ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 113

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 29. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Peru stājas spēkā Papildprotokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/747 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 par kritērijiem attiecībā uz ex ante iemaksu aprēķināšanu un par apstākļiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ārkārtas ex post iemaksu veikšanu var daļēji vai pilnībā atlikt ( 1 )

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/748 (2016. gada 14. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I pielikumu, lai ņemtu vērā izmaiņas to jauno vieglo kravas automobiļu masā, kas reģistrēti 2013., 2014. un 2015. gadā ( 1 )

9

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/749 (2017. gada 24. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/755, svītrojot Kazahstānu no valstu saraksta tās I pielikumā

11

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/750 (2017. gada 24. februāris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

12

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/751 (2017. gada 16. marts), ar ko Deleģētās regulas (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178 groza attiecībā uz termiņu, līdz kuram konkrētiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumos iesaistītiem darījumu partneriem jāpanāk atbilstība tīrvērtes pienākumiem ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/752 (2017. gada 28. aprīlis), ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/753 (2017. gada 28. aprīlis) ar ko atjauno darbīgās vielas cihalofopbutila apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/754 (2017. gada 28. aprīlis), ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Ekvadoras izcelsmes lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/755 (2017. gada 28. aprīlis), ar ko atjauno darbīgās vielas mezosulfurona apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/756 (2017. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/757 (2017. gada 28. aprīlis) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2017. gada aprīļa apakšperiodam

42

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/758 (2017. gada 25. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Stokholmas Konvencijas par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem astotajā Pušu konferencē attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem A, B un C pielikumā

45

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/759 (2017. gada 28. aprīlis) par kopīgiem protokoliem un datu formātiem, kas gaisa pārvadātājiem jāizmanto, nosūtot pasažieru informācijas nodaļām PDR datus

48

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/760 (2017. gada 24. aprīlis) par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11)

52

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2017/761 (2017. gada 26. aprīlis) par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

56

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2016/1103 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību jomā ( OV L 183, 8.7.2016. )

62

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2016/1104 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi reģistrētu partnerattiecību mantisko seku jomā ( OV L 183, 8.7.2016. )

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/1


Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Peru stājas spēkā Papildprotokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Papildprotokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (1), kas parakstīts 2015. gada 30. jūnijā Briselē, saskaņā ar tā 12. panta 3. punktu stājas spēkā starp Eiropas Savienību un Peru 2017. gada 1. maijā.


(1)  OV L 204, 31.7.2015., 3. lpp.


REGULAS

29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/747

(2015. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 par kritērijiem attiecībā uz ex ante iemaksu aprēķināšanu un par apstākļiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ārkārtas ex post iemaksu veikšanu var daļēji vai pilnībā atlikt

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulu (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1), un jo īpaši tās 69. panta 5. punktu un 71. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Vienotais noregulējuma fonds (“fonds”) tika izveidots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 kā vienots finansēšanas mehānisms visām dalībvalstīm, kuras piedalās vienotajā uzraudzības mehānismā saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2) un vienotajā noregulējuma mehānismā (“iesaistītās dalībvalstis”).

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 67. pantu izveido vienoto noregulējuma fondu (“fonds”) un nosaka nolūku, kādam Vienotā noregulējuma valde (“valde”) var izmantot fondu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 76. pantu fonds būtu jāizmanto tikai noregulējuma procedūrās, ja valde to uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu noregulējuma instrumentu efektīvu piemērošanu saskaņā ar fonda uzdevumu. Tāpēc fonda rīcībā vajadzētu būt pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai noregulējuma sistēma varētu efektīvi darboties, nodrošinot iespēju veikt intervenci, kad tas ir nepieciešams noregulējuma instrumentu efektīvai piemērošanai, un aizsargāt finanšu stabilitāti, neizmantojot nodokļu maksātāju naudu.

(4)

Regulas (ES) Nr. 806/2014 70. panta 2. punktā paredzēts, ka valde ir pilnvarota aprēķināt atsevišķās ex ante iemaksas, kas jāveic visās iesaistītajās dalībvalstīs visām atļauju saņēmušām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 70. panta 2. punktu, un ka minētās ikgadējās iemaksas būtu jāaprēķina, pamatojoties uz vienotu mērķapjomu, kas noteikts kā procentuāla daļa no visās iesaistītajās dalībvalstīs visu atļauju saņēmušo kredītiestāžu segto noguldījumu apjoma.

(5)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 67. panta 2. punktu valdei būtu jānodrošina, lai līdz laikam, kad beidzas sākotnējais astoņu gadu laikposms, kurš sākas 2016. gada 1. janvārī, vai arī sākot ar dienu, kad Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punkts ir piemērojams atbilstīgi minētās regulas 99. panta 6. punktam, fonda pieejamie finanšu līdzekļi sasniegtu vismaz Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktā minēto mērķapjomu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 67. un 69. pantu valdei Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktā minētajā sākotnējā laikposmā būtu jānodrošina, lai iemaksas fondā tiktu sadalītas laikā pēc iespējas vienādi, līdz ir sasniegts mērķapjoms, un būtu jāpagarina sākotnējais laikposms uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus, ja fonds ir veicis kumulētās izmaksas, kas pārsniedz 50 % no mērķapjoma, un ja ir izpildīti šīs regulas kritēriji. Tāpēc ikgadējās iemaksas, kas piesaistītas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 4. punktu, var pārsniegt 12,5 % no mērķapjoma. Ja pēc sākotnējā laikposma pieejamo finanšu līdzekļu apmērs samazinās, noslīdot zem mērķapjoma līmeņa, valdei būtu jānodrošina, ka tiek piesaistītas regulārās ex ante iemaksas, līdz ir sasniegts mērķapjoms. Pēc tam, kad mērķapjoms ir sasniegts pirmo reizi, un gadījumos, kad pieejamie finanšu līdzekļi vēlāk ir samazinājušies zem divām trešdaļām no mērķapjoma, valdei būtu jānodrošina, ka minētās iemaksas nosaka tādā apmērā, lai mērķapjomu būtu iespējams sasniegt sešu gadu laikā. Tāpēc Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 4. punkta otrajā teikumā minētās ikgadējās iemaksas var pārsniegt 12,5 % no mērķapjoma, lai sasniegtu mērķapjomu sešu gadu laikā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 4. punktu, aprēķinot ex ante iemaksas, būtu jāņem vērā darījumdarbības cikla fāze un prociklisku iemaksu iespējamā ietekme uz iemaksu veicošo iestāžu finansiālo stāvokli.

(8)

Jebkādas izmaiņas, kuru rezultātā samazinās ex ante iemaksas, būtu jāaprēķina, ņemot vērā to, ka tās vēlāk radīs palielinājumu, lai nodrošinātu, ka noteiktajos termiņos ir sasniegts mērķapjoms.

(9)

Jebkādas izmaiņas ex ante iemaksu apmērā vai sākotnējā laikposma pagarinājumi būtu jāpiemēro vienādi visām iestādēm iesaistītajās dalībvalstīs, lai neradītu iemaksu pārdali starp minētajām iestādēm.

(10)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 71. panta 2. punktu valdei būtu pilnībā vai daļēji jāatliek iestādes ārkārtas ex post iemaksu veikšana, ja tas ir nepieciešams šīs iestādes finansiālā stāvokļa aizsardzībai. Nosakot, vai atlikšana ir nepieciešama iestādes finansiālā stāvokļa aizsardzībai, valdei būtu jānovērtē ārkārtas ex post iemaksu veikšanas ietekme uz šīs iestādes maksātspējas un likviditātes pozīciju.

(11)

Ārkārtas ex post iemaksu atlikšana valdei būtu jāpiešķir pēc iestādes pieprasījuma, lai atvieglotu valdes veikto novērtējumu par to, ka iestāde atbilst Regulas (ES) Nr. 806/2014 71. panta 2. punktā noteiktajiem atlikšanas nosacījumiem. Attiecīgajai iestādei būtu jāsniedz jebkura informācija, ko valde uzskata par nepieciešamu šāda novērtējuma veikšanai. Valdei būtu jāņem vērā visa informācija, kas ir pieejama valsts kompetentajām iestādēm, lai novērstu paziņošanas prasību dublēšanos.

(12)

Novērtējot ārkārtas ex post iemaksu veikšanas ietekmi uz iestādes maksātspēju vai likviditāti, valdei būtu jāanalizē iemaksas veikšanas ietekme uz iestādes kapitāla un likviditātes pozīciju. Analīzē būtu jāpieņem zaudējumi iestādes bilancē, kas ir vienādi ar maksājamo summu tajā brīdī, kad ir pienācis samaksas termiņš, un jāprognozē iestādes kapitāla rādītāji pēc šiem zaudējumiem atbilstīgā laikposmā. Turklāt tai būtu jāpieņem līdzekļu aizplūde, kas ir vienāda ar maksājamo summu tajā brīdī, kad ir pienācis samaksas termiņš, un būtu jānovērtē likviditātes risks,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

KOPĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas precizē:

1)

kritērijus fondā veicamo iemaksu sadalei laikā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806//2014 69. panta 2. punktu;

2)

kritērijus, lai noteiktu gadu skaitu, par kādu Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktā minēto sākotnējo laikposmu var pagarināt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 3. punktu;

3)

kritērijus, lai noteiktu Regulas (ES) Nr. 806//2014 69. panta 4. punktā paredzētās ikgadējās iemaksas;

4)

apstākļus un nosacījumus, kādos ārkārtas ex post iemaksu veikšanu var daļēji vai pilnībā atlikt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806//2014 71. panta 2. punktu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir piemērojama arī šāda definīcija:

1)

“sākotnējais laikposms” ir laikposms, kas minēts Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktā;

2)

“atlikšanas laikposms” ir laikposms, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

II NODAĻA

KRITĒRIJI SAISTĪBĀ AR EX ANTE IEMAKSĀM

3. pants

Kritēriji ex ante iemaksu sadalei laikā sākotnējā laikposmā

1.   Novērtējot darījumdarbības cikla fāzi un prociklisku iemaksu iespējamo ietekmi uz iemaksu veicošo iestāžu finansiālo stāvokli saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 2. punktu, valde ņem vērā vismaz šādus rādītājus:

a)

pielikumā norādītos makroekonomiskos rādītājus, lai noteiktu darījumdarbības cikla fāzi;

b)

pielikumā norādītos makroekonomiskos rādītājus, lai noteiktu iemaksu veicošo iestāžu finansiālo stāvokli.

2.   Rādītājus, ko valde ņem vērā, nosaka attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm kopīgi.

3.   Jebkuru valdes lēmumu sadalīt iemaksas laikā piemēro vienādi visām iestādēm, kas veic iemaksas fondā.

4.   Konkrētā iemaksu periodā ikgadējo iemaksu apmērs var būt salīdzinoši zemāks nekā ikgadējo iemaksu vidējais apmērs, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktu un 70. panta 2. punktu tikai tad, ja valde pārbauda, ka, pamatojoties uz piesardzīgām prognozēm, mērķapjomu var sasniegt sākotnējā laikposma beigās.

4. pants

Kritēriji, lai noteiktu gadu skaitu, par kādu var pagarināt sākotnējo laikposmu

1.   Nosakot gadu skaitu, par kādu Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktā minēto sākotnējo laikposmu var pagarināt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 3. punktu, valde ņem vērā vismaz šādus kritērijus:

a)

minimālo gadu skaitu, kas vajadzīgs Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktā minētā mērķapjoma sasniegšanai, ja ikgadējās iemaksas nav divas reizes lielākas par vidējām ikgadējām iemaksām sākotnējā laikposmā;

b)

darījumdarbības cikla fāzi un prociklisku iemaksu iespējamo ietekmi uz iemaksu veicošo iestāžu finansiālo stāvokli, kā to nosaka 3. panta 1. punktā minētie rādītāji;

c)

jebkurus papildu maksājumus no fonda, ko valde pēc apspriešanās ar ESRK paredzējusi turpmākajam četru gadu laikposmam.

2.   Valde nekādā gadījumā nepagarina sākotnējo laikposmu par vairāk nekā četriem gadiem.

5. pants

Kritēriji ikgadējo ex ante iemaksu noteikšanai pēc sākotnējā laikposma

Aprēķinot Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 4. punktā minētās iemaksas, valde ņem vērā darījumdarbības cikla fāzi un prociklisku iemaksu iespējamo ietekmi uz iemaksu veicošo iestāžu finansiālo stāvokli, kā to nosaka 3. panta 1. punktā minētie rādītāji.

III NODAĻA

EX POST IEMAKSU ATLIKŠANA

6. pants

Ārkārtas ex post iemaksu atlikšana

1.   Valde pēc savas iniciatīvas, iepriekš apspriežoties ar valsts noregulējuma iestādi, vai pēc valsts noregulējuma iestādes priekšlikuma pilnībā vai daļēji atliek iestādes ārkārtas ex post iemaksu veikšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 71. panta 2. punktu, ja tas ir nepieciešams tās finansiālā stāvokļa aizsardzībai.

2.   Ārkārtas ex post iemaksu atlikšanu var piešķirt valde pēc iestādes pieprasījuma. Minētā iestāde sniedz jebkuru informāciju, ko valde uzskata par vajadzīgu, lai veiktu novērtējumu par ārkārtas ex post iemaksu veikšanas ietekmi uz tās finansiālo stāvokli. Valde ņem vērā visu informāciju, kas pieejama valsts kompetentajām iestādēm, lai noteiktu, vai minētā iestāde atbilst 4. punktā paredzētajiem atlikšanas nosacījumiem.

3.   Nosakot, vai iestāde atbilst atlikšanas nosacījumiem, valde novērtē ārkārtas ex post iemaksu veikšanas ietekmi uz minētās iestādes maksātspējas un likviditātes pozīciju. Ja minētā iestāde ir daļa no grupas, novērtējumā iekļauj arī ietekmi uz grupas maksātspēju un likviditāti kopumā.

4.   Valde var atlikt ārkārtas ex post iemaksu veikšanu, ja tā secina, ka iemaksu veikšanas rezultātā:

a)

turpmākajos sešos mēnešos notiek Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (3) 92. pantā noteikto iestādes pašu kapitāla minimālo prasību iespējams pārkāpums;

b)

turpmākajos sešos mēnešos notiek Regulas (ES) Nr. 575/2013 412. panta 1. punktā noteiktās un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 (4) 4. pantā precizētās iestādes obligātā likviditātes seguma prasības iespējams pārkāpums;

c)

turpmākajos sešos mēnešos notiek Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (5) 105. pantā noteiktās iestādes īpašās likviditātes prasības iespējams pārkāpums.

5.   Valde ierobežo atlikšanas laikposmu līdz apmēram, kas ir vajadzīgs, lai novērstu riskus minētās iestādes vai tās grupas finansiālajam stāvoklim. Valde regulāri uzrauga, vai atlikšanas laikposmā joprojām ir piemērojami 4. punktā minētie atlikšanas nosacījumi.

6.   Pēc minētās iestādes pieprasījuma valde var atjaunot atlikšanas laikposmu, ja tā konstatē, ka joprojām ir piemērojami 4. punktā minētie atlikšanas nosacījumi. Šis atjaunojums nepārsniedz 6 mēnešus.

7. pants

Novērtējums par atlikšanas ietekmi uz maksātspēju

1.   Valde vai valsts noregulējuma iestāde novērtē ārkārtas ex post iemaksu veikšanas ietekmi uz iestādes regulējošajām prasībām atbilstošā kapitāla pozīciju. Minētajā novērtējumā ietver analīzi par ietekmi, kāda ārkārtas ex post iemaksu veikšanai būtu uz iestādes atbilstību minimālajām pašu kapitāla prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. pantā.

2.   Šī novērtējuma vajadzībām ex post iemaksu summu atskaita no iestādes pašu kapitāla pozīcijas.

3.   Šā panta 1. punktā minētā analīze attiecas vismaz uz laikposmu līdz nākamajam pārskata nosūtīšanas datumam attiecībā uz pašu kapitāla prasību, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 (6) 3. pantā.

8. pants

Novērtējums par atlikšanas ietekmi uz likviditāti

1.   Valde vai valsts noregulējuma iestāde novērtē ārkārtas ex post iemaksu veikšanas ietekmi uz iestādes likviditātes pozīciju. Minētajā novērtējumā ietver analīzi par ietekmi, kāda ārkārtas ex post iemaksu veikšanai būtu uz iestādes spēju izpildīt likviditātes seguma prasību, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 412. panta 1. punktā un precizēta Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. pantā.

2.   Šā panta 1. punktā aprakstītās analīzes vajadzībām valde likviditātes izejošo naudas plūsmu, kas vienāda ar 100 % no maksājamās summas tajā brīdī, kad jāveic ārkārtas ex post iemaksas, pieskaita neto likviditātes izejošo naudas plūsmu aprēķinam, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 20. panta 1. punktā.

3.   Valde novērtē arī šādas saskaņā ar 2. punktu noteiktās izejošās naudas plūsmas ietekmi uz Direktīvas 2013/36/ES 105. pantā noteiktajām īpašajām likviditātes prasībām.

4.   Šā panta 1. punktā minētā analīze attiecas vismaz uz laikposmu līdz nākamajam pārskata nosūtīšanas datumam attiecībā uz likviditātes seguma prasību, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. pantā.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Makroekonomiskie rādītāji, lai noteiktu darījumdarbības cikla fāzi

IKP pieauguma prognoze un ekonomikas sentimenta indekss no Eiropas Komisijas.

IKP pieaugums no ECB makroekonomikas prognozes eurozonai.

Rādītāji, lai noteiktu iemaksu veicošo iestāžu finansiālo stāvokli

1.

Privātā sektora kredītu plūsma attiecībā pret IKP un izmaiņas finanšu sektora kopējās saistībās no Eiropas Komisijas makroekonomiskās nelīdzsvarotības rezultātu apkopojuma.

2.

Sistēmiskā stresa saliktais rādītājs un iesaistīto dalībvalstu divu vai vairāku lielu un sarežģītu banku grupu vienlaicīgas saistību nepildīšanas varbūtība no ESRK riska paneļa.

3.

Izmaiņas kredītstandartos attiecībā uz aizdevumiem mājsaimniecībām (mājokļa iegādei) un izmaiņas kredītstandartos attiecībā uz aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām no ESRK riska paneļa.

4.

Iesaistīto dalībvalstu lielu banku grupu rentabilitātes rādītāji, kas iekļauti Eiropas Banku iestādes riska panelī, piemēram, kapitāla atdeve un neto procentu ienākumi pret kopējiem darbības ienākumiem.

5.

Iesaistīto dalībvalstu lielu banku grupu maksātspējas rādītāji, kas iekļauti Eiropas Banku iestādes riska panelī, piemēram, pirmā līmeņa kapitāls pret kopējiem aktīviem, izņemot nemateriālos aktīvus, un samazinātas vērtības aizdevumi un kavētie aizdevumi pret kopējiem aizdevumiem.


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/9


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/748

(2016. gada 14. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I pielikumu, lai ņemtu vērā izmaiņas to jauno vieglo kravas automobiļu masā, kas reģistrēti 2013., 2014. un 2015. gadā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (1) un jo īpaši tās 13. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Vidējās masas vērtība, ko izmanto, lai aprēķinātu īpatnējās CO2 emisijas katram jaunam vieglajam kravas automobilim, ik pēc trim gadiem ir jākoriģē, lai ņemtu vērā izmaiņas to jauno automobiļu vidējā masā, kuri ir reģistrēti Savienībā.

(2)

Kā izriet no to jauno vieglo kravas automobiļu pašmasas monitoringa datiem, kas reģistrēti 2013., 2014. un 2015. kalendārajā gadā, vidējā masa ir palielinājusies, un tāpēc Regulas (ES) Nr. 510/2011 I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētā M0 vērtība būtu jākoriģē.

(3)

Jaunā vērtība būtu jānosaka, ņemot vērā tikai tās vērtības, ko attiecīgie transportlīdzekļu ražotāji ir varējuši verificēt, bet neieskaitot aprēķinos vērtības, kas acīmredzami bija kļūdainas, t. i., vērtības virs zem 500 kg, kā arī vērtības, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri neietilpa Regulas (ES) Nr. 510/2011 darbības jomā, tostarp transportlīdzekļiem ar standartmasu virs 2 840 kg. Turklāt jaunā vērtība ir noteikta, pamatojoties uz vidējo svērto rādītāju, kas noteikts, ņemot vērā reģistrēto jauno automobiļu skaitu katrā no atsauces gadiem.

(4)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, M0 vērtība, kas jāpiemēro no 2018. gada, būtu jāpalielina par 60,4 kg, t. i., no 1 706,0 uz 1 766,4,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 510/2011 I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“no 2018. gada:

īpatnējās CO2 emisijas = 175 + a × (M – M0),

kur:

M

=

transportlīdzekļa masa kilogramos (kg),

M0

=

1 766,4,

a

=

0,093;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/749

(2017. gada 24. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/755, svītrojot Kazahstānu no valstu saraksta tās I pielikumā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2015/755 par kopējiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (1) un jo īpaši tās 20. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā Kazahstānas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai, ir jāveic pasākumi, lai Kazahstānu svītrotu no Regulas (ES) 2015/755 darbības jomas.

(2)

Tādēļ Regula (ES) 2015/755 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2015/755 I pielikumā svītro vārdu “Kazahstāna”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 24. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 123, 19.5.2015., 33. lpp.


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/12


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/750

(2017. gada 24. februāris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 25. aprīļa Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Amerikas Savienotās Valstis nav pielāgojušas Aktu par ilgstošu dempinga un pretsubsīdijas kompensāciju (CDSOA) savām saistībām, kuras izriet no Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) nolīgumiem, tāpēc ar Regulu (EK) Nr. 673/2005 ir noteikts 15 % papildu ad valorem muitas nodoklis, ko no 2005. gada 1. maija piemēro dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar PTO atļauju pārtraukt koncesiju piemērošanu Amerikas Savienotajām Valstīm Komisijai katru gadu jāpielāgo šis pārtraukšanas apjoms tādam zuduma vai samazinājuma apjomam, kādu attiecīgajā periodā CDSOA ir radījis Eiropas Savienībai.

(2)

CDSOA maksājumi par pēdējo gadu, par kuru ir pieejami dati, saistīti ar tādu antidempinga un pretsubsīdiju maksājumu sadali, kas iekasēti 2016. budžeta gadā (no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 30. septembrim), kā arī ar tādu antidempinga un pretsubsīdiju maksājumu papildu sadali, kas iekasēti 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. budžeta gadā. Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu Muitas un robežaizsardzības iestādes publicētajiem datiem, Savienībai radītais zuduma vai samazinājuma apjoms ir aprēķināts USD 8 165 179 apmērā.

(3)

Zuduma vai samazinājuma apjoms ir palielinājies, un attiecīgi palielinājies arī pārtraukšanas apjoms. Tomēr pārtraukšanas apjomu nevar pielāgot zuduma vai samazinājuma apjomam, preces iekļaujot Regulas (EK) Nr. 673/2005 I pielikuma sarakstā vai svītrojot no tā. Tādējādi saskaņā ar minētās regulas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktu Komisijai būtu jāsaglabā negrozīts preču saraksts I pielikumā un būtu jāgroza papildu nodokļa likme, lai pārtraukšanas apjomu pielāgotu zuduma vai samazinājuma apjomam. Tādēļ četras I pielikumā uzskaitītās preces būtu jāsaglabā sarakstā un būtu jāgroza papildu importa nodokļa likme, nosakot to 4,3 % apmērā.

(4)

Šā 4,3 % papildu ad valorem importa nodokļa ietekme uz I pielikumā uzskaitīto četru preču importu no Amerikas Savienotajām Valstīm viena gada laikā atbilst tirdzniecības vērtībai, kas nepārsniedz USD 8 165 179.

(5)

Lai izvairītos no kavējumiem grozītās papildu importa nodokļa likmes piemērošanā, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 673/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 673/2005 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Precēm, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un kuras uzskaitītas šīs regulas I pielikumā, papildus muitas nodoklim, ko piemēro saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (*1), nosaka 4,3 % ad valorem nodokli.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 24. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.; grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 38/2014 (OV L 18, 21.1.2014., 52. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Preces, kurām jāpiemēro papildu nodokļi, identificē ar astoņu ciparu KN kodiem. Saskaņā ar minētajiem kodiem klasificēto preču apraksts sniegts I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1), kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1810/2004 (2).

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6204 62 3129.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/751

(2017. gada 16. marts),

ar ko Deleģētās regulas (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178 groza attiecībā uz termiņu, līdz kuram konkrētiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumos iesaistītiem darījumu partneriem jāpanāk atbilstība tīrvērtes pienākumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2015/2205 (2), (ES) 2016/592 (3) un (ES) 2016/1178 (4) darījumu partneri ir iedalīti četrās kategorijās, kas tiek izmantotas tam, lai noteiktu datumus, kuros stājas spēkā to attiecīgais tīrvērtes pienākums. Darījumu partneri ir iedalīti vairākās kategorijās pēc to tiesībspējas un darbībspējas un pēc to tirdzniecības darbības saistībā ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem.

(2)

Lai laikus nodrošinātu tīrvērtes pienākuma pareizu piemērošanu, attiecībā uz šīm dažādajām darījumu partneru kategorijām tika piemēroti vairāki secīgi pakāpeniskas ieviešanas laikposmi.

(3)

Jautājumā par dienu, kurā tīrvērtes pienākums stājas spēkā attiecībā uz darījumu partneriem, kuri iekļauti 3. kategorijā, tiek ņemts vērā tas, ka šo darījumu partneru lielākā daļa piekļuvi kādam centrālajam darījumu partnerim (CDP) var iegūt, vienīgi kļūstot par kāda tīrvērtes dalībnieka klientu jeb netiešu klientu.

(4)

Darījumu partneri, kuru darbība saistībā ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem notiek vismazākajā apmērā, ir iekļauti 3. kategorijā. Nesen iegūtie pierādījumi liecina, ka darījumu partneri, kas iekļauti šajā kategorijā, saskaras ar ievērojamām grūtībām veikt šo atvasināto darījumu līgumu tīrvērtei nepieciešamos priekšdarbus. Tā iemesls ir sarežģījumi, kas ietekmē abus veidus, kā notiek piekļuve tīrvērtes mehānismiem, proti, klientu veiktu tīrvērti un netiešo klientu veiktu tīrvērti.

(5)

Pirmkārt, attiecībā uz klientu veiktas tīrvērtes mehānismiem šķiet, ka izmaksu dēļ tīrvērtes dalībniekiem nav lielu stimulu paplašināt savu piedāvājumu klientu veiktas tīrvērtes jomā. Tas vēl jo vairāk attiecas uz darījumu partneriem, kuri darījumus ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem veic tikai ierobežotā apjomā. Turklāt normatīvais regulējums par klientu veiktai tīrvērtes darbībai piemērojamām kapitāla prasībām tiek mainīts, un tas izraisa nenoteiktību, kas tīrvērtes dalībniekiem apgrūtina piedāvājuma dažādošanu klientu veiktas tīrvērtes jomā.

(6)

Otrkārt, attiecībā uz netiešas tīrvērtes mehānismiem var konstatēt, ka piedāvājuma trūkuma dēļ darījumu partneri pašlaik nespēj piekļūt CDP, kļūstot par kāda tīrvērtes dalībnieka netiešu klientu.

(7)

Ņemot vērā šīs grūtības un nolūkā šiem darījumu partneriem dot papildu laiku, lai tie varētu pienācīgi sagatavoties tīrvērtes mehānismu izmantošanai, ir lietderīgi atlikt termiņu, kurā tīrvērtes pienākums stājas spēkā attiecībā uz 3. kategorijā iekļautajiem darījumu partneriem. Tomēr ir ņemti vērā arī stimuli centralizēt risku pārvaldību grupas ietvaros attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem, un šo termiņu atlikšana neietekmē minētos stimulus attiecībā uz konkrētiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentu darījumiem starp darījumu partneriem, kuri ietilpst vienā un tajā pašā grupā.

(8)

Ņemot vērā pozitīvās sekas, kādas ir tādu tīrvērtes mehānismu izveidei, un lai izvairītos no centienu pārklāšanās, gatavojoties tīrvērtei dažādās aktīvu kategorijās, uz kurām attiecas tīrvērtes pienākums, būtu lietderīgi vienādot jaunos termiņus, kuros tīrvērtes pienākums stājas spēkā attiecībā uz 3. kategorijā iekļautajiem darījumu partneriem.

(9)

Tādēļ būtu jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 un (ES) 2016/1178.

(10)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(11)

EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus, lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu, un apspriedusies ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/2205

Deleģētās regulas (ES) 2015/2205 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

2019. gada 21. jūnijā attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā;”.

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2016/592

Deleģētās regulas (ES) 2016/592 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

2019. gada 21. jūnijā attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā;”.

3. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2016/1178

Deleģētās regulas (ES) 2016/1178 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

2019. gada 21. jūnijā attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā;”.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 16. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 6. augusta Deleģētā regula (ES) 2015/2205, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 314, 1.12.2015., 13. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 1. marta Deleģētā regula (ES) 2016/592, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 103, 19.4.2016., 5. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 10. jūnija Deleģētā regula (ES) 2016/1178, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 195, 20.7.2016., 3. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/18


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/752

(2017. gada 28. aprīlis),

ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a), c), d), e), h), i) un j) apakšpunktu un 11. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 (2) (“regula”) nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

(2)

Kopš pēdējo grozījumu izdarīšanas regulā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) ir publicējusi turpmākus ziņojumus par konkrētām vielām, kuras var izmantot materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku, kā arī par iepriekš atļauto vielu pieļaujamo izmantošanu. Turklāt tika konstatētas dažas redakcionālas kļūdas un neskaidrības. Lai nodrošinātu, ka regula atspoguļo Iestādes jaunākos secinājumus un lai novērstu jebkādas šaubas attiecībā uz tās pareizu piemērošanu, regula būtu jāgroza un jālabo.

(3)

Vairāku regulas I pielikuma 1. tabulā uzskaitīto vielu atļaujā ir norāde uz 1. piezīmi minētā pielikuma 3. tabulā. Tādēļ, kamēr nav pieejama analīzes metode, lai noteiktu īpatnējo migrāciju, atbilstība tiek pārbaudīta, pamatojoties uz atlieku satura attiecību pret saskarē ar pārtiku esošās virsmas laukumu (QMA). Atbilstošas migrācijas testēšanas metodes ir pieejamas un īpatnējās migrācijas robežas ir noteiktas, tādēļ iespēja pārbaudīt atbilstību pēc atlieku satura būtu jāsvītro no ierakstiem par vielām ar MSP vielas Nr. 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 un 779.

(4)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (3) par vielas dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]fosfonāta izmantošanu (CAS numurs 976-56-7 un MSP vielas Nr. 1007). Iestāde secināja, ka viela nerada bažas par kaitīgumu patērētājam, ja to izmanto ne vairāk kā 0,2 % m/m, pamatojoties uz galīgo polimēra svaru polimerizācijas procesā, lai ražotu poli(etilēntereftalātu) (PET), kas paredzēts saskarei ar visu veidu pārtiku jebkuros laika un temperatūras saskares apstākļos. Tāpēc šī viela būtu jāpievieno Savienības atļauto vielu sarakstam, nosakot ierobežojumu, ka to ir atļauts lietot tikai polimerizācijas procesā, lai ražotu PET, un ne vairāk kā 0,2 % m/m. Iestāde ir norādījusi, ka šo vielu izmanto polimerizācijas procesā un tā kļūst par galīgā polimēra polimēru struktūras daļu, tādēļ tā būtu jāiekļauj kā izejviela.

(5)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (4) par vielas (metakrilskābe, etilakrilāts, n-butilakrilāts, metilmetakrilāts un butadiēns) kopolimēra izmantošanu nanoformā (MSP vielas Nr. 1016). Iestāde secināja, ka viela nerada bažas par kaitīgumu patērētājam, ja to izmanto kā piedevu līdz 10 % m/m neplastificētā polivinilhlorīdā (PVC) vai līdz 15 % m/m neplastificētā PLA, lieto saskarē ar visu veidu pārtiku istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, ilgtermiņa uzglabāšanai. Tādēļ šī piedeva būtu jāiekļauj Savienības atļauto vielu sarakstā, nosakot, ka jāievēro šīs specifikācijas.

(6)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (5) par piedevas montmorilonīta māla, kas modificēts ar dimetildialkil(C16-C18)amonija hlorīdu, izmantošanu (MSP vielas Nr. 1030). Iestāde secināja, ka maisījuma izmantošana nerada bažas par kaitīgumu, ja vielu izmanto ne vairāk kā 12 % m/m poliolefīnos, kas paredzēti sausai pārtikai, kurai Regulas (ES) Nr. 10/2011 III pielikumā ir norādīts pārtikas aizstājējs E, un ja to izmanto istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā un ja vielu 1-hlorheksadekāna un 1-hloroktadekāna, kas var būt sastopamas kā piemaisījumi vai sadalīšanās produkti, migrācija nepārsniedz 0,05 mg/kg pārtikas. Iestāde norādīja, ka daļiņas var veidot plāksnītes, kas attiecīgā izmērā var būt nanoformā, taču šo plāksnīšu migrācija nav paredzama, ja tās ir vērstas paralēli plēves virsmai un pilnībā iestrādātas polimērā. Tādēļ šī piedeva būtu jāiekļauj Savienības atļauto vielu sarakstā, nosakot, ka jāievēro šīs specifikācijas.

(7)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (6) par piedevas α-tokoferola acetāta (MPS vielas Nr. 1055, CAS Nr. 7695-91-2 un 58-95-7) lietošanu. Iestāde secināja, ka šīs vielas lietošana par antioksidantu poliolefīnos nerada bažas par kaitīgumu. Iestāde norādīja, ka viela hidrolizējas līdz α-tokoferolam un etiķskābei, kas abas ir atļautas pārtikas piedevas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (7). Tādējādi pastāv risks, ka ar Regulu (EK) Nr. 1333/2008 noteiktie ierobežojumi, ko piemēro šiem diviem hidrolīzes produktiem, varētu tikt pārsniegti. Tādēļ šī piedeva būtu jāiekļauj Savienības atļauto vielu sarakstā, nosakot ierobežojumu, ka to var izmantot tikai kā antioksidantu poliolefīnos, un pievienojot piezīmi, ka jāievēro Regulā (EK) Nr. 1333/2008 noteiktie ierobežojumi.

(8)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (8) par piedevas maltu saulespuķu sēklu apvalku izmantošanu (MSP vielas Nr. 1060). Iestāde secināja, ka šīs vielas lietošana nerada bažas par kaitīgumu, ja to lieto kā piedevu tādas plastmasas ražošanā, kas paredzēta saskarei ar sauso pārtiku, un ja to izmanto istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā. Sēklu apvalki jāiegūst no saulespuķu sēklām, kas derīgas lietošanai pārtikā, un plastmasu, kas satur šo piedevu, nedrīkst pakļaut pārstrādes temperatūrai, kas augstāka par 240 °C. Tāpēc šī piedeva būtu jāiekļauj Savienības atļauto vielu sarakstā, nosakot ierobežojumu, ka to var izmantot tikai saskarē ar pārtiku, kurai III pielikuma 2. tabulā ir norādīts pārtikas aizstājējs E, un ja to iegūst no saulespuķu sēklām, kas ir derīgas lietošanai pārtikā, un iegūto plastmasu, kas satur šo piedevu, nepakļauj pārstrādes temperatūrai, kas augstāka par 240 °C.

(9)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (9) par to, kā izmantot noteikto maisījumu (MSP vielas Nr. 1062), kas sastāv no 97 % tetraetilortosilikāta (TEOS) (CAS Nr. 78-10-4) un 3 % heksametildisilazāna (HMDS) (CAS Nr. 999-97-3). Iestāde secināja, ka šis maisījums nerada bažas par kaitīgumu, ja to lieto ne vairāk kā 0,12 % m/m kā izejvielu PET pārstrādē. Tādēļ maisījums kā izejviela būtu jāpievieno Savienības atļauto vielu sarakstam, nosakot ierobežojumu, ka to var izmantot tikai PET pārstrādē un nepārsniedzot 0,12 % m/m.

(10)

Iestāde pieņēma atzinumu par apdraudējumu sabiedrības veselībai saistībā ar niķeļa klātbūtni pārtikā un dzeramajā ūdenī (10). Atzinumā ir noteikta pieļaujamā dienas deva (TDI) 2,8 μg Ni/kg ķermeņa svara dienā un norādīts, ka vidējā pastāvīgā eksponētība niķelim ar uztura starpniecību pārsniedz TDI, jo īpaši jauniešiem. Tādējādi ir lietderīgi piemērot 10 % sadales koeficientu tradicionāli iegūtajai migrācijas robežai. Tādēļ ir lietderīgi piemērot migrācijas robežu 0,02 mg/kg pārtikas niķeļa migrācijai no saskarē ar pārtiku esošiem plastmasas materiāliem. Tādēļ šī migrācijas robeža būtu jāpievieno metālu migrācijas specifikācijām regulas II pielikumā.

(11)

Regulas III pielikuma 4. punktā ir norādītas pārtikas aizstājēju kombinācijas dažādiem pārtikas veidiem, kuras var izmantot kopējās migrācijas pārbaudei. 4. punkta teksts nav pietiekami skaidrs un tādēļ tas būtu jāprecizē.

(12)

Regulas IV pielikuma 8. punkta iii) apakšpunktā paredzēts, ka uzņēmēja izsniegtajā atbilstības deklarācijā var norādīt saskarē ar pārtiku esošā virsmas laukuma attiecību pret tilpumu, ko izmanto, lai noteiktu materiāla vai izstrādājuma atbilstību. Tomēr uzņēmējam, kurš saņem materiālu vai izstrādājumu, ne vienmēr ir skaidrs, vai šī ir augstākā attiecība, kas atbilst regulas 17. un 18. pantam. Citos gadījumos virsmas laukuma attiecībai pret tilpumu var nebūt nozīmes, lai saprastu, vai atbilstība ir panākta ar gala materiāla vai izstrādājuma proporcijām. Šādos gadījumos būtu vajadzīga līdzvērtīga informācija, piemēram, minimālais iepakojuma tilpums vāku un noslēdzošu izstrādājumu gadījumā. Tādēļ regulas IV pielikuma 8. punkta iii) apakšpunkts būtu jāprecizē, atsaucoties uz lielāko virsmas laukuma attiecību pret tilpumu, kuras atbilstība ir noteikta saskaņā ar 17. un 18. pantu vai līdzvērtīgu informāciju.

(13)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 10/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu uzņēmējiem pietiekamu laiku pielāgot savu praksi tā, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām, būtu jāparedz pārejas pasākumi.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I, II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 10/2011 noteikumiem, kas bija piemērojami pirms šīs regulas stāšanās spēkā, drīkst laist tirgū līdz 2018. gada 19. maijam, un tie drīkst palikt tirgū, līdz beidzas krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 2. punktu piemēro no 2019. gada 19. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(7):4536.

(4)  EFSA Journal 2015; 13(2):4008.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11):4285.

(6)  EFSA Journal 2016; 14(3):4412.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

(8)  EFSA Journal 2016; 14(7):4534.

(9)  EFSA Journal 2016; 14(1):4337.

(10)  EFSA Journal 2015; 13(2):4002.


PIELIKUMS

Regulu (ES) Nr. 10/2011 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. tabulas 1. punktu groza šādi:

i)

11. ailē attiecībā uz ierakstiem par vielām ar MSP vielas Nr. 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 un 779 atsauci uz piezīmi (1) svītro;

ii)

MSP vielas numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“1007

 

976-56-7

dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]fosfonāts

 

 

Atļauts lietot tikai līdz 0,2 % m/m, pamatojoties uz galīgo polimēra svaru polimerizācijas procesā poli(etilēntereftalāta) (PET) ražošanai.”

 

“1016

 

 

(metakrilskābes, etilakrilāta, n-butilakrilāta, metilmetakrilāta un butadiēna) kopolimērs nanoformā

 

 

Atļauts lietot tikai līdz:

a)

10 % m/m neplastificētos PVC;

b)

15 % m/m neplastificētos PLA.

Gala materiālu izmanto istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā.”

 

“1030

 

 

montmorilonīta māls, kas modificēts ar dimetildialkil(C16-C18)amonija hlorīdu

 

 

Atļauts lietot tikai istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, līdz 12 % (m/m) poliolefīnos, kuri ir saskarē ar sauso pārtiku, kurai III pielikuma 2. tabulā ir noteikts pārtikas aizstājējs E.

1-hlorheksadekāna un 1-hloroktadekāna īpatnējās migrācijas summa nedrīkst pārsniegt 0,05 mg/kg pārtikas.

Var saturēt tikai viena izmēra plāksnītes nanoformā, kas ir plānākas par 100 nm. Plāksnītēm jābūt vērstām paralēli polimēra virsmai un pilnībā iestrādātām polimērā.”

 

“1055

 

7695-91-2

58-95-7

α-tokoferola acetāts

 

 

Atļauts lietot tikai kā antioksidantu poliolefīnos.

(24)”

“1060

 

 

malti saulespuķu sēklu apvalki

 

 

Atļauts lietot tikai istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, saskarē ar pārtiku, kurai III pielikuma 2. tabulā norādīts pārtikas aizstājējs E.

Sēklu apvalkus iegūst no saulespuķu sēklām, kas ir derīgas lietošanai pārtikā.

Šo piedevu saturošās plastmasas pārstrādes temperatūra nedrīkst pārsniegt 240 ° C.”

 

“1062

 

 

Maisījums, kas sastāv no 97 % tetraetilortosilikāta (TEOS) (CAS Nr. 78-10-4) un 3 % heksametildisilazāna (HMDS) (CAS Nr. 999-97-3)

 

 

Atļauts lietot tikai pārstrādāta PET ražošanai un līdz 0,12 % (m/m).”;

 

b)

pielikuma 3. tabulas 3. punktā pievieno šādu ierakstu:

“(24)

Viela vai tās hidrolīzes produkti ir atļautas pārtikas piedevas, un jāpārbauda atbilstība 11. panta 3. punktam”;

2)

regulas II pielikuma 1. punktā pēc ieraksta par mangānu iekļauj šādu rindu:

“niķelis = 0,02 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēja.”;

3)

regulas III pielikuma 4. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

“4.   Pārtikas aizstājēja izvēle kopējās migrācijas pārbaudei

Lai pierādītu atbilstību kopējai migrācijas robežai, pārtikas aizstājējus izvēlas, kā norādīts 3. tabulā.

3. tabula

Pārtikas aizstājēja izvēle, lai pierādītu atbilstību kopējai migrācijas robežai

Pārtikas veidi

Pārtikas aizstājēji, ar kuriem veic testēšanu

visi pārtikas veidi

1)

destilēts ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens, vai pārtikas aizstājējs A;

2)

pārtikas aizstājējs B; un

3)

pārtikas aizstājējs D2.

visi pārtikas veidi, izņemot skābu pārtiku

1)

destilēts ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens, vai pārtikas aizstājējs A; un

2)

pārtikas aizstājējs D2.

visu veidu ūdeni saturoša pārtika, spirtu saturoša pārtika un piena produkti

pārtikas aizstājējs D1

visu veidu ūdeni saturoša pārtika, skāba pārtika, spirtu saturoša pārtika un piena produkti

1)

pārtikas aizstājējs D1; un

2)

pārtikas aizstājējs B.

visu veidu ūdeni saturoša pārtika un spirtu saturoša pārtika ar spirta saturu līdz 20 %

pārtikas aizstājējs C

visu veidu ūdeni saturoša pārtika, skāba pārtika un spirtu saturoša pārtika ar spirta saturu līdz 20 %

1)

pārtikas aizstājējs C; un

2)

pārtikas aizstājējs B.”;

4)

regulas IV pielikuma 8. punkta iii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“iii)

saskarē ar pārtiku esošās virsmas laukuma augstākā attiecība pret tilpumu, kuras atbilstība ir verificēta saskaņā ar 17. un 18. pantu vai citu līdzvērtīgu informāciju;”.


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/753

(2017. gada 28. aprīlis)

ar ko atjauno darbīgās vielas cihalofopbutila apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 2002/64/EK (2) cihalofopbutilu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā noteiktais darbīgās vielas cihalofopbutila apstiprinājums zaudē spēku 2017. gada 30. jūnijā.

(4)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 1141/2010 (5) 4. pantā norādītajā laikposmā saskaņā ar minētā panta noteikumiem tika iesniegts pieteikums cihalofopbutilu no jauna iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza Regulas (ES) Nr. 1141/2010 9. pantā prasīto papildu dokumentāciju. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otro ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja apstiprinājuma atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2013. gada 18. oktobrī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm piezīmju sniegšanai un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Iestāde arī nodeva atklātībai papildu kopsavilkuma dokumentāciju.

(8)

2014. gada 9. decembrī Iestāde nosūtīja Komisijai slēdzienu (6) par to, vai ir gaidāms, ka cihalofopbutils atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Komisija 2015. gada 28. maijā iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai ziņojuma projektu par cihalofopbutilu.

(9)

Par vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa, kurā ir šī darbīgā viela, vienu vai vairākiem raksturīgiem lietojumiem ir konstatēts, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji. Tāpēc tiek uzskatīts, ka minētie apstiprināšanas kritēriji ir ievēroti.

(10)

Tādēļ cihalofopbutila apstiprinājumu pienākas atjaunot.

(11)

Cihalofopbutila apstiprinājuma atjaunošanas riska novērtējums ir balstīts uz skaitā ierobežotiem raksturīgajiem lietojumiem, kas tomēr neierobežo to, kādiem lietojumiem cihalofopbutilu saturoši augu aizsardzības līdzekļi var tikt atļauti. Tādēļ nav lietderīgi paturēt spēkā ierobežojumu, kas ļauj minēto vielu lietot tikai par herbicīdu.

(12)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 14. panta 1. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir nepieciešams iekļaut zināmus nosacījumus.

(13)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 20. panta 3. punktu saistībā ar tās 13. panta 4. punktu ir attiecīgi jāgroza Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošana

Darbīgās vielas cihalofopbutila, kura specifikācija sniegta I pielikumā, apstiprinājumu atjauno, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šās regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas sākums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2002. gada 15. jūlija Direktīva 2002/64/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā kā aktīvas vielas iekļautu cinidonetilu, cihalofopbutilu, famoksadonu, florasulamu, metalaksilu-M un pikolinafēnu (OV L 189, 18.7.2002., 27. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2010. gada 7. decembra Regula (ES) Nr. 1141/2010, ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atkārtoti iekļauj aktīvo vielu otro grupu, un izveido šo vielu sarakstu (OV L 322, 8.12.2010., 10. lpp.).

(6)  EFSA Journal 2014;12(1):3943. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.


I PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Cihalofopbutils

CAS Nr. 122008-85-9

CIPAC Nr. 596

butil(R)-2-[4-(4-ciān-2-fluorfenoksi)fenoksi]propionāts

950 g/kg

2017. gada 1. jūlijs

2032. gada 30. jūnijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par cihalofopbutilu secinājumus, jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

operatoru aizsardzībai,

tehniskajai specifikācijai,

nemērķa sauszemes augu aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā iekļauj riska mazināšanas pasākumus.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:

1)

A daļā svītro 34. ierakstu par cihalofopbutilu;

2)

B daļā iekļauj šādu ierakstu:

“113

Cihalofopbutils

CAS Nr. 122008-85-9

CIPAC Nr. 596

butil(R)-2-[4-(4-ciān-2-fluorfenoksi)fenoksi]propionāts

950 g/kg

2017. gada 1. jūlijs

2032. gada 30. jūnijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par cihalofopbutilu secinājumus, jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

operatoru aizsardzībai,

tehniskajai specifikācijai,

nemērķa sauszemes augu aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā iekļauj riska mazināšanas pasākumus.”


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/754

(2017. gada 28. aprīlis),

ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Ekvadoras izcelsmes lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu (ES) 2016/2369 (2) (“lēmums”) Padome pilnvaroja Savienības vārdā parakstīt Pievienošanās protokolu (“protokols”) Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (“nolīgums”), lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos nolīgumam, un paredzēja protokola provizorisku piemērošanu no 2017.gada 1.janvāra (3).

(2)

Nolīgumā noteikts, ka muitas nodokļus par Ekvadoras izcelsmes preču importu Savienībā samazina vai atceļ saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku, kas ietverts nolīguma I pielikumā. I pielikumā paredzēts, ka konkrētām Ekvadoras izcelsmes precēm tarifu kvotu ietvaros tiek samazināti vai atcelti muitas nodokļi.

(3)

Nolīguma I pielikuma 1. papildinājuma B iedaļas 3. apakšiedaļā noteiktās tarifu kvotas būtu jāpārvalda Komisijai, vadoties pēc muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā pieņemšanas datumu hronoloģiskās secības saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 (4).

(4)

Lai nodrošinātu protokolā paredzētās kvotu sistēmas raitu piemērošanu un pārvaldību, šai regulai būtu jābūt piemērojamai no tās pašas dienas, kad tiek provizoriski piemērots protokols.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ekvadoras izcelsmes precēm, kas minētas pielikumā, atver Savienības tarifu kvotas.

2. pants

Pielikumā noteiktās tarifu kvotas pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 49. līdz 54. pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 2016. gada 11. novembra Lēmums (ES) 2016/2369 par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 356, 24.12.2016., 1. lpp.).

(3)  OV L 358, 29.12.2016., 1. lpp.

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).


PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu apraksta formulējums tabulas piektajā slejā uzskatāms vienīgi par informatīvu.

Šā pielikuma kontekstā preferenciālo shēmu nosaka pēc tabulas trešajā slejā norādīto KN kodu tvēruma, kas piemērojams šīs regulas pieņemšanas laikā. Ja ir norādīti ex KN kodi, tad preferenciālo shēmu nosaka, kopā ņemot vērā KN kodus un atbilstošos aprakstus tabulas piektajā slejā.

Kārtas nr.

 

KN kods

Taric apakšgrupa

Produktu apraksts

Kvotas periods

Kvotas apjoms (tonnās neto svara, ja nav norādīts citādi)

Tarifu kvotas nodoklis

09.7525

 

0703 20 00

 

Svaigi vai atdzesēti ķiploki

1.1.–31.12.

500

0

09.7526

 

0710 40 00

 

Cukurkukurūza, termiski neapstrādāta vai apstrādāta, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēta

1.1.–31.12.

300

0

2004 90 10

2005 80 00

 

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavota vai konservēta cukurkukurūza Zea mays var. saccharata

09.7527

 

0711 51 00

 

Īslaicīgai glabāšanai iekonservētas atmatenes (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgas tūlītējai lietošanai

1.1.–31.12.

100

0

2003 10 20

2003 10 30

 

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas atmatenes

09.7528

 

0711 90 30

 

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēta cukurkukurūza, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā, kas nav derīga tūlītējai lietošanai

1.1.–31.12.

400

0

2001 90 30

 

Etiķī vai etiķskābē sagatavota vai konservēta cukurkukurūza Zea mays var. saccharata

2008 99 85

 

Kukurūza, sagatavota vai konservēta, bez spirta piedevas vai cukura piedevas (izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata))

09.7529

 

1005 90 00

 

Kukurūza (izņemot sēklas)

1.1.–31.12.

37 000  (1)

0

1102 20

 

Kukurūzas milti

09.7530

 

1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20

1006 30

1006 40

 

Rīsi (izņemot nelobītus rīsus sējai)

1.1.–31.12.

5 000

0

09.7531

 

1108 14 00

 

Manioka ciete

1.1.–31.12.

3 000

0

09.7532

 

1701 13

1701 14

 

Niedru jēlcukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

1.1.–31.12.

15 000  (2)

0

09.7533

 

1701 91

1701 99

 

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā, izņemot jēlcukuru, bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

1.1.–31.12.

10 000  tonnas, kas izteiktas jēlcukura ekvivalentā (3)

0

 

1702 30

 

Glikoze cietā veidā un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausā veidā satur mazāk par 20 % no svara fruktozes

 

1702 40 90

 

Glikoze cietā veidā un glikozes sīrups bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, kas sausā veidā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk par 50 % no svara fruktozes (neskaitot izoglikozi un invertcukuru)

 

1702 50

 

Ķīmiski tīra fruktoze cietā veidā

 

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

 

Citādi cukuri (izņemot laktozi un laktozes sīrupus, kļavu cukuru un kļavu sīrupu, glikozi un glikozes sīrupu, fruktozi un fruktozes sīrupus un ķīmiski tīru maltozi), tostarp invertcukurs un citi cukuri un cukura sīrupa maisījumi, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozes

Ex

1704 90 99

91

99

Citādi cukura konditorejas izstrādājumi bez kakao piedevas, kas satur vismaz 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

 

1806 10 30

1806 10 90

 

Kakao pulveris, kas satur 65 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

Ex

1806 20 95

90

Šokolāde un citādi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg, ar kakao sviesta saturu mazāk nekā 18 % no svara (izņemot kakao pulveri, aromatizētu šokolādes glazūru un šokolādes piena skaidiņas), kas satur vismaz 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

Ex

1901 90 99

36

Citādi pārtikas izstrādājumi, kas satur vismaz 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

Ex

2006 00 31

90

Ķirši, konservēti cukurā (žāvēti, iecukuroti vai glazēti), kas satur vismaz 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

Ex

2006 00 38

19

89

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas (izņemot ingveru, ķiršus, tropu augļus un tropu riekstus), konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas), kas satur vismaz 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

Ex

Ex

Ex

2007 91 10

2007 99 20

2007 99 31

90

90

95

99

95

99

95

99

02

04

06

17

19

24

27

30

34

37

40

44

47

52

56

75

85

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās (izņemot homogenizētus izstrādājumus), kas satur 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

Ex

2007 99 33

Ex

2007 99 35

Ex

2007 99 39

Ex

2009 11 11

19

99

Augļu un dārzeņu sula, kuras vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg neto svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

Ex

2009 11 91

2009 19 11

29

39

59

79

Ex

2009 19 91

2009 29 11

19

99

 

Ex

2009 29 91

2009 39 11

19

99

 

Ex

2009 39 51

2009 39 91

2009 49 11

19

99

 

Ex

2009 49 91

2009 81 11

2009 81 51

90

 

Ex

2009 89 11

19

99

29

39

59

79

 

Ex

2009 89 35

 

2009 89 61

2009 89 86

 

 

Ex

Ex

2009 90 11

2009 90 21

90

19

99

Sulu maisījumi, kuru vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg neto svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

 

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 94

 

Ex

Ex

2101 12 98

2101 20 98

92

85

Izstrādājumi uz kafijas, tējas vai mates bāzes, kas satur 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

Ex

2106 90 98

26

33

34

38

53

55

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur, kas satur 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

Ex

3302 10 29

10

Izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā, ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne lielāku par 0,5 %, kas satur 1,5 % no svara vai vairāk piena tauku, 5 % no svara vai vairāk glikozes vai cietes, kas satur 70 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

09.7534

 

2208 40 51

 

Rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, nav mazāk par 225 g vienā hektolitrā tīra spirta (ar 10 % pielaidi), tarā ar tilpumu vairāk nekā 2 l

1.1.–31.12.

250 hektolitri (4)

0

2208 40 99

 

Rums tarā ar tilpumu vairāk nekā 2 l, kura vērtība nepārsniedz EUR 2 par litru tīra spirta


(1)  Sākot no 1.1.2018., apjomu katru gadu palielina par 1 110 tonnām.

(2)  Sākot no 1.1.2018., apjomu katru gadu palielina par 450 tonnām.

(3)  Sākot no 1.1.2018., apjomu katru gadu palielina par 150 tonnām, kas izteiktas jēlcukura ekvivalentā.

(4)  Sākot no 1.1.2018., apjomu katru gadu palielina par 10 hektolitriem.


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/755

(2017. gada 28. aprīlis),

ar ko atjauno darbīgās vielas mezosulfurona apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2003/119/EK (2) mezosulfuronu kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā noteiktais darbīgās vielas mezosulfurona apstiprinājums zaudē spēku 2018. gada 31. janvārī.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. panta norādītajā laikposmā saskaņā ar minētā panta noteikumiem tika iesniegts pieteikums par mezosulfurona apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantā prasīto papildu dokumentāciju. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otro ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja apstiprinājuma atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko 2015. gada 5. oktobrī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atkārtotas iekļaušanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm piezīmju sniegšanai un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Turklāt Iestāde papildu kopsavilkuma dokumentāciju darīja publiski pieejamu.

(8)

Iestāde 2016. gada 22. septembrī paziņoja Komisijai savu secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka mezosulfurons (aplūkotais variants – mezosulfuronmetils) atbildīs apstiprināšanas kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā. Komisija 2016. gada 6. decembrī iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai ziņojuma projektu par mezosulfuronmetila apstiprinājuma atjaunošanu.

(9)

Attiecībā uz vismaz viena tāda augu aizsardzības līdzekļa, kurā ir šī darbīgā viela, vienu vai vairākiem raksturīgiem lietojumiem ir konstatēts, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji.

(10)

Tādēļ ir lietderīgi atjaunot mezosulfurona apstiprinājumu.

(11)

Mezosulfurona apstiprinājuma atjaunošanas riska novērtējums ir balstīts uz skaitā ierobežotiem raksturīgajiem lietojumiem, kas tomēr neierobežo to, kādiem lietojumiem mezosulfuronu saturoši augu aizsardzības līdzekļi var tikt atļauti. Tāpēc nav lietderīgi paturēt spēkā ierobežojumu, kas ļauj minēto vielu lietot tikai par herbicīdu.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 14. panta 1. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir jāparedz daži nosacījumi un ierobežojumi. Īpaši lietderīgi būtu pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju.

(13)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 20. panta 3. punktu saistībā ar tās 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums.

(14)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2016 (7) mezosulfurona apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2018. gada 31. janvārim, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms vielas apstiprinājuma termiņa beigām. Ņemot vērā to, ka lēmums par atjaunošanu ir pieņemts pirms pagarinātā apstiprinājuma termiņa beigām, šī regula būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. jūlija.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošana

I pielikumā norādītās darbīgās vielas mezosulfurona apstiprinājumu atjauno, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas sākums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 5. decembra Direktīva 2003/119/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā aktīvās vielas mezosulfuronu, propoksikarbazonu un zoksamīdu (OV L 325, 12.12.2003., 41. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(6)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2016. Secinājums par speciālistu veikto pesticīdu riska novērtējumu attiecībā uz darbīgo vielu mezosulfuronu (aplūkotais variants – mezosulfuronmetils). EFSA Journal, 2016; 14(10):4584 (26 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2016.4584. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisijas 2016. gada 17. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2016, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām acetamiprīdam, benzoskābei, flazasulfuronam, mekopropam-P, mepanipirīmam, mezosulfuronam, propinebam, propoksikarbazonam, propizamīdam, propikonazolam, Pseudomonas chlororaphis celmam MA 342, piraklostrobīnam, hinoksifēnam, tiakloprīdam, tiramam, ciramam, zoksamīdam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 312, 18.11.2016., 21. lpp.).


I PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums,

identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprinājuma datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Mezosulfurons (pamatviela)

Mezosulfuronmetils (variants)

CAS Nr. 208465-21-8

Mezosulfuronmetils

CIPAC Nr. 663

(mezosulfurons)

CIPAC Nr. 663.201

(mezosulfuronmetils)

Mezosulfuronmetils:

metil-2-[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metānsulfamido-p-toluāts

Mezosulfurons:

2-[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metānsulfamido)-p-toluilskābe

≥ 930 g/kg

(izteikts kā mezosulfuronmetils)

2017. gada 1. jūlijs

2032. gada 30. jūnijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā ziņojuma par mezosulfurona apstiprinājuma atjaunošanu secinājumus un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

ūdens organismu un nemērķa sauszemes augu aizsardzībai,

gruntsūdeņu aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Divu gadu laikā pēc tam, Komisija publiskojusi vadlīnijas par ūdens attīrīšanas procesu ietekmes izvērtēšanu uz virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos esošo atlieku īpašībām, pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei apstiprinošu informāciju par ūdens attīrīšanas procesu ietekmi uz to atlieku īpašībām, kuras atrodas dzeramajā ūdenī.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:

1)

A daļā svītro 75. ierakstu par mezosulfuronu;

2)

B daļā iekļauj šādu ierakstu:

“111

Mezosulfurons (pamatviela)

Mezosulfuronmetils (variants)

CAS Nr. 208465-21-8

(mezosulfuronmetils)

CIPAC Nr. 663

(mezosulfurons)

CIPAC Nr. 663.201

(mezosulfuronmetils)

Mezosulfuronmetils:

metil-2-[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metānsulfamido-p-toluāts

Mezosulfurons:

2-[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metānsulfamido)-p-toluilskābe

≥ 930 g/kg

(izteikts kā mezosulfuronmetils)

2017. gada 1. jūlijs

2032. gada 30. jūnijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā ziņojuma par mezosulfurona apstiprinājuma atjaunošanu secinājumus un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

ūdens organismu un nemērķa sauszemes augu aizsardzībai,

gruntsūdeņu aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Divu gadu laikā pēc tam, Komisija publiskojusi vadlīnijas par ūdens attīrīšanas procesu ietekmes izvērtēšanu uz virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos esošo atlieku īpašībām, pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei apstiprinošu informāciju par ūdens attīrīšanas procesu ietekmi uz to atlieku īpašībām, kuras atrodas dzeramajā ūdenī.”


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/756

(2017. gada 28. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

EG

288,4

MA

99,5

TR

115,6

ZZ

167,8

0707 00 05

MA

79,4

TR

147,7

ZZ

113,6

0709 93 10

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

50,0

IL

141,6

MA

55,7

TR

41,8

ZA

43,6

ZZ

66,5

0805 50 10

EG

56,5

TR

54,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

227,9

BR

112,9

CL

124,5

NZ

146,7

US

116,7

ZA

81,8

ZZ

135,1

0808 30 90

AR

168,8

CL

142,4

CN

98,4

NZ

206,0

ZA

116,8

ZZ

146,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/757

(2017. gada 28. aprīlis)

par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2017. gada aprīļa apakšperiodam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 (2) ir atvērtas konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredzēta šo kvotu pārvaldība; kvotas ir sagrupētas pēc produkta izcelsmes valsts un iedalītas apakšperiodos saskaņā ar minētās īstenošanas regulas I pielikumu.

(2)

Kvotai, kas paredzēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, otrais kvotas apakšperiods ir aprīļa mēnesis.

(3)

No paziņojumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 8. panta a) punktu, izriet, ka daudzumi, kuri norādīti pieteikumos, kas atbilstīgi minētās īstenošanas regulas 4. panta 1. punktam iesniegti 2017. gada aprīļa pirmajās 10 darbdienās par kvotu ar kārtas numuru 09.4130, pārsniedz pieejamo daudzumu. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, kas piemērojams pieprasītajiem attiecīgās kvotas daudzumiem un ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 7. panta 2. punktu.

(4)

Turklāt no minētajiem paziņojumiem izriet, ka daudzumi, kas norādīti pieteikumos, kuri atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 4. panta 1. punktam iesniegti 2017. gada aprīļa pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz kvotām ar kārtas numuriem 09.4127, 09.4128 un 09.4129, ir mazāki par pieejamo daudzumu.

(5)

Turklāt atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 5. panta pirmajai daļai būtu jānosaka nākamajā apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums kvotām, kuru kārtas numuri ir 09.4127, 09.4128, 09.4129 un 09.4130.

(6)

Lai efektīvāk pārvaldītu importa licenču izdošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izdodot rīsu importa licences atbilstoši pieteikumiem, kuri iesniegti 2017. gada aprīļa pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 minēto kvotu ar kārtas numuru 09.4130, pieprasītajam daudzumam piemēro šīs regulas pielikumā noteikto piešķīruma koeficientu.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikts kopējais daudzums, kas attiecībā uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 paredzētajām kvotām ar kārtas numuriem 09.4127, 09.4128, 09.4129 un 09.4130 ir pieejams nākamajā apakšperiodā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 7. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 325, 8.12.2011., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).


PIELIKUMS

2017. gada aprīļa apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30:

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2017. gada aprīļa apakšperiodā

2017. gada jūlija apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4127

 (1)

17 808 482

Taizeme

09.4128

 (1)

8 909 652

Austrālija

09.4129

 (1)

911 500

Citas valstis

09.4130

0,695296 %

0


(1)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad pieņemami ir visi pieprasītie daudzumi.


LĒMUMI

29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/45


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/758

(2017. gada 25. aprīlis)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Stokholmas Konvencijas par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem astotajā Pušu konferencē attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem A, B un C pielikumā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2004. gada 14. oktobrī ar Padomes Lēmumu 2006/507/EK (1) Eiropas Kopienas vārdā tika apstiprināta Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (“konvencija”).

(2)

Savienība ir iestrādājusi konvencijā paredzētos pienākumus Eiropas Savienības tiesību aktos, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 (2).

(3)

Savienība stingri uzsver nepieciešamību pakāpeniski papildināt konvencijas A, B un/vai C pielikumu, tajos iekļaujot jaunas vielas, kas atbilst noturīgu organisku piesārņotāju (NOP) kritērijiem, ņemot vērā piesardzības principu, lai sasniegtu konvencijas mērķi un izpildītu Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību, kas notika 2002. gadā Johannesburgā, valstu valdību panākto apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt ķimikāliju kaitīgo ietekmi.

(4)

Saskaņā ar konvencijas 22. pantu Pušu konferencē var pieņemt lēmumus par to, lai grozītu konvencijas A, B un/vai C pielikumu. Minētie lēmumi stājas spēkā vienu gadu pēc tam, kad par grozījumu ir paziņojis depozitārijs, izņemot attiecībā uz tām konvencijas pusēm (“puses”), kuras izvēlējušās nepiedalīties.

(5)

Pēc pieteikuma saņemšanas no Norvēģijas 2013. gadā par komerciālā dekabromdifenilētera (c-decaBDE) iekļaušanu saskaņā ar konvenciju izveidotā Noturīgo organisko piesārņotāju izvērtēšanas komiteja (“NOP IK”) ir pabeigusi c-decaBDE izvērtēšanu. NOP IK ir konstatējusi, ka c-decaBDE atbilst konvencijas kritērijiem tā iekļaušanai konvencijas A pielikumā. Astotajā Pušu konferencē ir plānots pieņemt lēmumu par c-decaBDE iekļaušanu konvencijas A pielikumā.

(6)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/227 (3), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) (REACH) XVII pielikumā pievieno 67. ierakstu (“67. ieraksts”), ir ierobežota dekabromdifenilētera ražošana, laišana tirgū un tā kā vielas lietošana, tā lietošana kā citu vielu sastāvdaļa, tā lietošana maisījumos un ražojumos. Saskaņā ar 67. ierakstu dekabromdifenilētera ražošana, laišana tirgū vai izmantošana ir atļauta tikai uz ierobežotu laiku un attiecībā uz jauniem gaisa kuģiem un gaisa kuģu, mehānisko transportlīdzekļu, lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un konkrētu mašīnu rezerves daļām.

(7)

Pēc pieteikuma saņemšanas no Savienības 2006. gadā par īsās ķēdes hlorparafīnu (SCCP) iekļaušanu NOP IK ir konstatējusi, ka SCCP atbilst konvencijas kritērijiem to iekļaušanai konvencijas A pielikumā. Astotajā Pušu konferencē ir plānots pieņemt lēmumu par SCCP iekļaušanu konvencijas A pielikumā.

(8)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 850/2004, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) 2015/2030 (5), SCCP ražošana, laišana tirgū un izmantošana Savienībā ir aizliegta, lai gan pastāv daži izņēmumi. Minētajā grozītajā regulā ir noteiktas arī robežvērtības SCCP klātbūtnei citos hlorparafīnu maisījumos, kas rodas ražošanas procesā. Tā kā SCCP pārnese vidē var notikt lielos attālumos, Savienības iedzīvotājiem būtu lielāks ieguvums no šīs vielas lietošanas pakāpeniskas izbeigšanas visā pasaulē nekā no tās aizliegšanas tikai Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 850/2004.

(9)

Pēc pieteikuma saņemšanas no Savienības 2011. gadā par heksahlorbutadiēna (HCBD) iekļaušanu NOP IK ir konstatējusi, ka HCBD atbilst konvencijas kritērijiem tā iekļaušanai konvencijas A un C pielikumā. Septītajā Pušu konferencē tika nolemts HCBD iekļaut konvencijas A pielikumā. Tomēr Pušu konference pieņēma lēmumu SC-7/11, kurā NOP IK prasīts HCBD iekļaušanu konvencijas C pielikumā izvērtēt sīkāk, pamatojoties uz pieejamo jauno informāciju, un sagatavot ieteikumu Pušu konferencei par HCBD iekļaušanu C pielikumā, ko izskatīs astotajā konferencē.

(10)

HCBD ražošana, laišana tirgū un izmantošana Savienībā ir aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 850/2004, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 519/2012 (6), tomēr dažās rūpnieciskajās darbībās HCBD joprojām var rasties netīši. Uz šādām darbībām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (7), un tām jāpiemēro noteikti emisiju pārvaldības pasākumi. Tā kā HCBD pārnese vidē var notikt lielos attālumos, ES iedzīvotājiem būtu lielāks ieguvums no globāliem pasākumiem, ar ko apkaro šīs vielas netīšu emisiju, nekā no Regulā (EK) Nr. 850/2004 noteiktopasākumu piemērošanas tikai Savienībā.

(11)

Perfluoroktānsulfoskābe (PFOS) un tās atvasinājumi ir iekļauti konvencijas B pielikumā, gan norādot vairākus “pieļaujamos izmantošanas mērķus”. Pušu konferencei lūgs izvērtēt, vai šie pieļaujamie izmantošanas mērķi vēl aizvien būtu jāsaglabā. Ar Regulu (EK) Nr. 850/2004 PFOS ražošana, laišana tirgū un izmantošana ir aizliegta, tomēr uz dažiem Savienībā vēl aizvien nepieciešamiem lietojumiem ir attiecināts izņēmums. Tādēļ Savienībai vajadzētu atbalstīt PFOS un tās atvasinājumu to “pieļaujamo izmantošanas mērķu” svītrošanu, kuri pusēm vairs nav nepieciešami, izņemot šādus lietojumus: gaismizturīgi un gaismu neatstarojoši pusvadītāju pārklājumi; kodinātājs, ko izmanto pusvadītāju savienojumiem un keramiskajiem filtriem un cietajai metalizācijai tikai noslēgtās sistēmās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Stokholmas konvencijas astotajā Pušu konferencē saskaņā ar Noturīgo organisko piesārņotāju izvērtēšanas komitejas attiecīgajiem ieteikumiem, ir atbalstīt:

komerciālā dekabromdifenilēterī (c-decaBDE) klātesoša dekabromdifenilētera (BDE-209) iekļaušanu konvencijas A pielikumā, paredzot “specifiskus izņēmumus” attiecībā uz decaBDE ražošanu un izmantošanu rezerves daļām automobiļu rūpniecībā. Savienība atbalsta iekļaušanu minētajā pielikumā ar papildu “specifiskiem izņēmumiem” attiecībā uz gaisa kuģiem un gaisa kuģu rezerves daļām saskaņā ar Regulu (ES) 2017/227, kā arī attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un konkrētu mašīnu rezerves daļām, ja pārējās puses vai tieši skartās ieinteresētās personas var pierādīt, ka tām tas ir vajadzīgs,

īsās ķēdes hlorparafīnu (SCCP) iekļaušanu konvencijas A pielikumā,

heksahlorbutadiēna (HCBD) iekļaušanu konvencijas C pielikumā,

šādu pieļaujamo izmantošanas mērķu svītrošanu konvencijas B pielikuma ierakstā par perfluoroktānsulfoskābi (PFOS) un tās atvasinājumiem: fotoapstrāde, aviācijā izmantojami hidrauliskie šķidrumi, dažas medicīniskas ierīces (piemēram, etilēna tetrafluoretilēna (ETFE) kopolimēra slāņi un rentgenpozitīva ETFE ieguve, in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un CCD matricas filtri), ugunsdzēsības putas, atraktanti Atta spp. un Acromyrmex spp. lapgraužu skudru apkarošanai.

2.   Par šīs nostājas precizēšanu, ņemot vērā norises astotajā Pušu konferencē, var vienoties korrdinējot to uz vietas.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2017. gada 25. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. BORG


(1)  Padomes Lēmums Nr. 2006/507/EK (2004. gada 14. oktobris) par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) 2017/227 (2017. gada 9. februāris), ar ko attiecībā uz bis(pentabromfenil)ēteri groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 35, 10.2.2017., 6. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) 2015/2030 (2015. gada 13. novembris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 298, 14.11.2015., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 519/2012 (2012. gada 19. jūnijs), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 159, 20.6.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/759

(2017. gada 28. aprīlis)

par kopīgiem protokoliem un datu formātiem, kas gaisa pārvadātājiem jāizmanto, nosūtot pasažieru informācijas nodaļām PDR datus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīvu (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā (ES) 2016/681 Komisijai ir noteikta prasība sastādīt kopīgo protokolu un saderīgo datu formātu sarakstu, kuri gaisa pārvadātājiem jāizmanto, nosūtot dalībvalstīm pasažieru datu reģistra (PDR) datus. Gaisa pārvadātājiem no minētā saraksta jāizraugās un jāidentificē dalībvalstīm kopīgie protokoli un datu formāti, kurus tie plāno izmantot.

(2)

Izvēles iespēju sarakstā būtu jāņem vērā nozares pašreizējā situācija, lai varētu ātri īstenot Direktīvu (ES) 2016/681 un samazinātu nelabvēlīgu ekonomisko ietekmi uz gaisa pārvadātājiem. Sniegtajām izvēles iespējām vienlaikus būtu jānodrošina PDR datu sūtījumu drošība un uzticamība.

(3)

Nelieli gaisa pārvadātāji, kuri neveic lidojumus saskaņā ar konkrētu un sabiedrībai pieejamu grafiku un kuriem nav nepieciešamās tehniskās infrastruktūras, kas tiem ļautu izmantot pielikumā minētos datu formātus un pārsūtīšanas protokolus, būtu jāatbrīvo no pienākuma izmantot šos formātus un protokolus. Dalībvalstīm būtu divpusēji jāvienojas ar šiem gaisa pārvadātājiem par izmantojamajiem elektroniskajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu atbilstīgu drošības līmeni gadījumos, kad šie gaisa pārvadātāji nosūta PDR datus.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/681 17. apsvērumu Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) pamatnostādnes par PDR būtu jāņem vērā, pieņemot saderīgus datu formātus, lai gaisa pārvadātāji uz dalībvalstīm nosūtītu PDR datus.

(5)

PNRGOV datu formāts ir atzīts par starptautisku standartu PDR datu nosūtīšanai, un Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA), ICAO un Pasaules Muitas organizācijas (PMO) paspārnē to ir kopīgi izstrādājušas valdības, gaisa pārvadātāji un pakalpojumu sniedzēji. PNRGOV datu formātam būtu jāatbilst šādiem pasažieru un lidostu datu apmaiņas standartiem (PADIS): EDIFACT un XML īstenošanas norādījumi attiecībā uz PMRGOV ziņojumiem; šos norādījumus ir apstiprinājusi un publicējusi PMO/IATA/ICAO API PDR kontaktkomiteja.

(6)

UN/EDIFACT PAXLST ir datu formāts, kas paredzēts iepriekšējas pasažieru informācijas (API) datu nosūtīšanai. Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/681 8. panta 2. punktu šis formāts būtu jāizmanto, lai nosūtītu API datus, kurus gaisa pārvadātāji vāc savā parastajā darbības gaitā, bet neglabā ar tādiem pašiem tehniskajiem līdzekļiem kā citus PDR datus.

(7)

Lai nosūtītu pasažieru datus valstu iestādēm, vairākums gaisa pārvadātāju pašlaik izmanto divus pārsūtīšanas protokolus – IBM MQ un IATA Type B.

(8)

IBM MQ, kas ir uzņēmuma IBM Corporation patentēts produkts, nodrošina ziņojumu nosūtīšanu drošā un uzticamā veidā, kā rezultātā tiek saglabāta ziņojumu integritāte un līdz minimumam samazināts informācijas zuduma risks, un tas izmanto ziņojumu sarindošanu, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp lietotnēm, sistēmām, pakalpojumiem un datnēm.

(9)

B tipa ziņojumapmaiņa (Type B messaging) ir nosaukums, ko IATA ir piešķīrusi ziņojumapmaiņai gaisa transporta un ceļojumu organizēšanas nozarēs un starp tām. Gaisa transporta nozarē tā tiek uzskatīta par īpaši uzticamu un drošu un tāpēc atbalsta darījumdarbībai kritiski svarīgās lietotnes.

(10)

Termiņā, kas ir īsāks nekā 4–5 gadi, ne visi gaisa pārvadātāji spēj pieņemt un īstenot citus pārsūtīšanas protokolus, kuri nav pašlaik izmantotie protokoli.

(11)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/681 16. panta 2. punktu gaisa pārvadātājiem vienu gadu pēc šā īstenošanas lēmuma pieņemšanas būtu jāspēj izmantot vismaz vienu no šajā īstenošanas lēmumā noteiktajiem datu formātiem un pārsūtīšanas protokoliem.

(12)

Īstenošanas lēmumā attiecīgi būtu jāņem vērā nozares pašreizējā situācija un jāparedz iespēja, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji var turpināt izmantot – arī Direktīvas (ES) 2016/681 vajadzībām – tos pašus datu formātus un pārsūtīšanas protokolus, kas pašlaik ir standarts šajā nozarē.

(13)

No otras puses, pēc iespējas lielākā mērā būtu jāmudina izmantot atvērtā standarta datu formātus un pārsūtīšanas protokolus, tostarp izmantot Eiropas standartus.

(14)

Komisija pašlaik veicina AS4 protokola izmantošanu, jo īpaši saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI). Tāpēc šis protokols būtu jāiekļauj sarakstā kā alternatīva IBM MQ un IATA Type B protokoliem.

(15)

Nozare un dalībvalstis būtu jāmudina, lai tās kopā ar starptautiskajiem partneriem, ICAO un PMO veiktu vajadzīgos pasākumus nolūkā iekļaut starptautiski atzītu atsauces protokolu klāstā piemērotus atvērtā standarta protokolus, kurus gaisa pārvadātāji izmantotu PDR datu nosūtīšanai dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām.

(16)

Tāpēc šis īstenošanas lēmums būtu jāpārskata četru gadu laikā pēc tā pieņemšanas dienas, lai apsvērtu iespēju aizstāt patentētus produktus ar atvērtā standarta pārsūtīšanas protokoliem. Būtu jāapsver arī iespēja no jauna pārskatīt PNRGOV un EDIFACT PAXLST datu formātu esošās EDIFACT un XML versijas, kā arī būtu jāapsver iespēja izstrādāt XML standartus API ziņojumapmaiņai.

(17)

Dalībvalstis var arī apsvērt iespēju sniegt gaisa pārvadātājiem apstiprinājumu par PDR datu sūtījuma saņemšanu (izmantojot ACKRES ziņojumu). Šādam lēmumam būtu jābalstās uz divpusēju vienošanos starp gaisa pārvadātāju un dalībvalsti, kā ieteikusi IATA.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Direktīvas (ES) 2016/681 17. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopīgie protokoli un saderīgi datu formāti

1.   Nosūtot PDR datus dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/681, gaisa pārvadātāji izmanto vienu no šā lēmuma pielikuma 1. un 2. punktā uzskaitītajiem datu formātiem un pārsūtīšanas protokoliem.

2.   Gadījumā, ja gaisa pārvadātāji Direktīvas (ES) 2016/681 8. panta 2. punktā minētos iepriekšējas pasažieru informācijas (API) datus nosūta atsevišķi no PDR datiem, kas nosūtīti par to pašu lidojumu, tie izmanto datu formātu, kurš minēts šā lēmuma pielikuma 3. punktā.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, gaisa pārvadātāji, kuri neveic ES ārējos lidojumus un ES iekšējos lidojumus saskaņā ar konkrētu un sabiedrībai pieejamu grafiku un kuriem nav nepieciešamās tehniskās infrastruktūras, kas atbalsta pielikumā uzskaitītos datu formātus un pārsūtīšanas protokolus, nosūta PDR datus, izmantojot elektroniskus līdzekļus, kuri nodrošina pietiekamas garantijas attiecībā uz tehniskiem drošības pasākumiem un par kuriem divpusēji jāvienojas gaisa pārvadātājam un attiecīgajai dalībvalstij.

2. pants

Pārskatīšana

1.   Komisija veic šā īstenošanas lēmuma pārskatīšanu līdz 2021. gada 28. aprīlim. Pārskatīšanā jo īpaši izvērtē iespēju ieviest vienīgi – vai papildus esošajiem protokoliem – atvērtā standarta pārsūtīšanas protokolus, vienlaikus nodrošinot, ka tie ir saskaņoti ar starptautiskajiem standartiem un paraugpraksi.

2.   Ņemot vērā šo pārskatīšanu, Komisija var pieņemt šā lēmuma grozījumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 119, 4.5.2016., 132. lpp.


PIELIKUMS

1.   Datu formāti PDR datu nosūtīšanai

EDIFACT PNRGOV, kā aprakstīts EDIFACT īstenošanas norādījumos; PDR dati, kas nosūtīti (izmantojot push metodi) valstīm vai citām iestādēm; PNRGOV ziņojumu versija 11.1 vai jaunāka,

XML PNRGOV, kā aprakstīts XML īstenošanas norādījumos; PDR dati, kas nosūtīti (izmantojot push metodi) valstīm vai citām iestādēm; PNRGOV ziņojumu versija 13.1 vai jaunāka.

2.   Pārsūtīšanas protokoli PDR datu nosūtīšanai

IBM MQ,

IATA Type B,

ebMS 3.0 AS4 profila versija 1.0, OASIS standarts, publicēts 2013. gada 23. janvārī. AS4 īstenošana saskaņā ar e-SENS AS4 profilu, kas izstrādāts liela apjoma izmēģinājuma projekta e-SENS ietvaros, pašreizējais identifikators un versija: PR – AS4 – 1.10. No 2017. gada Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments turpinās nodrošināt un uzlabot šos īstenošanas norādījumus.

3.   Datu formāti API datu nosūtīšanai gadījumos, kad tos nosūta atsevišķi no PDR ziņojuma

EDIFACT PAXLST, kā aprakstīts PMO/IATA/ICAO īstenošanas norādījumos par pasažieru saraksta ziņojumu (PAXLST), 2003. gada versija vai jaunāka.


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/52


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/760

(2017. gada 24. aprīlis)

par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/41) (2) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu un 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Gada uzraudzības maksu, ko iekasē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9. panta 2. punktu, kopējā summa sedz izdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai (ECB) radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumu veikšanu attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā šos izdevumus nepārsniedz. Šos izdevumus galvenokārt veido izmaksas, kas tieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem, piem., nozīmīgu iestāžu tiešu uzraudzību, mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības pārraudzību, kā arī horizontālo uzdevumu veikšanu un specializēto pakalpojumu sniegšanu. Tie ietver arī izmaksas, kas netieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem, piem., ECB struktūrvienību sniegtiem atbalsta pakalpojumiem, t. sk. telpu nodrošinājuma, cilvēkresursu pārvaldības, administratīvajiem, budžeta un kontroles, grāmatvedības, juridiskajiem, komunikāciju un tulkošanas pakalpojumiem, iekšējo auditu un statistikas un informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem.

(2)

Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām, mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kopējās izmaksas sadala, pamatojoties uz izdevumiem, kas radušies attiecīgajām funkcijām, kuras veic nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu tiešu uzraudzību, un funkcijām, kuras veic mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu netiešu uzraudzību.

(3)

2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu aprēķina kā šādu skaitļu summu: a) aplēstās 2017. gada izmaksas par uzraudzības uzdevumiem, pamatojoties uz apstiprināto ECB 2017. gada budžetu, ņemot vērā jebkādas izmaiņas aplēstajās un paredzētajās ECB gada izmaksās, kas ir zināmas šā lēmuma pieņemšanas laikā, un b) 2016. gada pārpalikums vai deficīts.

(4)

Pārpalikumu vai deficītu nosaka, atņemot 2016. gada uzraudzības uzdevumu veikšanas faktiskās izmaksas, kas atspoguļotas ECB 2016. gada finanšu pārskatos (3), no aplēstajām ECB izmaksām, kas iekasētas par 2016. gadu un ir noteiktas Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2016/661 (ECB/2016/7) (4) pielikumā.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas, saskaņā ar 14. pantu saņemtos procentu maksājumus un summas, kas saņemtas vai atlīdzinātas saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu, ja tādas ir, jāņem vērā, aplēšot 2017. gada uzraudzības uzdevumu veikšanas izmaksas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā lietotajiem terminiem ir Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) un Regulā (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) definētā nozīme.

2. pants

2017. gada uzraudzības maksu kopējā summa

1.   2017. gada uzraudzības maksu kopējā summa ir EUR 424 957 652, un tā ir aprēķināta saskaņā ar I pielikumu.

2.   Katra uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorija apmaksā tālāk minēto gada uzraudzības maksu kopējo summu:

a)

nozīmīgas uzraudzītās iestādes un nozīmīgas uzraudzītās grupas: EUR 391 279 654;

b)

mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes un mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas: EUR 33 677 998.

Attiecībā uz katru kategoriju maksājamais 2017. gada uzraudzības maksu kopējās summas dalījums norādīts II pielikumā.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 24. aprīlī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.

(3)  Publicēti ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu 2017. gada februārī.

(4)  Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 15. aprīļa Lēmums (ES) 2016/661 par 2016. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2016/7) (OV L 114, 28.4.2016., 14. lpp.).

(5)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

2017. gada uzraudzības maksu kopējās summas aprēķins

(EUR)

Aplēstās 2017. gada izmaksas

464 676 594

Algas un pabalsti

208 621 881

Īre un ēku uzturēšana

54 990 329

Citi darbības izdevumi

201 064 384

2016. gada pārpalikums/deficīts

– 41 089 798

Summas, ko ņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu

1 370 856

Iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas

0

Saskaņā ar minētās regulas 14. pantu saņemtie procentu maksājumi

– 23 761

Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summa

1 394 617

KOPĀ

424 957 652


II PIELIKUMS

2017. gada uzraudzības maksu kopējās summas dalījums

(EUR)

 

Nozīmīgas uzraudzītās iestādes un nozīmīgas uzraudzītās grupas

Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes un mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas

Kopā

Aplēstās 2017. gada izmaksas

427 700 563

36 976 031

464 676 594

2016. gada pārpalikums/deficīts

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Summas, ko ņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu

1 172 601

198 255

1 370 856

Iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas

0

0

0

Saskaņā ar minētās regulas 14. pantu saņemtie procentu maksājumi

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summa

1 181 297

213 320

1 394 617

KOPĀ

391 279 654

33 677 998

424 957 652


IETEIKUMI

29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/56


KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2017/761

(2017. gada 26. aprīlis)

par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 3. pantam Savienības mērķi citu starpā ir veicināt savu tautu labklājību un gādāt par Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kas balstīta uz sociālo tirgus ekonomiku ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir pilnīga nodarbinātība un sociālā attīstība. Savienība apkaro sociālo atstumtību un diskrimināciju, veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību, paaudžu solidaritāti un bērnu tiesību aizsardzību.

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pantu Savienība, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, ņem vērā prasības, kas saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, pienācīgas sociālās aizsardzības nodrošināšanu, cīņu pret sociālo atstumtību, izglītības, apmācības un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.

(3)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 151. pantā ir noteikts, ka Savienība un dalībvalstis, apzinoties sociālās pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas Eiropas Sociālajā hartā, kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un 1989. gada Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, par saviem mērķiem izvirza nodarbinātības veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, lai tos saskaņotu un vienlaikus turpinātu ieviest uzlabojumus, pienācīgu sociālo aizsardzību, dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi augstas nodarbinātības uzturēšanu, un cīņu pret sociālo atstumtību.

(4)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 152. pantā ir paredzēts, ka Savienība atzīst un savā līmenī veicina sociālo partneru nozīmi, ņemot vērā valstu sistēmu dažādību. Tā veicina dialogu sociālo partneru starpā un ievēro viņu autonomiju.

(5)

Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kas pirmo reizi proklamēta Eiropadomes Nicas sanāksmē 2000. gada 7. decembrī, aizsargā un sekmē vairākus Eiropas sociālajam modelim būtiskus pamatprincipus. Šīs hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, pienācīgi ievērojot subsidiaritātes principu, bet uz dalībvalstīm tad, kad tās īsteno Savienības tiesību aktus.

(6)

Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir iekļauti noteikumi, kuros paredzētas Savienības pilnvaras attiecībā uz tādām jomām kā darba ņēmēju brīva pārvietošanās (45.–48. pants), tiesības veikt uzņēmējdarbību (49.– 55. pants), sociālā politika (151.–161. pants), dialoga veicināšana starp darba devējiem un darba ņēmējiem (154. pants), ieskaitot Savienības līmenī noslēgtus un īstenotus nolīgumus (155. pants), vienādu samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu darbu (157. pants), kvalitatīvas izglītības un arodmācību sekmēšana (165. un 166. pants), Savienības rīcība, kas papildina dalībvalstu politiku un veicina sadarbību veselības jomā (168. pants), ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija (174.–178. pants), ekonomikas politikas vispārējo pamatnostādņu izstrāde un īstenošanas pārraudzība (121. pants), nodarbinātības pamatnostādņu izstrāde un īstenošanas pārbaude (148. pants) un – vispārīgāk – tiesību aktu tuvināšana (114.–117. pants).

(7)

Eiropas Parlaments ir aicinājis izveidot spēcīgu Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai nostiprinātu sociālās tiesības, īstermiņā un vidējā termiņā radītu pozitīvu ietekmi uz cilvēku dzīvi un nodrošinātu atbalstu 21. gadsimta Eiropas veidošanai (1). Eiropadome ir uzsvērusi, ka ekonomiskā un sociālā nedrošība ir jārisina prioritārā kārtā, un aicinājusi radīt daudzsološu nākotni visiem, nosargāt mūsu dzīvesveidu un nodrošināt labākas iespējas jauniešiem (2). 27 dalībvalstu un Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vadītāji Romas programmā apņēmās strādāt sociāli atbildīgas Eiropas labā. Minētā apņemšanās balstās uz tādiem principiem kā ilgtspējīga izaugsme un ekonomiskā un sociālā progresa veicināšana, kā arī kohēzija un konverģence, vienlaikus atbalstot iekšējā tirgus integritāti (3). Sociālie partneri ir apņēmušies arī turpmāk veicināt to, lai Eiropa dotu konkrētus ieguvumus darba ņēmējiem un uzņēmumiem (4).

(8)

Pēdējos gadu desmitos pilnveidojot Eiropas vienoto tirgu, ir izstrādāti daudzi svarīgi sociālās jomas tiesību akti, kas panākuši virzību tādos aspektos kā pārvietošanās brīvība, dzīves un darba apstākļi, sieviešu un vīriešu līdztiesība, darba aizsardzība, sociālā aizsardzība, izglītība un arodmācības. Euro ieviešana ir devusi Savienībai stabilu vienoto valūtu, kas ir kopīga 340 miljoniem iedzīvotāju deviņpadsmit dalībvalstīs un atvieglo ikdienu un pasargā šos cilvēkus no finansiālas nestabilitātes. Savienība ir ievērojami paplašinājusies, un tas ir palielinājis ekonomiskās iespējas un veicinājis sociālo attīstību visā Eiropā.

(9)

Darba tirgi un sabiedrība ātri attīstās, un globalizācija, digitālā revolūcija, pārmaiņas darba organizācijā, kā arī sociālās un demogrāfiskās pārmaiņas paver jaunas iespējas, bet arī rada jaunus pārbaudījumus. Tādas problēmas kā arvien augoša nevienlīdzība, ilgtermiņa un jauniešu bezdarbs vai paaudžu solidaritātes trūkums bieži ir līdzīgas dažādās dalībvalstīs, lai gan atšķirīgā apmērā.

(10)

Eiropa ir pierādījusi savu apņēmību pārvarēt finansiālo un ekonomisko krīzi, un mērķtiecīgas rīcības rezultātā Savienības ekonomika tagad kļuvusi stabilāka, nodarbinātības līmenis saglabājas nepieredzēti augsts un bezdarba līmenis turpina samazināties. Tomēr krīzei bijušas tālejošas sociālās sekas – no jaunatnes un ilgtermiņa bezdarba līdz nabadzības riskam – un minēto seku mazināšana joprojām ir neatliekama prioritāte.

(11)

Nodarbinātības un sociālās grūtības, ar kurām saskaras Eiropa, lielā mērā ir radušās visai pieticīgas izaugsmes dēļ, kuru savukārt izraisa neizmantots potenciāls tādos aspektos kā dalība darba tirgū un darba ražīgums. Ekonomiskais un sociālais progress ir cieši saistīts, un Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidei būtu jābūt daļai no plašākiem centieniem izveidot iekļaujošāku un ilgtspējīgāku izaugsmes modeli, uzlabojot Eiropas konkurētspēju un padarot to par labāku vietu ieguldījumiem, darbvietu izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai.

(12)

Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķis ir būt par ceļrādi uz efektīvu nodarbinātību un sociālajiem rezultātiem, risinot pašreizējās un nākotnē paredzamās problēmas, lai apmierinātu cilvēku visspiedīgākās vajadzības un nodrošinātu sociālo tiesību labāku ievērošanu un īstenošanu.

(13)

Uzmanības koncentrēšana uz nodarbinātību un sociālās jomas rādītājiem ir īpaši svarīga, lai vairotu noturību un padziļinātu ekonomisko un monetāro savienību. Šā iemesla dēļ Eiropas sociālo tiesību pīlārs galvenokārt paredzēts eurozonai, bet tas ir piemērojams visām dalībvalstīm, kuras vēlas tajā iesaistīties.

(14)

Eiropas sociālo tiesību pīlārs izsaka principus un tiesības, kas ir nepieciešami taisnīgiem un labi funkcionējošiem darba tirgiem un labklājības sistēmām 21. gadsimta Eiropā. Tas atkārtoti nostiprina daļu tiesību, kas jau ir iestrādātas Savienības tiesību aktu sistēmā. Tas arī pievieno jaunus principus, kuri risina problēmas, ko izraisa sociālās, tehnoloģiskās un ekonomiskās izmaiņas.

(15)

Eiropas sociālo tiesību pīlārā nostiprinātie principi attiecas uz Savienības pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības rezidenti. Ja kāds princips piemērojams darba ņēmējiem, tas attiecas uz visām darba tirgū iesaistītām personām neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa, kārtības un ilguma.

(16)

Eiropas sociālo tiesību pīlārs neliedz dalībvalstīm vai to sociālajiem partneriem noteikt augstākus sociālos standartus. Konkrētāk, nekas Eiropas sociālo tiesību pīlārā nav interpretējams kā tāds, kas ierobežo vai negatīvi ietekmē tiesības un principus, kādi to attiecīgajās piemērošanas jomās atzīti Savienības tiesību vai starptautisko tiesību sistēmā un starptautiskajos nolīgumos, kuros Savienība vai visas dalībvalstis ir puses, tostarp Eiropas Sociālajā hartā, kas 1961. gada 18. oktobrī ir parakstīta Turīnā, un attiecīgajās Starptautiskās Darba organizācijas konvencijās un ieteikumos.

(17)

Rezultātu sasniegšana Eiropas sociālo tiesību pīlāra jomā ir kopīga apņemšanās un atbildība starp Savienību, tās dalībvalstīm un sociālajiem partneriem. Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktie principi un tiesības jāīsteno gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī, ievērojot attiecīgo kompetenci un subsidiaritātes principu.

(18)

Savienības līmenī Eiropas sociālo tiesību pīlārs nenozīmē Līgumos noteikto Savienības pilnvaru paplašināšanu. Tas jāīsteno, ievērojot šo pilnvaru robežas.

(19)

Dalībvalstu līmenī pīlārā ir ņemta vērā Eiropas tautu kultūras un tradīciju daudzveidība, kā arī dalībvalstu nacionālā identitāte un to publiskā sektora iestāžu organizācija valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Konkrētāk, pīlāra izveide neskar dalībvalstu tiesības definēt savu sociālās drošības sistēmu fundamentālos principus, un tai nebūtu jāskar šo sistēmu finansiālais līdzsvars.

(20)

Sociālajam dialogam ir galvenā loma sociālo tiesību stiprināšanā un ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanā. Visu līmeņu sociālajiem partneriem ir svarīga loma Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešanā un īstenošanā saskaņā ar šo partneru autonomiju un tiesībām uz kolektīvo rīcību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

EIROPAS SOCIĀLO TIESĪBU PĪLĀRS

I NODAĻA

Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība

1.   Vispārīgā un profesionālā izglītība un mūžizglītība

Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu vispārīgo un profesionālo izglītību un mūžizglītību, lai varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnā mērā piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi mainīt darbu darba tirgū.

2.   Dzimumu līdztiesība

a)

Visās jomās ir jānodrošina un jāveicina vienāda attieksme pret sievietēm un vīriešiem un vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem, arī attiecībā uz dalību darba tirgū, nodarbinātības noteikumiem un profesionālo izaugsmi.

b)

Sievietēm un vīriešiem ir tiesības uz vienādu atlīdzību par līdzvērtīgu darbu.

3.   Vienādas iespējas

Ikvienam neatkarīgi no dzimuma, rases vai tautības, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas ir tiesības uz vienādu attieksmi un iespējām tādās jomās kā nodarbinātība, sociālā aizsardzība, izglītība un piekļuve sabiedrībai pieejamām precēm un pakalpojumiem. Nepietiekami pārstāvēto grupu iespēju vienlīdzību veicina.

4.   Aktīvs atbalsts nodarbinātībai

a)

Ikvienam ir tiesības un savlaicīgu un individuāli pielāgotu palīdzību, lai uzlabotu nodarbinātības vai pašnodarbinātības izredzes. Tas ietver tiesības saņemt atbalstu darba meklējumiem, apmācībai un pārkvalifikācijai. Ikvienam ir tiesības darba maiņas brīdī pārcelt sociālās aizsardzības tiesības un tiesības uz apmācību.

b)

Jauniešiem ir tiesības turpināt izglītošanos, māceklību, praksi vai saņemt pienācīgu darba piedāvājumu četru mēnešu laikā kopš dienas, kad jaunietis kļūst par bezdarbnieku vai pamet izglītības sistēmu.

c)

Bezdarbniekiem ir tiesības uz individuālu, pastāvīgu un konsekventu atbalstu. Ilglaicīgiem bezdarbniekiem ir tiesības uz padziļinātu individuālo novērtējumu ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc nonākšanas bezdarbnieka statusā.

II NODAĻA

Taisnīgi darba apstākļi

5.   Droši un pielāgojami darba apstākļi

a)

Neatkarīgi no nodarbinātības attiecību veida un ilguma darbiniekiem ir tiesības uz taisnīgu un vienādu attieksmi tādos aspektos kā darba apstākļi, sociālās aizsardzības pieejamība un apmācība. Veicina pāreju uz beztermiņa nodarbinātības formām.

b)

Saskaņā ar tiesību aktiem un kolektīviem līgumiem darbiniekiem nodrošina elastību, kas vajadzīga, lai ātri pielāgotos ekonomiskās situācijas izmaiņām.

c)

Sekmē novatoriskas darba formas, kas nodrošina kvalitatīvus darba apstākļus. Veicina uzņēmējdarbības garu un pašnodarbinātību. Atvieglina darba mobilitāti.

d)

Novērš nodarbinātības attiecības, kuru rezultātā rodas nedroši darba apstākļi, tostarp aizliedz nestandarta līgumu izmantošanu. Jebkura pārbaudes laika ilgums ir samērīgs.

6.   Atalgojums

a)

Darbiniekiem ir tiesības uz taisnīgu atalgojumu, kas nodrošina pienācīgus dzīves apstākļus.

b)

Nodrošina adekvātu minimālo algu, kas nodrošina darbinieka un viņa ģimenes vajadzību apmierināšanu, ņemot vērā valstī valdošos ekonomiskos un sociālos apstākļus, vienlaikus gādājot par piekļuvi darba tirgum un par stimuliem meklēt darbu. Novērš nodarbinātu personu nabadzību.

c)

Visas algas nosaka pārredzamā un paredzamā veidā, saskaņā ar valsts praksi un ievērojot sociālo partneru autonomiju.

7.   Informācija par nodarbinātības nosacījumiem un aizsardzība atlaišanas gadījumā

a)

Stājoties darba attiecībās, darbiniekiem ir tiesības uz rakstisku informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem konkrētajā nodarbinātības situācijā, arī pārbaudes periodā.

b)

Darbiniekiem pirms jebkuras atlaišanas ir tiesības tikt uz informāciju par iemesliem un tiesības laikus saņemt attiecīgu brīdinājumu. Darbiniekiem ir tiesības uz efektīvu un objektīvu strīdu risināšanas kārtību un – nepamatotas atlaišanas gadījumā – tiesības uz pārsūdzību un pienācīgu kompensāciju.

8.   Sociālais dialogs un darbinieku dalība

a)

Izstrādājot ekonomisko, nodarbinātības un sociālo politiku, apspriežas ar sociālajiem partneriem atbilstoši valsts praksei. Tos mudina slēgt kolektīvus līgumus un iesaistīties sarunās par šādiem līgumiem jautājumos, kuri uz tiem attiecas, vienlaikus ņemot vērā sociālo partneru autonomiju un tiesības uz kolektīvo rīcību. Attiecīgos gadījumos līgumus, kas noslēgti sociālo partneru starpā, īsteno Savienības un dalībvalstu līmenī.

b)

Darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem ir tiesības uz informāciju un uzklausīšanu jautājumos, kas viņiem ir svarīgi, jo īpaši par uzņēmumu pārcelšanu, pārstrukturēšanu un apvienošanu un par kolektīvo atlaišanu.

c)

Mudina atbalstīt sociālo partneru arvien labāku spēju veicināt sociālo dialogu.

9.   Darba un privātās dzīves līdzsvars

Vecākiem un personām ar aprūpes pienākumiem ir tiesības uz piemērotu atvaļinājumu, elastīgu darba režīmu un piekļuvi aprūpes pakalpojumiem. Sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīga piekļuve īpašajiem atvaļinājumiem, kas vajadzīgi aprūpes pienākumus pildīšanai, un viņus mudina šādus atvaļinājumus izmantot līdzsvaroti.

10.   Veselīga, droša un labi pielāgota darba vide un datu aizsardzība

a)

Darba ņēmējiem ir tiesības uz augsta līmeņa darba aizsardzību.

b)

Darba ņēmējiem ir tiesības uz darba vidi, kas ir pielāgota viņu profesionālajām vajadzībām un dod viņiem iespēju pagarināt savu dalību darba tirgū.

c)

Darba ņēmējiem ir tiesības uz viņu personas datu aizsardzību darba sakarā.

III NODAĻA

Sociālā aizsardzība un iekļaušana

11.   Bērnu aprūpe un atbalsts bērniem

a)

Bērniem ir tiesības uz kvalitatīvu agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi par pieņemamu cenu.

b)

Bērniem ir tiesības uz aizsardzību pret nabadzību. Bērniem no sociāli nelabvēlīgas vides ir tiesības uz īpašiem pasākumiem vienlīdzīgu iespēju vairošanai.

12.   Sociālā aizsardzība

Neatkarīgi no nodarbinātības attiecību veida un ilguma darba ņēmējiem un – salīdzināmos apstākļos – pašnodarbinātām personām ir tiesības uz pienācīgu sociālo aizsardzību.

13.   Bezdarbnieka pabalsti

Bezdarbniekiem ir tiesības uz atbilstošu aktivizācijas atbalstu no valsts nodarbinātības dienestiem, lai no jauna iekļautos darba tirgū, un tiesības uz pienācīgiem saprātīga ilguma bezdarbnieka pabalstiem atbilstoši viņu iemaksām un valsts noteikumiem par tiesībām pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu. Minētie pabalsti nav stimuls bezdarbniekiem necensties ātri atrast darbu.

14.   Minimālie ienākumi

Ikvienam, kam trūkst pietiekamu līdzekļu, ir tiesības uz pienācīgu minimālo ienākumu pabalstu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi visos dzīves posmos, un tiesības uz ērtu piekļuvi sociālā atbalsta precēm un pakalpojumiem. Personām darbspējīgā vecumā minimālo ienākumu pabalstu apvieno ar stimuliem reintegrēt personu darba tirgū.

15.   Ienākumi un pensijas vecumdienās

a)

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem pensijas vecumā ir tiesības uz pensiju, kas ir samērīga ar viņu iemaksām un nodrošina pienācīgu ienākumu līmeni. Sievietēm un vīriešiem ir vienādas iespējas iegūt pensijas tiesības.

b)

Ikvienai personai vecumdienās ir tiesības uz līdzekļiem, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi.

16.   Veselības aprūpe

Ikvienam ir tiesības uz laicīgu piekļuvi kvalitatīvai profilaktiskajai un ārstnieciskajai veselības aprūpei par pieņemamu cenu.

17.   Invalīdu iekļaušana

Invalīdiem ir tiesības uz ienākumu atbalstu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi, tiesības uz pakalpojumiem, kuri ļauj viņiem piedalīties darba tirgū un sabiedrības dzīvē, un tiesības uz darba vidi, kas ir pielāgota viņu vajadzībām.

18.   Ilgtermiņa aprūpe

Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīviem un cenas ziņā pieņemamiem ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem, īpaši mājaprūpes pakalpojumiem un aprūpes pakalpojumiem kopienās.

19.   Mājokļi un palīdzība bezpajumtniekiem

a)

Ikvienam, kam nepieciešams, sniedz piekļuvi labas kvalitātes sociālajam mājoklim vai kvalitatīvu palīdzību mājokļa nodrošināšanā.

b)

Sociāli neaizsargātām personām ir tiesības uz atbilstošu palīdzību un aizsardzību pret piespiedu izlikšanu no mājokļa.

c)

Bezpajumtniekiem sniedz piemērotu pajumti un pakalpojumus nolūkā veicināt viņu sociālo iekļautību.

20.   Piekļuve pamatpakalpojumiem

Ikvienam ir tiesības uz piekļuvi labas kvalitātes pamatpakalpojumiem, tostarp ūdensapgādes, sanitārijas, energoapgādes, transporta, finanšu pakalpojumiem un digitālajiem sakariem. Tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešams, nodrošina atbalstu piekļuvei šādiem pakalpojumiem.

Briselē, 2017. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Marianne THYSSEN


(1)  Eiropas Parlamenta 2017. gada 19. janvāra rezolūcija par Eiropas sociālo tiesību pīlāru (2016/2095(INI)).

(2)  2016. gada 16. septembra Bratislavas deklarācija.

(3)  2017. gada 25. marta Romas deklarācija.

(4)  Sociālo partneru 2017. gada 24. marta kopīgs paziņojums.


Labojumi

29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/62


Labojums Padomes Regulā (ES) 2016/1103 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību jomā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 183, 2016. gada 8. jūlijs )

28. lappusē 69. panta 2. un 3. punktā:

tekstu:

“2.   Ja tiesvedība izcelsmes dalībvalstī ir uzsākta pirms 2019. gada 29. janvāra, pēc minētās dienas pieņemtus nolēmumus atzīst un izpilda saskaņā ar IV nodaļas noteikumiem, ja piemērotie jurisdikcijas noteikumi atbilst II nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.

3.   Regulas III nodaļu piemēro tikai laulātajiem, kas noslēdz laulību vai norāda savām mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus pēc 2019. gada 29. janvāra.”

lasīt šādi:

“2.   Ja tiesvedība izcelsmes dalībvalstī ir uzsākta pirms 2019. gada 29. janvāra, minētajā dienā vai pēc tās pieņemtus nolēmumus atzīst un izpilda saskaņā ar IV nodaļas noteikumiem, ja piemērotie jurisdikcijas noteikumi atbilst II nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.

3.   Regulas III nodaļu piemēro tikai laulātajiem, kas noslēdz laulību vai norāda savām mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus 2019. gada 29. janvārī vai pēc minētā datuma.”


29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/62


Labojums Padomes Regulā (ES) 2016/1104 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi reģistrētu partnerattiecību mantisko seku jomā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 183, 2016. gada 8. jūlijs )

56. lappusē 69. panta 2. un 3. punktā:

tekstu:

“2.   Ja tiesvedība izcelsmes dalībvalstī ir uzsākta pirms 2019. gada 29. janvāra, pēc minētās dienas pieņemtus nolēmumus atzīst un izpilda saskaņā ar IV nodaļas noteikumiem, ja piemērotie jurisdikcijas noteikumi atbilst II nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.

3.   Regulas III nodaļu piemēro tikai partneriem, kas savas partnerattiecības reģistrē vai norāda reģistrēto partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamos tiesību aktus pēc 2019. gada 29. janvāra.”

lasīt šādi:

“2.   Ja tiesvedība izcelsmes dalībvalstī ir uzsākta pirms 2019. gada 29. janvāra, minētajā dienā vai pēc tās pieņemtus nolēmumus atzīst un izpilda saskaņā ar IV nodaļas noteikumiem, ja piemērotie jurisdikcijas noteikumi atbilst II nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.

3.   Regulas III nodaļu piemēro tikai partneriem, kas savas partnerattiecības reģistrē vai norāda reģistrēto partnerattiecību mantiskajām sekām piemērojamos tiesību aktus 2019. gada 29. janvārī vai pēc minētā datuma.”