ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 81

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 28. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/594 (2017. gada 21. marts) par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido patnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

1

 

 

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/595 (2017. gada 27. marts), ar ko Regulu (ES) 2017/127 groza attiecībā uz dažām zvejas iespējām

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/596 (2017. gada 15. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (West Wales Coracle Caught Sewin (AĢIN))

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/597 (2017. gada 15. marts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Estepa (ACVN))

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/598 (2017. gada 27. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/599 (2017. gada 22. marts) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2001)

18

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 334/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum groza Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ( OV L 103, 5.4.2014. )

20

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/594

(2017. gada 21. marts)

par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido patnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) un v) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 9. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Uzbekistānas Republiku, lai grozītu Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido patnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses (2) (turpmāk “nolīgums”), lai nodrošinātu, ka principus, kurus piemēro citu preču tirdzniecībā, oficiāli attiecina arī uz tekstilizstrādājumu tirdzniecību. Šīs sarunas ir sekmīgi pabeigtas, un 2010. gada 1. jūlijā tika parafēts protokols, ar kuru groza nolīgumu, svītrojot 16. pantu un visas atsauces uz to.

(2)

Sarunās abas puses vienojās ieviest kārtību un svītrot novecojušo tehnisko noteikumu, kura piemērošanas termiņš beidzās 1998. gadā, kā arī atbilstīgo pielikumu, kurā ir atsauces uz to.

(3)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/250/ES (3)2011. gada 7. aprīlī tika parakstīts protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem (turpmāk “protokols”), ņemot vērā tā noslēgšanu.

(4)

Protokols būtu jānoslēdz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem (4).

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 2. pantā paredzēto paziņojumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. SCICLUNA


(1)  Piekrišana tika dota 14.12.2016.

(2)  OV L 229, 31.8.1999., 3. lpp.

(3)  OV L 106, 27.4.2011. 1. lpp.

(4)  Padomes Ģenerālsekretariāts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēs dienu, kurā Protokols stājas spēkā.


28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/3


PROTOKOLS

Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

UZBEKISTĀNAS REPUBLIKA,

no otras puses,

turpmāk šajā protokolā “Puses”,

tā kā:

(1)

Partnerības un sadarbības nolīgums (PSN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā.

(2)

Ir notikušas sarunas, lai nodrošinātu, ka PSN principus, kurus piemēro citu preču tirdzniecībā, oficiāli attiecina arī uz tekstilizstrādājumu tirdzniecību.

(3)

Būtu jāpieņem atbilstīgi PSN grozījumi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, groza šādi:

1)

nolīguma 8. panta 3. punktu svītro;

2)

nolīguma 11. pantā svītro atsauces uz 16. pantu;

3)

nolīguma 16. pantu svītro;

4)

nolīguma I pielikumu svītro.

2. pants

Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Eiropas Savienība vai Uzbekistāna ir paziņojusi par to, ka ir pabeigtas iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai apstiprinātu šo Protokolu, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

3. pants

Šis protokols ir sastāvdaļa Partnerības un sadarbības nolīgumā, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses.

4. pants

Šis Protokols ir sagatavots divos eksemplāros visās Pušu oficiālajās valodās, proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un uzbeku valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem.

Съставено в Ташкент на седми април две хиляди и единадесета година.

Hecho en Tashkent a los siete días del mes de abril del año dos mil once.

V Taškentu dne sedmého dubna dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Tashkent, den syvende april to tusind og elleve.

Geschehen zu Taschkent am siebten April zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu seitsmendal päeval Taškentis.

Έγινε στην Τασκένδη, στις εφτά Απριλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Tashkent on the seventh day of April in the year two thousand and eleven.

Fait à Tachkent, le sept avril deux mille onze.

Fatto a Tashkent, addì sette aprile duemilaundici.

Taškentā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų balandžio septintą dieną Taškente.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.

Magħmul f'Taxkent fis-seba' jum ta' April fis-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Tasjkent, de zevende april tweeduizend elf.

Sporządzono w Taszkencie dnia siódmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Tachkent, aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze.

Întocmit la Tașkent la șapte aprilie două mii unsprezece.

V Taškente dňa siedmeho apríla dvetisícjedenásť.

V Taškentu, sedmega aprila dva tisoč enajst.

Tehty Tashkentissa seitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Tasjkent den sjunde april år tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d'Ouzbékistan

Per la Repubblica dell'Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā –

Uzbekistano Respublikos vardu

Üzbegisztán részéről

Għar-Repubblika ta' l-Uzbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På republiken uzbekistans vägnar

Image

Image


REGULAS

28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/6


PADOMES REGULA (ES) 2017/595

(2017. gada 27. marts),

ar ko Regulu (ES) 2017/127 groza attiecībā uz dažām zvejas iespējām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2017/127 (1) attiecībā uz 2017. gadu ir noteiktas konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi.

(2)

Amerikas Tropisko tunzivju komisijas (IATTC) 91. gadskārtējā (ārkārtas) sanāksmē 2017. gada 7.–10. februārī tika pieņemti uz dzeltenspuru tunzivi, lielacu tunzivi un svītraino tunzivi attiecošies pasākumi IATTC konvencijas apgabalā. Minētie pasākumi būtu jāievieš Savienības tiesību aktos.

(3)

Padomes regulās par zvejas iespējām attiecībā uz iepriekšējiem gadiem dzelkņu haizivju kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) Atlantijas okeānā Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) apgabalā tika noteikta nulles līmenī. Tādēļ aizliegums zvejot dzelkņu haizivis būtu jāattiecina tikai uz minēto apgabalu, vienlaikus saglabājot pašreizējo atbrīvojumu attiecībā uz piezvejas novēršanas programmām.

(4)

Indijas okeāna tunzivju komisija gadskārtējā sanāksmē 2016. gadā pieņēma dažus dzeltenspuru tunzivs (Thunnus albacares) nozvejas limitus. Tā kā minētajiem nozvejas limitiem ir tieša ietekme uz Savienības kuģu floti, kas zvejo ar riņķvadu, minētie pasākumi būtu jāievieš Savienības tiesību aktos.

(5)

ICES ir pārskatījusi savu ieteikumu attiecībā uz pikšas krājumu ICES VIIa apgabalā 2017. gadam. Uz minēto krājumu attiecas izkraušanas pienākums, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (2) 16. pantu zvejas iespējās ir iekļauts papildinājums attiecībā uz iepriekšējiem izmetumiem. Tāpēc ir lietderīgi pārskatīt KPN pikšai Īrijas jūrā, lai ņemtu vērā jaunākos zinātniskos ieteikumus.

(6)

Regulā (ES) 2017/127 tūbīšu KPN ir noteikta nulles apjomā. Tūbītes ir īsdzīvojoša suga. Atbilstošais zinātniskais ieteikums tūbītēm kļūst pieejams februāra otrajā pusē, bet zveja sākas jau aprīlī. Minētās sugas nozvejas limiti tagad būtu jāgroza saskaņā ar ICES2017. gada 23. februārī sniegto jaunāko zinātnisko ieteikumu.

(7)

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) zinātniskajā ieteikumā ir izteikts atbalsts nelielas komerciālas papildu kvotas paredzēšanai, kas stimulētu zvejas kuģus piedalīties zinātniskā programmā par mencu ICES VIIa rajonā. Minēto zinātnisko programmu varētu īstenot saskaņā ar īpašiem nosacījumiem ar noteikumu, ka tiek panākta kopīga vienošanās starp dalībvalstīm, kurām ir mencu kvotas minētajā apgabalā. Minētā papildu kvota būtu jāpiešķir tikai uz zinātniskās programmas laiku, un tā neskartu minētajam krājumam neteikto relatīvo stabilitāti.

(8)

ICES apliecināja, ka KPN limandai un plekstei Savienības ūdeņu ICES IV apakšapgabalā un IIa rajonā nav radījis saglabāšanas ietekmi uz šiem krājumiem. Fiksētā KPN nav pilnībā izmantota un citiem pasākumiem varēja būt lielāka ietekme uz krājuma bioloģisko statusu. Tāpēc ir lietderīgi izbeigt KPN limandai un plekstei Savienības ūdeņu ICES IV apakšapgabalā un IIa rajonā un pārvaldīt šos krājumus, izmantojot citus saglabāšanas pasākumus.

(9)

Saskaņā ar procedūru, kas paredzēta nolīgumā un protokolā par attiecībām zivsaimniecības nozarē ar Grenlandi (3), Apvienotā komiteja ir noteikusi moivas zvejas iespēju apjomu Grenlandes ūdeņos 2017. gadā. Tāpēc ir nepieciešams šajā regulā iekļaut minētās zvejas iespējas.

(10)

Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) piektajā gadskārtējā sanāksmē 2017. gada 18.–22. janvārī tika noteikta Čīles stavridas KPN. Minētais pasākums būtu jāievieš Savienības tiesību aktos.

(11)

Lai nozvejas varētu paziņot precīzi, būtu jāizmaina daži ziņošanas kodi, un būtu jāizlabo dažas atsauces.

(12)

Regulā (ES) 2017/127 paredzētie nozvejas limiti ir piemērojami no 2017. gada 1. janvāra. Tāpēc arī šīs regulas noteikumi par nozvejas limitiem būtu jāpiemēro no minētās dienas. Šāda piemērošana ar atpakaļejošu spēku neskar juridiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principus, jo attiecīgās zvejas iespējas vēl nav pilnībā izmantotas.

(13)

Tāpēc Regula (ES) 2017/127 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2017/127

Rgulu (ES) 2017/127 groza šādi:

1)

regulas 12. panta 1. punkta v) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“v)

dzelkņu haizivs (Squalus acanthias) Savienības ūdeņos ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X apakšapgabalā, izņemot IA pielikumā izklāstītās piezvejas novēršanas programmas;”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“22.a pants

Nozvejas limiti

Dzeltenspuru tunzivs nozvejas, ko veic Savienības kuģi, kas zvejo ar riņķvadu, nepārsniedz IK pielikumā izklāstītos nozvejas limitus.”;

3)

regulas 27. pantā pievieno šādu punktu:

“2.a   Kad riņķvada zvejniecībā, kurā izmanto ZPI, ir sasniegts iedalītais nozvejas limits, dalībvalstis sava karoga kuģiem šo zvejniecību slēdz.”;

4)

regulas 41. panta 1. punkta p) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“p)

dzelkņu haizivs (Squalus acanthias) Savienības ūdeņos ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X apakšapgabalā;”;

5)

regulas IA, IB, ID, IE, IJ un IID pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. ABELA


(1)  Padomes Regula (ES) 2017/127 (2017. gada 20. janvāris), ar ko 2017. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2017., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(3)  Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses (OV L 172, 30.6.2007., 4. lpp.), un Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts minētajā nolīgumā (OV L 305, 21.11.2015., 3. lpp.).


PIELIKUMS

1.

Regulas (ES) 2017/127 IA pielikumu groza šādi:

a)

visā IA pielikuma tekstā vārdus “Piemēro šīs regulas 12. panta 1. punktu” aizstāj ar šādiem vārdiem:

“Piemēro šīs regulas 11. panta 1. punktu”;

b)

zvejas iespēju tabulu attiecībā uz tūbītēm Savienības ūdeņos IIa, IIIa un IV zonā aizstāj ar šādu:

“Suga:

Tūbītes un saistītās piezvejas sugas

Ammodytes spp.

Zona:

Savienības ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā (1)

Dānija

458 552  (2)

 

 

Apvienotā Karaliste

10 024  (2)

 

 

Vācija

701 (2)

 

 

Zviedrija

16 838  (2)

 

 

Savienība

486 115

 

 

KPN

486 115

 

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

c)

zvejas iespēju tabulu attiecībā uz mencu VIIa zonā aizstāj ar šādu:

“Suga:

Menca

Gadus morhua

Zona:

VIIa

(COD/07A.)

Beļģija

2 (3)  (4)

 

 

Francija

5 (3)  (4)

 

 

Īrija

97 (3)  (4)

 

 

Nīderlande

0 (3)  (4)

 

 

Apvienotā Karaliste

42 (3)  (4)

 

 

Savienība

146 (3)  (4)

 

 

KPN

146 (3)  (4)

 

Analītiska KPN

d)

zvejas iespēju tabulu attiecībā uz limandu un pleksti Savienības ūdeņos IIa un IV zonā svītro;

e)

zvejas iespēju tabulu attiecībā uz pikšu VIIa zonā aizstāj ar šādu:

“Suga:

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa

(HAD/07A.)

Beļģija

42

 

 

Francija

189

 

 

Īrija

1 132

 

 

Apvienotā Karaliste

1 252

 

 

Savienība

2 615

 

 

KPN

2 615

 

Piesardzības KPN

Piemēro šīs regulas 7. panta 2. punktu”

f)

2. zemsvītras piezīmē zvejas iespēju tabulā attiecībā uz pollaku IX un X zonā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā pievieno ziņošanas kodu “(POL/93411P)”;

g)

zvejas iespēju tabulā attiecībā uz saidu IIIa un IV zonā; Savienības ūdeņos IIa zonā ziņošanas kodu “(POK/2A3A4.)” aizstāj ar “(POK/2C3A4)”;

h)

zvejas iespēju tabulā attiecībā uz rajveidīgajām zivīm Savienības ūdeņos VIa, VIb, VIIa–VIIc un VIIe–VIIk zonā 3. zemsvītras piezīmē ziņošanas kodu “(RJE/7FG)” aizstāj ar “(RJE/7FG.)”;

i)

zvejas iespēju tabulā attiecībā uz rajveidīgajām zivīm Savienības ūdeņos VIId zonā 1. un 2. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādām:

“(1)

Par dzegužrajas (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), dzeloņainās rajas (Raja clavata) (RJC/07D.), blondās rajas (Raja brachyura) (RJH/07D.), plankumainās rajas (Raja montagui) (RJM/07D.) un sīkacu rajas (Raja microocellata) (RJE/07D.) nozveju ziņo atsevišķi.

(2)

Īpašs nosacījums: no tās līdz 5 % drīkst nozvejot Savienības ūdeņos VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā (SRX/*67AKD). Par dzegužrajas (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), dzeloņainās rajas (Raja clavata) (RJC/*67AKD), blondās rajas (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) un plankumainās rajas (Raja montagui) (RJM/*67AKD) nozveju ziņo atsevišķi. Šis īpašais nosacījums neattiecas uz sīkacu raju (Raja microocellata) un cirtaino raju (Raja undulata).”;

j)

zvejas iespēju tabulā attiecībā uz makreli IIIa un IV zonā; Savienības ūdeņos IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā 3. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(3)

Īpašs nosacījums: ieskaitot šādu apjomu (tonnās), kas jānozvejo Norvēģijas ūdeņos IIa un IVa zonā (MAC/*2A4AN): 328

Zvejojot saskaņā ar šo īpašo nosacījumu, mencas, pikšas, pollaka un merlanga un saidas piezveja jāatskaita no šo sugu kvotām.”

2.

Regulas (ES) 2017/127 IB pielikumā zvejas iespēju tabulu attiecībā uz moivu Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā aizstāj ar šādu:

“Suga:

Moiva

Mallotus villosus

Zona:

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

(CAP/514GRN)

Dānija

0

 

 

Vācija

0

 

 

Zviedrija

0

 

 

Apvienotā Karaliste

0

 

 

Visas dalībvalstis

0 (5)

 

 

Savienība

0 (6)

 

 

Norvēģija

4 389  (6)

 

 

KPN

Nepiemēro

 

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

3.

Regulas (ES) 2017/127 ID pielikumu groza šādi:

a)

zvejas iespēju tabulā attiecībā uz buruzivi Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° W ziņošanas kodu “(SAIL/AE45W)” aizstāj ar “(SAI/AE45W)”;

b)

zvejas iespēju tabulā attiecībā uz buruzivi Atlantijas okeānā uz rietumiem no 45° W ziņošanas kodu “(SAIL/AW45W)” aizstāj ar “(SAI/AW45W)”;

c)

zvejas iespēju tabulā attiecībā uz zobenzivi Vidusjūrā ziņošanas kodu “(SWO/M)” aizstāj ar “(SWO/MED)”.

4.

Regulas (ES) 2017/127 IE pielikumā zvejas iespēju tabulā attiecībā uz makrūrzivīm FAO 48.3 Antarktikas zonā ziņošanas kodu “(SRX/F483.)” aizstāj ar “(GRV/F483.)”.

5.

Regulas (ES) 2017/127 IJ pielikumā zvejas iespēju tabulu attiecībā uz Čīles stavridu SPRFMO konvencijas apgabalā aizstāj ar šādu:

“Suga:

Čīles stavrida

Trachurus murphyi

Zona:

SPRFMO konvencijas apgabals

(CJM/SPRFMO)

Vācija

7 573,92

 

 

Nīderlande

8 209,35

 

 

Lietuva

5 270,13

 

 

Polija

9 061,6

 

 

Savienība

30 115

 

 

KPN

Nepiemēro

 

Analītiska KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.”

6.

Regulas (ES) 2017/127 IID pielikumu un tā 1. papildinājumu aizstāj ar šādiem:

IID PIELIKUMS

TŪBĪŠU PĀRVALDĪBAS APGABALI ICES IIa, IIIa RAJONĀ UN ICES IV APAKŠAPGABALĀ

Lai pārvaldītu IA pielikumā noteiktās tūbīšu zvejas iespējas ICES IIa, IIIa rajonā un ICES IV apakšapgabalā, ir noteikti un šā pielikuma papildinājumā attēloti šādi pārvaldības apgabali, kuros piemēro īpašus nozvejas limitus.

Tūbīšu pārvaldības apgabals

ICES statistiskie taisnstūri

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 un 48 G0

4

38–40 E7–E9 un 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

IID pielikuma 1. papildinājums

TŪBĪŠU PĀRVALDĪBAS APGABALI

Image
”.

(1)  Izņemot ūdeņus līdz sešu jūras jūdžu attālumam no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlandes, Fēras salas un Fūlas.

(2)  Neskarot izkraušanas pienākumu, limandas, merlanga un makreles piezvejas drīkst būt ne vairāk kā 2 % apmērā no kvotas (OT1/*2A3A4). Ja dalībvalsts šo noteikumu izmanto attiecībā uz piezvejas sugām šajā zvejniecībā, minētā dalībvalsts nedrīkst izmantot elastīguma noteikumu dažādu sugu starpā attiecībā uz minēto sugu piezveju.

Īpašs nosacījums:

ievērojot minēto kvotu limitus, turpmāk norādītajos tūbīšu pārvaldības apgabalos, kas noteikti IID pielikumā, nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzumiem:

Zona

:

Savienības ūdeņi tūbīšu pārvaldības apgabalos

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dānija

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Apvienotā Karaliste

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Vācija

369

254

0

78

0

0

0

Zviedrija

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Savienība

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Kopā

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0”

(3)  Vienīgi piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.

(4)  Papildus šai KPN dalībvalstis, kurām ir kvota mencas zvejai VIIa zonā, savstarpēji vienojoties, var pieņemt lēmumu iedalīt kopumā 10 tonnas vienam vai vairākiem kuģiem, kas veic specializētu zveju zinātniskos nolūkos, kuru ZZTEK novērtē, lai uzlabotu zinātnisko informāciju par šo krājumu (COD/*07A.). Attiecīgās dalībvalstis pirms izkrāvumu atļaušanas paziņo Komisijai attiecīgā kuģa vai kuģu vārdu.”

(5)  Dānija, Vācija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste “visu dalībvalstu” kvotu drīkst izmantot tikai tad, kad tās ir pilnībā apguvušas savu kvotu. Tomēr dalībvalstis, kurām iedalīti vairāk nekā 10 % Savienības kvotas, “visu dalībvalstu” kvotu neizmanto vispār.

(6)  Attiecībā uz zvejas sezonu no 2016. gada 20. jūnija līdz 2017. gada 30. aprīlim.”


28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/596

(2017. gada 15. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (West Wales Coracle Caught Sewin (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Apvienotās Karalistes pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu West Wales Coracle Caught Sewin, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums West Wales Coracle Caught Sewin būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums West Wales Coracle Caught Sewin (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.7. grupas “Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 15. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 455, 6.12.2016., 11. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/597

(2017. gada 15. marts),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Estepa (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Estepa, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 900/2010 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu Estepa (ACVN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 15. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 8. oktobra Regula (ES) Nr. 900/2010 par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [“Estepa” (ACVN)] (OV L 266, 9.10.2010., 52. lpp.).

(3)  OV C 453, 3.12.2016., 14. lpp.


28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/598

(2017. gada 27. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

EG

145,6

IL

288,6

MA

108,8

SN

213,0

TR

106,9

ZA

81,7

ZZ

157,4

0707 00 05

TR

180,4

ZZ

180,4

0709 93 10

MA

45,5

TR

149,9

ZZ

97,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,8

IL

83,4

MA

49,7

TN

48,4

TR

72,5

ZA

99,3

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

72,0

TR

71,4

ZZ

62,9

0808 10 80

CL

108,0

CN

142,3

US

128,4

ZA

114,1

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

117,1

CL

135,0

CN

88,1

MA

115,2

TR

148,9

ZA

116,3

ZZ

120,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/18


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/599

(2017. gada 22. marts)

par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2001)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ierosinātā pilsoņu iniciatīva “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis” attiecas uz “Savienības pilsonības raksturu un mērķi, jo īpaši saistībā ar pilsonību; dalībvalsts izstāšanos no Savienības un tās ietekmi; ES tiesību garantētajām pilsoņu tiesībām”.

(2)

Savienības pilsonība papildina, nevis aizstāj valsts pilsonību. Dalībvalsts pilsonība ir priekšnosacījums, lai persona varētu būt Savienības pilsonis. Tāpēc Savienības pilsonību persona iegūst tad, ja vismaz viena valsts, kuras valstspiederība ir šai personai, ir Savienības dalībvalsts.

(3)

Saikne starp Savienības dalībvalsts valstspiederību un Savienības pilsonību ir noteikta Līgumos. Līgumos nav juridiskā pamata, kas pilnvarotu ES iestādes Līgumu īstenošanas labad pieņemt Savienības tiesību aktu, kura mērķis būtu piešķirt Savienības pilsonību personām, kas nav kādas Savienības dalībvalsts valstspiederīgie.

(4)

Taču Līgumu īstenošanas labad ir iespējams pieņemt Savienības tiesību aktu, kas attiektos uz tādu trešo valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, ieskaitot nosacījumus, kas reglamentē pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās ES dalībvalstīs. Tāpēc ar šādu tiesību aktu tādas valsts pilsoņiem, kura, ievērojot LES 50. pantu, izstājusies no Savienības, var piešķirt konkrētas tiesības, kas būtu līdzīgas ar Savienības pilsonību saistītajām tiesībām.

(5)

Līgums par Eiropas Savienību (LES) nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības demokrātisko darbību, cita starpā nosakot, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(6)

Tādēļ procedūrām un noteikumiem, kas nepieciešami pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu līdzdalību un padarītu Savienību viņiem pieejamāku.

(7)

Minēto iemeslu dēļ ir lietderīgi uzskatīt, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva, ciktāl tās mērķis Līgumu īstenošanas labad ir izstrādāt Savienības tiesību akta priekšlikumu, kas attiektos uz tādu trešo valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, ieskaitot nosacījumus, kas reglamentē pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās ES dalībvalstīs, un jo īpaši ar ko tādas valsts pilsoņiem, kura, ievērojot LES 50. pantu, izstājusies no Savienības, tiktu piešķirtas konkrētas tiesības, kas būtu līdzīgas ar Savienības pilsonību saistītajām tiesībām, saskaņā ar regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus.

(8)

Tāpēc būtu jāreģistrē ierosinātā pilsoņu iniciatīva “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis”. Par ierosināto pilsoņu iniciatīvu, ciktāl tās mērķis Līgumu īstenošanas labad ir izstrādāt Savienības tiesību akta priekšlikumu, kas attiektos uz tādu trešo valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, ieskaitot nosacījumus, kas reglamentē pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās ES dalībvalstīs, un jo īpaši ar ko tādas valsts pilsoņiem, kura, ievērojot LES 50. pantu, izstājusies no Savienības, tiktu piešķirtas konkrētas tiesības, kas būtu līdzīgas ar Savienības pilsonību saistītajām tiesībām, būtu jāvāc paziņojumi par atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo reģistrē ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis”.

2.   Attiecībā uz minēto ierosināto pilsoņu iniciatīvu var vākt paziņojumus par atbalstu, pamatojoties uz tādu izpratni, ka iniciatīvas mērķis ir izstrādāt Savienības tiesību akta priekšlikumu, kas nodrošinātu, ka pēc dalībvalsts izstāšanās, kas notiktu saskaņā ar LES 50. pantu, šādas valsts pilsoņi arī turpmāk var izmantot tiesības, kas būtu līdzīgas tiesībām, kuras tiem būtu, ja attiecīgā valsts būtu dalībvalsts.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 27. martā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis” organizētājiem (pilsoņu komitejas locekļiem), kurus kontaktpersonu statusā pārstāv [pēc apspriešanās ar organizētājiem personas dati dzēsti].

Briselē, 2017. gada 22. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.


Labojumi

28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/20


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 334/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum groza Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 103, 2014. gada 5. aprīlis )

31. lappusē 1. panta 24. punktā tekstā, kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 94. panta 1. punktu:

tekstu:

“var turpināt laist tirgū līdz vienam no šādiem datumiem:”

lasīt šādi:

“var laist tirgū līdz vienam no šādiem datumiem:”.