus, kas izgatavoti no sintētiskās šķiedras, kuras sastāvā pēc svara ir vairāk nekā 90 % tekstilmateriāla

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem

 

citādi

Ražošana no dzijas

 

5907

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi

Ražošana no dzijas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, gala apdare, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un mezglošana), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

5908

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti:

 

 

gāzes lukturu kvēltīkliņi, impregnēti

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

 

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

5909 līdz 5911

Tekstilizstrādājumi rūpnieciskai lietošanai:

 

 

pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot no pozīcijā 5911 klasificētā filca

Ražošana no pozīcijā 6310 klasificētiem dzijas vai auduma atlikumiem vai lupatām

 

audumi, ko parasti izmanto papīra ražošanā vai citiem tehniskiem nolūkiem, savelti vai nesavelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, cauruļveida vai vienā gabalā ar vienkārtas vai daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, vai arī gludi austie audumi ar daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, kas klasificēti pozīcijā 5911

Ražošana no (3):

kokosšķiedras dzijas,

šādiem materiāliem:

— —

politetrafluoroetilēna pavediena (8),

— —

kārtotiem poliamīda pavedieniem, kas ir pārklāti impregnējot vai pārklāti ar poliamīda sveķiem,

— —

aromātisko poliamīdu sintētiskās tekstila šķiedras dzijas, iegūta no m-fenilīndiamīna un izoftāliskas skābes polikondensācijas,

— —

politetrafluoroetilēna monopavediena 2 ,

 

 

 

— —

poli-p-fenilena tereftalamīda sintētisko tekstilšķiedru dzijas,

— —

stikla šķiedru pavedieniem, kas pārklāti ar fenola sveķiem un cauršūti ar akrila diegiem (8),

— —

kopoliestera monopavedieniem, kas iegūti no poliestera un tereftalskābes sveķiem un no 1,4 -cikloheksāndietanola un izoftalskābes,

— —

dabīgajām šķiedrām,

— —

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

— —

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

 

citādi

Ražošana no (3):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

60. nodaļa

Adītas vai tamborētas drānas

Ražošana no1:

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

61. nodaļa

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi:

 

 

šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

Ražošana no dzijas (3)  (9)

 

citādi

Ražošana no 1 :

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

ex 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no dzijas (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 un ex 6211

Izšūti sieviešu, meiteņu un mazu bērnu apģērbi un apģērbu piederumi

Ražošana no dzijas 2

vai

ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas 2

 

ex 6210 un ex 6216

Ugunsizturīgs aprīkojums no audumiem ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošana no neapvalkota auduma, ja izmantotā neapvalkotā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas 1

 

6213 un 6214

Kabatlakati, šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

 

izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (3)  (9)

vai

ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas 2

 

 

citādi

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (3)  (9)

vai

apdarināšana, kam seko apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apstrādes darbībām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), ja visu izmantoto pozīcijā 6213 un 6214 klasificēto, neapdrukāto preču vērtība nepārsniedz 47,5  % no ražojuma ražotāja cenas

 

6217

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212

 

 

izšūti

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas 1

 

ugunsizturīgs aprīkojums no audumiem ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu

Ražošana no dzijas 1

vai

ražošana no neapvalkota auduma, ja izmantotā neapvalkotā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas 1

 

 

piegrieztas starpoderes apkaklēm un aprocēm

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

citādi

Ražošana no dzijas (9)

 

ex 63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

6301 līdz 6304

Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa u. c.; aizkari u. c.; citi izstrādājumi mājas aprīkojumam:

 

 

no filca, neaustām drānām

Ražošana no (3):

dabiskajām šķiedrām vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

citādi

 

 

— —

izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (9)  (10)

vai

ražošana no neizšūta auduma (izņemot trikotāžas audumu), ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

— —

citādi

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas 2 3

 

6305

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai

Ražošana no (3):

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

6306

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi:

 

 

no neaustiem materiāliem

Ražošana no 1  (9):

dabiskajām šķiedrām, vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

citādi

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas 12

 

6307

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā. Tomēr pieļaujama arī nenoteiktas izcelsmes ražojumu iekļaušana, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei piestiprinātām apavu virsām, vai citām zoles sastāvdaļām no pozīcijas 6406

 

6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 65. nodaļa

Galvassegas un to daļas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

6505

Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares; dažāda materiāla tīkliņi matiem, oderēti vai neoderēti, ar apdari vai bez apdares

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām (9)

 

ex 66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

6601

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas vai tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 6803

Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi

Ražošana no apstrādāta dabiskā slānekļa

 

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlas, uz papīra, kartona vai cita materiāla pamatnes

Ražošana no apstrādātas vizlas (ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu)

 

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 7003, ex 7004 un ex 7005

Stikls ar neatstarojošu virsmu

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētiem materiāliem

 

7006

Stikls, kas minēts pozīcijās 7003, 7004 vai 7005, izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara vai citu materiālu apdares:

 

 

stikla plāksne, kas pārklāta ar plānu dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorijā saskaņā ar SEMII  (11) standartiem

Ražošana no pozīcijā 7006 klasificētas nepārklāta stikla plāksnes

 

Citādi

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētiem materiāliem

 

7007

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētiem materiāliem

 

7008

Daudzkārtaini stikla izolatori

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētiem materiāliem

 

7009

Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskaitot atpakaļskata spoguļus

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētiem materiāliem

 

7010

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

stikla izstrādājumu griešana, ja izmantoto negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

7013

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes, kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam vai tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 7010 vai 7018)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

stikla izstrādājumu griešana, ja izmantoto negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

ar rokām veidotu stikla trauku apgleznošana (izņemot apgleznošanu ar zīdspiedes paņēmienu), ja ar rokām veidotu stikla trauku kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 7019

Stikla šķiedras izstrādājumi (izņemot pavedienus)

Ražošana no:

nekrāsotām sloksnēm, rovingiem vai cirstās šķiedras, vai

stikla vates

ex 71. nodaļa

Dabīgas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 7101

Dabīgas vai kultivētas pērles, šķirotas un uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 7102, ex 7103 un ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (dabīgie, sintētiskie vai reģenerētie)

Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

 

7106, 7108 un 7110

Dārgmetāli:

 

 

neapstrādāti

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 7106, 7108 vai 7110, klasificētiem materiāliem

vai

elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificētu dārgmetālu atdalīšana,

vai arī

pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificētu dārgmetālu sakausēšana savā starpā vai ar parastajiem metāliem

 

daļēji apstrādāti vai pulverveidā

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

ex 71 07, ex 7109 un ex 7111

Parastie metāli, plaķēti ar dārgmetāliem, daļēji apstrādāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

 

7116

Izstrādājumi no dabīgām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

7117

Bižutērija

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

ražošana no parasto metālu detaļām, kas nav plaķētas vai pārklātas ar dārgmetāliem, ja visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 72. nodaļa

Dzelzs un tērauds; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no materiāliem, kas minēti pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 vai 7206

 

7208 līdz 7216

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velvējumi, stieņi, leņķi, profili un fasonprofili

Ražošana no pozīcijā 7206 vai 7207 klasificētiem lietņiem, citām pirmformām vai pusfabrikātiem

 

7217

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples

Ražošana no pusfabrikātu materiāliem, kas minēti pozīcijā 7207

 

7218 91 un

7218 99

Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no materiāliem, kas minēti pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 vai apakšpozīcijā 7218 10

 

7219 līdz 7222

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no pozīcijā 7218 klasificētiem lietņiem, citām pirmformām vai pusfabrikātu materiāliem

 

7223

Nerūsējošā tērauda stieple

Ražošana no pozīcijā 7218 klasificētiem pusfabrikātu materiāliem

 

7224 90

Citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no materiāliem, kas minēti pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 vai apakšpozīcijā 7224 10

 

7225 līdz 7228

Plakanie velmējumi, stieņi un loksnes; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no cita leģēta tērauda; leģētā un neleģētā tērauda stieņi

Ražošana no pozīcijā 7206, 7207, 7218 vai 7224 klasificētiem lietņiem, citām pirmformām vai pusfabrikātu materiāliem

 

7229

Citu leģēto tēraudu stieples

Ražošana no pozīcijā 7224 klasificētiem pusfabrikātu materiāliem

 

ex 73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no pozīcijā 7206 klasificētiem materiāliem

 

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpalikņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai

Ražošana no pozīcijā 7206 klasificētiem materiāliem

 

7304, 7305 un 7306

Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili

Ražošana no pozīcijā 7206, 7207, 7218 vai 7224 klasificētiem materiāliem

 

ex 7307

No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr. X5CrNiMo 1712)

Sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, atgratēšana un slīpēšana, ar nosacījumu, ka izmantoto sagatavju kopējā vērtība nepārsniedz 35 % no ražojuma ražotāja cenas

 

7308

Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 7301 klasificētos metinātos leņķus, profilus un fasonprofilus

 

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 7315 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 7321

Kulinārās apstrādes aprīkojums un šķīvju sildītāji

 

 

ar deggāzi vai ar deggāzi un citu kurināmo

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

7401

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

7402

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:

 

 

rafinēts varš

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus

Ražošana no neapstrādāta rafinēta vara vai vara atgriezumiem un lūžņiem

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

7405

Vara ligatūras

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

7501 līdz 7503

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citādi niķeļa metalurģijas starpprodukti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas,

vai

ražošana, termiski vai elektrolītiski apstrādājot neleģēto alumīniju vai alumīnija atgriezumus un lūžņus

 

7602

Alumīnija atgriezumi vai lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 7616

Alumīnija izstrādājumi, izņemot stiepļu pinumus, režģus, sietus, žogus, armatūras audumus un līdzīgus izstrādājumus (tostarp bezgalu lentes), kas izgatavoti no alumīnija stieplēm, un valcēta alumīnija

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ietverot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

77. nodaļa

Rezervēta iespējamiem HS papildinājumiem nākotnē

 

 

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

7801

Neapstrādāts svins:

 

 

rafinēts svins

Ražošana no lietņu vai produktu svina

 

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 7802 klasificētus atkritumus un lūžņus

 

7802

Svina atkritumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 7902 klasificētus atkritumus un lūžņus

 

7902

Cinka atkritumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 8002 klasificētus atkritumus un lūžņus

 

8002 un 8007

Alvas atkritumi un lūžņi; citādi alvas izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

 

 

Pārējie parastie metāli, apstrādāti; to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto paša ražojuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

8206

Divās vai vairākās pozīcijās no 8202 līdz 8205 iekļautu darbarīku komplekti, iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 8202 līdz 8205, klasificētiem materiāliem Tomēr ir pieļaujama pozīcijā 8202 līdz 8205 minēto darbarīku pievienošana komplektiem, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

 

8207

Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

8208

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (arī koku potējamie naži), izņemot nažus, kas klasificēti pozīcijā 8208

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot asmeņus un rokturus no parastajiem metāliem

 

8214

Citi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

 

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

 

ex 83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 83 02

Citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi izstrādājumi izmantošanai ēkās un automātiskie durvju aizvērēji

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8302 klasificētos materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8306

parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi;

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8306 klasificētos materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskās ierīces; to daļas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8401

Kodoldegvielas elementi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8402

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8403 un ex 8404

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos katlus, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 8403 un 8404, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

8406

Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8409

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzes turbīnas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8412

Citādi dzinēji un motori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8413

Rotorsūkņi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8418

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas minētas pozīcijā 8415:

 

 

kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārējām durvīm, sadzīves ledusskapjus, dzesēšanas vai saldēšanas displeju tipu, skapji, saldētājvitrīnas un letes, cita veida ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

skapjveida saldētavas un kompresijas tipa iekārtas, kuru kondensatori darbojas siltummaiņi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

 

mēbeles, kas īpaši paredzētas atdzesēšanas un saldēšanas iekārtu ierīkošanai tajās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citas dzesināšanas iekārtu daļas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 35 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, celulozes, papīra un kartona ražotnēm

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto paša ražojuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8420

Kalandri un citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašīnas metālam un stiklam, un to cilindri

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto paša ražojuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05  g un lielāku precizitāti), arī svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei vai aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8425 līdz 8428

Iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8429

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

 

 

ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8430

Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un rotoru sniega tīrīšanas mašīnas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8431

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt ceļa veltņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8439

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto paša ražojuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto paša ražojuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8443

Printeri biroja tehnikai (piemēram, automātiskās datu apstrādes iekārtām, teksta apstrādes iekārtām u. c.)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8444 līdz 8447

Šajās pozīcijās minētās iekārtas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8448

Palīgierīces izmantošanai pozīcijā 8444 vai 8445 klasificētās iekārtās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijā 8440 klasificētās brošēšanas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas:

 

 

šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru masa nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas,

visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība, kuri izmantoti galviņu (bez motora) salikšanā, nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību un

diega nostiepuma regulētājam, izšūšanas un zigzaga mehānismiem ir noteikta izcelsme

 

citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8456 līdz 8466

Pozīcijā 8456 līdz 8466 klasificēti darbgaldi un iekārtas, kā arī to detaļas un piederumi, bet neietilpst:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8456 un ex 8466

ūdensstrūklas griešanas mašīnas;

ūdensstrūklas griešanas mašīnu detaļas un piederumi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8469 līdz 8473

Biroja iekārtas (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, automātiskās datu apstrādes iekārtas, kopēšanas un pavairošanas, skavošanas iekārtas) un to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8481

Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlīdzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus:

 

 

citādas ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8484

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskās plombas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8486

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, noņemot tos ar lāzeru vai citu gaismas vai fotonu staru kūli, ultraskaņu, elektrisko izlādi, elektroķīmiskos, jonu stara vai plazmas loka procesos, un to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

metālapstrādes darbgaldi (ieskaitot preses) metālu liekšanai, locīšanai, iztaisnošanai, izlīdzināšanai, to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

 

darbgaldi akmens, keramikas, betona, azbestcementa un tamlīdzīgu minerālmateriālu, kā arī stikla aukstajai apstrādei, to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbgaldus naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai montāžai)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

izzīmēšanas instrumenti, kas pieskaitāmi attēlu ģenerēšanas aparatūrai, kuru izmanto masku vai tīklu ražošanai no substrātiem ar fotorezista pārklājumu; to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

iesmidzināšanas vai kompresijas tipa veidnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

 

iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8487

Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8501

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8503 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu pozīcijas 8501 un 8503 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8504

Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 8509

Putekļsūcēji, ieskaitot saustīres un slapjtīres putekļsūcējus; grīdvirsmu spodrinātāji

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8517

Telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem

Citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju vai bezvadu tīklā (tāds kā lokālais vai teritoriālais tīkls), izņemot pārraides vai uztveršanas aparātus, kas klasificēti pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektroierīces skaņas pastiprināšanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8519

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8522

Daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519 vai 8521 minēto aparatūru

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8523

Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces, “viedkartes” un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, ierakstīti vai neierakstīti, ieskaitot disku izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus:

 

 

 

neierakstīti diski, lentes, energoneatkarīgas datu glabāšanas ierīces un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

 

neierakstīti diski, lentes, energoneatkarīgas datu glabāšanas ierīces un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8523 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

disku izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

bezkontakta kartes – radiokartes un “viedkartes” ar divām vai vairākām elektroniskām integrālajām shēmām

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

“viedkartes” ar vienu elektronisku integrālo shēmu

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu pozīcijas 8541 un 8542 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru;

televīzijas kameras; ciparu kameras un videokameru magnetofoni

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8527

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienoti ar radiouztvērēju vai skaņas vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

 

 

 

monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru, ko izmanto tikai vai galvenokārt automātiskās datu apstrādes sistēmās, kas minētas pozīcijā 8471

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citi monitori un projektori bez televīzijas uztveršanas ierīces; televīzijas uztvērējierīce, kurā ietilpst vai neietilpst radiouztvērēji, skaņu vai video ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8525 līdz 8528 klasificētu aparatūru:

 

 

derīgas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

piemērotas lietošanai tikai vai galvenokārt kopā ar monitoriem un projektoriem, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru, kuras tikai vai galvenokārt izmanto automātiskās datu apstrādes sistēmās, kas minētas pozīcijā 8471

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8535

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam pie sprieguma, kas pārsniedz 1000 V

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam pie sprieguma, kas nepārsniedz 1000 V savienotājspailes optiskajām šķiedrām, optisko šķiedru kūļiem vai optiskajiem kabeļiem

 

 

 

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam pie sprieguma, kas nepārsniedz 1000 V

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

savienotājspailes optiskajām šķiedrām, optisko šķiedru kūļiem vai optiskajiem kabeļiem

 

 

— —

izgatavotas no plastmasas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

— —

izgatavotas no keramikas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

— —

izgatavotas no vara

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8537

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīciju 8535 vai 8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas minētas 90. nodaļā, un ciparu kontroles aparātus, kas ir citādi nekā pozīcijā 8517 minētie komutācijas aparāti

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8541

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces, izņemot sagataves, kas nav ieslēgtas mikroshēmā

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

8542

Elektroniskās integrālās shēmas

 

 

 

Monolītas integrālās shēmas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu pozīcijas 8541 un 8542 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

daudzkristālu integrālās shēmas, kas ir iekārtu vai aparātu sastāvdaļas, kas šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas citur

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

 

citādas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš minētajās robežās visu pozīcijas 8541 un 8542 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas vai

 

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8547

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienotājelementi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8548

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas citur šajā nodaļā nav minētas

 

 

 

Elektroniskās mikroshēmas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu pozīcijas 8541 un 8542 izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; visu veidu mehāniskās (ietverot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8608

Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to daļas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 87. nodaļa

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

8709

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kādus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8710

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi:

 

 

ar abvirzienu iekšdedzes virzuļdzinēju, kura cilindra (darba) tilpums:

 

 

— —

nepārsniedz 50 cm3

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

— —

pārsniedz 50 cm3

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8712

Velosipēdi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot 8714, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8715

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

8716

Piekabes un puspiekabes; citādi transportlīdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8804

Rotējošie izpletņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā 8804

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

8805

Aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai; ierīces gaisakuģu uztveršanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums; lidotāju zemes trenažieri; iepriekš minēto izstrādājumu daļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 8906 klasificētus korpusus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 90. nodaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9001

Optiskā šķiedra un optiskās šķiedras grīstes; optiskās šķiedras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču daļas vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9004

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 9005

Binokļi, monokulāri, citādi optiskie teleskopi un to stiprinājumi; izņemot ierīces, ko izmanto radioastronomijā un to stiprinājumus

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 9006

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot elektriski darbināmas zibspuldzes

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9007

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9011

Kombinēti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 9014

Citādi navigācijas instrumenti un ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9015

Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9016

Svari ar 0,05  g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9017

Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierīces (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, transportētāji, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u. c.); rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur šajā nodaļā nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9018

Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, citāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes pārbaudei:

 

 

zobārstniecības krēsli, kuros iestrādāts zobārstniecības aprīkojums vai spļaujamtrauki

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ietverot citus pozīcijā 9018 minētus materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

citādi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

9019

Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai: ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

9020

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

9024

Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, tekstilmateriālu, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9025

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauti pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9028

Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus:

 

 

daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9029

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015; stroboskopi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9030

Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces; ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9031

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9032

Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9033

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 91. nodaļa

Pulksteņi un to detaļas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9105

Citādi pulksteņi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9109

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, komplektēti un samontēti

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9110

Pabeigti nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi (mehānismu komplekti); samontēti nenokomplektēti pulksteņmehānismi; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas un

iepriekš noteiktajās robežās visu izmantoto pozīcijā 9114 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9111

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9112

Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šās nodaļas izstrādājumiem un to detaļas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9113

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to detaļas:

 

 

no parastā metāla, arī zeltītas vai sudrabotas, vai no metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

92. nodaļa

Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

93. nodaļa

Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 94. nodaļa

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas nav minēti vai iekļauti citur; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 9401 un ex 9403

Mēbeles no parastajiem metāliem, kas satur nepolsterētu kokvilnas audumu, kura svars ir 300 g/m2 vai mazāks

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša produkta pozīciju, iekļautajiem materiāliem

vai

ražošana no kokvilnas auduma, kas jau ir gatavs lietošanai kopā ar pozīcijā 9401 vai 9403 klasificētiem materiāliem, ja:

auduma vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas un

visas pārējās izmantotās izejvielas ir noteiktas izcelsmes un ir klasificētas citā pozīcijā, nevis 9401 vai 9403

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

9405

Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas nav minētas vai iekļautas citur; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi, kuros iemontēts stacionārs gaismas avots, to daļas, kas nav minētas vai iekļautas citur

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9406

Saliekamās būvkonstrukcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi, izņemot šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 9503

Citādas rotaļlietas; samazināti modeļi (“mērogā”) un tamlīdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu mozaīkmīklas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 9506

Golfa nūjas un to detaļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot rupji apstrādātas sagataves golfa nūju galviņu izgatavošanai

 

ex 96. nodaļa

Dažādi izstrādājumi; šajā nodaļā neietilpst:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

ex 9601 un ex 9602

Izstrādājumi no dzīvnieku, augu vai minerālu izcelsmes materiāliem griešanai

Ražošana, kurā izmanto “apstrādātos” materiālus griešanai, kas ietilpst tajā pašā pozīcijā, kurā ražojums

 

ex 9603

Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un tamlīdzīgas birstītes, kā arī otas, kas izgatavotas no caunu vai vāveru sariem), mehāniskās sukas bez dzinēja grīdu kopšanai, krāsotāju spilventiņi un rullīši, gumijas skrāpji un beržamās sukas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

9605

Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā. Tomēr drīkst iekļaut arī nenoteiktas izcelsmes ražojumus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

 

9606

Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

9608

Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla smaili; pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmie; kopēšanas spalvas; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un tamlīdzīgas preces; iepriekšminēto izstrādājumu daļas (ieskaitot uzgaļus un saspraudes), izņemot pozīcijā 9609 klasificētās

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijā klasificētas rakstāmspalvas vai to smailos galus

 

9612

Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzīgas lentes, kas piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas un paredzētas nospiedumu iegūšanai, spolītēs, kasetēs vai bez tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 9613

Šķiltavas ar pjezo aizdedzi

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 9613 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

 

ex 9614

Pīpes un pīpju galviņas

Ražošana no rupji apstrādātām sagatavēm

 

9619

Sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu autiņi un autiņu ieliktņi, un tamlīdzīgi izstrādājumi no visa veida materiāliem:

 

 

 

izgatavoti no plastmasas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

 

 

papīra masas vai papīra

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

 

no vates

Ražošana no:

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai arī

materiāliem papīra ražošanai

 

 

Biksītes un stilbbikses mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi, trikotāžas apģērba gabali, kas izgatavoti no pozīcijā 5903, 5906 vai 5907 klasificētām trikotāžas drānām:

 

 

 

šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

Ražošana no dzijas

 

 

citādi

Ražošana no:

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai arī

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.

 

 

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, biksītes, stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi no kokvilnas

Ražošana no dzijas

 

 

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi, trikotāžas

 

 

 

izšūti

Ražošana no dzijas

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas.

 

 

citādi

Ražošana no dzijas

 

 

Sieviešu vai meiteņu apģērbi, kas izgatavoti no pozīcijā 5903, 5906 vai 5907 klasificētiem audumiem, kas nav trikotāža

Ražošana no dzijas

 

 

Pārējie gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

 

97. nodaļa

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

 

”.

(1)  Īpašos nosacījumus attiecībā uz “īpašiem procesiem” skatīt 7.1. un 7.3. ievadpiezīmē.

(2)  Īpašos nosacījumus attiecībā uz “īpašiem procesiem” skatīt 7.2. ievadpiezīmē.

(3)  Īpašos nosacījumus attiecībā uz ražojumiem, kas izgatavoti no vairākiem tekstilmateriāliem, skatīt 5. ievadpiezīmē.

(4)  32. nodaļas 3. piezīmē teikts, ka tie ir preparāti, ko izmanto jebkura materiāla krāsošanai vai par sastāvdaļas krāsvielu ražošanā, ja tie nav klasificēti kādā citā 32. nodaļas pozīcijā.

(5)  Pozīcijas daļa, kas atdalīta no pārējā teksta ar semikolu, uzskatāma par “grupu”.

(6)  Ja ražojumi sastāv no materiāliem, kuri klasificēti gan pozīcijā 3901 līdz 3906, gan pozīcijā 3907 līdz 3911, tad šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas ražojumā svara ziņā ir dominējošā.

(7)  Par ļoti caurspīdīgām uzskatāmas šādas folijas: folijas, kuru optiskais blāvums – to mērot ar ASTM-D 1003-16 Gardnera nefelometru (t.i., blāvuma koeficients) – ir mazāks nekā 2 %.

(8)  Šo materiālu var izmantot tikai tādu audumu izgatavošanā, ko izmanto papīra ražošanas iekārtās.

(9)  Skatīt 6. ievadpiezīmi.

(10)  Attiecībā uz neelastīgiem vai negumijotiem trikotāžas izstrādājumiem, kas iegūti, sašujot vai savienojot adītus vai tamborētus drānas gabalus (piegrieztus vai adītus pēc formas), skatīt 6. ievadpiezīmi.

(11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


18.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 127/88


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/814

(2015. gada 12. oktobris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un Čīles Asociācijas komitejā attiecībā uz III pielikuma 12. panta aizstāšanu Nolīgumā, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar III pielikuma 38. pantu Nolīgumā, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju (1) (“nolīgums”) ES un Čīles Asociācijas komiteja (“Asociācijas komiteja”) var nolemt grozīt minētā pielikuma noteikumus.

(2)

2014. gada 4. novembrī Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja, kas izveidota ar nolīguma 81. pantu, vienojās ieteikt Asociācijas komitejai grozījumu III pielikuma 12. pantā attiecībā uz tiešajiem pārvadājumiem.

(3)

Sūtījumi no vienas nolīguma Puses būtu jātransportē tieši uz otras Puses teritoriju, bet, ievērojot dažus ierobežojumus, tos var transportēt arī caur trešo valsti. Nosacījumi par transportēšanu caur trešo valsti būtu jāprecizē, lai īpaši atļautu sūtījumu sadalīšanu daļās, nemazinot spēkā esošos ierobežojumus.

(4)

Nolīguma III pielikuma 12. panta grozījums nodrošinās importētājiem un eksportētājiem juridisko noteiktību un Pusēm – minētā panta interpretācijas saskaņotību.

(5)

Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā, pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā attiecībā uz nolīguma III pielikuma 12. panta aizstāšanu, pamatā ir šim lēmumam pievienotais Asociācijas komitejas lēmuma projekts.

2.   Savienības pārstāvji Asociācijas komitejā var vienoties par nelielām izmaiņām Asociācijas komitejas lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

2. pants

Asociācijas komitejas lēmumu pēc tā pieņemšanas publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2015. gada 12. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 352, 30.12.2002., 3. lpp.


PROJEKTS

ES UN ČĪLES ASOCIĀCIJAS KOMITEJASLĒMUMS NR. …

(…),

ar kuru aizstāj III pielikuma III sadaļas 12. pantu Nolīgumā, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju

ES UN ČĪLES ASOCIĀCIJAS KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju (1), un jo īpaši tā III pielikuma 38. pantu;

tā kā:

(1)

Nolīguma, ar ko izveido Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Čīles Republikas, no otras puses, asociāciju (“nolīgums”), III pielikuma III sadaļas 12. pants paredz, ka preferenču režīmu piemēro tikai precēm, kuras atbilst III pielikuma prasībām un kuras transportē tieši no Čīles Republikas (“Čīle”) uz Eiropas Savienību un otrādi.

(2)

Kopš ir stājies spēkā nolīgums, Čīle un Eiropas Savienība ir noslēgušas vairākus tirdzniecības nolīgumus, kas ir devuši uzņēmējiem iespēju pielāgot eksporta stratēģiju, lai ietaupītu izmaksas un labāk reaģētu uz pieprasījumu tirgū.

(3)

Čīle un Eiropas Savienība ir vienojušās grozīt III pielikuma III sadaļas 12. pantu, lai atļautu uzņēmējiem lielāku elastību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma III pielikuma III sadaļas 12. pantu par tiešajiem pārvadājumiem aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 90 dienas pēc dienas, kurā sniegts pēdējais paziņojums, ar ko Puses paziņo par vajadzīgo iekšējo juridisko procedūru pabeigšanu.

…,

ES un Čīles Asociācijas komitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 352, 30.12.2002., 3. lpp.


PIELIKUMS

“12. pants

Tiešie pārvadājumi

1.   Nolīgumā paredzēto preferenču režīmu piemēro tikai tiem produktiem, kuri atbilst šā pielikuma prasībām un kurus transportē tieši no Eiropas Savienības uz Čīli vai otrādi. Tomēr produktus var transportēt caur citām teritorijām, veicot pārkraušanu vai pagaidu uzglabāšanu šajās teritorijās, ar noteikumu, ka tie paliek tranzīta vai uzglabāšanas valsts muitas iestāžu pārraudzībā un ar tiem neveic nekādas citas darbības kā vien marķējumu, etiķešu vai muitas nodrošinājuma pievienošanu vai piestiprināšanu; sūtījumu izkraušanu; atkārtotu iekraušanu; sadalīšanu daļās vai darbības, kas paredzētas to saglabāšanai labā stāvoklī.

2.   Uzskata, ka 1. punkta nosacījumi ir izpildīti, ja vien muitas iestādēm nav pamata uzskatīt pretējo. šādos gadījumos muitas iestādes var pieprasīt, lai importētājs iesniedz pierādījumu par atbilstību, ko var izdarīt ar jebkādiem atbilstīgiem līdzekļiem, tostarp iesniedzot līguma pārvadājumu dokumentus, piemēram, kravaszīmes, vai faktisku vai konkrētu pierādījumu, kura pamatā ir iepakojumu marķējums vai numerācija, vai jebkādu ar pašām precēm saistītu pierādījumu.”