ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 29

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 3. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/180 (2016. gada 24. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem etalona portfeļu novērtēšanas standartiem un novērtēšanas procedūru apmaiņai ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/181 (2017. gada 27. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/182 (2017. gada 27. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/183 (2017. gada 27. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/184 (2017. gada 1. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

19

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/185 (2017. gada 2. februāris), ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/186 (2017. gada 2. februāris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, ko mikrobioloģiskas kontaminācijas sakarā piemēro sūtījumu ievešanai Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un groza Regulu (EK) Nr. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/187 (2017. gada 2. februāris) par atļauju izmantot Bacillus subtilis (DSM 28343) kā barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/188 (2017. gada 2. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/189 (2017. gada 16. janvāris) par nostājām, kas Savienības vārdā jāieņem Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomitejā, Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejā, Muitas apakškomitejā un Apakškomitejā jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas izveidotas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz minēto apakškomiteju reglamentu pieņemšanu

40

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/190 (2017. gada 1. februāris), ar ko Francijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem attiecībā uz komponentu montāžu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 458)

61

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191 (2017. gada 1. februāris), ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/2240 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR) ( OV L 337, 13.12.2016. )

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/180

(2016. gada 24. oktobris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem etalona portfeļu novērtēšanas standartiem un novērtēšanas procedūru apmaiņai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši tās 78. panta 7. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ir jānosaka standarti novērtēšanai, ko kompetentās iestādes veic attiecībā uz iekšējām pieejām, kuras pieņēmušas iestādes, aprēķinot pašu kapitāla prasības, un jānosaka precīzi noteikumi attiecībā uz procedūrām, lai ar minētajiem novērtējumiem apmainītos ar kompetentajām iestādēm, kuras ir pilnvarotas uzraudzīt virkni riska darījumu riska svērtās summas vai pašu kapitāla prasības iestādēs, kurām ir atļauts izmantot iekšējās pieejas minēto summu vai pašu kapitāla prasību aprēķināšanai.

(2)

Iestāžu progresīvo pieeju kvalitātes novērtēšana ļauj salīdzināt iekšējās pieejas Savienības līmenī, tādējādi Eiropas Banku iestāde (EBI) palīdz kompetentajām iestādēm veikt novērtējumu par iespējamo pašu kapitāla prasību pārāk zemu novērtējumu. Noteikumos par novērtējumu apmaiņas procedūrām būtu jāietver attiecīgi noteikumi par grafiku novērtējumu apmaiņai ar kompetentajām iestādēm un EBI.

(3)

Kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par tādu iestāžu uzraudzību, kuras pieder pie grupas, kam piemēro konsolidēto uzraudzību, ir likumīga interese par minēto iestāžu izmantoto iekšējo pieeju kvalitāti, jo tās, vispirms, sekmē kopīgu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz iekšējo pieeju apstiprināšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 20. pantam. Noteikumos par novērtējumu apmaiņas procedūrām, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punktu, arī būtu jāprecizē, kā vispārējās sadarbības un informācijas izplatīšanas pienākumi kolēģijās attiecas uz salīdzinošās novērtēšanas īpašo kontekstu.

(4)

Lai nodrošinātu, ka ar novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punktu, tiktu veikta efektīva un praktiska apmaiņa, kompetentajām iestādēm būtu jādara zināmas savas aplēses vai viedokļi par pašu kapitāla prasību pārāk zema novērtējuma līmeni, kas izriet no iestāžu izmantotajām iekšējām pieejām un no pieņēmumiem, kas ir kompetento iestāžu novērtējuma secinājumu pamatā. Turklāt faktiskās vai paredzētās korektīvās darbības, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar minētās direktīvas 78. panta 4. punktu, arī ir svarīgas visām pārējām kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par tādu iestāžu uzraudzību, kuras pieder pie grupas, kam piemēro konsolidēto uzraudzību, jo tām ir likumīga interese par minēto iestāžu izmantoto iekšējo pieeju nepārtrauktu kvalitāti. Turklāt faktiskās vai paredzētās koriģējošās darbības, ko veic kompetentās iestādes, būtu arī jādara zināmas EBI saskaņā ar minētās direktīvas 107. panta 1. punktu, jo tās ir nepieciešamas EBI savu uzdevumu veikšanai.

(5)

EBI ziņojums, kas sagatavots, lai palīdzētu kompetentajām iestādēm novērtēt iekšējo pieeju kvalitāti, ir salīdzinošās novērtēšanas stūrakmens, jo šāds ziņojums ietver rezultātus, kas izriet no attiecīgo iestāžu salīdzinājuma ar līdzīgām iestādēm Savienības līmenī. Tādēļ EBI ziņojumā ietvertajai informācijai būtu jāveido pamats, ko ņem vērā kompetentās iestādes, izlemjot par to, kuras sabiedrības un portfeļi būtu jānovērtē īpaši uzmanīgi, kā noteikts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmajā daļā.

(6)

Iekšējo pieeju kvalitātes novērtējuma rezultāti ir atkarīgi no to datu kvalitātes, par kuriem ziņojušas attiecīgās iestādes saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 (3), kam arī jābūt konsekventiem un salīdzināmiem. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāapstiprina, ka iestādes pareizi piemēro minēto īstenošanas regulu, īpaši attiecībā uz to, kā iestādes ir piemērojušas tām pieejamo izvēli atturēties no ziņošanas par konkrētiem atsevišķiem portfeļiem.

(7)

Ja kompetentās iestādes aprēķina etalonus, balstoties uz standartizēto pieeju, piesardzības nolūkā būtu jāveic korekcija pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītrisku, kas izriet no standartizētās pieejas piemērošanas. Korekcija būtu jānosaka līmenī, kas piemērots pārejas noteikumu Bāzele I minimuma aprēķināšanai, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 500. pantu.

(8)

Etalonus, kas balstīti uz standartizēto pieeju, patlaban neuzskata par piemērotiem, lai tos aprēķinātu tirgus riska gadījumā, jo tie var radīt traucējumus. Tā kā, veicot pašu kapitāla prasību aprēķināšanu saskaņā ar standartizētajām un iekšējām pieejām, pastāv atšķirības metodēs, galvenokārt tāpēc, ka krasi atšķiras atsevišķu pozīciju apkopšana vai diversificēšana, tirgus riska gadījumā divu rādītāju salīdzinājums attiecībā uz maziem portfeļiem nesniegtu nozīmīgu norādi par to, ka pašu kapitāla prasību novērtējums, iespējams, ir pārāk zems. Ja standartizētās pieejas aprēķinus ņem vērā kredītriska modeļu novērtējumā, tie būtu jāizmanto tikai kā etaloni novērtēšanai, nevis kā minimums.

(9)

Novērtējot iestāžu iekšējo pieeju vispārējo kvalitāti un īpašās pieejās novēroto mainības pakāpi, kompetentajām iestādēm būtu jāvērš uzmanība ne tikai uz iznākumiem, bet būtu jācenšas noteikt galvenos mainības virzītājspēkus un izdarīt secinājumus par atšķirīgām modelēšanas pieejām. Tādēļ kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā alternatīvās riskam pakļautās vērtības (VaR) un riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos (sVaR) aprēķinu rezultāti, kas balstīti uz peļņas un zaudējumu laikrindām.

(10)

Ņemot vērā to, ka kompetentajām iestādēm ir būtiska nozīme iekšējo pieeju kvalitātes izpētē un apstiprināšanā, papildus informācijai, ko iestādes ziņo saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto pilnvaras, kas tām piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 iekšējo pieeju apstiprināšanai un pārskatīšanai aktīvā veidā, meklējot papildinformāciju, kas būs lietderīga to iekšējo pieeju kvalitātes pastāvīgajam novērtējumam.

(11)

Tirgus riska novērtēšanai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 366. panta 3. punktā, katru dienu visa portfeļa dienas beigu pozīcijām ir jāveic atpakaļejošas pārbaudes, kuru pamatā ir gan hipotētiskās, gan faktiskās izmaiņas portfeļa vērtībā. Pārsniegumu skaits ir jāpaziņo kompetentajām iestādēm, un to regulāri izmanto, lai novērtētu modeļa rezultātus un palielinājuma faktorus regulatīvajiem riskam pakļautās vērtības un riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos multiplikatoriem. Līdz ar to attiecībā uz tirgus riska iekšējām pieejām portfeļiem nebūtu jāpiemēro vai jānovērtē papildu atpakaļejošas pārbaudes.

(12)

Tas, ka atsevišķam portfelim veiktas salīdzinošās vērtēšanas iznākums ir ārkārtēja vērtība vai tāda ir noteikta EBI ziņojumā, kas ir jāpārskata kompetentajām iestādēm, nebūt nenozīmē, ka attiecīgās iestādes izmantotais modelis ir neprecīzs vai nepareizs. Šajā ziņā kompetento iestāžu veiktie novērtējumi būtu jāizmanto kā instruments, lai iegūtu padziļinātas zināšanas par iestāžu modeļiem un modelēšanas pieņēmumiem. Turklāt iespējamo atšķirību analīze starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, par ko iestādes ziņojušas Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 ietvaros, un pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku, kas var rasties no vēsturiski novērotiem riska parametriem (faktiskie rezultāti), kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto kā būtiska un sistemātiska pašu kapitāla prasību pārāk zema novērtējuma starpniekrādītājs, bet tai nekad nevajadzētu aizstāt iekšējās pieejas piemērotu validēšanu.

(13)

Izmantojot salīdzinošās vērtēšanas rezultātus, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā iespējamie datu ierobežojumi un attiecīgajā gadījumā tas jāatspoguļo savā novērtējumā. Papildu rādītāji, kuru pamatā ir faktiskie rezultāti, būtu jāaprēķina EBI, balstoties uz apkopoto informāciju, tādējādi papildinot analīzi. Līdzīgi, ņemot vērā to, ka pašu kapitāla prasības, ko radījuši tirgus riska modeļi, ir atkarīgas no portfeļa un jebkurus secinājumus, kas iegūti detalizētākā pakāpē, nevar nekritiski ekstrapolēt reālos portfeļos, ko tur iestādes, jebkurus sākotnējos secinājumus, kuri balstās tikai uz tāda kapitāla kopapjomu, kas iegūts no apkopotajiem portfeļiem, būtu jāņem vērā ar pienācīgu piesardzību. Novērtējot gūtos rezultātus, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka pat apkopotie portfeļi, kas aptver vislielāko skaitu instrumentu, aizvien būs ļoti atšķirīgi no reāla portfeļa apjoma un struktūras ziņā. Turklāt, tā kā vairums iestāžu nespēs modelēt visus neapkopotos portfeļus, rezultāts visos gadījumos varētu nebūt salīdzināms. Turklāt, būtu jāatceras, ka dati neatspoguļos visas darbības ar pašu kapitālu, piemēram, ierobežojumus attiecībā uz diversifikācijas ieguvumiem vai pašu kapitāla palielinājumus, kas ieviesti, lai risinātu zināmas modelēšanas nepilnības vai iztrūkstošus riska faktorus.

(14)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(15)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Novērtējumu apmaiņas procedūras

1.   Kompetentās iestādes, kas veic iestāžu iekšējo pieeju kvalitātes gada novērtējumus saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punktu, apmainās ar minētajiem novērtējumiem ar citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un Eiropas Banku iestādi (EBI) trīs mēnešu laikā pēc tam, kad EBI sagatavotais ziņojums, kas minēts direktīvas 78. panta 3. punkta otrajā daļā, ir laists apritē.

2.   Pēc 1. punktā minēto novērtējumu saņemšanas EBI ar tiem apmainās ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par to iestāžu uzraudzību, kas pieder pie grupas, kurai piemēro konsolidēto uzraudzību, ja kompetentās iestādes, kas sagatavoja minētos novērtējumus, jau to nav izdarījušas.

2. pants

Procedūras informācijas apmaiņai ar citām kompetentajām iestādēm un EBI

Apmainoties ar novērtējumiem, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punktu, kompetentās iestādes sniedz šādu informāciju:

a)

sava novērtējuma secinājumus un pamatojumu, balstoties uz 3. līdz 11. pantā minēto novērtēšanas standartu piemērošanu;

b)

savus viedokļus par to, cik lielā mērā pašu kapitāla prasības ir novērtētas pārāk zemu saistībā ar iestāžu izmantotajām iekšējām pieejām.

3. pants

Pārskats

1.   Veicot novērtējumu, kas minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmajā daļā, kompetentās iestādes nosaka iekšējās pieejas, kurām ir nepieciešams īpašs novērtējums, tādā veidā, kas ir samērīgs attiecīgajā darījumdarbības modelī piemītošo risku raksturam, apmēram un sarežģītībai, kā arī Īstenošanas regulā (ES) 2016/2070 ietverto portfeļu nozīmīgumu konkrētajai iestādei attiecībā uz iestādes riska profilu. Tās arī ņem vērā Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā EBI ziņojumā sniegto analīzi:

a)

apstrādājot vērtības, kas izriet no modelēšanas, kuras EBI ziņojumā uzskatītas kā ārkārtējas, kā norādi uz būtiskām atšķirībām pašu kapitāla prasībās saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

b)

apstrādājot vērtības, kuras izriet no modelēšanas, un minēto vērtību standarta novirzi riska darījumiem tajā pašā etalona portfelī vai līdzīgos salīdzinošās vērtēšanas portfeļos, kuri EBI ziņojumā noteikti kā sākotnēja norāde uz attiecīgi būtiskām atšķirībām un zemu vai augstu daudzveidību pašu kapitāla prasībās saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

c)

apstrādājot iespējamās atšķirības, kas aprēķinātas saskaņā ar šīs regulas 4. pantu, kā sākotnēju norādi uz būtisku un sistemātisku pašu kapitāla prasību pārāk zemu novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

d)

apstrādājot iespējamās atšķirības starp aplēstā riska parametriem, par ko iestādes paziņojušas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, un vēsturiski novērotiem riska parametriem (faktiskajiem rezultātiem), par ko iestādes paziņojušas saskaņā ar attiecīgo īstenošanas regulu, kā sākotnēju norādi uz būtiskām atšķirībām pašu kapitāla prasībās saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta pirmo daļu;

e)

apstrādājot iespējamās atšķirības starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, par ko iestādes paziņojušas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, un pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kas izriet no faktiskajiem rezultātiem, kurus iestādes izmantojušas saskaņā ar minēto īstenošanas regulu, vai ko EBI aprēķinājusi savā ziņojumā, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā, kā sākotnēju norādi uz būtisku un sistemātisku pašu kapitāla prasību pārāk zemu novērtējumu saskaņā ar minētās direktīvas 78. panta 3. punkta pirmo daļu. Izmantojot EBI sagatavoto ziņojumu, kompetentās iestādes var ņemt vērā iespējamos datu ierobežojumus un, ja nepieciešams, tie jāatspoguļo savā novērtējumā.

2.   Veicot šā panta 1. punktā minēto novērtējumu, kompetentās iestādes piemēro 6. līdz 11. pantā minētos novērtēšanas standartus.

4. pants

Iespējamo atšķirību aprēķināšana attiecībā uz kredītrisku, izmantojot standartizēto pieeju

1.   Kompetentās iestādes aprēķina 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās atšķirības, atņemot pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku, par ko iestādes paziņojušas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, no pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kas radies no standartizētās pieejas piemērošanas. Turklāt attiecībā uz minētajām atšķirībām salīdzinošās novērtēšanas statistiku tās aprēķina šādi:

a)

zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļiem (LDP) portfeļa līmenī, izņemot riska darījumus ar dalībvalstu centrālo valdību un centrālajām bankām, kas denominēti un finansēti vietējā valūtā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 4. punktā;

b)

augstas iespējamības saistību neizpildes portfeļiem (HDP) attiecīgā portfeļa līmenī.

2.   Lai aprēķinātu salīdzinošās novērtēšanas statistiku, kas minēta šā panta 1. punktā, kompetentās iestādes izmanto pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku, kas koriģēts tādā pakāpē, kas piemērota pārejas noteikumu Bāzele I minimuma aprēķināšanai, balstoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 500. pantu.

5. pants

Iespējamo atšķirību aprēķināšana attiecībā uz kredītrisku, izmantojot faktiskos rezultātus

Šīs regulas 3. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkta nolūkos iestādes atšķirību aprēķināšanai izmanto gan viena gada, gan piecu gadu vidējos faktiskos rezultātus.

6. pants

Novērtēšanas standarti

1.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu, kompetentās iestādes novērtē iestāžu atbilstību Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 prasībām, ja iestādes ir izmantojušas minētās īstenošanas regulas 3. panta 2. punktā minēto iespēju, lai saskaņā ar minēto īstenošanas regulu iesniegtu ierobežotāku ziņojumu. Kompetentās iestādes to dara, apstiprinot jebkuru ierobežojumu iemeslu un pamatojumu ziņojumos, ko minētās iestādes ir sniegušas saskaņā ar īstenošanas regulu.

2.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu, kompetentās iestādes izpēta minētajā punktā noteikto pašu kapitāla prasību būtiska un sistemātiska pārāk zema novērtējuma un zemas vai augstas daudzveidības iemeslus šādi:

a)

novērtējumiem, kas attiecas uz kredītriska pieejām, piemērojot 7. un 8. pantā minētos standartus;

b)

novērtējumiem, kas attiecas uz tirgus riska pieejām, piemērojot 9. un 11. pantā minētos standartus.

7. pants

Vispārējie novērtēšanas standarti iekšējām pieejām attiecībā uz kredītrisku

1.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu, kas attiecas uz kredītriska pieejām, kompetentās iestādes izmanto vismaz informāciju par uzraudzības etalona portfeļiem piemērotām iekšējām pieejām un kas attiecīgā gadījumā ir ietverta šādos dokumentos:

a)

Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā EBI ziņojumā;

b)

iestāžu regulārās validēšanas ziņojumos;

c)

modeļa dokumentācijā, tostarp rokasgrāmatās, dokumentācijā par modeļa izstrādi un kalibrēšanu un metodē attiecībā uz iekšējām pieejām;

d)

ziņojumos par apmeklējumiem uz vietas.

2.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu attiecībā uz kredītriska pieejām, kompetentās iestādes, ja nepieciešams, ņem vērā šādus elementus:

a)

to, vai iestāde izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem (LGD) un korekcijas pakāpes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. pantu;

b)

modeļa piemērošanas perimetru un etalona portfeļu pārstāvību;

c)

modeļu galvenās īpašības, piemēram, nošķirot modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti centralizētas grupas līmenī (globāli), un modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti tikai uzņēmējas jurisdikcijas līmenī (vietējais), pārdevēja un iestāžu modeļus, modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti, izmantojot iekšējos datus, un modeļus, kas izstrādāti un kalibrēti, izmantojot ārējos datus;

d)

modeļa apstiprināšanas datumu un modeļa izstrādes datumu;

e)

paredzētas un novērotās saistību neizpildes rādītāju salīdzinājumu attiecīgā laika periodā;

f)

saistību nepildīšanas zaudējumu paredzētās lejupslīdes un novēroto saistību nepildīšanas zaudējumu salīdzinājumu;

g)

aplēsto un novēroto riska darījumu salīdzinājumu saistību neizpildes gadījumā;

h)

izmantoto laikrindu garumu un, ja piemērojams, jebkuru korekciju problemātisko gadu vai rakstura un būtiskuma ietveršanu lejupslīdes apstākļu apzināšanai un piesardzības rezerves pievienošanu modeļu kalibrēšanā;

i)

nesenās izmaiņas iestādes portfeļa sastāvā, kuram tika piemērota iekšējā pieeja;

j)

iestādes portfeļa mikroekonomisko un makroekonomisko situāciju, risku un darījumdarbības stratēģiju, kā arī iekšējo procesu, piemēram, atveseļošanas procedūras saistības neizpildošiem aktīviem (pārvaldības procedūras);

k)

pašreizējo pozīciju ciklā, reitinga stratēģijas izvēli starp metodi “brīdis laikā” (PIT) vai metodi “cikla laikā” (TTC) un novēroto cikliskumu attiecīgajā modelī;

l)

reitinga kategoriju un dimensiju skaitu, ko iestādes izmantojušas saistību nepildīšanas varbūtības, saistību nepildīšanas zaudējumu un korekcijas pakāpes modeļos;

m)

iestādes izmantoto saistību neizpildes un atveseļošanas rādītāju definīcijas;

n)

to, vai atklātās pārvaldības procedūras ir ietvertas laikrindās, kas izmantotas saistību nepildīšanas zaudējumu modeļu kalibrēšanā, ja nepieciešams.

3.   Ja kompetentās iestādes uzskata, ka 1. punktā minētā informācija ir nepietiekama, lai izdarītu secinājumus attiecībā uz 2. punktā minētajiem elementiem, tās nekavējoties ievāc no iestādēm papildinformāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu, lai finalizētu savu novērtējumu.

Izlemjot par to, kādu papildinformāciju apkopot, kompetentās iestādes ņem vērā iestādes parametru standarta novirzes būtiskumu un attiecināmību un pašu kapitāla prasības. Kompetentās iestādes apkopo papildinformāciju tādā veidā, ko tās uzskata par vispiemērotāko, tostarp, izmantojot anketas, intervijas un ad-hoc apmeklējumus uz vietas.

8. pants

Novērtēšanas standarti iekšējām pieejām attiecībā uz kredītrisku, kas raksturīgs zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļiem

1.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu attiecībā uz zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļu darījumu partneriem, kas noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 I pielikuma 101. veidnē, kompetentās iestādes novērtē, vai atšķirības starp iestādes un tai līdzīgu iestāžu pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku rada kāds no turpmāk minētajiem elementiem:

a)

to darījumu partneru atšķirīgs sadalījums kategorijās, kas ietverti zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļu paraugos, vai katrai kategorijai piešķirti atšķirīgi saistību nepildīšanas varbūtības līmeņi;

b)

īpaši mehānismu veidi, nodrošinājuma instrumenti vai darījumu partneru atrašanās vieta;

c)

viendabīgums saistību nepildīšanas varbūtībā, saistību nepildīšanas zaudējumos, termiņos vai korekcijas pakāpēs;

d)

nodrošināšanas prakse;

e)

neatkarības no ārējo reitingu novērtējuma līmenis un iekšējo reitingu atjaunināšanas biežums.

2.   Ja iestāde klasificē darījumu partneri kā tādu, kas nav izpildījis saistības, kamēr citas iestādes to klasificē kā tādu, kas pilda saistības, vai otrādi, kompetentās iestādes attiecīgajam darījumu partnerim piemēro 1. punktā minēto pieeju.

9. pants

Vispārējie novērtēšanas standarti iekšējām pieejām attiecībā uz tirgus risku

1.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu, kompetentās iestādes izmanto vismaz informāciju par iekšējām pieejām, kas piemērotas uzraudzības etalona portfeļiem, kuras attiecīgā gadījumā ir ietvertas šādos dokumentos:

a)

Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā EBI ziņojumā;

b)

attiecīgās iestādes validēšanas ziņojumos, ko veic kvalificētas neatkarīgas puses, ja iekšējais modelis ir sākotnēji izstrādāts un ja iekšējā modelī tiek veiktas jebkādas būtiskas izmaiņas. Šī informācija ietver testus, lai pierādītu, ka jebkuri pieņēmumi, kas izdarīti iekšējo pieeju ietvaros, ir piemēroti un nenovērtē risku pārāk zemu vai pārāk augstu, īpašas atpakaļejošas pārbaudes, kas izstrādātas attiecībā uz to portfeļu riskiem un struktūrām un hipotētisko portfeļu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka iekšējās pieejas spētu ņemt vērā īpašas strukturālas iezīmes, kas var rasties, piemēram, nozīmīgi bāzes riski un koncentrācijas risks;

c)

paziņojumus par iepriekšējā gadā novēroto ikdienas atpakaļejošo pārbaužu pārsniegumu skaitu un pamatojumu, balstoties uz atpakaļejošām pārbaudēm par hipotētiskām un faktiskām izmaiņām portfeļa vērtībā;

d)

modeļa dokumentāciju, tostarp rokasgrāmatas, dokumentāciju par modeļa izstrādi un kalibrēšanu un metodi iekšējām pieejām;

e)

ziņojumus par apmeklējumiem uz vietas.

2.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu, kompetentās iestādes, ja nepieciešams, ņem vērā šādus elementus:

a)

iestādes piemēroto riskam pakļautās vērtības metodes izvēli;

b)

modeļa piemērošanas perimetru un etalona portfeļu pārstāvību;

c)

pamatojumu un iemeslu gadījumā, ja riska faktors ir iestrādāts iestādes cenu noteikšanas modelī, bet nevis riska mērīšanas modelī;

d)

riska faktoru kopumu, kas iestrādāts atbilstoši procentu likmēm katrā valūtā, kurās iestādei ir bilances vai ārpusbilances pozīcijas, kuras ietekmē procentu likme;

e)

termiņu segmentu skaitu, kuros ir sadalīta katra ienesīguma līkne;

f)

metodi, kas piemērota, lai noteiktu nepilnīgi korelētu svārstību starp dažādām ienesīguma līknēm risku;

g)

riska faktoru kopumu, kas modelēts atbilstoši zeltam un atsevišķajām ārvalstu valūtām, kurās denominētas iestādes pozīcijas;

h)

riska faktoru skaitu, kas izmantoti, lai noteiktu kapitāla vērtspapīru risku;

i)

metodi, kas piemērota, lai novērtētu risku, ko rada mazāk likvīdas pozīcijas un pozīcijas ar ierobežotu cenu pārredzamību, saskaņā ar reālistiskiem tirgus scenārijiem;

j)

attiecīgajā modelī izmantoto starpniekvērtību uzskaiti, novērtējumu par to ietekmi uz riska rādītājiem;

k)

riskam pakļautajai vērtībai izmantoto laikrindu garumu;

l)

metodi, kas piemērota, lai noteiktu riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos spriedzes periodu, salīdzinošās vērtēšanas portfeļiem izvēlētā spriedzes perioda atbilstīgumu;

m)

metodes, kas piemērotas riska mērīšanas modelī, lai noteiktu iespēju nelinearitātes, jo īpaši, ja iestāde izmanto Teilora aproksimācijas pieejas, nevis pilnīgu atkārtotu novērtēšanu, kā arī citus produktus, lai noteiktu korelācijas risku un bāzes risku;

n)

metodes, kas piemērotas, lai noteiktu ar konkrētu parādnieku saistīto bāzes risku, un to, vai tās ir jutīgas pret būtiskām individuāli raksturīgām atšķirībām starp līdzīgām, bet ne identiskām, pozīcijām;

o)

metodes, kas piemērotas, lai noteiktu gadījuma risku;

p)

attiecībā uz iekšējo saistību neizpildes un migrācijas inkrementālo risku (IRC), metodes, kas piemērotas, lai noteiktu likviditātes periodus pēc pozīcijas, kā arī saistību nepildīšanas varbūtības, saistību nepildīšanas zaudējumus un pārejas matricas, kas izmantotas Regulas (ES) Nr. 575/2013 374. pantā minētajā simulācijā;

q)

attiecībā uz iekšējo pieeju korelācijas tirdzniecībai metodes, kas piemērotas, lai noteiktu Regulas (ES) Nr. 575/2013 377. panta 3. punktā minētos riskus, kā arī korelācijas pieņēmumus starp attiecīgajiem modelētajiem riska faktoriem.

3.   Ja kompetentās iestādes uzskata, ka 1. punktā minētā informācija ir nepietiekama, lai izdarītu secinājumus attiecībā uz 2. punktā minētajiem elementiem, tās nekavējoties ievāc no iestādēm papildinformāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu, lai finalizētu savu novērtējumu.

Izlemjot par to, kādu papildinformāciju apkopot, kompetentās iestādes ņem vērā iestādes parametru standarta novirzes būtiskumu un attiecināmību un pašu kapitāla prasības. Kompetentās iestādes apkopo papildinformāciju tādā veidā, ko tās uzskata par vispiemērotāko, tostarp, izmantojot anketas, intervijas un ad hoc apmeklējumus uz vietas.

10. pants

Tādu rezultātu atšķirību novērtējums, kas izriet no iekšējām pieejām attiecībā uz tirgus risku

1.   Veicot šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto novērtējumu attiecībā uz tirgus riska pieejām, kompetentās iestādes piemēro šā panta 2. līdz 8. punktā izklāstītos standartus.

2.   Novērtējot riskam pakļauto vērtību rādītājos konstatēto atšķirību iemeslus, kompetentās iestādes ņem vērā abus turpmāk minētos elementus:

a)

jebkurus alternatīvus viendabīgus riskam pakļautās vērtības aprēķinus, ko EBI var sniegt savā ziņojumā, kas minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā, izmantojot pieejamos peļņas un zaudējumu datus;

b)

dispersiju, kas novērota riskam pakļautās vērtības rādītājā, ko iesniegušas iestādes saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070.

3.   Attiecībā uz iestādēm, kas izmanto vēsturisko simulāciju, kompetentās iestādes novērtē mainību, kas novērota gan alternatīvajos viendabīgajos riskam pakļautās vērtības aprēķinos, gan riskam pakļautās vērtības datos, par kuriem paziņojušas 2. punktā minētās iestādes, lai noteiktu atšķirīgo iespēju ietekmi, ko minētās iestādes piemērojušas vēsturiskās simulācijas ietvaros.

4.   Kompetentās iestādes novērtē dispersiju starp iestādēm attiecībā uz īpašiem riska faktoriem, kas ietverti katrā no neapkopotajiem salīdzinošās vērtēšanas portfeļiem, izmantojot novēroto svārstīgumu un novēroto korelāciju peļņas un zaudējumu vektorā, ko iesniegušas iestādes, kas piemērojušas vēsturisko simulāciju neapkopotiem portfeļiem.

5.   Kompetentās iestādes analizē iestādes riskam pakļautās vērtības modeļus attiecībā uz portfeļiem, kuri varētu uzrādīt peļņas un zaudējumu laikrindas, kas būtiski atšķiras no līdzīgu iestāžu peļņas un zaudējumu laikrindām, kā noteikts EBI ziņojumā, kas minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā, pat ja galīgā pašu kapitāla prasība konkrētajam portfelim ir līdzīga tai, ko iesniegušas līdzīgas iestādes absolūtā izteiksmē.

6.   Turklāt attiecībā uz riskam pakļauto vērtību, riskam pakļauto vērtību spriedzes apstākļos un modeļiem, kas izmantoti korelācijas tirdzniecības darbībām, kompetentās iestādes novērtē regulatīvo mainības virzītājspēku ietekmi, izmantojot datus, kas sniegti Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā EBI ziņojumā, apkopojot rādītāju rezultātus, kas iegūti dažādās modelēšanas iespējās.

7.   Tiklīdz mainības iemesli, ko rada atšķirīgas regulatīvās iespējas, ir novērtēti, kompetentās iestādes novērtē, vai atlikušo pašu kapitāla prasību mainība un pārāk zemu novērtējumu veicina viens vai vairāki no turpmāk minētajiem elementiem:

a)

pārpratumi attiecībā uz iesaistītajām riska faktoru pozīcijām;

b)

nepilnīga modeļa īstenošana;

c)

iztrūkstoši riska faktori;

d)

atšķirības kalibrēšanā vai datu rindās, kas izmantotas modelēšanas simulācijā;

e)

modelī iestrādātie papildu riska faktori;

f)

alternatīvi piemērotie modeļa pieņēmumi;

g)

ar iestādes izmantoto metodi saistītās atšķirības.

8.   Kompetentās iestādes salīdzina rezultātus, kas iegūti no portfeļiem, kuri atšķiras tikai attiecībā uz konkrētu riska faktoru, lai noteiktu, vai iestādes ir šādu riska faktoru iestrādājušas savos iekšējos modeļos saskaņā ar tām līdzīgām iestādēm.

11. pants

Pašu kapitāla līmeņa novērtējums iekšējām pieejām attiecībā uz tirgus risku

1.   Novērtējot katras iestādes pašu kapitāla līmeni, kompetentās iestādes ņem vērā abus turpmāk minētos elementus:

a)

pašu kapitāla līmeni pēc neapkopotā portfeļa;

b)

diversificēšanas ieguvuma ietekmi, ko katra iestāde piemērojusi apkopotajos portfeļos, salīdzinot neapkopoto portfeļu pašu kapitāla summu, kā minēts šā punkta a) apakšpunktā, ar pašu kapitāla līmeni, kas iesniegts par apkopoto portfeli, kā noteikts EBI ziņojumā, kurš minēts Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 3. punkta otrajā daļā.

2.   Novērtējot atsevišķas iestādes pašu kapitāla līmeni, kompetentās iestādes ņem vērā abus turpmāk minētos elementus:

a)

uzraudzības palielinājumu ietekmi;

b)

uzraudzības darbību ietekmi, kas nav ņemta vērā EBI apkopotajā informācijā.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 14. septembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2070, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/181

(2017. gada 27. janvāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Plaukts no vienas stikla plāksnes, kas tiek uzrādīts kopā ar metāla balstiem piestiprināšanai pie sienas.

Stikla plaukts sastāv no caurspīdīgas stikla plāksnes, kuras izmēri ir apmēram 60 × 13,5 × 0,7 cm un kura ir nesimetriska (tās priekšējā mala ir lokveida) un ar apstrādātām malām, un diviem turētājiem no vara un cinka sakausējuma (misiņa), kas pārklāti ar niķeli un hromu. Stikla plāksnei ir divi caurumi uzstādīšanai uz turētājiem.

Izstrādājums tiek uzrādīts nesaliktā veidā kopā ar salikšanai izmantojamām skrūvēm un tapām, un tas ir iepakots kartona kastē.

Sk. attēlu (*1).

9403 89 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras (KN) 1., 3.b) un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu, 94. nodaļas 2. piezīmes a) punktu un KN kodu 9403 un 9403 89 00 formulējumu.

Izstrādājumu izmanto telpu aprīkošanai, piemēram, mājokļos. Tāpēc tas ir mēbele pozīcijas 9403 nozīmē. Saskaņā ar 94. nodaļas 2. piezīmes a) punktu minētajā pozīcijā ietilpst atsevišķi plaukti ar balstiem to piestiprināšanai pie sienas. Tāpēc nav iespējama klasificēšana pozīcijā 7020 pie citādiem stikla izstrādājumiem.

Stikla plaukts piešķir izstrādājumam tā pamatīpašības. Metāla turētāji, skrūves un tapas kalpo tikai stikla plaukta piestiprināšanai pie sienas. Tāpēc nav iespējama klasificēšana ar KN kodu 9403 20 80 pie citādām metāla mēbelēm.

Izstrādājums tādēļ klasificējams ar KN kodu 9403 89 00 pie citādām mēbelēm.

Image

(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/182

(2017. gada 27. janvāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājumi (t. s. “spēļu konsoles vadības pults īkšķa pogas”), kuru izmēri ir aptuveni 20 mm diametrā un 6 mm augstumā un kuri izgatavoti no elastīga silikona (plastmasas) ar pretslīdēšanas virsmu. Tie ir aprīkoti ar pašlīmējošu alumīnija profilu, kas izgriezts atbilstoši balsta dizainam.

Šīs pogas izmanto par spēļu konsoles vadības pults kursorsviru uzgaļiem.

Īkšķa pogu uzgaļu uzdevums ir aizsargāt spēles vadības pulti pret sviedriem un nodilumu, ko rada intensīva izmantošana, kā arī – pateicoties to pretslīdēšanas virsmai – neļaut pirkstiem noslīdēt no vadības pults.

Sk. attēlu (*1).

3926 90 97

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 3926 , 3926 90 un 3926 90 97 formulējumu.

Īkšķa pogas tikai uzlabo spēļu vadības pults darbību. Tādējādi tās nepielāgo spēļu vadības pulti noteiktam darbam, nesniedz papildu iespējas, nedod iespēju sniegt konkrētu pakalpojumu saistībā ar spēļu vadības ierīces vai spēļu konsoles vadības pults pamatfunkciju (sk. lietu C-152/10 Unomedical ECLI:EU:C:2011:402, 13., 29. un 38. punkts).

Tādēļ klasificēšana pozīcijā 9504 pie videospēļu konsoļu un iekārtu piederumiem nav iespējama.

Tādēļ tas ir klasificējams atbilstoši materiālam (plastmasa), no kā sastāv minētais izstrādājums, ar KN kodu 3926 90 97 pie citādiem plastmasas izstrādājumiem.

Image

(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/183

(2017. gada 27. janvāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums (tā sauktais “saliekamais tatami paklājs”), izgatavots no EVA (etilēna-vinilacetāta), 100 × 100 cm plākšņu veidā, ar neslīdošu virsmu, aptuveni 3 cm biezs. Plāksnēm ir savstarpējas savienošanas sistēma, kuras pamatā ir mozaīkmīklu princips, tās tiek stingri noliktas uz citas virsmas un tādējādi veido paklāju.

Izstrādājums paredzēts, lai paklāja šūnveida struktūra aizsargātu ķermeni, amortizējot triecienus, kas rodas dažādu sporta (piemēram, jogas, vingrošanas vai cīņas mākslas) nodarbību laikā. “Saliekamais tatami paklājs” ir arī veidots tā, lai kalpotu par trokšņa, karstuma un mitruma izolētāju. Tādējādi paklājs aizsargā pret bojājumiem virsmu, kas ir zem tā, un aizsargā cilvēkus, kuri darbojas dažādos citos veidos, piemēram, ja to lieto bērnistabās vai mākslinieku vajadzībām.

Sk. attēlu (*1).

3918 90 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 3918 un 3918 90 00 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 9506 pie vingrošanas, vieglatlētikas, smagatlētikas, citu sporta veidu, brīvā dabā spēlējamo spēļu rīkiem un inventāra nav iespējama, jo nesalikts plastmasas grīdas segums ir izmantojams ne vien sportam, bet tas arī aizsargā virsmas un cilvēkus, kuri nodarbojas citādos veidos.

Tādējādi izstrādājums ir klasificējams atbilstīgi materiālam (plastmasai), no kā tas sastāv.

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams pie plastmasas segumiem grīdai ar KN kodu 3918 90 00 .

Image


(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/184

(2017. gada 1. februāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un par Regulas (EK) Nr. 2465/96 (1) atcelšanu un jo īpaši tās 11. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumā uzskaitītas Irākas iepriekšējās valdības valsts iestādes, sabiedrības un aģentūras, kā arī fiziskas un juridiskas personas, iestādes un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas tādu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, kas 2003. gada 22. maijā atradušies ārpus Irākas.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2017. gada 26. janvārī nolēma svītrot vienu ierakstu to personu vai organizāciju sarakstā, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 1. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītāja vietas izpildītājsb


(1)  OV L 169, 8.7.2003., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumā svītro šādu ierakstu:

“13.

AMANAT AL-ASIMA. Adrese: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.”


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/21


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/185

(2017. gada 2. februāris),

ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās 16. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 ir paredzētas nozīmīgas izmaiņas noteikumos un procedūrās, kas jāievēro pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Minēto noteikumu un procedūru tūlītēja piemērošana dažos gadījumos būtu radījusi praktiskas grūtības, tāpēc bija nepieciešams pieņemt pārejas pasākumus.

(2)

Komisijas 2009. gada 28. jūlija ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par gūto pieredzi, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes higiēnas Regulas (EK) Nr. 852/2004, (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (3) (“ziņojums”), ir sniegts uz faktiem balstīts izklāsts par visu ieinteresēto dalībnieku 2006., 2007. un 2008. gadā gūto pieredzi, tostarp sastaptajām grūtībām, īstenojot minētās regulas.

(3)

Ziņojumā ir ietvertas atsauksmes par pieredzi to pārejas pasākumu jomā, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2076/2005 (4). Turklāt ziņojumā norādīts, ka ir konstatētas grūtības saistībā ar nelielu konkrētas pārtikas daudzumu vietējo piegādi, un minēts, ka ir nepieciešams labāk izskaidrot importa nosacījumus gadījumos, kad Savienības noteikumu trūkuma gadījumā tiek piemēroti valsts noteikumi attiecībā uz importu, un ka krīzes, kas saistītas ar importēto pārtiku, kura satur gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (saliktie produkti), ir apliecinājušas, ka šādu produktu kontrole ir jāpastiprina.

(4)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju uz jauno noteikumu un procedūru pilnīgu īstenošanu, Komisijas Regulā (ES) Nr. 1079/2013 (5) tika noteikti pārejas pasākumi pārejas periodā, kurš beidzas 2016. gada 31. decembrī. Pārejas perioda ilgumu noteica, ievērojot Regulā (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikto ar higiēnu saistīto reglamentējošo noteikumu pārskatīšanu.

(5)

Turklāt, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota nesenajās revīzijās, ko veica Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta inspektori, un informāciju, kas saņemta no dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgajām pārtikas uzņēmumu nozarēm Savienībā, būtu jāsaglabā konkrēti Regulā (ES) Nr. 1079/2013 noteiktie pārejas pasākumi, kamēr nav ieviestas šīs regulas preambulā norādītās pastāvīgās prasības.

(6)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 piemērošanas jomā nav ietverta saimniecībās nokauto mājputnu un zaķveidīgo gaļas tieša piegāde mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu kā svaigu gaļu piegādā tieši galapatērētājam. Minētā noteikuma attiecināšana tikai uz svaigu gaļu radītu papildu slogu mazajiem ražotājiem. Tāpēc ar Regulu (ES) Nr. 1079/2013 ir paredzēta atkāpe no Regulas (EK) Nr. 853/2004 piemērošanas šādu preču tiešai piegādei noteiktos apstākļos, to neattiecinot tikai uz svaigu gaļu. Minētais izņēmums šajā regulā paredzētajā turpmākajā pārejas periodā būtu jāsaglabā, kamēr tiek izskatīta iespēja noteikt pastāvīgu atkāpi.

(7)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 ir noteikti īpaši noteikumi dzīvnieku izcelsmes produktu un salikto produktu importam Savienībā. Regulā (ES) Nr. 1079/2013 ir paredzēti pārejas pasākumi, ar kuriem atkāpjas no vairākiem minētajiem noteikumiem attiecībā uz konkrētiem saliktiem produktiem, par kuriem sabiedrības veselības prasības importam Savienībā vēl nav noteiktas Savienības līmenī, piemēram, attiecībā uz saliktiem produktiem, kas nav minēti Komisijas Regulas (ES) Nr. 28/2012 (6) 3. panta 1. un 3. punktā

(8)

Komisijas priekšlikums regulai par oficiālajām kontrolēm visā lauksaimniecības un pārtikas ķēdē patlaban ir tuvu pieņemšanai parastā likumdošanas procedūrā. Kad regula būs pieņemta un kļuvusi piemērojama, tā nodrošinās juridisko pamatu riskam pielāgotai pieejai attiecībā uz saliktu produktu kontroli importa laikā. Kamēr jaunā regula nav kļuvusi piemērojama, ir nepieciešams noteikt atkāpes turpmākā pārejas periodā, kura ilgums ir četri gadi.

(9)

Regula (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 ļauj no uzņēmumiem, kas apstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus, kuriem Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumā nav noteiktas īpašas prasības, importēt dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ja vien nav izveidots saskaņots atļauto trešo valstu saraksts un noteikts kopējs importa sertifikāta paraugs. Ņemot vērā iespējamo ietekmi, kādu šāda saraksta izveide un importa sertifikāta parauga noteikšana varētu radīt šādas pārtikas importam, ir vajadzīgs vairāk laika, lai apspriestos ar ieinteresētajām personām un dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka pārejas pasākumus konkrētu Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Regulas (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai pārejas periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

2. pants

Atkāpe attiecībā uz mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi mazos daudzumos

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta, šajā regulā paredzētos noteikumus nepiemēro attiecībā uz saimniecībā nokautu mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri piegādā tieši galapatērētājam.

3. pants

Atkāpe attiecībā uz sabiedrības veselības prasībām, kas piemērojamas dzīvnieku izcelsmes produktu importam un tādas pārtikas importam, kura satur gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus

1.   Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punktu nepiemēro dzīvnieku izcelsmes produktu importam, par ko nav saskaņotu sabiedrības veselības prasību attiecībā uz importu.

Šādu produktu imports atbilst importa dalībvalsts sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz importu.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kas importē pārtiku, kura satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas nav Regulas (ES) Nr. 28/2012 3. panta 1. un 3. punktā minētie produkti, ir atbrīvoti no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punktā minētajām prasībām.

Šādu produktu imports atbilst importa dalībvalsts sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz importu.

4. pants

Atkāpe attiecībā uz sabiedrības veselības procedūrām, kas piemērojamas dzīvnieku izcelsmes produktu importam

Regulas (EK) Nr. 854/2004 III nodaļu nepiemēro dzīvnieku izcelsmes produktu importam, par ko nav saskaņotu sabiedrības veselības prasību attiecībā uz importu.

Šādu produktu imports atbilst importa dalībvalsts sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz importu.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 2. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(3)  COM(2009) 403 galīgā redakcija.

(4)  Komisijas 2005. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 2076/2005, ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 31. oktobra Regula (ES) Nr. 1079/2013, ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 piemērošanai (OV L 292, 1.11.2013., 10. lpp.).

(6)  Komisijas 2012. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 28/2012, ar ko nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību un groza Lēmumu 2007/275/EK un Regulu (EK) Nr. 1162/2009 (OV L 12, 14.1.2012., 1. lpp.).


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/186

(2017. gada 2. februāris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, ko mikrobioloģiskas kontaminācijas sakarā piemēro sūtījumu ievešanai Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un groza Regulu (EK) Nr. 669/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lai aizsargātu cilvēka veselību, dzīvnieku veselību un vidi, Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pants paredz iespēju pieņemt atbilstošus Savienības ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku, kas importēta no trešās valsts, ja acīmredzams, ka pastāv nopietns risks, ko nevar apmierinoši novērst ar dalībvalstu atsevišķi veiktajiem pasākumiem.

(2)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 11. pants prasa, lai pārtika, kas importēta Savienībā laišanai tirgū, atbilstu attiecīgajām pārtikas aprites tiesību aktu prasībām vai nosacījumiem, ko Savienība atzinusi par minētajām prasībām vismaz līdzvērtīgiem, vai – ja starp Savienību un eksportētājvalsti noslēgts īpašs nolīgums – šajā nolīgumā iekļautajām prasībām.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (3) nosaka pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem paredzētus vispārīgus noteikumus par pārtikas produktu higiēnu.

(4)

Regulas (EK) Nr. 882/2004 11. pants nosaka prasības attiecībā uz oficiālo kontroļu kontekstā izmantotām paraugu ņemšanas un analīzes metodēm.

(5)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 14. pants paredz, ka pārtikas produktus, kas nav nekaitīgi, nelaiž tirgū. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 kompetentajām iestādēm jāpārliecinās par pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju atbilstību Savienības tiesību aktiem.

(6)

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 (4) nosaka noteikumus par pastiprinātu oficiālo kontroli importam, kas attiecas uz minētās regulas I pielikuma sarakstā norādīto konkrēto barību un pārtiku, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika.

(7)

Daudzus gadus ir bieži vērota Indijas izcelsmes sezama sēklu un beteļauga lapu (Piper betle L.) neatbilstība mikrobioloģiskā drošuma aspektā. Tāpēc 2014. gadā minēto pārtikas produktu importam ir noteiktas biežākas oficiālās kontroles attiecībā uz Salmonella spp. klātbūtni. Tomēr šāda pastiprināta kontrole apstiprināja, ka šie pārtikas produkti mikrobioloģiskā drošuma aspektā un Salmonella spp. sakarā bieži ir neatbilstīgi. Tātad šo pārtikas produktu imports nopietni apdraud sabiedrības veselību Savienībā, un tāpēc ir nepieciešams pieņemt Savienības līmeņa ārkārtas pasākumus.

(8)

Lai Savienībā aizsargātu cilvēka veselību, nepieciešamas eksportētājvalstu kompetento iestāžu garantijas tam, ka šie pārtikas produkti ir ražoti saskaņā ar higiēnas normām, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 852/2004. Lai nodrošinātu importa kontroles saskaņotu izpildi Savienībā, visiem šādu pārtikas produktu sūtījumiem vajadzētu būt līdzi eksportētājvalstu kompetento iestāžu parakstītam veselības sertifikātam un tādos analītiskos testos gūtiem rezultātiem, kuri garantē, ka produkti ar apmierinošiem rezultātiem paraugoti un analizēti attiecībā uz mikrobioloģisku patogēnu klātbūtni.

(9)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 6. pants prasa, lai par sūtījumiem atbildīgie pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji par šādu sūtījumu pienākšanu izraudzītajā ievešanas vietā (IIV) un par to raksturu paziņotu iepriekš.

(10)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 8. pants attiecībā uz pastiprinātajām oficiālajām kontrolēm prasa, lai tās aptvertu dokumentu pārbaudi, kā arī identitātes pārbaudes un fiziskas pārbaudes. Visu sūtījumu dokumentu pārbaude nekavējoties jāveic divu darbdienu laikā no to pienākšanas IIV, savukārt identitātes pārbaude un fiziska pārbaude, ieskaitot laboratorisku analīzi, tik bieži, kā norādīts minētās regulas I pielikumā.

(11)

Lai attiecībā uz mikrobioloģisku patogēnu klātbūtni konkrētos pārtikas produktos no konkrētām trešām valstīm nodrošinātu Savienības līmeņa efektīvu organizāciju un saskaņotu importa kontroli, attiecībā uz šādiem produktiem būtu jānosaka īpaši importa nosacījumi. Juridiskas skaidrības labad ir lietderīgi visus trešo valstu izcelsmes pārtikas produktus, uz kuriem sakarā ar mikrobioloģiskiem riskiem attiecas īpaši nosacījumi, apkopot vienā regulā. Tāpēc normas, kas attiecībā uz Indijas izcelsmes beteļauga lapām ir noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/166 (5), būtu jāiekļauj šajā regulā un būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(12)

Īstenošanas regula (ES) 2016/166 būtu jāatceļ un vienlaikus jāaizstāj ar vispārīgāku regulu, kura mikrobioloģiskas kontaminācijas sakarā nosaka normas, kas attiecas uz konkrētu pārtikas produktu importu no konkrētām trešām valstīm.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Šī regula attiecas uz I pielikuma sarakstā minēto pārtikas produktu ievešanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. un 3. pantā, Regulas (EK) Nr. 882/2004 2. pantā un Regulas (EK) Nr. 669/2009 3. pantā noteiktās definīcijas.

3. pants

Ievešana Savienībā

Pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs nodrošina, ka:

a)

I pielikumā minēto pārtikas produktu sūtījumus Savienībā importē tikai saskaņā ar šajā regulā noteiktajām procedūrām;

b)

pārtikas produktu sūtījumus Savienībā ieved tikai caur izraudzīto ievešanas vietu (IIV).

4. pants

Sūtījumam līdzi dotie paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti

1.   Katram pārtikas produktu sūtījumam līdzi ir nosūtītājas trešās valsts kompetentās iestādes veiktas paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti, kuri apliecina I pielikumā specificētā apdraudējuma neesību.

2.   Šā panta 1. punktā minētā paraugu ņemšana un analīze ir veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 II sadaļas III nodaļu “Paraugu ņemšana un analīze”. Konkrētāk, paraugu ņemšanu veic saskaņā ar attiecīgajiem ISO (Starptautiskā Standartizācijas organizācija) standartiem, izmantojot Codex Alimentarius vadlīnijas, un Salmonella analīzes izdara pēc standartmetodes EN/ISO 6579 (jaunākā atjauninātā detektēšanas metode) vai pēc metodes, kas saskaņā ar EN/ISO 16140 aprakstīto protokolu vai saskaņā ar citu starptautiski atzītu līdzīgu protokolu validēta attiecībā uz atbilstību tai.

5. pants

Veselības sertifikāts

1.   I pielikuma sarakstā norādīto pārtikas produktu sūtījumam pievieno arī veselības sertifikātu, kas atbilst III pielikumā dotajam paraugam.

2.   Veselības sertifikātu paraksta un apzīmogo nosūtītājas trešās valsts kompetentās iestādes pilnvarots pārstāvis.

3.   Veselības sertifikātu un tā pielikumus sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā atrodas IIV. Tomēr IIV dalībvalsts var piekrist izmantot veselības sertifikātus, kas sagatavoti citā Savienības oficiālajā valodā.

4.   Veselības sertifikāts ir derīgs četrus mēnešus no izdošanas dienas, taču ne ilgāk kā sešus mēnešus no pēdējās mikrobioloģiskās laboratoriskās analīzes datuma.

6. pants

Identifikācija

Katru pārtikas produktu sūtījumu identificē ar identifikācijas kodu (sūtījuma kodu), kurš atbilst 4. pantā minēto paraugu ņemšanas un analīžu rezultātu identifikācijas kodam un 5. pantā minētā veselības sertifikāta identifikācijas kodam. Ar minēto identifikācijas kodu identificē katru atsevišķo sūtījuma maisu vai cita veida iepakojumu.

7. pants

Iepriekšēja paziņošana par sūtījumiem

1.   Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji vai to pārstāvji attiecībā uz pārtikas produktu sūtījumiem IIV kompetentajai iestādei iepriekš paziņo plānoto sūtījuma faktiskās pienākšanas datumu un laiku un tā raksturu.

2.   Par sūtījumu pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji vai to pārstāvji iepriekš paziņo, aizpildot kopējā ievešanas dokumenta (KID) I daļu un šo dokumentu nododot IIV kompetentajai iestādei vismaz vienu darbdienu pirms sūtījuma faktiskās pienākšanas.

3.   Aizpildot KID, pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji vai to pārstāvji ņem vērā Regulas (EK) Nr. 669/2009 II pielikumā par KID sniegtos norādījumus.

4.   KID sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kur atrodas IIV. Tomēr dalībvalsts, kurā atrodas izraudzītā ievešanas vieta, var piekrist izmantot KID, kas sagatavoti citā Savienības oficiālajā valodā.

8. pants

Oficiālās kontroles

1.   Lai apstiprinātu atbilstību 4. un 5. pantā noteiktajām prasībām, kompetentā iestāde izraudzītajā ievešanas vietā katram pārtikas produktu sūtījumam veic dokumentu pārbaudes.

2.   Pārtikas produktu identitātes pārbaudes un fiziskās pārbaudes veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 8., 9. un 19. pantu šīs regulas II pielikumā noteiktajā biežumā.

3.   Ja pārtikas produktu sūtījumam nav doti līdzi 4. pantā minētie paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti un 5. pantā minētais veselības sertifikāts vai ja minētie rezultāti vai minētais veselības sertifikāts neatbilst šīs regulas prasībām, sūtījumu Savienībā neimportē un nosūta atpakaļ uz trešo valsti, kura ir izcelsmes valsts, vai iznīcina.

4.   Pēc identitātes pārbaužu un fizisko pārbaužu pabeigšanas kompetentās iestādes:

a)

veic attiecīgos ierakstus KID II daļā;

b)

pievieno saskaņā ar šā panta 2. punktu ņemto paraugu un izdarīto analīžu rezultātus;

c)

kopējam ievešanas dokumentam piešķir KID atsauces numuru;

d)

apzīmogo un paraksta KID oriģinālu;

e)

sagatavo parakstītā un apzīmogotā KID kopiju un to saglabā.

5.   Pārvešanas laikā un līdz brīdim, kad sūtījumu laiž brīvā apgrozībā, tam līdzi ir KID un 5. pantā minētā veselības sertifikāta oriģināls kopā ar 4. pantā minētajiem paraugu ņemšanas un analīžu rezultātiem. Ja sūtījumu atļauts pārvadāt tālāk vēl pirms fizisko pārbaužu rezultātu saņemšanas, šim nolūkam izsniedz apliecinātu KID oriģināla kopiju. Ja atļauja tiek piešķirta, izraudzītās ievešanas vietas kompetentā iestāde informē kompetento iestādi galamērķa punktā, un tiek izveidota attiecīga kārtība, kas nodrošina, ka pirms fizisko pārbaužu rezultātu saņemšanas sūtījumu nepārtraukti uzrauga kompetentās iestādes un ka ar to nav iespējamas nekādas manipulācijas.

9. pants

Sūtījumu dalīšana

1.   Sūtījumus nedala, iekams nav pabeigtas visas pārbaudes un iekams IIV kompetentās iestādes nav pilnībā aizpildījušas KID, kā paredzēts 8. pantā.

2.   Ja sūtījumu pēc tam dala, katru sūtījuma daļu līdz brīdim, kad to laiž brīvā apgrozībā, transportē kopā ar apliecinātu KID kopiju.

10. pants

Laišana brīvā apgrozībā

Lai I pielikuma sarakstā norādītos pārtikas produktu sūtījumus varētu laist brīvā apgrozībā, pēc tam, kad izdarītas visas oficiālās kontroles, un pēc tam, kad kļuvis zināms, ka fiziskajās pārbaudēs (ja tādas vajadzīgas) ir gūti labvēlīgi rezultāti, pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem vai to pārstāvjiem ir muitas dienestiem (fiziski vai elektroniski) jāuzrāda izraudzītās ievešanas vietas kompetentās iestādes pienācīgi aizpildīts KID. Muitas dienesti sūtījumu brīvā apgrozībā laiž tikai tad, ja KID II daļas 14. ailē ir norādīts labvēlīgs kompetentās iestādes lēmums, kas II daļas 21. ailē parakstīts.

11. pants

Neatbilstība

Ja oficiālās kontroles konstatē neatbilstību attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumiem, izraudzītās ievešanas vietas kompetentā iestāde aizpilda KID III daļu un rīkojas tā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 882/2004 19., 20. un 21. panta noteikumos.

12. pants

Ziņojumi

Dalībvalstis Komisijai iesniedz ziņojumu par visiem šīs regulas 8. pantā norādītajiem analīžu rezultātiem, kas attiecas uz pārtikas produktu sūtījumiem.

Šis ziņojums aptver sešu mēnešu periodu, un to iesniedz divreiz gadā līdz katra tā mēneša beigām, kas seko pusgadam.

Ziņojumā norāda šādu informāciju:

a)

ievesto sūtījumu skaits, arī apjoms, to izsakot neto svarā, un katra sūtījuma izcelsmes valsts;

b)

tādu sūtījumu skaits, no kuriem ņemti paraugi analīzei;

c)

8. panta 2. punktā minēto identitātes pārbaužu un fizisko pārbaužu rezultāti.

13. pants

Izmaksas

Visas izmaksas, kas rodas, veicot 8. pantā paredzētās oficiālās kontroles, tostarp paraugu ņemšanu, analīzes, glabāšanu un jebkādus neatbilstības gadījumā veiktus pasākumus, kuri minēti 11. pantā, sedz pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji.

14. pants

Pārejas pasākumi

Pārtikas produktu sūtījumus, kas no nosūtīšanas valsts, kura ir trešā valsts, nosūtīti pirms šīs regulas stāšanās spēkā, dalībvalstis ļauj ievest bez 5. pantā minētā veselības sertifikāta un bez 4. pantā minētajiem paraugu ņemšanas un analīžu rezultātiem.

15. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) 2016/166 atceļ.

16. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 grozīšana

Regulu (EK) Nr. 669/2009 groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 2. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 8. februāra Īstenošanas regula (ES) 2016/166, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas piemērojami no Indijas importētiem pārtikas produktiem, kuri satur beteļauga lapas (Piper betle) vai no tām sastāv, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 669/2009 (OV L 32, 9.2.2016., 143. lpp.).


I PIELIKUMS

1. pantā minēto pārtikas produktu saraksts

Pārtika

(paredzētā izmantošana)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonella

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

(Pārtika)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonella


(1)  Ja jāpārbauda tikai konkrēti ar kādu KN kodu klasificēti produkti un šim kodam nav atsevišķas apakškategorijas, KN kodu marķē ar “ex”.


II PIELIKUMS

Izraudzītajā ievešanas vietā (IIV) saskaņā ar 8. panta 2. punktu izdarāmo identitātes pārbaužu un fizisko pārbaužu biežums attiecībā uz 1. pantā minētajiem pārtikas produktiem

Pārtika

(paredzētā izmantošana)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fizisko pārbaužu un identitātes pārbaužu biežums (%)

Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonella (2)

20

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

(Pārtika)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonella (2)

10


(1)  Ja jāpārbauda tikai konkrēti ar kādu KN kodu klasificēti produkti un šim kodam nav atsevišķas apakškategorijas, KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Standartmetode EN/ISO 6579 (jaunākā atjauninātā šīs detektēšanas metodes versija) vai arī metode, kas saskaņā ar EN/ISO 16140 protokolu vai citu, līdzīgu starptautiski atzītu protokolu validēta attiecībā uz atbilstību tai.


III PIELIKUMS

Veselības sertifikāts Indijas izcelsmes beteļauga lapu un sezama sēklu ievešanai Eiropas Savienībā

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumam pievieno šādu ierakstu:

“Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonella (12)

20”


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/187

(2017. gada 2. februāris)

par atļauju izmantot Bacillus subtilis (DSM 28343) kā barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co. KG)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam Bacillus subtilis (DSM 28343). Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju izmantot Bacillus subtilis (DSM 28343) preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, to klasificējot barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2016. gada 24. maija atzinumā (2) secināja, ka ierosinātajos lietošanas apstākļos Bacillus subtilis (DSM 28343) preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka minētais preparāts varētu uzlabot gaļas cāļu produktivitāti. Iestāde uzskata, ka nav nepieciešams noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Preparāta Bacillus subtilis (DSM 28343) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāatļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot kā piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 2. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(6):4507.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu termiņš

KVV/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija “Zootehniskās piedevas”. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1825

Lactosan GmbH & Co. KG

Bacillus subtilis

(DSM 28343)

Piedevas sastāvs

Bacillus subtilis (DSM 28343) preparāts, kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g piedevas

Cietā veidā

Aktīvās vielas raksturojums

Bacillus subtilis (DSM 28343) dzīvotspējīgas sporas

Analītiskā metode  (1)

Bacillus subtilis (DSM 28343) identificēšana un uzskaitīšana barības piedevā, premiksos un barībā

Identifikācija: pulsa lauka gela elektroforēze (PFGE)

Skaitīšanas metode: Petri trauciņa un uztriepuma metode ar agarizētu barotni, kurā izmanto triptona-sojas agaru EN 15784.

Gaļas cāļi

1 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos.

2.

Atļauts lietot barībā, kura satur šādus atļautus kokcidiostatus: diklazurils, nikarbazīns, dekokvināts, lazalocīda A nātrija sāls, monenzīnnātrijs, robenidīna hidrohlorīds, maduramicīnamonijs vai halofuginona hidrobromīds.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.

2027. gada 23. februāris


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/188

(2017. gada 2. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 2. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

299,8

MA

120,2

TR

157,6

ZZ

192,5

0707 00 05

MA

48,2

TR

191,4

ZZ

119,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

142,6

TR

234,0

ZZ

188,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

41,3

MA

47,1

TN

52,7

TR

71,9

ZZ

53,3

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

135,7

JM

112,4

MA

88,4

TR

83,1

ZZ

102,1

0805 22 00

IL

139,7

MA

85,5

ZZ

112,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

88,8

ZZ

87,2

0808 10 80

US

205,0

ZZ

205,0

0808 30 90

CL

81,7

CN

96,1

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

107,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/40


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/189

(2017. gada 16. janvāris)

par nostājām, kas Savienības vārdā jāieņem Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomitejā, Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejā, Muitas apakškomitejā un Apakškomitejā jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas izveidotas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz minēto apakškomiteju reglamentu pieņemšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”) (1) 486. pantā ir paredzēts, ka nolīgums daļēji tiek piemērots provizoriski.

(2)

Padomes Lēmuma 2014/668/ES (2) 4. pantā ir norādīti konkrēti nolīguma noteikumi, kuri jāpiemēro provizoriski. Tajos ietilpst noteikumi par Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomitejas (“SFP apakškomiteja”), Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejas (“TIA apakškomiteja”), Muitas apakškomitejas un Apakškomitejas jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (“ĢIN apakškomiteja”) izveidi un darbību.

(3)

Nolīguma 74. pantā ir noteikts, ka SFP apakškomitejai pirmajā sanāksmē ir jāpieņem savs reglaments.

(4)

Nolīguma 300. pantā noteikts, ka TIA apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments.

(5)

Nolīguma 83. pantā ir noteikts, ka Muitas apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments.

(6)

Nolīguma 211. pantā ir noteikts, ka ĢIN apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments.

(7)

Ir lietderīgi noteikt nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem SFP apakškomitejā, TIA apakškomitejā, Muitas apakškomitejā un ĢIN apakškomitejā attiecībā uz minēto apakškomiteju reglamentu pieņemšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem SFP apakškomitejā, kura izveidota saskaņā ar 74. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”), pamatā ir SFP apakškomitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2.   Savienības pārstāvji SFP apakškomitejā var vienoties par nelieliem tehniskiem labojumiem lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

2. pants

1.   Nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem TAI apakškomitejā, kura izveidota saskaņā ar nolīguma 300. pantu, pamatā ir TAI apakškomitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2.   Savienības pārstāvji TAI apakškomitejā var vienoties par nelieliem tehniskiem labojumiem lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

3. pants

1.   Nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem Muitas apakškomitejā, kura izveidota saskaņā ar nolīguma 83. pantu, pamatā ir Muitas apakškomitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2.   Savienības pārstāvji Muitas apakškomitejā var vienoties par nelieliem tehniskiem labojumiem lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

4. pants

1.   Nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem ĢIN apakškomitejā, kura izveidota saskaņā ar nolīguma 211. pantu, pamatā ir ĢIN apakškomitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2.   Savienības pārstāvji ĢIN apakškomitejā var vienoties par nelieliem tehniskiem labojumiem lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 16. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2014/668/ES (2014. gada 23. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz nolīguma III sadaļu (izņemot noteikumus par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā) un IV, V, VI un VII sadaļu, kā arī saistītajiem pielikumiem un protokoliem (OV L 278, 20.9.2014., 1. lpp.).


PROJEKTS

ES UN UKRAINAS SANITĀRĀS UN FITOSANITĀRĀS PĀRVALDĪBAS APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. …

(… gada …),

ar ko pieņem tās reglamentu

ES UN UKRAINAS SANITĀRĀS UN FITOSANITĀRĀS PĀRVALDĪBAS APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1), un jo īpaši tā 74. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 486. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”), atsevišķas tā daļas, tostarp IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 4. nodaļu (Sanitārie un fitosanitārie pasākumi), no 2016. gada 1. janvāra piemēro provizoriski.

(2)

Nolīguma 74. pantā ir noteikts, ka Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomitejai (“SFP apakškomiteja”) ir jāizskata jautājumi, kas saistīti ar nolīguma IV sadaļas 4. nodaļas īstenošanu.

(3)

Nolīguma 74. panta 5. punktā ir noteikts, ka SFP apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts SFP apakškomitejas reglaments, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

[Vieta, datums]

ES un Ukrainas Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

PIELIKUMS

ES UN UKRAINAS SANITĀRĀS UN FITOSANITĀRĀS PĀRVALDĪBAS APAKŠKOMITEJAS REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Sanitārās un fitosanitārās pārvaldības apakškomiteja (“SFP apakškomiteja”), kas izveidota saskaņā ar 74. panta 1. punktu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1) (“nolīgums”), palīdz nolīguma 465. panta 4. punktā minētajai Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā veikt tās pienākumus.

2.   SFP apakškomiteja veic nolīguma 74. panta 2. punktā noteiktos uzdevumus, ņemot vērā mērķus, kas izklāstīti nolīguma 59. pantā.

3.   SFP apakškomitejas sastāvā ietilpst to Pušu kompetento iestāžu pārstāvji, kas ir atbildīgas par sanitārajiem un fitosanitārajiem jautājumiem.

4.   Eiropas Komisijas pārstāvis vai Ukrainas pārstāvis, kas ir atbildīgs par sanitārajiem un fitosanitārajiem jautājumiem, saskaņā ar 2. pantu veic priekšsēdētāja funkcijas.

5.   Šajā reglamentā piemēro nolīguma 482. pantā izklāstīto termina “Puses” definīciju.

2. pants

Vadība

Puses pārmaiņus ik pēc 12 mēnešiem uzņemas SFP apakškomitejas vadību. Pirmais 12 mēnešu laikposms sākas Asociācijas padomes pirmās sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

3. pants

Sanāksmes

1.   Ja vien Puses nevienojas citādi, SFP apakškomiteja tiekas trīs mēnešu laikā no nolīguma stāšanās spēkā un pēc tam pēc jebkuras Puses pieprasījuma vai vismaz vienu reizi gadā.

2.   SFP apakškomitejas priekšsēdētājs ikvienu apakškomitejas sanāksmi sasauc Pušu saskaņotā dienā un vietā. Ja vien Puses nevienojas citādi, priekšsēdētājs paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu nosūta vismaz 28 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Kad vien tas ir iespējams, SFP apakškomitejas kārtējās sanāksmes sasauc laikus pirms Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā kārtējās sanāksmes.

4.   SFP apakškomitejas sanāksmes var rīkot, izmantojot saskaņotus tehniskos līdzekļus, piemēram, videokonferenci vai audiokonferenci.

5.   Ārpus sanāksmēm SFP apakškomiteja jautājumus var izskatīt, izmantojot saraksti.

4. pants

Delegācijas

Pirms katras sanāksmes katra Puse ar 5. pantā paredzētā SFP apakškomitejas sekretariāta starpniecību informē otru Pusi par savas delegācijas plānoto sastāvu.

5. pants

Sekretariāts

Eiropas Komisijas amatpersona un Ukrainas amatpersona kopīgi pilda SFP apakškomitejas sekretāru funkcijas un savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē kopīgi veic sekretariāta uzdevumus.

6. pants

Sarakste

1.   SFP apakškomitejai adresēto saraksti nosūta vienas vai otras Puses sekretāram, kas savukārt informē otru sekretāru.

2.   Sekretariāts nodrošina, ka SFP apakškomitejai adresētā sarakste tiek pārsūtīta priekšsēdētājam un vajadzības gadījumā tiek izplatīta saskaņā ar 7. pantu.

3.   SFP apakškomitejas sekretariāts priekšsēdētāja saraksti priekšsēdētāja uzdevumā nosūta Pusēm. Šāda sarakste vajadzības gadījumā tiek izplatīta saskaņā ar 7. pantu.

7. pants

Dokumenti

1.   Dokumentus izplata ar SFP apakškomitejas sekretariāta starpniecību.

2.   Puse savus dokumentus nosūta savam sekretāram. Minētais sekretārs šos dokumentus nosūta otras Puses sekretāram.

3.   Savienības sekretārs dokumentus nosūta Savienības attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Ukrainas sekretāram un Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretāriem.

4.   Ukrainas sekretārs dokumentus nosūta Ukrainas attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Savienības sekretāram un Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretāriem.

5.   SFP apakškomitejas sekretāri veic kontaktpersonu funkcijas saistībā ar nolīguma 67. pantā paredzēto informācijas apmaiņu.

8. pants

Konfidencialitāte

Ja vien Puses nenolemj citādi, SFP apakškomitejas sanāksmes nav atklātas.

Ja viena Puse iesniedz SFP apakškomitejai informāciju ar norādi “konfidenciāli”, arī otra Puse šādu informāciju atzīst par konfidenciālu.

9. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   SFP apakškomitejas sekretariāts, balstoties uz Pušu iesniegtiem priekšlikumiem, ikvienai sanāksmei sagatavo pagaidu darba kārtību un 10. pantā paredzēto secinājumu par turpmāku darbību projektu. Pagaidu darba kārtība ietver jautājumus, par kuriem sekretariāts vismaz 21 kalendāro dienu pirms sanāksmes dienas ir saņēmis kādas Puses lūgumu par iekļaušanu darba kārtībā un attiecīgus pievienotus dokumentus.

2.   Pagaidu darba kārtību kopā ar attiecīgajiem dokumentiem izplata saskaņā ar 7. pantu un vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Katras sanāksmes sākumā SFP apakškomiteja pieņem sanāksmes darba kārtību. Ja Puses par to vienojas, darba kārtībā var iekļaut arī provizoriskajā darba kārtībā neiekļautus jautājumus.

4.   Pēc ad hoc principa un ja otra Puse piekrīt, priekšsēdētājs var pieaicināt Pušu citu struktūru pārstāvjus vai neatkarīgus nozares ekspertus piedalīties SFP apakškomitejas sanāksmēs kā novērotājiem, lai sniegtu informāciju par konkrētām tēmām. Puses nodrošina, ka minētie novērotāji ievēro attiecīgās konfidencialitātes prasības.

5.   Pēc apspriešanās ar Pusēm, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, priekšsēdētājs var saīsināt 1. un 2. punktā minētos termiņus.

10. pants

Protokols un secinājumi par turpmāku darbību

1.   Katras sanāksmes protokola projektu kopīgi sagatavo abi sekretāri.

2.   Protokolā par katru darba kārtības jautājumu parasti tiek norādīts turpmākais:

a)

sanāksmes dalībnieki, viņus pavadošās amatpersonas un sanāksmi apmeklējošie novērotāji;

b)

SFP apakškomitejai iesniegtie dokumenti;

c)

paziņojumi, kurus ir lūgusi iekļaut SFP apakškomiteja; kā arī

d)

šā panta 4. punktā minētie sanāksmes secinājumi par turpmāku darbību.

3.   Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai SFP apakškomitejā. To apstiprina 28 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās SFP apakškomitejas sanāksmes. Apstiprinātā protokola kopiju nosūta ikvienam 7. pantā minētajam adresātam.

4.   Ikvienas sanāksmes secinājumu par turpmāku darbību projektu sagatavo tās Puses sekretārs, kura veic priekšsēdētāja funkcijas, un parasti ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma to kopā ar darba kārtību izsūta Pusēm. Sanāksmes gaitā secinājumu par turpmāku darbību projektu atbilstoši atjaunina, lai sanāksmes beigās, ja vien netiek panākta citāda vienošanās, SFP apakškomiteja varētu pieņemt secinājumus par turpmāku darbību, kuros atspoguļoti Pušu pieņemtie pēcpasākumi. Tiklīdz secinājumi par turpmāku darbību ir pieņemti, tos iekļauj protokolā un to īstenošanu pārskata nākamajās SFP apakškomitejas sanāksmēs. Šajā nolūkā SFP apakškomiteja pieņem veidni, ar ko var izsekot ikvienai veicamajai darbībai un tās termiņam.

11. pants

Lēmumi un ieteikumi

1.   SFP apakškomiteja pieņem lēmumus, atzinumus, ieteikumus, ziņojumus un kopīgas darbības, kā paredzēts nolīguma 74. pantā. Minētos lēmumus, atzinumus, ieteikumus, ziņojumus un kopīgas darbības Puses pieņem vienprātīgi pēc attiecīgu iekšējo pieņemšanas procedūru pabeigšanas. Lēmumi Pusēm ir saistoši, un tās veic atbilstošus īstenošanas pasākumus.

2.   Ikvienu lēmumu, atzinumu, ieteikumu un ziņojumu paraksta priekšsēdētājs, un attiecīgā dokumenta autentiskumu apliecina abi sekretāri. Neskarot 3. punktu, priekšsēdētājs minētos dokumentus paraksta sanāksmē, kurā attiecīgais lēmums, atzinums, ieteikums vai ziņojums tiek pieņemts.

3.   Ja Puses attiecīgi vienojas, SFP apakškomiteja var pieņemt lēmumus, ieteikumus un atzinumus vai ziņojumus, izmantojot rakstveida procedūru, pēc attiecīgu iekšējo procedūru pabeigšanas. Rakstveida procedūra sastāv no piezīmju apmaiņas starp abiem sekretāriem, kas savas darbības saskaņo ar Pusēm. Šajā nolūkā priekšlikuma tekstu izplata saskaņā ar 7. pantu, norādot termiņu, kurš ir vismaz 21 kalendārās dienas un kurā ir jādara zināmas iespējamās atrunas vai grozījumi. Pēc apspriešanās ar Pusēm, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, priekšsēdētājs var saīsināt šajā punktā minētos termiņus. Tiklīdz teksts ir saskaņots, attiecīgo lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai ziņojumu paraksta priekšsēdētājs, un attiecīgā dokumenta autentiskumu apliecina abi sekretāri.

4.   SFP apakškomitejas akts tiek dēvēts par “lēmumu”, “atzinumu”, “ieteikumu” vai “ziņojumu”. Ja vien attiecīgajā lēmumā nav noteikts citādi, tas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

5.   Lēmumus, atzinumus, ieteikumus un ziņojumus nosūta abām Pusēm.

6.   Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretariāts tiek informēts par jebkuriem SFP apakškomitejas lēmumiem, atzinumiem, ieteikumiem, ziņojumiem un citām pieņemtām darbībām.

7.   Katra Puse var lemt par to, vai publicēt SFP apakškomitejas lēmumus, atzinumus un ieteikumus savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

12. pants

Ziņojumi

SFP apakškomiteja iesniedz Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā ziņojumu par savām darbībām un SFP apakškomitejas izveidoto tehnisko darba grupu vai ad hoc grupu darbībām. Ziņojumu iesniedz 25 dienas pirms Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā kārtējās ikgadējās sanāksmes.

13. pants

Valodas

1.   SFP apakškomitejas darba valodas ir angļu valoda un ukraiņu valoda.

2.   Ja vien netiek nolemts citādi, SFP apakškomiteja apspriežas, balstoties uz minētajās valodās sagatavotiem dokumentiem.

14. pants

Izdevumi

1.   Katra Puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar dalību SFP apakškomitejas sanāksmēs – gan personāla, gan komandējuma un uzturēšanās izdevumus, gan arī izdevumus par pasta un telesakaru pakalpojumiem.

2.   Izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu un dokumentu pavairošanu sedz tā Puse, kas rīko sanāksmi.

3.   Izdevumus, kuri saistīti ar mutvārdu tulkošanu sanāksmēs un dokumentu tulkošanu angļu vai ukraiņu valodā vai no tām, lai pildītu 13. panta 1. punktu, sedz Puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

Izdevumus, kas saistīti ar mutvārdu un rakstveida tulkošanu citās valodās vai no tām, tieši sedz Puse, kura to ir lūgusi.

15. pants

Tehniskās darba grupas un ad hoc grupas

1.   SFP apakškomiteja var ar savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar nolīguma 74. panta 3. punktu, izveidot vai vajadzības gadījumā izformēt tehniskas darba grupas un ad hoc darba grupas, tostarp zinātnisku jautājumu grupas.

2.   Šādu ad hoc grupu darbā var piedalīties ne tikai Pušu pārstāvji. Puses nodrošina, ka jebkuras SFP apakškomitejas izveidotas darba grupas dalībnieki ievēro attiecīgās konfidencialitātes prasības.

3.   Ja vien netiek nolemts citādi, SFP apakškomitejas izveidotās darba grupas darbojas SFP apakškomitejas pakļautībā un sniedz tai ziņojumus.

4.   Darba grupu sanāksmes var sasaukt pēc vajadzības gan klātienē, gan izmantojot videokonferenci vai audiokonferenci.

5.   SFP apakškomitejas sekretariātam tiek iesniegtas kopijas no attiecīgās sarakstes, dokumentiem un saziņas par darba grupu darbību.

6.   Darba grupas ir pilnvarotas rakstveidā sniegt ieteikumus SFP apakškomitejai. Ieteikumi tiek pieņemti vienprātīgi un tiek darīti zināmi priekšsēdētājam, kas ieteikumus izplata saskaņā ar 7. pantu.

7.   Ja vien šajā pantā nav noteikts citādi, šo reglamentu mutatis mutandis piemēro attiecībā uz jebkuru tehnisko darba grupu vai ad hoc darba grupu, ko izveidojusi SFP apakškomiteja. Atsauces uz Asociācijas komiteju tās Tirdzniecības komitejas sastāvā ir uzskatāmas par atsaucēm uz SFP apakškomiteju.

16. pants

Grozīšana

Šo reglamentu var grozīt ar SFP apakškomitejas lēmumu saskaņā ar nolīguma 74. panta 5. punktu.


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.


PROJEKTS

ES UN UKRAINAS TIRDZNIECĪBAS UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. …

(… gada …),

ar ko pieņem tās reglamentu

ES UN UKRAINAS TIRDZNIECĪBAS UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1), un jo īpaši tā 300. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 486. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”) atsevišķas tā daļas, tostarp IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 13. nodaļu (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība), no 2016. gada 1. janvāra piemēro provizoriski.

(2)

Nolīguma 300. pantā noteikts, ka Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejai (“TIA apakškomiteja”) ir jāpārrauga nolīguma IV sadaļas 13. nodaļas īstenošana.

(3)

Nolīguma 300. panta 1. punktā noteikts, ka TIA apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejas reglaments, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

[Vieta, datums]

ES un Ukrainas Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

PIELIKUMS

ES UN UKRAINAS TIRDZNIECĪBAS UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS APAKŠKOMITEJAS REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteja (“TIA apakškomiteja”), kas izveidota saskaņā ar 300. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1) (“nolīgums”), palīdz nolīguma 465. panta 4. punktā minētajai Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai veikt tās pienākumus.

2.   TIA apakškomiteja veic funkcijas, kas noteiktas nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 13. nodaļā (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība).

3.   TIA apakškomitejas sastāvā ietilpst tās katras Puses administrācijas pārstāvji, kas ir atbildīga par tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

4.   Eiropas Komisijas pārstāvis vai Ukrainas pārstāvis, kas ir atbildīgs par tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, pilda TIA apakškomitejas priekšsēdētāja funkcijas.

5.   Šajā reglamentā piemēro nolīguma 482. pantā izklāstīto termina “Puses” definīciju.

2. pants

Īpaši noteikumi

1.   Ja vien šajā reglamentā nav noteikts citādi, mutatis mutandis piemēro ES un Ukrainas Asociācijas komitejas reglamenta 2.–14. pantu.

2.   Atsauces uz Asociācijas padomi ir uzskatāmas par atsaucēm uz Asociācijas komiteju tās Tirdzniecības komitejas sastāvā. Atsauces uz Asociācijas komiteju vai Asociācijas komiteju tās Tirdzniecības komitejas sastāvā ir uzskatāmas par atsaucēm uz TIA apakškomiteju.

3. pants

Sanāksmes

TIA apakškomitejas sanāksmes notiek pēc vajadzības. Pušu mērķis ir organizēt sanāksmi vienu reizi gadā.

4. pants

Grozīšana

Šo reglamentu var grozīt ar TIA apakškomitejas lēmumu saskaņā ar nolīguma 300. panta 1. punktu.


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.


PROJEKTS

ES UN UKRAINAS MUITAS APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. …

(… gada …),

ar ko pieņem tās reglamentu

ES UN UKRAINAS MUITAS APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1), un jo īpaši tā 83. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 486. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”), atsevišķas tā daļas, tostarp IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 5. nodaļu (Muita un tirdzniecības veicināšana), no 2016. gada 1. janvāra piemēro provizoriski.

(2)

Nolīguma 83. pantā ir noteikts, ka Muitas apakškomitejai jāuzrauga nolīguma IV sadaļas 5. nodaļas īstenošana un administrēšana.

(3)

Nolīguma 83. panta e) punktā ir noteikts, ka Muitas apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts Muitas apakškomitejas reglaments, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

[Vieta, datums]

ES un Ukrainas Muitas apakškomitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

PIELIKUMS

ES UN UKRAINAS MUITAS APAKŠKOMITEJAS REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Muitas apakškomiteja, kas izveidota saskaņā ar 83. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1) (“nolīgums”), veic pienākumus, kā paredzēts minētajā pantā.

2.   Muitas apakškomitejas sastāvā ietilpst Eiropas Komisijas un Ukrainas pārstāvji, kas ir atbildīgi par muitu un ar muitu saistītiem jautājumiem.

3.   Eiropas Komisijas pārstāvis vai Ukrainas pārstāvis, kas ir atbildīgs par muitu un ar muitu saistītiem jautājumiem, saskaņā ar 2. pantu veic priekšsēdētāja funkcijas.

4.   Šajā reglamentā piemēro nolīguma 482. pantā izklāstīto termina “Puses” definīciju.

2. pants

Vadība

Puses pārmaiņus ik pēc 12 mēnešiem uzņemas Muitas apakškomitejas vadību. Pirmais 12 mēnešu laikposms sākas Asociācijas padomes pirmās sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

3. pants

Sanāksmes

1.   Ja vien Puses nevienojas citādi, Muitas apakškomiteja tiekas vienu reizi gadā vai pēc jebkuras Puses pieprasījuma.

2.   Muitas apakškomitejas priekšsēdētājs ikvienu apakškomitejas sanāksmi sasauc Pušu saskaņotā laikā un vietā. Ja vien Puses nevienojas citādi, priekšsēdētājs paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu nosūta vismaz 28 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Muitas apakškomitejas sanāksmes var rīkot, izmantojot saskaņotus tehniskos līdzekļus, piemēram, videokonferenci vai audiokonferenci.

4.   Ārpus sanāksmēm Muitas apakškomiteja jautājumus var izskatīt, izmantojot saraksti.

4. pants

Delegācijas

Pirms katras sanāksmes katra Puse ar 5. pantā paredzētā Muitas apakškomitejas sekretariāta starpniecību informē otru Pusi par savas delegācijas plānoto sastāvu.

5. pants

Sekretariāts

Eiropas Komisijas amatpersona un Ukrainas amatpersona, kas ir atbildīgas par muitu un ar muitu saistītiem jautājumiem, kopīgi pilda Muitas apakškomitejas sekretāru funkcijas un savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē kopīgi veic sekretariāta uzdevumus.

6. pants

Sarakste

1.   Muitas apakškomitejai adresēto saraksti nosūta vienas vai otras Puses sekretāram, kas savukārt informē otru sekretāru.

2.   Sekretariāts nodrošina, ka Muitas apakškomitejai adresētā sarakste tiek pārsūtīta priekšsēdētājam un vajadzības gadījumā tiek izplatīta saskaņā ar 7. pantu.

3.   Muitas apakškomitejas sekretariāts priekšsēdētāja saraksti priekšsēdētāja uzdevumā nosūta Pusēm. Šāda sarakste vajadzības gadījumā tiek izplatīta saskaņā ar 7. pantu.

7. pants

Dokumenti

1.   Dokumentus izplata ar Muitas apakškomitejas sekretariāta starpniecību.

2.   Puse savus dokumentus nosūta savam sekretāram. Minētais sekretārs šos dokumentus nosūta otras Puses sekretāram.

3.   Savienības Puses sekretārs dokumentus nosūta Savienības attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Ukrainas Puses sekretāram. Savienības Puses sekretārs galīgo dokumentu kopijas nosūta Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretāriem.

4.   Ukrainas Puses sekretārs dokumentus nosūta Ukrainas attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Savienības Puses sekretāram. Ukrainas Puses sekretārs galīgo dokumentu kopijas nosūta Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretāriem.

8. pants

Konfidencialitāte

Ja vien Puses nenolemj citādi, Muitas apakškomitejas sanāksmes nav atklātas.

Ja viena Puse iesniedz Muitas apakškomitejai informāciju ar norādi “konfidenciāli”, arī otra Puse šādu informāciju atzīst par konfidenciālu.

9. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   Muitas apakškomitejas sekretariāts, balstoties uz Pušu iesniegtiem priekšlikumiem, ikvienai sanāksmei sagatavo pagaidu darba kārtību. Pagaidu darba kārtība ietver jautājumus, par kuriem sekretariāts vismaz 21 kalendāro dienu pirms sanāksmes dienas ir saņēmis kādas Puses lūgumu par iekļaušanu darba kārtībā un attiecīgus pievienotus dokumentus.

2.   Pagaidu darba kārtību kopā ar attiecīgajiem dokumentiem izplata saskaņā ar 7. pantu un vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Katras sanāksmes sākumā Muitas apakškomiteja pieņem sanāksmes darba kārtību. Ja Puses par to vienojas, darba kārtībā var iekļaut arī provizoriskajā darba kārtībā neiekļautus jautājumus.

4.   Pēc ad hoc principa un ja otra Puse piekrīt, priekšsēdētājs var pieaicināt Pušu citu struktūru pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus piedalīties SFP apakškomitejas sanāksmēs kā novērotājiem, lai sniegtu informāciju par konkrētām tēmām. Puses nodrošina, ka minētie novērotāji ievēro attiecīgās konfidencialitātes prasības.

5.   Pēc apspriešanās ar Pusēm, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, priekšsēdētājs var saīsināt 1. un 2. punktā minētos termiņus.

10. pants

Protokols un secinājumi par turpmāku darbību

1.   Tās Puses sekretārs, kura veic Muitas apakškomitejas priekšsēdētāja funkcijas, sagatavo katras sanāksmes protokola projektu, tai skaitā secinājumus par turpmāku darbību.

2.   Protokola projektu, tostarp secinājumus par turpmāku darbību, iesniedz apstiprināšanai Muitas apakškomitejā. To apstiprina 28 kalendāro dienu laikā no attiecīgās Muitas apakškomitejas sanāksmes. Apstiprinātā protokola kopiju nosūta ikvienam 7. pantā minētajam adresātam.

11. pants

Lēmumi un ieteikumi

1.   Muitas apakškomiteja pieņem praktisku kārtību, pasākumus, lēmumus un ieteikumus, kā paredzēts nolīguma 83. pantā. Tos Puses pieņem vienprātīgi pēc attiecīgu iekšējo pieņemšanas procedūru pabeigšanas. Lēmumi Pusēm ir saistoši, un tās veic atbilstošus īstenošanas pasākumus.

2.   Ikvienu lēmumu un ieteikumu paraksta katras Puses pārstāvis. Neskarot 3. punktu, pārstāvji minētos dokumentus paraksta sanāksmē, kurā tiek pieņemts attiecīgais lēmums vai ieteikums.

3.   Ja Puses attiecīgi vienojas, Muitas apakškomiteja var pieņemt lēmumus vai ieteikumus, izmantojot rakstveida procedūru, pēc attiecīgu iekšējo procedūru pabeigšanas. Rakstveida procedūra sastāv no piezīmju apmaiņas starp abiem sekretāriem, kas savas darbības saskaņo ar Pusēm. Šajā nolūkā priekšlikuma tekstu izplata saskaņā ar 7. pantu, norādot termiņu, kurš ir vismaz 21 kalendārās dienas un kurā ir jādara zināmas iespējamās atrunas vai grozījumi. Pēc apspriešanās ar Pusēm, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, priekšsēdētājs var saīsināt šajā punktā minētos termiņus. Tiklīdz teksts ir saskaņots, attiecīgo lēmumu vai ieteikumu paraksta katras Puses pārstāvis.

4.   Muitas apakškomitejas akti tiek dēvēti par “lēmumiem” vai “ieteikumiem”. Ja vien attiecīgajā lēmumā nav noteikts citādi, tas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

5.   Muitas apakškomitejas lēmumu un ieteikumu autentiskumu apliecina abi sekretāri.

6.   Lēmumus un ieteikumus nosūta abām Pusēm.

7.   Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretariāts tiek informēts par jebkuriem Muitas apakškomitejas lēmumiem, atzinumiem, ieteikumiem, ziņojumiem vai citām pieņemtām darbībām.

8.   Katra Puse var lemt par to, vai publicēt Muitas apakškomitejas lēmumus un ieteikumus savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

12. pants

Ziņojumi

Muitas apakškomiteja ziņo Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā katrā kārtējā, ikgadējā Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sanāksmē.

13. pants

Valodas

1.   Muitas apakškomitejas darba valodas ir angļu valoda un ukraiņu valoda.

2.   Ja vien netiek nolemts citādi, Muitas apakškomiteja apspriežas, balstoties uz minētajās valodās sagatavotiem dokumentiem.

14. pants

Izdevumi

1.   Katra Puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar dalību Muitas apakškomitejas sanāksmēs – gan personāla, gan komandējuma un uzturēšanās izdevumus, gan arī izdevumus par pasta un telesakaru pakalpojumiem.

2.   Izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu un dokumentu pavairošanu sedz tā Puse, kas rīko sanāksmi.

3.   Izdevumus, kuri saistīti ar mutvārdu tulkošanu sanāksmēs un dokumentu tulkošanu angļu vai ukraiņu valodā vai no tām, lai pildītu13. panta 1. punktu, sedz Puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

Izdevumus, kas saistīti ar mutvārdu un rakstveida tulkošanu citās valodās vai no tām, tieši sedz Puse, kura to ir lūgusi.

15. pants

Grozīšana

Šo reglamentu var grozīt ar Muitas apakškomitejas lēmumu saskaņā ar nolīguma 83. panta e) punktu.


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.


PROJEKTS

ES UN UKRAINAS APAKŠKOMITEJAS JAUTĀJUMOS PAR ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDĒM LĒMUMS Nr. …

(… gada …),

ar ko pieņem tās reglamentu

ES UN UKRAINAS APAKŠKOMITEJA JAUTĀJUMOS PAR ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDĒM,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1), un jo īpaši tā 211. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 486. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”), atsevišķas tā daļas, tostarp IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 9. nodaļas (Intelektuālais īpašums) 2. iedaļas 3. apakšiedaļu (Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes), no 2016. gada 1. janvāra piemēro provizoriski.

(2)

Nolīguma 211. pantā ir noteikts, ka Apakškomitejai jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (“ĢIN apakškomiteja”) ir jāuzrauga nolīguma īstenošanas gaitu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un jādarbojas kā forumam, kas nodrošina sadarbību un dialogu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(3)

Nolīguma 211. panta 2. punktā ir noteikts, ka ĢIN apakškomitejai ir jāizstrādā savs reglaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts ĢIN apakškomitejas reglaments, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

[Vieta, datums]

ES un Ukrainas Apakškomitejas jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

PIELIKUMS

ES UN UKRAINAS APAKŠKOMITEJAS JAUTĀJUMOS PAR ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDĒM REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Apakškomiteja jautājumos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (“ĢIN apakškomiteja”), kas izveidota saskaņā ar 211. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1) (“nolīgums”), palīdz nolīguma 465. panta 4. punktā minētajai Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā veikt tās pienākumus.

2.   ĢIN apakškomiteja veic nolīguma 211. pantā izklāstītās funkcijas.

3.   ĢIN apakškomitejas sastāvā ietilpst Eiropas Komisijas un Ukrainas amatpersonas, kas ir atbildīgas par jautājumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

4.   Katra Puse ieceļ delegācijas vadītāju, kas ir kontaktpersona visos ar ĢIN apakškomiteju saistītos jautājumos.

5.   Delegāciju vadītāji saskaņā ar 2. pantu veic priekšsēdētāja funkcijas.

6.   Katrs delegācijas vadītājs atsevišķas vai visas funkcijas var deleģēt izvirzītam vietniekam; šādā gadījumā turpmāk tekstā ikviena atsauce uz delegācijas vadītāju attiecas arī uz šādu izvirzīto vietnieku.

7.   Šajā reglamentā piemēro nolīguma 482. pantā izklāstīto termina “Puses” definīciju.

2. pants

Vadība

Puses pārmaiņus ik pēc 12 mēnešiem uzņemas ĢIN apakškomitejas vadību. Pirmais 12 mēnešu laikposms sākas Asociācijas padomes pirmās sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

3. pants

Sanāksmes

1.   Ja vien Puses nevienojas citādi, ĢIN apakškomiteja tiekas pārmaiņus Savienībā un Ukrainā pēc jebkuras Puses pieprasījuma, un ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma.

2.   ĢIN apakškomitejas priekšsēdētājs ikvienu apakškomitejas sanāksmi sasauc Pušu saskaņotā dienā un vietā. Ja vien Puses nevienojas citādi, priekšsēdētājs paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu nosūta vismaz 28 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Kad vien tas ir iespējams, ĢIN apakškomitejas kārtējās sanāksmes sasauc laikus pirms Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā kārtējās sanāksmes.

4.   Izņēmuma kārtā ĢIN apakškomitejas sanāksmes var rīkot, izmantojot Pušu saskaņotus tehniskos līdzekļus, piemēram, videokonferenci.

4. pants

Delegācijas

Pirms katras sanāksmes katra Puse ar 5. pantā paredzētā ĢIN apakškomitejas sekretariāta starpniecību informē otru Pusi par savas delegācijas plānoto sastāvu.

5. pants

Sekretariāts

Eiropas Komisijas pārstāvi un Ukrainas pārstāvi iecelattiecīgo delegāciju vadītāji, lai tie kopīgi pildītu ĢIN apakškomitejas sekretāru funkcijas un savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē kopīgi veic sekretariāta uzdevumus.

6. pants

Sarakste

1.   ĢIN apakškomitejai adresēto saraksti nosūta vienas vai otras Puses sekretāram, kas savukārt informē otru sekretāru.

2.   Sekretariāts nodrošina, ka ĢIN apakškomitejai adresētā sarakste tiek pārsūtīta priekšsēdētājam un vajadzības gadījumā tiek izplatīta saskaņā ar7. pantu.

3.   ĢIN apakškomitejas sekretariāts priekšsēdētāja saraksti priekšsēdētāja uzdevumā nosūta Pusēm. Šāda sarakste vajadzības gadījumā tiek izplatīta saskaņā ar 7. pantu.

7. pants

Dokumenti

1.   Dokumentus izplata ar ĢIN apakškomitejas sekretariāta starpniecību.

2.   Puse savus dokumentus nosūta savam sekretāram. Sekretārs minētos dokumentus nosūta otras Puses sekretāram.

3.   Savienības sekretārs dokumentus nosūta Savienības attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Ukrainas sekretāram un Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretāriem.

4.   Ukrainas sekretārs dokumentus nosūta Ukrainas attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Savienības sekretāram un Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretāriem.

8. pants

Konfidencialitāte

Ja vien Puses nenolemj citādi, ĢIN apakškomitejas sanāksmes nav atklātas.

Ja viena Puse iesniedz ĢIN apakškomitejai informāciju ar norādi “konfidenciāli”, arī otra Puse šādu informāciju atzīst par konfidenciālu.

9. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   ĢIN apakškomitejas sekretariāts, balstoties uz Pušu iesniegtiem priekšlikumiem, ikvienai sanāksmei sagatavo pagaidu darba kārtību un 10. pantā paredzēto secinājumu par turpmāku darbību projektu. Pagaidu darba kārtība ietver jautājumus, par kuriem ĢIN apakškomitejas sekretariāts vismaz 21 kalendāro dienu pirms sanāksmes dienas ir saņēmis kādas Puses lūgumu par iekļaušanu darba kārtībā un attiecīgus pievienotus dokumentus.

2.   Pagaidu darba kārtību kopā ar attiecīgajiem dokumentiem izplata saskaņā ar 7. pantu un vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Katras sanāksmes sākumā priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs pieņem darba kārtību. Ja Puses par to vienojas, darba kārtībā var iekļaut arī provizoriskajā darba kārtībā neiekļautus jautājumus.

4.   Pēc ad hoc principa un ja otra Puse piekrīt, priekšsēdētājs var pieaicināt Pušu citu struktūru pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus piedalīties ĢIN apakškomitejas sanāksmēs kā novērotājiem, lai sniegtu informāciju par konkrētām tēmām. Puses nodrošina, ka minētie novērotāji ievēro attiecīgās konfidencialitātes prasības.

5.   Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar Pusēm, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, var saīsināt 1. un 2. punktā minētos termiņus.

10. pants

Protokols un secinājumi par turpmāku darbību

1.   Katras sanāksmes protokola projektu kopīgi sagatavo abi sekretāri.

2.   Protokolā par katru darba kārtības jautājumu parasti tiek norādīts turpmākais:

a)

sanāksmes dalībnieki, viņus pavadošās amatpersonas un sanāksmi apmeklējošie novērotāji;

b)

ĢIN apakškomitejai iesniegtie dokumenti;

c)

paziņojumi, kurus ir lūgusi iekļaut ĢIN apakškomiteja; kā arī

d)

vajadzības gadījumā – šā panta 4. punktā minētie sanāksmes secinājumi par turpmāku darbību.

3.   Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai ĢIN apakškomitejā. To apstiprina 28 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās ĢIN apakškomitejas sanāksmes. Apstiprinātā protokola kopiju nosūta ikvienam 7. pantā minētajam adresātam.

4.   Ikvienas sanāksmes secinājumu par turpmāku darbību projektu sagatavo tās Puses ĢIN apakškomitejas sekretārs, kura veic priekšsēdētāja funkcijas, un parasti vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma to kopā ar darba kārtību izsūta Pusēm. Sanāksmes gaitā secinājumu par turpmāku darbību projektu atbilstoši atjaunina, lai sanāksmes beigās, ja vien netiek panākta citāda vienošanās, ĢIN apakškomiteja varētu pieņemt secinājumus par turpmāku darbību, kuros atspoguļoti Pušu pieņemtie pēcpasākumi. Tiklīdz secinājumi par turpmāku darbību ir pieņemti, tos iekļauj protokolā un to īstenošanu pārskata kādā no nākamajām ĢIN apakškomitejas sanāksmēm. Šajā nolūkā ĢIN apakškomiteja pieņem veidni, ar ko var izsekot ikvienai veicamajai darbībai un tās termiņam.

11. pants

Lēmumi

1.   ĢIN apakškomiteja ir pilnvarota pieņemt lēmumus nolīguma 211. panta 3. punktā paredzētajos gadījumos. Minētos lēmumus Puses pieņem vienprātīgi pēc attiecīgu iekšējo pieņemšanas procedūru pabeigšanas. Lēmumi Pusēm ir saistoši, un tās veic atbilstošus īstenošanas pasākumus.

2.   Ikvienu lēmumu paraksta katras Puses pārstāvis. Neskarot 3. punktu, pārstāvji minētos dokumentus paraksta sanāksmē, kurā tiek pieņemts attiecīgais lēmums.

3.   Ja Puses attiecīgi vienojas, ĢIN apakškomiteja var pieņemt lēmumus, izmantojot rakstveida procedūru, pēc attiecīgu iekšējo procedūru pabeigšanas. Rakstveida procedūra sastāv no piezīmju apmaiņas starp abiem sekretāriem, kas savas darbības saskaņo ar Pusēm. Šajā nolūkā priekšlikuma tekstu izplata saskaņā ar 7. pantu, norādot termiņu, kurš ir vismaz 21 kalendārās dienas un kurā ir jādara zināmas iespējamās atrunas vai grozījumi. Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar Pusēm, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, var saīsināt šajā punktā minētos termiņus. Tiklīdz teksts ir saskaņots, lēmumu paraksta katras Puses pārstāvis.

4.   ĢIN apakškomitejas aktus dēvē par “lēmumiem”. Ja vien attiecīgajā lēmumā nav noteikts citādi, tas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

5.   ĢIN apakškomitejas lēmumu autentiskumu apliecina abi sekretāri.

6.   Lēmumus nosūta abām Pusēm.

7.   Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā sekretariāts tiek informēts par jebkuriem ĢIN apakškomitejas lēmumiem, ziņojumiem vai citām pieņemtām darbībām.

8.   Katra Puse var lemt par to, vai publicēt ĢIN apakškomitejas lēmumus savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

12. pants

Ziņojumi

1.   ĢIN apakškomiteja katrā Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā kārtējā sanāksmē ziņo par savu darbību.

2.   Ziņojumus Puses pieņem vienprātīgi, un tos dēvē par “ziņojumiem”. Ziņojumus nosūta abām Pusēm.

3.   Lēmumu pieņemšanas procedūru, kas izstrādāta 11. panta 2. un 3. punktā, mutatis mutandis piemēro attiecībā uz ziņojumiem.

13. pants

Valodas

1.   ĢIN apakškomitejas darba valodas ir angļu valoda un ukraiņu valoda.

2.   Ja vien netiek nolemts citādi, ĢIN apakškomiteja apspriežas, balstoties uz šajās valodās sagatavotiem dokumentiem.

14. pants

Izdevumi

1.   Katra Puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar dalību ĢIN apakškomitejas sanāksmēs – gan personāla, gan komandējuma un uzturēšanās izdevumus, gan arī izdevumus par pasta un telesakaru pakalpojumiem.

2.   Izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu un dokumentu pavairošanu sedz tā Puse, kas rīko sanāksmi.

3.   Izdevumus, kuri saistīti ar mutvārdu tulkošanu sanāksmēs un dokumentu tulkošanu angļu vai ukraiņu valodā vai no tām, lai pildītu 13. panta 1. punktu, sedz Puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

Izdevumus, kas saistīti ar mutvārdu un rakstveida tulkošanu citās valodās vai no tām, tieši sedz Puse, kura to ir lūgusi.

15. pants

Grozīšana

Šo reglamentu var grozīt ar ĢIN apakškomitejas lēmumu saskaņā ar nolīguma 211. panta 2. punktu.


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/61


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/190

(2017. gada 1. februāris),

ar ko Francijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem attiecībā uz komponentu montāžu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 458)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 14. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Francija paziņoja par tās nodomu piešķirt apstiprinājumu, atkāpjoties no kopīgajiem aviācijas drošības noteikumiem, ar kuriem īsteno Regulu (EK) Nr. 216/2008 un kuri iekļauti Komisijas Regulā (ES) Nr. 1321/2014 (2). Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 7. punktam Komisija, balstoties uz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) 2015. gada 24. septembra ieteikumu (3), novērtēja nepieciešamību pēc pieprasītās atkāpes un tās radīto aizsardzības līmeni.

(2)

Ierosinātā atkāpe, par kuru Francija paziņoja 2015. gada 24. jūlijā, attiecas uz Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļa) M.A.501. punktu, kurā noteikts, ka nevienu sastāvdaļu nedrīkst uzstādīt gaisa kuģī, ja tā nav nodota ekspluatācijā saskaņā ar EASA 1. veidlapu vai līdzvērtīgu dokumentu.

(3)

Ierosinātā atkāpe attiecas uz dzinēju R755B2M uzstādīšanu Francijā reģistrētos gaisa kuģos YMF5C. Minētos gaisa kuģus ražo uzņēmums WACO Classic Aircraft Corporation, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un ir EASA apstiprināta tipa sertifikāta EASA.IM.A.055 turētājs un tāda FAA ražošanas sertifikāta Nr. 328CE turētājs, ar kuru apstiprina attiecīgā tipa gaisa kuģu ražošanu. Dzinējus R755B2M ražo uzņēmums AIR REPAIR, kas arī atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un ir EASA apstiprināta tipa sertifikāta EASA.E.092 turētājs. AIR REPAIR nodrošina WACO Classic Aircraft Corporation ar uzstādāmajiem dzinējiem. Tomēr, tā kā AIR REPAIR nav ne ražošanas apstiprinājuma turētājs, ne remonta stacijai izsniegta FAA 145 apstiprinājuma turētājs, tas nevar citiem klientiem piegādāt dzinējus ar izmantošanas sertifikātiem. EASA saņemtā informācija liecina, ka AIR REPAIR nevēlas iegūt ne ražošanas apstiprinājumu, ne EASA 145. daļas apstiprinājumu.

(4)

Tā kā AIR REPAIR ražotos jaunos dzinējus klientiem nevar piegādāt ar EASA 1. veidlapu vai līdzvērtīgu dokumentu, Francijas iestādes skaidroja, ka atkāpe no M.A.501. punkta prasības ir nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka YMF5C gaisa kuģa īpašnieks, kuram ir nodoms iegādāties jaunu dzinēju P/N (modelis) R755B2M, sērijas numurs 17819, minēto dzinēju minētajā gaisa kuģī varētu uzstādīt Francijā.

(5)

Francijas iestādes skaidroja, ka līdzvērtīgu aizsardzības līmeni var panākt ar citiem līdzekļiem. Minētie līdzekļi ir prasība, ka gaisa kuģa ražotājs deklarē, ka dzinēji, kurus paredzēts uzstādīt, ir līdzīgi tādiem, kādus ražotājs uzstādītu savā ražošanas līnijā, kā arī prasība, ka minētos dzinējus uzstāda kvalificēts personāls un saskaņā ar piemērojamo gaisa kuģa tehniskās apkopes rokasgrāmatu, kurā ir ietverta nepieciešamā informācija minēto dzinēju demontēšanai un uzstādīšanai.

(6)

Pamatojoties uz EASA2015. gada 24. septembrī sagatavoto ieteikumu, Komisija uzskata, ka, izmantojot minētos citus līdzekļus, aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs tam, kuru panāk, piemērojot Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļa) M.A.501. punktu, var panākt. Līdz ar to Francijai vajadzētu būt tiesībām piešķirt ierosināto atkāpi.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 7. punktu Komisijas lēmums par to, ka dalībvalsts var piešķirt ierosināto atkāpi, ir jāpaziņo visām dalībvalstīm, kurām arī būtu tiesības piemērot attiecīgo pasākumu. Tāpēc šis lēmums būtu jāadresē visām dalībvalstīm. Atkāpes aprakstam, kā arī ar to saistītajiem nosacījumiem vajadzētu būt tādiem, lai ļautu arī citām dalībvalstīm piemērot minēto pasākumu tādā pašā situācijā, neprasot papildu lēmumu no Komisijas. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 15. panta 1. punktu dalībvalstīm būtu jāapmainās ar informāciju par pasākuma piemērošanu gadījumā, ja tās to piemēro, jo šai piemērošanai var būt ietekme ārpus tām dalībvalstīm, kas piešķir atkāpi.

(8)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francija var piešķirt atļaujas atkāpties no Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļa) M.A.501. punkta WACO Classic Aircraft Corporation ražoto gaisa kuģu YMF5C īpašniekiem, kuru nolūks ir iegādāties un uzstādīt savā gaisa kuģī dzinējus R755B2M, ar nosacījumu, ka gaisa kuģu ražotājs ir deklarējis, ka minētie dzinēji ir līdzīgi tiem, kādus ražotājs uzstāda savā ražošanas līnijā, un ar nosacījumu, ka minētos dzinējus uzstāda kvalificēts personāls un saskaņā ar piemērojamo gaisa kuģa tehniskās apkopes rokasgrāmatu, kurā ir ietverta nepieciešamā informācija minēto dzinēju demontēšanai un uzstādīšanai.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 1. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).

(3)  EASA CASE 2015/87 – Ieteikums Nr. FR/18/2015 – EASA vēstule 2015(D)54366.


3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/63


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/191

(2017. gada 1. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 450)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1), un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2010/166/ES (2) nosaka tehniskos un izmantošanas nosacījumus, kas vajadzīgi GSM izmantošanai kuģos (MCV pakalpojumiem) Savienībā.

(2)

Uzlabotu sakaru līdzekļu attīstība, ko balsta tehnikas progress, var uzlabot visu pilsoņu iespēju pieslēgties tīklam it visur un katru mirkli atbilstoši Radiofrekvenču spektra politikas programmai, kas ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES (3), un veicināt digitālā vienotā tirgus īstenošanu. Bez tam spektrs būtu izmantojams saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes un pakalpojumu neitralitātes principiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/21/EK (4).

(3)

Lēmums 2010/166/ES aicina dalībvalstis pastāvīgi uzraudzīt, kā to teritoriālajos ūdeņos MCV pakalpojumu sniedzējas sistēmas izmanto 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslas, sevišķi visu minētā lēmuma nosacījumu nepārtrauktas nozīmības ziņā un kaitīgu traucējumu gadījumos. Dalībvalstīm noteikts arī iesniegt Komisijai ziņojumu par saviem konstatējumiem, un piemērotos gadījumos Komisijai Lēmums 2010/166/ES būtu jāpārskata.

(4)

Komisijai iesniegtie dalībvalstu ziņojumi visnotaļ apstiprināja, ka vajag atļaut MCV izmantot jaunas sakaru tehnoloģijas.

(5)

Lai padarītu vieglāku MCV lietojumu turpmāku ieviešanu Savienībā, Komisija 2015. gada 16. novembrī saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu deva uzdevumu Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferencei (CEPT) izpētīt jūras iekārtu, kuras izmanto LTE tehnoloģiju, līdzāspastāvēšanas iespēju ar zemes elektronisko sakaru tīkliem, kuri darbojas 1 710–1 785/1 805–1 880 MHz un 2 500–2 570/2 620–2 690 MHz joslās, un jūras iekārtu, kuras izmanto UMTS tehnoloģiju, līdzāspastāvēšanas iespēju ar zemes elektronisko sakaru tīkliem, kuri darbojas 1 920–1 980/2 110–2 170 MHz joslās.

(6)

Izpildot šo uzdevumu, CEPT2016. gada 17. jūnijā izdeva 62. ziņojumu ar secinājumu, ka MCV būtu iespējams izmantot ar LTE tehnoloģiju 1 710–1 785/1 805–1 880 MHz un 2 500–2 570/2 620–2 690 MHz joslās un UMTS tehnoloģiju 1 920–1 980/2 110–2 170 MHz joslā, ja tiktu izpildīti attiecīgi tehniskie nosacījumi. Tādēļ, pamatojoties uz CEPT 62. ziņojumu, Lēmums 2010/166/ES būtu jāgroza, ietverot minētās tehnoloģijas un frekvences un ļaujot kuģos izmantot uz šīm tehnoloģijām bāzētas sistēmas.

(7)

Neskarot pielikumā izklāstītās prasības, dalībvalstis var – nolūkā aizsargāt citus atļautos spektra lietojumus – papildus uzlikt ģeogrāfiskus ierobežojumus MCV sistēmu darbībai savos teritoriālajos ūdeņos.

(8)

Ņemot vērā UMTS un LTE tehnoloģiju nozīmi bezvadu sakaros Savienībā, iespējai izmantot šajā lēmumā aprakstītās MCV LTE sistēmas un MCV UMTS sistēmas būtu jābūt iespējami agri un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma izziņošanas.

(9)

MCV tehnisko specifikāciju pārskatīšana būtu jāturpina, lai nodrošinātu, ka tās atbilst tehnikas progresam.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/166/ES groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt tehniskos nosacījumus 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz un 2 600 MHz radiofrekvenču joslu pieejamībai un efektīvai izmantošanai sistēmām, kuras nodrošina mobilo sakaru pakalpojumus kuģos Savienības teritoriālajos ūdeņos.”;

2)

lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1)

“mobilo sakaru pakalpojumi kuģos (MCV pakalpojumi)” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/21/EK (*1) 2. panta c) punktā definētie elektronisko sakaru pakalpojumi, ko sniedz uzņēmums, lai dotu iespēju cilvēkiem kuģī sazināties publiskajos sakaru tīklos, izmantojot sistēmu, uz kuru attiecas 3. pants, bez tieša savienojuma ar sauszemes mobilajiem tīkliem;

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.).”;"

b)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7)

“kuģa bāzes raiduztverošā stacija (kuģa BS)” ir mobilā pikošūna, kas atrodas kuģī un balsta GSM, LTE vai UMTS pakalpojumus atbilstoši šā lēmuma pielikumam;”;

c)

pievieno šādus punktus:

“8)

“1 900/2 100 MHz josla” nozīmē 1 920–1 980 MHz joslu augšupsaitei (galiekārta raida, bāzes stacija uztver) un 2 110–2 170 MHz joslu lejupsaitei (bāzes stacija raida, galiekārta uztver);

9)

“2 600 MHz josla” nozīmē 2 500–2 570 MHz joslu augšupsaitei (galiekārta raida, bāzes stacija uztver) un 2 620–2 690 MHz joslu lejupsaitei (bāzes stacija raida, galiekārta uztver);

10)

LTE sistēma” ir elektronisko sakaru tīkls, kas definēts Komisijas Īstenošanas lēmuma 2011/251/ES (*2) pielikumā;

11)

UMTS sistēma” ir elektronisko sakaru tīkls, kas definēts Īstenošanas lēmuma 2011/251/ES pielikumā.

(*2)  Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Īstenošanas lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 106, 27.4.2011., 9. lpp.).”;"

3)

lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

1.   Dalībvalstis atvēl vismaz 2 MHz spektra augšupsaitei un 2 MHz attiecīgā sapārotā spektra lejupsaitei 900 MHz un/vai 1 800 MHz joslās GSM sistēmām, kas sniedz MCV pakalpojumus uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata to teritoriālajos ūdeņos.

2.   Kolīdz iespējams, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma izziņošanas dalībvalstis atvēl vismaz 5 MHz spektra augšupsaitei un 5 MHz attiecīgā sapārotā spektra lejupsaitei 1 900/2 100 MHz joslās UMTS sistēmām un 1 800 un 2 600 MHz joslās LTE sistēmām, kas sniedz MCV pakalpojumus uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata to teritoriālajos ūdeņos.

3.   Dalībvalstis nodrošina, lai 1. un 2. punktā aprakstītās sistēmas atbilstu pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.”;

4)

lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Dalībvalstis pastāvīgi uzrauga, kā to teritoriālajos ūdeņos MCV pakalpojumu sniedzējas sistēmas izmanto 3. panta 1. un 2. punktā minētās frekvenču joslas, sevišķi visu 3. panta nosacījumu nepārtrauktas nozīmības ziņā un kaitīgu traucējumu gadījumos.”;

5)

lēmuma pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 1. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Andrus ANSIP


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā (OV L 72, 20.3.2010., 38. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Nosacījumi, kas sistēmai, kura sniedz MCV pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, jāievēro, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

1.   Nosacījumi, kas 900 MHz joslā un 1 800 MHz joslā GSM sistēmām, kuras sniedz MCV pakalpojumus dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, jāievēro, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Piemēro šādus nosacījumus:

a)

sistēmu, kas sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk kā divas jūras jūdzes (1) no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b)

2–12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģu BS izmanto tikai iekštelpu antenas;

c)

mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmie ierobežojumi:

Parametrs

Apraksts

Raidīšanas jauda / jaudas blīvums

Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 900 MHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda:

5 dBm

Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 1 800 MHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda:

0 dBm

Bāzes stacijām kuģos maksimālais jaudas blīvums, kas izmērīts kuģa ārpusē un attiecināts uz mērantenu ar pastiprinājumu 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi

Izmanto traucējumu mazināšanas metodes, kas sniedz rezultātus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi šādiem traucējumu mazināšanas faktoriem, balstoties uz GSM standartiem:

2–3 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģī izmantojamā mobilās galiekārtas uztvērēja jutīgums un pārtrauces slieksnis (ACCMIN  (2) un RXLEV  (3) minimālais līmenis) ir ≥ – 70 dBm/200 kHz, un 3–12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas tas ir ≥ – 75 dBm/200 kHz,

MCV sistēmas augšupsaitē ir aktivizēta pārraide ar pārtrauci (4),

kuģa BS ir iestatīta minimālā sinhronizācijas apsteidzes (5) vērtība.

2.   Nosacījumi, kas 1 900/2 100 MHz joslā jāievēro UMTS sistēmām, kuras sniedz MCV pakalpojumus dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Piemēro šādus nosacījumus:

a)

sistēmu, kura sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par divām jūras jūdzām no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b)

2–12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģu BS izmanto tikai iekštelpu antenas;

c)

var izmantot tikai joslas platumu līdz 5 MHz (dupleksu);

d)

mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmie ierobežojumi:

Parametrs

Apraksts

Raidīšanas jauda / jaudas blīvums

Mobilajām galiekārtām 1 900 MHz joslā, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 2 100 MHz joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda:

0 dBm/5 MHz

Izstarojums uz klāja

Kuģa BS izstarojums uz klāja ir ≤ – 102 dBm/5 MHz (CPICH)

Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi

2–12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kvalitātes kritērijs (vajadzīgais minimālais uztvertā signāla līmenis šūnā) ir ≥

– 87 dBm/5 MHz

Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm

Sinhronizācijas apsteidzes parametru nosaka pēc sadalītās MCV antenu sistēmas šūnas apgabala, kas ir 600 m

RRC taimeris pārtraukšanai pie lietotāja neaktivitātes ir iestatīts uz divām sekundēm

Nepieskaņošanās cietzemes tīkliem

MCV nesēja centrālā frekvence nesakrīt ar sauszemes tīkla nesēju frekvencēm

3.   Nosacījumi, kas 1 800 MHz joslā un 2 600 MHz joslā LTE sistēmām, kuras sniedz MCV pakalpojumus dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, jāievēro, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Piemēro šādus nosacījumus:

a)

sistēmu, kas sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par četrām jūras jūdzēm no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b)

4–12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģu BS izmanto tikai iekštelpu antenas;

c)

frekvenču joslā (1 800 MHz un 2 600 MHz) var izmantot tikai joslas platumu līdz 5 MHz (dupleksu);

d)

mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmie ierobežojumi:

Parametrs

Apraksts

Raidīšanas jauda / jaudas blīvums

Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 1 800 MHz joslā un 2 600 MHz joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda:

0 dBm

Izstarojums uz klāja

Kuģa BS izstarojums uz klāja ir ≤ – 98 dBm/5 MHz (ekvivalents – 120 dBm/15 kHz)

Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi

4–12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kvalitātes kritērijs (minimālais vajadzīgais uztvertā signāla līmenis šūnā) ir ≥ – 83 dBm/5 MHz (ekvivalents – 105 dBm/15 kHz)

Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm

Sinhronizācijas apsteidzes parametru nosaka pēc sadalītās MCV antenu sistēmas šūnas apgabala, kas ir 400 m

RRC taimeris pārtraukšanai pie lietotāja neaktivitātes ir iestatīts uz divām sekundēm

Nepieskaņošanās cietzemes tīkliem

MCV nesēja centrālā frekvence nesakrīt ar sauszemes tīkla nesēju frekvencēm”


(1)  Viena jūras jūdze ir 1 852 m.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); aprakstīta GSM standartā ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); aprakstīta GSM standartā ETSI TS 148 008.

(4)  Pārraide ar pārtrauci jeb DTX; aprakstīta GSM standartā ETSI TS 148 008.

(5)  Sinhronizācijas apsteidze; aprakstīta GSM standartā ETSI TS 144 018.


Labojumi

3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/69


Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/2240 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 337, 2016. gada 13. decembris )

18. lappusē 1. panta 1. punktā:

tekstu:

“1)

nosaukumā un visā tekstā nosaukums “EUCAP NESTOR” tiek aizstāts ar nosaukumu “EUCAP Somalia”;”

lasīt šādi:

“1)

nosaukumu aizvieto ar “Padomes Lēmums 2012/389/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības spēju veidošanas misiju Somālijā (EUCAP Somalia”), un visā tekstā nosaukums “EUCAP NESTOR” tiek aizstāts ar nosaukumu “EUCAP Somalia”;”.